Page 1

Пролетарі всІх "раїн, єднайтеся!

ОРГАН

РАйОННО}

МІСЬКОІ

ra8eTa ВВХОДИТЬ 8

квітии

17

району ретепьно

ЦК

КПРС

ДЕПУТАТІВ

тину КПРС

напря-

3

енономічного

Ф Середа, З грудня

соціаПЬНОГIІ

СРСР на

пе-

тих ронів.

ріод до

до­

нумент охоппю.: найва",пиііші сторони

керівництв!)м

СРСР, враховуючи досвід інших соціа­

аівництві, у зміцненні могутності нашої

ІІіетичних ираін, втіПЮЕ стратегію і тан-

БатьКіВщини.

ЛенІна

НапружеНі

н:!вих досягнень у комуністичному бу-

~laHa вlтчнзняної порошкової мета· .'1ypгlї заводу порошкової мета.1УР­

гії іменІ 60-річчя Радянської Україии в десятій

ти~

f-\!1PC.

ширше

таЖНIІК

І

Іmх rю6 і т KO~I\'H i cт

шин06У.1~' вання }\(lваннм

у

з

пресі

проеЮО'1

ш-; Епrс :10 ХХУІ з·їз.1~' партії ~, OCHOI1Hi наПРЯЩІ еКОНО~lіЧНОГО і сопіа ,lЬН')-

Р03ВИТНУ

ro

СРСР на роки і на 1990 року'". Jj

1981-1985

період ЯКИХ

до

накреС.lен()

програ.ЧУ

ШИРОКУ

да.1ЬШОro

Рnl ­

витку каШnїКРllїНН . ВОНІ1 :;,шевняють. що зРоб.1ЯТЬ і cBiri ПОСИ JІЬНИЙ внлад у П f;нконання . П,lil.Н .:ІЄСЯТОЇ п'ятнр;tl­ ни

:\аЕЮД

ново,

виконав

ОДНИМ

Із

ДОС ТРО­

перш'іХ

весь

свої

час

вико ­

нашого

переВJI!{ОН\-f:.111 )

заЕцаflНЯ.

: lИстnпада

Програ'll'

ВІшона .l!!

па

107,8 проuента.

ПР І І

СЯЧJjn.ч~-

112

за А:І<111 11і

~Il­ Т:І -

rяч liарбоваНUіВ 1' : IIII'(' Т ll 1Н

npo.1Yf;l\iї чі

н;;

TO Rap i B

'1Н С,lі

на

-

4.=:;,6

ТНС/!­

120.7

liі\рбоваНuіF>,

~.

тnчу

ш."рr;;';;JJТJ:У

тисячі

карб :) ­

ваНЦіВ.

ЧЮІ IiРИТТЯ

б,llf;';;Ч Р ХХУ І

,1ень ві.1з'ї з і1 У

порошко­

завдаиь.

цеху. Яfi!!Й fН!ПУ СJ; ає то Аари :PIТ нарnд\". Ось Y;ti(' трет і й ~Іісяць Щі пр;щ>о­ є~o в рахунок [981 РnК У

її

Увага

щення лкостl вироблюваної продук­ ції , усп!шне вирішення соцІальних

аа.воду

про

J;n.leIOI!B

П·Jlтирічцl.

винів була СПРЯ~10вана на дальше під ­ несення продуктнвн()стіпраці, піДВ'І­

рапортув<'ІВ

'13 опу('Н ; ­

завдан­

ня стояли перед трудІвниками флаг ·

3 ве,1НIiИМ інтереСО:\1 зна.йО;\I.l яться пра Ц і 9ННliИ ТОРГОБе,lЬНОГО

відповідальнІ

it

д~б ' ється

ШИРИТЬСЯ ЗМАГАННЯ і

гортається

:3~lагання. ;IРНК.lад

Особлнво ударно ПОТРУДIІВСJl К().'Ісктив піДПРИЄ~lства У , нннlшньом~' році . Мета .1УРГИ взяли зобов'язания; десяту п ' ятирІчку внконати до 63- ї річнИці Вмикої Жовтиевої соціалі­ стичної революцІї. І свого С.10ва іиі­

роз -

СОIl l аЛ1СТИЧIН'

3апа .1ЮЮЧ!! і'1 y;:tapHOY праl,:

ПОfiа:JУЮ ТЬ

С.lюса P-~IOH~1('ХЗНОСfi. lа.lаIЬ ­

0~1е,1ЯНОRНЧ

цlатори

ПаF>"')

:щ іН Н і

,'Оf(іЙ

НО!.Щlj

ЯJ.«()сті

H~'IOТE>

Ніі.

ПРlі

tюбо тн

Віі ·

ПРО

1

енер-

гН вик"икали у IІраJtiвників заводу рlшения жовтневого (1980 р.) Плену­ ~IY ЦК КПРС, npO~IOBa Н:.і ньому Ге­ нерального секретаря ЦК КПРС. Го­ лови Президії Верховної Ради СРСР Л . І . Брежнєва, У відповІдь на ТуР­ боту партії і УРПДУ про зростаНЮI добробуту радянських JJюдей пороmпрагнуть закласти ~tjцни1t ковикн фундамент для роботи в першому роцІ одинадцятого п'ятнрlччя, вишу­

кують і впроваджують у виробництво додаткові

резерви.

Сьогодиішня наша розповідь иро кращих працівИИКів ааводу, їхнІ тру­ довІ здобутки, про те, ІІК працюютr., живуть і вІдпочивають члени переца­ вого колективу Броварщиии.

ТОВАРИША

fОРИЗ0н rrи :мужності

] 20-12,5 ПР '):

ЦЄНТіВ,

ширвжитку.

ТОВАРИШ

ВllК') ­

І. МЕЛЬНИЧЕНКО. ИдчаJlЬИН!( цеху товаріВ

змагання дотримали з честю,

Новий приплив творчих сил

J-iорнШкn,

..

га,lьваНЩIIl1П l\Іар і я О.1ЄIі­ са'l.1рі;1на В : lаС"IfК. ЦВЛХО­ !'111; і\lиr;'.'J:І ~ Ф(>;І nРО В I~'j 1())1а сп; та багато іншнх. ЯНі

2 коп.

60-РIЧЧЯ РАДЯНСЬКОІ УКРАІНИ

ність у тому, що раДFlНСЬНИЙ народ під

"'ИТТІІ нраїн" і суспіnьства, узагальнює практину комуніСтичного будівництва в

нання

1980 року ф Ціна

ПОРОШКОВО}, МЕТд,ТJУРГП ІМЕНІ

тверду впевне-

партії

ОБЛАСТІ

ЖИТТЯ» ПРО СЬОГОДЕННЯ ЗАВОДУ

розвитну

стосовно до ноннретних умов lJісімдеСА­

ЦК КПРС висповив

УКР А ІНИ}

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «НОВЕ

ми I!нономlчного І соціапьного розвитну

1981-1985 рони і на 1990 рону». Цей r,ІІНПИВИЙ

ВІА З'І3АУ АО з''fЗАУ

наЙlJа",пивlшнх питаН!l І

ПАР Т

КИІВСЬКОІ

народу

вивчають

«Основні

НАРОДНИХ

НІ 191 (5122)

року ф

1937

плани ТРУДllщl

РАД

КОМ У НІС ТИЧ Н О І

••• nартll-

Плани npl!8HT

МІС Ь К О ГОК О М І ТЕТ У

БРОВАРСЬКОГО

BO, ll1.1H~IHP О :l ександ­ РОБИЧ ГРІІщенко ша ',iapCbhnro роду. З дідсі­ ,1Р<і.1і_l,з

робіТНIJI\.

І

.1Ю-

608 .10 праці ііО\іУ прoJ­ Щ~П , lf'на з ма,ж\, _ То;.;; ~a­

РЕАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ ДОКу робітники

3аціка.мено цеху

ХО.1JОДИЛЬНИХ

ка­

мер ОЗНАЙП~ИЛИСЯ з викла­ ДОМ

по

ра.1іо

прnект у

чи те~начи ТИСі1

буде розвива-

вироfiНIІЦТБО

сивних БЮІГ>

лкції .

річки,

.1IСОІ10Ї про-

ВК,13Д

I1plIF, ,\IHO,!

«Основних напрямів еконо­

нута Т31>J)Ж ссrііюнз уВага

на збі.%шення ВИПjСКУ ви­

ВИ'Г1\У

1985 1990

соціа .ЧhНОГП

роз­

внесе у

КОН1\ретниfi

реа.lізацію

довго­

шо ;jB~r- прn"пвих пrnгrзч ро~вит­

мічного

і

в рахУНОІ\ наступної п'яти­

прогре-

СРСР на 1981роки і на період ДО

СnКПRт;іених щ6.1іn.

рок}'». Особ ;l ИВИЙ ін-

(.інат '\:16

пррспек-

терес і схвамнн!! КОМК.ти -

тиви

соuіа.lьнп-еКОНЮlіЧНQ­

ву ВИJ\.1I1ка ;,п Лlmоженн!! про те, що випереджаючи-

ГП рппу . lїо.1РhТИВ п"ху К~Х(JННИХ ~leii.1i~, ПР;ЩЮЮЧИ

pГJKiR ТРУ Д ІІВСЯ (')єзпnсерс дно о в забої. де НІ ті , lыии

ОНУФРІЄВ,

керІвник

КОМСОМ{І,lІЬ-

CbKO-МО.'10діжної

бриrа­

дн СТО.'ІJlрів.

hО.1И

ЩІ')

не .1Вlшав до тр уд нощів.

Деревообробний

і

комБІнат.

!lе,,~ IUI,О .1 И.

пін І %7

року

ГрIШ[ЄНhУ

ЯIі.О.\l)' HalipeC:I€HO ШИРОКУ програму розвитку нашої Кр:tїНИ _ ВОНИ ~ofj()в'язаo1lIСЯ п.~ан Двпх місяців 1981 року ПО виробництв\' Тl1

.'i'~ І: пт

чотири З ПО.l0ВИНОЮ РОI\И, виконали особисті п'яrиріч-

,1арства 3 веЛИI\ИЧ інтересом знаЙП.IІ.~ятьс!! з проек-

ІIРОДilЖУ державі тварин­ ницької продукції RHhflHaTII

ки

TO~I

дО .'ІН!! від"риття ХХ \l з'їз-

3азич~ькпго

R~РIiИ

віді .на,

СВИ-

трfiF:Jцинrыігоo

від-

,!!:!ка. Серед них Ната;пл Андріївна Щиго.%,

КПРС

« Основні

Нішрями СКОНО)lі'IНОГО і ~n-

ціl\.'1ЬНПГО

ІЩ; В/ІТ 1\ У

на 1~81-1~85 роки і на період ,'{о 1990 РОК},», в

А. СКРИПНИК, rn,IQВНИЙ зоотехнік радrocny імені КІрова.

РАДЯТЬСЯ РЕМОНТНИКИ !\Іинулої суботи в рад­ rоспі .ТребуХіВСЬНИЙ» від­ бувся райnнний Ce.YIiHar , на ЯНО~ІУ БУ ,10 обговорено питання підготовни техні­ ни

до постаНОВIiИ

на

зимо­

ве ~берігання. хід ремон­ ту її, На ce~liHap були за­ riрошені ГО.l0вні інжене­ ри . Щ'хан!ни. завіДУЮ'/1 ).fашинннмн дворами, брн­

rадири транторних бриrад

господар с тв у роБОТі ,1Н

vчасть

раііону. ce~liHapy

ГО:JOва

П_

1':111-

ВIІ}{()НКі)­

му районної РаДІ! народ­ них депутаТіВ 1\1. О. СергіЄНf(О. нача .1ЬШ ІН гпспуправЛ іН Ня

райсі ~bВ. И.

:\[е.'IЬНIlIі , нача,ll,НI!J{ ра­ IiОIlНnї іllспеf(l(lї Д r !1Ж­

сі,lьтехнаг,'1ЯДУ Г . Ф. C~IJ­ ,lенчун.

чого

:заПУПНИfi

кер ую­

раtkі.'ІьгосптехНіКОЮ

Г.

СО:ІЯНИК.

rO,lOBH"i!

інт('нер раIiСі,lьгосптехнl­ fiИ :'vi . ф_ ДО ,l1t\еНf(Оfl. 'У'IНСНИfilf ce~liHapy пr ,~я­ IІУ,111 ~lаlllllННIfЙ ,1Вір, май­ стерню, ~lаЙilаНЧfff(Н .1:11: :\ БЄj1 і гаIlНЯ тєхніЮІ в рад­ roclI[ «трrоухівсыiJй''..

В. ДАВИДЮК, в. п. І'ОЛПRНОГП інжене­ ра радгоспу «ТребухІв­ СЬКИЙ.,

-усі

комуиісrу

ВИП~.lО

пеrе­

«сmжіііного:>

ОО,lді.1У

ДУ ,lCHiHChl;nї п~ртїі,

СРСР

ДО.1атн

пєреборював

О,leIісандра l\арпівна Радченко, Ганна Дчиrрівна .1асрн(;(), Софія I,l,liBHil Федnрченко та інші . Нині трудівники госпu-

ЦIt

Їх

Ha,1E';.;;a,10

:КО!IelШIВ радгоспу імені Кірова ще на почат,,}' вересня рапортував про виконанн!! З:lВ.1анн!! десятої п'ятирічки. Ще раніше, ва

крn.lівники

Д ове .l"СIІ

перєква~іфікуватися в ~leTa ,'lypгa, р06ітник

з ДУМОЮ ПРО МАЙБУТНЄ

і

[JO~cyДЦ­

,'[(1,111

так.

!IТИ з

Д()ЯРКИ

шахтар­

n113HYBaR

РСМЄС.1n. а й прn1IlUOR шнр()к; ГОРІі30НТИ жит~йської науки .

Cf,J,e

І

В.

ЦР 1J3I1a'!~":, ЩІ) lІаш KO~I­ ШИРОfi!

1\)' дpp~BOn!lpnIiHnї ГА.1узі.

I\I')НОМlРНО, шо- вибираю­ чи Ш,lЯХ \' ;';;ИТТЯ. піш,)в с,lіда\lil батька. Вісім

заВОДІ'

під­

поро,и,

ііової -~ieTa .lypi-iї в ІІ"Х 61',10 наі\важче ,

ЧИ\1а "n' ар06нн їмн

р ук аМІІ ,

сррцсм,

він

CBJ-

Р03\' МОI.І,

щоб ста6і"ізува­

НІ чікрnк.lімат у КО ,lек­ ТИАі, lЦоб вивести його в

Ilrn~ ' Іові. Не

АН1І3ДКОВО

'ІЗТКУ

70-х

його

H~

по­

n6ra~H

''f'KJ1rтapC\l IlrXOR(1Ї парт­ "J1 I'ані,аllії , Дп nстанн ' ,о­ rn час у БСЗ:J'lінно БИ­ КОі'1jАЗВ не

І[Є

п~rтіііне

віДllnяіJ~,lЬ­ У)РІ'чеНН;1,

,\ НlІні - ,З С Т\' I1ННК ее;:· рнаrя партійної органі­ ЗЗl[ії Il(?X V, У зв'язку ~ n с вмнняч fювоі техно лог ії 3HOf\V с тався «ПРОРНR». В. б, Грищ~нко

ДОК.,ав

усіх

старань

зля

ність :I"il.lHIJТH нової .lі,lЬНlщі НЯ

мєта,l)'

На

~ обсягу

не

вага>()­

ді,1,

Нині тру . іНТЬС}{ стар­ шим майстрnм, Зміпнив ТРУД О В У ДНСЦНГ1,lіну. по­ L'И.lИВ ві:lповіда.lьність

102.3 ПР(1uента виконано в ,1ИСТ;)­ П , lам

-

КО:Н'КПІВ РnЗПИ,lРН­

ЧИ С Ь Il(?J1РЙШnВ праuюва­ НІ у ві.1стаючнЙ пі.lРОЗ­

ПЛАН ВИКОНАНО палі

ПрИСКОJ1ення

темпів освоєння орноі­ Ha ,lb HUЇ T~.\HO :IOг iї . А I,O,lH н~ з рі .lа необхід­

Ba~"BO ГO

виробн~­

Ilна К('1,lрr<1'ИВО~ :;авnду пnрош~ової ЧЕ'Т~ , l\rгії. на 103.3 3 випуску то­ Rарної продукціі. на 101,5 з реа.1і­ зації.

ТОRЗРl1шів по J1nfinTI 9а :lОРІ' Ч СНУ 'iII С/lрав )'. І в тnм)'.

.1,:а З

що

[[ех

І' перше

П').lnВlllїnю

за

роки

І'

;,;;рвгні :'З(ІІ·ІЯВ п е рш' \JіГІ !е по 3;;[;".1),. ваго, \lНЙ !'К " а:І hO ,II YHic r а В, О, ГРlІIIІI I .;,а, В. КУЗНЄЦОВ. старший пеЧОВIІЙ, де­

мгзт ХХУ з'їзду КОМ­ партії УКJ1і1Їни, деп)'­ тзт Верховної РаДІ! УРСР.

Варто ві.11НЙЧIIТ!f. шо

\'Ja pHO ПОТРУ'

JИ,'І НСЯ ~o"eKTHBH В С ІХ и е.\ ів: за реЗУ,lЬ­ татами І " ',:'ЮТИ в ,1 H CТOnaJi віJ стаю ч.!'Х HfO'laf. Ие да. , п і_lстаБJJ J1p3,lhHn СЯОJЇ­ ватися

на

УСП1щн є

заRершенн~

РІЧН:):

програ.\1И.

д. СЕРВIНСЬКIН1, ГОдО8НИЙ економіст.


*

2 стор.

грудня

3

року

1980

НОВЕ

в РОБОТІ г-­

ЖИТТЯ

вся КРА С А Л

10 Д И НИ,

ВШ ШЕТ до ВПРОВАДЖЕННЯ

Цифри

МагістраЛЬНІМ

і факти дуже поширеною ІІа 3аводl є спецlальиl~rь спікальиика, Всіма її ТОН­

к ур сом

кощами

Епоха haykobo-теХНlЧНОI реВО"]ЮUІІ В чоМу П 'хоб"lивості. Однозначно вцповісти важко, але ,-, r n '.J:1H" рису можна говорити з пеВНІСТЮ Це

s~с?'!'чнн-!!,

ПРИГІнаlhННії,

навіть

!1!1\1:1 ':10 БС!сі' роботи. ,РfБо,]юuін В науиі І

І

ТС\НІU1 .

-,

реВО,lюuіЙн.lЙ

3 косністn ,,,'рство", СГJравжньоі повагн д() науки, І ,'зуаНН'1 рахуватися 3 неп»,

(

'І,J",);,кення

На

!{ашочу заводі -

ТЄ\НО.lПГlчні

І

3!:11l0ВІДЗТИ

так:

проuєси. ПОРОШКОВІ вироби СВІТОВИ,!

-

lенно І СПlкгння подают!>

повинчі

методо,,!

3авжди

штовхання,

(

СІ"Т)! П1.1]ОН1! У муфе.lf, ВОНlі HPPI.'l'f') на.~азять ОЛІ!] на О.1!!И, а ПР вже авар'" аб() «КО3. 1 'ЧНЯ», \\'13,на 8.1()скона,lЮВати IlЮ СИСТ"'''!'. a,lf 1"13-

! ( (

~

( / \

\ \

, \ \

\

',І)ГО

П1JНЯТТ'!

n!СН,

1 реб а 1I

ПРО.J:УКТІ!вноп!

агрегата

не

,106'1-

перебудпати раJикаll>НО, на прич-

штор', інш!И основі БЮ.1] ПОlягає в TO~!':, ш'1(\ не штовхати пі.l­ .1()НП, а станити 1'( на транспорте[1 Hf!\! ~юже 6':Т1' ПР!;"1РО'1. (1Т'1а[та СТрІчка. у, застосування la~ "!ОС" звточатиз\,ваТI1 Н.\НО,lОПЧН!!lї проuес, :':":'1 п1ДВИШIIТ!! продуктивніСТІ> агрегаТІВ !lаr;Тlі'Іний

КОЧ1ТfТ

ЧВО]\',

проана ,l!зуваВШ ІІ

[lОiJ'=П'f1П'!ВНI

начітк!!

IНЖЄНРР1В,

l'\B~ 1ИН

іхню

1НEl'JТ"P\' "~о ПРОТЯГ'1\1 п'Я.ТИРІЧ'Л р"ч'о6кти і Б"і'ОБ3111Т!! СТР!ЧКОВІ J1єчі 11<" бу!" РІ!С!'. fm В r~.ННП,Т-:n"\' (ою,і ПО.1іБНI1Х ~.ОНПI'\,шіl! ше !i~ ~1СТr>совува.1И,

ти

1"НUеВШ!

1 HIXTf'I

не

PP"Y,.lbTaт.

111 на'!!',

ПР()ГНО3УВ~·

ро"у\!Н1!И

[1ИСК

спеШ311СТ!!

на

,аА"Д!

БвеЛі

\ І'

ДІЮ

ВІН')·

ЕС"РО1УhТИБні агрегаТІ! .Jвтrrrктва ,1д\ рєата .п~р­ -·,аFЧО' прем1і СРСР і ДсржаF!Н!)і J1pe"li ~PCP

РО')l?, а ЧОП о,! { В це,у за,lізни,\ ПОРОШ1(lВ У Р~3'іл,таТІ f1!двишено ПРОДУКТИВНІСТЬ праці 1

Ey .lbTYpy вир06ниuтва РЄХ(1]і' рОБІТників на

вування ру

в

До того ж

створено РIO!!>1 багатоагрегатне

J.li! '1Є­ оБС,lУГО-

пі.'!Нято rерє.'!ню те\lпєрат,;­

~!\'фе.1ЯХ

' Звича"йно, переходячи на роботv по ново:,!у. H~

УНИК,lИ нових -проб,lе\l. Так, сіт!'а через П~ВНilЙ час виходить з "аду. потребує заміни. Тому В;,\­ рішено застосувати CTa,lf:BV СТрІЧКУ ТІ на СП~­ ша1!-не заМОВ,'!ЄННR виготовив ЧОСК(1ВСhЮН\ за­ ЕОД"СЄРП і '\\0"101», Зараз ПРРШ!f1f агрегат з иич

транспортним

е,"ечеНТО'1

,ап\'скаЮТh

у

ви­

рОбництво в цеху за.lізних ПОРОШКІВ. (.1ід вказати, шо до нього в СВІТОВІМ практи­ uj застосовvвали стрічки ті""ьки на е.lектропеча-('

На

нашому

підприємстві

вон"

вщ'оваджені

в

\rvфе.l'!Х з газовим наГРІВО\l ,.\ ПІ" 01нача~, Ш'1 броварські агрегати 1начно .1ешевші ч aH~ ""oril, )ші ДІЮТЬ У США, Канаді. ФранЦІ), Япон!! І Торуючи

ШЛ1!Х

У

незвідані

06,1аС11

теХНІЧНОro

п!,осресv. піонерів нововведень, трап,нється, сп;',­ кают)' невдачі, вони нррщко потраП.1Я!'1ТЬ \' коц­ от 1іутн! ситуаuіі_ В такому випадк\' п арт.!''1'' , 1 OJHOrO 601<\' по-паРТІЙНОМУ вимагає виконан'{я програШІ робіт, 3 другого' -, ВСІ,lЯКО піДТРИ\lУЕ еНТ\Т.31аСТ1В

Так

нас" ]С:!

!lI1И

0\:,10

розроБШ

Й

осво",-нні

так

званого

',:nп! Е;О" (РСР

~ /

роботи, І

He~!aE

;Іка

чаБ.,'­

ПІЕі надзвичайно

ЗДlі'ІСНЮІЧ,ЧС;\

потреби

чето­

-

синтетичного

Н'/, Газета стеЖИ,lа за етапами

(

орипна.'t>­

чето,1V о'держання порошку-сирuя розпи""енН'!

ставою ДJR

ТИВНОІ)fО

вперше

зvпинятися

H~

в

.\~та.1Я\.

lСНУJl1Чllіі ЩЧНИХ

чнп].

був ~!a'lППРпJYКТИВНЮI і

діючnгС'

RНрt)БНИUТЯJ

,rр",ТОРСЬКИХ.

теХНО.l0Г1ЧНИ;;

(і,т на СIЮ1" .заСІданнях

І

(\VДI1",,:IЬНИХ

[10-

Оу.l0 проведено й спі,lh­

H~ С.ЗСl.1аНН;j парткомv sзsодv та партБЮро ГЕ'!­

fl1JrЧJноі

[ТеЧJlП!

",

ПМ,!\-15,

виконання

п .чнv

у

pe,,"-,1hтari

ll1а,I'1('Я

важ",ивого пункТ\'

сошально-еконо:.!ічного

проuенТ1В

Еоо1Н!'3

СИРОВИНИ

переБУll()ва

п'ятирічно­

ро,~итк~'

Т<lВ\', РОЗПИ,lення <:1а.10 реа,lьністю

з~бг1КО,lЕК­

нині лише

-

В!I[ОТ08.1;\01(\

31.іЙСНЮfТI>С'l

з

Q>(іllИНИ

і

R

інш!ІХ

дев'ять разів

,111 ві сть

Е'ИГПГО!і,1ЄНН!І

J-1H

1ООО

~

ше.

ВЮlага в ВР,JИ­

не

ТИСІІЧ r;ар(JПВі\Н1J,IR, Hit дпr:ягн)'т())!у

активно

[1;,1.

ду їі нада.lі прагнутиме бпи ротьби

за

наvково-технічний

,

на

11~r.,'1n1'\іЙ

прогр.,

Б,

секретар

111)-

ПОПОВ. парткому.

до

ПІВНІ 3RTn\13 ТiI~OHi1HI

ТТРЧІ ЛЯ І'піliання

Ріnвn-нхнічнnгп

ФIЧIКНIПНI1Х

на

Н,"І ЇХ В еНП.l) ilТі! ЦІ !l1 и~{,ага1n с.\[прn­

два

ГВI.lПI!ТR~

aBTOp!'ohl

frтnтнnю П[1J1ХI]Нnї

[іНХ,

на

R1.1ЧіННIСТf('

п~чі

Ві}

І!ІЦТНИХ

І

~Y.

"О"ПЛРIiГ

пр,Р~1'ВЮrт!- ПГПТJрrУ ГП!Кі\ННН і nXO.lo:!-

I!J

ТПСКn\f

nР3

печі

У\1nJЩ

q

НПБflП

заПезпечить

учасТІ

ПРn'l!іil\НИХ

технюогічнnrn

газу

-,

~

Д!'НО

4

j1ащ,

нв"к.

рази,

liапі-

УРСР.

ЮНlдидат

*

сп\вробі'!ЮIlH'-Тl!тутами

80 !lQf(11!n\1ls на

ЙОІ' К<lрl'iов:нщів.

1971--

Бп,ого';",

19,'9

RРИВЕНlЮ,

ро печей,

~Іільйони

24

РОІШ

/JP\}!I"lt!"d'1 \10боr-у ;J за

,=пі.,ьцу О,

гос­

країНІ! одереконnмічнюl

УІЮВО в 'f Р \) б н ичm-о СПР'Р1уваННR ІЩ 1 ~tіль­

ГПl­

ІХ

Тn\lУ Ві1ТГНУ Р1РЕТрпрнрргії В

IІ"РnДНОМУ

~'

І ОРГіН!і~аllія~!и, 'УКЛ'І­

f;;!'Тьника,

пи­

роки

1972---1979

..

фрИ!;-

ч е ЧНІ1ЧІВ і

проIV!Ю:'­

~a

3ав'щ чає з 30

чрхаНJ"пванпп гПlкаННіІ

ТР;НПОРНОЇ

.'ІОБостІ

ефект

Гі!-

нач,mьник конструкторського бю­

:mtПИТtf

удос­

карбованців,

пра ні

у ВIТЧИ.'Нi'lнііі і :ЧРУnlif:иій практиці, А .lП,'ВП.1Я~

комп­ рІзно­

ПJlТВIНIі1

АНР;ІРН­

e.1P};TpneHPpГli І

ПП,lI!1ТПНЧ

БисоltЮfН<1Нll0В"НI і не чають aHa.lnriB викnrигнння

ОХ оп.;1 ЮЄ

подаРСТВі жано

!1ІЙНИХ .1!ІС"IВ В а ВТО'lатИЧНn\IУ рржичі

"раїнах, с, БРJ­

j!;PHH"I [11.1 [lПГ:ТlЙННЧ

1начно

ГП1ка ,lЬНИ"іR,

hf1f%l!in-

Ні;1 .1;!Гіnl'nВ\']')ТI-С;Т В срср, СТНА,

ФРН, ЧССР ц іншю

прогрrп-,:1

ТИТЬгR ГПnЖlІвання

винах!,l,

RРРПIIi~."Іl-нпі

Т",М, 1 ;ПЩ" ВЩЮВ1І)IЖ('"1)

JНВОД' ек/)­

16 "

!!О~fіЧНИnJ ефl'КJGМ 139

тпн!чних

~llльйонів

.'Іауреат Державної премії

карбованцІв.

-------------------~-_.~. ~~.~~ .. ~--~._-

:ЗА 3РА3f>ОВJП1

СЕРВІС

На знімках:

"ЦЕХ ДОБРОГО НАСТРОЮ" Турб!'!rа про!юдину працІ. пр!) Ї'І добро­ б~т п!'!ст/йц!,! ііі ПQ,'!! ;зору паРТJlОМУ. З!Н!ОД­ СЬК(lГО ROMirer,v профrпl.тпш, адм!нlстрапlї. 3Г!Дl<'J '3 R!ШLlI)ГОFQРОМ .• на вирІшенн" r:оцlаль­ них питань Ішдl.ттяються значнІ КОШТИ. ПІР '1ДИН П 1 1Р'1"П;n УП'nГflf" H~ H~Т!In\1Y .18"'1ДI " чнну"nч\' ~I\сяпі ПР hnM('iIH"T П ·" С,ЧТ,і]Г)

СІ; Ч.:]\·

;Hlnr r ,

"'((1;1ЯТ)'

r 1\'''1(11'

пр~н

і .ЧГ П ,liF.РНН;J 0,1 "'Г\', !'РЧ'1fПУ H'~-ТТH. хі\!-

у Р'У'n"Рёl1If1ення ПРFl1\I"НННІН сеР"іГУ ПР Р"1і1НІ

rтrnCТOt'll

rR1T11

;-:nлеf<rив ПР'Щь"витих .lюпрl\, >'Іні пр",нуть !;!П{ОНіНИ "ОіIСН(1,

В

:Щ1"П!Н('\

ЙНR:В у ',Не),'

hР.1)ЧТНljХ

строю»

П.;rРЧ1

.1€HFl 11>'1

на

гn

('і,'ЛР

Н/!'-

p-еМОНТ

ШИf'ЦЬ, на-

,JOOPOf()

..

МІЦні

теХНІЧНО

'!8ШI!!{аМff.

ші ро!{и Ні!crупної П'і!­ ТИР1Ч1Ш ВіН :1аltмр у ІЩ­

гтрпl?Н ~a­

РУЧЦ;:j

а

прагують.

f{IЧНI

П()-

й nргаНізаціЙно. В пер­

яних

"і1іЕ!{д

П'"

ВПЛИFlaf:

Onl'l!lHaHr1

nro\m.1P!{(, ,:~' чаСНJf'!f1

IЛ!'ИДR"І,

(тр()!{

П'ріЙ роБIТНИМ1!;, У ц! ДНІ йде П1дгоT()BRFl до ПУСFУ Qб:1аДнанн>'І ;РА Х\~Іічної чнrТFН речей, Вчора ,nррш) пари 8:1УТТЯ !1РТІ-

гтrИЧIЩРН!{" "і!!'а·1]ЬНnЮ n'1('1ЩР~1 6.1И1f,Н'1 r;гю :,!РТР'В

"аЧ(18лення

110РОШКОБИЮВ

пра-

рnбннчJi!

CTp~rHTYPI

pn"

nrЖlикані

ТРЮІvвати п~хові П<!.РТСРГі!ні"Зш!. Ко.1ЕКТИ", 3~B"'­

пеЧІ

пати

впрпва;tиВ у FнрпliнПІUВП ВИГn!іОПРО~П;­

бітиИКів-рашонаЛlза-торіБ

Д'1t1иваЮ1ЬСЯ

рФрпивноj

ПnRннна

R]R1ЧІ ПР(1ДУIiТИВНIШ()~] БІД сучасно! вер­

нnвних ПідJ'If1~ді!l\м і

УСІ11Х\'

flі,lhШ ~"a

тика.1ЬНОЇ_ ПРЧI, !І!> і зара~ ПРМRТУЮТh­ Г.!!. - - це Дil,lhТПllїr "ро!> у РО3RИП;У на­

rпрпnдягv

шо

~рза\і,а,

пюрп

П,lрржанn

rIporpiJMB

дексу

,ЧЛ В наступНІЙ [І' пиріЧI(і, Вона [іудр

"ОНгтj1П;ТПРСЬКОГО

ЯFІ

"аIЮД Пl)рmЛRОВОЇ мета­

лургll.

та

гтвпrеННЯ~1

.1І!ше за ~'~ІОВИ кардина,lЬИ'1Ї ,10ЧКН СТі!рих ПС,І­ \0 1'JГlЧНИХ YCTaHO~OK , Нешаб,lОННО, ТВорчо ~!Ис.,ячих інженерів ір',

показує,

зупи­

АН

И~:!

не

Досвід

HF

бюро

"роварськнй

-.:..

~laHiTHi

\11І

печей ПlШОR ІНШ!!\! ЩlRХ"ПЧ, Рnаробив і

.1\fc~iF,

УРСР

твпрчиl Iiп~е6ТИR кпнrТРУ~ТПРIВ ПР3UЮЄ

R гтра1ЬНПМV 18,"11 nnEPpT а ЮТf, Ч!lСТОТУ

цеч х

біль­

конструкторсько­

технологІчне

кона.!!ення Т~Х!10логll. Тlл"кн від вцроваджен ­ Н!\ ~таrЩЮI'О внроfiни­ Ц1'ва фрющіі"f1JХ дис­ ків д.~" аВПJ:llOfiі_'I>НОІ

нnвnгn

h R:J.J.paTНIIX 'l!нрів.

Іі С,]РПНR

2110 OiIHaG

-

створе­

науково , виробни­

реlне

рон до

НИ,lИГЯ, Оliри.lениЙ nIШ~НННЧИ жовтнр­ вого (1980 р) П,lРНУ)IУ ЦІі. КПРС, Ні\Ш

1!],lЬ-

П,l n щею

nnРПГ:НО!l)

прптягn'l!

да .. ваГО~lиli РfiОНn\lіЧНIlі1 еФркт

ДИСКО~!

чей. 3 .1-111 і\ І'Ю\ППТРННЯ треба. бул/] Іі ТІР Х

виготовити

році

ЧИЙ КО'lплек(' Інститут проблем ~lатеріа,10ЗЮIВ­ ('тва АН УРСР ,- Ок­

в ДІЮ новnго механізованпго КО"lП-1екс),

~!eTa,10Kepa­

непnхідно!

в

-

ТИСЯЧ ШТУК вироБІВ, Впровадження

600

кості фРПБШі'!нlІХ ДПГ:1\!В потрібно бро іі ПОПУДУRаПI і1.lIПh1\О п'пдроlТИ пе­

ЧИСТJiIl,

,зупинки

рази, С.lід аа­

ких 1зтрат

E!1'~

6e~

виробництву

четалевю!

3

2'

затрати

*

*

1971

ний

продупивніша за попередню і Д~" ~!ож­

RиrОКDПРОДУК­

ПО

Г:ПIl;аННіІ

Ha~.laДn"

If"

:rОГОШКІВ

під­

.;: У

значити, що нова піч у

таlЬН!

трак­

ос.новною

ПРDеGТУВ3ННИ

~П,\[П-lрНУ

(>:а", ': Тj,lЬ!<.И, шо завдання УСК,lаднnва.lОСЯ, (,О l')RоДtj,1')СЯ ПРОЕО]1fТИ !,еКОНСТР\'КlI!n !Ie,V за.l!З­

ПаРТIІ'Н<lЙ комітн постійно ро,гчда!', хід коч­

Вl!роnництва

ПiJ[,1У:<t-:Ю о

чих верстатів,

пошуку

в

ФРИКЦІЙНИХ ,Нlс!;ів Д1!! иро601i прредач.

БипраВl~-

"

30!,lЬШР-НН~

Т -150

спорудити

-

;Н'.і партко" ПОК.13Дзв на НН\. ~' порів­

кор"ткі страки

Різке

торів

"енюе

Olzr npOJH3 справ~ ! 1'/1'!УfJісти - ПРОБІJНІ H~HO

ТОЧl-ff)

:'<,.f1r

A1E

( () !' БОlьшечєнка та ,1aypeaTa державне)} пре­ \ '!', ~-PCP О ,\1 Кривенка, \ СПQчаткv змон'т\-ВЗ,lИ пеЧІ в це".\, СпЕЧЄНИ, БИ' \

* * *

ие

зра<кам

країнн,

Застосування 1000 тою! виробів ПОРОШКО вої ~leTa,1ypгiї забе:іпе­ чує економічннй ефект для деталей на основІ заліза -- 1750 ТИСІІЧ карбоваиців, кольоро вих мета.!іlв 2200 тисяч, При цьo~IY ви­ вІльняпься 190 роБІт­ нинІв, 80 ~,ета,10ріжу­

устаткування.

РООІ гник п()винен механі'IН!!М пристроf.М заШТОR'(-

І

нередовнк змагания

вміння

(

І . /

На знімку: <;оцlалістнчного

заводу

330 иН· 26 р!зних

Державний Знак якості присвоєно 25 виробам, !Терша кате­ rорlя якості ,- 249.

Г. М. ФЕЩЕНКО,

Факти J Будь ,1аска Традишйно \' ВІТЧИЗНіНlій П'JРОШКОВlії '~ICTa.lvprii сировину в прчі віднов­

(

Михайло­

і РУТіі'

дітищі часу нтр

конкретизується

(

(

лодів ГригорІй вич Фещеикn,

прИt;мствам міністерств

Підкреслено

-

І ."';lf.."ocтi, РІШ\ічоі боротьnн

(

ов()­

\\і\ТеР';J1ЗХ ХХV,'їч" КПРС, ВИ'.lагаЕ. кар,'Іна 'ІЬН1і\ З\j'Н V (ТН.1і й MeТfJдaX господарськоі

І І І

доскоиало

Продукція постача6ТЬСЯ

пnр:;ч

!t')-

Нр;:<аба­

ПБГіре!!n тех­

'ln)f;.1П"nrТі

Д~i1

nr~HH;j ri I'i~/nb-~I{J.!' ііі· ШИХ рРЧFЙ, ::!nr,pe~la 61,1Н::!!!И Тут гтlдlбра1!~Я

;::!

хnч

nР(1мІДННХ

формальнГ:І

ОД­

міrць,

до

a~­ не

IJ<1ї!'ЖИТЬ

В,

БОНДАРЕНКО,

заrтупннк

ЗII!IКОМУ керівник

rО,JlО_И

профсПі.JJКИ, корпункту

<, HOBoro житт" •.

перші за­

роБІтників вико­ на

прасувальному

МарІя ВискреlJенцеІнтер'єр пеху: для

тут

пральноТ'о

є все необхідне

ВИСОІНІ.<rнІсноrо потреб

З8ЦО­

порошко-


НОВН

ЖИТТЯ

*

з Гl'У.lЮі 1980 !ЮК'У

з сто.,.

НАЙВИЩА ІСТИНАЖИТТЯ І

... ОПУСТИЛИСЬ

на

ае'>!­

вечірнІ сутінни . НІнець дня . Пові .ТІЬНО гасне світло у liа6іневх

Цифри

, ааводоупраВJlIННЯ. ПР')і ХОДИТЬ :Іеяний час . і в re:lIНOTI виб .1 ИСКУЮТЬ т;:-

і факти чоловІк

250

. ше Bir;Ha

щороку

оформлеНІ) одержано

залво".

69 39

свідоцтв

пннаХО1{И.

'18

подано

рацпропознцlй. використано

3400 НИХ

винаходІв позицій.

2217

і

З~Іінний :Іиспетчер БИ­ робнпчого Ві:Ід іЛу В. В. Хи .lьr;о перег .1ядає рапор­ ти цехів за день. Незаба­ РО:ІІ

З

у

нього

теіК

заr;і нчу,

ється З:lІіна. () 2000 ЙОГО :lІ іс це заЙ,Іе інший д"спет­ чер. І щпб ввести засту­

40

про­

паючого

това РИШCl

в

курс

у сіх заводських справ. В')­

Завод

.10ДИ:І!ИР Ва(~ Н .1 ЬОВНЧ Plбить черговий обхід ~aAO­

постlйИИЙ

учасник усІх мlжнаро,'t­ иих конференцій. СИ ·\J· поз!умів .'} ПОРОШКОВ()Ї металургІї. 3 пробле­

:ІУ .

Виходи:,;!О ра :Ю'І у Н І Ч і тишу . Здається. шо Br~ спить. А.lе не лише пер­

ми .. Порошкова мета­ ,7ургія» пIДПРИ€МСТRО спlвробітиича€ з спР.цl ­ алістами НРБ. УНР. НДР та ЧССР.

3 1969

року

ше

R цехv .:\Q 5 нача.1ЬЮf[; зчіни Г:· д . Загура готу­ ЄТься

завод

спlвробітничаJ: з Я""О;1' ним піДП"Н6МСТВО~1 ~Мз"и унд Хюттеtl верке Тале» Б НДР. У резу .'! ьтатl спі1!ьної ТВОРЧОЇ роботи впроваджені: Н1І БЗПМ рироб­ иицтво .1.l.1ізного по­ рошну

методом

,1JеИНR.

розпн­

спечених

КОН­

струнційНIІХ виробів СЮІаДНОЇ форми; на

_.

«AXT~

внго­

товлеиня спечено} елек­

тродної

наШlавної

сурlчкн.

спечених

роБІв методом го

ви­

враіКення .

:ІО

пере:Іачі

:НТІ'fИ

Г. й Ю

;,а:ІClllиfi

Грвгорій

Денисович розповідає : Наш КО .lе r;ТИR ше 12 листопа:Іа рапорту нав про

::> ЗВРРШРННЯ

П'ятирі'j'

ного п.1 .а. ну .. Не З!'і. а В.1ЯЄ .'.10 те:;Ш І Б

І

зараз.

СЬОГОДНІ

зщнне

реДНl:IIИ

попе·

п і драхунна~Пf

ВНІ,она .'Ти

т ів.

За

"'авданнГІ

112

на

Н І mУСТВ ,lІI

дИ С Н і в

Д . 1Я

пр()це,і­

ти ('яч

5

.1bR iRCbKO;"ГJ

автобусного та l.!'і ти ся­ чі для КишинІв с ького траІіТОРНОГО ГОТОВ .1Я.1И

КІВСЬКИХ IЮіК

С\авод\в.

:ІИСКИ

Д.1Я

траНТОРіВ.

Д.1Я

Вн­ хар ­

а

Td -

д~.

Загурн. підтрима~и р0t5іТНИНJf. QЧО.1юВ3.ні П . .1итов'!еНl' О:Ч. ПоБУRа .1И 3 днспетчероч

ЧРХОС .:ювацьких

.1И

Серед

завдань.

ЯКі

перед

диспет­

Н.

В.

І.

TeXHo.l orl Ї. виробіВ. хів

та

пеРедових

Дlf спєтчер.

ХИ.lька та ЩІ"

два

ри

-

М.

Г.

І.

С.

:Л!;НННХ

К

:\1.

>ІНВ

ffI

:\lає

та

п .,-

ШУКОВИЙ :;В·Я.30К. ні .1Ьі:а те.'JефоНів . чергову авто~IЗШИНУ . ОДН ІЩ с.lОВО~I. І-твореНІ

ЕС І

У:\lОВИ

.:111

Відо:,;т іС:Т ь

С.

rобничих

проб.lе:vr.

Л.

ЯКЩО

11

но­

ШИННАРЕННО.

e. 'ТefiТpnHHol

:ІОПОМОГОЮ

техніни

третього

Бдапь с я провести

весь аналіз. ча·.'1И робочу зміну. причому шнідливих умовах.

роБІт-

.1

НОМЕРІ

ТУ »,

розпов і ;lЬ

иі!ннка

ЛУРР\ У фой .. .1дчінбудиН!;у

ще 12 стіннівок. ПарпfiНіlіквідації H€'.:\O:!!KiB. Тані оргаНІЗації> які I\~РУЮТh і f!ара;:rи .\lИ ПГ О ВI';:rю!о гну­ rпрячnнють роботу p~Aaj;- .1ЯРНn . І тrщ'іа с"ааа ТИ , що ціі!них l\о.lепЙ, НilЧ3 ІаютJ:..1ИЦР ;' ОI .lьшості пінн]!х

зоираsп,,"

ся через газету

ників.

вон!!

iHTPpecO~1

3

знаlln'l.1 HThC язі

з,rirтО~1

ти

.1ЮДЇ!

прац і.

іНфОР'l ува -

про

наr.lі."\hП

пропап' Ватп

ДI')(ВІ;І

Гд .' РТ

ПОСТУf!o'Б9

3'l і ю"lЧ-

.1(Ю,

ча с ТJIПР I'Т.1.111 ., ЯБН-

тис я

пrпіі.1Р\fНІ

)Іа І rrіцп.

стаття

«( l;Jеї Рlа;rи

нцбанни

-

І

еві-

про

пра­

.1a~OPH0j11j нату­

ра1ЬНИХ ьИDоі\ів В. )[. Бош­ чан. ІІн;ав і Ч!ітРріа.1!! піl­ гптува ,lИ

Т"ІіО;%;

ХI~іБ

!.

10В!і

IIPX!\O~-!Y

ЧП;.

БЕРЕЖННИ.

.1а іі орант­

!іnпsilБіна,

r.

~1.

Fn-

іиJtО,lИ

неціаliві,

в~Ііщуються

неконкреТНі,

ВІ.шовіJ!і6 художнє

B c i~1

не

БИ~Оl'ам

ОфОР~:Jення

РІВ .

lIартком враХ УВіБ JiiY'iiження 110~IYНlcтiB. Ч .1€НI­ парrко)!}, М . В. ПожидаєВ}"

Co~-

.вно

доручення

.чі\ОРі!нг-~!ета.:10граф

вати

і

Т . А СтаШР.НI\О А в поп~!,рДніх випуr,I\і!Х у « ПГI!)че-

Rонтро.1Ю-

с!!ря)!ов}-вати

реДііnuіilнпх (Тінних газєт. З

роб о ­

l\(lJепй сєкрета­

ро.шmРПRI' Я ~БТОРl'bhI!Й ао­

ні ' rn3ПОВІ;Іа.lПГЯ пrп ~€тe-

рячи цехових парторганіза­

СJI

!\aТl! ДП

ТНБ,

рано

ШІЇ

ТОГО чи

порядку

пr)р ушнн-

{li.lhUt

JЩ;;JБПЮ

~

РІ :;­

іншnгп ПОБі;:rП". l РН НЯ . Бо:>.'~" БИr.~·с n « Ч .рн .~урга іі

пІВ ДJсUип.1іНIІ. 0 [ 0".111ВО ПОЖБаБlша .,"

нпч:аніТН l шrt\'1 r"Т~ .B іг/l)!П Р чашя. о гпг, .l!IВП R".lИh У рn-

розраХОliііниіі

робота р".:(акuіЙних

І),ПУ

liО'ТО

на

читаЧІВ .

~!атогіі!ЛI

tПнро~е

Саче

ТО:ЧУ

rтiHHi80I>

R гаар,і ппдають- світ

СІ різнпli і ЧНI:

рапорти та

іНФОР\fапії

пр .1

тр пп ві

сагнрння

Iif1.1РfiтияіБ

( Про

піС .1Я

під-

хпвної

ВИХО]У

постанови

В

Ші ІШРС

да.lьше

10- іДР.о .1ППЧНОЇ,

nОlргій

пп.1іПШ"ННі! по:тіти!\п-яи-

РОnОТIІ » .

O;lpa :n

(f;

ро

ЦhnЧ\,

на np ,olJ; У

прr Р .1. 0RИhія

(пціа.lі-

~:ЧСТВіІ

провів

ннра;ху СР};-

81іІНИ

nOrr .

у ир-

.1 а. Боюваl~

,а х

.\! 1. .\: 7,

Х:

9,

пент-

.чііпра-

тnріі.

R"ХО.ЩТh

11 ,-

I.JРнтр~.lhJ!IЇI

33-

тя

P~TilP I[Р .\rlRПЇ rJR]1TnrrRНI~a­

чн ча"

І[ії

.)Ііорах

~'pi ', 'ІНо:Іурга ", В П Р ха : . н, RrlrпііНПЧI1Х _lі.1ЬНП-

.1. \[.

Jру;J;ин f' ыі, ' рр-

нп прпана.lі~пв .. нп Їх PQl\fI- .1і1ППР стінга.1РПI Ч І СТРту З ЦЬОГО ваЖ .lИВПГП пи· фilНПРR) . Пj1а г вI'ІЧРНИП 63-й

ЦЯХ пі;щри€жтва вихощть тання,

B!f;;Haq~HO

m.1ПХИ ріЧНИЦІ

ВР.lI!КОГО ЖОВТНЯ .

автпрів

інших

•1.

-

Г. В О:ч-е.1і1-

активістів.

А.IР 1ЛР не всі стінніЯI;И

На цій нараді було ДОО.1а,1-

ви-

(ге!\­

HJOlia

СР.РЄl

.н~пратnрії. ]і

С'.10flnдянюк.

,ацііі та Ч.1енів РР.lIiП ;lрг і lj.

rJJ1nfr.lp)IHi

.цііПРіІТОРI]

П.

і

10"f1pnГ~b!\nї, А .

раНІR

1ПI1 і[н,и НПЯИН.

n;tpTOprilHj- БП::{Гh~'l jі

авторитет

Г1[!аціВНИl\ів .'і~Г.l)Л

рпарія пеХАВ11Х

Пl1~rlr.

питання

rОnП .1РГ!і\ i"ТiHH18nJi ра.1ЬНПЇ :ШJ п;:t"ькпї

rY il.1J1

r-пr~вжні"lІ трибун.1-

ГnВnРИ.1Н

НІ! звіТНn-ВИI)nРНІІ\ І;nЩ'ніпи

nj1n

з~вnд

незпгтатн~

П8.I'ТКn\fУ наПРJПІFУ. пKPє~!i

rOr.nT)'

етінні-

на ОJ,ноч), i~ засідань парт­ І\~:Ч-У !I.laHY8~ln г. 1ЗГ.1ЯНГТИ

Ч . 10НIІ

паРТnЮj1f1

редактора'!!!

ВО!\ проведено ce~I:Hap . ~' H~дa..1eKO~!Y lJаI!БУТНЬО~IУ

і

ПРОВfаll

і

К. firуш р .1ЬНИІІ;'НОВИНІІ .1аnораТОРIЇ,

1.

СТИЧКNГП :;\І.lГ;,ННЯ та ВРНПУПН .

ВіТЧИЗНЯНОІ

ііу в В .I!IШАНИJI "Весе.1ИЙ оУточок), J' тn,!у, що rазета

Р6311 .1іR ,авоп й ПfiіЮIІІХ піс,н опуі\.lіfiуваННі1 НЬОГО ВI3Ь'lI'IП . ПРИЧ1РО\!. 8!1внТ'оііННЧНIІ!\ів , розповіді ДОКУl\ента паРТ!іОЧ ПІ,щри- П)(h Гil.,РТИ " ПРП111НЬ ', :11;" ПГ П

Ве:rш;пj

про

стінних

газет у І\пчуніrтичноч), БИховаННІ

трудяших

.1 аводу.

!Іе Дf)~ВП.1ИТЬ г.1и&ше з'ЯСУвати

неJ,О .lі!\и у цій

srJ

(праЯІ і ГПj1і!чувати 3НИ.l-

КПЩ' Н1rтів

пі;mрир\rТRіі "TIf;nH~HH~

"lr Hh ІНі

та на

активу повнішр

ПРП Гj1R'ff!ПХ

рі­

r;пгГ'

n.

пьоч:'

Jаст}шшк

pe;t!ie.'1e-

паJ9ТКОМУ,

В

р() .lЬ

!\'JЦе

П ·1анового

відділу Ю . Б Ка . ;Іени , 'Іенко . · інженер·хі~l і К

.1. П. · Се;nєаютіна . .1а­ борант Г . А. РаД'lенко . Усього в нинішньому

році

Ч.1еН д?'l! 1

ста ,70

8

КПРС

П()РОШ~;QВИБіS.

1(0 НТ РО ,П ЮЄ УЛ ЬТРАЗВУК Оригіна ~1 ьна установ­ впроваджена у Bi;tді.'!і технічного "опrро­ .110 цеху ом 4. ВОlа призна'lена Д~lЯ дефек­ тоскопії виробів за ДІ:)­

на

ПО;l101'ОЮ

У:Jьтразвуну.

Якщо раніше прапіВJ.Нf· Ka~) ВТК . щоб визна­ чити

якісНі

ДОВОДИЛО С іІ

монотонні

ції.

то

napa~lerpf!. виконувати

р у чні

тепер

опера­

ці

Фj"Н!{­

цІ!" B!3Ь~le на се6ё ав­ томат.

ПЕЧІ-АВТОМАТИ l\10НТаж

двох

юmьннх лпонського ва

с!!l-

агрегатів внробницт­

3<lвершено

в

цну

Вони праuюваrн' муть у режнмі 1150 -1250 градусІв Цель­ С[ІІ. проводячи всі тех­ Нo.lогlЧНі операц!і в

XQ 2.

ЦИК­

еkспJiУатац!ю.

ЕФЕКТ П/ВМІЛЬJtОНА Б'lНЗЬКО

500 шсяч

карбованців

економіч-

НОСО ефекту буде одер­ жано

в

HapOДHO~l'i

подарствj

країни

впроваджєн~~ гарячого

раз

ЛНФІМQВ . секретаря

СО;:­

в1д

способу

шта"шуваНН:ІІ

детадеЙ . Цей ~IE!(\Д .

що

освоюється

на

~a.1.1-

воді. :застосовуватн~!С­ ться ДЛil виробниuтва ПРОДj-КЦії СК.lадної КО!!­

ОСБільrrn

обробка

їж

зводиться ДО ~!iHi~IY~!Y або взагалі СТіН; .з аЙ­ вою , на підпри€ !нствах­ спожнвачах буде УМОВ­ НО вивl.1JЬНЄНО понад 60 верстатникІв.

ВVТИ КІ НОСТУДП

Ho~e­

кращих тру;:tіЯНИIiIБ, .іі!!і.1!1-

ЩП.lП

на 'ІаЛЬННh"

механІчна

стаТРI\. ,~'l1ТО!\, оі\'!1НЮЮТЬ Л\l!\~ \ІН

·Ю.l0sік

РР.ilИ партії.

фігурації.

О. І . Прудкий.

ЮПЩ6!іО !І!Іив! гіі SИПУС!іа.ю rb rіі,е-1'И від ~!a rеріа .'JИ. Це випадк)' до випцп, ~!aтe­

перєдова

ЖОВТНІ!

'IЮІ~.10 трудів-

це звтра­ працювали іЗ

.1ЮДИ

в

p!3H()~aНl пп

~ТІнніБ!\И« )[рта-

покоmння

Ініціаторо;.! орган і заЦії !іО~!П .1ЄКСУ вист упив нан­ JП!дат техН ічних наук В . М Спар і Н . Cep~д ентУЗіа­ ст і в-нер ів нин групи інжеВЄР-фlЗНl1 О . 1\1. Ce ~leH!{)c ТіН опєратор І К КрушельницьниЙ . б . І . Шер6а­ кова. на.чдчнк О. І. Прудкий.

1-

во.;\ ської

трьох

Через lIЄЕаду обпд!;! печі будуть здані в

РаН1ше на

На фото: О. М. Семеню-тіи та

виходить

Ще

прийнято В мунісПIЧН О Ї

лі.

ОДНЮI З найсучасн!ших 06 'ЄЮІВ заводу € lIe~­ тронно - аюиваційний кmЛП.1ЄНС . Він призначений Д1.1 анаJlізу хі~Іічного Cfi.laJY ~ІатеР l а.'l і в. Усі <:1П ераЦії тут аВТО;\Jатизовано hасеrи з про­ ааии пнеююпоштою наДХО:ІЯТЬ у БУНliер. де в і д­ бувається ядерна реакція. ІЗОТОПНІ нейтрони «БО:'J· бардують » ГЮСИ.1Юі. І ПРОТЯГОі\І .1ічених хвилин :'3

тех-

q€рговий ночер аага.1ЬНОЗil-

ДО ЛАБ КПРС

автоматнзованor.ІУ

ЗОЛОТНІІШ,

І\О]И

діЯЛЬ­

А .за B i hHO~1 ВЖ€ [1 (> 3 ВНДН і .10 С Ь. Нараджувався новий :ІЄНЬ. 3 НП:\-І ПР'!­ ЙШ . і!Н інші турБОти й про­ б .1 ечи. ян\ ВИ~Jагалн свого вир іш ення. І ~HOEY д.зво­ нив те.lефон диспетчера а за :ІвеРЮJа fia6\HETY чу­ ~ИСЯ tO:IOCH . Починався трудовий Р11Т:ll HQBoro дн'!

срібнимн.

Щоразу,

офор­

про

Te~J:\oHHOBOГO БирішеННіІ IНI­

СРСР. у тому

14 -

до кни,и

..

t3

один

с е.lекторниЙ

НОЧ і

рапортІв.

був ffЗ СТО:Іі днрентора .\а80ДУ. нача .lьника вир ') 6НИЧГJго в\дд і .1У. секретаря партоnгані:1ації ...

!-іас яна.

.1исенІ'0

чергуван до НіНЦЯ

Ні с ть підприє :чства :;а l1ГJ6у. Вранці цей рапорт У;І;е

дчспетч,:,­

:\lrршнє:в

чинv .]()ї

:НІіННIІХ'

ГnB ) ·

-

,

а

Записав нзі\ваіК .:шв\ші по дії

старшиlt В. С . !-іoраГОД ДиспетчеРСЬh'а C.1Yi-h ба в своєчу РОЗПС1Ріцжен­

інжеиерно-

2 -

числі

H(HleНl{'laTYP~'

гпеЦіа.11.зацію це­

який І'ерує роботою п\д· прнитствз R нічний час На завпдl Hp i ~l В. а.

технІчних праЦ!ВRНків Н!породжєнl медаJlЯ~IН

ВДНГ

оснозrr

РИТЬ І . С. Касян. це. тан би ЧОВІПИ. Днригент .

нагородженнй

та

Незчувся. ян IlіІ на6 .1ИЗИ .lОСЯ

І нше.

-

ни.

67

ПРОllЕ'СУ.

повідrНJ1ення

;1aB.laHb.

вЧх

І

Пnча :ш

2..

цехів про ВІЛН1Нання ,1015')

Дипломами другого ступе-

иннів

НЯ її 8 цех '\ ~

fШ ­

nереве :1ен

граф іНів. і роботи заВО.1У R ціnому . .1 .1Я цього Tpetia :;НіНИ О[Jгані:зацію ВИР:1б­

НОЛО!'\чннх процесів пlдпрнf.МСТВО експонувало на ВДНГ СРСР і УРСР. двома ВДНГ

і

~.\Hn.;Jia ~ аа ХВІ'.ll1"11

прогреснвних

Завод

ВlfвантаіКення

гарячо­

виробіВ І

120

:за

В\ДНОВ.1ЮЄ ГJo

О т р ет і!1 ГОДІШ! при Йшов вагон та~~и :з ~IiCTa Юрги t.(Є:l!еров с ької 06.1а (Ті. Яого ВіКе чена:tй Треба бу.1О організувати

операТНВі"!Є ходу вир·)б ·

НОНТРО:ІЬ

~JeTOJo :~T

надходити

пресуваннл.

вих

і

НІ1ЧОГП

ро.зПО'Jj­

Хи .1hНО та

стоять

"а.11;1

конанняч :,~llнних завдан:.,.

іНших цехах ПіДП))Иf·\j-

(,Боєрідна.

не

ПРИЄ:lТСТRI.

нчцтва.

J

пва. на Ch.1ailI готової ПРОДУh"ції. .\ ТИ ~ І ча с,:щ cтpi .1H!! ГО:ІНННИНiJ наб.1И­ іК а~и гя до 201 години . - Це ВіКе напа рник '!ІН на Ч IС I1\. ( на :, <l8 В . В . ХН.'1ЬКО . ! .\lИ п опрч­ ЧУFаlИ ДГJ диспеТЧЄРСЬhОЇ. ,А ТЮІ lнай(щнвсГІ з спран а:\m Іван СИДОРQВИЧ Касі'!Н. Охарю;теризував­ ШН становпще на :, авод і . Бо~одичир Ба сн~ьович пер едав ЙО:lJУ З~lінннй ра­ порт. Робочиіі день В В. :'\Н.1ьма :l iJвершивсЯ. Гобmа ;jнс петчрра за во­

потру­

ся.

й

Р(Ж і В робо­

І і

через

порошн~'

РОЗПИ.lенн я

І

уеУ Ві1

і

деЯI<ИЙ ча с випуск

спеціа .1ЬН V

nСВІТУ

ШВJЦНО

.

неПQ lадки.

НОГО

чеР')}I. -- І реГУ.1ювання

:НІІН ОЮ

краща

:ІН .l ась на с.lаву.

І

РИПІ.

і в

«В.

:vrОНТНИНИ

ють

чого с таіКУ на дaHa~IY пі;;­

.J И спі на,lЬННЮІ СергіЙ Єгорович ВОР ОНЕ'U hКИ ."1. :\!ИК().lВ Борисович XO~Jel{1;0. В ікто р Феофановн'! .lаПИІіr111 та прЕ"с~r8а.1hНJ.r-~ В і!Пор :\і!ИНQ .1вІ10 ВИЧ Га­ .1аЙ.

Ю. П . "lитовчеНJ;~·. Шо іК . :щіна

1. - :запитує чер !'овиti Виявило с ь . піч запустили . але вийшов 3 ладу один ПРИСТРІЙ. Не гайно даютьrя ро:зпоря? ження по те .lеФ()ну. Ре ~q

Касян. HeO:I~IiHH€J треба чати .ВИЩ~· або середню

~Jенще тр'ь о х

здоl'Jут кн КО.lеКТІіВУ внес­

Як та;\1 справи у ае­

ху

------РRПОРТАж -~---~юТОцик.lіВ «Ява ~ . - Григорію ДеНИСО!іИ ­ чу . хто іК :3 роб:тннкіВ BiJзначився сьогодні? -- НаМі.1ЬШИЙ BK.~aд \'

!иниnаю1'Ь

-

СЛУХАЄии.//

:Іиспетчерської

і заВО:ІУ.

беруть участь у рацl')­ на,lІlзації. Заводом

таНі

"АИСПЕТЧЕР

;'lЮ

; ТРУдOlюrо

.

}{eplliННK

ХУДОЖНЬО!

са!\!одlяльност! така нова посада з · явнлас..ч: в

штатному

розписі

завкому ПРОфСП!ЛlШ . Організація КУЛЬІОС­ в[mьої роботи на фахо­ вому

рівнІ

дасть

.змогу

розширнти діапазон аматорства . Однією:з основних турбот КУЛЬІ­ арміЙців стане ство­ ренкя заводської Rl/Ю­ студії , яка повинна 13.'1пустити першу стріч~у в наступному репі .

ПІСЛЯ ВI1СП' ПIВ І У НДР

f

СЬОГОДНІ:З Нi~I€Цb' кої Де~ІОКР1lТИЧНО'і Рес­ публіки на Батьювщи­ ну повертається :ЗО1!,'ііі комаИДI! плавців КИІВ­ аини. УНО~1Плектова. на І ЧJlенаJl-IИ СПО!,.ТF.лубу І ('ПО.ЛУМ·іІ". БроварсЬ!-,і' спортсмени перебува­ ли в НДР згіДНІ) :; про­ граМОЮ співроljjтнн­

цтва між нашою облас­ тю І ЛейпцІг ським 01\ругом.


НОВЕ ЖИТТЯ 4 стор. * ----------------------------------------з грудня

1980

року

~=======~~~~-----e---~-~-~-~~------------~----------~~~~ 11

АОБРИЙ ЗАСЛІВ

Два місяці

тому на

:;а BO;:t 1

виступи

знайшли

МОЖУТЬ

ціУ.

ТУТ

проводити

Доброю

те;\lатнчні

вечори

в

заводсьних

численних

Схьа.1ЬНУ

оцінну

:за­

створено к.тJуб. Неве.'1ИЧІШЙ ко-

ПРИХИ.1ЬНІшів. l\Iожна

пеВНІС-.

отрюта,lИ вечори зустріЧі трьох

1,

рівнин" І. В. ТУРОВСЬНОГО, хор~lейстра С . О . Xa.laiMoBa і :Нвідуючого к.lуБО~I. НиНі СЮДИ

БИ.1И доБРllіі .заспів. Нещодавно створено на пlд ПРllє:І!ствl і жІночий танцюваль-

ведені на честь юві,lf'ЇВ ЖовтНЯ і ,1еІІінсьного КО~IС()~ЮЛУ. lIi Фоr чи I;У,lьтмасової .lіЯ.1ЬНОС-

~ 11 1

.1е"тив об' єднав -художнього J-\e-

пере~тістнl3СЯ центр

11 11 11

ТЮ сна:1ати,

!,ультурнn-

завданНJВ,у

11

перш()го

стало створен-

го в основному

ввійшли ,пі-

Не внпуо;ає.ться

nrarHYTB

H~·.lbT()('B i THix

ry

11

ПО.1Я ао-

3

праІ1іВНЮ<іВ

р.о:;буДити іНтерес, залучити ДСі

органі:;аціл д(')ЗВіЛЛя у вихідНі

11

ваЧJ;Н

чосТі якнайширші маси Tp~'дiBників. А ТОуlУ ве :IІІК;! увага на-

ЧІ!НК~' rrrаr\іВНИЮI :;аi'lОlIУ М,1l<lТЬ :l1(lЖ'.lн~іСТh ,РіПИ участь v

"

іІ

,'.9 4

\удожньої

водької .'1абораТОРії - ЛЮДН, щиро зюихані в пісню, ХОР(1не

11 1 :

мистеuтво.

1

Зараз К01ЄНТИВ

реЖ'инає ('н.'18ДНИЙ

С<НlОдіЯЛhНОЇ ТI10Р-

,1ні. ІЦос~,.боти на

дається роБОТі створених у КОЖНО~ІУ цеху чеР~ОНlIХ кут()+

пе-

веЧ(lрах, диспутах: котек,

ІОВ. У цехах NQ 4 І .J\"Q ] о спра-

період СТ<1.-

ва налагоджена тан, ЩО акти-

11 11 11

і

ня хорового колеl\ТИI1У. ДО НІ,')-

Ж'іночих анса~lб.'!іR llexlB І ,,,\'2 ] О. центра.1ЬНОЇ ~a-

11

тя на сцені в ~lаЙБУТНЬО\IУ.

11

І!

11

Ті. BЄ~Y\I()BHO, ЩЮ ,lОВікать жит-

структор заводу М. Сакада. І,У :lьтпраціВНИКИ

11

:11 11 11

-

~.-.-- ~------

---

з

гімнастики:

на

скарбl...

1.~.50 В.

О •• 'lкlн.

т.nрl. .

По

ру

НnГО док.

ВІО'О.теНН. нлефl ,lЬМ

ПНnМПf'ні-. 18.30 У кожному (ОНllе .

ІНІЦІАТИВИ

ПРОГРАМА

хо-

ln.~O К .lуб

33,5

забіrн

Ki.10~IЄTpa, ПРІІ­

рігеса

малюнку

ків ТО\ІУ з ініціативи й

ЩІ\)­

за

Наталія Іванівна

найаJ-\ТНFJнішої

стІ Ч,lснів «ПОЛУ:-'I ' Яl>.

k.eeльова.

Щороку

старт

І

.10веЙ . l\tинулого він

став

другим

напружених

10ТЬ

ро,у У

ц.п

.1oBHe

не

участь .

ТУТ

1".30 По, :, ." ст"і'l

:> 1.nn

ЧРМПіОНСЬНС

сп{)рту

О.

ім.

з

2

Фі.1hМ 1'''CTliH~

НЛ

15.4.:;

1'І11.1"М

•.

студента

~a. 2 курс. Х;:І.tlіКіІ. ~t1.rч)

tнкаусти­

1\f'1lірня

21.40

)/t";"I,.11» •

фі"ь"

ме­

С J( НУI!ШИН4~.

Лєржавн("ІГ"

фонlчнмо

ПРНПО ,1Яf'НОМУ

!40ЧНН­

ka,":t.

21.0(1 KnHHt"PT

nnn\'.'1ЯDниА

-

Теоретичиа

?().1.; Т {'.lЕ"rн·лql1

MOha.

«H~

пftпу.IІЯf'ннl

«ТаЕ!Ч'RИЦЯ

1'.Зn [KDa"

К )1. HiMf'l{f-oК;:І.

10,5" В",\ ' кnnn

(.11084)..

IiИ»,

Юхtl.Н Смуул. По TRnpIR. Y·PiT(' .lJ() yrOK МУ3ItКИ.

1 fn.:'n

ГОДИНИ.

1.

Науково.-

фільм

ОGЛДСТЬ

""Т,","".

CTnniHK8X 9.2С1

«Прошу

14.,;,)

теятt"

.r1атпіflської

S. :}.;. 1.; .1:;

ПОДО.1і1ВIJlI!

А. згурсыя

14.n.;

Jl.Р1"ж,,',,"пtА

-

як:tДЕ"М\rtииli

P:~ (.' .

Зу-

дlти!~.

Раі\ніса

~.n .; Л.НІ

днстанцію швидше, ні;!,

за

тnст!

ПРltродознавСТ80.

К,'1.

~'ЧНЯ" ПТУ . Хімія. l:!.О;:) СТ)· nfнтам·заочннкам. B~· ша Mtl.Tt".MtlTHK8. 2 курс. 13.20 Науковий комун!]м. с.'УХіР.o:tМ піДГnТnАЧИХ вІд1І.1.,снь. M::'TtMt!THy.a.

ВЧf'J.{ИМИ.

,

1118HlI.K~» .

11.~:;

:J

11.00

"аАбут"..

РСР. ПР()ГРЛМЛ

;1{

НікітІн

-.

ХУJ\nжнііі

а

звання виборов майстер титамира,

« Час

Ш;Н:;

10.4n.

«МУЗИ'ІНІ

Jlобраніч.

21.1;') Н;Нllі

.фl-

камрпа.

v

мn.,n",1

~n. ·11 « 'Іа

го­

перемога,

«Х.топцl

Mnpt-» •

,устрі'lі». 19.flO ЛКТ\·;І.'ІЬНа.

З~lаганнях.

але

•.

фі."",

про

I~ ..'O ФI.1."-kонаерт

Цього року наш! М3раф()НЦі не бул!! серед rrризерів,

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ to .OS Ма:\Н1на Шk().,.'1а. 8.35. 9.40 ПРНРОДQ3И8.kТRО. 4 K~l. ~.5.5 Л. П. Чехn. «:дЯ.ll.R Ва.ИS". 10.00 Говоріть Іспанською. 10.30.11 ..;.; ФіЛЬІІІ «Ко",и nоспl-

+

1~.OO дп;"

.СервlО

21Л() .Час •. 21 .45 Фільм • НеЗ8кІвчеаd УРОК». 1 сері ••

r' fl.дli M,HHaHCUhKnrn гіРииq()<~nаП'ЧУRа,'hН()Гn к()м6інату І. М. Мn .'юдеIlЬ. 17.1~ ("~", . ~, i.'bM «КарпатськІ

Со-

те ... фі .,ьм

20.45 «На добраніч, діти!_.

І. П'ТРОП'. Hi..~ .1 «J1юдltна f Т( ('nrH'PI"». Брнгаднn кn"n .,.кrиот БРI1-

nі:1(>Р\.'НКИ

док.

по - карпатськи».

дзп{ночок. 16 .~.; ФI .1h,,-кnнцерт .Спlває

ус­

П.

I~.;НI My.l. фі.1ЬМ .Моколоr», д')(туальна камера. Тооя Жl1тнва позиц!я. Концерт ~'1lr"1qHOЇ пlcн!.

19.00 19 ..'0 20.1.; 20.2:;

IR.1 .') (рібlllfН

піШНО фінішував TOKajJ-

розточува.1ЬНИК

1~.nоЧС~~J.агТаИС~IО·О"lіТ.Т.Я'.

1А.nl) Нnnини.

стартують

на

оркестр

рІ..

уча­

заводчани. ІШсть разів виходив

18.1~~Тр~~~~:ЧRда18іно~окк~ ·,а.

17.05 Концерт заслуженого аро тиста 8іl'lменс",кої РСР A~ ташеза АЙРЯR8.. 17.35 Д"к. тс",еф:дьм .Контак!

eKP~". 8 КЛ. РnсіІіська .,ITPJ)3Typa. , 12.0;; Т''''ф;_1h'' «Мlсие зу<Тrlчі зміll1fТJI не можна,.. З СЕс-

забігах

J!

(І(иїв).

8НКО н У 6

.страдниА

., ]І tJi r о

21.00 ' сЧас». 21.4:; Фільм.коицерт _МІКко .. ський КАмеРНИА ХОР». ПРОГРАМА УТ 16.3.:; Респу6 ..1іканська фt5Иll00l

11.40 IlIкі .1hНИИ

,портнлу6у

~lарафОНЦ і В

Гра.

Вірменії.

(І(уба).

спортсмена.

16.1:; ххVГО,I:.,~~~~ УІ(ТПРС гідну :tустріч . «РОКИ трудаиnї лnб.1рсті _. Чернівецька об .1асть.

"іНОПОДQрожеЙ.

упlверс:нтu 18.00 ЛенінськиА Mi.lbiloHls. 18.30 8есмі нотки. 18.45 СЬОГОАН! У свІтІ. _Соllла 19.00 ХокеА: ЦСКА

18.4.; Сьогоднl у сяlтl. 19.00 Н"'устрlч ХХУІ !'ТЗJlовl І(ПРС Прогn>ма те.,ебачен. Н. ТаДЖИЦhКОЇ РСР.

11 .30

цт

17.00 Російська моиа, 17.30 Ве.1иt\а арена

М. Л.'СТНhnR.

ста ,тн

міСТі

смlШ,

14.50 дОК. фі.тьми. \.;.1:; Шахnва ШКf)ла. 16.1; І(онцеnт lітариста А. PoJto

І(ампучlї «Весна •

Чпf!КnRСhк.ог()

Туреч-

8.00 .Час • . 8.50 ГІмнастика. 9.15 Відгукніть(я, СУР!lач!1 9.45 Романси М . ТарииеРАІ8114 виконує Н. Jlебедева.

сторінках

«К.,'еметтї-.

чемniо·

на історія». 2 серія . ЧЕТьЕР. 4 грудня

,Шукачі

.. "демl,ного

матч

збірна

3 фр60.ту: з6lр-

-

симфоні •. 21.40 Т •.• ефільм .Маі/же

самб .тю 'l(араГО)l' . Мпск<)вСЬКОI ' О інституту І. у льтурlt. "" за кіН4eJ1ні _ Новини.

14.00 НО.ИНІ!. 14 ..;0 Дп •. телефіЛЬм

світу

ЧССР

ЧИНИ. У перерві 19.45 8е.чtр .. ня казка. Шоста 21 .00 А. Штогаренко.

МИТ-

д.1А 110РО(.1'I1П. IlIlК., JlР)'Гllд. ПеРСJl"ча 4. 2Z.n.~ Ch""nAHi V tBiTi. Z2.20 Форнпіанні твори П. І.

свяченІ па~l ' яті чекі­ стІв. Уперше воН1{ бу­ .'Іи організовані 6 ро­

занит­

їх

нату

10.5n І(nнц,рт фn.'ЬК.ТОРНQГО .~_

11

наШО~IУ

на

вб оволодівають багатьма

.o~ь

да.1Ь'.

заnsі9

робоТІ дис-

Традиційними

в

ва та Толя Король успіm­

ти

«КОJlИ

19.0и Відбірковий

21.о0.Чар . 21.4.; f(ОRТР('І.:tI)па

фото: Іра Михайло­

плаванни;

9.3 .") Фі.1ЬМ

17.(\,; 8імукнІться. сурмачІ! 17.35 ДП річнинf створеН,Ні. еДІІНОI'O фронту на,\lона . ,,-

ПОРОІПКІВЩВ

В~МИ

17.30 Екран студента - sаОЧID!. ка. 2 .урс. ФI,ика.

11 11 11

----------------------~-- ~----~--

g

.08

СЕРЕДА . 3 грудня ПРОГРЛМД ЦТ 8.00 «'Іас. . 8.50 ГІмнастика. 9.15 Му,<Ьтфlльм .Оранжове ГОр.lеIIКО», 4"

11

Н. ДЗЮБА,

фlзика.

14.45 1 ВОЯ ленlнеЬkа 616л!отеu. • Про національну ГОРАість

6а:1і відпо-

1I 11

ВIАДlлень.

••

16.3.> I(ОНIІ'nТ

tii::~:::~=:1e Вже~еііір~~~:~О--~~тiliiИ-іііх~~:ііН~о~-с~:~~~~~о~~----~а~~~:~a_:~~Oiii~~~B~~~~=-.:! ~~

11.10 Студентах-sI.ОЧИВК8.11. .1Інка. а KYJI(. 18.25 фl.1осо. ф!а, 14.1:;. t.лухачам пIДГОТОIІ'IВХ

веЛНl\оросів».

:1

ПОНО.lінь . .вечори-портрети. про-

ГРО .\lа.ll:Ь!ШХ засад;!\ КE'p~'Є КОІІ-

дня

",'1/9 1

хористи зра-

НИЙ !(n:lеНТIlВ. йог() роботою на

~TaCOBOЇ роБОТІ! на ПіДПРИЄ:Vlствl. Безперечно,:;

що

3

-

~~WU/V

І.

Г;Jяда'lIВ

11

11 11 11 11 11

стали

гуртожитнах. Успіх таних ходів незаперечний.

* ~ucrff!'l/~qg ~ "'

11

репеrи­

традицІєю

:.

nрк",тру

{!i.~

СРСР .

.СаIП.,

11.0·; У"Н.М ПТУ. 3RГа"ьиа бlо­

інженер, громадський

,,{),·Іn .

11.~ .;

кореспондент.

М.

(),

"I'О

ГnрькиА.

Нариси

Редактор

Америку.

є.

ФЕДЯП.

Українському філіалу ВсесоlOЗНОГО інститу.. ту сільськогосподарських аерофотогеодезич .. них досліджень

НА

ПОСТІйНУ

шофер 8а доброю традицією изприкінці колективі

року в кожнm.IУ підсумов у ютЬсЯ

здоБУТКIІ. І не .1I!ШС Вllроб­ ничі. а й спортивні . 3Berне~IОСЯ і ),ІН до uифр і ф~~{­ тів

РОЗВИТКУ

ІИВRОГ()

;lасово-спор­

руху

заводчан .

Насамперед.

ПРНВСРТ:1Є

увагу MacoBicТh. 1-ІlІніШl!hО­ го року значкіВUЯ,IН комп­ лексу ГПО ста.111 бі.1ЬШ ;!~ 600 ' порошківців, а в [1ЯДИ д06РОБі.1ЬНОГО

спортивног()

товариства «Аванга[1Д» 1І .'l іІ­

.лося

2700

Шорічні

Фізку.1ЬТУРНlfків. заВОJ.сьт,і

спар Г3-

кіади стають сп!,аВ/l\ні~1 оглядом СПОРТІІIJНОЇ Ma,~oвості і маЙСТfрності Т[1\'діl1ників піДПРИЕ\lства. Лег,,;, "'ТJI€ТlІка і теніс. шахи і футБО,l, весняний і осіпн:й КРОСИ. П.lзвання і ЗИМОRе багатоО(lРСТlЮ . .1l1>кні ГОНКІІ і КУ.1ьова стрі.'І}'ба 1'.С дамко H~ ПОВІШЙ перє ';ік ви;rів

спорту,

гаються

в

ЯКІІХ

заВО ;lчани

.1УМ'я:>, створеного при спорткомп.1єксі «/І\ста.IУРР. у чис.lі ВlІхованиів J\НТЯЧО­ юнацької ~ПОРТІІВНОЇ ШI,ОII1 чнма : 1О спортсменів "'1СОЮІХ ро :,рядів, KaHДII,1a~' iB і майстрів спорту СРСР з .1сгкої і В<lЖКОЇ 3 т ..,ст ІIl( '1, П.1авання. ХУі\О/I(НЬОЇ гіЮI:іС­ ТИКИ, вільної боротьби. Л 'І ­ ше в цьому роні піДIОТU~­ .1ено 2 маіістри спор'у \Ііжнаро;щого К.13СУ. 5 май­ стрів спорту СРСР, і3 спортсменів ста.111 каIlДН}13гами в м"йстри СПОРТУ, 50

-

!\аються

j телефони:

б()рuі,

сгm[1Т)'.

тренує

ЯКІ!\

П . І\арнснко. Три ЙОІ"І Rих()ванuі ,\ І'во :ц аЮI :Ї. В. Корж, М. Розуменко па.НI маіістрами clТorry

ПРОТЯ­

На

ІІ

\ай:IОВ, ЯI\IIЙ зайняв тпегє l lрН30ЯС місце . Звзння че~l' Ilі()нів НіІ З\1аl'аннях пер­ шості дст «,\n<1НГЗР :l» .O ~_ fI()юва:111 [Т. Узбск, Г. Ку­

В. І\'JРЖ.

Чима.l ') мог і на

ЧС\lГІі()н~ті

Ч1lС:,10

lІін.

ІІИ,

ВИ3Н<!ЧНIIХ перєрахунку п.1авців

А

М. Бровари,

вул. Київська,

Броварська 1І.рукарня

154.

з

l\ттрічі

ПИХ

нова, 5, УкраїНСЬЮIЙ філіал ВІСГАГД. (Те.'1Єфан

;Іі виїде R ндр і команда П.lаRllіR.

.1rгкГ)Ї

Нс

менш

сп()rТlflJні

пікаві

~O процентів.

турніР'I,

110ЄДИНКИ

ЖИТТЯ

ЯIІііll1011

на

відб \'­

Одинаки забезпечуються гуртожитком. За довідкаш! звертатися на адресу: м. Бр"~ вари, ПРОВУ:IОJ{ РаДI!стів, 3. Ухати автобусам!! ,\'2,\[9 3, 121 до зупинки «Дорвідділ». АдміністрацІя.

У

.'1.ВОХ

ЛН;НО.l1Й

ПСРС\10/l\UС'VI

IІрl!З

У

ри lІиробництна. Вонн пере­ дад\'ТЬ Е'стафєту KO~lcorraM 1\Е''(ія . 3аЯЕ'РIІІИТhСЯ rПО[1ТИ~­ ІНІЙ рік п()рошкіВllі!! З\lа­

« правды •.

СП ОfНllfJНIІХ

'fO-lОнаllhКIІХ

ДIІПI-

IПК().lа\

і l' ПСllіа.1і :J\1ва­ ній з ручн ого м'яча -на.>· 'І аЄТhСЯ (} . lli:1hKO І ООО дiT~i\.

;10[10(':13

жіноча

« !\\CT~.'IyrI'»

з

1\0\1 а І1:111

I(О\lан]а

ручного

1<:0 . ""118 міськкn"у воду

ганнями на кубок з ручного ;I'яча, в ЯІ,ІІХ віЗЬМ\'7 h УЧilСТh цехові ЧО,10вічі

I,O\1lI.1CI\'·Hiil

здобри

редактора

19-З-S2;

заст.

редактора.

в!дд!..

партlйного

.1ИСТ!В

Київського об"ІПоліграфвидаву.

мlcцевого і

масовоТ

радIОМО8.1еННIІ

роБОТІ!

19-3-18:

B!AA!JI!.

промиеJlО­

19-4-67.

аІ. Бровари, ВУЛ, Київська. 1154, Друк високиА. Обсяг

(УМУ8

!

Іфи­

ШЩЧ"

(\.-tЇR(ht(fНn

Дмитрівии

спіячуття

партl"и"

об . lа~:Н(}fn

рідНим

і

покіЙноТ.

пnофспl ... nва

nб ' fДнання

орrаRfЗ~!І!Ї

«СПnРТТrtзаРИ:t

ВНС·

,1(18.1ЮЮТh СnіВII~- ТТЯ праніАННКnАI маr'аз.,ну ~'h 25 сАеая .. гаРІ!' О. М. l(у.1ЬЧl1цькіfi ~ ПРИВОАУ трагічної смертІ її сина АНАТОЛІЯ.

д"РРКlllя міси,вкnм прnф(пі"ки \нlв.рчагу Броварської раАТnnlК'~Rсnі.1"И Rи( ..1f1В.1ЮЮТЬ Г .,ибоке співчуттЯ'

бухга :lтrру універмагу

В.

М.

Моц! з приводу смерт! П

б"ТМі.а.

КВІТНЕВА.

19-4-47; вlдповlда.,ьн"fi секретар. в!дд! .• с!.1Ь(ЬКОГО ГОСПОА8рст~а,

B~C.'10BJ!.}(If,

.~д"l~іrтn"!!і..

А дадуть старт \'

А.

Кnмпа~тlї УораТни техп,,;tцI8ницf

с,,"уертІ

М.рії

І

м'н­

п-е рекон.1НВУ пере-

пеРf>Д'l<lСНnї

ППРО!!()'/

вовні! ['ік заХОП.1юю~і ча \-Сllішно IJI!П\'пає в З~lа­ :Нlжні InHKII . Спnr1Тнвна б~­ l ' аННIІХ [(О.'ІеКТlІвів ІІСРЩ,)Ї за, ЩП rО3~lіСТИ.laСЯ в n іо­ :lіl·Н. І!;! ~С СС ОJ()ЗНІІ:\ TYfJHi- неrтаборі «Журавочка~. Р<1:\, шо 111'0:\0;111.111 ІІСЩО­ ПРНЙНЯ .1а вже перших то· :t3!1НП в Ташкенті та lязчо· бите.lів ,1ИЖНН.х кросів. Фран к іRСI,I,V, наші ,1іВ'I;на

кореспондента мст!,

Ко.1ЄСОВ.

Дирекція.

19-7-19).

Броварській ПМК-5 тресту «Київспецсіл ьгоспмонтаж» НА ПОСТІй НУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: газое,lектрозваРН!lКИ 3-6 розрядів, С,'1юс;!с pi-~10нтаЖННКII 3-6 розрядів. ОП,:lата праці відрядна. Проводиться до11 .1зта за роз'їзний характер роботи в розмірІ

К<).l~IП,I­

пін. Гl IIІ!є релу НОRlfЙ . \і­ Іит «.Чпа.lурга~ до німеи"­ КИХ .1r\·зія. Незабаром ;1.1Я v часті в ТОi'lаrиrЬКО~1У мат·

!,ССll у б. lі~"

П[ЧJзrrів

кросі

ТЕЛ ЕФОН И,

255020,

Тllчні

аТ,lєтпr(11 ЛlIЙш.11! Л. Нсвє­ :ІОЖh КіІ . В. КНРНК, () . X,~ ' I­

СРСР. ІІа пєrшості УК[1 :lі­ ІІН УСilішно ВИСТУПИВ О. '\ \'1- :\

,13Г3,

;lIIТНЧQ­

IОнаUhК()Ї Сilоrтивної шко­ :111 СТill1 ЧСШlіоном ~ n,13нання (' е р е;! ШI(і " І\I{Їпс ,,І(ОЇ о(l.1асті. Вю()kаН~~І1; СПортк,1\'бу Ю. ШnllС1S3.J(lВ ВХОДИТІ, ;10 СК .'l аду збірної н~шої країни.

.\0\.

зма­

!\o . lelПI18

ПОТРІБНІ:

Зв е РТаТIiСЯ на адресу: м. Бровари, вул. Жда­

~IOГl'. Тісні зв'язки гаидбо­ .,ісТlШ піДТРЮIУЮТЬ і 3 СПl)РТС\lенкаю\ відомого к.~)'бу "Лсіігruіпо з НДР . CTiI.l ll трз .~lщіI1НI1МИ ,п()р­

,1УТhСЯ наЙб. 1ИЖЧНМ часо\о1 і -на заволі. Нині ГnТУЮТhС:;J перш,)­ !\О.lЄСОВ тричі ВllІ-равав у ,10 тrаЛllційних вже на під­ масових IlhOMY роні lІершісТh ;"'краі­ I1ІН1ЄМСТАі, з~,агань KO'VIaHilf.j:

Високих РЄ:Jу.lьтатіп :1<)1'))1-

дІя.1ьніСТІ:> спортк,'убу .:По-

адреса

НОРЮІ

582 -

р()3рндів.

гом р оку . ТраДl!uіЙНИМIІ стаЛl1 естаф~ти ПОКО,lін&, у ЦЬОМ У році проходила вона на 16 етапа\. OKpe~to с.lід сказати про

Hawa

Вllкона . 1Н

го rозrяду,

(стаРШ1lЙ тррнер А. Л. Паn­ пін). В. Г.юїірнко і С. 1\\'..1 :';11 НІІкона.1" норчаТIІВ м ай ст~а

РОБОТУ

автобуса, слюсар-моторист.

.Но .. "

.",,,,,.

-

"рг,н 5ро-

ва Р С}\I)ТО гnrf1.'l \..ї< ОГn кnмитета. КО"" УННСТI, qеск ой партии Ук· r~IfHhr.

Г<Ч1()лс!\nr ' о

СОА С Т()А

КИОВСКОЙ

2

Ні\ t"Н1 .'lH ыx

и

оай("lНН':'''О

\

Гa .~e ia еИ.\:~DЦ·П." у еlвтооос. сереJlУ, п'ятницю та суботу.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

nепутзтов

Індекс

об .нети.

ПОЛОСІ! формату А 2 •

Тираж

11 ,900.

61964.

3a'VI.

6920.

#191 1980  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you