Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАЯТЕСЯІ

КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ П А Р Т 11 У К РА І Н И, БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКQІ ОБЛАСТІ МІСЬ~ОІ І РАйОННОІ РАД

ОРГАН

Гааета виходить з 17 квітня HJJ7 року

.М t93 (6441)

+

4 грудня- 1982 року • Ціна

Субота,

+

2 коп.

У Центральному Комітеті Компартії України, Раді Міністрів Української РСР, -У країнській респубnіка~ській раді профсr1іnок і ЦК ЛКСМ України Відповідно до постанови ЦК ·КПРС, Ради Міністрів t.;PC.t', ,ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ <~Про розrор­ 'Таиня

Всесоюзиоrо

·змаrаиия

'МівJІі

за

соцlа.пlствчиоrо

ycidmиe

худоби,

проведения

збільшення

·цтва і закупок

вель УРСР, Держкомсільrосптехні­ ною УРСР, Південним відділенням ВАСГНІЛ, Державним номітетом УРСР по праці, Міи1стерством фі­

аи­

вuробии~

продУКТів тварНІІJІН­

цтва в зимовий період 1982-ltJВЗ року» ЦК КомпартіІ Украіни, Рада Міністрів УРСР, Укрпрофра.ца і ЦК ·ЛКСМУ СХВаJІИJІИ роароблевl МІні­ стерством

сLпьськоrо

вом харчово І Міністерством промисловості

про мисповості УРСР, м'ясиоІ і молочної УРСР,

Головпподвин­

промом УРСР, Міністерством заrотіПереможщями в соціа­ лістичному змаганні бу­ дуть ВИІЗнані:

колективи

ринющьних

ферм

і

тва ...

ОІРИrад,

ваних

rоспо.царства

і

заго­

харчової промис­

ристських

і

ства

зцупок

продуктів

госnодарствах

ва

твариниицтва

1982-1983 і

закуnок

в

poRy.

nродУКтів

тваринництва.

Для переможців соціа­ лістичного змаrання В<Ста­ ·новлено такі заходи мо­

d

;ральн:ого

матеріального

сти-му лІО'Бання:

безперебійну і внеоно­ ефективну роботу засобів механі:за:ції ферм, кормо­

Почесних грамот ~--крІПрофради для нолек­ тивів ферм і б,ригаА, це­

ведуть зимівлю худоби і це~ів, нормокухоfІь і нор­ доб'ються найк,ращих nо­ момайданчиків, своєчасно казюrnів у винон.анні nл а­ перероблять м'ясо, мо­

хів і дільниць з вручен­ ням .кольорових теле.ві·зо­

них Лі.ЩПрИЄМСЦ! реСіІІубді1\И, ·які

організовано

цро­

нів і соціалістичних зобо­

в'язань ло виробництву 1 nродажу держ-аві м'яса, молона, яець та іншої nродукції, забезnечать збереження nоголів'я ху­ доби і nідвищення його nроду-ктивності, найбіль­ ший приріст виробництва і

закуnок

цродуктів

тва­

ринництва.;

локо та

іншу т·варинниць­

ку

nродукцію,

від

госnодарств,

nрийняту

ють

і

викона­

nеревиконають

ни вИ;Робництва вон сільському

nла­

і nоста­ госnодар­

ству .комбікорм:ів., нормо­ вих добавок і білкової си­ ровини і

тим самим одри­

ятимуть

·зростанню

nро-

дукти·вності худаби і nти­ ниць, nЄjреДОВИКИ БИрОО­ ці, виконанню і nеревико­ НИЦТВа ІПідприємств СІль- нанню nлані·в виробництнолентиви

цехів,

діль­

НАЗУСТРІЧ

=

-

них

визначено водського штабу по підго­ комуністичного

суботника,

присвяченого

утвор е н н л

СРСР. За nоnередніми

підра­

хуm<а.ми, в ньому візьмуть

участь "більше 3.200 за­ водчан. Колективи цехів зобов'язалися лрацюватч з

найвищою

випустити дукції

не

віддачею готщюї

менше,

і

nро­ як

на

тисяч иарбованців. Серед виробів будуть

45

комплектуючі деталі для. сільськогос-подарських ма­ шин і товари нультурно­ nобутового nризначення.

На. буді·вництві

вироб­

ничих об'єктів працюва­ тиме 140 інженерно-тех­ нічних nрацівників і службовців. Вони вино­ нають будівельно - мон­ тажних робіт на суму

3

nрацівнин:в

імені

Відбулося-засідання за­

60-річчю

радгосnу nідтрима­

ли ініЦіативу механізато­ рів та інженерно техніч­

пороwківців

до

•u

ЛІНІИКУ

Хлібороби <<Русані-вський»

Рубежі

товці

На

СУБОТНJЩУ

Щорса,

бов' .mз.алися

25

рів;

-

120

Почесних

мот Укрnрофради для nе­ редовиків виробництЕа з видачею цінних nоДарун­ ків;

-

520

іllіЛЬГОВИХ

ту­

ристсьних ПУТіВОК Укр­ nрофради ПО Радянсьному Союзу; - 10 nам'ятних Черво­ них ВИМІІІеЛіВ ЦК Л.НСМ УКJРаїни для номсомоль­ сько-молодіЖІНих коленти­ вів із занесення.м їх у

для

уопішного

виконання

ку

готовності

ставиться

відремонтований nричіп­ зо­ ний інвентар. Чимала З'l­

достроково і

підготуват:~

слуга

А.

в

цьому

І. Rарпенка

слюсарів

і

Г.

та

кладають

грунтооб­

Тепер до­

чимало

ніку.

М. ВОРОНЕЦЬКИИ, головний Інженер.

зусиль

колек­

комплек­

ГОС·

зульт.атів.

Редакціям :РесnубліRаІН­ ських, обласних і район­ них газет, теле-бачення і радіомовлення

запропоно­

БОЇ і мікробіологіЧtної n,ро­ •Мисловості, районів і об­ ластей за успішне nрове­ дення 'ЗИМІіВЛі худоби, зб:льшення виробництва заготівель продукт·ів ТВарИНІШЦТБа Б ·ЗИМОВИЙ і

Ц!ів;

юеріод

3535 - для nередови­ к.ів виробництва з вида­ чею г,рошових премій 1019 nерших по 100 нрб., 1141 других по 90 нрб., 1375 третіх no 80 карбо­

1982-1983

рону,

.своєчасну їх переробку, .високу я·кість і повну •Схоронність mюдунції, ,широко

.вати

.роботи

ванців.

Дозволено обкомам пар-

тивів і

А

Нещодавно Президія Верховної Ради УРСР від імені Президії Берховної Ради СРСР нагородила медалями велику групу матерів Ниївської абласті, які народили та

і

відчинили нових

і

пе-редових

досвід

нолек­

тваринників.

G М tt! виховали шість дітей. Серед них медаллю <<Ме­ даль мате.ринс·тва>> І сту­ пеня нагороджена Ольга Данилівна Немеровець - робітниця села Гого­ лева.

На нlше

півтора строку

місяця ІРа-одержали

експеримен.тальному цеху Rременчуцькоrо автоза.­

еільські трудівниІКи Полтавщини 40 автомобілів марки <<RpA3» для роз-

воду. Іх продуктивність у 2,5 раза вища, ніж у тракторних розкидачів.

кидання

рив

у

органічних доб-

полі,

ство.рених

в

(РАТАУ).

У цих мага:;инах ши­ роко представлені радіотовари, художня

іграшки, література,

сnортивне

сnоряджен­

ня.

Значно

Усnішно леву

чих

грунту

в;дд:лка

меха-

і~1ені

пра-пор·

Нині

Виконком

механізатор и

Ні рова радгоспу <<Велико- дружно

приступили

димерський». Ударною ремонту працею відзначилися во- дарськаї

сільського~патехніки. Вонп

дії А.

1.

до

трактор:в ЮМ3-6Л ·зобов'ЯJзалися до 26 Ткаченко, М. П. грудня поставити на лі­

Амошин, о. Ф. Сосєдко, нійку готовності весь при­ М. в. яценно та інші: чіпний інвентар. Одноча~-

но трудLвники ремонтують

При нормі 3 гектари во- трактори та зернозбираль­

ни щодня готуt~али зяб на ні комбайни.

ЗаJВод nоро!Ш(ової

ра.

Площі

чів

ло

6_:6,5 гекта-

На честь ланни неоднора,зово

ора-

ціднl-

громадський дент.

ПОВІДОМЛЕННЯ

трудової

сла·ви:

В. ВОВК(), кореспон­

господар­

товарів,

кухонного

начиння.

В. інструптор

ЛИЗУН, райспо-

живсnілки.

• ПОЧЕСНИМ

3

П'ЯТИНУТНИКОМ З Моснви на фабри­ ку

верхнього

дитячого

трИRотажу

nрийшла

радісна звістка Все­ союзна атестаційна ко­ місія nрисвоїла дер­ жавний Зиан якості

п'яти

зразнам

У їх числі

одягу.

чотири- і

-

,ABOROМDЛeRTHi

шерСТЯ­

Ні ІСОСТІОМИ ДЛЯ ХЛОП­ ЧИКіВ і дівчаток.

Найближчим

часом

нові моделі будуть за­ пущені у серійне ви­ робництво. У новому

1983 році з копвейєр­ них ліній nідприємства сходитиме 37 зразків виробів з почесним n'ятикутником. Н. МОНАСТИРСЬКА, інженер-технолог.

• КЕРАМІКИ

На Заліському це­ гельному виробництві комплексна бригада,

яІ>у очолює Юрій Ио­ сипович Бичновський з тресту <<Броварипром­ житлобуд>>, завершує будівництво нового це­ ху. Водночас ведеться автоматичного

обладнання, встановлю­

механізаторів

провели Зяб- мався

оранку

ні:затори

праця

збільшився і

асортимент

монтаж

Ударна

два

ладнання.

ЦЕХ

Потужний розкидич

двері магазини

«КульттоварИ>> та «Гос­ подарчі товарИ>>.· Тут розширено площі і встановлено нове об­

яскра.во лока.зу­

досягнення

колишньо­

го магазину «Техніка>> після реконструкції

вано систематично висвіт­ лювати хід соціалістично­ го змаг-ання mрацівників qюрм і бригад, колгосnів

і радгоспів, дільниць і це­ хів підІПриємств Сільгосп­ техні[{И, харчової, м'ясної і молочної, комбікормо­

Богдаиівці у

nриміщенні

С.

машинно-тракторн:~й Рака, електрогазозварни­ до польових робіт ка В. Я. Недайборща та наступного року п'ятиріч­ інших. Одночасно механі­ ки. Готуючи гідну зустріч затори гос-лодарства лаго­ 60-річчю утвор е н н я дять зернозбиральні ко~­ СРСР, вони дали слово байни, трактори, іншу до цієї дати полагодиш сільськогосподарську тех­

робні машини.

nри­ звань

су ресІПублі·ки, передови­ нtв БИ\І)ОбНИІЦТВа, ЯНі ДО­ б'ЮТЬСЯ у Всесоюзному соціалістичному змаганні найбільш видатних ре­

подарства УРСР, Міні­ стерства харчової про­ мисловості УРСР, Мlні­ сте1рства м'ясної і молоч­ ної nромисловості УРСР, Голо-вn л о д в и н іІІ р о м у УРСР, Міністерства заго­ тівель УРСР, Держкомс'ільгооптехніки УРСР, Швденного відділенн.я ВАОГНІЛ і відповідних республіканських :коміте­ т:·в лрофспілок, з них: 530 - для нолентивів ферм і брига.ц, цехів і цільниц.ь з видачею гро­ шових nремій 143 пер­ ших по 600 нрб., 171 других іПО 500 нрб, 216 третіх по 400 нарбован­

весь парк

усі посівuі

РСР

рапро.мислового

госnодарства

'1,

до

тиви ферм і бригад, кол­ гоапів 1 ,радгоспів, цехів і дільниrць nідприємств аг­

УРСР, Міністерства рад­ госпів УРСР, Міністер­ плодоо•вочевого-

та[{ОЖ

nочесних

Української

4065

ського

а

своєння

Почесних гра­ Міністерства сіль­

мот

В І

взятих зобов'язань. Майже щодня на ліній­

Yl>CP,

nутівок;

готовності

тисяЧі карбованців. В. АТРОЩЕНКО.

мeтatJIYprlX.

гра­

радгоспу

котрі

високоякісно

-

родження Почесною Гра­ мотою і Гра•мотою Пре­ зидії Ве-рховної Ради

Почесних ЛRСМУ; 200 Почесних гра­ ЦR ЛНСМ УІІфаїни

тнвів твариииицьЮІХ бригад і ферм, цехів і дільниць, передовИRів вироб­ ництва респубJІіRн переможців у Всесоюзному соціалістичному зма­ ганні за усПішне проведения зимів­ лі худоби, збільшення виробництва

в-ідзна·чаться, в обслугову­

ними

-

сп:лковими і комсомоль­ органами до наrо­

сьними

членам цих

мот для молодих nередовиків виробництва з видачею цінних подарунків. або ту­

гослтехніки, харчової,• м'<ЯСНОЇ і МОЛОЧНОЇ, КОМ­ бінОрМОБОЇ і мікробіоло­ гі•чної цромисловості, які

'забезnечать

а

плодоочочевого

ЗИМОВИЙ періОД

·п-ра­ .найбіл.ьше

цівнини тва;ринництва колгоспів, ра,дгоспі:в, між­ господарсІ>Rих і держав­

канськQї комсомольської організації і вру~нням телеві·зорів,

У селі

тії і· об.лвююнкомам пред­ ставляти сnільно з nроф­

реСІпублі­

колективів ~рамот ЦН

ловості додаткові заходи моральноrо і матеріальиоrо стимуJІЮваиня колек­

УРСР, Міи1стерством радrоспlв УРСР, Міністерством плодоовочево­ rо rосподарства УРСР, Мівlстерст­

пошани

нансів УРСР і респубJІіRаиськими комітетамн профспілок працівинків сільсЬRоrо rосподарства, працtвнннів

тівель, робітиmdв

rосподарства

Rнигу

ПРИХОДЬТЕ

ЗА ПОКУПКАМИ

районної Ради народних деnутатів по­

відомляє, що ІІІ-я сесія Броварської районної Ра­ ди вісімнадцятого скликання відбудеться 14 груд­ ня 1982 ·року о 14-й годині в районному Будинку культури.

На розгляд сесії виносяться питання: 1. Про nлан економічного і соціального розвитку району на 1983 рік і хід виконання плану еконо­ мічного і соЦіального розвитку району за 1982 рік. Про мі·сцевий бюджет району на 1983 рік і звіт :про внконання місцевого бюджету за 1981 рік. 2. Про перспективний nлан робота районної Ради на,родних депутатів на

3.

1983

рік,

ється

ПіЧ.

Готуючи трудові да­

рунки на честь 60-річ­ чя утворення Союзу РСР, будівельники да­ ли

слово

завершити

будівництво цеху. до нового рону. З введен­ ням його в експлуата­ цію цех виготовлятиме 300 тисяч тонн фігур­ ної і мозаїчної нера­ міни на рік для ново­

будов Києва

і Брова.

рів.

Г. АНДРІЄНКО.

Організаційні питання.·

~. Райвиконком.


*4

стор.

2

груАНя

В

КОМУНІСТ І П'ЯТИРІЧКА

хІ

п· ятиРІЧЦІ _

колекти~у

іМені

успіху Після виходу в світ у лютому 1982 року nо­ станови ЦК КПРС ~про .річницю

утворення

Кірова

ПОВИ·ННІ

виробництво

молока

до

окремі

ни мають здійснити знач­ ний обсяг робІт ло повні­

пластмас

ніше сти'Іні

переглянули

ра-

nрийняті соціалізобов'язання і

включились

у

змаган'ІЯ

лід девізом ~60-річчю утворення СРСР 60 ударних

декад,..

Закінчується рік наnру­

женої працІ. І хоч до свята лишається ще май­ же

місяць,

але

вже

сьо­

r·одні пластмасІвцl М'J­ жуть сказати, що планові

завдання і соціалістичні зобов ' я•зання, взяті на честь

ювілею

ВИJЮ.Іlають

держави,

з

честю .

У

цього оптимізму є мате­ ріальна основа . Так, план випуску товарі•в

Blfl(Oнaн'J

шому

задоволенню

ціальних

потреб

Ці

та

інші

згуртова­

ності колективу.

внеоної

Успіхи

колективу під­

приємсТІва не були б кими

значними,

ватомий

та­

якби

не

внесок окремнх

колентинів

виробн;ичих

пі~розділів. Наприклад, змша «Б:!> nресового це­ ху,

яку

Л .. о .

О'ІОЛЮЄ

програми

дю.

окремих

вони

на

різних

радrосnного

ХІВ,

завдяки

Але

що,

молоді

зрештою,

і

доз­

комсомольськііі

організації

таки

.радгоспу

соціалістичного

Ділянках,

іМе­

змаrання .

ництво дало

помітну К)­

вагоми~

ристь . Члени комсомоль­ сько - м.олодіжН1іх ко.1е•<·

їхньому енту­

тивів потрудилися високо­

творчому

тету

виносять

уваги

поверх-ню

існуючі

продуктивно і натхненно . О сь лише один nринлад .

підхо­

Механізатор

заспокоюватися

комсомольської тн.

ІЩУ

О.

М.

порушників

nланів і завдань.

заслуго­

ту

п'ятні\)ічиу.

ня

порядку

:\1У будІ,вництві

n .1анові

центральних

соці 'l­

::lстичні" зобов'язання. Серед нпх багато комуні­ Ради . нан!в :ша.

~~м:нн.

І.

Г.

К

до речі ,

Н.

Р.

М.

Г.

Со.ви

А. І. глибо­

Я. Фощана, екскруд€ра

Бородачика , М. В .

баг1-

Достронове виконання планів цими людьми бу.

ЛО ЗУ•М ОВЛеН€ ТНМ, ЩО, ручи

аJ(Тивну

00-

участь

у

соцІалі стичному змаганні , :вони добросовісно :вико­ нували поставлені деред Hfu"'flf завдання. постійно працювали над uІдвищенням

праці,

с!йної

У рЩtсільrосптехніЦІ спеціалістамн із НДР вета· ноадевр нрву ~еІ(тро.нно-Обчиспювцльну машвву, яка .ІJIQlЧJІo родІр~ть оформ,ленни доку!"Іе~тІЩJ.і складів. Робо'J'У JІа ІJій оuі~дко освоІ()є група_ мо_.лоднх одераторJj 111ащбюро. • На зиІ,Jщу: І(ОІІсомоJІьці

Міщенко, В. С. Mlщelfflo,

Rузнвцова бІля новоі J,Іlчнnьио-qб'Щс_.люваJrьно'І ~ащНЩІ,

.

фQто NІ, Се~щн.ога.

лроф'.)­

майстерності,

Діагност

ско­

рочували час nростоІв обладнання . А результат н <:>

для двигуців Електронний

за тримався.

В основі трудового ус ­ піху колентиву за роду лежить і те, що питаа­ НЛ.'d соціал!стичного з.м.з .

rання. кожного

нонанні вешrного

особистої

.для

двигуНІв

:р альному

значення

у

І

Вигоди централізації

нада ­

будуть

тувалась увага і на стопадо~ому (1982

ПленумІ ЦК НПРС

лн· р.)

мате­

ріали яного зараз а~тнвно тивІ .

в

колек­

В. САФОНОВ, секретар

науко во -доелоід­

ному дИзельному 1н ст иту-

ви­

перебув ати в центрі П роботи. На цьому акцен­

обговорюються

ЛеніНІІрада .

які

Лро будь­

несправності

ративно

він оnе­

і·нформує

лектору

І

з

по

се-

допомогою

океансЬ'КИХ ДИ{:nлея.

лайнерІ·в створено .в Цент ­

планів n'ятирічка

стояли

д!аrнос'J'

ті

А>ларатура здат­ підказати найбіЛьш

на

ефективн·і шляхи ня несправності.

усунен­

участі

комуЩста

вала nартійна організа ція nІдnриємства . Ці пи тан;rя завжди

А. Ф. Громико, л. С.

Л, П. І.(щrунова, Л. В.

лродунтивносrі

зростанням

партбюро.

виступах

шу

чергу

чомусь

член І в

нять спортQІ'4 , відвідуван­ ня занять у школІ систе­ ми nолітосвіти, гуртнів художньої самодіяльно-

били, щоб «розворушити:!> молодь,

повести

розв'я-

її

бою. Доречними ·прИ:Вод_у

слова

є

со­

перекоКJШ.В!

директора

радrоDПу

О. М. ЧиЖика. Виступаю­ на

звІтно-.виборюп

ротку

думку:

він внеловив ко­

і

водноч·ас глибокv

«Для

~аділеноrо лод1. бути ...:_ справа один

із

ватажка.

довір'ям мо­ Ій nрикла.Ц<Л\1 совісТІ:!> . Ось

шляхів

дів­ в'язання існуючих

'l'a

за

з цього

до

роз·

nроб­

,

не

вичерпують

виправлення

Наск~льнн

недолІкіе.

це

МОЛОдJ> ПРИ лов'єм, покаже доnовіді. 8о­ майбутнє .

зводилися

до

.таких

недалеке

В. НЕБРАТ.

Пленумі

Що ж було далі? А ні­ Ні

чого.

ЛЮДСЬН! ресурси З як-то н'а- . тресту. сантехнІнІв тут

Вудову,

жуть,

nросто

ли >>.

У травні

<< заморози­

цегли,

не

не бу ло

вистачало

залі­

лрацює

грудні

лише

треба

n'ять.

ще

·в

освоїт11

і ншому

місці

лромщщ

184 ти~.ччі Rарбованц1~. З

oa

Мельннк.

тьох інших .

у

зобетонних · Ле,р€крит'т1в. боку сантехНІків · · це під зрива.іІасf.J · f!O· си.1у дванадцяти в:н n:дн ресли в, що «TJ Pe- Шзf!іШе сл·юса ' р ,и.:уч ~ше боротися з ставна столярних виробі!! рю1 і шест11 еп~трр:'}вар­ досі не вистачає ниnам. Нерівники · трёет у роЗJІорошенням сил І нош­ tще й Зате ІНадм:І~у і нолони шукають тів на .ееликі кількості дверей). ви хіД

Довгалюк.

та багатьох,

на

h'IIPC ю . в. Ан~ропов.

В

Пісоцьної. лива·рни­

Іюrо друну І. машинІстів

одне з

-

народногос­

Г~нера.1ьн ий секретар ЦН

пресува·ль­

нів Н . І . Сушно, .:JисенІ\Q, друнарл

«ffаведен ­

каn і тально ­

завдань:!>.

наголоснв

міської

партгрупорг

Д.

в

подарських

Ос обливо c.rrl д в!д­ працю

речі,

Чом у · жевріє с:с:Попу м' я>~?

накреслених на одинадцЯ ­

rшробющтва . На сьогод­ нІшнІй день 56 робітни· ІїіВ в же виконали свої

я начипІ

до

Названі недоліки і про.

Матеріали листоnадовО­

!ІЄредОВИК!і

делутатів

До

юнаків :ха ді вчат. і в пер'

ПУСКО~І ЗДА~АТИ ~ CTP9ff - - - - - - - - - - - - - - -

нанню

і

періоді

рахунJ<и

!(Ом со- ни

вИко­

ст;в

нагромадив вс­

- пропагандист тпм ЖИТТЄВИ:М ДОСВІД О~ ? с.;овлювала На жаль. юяних заходІВ· ооговоренні

надає

І

ін­

вдасться комітетові ЧижИк . існуючих проблем. Чима­ новообраному з _ бага- ло Ц!mих цроцозицНt ІЩ­ ЛКСМУ на чол! з Л. Со·

директор

значення

завдання

подарства

політосві-

очолює

радгоспу

В. Аврамен- до

рахунок

слів

ме .

та

Немае сті. антивісти так 1 не аити"І­ сказали, що ж вони зро.

реагу- окремих юнанів

ус[Jішному

Наші

тут не­

не внета­

зання таких питань , як налагоджеН1ія чіткого обс ліку членів спілки, ло­ ловtrення номсомольських лав, постановка на облік

линоrе

і

бази

чи коштів

ному

партія

Добрих

мІсЦь.

матеріально-

У діяльності комсомолії господарства чимало хороших справ. але й недоліків теж чимало. Причому, більшість з них ви-

не.гайного

Сnичак. Чиж

ші .

недоліки, ли.кий досвід організатор­ чи

на;етутюго ,ро.ку .

в

останніх

вилр_авл€ння.

магає

Г.

братися за Іх сь.кої роботи. Але в евіт­ зборах,

змушують

го (1982 р . ) Пленуму ЦІ{ !іJПРС свідчать, якоrо ве­

вують

радгосnу має ,

грудня виконали план.r дво:.; ро.кJ в ХІ п'ятирічни

праоцюють

з

члена комі- спортавної

на

Л.

Па­

вими здобутками, займає в районному соцзмаганнІ молоді у ставленнІ до за­ одне

ЛНСМУ

сільради ханізатор

J.\.1.

виконком у

пішов. комJтету комсомолу, зву­ Інший приклад. Колек­ чали дивні нотни невnеа· тив фІзкультури 1ра,дrос­ не.ності у власних силах. лу , слаmrий своїми трудо­ Говорячи_ про nасивність

А Шаповала, який, ви- чає? Аж ніяк ні. ступаючи в обговоренні найголовнішого -

Г. К Довга. вже першого

І

далі констатації факту не

секретар

вання. Чим, приміром, чат, .руки в активістів не лем! Лише цьоrо року в ЖНІ-~­ :~оюжна пояснити. що ком- дійшли. Інакше, чим, же · Розмова на зборах ви­ вах взяло участь 10 ком­ сомольці МельнИк. Лег- nоясни.ти, що дванадцятf> йшла Цікавою й за!нтере­ сомольсько - молодіжних кий , Делайчук , Баранов комсомольців розрахуеа­ сона-ною, дозволила лору­ екіпажів комбайн€рів і та інші пропускають . з!l- лися з .роботи без зняття шити чимада складних жниварів. Трудове супер- няття школи системи з обліну? ' питань, визначити шляхи

ду.

Шnуро, та змІна цехv скатерок , де керінииком

них

ні Юрова стати однією з боє-здатніших у райQ­ ні . Це. зонрема, дійовість

виробництва,

внесок слілчан є

-

з

волило

добре обізнані з існуючи­ ми проблемами, завдання­ ми, які розв'язує нолек­ тив. В окремих справах

зІазмові,

комітету

т руд: вни.ки господарсrва д?сягли неабияких успі·

рад­

-

досить

секретар

доповід­

крол<:>­

Н. Падій, ро·

бітник кормокухнІ сІка,

мольської дисципліни ко­ мітет ЛНСМУ не вжив і

можу погодити- ГадаЄте.

ся з думкою

з

групкомсорг

комллексу

оони, а лиШе глибше ви- ришів. · пооеред себе, Комітет комсомолу гос­

комсомолr..­

авангарду

віДчутні­

них сферах виробничого і громадського життя. У п'ячують

госпної молоді. Загін комсомолії

ли

комсомо.JІу М. Махачова доповіді, сназав, що хоро- ності, nрагнення комсо­ глибоко і всебічно про­ ші спр а ви забуваються мольців залучити до ко­ анал-ізувада діяльність швидко. Не забуваються рисної сnрави своїх товачленів організації в різ·

Важлива ;роль при цьо­

-

став

Виступ а ючи

дей за собою.

цям

роз.

ЛНСМУ радгоспу .

відловідальності кожного за доручену сnраву,вмін. ня активі·стів по вести лю­

відведена

у

Продовольч'Jї

ко намолотив· 574 ТОНІНІ зерна. Це четверта частина всього намолоту гослодарства. Не можна без гордості називати також імена М . Рижого, Г . Чижа, В. Сидоренка. За плечима у кожного з них чимало хороших конкрет-

чим? Про це йшлося не­ щода•вно на звітно-вибоu­ них справ. них зборах організацІї Ні , .ле

здійснення в значній мір'і від

щоб вне­

комсомольців

в ' язання

завдання ,

численний. Налічує він у своєму складі 96 юна­ ків і дівчат. Трудяться

процента.

сок

працюю­

виnуску товарів народно­ го вжитку і nідвищенні

Ці показники становлят.:. відповідно 101,2 та 103,2

треба зробН'ТИ,

хоч і напружені, але ціл­ ком реальні . УспІшне їх залежатиме

все нові

й нові завдання. Я:кі шля­ хи їх здійснення? · Що

чих: елорудити 40 квар­ тир, дитячий садох-яс­ ла на 90 місць у Погре­ бах, nровес·ти газифіиацію Погребів І Зазим'я.

му

nраці.

вить перед ними

со-

на 103,3 процента і реа­ лізовано їх на 101,2 nро­ цента. Нолектив заводу добився також успіхів у

продуюивності

молодим рано. Життя ста­

тонн , м'яса до тонн , зерна до ~рlм того, сельча-

rurтань. як зміцненн.'І · внутрlсnілкової дисциплі­ нн, Підщnцення трудової а.ктивності , організація

Цікавого й змістовного д0.31Вілля . Про це говор ~1=

ДОВЄСТИ

2.244 2.650 3.200.

заводу

-----

ПРАЦЮВАТИ ЦІЛЕСПРЯМОВАНІШЕ

належить

виконати відnовідальаі завдання , пов'язані з реlлізацІєю Продоводьчої nрограми, визначеної травневим (1982 р.) Пле­ нумом ЦК КПРС. На .кі­ нець ){l-oi п'яти.річни тру· ДіВНИJ(И

ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИ60РИ

радгосnу

Союзу Радянських Со­ ціалІстичних Республік» багато колективів змІн. працtвники

_.._ _ _ КОМСОМОЛЬСЬНЕ

ордена

~знак Пошани>>

В основі

t:IO-y

rиов~·.життя

року

1982

завершено

і

слеЦіал1оацію

централіза!Ц;ію

вуваюrя

обслуго­

трантор!в,

Комялекс по ремонту байнів та інших с~тадної с!льсЬІИогосnо: ЦентралізованИй

ком-

машин. техн:іч­

дарсьІ.юї техніки став до ний ССJРвіс має в районах ладу в містІ Підnриємство діагностичною рою,

Рокішкіс . оснащене аnара.ту-

авто~штизованими

обм іІНні nун.кти . де замість .зношених можна одержати нові деталі й вузли.

лініями снладання агрега-

дає

тів

ст.вам

і

реставрацІУ дет.алей

методо:н nорошновоУ мета-

монт

Організація

можливість

Литви своє часно

лургіІ . З в веденням його- як існо . в експлуатаЦІю в Лнт8і

робіт

госnодар­

вести І

ре .

високо­

(ТАРС).

привезли цементу, якнй і..з цьоrо об'єктІв>> . становщца, за~ с.лецІа.ліс1'ів · з Ці nоложення повинні використали на інших, не прошують пус.кових об'єктах. взяти на своє озбро€ння і інших організацій і nід­ ТеІПер знову nроблема: приємств. А це ; звичайно , наші будівельники. Адже ·nіскобетон для nризводить до у них є чимало упущень. де юяти збільшен­ І таних ня вартості спой•джеН:н;q Зокрема візьмемо колек­ стяжки лоджій? неорrанізова­ будови. При тив ПМК- 1 5 тресту «Вро­ 111рикладів тому · за.лИ­ графіка шається вІДкритим nитан­ ВЗjриnромжитлобуд». У ності, порушень черговості, концентрації ЦЬО:\ІУ році на · раху·нку ня: який же остаточний навестИ строк. введення· у дlЮ цьо ; організщії є блИЗЬJ(О де­ ресурсів можна баrато. , сяти лише. '!Туснових об'єк­ го 108-нва;ртирноrо буВже зараз. з горем динну? · ' · тІв . Вже зда.но дІЛЬНИіЦЮ

заtrtнчили цегля­ ДОК8JЗО!:>1 ТОГО, ЩО :КО· ну клад>ну. ВедуТься штУ· лентнв ПіМ'К- 15 в цьому натуІРНІ, столярНІ, обли­ !роцІ пра'ЦІОО нижче своІх роботи. На можливостей, є делкі циф ­ талургії . Але не менш цьоі3УЕа."1ьнІ роботах ри. Так, по .nлану вирОбІ ­ важливі об'єкти на цьому доnоміжних робі1'НШ{j іК J1Ідщ)~єм~твl ' ц~х друж-но працюють лайави­ ток на ОДНОГО коuтроль~о - вимі]рю~~·ЛЬ­ ки, ЯІИІ вже стільни років за. 9 М[{;ІЩ!В у ЦЬОМУ році них приладів, аlІ.МЩіісrРа­ Ченаіоть · клЮчі · вlд своїх ловине-н · досягги · f1}24 тивно -ІПобутовий корnус квартир. · ~ГIJTQ · y·t-ЩiJ! карбованців, а Ф.ан1'wmо мІськоrо ПТУ JI/'Q 4 nрохо­ він снла·в лише 1093 ка.р­ rце не введені в дію .

фlтіні'І·в

на

ЗавоДі

цласт­

навпіл,

мас . цех металокераМ'іІКИ на завоДі nорошкової ме­

Затяглося

будівництво

і МЇСЬJ(ИХ

БОДООЧИСНИХ

с·поруд. Але найгірше ста­ новшце, м абуть , на· сnо­ рудженні дев'ятиnоверхо­ восо будинку житлово­ будівельного

кооперативу

<<Полум 'я » .

Ще в лиnні р()ІзІІючато

1980

рону

.розбивну

для

цього будинку, і лише ЗО грудня

було

зроблено

фундамент . Це при тому, що разом з підГотовчим періодом цеrляиу кладку

норобии (nри нормі 1,52 nоверхи на мІся'ЦЬ ) . т-ое­ ба завершити за 12 м!ся­

· ців. Отже .

ІП-ро те,

здати будинах чений строк, бути і :.юви .

у не

дять

тут

часно

11рантику,

навчаються

1

одно­

допо ­

72

проценти.

магають.

ТепСjр будІвеЛЬНИК&"Іf не­ обхіДНО mю.мога швидше кварталі 1982 poRJ) цей виправЛяти становище на Адже nо­ об'єят, за р!.'К планувало­ цьому об' єкт і. ся освоїти 715 тися·ч .кар­ лі1ШІеН!Ня житлових умов бованців, а за десять мі­ населення є одним з най­ Щоб закінчити і .здати (на цей ·раз у третьому

сящ!в 605. освоєно лише карбованці·в,

Фактично тисяч

359

що

стано .

вить 59,3 процен'l'а·. Лево­ ва часrка борrу ІПриnадає

на ось

сантехнічнІ тут

роботИ.

виnливає

rоловна

помилка керІ.ВнlШ\ ІВ трес­ ту . У доrоворі на цей рік

nі(І(JЩД1ШК1в

з

важливіших нсшря..\1Lв со­ ЦіальноУ політики Ному­

ІОСТНЧНОЇ nартії і РадяіІ ' СЬІКОГО уряду. Про Це на­

ГОЛОШУЄТЬСn У І листопадового

щоб ке було заnла·новано суб­

визна ­ могло

бО'Ванці, що становить

киrвеького

СУ-521. І тепер. коли IOJ. будові зосередж ено вели-

p!Ur~Щ:i~x

Пленуму ЦН КПРС і сьомоІ сесІХ Верховної Ради СРСР.

обов'.язон

будівельни-

ків невідкладно втілю­ вати їх . в життя. '

Н . ЧЕМЕРИЧЕНКО.


НОВЕ

ЖИТТЯ

1982

4 груд.ня

*

року

З стор.

f1РОАОВОЛЬЧА ПРОГРАМА: НАШ ВКЛАд

є корми-буде 1 Ппtдво

труАJІться: в дРугому

п'fІ'l'ІІРІЧКИ

тварІІІDІJІКИ

830,

році

•Требухівський•. Готуючи трудові дарувкв ва честь 60-рtччя утворен· НJІ Союзу РСР, вови першими у ра;

йоН1

. достроково

виковаJІИ

продухціі

річНий

державІ.

-

продунцІі

Додат­

._ово до завданНJІ реапІ:зовано молока

продуКЦІЯ годівлю. 1-\орlв ·ми годvє­

центнерів. Про­

360

дер­

кормами,

збалансов.;;.­

1

ними по nротеїну

Наш кореспоцент А. Гавриленко попросИв депутuа ВерховноІ Ради УкраІиськоІ РСР, директора радгос­ пу І. 1.- Рибку розповtсти про роботу тварІІІПІІDСів, перШі Ух успіхи в пері­ од зимІвлі худоби .

wraи виробквЦ'І'ва і продажу тварик­

НИЦІоко'І

м'sса

даж тварІDПUЩької жавІ тривав.

радгоспу

каро­

тину відповідно їх п,ро­ дунтивності, а теличок і нетелей стосовно за­

-

програмованого

ЖІІВОУ

ваги

ре;jультати

приросту

ЇХ.

Тому

одержує~ю

І

хо·

рош і.

-

Твариннющ всі тру­ ді внm<и нашого гоооодар­

ства

знаюю

дL'ІИ.1И

більше

уваги

при­

догляду

ху­

дQби та годівлі її в літ­ ніХ таборах, тому 1 ре­ зультати Нjращі nроти ми­

-

ві

подола.ла

п'ятит-исяч­ но .раніше. ніж будь -нали,

ний рубіж по надоях мо­ лона від заІЩ>lплених ко­

мо,

рану,

rодує;vю.

жали

на

,нажну

одер-корову

r.rайже ло 4450 кілограмів молока, або на 485 :кlло­ rрамlв більше, ніж тор1н. Наще

зобов'язання.

4800,

в розраховуЄіМо надоІти ЛО 4960 КіЛОГІJ<ІМІВ МО· лона

від

мів,

виконавши

ціалістичне

своє

-

си·

зобов'язання. як

-

Кілька слів про ва­

-

Т>ривали-й час nраво­

ших- ((мааків• ... фланговою

вІд

'І)Рудового

су­

нас вважається Надія Во­ ню до·rляду лодНі.\mрівна Іванчук Та поліпшенню

їх

соломи ку,1ьтур,

ярих і озимих нормових буря­

гаємо,

Семенюн.

Вони

нених

кормів.

Всі н~ми добре збері­ вит.рачаємо

їх

-ра­

нлину .

живої

молодих

тварин:

80 - 1ОО грамІ:В білЬІШе пла­

майже

п~ревиконали :

ІПрир!ст

на

нажну

голову.

Цими ДНJІМВ ЦК КПРС, Рада М1нІстрІв СРСР, ВЦРПС 1 ЦК ВЛКСМ . ПрВЙИJШи ВОСТ&• нову

їх

~про

розгортаиия

Всесоюзного

соціапlстич­

ного змагання за успішне проведеиия зимівлі :кудо­

бн, збільшеRВJІ ввробввцт­

Ух са.мо­ посилен­

рощені

період

1982-1983

мівля

худоби?

вони

о.:~ержаних

з

ва і закупок продухтІв тваринництва в зимовий

телят.

від висоJюпро­

Як у вас

дуктиюшх корів, яні за лактацію дають не менше

струнтуру

ще, ніж то,рін. До стійло­ вого УТ:РИМаИИЯ їУ ПІДГО-

кормовогФ

Посіяли

нультури,

іКармові

серед

них

ку­

ку;рудзу, у нращі агротех­

ні-чні

строни.

•!)е.монтували

Вчасно і

від­

налагодили

нормозбиральну

технІку.

нор!\11В.

добавками. ~сІ грубі 1 со­ ковиті кор:~ш по періодах .

розподілили

інтересом,

3

глибоким

рооуміНнн.м важливості справи комунІсти, всі тру­

д~нюш- на-шоРо ознайомилися з

радгоспу постано­

вою ЦІі 1-\ПРС, Ради МІ­ ністрІв СРСР, ВЦРПС І

ЦН

ВЛКСМ

<<Про роз­

гDртання Всесоюзиого со­ цІалістичного змаrання за усnішне nроведепил зи­ мівлІ худоби , збільшення

вцробництва nродуктіІІ

і

заііупок

тваринництва,

nер Іод

1983 'РОКУ >> .

в

1982-

Ми

добре

усв-ідомлюємо, що успіш­ не викона11шя Цродоволь ­ чої програ:ми в зна'ЧНій мірі залежить від са..-..ю­ 'Вlдданої роботи кожного ·колентиву,

ножного

тру­

дівника. Тому всі ми до­ кладаємо багато старань і вміння до того, щоб у зимовий період не дооус­ тити

ЗJfИЖення

них :ІЮМПЛеНСіВ дає ЗМОгу влоратисл

з

ми роботами, без зібрати вирощене . Ми лодумали

ци­

:Втрат над

тивності

nродуіК­

щоб За,готівлі сіна, с і на-жу, си­ більше виробити 1 прода­ лосу приділили багато ти державі молона І м'я­ уваги . Цю роботу ведн са. Водночас дбаємо про і<патовсьним методом. бо _ те. щоб стЗІран'Но догляну­ з власного досвідУ -пере­ ти молодняк великої рога­ ·ноналися. що застосу-ван­ тої худоби, з яного -виро­ ня потуЖІНих технологіч­ щуємо не телей . С.тювом. швидше

Можна сказати, ~ра­

-

нІ.тюграмів молока. Скажу кІ.тrьна слів про

3500

року•.

проходить зи­

ши

вн-нористаннл

Взяли курс на по.вну пе ­ реробку 'іх nе.ред згодову­ ваІИІ.ІІМ, збагачення мlне­ ра.л:ьІІІЬm. та бІЛКовими

зимовий

ну

коmле~сах

.продано 2683 голови, аба на 83 голови більше . Реа­

добивається вона і тепер іде попереду господарство в соц:алІстичному змаган· nідвищення nродуктивнос­ нІ. -першою в госnодарст- ті молоч.ноУ худрби, з}!ач-

менше,

одержують щодоби на

ства.:..!

годівлі

трохи

го.рівна

ва.ги

немале . ЦьогорІ'Чне [JO реалізації нетелей іншим господар­

за тваринами,

правда,

ніж торі-н. Зате він яnіс­ ніший. Прооасли чн.ма.ло

зара.з на двох тваринниць­

завдання

зма­

МІВ. Тан, СІНа Є 3883 ТОН· ни. сінажу nонад 1300 тонн. Щодо силосу, то йоrо заклали 16.737 тонн,

нІв . Виготовили та'Кож nонад 350 тонн обезвод­

л і•зованІ молоді тварани дворі·чного віку, чотири­ місячної тільностІ . Ви­

правофлангових

дили тварншпщь.кі nримі­ щення, утеплили Іх, а нормояобувнини заготови­ ли бІ.ТJЬШЄ:, ніж у ,минуло­ му роЦі, доброян~сни.х кор

ціонально, екОНОі..'dНО. До створення :\1Іцної фураж­ ної бази ми іІІриступили ще навесні, :вдосноналив­

чите,

но­

Бу­

добре ПО.'ІаГО·

Галина ІП>игорівна Широ­ на, АнтонІна Олексіівна Стє,ценко, ВІра ФедоріВ­ на Безлюда. МЗІрія Гри­ забезпечують найвищий у

тої худоби, В ТОМУ ЧИІСЛі нор'Ів . Стадо, як ба­

Ю'І;Ь творчо, з піднесен­ ням. А таке '!)рудаве су­

обов'язайв

заздалегідь.

ра.дгосnі

360

на однІй в роботі, · црацю­

перництва опера<Торів ІМЗ· -гання . . Завдлни шинного доіпня корів у ві,цданій праці,

не­

7000 голів великої рога­

~умлінних тваринниць у нас багаtо, всіх назва­ ти: неміІ. можлиsостей.

вих

спеціалlзува­

вирощуванні

своїх

тувалнея

дІ'Вел~нШ<и

важливе пвтаRВJІ? - У нас утримується них

корови.

ІПороджує

на,ння.м

ферм радгоспів району. Як кнні вирішується це

·

nерництво

на

старанністю

в роботІ, сумлІнним вико­

господарство,

відомо,

ве­

рогатоУ худоби вLд­

значаються

телей для поповнення нп­ ми маточного поголів'я

на МІиюлаївна Жеребець. 3 початку рооу перша на­ доіла no 4700, а .друга - ло 4500 кІлограмІв молока

Ваше

лося

Вони не ІПОступаються од­

корови.

линої

рів. Вже за'ІП_Ісала на свІй ринницької продунц:ї дер­ рахунок по 5150 кілогра­ жаві .

сказав

НинІ

рощуванню .молоднm<а

робниuтва і продажу тва­

На11юлегливою працею Іван ІІ!анович. З nере­ примножують загальні ус­ оператори, .машинноведеннЯ>\! тварин на зи­ піхи мове ст!йлоое утрима;ння го доіпня ІНОрів Олександ­ їх також добре доглядає­ ра Г.ригорJ.вна Рогач і Ні­ нулого

Серед операторі,в ло ви­

винопало ;річний nлан ви­

ТИ:\І, ян краще орган-ізува­ ти

худоби,

все робимо для усnішної зимівлі худоби і винонан­ ня соЦіалістичних зобов'я­ зань, ріод.

'ВЗятих

на

цей

пе ­

ІіА т~ми днА

ПОЛІПШУВАТИ ЯКІСТЬ МОЛОКА процента , імені До­ кучаєва - 75.4 . імені і\Лчуріпа 75,6, <<Аван­

28 ти­ 63.3

Щодня більше

сяч днtних корів госпо­ ~арств району ві~дають понад 175 тисяч к ' ло­

гард >> с ький >> .1о ка. Воно реал ізуєтьсn цьІШіі >> ~н а державні пр ий"VІальні рова пункТІІ. Прот е не все МJ ­ П ор:вняно грам: в

лоно

п ершосортного

надхо;щть

соІияк : сним .

мо­

сюди

вн­

Частина й о­

го реа.1 і зує ться др уrrш CO)J T O!\ol і HeCOpTOBJIYI. В Ідомо.

що

молоно

.о..

с ягнутого

лих

Тан .

80 .2. 85 .6,

м' с яців.

у

жовтн і

с лужби

rx

обор ' язон чнти продаж процеит:р nродукціУ .

rо<:nодарс:тв.

продаж

с ортного

1.4

ку

жовтні

в

серпня

по р і~

uьoro

р J­

гос подарства

- 1 4.4. <<Бобрицький >> 1О . 'мені І-\; рова 8.3.

<<Завор ицьний •>

ім ені - Шорса 7 ,7. rн ,> --- 6.8 процента.

першо­

мо.1ока

на

32

це продунт. яний легко і проценти . .ім ені Докучає ­ 8 .7, << Літківсьний >> швн;~Іtо псує ться. Тому ва 5,6; 'і мен і Кірова нпробн нцтву і реалізації його треба nриді.ЧП:1 на 4 ,8 проце1-1та. Все це, ГІ•J­ особливу увагу. І\онтро~'!ь зви чайн о: щJгатнвно на загальнІ). ;за BИCOJ<QIO !ЩІСТЮ tі!ОЛО· значнщ}сІ! на rіоринні здЩснюаатн райоюtом~· · rюказнику. Він а~териuар»а т?. зротех-ціu­ змеЩПИІJ<:Я 'іІ і;щовіДНО !IU на

до

Пересувна с та вни н' в СІН?ІЩ!.ї.

не­

<< ГоголІвський ,> . ми або пІдвищеною

с ьний» .

реномендували

тарное ветерин арних

тем­

ке-

виробництва,

умов

збереж-ення.

п.1емnтахозавод <<Рудня --·. лературою повітря . Проте транспортування та ЗД!І'(і жовтні вони будн Вони реа.1 ізували nротя . у молока . го ~І жовтня 98 процентІв сnриятливішимц д.ця :Rеа­ f{, ВОРОНЕЦКО, lУ!олона першим сортоі\~. л:зацІї ЦершрсортFфtо іVІ~­ ніж , скажіиg. у ГО,ІЮВНtІЙ держаВ!П{Й 3а• Однак радгосп <<Заво р:-І­ лока, А резу,ЧьтаІ 'І готінсnектор по Бро­ L\.ькнй >> реалізував пеРJЧР · серпнІ. · варському району. сортної цродуІЩН лиwе з начно гірЦІ\ , У н.раї р озроблено

У ПОСІВНИЯ ФОНД ВЕСНИ Ставрополь. До наступноУ веснян?ї

. кукурудзоводів Нечорнозем'я. Прибалтики .. Сибtру.

посівної

на адресу

казахс танської цілини з натбруваль­ них

заводі в

:vшсове

Ставрополля

відвантаження

почалось

гібридного

І

сортового на сіння нового врожаю .

- ГРУНТОВІ ВОДИ :· Харкl~. 't-І~Діі%ний мет.од захисту

грунтових

вод

від проникнення.

з

Грунту мінеральних добрив 1 гербщи­ дІв запропонували вчені НДІ грунто­ зна вства іМені

кукурудзяних

руючись

( 1982

О. Н . Соколовського.

ffoгo ефективність перевІрено ' в ході

дворічного цинлу

вШІ_робувань.

Так

зван І легні грунти слабо утримують добрива І гербіЦиди . Велика частина цих речовин nросочуЄться_ в груятоІІІ

плантацій . 1-\е­

рішеннями

листопадового

р.) Пленуму ЦІ-\ І-ШРС,

р:ль­

ни~и багатьох го сnодарств зобов'яза­ лися збільшити в найближчі роки врожайність nівтора-.:~ва

зерново'f

води

ще

кукур удзи

в

рази .

-----------------------------

ПІД ОХОРОНОЮ

персnективний

план дальшого піднесення продуктив­

но<:ті

до того,

ян

рослини

всти·

певних пропорціях з глиною, фосфо­ ритами , органіною і поверхнево-Ю\· тивними речовитнами. В результаті у

разів

знижується

філь1'рацІя

грунту.

Новий метод знайде в умовах

ПDДAfCTQV

ПРОГРАМУЮТЬ УЧЕНІ '

Творчий союз з науtюю ·.на лких по.1овину травоПрацювати «по н.ауці'і> nрин:с нолrосnові (j:Друж­ стою займають бобові вчаться і i Шlli госnодарба~> Стрийс:ь<Ко~о _райоиу культури. ства Р.~йону. При С-трн.йлр!Юуток Від &tОЛОЧНRХ 1-\ормовий нл ин у гос- СЬ'К о:.1у райкомі nартії ферм, ЯКі рацІ;ще були подарстві залишнвс.11 та- ефеюивно дlє позаштат­ збитков~w. Тан,ий ре- ким , як і рані.Ше, 35 ний вІдд!л по впровад­ зультаt о.пеІJЖ&ио вl.д п:роцентів до площі ниви, же.н ню досяr.н:ень науки і БІЦрщщцжеП!І>ІІ уч~'Н'Щ · УІRрНДІ

розро(іок фізіоло­

Нечорнозем ' я,

інших регІонІв країни .

з астосування Полісся та

( РАТАУ).

але заготІвл-І с інг збіль- nередовото досвіду, яни.·н шилися і'Уtайже в два ра- нерує д<Ж.ТОі1 біолоr1чннх

гі~ І біохімі'і сільсь:когос· зи. с інажу в ПiJrrOpa. наук І. Іі.алачнюк. Уч.е­ цодарських твари.н no цо.­ БlЛ·ЬШе виробцяється ві- н1 не тілЬКИ· доnомагають

r.

-'Ііnшенню МО,ВЩ'О

структури

!<ОР·

Цеху,

Особдив Іст ь ст ворення

новинни­

пол ів

з

інтен­

сивними сівозмінами, з(!а­

лансованимн залежно віД

с.л;ецІал ізації

в.а.

госп.одарст­

СпівробітНШ\И

інст-и­

туту З ДОООМОГОЮ КОЛГОСП·

них спецІалістів , ло

вивчивши

роботи єра»

доскоощ­

результати

<< зеленого ионвей

за

пільна

значили

Ц:.нність .

його

го

1

госnодар.пика.'t

'l!ехно- illp_и.чmrn • .!П<l

ко.рмових

ОднорічнІ

том до:зувания хім:Ічних тн.вНІІЙ пошук резервlз НОНСЄ"рваНТіВ, Я!\і )ЩJla· ПіД6ІІЩеНЩІ.. ll Віддачі . ються nри зааша.данні c~J- В t дr:tЩІідно до їх ре.комепс жосношеної маси в тра_ц- дацЩ у вlдгодівельнu.х. шею, дало ·МW!ЧfИіііЩ~ нолгос.nах 3М:е'НUІИ ТИ. В1:р_а·щ сц~у прогресивну

.п:ри

тривалому

з()ерЦ'ю:І - дІвдІ

дають за два укоси близц­ но 600 центнерів ~С<ЖО­

впроваджено систему го.~

~ододняна

ні. ПІ~~t:вищилась і пожив- рогато 1 худоби,

великщ

яка дала

можли-вість СКQротити І}И· трати н~ корм тварина:'ІІ

~іЛЬШИВ(Щ В піВ- 2 ТИСЯ'Чі ТОНИ фу.ражноrо тора раза, цукру - в два зеРU~ і 800 тонн мол·ока

·З Щ)ЛОВІЩОЮ,

ЩО

дуже

важливо в боротьбі за 110· сягнепня

траnи 'І'ИВНостl

замінили біл-ьш урожа.й­ !Ними багаторічнИ!Ми, яl(І

виявляти

заважають

л огію кормоприготуваин.ІІ. ро·зеитnов і тварин.н:ицько.ї Запроnоноване 1нсти.rу· та,1узі, а й ведуть ефек -

ви­ ність кор-му. Вміст пе-~поживну -травного протеУ;ну, ншри-

програмова­

структуру

посівів.

і

ронів,

стада було перегляну­

то

бороШ!На.

урахуванням ,К,.,1.ЗД,

З

чисельностІ

та·:-.rінного

-Удоснона,1ено

ноУ ПродіУ'КТИВНОСТі діЙНО

гають їх засвоІти. Вчені запропоцу. вали при внесенн і змішуватИ туки в

<:отні

доеаІду.

Фото М. Ковальчука, М. Тура. (Фотохрон\на РАТАУ ) .

виробництва 1а молока, виробили

нонання робіт, спрямовd· них на поліnшення са н і ­

сприятлю~Іім·и погодними умовами, зокрема доща­

nередового

преk

t:анепідемстанції.

місцях

це

лу

рай;~ержзаготіп ­

першосортнрУ становище можна nояснп ­ р Івнина:.! ра;~госпі в і мо­ · ти лише вІдсутніс'І'Ю ю ­ локоза,во~у н е®хі д н і }"сп~шно спраІІи.nис~ з лежно! уваги з боку сп ~­ для пол',nшення яності ціалІстів · ферм до · вироб­ виконанщІм цього завдан­ м елока заходи. Основною ня траранники радгоспів ництва молока ~ Часом во­ частиною їх є якісне ви. пояс-нюють

ших областей республіки. Комуніст, делегат XXVI з 'Ізд~· КПРС JJ. З. Шабинськнй веде обласну шко

сlльгосптехнІни прове.:ш оперативні ан ал l·зп на

nроцента.

ни

зустріти тепер у багатьох селах Харківської та Ін­

і

<<3 J-

станції по боротьбі з хво ­ робам и тварин та з раrІ­

забе3J1е· Об'єктивних причи>1 здач і держарі 96 для цього не було . Таке та

<< Плосt<: вський ». « ВеJ1ИНІ>·

тварНІОІВЦьку ферму. Майстерність, постійний по ­ шук резервів, творчий підхід до справи, любов до обраної nрофесії дають йому змогу добиватися ви­ соких надоїв. Щороку ~ надоює від кожної з 55 корів майже по сім тисяч ІdлограмІв молока~ Пер­ ший дояр Харківщини закінчив технікум, потtl\І зооветеринарний інститут. Ного вихованцІв можна

мо .1очна л а ­

бора торія в скл ад:

-

~имерський», «Русанів· СЬКИЙ», «ЗОрЯ », « Жердів-

Хто сказаа, що доІтв корів не чоловtча срра­ ва? Майстер маПJИНRоrо доУиня радгоспу ~перву­ х!нський• Богодухівського району ХвркlвськоІ об­ ластІ, Герой Соціапіствчвоі ПРІЦІ. Леовщ Захаро­ вич Ша6инськнй (ва знімку) ~оводить протиЛежне. У иrtстнадцять років прийшов він на радгоспну

<< Літ к і в­ іНІйону прода.тш ;~ ержаз і << Бобрн ­ на 2.9 процента менше 90, імені Ні­ пе ршосортн-ого молона. а 90.2 проце нта. тому чис.лі радгоспи <<Задо рі вня, д -:>­ ворІщ ь юІЙ>> - на 22,6 з а десять мнн:,;­ процента. << Літківський ~

радгосп :J меншнв

наприклад.

1щно

аа.В.ІКДІІ В DOШfR~'

високо!

про,цук-

.мо-лочного

ри!Н н нцтва.

J>il<. Зщере.дЯіВШR

увагу

на

корм.овІі'рОбНИЦ{І'ві, Я;К щ.о-­

тва- го

вима,гає

прогргм.а.

ПродоВОJІ'ЬЧа.

rослода,рст~а

ст-адо 5 450 голів одеР· докорінно змінили . стан жує теnер повноцІнн-і ра- сnрав на Ф~рмах. Райрн . . _ вийшов у число передо~ цІани. 3 а рік над.оУ моло ви в об;rасті no "umобни-

зеленої м~<:и. У на вІд корови зросли х ' . . -·.. з '~ вились но­ майже на 300 кілограмІв. цтву :Іюлон-а , м я<:а. Колгосп стабІльно виноВ. КРИЦЯК, ренеnлоди. J(укурудза. кор. РАТАУ. Створили на 470 гента­ нує плm продажу держа ·

б:лкової

сівозм!·нах

рах

нул-ьтурні

пасовища,

в!

продУlЩії.

Львівська

обла сть.


*

4 ст~.

4

1982

груАНя

року

НОВЕ

ЖИТТЯ

6ЕСІДА НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ

НЕ. ВІА'ЄМНІ ПРАВА ПЮАИНИ Щороку

, І'ЇJуДВJІ

10

ВІДЗВ8"186ТЬСJІ в усьому свІтІ sк День прав

то.цвви. Цьоrо AJU1 в 1948 роцІ Геверапьва АсuІблев

вила

ООН

прRЙ­

Заrальву

рацІю

девпа­

прав

тодввв.

Вперше в мІжвародних

практицІ вІ.ДВосвв

було визначено оСнов­ вІ права повввва

свободи, акі

1

мати

тодвва.

Звичайно, положення декларацt.І Уі автори роз­ rлядали як завдання. ДІ)

виконання якого повянкі nрагнути всі держави J

народи. Адже

що

зиа-­

чи.ть забезпечити викоиаd­ ня деклараціУ 1 наДілити людей усіма проголоше­ ними в ній правами 1 сво­

бодами?

Це

створити

значить

сус.пільство

родовладдя,

в

якому

робилося

6

ни

щастя.

та

П

в

Ім'я

на­ все

люди­

Таке грандіозне завдан· ня під силу

лише соЦіа­

лістичному ладові. Д-J­ свід РадЯнського Союц, який відзначає своє 60-

в киселевих берегах», у :нас ще чим,ало нерозв'я­ .заиих проблем, але в на­ Шій країяl не тільки про­ rолошені, а й реально за­ безпечені ос·новні праRз · трудящої людНІНи будь­ якоІ .національності.

Що ж до

капіталістич­

них краІн, лоВ'Нішим

то там найго­ є

право

nри­

ватної власності. А це значить, що на практиці в ім'я його

забезпечення

нехтуються, урізуються і вихолощуються всі інші права і свободи. В сус­ nільстві, де реальяі nрава

nривІлеї зосереджені в руках імущих класі~.

1

розглагольствування

пр:J

«ріВНі МОЖЛИВОСті>> не більше, нІж пусті сло­ :ва.

Про це можуть чого

багато

розnовісти

мільйонів nозбавлених стичних

десятки

безроt5іТНИЛ, у каnіталі­

країяах одного з

основних прав

людини

·права на nрацю,

--

викрес­

1

лених таким чином з нор­

мального життя

сусnіль­

річчя, досвід світової си­ стеми соціалізму свід­

ства. Безробіття, віДсут­ ність гідного соціального забезnечення, nерешкод:-~

чить:

на ШЛЯху

завдання

це

реаль­

ДО

ОСВІТИ,

не­

не . Але тільки там, де ліквідовано ексnлуатаці.ю

доступне через дорожнечу

людини

-

людиною,

ця стала

де

єднним

пра­

джере­

медичне це

чим

не

ня

«молочн-І ріка

nриниження

трудящих,

лом блага всіх і кожного. У Радянському Сою&і течуть

обслуговування

горе,

у

невnевненість

завтрашньому ·виміряти

дні. А

страждан­

на.qlональних

менш;)-

стей,

наприклад,

про

негрів

зап обігання

та індіанців у США. по­

і

збавлених

міжнародно'і

навіть

тарних

елемен­

покарання

расової

тів не доводиться дивува­ тись з того, що .nравля •Іі

про

додержання

держава ,

На додаток

гро­

людини

немає теnер ні для одного

в ООН після 1948 року nрийнято близьи було

двох

нг,роду

но-правових

документі в, на держd­

1

а в

ки

не

воєнного

пі,

Ще один «Мільйонер•. Заходу. Мал. ~. П~рещ. (Фото:хрон.ік~ РАТАУ).

тривалий

устрою

зменшено

в

Євро­

напруження

ська

держава

не

з задоволенням

шкоду­

віДзначn­

ють сил, щоб гарантувати ють настуnність мнролюб· << холодної війни». Відбу­ ПОЛіТИКИ мир та безпеку народів . НОЇ ЗОВНІШНЬОЇ лася загальноєвроnейська Наша країна вистуnнла Радянськоrо Союзу, nід­ нарада в Хельсінкі . позачерговим В ООН З ДіЛОВОЮ ПроГрd­ тверджену Тепер міжнародна об­ МОЮ оздоровлення мІжна­ Пле нумом ЦК КП~С. пере­ стмrовка серйозно усклад­ родної обстановки , Ю. ЛОПАТІН. нилась. Агресивю кола ходу до роззброєння. (ТАРС) . tмmеріал!зму роЗІКручують Історичне значення має rонку озброєнь, намага­ зобов'язання СРСР не за­

конгр ~ с ях

nакт

знов-та­ завдякn

на ШЛJіХ !ВОрОЖНеЧі і ВОЄІі­ ну зброю. Люди доброУ У 70-ті .рщщ було роз­ НОЇ .конфронтаЦії. 13 цих волі, різні nол1тичні 1 rро­ в'язано nроблемИ n:·сля­ ум&вах КПРС і Радян­ мадсь:кі нола за рубежем

удер­

документи ,

міжнародний

досягнуто

період живе, не зЗ.ЗИаR)ЧИ сtрахітІ? світової війни.

ратифікува·в такі най­

важливіші

і

насамnеред

Людство вже

жати зв'язані з ним nри­ вілеї. Амери.кансьІшй

життя.

соціалістичних країн.

упер­

становище,

на

зусиллям СРСР та Інших

то му nрагненні монополі­ стичних кіл зберегти і с­ нуюче

nрава

в цій галузі багато зроб­

лено

тів Сnолуч:еяі Штати ТіІК і не ратифікували.. І спра­ ·ва не в забудькуватості керівників,

-

дини

зобов' я з а. н ня.

Б1льшість з цих докумен­

їх

більш

першого права кожної шо­

ви, які їх пІдnисал:J. більш визначені й ко:І­

Іf.РЄ1'Нl

nитання

істотного, більш важлч­ вого , ніж збереження ми­ ру, ніж забезnечення най­

десяткІв міжнарод-

що nокладали

проголосила

У звітній доnовіді ЦК НПРС XXVI з ' їздові пар­ тії підкреслювалося, що

до ЗагальноУ прав

яка

себе на словах шЮорни­ ком прав люднниІ

мадянських, соціальних та ІНШИХ nрав ЛЮДИНІ!.

деклараЦії

конвенції

nрmпинення. злочинів

апертеїду та 'Покараннп за нього і т. д. І так діє

капіталістичних крd­

щодо

дискримінац!У,

міжнароДної

їн прагнуть не зв'язуват•І собі руки зобов 'язання­ ми

нього,

конвенції

про шк·вt.дацію всіх форм

громадянсьних

прав? У світлі всіх цих фак­

кола

геноциду

за

про

економічні, соціальні і культурні nрава та між­ народний nакт про громадянські і політичні nрава. Немає США і серед учасникі·в конвенЦії

ються

штовхнути

народи

стосовувати nершим

Редактор

яде;J-

Є.

ФЕДЯИ.

РАДИТЬ Л/НАР

Профіпантика ~-одонтоз хворювання

ВСІННЯ

за- філактиці

т.канини,

оточує з-уб никнеИНJЯ

це

-

що

Причиною ви

. -. й• ого, є, захворю-

су дин,

1 .нервов

по-

ДІ' .УІ А

;sАГАЛЬНОСОЮЗНА Цt::11TPAJibl101 '0 І іІЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБ~АСТЬ 1 імнастнка . ~.:Ю Іlрем · єра .цок. телефІльну сМІй осІнній са.ц».

8.0\1

nОJ)QЖНИНОЮ

.

знімання

'

зуб-

ного каменю, нальоту, що

тряс-іння, сnадкоВіСТЬ, м·: стять оелику КіЛЬКіСТЬ ., ШКіДЛИ'Вl ЗВИ'ШИ (КУІР1нНЯ, мІ.кробів, ЯК'і ВИ!КЛИкають відкушування

н ·и т о к,

.заnалеш:~я

,~,"..

І

......

нраю

ясен.

смоктання ПаЛьцJ.в), Зуб- v.rvHnin .КаМ. НЬ, ВХОДЯЧИ ний . камшь. П&родоитоз Діід ясна, Відшаровує їх,

nочинається

.неnомітно nосилює запалення .

для Людини, та все ж п часто

турбує

!В сть

ясен

1

нровотО'ІИ-

nри

чищеНіНі

ЧИС'ТИТИ

зуби nотрібно

n~сля

nрий ому

ливо

лроатол;скуючи

_

l" Жі,

б-u;рх-

·"

рот.

зубів, свербl:нН.я, біль в,;,д Рухи щітки nовинні бути холопного чи r",nячoro, 'Круrовим.и, внмітаючими,

,..

..,..

зanax з рота. Якщо пара-

доmоз

не

з тис,ком від ясен до жу-

лікува.ти, то 'Вально!

хвороба

за'к·'нчується роз~ хитуванням 1 nовним ви-

nаданням зубів.

nовер~ні

зубів.

ираще застосовувати лі·~ ••І кувальні зубні ласти, щО

ІМІіст.Ять

настої,

в.lдва,р и

'І)рав , пропол і с, солІ стра н-

Проф!ла,ктика парод.он- ц:ю, фтору, маrn!ю й іН-

ТООУ nочинаЄТЬСЯ З внутр\- ше. ОГО 'Ilep.O • Ду. ВariT· Y"'n"" •Jt":vvH

ній ПрН3На.чається багата

на вітамІни,

ральні реЧОВИНИ,

дієта,

міне- не

Рекомендується загаль-

ПОВНО- му

загартування

(раНКОВа

.ор.г.аніз-

'Гі:МНЗ.СТИКGІ,

"'

Цінні біJШИ, а ТаRОЖ ДО- nаЛЬЦЬОВИ<n МаСаЖ ЯСеН да·ТКОВ

j,

nродукти

вання:

харчу-

Б !льш,ість

паста

q>іла,ктиrчною

,.

людеn,

)

' XJIO-

солодоВО-Н'УКУІРУд- Р. Их на лародонтоз, з про-

...зяв..,..

екстращт,

і

л!куваль-

сО.кеан • , фрукт ові, ово- ною метою ставиться н а чев1 сонИ. В зимовий ле - дИСІІІаНСЄJ)ННЙ обЛік. Ран -

рlод на 8-9 місJЩі вагіт- н1

стадІї

лародонтазу

ності t<орисний ВlТЗІМ!Н Д повнLстю БИЛіКОВНі ,більш ло

-

1-2

к,nаnЛі чи по

,..

заnущені

ЧЗ.ЙНі ЛОЖКИ риб'ЯЧОГО . жиру на день. Ма·йбутня приводять

2

мати 3Qбов·я3 ана своєча.с- nроцесу.

НО Л·і.КУВЗІТИ зуби і Ясна. лnя ~·

правильного фор-

м:vвання

ЩеЛЄП

ТКаRИН

форми nри

СТеМаТИЧНОМу

тивно

смокче.

~

зуnннки

У М·ІСЬІКІЙ стоматологіЧ· ні й лолікл!Ні ЦІ. чимало цією·І в ІІІ еребувають

·щ''"0 · оточують зу'би, дити: ДИСІПансерно~у И1 веобхtдне грудне году- о К'ремl 3 них ван,ня, лри лко.му вова ап-

си-

ЛЖуванні

до

л!кую.ться,

моменту nІсля

naна

облІ.ку. регулярно

ІНШі

ІНаВіТЬ

к·іЛМ<Зjразового

о.І " " !дУ

на-

лроріІЗувашJЯ зубів ДИ'ТИ111 rадуванвя не ""А" ЮТЬ оt5ов'язково пот!l)lбне енер- nоJLіміНі'Ку. Хочеться їм r1йне

жування

(морква, по.радити

тв~ді srолуна, сухарики хворобу.

1

ЬJ),

не

-

111'01 /'АМА

займає rіг:єнt.чний догляд :евоєчас.не

СпартакІа.цн закІнченнІ

ltЛt.bA'It;HH)I

паа>одонтозу

за ротовою

По

ttовннн .

~nародонтоsу п.е...

V І 11

грамою УІ'СР.

~ускати

К. ВАСИЛЕНКО,

НЕДІЛЯ, ПЕРША

5

rРУдНЯ

ХудожинІ телесрІаьм сКм-

8.40

зАrАльносоюзнА

ун•. і І

ІІІ'ОГІ'АМА Цt::НТРАЛЬНоrо ТЕЛЕБАЧЕННЯ

2

серІJ.

ІІ .о~ У свІтІ тварин. 12.05 U гостях у казки , Ху.цож· нІА

фільм

«давня,

.цавнв

8.00 Програма «Час• . казка». 8.45 джерела, 11роrрана Казахського те9·15 ,Цок. телефільм «с погар.н 13.55лебачеини. Док. фільм «Капро Великий Устюг• · • захстаи: вахта .цружби»; 9.30 Ьу,ЦНЛЬИИК. ф концерт ольклориого ан10.00 (;лужу І'а,цяІІСькому Союсамблю сОтрар сази»; сМезу! . . ло.ції ІІІОГО NІста», Концерт 11 ·00 Програна сЗ.цоров'ІІ». мавстрІв мистецтв. 11.45 «І'аикова пошт••· 25 р 1 · w1 15. ресозпов дають на ко1 2 .~ 0 СІльсьІІа година. понденти. 13·30 МузнчииіІ K{Oj:JI, 15.55 lелеІрІЛЬМ сЗустрІч з Ана14.00 о. ОстроJІськніі. сТалаІІТІІ · n впаиовнн». тол1єм І поклонники» . ФІл~ом·ІІН· 1{.15 Мультфільни. става. 17.40 сдуга великого кола• . 15·25 «для вас, ветераи11» · Му• док. телефІль!Іf. зична програма. !8.40 <.:упутиJІк кІJ!ог..вдача, 16.25 МультсрІльмн «Кошеии ФІ· 19.3() І(оІіцерт ІІ!аАстрІв M!J~ля та ... », «Як кішечка І тецтв у коло 11 ному :~алІ Бусобачка мили пІ,цлогу». .цинку спілок. в перервІ ;,... 16.45 МІжнаро,цинА турнІр з фів 1 (21 nn · Про еч рни казка. ...., . гурного

катанни

газети

на приз

«Московс:кие

новос-

ти». довІльний танець. 18.00 Міжнародна панорама. 18.45 «'НашІ Аітн». юнозамальовка. . 18.50 К,Пуб кінопо.цорожеА . 19.50 Міжнвро,цниІ! турнір з фі-

гра ма сЧас•).

0

пон ЕДІЛОІ(

·

Програма «Час»).

9.О5 Фільм -

показовІ

виступи.

(2І.оо

ПРОГРАМА

з ху-

УКРАІнськоrо

Актуальна

камера .

:::~~ t:,:т~ ~~:Н: Вистава .

чення,

н.:ю

Концерт Черкаського наро,циого хору.

12.15 Дли .цІтеА.

Страуме• .

туА,

.цІтим.

ЗузаикоІ

-

3узанкоІ»

сЗ.црас-

До поба-

(ЧССР).

«Робін rу,ц•.

н

ного. док. фІл:~оми.

економною. Про .цосвІ.ц зберІганни

картоплі

в госпо-

13.40 <.:лава СОЛдатська . .ца рствах Пі.ЦМОСКОВ'ІІ. 14.40 Фільм-концерт еВІчинА 16.15 «Мистецтво ісуспіJІЬСТВО», по,цв-.г».

«Слово про нир», Передача

15.05 Ху,цожнІй телефільм «При1. го.цн Тома СоАєра•. з серІи. 17.00 Чемпіонат свІту з ганА16.10 «Трикутник». Пере,цача болу. Жінки. Збірна СРСР .цли моло,ц4. - збІрна РумунІr. 16.55 « ПІсня скднкае .црузІв». 17.30 до нацІонального с вита Телефестиваль пІоиерtької ФІнл ян,цськоl республіки пІснІ. Дня проголошевни иеза• 18.00 «П 'ить хвилин на розду•е~ио~тІ nporpaмa те•еба NИ». Молодіжна розва;е:Ни ~ Фіилви)І,Іr. . . .. жальна програма.

18.45 СьогоднІ у свІтІ. Заслу- 19 ОО До 60-рІччв утвореввв жеииА .цІич мистецтв УРСР · СРСР. в сім'ї едивІІ. Ys· r . Якутович. бец~ка РСР. виступ кавАи20.40 Н а добранІч, .цІтнt .цата в члени по..Іт610ро

~::~ ~::;:;.~м~а с::::~і УТ ху-

.цожнІА фільм «Вторгиенив•. 23.05 ФІиальнІ змагання з ху-

~~ \":м~·а:~шо~~~==~::;

10.35

ван

ІІ . W

ЦИркова

ПjІОГрама.

ІІ . ~U шкІJІьиніІ

Фізика.

канера.

10

1 . 1.2Ь 11\НТТЯ

1~. 10

, L. ·~ ~ело І що.ци .

гІІІ».

«Подорож

.цо

.цо

РеІІм­

су» .

ДЛЯ

ШКОЛИрів.

«Оріен-

ТНр»,

ІІ.;w І"&шення І(ІІІ't: в

-

XXVI дІі.

з'із.цу

1 елефільм

сЗнновІ

турбо-

18.31! ... Ільм-концерт с Іскорка». 19.0\1 Актуальна канера.

1~.~v Миомерн.цІаин. Ве.цучиА поет В. Коротич . Муз. фІльн «Якщо пісии

20.15

тече

як

На

ріка».

.цо6ранІч,

«Алегро закІнченнІ

ІІо

-

з

кл .

4 ка. нузнкн. 4 1. 14.05 3аІ·альиа ЬІОЛОГіІІ. 10 КЛ. H.J5 1· ворч~ть 1(. Чуковського . J;j.2U Ноа.нии. 15.30 1·еле'І'1льм сПриго.цн ТоІІІа 1 ~.uu Учителю урок кл. Передача

16.45

Муз.

t

серів.

фільм

НеЛЬОТНУ

17.35 (11.00

еДикуємо

ПО ГО .Цу»

за­

19.20

АЬс:олютuнй чемпІонат СРСР по боротьбі санбо.

вечірня казка. ~u. І5 Міжна·родна nанорама. «Час» .

21 .~5 Телефільм

вогнем•. НоВНІІІ\.

за

20.00 21.00

,JІ,Ітн.

«Час•.

21.~5 ФІльм

~

До к . кІнопрограма. МуЗ. фІЛЬМ с ІІ.ОЛН МИ КОХаВ/»,

ти».

20.45 21.0u

фІаа.м

родючості•.

Природознавство.

Сойєра• .

сПропагаи­

.цнст»,

18.\!u

ПО

ІІушкін . сt;вгеиІй Онє­

U.

12.40

lti. ili

опери

науки.

сІІрuмІиь

16.00

16.4'\1

кл.

nрогулІІВІІа

Іі.~о Іtауково-популиринА

клас .

Іtовнии. <.:рІЬиніІ дзвіночок. Іь . ~о д. РоссінІ. Увертюра

6

Афінах.

з.цоров 'и.

екран.

Ботаніка.

1'11.~ Історія.

Актуальна

ІU.~~ ,цооvого

сНІчниі\

.JІ,ЗВІ·

нок:..

22.35

довідкова

служба.

.------------------------Міському управлінню торгівлі

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОІРІБНІ: продовольчих

продавЦІ

товарів, робітники

ситроцеху.

3а довідками звертатися у міське відділення

по

працевлаш1уванню.

ААмІиІстрацІи,

партійна

та

профспілкова

організації

Броварського експериментаJІьвого заводу нестандартиого комунального оол а.цнаннв глибоко сумують з прІі· во.цу смертІ члена КПРС з року, завідуючого с·••а· готової про.цукцІТ СергІв Івановича внсловJІююn. щире спІвчуттв Аого сІм'і І рІ.цким.

І

1942

AON

Ll')IJ'UJSA

·------~·~ ~·-~---""""=-

1

Колектив вІд,цІJІу позавІ.цомоеІІі

охорони

при ІІІсьа-

ві.r..цілІ внутрІшиІ х справ внсловлюе мибоке спІвчуТТІІ працІвнихові вІмІлу В. С. Ствrову з приводу раптовоr

смертІ

його

батька ~ї)ІfОВА

І

·---Сергів

Івановича.

ІJІспекцІв .цержпожнаглв.цу, а.цнІиІстрацІв, вартІІна та профспілкова оргаиІsацІі загону професІІвоr пожежиоі охорони облуправ Іиия пожежноУ охоровІІ гл11боко сумують з приводу передчасної смертІ чаеиа КПРС, водІІІ ТАРАНА Миколи Григоровича І ВИСЛОВЛЮЮТЬ щире СП{ВЧ)'ТТІІ сІм'і ПОКІЙНОГО,

..

І8.М ста.цІои .цли вс:іх.

19.00 Актуальна камера. 19.30 Майстри нистецтв.

УКРА'І'НСЬКОfО

10.00

кож-

:~:gg ~а~~~~~кашкС:.~';;иива бути

екран.

світі.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

овнпн.

14.30 Новини. 14.50 с П ' ятирІчка-справа

у

ПРОfРАМА

9.55 Концерт ансамблю сРосІйський сувенІр• . 10.20 очеви,цне - ІІеАмовІрне .

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

10.00 10.35

СьогоднІ

П ЕРША ЗАГА.ІІЬНОСОЮЗНА

~~~:огсом~~~~=~:и:а и~~~~т~~:

ДРУГА ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА llVOГI'AMA ЦEHTPAJibHOfO ТЕJІЕБАЧЕННЯ І ПЕІ>ЕдАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

«Час». Документальний

rРУДНЯ

6

IJI'OfPAMA Ц t:: НТРАЛЬНОП) Т ЕЛ ЕЬАЧЕННЯ 8,00 Програма сЧас» , 8.45 Док. фільм «Лист Із

22.15 Кубок Інтербаченна ,цожньої гімнастики . 23.10 Новини. ·

21.00 21.35 22.35

І

Ш. Р. Рашн,цова; .цок. фІ.ІЬМ «По закону братерства»;

3-ro

rл~g~:~Р~~~уєр~Ар::наво~;о~~:;;:гопр~~~:=~~ва 1

«KoJJoc•

ЦИМБОЛІ МарІІ Микитівин висловлює щире· сnІвчуттв рідвин 1 близьІІии покІАвоr.

І

~~~~облвв~;;~е~м~1~с~ц~е~в~п~р~о~-~~~~~пtв~~а;р-~ст~о~м~а~то~л~о~г~.~~~~,ц;о~ж~н~ь~оr~r~Ім;и~а~с~т~ик~и~s~а~п~ро~-~~~к~ои~ц;е;р~т~м;а;Ас;т~р;Ів~м;и;с~т~ец;т~в~.~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; сНОВАІ Ж.ИЗНЬ• opraa 6ровврtкоrо ropoдtкoro в:омвтета К.оммуннстнІJескоІІ uартвн ~краивЬІ, rород· с:коrо в раАонноrо Сонетов нароаи~о~:r. аеоутатоа Квев. С:ХОІІ облаtТВ. (На украНІІСІІОМ КЗІІІКе),

Рцактор Е. ФЕдЯРІ. Гвsета вІІІ:r.одит с 17 аареля 1937 rода. дuн awxoAa: вторивк, С:Р.САІ, оятвца, с:уббота,

Адrеса

реаакцП:

255020, ВУЛ.

м.

БРОВАРИ

КИУВСЬКА.

КИІВСЬКОJ

ОБЛАСТІ,

154,

Телефони: редактора 19-3·82; sастун ннка р.едактора, віддІлу партІІІиоrо ЖИТТJІ 19-4-47; вІдповІдального секретаря, вІ,цдІлу сільського господарства - 19-3-18; коресп<UІ~ента місцевого радІомовпенвн 19-3·05; вІддІІІІа промиСJІовосrІ, ІІНСТ\1 І масово/ роботи І9Ф67.

-

Івдекс. 61004. Дру• авсокнІІ. ООс:яr І аrуко· еаввА аркуш. І ираж ІІ.ІНО ••рнмІрникІ• Зам. 4709. Броьарська арукарнІ Киtщ:ькоrо обласиосо уnраJІ.ІІІНИJІ 1 спраВІІ 8ИАІВПВЦТ8, ОСІІІІГ\)Іф\1

І

м.

киижковоr

roprlмL

Бровари киrвськоt 154. Тепефов 19-4-37.

Аареса

oбnac:rl,

арувер&ІІ вуп.

2бІі020,

КвТвс:ьв:а,

193 номер 1982 рік  

193 номер 1982 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you