Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАІН,

ЄДНАйТЕСЯ!

ОСПІВУВАТИ ВЕЛИЧ ЕПОХИ

.N2 192 (4506)

Радянські художники прагнуть створювати твори, які б ідей­ но і морально збагачували й надихали сучасників. Про це гово­

ВІВТОРОК

6

рили з трибуни

сланці

ГРУДНЯ

1977

з'їзду художників СРСР його делегати

радянського

- по­ 2 грудня

мистецтва.

у Москві у Великому Кремлівському Палаці з'їзд завершив роботу.

р.

2

ЦІна

V

багатонаціонального

У прийнятій постанові з'їзд закликав майстрів пензля і різьця

до широкого художнього узагальнення явищ сучасної дійсності і героїчного минулого, до створення яскравих поетичних творів

коп.

.~

різних видів і жанрів мистецтва.

З великим піднесенням учаСНИJ\И з'ї~ю' rrРllііll:l .1И ві 1,1.1(,Jlllii лист Центральному Комітетові ІШГС. З'їзд обрав нові СІUЩЩ прав.lіIlШІ і !\РІ1тра.ll,н(ІЇ РРIJізііін()ї

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТIJ УКРАІНИ,

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

КО'Іісії творчої с пі.'1ЮI. Головою праIJ:Ііння Спі.1К1І

оираIlll1i ~[ П. (ТАРС) .

Ху,,:(();f;НИІ;іIJ СРСР

ПоНО~ІаРh;JВ.

60-річчю Радянської України-гідну зустріч! ** * · НАДПЛАНОВІ МІЛЬИ *:

"ОНИ

хунками надплановнхпрнзначення товарІв та предметів вироблено культурно-побутового

*:

На

НОВІ·

ру б е ж І

майже ка п'ять мІльйонІв карбовaJЩШ.

Успішно втІлюючи в ЖИТтя історичвl рі­ шення ХХУ з'їзду КПРС, переважна бinь­ шість трудових колективів промислових пІд­ приємств нашого міста І району достроково справилася з виконанням одинадцятвмlсячно­ го плану по обсягу валового виробввцтва та

На трудовій вахті иа честь 60-рlччя вста­ новлення Радянської впади на Україні колек­ тиви заводІв порошкової металургІї, експери­

реаn1зації

викоиати річні плани.

продукцІї.

За

попереднІми

l\'lентanьиого

торговельного

маШННОбудування

та інші зобов'язалися до цієї знаменної дати

п1дра-

Само.віддано

в

ВІНЧАЮТЬ рист Па'раСIКОв:ія Родіонlв.на Дей;ио та .Інші . УЗЯJвшн на

РІК

спорудження

своє озброєння прогресивний

ціалістичного. зматання за успІшне винонанН<я плаНllіВ І зобов'язань ЮВілейного ро­

житло.во.го будинку в селІ РуднІ. ВІн зданий в експлуа­

.мето.д М . О. Злобіна, ;ИОЛЄrк­

;ку.

БудівельниlКИ

механізовано!

перееувної

lЮЛОИИ

завершили

тацію

з

оцolикою

Чудовий

16

ло

«добре,>.

подарунок

одержа­

РУДНЯRСЬКИХ сімей.

По-,уда;рному

на

N2 8

працювали

БYJДі'ВНlЩТВI

житла

труді вни.нl в

села

для

члени

тив змk своєчасно здати в експлуатацІю цей важливий

цусковий об'єкт. Колекти.в ПМН-8 спра'вився ,І 3 виробничою про­ грамою

у

одинадцяти

ціЛО:VІУ.

План

місяЦів

січня-лис­

БРИlГади Івана Павловича Драчевича. CaMo.вLддaнo тру­ дилися муля:ри Микола Во­

то.па~а

власними

конано

нЗІ

АндрІанович ОЛelliНО.

ФедІр

Васильович

ПРЯJДка,

ФедІр

Шевченко,

мото-

колентив Анато.лія Єфремо.­ вича Ілл,юшенна інІцlато.­ ра розго.рнутого .в Tpec1'IL СО-

ло.димирович Носков, Василь

Дмитрович

102

силами

ви­

проценти.

У

трудовому супеРНИЦТ1ВІ мІж бригадами колони тон задає

У цІ днІ будІвельнини на­

овочівницької

нового

трудов'і

вирощуватимуться

-

ЮВілею .1ення

славном.у

60-річчю встанов­

Радянсько.ї

влади

на

жаю сільськогосподарських КУЛЬТУР хлібороби радгоспу

використовуємо

«ТребухівськиИ » .

Вони

цює

зу

про

почааи

дбати

відра­ урожаіі

наступного РОКУ . З ранку й до

тужність. машину

з

ними

Нині

ми

зерноочисн у

« Таткус»,

двома

найбіпьш яка

пра­

п()віТРЯНОВПД)'IІ­

завдань

промис­

тисяч

250

карбованців.

У

фото:

вести

О. Ткаченко.

Сергіївна Корній ко Змінні

мові

вирощуватимемо

J\УЛЬТУРИ,

вносять

кор­

міне­

норми

ральну поживу під озимі. Пра­

виконують на центів. Щодня

цюють

високо­

очищають по

про

зерна.

наполегливо,

продуктивно,

сокий

з думою

ви­

майбутній урожай.

Відомо,

що

наСІННЯ

до

першого

"ласу

яко­

мога більше насіння ярих зернових культур . Проведемо сортообмін його з іншими господарствами наС1'УПНОМУ

лл

інші. ВОНИ

республіки.

році

щоб у

ллгло

в

З

великою

увагою

милися х.'Іібороби

ознайо­

господарст­

про­ в господарстві

ва з постановою ЦК КО!lшар­ тії України «Про 60-річчя

і 6;льше тонн

встановлення Радянської вла­ ДИ на Україні». Вони палко

110-120

6

По-ударному

)' спіху хліборо­

та

виробітку

зерноочисних

трудиться машин

бі­

сЛІ"­

схвалили

ПО.llОження

важливого

документа.

цього

У

від­

повідь на постанову трудівни­

ли в добре підготовлениіі грунт у оптимальні СТРОІШ ля­

сар Василь Дмитрович Бабич . Добре зарекомендувавши себе під час жнив , він і зараз

же високоякісне насіння.

значно

очистити все насіння, щоб у

би МОЖУТЬ добитися тоді,

ко­

То­

му й не стихають весь світ­ ловий день на радгоспному току зерноочисні машини.

Іх -

шість

в

господарстві.

у гарячу пору жнив кожна з

перевиконує

завдання.

До високих кондицій у гос­ подарстві вже доведено 50 тонн ячменю сорту «нутанс-244» та 75 тонн вівса. Робота ця продовжується. Прагнемо до-

й

прио.рано

метрів

трудову

вахту

на

честь

встановлен­

ня Радянської влади на Ук­ раїні .

А.

КУПРІЄЦЬ,

директор

радгоспу

«Зоря».

по

Землі-поживу

ки

господарства

24

грудня

прагнуть

нинішнього

третьому році

ють

все

вищі

врожаї

ськогосподарських

Це

дає

один навантажувач і транспортних оди­ ниць. За одинадцять міся­ ців на поля у господарстві вже вивезено 40 тисяч тонн о.рганічних добрив. У осно'в­ но.му в'носимо їх на плOllЦ:,

сіль­

культур.

можливість

робництво

го

8-10

забез.пе­

зимівлю

громад­

збільшити

продуктів

ви­

де

тварин­

но.стl

T~ЄЇ чи іншої культу­ ри є удобрення грунтів. Своєчасно.му проведенню цього важливого агротехн! ч­ ного заходу '1\111 приділяємо. велину увагу, роботу цю не протя>го.,м

під

25

,РОКУ.

десятої п' яти­

річки ще щедрішою була уро­ Г. ВЕРЕМІПЧУК, агроном.

гектар

!по 20 видно.,

велин'е,

їх на

але

но

початку

рону

господарства

ВидавЮІЩТ.во

політичної

........

поля в

се­

..

Д. САХНО,

головний агровом.

~

риша Л. І . Брежнєва «Істо­ ричний ,рубіЖ на шля,ху до 'КОМУНЇ3МУ'> .

Стаття

ра,львО'Го

лемы

ЦК

на

вивозимо

~~~~~~

в

секрета,ря

ВОС

120-130

була ще щедрішою.

літератури випустило окре­ мою брошурою статтю Гене-

}{JПРС', Голови ПрезщцJї Верховної Ради СРСР тов'а-

вироб!тку

Хлібороби господарства докладають усіх зусиль, щоб якомога більше внести в грунт 'Поживи. Роблять 'все :для того, щоб урожайна ни­ 'ва третього року п'ятирічни

~~

ВИПУЩЕНО ПОЛІТВИДАВОМ

механіза­

редньому по. 250--300 тонн о.рганіЧних добрив.

постій­

спеціальний механізований загін, в ро.ЗПОРЯlЦженні ЛКО-

,норми

ни виконують на процеНТі'в. Щодня

всІх від­ працює

показує

Григорович Гузенко та інші.

На вивезенні .органічних добрив .на по.ля та внесенні гос.подаРСl'ва

ВИСОКОПРОДУКТИВ-

праці

Змінн!

зокрема.

в .грунт на

200

п;д ярі з.ерно·ві Робота ця триває.

транспорту Василь Олен­ сандрович Легкий, Василь Іванович 3іігура, Василь

мінеральних добрив. При цьо!му обо.в'язново враху­ вали пожи'вні речовини, що були внесені під поперед­ ник, та потреби кожної

ді,лках

і ПО

кожен із

ПОРТУ'ван-ні органічних доб­ рив водії радгоспного. авто.­

ЗгІдно картограми <сплану­ вали, на яне поле ск!льки слІд вивезти органічних і

по.живи

виро­

тор Василь Іванович Запоро­ жець. Працюючи на е-кена­ ваторі, він виконує майже по півтори норми щозмlни. Добре трудяться на транс­

Перш ніж розпочати цю важливу роботу, ми заздале­ гІдь добре проанаЛіЗу'вали можливост! 'кожного поля.

культури

на

Зразки но.ї

реальне.

до

року

жайна нива .

ножен

ріллl 'В середньому тонн. 3aJв.дання, ЯIR

році

нукурудзу на сило.с

тонн

гектарів культури.

май6УТнdй урожай 42 ТlН.Cя­ чІ тонн органdчних \Ц06ри;в і внести

наступному

ри. Вже вивезли в серед­ ньому по 60 тонн орган:чних добрив на 70-гектарну пло­ щу під корене.пло.ди, ПО 30 тонн на 550-гектарну площу

Найбільш ефективним ре­ зервом підвищення врожай­

припиняЄl:VІО

в

щуватимемо 'Просапні нульту­

шщт'ва.

Зобов' язаннями на другий ріlК десятої П'Я1'ИРіЧiRИ перед­ бачено ВИJВезти на ІЮЛІЯ' nl.ц

грунт насіння тільки ВИСОІШХ

де

гектарів

худо.бі,

план

репродукцій .

ля,

14

з

ській

понад

О.'Іьга Іванівна Духна, Галина

зять органічні добрива на по­

добрива.

В"ПУСТІІТІІ

у

працюють

де

о.ргаН:ЧНі

кожному

несе

огІрки,

ситу

полі механізатори. Вони ВИВО­

вечора

ділянну,

5 .

квадратних

шістдесятиріччя

друго­

ЗраЗІШ ВИСОКОПРОДУК1'ИВІІОЇ праці показують трудівниці

пізнього

вивезено

на

до

чити

Зробимо все для того,

камерами.

во.сени

теплицях,

Осо.бливо. високим виробіт­ ком віoJr.Значаються Катерина Поно.маренно., Ольга Заїка, Катерина Лисенко. та інші. Колектив ланки УСJI:ШНО

сезону.

Щорону труді'ВНИКИ рад­ госпу імені Юро.ва вирощу­

арих-пеРlІlокласне по­

,п:дготовку

варобничого

каркасних

тисяч

во.на

го року десятої п'ятиріЧКIІ, колектив промкомбінату рай­ СПОЖflВспіЛКlI взяв підвищене соц і аліСТ"Чllе 10бов'язання на че с ть БО-р і ччя встановлення Радянської влад" на УкраїНі:

На

ПОВНУ

Ще

рапортуваВШIІ

виконання

досягнення загальних успіхів ваГОМІІЙ внесок зробив колек­ ТІІВ цеч безалкогольних на­ поїв. Передовою вироБНIІЧНllцею зарекомендувала себе Олена Ткаченко, яка систематично виконує змінні норм!! на 115-120 процентів.

на

розгорнули

та­

І. ІЛЛЮША, начальник ПМК-8.

1111

працювала

ці

розкидано

ЛОВІІХ та ПРОДОВОЛЬЧІІХ товарів

них

п'ятирічки

'внесено

урожай в яких збиратиме ранньої весни . Робітниці сумлінно трудяться на за­ кладанні солом' яно-гнойово.ї подушки У теплицях. Цю ро­ боту проведено. на ПЛОЩі

боротиметься за ще вищий урожай. Уже давно робітни­

На

УкраїнІ.

рьо.х

Ланка гepolНl виходить нинІ на нові рубежі . У тре­ ро.Ці

гною,

тепличному господарстві. Нещодавно. вона зак:нчила висаджувати цибулю в чоти­

подолавши

нретннх об'єктах. Тим самим буде пlДlготовл-ено ваго.мІ ,дарунни

яку

немало труднощі'в, він ви­ ростив високий урожай го­ РОДНІх }{~ льтур. Так, капус­ ти середньостиглих со.ртів о.держано по 300 центнерів з гектара, моркви по 350 центнерів при плані 250.

о.ргаНlзаЦії спрямову­ ють сво.ї зусилля на повне освоєння наrnітало.вкладень як у ціло,му, так і по ІКон­

шої

Достроково

ОДНИМИ з перших У райо­ ні заl(інчили збирання вро-

умовах,

тонн

кож мінеральну поживу . Тепер ланна у повному снладі працює в парниково­

колектив

ланки,

тьому

про

До сівби

ро.ці

о.чолює Герой Соціалістич­ ної Праці Катерина Терен­ тіївна Дяченко_ У складних погодних

УОПІХИ

100

потрудився

нин:шньому

за

12

була

наДРViИована

номері жу,рналу <~Пробмира,

1977

и

социализма»

рік. (ТАРС).


Профсп:інвове .JВиrr 8~~~~

КОЛЕКТИВ ОБГОВОРЮЄ ПЛАН Дру.гиЙ рік десятої п'яти­ річки для .колективу фабри­ ки

B€PXHЬOГO

к о тажу

став

дмтячого

три­

визначним

беже~1

у

бороть6і

н а ння

завдань,

оа

ру­

ВИНО­

постаlвлених

у рішеннях XXV з'їзду КПРС по д а льшому підви ­ щенню ефеКТИ'ВН О СТі ~ироб­ ництва

і

поліпш е нню

якості

усієї роботи. Доповід.аючи профспі лк о вим зборам. н а ­ чальник плано.вого відділу

Ф.

І.

Бойко

відзначив,

що

працівники підприє,мства де­ сятю!їся'Чний план у,спішно виконали з усІх ОСНО·ВНИ Х техніко-економічних ПОіКа з ­

Юl'кІ,в : 'РеалІзації процента,

-

Qргані заціям

верхнього

ТР:ИilЮТажу

на

стала

трудитися

за календарем 1979 року, а її подруги Лідія Микола­ ївна Рунова, Ольга Федо­ рі,вна Топіха та шва'щи Ні­

на

Степа.ні'вна Гаврилець і Костянтинівна МИlРО­

Ta:lTapa

не ць т а баг·ато інших віД­ крил!! рахунок 1978 року. У ,в ідповідності з конт­ ро л ьнюш Ц lI фРЮШ десятого п'ятирічного плану та вка­ JJ ВJ{ВМИ Ук'ртрикотажпро,му на розгляд зGор ін винесено IІр о ект плану на 1978 рік.

ОсuБЛllві с тю

цього

пла,ау,

річки

наlПружений,

ІЮМ

реаль,нии,

своєму

трудиться же

дні

п€редові

дитячого

за,гальну

суму

150

тисяч карбов а нц і в . Головним фа.нтором при­ ОКОlрення виробничих теj\шів послужила боротьба за під­ вищення rrроду.ктивності праці ·на кожному ,робочому міоці. У Цілому по фабриЦі цей псжа,зниlК проти заплано­ ваного зріс на 1,2 процента . Приклад показують право­ флаНІГо.Ві юнілейноro соціа­ лістичного змагання. В'я­ зальНlЩЯ Антоніна Вікторіь -

тисяч одиниць 1 на тисяч з об ' ємної пряжі .

На

наСl'упни/і

pilК

передба­

950

чено випустити тисяч комплектів верхнього дитя­ чого трикотажу , тобто на тисяч більше rrpоти цьога­ річного плану . Зокрема чис­ тошерстяних виро6і,в перє:ц­

80

бачена 'ВИіГІустити

800

тисяч

адиниць

і з об'ємної пряжі тисяч , У тому числі тисяч костюмів з дер­

- 150 230

жавним Знак ом якості. В Ці­ лому

ПО11рібно значно поліп­

ШИТИ якість ПРОДУ,КЦії. Пе­ редбачено обновити асорти­ .Іент по моделях на 70 про­ ~eHTiB ,

54

а

по

випуску

-

на

проценти. План третього року п'яти-

ентузіазмом,

SЦ(

нали

своУ

особисті

Ла­

дворічНі

план!!. РІвняючись на них і переймаючи їх даСВоllд , м!! і

успLшно

план,

соціалістичНі

і

'виступила

на

Ниш.

тія,

вона,

нових моделей,

Тe'l'Я­

В. Я .

і

,вильно

плани

ститу!цїя участь

теХНОЛОГlчн.е

році

робнИJЧих

Майстер віддІлу механіка

загострив

М.

увагу

дер·жавного

тре­

рік.

ПУЧІНов

на

економІю гетичних

рі\цна

трапляються

трапляють

З

робку. Дуже ваЛЬНИlЦі

випадки,

Гуназа,

часто

залишають

пру,гою ПР'еСИ.

нопоЛі діВНИК і в

ІКОРМОЗМІШУВА ЧІ СіМ карМів

тонн за

високоянісних

годину

<можуть приготувати нові кор.мозм·l­ ШJ'!ВаЧі, ВИlПуск ЯJШ'Х нала­

годжений в об'єднаННі «Уманьферммаш». На три

.місяці

'Раніше

строку ,колек­

тив підприємства вІдправив тру.цівникаlМ ферм першу па'рт,tю машин. УстаНОВІКа в

IПрасу­ на·

Нам ПОТРібно

агрегату стIJ'YlЩlХ.

попередньої

.кон­

На півніЧНQ-<Cхідній окалиці Тернополя, поруч 3 :веЛІЖИ<М парком почалося бу-

дівниц'l\ВО нового мікрорайону. ТУТ закладено Фу:щ~,аМ'еНТ першого. деВ'lЯти.повер-

хав ого будИНJ\У. тут же буде споруджено культурнапобутовий центр. Масив забудовуватиметься 9-14-по-

верховими

будинками

квартирами

з

.поліпшеного

плануваНЮI.

нІзаЦії

КОЖНі 'п'ять po~I,B У Тер-

ювілейно.га

РOJ<У

На

ВВ

механізований

Фота А. Запарн.

вико.на-

(РАТАУ).

ВИRОИ7ЄТЕ

У 1шітJJ!i

минулого

ІЮНУ

обкам Номпарт!ї УlКраІни, 06лвикоltКом і ПРЗJв:ЛdНня «УкаО'пспіл.ки» прийняли па­ станаву

«Про

заходи

по

дальшому паліпшенню тор­ говельного 06слуrаlВУ3аиня на,селення обласТі». Правлін­

ня

райспаживспілки,

ке­

руючись цНоМ іВажлИІВИоМ

КУlментом, граму

:ло­

разробило

пра­

перc.nективнОІГО

роз­

Було

визначено

шляхи niдВИЩ'ення ефектив­ ності використання !Виробни­ чих площ. Значну у,вагу приділили боротьбІ за зраз­

каве ООСЛУіГовування бровар­ 'ських труд,іIВНИКloв. Ми за­ планували

такаж

змщнити

матеріально-технічну СПОЖИIВСпілки і

ховну

базу

ПОСИЛlИти

ви­

роботу з кадрами.

Кооператори Р3lЙону дали слово в 1976 році пере­ вести

на самоа6слутовуван­

прогресивна фарма раБОти дедалd ширше ВПРOlВaJДЖУ­ ється -в практину. Досить сказати, що і(3 161 n1~при­ ємства раЙСЛОЖИiВ<:Ilілки за цим 'метода,м працює 107 ПіДlПрИЄ.мств торгі,влі, ща становить 66,4 процеита.

Звернемо

те,

що

во

зини

ЗЗJгальною

ною площею

820

4

ма,га-

торrosель­

ква,цратних

метрів.

Як же втілюються в жит­ тя накреслення НООІПератарlв Броварщини? За півтора ра­

ку, ЩО МИНУЛИІ З часу ПРИЙ­ !Няття

вищезгаданаї постано­

ви, П'ереве.цено на са.мообслу­ ГОlВування 14 магазиНів. Ця

НОВЕ

ЖИТТЯ

дало

над

,ня

покупцьв, мага ПОВНіше

попит . У н1завalНО товарів.

Підсу,мки вельникІв за сяців

підвищен­

rrpairH'eMO

я.ка­ ЗаДОВОЛЬНЯТИ

обнови

У

ПРОІВОдиться

магазинах

при.Йом

то.в,ари

до­

ПOJ<УnЦЯ'М

40

замав­

ус}{ладненога

асартименту. В уНіІВермазі .успішно Функщ-іонують від ­ 'діл наil1.ЇівфабрикатіlВ і сті,л розкрою 1'Канин. Ми переве­ ли на безпере.рвнИЙ рабачий

тиждень

1{)4

магаЗИIJIИ .

У по1'ОЧНОМУ роЦі В райа­

ні проведена 14 ярмарків, 35 вечірНіХ бооарІВ, 25 виста­ вок.;лРОДaDНIіВ

товаріВ .

рlзно.манilтних

На них реалізQВalНО

промислової прадуJ\lЦЇЇ

1

дуктів на суму понад тися'Ч .иарбовClJ1Щів.

ВІвторок,

6

роБО'ТИ торго­ ОДІІнадцять мі­

св:дчать

'всіх

пунктах . гадати,

про

те ,

що

Є

що

всі

підста­

накреслення

rtостанови обк ому партії. 06Л1ВИіНОНКОМУ і правління «УКООПСПlл,ки » пере'l1ВОРЯТЬ­ ся на Броварщині 'в дійс­ нІсть, У реальність наших д:нііВ. Уже реконструйоваііО

магаЗИНіВ,

17

більше,

тобто

Ніж

ємо

вдвоє

намічали .

четвертаму к,вартаЛ,і

здати

в

У

плану­

екс.плуатац.ію

НОВИХ підприємств, загаль­

7 на

торгавельна

становитиме

9068

плаща

я.ких

квадратних

М'етрlв .

ПрацівІНИКИ раЙс'ІІОЖИ,в· спІлки спа,в'ненІ rrpагнel!lНЯ іВнести lВа,гомий вклад у бо­ ротьбу за пер-е'l1Ворення мі­ ,ста і 'райо.ну в зразкові.

В.

про­

600

ГРУДIIJI

час

пІдвищені соЦіаЛ ~ СТИЧН l зо ­ бав'язання другого рок у П'Н­ тирічки будуть виконані по ви

5

ставляють

пІд

виїздloВ ІДО трудіlВіI!ИК ~В

ланів .

обслуговуван­

пlДIIIРИЄМСТВ

товарІв

'карБQваНЦlIВ

2146

продаж супутних Працівники тор­

говельних

на

сяч

магазинах орга­

55

змагу

46{) ти­ OKpd'M тога, на 546 ти­

сяч карбо,ванців.

продано

і ЮШlОлегли­

культури

тваРИННИІКа:м

ПРЦЦбати товаріВ на

таваро­

на БоСі « 'вузли» мереж!.

праЦ!Q€МО

ням

лень

сти ІВ експлуатацію

вага

Ми ,постІйно

додому .

Намі­

YBalГY читачш на

1JIИто.ма

рювати.мемо то.ргов€льної

шому 'роЦі п'ятирічки пе,ре­ будувати 4 і в другому 3 тили ,в ювілейному році вве­

ПрацШнн.ки райспожи,вспілки зобов'Я\залися в юві­ лейному роЦі продати ма­ pнннlfКaм безпосер-едньо по місцю IpQ6О1'И TQВapiB на 300 тисяч в<ар60ванц1в. Здdlйсне1ю 128{) виїздів на ферми всіх рa.дrocл1в ра'ЙОіІУ, що

абороту цих магазинів у си­ стемі раЙСПОЖИВСПілки ся·гає за 80 прощеНТ1в. Са,моо6слу­ говувания набуває дедалі більшої популярності у насе­ лення РalЙону, і ми Й надаЛі ЙОІГО РОЗlв.и:ватимемо, поши­

ня 6 і в 10977 8 магази­ НіІВ. Ми зооов'язалщ:я в п€р­

;Підприємств'а торгівлі.

Ще зовсім недавно Василь Осадчий був учнем тонаря на заводі торговельнога 1\lашинобудування . Зараз І\омсомо л ець самостІйно працює за токарним верстатом у мех а Нічна~у цеху. Василь що зміни виконує і перевиконує норм!! вироБІТ­ ку, добивається високої якості роботи. На фото: комсомалець В. Осадчий за роботою . Фото Б. Удовиченка, члена корпункту газети .

ЗОВОВ"ЛЗАВВН?

За зразкову сферу торгівлі

чування .

стор.

фота :

(ФОТОХРОНіна РАТА У).

витку мереті підIПРИЄ>МСТВ торгівлі і ,г,ромадськОІГО хар­

2

тру­

кол ­

c•••••••• ~.B • • • • • • • • • • • • • • • • a~a •••• ~ •• B • • a

Q

і

«Ленін­

тІк, збудований з ,допомогою

шефів.

ної Ради Ук;раїНСЬНОї РСР, лауреата п:реМії Лені.нсЬІНОГО ком,сомолу доярку Т. д. Стельмах . Від кожної корови вона одержала з ll1О'ЧатlКУ року по 7250 !Кілограмів молока на 8{)0 ~ілограмі,в більше, ніж за такий же час у минулому році. Валовий надій по групІ станавить 15.0 тонн. Зо60в'<я'зандостроково .

з~оду

1К0л,госпу

трудом!с'ГJ{ИХ проце­

сів .

З вели,кою пеlР~МОroю по­

но

СОЩіалістичних

СЬКИЙ шлях» Ta:o.ta'KiBcbKaro райо~ Велику допомогу падають шефи КОЛlГоспни.кам у меха­

ДОЯРКИ

ня

проаналіз.Ува,в-

проект

ді В:НИIК,і в

госпу імені Мічуріна н.орос­ тишівськ ого району 'на Жи­ томирщині депутата Ве'РХОВ-

П'ЯТИРІЧКА І МІСТО

з

ВИlконання СОц,іаЛ і.С. ообов ' язань, голо,ва

дор-еМОНТНОІГО

м-ікрора­ житлові

трудіВ'НИКИ

щоб

уж~ багато ро.ків зв',язує ро­ біТRИ<!{lів Марганецьноr о ру­

ПРИКЛАД ЗНАТНО!

здоро.вили

році ,

Дніll1ропетровсь.ка область. МіЦна, ділова дружба ось

маси,ви «Дружба » , «СХід­ НИЙ», «Сонячний » . У ниніш­ ній П ' ятирічц! бу:де споруд­ жено ще один ~й,крорайан, названий б у д,і веЛЬНИlКами « ІОв і лейни'Й» .

три 'рази JJ,род~ти.в.ніШа від

новому

недоліків.

зобов'язань на наступний рік Учасники зборLв одно­ стайно сх,ва'ЛИЛИ їх. А. КОЗАК

~liCTI машинобу­ і текстильнинlв

з ' являється новий ЙОН. Так ,виросли

в

читав

РАДЯНСЬКА УКРАІІІА: Н08111111 ltJlЯ НОВІ

уСім нам потрібно піДГОТYlВатися до ро­

фабри,чнОй'О комітету праф­ С!1іЛІКИ с. С. Ле.гкоди,мов за­

дета­

під

іСнуючих

Те.пер добр~

Ретельно

лі з незначними дефектами, яні можна пустити на пере­

пашив­

пада­

лання

ши хід тичних

угаром по­

трикотажні

1978

на

шляхи

перших ~HJB набрати висо­ ких виробничих Teмni.B.

СИ!рОВИНИ та енер­ ресурс.ів. Ще не

ноли 'в ЯЩИКИ

план'У

на:lol і тил!!

боти

неоБХід­

ності посилення боратьби за

зразки

процесів і якОсті

ня собіварто.сТі ,виробів. Сьо­ годні ми обговорили проект

,голозно­

О.

брати

вироб­

продукції, підвищення про­ ду.кТИіВності праці і знижен­

роботі

но.жний

КОЛ€l!{тнвам

в обговореННі

сить свої пропозиції щодо поЛіпшення організаЦії ви­

ПотрІбно палш­ ІВ

Нан­ прав о

ством, підготовни і розста­ новІКИ надрів, полІпшення організації соціалістичного зма'гання тощо. . Дуже ра:дує те, що lКожний по-державно­ му підходить да :вирішення того чи іншого питання, вна­

моделей,

взаємодію

Нова падає

яку тру­

ничих ПЛЮLi,в, ,вирішеНні пи­ тань УI1lравл,ін.ня пlдприє,м­

ІВ

д·іл ьниці Н. К }{острищ,іна. Для цьога, перш за все, необх.ідно с.воєчасно почати

піДготу,вати

В і діграє

СРСР

трудо.вим

РОЗГОРНУТОМУ асортиме.нті, а не в груповому, наголоси­ ла началышilк в'нзальноl

нових

:раль

довий :колектив.

ритм:ч­

.ВІЖО1JУ'Вати

під­

усв.IДОI~шювали,

,важливу

У настУІІ1НОМУ році ми бу­

демо

го

Обг оворюючи план і сОЦІ­ алісти<чн! зобов'язання, від­ наї діЛЬНИЦі

кад­

тІй вИ'рlб ~И'Пус,кати з дер­ жа,внИІМ ЗНaJ{О.м ЯКОСТ1.

рі.н .

начальник

залежатиме

ступному

одягу піДГОТJ'!Вали до атеста· ції на державний Зна.н яко­ сті. За,раз працюємо над роо ­ робкою моделей ,на 1979

значила

Д0CJ3'.ццченими

ПРОПОШЩії

директор

ПРИЄМСтва Н . 1\1. НИСЛЮК віДзначив, що УСі вони пра­

ких умов .ми зможемо у 'на­

багато

4

усІ

абах дільниць ,в'Я'зальної і пошивної, бо лише за та­

у,ваги приділяє даЛЬilIIаму па­ ліпшенню добробуту. І ми ПОВИННі в цю сцраву зроби­ ти 1Jалежний вклад. Н<І rui художники ,вже побудували

8

у,комплектувати

УзагаЛЬНЮЮЧ!l виступаючих,

Ність роботи, і як.lсть ВИ­ роблюваноУ ПРОдУкціІ.

шити

КомунІстична ЛЗJр­

сказала

па­

обладнання.

лабора'Го­

швачка

кожний прац і,ЕНИIi .

роо­

Іра,ми. Особл.иву увагу ПО­ тр і,бно о.вернути на Д()Jюрін· не ПОлшшенНIЯ роботи к'е­ тельна'і :дільниЩі . Адже ві:Ц

110

за­

За дорученням <калекІТИВУ рії

в

асо.ртименті

заправку

бов ' Я'зання . експеРИМ'ентальноУ

плану

більш 'ретельна і ~исонОЯіК1с-

перевика­

держа,вний

тр16но

цьога

.вахти н'а

риса Горобець, Ганна Теп­ люк , Ніна Гаврилець, ItaTeрина ГОРОХl.вська та 6а,гато інших, які вже давно ВІЖо­

ПІдвищені

50

таким

вирабничниці

тя

на

з

гор нуто.му процеси

честь 60-рlч-чя Велккоro Жовтня. Пршиzад показують

-

50

у

ВИlКанання

добитися та!юга станавища , щоб за економІю боровся

робіт­

ycILiwHa-

ни.ка до .nраіЦі. Для

lIIереДО.в'а

тепер

ставленні Jюжно,га

го

ціл­

СІНазала

lУ":дарноУ

торго­

чистошерстяних

й

в.исокИіМ

і Ів

Н~ТИ1

ВИПУ,СК

на

швач~а Людмила зарицык • . Нолектив 'Пошивного цеху

виро.біlВ ми ПОВ!І.!!Ні збільши­

на

але

виступі

зможемо

101,9

102,9, випу.ску виробів з державним Знаком якості - на 141,2. прибуткіВ­ на 104,8 і фондооіддач.і на 1'01,8. Дода11КОВО до за., ­ :цан.ня ,випущено 6 тисяч одиниць

ПРИ0МСТВі

лершою на під­

п і ДІір е слив д о повідач. є те, щ о зам і сть напів.шерстяних

на

поставо.н

вельним

на Литвин

ми павинні загострити увагу

заступшlК

ЛИСЕНКО, голови

прав­

лiшuJ р8ЙспоживспіJlRИ.

1977

року


Одним Jз

мальовни­

чих ІКуточнlв ЩИНИ є село Чі,

я,не

на

берег,ах

могло

Бровар­ Заоори­

розташувалося

НОЛИIlПНЬОЇ

ПОВНОВОДОї рlчни Гнізд­ ної, що впадає в Тру­ біж . За ДОВ'Гі тисячо­ ліття в заболочених долинах

багаті

ЗаВОРИЧі вилися

вими

лунами,

сада,ми,

решта

села

нів

дяться здобутими ре:vюгами. У 1914

сходці

JIоділити

'ми

в,а

помі­

-

ПОЛООИIm

Чі,

«... МістеЧJКО 3авори­ а GJ ньому землеро­

би

М.

Лєсна,

новець,

педагоги,

Армії,

54

І. Васенченно, П. Вдо­ венко... Всього у оо села

Зраднин

щодн.я

генерал

ооецdаліс­

ні

поставили

ВИlIIустити

Ці

арешто­

.ваних, в іншому разі 6удинон і сім'я будуть знищені. ПОНИ йшли перегово­ ри предстаВRИНі,В ре,в­ ла,

до

села

:долинУіВ

свідчаll'Ь

в

cьn<oгo

господаРС'l\ва.

сіль­

по

140

картоплі

з

ня на селі, !досягнення сацДаЛіСТИ'ЧНОГО госпо-

Велиного

присвятили

ryються

ти

IРІ,в,

62

670

пізніше

тор та.н са'мо .ВІІІе.внено :рухаіВСЯ

де під

вперед, залишаючи за собою чорні відвали. Новий плуг успіШНО пройшов GJИ'пробу.вання .

рювалися тра,нтори Т-I25, Т-150 і найновіший Т-250. У минулому році за роботу

Здавалося б, усе нормально, але генеральний HOHCTPYl<TOP ХарніВСЬНОIГО Tpa~TopHOГO заво-

«Теоретичні основи пїдвищен­ ня робочих ШВИlдностей машин­ но-транторних arperaTjB» Бори­

гідно

родних

Харнівсьному, ство­

цex~ заводу.

JИ<ого .вже ви-

йшов з цехі,в заводу

Близьно

30 ронів Б. П. На-

Фото м.. Тура.

(ФОТОХ:РОН'Ї1на РАТАУ). ІМЕННИИ Т-150

КОЛГОСПНИКОВІ

Давні творчі зв'язки у снладальнинів головного нонве.Йєра ХТЗ і трудівників нолгоспу імені Дзержинсьного ДВОРlчан­ сьного району,

що

на Харківщині.

В

ці

дні,

коли

нолентиви

праЦі,

транторо­

цеху І нолгоспу по-ударному працюють на честь 60-РIЧЧЯ про­ голошення Радянсьної влади на Унраїні, ця друЖба дістала

го­

зустрі­

нове підтвердження . Демонструючи взірЦі

встанов-

висонопродунтивної

будlвнини на ножній зміНі складають надпланові Т-150. Один із них на урочистому мітингу переданий бригадирові транто­ ристів колгоспу iMeНj Дзержинсьного , Герою СОЦіалістичної ПраЦі Георгію Пилиповичу Мазку. А передав іменну машину

BВROВROMY

знатний слюсар-снладальнин, Євген Бондаренно.

Сільськоі Ради иа­

а,втомобілі,в,

да

нерівництвом

сл.їдний зразон

ДЖЕЖЕЛІИ,

rолова

його

су Павловичу було ПРИСУДfflено Держа:вну прем,ію СРСР. На фото: Б. П. Нашуба в

РадЯ!осьної вла­

В.

шу'ба працює головним кон­ структором. Спочатну на с,таЛін'nрадсьn<ому транторному, а

ду імені С. Орджоні1сідзе Борис Павлович Нашуба ду,має про інший трантор Т-250. д()-

ди на УкраїНі.

телеві.зо­

640 газових плит, МОТОЦИ1ШИ, 14 ЛЄіГ­

:нових

Леза семинорпусного плуга зайшли у землю на глибину, 30 сантиметрів. Більш HadIPY' І жено заlГУ,в JliВигун, але тра.н-

ювілею

Жовтня,

60-Річчя

лення

В особистому иорИСТ,у­

визволили село від во-

успІхів

галузях

бу'rnИ 'l\РУЩД'ВНШШ села

ванні їх

,гурніт гармат. З-під Бахмача йшли багун­ ці і таращанц.і, яні й

ВИ'ЗВОЛИ­ найданJв

про значні енономіЧНі і соціальн,1 перетворен-

дарства. Значно зріс 1 дОбрОбут заворичан.

ному з бандою генера­

~

ПОЛ1і­

геКТ8ІРа. Цей показник більш як вдвічі пер~­ вищує p1JвeHЬ 1950 ро­ ку. Чя:малі досягнення d в інших сферах ви­ робництва. Свої здо-

З,дОРОВ'Я"

цифри

досяг

Вирощено

, односельчан.

'ВИМО­

і

он'ре.мих

IЦeHTHepLB

Сьогод­

охороняють

пе­

4

медп'ра:ціВНИ1\іGJ

16

ре.волюція народ з

госпу

заворичани

СЛYlГOВYlВання.

у 'власнorму маєтку.

церн.ви

рабства . У вільній пра­ ці зростає людина. Да­ ле~ю за межами райо­ ну віДОМі ,імена пере­ довиків виробницт,ва орденоносЦів П . Т. По­ лянової, М. С. Шап­ рана, С. П. Сойми, В. А. Діди на, К Д. Бо­ бошна. \(олентив рад­

7 42

янИ'М приБУ'ВI 'із своїми

генералOu'V!

на ла

фонд бібліотеки села налічує 20 тисяч при­ .мірнннів. Нрlм цього,

комітету

на­

революції

ЩJ.Lнів. Лише Вели.на Жовтнева со~іалістич­

кіс.ним .явищем у сім'ї труді,внина була кни­ га. Тепе:р J!(НИЖНОВИЙ

у

земель

зосереджено

рунах

ліна'рів. PlД­

18

налічува­

волів і 1О но­

40

було

ти сільсь:ного господар­

ства,

Піс­

Матвєєв,

переДQдні

36

наук,

Г.

І.

ней» . Більш як 7О про­

тися"!і різних п'еріОДИЧ­ них ВИіДа,нь. РоовИ',вlа­ ється і медичне об­

гу

не

-

даН1У

перепис­ донумен­

другої

лося

одержують білЬІШ нн

Селяни

зано­

уже

Радянсьної

голо­

Т}е,вком

членів

ред

петлю­

ніщо

Та

в

ХУІІ столІття.

церно.вно-лриход­

-

ла

'ріВЦі. НОЛИ дО ~их \Дійшла чут.ка, що в ЗаВО'Ричах революцій­ ний комітет ділить по­ міщицькі землі селя­ нам, Петлюра над,l­ сла,в грізний цир.куля,р: «Землю поміщиків не ну».

тІ

працювала

,Ка.І~идатів

Сонира. Оім'я його жи­

в той час

че,каТI!

Заворичам ній книзі

пе­ ро­

нннів отримали тут ,путівну в життя. з них телер офіЦери

Єременно

JIомJчни:нами

ІЮ.

чіпати,

гор­

учень. Зараз у серед­ ній школі здобувають освіту 460 ,дітей. Більш ян 9(){) ВІ~П'усн­

і знову арешт. Під прикриттям ночі піді­ ЙШОВ бронепоїзд,

Приходь­

господарювали

рев'ному

Заворичах.

ту ввійшли Ю. О. При­ хOJДЬйЮ, П. Є. Мисли­

У НИЄВі

нас

лише

При-

,повернулися

видав

Гнатович нині пен­ сіонер, член НПРС 3 1926 рону. До номіте­

Д.

у

трудlвнини

сьна школа, в якiIt .навчався ІВСЬОГО 2,1

нату.вали у дво­

ганізувати

ЛИВ l'ван Єременно -

П.

у ко­

т ю ор м і.

і його това,РИlil1і. Не­ забаром ПОlвlтовий рев­ .ком доручає йому ор­

щИ'Цьку землю. Ст.во­ Iрени'Й неВ:ДOlВ'зі рево­ люційний номітет очо­

вець,

ці

Пересліду.вання бор­ ЦіВ за владу Рад про­ довжувалися. У листо­ паді 19108 року з тюр­

бідня:ни проголосували за владу Рад і вирі­ шили

до

рі тюрми бандити ці­ лим загоном. Три дні лежав вІн без СВіДо­ мості. А потім .концтабір» .

Життя заворичан по­

же

ревному .кинули

ходьиа

поміщинів

першій

Радянсьної

,влади,

харcrнтерwcти,ну,

цеНТіВ ,всіх

інших глитаїв.

На

рон'ів

60

за

хол о­ СьогоднІШ­ це п'ять

магазинів, їдальня, два буфети, дільнична Лilка.рня на 50 ліжок. Тут ІЦоречно згадати

ЖОВl'lИlЬ ~ ІІАШОМУ ЖИТТІ

Рижкових, Глі,вінсь­ них, Баранов,сьних

русло.

огля~аючи

пройдений

КОНСТРУІКТОР

400

,більш ян дильник1в. нє село -

д,в()рах

нрaJЙ

нове

Ни.ні,

шлях,

розлраlВИЛИ­

Арештованого

І тому звістку про пе­ ремогу Велиного Жовт­ ня, ленінський Денрет про зе,млю 6іднота се­ ла зустріла ра:до. Ре­

в

радянсь:ного

села.

се­

ПетлюрівЦі

зелецьнІй

'в злиднях. захворюва,нь.

вернуло

владу.

ся із Cl<нтивіста,ми. Чле­

.ників. Селяни ж ледве

знущанням

сь,ну

села.

роздано

знущань !,Зазнали

.вої соцІалістичної ре­ ,ВОЛІОЦll належало ба­ гатіям, я.к,і .нещаднО" експлуатували 'l\pYДoiB­

волюцІя по.кла,ла

з

чах встановили Ра~ян­

,в'язниць. Згадує І. Г. Єременко: «3.ві'РЯЧИХ

площо­

РОДЮЧИ­

ми зе'V!лЯІМИ. Але все це до ВеюiJНОЇ Жовтне­

животіли безлічі

втенла

зеЛІлі

жорстоно

сла·

рожої нечистІ. У січні 1919 ро.ку в Завори­

онри­

З того часу відн,ри­ вається нова сторін,на

лянам.

то'рфу.

здавна

стримати

лених революцією і палним біЛЬШО,ВИЦЬ1\ИМ СЛОВО:';1 трудящих. По­ міщики Рwmнови і Оснерно були вБИТ,і, їх

утворилися

понлади

РОКИ

КРІЗЬ

ПОГЛЯД

ГЕНЕРАЛЬНИИ

депутатів.

делегат

ХУІІ

З'ЇЗДУ ВЛНСМ (РАТАУ).

ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТВАРИН 75 ГРЮ'lILв протеїну, замість неральні добавни 100-110 грамі,в за нормою. антивні речОіВИНИ.

худобі­

ГРОАІадській

Внаслl~он теїнової

ситу і rnеnлу зи.м.івлю ОдНіЄЮ умов

з

наЙважли.віших

успішного проведення зи­

мLвлі худоби, одержання за­ пл.анов'а:ної на це'Й період про­ ~УJl(ТИJВност,і є, безперечно, під­

!

вищення на:Йlбільш

поживност! кормів рацІональне їх вино-

ристання. ШЛЯХОМ

Досягається

воно

затро,вадження

КОlмендованих

науиою

та

ре-

пере­

А це пL.щвищує поживність со­ ло.ми до. 0,З- ,0,4 кормо.вої одиниці в одному Iнlлогра'Мі :норму.

Енономічна ефекТИВНіСТь різ­

господа.рст.ва

переважає

в

щує

40

сиченої

нами

проце.нтів, до того на­ ~Нlнрустуючими

(лlгнLном,

зу:\ювлює

речови­

нремнеземом),

низьку

перетраВ'НіСТь

і невисоку пожиsність соломи та обмежене поїдання її тва­

рина,ми.

Тому

'Піщвищення по­

їдання, перет'равНОСТі живності соломи ,має чергове

значення.

та по­ пе,рШО­

стають затрати

них нормів У

о.ди-

ря;ді господ,арств

ницю проду,нції.

району свідчать цро їх

Особливу у,вагу СЛіД приділя1'11 пра,ВИЛЬНОIМУ винористанню

ефенти:внlсТь. «м'ан'га:рд»,

Il<Goнцентрованих нармів,

з.rодов.ува'ННj худоба

насам-

BWCOHY

У радгоспі напринла,д, при

в залеж-

питому

во,віта,мінними

добу по 6-8 КіЛОІГра,Мі,в гранул, ,в яних міститься від 5,8 до 8,5 ІКОРМОВИХ одиниць і 600-800 грамів перет;ра.вного

вагу,

її

ЗГОДOlВують

по

4-6

кормову

ОДИ'НlЩю

1

за

рахунок

ЦЬОIГо. збlЛьurnти ІНа молочних фермах майже на нілограм до­ бові надо.ї молона .вd.д НО];!QВИ, а на ві,дгоді!Вельних фермах n'ilдвищити середньодобові при­

рости

і C-Пі.ВВіДНО­

Вівторок,

6

гpyдНJI

1977

року

періоду ВlДГОДlВЛІ, на

n

нюється до ,Важли,вою

яти

ТОНН

у.мовою

гороху. ефе.нтИJВ­

ного винористання l!\о.рмlв є ор­

ганізація

диференційованої

го-

Дlівлі тварин в залежності від 'пр О(д:УКТ и.внОСті і з ,врахуван-

НЯ'М фіЗІОЛОГІЧНОГО трачання

стану. Ви­

поживних

р,ечо,ви.н

на

утворення п:роДунції у велющй Мірі визна'Чається станом тва­ ринницьних прим,іщень, зоогі­ гієнічними умовами утримання

хуідоби.

монтованих при'міщеннях знач­ на частина пожив них речовин раціону ви;нористовується не­ проду;нти.вно, на обігрів орга­

чується на

10-15

добу прод,а,но.

порІвнЯНні

із

процентів у

звичайною

дер-

державі

вгодо.в.аності

середньою

В

холодних

'вищої

нізму . Отже,

ваlГОЮ

нормі,в

на

невідре­

зростає

ОДИНИlцю

витрата

проду~ції.

тю і сприяє піlдвищенню молоч- однієї голови 410 ніЛОl'рамі, в. Тому турбота про 'ремонт і ної продунтивності до 20 проПов-нораl.\lіонні НОРМОВі су- утеплення ЛРИМJЇщень, дотри­ центів,

живої

зБІльшується

ваги

11варин на

приріст

20-30

процентів. Вели'Не значення має збалан-

к,рема

BMLcT

протеїну

ріст 'В Цілому становив по 785 граМ!ів, а по онремих групах тва.рин по 800-10,20 граМіВ на голову. Майже .всю ху-

сування

мають різний

в

«сир()го»

ПРOll'еtНУ, середньщобовий цри-

ВНІНОРИСТОВУЮТЬСЯ згодовують їх У

тоді, ноли сумішах, що

добавнами,

гра'мів

снладі яких є біолог,ічно антивні речовини. При згодовуванні їх вели.нїй рогатій худобі і птиці потреба в нонцно,рмах с'норо-

жи'вої ,ваги худоби на 80 -1 оо гра,м1в. Най.більш ефентивно НОРМИ

Зоотехнічною нау.ною і і!ІРан­ шення поживних j мінеральних тикою розроблено різні спосо­ речовин та ,вітаМін,ів . У цих би ПіД:ГОТQiВНИ соломи до згсщо­ СУ:\1ішах одні норми дооовню­ ,вування: меха1ііЧНI-здрібнення ють і,нші, за рахунон чого під­ і запарювання, бlолог,ічні си­ вищується загальна, поживність лосування, д'ріЖДЖU'IВання, та хі­ раціону. Тому особливо ,велине ~1ічні-вапну.вання, обробка л~­ знач,ення має забезпечен,ня без­ гами, ам,іачною водою, иислота­ перебійної роботи на фермах ми та іншими хім.fнатами. Нн­ у'сіх кормоцехів і ,кормонухонь. що фізичні та біологічні спосо­ Зи.МОві раціони худоби у ба­ би підвищують СПОЖImaННЯ со­ гатьох господарст,вах не зба­ ломи і пол,еnшують 11 пеРе'11рав­ лансовані по перетравному про­ ніСть, то хімічні дають можли­ теїну. Н~,ною доведено, що в ,віСТь в 1,5-2 рази збільшити цей період на одну нормову перетравність і засвоєння ІІ. одиницю припадає всього 70-

о

гранульова-

ня

тиною встановлено, що .всі фураЖНlі фонди зерна потрібно вИ'.нори,стовувати у .вигл.ЯДі JюмбінорМі,В' . Вони збагачеНі білно.-

,ня хІмічної і теплової Обро6ни соломи можна nІдвищити, по­ живність раціону на 0,8-1

го

ВИIJ{ористан-

повнораJЦіі ОННИХ

тварин знижується, значно зро-

нормів на

та.

досвід

них слос06Lв підготовки соломи до ЗГОідОВУівання безперечна. В зимових IраЦlонах велиної ро­ rnтої хущоои вона має ВИСОКУ

ня .

основному солома. Велиний вмІст нліТlНОВИНИ, що переви­

дані

911

І проти 90-100 гра.мів у ячмеШИІРОНИЙ ні, Одна TOH~a АНД прирів­

ності від

кІлог,раМ1в на голову .в день . за рахунок впроваджен­

кожно­

Наукові

пра.нти"!ний

біологічно

перед для свиней і ПТИ'Ці. Пра.н-

довою прантИlJ{ОЮ способі.в ILЇД­ готовни корМіlJ3 ідО ЗlГодовуван­ У ,нормовому балансі

неповноцінної про-

годівлі проду,нти.ВНіСТЬ

і

нормових

мінеральними

раціонІв

речовинами,

фосфором

і

наЛ1>цієм,

та ЗГOlдовуванн,я худобі ної солі.

за зо-

і

гранули ДЛ,Я

рогатої

годівлІ

худоби

товують у раДІГоспах Ю:рова, фПлосківсьни,Й»,

лівсь.lШЙ» пі

та інших.

«ПлоснdВСЬ1ШЙ»

ве-

імені «Гого-

моцех, де ПРOlВОДИТЬСЯ

тепло-

ТанИlМ чином, В

ножному

застосування

підготовни

соєві г,рану- згодову,вання

тех:нологій заго- ли дл.я годіВЛі норів.

вих гранул, яКІ з ,високою ефек-

не шнідливі для тварин з змін-

тивНJiСТЮ

НИnИ протеlНУ, ЯН,1 РОЗt"""леНl на основі синтетичних азотних

ре­

lюм€Н\Цованих зо.отехщчною на­ способів

Нр'іМ нормових гранул, при відгодіВЛd велиlНОЇ рогатої худо-

та

праlНТИНОЮ норМів

до

пjJliВищення

поживності і біологічної повно­

цінності ,нормових раціонів є першочергови,м зaJ3lданням вс,іх

,повнораЦ:іОННИХ ,кормо- би винористов.ують ефентив,ні і спеціаліст1в та неріВНlШ\ів гос­ ви'користовуються

"

••

.

nrV>

пода.рств. У

успішно'Го

для віДгодівлі худоби в спеці- сполун . Одним із та.них мето- худоби. алізованих снлад

УМОуВ

'господарстві

HOPIl1JB, у,ною і передовою

т,івлі і зберігання кормів важлива роль відводиться ви готов-

ленню

зооветернна:рни:х

важлищшим заходом ра~lOJlально'го винористання .кOp,MlВ.

У ра.дгос-

працює кор-

ви.користовуються

:lіання

ВИ~Оірис- lYтрима~ня худоби є 'МlН0?К наи­

НУХОН- хімічна обробна грубих

В умовах ШИlРОНОГО впровад-

ження нових

міШІ

ликої

таних

lГоспощарствах.

В дів

nрв;яул ,вво~иться

є ,виробницт,во.

цеНТІратних

aМlД01Нo.H­

добавон із

зерна

40-50 Пp.olЦеНТdВ соло~ яного злано,вих нультур і карбаміду борошна, до 10 -:- 1'рав тюг0, методом eHC~PYl3iї. В 1 иіло20-30 проценщ.в 'зернових І грамі ам.ідо-atонцентратної до­ ~opMiB, біЛКОВО-Віта,Мінні та мі- бавин (AIItД) міститься 740-

Q

НОВЕ

ЖИТТЯ

Q

цьому

запоруна

прооедення

зимівлі

В. ДАНИЛОВ, ~ауковий працШНИR Укра­ lНCЬKOГO науково-дослідно­ го Інституту розведення і штучного осімев1нн.я вели­ ко! рогатої худоби.

Q

з С1'ор.

Q


Як

вас

'.lЛJZVЩ'jiJ

Обслуговують ...

21 . ЗО К. т . Художній телефільм ,Свеа­ борг». І серія . (М . ). К . т . «Пісня ІІа конкурс» .

22.35

'І ЕТВ[Р,

вік

домашній затишок. - Будь ласка, смач ­ вам

Це

всі

Говорить завідуюча їдальнею Олена Федорівна Єрмоленко: - Працює Алла з вогником. За що не

нує дівчата"t піти в кі­ но всі за нею. Ор:а­ нізує диспут по tЦoиHO виданій цікаво.

ДЯКУЄМО ТОБІ, АЛЛО

Алли

дувачам

смачні

страви.

Працює в їдальні дів­ чина майже рік. П ри­ йшла сюди після закін­ чення Київського техні­ куму громадського хар ­

чування. Завжди весе­ ла, життєрадісна, вона світиться

вогником

Гал ина Андріївна Гай­ дай та Галина Григо­ рівна Коваленко.

візьметься,

Гортаємо сторіНІШ книги відгуків Відвіду­ Вй'lі задоволені смачни­

кійна, завзята ,

завзяття. Коли Алла підміняє когось на роз­ дачі, стояти в черзі дов­ го не доводиться. JI колективі 19 '!Оло-

стравами,

все

у

виходить гаразд. вона

в

на .

усьому

Як

неї

неспо­

гРУnКО.llсоргу " 10.10-

діжного колективу ltt доводиться організову­ вати безліч заходів, по-

вві'lлиоиАІ

обслуговуваННЯ"I. чисто­ тою і nорядКО,II . R УСЬОМУ Ц Ь ОМУ ЗНСI'/ний ONeCOK Алли .

стійно

займатися

і

всім

14.30 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 18.00 18.15 18.30

~Наша Алла» не кожен заслуговує, щоб так тепл о і nо-дружньо­ .му наЗlиали тебе в ко­ лективі. Дуже хотілося й , щоб !J кожній їдаль­ ні були «наші Валі» , «наші ОАі», «на ІІІ і Ні­

ініціатив­

КО ,ltсомольського

-

но від того, що поруч з нами живуть і трудять­ ся такі люди.

І така

-

книзі

9.00 9.10 9.30

Аллине «будь ласка» залишає теплу згадку і потім цілий день приєм­

...

побажання

Гужик, яка подає відві­

аж

Майже

закінчил и професійно­ технічні училища. Теп­ лої подяки заслугову­ ють їх наставники-

їдальні М 2, що на жит­ ловому масиві ~Topг­ машу», одразу відчуєш

ного

молоді.

Два рони тому на прохання мешка,нЦів у Рожнах БУ'В .відкритий ла'рьок ві,Д основного магазину . йо,го

потім

ВіДМОІвилась заМіНИТИ

працювати.

її

те,

ще

вий

А

основний

ма,гооИ'н

1-2

праЦіВНИКИ,

графіК

і

по

цює

,нехай

хоч

день

чи

«СІльськогосподарський

Ікілька

12.10

15.00 Ніна МОСJ\аленко давно працює самостійно і

удвоє

мага-

часу

люди

з його

роб0-

в' я.зального

цеху

будинку побуту

на

ЖИТЛОВОМУ

В колентиві м а сиві

вва­

жається досвідченою сумлінною робітницею. Та часом іі звер­ неться за порадою до Г. Я. Пінчук. Адже Галина Які,вна не т і льки бригадир колективу, ЯКИЙ виховав Ніну, а й уважна , чуйна

наставниця. майстер своєї справи.

На зніМку : Н . Москаленко і Г. Я . Пінчук.

Н. ПЕЧЕНИК,

16.45 16.65 17.55 19.00 19.30 20.15 20.30

почаТIКУ

У гогоЛti.вськ!й ro.циннико­ вій маЙст,ерн.і BPQВaPCЬKOГO paйIlООУ'l'комбінату мені від­

ГОДIШІНИJКа .

строку

За­

годинникам. Від

рас0ІМ

24

гарантійногО'

годинник

П . ХИТРИН,

тракторист.

-------------------НАМ

ПИСАЛИ ...

«Із кранів у нашому домі тече вода, ЯКУ неМОЖЛIIВ~ споживати-:

брудна, іржава», скаРЖИ1ВСЯ мешканець будинку ,Nz І по вулиЦІ Кірова А . Кириченко. . На запит редакції відповів начальник виробничого управлІННЯ во­ доканалізаційного господарства М. Сазонов: «Проведено позачер ­

Керівник цеху О. І. Тишко під­ казав найбільш раціональну кон­

буде

ПРОВОДИТИСЬ

курс. Су­ .ЕконоМічна сучасному

Історія.

що

ВОНІІ

так

11.0

мого

замовлення.

уважно

наук,

заступник

Границя послідОВНОСТі (М . ). «Закои нашого життя». К. т . «Мистецтво народу',

-

2

Екран студента-заочника_ курс . «ЗустрІчІ на ОмськІй землl»_

т. ТворчІсть К. Чуковського . Т'І ВечlРНА казка . (М . ). т. Концерт артистІв Держав­ академІчного Великого Союзу РСР . (М.).

«Час',

Компартії

України

По закінченні

14

листопада

1977

вания на зайця-русака

року за J(q

532

полю­

по КиївськІй області

закрито на два рокн, з 1 листопада 1977 ро­ ку по 1 лнстопада 1979 року. Згідно наказу міністра лІсового господарства УРСР J(q від ЗІ

жовтия

29

січня

1978

в

суботу та неділю до

року. Полювання слід прово-

лок

та

голів

первинних

мака­

к. т .

ио­

ПРОГРАМА НА ОБЛАсrь т. РосІйська мова. ("'1.) . кл. Музика Композито-

.• ри «Могучої кучки • . 10.10, 13.00 К. т. Французька мова. 10.40, 11.40 5 кл. Ботаніка. «Корінь». 12.10 Студентам-заочннкам. Науковий КОМУlІlзм . «Проблеми війни і ми­ ру і сучаСIІИЙ революцlйниil про­ цес (М.) .

•.

ІЗ . ЗО Художній фільм з субтиграми «І!исоке звання» І серІя сЯ Wаповалов Т , П.' . (М.).

15.00

К. т. вузІв. зання

Д.~A тих, хто вступае до ФІзика. «Статика . Розв'я­ задач (М . ).

Екран

студента-заочника .

•.

17.20 19.00 20.00

сТелепресклуб»

20.15 20.30

К. К.

21.01) 21 .30 22.45

ФІльм-концерт

.

І

«Вздов",

курс .

по

рІч­

ці»,

т. т.

Вечірня казка. (М.). ЧемпІонат СРСР з баскет­

-

болу: «БудІвельник' (Ки'(в) «Динамо. (Москва). Чоловіки. «Сьогодні і завтра ДнІпра' . К. т . ХудожнlІl телефІльм ,Свеа­ борг'. серІя. (М . ). «Зачарована пІсня.. Творчість

2

композитора

те­

М.

ЛеОllтовича.

РедакІОР Є.

ФЕДЯИ.

VI розрядів, V розрядІв

иа

курсах при

комБІнатІ.

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Кутузова, вІДДІЛ кадрІв. Телефон 99-2-25.

63,

АдмІнІстрацІя.

мІцностІ

УРСР.

,

.дити бригадним методом при наяВИОСl'і від­ стрілочннх карточок, спецlаJJЬНИХ дозволІв при умові, що всі мисливці, якІ йдуть полю­ вати на лиснць, будуть зареєстрованІ. Контроль за виконанням цІєї постанови і наказу покладається на єгерІв райради Українського товарнства мисливців та риба­

року полювання на ли­

1977

СlЩь дозволяється

321

С

-

9.10,11.10 К. 9.40 К. т. б

директора

Про закриття полювання на зайців вІд

8.

вини.

t

Броварське автотранспортне пІдприємство J(q

На пІдставІ рішення виконавчого комітету КніВСЬКОі обласиоі Ради народних депутатів

(М.).

Jаступиика головного бухгалтера, старшого екоиомlста-ревlзора, старшого Інжеиера виробиичого вІддІлу, старшого Інженера вlддlлу управлlиJUi якістю, Інженера вІддІлу працІ І зароБІтної плати, Інжеиерlв-технологlв деревообрОбНого І меблевого ви· р.обництва, верстатннкІв деревообрОбНОго обладиання ІІІ - V роз·

столярІв

проблем

Академії наук

регулярно».

Програма

«Під прапором Жовтня». Зв;ту­ ють трудящі Кримської о{)ласті. В передачі бере участь першин секретар Кримського оЬкому

ренко.

•.

ті_

велетень

К. т. «На добранІч, діти!.

«ЖаНІШ

•.

Д. Гнатюк. «Пернати"

•.

БажаючІ можуть освоіти спецІальностІ верстатникІв

п:>ставилися

фізико-математичних

інституту

1971

рядІв,

В. МАТВЄЄВ, доктор

-

К. І(. К.

тист СРСР lелефі.,ьм тайги

(М . ).

слюсарІв Ш столярів ІІІ рlзноробочнх.

струкцію. Я щиро вдячиий пра­ цівникам меблевого цеху за те,

гову промивку водоканалізаціЙ1JИХ мереж по вулиці Кірова. Надалі промивання

3

на

20.30

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

го ПОбy-rкомбінату я замовив меблі. Приємно відзначитн, що виготовили ЇХ якісно і в строк.

І що ж то за ,га,рантія та-

ка цІкава?

з

ве,ресня ВИ

ОБЛАСТЬ

партl'(

•.

народн.,х

"«Вісті» . К. т. Лауреати Державної пре­ мії срср р. народниіі ар­

І

-

НА

оркестру

19.30

«Будемо читає

"Xathhka-веРТИflка

Концерт

)'крашського тол,­ бачення І радіо. К. т. ІНформацІйна програма

20.45 21.00 21.30

програма

вірші

малят.

т.

Броварський деревообробннй комБІнат

~ M'~'''M?Ц~Y~~~O J

ремонту­

вався у ,гоголівсЬtlюго май­ стра ще Д,вічі, а Я1К поспішав на 2 години за ,добу, так і за'ра.з посп~шає .

певнили, що півро.ку ітиме т{)'ЧіЮ. Дро !Це було с.назано '1 в rаранТ1ЙНОМУ пас.порті, мені ,вручили

Людми­

молодих .

Свої

•.

К. т _ сНа добранІч, діти!. Програма «Час» . (М . ). К. т. ХудожніЙ фІльм «Анна на ШІІ'(» . ПО закІнченнІ но'инн.

атру

ЯКІСНО

який

К. т. Екран манстрамна .

«ПоезІя.. І. Драч.

НОГО

Фото Л. РІзаненко.

пенсІонер.

реионту!в'али

•.

К.

інструмеНТІВ

-

на

ЗИН.

тою!

Єрофєєва

К. т. lиформаційна «Вісті».

фІзико- матемакриста " и

•.

Для

19.00

Щедрlи».

тижня.

блИ'Жче, ніЖ ос,новний

зекономлять

ла

огляд

«СпІває

етапІ», (М.). К. т. 6 кл .

14.00 14.30

розташований Скільки

ФІльм-концерт

Республіканська

ор ­

кестр.

Іпа­

Красно­

яр ' я».

К. т. НІмецька мова . (М.) . К . т . 9 кл. «М. Салтиков­ (М . ). Студентам-заочникам. ПолІтична екоиомlя капІталізму. «ОСНОВІІІ ознаки Імперlалlзмр. (М.). 13.ЗО К. т. Екраи лІкарю. сТеоре­ тичн і питання психотерапії». І(. т. «Мамина школа». (М.) . К . т. Екран учителю. -як на­ вчити логІчно мнслити (М.). К. т. Для тих. хто ",ступає до вузів . Математика . «Послідовнос­

пра­

годин дні

камерний

.Юність

тична школа . «РІДкі сьогодні та завтра

10.10. 13.00 10.40. 11.40

а

ЧЄlрзі

ла'рьо'}(

не ,вСі

Мінський

д · Арк>.

.А;би тільки t11,рацював. Адже ,в,ін

18.30 18.45

ступає

О. М .

тенко.

1ї . 15 ФІльм-концерт

центр.

« На ідеологічних рубежах> . КОlщертний зал .Дружба. . ви­

9.40

торгували уларку. Яікщо це важко,

менчукпромжитлобуд'

кл. Ро«ЛІрика

•7.4и 18.00

полlтнка

з

8

української радянської РозповІдь про Півден­

науковий

Учням ПТУ. спlльствознавство .

працюють п"ятеро. Нехай би склали

ннй

«Золоті Зірки Украінн». Юно­ нарис про Героя Соцl алlстичноІ Праці будівельника тресту сКре­

музики.

18.00 18.30

лрощукто­

невелиlКИЙ,

17.00

•.

9.10, 11.10

на

його роботою спакНі.но спра­

виться

класичної

ПРОГРАМА

ува'гу

РадянськІй

фіНіш', Змагаються новокрама­ торські машинобудівники . Мультфільм "Бурьонушка

20.45 21 .00 21.30

нLким~.

Хочу звернути

Концерт

«МалайзІя

•.

•.

Новини.

К. т. Wкільний екран. сійська лІтература. О. С. Пушкlиа».

телеФІЛЬМу

-

10.00

УкраІнІ»,

К. т.

Парне

ПРОГРАМА УТ Кінопрограм а «По РадянськІй УкраінІ К. Т . Новини. «Констнтуцlя живе, працює, діє' , ДЛА школярів. «Шляхамн героЇВ».

11.00 11 .15 16.30

16.50

19.30

зовоім

приз

новини.

УТ

Моску>.

і несподІвана Програма «Час». К. т. «Майстри музнчного мисте­ цтва'. По закІнченні новнни .

програма.

«По

де

-

тального

сЧас»),

ПРОГРАМА

"Нувель

знайома

21.00 21.30

17.30

10.20

-

катання. ДовІльна програма. По за"інченні прем ' єра докумен­

«ПІд прапором Жовтня>. Звіту­ ють трудящІ Херсонської областІ. ,Ювlлейному року ударннй

19.00

Та, що t11ращювала, ,пішла у

на

(Ленінград).

К. т. «Ленінський Уllіверситет мільйонів». Новини. К. т. Вірші дітям. К. т. Міжнародні змагання з фігурного катання на приз га­

зети

16.20

rкористув.алися

а

-

науки. .

Зараз ла:рьок зачинений. На за:пиrrання «чому?» на,м ві,:{ПОВ,іЛИ : <~HeiМaє прода,вця .

17.30

змагань

катаиня

Коротка

Програма

• І.lи «t'озквlТ

жителі ,мало не півсела . Ми були вдячні за вия~!Л'ену турботу.

•.

НОГО> .

18.00 18.15 18.30

сНувель де Моску». Пар­

Кінопрограма

12.10

•.

16.15

К. т. Кубок )'ЕФА з футболу: «Грассхопперс» (ЦюрІх, Wвейца­ рія) - «Дннамо» (ТбілІсІ). )'

11 .00 11.15 11.40

ларьок

ві,ц,пустку,

катання.

(21.00

10.00

Закритий

послугами

фІгурного

перервІ

І. НАБОКА, М. ЄФИМЕНКО.

вихо­

Із

не

газети

22.00

міжнародних

•.

.

-

з

1.1.1

10.45 14.30 15.25 15.45

•.

-

ни».

в а т/ям молоді. Заnроnо-

СЕРЕДА, ГРУДНЯ ПРОГРАМА ЦТ НОВИНИ . К. т. Гімнастика. К. т. О. Грибоєдов . «Лихо з ро­ зуму.. Фільм-вистава Державно­ го академІчного Малого театру Союзу РСР. К. т. Документальні телефільми . К . т. Сказаиня П . Бажова. К. т. «Москвичі на маршІ п'ятирІчки». К. т. Грає Д. Локшии (гуслі) . К. т. «Наука сьогодиі» . К. т. «ВІдгукніться, сурмачl1» Новиии. К. т. «ВеселІ нотки К, т_ ФІнал Кубка європейських чемпіонІв з хокею: «ПольдІ» (Кладно, ЧССР) ЦСКА. В пе­ рервІ тираж «Спортлото»; Ре­ портаж

ГРУДНЯ

.• .•

К. т Відгукніться . сурмаЧі!, . К. т Осlнь У Желязов,~ болі Фільм-концерт. К. т. «Клуб кіноподорожей» «БуднІ великих будов». К. т. «РІдна природа К. т. Шені і танці народів СРСР. К. Т. «Шахова школа IЬ.45 К . т. "Один за всіх, всі за од­

7

ЯК ТІЛЬКИ зайдеш до

~

III'UI t'AMA

9.30 10.15

мисливських

колек­

тивів.

А. ДВОРОВИИ, голова районної радн УТМР.

09034

ПРОВОДИТЬ НАБІР КУРСАНТІВ на курси пІдготовки водіїв автобусІв за спеціальною про· грамою з видачею посвІдчень водіїв ІІІ класу катего· plї «Д».

Початок занять з 1 березня, тривалість 5 місяців. До початку занять автопідприємство забезпечує бажаю­ чих здобути професію водія автобуса роботою на поса· дах робіТНИКі,в-реМОНТНИКіВ. Шд час навчання курсанти одержують стипендію

в

58

розмірі

карбованців.

БІтна плата водІїв автобусів <;тановить

На курси приймаються юнаки

няття

п~водять

при

200

Заро­

карбоваНЦіВ.

20 років і старше. За­

навчальному

кОМбінаТі

в

Дарниці.

Для проїзду до МІСЦЯ зан}/ть і назад автопідприємство видає проїзні квитии.

За довідками

вул. МетаЛУРГів,

звертатися

22.

на

адресу :

м. БроваРІ!,

АдмІністрацІя. ~

i~~:=:~:icx~;~:;:~;:~~~:~~~::?~~::o~-\~~~~~~~-;~~"'''-\+-~~~~~E~:~~~::~~E;~;~~:~~~г~::;~::~~~~E--~~~~~~~41 Советов народнЬІХ депутатов Киевской облаСТІ!.

r азета

в/одитT на украииском ЯЗЬІке.

м.

вул .

БРОВАРИ .

-

дснта

154"

КНlвська..

масово,

місцевого

радlомовлеиня _

робоТи, фотокореспондента

-

19-3-18' вІддІлІв ' 19·4-61

промнсловост'

І.

~q#"~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~I~,~~",~g~~~~~ #,#~~~~~~#,_~ _ _ _

Індекс 61964. Броварська друкарня Київ~ького о(ілуправління в справах видавниuтв. поліграфії і книжкової торгівлі. вул. Кнївська. 154.

n ятницю _ І суботу. Обсяг 0.<> формату газети -

«Правда» -

~_

"""~~~за:,~64зі~іо.wо:~--

#192 1977  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you