Page 1

ОРГАН

&POBAPCbkoro

МІСЬКОІ

Газета виходить з

17

І

квітня

МІСЬКОГО

РАНОННОІ

РАД

* .N9 192 (7883) *

року

1937

сПро

впроваджеВНJO

гресивних та

П~атфОРlt,!У Центрального Комітету КомунІстич­

ної . парт~~ УкраУнн до виборів народних депута­ тІв УкраlНСЬКОУ РСР І мІсцевих Рад респу6JJiки І ~вернеНИR до всІх виборцІв PaДJIНcЬKoi Ук­ раІНИ.

Вступним. словом Пленум

вІдкрив

перший

секретар ЦК Компартії України В. А. Івашко.

Повідомлення про обговорення 1!в комlсlах ЦК

проектІв иазваннх документІв· зробив другий секретар ЦК КомпартІї Украіии С. І. Гуреико.

У Платформі викладено позицІю Центрально­ го КомІтету Компартії України з пнтань акІ

найБІльше хвилюють зараз громадськІсть' рес­ публІки.

В нІй. зокрема, говорнться про иеоб­

хІдність круто "поверuутв екоиоміку до запитів І потреб населеНИR, забезпечнти прискорене вн. робинцтво товарІв народного споживания, змІц­ ннти матерІальну базу соцІальної

сферн.

ЦК

Компартlї Українн виступає за економІчну са­

мостійність республІки, за перехІд у 1991 роцІ на ПРННЦИпи самоврядУвання, самоокупностІ І самофІнансування.

Ресурси, якІ иаправляються на прирощуван­ ия фондів споживания І невиробннчого будів­ ництва, передбачається зБІльшити порlвнано з нннlшиьою п'ятирІчкою не менш як в 1,5 раза.

Це дасть

змогу

куm.тУри

населеи­

наступного

року

внробннцтва

Першорядного значенИJI ЦК

ню. такої пекучоі проблеми,

надає розв'язан­

як

продовОльча.

Цього року, зІбрано найБІльший врожай

вих.

соняшнику.

цукровнх

буряків.

виробництва дає змогу вже

зерно­

ЗростаНИR

наступно.r:p

рок)'

з~lльшнтн постачанНJI населению проД~тІв хаР­ чування І в тринадцятій п'ятирІчцІ зробитн<'його стаБІльним. НарощуваННJO продовольчих ресур­ сів спрнатнме радикальне. ОНОВJlеНИR економІч­ них вlдноснн в аграрному. секторІ, повнІше роз­ КРНТТJI на цІй основІ потенцІалу колгоспІв І радгоспІв, розвито~ агропромислових комБІна­ тІв. агрофlрм, колективно'і та lидивідуальноі орендн, сеJJJlНСЬКИХ господарств та їх коопера­ тнвів, особистих ГОСПQдарств -населеНИR. Звертається увага на необхіднІсть Істотиого полІпшення екологlчно'і обстановки на УкраІнІ, здійснеНИR кардннальних заходІв щодо П оздо­ ровлення. НаполегJJilво ста.виться веред союз­ ним урядом пнтаНИR про науково обгрунтовану межу розвитку Ровеиськоі І Хмеm.инцькоі атом­ них станцій. про вжиття ефективних заходів AJJJl ліквlдаціУ насJJiдшв аварlУ на Чорнобнль­ ській АЕС. У наступиlй п'ятирічцІ за рахунок централІзованого фІнансування І ширшого за­ лучеНИR коштІв пІдприємств та оргaиlзацій пропонується вдвІчі збlm.шити капітальиl вкла­ ДЄНИR на природоохорониl

заходи.

ЦК Компартl'і України надає вивяткового зиачения всеБІчному розвитковІ YRpaiHcbKoi національної культурн, КУЛЬТур lиших иаціо­ иальностей,

представники

JIКНX

проживають

на

території республІки. На доcarвения цlєІ lІІетн спрямована республІканська КОМПJJексна про­ грама розвнтку культурн на перІод до 2005 року.

Щоб виконувати провІдну роль у перебудовІ, пlдкресJJJOЄТЬСЯ в передвнБОРНlЙ Платформі, Компартія України посиmoє процеси свого ВJlac­ ного, внутрішнього оновлеНИR І очнщеНИR. прагве

стати

правлІння

один

прикладом

демократичного

розвнт­

ку, свІдомоі партІйної ДИСЦИПJJІни. оргавlзацlй­ иоі та Ідейної єдиостl партІйних рядів на ле­ нінських прниципах демократичного центра­ лізму.

У ПРИЙВЯТlй постановІ про передвиборну Платформу партійним органlзацmм рекомендо­ ваношнроко розгорнути роз'яснеНИR П поло­ жеиь у трудових колективах і за мІсцем про­ живания населеНИR. СлІд поставити в цеитр усІєї роботн Інформування людей про дlапь­ вість партІйних організацій по забезпечеНИJO перебудовн, підготовцІ до ХХVПІ з'Ізду КПРС І XXVIII з'Узду Компартlі Украіни. Необхідно

принципово й аргументовано проводити JdиlJO на захист соцlanlсти'IRНХ цІниостей, на розвlн­ чуваНIUI полІтичної AeMaron'i. викриття спроб очорнити партІю і П поnlтнку. (РАТАУ).

са­

Остан­

RОИТРОЛЬ

використовує

цює

та

ие придlJJJllOТЬ YBarв

иом кому

завезеНИRМ

методом

режения

В

колективах випадкн

ве­

внл

не

торгlвnI,

Гузеику

низькою

рІвень

рад­

нах

особами,

в

иалежноІ

питан­

оргaиlзаціІ

иа-

иалежного

Головам сlльвикоикомІв провестн иеобхlдиу

головІ В.' І.

оргаиізаторську роботу по поліпшеииою діяль­ иостl>Своїх торговельних закладІв, иадати практич­ ну допомогу працівникам торгівлІ в реалізацlі вета­

дl­

ця иинlшиього року вжн­ ТН ДlUI поnlпшеНИR стано­ вища иалежних заходів.

госпробкоопу не ПРОJlВJJJlє

питаНИJlХ

звітн правлlнна радгосп­ робкоопу перед п8Йови. ками иасепених пунктІв.

на· иедостатиlй за

депутатсько­ в

торговельиого обспуговуваНИR населеНIUI. Орга­ иізувати до кlиця року

визиати

коитроJJJO

активу

лагоджеИИJl

яm.вlстю радгоспробко­ опів з цього пит8ИIUI І зобов'язати його до кІв­

покупцІв.

прнициповостl

го

прогресивних

бисто його

пра-

ГолоВа прaВmНИR

активlзацlі

Вказати прaвnlВНJO рalспоживспІJJКИ І осо­

нультура

обсnyговуванвя

В. Г. КоркІна І В. В. Саливона на иеобхlднiсть

рalоииоі депутатів

форм торnвлl незадовlльиою.

пОодинокІ

запишається

ста·

справ у КаптJlНСЬ­ радгоспробкоопl.

вадженню

трудових

порушеНИR

за

Роботу КалитJlНСЬКОГО радrocпробкоопу по впро­

ореидно­

кооперативноі

ВJlасиостl.

Звернути увагу голІв викоикомlв СеМИПОЛКІВ­ ськоі сlльськоі та Капи­ ТJlиськоі селищної Рад

достатНьо

коитроJJJO

Викоиком Ради народиих ВИРІШИВ:

ие­

го, колективного або сІ­ мейного пlДРIІДУ. Потре­ бує поnlпшеНИR стан ма­ терlальноі бази та збе-

деться комІсІйна торгІв­ ля, не оргавl30ВаИо про­ даж -иекоиднціЙВtIX мате­ рІалів, иедсстат1П!О ува­ ги приділяється продажу товарів, ВИГОТ08JleНИХ ко­

ОІ!еративами

за

З8КJJадах,

рlшеНИR та про­ мІсцевих opгaвlB ВJlади. В свою чергу І праВJlІнвя райспожив­ спlnки та сlm.викоикомн

Жодеи магазин не пра­

тару­

Пасивио

за

в торговельиl точки обхідних товарів.

радгоспро"6ко­

облади анна.

3 коп.

Рекомеидувати правпlнию рalспоживС81mcи за наввиl иедоnlки в ро­ ботІ притягтн до адМlвІ­ стративиої вІдповlдаль­ иостl В. В. Петреика.

пІдвідомчих

Irвopyє позицlІ

В сlпьських TOPfOBem.них закладах мало реаnl­ зуєтьса комlсlйиого м'я­ са, напівфабрикатів та купІнарних виробів. Менше, вlж у минулому роцІ. продано овочІв. Не встановлеио иалежний

опу, апарату ие повиlс­ тю вІдповl·дає сучасним вимогам. Із загальиоі кІлькостІ магазив1в лише

НОВJlених

завдань.

ЗВЕРНЕННЯ До всІх споживачІ. nриродН.ІО газу .нІста й району

товарІв

народного споживанНJI зБІльшиться майже вдвІчі порlвнано з нннІшнІм роком.

методом

у

торговельних

иістю.

нІм часом BIДJ(pВ'тo комІ­ сійний магазнн, п'sть па­ рІв самообспуговув8ИIUI у виробннчих пlдроді­ пах пlдприємств, вІддІли по продажу иеJЮИДИЦій­ иих товарів. Разом з тим рІвень оргаиlзаторськоі роботи

сьогодні товарІв. Уже

прирІст

за

роБОТИ

що займаються lидивlду­ аm.ною трудовою дIJшь­

Викоиком рalонноі Радн иароАНИХ депута­ 'f1в відмІчає, ЩО в рад­ rocпробкооп1 П)Jоводить­ ся певна робота з цих пн­ тань. З 22 магазив1в 20 мообспуговуваивя:.

Ціна

IЕОУ1'118

H'POI/III

•.

працює

*

2 грудня 1989 року

У "'OHIOII Р"ОНН01 Р',І

про­

тopnВJlI

пlдввщеВНJO

задовольни,н попит населения

на БІльшІсть дефІцитних

форм

обспуговуванвя вя

Відбувся Пленум Центрального КомІтету Компартії Україии. Вlи РОЗГЛJlНув пнт8ИIUI про

Субота,

роботу КuвтJIН­ радrосвробкоопу

CbKOro по

КОМ V И ІСТ И Ч И О, ПАР Т 11 V КРА' Н И. ДЕПVТАТІВ КИ,ВСЬКО, О&ЛАСТІ

KOMITETV

НАРОДНИХ

..

ТоваришІ! знизилась

Наста а

зимова

температура

пора

по­

а

вlтр.. І АJlА створеННIІ на.1lежноro комфОР­ ту в жнтлових прнмlщенн.х рlзко збl.1l"­ ШИ.1l0СЬ

споживаННА

ПРНРОАНОГО

газу

... ет"с. ...

Кожен з нас П08ннен економно 11 ра­ цlона"ьно .икористо.уаатн приро",ниll }'аз,

рь"у,

навко.1lНШНIоОГО

....11. цьoro необхl",но:

І. Vтеn.wип alкониJ 11 ... вернl отвори аес.. перlо. odННJoOosимових ",0.110...18.

А.1ІА

на

мlщhи.х коммун ... IоНО

ки

за

призначенн.м.

"о.и.. и п"итами

О",ННМ кубо.. етром газу ПРОТВl'Ом 6 го­ ",ИН можна обlгрlтн к.артиру сере... ии' площІ, прнготувати снl ... анок. оБІ... І вече­ РІО А". сІм" з ЧОТНРloOх чоловllІ І т. п.

4.

......

- побутових об'8і:

не

користуватисв

!ІСТ а­

r

ТоваришІ!

Економте

прнро",н-иll газ, lІого

запасн великІ, ие не безмежиl. вІн по­ трlбен не .. ише нам, але 11 нвшим ",!т.м І внукам. .

га­

обlгрl.у -ПРИМlщен".

VПРАВЛІННЯПО ЕКСПЛ)fАТ~ цп ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА м. БРОВАРИ.

Не ",опускати безконтрольного. непо­ трlбноro викорнстанн. ПРИРОАНОГО газу. Використани. газу .к АОЗВ~

5.

ПРНЛВАах,

С_часно звертаllтес.. в управ.. lин" по експ .. уатацl' газового ГОСПОАарства на внпадок ВИIІ ... еНИIІ иесправностl газових при .. аАlв (плити, котла, КО"онки І т. п.).

необхl",ниll те.. пературн.1І режим +180 С. 3. Використовувати газовl прилаАИ тІль­

шнм з .амн наро",ннм багатст.ом.

...

газових

з проектом перевlреннх lнн. газового госпо",вр­

6.

тІв

СИРОВННОIO Ал. хІмІчно' промис"овостl. на­

в

",агства.

2. ПI",тримувати в каартнрах ЖНТЛОВІІ!! бу.инкlв, у прицтних бу",инках І в пр..,·

іх опuенн.. Спа.1llOlОЧИ природннІ газ в топках газифlкованнх KOTe.1leH" І в КОТ.1Іах прнватних бу",ннкlв, необхlАНО пам'ятати про те. що .Ін е. наllцlннlши.. па"н.ом І

..ише

но ених згlАНО С;JllОсаре.. упра

na.1lHBa

По.єрmаючис" ОО надру"ованого

••

ДЕФІЦИТУ

ХАЗSlIН ••• ПУБЛІКАЦІЯ «Ім усе. А вана в

за

18

нам? оо.. надруно­ «Новому життІ.

листопада,вннлина­

ла ие тільки схвальнІ від­ гуки. З· 60кукерlвника та працівників згадуваного в статтІ універмагу. який знаходиться

навпроти

міськвиконкому, почав на· суватися справжній дев'я­ тий вал обурення та гніву. ПередвіСником його став лист

директора цього

тор'

говельного закладу А. Г. Фіщева. який він власно­ руч заніс в редакцію. Ци' тую без скорочень. в перекладі

на

укра!нсьну

мову:

с)' газетl сНове житт •• 18 .. и­ стопа... а • рубрицІ .Як вас 06С.1lугОВУIOТЬ. 'опуб.. lкована стат­ т. В. Туглука сІ. усе. Л на.? . . . . . . кllІ пl...иllТО .аJКJIИ­ ве

пнтанн.

-

прнхо.у.анн.

...е­

• Toprlul.

фlцнтного товару В иlll зокре а roворнт"с. про вс:тано ениll факт прихову-

...

..

-

ванн" ...ефlцитного товару в унІвермазІ Броварс"коro мlс ... оro

уnр:а...lнн. торгl ... l, .коro

праЦlD1О

•.

Факти. 8казанІ

..... и ·місце. тІ

...иректОром

ст.ттl. хоч І

..

о",нак авторо стат­ перекрученІ. Так. )l.llсио то­

.ар, .казаниl • статтІ. знахо­ ",ивсв у склаl.'l, ОАнак .1... реа­ JllзацlТ не прихо.ува.с.. про це с:.I",чить тоlІ факт. що а",мlнl­ страrи.НОID хомlсlеlD Бро.арсь­ кого м'с"к.нконкому 17 "исто­ па...а 1989 року по матерІалах. иапра.иних ту",н працІвниками

.І.....

r..еин.

борот ..би

з рosкра­

Аанн." соцlukти'lИОТ UaCHCN:TI прн "роварському .. lcько_у -вl.-

...1.111

.нутрlшнlх справ Круше.­ І Петренко... .кl про.о­ ЦID пере.lрку спl .. ьио з Вами. .І.... о...ено а ПРИТllrненнl мене "'0 а,цмlнlстрати.ноТ вl ...по­ .IJI;U"HOCTI. Не.же автору стат­ тІ - .ажко 6у.. о ...очекатисв ре­ зультатІ. цlеІ пере.lрки. чи 81н ••ажав себе ко.петеитии" 8 пи­ ським

... и.,и_

танн.х

торгl ...1

IОРИСПРУАен­

-,

цІ'? Чн так ПО.lри. працl.нн· ка.. lцI1. .кl, примІРом. не по.нннl ",опускатн помилок в

.1..

роботІ? ЦJI статт. своТми пl",рнаае .. 010 чест" .к

грома

.... нииа

нед,80значне

тора про

-

І

вис..во

вартІсть

слапками.

І

гl",нlст"

керІвника.

а

... JO • • НН.

ав­

шапок

ба­

на

MOIO .... .. BBa_alO.

aplIH-

зарІ пор нl'т... циповlст -І чесаkт". Окрl.. то­ го. ие що то.. Туг­ "уку необхl",но .тручатнсв в ка ро.у пнІтику І ана.llfsу.ати

...

3 чита"а.и, .хи.. 'ІИНОМ • пk... закІнченн. учбового sакла...у очнив

унlвер

.. аг.

Дана статт. пl...ри.ае •• к

...аетьс•• _-авторитет

з

по.ажаlD

теlD

так

І

нанесено

же.

u

І

гaseти.

.кІІ .ора

цlеlO

....иу

.. енl .ку

стат­ ШКОАУ

.. еиl.

прошу ИВАРукуваrи спросту....

• аннв

'по наве...еннх Іншому випа",IІУ •

Фактак. В з.ушениll

буАУ з..ртатис• • наро...ииll су... за захистом ІнтересІ

сво,х

закоиних

•••.•

Далі підпис і дата:

19

листопада 1989 року. . Щ О Ж, кожна людина має право вІдстою­ вати чистоту своїх помис­

Лів і дій. Днректор уні­ вермагу А. Г. Фіщев зро' бив це квалІфіковано і на диво швидко.. Буквально на другий деНЬ після пуб­ лІкаціІ. У свою чергу він

засумнівався у компетент'

ності автора статті щодо питань торгівлі і юрис' пруденції.

ДіЙСНО. я не вважаю се· бе

фахівцем у цнх спра­ Проте специфіка ро­ боти журналіста така, що

Bax.

доводиться повсякчас зби­

ратн

до<;таіньо

доказІв,

аби черговий «герой. нри' тичної публінаціІ не «по­ тягнув. до суду. UЦo, до речі. обіц1lЄ зробити і А. Г. Фіщев. Отже. з юриспруденцією доводиться

стикатися

ми'

МОВМі. А з торгівлею. ян і переважна більшість бро' варчан, я знайомий ян по· куцець. Іноді, правда. ви· стуПаю в ролі перевіряю­ чого. І в першому, і в другому випадну не

в

за·

хопленні від сфери обслу' говування

.

У свою чергу. ян і ди' ректор універмагу.

не

хо·

чу, щоб У читачів занрав­ ся сумнів щодо моєї упе­

редженості

чи нечесності

по вІдношенню

до

окре·

мих працівнннів торгівлі. Тому й винладаю фанти. яні у мене, так би мови· ти, на pyt!ax. Відверто на· жучи. їх та документів. що є зара,з у моєму розпо­

рядженнІ,. вИс.тачиЛо б на площу )JcieI газети, Отже,

в міру можливостей по· стараюсь бути лаконічним

СПЕРШУ

невел ц к е

J:оз·яснення. У на· шому місті сьогодні два універмаги. Один, що в старій частині БроваРіВ. підпорядковується рай' споживспілці, другий житловому масив!) -

(на уп'

равлінню торгівлі міськ­ ВИI-(ОНКОМУ. І оцей, другий. - по суті єдиний торго'

вельний заклад в системі управління,

ку ди

надхо­

дять товари дефіцит но! групи. Мається на увазі взуття. одяг для дорослих.

килими, галантерея. Тобто все,

що

нористується під'

вищеним попитом. І. зви­ чайно, ж чимало імпорт­ них виробів непродоволь­ чої групи.

Керівником

чималого

колентиву цього універма'

гу

згідно з

пода,ною

зая­

вою з 1 серпня 1988 року було призна~ено випуск­ ннна Київського торгово­ економічного

інституту

А. Г. Фіщева. Разом з ним мені

не

доводилось

пра­

цювати, тому не можу ні­ чого

стверджувати

про

його людсы-(i та діЛОВі яноеті. Проте факти і до­ кументи

дещо

проливають

світло н.а Ііого роботу.

(ЗаКіНЧeRНJI на

4-1 стор.).


,. t .0.00 О М О О О О О о •• о,. О О О о. О о •••• о оо о о.,. о 0000,. о о 0.0010000 О'. ' ОО о. е 0100 оо О 0010.0 •• 0000. О О 00.0. о о '". оо о. о о 0.00.8,. О.,. о о.,.. о 0.0 о,.. о о о о I~O о •• е '. О О О О О о.,,.,. О, М (',. 'ОМ 'ОМ ~ M~ О о. O~

.... 2

нове

сторІнка.

,ee.oooeoo.oooo.oo~ooooooooo

2 ГРУДНЯ 1989 РОКУ життя • .ooooo •• oooo.ooo •• o.ooeoooooeooooeoooooo.o •• oo.ooooooooo •• ooooooo.oooo.e.~oooooo0000000000400.00 ••• 0000000000000800000 •• 0000000000000.O~O~

ОСНОВНИХ ОРГАНІ3АЦІЯНИХ ЗАХОДІВ ПО ПІДГОТОВЦІ І ПРОВЕДЕННЮ ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕЛУТАТІВ УКРА'НСЬКО' РСР І МІСЦЕВИХ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ В НЕДlлlt>, БЕРЕЗНЯ

4

Відповідно ДО положень заКОНів УкраІнськоУ р,ср сПро вибори народ.

Провести збори по

них депутатів УкраІиськоУ РСР» та сПро вибори депутатів місцевих Рад народних депутатів Укра-ІНСЬКОІ РСР. піс'ля

опублікування

РОКУ

1990

внсуиеиию

депутати.

постанови

ВерховнОІ Ради УкраІнськоІ РСР про призначення вибоРіВ у республіці

районній газеті

.. Нове

З

кандидатІв

З

Опублікувати в газетІ .Нове xurrrя. повlдом-

nеJПIJI про реєстрацію

ДО 20.ХIІ.89 р.

РСР і місцевих Рад иародиих

Провес'l'И збори по висуиевию - преДС1'8IIIIIDdв

«Нове ЖИТтЯ •.

01.12.89 р. 08.01.90 р.

до CJUIaQ дlльJDl1ПDlX вИборчих комІсІІ. ОргвіддіЛ міськ.,иконкому,

підприємства

мІста,

МіСЬКВИКОНКОМ, редакція газети

Виділити і обладиати примlщеИВJI ДJIJI роботи

До

26 сlчия

Забезпечувати Інструктаж членів дlЩ>ничних виборчих комІсІй зонтань пlдготовкн І щюведен-

З 19 сlЧИJI по березня 1990 року.

нв виборІв.

ставників

трудових

колеК'1'ИВІв,

ганізацій,

органІв громадськоІ

громадських

Протяrом кампaиlУ.

3

по по та

виБQрах народн"х місцевих Рад на·

бnанками

по

До

виборах до віддІл

,,3 а Jli 3 н а

забезпечеиию своєчасного

nlOтого

4

До

1990

До року.

18

ЛlOтого

1990

до

роботи

телефониого

.IllOТOfO

1990

17 сlчия 1990 р. виборча

Протягом кампаніl рокІв.

ко·

виборчо!

1

наступиих

в строки,

що

бу·

дуть

зазначені

в

мах

телеграфних

схе·

по·

відомnень.

До

лютого

1990

До 2в лютого

1990

23

опра-

року.

виборчих

зв'язку до

JJIOтого

24-25

1990

року.

Подавати облвиконкому дані про явку вибор­ в час, зазиачеинl цІв .. деиь голосувания. облвикоикомом. ГоловаЬператнвноУ групи міс~квицонкому. Подати телеграфні повtдомлеJtИJI про рез)'.. 5 березия 1990 р. татн іолосyвaиmr. ! МІськвиконком. Опублlкуватн повlдомления про результати Не пізнІше 9 берез­ _борІв. ня 1990 р. Міська виборча комісІя І окружна виборах народних депутатІв УРСР.

комісІя

по

ОРГВІДДІЛ МІСЬКВИКОНКОМУ.

комІсІЯ.

ПЕРШИН СЕАНС ВІДЕОТЕЛЕЗВ'ЯЗКУ

обізнані з державними се' кретамн: це обмеження

3 а в і с а"

18

МlсЬКВИ-kQНкОМ.

1990

JlIОТОГО

одержавия,

подачі звІтиостІ по виборах. 'Міськвиконком.

ПеревІрити готовність

року. міськвиконкому.

Забезпечити дільничнІ внборчі Koмlcll иеоб· пдноlO виборчою документацією та БІографІчин· мн даними про каидидатІв удепутатн. МІська виборча

роз­

Утворити І проlиструктувати оперативиl групи

дільниць І иадlйність дня виборІв.

спискІв виборців, протоколів реєстраціІ 1'а гоnо· року. сувания, посвlдчеиь ДJIJI зареєстрованих кандидатІв у депутати І довІрених осІб. Загальний віддІл міськвиконкому.

Внготовнтн виборчі бlOnетеиl

1990

року.

ЦlOвания І

роднНоХ депутатів.

місько! Ради иародннх депутатІв. Загальний

сІчня

ДіЛЬНИЧНІ виборЧІ комісІ'!.

самодlя-"ос'1'1 І

комlсІІ

1 УВаЖИИІ

пропозицІй, ВИCJIовле·

вания.

ор·

Голови виборчих комісій депутатів· УкраїнськоІ РСР

внборчl

.зауважень 1

ОРГВіДДіЛ мІськвиконкому Сповістити виборцІв про час І мІсце голосу·

внБОРЧОЇ

населеИИJI, довІрених осІб, представ~ · редак· цlі газети та мІсцевого радlомовлеИИJI. ·

Забезпечити

З

ох виборцями п1д час виборчоІ - камоавІТ, вжи­ вати заходів по Іх реалlзацlІ. МІськвикоиком. Подавати 6бnвнконкому телеграфнІ повідом· лення про хІд виборів.

Міськвиконком.

Забезпечити гnасиlсть підготовки та проведен. ня внборlв через всІ засоби масовоІ ІиформацlІ. Запрошуватн иа засІданнЯ виборчих комісІй пред·

До

lUaидид"тlв У депутати

Забезпечити РеТеЛЬИИІ облік

1990

дlльвичиих виборчих ІСомІсІй. року. . БазовІ П1~ПРИЄмства та оргаНізаЦії міста.

17

ОРГВіДДіJЖ міськвиконкому, міська ГJIJIД иаказlв,

по

року.

ДіЛЬНИЧНі виборчІ коМісіl.

мІсія.

.Нове життя •.

р.

року.

ОрraвlЗyD8твзустрlч1 з виборцами.

8-16 сlчиа: 1990 р.

КyD8'1'и Іх cuaд в газеті.

До

депутати

гальиого ознalомлеИВJI.

Міська рада вуличних та будинкових комІтетів.

Утворити дlльИll'Dl1 виборчі KoмlclI та опубnl-

-

у

мІсько! Ради иародних депутатІв. Міська виборча комісія. Скласти списки виборців І подати Іх - до за­

депутатів та опубntкyвaти Іх.

Міськвиконком, редакція газети

кандидатІ.

р.

4.12.89

у депутати та БІографІчнІ дaиl пw вих. 4.01.90 р. ОрГВlддіJJ міськвиконкому.

В процесІ підготовки до виборІв необхідно провести такі організаційні УТВОРИТИ виборчі дlльииц1 по виборах депута·

1989

мадськоІ самодІяльності населення.

ЗІбрати протоколи по ввсуиеВlDO

життя».

ваходи:

тів УкраІиськоІ

грудня

4

по 4 сІчня 1990 р. ОргвщдlJt Міськвиконкому та мІська виборча комІсІя За участю пІдприємств, організацІй та ус· танов мІста, органів громадських органІзацій, гро·

в нашому МіСТі проведеНі збори по висуненню представників ДО складу

МіськоУ вИіборчоІ комісіІ, до складу окруЖних виборчих комісій, утворено міську виборчу комісію, вибоРЧі округи, про що повідомлялося в міськ,

каидидатІв у

на

виїзд

носить

тимчасо­

вий характер. ВідмІняються існуюtU ранІше обмеження на періодичність зарубіжних

і її перспективи

поїздок, при тимчасового кордон,

а

цьому виІзду

також

для за

для

ви·

Ізду із СРСР на постіJ:tне проживання не потрібні запрошення

Запитання на цю тему досить часто надхо·

ганізацій в ході проведення єдиних політднів. Вважаю, що це не пуста цІкавість, а бажан· ми всі просуваємося до

правової держави, як швидко ламається го· резвісна <залізна завіса», які _нові правила

набрали

в'їзду з

чинності і що можна чекати в най·

ближчому

майбутньому

на

дуть

шляхах демокра·

станов, 'за якими

значно

скорочено перелік

районів

міст і

Союзу РСР, за·

критих для відвідування іноземними громадянами.

Для міжнародного спіЛку­ вання додатково

відкриті

аВ'І'омобільні дорогн,

аеропортів, трас,

Сім

сім

десять

авіа'

нt>вих К-Q,НТРОЛЬ'

стаьництв

рені

спрощені

перебування

інших поши·

правила

ємств

і

членам

дозволена видача разових віз

на

весь строк

країни

громадянами

алістичних зволено

соцІ'

країн. Ім

пересування

до· на

у службових

нових законодавчих актів. У

проекті нового законо'

службовому, особистому автотранспорті по всіх

давства

шосейних

надання

кожному

ському

громадяннну пра'

дорогах

Євро'

передбачається

ва на внїзд І повернення в СРСР. Виняток станов'

Й()нlа). На персонал пред'

лять

,

."

пише

.

радян'

за

кордон

громадяни,

Випуск MaTepiany

справах

І

У

«!Новому

житті.

вже розповідалося ВИПУСК на заводі рошкоJЮI металург1l

про по­ іме·

ні 6О-рlччя Радянськоі Укра~нинового активо· ваного

іВуглецевого

. nокнистого

во·

матеріалу

ме·

ДН'lHOroo

них районів, а також пра'

МЩ. Цей матерІал вдало :поєднує в собі властнвос·

вил

перетинання

ного

кордону

прикордонних

СРСР

держав'

жителями

районів

і прилеглих

дер'

жав.

А. УРЕКІН, начальник Броварсько­ го районного вІдДІЛу КДБ.

HaM~

~ПИШУТЬ

ПОАВОТТЬСЯ

відвідання громадянами нашоУ країни прикордон'

радян'

пейськоl_частнни СРСР (за вннятком закритих ра· ~

при

ВИУЗДУ

ських громадян

нІ.

ністерствомзакордонних справ І Міністерством внутрішніх справ СРСР бере участь в розроБЦі

відвідання нашої

порядку

перебування в нашій краї'

кордоні. Значно спрощено порядок

скороченню

оформленні в'їзду Інозем' ців в СРСР, спрощеного

багато'

Зараз НДБ разом з Мі·

бу' дер'

формальностей

сімей

пунктів на

НО'пропускних

істотному

підпри-

Іх

на

громадян на безвізовій основі, пропозицій по

і пересуван'

сП!льних

І

СРСР з оКремими крауна' ми про взаємні поІздки

ня по СРСР, а співробlт' никам

краУн,

Номітет державноУ без' пекн безпосередньо брав участь в розробці угод

інозем них

фірм, банків та .офіЦіЙних установ

цих

поширені

Леиlнградцl, розмовляючи з москвичами, можуть тепер ие тlлькн почути, а й побачити сп1врозмоввнка. Перmиl сеанс вlдеотелезВ'lІЗКУ з спеціальиоТ cTyдtT мtжмtськоІ телефонно! станціІ в містІ иа НевІ. (ФотохРОНіка ТАРС-РАТАУ).

жаву Ізраїль.

тизації правил між..державного спілкування. За останні три роки за пропозицІєю НДБ і МО СРСР прийнято ряд по­

і знайомих),

необхідна лише згода віД' jJовідної іноземної держа­ ви на виїзд в цю країну, що повністю відповІдає Підсумковому документу Віденської зустрІчі. Правила, що регламен' ' туюrь порядок виїзду В капіталІстичнІ країни і

дять до нас від трудівників підприємств і ор·

ня людей знати, як

із·за кордону

(від родичів

,(АВВМ

тІ

«ДніІІІРО.

високоефектнвного

глинача ВИН

призначення

сі

токсичних

по·

речо-

харантерис-тиками

перев',Я3QЧИО'!

ткани-ни

І

ПРНlЗНа:че.ниЙ для nН'уван, Jf.R ран, опІкІв та профl-

лактикя IнфекцШннх по­ ~'пень. Сьorодні в нашlR

респуБЛіЦі

ro .де

немає

ліКУ,вального

б

цей

жодно· закладу,

сорбент

не

за·

стосовува-вся.

Тож

на

IИдвели до печей воду

замовлення

Міністерства здоров'я УРСР приємстві

на

його

охоронн на під·

розширена

пару

Днями

до двох діючих вак підключилось

устано­ ще двL

:нових. На Ух опоруджен, ні самовіддано потруди· лися слюсарІ В. П. Тата· -ринський, А. І. Божук,

О. П. Сенче.нко, електро­ GВа"рник В. О. Плотниць­ кий. На монтажІ електрично· го обnадиання печей ВИ­

nрацювалн

слюсарі

П.

Н.

та

Ри·

бальченко, А. М. Богати· рьов, А. П. Царик.

зо·

випуску.

сокоефективно

також А. М. }{онончук, Є. П; Мармlй, А. М. Гашук, Ф. А. Нрасюк. А

Третя вже

і

четверта

просушенl,

:пройшли

виробничі

пробування давати

ро,.

почали

ви-

ви·

продукцію.

Отже, ТРібнorо НОВОГО

І

печі

УСІІіШНО

випуск так п-о· нашій медицинІ матеріалу

віднинІ

сДніП'

зросте· вдзі­

'11. В.

БЕПДИК, робl<ОР.


OOOOOOOO~OOOOOOOOO~""OOOOOOOOOO"OOOOO,OOOO •• OOOOOO

ГРУДНЯ

2

1989

••• oooooooooooooooooooo •• ooooooooooo •• ~oo.o.o.oooo,ooooo.oooooo,oo ••• oo •• ooooo.o.,ooo.o •• oooooooo.oooooo~o,",~,

Ж И тт Я

РОКУ

«ОЧЕВИДНЕ

--

BlpHe~,

3

єторlнка.+

неймо ·

-

тан

говорили

у ВеликодимеРСЬКіЙ се­ реднІй шиолl про кон­ курс

краси,

понували

старших

Хто ІН вони, . ? ці аnноrОnlНИ ... За

службовими обо-

.звичаЙн.о,

взагалІ

ване

важко

про-

ВОД'ити виховну роботу з п'яницями. І все ж, на

вживають

'нІша

спиртними

иапоямн_

Переважно

м.ою

думку, вона

деться

наіЙефектив-

там,

з

де

ве-

участю

всlЄХ

це злісні алкоголіки, в яких одие прагиення за будь-

громадськостІ, трудового колективу, працівників правоохоронних органІв,

яких обстав ни задовоЛьнити спиртннм свою спрагу. Ні сором, ні

де еф~тивно працюють комlсП по боротьбІ з пи­ яцтвом і алк,оголlзмом .

громадський осуд, ні Цього, на ' жаль не скажеш будь-яка відповідаль- про завод алюмІнІєвих ність перед сім'єю чн будконструкцій, рем.онтно­ колектнвом іх не цlка- механічний завод, вироб' внть.

нИ!Че

Ось

підтвердження

дерев.ообробне

ставлених лише за

об'-

єднання, мІське управлlн-

цьог.о. З 30 чоловІк, до- ·ня ropгi~I, де- ставникн

~

чиІ пред­

частІ

класІв. не

ких, що :потра'пили Або

Із

осіб,

6

ставлених за один

вnep- заходи, до'

змІцнити

якІ

б

ч.отири стоять на обліку в нар'кологічному

Тільки

в

ни-

того дня в ак'то­

вому залі школи стала реальнІстю.

раз,

та 10·8 K-!Jасів, а в ролІ доБРОІ феІ ВИСТУ'пила класний керівник 11·Б Н. П. Гончаренко . Вона підготува.rtа чудову про­ граму для командн - свого класу .

... 1 ось минули етапи

ЦіЦавих

спиртними напоями

декІлька

років .

тут

не

про

за збігом мІновому

порядку

взяв

усІх

добровІльне

лІкування

Свl'тильнlвськlй

п'яний

Хитрик

ГеоргІйович,

си

віддала

ученицІ

своІ

11·Б

вич.

виробництва

був

На

Все

це

ще

підтверджує, вестн

про

заводу

М а люк

ма­

конкурсІ живих

-

команди

на

думку

найдружнІшого

в

11-В жюрІ,

Школі.

В. КОШУБА, пІонервожата

старша 1lJI<О.'!И .

На фото:

Ларпсз

І;а-

лнцька.

Фото Г,

ВАСЮІС":".

Остаянlм часом, тобто в 1989 р<Щі, значно ЗМенпnrвся тиск в газопроводІ, особл~о по вули­ цях Садовій, ЧернІгІвськІй, МолодІжнІй. Я~що ж підведуть до нашого ' газопроводу ще 64 кварти­ рн, то будинки, в яких жив.емо, ОПИНЯ'fься .на точ­ ці замерзання.

Це для нас иа cьoгoднl дуже болюче питання, і воио вимагає невідкладного вирІшення. Але, разово

на жаль, це питання не єдиае. Неодно­ зверталися до району елек1ромереж з

просьбою підияти иапругу по вулицЮt ЧеРН!rlв­ ській, МолодІжній, СадовІй. Та І там глухІ до нас.

Жителі с. КалннlвКИ:

ноли просили іх згоди на те, щоб зруйнувати житла і забрати земельнІ надlJJИ пІд будІвництво багатоповерхових будинків для роБІтників комБІ­

нату. Тоді нас обдурили. І люди змушенl були за

ЛИЗУН, ЛАРІОНОВ, ТКАЧЕНКО, ГОДЛЕВСЬКИИ, РІЗАНЕНКО, ТОВСТЕНКО, ТУР всього 60

своі

підписів.

кошти

прокластн

газопровіД,

водопровід,

І

ще

раз

що необхJ,Д­

в

"Ентузіаст", "десна" та інші

к.олективах

о за-

територlІ

Тів

ніби нІзащо

зниження

до- напоями.

ред

В.

никами

'МI~!ц!Y.

них

-

вишивка,

кІв «Десни~

За мІсцем проживання житлово - експлуатацІй­ ного об'єднання «Брова­ ри~працюють

чотири

клуби

І

школя·

ра

культурно-виховноІ

з

КІмната

роботи .ДeCHa~, «Енту ­ зІаст», .Об'єктив~, .То­ вариш» . Тут для дІтей І пІдлІткІв вІдкритІ гурт­ крою І шиття, музич­ нІ, юних натуралістІв, юних медикІв, вишивки, ки

в'язання, художиьоІ творчостІ (образотворчого І декоративно-прик­ ладного мистецтва), фо· тогуртки,

макраме,

друзів природи,

юних

квІтника'

рІв, зоологів.

Горбачевського.

С. М. Яку­

менко, Н. П. ХохловоУ, О . О. Колесник. Недавно

Мал. Б.

ма­

краме, малюнки та Ін­ шІ. Це успіх І керівни­

С'У'ХЕНКО,

інспектор-черговий мед­ .витверезника, лейтенант

клубу

сДесна» . :Його експона­ ти теж найрlзноманlтиl­ шl і найпрекраснішІ. Се­

сп'иртнимк

де І при яких обставинах був I3атриманий праців­

сюже­

природи .

ДИТЯ'ЧО'юнацького

ТІльки за таких умов мо-

досягти

виготовлення

рІдно!

Друге мІсце, грамота І грошова премІя за­ служена вІдзнака працІ

комt,Ій по БОротьБІ з пи- . ЯЦТВОМ І алкоголlзм.ом.

другий жна

Довго не вІдходили І вІд в'язаних гачком вироБІВ. УмІло був використаний І природний матерІал для

рам·ник

ставлений в мед!)итверезник , хоч І не пам'ятає,

мlл!ЦіУ,

Сикстинською

на­

члена

класу

рнстувалися.

речі, газифІкацІю села планували ~e в 1979 році паралельно з будlвннцтвом І б.. аго­ устроєм житлового масиву радгоспу-комБUiату .ТеПJJИЧР.НЙ.. Все це бy)llО обіцяно жнтелям села,

Володимирович,

день вІн обурювався тим, зловживання що

І

роль

який погрожують відрІзати. А ним ще й не но'

До

мешканцем п.остlЙ'ну вих,овну роботу,

ШісИЛЬОВИ!Ч, якого перШiJйгодинІночі

комБІнату.

танцюрист­

кондитером,

донною в

вкладені кожним членом кооперативу.

автотранспортних пІдпри' ємств Пономаренко Олек '

но

'на

І

віть.. .

голо­

класу

деревообробного ' l$.омбіна- розбудити ,громадськІстЬ, ТУ, Фед.оренко ' ГригорІй активізувати дІяльнІсть

триман·о

кою,

і

картин. Але найприємнl­ шою для Лариси була

роБІтнИК яких було затримано пІд

розварник ПМИ-24 Платошин Олександр Івано-

• нlчлlжки»

дачІв

пІанІсткою,

пластичною

БІЛьшість гля­

Як вІдомо, кооперативний rазопрОВlД збудова'

не·

апм:и..s09 Продун ВІк- час управлІння машинами тор Михайлович, елект- в нетверезому станІ. ~

,П'ятим

глядацьких

симпатій.

ний у 1984 році І розрахований на ;ЮО дв6рlв. Для кожного житЄJJЯ вІн коштувтисячу карбо­ ванцІв. Мова вже не йде про фізичну працю, час

Вол.одимирович,

ЛеонІд сандр

конкурсу

віртуозною

.ниЙ житловнй б~ниок до кооперативного rазо­ проводу по вулицІ Нотовського. Ми вкрай обуре­ нl таким рішениям.

водІй .одного з ИиУвських

приклад наслlдуІбетонувалw-и к

жи­

оригіflаль­

НаJIНJIІвки, підводить новозбудований 64-квартир­

осел - з

Забули

«Т.оргмаш~

та

ного номера . Нас т а в хвилюючий момент: жюрІ Підбивало підсум г: и

Дlfрекцlя Залlськоrо цеrеЛЬflОГО

Як

«Иозел

роБІтник

дільнич- СергІй

нІй лікарні . БМУ,зs

у

а

еруднтlв,

к~ртин

самоillльно, иезважаючи на проте-ст жителІв села

народ­

спереду,

6окlв,> .

НailIравлення у лІкаря на нього

:Й.ого .вали

злочинець.

вже не прислів'я:

умІльцІв. внх

ЛарисІ БалицькІй, яка стала .МІс ЧарівнІсть89", І королевою шкІль' ного .Осlннього балу». Яких тІльки ролей не довелося ЗІграти ЛарисІ на цьому святіІ Вона протягом вечо1'а була І

Б А Л

~

ОБУРЮЄМОСЯ!

них

пригадати

Правда, безпечний обставин в тер- _ ззаду,

важкІ

конкурсІв

в

,Прикро, що серед за­ триманих осІб в нетвере­

зловживає тенційний

...

чудо 10-Б

ОСІННІЙ

'нІшньому році вІн відвl- зроблене внзначення, що д&в 'наш заr<.rtаД в чет- п'яний за кермом по­

вертий

казка ЗДІЙ­

снили це осІннє чарІвницІ з 11-Б,

допомогли

дисциплІну

справедл·иве

в

свято.

Але

каБІнеті . Це гро'мадян,ин зому станІ нерІдко трап' Ви.н.оградов Максим Ві- ляються І водІї тран' талllЙ.ович, 1964 року на- сп.ортних засоБІв. Цілком р.одження.

що

гостІ

день, згаданих колективахІ

-

учні

Дехто

вірив,

сять днів у міський мед- медвитверезника. Та нев' витверезник, лише 9 та- те ж не можна знайти

ше .

запро­

сІльськІй школІ можливо органІзувати .ОсlннНі бал~ це нетрадиційне І поки що мало апробо­

в'взками чи ие щоднв доводиться мат.и спра-

ву з особами, які зло-

який

прове<:ти

І

робіт

ось

огляд-конкурс

членів

мубів

бувся У школі М

5.

вІд­

До

речІ, співдружнІсть яльностІ мубlв 1

велика.

На

у ді­ шкІл

'

виставку

предста·

створена

кім­

ната школяра .Т.ова­ риш~ . · Але УІ ГУРТJtlвцl такоЖ представили цІка­ вІ роботи. Автори

кращих

внро­

бl'В нагороджеНІ цІнними призами . Серед них

Ю . Журавська, О . Сама­ рець, Н. Шмат.ок, Н. По­

вили роботи дІти й пІд' лІтки всІх клубів та кІм' нати школяра. Заслуго­ вують на увагу вироби «Ентузlасту~. Він 1 одержав наАвищу роду. ВихованцІ клубу

родько, О. Гераймович, Л. Губкlиа. ОрганІзувала конкурс

разом

ничен,ко.

Ha.ro-

зІ

своІми

настав­

никами О. П. Бондарчу}(, Н. М. Н1кульшиною , С. А. Білоусько пораду­ вали ми,

глядачІв

вишивка­

декоративни·ми

каМИ'сувеНlрами,

ляль­

рІЗь­

бою по дереву. До реЧІ, дуже сподобалися усІм роботи flайменших гурт­ кІвцІв ЮрІя Нлепова ,

Романа

Плахотиюка.

старший

педагог

«Бровари~ Звичайно,

нІсть за

В. О.

,

дІяльностІ

мІсцем

ЖЕО МіРОШ­

ефектив-

клубіВ

проживаиня

багато в чому залежить вІд педагогІв. І вІдрадно, що

-

Це ман,

БІльшІсть справжнІ

також В.

А.

серед них інІЦІатори.

1

М. І. Фур­

Журавська.

М. ОЛЕНСАНДРОВІ\.

На фото:

иа виставці

робіт членlв гуртків літкових клубів.

фото

М.

під­

СЕМИНОГА,


·;.1.000.00100000000000.000000000000000.000000000000 •• 10ооооооомеоооооооооооооооо.оооооооооо.е, •• оо •• ооо.омом.ooo.oooooooooooooo.ooo.oo.ooo~oooooo.ooo.oo •• oooooooooООООООООМ

нове

сторінка.

... 4

(Закінчення. Початок иа

ряджатиметься свій розсуд.

I·Й сторіиці).

Ось переді мною довід­ ка,

підписана

начальни­

ком торговельиого відділу

управління торгівлі К

І.

Перченко: «Перевіркою в листопа­ ді

цього

ня

ротьбн

З

порушеНlU!МИ

правШІ TopгiВJIi при реалі

зації продовольчих і про­ мислових товарів підви­ щеного попиту і заходах по упорядкуваиию іх про­ дажу. виявлено:

- журиа.л обліКу по­ ставки і реалізації това­ підвищеного

ведеться

попиту

аБИЛК

встаВОВJIеній

тепер

дві

яснення:

лістичної

.

цифри:

працівників

МіСЬкфіН­

колективу

рошкової десять

заводу

В.

на

ка

читачі, чисельність' пра­ цюючих на ЗПМ з міськ­ ФінвІдділом або ПМК-5.

ОДИН прии-

універмагу

вони

управлінню

ж

проводнлась

на

тій день. Я, звичайно,

не

звинувачувати

чи

комісію,

чи

тре­

форМі.

то

в

адмін­

ління

якійсь

мак

на­

чує

чальнииа відділення бо­ ротьби з розкраданням соціалістичної власності В. М. Лепіска. Тому про-

немож.lJИВО

встанови­

ти, сJd.льки і ку ди

посту-

ПШlо ••.••

Тут зробимо невеликий відступ. Справа в тому, товари

попиту мІ{

підвищеного

згідно

з

заявками

і

подани­ листами

розподіляються

для

слуговування

об-

трудових

колективів ПіДПРИЄМСТВ і оргаиізацій_ При цьому всі

такі

документи

винні

бути

по­

завізовані

заступником

начальника

управління торгівлі М. І. Власенком_ Це зроблено для тато, щоб не вини­ кало ситуації, коли од­ ним

товар

інших

ryC'l'O,

іде

пусто.

-

а

в

Проте

А. Г. Фіщев вирішив розпорядитися BC~M сам. Звичайно, якби це пі­ шло на користь справі, навряд

чи

в

кого

виник­

-

вар,

то

жень

дефіцитний логіка

директора

ПРИК,ІІад,

то­

розпоряд­

для

стає,

мене

дженим

зрозумілою. Приміром.

цього року обслуговува­ ли два рази, домобудівний комбінат ТР!1; райвузлу зв'язку лише за

два

рази

імпор'l'НОГО

продано

взуття

тисяч

на

товарних

ПМК-5,

де

керівником

О. І. ПиріжОК, обслуго­ вували шість раз і про­ дали

товарів

підвищено­

го попиту на карбованціВ.

тисяч

20

А коли А. Г. Фіщеву згідно з листом було за­ пропоновано організува­ ти продаж швейних виробіВ для БМУ-35, які

ють

працівників споруджу-

такий

необхідний

для міста об'єкт, як тяча лікарня, то для дівеіІьників

лиш'е ту

ж

ди­ бу­

поступила

четверта

виділеного

частина

товару.

згідно з

Реш:

розпоряд-

женням директора універмагу... відпр~влено

в шляхово-будівельне равління NQ 50.

Словом,

А.

Г.

уп­

Фіщев

вирішив поиазати, що він і тільки він є хазяї­

ном

Це

дефіциту

й

роопо-

тор­

."

факт

Бажаємо

не

фактів,

цієї

НЕДІЛ~ няння

додам,

поМічнииів

...

«розкопати»

певне,

легша,

гівлі

Так

управліннЯ

роткі курс

в

справи»,

взявШи

В

якій участь

щодо

довелося і мені.

результатами

різницю?

те,

що

прихову­

оскільки міськви-

конкому

не

мовляв,

те,

нали,

ре­

і

Тим щев

кому

лося

Згідно

листом

передусім

рано,

ні

по­

тому,

й не з'яви­

пізно,

а

виступу

Н.

дуже

члена

Домот:

з

дефі­

складно

ніше.

уні­

Цілий

на

вариться,

і

прнйде

день

-

НИМ~

універмагу житло.

до

ти,

молодих які

роботу

управ-

десять

оче­

БІльше

працІвникІв

Для

уиl­

статтю

ко­

сІм

усе.

ТОt!ариш

викладеними А нам? ....

іуглук

ВИЯВИВСЯ

в термІнах

8 не­

реалl­

зац!t товарІв пІдвищеного попи­

ту

Та

Імпортного

виробництва.

Товар цеl! иа складІ прихованиil не був. ЗгІдно з наказом об­ ласного управлlННIІ торгІвлІ .Ni 59 на прийом товару надаєть­ СІІ три днІ. Інструкція порушена не була. В статтІ ПРllцlВНИilИ унІверма­

гу

BHCTaВJ1CHI

злІсні гІвлі,

не

~ тільки

як

порушники правил тор­ а І! як спекулянти. Ко­

лектив вважає це образлнвнм І прннижеННIІМ людськоі гІдиостІ.

статтІ було зачеплено І ,ІІJло­

8 ві

якості

директора

уиlверма­

гу.

Колектив вважає, що вІк це не недолІк, а надбання, І якщо людина й ПОМНЛІІЄТЬСЯ, то lІому "еобхlдно допомогтн, направи­ тн. За час роботи в унІверма­ зІ иа посадІ днректора тов_ Ф'щев А Г. ПРОАВИВ себе дlllс­ но принциповим І добросовІс­ ним у роботІ І всІ иатякн І ви­ пади в статтІ на ЙОГО адресу колектив вважає бсзп'дставни­ ми.

Колектнв

вважає,

що

в

газе­

тІ повинна бути надрукована 'стаття зІ спростуваННIІМ непІд­ тверджених фактІв.

Прочитавши листа,

я

розвів.

цього

тільни

Знову

ють

ці

ний

аргумент.

три

руками

ж

дні,

перекрученням

І

сплива· яи

єди­

знову

їх

з

змІсту.

Попросив би також почи­ тати попередню пуБЛіка­ Цію і знайти слова, де працІвників

універмагу

. злІсними

названо

-никами

і

поруш­

спекулянтами.

Це з вашого боку чайнісіньиий наклеп.

А

щодо

статті,

то

якщо

ми ти

зви­

опублікування вона

ми, читайте І на цьому

перед

ва­

на здоров'Я. хотілось би,

дозволите,

дефіцитами

з

ваши­

постави­

крапку.

В. ТУГЛУК.

на

9.00 З

грудня

ПРОГРАМА ЦТ ранку раненько.

Роз-

важально-пізнавальна

пере-

дача для дітей. . 10.00 Служу Радянському Союзу!

Ранкова пошта. І(луб мандрівників. Фільми І Всесоюзного фе­ стивалю анімацї'йного Кіно

11.00 .11.30 12.30

cI(POK» . Прем'єра ннх фіЛЬМіВ

Документаль.Енергетична

13.10

програ ма

у

дії».

13.50 Музичннй кіоск. 14.20 Здоров'я. 15.05 VIII Міжнародний телепрограм

фести­

народної

творчості «Веселка •. Музич­ на програма телебачення Об'єднаних Арабських Емі­ оа тів.

15.30 Дитяча

інФормаційно-пуб-

ліцистична

програма.

Сільська година. Міжнародна паНорама. Народні мелодії. На прохання глядачІв. сЦиган.. Художній те.лефільм. І сер:я. 21.00 7 днів. 22.00 Сеанси здоров'я лікаря­ психотерапевта А .. М. І(аш­ піровського. Передача 5. 23.15 Фестивал~ .МолодІ <l<ОМПОзитори СРСР США •. 0.15 .НічНиЙ віЗJlТ •. Теле­ фільм. І і 2 серії. 3.04 Естрадна програма.

17.00 18.00 18.45 19.20

9.00 9.20 9.50

ПРОГРАМА ут Новинн. Ритмічна гімнаСl'ика.

У неділю вранці. Інформа­ - музична програма. сl(азки перського БАза­ . ру •. Вистава учнів Харків· ської хореографічної школи. І 1.45 Новини. 12.00 Для вас, ветерани. ційно

10.50

1\0\1-

церт.

13.30 1'\.00

Для дітей. І(анал ~Д~. Село і людн. СОЦіВЛЬ"1І1!

~ розвиток

сіл

району

ВОJlОЧИСЬКОГО

Хмельницької

об-

ласті.

15.30

Ви

нам

передачз

писали.

за

Музична

листами

гляда­

чів.

16.00 17.00

Слава

Чиста

солдатська.

криниця.

Вечорннці

на Івано-Франківщнні.

17.40 Телеспортарена. 19.00 Актуальна камера. 20.45 На добраніч. діти! 21.00 7 днів. 22.00 На замовлення телеглядачів. Художній «Осінній марафон».

фільм.

11 ПРОГРАМА ЦТ ставай! «Нарвський водоспад». Художній телефільм. І і 2 серії. 10.25 Виступає ансамбль на­ родної музики Білору<;ької РСР «Живиця •. 11.30 Клуб мандрівників. 12.30 «Держави вічна любов. Московський І(ремль. Доку­ ментальниll телефільм. Фільм 6. .Мистец1во російського

8.00 8.20

На зарядку.

ювеліра:t.

.Останній рейс сАльбат­ Художній телефіЛЬМ.

13.00

роса:.. З

і

4

серії.

Прем'єра документального фільму ся вибираю ко­

15.15

хання

.. ,» .

Програма телебачення ФРН. 17.00 Науково-технічна думка. І нформаційний випуск.

15.40

17.15

І<інопубліцистика

них оеспублік. сШанс ма Дом баєва •.

союзБегі­

І 7.45 Мир і війна. Теленарис. 18.20 Водне поло. І(убок СРСР. Фіиал. 19 ОО Прес-клуб. Частина І. 20.00 Вечірня казка. 20.15 Прес-клуб. Частина 2. 21.00 7 днів. 22 ОО Прес-клуб. Частина З. 0.15 Це хвилює світ.

~--------------~ ~

І(олектив Броварського райвузла зв'язку висловлює щире

в управління' тор­

років.

але не

спеціаліс­

направлені

3 І

валь

прочитавши

компетентннм

співчуття електромонтеру І ГНАТЕНКУ Івану Олександровичу з приводу смерті його матерІ.

гівлі значно раніше А. Г. Фіщева. ОиреМі з них чекають житла п'ять­

відповідним

до­

друку:

у той же час на квар­ тирній черзі ще чо­ тири

ще

звичайно,

фактами,

cTaTtl

гуртожнток,

Словом, профком вирішив надати директору

цьому

я

комуніста,

Колектив

вермагу,

люди­

а там немає ніяких умов зосередитись, проаналі­ зувати минуJIНЙ день і сплануватн завтрашній.

не

а

реснрндента Туглука, обурений несп~аведливими І необ'єктив­

як в котлі,

в

керівника,

розчарувався

готовий

сьо­

rодш, вroднти всім і бути всім хорошнм - ще склад­

типу

передав

заво­

не

Працювати

цнтом

домобуДівний

комбінат

ні

-

квартири.

з

І

профкому

квар­

самому

Фі­

лише... 24 ЛИС'l'опада, тобто тиждень тому. До речі, дуже цікавий' документ. Наведу лише

Г.

виявляється

цієї

приносити

що його не було могло бути. Воно

факті, а й в історії одер­ жання

гуртожитку

спішав.

одер­

-

Г.

пересели­

ду алюмінієвих будівель­ них конструкцій в нове житло. А рішення проф­

працівниками не 'l'їльки з на поверхню

житла

в

з

А.

вже

частину

готельного

тільки

часом

встиг

тися

щодо гідності

історія

ко­

менданта.

по­

директором

тастика

представити

. незнанням

яснюють

документами,

з (І

рішення у.правління

БИПИСКУ рішення прсфио­ му. Видачу ж ключів по­

одягу

А.

підставі

видано

попросили

складі?

не

на

дівному комбінаті визна­ ли ордер недійсним і

через рік нежона'l'ій лю­ дині житло! Але фан­

по-

обов'язко­ заступника

лено

тут в .серпні цього року. Прямо тобі фантастика -

ЩО,

на

торгівлі, що житло виді­ директору універ­ магу. Тому І на домобу­

ад­

площею 17,3 метра нвад­ ратного в будинку домо­ будівного комбінату. А. Г. Фіщев поселився

А вже на адмііІ­ куди його виили­ нове

в

продаж

вермагу

товар на внїзній

випливло

в

тири

торгівлі не реалізовува­ лн, оскількн там иемає умов для примірюваиня

шапок. комісії,

решта

«спливла»

у першому своєму по­ ясненні директор універ­ на

і

для

обов'язково

і

жання

але потребує розшифруван­

вказує

чи

розмов торгівлі ними)

ня.

магу

-

право трима­ товар у під­

.деякими

притягла

було

винно бути профкому

В ході ознайомле/{ня з

його до відповідальності. Факт, наведений у спростуванні, відповідає

дійсності, деякого

універмагу,

пізнішому

му спростуванні Фіщев.

у своєму листі до ре­ дакцlI А. Г. Фіщев вка­

гурто­

міськвиконкому

чого

моменту

громадЯнина і керівника, про які говорить в своє­

,

на

з

НАРЕШТІ чесності,

мали

не

як

гу. Причиною став. лист, який принесли звідти, коли матеріал був уже

має

проте

підпису

голови

трапило.

можливість ознайомитися в попередній публікації «Ім усе. А нам? .. ».

зує

відпо'

поясненні

проте

у

вання не було, адмінкомісія

вого

Отже, на час перевір­ ки все було вже доку­ ментально оформлено,

брати 3 її

всі

ньому

першому

остан-

перевірки,

опри­

у ловлюєте

годні. ньої

t

А

шапки

лапки останні слова, я не відрікаюся від них і сьо­

А ТЕПЕР

ордер,

сім

тільки в керівникові, а і в !(олективові універма­

ре­ по-

знаходились

дуже ко­

«ввійти

житку,

алізувати на третій день (як в наказі). І як пояс­ нити те, що інші вироби, які надійшли цією ж партією, були вже про­ данІ (до речі, і частина імпортних костюмів), а

у / газетній « ... АндріЙ Генна­ зумів в

після

у

дітьми

про чесність, товаришу Фі­

і

я

ордер.

собці

тор­

строки

сімейного

по

-

в

прожив

З

Ш КОДА,

який

статус

ра­

ніж

видно, говорити не будемо.

, .

будинку,

вже

вашу,

дам

Підставою для такої золюції, як відомо,

дня

Друге ти три диі

що

фраЗі

ту

мінкомісії.

міськвиконкому.

з

торговельного

громадянина,

третьоro

в

до­

...

один

прокурора

не

щев,

ДаЛі більше. А. Г. Фіщев вручив комендан­

одержаНlU!.

вда­ в

їх

r

що

йону, в якого робота, на­

Так що шановний

резолюції,

директора

ща­

ДІТИ, ОН'УКИ, ПРАВН'УК

гуртожитку років.

відності Цінам по прей­ скуранту, але не пізніше

В

здоров'я,

запере­ квар'l'ИРИ

здій­

перевірки

кількості і якості,

повний

які

••

товаРів

тільки

ходування,

міцного

стя, радості, довголіття.

підписування

управлінню. Отже, не виключена фальсифікація його підпису.

_

попиту

документального

накладних.

далеко

відках

17

карбованців,

управління

75-

управ­

категорич'но

передачі

що в цьому на­

снюється

на­

Додамо до цього й те, що з 12 підприємств немає довідок, які б під­ тверджували продаж їм дефіцитних товарів на суму більше 40 тисяч карбованців, а в 11 вказано суми інші, ніж в

дійович друкарню

затвер­

заступником

чальника

читаймо,

ГіВЛі, воно повинно було надійти для обслуговування працівників тресту «Теплицятехмонтаж» , будівельники його... так і не побачили.

на­

не­

"

підвищеного

лось

надходив

'.

розпорядженням,

тися

куди

_

казі сказано: реалізація

перелІк

довідками,

31 жовтня до 14 листо­ пада. Тобто більше двох тижнів. І хоча згідно з

ли б якісь претензії. Але коли починаєш знайоми­ з

~.

' . '

з ювілеєм

С. С. Се­

ДЕФІЦИТУ

иому' окремо. 'У зв'язку з

що

міського

торгівлі

ХАЗЯ І н

кож­

нам

Справа в тому, що на­ чальник

в

••

повнюється загальна кіль­

дорогу

річчям від дня народження.

правоохоронним

Поверmаюfl,UСЬ до надру"о.аного

'У графі «Вивезеио това­ рів підприємствам. за­

цнм

Тнмофійовича

закладу,

Не­

сJd.льки

Сердечно Bi'l'aeMO

людниу ГОРОХІВСЬКОГО Юхнма

директора

ся і додаткова графа що­ деииoro продажу товарів.

не

матись

можу то

ва.лася б дата иадходжеи­ ня товару і йоro зага.льиа вартість. Не заповнюєть­

а

при­

і ие по

має графи, в якій вказу­

кість

жит­

1989 РОКУ

органам.

заінтересованості

з

цю

Хоча

ку. Але це вже тема ін­ шої розмови. Мені ж до­ велося зіткнутися з' фак­ тами, якими в майбутньо­ му, напевне, варто зай­

торгівлі

некомпетентності

лад. Так би мовити, зовсім свіжий. Імпортне взуття на суму 18051 карбованець пролежало складі

справ

по обласно­

59

площу.

2 ГРУДНЯ

нагідно 'ЗJlуважимо, що ще сотні сімей праців­ ників иомбінату живуть хто де. В основному най­ мають житло, і це їм об­ ходиться в круглу копій­

міськ­

Лепіском

ТОРГіВЛі

лову

від 29 березня 1988 ро­ ку, для приймання товару дається три дні. Перевір­

карбованців. ПоріВНЯЙ'l'е, шановні

на

М.

му

300

А БО ЩЕ

власності

наказом ~Q

за

місяців

лінню

началь-

пояснили членам адмінко­ МіСії, що, мовляв, згідно з

по-

металургії

з

відділу внутрішніх

обслуговування

відділу було виділено то­ варів на 6,8 тисячі кар­ бованців;

разом

ником відділення бороть­ би з розкраданням соціа­

для порівнян-

для

року викоиаиия

yнiBepMaroM наказу облас­ HOro управ.nI.ння торгівлі від 29 березlU! 1988 року .м- 59 -«Про ПОСШІеиия бо­

рів

А

на

ним

життя

І

порів-

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. _ .Новая жизнь» - орган Броварского городского комитета І(оммунистической партни УкраИНЬІ. город­ ского и районного Советов иародныx депутагов І(иев­ екой обла~ти. (На украинском ,"зые) •. Редактор А. ВОЛОШИНЕНІ(О. Газета выодитT с 17 апреля 1937 года. Дни выода:: вториик. среда, пятница. суббота.

БроваРfька

АДРЕСА

редактора

відповІдального

І

соціалыІхх

ІиформацlТ

друкарня

РЕДАКЦIJ:

Телефони:

Київського

-

255020,

-

секретаРІІ,

питаиь

-

сІльського

вlд,ІІ.lлу

rocnoдapCTBa

листІв

І

вул.

вІддІлу партlйиого

масовоТ

-

4-23-26;.

роботи

-

Київська, 154. - 4-04_61;

ЖНТТІІ

вІддІлу

4-04-81;

промисловостІ

вlд,ІІ.lлу

5-13-91.

обласного уп'равліиНIІ

Nlреса

вІддІлу

4-02-92;

Київська область, м. Бровари, заступника редактора,

4_03-76;

друкарні:

Київська

радlо­

Індекс

61285.

Друк офсетний.

кований

аркуш.

справах

06ласть.

видавництв,

м ••'роварн,

поліграфії

і

вул. КиїВСЬКІ.

книжкової

154.

торгівлі.

І дру.

16.311

примірників.

Замовлення

у

Обсяг

Тираж Н.

6397.

..

#192 1989  
#192 1989  
Advertisement