Page 1

nРОЛ~ТАРІ ·ВСІХ КРАІН, ЕДНАЯТЕСЯ!

ОРГАН

6РО8АРСЬКОГО

М і С Ь ·кО І

Газета виходить з

І

квітня

17

МІСЬКОГО

РА Я ОН НО І

РАД

*

рок~

1937

К О М V Н І СТ lt Ч Н О І ПА Р Т J1

КОМІТЕТУ

Д'ЕП)'ТАТІВ

НА р·о Д Н ИХ

*

м 191 (7684)

)' К РА І Н

КИІВСЬКОІ

И,

06ЛАСТІ

*

Четвер, 1 _грудня 1988 року

·

·'

Ціна

коп.

3

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІ·я

ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР Москва. (ТАРС).

роботу позачергова дванадцята

сесія

ВерховноІ

цятого

Ради

нов ~олова ПрезидН Верховної Ради Латвійської РСР та інші.

листопада nо­

29

чала

СРСР

При

одинад­

скликання.

О дес.я:'lіій годиІ{l ранку у Великому

' Кремлівському

палаці . відкрилось сnільне засідання Ради Союзу і Ра­ ди НацІональностей ВерховноІ Ради С., Во­ М., Ли­ А., Ни­ Слюнь-

Іfова М. М., Чебрикова В. М.,

Ше­

·

тривалими оnлесками.

влади,

Ради На

правосуддя,

Це

ВсесоюзноУ

це,

сесіІ

листопада виступили В. С. Шевчен­ ко Голова Президі'і ВерховноІ

Ради

май кого

Укра'інсько1

-

РСР, О. С. Ка­

перший секретар обкому КомпартіІ

Гомельсь­ БілорусіУ,

І. І. Жирнов токар-карусельник Ленінградського Балтійського заводу імені С. Орджонікідзе, Р. Н. Ніша­ нов перший секретар ЦК Компар­ тіІ Узбекистану, В. І. Мироненко перший секретар ЦК ВЛКСМ,- З. П.

Пухова голова Комітету радянсь­ ких. жінок, В. С. Мавликов - брига­ дир мулярів виробничого об'єднання

•Камrзсзнергострой•.

А.

В.

Горбу-

При

бути ОСОО·

литянсьІю'і середньої шко­

і

l.Н­

Сою­

~риМJКІу

поло­

врахуtВати

коН1<ретІН1

нашого сусnільства.

з

найв:ажливtших

n

зав­

на cecl'i, є роботи міс­

дальший

хід

пере()удови.

госпрозрахунок мkцЄJВих

mдцриємст.в,

властей.

На дуомн:у. д.епутатJІІ, наступна су­

дС!Е·~·цравова

рzформа

дода11Ксаюго

спtв.громад.ятн.

надасть

авторитету

Обралmя

судд.Ш

в

перед

вище­

Законом.

На .. спільному зас'Lца'НН'1 палат Бер.

ступили

перший

секретар

Я.кутсько­

го обкому КПРС Ю, М. Прокоо'є.в, голова . ВИІКонкому J1ЄJН1нградсьІЮІ сільської Ради .Н.!ІjродНИХ де111ута.ті•В'

К·раснодЩJоеького ІІІРаю Л. М. Данипь­

че.нко,

Го.лава

ПрезидіУ

Верховної

Радн Єс:rонської РСР А. Ф.

тель,

заступник

Го.лоа.и

Радн

Рюй­

М.І.ні­

стрів РРФСР В. І. КаЗіаІfЮВ, віЦе­ президент Академії науас СРСР, го.. лова Сибірського вlддlле.н.ня . АН

СРСР В. П. Коптюr. та 1.нш1 деnу­

тати.

ПромовЦІ nроnо-нували

прийняти

nроЕ".ІМ'И Закон:.в з поnраІШамн і змі­

нами, ВІНесеними комісіями Верхо.вної

Ради СРСР.

Про.оонУ'Ва.іюсь

також

утоЧJІнrrи окрє.мі фОрмулювання в теtеетах дону·ме.н.m, внести дея1tі до. повнення.

Сесія ВерховноУ Ради СРСР про_

довжує

роботу.

.

·

нового

рону

Для маАбутн_ього

в

навчаль­

1989

роЦі

колектив

майстра ·в. Г.

деu;r{ятиловерхо­

ви.й будино.к із

вбудова­

ним магазином споруджує по

вущщl

М.

Лагунової

бригщца ,муляр1Ів-мст-таж­ НИ'К1в і!омунtс-та М. Ф. КОІИдрате·нка з ПМН-24 Тt>есту •Брс;варисільбуд». 1\Jвартири жать

в

ньому

працІвники

шити

число

класних

нат з 24-х до вtщно

і

кім­

40.

Відпо­

кількість

уч.нts

зросте майже на 300 чоловік. · Н. КОРНІИКО, начальник

·Ві,щдlл.у

планового

колони.

нуть

при.скориrrи

.ново­

сілля 1 завершити 6удів­ ниц11ВО двох секцш· на 72 квартири

достроково,

вже

в наступиому роцІ. Для цьQГо роботу на будмайданчину організовано в дІВі зм1.ни. ·

одер­

Л.

КОРОВКІНА,

секретар

парторганіза­

ц'ії ПМК-24.

вел.ьники

·

ПМН-15

трес:

ту • Бро.ВАрипромжитло­ буд•. Прое.ктом передба­ чеІЮ' максимум

зручнос­

тей для учні:& та вчите­ лtв. До їх послуг два спортивні та актовий З·а­ ли, їдальня, rеплиця.

Нин1

бригада

мОІНтажник!Jв

пИо'Ніькоrо

мулярів­

П.

І.

Ли­

заІВершує

СПОрУІдіЖеННЯ

заводо.

управ.пlиня ЗUОдУ пласт.

ІІас :к1Лька тижв1в

тОму

відврrrо 1181'8ЗИВ по про.

дцr)'

товарів

сп~.

ваіюдвоrо

третього

ступного року, слІд негай­

ІІВМ ня

ходом на

Л. ПОЧУПАИЛО, начальнИІк виробничоГо колони.

42 тисячі тонн. . Робwою загону родю­

чості,

до

входить керує

сК'Ладу

головний

лlдротехнік

інженер­

В.

Б.

Лось.

Чл€.Ни загону цілеспрямо­ 'ВаІНо црацюють над підви­

щенн.я·м

родючості ГРУ·Н­ .успіш.но ви«онують і доведенІ

В аJВангарді соЦІалісти­ чного

змагання

чук та О. Д. ГаЙІЦак, е•к­ окаваторник

дуть своїх покупців і ШУ­

та

А. БОИКО, заступник диРеКТОра аа.

ву різних кольорів,

водУ.

І.

Д.

Івче.н­

ко.

Лише у ·листоnаді ме­

хан.Ізатори

близько

ЗІЗоГОТОВИЛИ

ГІРУ.КТУ

для

господарства

8 тисяч тонн.

В l'І.РУдні почнеться за­ везЄ<І:вн:я

но

Знай­

Lдуть

фаR'ГОристи Г. А. Омель­

ти·ЧІІЮ

поліетиленову, труби ПВХ

матеріал

якого

мехаІНtзаrори,

22

заготовленого

rрунту в

ку ПВХ з малюнками та

мозахнсний

45

сено Ух

тепличного

литтєві вироби.

плані

ТИІСЯЧ ТОНІН ДЛЯ М-айбут­ НЬОГО УІРОЖаю ВідтРаНС­ ПОРТОва/НО бlльше 56 ТИ­ СЯЧ таин. добрив 1 в.не­

лою.

діаметрів.

пов­

вивезен­

органічних

При

дернового·

різних

радгоспу

В!ІН

веде

поля

но лолі-пшнти забезпе­ ЧЄ1DНЯ новобудови залізо­ бетонними .виробами, цет­

Броварчани тут зможуть придбати клейонку стопо-. ппів-

родючос.тtl

•ЛіткІ!вський•.

nеревиксІНують

блоку. Але для того, щоб робwа nросуа;rалася швид­ ше і не було утруднень напередодні 1 вересня на­

в~ддtлу

не

-

ЗЗІВДааІНЯ.

А в" побувапн в новому магазинІ? У прJОdщевнl

гону

т!Jв,

Поставки зі знаком «Мінус~ НдJЙібільwу у Бро•вара.х ШКМУ М 10 ЗІВОДІІТЬ у 34-му: .мікрорайоні буді­

Зимова .погода

перешкода для робо-ти за­

добрив.

трєсту.

Прсуrе сільбуді:Вці rnpaг-

врожаю

Просака, дОЗІБолить збІль­

Щоб наблизити НОВОСІJІJІЯ Навий

су­

ховно1 Ради СРСР ЗО листопада ви­

"

початку

ного

очах

~тоящою Радою на д1Л•і забезпечить Іх .нооапежиІсть, .відповtдальнkть ті.пьки

ли. Н'Овий корпус, що йо­ го зобов' яза·вся здати до

інrrере­

задовм-є.ння соцtаnЬІНих потреб '11РУ­ дящих можливі лише при а.ктивній

дам

будівельники

ВИЯВЛЯТИ

ущемляються

ресnубліК

сесії дІстало

підтри.мцt

·

трудяться

НеобхІідно

у

залежить

якІ

29

Фото О. МІЛЬКА.

Із випере.цженням. rрафіка

цІJІому.

зу

Адже

виступали на сесі'і, говорили про ве­ личезний інтерес до законопроектІв.

У дебатах на зас1данняІС

орга:нtв.

цевих Рад. Шд цьс·го веJІИКою м1рою

наро­

цій перевищила 300 тисяч. Багато з них враховано nри доробцІ докумен­ тів.

зановодавчих

дань, як .вlД'ЗІна·чап.ось кардин.а..лше оновлє!Н'Ня

у

В Іх обговоренні брали . уЧасть міль­ йони, кіль.кість зауважень і пропози-

На зніМК)': інструктор виробнвчо­ го ца.вчання Г. А. ПАСІШНИК із молодими робітницями фабрики.

іІ

спеціаль­

робітниць.

ПИЛЬНІІіМИ,

ruдxoдt

tнших

Одним

кон-

промовцІ,

38

ПМК-5 республікансь.ко­ го виробничого об'є.дна;н­ ня • У.крагрожит лопQІбут­ буд» на реконстру.кЦlї На­

тереси

вцрств

довладдя.

Підкреслюючи

Наставник ~поді навчила ності в'взапьІ_!ицt

Нада­

сн і заnити всіх класіl.в і соцІаЛьних

1 про вибо­

зміцнення

Більше двох десятиліть трудиться на фабриці верхнього дитячого три­ котажу Ганна Архипівна Пасішник:

,республі!Кам

дlю

загал·ь'Носоюзиих

посв.ніше

ри народних депутатів СРСР діста­ ли підтримку більшості радянських людей. Вони схвалюють головну документів

союзним

приnиюпи

РСР

ВНІМОГ

же.ння npo ·вооQРи третини на,родних депутатtв СРСР від громадс&.Ких органіЗацій: з'ЮІляється можливість

У ходІ· всенародного обговорення проекти Законів про зміни 1 допов­

ідею

окремим

На

'

не.п:-ія КоиституцІУ СРСР

величезне які прожива­

лквий Щдхtд і держаВІ.Іу муІЦрість. коли йдеться про союз наших ресnу­ блік, nІдкреслювали nромовці.

гутній Імпульс процесовІ демократи­ ~і'і радянського суспільства, реа­

~цl'і рішень ХІХ ференціІ КПРС.

ТИ

ГР&НИЧ'НО

новий мо­

-

функції

-

не.цраІВОМірніС1'Ь

та•кому

nрацювала n.оза­

екти, покликані внести докорінні зміни в структуру і дІяльність най­ органів

про

актів

листоnада

будівництва.

виборчу систему.

ли

пра.во

Сесія займе винятково важливе місце в житті краУни, відзначали де­ ·путати. Вона розглядає законопро­

вищих

збе­ Ради

У зв'язку з цим деnутати говори­

спільному засіданні Ради Союзу і Ради Національностей було продов­ жено nочате наnередодні обговорен; ня nитання про заходи щодо здійс­ нення політично! реформи в галузі державного

передбачено

рівноправність

ють в СРСР, підкреслювали промов­ ці. І СВЯТИЙ обов'язок RОЖНОГО берегtи спільний дім КрВ:їну Рад.

Потім на сnірьиому засіданні палат ВерховноІ Ради СРСР почалися де­ бати.

ВерховноІ

повну

депу­

рішення,

і загальнодер­ інтересам СІВОЇ_!(

національної держави завоювання всіх націй,

-Доповідь була '·вислухана з· увагою

ессія

сил,

відnовідно своїй назві і призначен­ ню. Побудова соціалістичноІ багато­

Горбачов.

ХІІ

свіжих

СРСР здобуває сп'ецифічні

З доnовіддю nJIO заходи щодо здій­

СРСР одинадцятого скликання.

влади

Союзу і Ради Національностей. При цьому кожІ!Іа палата ВерховноІ Ради

снення nолітичної реформи в галузі держаtЕного буді.вниц'І!Ва вистуnив Ге­ неральний секретар ЦК КПРС, Голо­ ва ПрезидіІ ВерховноІ Ради СРСР

чергова

вц­

створення такого не­

Законопроектами регти

2. Про вибори ·народних деnутатів СРСР. .

в Нрсмл\ ;t;ругий д~ь

твор­

еХІВалення

що відnовідатимуть Жаtl!ІНИМ іJн!rерєсам, і виборЦіІВ.

го будіsництва.

МОСКВА. (ТАРС). ЗО

відзначаються

обхідного для правової держави Ко­ мітету конституційного нагляду . Із задоволенням сприймається радикальна демократизація виборів. Новий виборчий закон відкриває можливості для справжнього вибо­ РУ. для припливу у найвищий орган державної

Про заходи щодо здійснення nо­

зустрінута

не

пропоновані

татів, які здатні приймІіти

літичноІ реформи в галузі державно­

1

що

спр.ямс.ван!стю,

діючого органу,

Було затверджено nорядок денний

М. С.

не бачити.

під­

промовці,

кликають заснування системи з 'Уз­ дів народних депутатів, нові функції Верховної Ради СРСР як постійно

Яковлєва О. М., Вірюнову О. П., Власова О. В., J)ук'янова А. І., Ма­ слюкова Ю. Д., Разумовського Г. П., Соловйова Ю. П., Тализіна М. В .. Язова Д. Т., Бакланова О. Д.

1.

можна чою

. варднадзе Е. А., Щерб~цького В. В.,

сес і І:

зваженому

nідкреслювали

законопроекти

СРСР. Присутні в заЛІ оnлесками зустрі­

ли товаришів Горбачова М. ротннкова В. І., ЗаАнова Л. гачова Є. К., Медведєва В. . tеонова В. П., Рижкова М. І.,

об'єктивному,

ходІ.

парники.

доведено,

закпаде·ні

гру,нтом сокого

є

році

Прак­ в·час­

добрива

заnорукою

врожаю

культур.

що

з ви­

овочевих

В

настуnному

ІНаші

'овочівиНІКи

ІJіРагнуть

· значно

підвищи­

ти врожайність з кожного RВадратного

метра

теn­

лиць.

П. ХЛІВНЕНКО, голова профкому.


0 е ,.., еА.4М

..-

еме''-''-' ее о еоее ео~ о о о о еом-о мооооооо е оо о о о оо ооо о о to оо оо еоо о е о о е о о о о о t о о о о о,·, о о о too о о о otoo о t о о о о -.Ооооо о оо ооо о о о ••• оо о t о о оо ооо о ооооооооо t.ooo е о оооФ ео.ое о ~оем~

нове

сторінка.

2

~ ео 0 0 0 0 ее о о е о~ е, о ом е о е о е мо о о о о о оооооо М1е о о ооо о о ее е ооо о оо о

життя

І

ГРУДНЯ

1988 РОКУ -+-~

oooootoo е о teto о.е о t е о ооо t о t о о t о ее о о ••••• о о ом о ооо оо t о еооо о t t о еа оо о tt о о о ооооооооо ооо о о о о о о о оо о,. ее о о о о о о оо оо 1м ее е . . ·

ruBOPITЬ IEDEfATИ 1111 ІОНФЕРЕНQІЇ М І С Ь К О Ї П А Р Т І Й И О Ї О Р r'І Н І 3 А· QІ Ї водити

(Закінчення. Почато!( внетупів делегатів конференцtі читайте за

29

в .м.м 189, 190 і .30 листопада ц. р.)

організаторську

густо можна дають

.

,

роботу.

зустрІтися

трактористам

з

тим,

наряди

на

ленінській кімнаті.

Част<>­ що

ворити з

роз­

не

роботою

подумати

1 своїх про

людей.· Чому

спору.дження

овочесховища, філіалу можна було 'fІабе.зп•ечити

у

ро:аказати приємств,

жаль, ну

нас

заВQ.ДУ. щоб ро,ботою лю­

Що б ми їм не говорили,

лежне.

.життя

Ми

в

демонструmь

даний

час

але

проти­

молQДі

сім'ї

робота з

молоддю!.

П. Л.

У цьому pou;i у нас в радrосп1 не nо­ будовано ЖОДНОГО ЖИТЛО·ВОГО будИНRу. Зате споруджено дуж•е гаtр.ну поліклі­ ніку. Але, на пр.еве.ликий жаль, сьогод­

ні

О. Ф. АДАМЧУК, брнгад~р.радгоспу «Велнкодимерський•, секретар цехової парторганізаціІ. Сьогодні ми обговорюємо дІяльнІсть місьююму партії за звітний період, я.кий сщ;ямовував свою роб.оту на втІ­

лє•r:,ня

НПРС

життя

та

рє нції.

Р\шень

ХІХ

яка

Всєссю,зної

рсз:юча,.r.ася

С. ГсрбачоЕа про ріІІН ння продавельчої цією

ж

парт!{онфе-. з

виступу

необхідність пробле~ІИ і

1\1.

К~ІtЧІ'.'І<Jся

з'їзду

XXVII

ви­ за­

темсю.

lllcJ ж ):сбюься Ііа місцях? Особли­ Енх· ~.~Іін, кснкрстної перєбудови я не бачу.

Т1:у1і,ящі

бажають

пєрєбудсЕі !ЮНИ шо:ня прсбло1. суспільстві.

~м:н,

.сгмг

у

бачать ІІІ"1ях ;:о вирі­ які назріли у наurсму

але серед

них

пстрі(jно

ПJ:О-

цю

rюлLклі:ніку

'ВіднідУ'В-8ТИ

можу-rь

тІльки моржі. Мені соро·мно зустріча­ тися з лІQДьми. Запитують ян члена міськкому партН, як можна було таке допустити. А· де ж були .наші .кер!ІJ3ни­ ки, як-і .не по.дбали про спорудження котельні? На сьогодні .наша дІльнич.на лjкарня гам, її

тут

і

не відповідає сучасним вимо­ доведtть'Ся ро2ширювати. Ось

згодил-ася

виходить

_До

яких

нашу

б

котель·ня.

планування

пір

ми

А

в

нс:с

шивсріт-нави.в·оріт.

бу.дємо

планувати

так

діяльність?

Ро<іоту міськкому період

пропоную

Новообраному

партії За звітний

визнати

сн.r.аду

задовільною.

міського

коміте­

ту нартії і його секретарям бажаю час­ тіше бувати в трудових колективах, прислухатися

до

їхн'іх

думок.

злочин скоєний- підлітками. За

10

міся­

ців їх здійснено 38 проти 21 торік. Особливо збільшилася кількість кра_ ді)fГОК автотранспорту. У вересні група :.еповнолітнього Ностянтина Бондаря ;:;. 8 чоловік за коротний проміжок часу зд!йснила кілька крадіжок авrомашин, дЕі спалили, одну втопили в озері. Ха­ рактерно, що 5 із 8 підлітків цІєї зло­ чинної групи виховувались у неповних чи в неблагополучних сім'ях. . Правова ·свідомість дітей починає форJVІуватися в сім'ї, в школі, в проф_ техучилищі, в комсомолі. Неправиль­ но бачити в міліції єдину Інстанцію, тому що вона. як правило, буває ос­

ЧАИКОВСЬКИИ,

слюсар

заводу

О.щним із

JШастмас

М. І. ДРОБОТУН,

.

Як

аідзначалося

на ХІХ

·

Всесоюзній

організації

ства

серед

повинен

завершити

створення

со­

ціалістичної правової держави, а це ::начить, що на ділі забезпечити _верхо_ IJPHCTBO закону, Правоохоронні qргани міста багато роблять по виконанню завдань по бо­ ротьбі із злочинністю і nідтримаі гро_ мадського порядку. ·

Разом ливо

по

із тим лінії

ріст

злочинності,

карного ,розІІІуку,

особ­

викли_

кає серйозну стурбоваІtіtп.. За десять місяців поточного роІ;~ .1 місті своєно 198 злочинів проти- 1 ;)О торік. НамІтилася тенденція до росту тяж­ ких злочинів на 33,3 процента, осо­

бистого майна на 90 процентів, вулицях, у парках, скверах скоєно злочинів проти 13 у минулому році.

на

37

Причина цього зниження актив­ несті в роботі по попередженню злочин_ нссті, особливо служб карного розшуку~ в!;:щілу по боротьбі з розкрадачами соціалістичної вЛасності і деяких ін­ ших служб міліЦії. Не

Еикористовуються

вост!

серед

у

сповна

псщ:редж:нні

неповнолітніх

більше

ін:ціативи

можли_

·правопорушень

І

молоді.

повинні

Значно

проявити

в

цьому органи народної освіти, колекти­ ЕИ шкіл, профтехучилищ, піДприємств,

культосЕІтніх закладів, комсо~ол, проФ­ спілки.

комісії

Рад

народних

депута­

Частина

ц:ї розуміє як більше хвилює

про

не

стан

дія11ьністю цих

організацій.

часом

все

частіше

метну

допомогу

повідальних

первинним

працівників

кому партії. гою

Вперше

довелося

Останнj,м

говорять

з

з

пред­

боку

апарату

такою

зіткнутися

ні виїзного засідання йшлося в доповіді. Наше підприємство

про

при

бюро,

від­

міськ­

допом<>­

поїв

і

реалізації

стимулює

молоді.

Так.

ставлених

в

пияцтво

з

55

відвідали

30 'fDсек­

сяЦь, і ми чекали драктичної· товарись­

кої допомоги. Свіжий погляд з боку завжди корисний. Але. від усього 'l'Of'O залишилося розчарування й нерозумlн­ ·ня: що ж це було? Аца:ліз всієї нашої діяльності прохо­ див за запитаннями заздалегідь пі.nго­ товленого листа. Відповідай, як у шко­ лі. Бесідували в основному з секрета­ рями й партгрупоргами в кабінеті чи

серед

пІдлітків

медвитверезник. з

до­

початку

року. 19 потрапили сюди в листопаді. Сьогодні, як ніноли, потрібна ціле­ спрямована в

антиалкогольна

навчальних

заклr дах,

пропаганда

тру дов их

колек­

тивах.

Ш кадить

но

в(·дуть

справі

надрову

і

що

неправиль­

політику

те,

керівники

Не

, менш

важливою

міської

в

Ради

нормалізації

було зірвано. З 13 люіщ чотири з заводів алюмінієвих будконстрrкцій, торговельного. машинобудування, фабри­ ки

верхнього

працюють

дитячого

трикотfІ.жу

--'

добросовісно.

вседо3воленість. Най­ те. що. кожен п'ятий

створенні нормальних умов дозвілля і 1абезпеченні зайнятості МО-'ІОіІІ

нашого

процес

міста,

із _,JІленів

міськкому

партії

ство­

рити ~ійну комісію, яка б координу­ в~

І

спрямовувала

мова

ведеться

не

зусилля

давно,

а

всІх.

позитивних

видно.

Велику тривогу

другу

викликають

очисні

модедь.

жаю· більше

працювати

над nіднятими

питаннями.

О.

Г.

БОЛЬШЕЧЕНКО,

директор

заводу

порошковоІ металурrіІ План десяти місяців завод · виконав. Для цього довелось дуже напружено

попрацювати. Але· сьогодні, в день кон­ ференції, я ·не можу стверджувати, що і в майбутньому плани викон:уватимуть­ ся. У чому ж причини важкого стано­ вища, яке склалося останнім часом? В основному їх дві. Насамперед, матері­ ально-технічне постачання. Ця пробле­

ма не підіймалася на ХІХ Всесоюзній партконференції, обходить її мовЧанІЮЮ

і

_

преса.

підприємства, одночасно вирішаться питання зміцнення дисципліни, підви­

умов

продуктивності,

праці.

проблемам

На жаль,

приділяє

поЛіпшення

мало уваги

бюро

цим

міськкому

організацій. Але вони в ,основному сто­ ять без будівельних матеріалів: немає цегли, цементу і т. п. Як при таких ~-мовах будувати господарським .мето­

оперативного дружинників

Сьогодні· найбільша проблема не­ забезпеченість плану фондами. Новеобраному міськкому партії ба­

друге чергування членів комсомольського загону

Кожне

поную

на

партії.

громадських формуван.ь.

повільно.

Зараз завод працює по першій моде­ лі госпрозрахунку. Безумовно, друга модель вигідна і для людей, і для дер­ жави. Але з вищеназваних причин, до яких ще треба додатя банкротство по­ купців, підприємство· не може перейти

оперативної обстановки в місті є робота членів

дуже

ками.

щення

· внконком

і

роший. А коли погано? Чого тільки

.,

підприємств,

депутатів.

дуже

споруди. Вони працюють 3 переванта­ женням. Через це забруднюється Дніп­ ро, з всіма витікаючими звідси наслІд­

Застаріло в нас і обладнання. Якщо розв'ящемо ·проблему переоснащення

народних

змінюється

Але ж- треба сказати, що наш транс­ порт може працювати -і добре, -і. погано. Працює добре настрій в людей хо­

це

підприємств. Так, з 1190 випускників восьмих класів всього 30 поповнили лави робіт_ничого класу. Вважаю, над проблемою . <<безробі·r:них» підлітків в

пеrшу чергу повинні працювати партій­ ні, комсомольсь11і комітети і профкоми

ще

~ушеиь

на­

неповнолітнІх,

.

ють в основному люди партію. До речі сказати, що в місті ·не відчувається бо­ ротьби 3 . любителями використання легкового службового транспорту не за nризначенням. А це також породжує нездорову атмосферу, атмосферу недо­ вір'я до наших слів і постанов. Звичайно, я далекий від думки, що з обранням нового складу бюро міськ­ кому партії все радикально зміниться на краще. Але зміни нем~нучі. І ·ще одне. Нарешті, ми почали гово­ рити про екологічні проблеми, Але розв'язати їх не під силу організації Товариства охрани природи. Тому про­

яие

розглядало_

алкогольних

заходу.

про

ретарів цехових парторганізаЦій, і за­ І,інчуючи працівниками апарату міськ­ кому партії й помічником прокурора. Працювали вони на заводі майже мі­

учнів.

мережі

поба­

почуєш тоді на зупинках! С звинуваіrу­

ловік, починаЮчи від моїх колег,

Ні для· кого не секрет. що розширен­ ня

тільки

проведен­

правопорушень

демократиза­

населення

молодь,

цих закладІв

питання

Вирішення проблеми дитячої злочин­ ності вбачаю в поліпшеюН ідейно­ виховної, культурно-освітньої роботи,

тів.

ссоблиао

ся

залишилося

1\,Их nроблем, зокрема роботи служб побуту, торrівлі, ·транспорту. Чимало зусиль докладено, щоб навести порядок в цих сферах. Однак ситуація на кра­

.якому міськком партії GtЬогодні повинен приділити особливу увагу, є організація ідейно-виховної роботи 1t первинних партІйних організаЦіях і керівництво

У поточному році в інспекцію в спра­ вах непСЕнолітніх доставлено 240 під­ літків, ~ них ---' 82 учні загальноосвіт­ ніх шніл і 60 СПТУ-4, Найбільше правопорушень здійснено в школах ,N'Q 2 . .N'<І 7, .N2 8 . .)\J'Q ·9. Характерно, що в жоднІй партійній

партійній конференції. процес nосЛідов­ ної дємократнзаЦії радянського суспіль­

це

_ Висловлю кілька думок і щодо місь!""

найважливіших пИтань;

танньою.

начальник міського відділу внутрішніх справ ,

все

під­ На

як пережитки командно-адміністратив­ ного стилю. Ми за те, щоб працювати в одній упряжці. разом робити спільну сnраву. ' .

не можемо забезпечити житлоМ'. От тобі й

про досвід передовИх дати Цінну пораду...

Свої ж проблеми ми теЖ знаємо і прагнемо їх розв'язувати. До речі, та­ ка ж атмосфера була і· на заСіданні бюро. Самих же працівників апарату міськкому партії і до, і після бюро на заводі бачимо тільки на звітно-вибор­ них зборах. Гадаю, така допомога пер­ винним не потрібна. І Ь.е не що інше,

б

що ми не працюємо з молоддю. ДІйсно, реалЬfІості

які

жаннями, а, може, і не входило до пла­

дей і взнмку? Нас у доповіді зга:дували, це так.

комуністами,

найбільш повно повІдали б і про робо­ ту парт-ійних ватажків, і підприємства в цілому. Підійти б тільки до людини,

наванта­

ження. А навантажувач несправний. Люди до обідУ шукають р.оботу. Ось у такому маленЬІКому факті наша пере­ будова\ З року в рі.к вже так повелося, що ми запрошуємо людей з м-Іста на роботу. Це обХQДИТЬСЯ ДОJЮГО і нам, і їм. А взимку ми не можемо забезпе­ чити

А чому б не пого­

рядовими.

У нас у Місті є багато

дсм? Нам всім разом необхідно розви­ вати домобудівний комбінат, щоб він на повну потужність

видавав

К. В. ШПАКОВСЬКА, секретар Слуцького райкому Компартії БілорусіІ

будівельних

продукцію,

і таким чином розв'язуват.и житлову проб.Іlему .. Вважаю, що і ІІІісьикому парті'і необхідно краще думати, як ви­ ріш-увати питання забезпечення місце­ вими будівельними матеріаламИ. Про

ВІ.д

і-мєяl

народу

.

сердечно

братнього вітаю

білоруського всіх

делегатів

конференції. а в їх особі всіх трудя­ щих. Броварського району з певними до­ сягне·ннями

·у

виконаннІ

завдань

років дванадцятої п'ятирічки. з

і

вами

надає

трудящим

сил,

Тf!Орчого

нашого району.

трьох

Змагання натхнення

Хочу тілЬ­

ни побажати, щоб воно було ще дlйо.ві­ шим,

результативнішим.


о о о о' о о.о о о оо о оо о о о оооооо оо о о· о ooodtiOo о о о о о ооо о о о о оо о ооо оо о е о о о о ооо ее о о ооооооооооооо о о о е о о о о о ооо о ом t

+

нове

1 ГРУДНЯ 1988 РОКУ

Т .Ь

А Е

МІСЬКОЇ

о о о о о ooot•• е о о о о о оеоооо о о ооо 00 0 0 0 0 0 ооо 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0000 ~ 0 0 0

життя

. :о о о о о о о ~ооо о оо о о о ооо о о ооо о о о о о о о о о о о о оо ооо оо о о оо оо о о о о о о о.оооо о о о о ее е t о о оо оо оо о о о о t о о о е о оо о t

rО В О Р І

at еоо о оО о о о о оо t

КОНФЕРЕНQІЇ О АРТ І Й Н Ої .· OPrAHI3AQIЇ

11· Е .r А

Т И

1111

проте тана сІІтуація сипалася не сього~

Друга, не менш

госпах, важкі умови праці, недостат_ню профорієнтаційну роботу у школі ян з

боку педагогів, тан і з бону адміністра_ ціІ господарств. Проблему житла, ян я вже говорив,

державі

ції.

Приміром,

найбільше

сІЛьгосппродук­

минулого

року

·

жителі

світових

населених пунктів на територlі Жердів­ ської сільради здали найбільше м'яса і моло;~<а. Однан оцінки свого виладу у вирішеНІНЯ Продовольчої ЛІРОграми не помітили. Маю на увазІ забезпечення населення

споживання.

-

'І'Оварами

Сьогодні у

не

має

ної худрби. У нього більше вільного .ча .. су для відпочинну, для того, щоб з'Із­ дити у Rиїв і запастися всім необхідним. Винимає зановомірне питання: ~Яка перевага

м'.яса

і

26

1, 7

норів · нупле­

.

ну

продунцію

на

яне

ми

не

мають

того

значення.

розраховуємо.

який

ІНаДходять

тсІВари

прОtМислов.ої

групи. Хто провів такі _розрахунни? Або такий принлад: на ЗО тонн картоплі, зда. ної жителями сіл, надійшли всього 28 · рушнинів вартІстю три карбованці нодитися у відповідності за ножен карбо..

значення, шо людина продала дер,жаві тонни молока чи дві тонни м'яса,

2-3

збільшити кІлькість худоби у приватно..; му сектО)рІ на 10-15 корі.в, а це як м·і·німум 10-15 тонн додатково прода-

тя. Тож і роз'їжджають наші забудов­ ники в пашунах необхідних матеріалів по_, районах області, а то й за і1 межі. Я розумІю, що цю проблему · не

об'єктіІВ ссщнульпюбуту. Части,ну вИроб­ ництва переводимо .на орен.цу. Здається. зроблено немало, проте тані темпи ро. боти не можуть в првнlй" мірі задоволь­ няти НаС. ·вважаю, ЩО МОЖНа нарОЩУ­ ВЗ.ТИ темпи виро{\ництЕ а

продукції при

умові вирішення проблем, яні пІд силу нашому

району

Оснільки

і

місту.

продовольча

проблема

-

це нині справа політична, то й для тру_

собами

Вважаю, що не.

пІднімати

коли людей

одними

можна

закликами.· Во.

ни вже наслухалися їх, що А перестали вірити, оснільки бачили невіДповідність між словом 1 ділом. СьогоднІ селянин сприймає політину, так би мовити, ма­ теріально. Він хоче бачити реальну, на. лежну оцінну своє'[ праці. Тільки тоді він буде

примножувати сили для вико.

нання того чи іншого завдання. Янщо ж цього немає, то в ..нього зникає ба­

місто

.......

забезпечує

виробництва.

Це

знає

а

за_

коЖний.

Але знати-ще не за•вжди рі•внозначне;

перед

нашим

нині з

сільсьне

такями

господар­

питаннями,

як

нестача робочих рун, відсутність досвід­ чених

кадрів

у сільсьногосподарсьному

виробництві, міграція молоді на проми. слові підпряємства. Аналізуючи ці фак­ ти,

приходиш

до

висновку,

що

вяника.

ють вони через відсутність житла у рад.

Більше не

з

35

міською

Вважаю,

ронів моє життЯ пов'яза­ партійною

організацією.

що сьогоднішня

звlтJІа ДОПО­

відь відповl;щє духові часу своєю ємніс­ тю, гостротою поставлених проблем. Це

теж одна з ознан перебудови. Змінилося

багато чого · в стилі та методах роботи виборного

органу,

апарату

місьнному

партії. Це передається і на первин·ні ОР­ ганізацІї, які предметніше займаються нонкретцими справами. У той же час новообраному місьнному, особливо пра._

ц!Jв,ни~ам апарату, слід більше бу:аати у виробничих колеК'Тиsах. Тобто там, де творят·ься мате.рlальн•1 б.лага, звідни по­ "'п·.,~ться

вІІрішення

завдань

політич-

народного

господарства· міста. Ви козиряєте тим, що у ваших людей немає житла. Хіба місьнном партІ'і повинен його зводити

вам? Соромно nовинно бути, що самі бу­ дівельники не можуть забезпечити вла­ сних робітвинів житлом. Rожен пови. нен

нести

справу. воро

А

відповідальність

за

місьнном

повинен су.

питати

з

тих

партії

доручену

нерівнинів-номуніс­

тів, яні в час перебудови займають по­ зицію пасивного спостерігача.

спра_

сту, жителі якого маJІИ б можливість ширшого вибору і бJпьшого достатку м'ясних та Інших вир~ів. Можна вирі­ шувати і тану проблемf, ян виробницт. во

сільгосппродукції

приємствами

промисловими

для власRИХ потреб.

під.

При.

міром, заводу порошкової металургіУ до­ ведено завдання виробИти на кожкого працюючого в рік 40 кілограмів м'яса. На мою дую:>у, кожен повинє:н займати­ ся

своєю справою:

промисловість випус_

кати с11юю ·прсду'"цію,

а

ми-ниробляти­

молоко, м'ясо, зернові~- овочі.

На те ми

є 'сільськогосподарсьним підприємством. І якщо б зав::щ порошкової металургії

пішов на кооперацію, тобто побудував у радгоспі ферму і будинки присадибна_ го тішу, то ми, у свою чергу, забезпе­ чили б пра.ц1вникІв підприємства ті~ю мількістю м'яса, яка їм необхідна. МІсяць тому я побував з делегацією Слуцькому районі Білорусії. Вважаю,

що

нам

у

друзів

тим

по

темпам,

господарських

змаганню з

якими

слід

по_

зводяться

підприємств для

дальших

донорінни:;с зрушень у вирішенні першо­

чергових проблем.

обговоренні

доповіді

з

місця

технолог

ви­

дере·во­

.

М. М. ПАСТУШЕНКО, венеІовер . радгоспу сЛіткІвський• Комуністів і всіх жителів сіл Літоч. ки, Літин, Рожни дуже хвилює питання утримання велиної рогатої худоби в осо.

бистих пІдсобних господарствах і радго.

ти 'їх чим? Нам потрібно лишити 3500, тодІ б ми н.е куnували Jеормі.в, стали б

галузі

то

но. А вигідно це не ТіЛt>КИ селу, а й Мі­

Скористався

r;роентувати об'єнти тресту. Що це за постановна питання? У вас є міністер­ ство, яне повинно .~ло вас забезпечити всім необхідним. До того ж ви знаходи. теся на. нашій території і повинні допо. всі

підприємства,

ВХQД:ЯТЬ до переліку реr.'Іаментованої ЗіВітності, 1 які постІйно вимагає м;'Ськ­ ном в:ід .ПіДдрИЄМСТІВа

спі. Ми позбавлені випасів, а зараз ще планується забрати_ у нас 150 гектарів неугідь вздовж Десни для забудwлі да­ чами:

розвивати

промисловІ

ву можна було б вирішети досить швид-.

обробного ·НомбІнату В. В. Бергун і по-

ром, виступає делегат з будівельного тресту і дає наряди міськкому парті'і. З його виступу можна зробити висно.. вон, що виборний партійний орган по. винен доп()магати матеріалами і ледь не

магати

лися

рушила. важливе питання. Вона го·вори­ ла про заЙІВу паперо'Іворчість різно­ манітні дО:Ві,дн.и та інформації, що )іе

ся своїми спрЗІВами, а не спихати Іх на

о. м. чижик, директор радrоспу ІменІ КІрова

По­

не відповідає сучасним вимогам. В той же час, я·кби до цієУ сrrра'ВИ Пі'дНЛючи­

В

Rосенно директор радгоспу сГого. лівсьний•. що кожен повинен займати­

до дея,них керl:вІНИх то­

увазі різні соління, мопчене м'ясо.

тужиість наявного підприємства аж ніяк

ступила· безпартІйна

вильно сказав у своєму внетупі товарищ

«СНИІП'ИДару•

у

Голова. райвинонному Є. Ф. Томін обl­ ЦЯІВ мені особисто nриїхати в радгосn і зустрітися з людьми. Та щось довго йо­ го ченаємо. АІЛе я не втрачаю надію на таку зустріч. На•певне, і облвиконкому nотрібно втрутитися у розв'язання цих пробЛ€м.

гав 'ім у матеріально-Технічному_ забез. печенні виробництва. Невже це фуннція парті~ного органу'/ Не потрібно пере. творювати його у постачальнина. І пра..

ного

себе

житлові будинни, школи, ферми. Тобто селу там дійсно повертають борги за минулІ.рони. Тому новообраному місьн­ кому, вважаю, необхідно буде. коорди­ нувати роботу промислових та сільсьно_

Адже

стимається

поставлмJ!Х парті­

варишів. А вони тепер намагаються своІ промахи зіпхнути на місьнкоv. Примі.

в

побуту. ство

народом.

1нших. Вина міСЬІК!f(ОМУ парт.ії, вважаю, в тому, що він мало І!РИнла.дав. партій­

перероб«а сіль-

вчитися

Тут виступали деянt·депегати з скар. гами, що міськном партіі мало допома­

--

одержуємо

трудівникам радгоспу, об'ємтів соцнульт­

·

них та енономічних,

часом

т-рудо­

в

мо спільно відбивати в нього бажання до праці, а навпаки необхідно всі­ ляко заохочувати. І над .цим, звичайно, належить немало попрацювати в май. бутньому і міськкому RомпартіУ Унра.

єю

тим

діяти. Селам району вкрай необхідний цегельний завод, де можна було б заку­ пити· матерІали для будівництва 'Житла

жання працювати. Так давайте не буде­

Іни.

ннопни,

ницт.ві житла, виробничих приміЩЄІНЬ та

харчування,

було

ти, повертаються до землі, але ж пІД­ тримку їм у придбанні будівельнJІх ма­ теріалів ми не можемо надавати, оскіль­ ни їх не вистачає. Неодноразові звер­ _тання у планові органи, відповідні ор-' ганізації ні,чого н~ дають, нрім с·пLвчут­

м'я

яка це не.пегна справа.

просити Іх здавати надлишки? От

Минули ті часи,

ного державі молона, але їх тримати ні­ де. Станом на 1 листопада цього року на територ;ї сільсьної Ради нарахову­ ється 16 забу,дОВНИКіІВ, 9 ЧОЛО1!ІК офор­ МЛЯЮТЬ документи на ·одержання діля­ нок під забудову. Люди, тан би мови­

..

три тисячі тонн,

са-на 300 тонн. Стабільний vрожай картоплі збирають иартоплярі. Освоє•но більше мl.льйона нарбованців на будів­

му нартоплю, то багато хто зрозумів би,

одержаний ·вІ.д продажу продук­ після цього перенанувати лю.

рівнини району, нашоІ районної 1 облас­ ної ноопера.ціІ повинні серйозно tюл.ума_ ти про стимулювання зішупок.

матерІалів же немає. Сьогодні можна б

иицтво молока на

якби послухати, ян доводиться· переко. нувати, просити людей продавати цю са.

дей,

мовляти людям, які хочуть зводити бу­ дин'І<И або присадибні будівлі. І немає

А. Т. КОСЕНКО, АJІректор радгоспу сГоrолlвськвй• За три роки п'ятирічки наше госпо.. дарство збільшило проти плану вироб.

дівнинів села вона є головною. Але треба й не забувати, що успіх у цій спраЕі залежить не тільки від. селян, а й від спільних зусиль трудівників мі­ ста, оснільми сьогодні все взаємопов'я­ зане. Село постачає місту цроду•кти

ваноць, ції. Ян

стрий дефіцит бу дівельних матеріалів для потреб забудовників. Досить часто доводиться вєсти нелегкі ро:з~юви І від­

натиснуванням

три-чотири

жєн. А стоварювання ж повинно прово_

Одна з найскладніших проблем -го­

одним

продав

Не ·зрозуміла ·В цьому виnа~·ну і пози­ Ція райспоживспілни. На сім сіл нашої сільськоі Ради лише один магазин, в

но за Рласні ношти, 3 згідно дого. вору на здачу молона. Однак сьогодні, напевно, слід говорити не про успіхи, а про проблеми, що виникли в нашому селі, про те, що стоїть на перешнаді збіЛІ:шенню закупок сільгосппродунції з підсобних господарств жwгелів села.

вирІшити

хто

чого?». Ніяної. А слід чесно визнати, що в умовах дефіциту багатьох товарів народного споживання гроші за прода.

тонни молока. Спостерігається тенден­ ція до збільше:ння утримуваної у влас­ них підсобних господарствах худоби. Тільки цього року населення придбало через радгосп 89 телиць, 263 взято

на договірних основах,

того,

тонни молока., nеред тим, хто не зда1:1 ІНІ­

На сьогоднішній Д€ІНЬ в середньому з кожного подвір'я нашого села жителі

продали по пі·вrrори ТОІН.НИ

у

які

ми

господарстві. Приміром, ми маємо право понадпланове молоно, м'ясо, іншу про­ дунцію переробляти 1 продавати для потреб населення міста і села. Але де це можна зробити у Броварах? Маю на

у власному підсобному господарстві вія­ М. І. ТАЛАХ, голова виконкому ЖердІвськоУ сільської Ради народних депутатів

а

механі:зації

Ще одна nроблема

. госппродунтів,

сипалася дивна хто

ст~ндартів,

не маємо ІНаді'Й'Ної містких процесів.

народного

виграші той,

можна вирішити лише пря

наявності будівельних матеріалів, так же само і об'ємтів соцнультпобуту. Про­ мислові підприємства працюють нині ·над тим, щоб випускати продукцію на рівні

важлива .проблема­

це матеріальне заохочення тих, хто про­

дав

ситуація

-+-

ttttto о ее оо мо о о о о моеооо 0:0 о о о t о е ооооооооо о о о о о о о о 0 оо ооО 0 0 0 осо о о оо 'О 0 0 0 0 00 00 ...,..

ні. Тому вважаю, що керівнидтву райо. ну на вирішення забезпечення села, і•'Не тільки нашого, будівельними матеріала­ ми слід звернути особливу увагу,.

нашого

сторінка ..

3

.

У радгоСІП1

на

твар•:н.

4300

А годува­

ноги.

Дачі витІенsuоть худобу і з пtдсобно. го господарства. Зараз П має тlльни но­ жний четвертий д:вір. А ян же винону­ вати Продовольчу програму? Будівницт. во дач набрало таких розмірів, що ма~ шини

з

· матеріалами

йдуть

цілими

но­

лонами. Ніхто Ух не контролює.

У ра..t'госпі крадуть зверталися у міліцію

ноней.

-

Снільки

ніхто не пока­

зується. А· янщо янась бабуся посіє мак, то

вони

рядом.

тут

ян

тут,

зразу

наведуть

по­

кретар

мікрофоно:м

партійuюї

у залl і се­

організацІї

ЖЕД-1

І. І. Пархоменко. Він самоІКритично ви-

знав, що житлово-експлуатац~йне єднання існує не дЛІЯ лю,дей, а

для ·нього.

Взяти,

на·принлад,

об'­ люди режим

роботи. У вечірній час, за •виІНЯтном днів прийому і суботніх днів, служби ~о­ го не працюють. Щоб жителі могли ІЩ­ рlши:ти якісь питаІі'НІЯ, їм довDІДитьоя

витрачати

робочий

час.

Запрооон'j"вав

змінити режим роботи підприємств і за-

нладів сфери послуг. А також дл.я опе­ ративного ро;з.в'яза'ІШІЯ питань, пов'яза­ них з енсплуата,І(ією житло'Еого фонду, наданням

nослуг

насел€!ННЮ,

ст.ворити

єдине в м·істі пtдтриємство, яне було б ПІІД!ІІор~оване міськви.нс~:-~·ному. Сюди увійшли

б

ЖЕО."

місьwномунгосп,

РБУ-4, в-QДонаіНал, д:льниця озет~нення, ,район теплопостачання.

Думаю, що обласний комітет дозволить сwорити партком для

наного піJДІІІриємс'11Ва

партії об"єд­

міста, Я.ний буде

очолювати і спрямовувати роботу на­ ших парrгійн.их організацій, ян цього вимагає па.рrія. ·


01110

е о~· о о~ о t о о е о о о t о о о t о о о t о о о о t t о t е • о о о t t t t е о о О о о~ t о оо і о t о t •• t t t о t fo о t • t t t t t t t t t t t t t t t о t t t f t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t о о t ·• t t t t tt t t t t t t t і t t t t t о о о •• t t t ~о о t t t о о о t t о о о о t о о о о о о о о о о о о о

4 ст~рІвка.

"'+

НОВ.Є--

.

ЖИТТЯ

І ГРVДНЯ

.

РОКУ

1988

-+

)tte•eeeeo~eeoeooeett~~~•••ooeoootottttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt·tttttt!tttttttttttttttatfttt~ttttttttttttttttttttt~ttttottttttttttttttto~· , ' . '

І fР)"ДНJІ

-

РОКІВ

75

З ЛНJІ НАРОЛЖЕННІІ ПЛАТОНА ВОРоНЬКА

ГРАНОСЯО В сКопи

б

мене

Хо•

бІльше

на світІ бупо•... Кажуть. справжю.ого

r:~оета

можна

ІШІІІІВОВП

розпІ'ЗНати навІть по од· ному рядку. Я'К'би я вІчо­

На

го . не читав з творІв Пла­ ІДКВавижного

все

одно б вигуинуtВ:

ре-д

rНамн

дусІ ...

Щоб

-

я

І

Фото А. КОЗАКА.

великого

neopeoтno ...

ІІа rlnl.кв ехо~• свІr 1 • • до ІdавьоJ осе.

ні вuо ае 1110811е аодвtр'в наших 8Нт~овнх ІІІкрОраІонlв стає епортІІВІІІІІІ маІдаnаом. Власне, по отих аершвх ударах ао футбопа.. ному M'JI'IY JIJI, дороспІ, внанаuємо JІРПІд весвн. А сr.оrодиІ надворі t·ие сн.Іr, 1 ве дощ, а ЗQтра пвав 31111&, а моро38101, хурде. mщв1111. ттк; п не хо•еТЬСJІ, все • аоrода

_ куте .СТИ!ІО .

•t,іир•

Напксаrв би на ІІ'ічному русІ.

Не богові дав би те

-

слово

МатусІ!

зІІ)'Ш)'в І зав:umа футбоJdстІв, І Dlбll'ie.Jdв свавапов шуаати aaТIQIIIIOro мІсцв дц своІх улюUпенвх 38JUIТio.

Копи б wене більШе на

цІ

С'ВітІ

було.

слова

вІд

-

Чи не ваІкращd варІаnт дп ввх

ВfЛНІКОГО серця 1 ПОТУЖ· ного духу. І ще -в1д збопеноІ доброти.

nіткові клуби, кlІІНати mxomrplв

про•нваниа.

В СІ

ayмhtutJI Людей 1 ЖУ.sа нe­

по,

що

з тих

чистих

виносять

.

ппеса

на

вод,

голубІ

життя народного та­

мои поезіІ йшов вtд ~­ РОВаноt на красу, на зуміння 1 любов до

родно1

дtда вІд

пісні

матерІ,

вІд

-

у

· кобзаря 1

дуШІ

власну

ро­ на­

лірника.

народно!

щедру,

таланови­

ту душу, що не мбгпа не

•народжувати ронЬІКову

Паль:цІ

с:вою,

Во­

nІсню:

моt зацвіли nепюст.ка.ми,

Рано весною таке Я npOJllcии 1fk: над

І

роиа11и,

юнІ!Сть

бува.

віками

губив з

рукава

...

ТакІ вІрші, сумнІ І nро­ tІнзливі, моr:Ли з'явНІІ'исЯ

І

на фtисьИ<>МУ

фронтІ.

куди моподнА поет добоо­ вопьцем

nішов

турного

інституту

М.

Горького,

з лІтера­

JменІ

могли

за­

родитися в душІ пІд час наАвищоІ напруги в пар­ тизанській засід'ц1. коли неваs~о

р І вний

насувавс.я

сме-,пепь·ний

не­

бІй.

1\оли думаєш про кра­ щІ 'В!Арщl та поеми Плато­ на Воронька. Іх просту, мудру викІнче:нІсть. перед очима

п..х:тає

СХИЛеБИЙ ИИМ

Над

са)ІІ

поет,

WJІІфувапь­

настlпьним

верста­

том. ВІн дуже любив шлі­ фувати камІння, яке зби­ раю на березі моря, 1 nри­ везеве йому з Уралу. Він :~нався

на

ЦЬ<:іМУ.

мипу­

Rав.ся своІм кам1нням, дсбІрним словом.

Гра.нсспов

-

яи

такий ві11

І В своєму ЖИТТІ.

Ю.

СЕРДЮК,

nоет, В111001ВІдальний секретар Опітки пись­ МfІННИНІВ УкраІІІ'. (РАТАУ).

сНоІІІLІІ жизнь• -

цtпорlчно,

до

В першу чергу в

старій

нипи

·

КиІвській

ПРИ

няття педагог О. Д. Ба. рацков nроводить на базt спортзапу заводобудівно. го

комбінату чи школи Ця ж школа надає

1

приміщення

дпя

трувати

пІво­

так вже й багато часу. як ,знову

зато­

ється льних

на

nода.

а

то

1'18самперед

треба

невиионаи­

спqртивно.

комплексів,

-

тому

но­

шпяху

удосконалення

ховио'І

роботи

за житлово

служб.

. за

мІсцем

слабка ба­

-

ви.

комунальних

Тому

1

змушені

Та це один бІк сnрави. Є А Інший. Тут же J'JЩ>уч,

вони

тільки

могою до копективtв про.

вже

на

вупи­

стоІть

ніхто

за

допо.

nідnриємств •.

Прийняті І сnеціальнІ pl. шення мlсьвиконкому, яиl зобов'язують

підприємст.

ва подавати необхідну до­ nомогу. Останнє з них да.

штаб ДНД., До просьби вlддати йоrо дп.я підnІт. клубу

звертатися

мисловах

не­

величкий будиночок, який належав віддІленню зв'11з. ку, Тепер його займає кового

тоеаие

не

квітнем

мииупого

прислухався. Ніхто не за.. перечує, що і штабові те

Р.ОКУ· Як же йоrо викону.

примІщення

вкрай

хlдие. Але

чи не в пер­

Для прикладу зверне. МОСЯ до сnортипубу ЖЕД .М З (вулиця Короленка,

ють

Co8no8 JtaPO.!PnoiX

І

деПУ-

,.&'1'08 КневсиоІ о61111стк. (На УJфаІІНСМОІІ ПЬІNе). Редаи'І'ОО А. BOJJOWHHIHKO.

по

тн.

сячі. До того ж · на РМЗ виготовляють обладианна для спортмайданчика. По. обіцяв спершу 1 диреи. t ТОР ЗПМ, але невдовзі иатеrоричио відмовився, тодt,

мовляв,

я

говорив

nід хороший настрій. Спо. дІваються в ЖЕДІ. на до­ помогу БЗБК, тут прнсту. ПИВ ДО роботИ НОВИЙ ДИ· ректор. Ось у такІй не­ визначеностІ

І

керtвнниlв

треба

Q

емивають

моя,

то

вити

можна

питання

ж

місяцІ. Поки що ж у . ипуобдерті стіни пtд.

якщо

можна

так

шефи?

ІЛЬКА

місяців

увагу підnриємств,

тому

закріплених r р о м а д­

ськостІ. було рривер­ иуто до клубу •М)иий де­

сантник•.

обІцянки

час Іде. а практично

І

знову

допомогтИ.

були

поста.

тичних

й lнwl

J?езсумнІвно,

б після ро-

Та

на краще тУ'f майже нІчого

не змlнипося. ТІпьки ось в очах Onera Бпоцьиого,

керІвника

кпубу,

rасне

вогонь. А. може, так тt. пьки здалося, краще б ·по.. милитися. Та все ж. ма. буть,

правда

за

ним:

по.

ки клуб не матиме фІнан­ сово! самостІйності, кар. дниальних амІн 1 не тре­ ба чекати. Немалі

трудноЩІ

пере.

живає І кnуб •Метеор• (житлово • ексnлуатацІй.

на дільниця М ~).

Але

спочатку в кІлькох словах·

про досягнення клубу, його славу. Вона вийшла на республіку. І справді. вс~ те, що здобуто юни­

ми.

футболістами,

його Од­

нак тут треба сказати

1

про те, що можна зроби.

ти при . бажаннІ впасними силами, зацікавленості ад. мtиlстраціt }f{ЕДу. завдя· ки 1ніц1ативност1 neдaro. ra. Тепер тут якщо ие райський куточок. то бпизько до цього. Затиw.

иоресnонАента мІсцовоrо .Р&АІ-оеаем• -

8рсІІNІрС•... JQ)fМPIPI КІІfІІСJоНОІ'G ~пас;;; ynpaenhru У АаРеоа JІР1JІарнІ: lhlt801oмa

БІльше того.

тут

синтетичне

допомогти. Але спочатку майдакчик треба nlдroтy. вати. А це кілька машин щебінки, пІску... Названі роботи пІд сипу. скажімо,

ПМК-5, але ж...

І знову

гірка триирапка.

При клубах.

що ство..

рен1 в мІсті, працюють гуртки в'язання, крою 1

зай

нЯтостІ

учнІв

у

вільниі

час

навчання

.стоятJ

вІд

пІсля уроків учнів, м'як< кажучи, уже вlдштовху. ють. Ось клуб І пропонує

в -даному тузІаст•,

виПадку

•Ен

провести ипасну

скажімо,

музичну

годии3

у ІхнЬому залІ, де 1 обста. вовка сприяє. І приблиз но така відповідь

пи

Nl 2 -

ти

дІтей,

шио.

31

це ще збира. краще ·

діть пектора

Звичайно.

приве.

до школи.

таких

прив.

ципів дотрнмуютм:я не всІ Так, У. школи .М 5 1 кпу· бу ЖЕД .М З найтІс. нІші зв'язки. Зараз, на. приклад. тут задумуюn

.

створити своєрtдие

кооператив.

куспиво в провести

класу?! Хай

• Іни

кафе.

І чи не спо.

такому вечІр

ка~

одноN

не образяться воtнтернацІонапlсти,

але І серед них не знай. шпося такого, який бІІ

взявся допомогти органІ· зувати військово-патрІо­ тиЧний клуб на сТоргма­ ші•.

Одним · сповом, проб. леми пlдпtтиових клубіІІ - не тtпьии Іхнl. Роз..

шиття. юних натураJІістlв, музн'fнl. Кому аквА до душІ. Але, зрозумlпо. в них зайнятІ в основному дІвчата. А куди діватися

вдячністю назвати прlзви.

виховуваним? До речі, за

вари•. якt випадають ду.

останніх -вІдnовІдають

са­

..;

ek.

ме педагоги житлово

сппуатацІйних

дільниць,

tx 1

карають за правопо­ рушення, скоєні Ііlдлітка.

ми. -Отже, найбільш прий­ нятнІ для них спорти. виі ипубв, технічні rурт. ки (до речі скааати, що технІчних немає не тlпь-

в'язати

'Іх

прямий

обов'язок 1 батькІв, 1 вчи.. телІв, 1 виробничникІв. А на закІнчення хочу з

ща педагогІв ЖЕО •Бро­ шу у роботу

з пlдпlтиа.

ми .. Вони . ж 1 допомогли пІдготувати матеріал до

газети. Це В. М. Сану. ров, А. І. Тичннськ~й. О. П. 1\ондратенио, В. А. Журавська. М. І. Фур. ман, О. Д. Вараниов, В.

О. МІрошниченко.

А. КВІТНЕВА.

РеАактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

...

..23-••; -соооІ

1-tl-91.

..[.

ІнАекс 11285.

Друк офсетний. OбcJrr J дру~

й

аркуш.

15.565 nримІрникІв.

т

Rр&ІК

Замовлення Н 6091.

--·------...,...,~---------------

CDPU8at 8ИAUJIIIц'nl, D~l ..,_.ІНІ. lrY'I· к-.с....-.. : 1~

.......,.., •·

-.

nокриття. Вже й ЦК ЛКСМ УкраІни обіцяв

81An08JAUWІOI'O Самр8ТарІІ, вJмІІІУ сІа..с....,.о rосІtсwарсТІа nроммсІІоаостІ І соцІц.,нмх nІІТам.. ""2-t2; вІМ)ІІу ІІМСТІ8 І

......at:

кпу.

хлопцям, особпив'о важко.

керівником, можна демон.

струвати для гостей.

комnлекс. зробити

з

майданчик

що /най

до 'проблем

Обгрунтована думка пе. дагоrlв, що- стіни . шкот

..·······

поруч

справ

nІдпІтковІ клуби, педаго rи ЖЕД1В. Але чому не. рl.цио учителі стають сто рониІмв спостерІгачами'

ІДЕ тренуватися 1 ви. хованцям •Метеора•. Ось 1 пропонує його ке. рІвник А. І. 'ТИІJниський такий

конкретних

ближче

н

бом

значитJ

Що маю на увазі?

ботИ, навчання прилучи. тися до фІзкультурних занять І дІти, 1 дорослІ.

обпаднати

. н; Ant

що

-

ионстатувати

оздоровчого иомппеи.

су, ~ могли

cBct

дlтямІ•.

не зробити нtчоrо. І нов заипиии на зразок «Ви ховувати юнь спlпьио' нІчого не вартІ без пран

органlзацtІ) немає, по суті, жодного фlзиупьтур. но

заклику

-

переконуємося,

no.lнwoмy:

ПМК-5

МІ

почали сумніватися 1

практиці не все так.

зробити для себе. У ра.. йоні •Торгмашу• (а тут же свtтпотехнlч ни й,

ПДП~2.

ремонтувати.

найкраще

ви­ Як.. не

10. tJ

СТАННІМ часом

Життєвості

nромнс.

nрацІвинкіВ .цих же робничих колективів. що дІти справа

сТорrмашу)

ськоrо. 10 та Енгельса, Але . знову туnик -

.пових nідприємств. Вихо. вуються ж у клубах дtти

"'04-11:

ро~отм -

·.

припаде

могти

Тцефонм: PQ&NТopa - о&-03-71: uстуnнмка ~ІІТора, вІМ)ІІу nартІАноrо жМТТІІ

8ІААІІІу

а- •'1Іхо•: ~.. сРОАІІ. ІUІ'І'нкца, еvбб<wа.

зау­

АДРЕСА РЕдАКЦІІ: 255020, К•івсЬu об.Іаст., .. &ровар., ву.а. К•Твс~t~~а. ІМ. -

rueтa вwхо.ІРІТ с 17 · aDPeJIII 1937 roaa.

цІ.

сказати,

необ..

шу чергу дІмм? В кІице. вому результаті й ДНД

оі>rаи Вро88Р(:ноrо rооодсно~

.кожному

вихо.

клубів,

проживання

доброві­

засадах.

Цl Толстого.

ane

в районІ

-І ось вирІшипи nедагог1 в С'ВОЄМУ - районі створи ти такі центри. Знайш пи 1 приміщення в під. валах по ву лицІ Кра сов.

боку тoprtвnl. До цих ще можна б додати кілька. Але основне тут ,иеро.

важили треба роздl. пити суму на всіх. тобто

то самих

Прикладом

не шеф Іхиій. До.

тільки

тоді труднощі? Мова вже не про тран.

зуміния, небажаннЯ :допо.

заперечувапи,

к

що

вий З4..й житловий мік­ рорайон. Друга (1. мабуть, най­ rоповнІwа) перешкода на

Завод же иавtть на паnе­ роду

основ­

створення пІдлІткових кпубів за інтересами . при здачі кожноrо будинку.

стандартною,

такоrо

металургlІ. ремои.

не

npoc.

спору~ення

Іх вистачає•. А чи чужі? nомога

бі ЖЕД .М З. В чому ж спортнІ .негаразди, штуч­ но створювані переІJОНИ з

І насамперед тому, стосуються вони не

оздоровчих

_типу: •Кому потрібнІ чу., жі турботи? В нас 1 сво.

-

на

констатувати

ного комунального Обп~ нання. ВІдповІдь виробив.

рах

уваrу

ия рJшень про видlпения приміщень. місць для

найближчого nІдприємст­ ва заводу нестандарт­

була

•Ентузlастl•. теж кпу.

тно-механlчний, заводо­ будІвний иомбІ.Иат. Вар.. тІсть його обІйшлася б у ТРИ ТИСЯЧІ карбова:щtв. На ремонтно-механІчному

пога.

ше.

пило. Підвал є nідвап. Сил ЖЕДу для виконан.. ня тут бІльш серйозних ремонтних робіт не 'ВИ. стачає. Звернулися до

чинків

. шковоІ

ки

t

но І ціkаво дІтям також

в

вище рІшенням, повнині були робити заводи поро-

них п,робпемних питаннях.

вання пІдростаючого поио. лlиня за місцем прожи. вання в · цілому. Копи говорити по-nер..

леум класти... Мину по не примІщення

бІд 1 в Інших навІть тих, показуємо як для своІх ro.

прим!.

·········································Ііі············· 61 1

пи тут педагоги своtми сипами зробити ремонт. 3,робипи. ПобІпиnи, по­ nочали

Інтереси.

стей. Але варто сJСовцеи.

занять

гуртків. якІ веде В. О. МІрошниченко. Щюбува.

фаwувапи,

своІ

його

щення, згідно а названим

МІСЦЕ ПРОЖИВАRПЯ--­ .МІСЦЕ ВИХОВАННЯ ·

ЖЕД

М 4 немає нІяких пtд... став. Ним вона має ста­ ти. Але стане чи не ста. не, справа майбу'І'Нього. СьогоднІ ж спортивні за­

.N!r 6.

врахувати,

Ремонт

55).

············~················~··················~············

міста.

Цазвати кпубом цю кім­ иату в будиику по вупи.

ці

якщо

Н ЕМАЛО клубах, які нерідко досягнення

цього.

частинІ

ж

що в старІй частині мІста немає жодного закnаду, де б юні душІ задовопь.

скпуб•

ro НОМІІ'N'n КомІІУИJІС'І'ІІ"Іес:МОІ парrни У~. rородсмоrо к раАониоrо

пІд·

мlсцем

менше було б роботи. До

але на хо-

підготовленими

ких. я·к М. Рильський, П. Тичина, В. Сосюра, О. ДовжеНRо, В. Симонен­ ко, Г. ТІОТЮННИ·К та ІНШИХ І нині жи.вих, 1 ти.х, що вже с.вl'І"ЯТЬ до нас. lз вІчностІ. Ного nрнроДН'lА ст.ру-

--

стані аонн сьоrодвІ

того

подну ПЩ>У року повнинІ прийняти подвійне иаван. тажеиня. І, як засвідчив аналіз, не всl вияв~писЯ

партИ3ана­

коsпаtсІвця? З джерел на­ ро.дних,

кімиати

при 8СНтпо.

во.експпуатацІйних дІльницях ЖЕО •Бровари•. Працюють вони, зрозумІ-

вапоевого сина з села Чер­ неччина, що на СумщинІ.

-

ці клуби,

створенІ

n~ - n~ до них у Платона Микитовича, ко­

пі'31НІше

В · вому

за

керебувають? Чи rотовІ до роботи в ееІ.ввьо­ аимовнй період?

Я себе не раз питав: авtдки ця вроджена іите­ nІrентність; це тонке po-

а

ара.

nервосуть

т:не

Так.

·

СJІПо,

Пnщлв би із променІ9

І

вІЦІJrу

ТОРІ'JС на­

РQ88В дц пІеоввх

пе­

серця\ . Коли б мене б\льwе на свІті було У час.t. ~ nросторІ,

прод~

fапвва Кора

рядка,

поет

J101CJ

првврае,

фото:

иодаруповоrо

тона Вороньна. окрім цьо­ го

Новоrо

. 1.0

Ще І даае•евько, оДІІ88 в )'ldaepual laleвt · 50рі... Вепввоrо Жовтu вае відкрІІJІІІ від.1ФІ

.І 1 - 8 0 1 'I'OJ•rlftдl.

#191 1988  
#191 1988  
Advertisement