Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАІН,

€ДНААТЕСЯ!

О Р Г А Н Б Р О В А Р С Ь К О Г О М І С Ь І< О ГО К О М І Т Е Т У К О М У Н І СТ И Ч Н О І П А РТІ І У І< Р А І Н И, МІСЬІ<ОІ PAfiOHHOI РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОУ ОБЛАСТІ

Гааета виходІІть :і 17 квіт11н НМ7 року •

ЗРОСТАННІ

РУ6ЕІІ Лк бойову програм~ дій сприйняли трудящІ Украї:ни .рішення листо­

О . С. Капто, Ю. П. Коло­ мієць, С. Н. Муха, Я. П. Погребняк.

падового (1982 р.) Пле­ нуму ЦК. 1\ПРС, поло­

нували

ження

і

висновки,

ви­

кладенІ в промові Гене­ рального секретаря ЦН НПРС Ю. В. Андролова на Пленум.і. Іх зусиллп спрям-овані

.на

використання

пошук нових

і

ре­

зервів зростання енономJ­ ни, які сприяють при­ скореному розвиткові

пільного дальшому

сус-

виробництва, ·підвищенню

добробуту народу.

Про це .говорилося на шостій сесії Верховної Рми ,республіки, яка від­ булася ЗО листопада в Ниєві. У .робдті сесії взятІ

Депутати

і rocтl

хвилиною

вша­

ня пам'ять видатного не­ рівнина Номуніетичної партії І Радянської дер­ жави., найвизначнішого діяча . міжнародного но­ мунlстич.ного і робlтни. чого

руху ,

невтомного

борця за мир і дружбу народів Леоніда Ілліча Брежнєва. Одностайно затверджу­ ється такнІЙ порядок ден­ ний сесІІ:

1. Про обрання члена Президії Верховної Ра­ ди Українсьної РСР. 2. Про сенретаря Пре­ зидії Верховної Ради Ун­ .раїнської

РСР.

З. Про

Держав н и й

~часть нерівними партії 1 уряду респ_хs>ліни това­

план енономічного

О. Ф. Ватченко, Г. І. Ва­

цІального розвитку Унра­ їнсьної РСР на 1983 .рік

риші

В.

щенко,

В.

Щербицький,

І. О.

Герасимов,

хід

со­

роз.

логуб,

витну Українсьної У_ 1982 році.

РСР

О.

А.

ТитареИRо,

. .

Верховна Рада УнраІн­ ської РСР одноголосно обІ>ЗІЛа членом Президії Верховної Ради Україн­ сьної РСР члена Політ­ бюро, друг~го сенрета.ря ЦН Номпартії У.країни дЩІутата О. А. Тита.рен ­ ка.

ВерхщІ,на

Рада

УРСР

прийняла постанову про увільнення депутата Я. Я. Нолотухи від обов'язків

зв Я3НУ з виходом на пен.

соцІального

І. О. Мозговий, В. О. Со­

6 . Про затвердження Уназів Президії ВерхоіІ­ ної Ради Унраїнсьної

Дер·

ного

і

тиці.

економіч­

винонання плану

мІсії Верховної Ради У·н­ .раїнської РСР по енерге­

секретаря Президії В"ер­ хо~ної Ради· УРСР у

Ю. Н. Єт.чеИRо, Б. В. Качура, О. П. JIJIDІRo,

жавного

5. Про утвоРєння Но­

РСР

сію.

Одноголосно ється

прийма-

ластанова

року

1982

Ціна

РЕСПУ&ВІКИ

4. Про Державний бюджет Унраїнської РСР на 1983 рік і звіт npo В\fjІ\онання Державного бюджету Українсьної РСР за 1981 оІк .

мовчан­

П'ятниця~ З грудня

N! 192 (6440) •

про об-

Турботи • • ОВОЧ1ВНИКІВ

рання сенретарем Прези- їнської РСР у 1982 роц: . дії Верховної Ради УРСР Одноголосно · прІLйма деnутата М . Г. Хоменка. ються Закон УнраїнсьІшї З доповіддю в третьому питанні n<)ря.дну денного виступив заступнии Голови Ради Міністрів УРСР , .голова Держпл<!-

РСР про Державний бюджет Унраїнсьної РСР на 1983 рік і постанова Верховної Ради Україн­ сьної РСР про затверд.

Давно nже збирання

порядну денного .рік.

зидlї Верховної

Депутати

заслухали раїнсьної

Ради Ум-

РСР,

прийня-

і в ці дні,

розгортають

підготовку

до вирощен-

ня

дорідного

в

наступному

Водночас дять

голова лланово-бщджет. Ради У.країнської РСР, ної номісії, депутат В . К депутат В. С . Шевченко.

ШІівкою і на

з яною

вистуnив лови

Президії

ВерховноІ

Метляєв. Депутати одноголосно Одноголосно прийма- іІІриймають занонн і поються Занон Унраїнсьної станови про затверджен ­ РСР npo Державний nлан ня Уназів Президії Вер­ енономіч.ного го розвитну

РСР на

і соцlальн~- ховної Унраї-неької РСР.

'

НАЗУСТРІЧ

СУБОТНИКУ

. .

Верховної

Ради

Унраїн .

На фото:

иачальИИR

зміНи

тонн

(третій сп,рава )із робітНИRами М. ІваиеИRо, Л. Зє­ вакіною, о. ПаВJІовим, І. ЛисеИRо, О. Меметовою, М. ПанчеИRо, Г. Сошко, О. Трубачовою, Голєн­ цевою, Г. Маринич перед початком, змінИ. Фото М. Семииоrа.

ріпчастої

=

щ(

Імені

.

За

тонн

r.елери.

Веде роботи на гряд­ ках у полі і nід прозо­ рими плівками

овочева

яку

очолює

квадратних

8000

часнику.

Сіють та садять ово­ чеві

культури

у , тепли­

цях, на відІtритих грЯд· ІtаХ

у

по.'Іі

Лід

овочівники

Зиму

радгоспів

«дітківський», «Велико­

XXVI . з'їзду

димерський»,

розро­ на 18

· «Вобри­

цький » та інших rocпo­ ,1ilPCTB району. А.

підра­

ФЕДОРЕНКО.

на ' -«червону су­

готовити

товарної

Дотримують

про­

ти

Виростити і реалізува­ птахафабрикам тресту

виробів буде виготовлено «Ниївптахопром» і:з заощаджених матеріа­ шим птахівннчим лів І на збережених енер. горесурсах.

Передові бригади цеху Б. В. Петрашенна, П. М . Рославцева, М. Т. Мано­ лета зобов''язалися в цей продемонструвати висонопродунтиІі­

ної праці. За їх інЩіати­ вою за.роблені гроші бу­ дуть перераховані у фонд одинадцятої• п'ятирічІш.

Е. ГОЛЬ, заступник

цеху.

14

ку зеленого ~ера і nів­

нолек­

дунції на 4,5 тисячі кар­ бованців. Значну частину

зразни

донган­

12 -

с ького ред ису і

гектара

боту>> вийде 160 вироб­ ничнинів. Вони мають ви­

день

рушки,

метрів цибулі . на вигон­

ен::.перимен­

попередніми

року

Разом з цим вJІсадили J тонни коріння пет­

дила

грудня .

хуннами

нового

Михайло Олексійович Шустін, у радгоспі «Тре­ бухівський». Вона поса­

заводУ торго­ машинобудуван.

НПРС заздалегідь бив план роботи

цибулі зеленого

почати збирати врожай.

бригада,

слюсарно-зва,рюваль­ цеху

80

пера з тим , щоб з п~р­

r.

бОтнина на честь 60-річчя

'І'Зльноrо вельного

«Ру­

грунті

вигонку

ших днів

М. Коренєвський

Готуючись до Всесоюз­ ного .кому,}!Істичного су­

.

радгоспу

у закритому

Ритмічно працює на шиноремонтиому заводі в цеху Ізолу зміна •А• М. В. Кореиєвського. 3 початку року трудівИИRи зміни утримують першість у внутрізаводському соціалістичному змаганні. Норми виробітку вони винонують щомІ­ сяця на 100-110 процентів.

poflpax !: н кн

ного

о во ч е в і

дили мостовим способом

Верховної Ради Ун-

.

тив

організували

раїнсьної РСР про хІд сьної РСР десятого скли­ ВИКQІНання Державного нання закінчила свою :ро­ rшану економіч:ноrо і со- боту. ціального розвитну Укра (PJ\..TAY).

rro•ІHI

СРСР,

)'

санівський». Вони внеа­

,~ро6.11ено ..

утворен: Іщ

прозорою

грядках

роботу

бригади

8

•• ППІПІІІІІІІІІПІІІІІПІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІUІІІІІІІІІUІІІІІІІІІІІІІІІІІППІІІІІШІІІШІІШІШОПІІІПОІІІІUІRІШІШІІІІПІІІІІа•.•

під

Добре цю

на

УААРНА ВАХТІ -'~~~~ НА ЧЕСТЬ 60-РІЧЧІ СРСР

са-

п закритому.

полі під зиму.

Української

На цьому шоста

році.

і

сесія

нова

1983 рін і поста-

Ради

овочі

грунті

врожаю

сіють

співдоповідь Jюс·тійних но- тих у період між сесіями., місій Верховної Ради вистуnИJІа заступник Го­

УРСР,

ово·

працюютЬ

наполегливо

зробнв міністр фінансіа З доnовіддю про за­ УРСР, деnутат В. П. Но- твердження Уназів Презерун.

завершили

урожаю

чівники району. Та вони

ну УРСР, депутат В . А . ження звіту про винонаа­ Масол. ня Державного бюджету Доповідь у четвертому Унраїнсьної РСР за 1981 пита·нні

коn.

2

НаЧ8JІЬНИКа

та

не .розходиться з ділом. Вони вже реалізували

ін­ КиІвсьнІй,

пл.а·ну. нормах

На

заощаджених

ви.рощено

десятни

БогданІвській, тисяч голів птиці.

Завдя­

госпо-

знижено її со­ Іваннівські'й та іншим ни цьому обласного бівартість. дарствам. а також насе­ птахафабрикам Найкращими пташниленню один м і льйон 600 т,ресту і населению більтисяч нурочок таке ше 1.4 мільйона штук цями, що добилися най­

приросту живої соціалістичне ну.рочок. Частину їх про­ вищого молодняка 'іІтиЦі, на ювілей­ дано ·також Іншим nтахів­ ваги зарено. госnодарствам. збережЄ'Ння його, ний рІн трудівників Се­ ·ннчим себе Софія миnоJП(івської птахофаб- ПтахіВНRКи досягли зна•J­ мендували

nідвищене

зобов'язання

Петрів-на запланоГнатІвна

рин.и. Водночас вони далн

но

СЛОВО

ЗНИЗИТИ

трати

па

вано, поназнина по збере­ женню ку;рчат 76,5

лодняна

трудові

вирощення

птиці,

енономі.ї кормів

нок

nолІпшення

курчат.

Слово

за· мо-

вmцого, ніж

Мишно, Дворни.к,

Щра Віра

Пет,рlвна Сосновська. Цього вони досягли тому,

добнтися процента. Зменшено та­ що старанно доглядають за .раху­ кож витрати кормів на молодняк, сумлінно вико­ догляду центнер прцросту живо! нують свої обов'язни . ваги молодияна

у семИJПоJІківців на 0,3З центнера

nnщi

Ви везе н н·я добрив триває

слова

-

менше

Г. АНДРІЄНКО.

Красилівські

.роблять того, щоб основу

хлібороби

все необхідне для закласти

добру

врожаю. Весь гній, що на­ громаджується

на

фермі,

вивозиться на поля.

працюють

тр~нсnортуванні

При

вивозять

КІ>Лайович Ладан

та

понад

·річному

плані

52

уже вИвезено

49600 тонн місцевих дІ>б- ~ рив. Поряд з вивезенням їх вносимо на поля аміач­

ну воду . На цій ділянці на роботи відзначається трак­

добрив торист

трактІ>ристи АнатІ>лій Андрійович

вони

тонн органіки .

майбутнього тисячі тонн

для

Старанно

дня

80

Ми­ Лоб ко. Іван

Радченко. Що-

МикІ>ла

Кузьмич

В . КРАВЧЕНКО, сехретар парткому.


*

-2 стор. 3 nруд~ня 1982 року НОВЕ-ЖИТТЯ --------------------------------------~--~----~-~--~--~-~-------------ВИСОНЕ

ІМ'Я

КОМУНІСТА

_ ...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

BERIHHIM CEPQI

ЗА

Перебуваючи в рядах леНінської КомунІстичної nартії, я х-очу взяти особисту участь у справах і звершен­

Із життя nішов видатний політич­ ний

дІяч

сучасностІ,

nродовжунач

справи велиного Леніна, полум'яний борець за номунізм, за змtцнекнЯ економІчно! та оборонноУ могутностІ. нашQУ Ватьнівщини, за щастя радян­ ського народу товариш Леонід Ілліч Брежнєв. З його іменем пов'я­

нях,

Союзу

на

його

помисли

ням

справи

були

Ніхто- із

гуманізму.

Важна втрата. Але в ці дні ко;vІу­

сумнІвався

всІ трудяЩІ Радянського Сою­ тісніше

згуртовуються

ленінської

партії,

П

на-вко­

керівного

Центрального Комітету

-

яке

присутніх у

на

цих

щиростІ

слів

Л . І. Брежнєва.

10

ку в

трапилося

яких

не

2

:-.шдян

ВІктора

ня

зазнади

тяжких

стоять комуністи. трауру

з

приводу

І в

смер­

ТІ Л. І. Врежн€ва у партійне бюро заводу алюмінієвих будівельних кон­ струкцій від nередових робІтник1в, Інженерно-технічних праЦівникІв на­ дійшло пІвтора десятка заяв такого змісту: ~прошу nервинну nартІйну органІзацІю nрийняти мене кандида­ том в члени КПРС.

членами

партІУ.

Ними

ковальсько- пресового

О.

І.

Батечко.

вони

через

соне

звання

Немає

нее

НИНіШНЬОГО з

nронесуть

двох

ву, так і кожного його члена. Ч!.тка організацJ.я пра.ці багато у чому зале­ жить від ритмічної рооо­ ти вирооюrчої бази.

року

З

З

ЇХНЬОЇ

я~ настан·ову

до

равліюrя

дії

на у дІю два роки

yn-

ОчолЮ€ невЄЛІІШий

рІшення ІLлену- ти18 комуніст

му. І вже сьогодн·і можна

Михайлович

сказати,

міЮІо

що

дострDІКово

вwкона.но план двох рокІв то,р з

таниос

важли-вих

ників,

ян

вельн1

роботи,

nока13-

ремонтно-бу,ді-

У дію об'єкТІ~

м.

с.

І.

м.

тому.

_

Ради МІністрів УРСР на

ни

nочатку

яні

за

nонад

200

те~ні<mого стану рухомого скла­

Цілий ря,д зауважень і цроnозищНt щодо

байдужість

пере<іували

забезпечення

ду.

СТа­

ЗJварій. До скоєння чотирьох з.тючинна

для

автомоб!л:Jв, даио вка•зівку обтtдна­ ти д І аr·ностичні пости 1 лініУ nеревіJ}­

посилення

nроnагандц·

дотри­

маюur nравил шлІЯХовоrо руху вислов­

кер ­

лено

нетверезо.'VІу стані.

танож

на

:о.rіськрай:онноrо

-

шобителів,

а.щресу

кері-ВНИКіІі

товариства

міськ-кому

авто1ttОТО·

ДТСААФ.

центральноУ районноУ Л'іна,рнІ, міСЬJ<·

.п!:дnриє?.rств , установ, учнLв загаль­ Ноосf!!!ТнІх шкіл. В рай:об ' єдна·нн!

відділів •ВИJ"ІрІ!шrtх оорав, народноУ осв іти . засобів масоваУ інформаrцІІ.

Колектив Харківськоrо

заводу

тракторних

дак­

rунlв за десsть мІсацlв абlльmвв ВІІПfСІС продуJЩІІ порlвИJІВо а торlпПdм періоАОМ на 9,4 процента, внrотовнвmв додатково до плану сотні дизелІв. Цьоrо

року на

автоматична

вість якнайІn<>внІwе ви­ я,вляти можл.и~_остІ m<\Дей.

пусу,

одного

nостанову

ЦК І\о?.ШІарт!ї

приємств, де налічується

в як існому їх виконаннІ. Прогресивна форма орга­ нІзації nрац;і дає можли­

бітон на

обговорити

загальних зборах, 3М1цнити виробни­

паганl{а дотрИІМання nравил шляхо­ вого руху ·се,ред водіїв, nрацІвюrкІв

завоцу.

лінія,

підприємстві sка

висококваліфікованих

почала

замінила

.ціJІтн

працю

верстативкlв,

нова

десятків

здано

в екс­

плуатацІю ще одну сенцtю цафdстратнввоrо кор­ готуєтьсJІ до

пуску

цех вереробки

стружки.

На знІмках: вгорі бригадир наладчнків-rідро­ випробувачів І. В. Коротенко; внизу готова про ­ дукцІs заводу.

М. Тура.

працю­

(Фотох роніка РАТАУ).

становив близько колен-' ючого ВолодимИр 20 тисяч карбованців Нілов. ВІд­ зна·чно більше пл-ану.

трудІЯться

ооера­

На жаль,

є в нас _

асфальтозмІшувача -проблеми, Я'К1 :\ІИ Пант~х.

елеRтрик

Црнжи,галІнський,

.введення бульдооерИІСт А.

нового бу- личний,

України і

паса-

ВИНИ

иазвано дальше буЛише шість чоловік техн і ки. Широко практи­ дtвннцтво та полJ.mпен· й нується сумІсництво, OL"· ня woplr у сіJІЬськtй nрацюють на nотужні воєння кідькох професій. .. асфальтобетонній устаУ минулому році виро­ місцевОСТІ. новцІ Д-508В, яна введе-

сnрийня;rи nраці·вники

зобов'язано

ЦІ\ КПРС, постанову

індивідУального

ДОСЯГНЕННЯ І МОЖЛИВОСТІ · ШЛЯХОВИНІВ ОДІРею з сІtІІадоввх yculmвoro виков&JІWІ ПродовольчоІ проrрами на травневому ПленумІ ЦК КПРС було

по­

Окремої розмови заслуrовує nро­

Л. ДОЛИНІН, партбюро

8

~юм у

ви­

комунІста.

секретар

ди . Цими заходЗJ"ІіИ кеР'івник1в nІд­ при.ємств, установ 1 орган~зац!й міста

18 _гро­

як-і трапляють-

nішоходів.

них nризвела

горе-водіїв,

сумнІву , що

життя

пригод,

транспорту· та

обладнання

nриЙНЯВ

вLдповідне рішення і затвердив захо ­

Великою ще є кІлькість ІWІЯхово­ транс•nО!ртних

стали

М~СЬКВИ•КОННОМ

TpaHCIIIOp'l'!

ремонту і технічного обслуговування автоТІрансrюрту. Керівникам а.втопtд-

травмування

ЛОСЯ

,nередньому

uайонної внутрІшніх

чо-техн.і'ЧНУ базу

до

цресувальник С . А. Мордар, началь­ ник цеху Г. М . Ярмола, наладчик

краї боротьби

на

центра.ТІьної

)Г!ськвlддІлу

призве.ІJо жИр~в.

трьома

важко,

з боку

ходів ло забе31Печенню безпеки руху

в~енародного

де

но:-.tуна;rьного

віддІЛу

З метою вШІ,равлеаня названих не­

.керівнИкLВ ЗJвтоnІДІПриємства. СПМІ\~509 до вжиття за-

тому є своя закономірність, що у дні

там,

руху

праці вників

долікІ.в і по;rіmпеНіПЯ стану оорав Із nосилення беоnеки . nасажир!<~~ на

шляхово­

тілесних

переІ.Іmоджає Ш.'JЯХОВ-0-ТраН­

с-прав.

09014 1

ся з внни jj.~lacюrнlв

ють:

в

реtЗультаті

і

Це

забезnечення безпеки госnодарс'І'ва,

Везв-ідповідальне ставден­

Нрім ц·их товаришів, які внасл:док принцаловог9- відбору стали канди­ датами в чле'НИ КПРС, наша завод­ ська партійна організація поnовнила­ ся на останніх партійних зборах ще

нішню політику. Радянські люДи зна­

19 в

.NQ 3

і nрофіЛаJ<ТИЧНУ

· КІЛЬRО~Т-і

л:кЗІрн1,

?.Нсяців нинішнього ро­ 11\РИГод,

заводо ­

автобазі

ОкреМі ул1ущення є такоЖ в справі

в

і

механі­

на

СПОрТНИХ ПрИГОД.

організацій

чоловіки загинуло

.NQ

електромон­

Ме.тІьник .

Народ вірить .в партію, в П мо­ гутн-Ій колективний розум, всім сер­ цем підтримує її внутрішню і зов­

міст і

партІУ,

був

оnостерігаються

спортІ . За

шкоджень.

яких

З~ІеншеННЮ

за-

наз.вані

транспортних

транс.портних

тер М. Ф. ОлянІвський, майстер Ю. М. Шаповалов, водій В. Я. Безсмер.тний, начальник цеху В . П.

склалося під благотворним впл'ивом

постановах,

Сухомлина. _ Він висловлював цумка й Інших бажаючих .влитися в ряди серед

недолі-ни,

комбінаті,

роботу з во~ІJL"Ііи .

авто­

Броварів. Це nризвело до зростання аварій\!_ості на а.вто.мобільному тран-

веJш­

збоnах

1

міськвиконкому

що

діяльностІ

йде вІд щирого серця, бо знаю: бут.и

-

34UІізннчному

засіданні

значалося,

що моє мІсце в партіІ, і це рішення членом партії, перш за все, !(а вІдповІдальність.

на

уnравлінні

автотранапорту ,

ПОСЛ!ібЛеНО .ВИХОВ'НУ

питання.

На

А.

Я твердо і остаточно_ вирішив,

-

тернаціоналІзму, ревОЛЮЦіЙНОГО ОПТИ·

ще

В.

КПРС, говорив:

він був і залишається втІленням ле­ Нінської ідейності, послідовного ін­

ністи,

пресувальник

руху

го

наймолод­

його прийняття кандидатом в членн

·мІльйонІв людей на всіх контин~нтах

:-.Іізму І

ки

і

будLвно~іУ

мобільному транспорті• та поста­ нови ЦК Компартії Укра'інн і Ради Мініе-трів республіки з цьо­

-

Наприклад,

зації

НJІ постанови ЦК КПРС •Про стан І заходи по поснлеННJО безпе­

Сухомлин на заводеьких партійних зборах, де вирішувалось m1тання пр:>

nІдпоряднованІ Інтересам людей пра­ ці. З масами трудящих його завжди nоєднували кровні, нерозривнІ зв'яз­ ки. У свідомості комуніст!.в, сотень

ядра

сердець.

<< Сільгосmі·:\ІіЯ»,

викон­

татІв йшла мова про хід виконан­

працював

ший Із т.их, хто написав ·заяви, двад­

мІжнародній

і

яких

Рішення молодих людей стати ко­ муніста.~и було продиктоване велін­ цятидворІчний

ВсІ

ло

виконанням

свято їх виконувати~>.

арені .

зу

над

На черrовому засІданві

кому мtськоІ Ради народНих депу­

товариш Л. І. Брежнєв. Із Статутом і Проrра.>tою КПРС ознайомлений, визнаю 1 зобов'язуюсь

зані всі головнІ л~дІї в життІ лартН 1. народу за останнІ 18 років, зро­ ст~ння авторитету і важливостІ Ра­

длнсьного

Щоб JаnобІrти ­ пихо ві

бригадир

С.

Світ­

П.

ж~о

вирішити.

став-ка невчЗІСне

ще мо­

не

Недопо­

матеріадів чи їх ицходження

О. призводять

до

зрив-ів

введення у дію дlвни.цтва, напітальний та царешсо, ооератор О . І. строн:В середній ремонт. Успішно Нікулін. ра.нІ.ше no штату сб'єктJв, зниження якості тут значилося більше лю­

ро6оти.

управперше

з наймеНІШИМИ затратами праці, що й дозволило у

цlї. Додатново до обсягів

на автош.ляхах загального користуватrя, подаємо

.НаявН'!сть власних а;:­ фальтобетону та інших

виконується

і

nрограма

Велика увага у агро­ другого року n'ятирІ'JЮf. дей, а.11 е члени ~гади комПле-ксі За y(::rfl:x~и. досяmутІ У вирішили вІ.цшунаІfи ре­ про.мисловому <:оцlадlстичному •змш-анні зерви виробництва, про­ приділяється переробним С!ЛЬСЬКО· У другому l третьому квар- водити кожну олераЦію rrіДП'рШ:МСТ1В~1

талах, колективу .'І'і.Н'НЯ присуджено

господ~рсьної

продун-

зараз вико­ :>.Іtсце серед 29 органІза.- •noplmfяннl з 1981 рако:-.1 .робіт, як! ліднести продуктивніс·rь нуємо,· ми могли б щоро­ ц'Ій обJШІЛSІХ6уду · ку будУвати зернотокк. а Крім цроведення _робіт працІ у nівтора раза .

також шефську допомогу mахофабрикам, радгоспам _району. Від nочатку

року та~их робіт винона-

но на суму майже

також .пІд''ізнl дороги до ферм на суму до 200 ти­ матер!ал:й! дала можли­ сяч карбованців. І це до­ плану. Але вІсть за останнІ два ро­ датково до міжв!доМ'ІоІ .ки · ріоЗко nідвищити якість &наслlдон експлуатацій-нuх мож.ли ­ розмежованості не може­

46 ти- востей доріг. За цей час

~0

домовитися

про

орга­

сяч ка,рбованЦів. їх ві~ремонтовано м·айже нІзацію ОІІІЛаТИ цраці, ма­ виділення лLwі ­ Виїхали наші nрацl.вни- 20 кілометрів. Це під'Уз­ теріалі-В, ки у Російсь.ку Федера- ди до сіл Рудня, В!)гда­ т~в на ці роботи . Переважна бІ,lьшість ц:Ію, де подають допомогу нівка, Шд.ІJісся, шляхи по

шляхобудівникам Нечор- селах Велика ДимеJЖа, ноЗем'я. Реконструйовано Рожівна. 1.6 кілометра. дорогн НеПрШ<лад з передового гіно - СемеиІвсь.к (БрЯн- колентиву беруть .діль:ни­ ська область). З наСТУ'JІ· ці , 0 чо;rюва-н1 досвідчени­ ного року обсяги робіт ми виконробами Л. І.

доріг у районі має твер , де nокриття. 3 часу ввс­ дення

деякі

тр'ібно

каnІтально

~онтувати.

звернути

з

них

Хотілося

увагу

по ­

вІдре­

б

нерівни­

птахофаб­ тут· буде збільшено втроє. Гаl\'tбургом, комуністом ків радгоопLВ, В цілому за ро!<И п'яти- п. А. Демчуком, майстра­ рик· на nоліnшення умов ріЧ!КИ у братній реслублі- .ми комуністами В. Ф. Не ­ еноплуатаці'і доріг: не до­ ці

пот.Р'ібно провести

біт на суму понад

ро-

чшюренком та С. І. Тов­ пускат.и _їх Вони nрацюють ІІІід'І'.РИІІ:rувати

мІль- стен'Ком.

руйн~н:ня, у налеН\:-но ­

Це їх nря~нй за методом бригадного му· стан!. пІдряду. Таним чином, всІ об ов'язо-к: . собою не nриходять . Це зац!каІВлен1 я.к у швид'ко­ Л. БЕРКОВИЧ, рез·ультат на:пруженоУ :\tY цроведеннІ робіт і .кін­ йан карбованців . Звичайно, успіхи

car.ti

праці ян всього колеити- цевому

результат1 , т ан і

начальник раАШРБУ.

ПОЛЯ ГАРАНТОВАНИХ УРОЖАІВ

ДОПОМОГЛА ЦЕХОВА СТРУКТУРА Запоріжжя. темnи

розвитку

господарств

серед

ЗаІІІорізької

областІ

забезпечили

колгоспі

ім·ені

Бердянського

оста-ннє валовий

У ниви і луни перетво-

Найвищі

КалІпіца

району.

ІІІ ' ятир!ччя доход

у

За

його

рюють

меліоратори

близько

40

і

Ма­

Ноб,рин­

мі с ія прийняла з басей нів ріки Осиповка осу-

рантованих урожаУв ство· рено в Брестській обда ­

шувально - зволожувальну систему, яна майже на

сті вже на двохстах тися­ чах гектарів ,

тисячі гехтарів

3,5

роз·

(ТАРС).

збільшив ­ становить

л роцент!Jв.

цехову систему з у.спіхом дарс тва х

ма 11озе­

го Полісся. Держаt~на но- ського районіІІ. Зони га­

І ВЗИМКУ ЛІТНІ НАДОЇ Висока

продунтІІ'Вн!сть дівкиків

мо лочного стада в _ будьЦьому СПJРИяли перехІд яку пору року стала звина цехову струНтуру ви­ чайною нормою для тв-аро6ющwа, створення сnе­ ринник1в ра д r о с ІІІ у ціалізовани х n!д,розділІв у << Шnитьнівсьний» Київnровідних галузях. Нині ськ ої областІ. За день застосовано в

угід;J.Я

лочені угіддя Вілорусьно- лорітського

ся майже у вісІі!ІІ разів, а рентабельн :сть

ширила

забо - мельних -rосподарств

J20Q

госпо­

реСІІІубліки.

(РАТАУ ) .

тут

те,пер

одержують

на

тринадцять цент-нерів п,р одукц!І більше, ,нІж рік

т ому . То,н у ЗJмаганнl

rpy-

ферми

на

чест ь

60 -рlччя уmорення СРС Р задає .ІJауреат Держав.ноУ пре.мП СРСР, делегат XXVI з ' їзду КПРС А. Со­ логуб. Доrлядаючи груnу в 60 корів, В'JНа вже за­ писала з лочатку року

свій 'Рахуя ()І{ ~ю.ІJ ок а .

535

на

тонн

(РАТАУ).


НОВЕ

АК ВИКОНУЄТЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ?

ЖИfТЯ

З груд~я

тони

першого листоnада ви.конав річний nлан по виробництву _молока, зай ­ няв перше місце в соціалістична.

Норми готуються до зго,10вування на двох спеціальних майданча­ ках, янІ дІють безnеребійно. Вонн

Генерального се~ретаря ЦН КПРС

му змаганні тваринникІв радгос.пу.

змІшуються і здобрюються мікро-

І

добавками. Серед операторів по годівлІ худоби су:\ІЛ~нною працею

товариша Ю. В. Андропова на листопадовому (1982 р.) Пленумі ЦН ·КПРС, з матерІаламп сьо~юІ

nає

справа

звол!J\ати•.

nряме

звернення

до

стати

наша

ударна

максимум

того ,

і

щоб

відзначаються Михайло · АндрІйо­ вич Лещенко та Микола Іванович Данєвич.

доlНня

зусиль

надалі

для

підвищувати На

нього

зqбов'язаннЯ.

Серед них

,

У Ці дні тваринншш надоюють в : д кожної корови за добу в се ­ редньому по 7,6 кілограма мrJ_ J]ока. що на 1,2 кілограма більше проти відповідного періо..:~у мину­ лого року. А оnератори машинно­ го доїння Лідія Андріївна Хмарук

і Валентина Стеnанівна Ткаченко . яні доглядають групи норів-пе.рв!с-

- Галина ІванІвна Петренко, Те· ток, одержують від кожної з них тяна Бо;рисІвна Могильна. Софія за добу БіДІІОВіДНО ПО- 18 і 16,5 кілограма молока. Дмитрівна Москаленко та інші. Заnорукою Іх усПіхів є мщна Щодня прац:вникн молочнотокормова база. Добре попрацювали варної ферми нашого радгоспу наші кармовиробничники влітку. · відnравляють на державний прий-

·nраця.

Вони припасли на стійловий nе­ ріод для громадської худоби чима­

робити 5035 тонн молока 1 4620 тонн його продати державі. Сьогод­ раnортуємо :

машинного

донладає

,'J:стичнl

і

У ни.нlшньому роцІ твариннтш нашого господарства повинні ви­

Ні ми

оnератор

Шість майстрів машинноі·о ~О'

тваринникІв, до всІх тих, хто зв'я · заний з розвитком сільськогоспо­ дарського виробництва. І відnовід­ дю на rурботу nартіІ та уряду nо­ винна

соц:алістич­

їння вже винонали особисті соЦіа­

Це

хлІборобІв

індивідуальному

по.переду.

прод~ ктивнісrь тварин. рівняються іншІ.

не одного року. Це так, але ми повиннІ прямо сказа;ти й Інше: з виконанням Продовольчої про­

не можна

йде

Анатолій Минолайович Остаnчук, який одержав від кожної корови по 5375 нілог.рам!в молока при зобов'язаннІ 5000 кІлограмІв. Він

схвалю­

Ю. В. Андропова: «ВсІ розумІ­ ють. звичайно, що здійснення

грмш

ця бригада

ному змаганнІ засnІвувачем висту­

ють і підтримують їх. Особливо бдизько до серця припали слова

nродовольчої nрограми -

нинІ В

сесlї ВерховноІ Ради СРСР деся­ того скликання. Як і всІ радян­ вони nовнІстю

З стор.

молока

З велиним інтересом і ліднесен­ ням ознайомилися трудівники ' рад- · госnу імені Щорса з промовою

люди,

*

року

----------------------

Щодв.в-11

ськІ

1982

ло r,рубих і СОКОВИ'ТИХ корМіВ. Складено граф:к Ух витрачання з урахуванням продуктивності ко­ рів. Зараз тваринам з,годовуємо

завдання цІ п е­

ревершено!

щодня в середньому по 10,2 нор­ мової одиницІ. Це дає можли­

Найбільший внесок у сnІльну справу зробив колекrnв nершої 6рига.ди. яний очолює Антон Кос­ тянтинович Гончаренно. Він ще

вІС1'ь одержувати

мальШІй пункт nонад 11 тонн ви­ сокоякісного молока . Готуючи гід­ ний дарунок 60-річчю утворення СРСР,

року

вони дали

виробити

лока

слово до

кінця

тонн

мо-

nродати його державі

350

тонн.

ще

400

М. ГОЛОТА, rоловІDІЙ зоотехнік.

високі надої мо ­

лока .

ПОРА.ІІИ СПЕUІАЛІСТА

nк ОдJІУ з кращих робітниць знають у радгоспі

Вавсаввв:J!c

рваврв

Для цього nри nередачі системІ nлемШшоУ ро­ кожній долі протягсr..І чо­ 'ПРИ ства;реннt висо­ тирьох-n'яти хвилин. пе~рвісток Із родильного На четвертий тиждень віддlлеНl!я nрово д я 'Т ь копродуктквного стада доїння, за важ.1Щ$У роль вlдІ.rрає шостого місяця, коли не­ контрольне ЗІВИКНУТЬ ДО результатами якого кож· nІдготовка иетеле;й до телІ добре вим'я пІдмива­ ну з них вІдносять до пев­ розте.'rеННЯ 1 .ро.ад!Й НО· масажу, водою, вити­ ного класу рІв-і!ерв!стон. ДосвІд щ~ре­ ють теплою 1 вказують

J'

боти

ДОІВИХ

npo

чить

не

·господарств те.

що

свlд·

у ви·

робmщ1'во дає можливІсть П·ІДВИЩУІВЗТИ продунтивність

першу лантацІю

МОЛО Ч Н у корІв за

на

рушником.

:\fасанtу.ють п'ять хвм·ин . Протягом другого .мІся­ ця nІдготовRи нетелей до розте.1ення (сьом\tЙ мІ­ сяць тlльност !) лро,во­

,nравиль­

ВіЦрОВадження цих nро­

гресивних методІв

cyxmn

рають

дять

масаж

му біль-ше уваги придІля­

ЯG< поназує практика. п !~rотовку нетелей до

ють пере-днім доmІІм , оск!J1Ьюr вони менш роз­ винутІ. масаж цро.водять ЦJ)QТЯГО·:.І п'яти-шести

JLеобх1дно

nо­

чинати на nершому мІся­ Іtі т1льностl і поетатrно проводити

ХБИдИН .

На

nротягом трьох

ВО С ЬМО:\ІУ

JІ ~ сяц:ІВ . Д.ІJя цього ,на по­

тільпості

чат,кv

пІдготовки)

т:.1ьност·і

шостого

ЇХ

ВИДІЛЯЮТЬ :\tасажу

в окре~11 групи люють

за

мІсяця

і закрІm

пос'Гій,нимн

до­

хв илин.

>JВИ,1;ИН,

водя'ТЬ

при включених

Яl\ИЙ

до

ПРО· ;tо­

на

У

до їх

соски

шу­

одягають

стакани

30-

на

секунд. Масаж вименІ

40

нетелей дриn и няють

за

20 - 30 Д!f~В до розтелен­ ня , щоб не винликати йо ­ го набрякання .

двох-трьох

На д1ругому

збільшується

;tоїльні

рук По ВЮІЄНІ .''!ef'кl КРУГОВІ

nр отяг ом

мІсяць

тривалість

ШЄСТИ

}Іу,

жу . Для чого ножноrо дюt

рухи

(третій

телі звикаІОТь

~· пе,ршнй тижден ь не­ те.1ей привчають до маса­ ДО.10НК\І:И ПрОВ)ДЯТЬ

1\іЇСЯЦі

і.rхьних апаратах. Коли не ­

r.lлда'Ч<вm.

тиж ­

ні переходять до глибо ­ ного масажу до.'!ей вим'я

РоздІй

конц,кор-мів

иа

роз­

дій.

Схема

роздою

первісток

корів-JJервісток

ДобОВІІіі (у

надііі

кІ .1оrрамах)

до

І

10 10,1 - 12 12.1 - 15 15,1 - 17 17, 1.- 20 20,1-25 більше 25

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

ll ІІІ

lV V VI · VII

Ч ерез :кожні 1О П·Ісля :контрольного ня

аванс

є. ться

в

:корму

дн : в доїн­

корег;­

з алежностІ

фактичних

надоїв.

від

Щоб

горизонтальними

рухами

по

ти ка.'Jьни:-.ш

виме.ні

-

І

(кон.центра'!іВ)

по

проду.кnиrності

.корІв .

вер­

о1\ремо

ло

ко.рм !в

Новий

класа х

що

дають

на

те,

що

Ї\І

ляти особ.'Іиву і

слІд

придІ­

увагу

при

го~!вл! .

Японії

Я. Накасоне. Він прийшов на змІну Судзукі, який склав пІвтора мІсRця тому

рес

nовноваш ення

банкрутство

rоловн

його

ЛДП

че ­

внутрІшньої

і

ЗОВН :ШНЬОЇ ЛО.!JіТИКН .

У

колишній

прем'єр

главі у.рнду

залишнв

чимало

проблем . Це розладнанІ фінанси, ве­ личезний державний борг, зростання цІн та безробІття. У зовнІшнІй полі· тицІ це рl.зне загосТ:рення торго ­ вельно- еконо:мtчних

ц:й

суnеречно стей

в

Азії

у

з в'язку

з

М! J1 ітаристських тенден­

ЯпонІї, спробами японської

вояччини за прикдадом Пентагону лощирити свої ~життєві Інтереси>> н.1

країнн. що стали в роки другої с в і­

тової

спадщину новому

країнах

війни

жертвамн

японської

аг ­

ресії.

Новий яnонсьІшй

прем'єр назваБ

поліnшення економічної кон'юнктури І подолання кризового стану держав­

них 9з1нанс1в одНИ!-1 з головних зав-

дань

своєІ

внут.рішньої

І роб·н. иц rва- .

РоздІй

1

:1\'Ктивності.

С.

..

ходи

ко р : в ­

J1ише

содавого

ПрИЄМСТВО ,

полІтики .

ВІн вис.ІJовив намІр nровести адм!ні-

виробни -

завдаючи

ЧИ·

•1ншньо">~У

Застосування

знайшли

Вони розробили гію

виділення

щоб

витратн.

с норотнта

На

одній

із

поліnшити~

нинішню

.конституцію, яна nроголошуЄ вМмову

Японії вІд війни і від створення збройних сил. У цьому зв'язку газе­ та ~МайнітІ•. висловлюючи

зац.еnо­

коєння, пише, що при УРRді Нанасо ­ .не воєннІ готування ЯnонІї , очевид­

ще швидшими

темпам и.

Характерно, що обрання Накасоне на його ~ пост привело до ,nІдвищен­

ня акцrи на токІйській б! ржі тих ялонських п!дnри.ємств, ЯІ<і виробля ­ ють вІйськову технІку .

У галузі зовнІшньої nолІтики На­ З~ІІцнення

головним

вІдносин

завданням

із США.

«Доrо­

в ір безпеки• з цією країною вlН оха­

рактеризував

ян

rод:в .1~ . З новою npІmpa · во ю на в Іть звичайна со-

чайною. Др:бна , ~.с:к<:rра• .

ш.вндк о

бl.'!а,

ця

rа.не,

.

як

дооавма

добре

роз ­

техноло­ з

вІдходІв

кальц~ ю

ц: нн оУ сировини для х !мlч ­

·

назвав

каза.1н : рнва.1 І до,с .1Іди , nроведеш в nо.1гос·пах і

СЬІ:к о го інституту НІОХІМ.

ноr Л:р0 :\1І!СЛОВОСТ!, а р і д!!-

насоне

Су~JНі ­

ви були ~fарнилш. Як по­

Харків·

доби.

но, пІдуть

цей про­

тварин?

сюца:.1

вчені

хлорис тог о

і

для

:ч : шується

середовищу.

ня І штучиоrо осІменін­ ня веJІНІ(оУ рогатої ху.

пер еглянути

;tунт

5

~1алої шкоди і за.вод<;ьно­ му бюджетовІ, · і НЗ!ВІЮ-

спІвробіт· розведен­

peфop:vry,

медицина

.1снtа н<:буває - доброго І наристувати ся ,,ей. Тисячі нубо:-.1етр!в с;нщу. ніж 3/lИ · ЇХ ЩОДобИ СКИДа.!JО ПІД­ нею з;ручн : u:е,

ЄФІМЕНКv,

науновий IUIJ( УкрНДІ

ви­

цтва с кладаються в основ ­ но:vtу з мІнеральних со-

кодmленсом !\ІОЖ.1ИІВ1СТЬ як існий ре ­

ст.

терміно;во n!д­

и.1ючи.1ася

ві н ~~;шною ка,1 ьц!ю не т !дь­ на,рбо- · юr не шн і д,1ива, а й стн­ ван.ц:1:1 за тонну, адже від ­ ,,іу.lює р!ст бичків на в1д­

в.:.дтворю ­

осtінка

до цього

І ноштує

дешево

с воїх прес-конференцій він у той же час заявив , що <<було б правильни~І

к оєння

посн.'Іенням

хорошу

залишадася nlc.1я

сьюrй садовий завод. р адгоспа х р:зни х зон }'к ­ О..:~ержують • цей nродукт рр.їнн , оч и щена м!нера.ІJЬ­ з.- :в:дход::в основного 'ви- ,і ~ с: .1ь з неведн·кою до ­

хвилн­

здатнІсть.

с тративну

нратнчної Нt'рівннк

в

вал.ьну

добавкою,

пуск Jffioї освоrв Лисичан­

.\1:u1ну консmтуulю і ко­ питний ,plr, СИ.ТІЬНІ к і.нЦ:В­ КИ, пІдвищену резистент­ нІсть до 3Зхворювання на J.Іастит,

рацІон тварин мІнеральною

нормов<>ю

не менше 95 лроцент !в. Первістnи nовиннІ :\tати молочний тоо тІлобудови .

н епродуктивнІ

Японн з США і країнами Західн ої ЄврОlІи. Це і зрозумІле занепо­

Я:ого главою став з фракцій ЛДП

за

:о.юнт стада 1 забезnечити стабІльний рІст його пр о ­

На.д

вою, лкщо дооовнити

видоюваrПІЯ -·

ТВа•рИНІІ ВІІ-

У ТокІо прийшов до влади черго ­ вий уряд правлячоУ діберально-демопартІї. однієї

кі.1ограма

!ОІЗ:С.

~or.1Я~l

уряд

нoro

ну, повнота

що

СідЬ-ЛІf'зунець буде зай­ а чи безnечний

o;t-

СТ аіЗЛ ЯЄТЬСЯ

перв!стнами,

добавка

середня швидк :сть моло­ ковІддачі не менше

-

ну,

u.ього, заnроnонувади ви ­ нориставувати як мІне­ ра .'!ьну кормову .добав'f\у.

смачна

хвилин,

біЛЯ ·КОЖНО!

:.Jасаж

авансуJ!.ЗНН я

.

семи

СІЛЬСЬКОМУ ГОСПО.ІІАРСТВУ

Не тільки

машинного

п е,рвістон за ;) ЗНак даЮТЬ органІзувати

15"fi

На

8 НАУКА -

рІвно­

дояр-ка nостІйно знала, С:Кі.'!ЬІШ КО·Н'ЦеН'l\ратІв да­ вати коровІ . на таблиц і

рrоnочи;нають

чоти­

хвилин.

ЩІЯ

довше

хо:-.І

протягом

Фото М. Семииога.

ку ви.:менІ nроводять за одну-nівтори години до чергОІВОrо доїння, врахо· цьому

І

На фото: Н. О. Проценко.

ного доУння. а. на 30-45 день заключна. Оцін ­

nри

зараз, в період знміВJІІ

господарства.

поnередня оцінка виме­ кі корів-первІсток на при­ датніс ть їх до машин.

вуючи

·

і

худоби, знаходнтьса в числt кращих тварвНJОfкtв

доїння вважаються ко,ро­ ви, доїння srnиx триває не

третьому тижні проводять

сос.нІв

рьох-n'яти

Натuіа Оврамівна

На десятий день після розтелення· проводитьс,І

~атними

·На 10- більше 20 :к.ілог;ра.:VІ!в мо ­ день nІсля розтелен­ .1о:к.а, вив!туються черво­ ня. Лоrо nроводять UUІЯ­ нІ стрІчк.и. які вказують

і

в роботІ.

мірнІсть розвитку далей . швидкість молооовіддачІ І nовноту видоювання. При­

о~ремо · кож ­

ЗО ної дол! ви.мен ! . Лри цьо­

процеJ!Тlв.

рrотелеІfНЯ

аванс

«&ра• Н. О. Проценко. З року в рік передовий майстер машннпоrо доУІІНJІ має хороШі результати

«наріжний

камІнь~

заході п нр а їнн в галузі обороюr . ~· свою чергу японсьtшй м іністр занор ­ доннн х справ . С . Абе за яв1щ що

у ряд

з а безnечить

мальних

.кош1'1в

вн т.рачання

« На

макси ­

оборону•.

Абе

також обіЦяв розвіяти занеnокоєння азіатських країн з nриводу вІдрод­ ження мілІтаризму в ЯпоніУ.

Спиня~~сь на полі,тиці щодо СРСР, МІНІст.р заявив, що територl·

альні . претензії (зрозумІло, безnІд­ ставНІ . -- Огладач) ЯпонІї до нашоr нраІни << за.1ишаються в сил! » .

Опозиц:}ін і партІї нового

зустріли появу

кабінету ЛДП

з

тривогою.

Голова секретарІату ЦК КомпЗІртlї ЯпонІї М. Канеко вказав на <<неми­ нучІсть дальшого загострення речиос тей :\!!ж урядом ЛД П І

cyne· наро ­

до:-.r ».

А. ЩРЮКОВ,

огJІи,цач ТАРС.


*

4 C'l"'p.

Г!РУдІІ{Я

3

1982

НОВЕ

року Сковороду,

св.Іту

Філософ, •

від

зла

вІн

ЖИТТЯ

такого

с тві.

тікав .

Благородні

мрії

абулися

нашІй

Проте << втеча" від еві· країні за РадянсІ,ІЮї нла­ ту

зла не означає

втечу

ди .

від боротьби. Г. Сноворода

не

-

3 ученням Г. Сковоро.

nримиренець.

ди про nрацю

за nокли·

просвtrитель,

що не турбуватися, нІ за що

не

тикував

-

переживати

чання

. систему

ту

й

- рух душі, а життя це !РУХ". . 3 1769

До 260-річчя від дня народження Г.. С. Сковороди

рода.

поnулярні

nереелідув а •Н и й ному

світськими

і

вл астями.

у

середовищІ,

духовними .робство мандрував.

Як селstпський

роду. Високоосвічена

НовИІКова 1 О. l'адищева., ства: ~~р~~:о~~ то:о~~~~~~. «... Корень світлу

всем зль1м

· віру в торжество доора й отсюда вь1росли тяЖІбьІ , оправедливос'Гі, став всевойньІ, ОТtРаВьІ, світньОІВІ.Домим філосо- убійства, в<JіРовскІе монетьІ,

-

ною: мав

за'l'еи

ріДК-існу

ІПаслух 1

отчаяния, пианства,

в

пр:1·

.пр-ацелюбність і

уки,

роЛІ

виховател.я,

Сучасни1< r. Сковороди школІ, твердив. що той,

його

зустріЧ&ЛИ

Надзвичайно

й сторону

nраq>іки, не

хист до лення й до царів та при· ус 1 х ВіН бу.в свій .

.мав

кажучи вже д.ворних.

про найголовнlwе

ство-

-

•n У Петербурз 1· Г. Око во рЮ!Вав свої ·визна-чи і ф ...,.осоq>ськ•і 11ВОри . ІРОда rлиоше ознайомився з ·російською культурою , Важливу роль у цьому відш-рало десятирічне нав­

що ма11ю неабиякий вплив на .розвиток йоrо світочання в Києво-!Vюгипянсь­ глядУ. І в той же час покій академіІ, де 3усилля ­ на-л дВ""'і·чне перебув-ан_ми Феоq>ана Нрокоп.ови" "'t' НЯ В Х~ІJОВЇЙ ІІ{аПеЛ! дача та

Інших прогресивних

діячів тури

•вітчи-зняної значного

були

куль­

впливу

на·

просвtтительські

.

ТраtДИЦl,І.

Перебування бурзі, 1V1оокв1,

в Петер­ за кордо­

.ном, . ІВчителювання

1

Ві' Н ПJРЗГНУВ

ставлення

них Ц~КОВНИК1В,

ВІіхова.ний у трудовому жи.ттl ще не локршаченої кооацької родини, Г. Сно­

ідея nеретворення праці із засооу до житrя в най· першу життєву потребу 1 ~ ду Смисл наквищу насоло . · · ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ ВіН вба.

цемірні

ра.зитичне

й

розбещене сцравжнє

жит.тя всього

двору, усі інтриги блюдолизРllІЩІератриці . Тому

й nоспІши. в Гриrорій Ск о-

нар' єри.

У'нраїну , від-

ВІД

Не

щастя

царського вільн:й праці

Щастя, на думку Ско •. ли вість

вороди,

БИСОКОЇ .КОЖНОМу,

ооокусився

доступне всім

і що

вороже

розтлlfПІЯ,

духовної

в їхнє

рода .не обділила.

Варто

·монастиря.

тн своє

«Досить

вас,

стовпів

ІдІnовів

неотесаних• .

в народний мудрець. Світ, у якому

т

покпик-аІН:ня

до душі.

Тоді

nану,ва-

роблять

ела д щ н и у

«нужное ~- Сковороди радянським

ное ненужньІМ >>,

рече~.

ша.

зажерливост І ,

олустошеності .

пlчними . бо здійснитися вони не могли в класово­

задовольнити

ан.тагонІстичному

фіJJОСОфа

Н. ГРИГОРЕНКО,

лектор міськоІ орrаиl­ заціІ товариства «Знав.

суспtль·

ня•,

r.

із с. Пухів- вільну

роботу

На здати ЛИШКИ СіJІЬІ'ОСП· СПОЖИВСПІЛКИ Т. продуктів,

зокрема квасо-

люк

.

яю.

що

повідомила

факти.,

НА

14.10

t

В . Дра·

d

Азов повідомив, що лиш. шення графіка роботи ки сІльгосrmродукт\в, У приймальнику Г. М . Ко­ тому чнслі і квасоля, со - стюк зауважено. Ди.ректо­

Іваво-Франківська Область. У районному

центрі

культури

наіібільших і найкрасивіших

в Прикарпатті.

-

однн з

1)·r

проводять свов дозвілля тру.цівинки ордена Трудо­ вого Червоноrо Прапора НадвірВJІНськоrо пlсоком­ біНату.

На звІмку: новий Палац культури. (Фотохроніка РАТАУ).

Фото В. Мвrоввча.

cHOBAJI ЖИЗНЬ• - орган 6роварскоrо rородскоrо коквтета коммуннстнческоА партав ~краивьt, ropoд­ в райоввоrо Советов народвЬІХ депутатов Квев­ саой обпасти. (На украввском азше).

caoro

D.ва

Газета

Pu.uтop

вЬІХоАВт

вwход~

· Е.

с

вторвп,

17

ФЕдЯРІ. апрет~

среда,

1937

патввца,

rода,

С)'66ота,

куща т-акож

чами радгоспробкоопів, вказано на слабкий копт­ міськепоживтовариства і . роль за- .роботою тарного заготконтори райспожие- ларка в с. Мокреці. Тор­

спілки.

приймати

Адреса

на

редацІl ;

незадо-

265020, ВУЛ.

Те.пефонв : редактора

м.

ВРОВАРИ

курс.

10.35

с,ІJ.ля

камера . І д.11я кожного• .

всіх

Виробнича

редача

10.45 11.30

4.

доброго

гімнастика .

вам

Ле·

здоров'я.

до ІЮ-річчя утворенан СР С Р . сЧуття єдиноі роди· ни». Поезія Азербайджану.

ест·

2.

я.

РеАсдаль.

еЛІсова . річ­

ка•.

19.00 Актуао~~ьна 19.30 Телетурнір

камера .

•Сонячні

клар·

нети• . СамодІяльні художнІ колективи ЧернІвецькоі та ВІнницькоі областей.

освоєння

nІв­

еВелика

ВІт­

10- сНаА­

Анг.ІІІАська

мова,

мова .

особистих

nи·

0

4 ГРУДНЯ

ПЕРША ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ Програма Час•. ДІтям про звірят.

8.00 8.45

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

І

ПЕРЕДАЧІ,

НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ ГІмнастика. Якщо хочеш бути ·здоро­

8.00 8.\5 8.25 ХудожнІА теаефІльм сДвое в дорозІ• .· . 9.40 •Ранкова nошта». 10.10 с Екслібрис• . Л ітературно­ вим.

мистецький

11.00

альманах.

МузичинА

фІ л ьм

«Ролі,

. 12.&5 Кл у б кІноподорожей. 13.05 ,Програма Грузниеького які

телефІльмІв.

з

СУБОТА ,

нас

обирають•

телебачення.

док . телефільм

•ТбІлісь·кі замальовки»; му ­ знчиніІ телефільм «МзіурІ• ; концерт майстрів мистецтв

і

художніх

колективІв·.

15.15 МіжкароJІ,ниА огляд. 15.30 КІнопанорама. 17.00 Чемпіонат СРСР з хочею. _ «Сnартак» сІж.сталь» . '19.15 Музичний кІоск . 20.00 Веч і рня казка . 20.15 Програма сЗдоров'ІІ» , 21.00 Програма •Час», 2І.а5 ХуJІ.ожиій те.ІІефІльм ун • . І і 2 серії.

сКло·

ДО УВАГИ ЛІТСТУДІИЦІВ У неділю, 5 ІІРУдн.я 1982 рону, о 12-й годині в приміщенні редакції газети• <<Нове життя• в!дбу ­ д~ться чергове заняття літстудІї <<Криницю> . Рада студії .

І(оJІектив Броварського райвузла зв'язку вислоuюе І

Бе.рвиЦі, а

КИІВСЬКОІ

УКРАІНСЬКОГО

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

танtt•.

Р~автор Є. ФЕДJІІІ.

КИІВСЬКА,

КІноеnо nея

Інтерв'ю

рою.

* *с. *~окреця

~ителt снаржилиса

,

І·о.оо Актуао~~ьна

ФІJІЬМ·КОНцерт . •Яак Ноа• 19 _ 0~а~~· fофф . •Кл уб нелюбих». Вистава. 21.00 Програма •Час• . 21.as ХуJІ.ожнІА фІльм •Кілька

rосппродукЦіІ. Є в селі і також подавати практич­ заготівельни.й ларьок, ну доnомогу в забезпечен­ куди можуть звертатися нl пунктів порожньою тажителі Пухівки.

Про

18.35

від склопосуду. Зокрема в ее­

сіль- пах Мокреці,

приз

(21.00

ОБЛАСТЬ

кра·Тнн.

І7.З5 Програма

Село Пух\вка об- говому відділу райспожив.

бов'язаНі

ТА

Передача

НІмецька

слуговується заготівель. спілки вказано посилити НИнами· міського спожиі3- конт.роль за .робОтою всіх чого товариства, яні 1 зо- приймальних . nунктів

населення · лишки

на

сМосковские новос · ти•. Програ-ма «Час»). Кубок інтербаченна з ху· дожньої гімнастики.

бі.ІІьша танкова битва», МузичинА фІльм . Екран студента-заочвпа.

15.00 15.35

Директор заготконтори листі, частково підтверди­ райспоживсnілки В. J. лися. За допущені пору­

Надвірна споруджено Палац

КИІВ

чнsнана• ; 9'1.ІІьfо!

редакцН,

няшникове насІння , прий · ,ру Заворицького маються всіма заготова- л. А. Мар~еико

катання

газети

22.06 Новини. . 23.00 ПРОГРАМА

артистів

огля­

виру­

Міжк ародинА турвір з фі·

гурного

настнкн, за nрограмою VIII СnартакІадн УРСР. Новини. ДРУГА ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ І ПЕРЕДАЧІ

ночі

рай.

викладені

конкурсу

ІЗ.40 ТІман.

сІUІопрнй­

ки Писаренко, П. Ко- мального пункту. валь цІкавилися, де можголова правління

Васильєва.

11.45 Компас туриста. «І хліб, І слово•, Зустріч І8.О:~rе~ефІльм •Секрет фір· 12.20письменників · з винограда· ми•. Криму . , 18.30 ФІJІьМ•КОНЦерт сСоната•. 13.25рями Лауреати Державних npe· 19.00 Актуао~~ьна камера . м і й СРСР 1982 року В га· 19.30 до 60-рІччя утворення о~~узІ науки І техніки . СРСР . творчий sвІт май· «Іолан · стрІв мистецтв І художнІх 14.10 11 . Чайковський. та•. Вистава. колективів Сумсько1 об.ІІаС· тІ. ТрансляцІя з Палацу 15.50 Художній телефільм «При· годи Тома Соіієра». І І 2 культур\! с)'аіраІна». В пе­ серІї. рервІ на до.бранІч, діти! По з акІнченнІ фІна.ІІьНІ 18.15 &траднніі концерт. музеіа Украіни . змагання з художньоТ гІм· 18.4<5 Скарби

жевва.

СJІІДАМИ • ненадрfІСОВRНИХ d:HCTIB . Пенсіонери

19.00 20.00

о~~ау· Респуб.ІІІкансько·

І-ІІ

і

шає в дорогу•, «Х.ІІоnчик· мізинчик•, «Кріт на карна­ валі•, •Жив був пес• . 9-а студія,

родів СРСР. Передача З. ІЗ.ІО мнстецтво еnохи ВІдрод­

-

В'ІІІтелька .

В.

«Ромео

Фільм-концерт за артистів к. Максимової та народних

2().4'5 На добраніч, дІтнІ 9.05, 12.4(1 Анг.ІІІАська мова. 10.05 Учням ПТУ. Загао~~ьна бІо- 21.00 Програма «Час•. 21 .35 Продовження телетурніру .ІІогІя. Ко~~Ітннна теорія. «Сонячні кларнети•. По за­ 10.35, 11.40 ГеоГрафія . 5· кл. Го кінченні Новини. н.оf"іrоезІа Е. ме:ЖелаіітІса. ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 12.10 музика . з к.11. музика на- ДРУГА ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛЬНОГО

кують його пам'ять.

но гнобили народ. такий огидний с віт .не міг

Ьерліоз ..

С..:РСР

ху·

камера. концерт.

Камерний

Г.

17.40 Бесіда політичного дача В. 6екетова . 18.1U Мультфі.ІІьми сДіма

часу .

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

к о мnозитором

-

Юлія•.

Ве­

І

СРСР

участю

УКРАІНСЬКОГО

АктуаJІьна

го

в основи справжнього люд.

станет нетрудньІм , а труд- людям. Вони свято

ПРОГРАМА

ревтів

природІ

життя

Федотов

з

А. Бабаджаняном . Очевидне неймовІрне.

16.00 16.30 ннА світ природн ... 16.55 :іаключнніІ концерт

Неnримиренність до ти­

ського

П.

про музику. народним артне­

16.25 17.25

світі.

іхнього

(ЧССР).

Зустріч том

Худож· давня

береги•. ІЗ.20 ногляд у маіібутне. Новиаін, IU.IO СріЬннй дзвІночок. КІнопрограма сДивовнж-

бібтйних легенд.

близькою

у

Зузанко! до nобачення,

Зузанко І • .

Твоа жиnева позицІя. 11~5 Художній q»Іл.ьм «БагряНІ

ранп. несправедливості. захист ·інтересів трудово. го народу, звеличення ·nраці за покликанням як

<< сроднІй праці'>, у nраці

казки. «Давня ,

Сьогодні у світі.

10.00 ІіІ.З5 11.05

ставився

влади

•РО3П·усти,

ін·

викривав та брех.

бо НіКОГО при- речей і ЯВИЩ.

Афгані­

Міжнародний турнір з фі­

22.50

ссвятошt• rірші

СУJПеречать

у

Сьогодні

дожники

Живучи

Г. Сковорода фантастачюсть

гостях фільм

нецІанов,

духовен.

покmІ· стві.

канням («душу веселнт сродное деланне" ).

артистів

туА,

(21.00 Програма «Час»), 22.20 Російський !'ІУЗеА. О.

у У розnусті _ та користолюб-

за

Лао­

15.30 · музиканти

гурного катання на орнs га­ зети сМосковскне новости» .

негативне

і і"

В

20.00

життя являє собою брид. ку картину звичаїв і вчинкіВ. Ц1 •зла-тожадньІе•, сластолюбні та ли-

ла соціальна нері-вність. у._ На той час цІ споді· до сюту -зла, мор.ального я-~ому .крі-посники неща•д· вання філософа ·були уто­

,ворода

до

москвичІ .

JІюднна і закон. П·рем 'ера короткометраж· ного художва..ого телесрІль· му сІдеаJІІстка»,

ук .

Г. С"ово;роді, певнv, ства, рел г •· " 1 першому із філософів серед церковник в, нового часу належить переконався, що

Сковорода й на прина:ди лише у.певнитися, до чого створити вчення, яке б духовної кар ' єри, коли м.аєш нахил ( «К чему відкрило шлях до досяг­ йому зацропонували ста· .рожден• ), пізнати в собі нення віЛьного 1 щасливо­ ти «СТОВІПО:'t!.» і о~расою оnравжню людину, знайго життя, дало о змогу захища'l'ися від лицемір­

його

мова .

І

казка ».

РИІЦі Єлизавети да-ло змо- чав у працІ ·(«Жизнь и .раби плоті, ніж J'4Иряни, гу ·зблизька побачити па- дело есть то же") , а значно перевершують їх

в не­ •ворода на !реясла•ві та Харкові зба, .МОВИВШИСЬ гатили Г . СкоВОjрОдУ знан­

·ням ЖИТТЯ,

Люби· новить

ли його як ,рідного>>.

кож ­

експеримент•.

москва

Виступ

18.45 19:00 19.30

з сопілкою Нlколн не ,роз- га-тивним було його став- проводжали з ліООов 'ю, в .раїнського філософа ста­

лучався),

справа

І'осІАська

ній

важливу

евітотляду

світу.

мистецтво

12.1u •9-й тираж •Сnорто~~ото• . ll.2U •діти СталІнграда•. мо· ' лодІжна програма. 12.511 ІІрем · єра сра.ІІьму - концерту •Сnіває М. Касраwвілі• . 13.15 Це ви можете. 14.00 І'осійський музей . Живо- . nис Стародавньої Рус і. 14.30 Новини . 14.45 Фільм - JІ,і тям. сЗдр а с­

стану.

муІЗи.ку, :Панство, маєтки їхні ІНа· слободи.. з села_ .в село, з поєднувати слово і діло.

обманів xyтQJ>a в хутір; всюди і

-

П'ятирічка

тауськиА

саморучньІе убійства.». жищ в селянському сер~- довго навчатися сам, ма-

вцравно rрав на нількох .зивав «кубламИ

Новнніt.

15.25 15.55 16.25 16.55

Ф . .ІJуо 'яновський лиса 13 : хто бажав навчати іНших «.Прист!J)асть йоrо була мудрості життя . nовинен

му.зичннх інструменtrах (а і злочинів». Не менw не- всі

народів

ПриклаJІ,не

ного. До к . фільми «Сол і· камський досвід•, «Тем ір ·

м'ять, музичний До світу зла Г. Сково- довищі, він любив пере: ти веобхl.дний моральний голос, писа:в вl\РШ1 й сам рода відносив найпеl>ш ходити .від слободи до автаритет учителя, вміти

с-кладав до них

Колас а.

ІІ.:Ю 1ворчІtть

ТЕЛЕЬАЧЕННЯ Новини.

11.20 14.30 14.50

«Мой такі моральні почуття, як

народІ .

тальний фільм про народ­ ного nоета ЬілорусІї )Ікуоа

П'ЯТНИЦЯ , З ГРУДНЯ ПЕІ'WА ~A І 'AЛbttOCUIUЗHA НРОГРАМА ЦEttTPAЛbHOl'O

жреоий с rоляками", любов, дружба, вдячність. •заявляв він. Це створи.'Іо Надавав великого значенСко.вород1 добру славу ня :ролі педагогічної на -

1враждьІ, неудачи, печали,

Сковорода був всебічно обдарованою люди- страстнь1е

життя.

Для вас, бат.ьки. Ьільше хороших товарІв. Лети, наша nісне. •дядько )!куб• . ДокумеИ·

су.

гнобителів, а навчити, зн.а1одити істи­ з народом , ну, nіЗ'Навати явища лри-

кращого

.

наро.

лю .. ду, Сковорода ставив ме·

ником його nрагнень до щепити

есть с,ребjролюбие,

9.15 9.45 10.15 10.45

lf~{~~,.~~,· ,, '... ,, ~~· ,І .... т . •\ '

f •\"

за

nросві­

ставши справжнім вираз. роди, .а насамперед

.

чизни.

ГоЛовним джерелом зла дина, вІн не захотів пере· тою виховання не т.Ільки

Руссо 1 Дені ДlДрО, філософ вважав цра'Гнен- йти на бік Лессінга 1 l'ердера, М. н:я до збагачення, здир· залишився

плано ­

щастя, успіхів у праці на блаrо нашої Віт­

норму .

своУ філІ).

<<Київсіль­

начальника

Бажаємо Вам довrнх років життя, великого

де не·

вважалося

тресту

.N.! 3 вітає

Кривобон з п'ятдесятнріччям.

ко.1и

паразитич.

софські погляди серед на· титель і син свого

r.

нав ­

виховання,

серде'ІІІо

во-економіЧноrо відділу валентину Юхимівну

ки прищеплювали Ій зо~­ ніШН1 маІНери , необхідн і й

-

року Г . СкоВО·

nроповідуючи

фом.

бvдтранс•

значить, не жити, . а бути виховували не стіл_ька мертвим. · адже ту1рбота спр-авжню людину, сюль·

борець

просвітительства,

Колектив автобази

Цро це ми довідУємось Із канням nов'язані і йогп його повчань: . «Ні npo педагогічні ідеї. Він крі-1 ·

СУЧАСНИК · Жан-Жака

його

в

г лнбоке співчуття бригадиру тео~~еграфа з приводу смерті Ті 1 матері,

І

Президія 1 апарат райкому

Н.

профспілки

І.

ГордІєнко

працІвникІв

сІльського господарства ВНСJІОВ.ІІЮЮть г.11нбоке секретареві nартІАноі оргавІзацІі раіІкому

сnівчуття ЦнмбоJІІ

В. А. з оривоJІ.у тяжкої

дружини

ОБЛАСТІ,

ІМ.

- 19·3·82: sастуовака Редактора, вiAAlny аартІАвого жнnJІ - 19-4-47: вІдоовІдаnьвоrо сехретара, вІААІлу с:\JІьськоrо rосоодарства - 19·3-18: кореспондента місцевого рІАІомовпевва 19-3-06; вІААІпІв оромвсповостІ, пвстІв І масовоІ робота - 19-4-67. .

МАРН

втрати

-

смерті Аого

І

МИКИТІВНИ .

61!164.

..

Індекс Друк високий Обсяr І .цrукО· ваннА аркуuа. Тираж 11.940 орвиІрвнкІв. Зам, Броварська а.рукарвя КнІвського обласвоrо правліннв у сnравах видавництв, полІ.rрафІі квнжкоаоІ rоргІвлІ. Адреса АрукарнІ: 255020, м. Бровари КвtвськоІ ОСSоІІас:тJ, аул, Квlас:ька, І~. Тмефоа 18.447.

r

4701.

192 номер 1982 рік  

192 номер 1982 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you