Page 1

ПАЛКИЙ ПРИВІТ ДЕЛЕГАТАМ

XXVI КОНФЕРЕНUІЇ МІСЬКОЇ ПАРТОРГАНІЗАUІЇ! ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

191 (4092) СУБОТА

29 ЛИСТОПАДА

р.

1975 2

коп.

Ціна

ГАЗЕТА

ЗАСНОВАНА В

1935

РОЦІ

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАШИ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

МІСЬКОІ І РАИОИНОІ РАД ДЕПУТАТІВ

~-~~------~~~

За

'~~llіш.1~Ш

l~~~l] \ illСьогоди_~ill~ill[f ~ більш ніж_ п:я· підприємствах, районна ди·

!

місЬІ;оl парт.~tноІ орrаюзацн

зібрався н~ XXVI

\ \

конференцІю ,

щоб

п~ртійну

ПІдвести

підсу~Іки своєї роботи в звіт-

значну

об ' єктів со-

кількість Інших

ціально-культурного

1

здійснення виробленого пар. тією курсу на даJІЬше зміц­

~ ли -~tдна партія, век ваша \~ кра ша .. актив~-~ готуються до в житті велико~. подн XXV з їзду КПРС, який під-

веде під~ум~~ ~икои_ання зав-

дань дев ЯТОl ПЯТИРІЧКИ і ВИ• значить нові рубежІ на_ на-

ступку

-

Приємно

десяту п ' ятнр1чку.

усвідомлювати,

що до своєї

чергової

парт-

Внаслідок

послідовного

нення матеріальної бази, tн­ тенсифікацію, спеціалІзацію 1 концентрацію сільськоrос· подарського виробиицтва в райовІ nомітно зросла кtJІЬ·

хість

8

виробництво

неухиль!'о пщвнщується жит­

вування. Належно оцінюючи зроб­ нинішньої делегати леве,

культурного будівництва. свідчення Переконливе

цьому

-

організоване про·

ведення звітно-виборних зборів. які нещодавно відбулися в усіх 135 первинних партЗбори показаорганізаціях. ли, що комуністи, всі т:рудящі па.1ко схвалюють 1 одностайво підтримують внутріШ· ню 1 зовнішню полІтику пар· діяльність тії, плодотворну по втіленню в життя денінського генераJІЬного курсу, здійснюваного Центральним

Комітетом КПРС~ Політбюро

1 еверальикм секретарем товаришем Л. І.

ЦК на чолt з

БрежнєвиІ\t. ПІдведені пІдсумки роботи партійних організацій · по ви, коJІанию рішень XXIV з' їзду

\ КПРС показують, що кому· \ вісти, всі трудівники міста і , району наполегливо працю) ют& над виконанням завдань \ п ' ятщ:.ічки. Загальний ви\ пуск продукції зріс в 1,8 ра· \ за , продуктивність працІ \ на 57.6 процента. З почат~ \ ку п'ят и річки лише понад

план реалізовано

промис-

лової продукції . на 20 мільйонів карбованців.

\

Значно виросло капітальне

\ \ \

будівництво. б:vдіве.11ьних

Колективами організацій за

понад 165 ці роки освоєно мі.'Іьйонів карбованців. Нве-

дені в дію Калнтянс.ькнй еви-

комплекс. \ новідгодівельний \ комбікормовий завод, хлібо\ завод. Жердівський тварин\

НИЦЬRИ Й комплекс. єтм· я nуд і внкптво

завершу l'ребухів

миру"

меАалі

союзних міністерств .

треби в усіх сферах обслуго­

нала глибоке задоволення у кожної трудової

громад·

людини.

Сотні мільйонів борців за . мир , людей доб­ Всесвітню Раду підтримують рої волі, які

Миру, розглядають цю нагороду як символ їх

академІк Є . Н. Федоров. В і д імені Радянсько­ го комітету захисту миру, від імені в сіх при­ сутніх він сердечно nоздоровив Леоніда І ллі­

про допущені недоліки в ок­

оргаиіза· партійних ремнх ціях . А вони, на жаль. ще в 1 непоодинокі. Комуністи за­ комбінату, водобудівного заводу меблевої фабрики, допустили відста­ пластмас вання від завдань п ' ятирічки по випуску продукцІї, рад· « Зава­ госпи «Заплавний,. , рнцькнй•, імені Докучаєва, не с п р а­ «ІІухівськнй,. п'я­ з виконанням вилися

Генеральв0!'8

Брежнєва,

1 державні діячІ." вітали провідні політичні керівники політичиях партій і м-асових орга­ най різноманітні• нізацій, які додержуються ших політични~ .uоrяядів. ЦЯ наГОfЮда викли­

відкрив nерший застуnник Урочисті збори захисту миру ком іт ету голови . Радянського

сьогоднІ партконференціІ скажуть своє вагоме слово й

Ілліча

ків миру в усіх частинах земної кулі . Ного

кандидати

відомств ,

Леоніда

стало схвалення сотень мільйонів nрихильни~

Бурхливими, тривалими оnлесками nрисут­ ні зу стрі Л и товариш і в Л . І . Брежнєва. Ю. П. В . В . Гришина. А. А. Гре чка, Андроnова, А. А. Гром ико , А. п : :Иириленка. О. М . :Носи­ г іна, Ф . Д . :Иул ак ова , Н. Т. Мазурова . А. Я . Пель ше , М . В . . Підгорн ого , Д . С. П оля нсько­ го, М. А . Су слоr;а, П. Н. Демічева, Б. М . По­ В. І. Долгих , Д. Ф . Устинова, номарьова, І. В. Напітонова.

1,2, МОЛОКа - 1,9, М 'JІ. са - 5,3 яєць _ у 2 7 раза. ;' ' Протягом . усієї п ятирІчки -

морально стійкими, готовими й надалі розв'язувати склади! завдання господарського й

ру

и

м

секретаря Центрального :Иомітету Номуністич­ ної партії Радянського Союзу, "'Золотою ме­ даллю миру • імені Фредеріка Жоліо-:Июрі ді~

сьних організацій. У залі делегація Всесвіт­ ньої Ради Миру, учасники Всесвітньої конфе­ національних рухів за ренції ..представників ми~. яка відбулася цими днями в ЛенінградІ .

збіJІЬшилnсь в 1 5 раза ово­ чІв _ майже в '2. картоплі

тєвий рІвень трудяща~: пов­ ніше задовольняються ІХ по­

організаційно згуртованими,

ники

зерна

конференцІї комуністи міської парторганізації прийшли

ня:

у члени Ц:И :ИПРС , члени ЦентральноХ ре:Ві~ :ИПРС. депутати Верховної комісії зій ної Ради СРСР і Верховної Ради РРФСР . керів·

rасnодарства. За роки п· ати­ річки

і

члени

столиці,

трудящих

ники

сільського

·rкціі

о

"Золотоі

У :Иремлі 27 листоnада відбулись урочисті Генеральному врученню збори. nрисвячені секретареві Ц:И :ИПРС товаришеві Л . І. Бреж­ нєву «Золотої медалі МИРУ * імені Ф. Жоліо­ :Июрі. У Свердловському залі зібралися .представ·

побу­

завдання по визначити нові перетворенню в життя !Jелич-

• ДІЯЛЬНІСТЬ

Генеральному ее кр етаревІ ЦК КПРС товаришевІ л. І. БРЕЖНЄВУ

квадрат­

7 шкіл 141 тисячу них метрів житла. тового призначення.

н~_х накреслень рідної п~рбуд.в· Til в комуністичному ництві ._ Ниюшия конференція проходить в знаменний час, ко·

'

лікарні, введено в дію

вому періоді, виявити додат-

кові резерви ВИlРОбництва І

І

тяча

(Фотохроніка РАТАУ).

б л а г

Вручевви

t

титися~нии з~гіи__ кому~ІСТІ~--

Плакат художника Ю. П. Мохора.

невтомну

а

н

'

вдячності товаришеві Брежн єву, славній :Ио­ муніспічній партії Радянського Союзу і всьо­ му радян ському народові за їх

видатну І ці·

леспрям овану діяльні сть в ім' я миру по здійс­ ненню Програ ми миру, ·радянських ініціатив, на йантуальніші зачіпають які проблеми сучасності.

міжнародні

Під бурхливі, тривалі оnлески Р. Чандра вручає Леоніду Іллічу Брежнєву « Золоту ме­ І диnлом даль миру :о. j мені Ф. Жоліо-Нюрі про nрисудження цієї високої нагороди. При­ сутні в ітають товариша Л . І. Брежнєва стоя­ чи . бурхливими, довго не стихаючими оплес­ ками.

nрихильників

Потім вистуnив Генеральний секретар ЦК Висtуп Брежнєв . І. Л. товариш :ИПРС Л. І. Брежнєва учасники урочистих зборів ау­

Слово надається Генеральному секретареві Всесвітньої Ради Миру Р. Чандрі. Він під·

стрічають бурхл ивою овац ією. І Ір исутні в за­ лі nалко і сердечно вітають і nоздоровляють

ча Брежнєва з nрисудженням йому най вищої

нагороди

всесвітнього

руху

миру.

креслив у своєму вистуnі , що рішення прези­

дії

Всесвітньої

Миру

Ради

цро

товариша Л . І. Брежнєва.

(ТАРС) .

нагороджен-

Говорнть деАегати партнонференції

тнрічннх планів по продажу

видів сіJІЬ·

державІ· окремих

Є чимало недоліків в роботі транспортних будівельних І організацІй, торговеJІЬиому І обслуговуваии1 побутовому населення. ЦJ т багато інших питань

..

поліпшення

щодо дальшого

r'

\

оргаиізаторськоІ І масово-по- ~ літичноJ роботи мІськкому \ партІІ, первинвих організацій

мут&ся на мІськІй ференціІ.

партІйних ~

обговорювати-

Мова

партков-

йтиме про

\\

те, щоб глибоко І критично \ проаналІзувати зроблене, за-

кріпити досягнуті успіхи І в

наступнІй п'ятирІчці првмно-

житИ Ух. Тож партійним орвсім комуністам rавізаціJІМ,

й иадаJІІ треба соцІалістичного

Ати ва чол! змаrавн.в,

вдосконалювати стнJІЬ І мето-

ди усієІ

органІзаторськоJ І

масово-полІтичноУ роботи ее-

ред трудящих, гідно зустрІти

з'Ізд КПРС, XXV з'Ізд КомпартН Украіни , зробити

XXV

ськоі продукціі дарства

колектив

нагороджено

nідстави.

rocno-

редньому

орденом

самов:дд ано ки,

nрацюють

готуючись

гідно

з ' їзд КПРС Комnартії Украіни .

} XXV

щодн Я одержу ю в се -

-

по

лека ~

Жовтневої Революціі.

Як і всі трудівники

НІЛОГраМІВ

пада, а иа сьогоднІ по мої й групі вже одержано по 6800 к ідогра м ів . Р оз ра х ов ую до кінця р оку дове­ сти н адій в ід корови до 7200 к і­ є р еальні цього лог р а м ів . Для

для особливий Ниніш ній рік сПлосків радгоспу трудівни ків високих За досягнення ський:. . і п ропоказників . У вир обництві дажу державі . сільськогоспода р-

13,6

кілограма

мо-

У боротьбі за виконання nідв и -

радгосnу,

щених соціалістичних

твар ин ~и -

nрацівни ків .

зустр ІТи

ферми

зобов · я з ань авангардну

гр уnа. Ро•1Ь здійснює nарт ій н а В он а вникає в усі сфе ри вироб­

і XXV з 'їзд На поч атку

Мій рубіж-7200

ськоrосподарської mродукцlІ.

карбованц ів .

к омун істок

зекооо м­

Н ай більш е

л ени х коштів FІа

рахун ку

К а тери н и

доя р ок

Гн аті в ни

Адол ь­ Купрія нчук і В ал е нти ни ф івни Мор гулець, комсомол к и Н і­ ни Микол а їв н и Кася н ,

n ередо вих

Іва­ Ольги вете р анів доярок Т рох и м івни ні вни Волохи, Ган ни Кри­ К а кун, Євдокії Микол а ї вни вець .

Є ще зерви , і

у нас нев ико р истані р е­ nід ке­ колект и в фе рм и

рівнИцтвом Л <\р тгруnи

пост і йно їх

' виш укує і п р и водит ь у дію. Шпб \ року колектив ферми зобов ' я з ав- ницт в а , сn р я мо вує ді яльн ість ко ­ і далі зростало в иро б ництво тв а· \ ся одержати по 5020 кілогр а мів ,1ектив у тва р и н ни к ів. Т а к, п ід ча с ринницькоі n родукці ї, н а м n от рі б­ \ молока від корови, . а нещодавно обговорення на відкрит их збор а х н о зменшу вати ст рокатість у на­ \ на честь настуnного з'їзду nартії партгрупи nоста н ови вереснев ого до я х мо.~ок а, n ідвищу в а ти профе­ ( ми вирішил и Довести надій до Плен у м у ЦК К о мпартії Укр аїни с і й н ий р і вень доярок, nовніше ви­ \ 5100 кілограмів. Даного с.1о ва з було накреслен о р я д захощ в no ко ристовув а ти n отенц іал ь н і мож ­ \ честю додержуємо. Нині н адо- усnішно му n р оведе нню зи мі вл і ли вості к ож н ої корови, з ни ж vв а ти \ юємо по 11 ,6 кілограма за ден ь. худоби, яки м и і ке руємось н и ні у саn ів а рті сть корм і в т а р оз в ' яза ти \ . що на 600 гра м ів більше n роти сво ї й nр актичній р оботі . за в­ груп и ч им ало і нш и х н ев ідклад.них партій н ої З і ніц~ ат иви \ відnовідного періоду мин улого роvсn іш но д аwь. В се це доз вол и ть а н матич исте с ведеться І ферм на І ку. \ . Я особисто зобов' язу в ал ~ сь на - боротьба за економ ію і бережли ­ вико н у в ати соц і а л істи чн і Зоnов' я Г. СТРОКАЧ, \ доіти за цей рік по 6600 к іло- : в ість на кожном у р о боч ому м ісц і . за ння.

1

\ \ сь Еоr·о r; омп.тІе ксу по внро- все для того. щоб з честю \ щуваин ю четелів . збудованІ виконати величнІ иакреслев· ~ грамів м олока від корови Спра- Тільк и за десять міс яців f! Иніш­ \ пові виробнич і потужності на ня десятої п'ятирічки. вилася з завданням ще ІЗ листо- І нього року заощаджено 12 тисr.ч _..",-~_,_..,......,.."-~._",..._",...._".~~ _, 1

-·---

1

доярка ський».

радгоспу

« Плосків­


Розповідь про делегатів

-3-

-2.-...r,

С!.

партнонференції

А Марі" Захв,і-ена в сІІ~і віt!мна)lцять .~іт nра­ цювала від зорі до зорі. Такий був час: ще не зажили глибокі воєнні раRИ Радянської держави. І 'І'f!удитис:ь !1>еІ'іа було з nовною віддачею, не

JrМ"pt !!'Є можуть кривити душею. Такі

зЗJІишаються самими собою і в найкритич­

G

ніші моменти життя, і в сяйві слави, оточені все­ JІародною любов'ю й повагою. Сильний харак'rер ..- говорять про них. І це справді так. Сил&ний він своїм благородством, nринциповістю, чесні­

Сильний

!'t(ЖЛа.!!аІочи

(:.1'10, любов'ю д<>. людей.

Марія Пильтяй Доля не лестила

характер

зованих

жінку. Ди­ війна. Не nо­ сліз виn.1ака­ вона n'ятьох не було, зав­

Ауша~

в

якій

знаходиш

справжню

JІ.ОІІ}жа,

А Марію иаііоільше вабила робота доярки. Від• аерте кажучи, любов до ціє'і nрофесії прийuІJІа не вl~t­

щось

ІІСУ'І'•

ІНІие.

еnраь,

Бо

ІІJІИJІНсь

розnочалася

працювати

\

їнням,

анІ

роботи

на

вдостuь

~

Києва

необ­

саІА

В

обстановці

народ. У ці дні

прагнення

величезного ганізаuія прийшли

nолітичного nідненині радянський

всі помисли

тру дівнинів

й

спрям о-

no trисновку,

що єдиний шлях радикального вврішення цих проблем це

реконструкц:я заводу. Вона вже

розпочата.

вані до єдиної мети новими успіха:І1и в праЦі зустріти XXV

На такій же основі вирішу­ є:vш питання підвищення якості

повідомлення

нухонних меблів,

з'їзд

НІІРС.

виконання тивами

Щоднн

надходнть

про

дострокове

робітничими колек-

завдRнь

завершального

ються широки:-.1 лення

ляти

Ниєва

і

високоякісні

Вироб·

кухонні

меб­

року і п'ятирічки в ц:лому. За лі ~ш зможемо nicJIЯ введення в дію нового цеху. Будівництво

ня корінних проблем наступної

його вже теж розnочато. У nер­

десrпої

п'ятирlчки

-

проблем

р:зкого nі,1вищення ефективнос· Ті сусnl.1ьного виробництва і

яності птюдунції. Вирішенню uих зав;:Іань партія приділяє якнайсерйознішу увагу.

Зрозуміло. го.1овною

ністів

ці питання стали

турботою

заводу

і

для

спектнві

випускатиме

Одне слово. комуністи під· приє:vІства серйозно готуються по роботи в умовах п'ятирічі\И

якості. Разо~1

ла,

що

з

тим

nРактика

дове-

вирІШити всі nроблеми.

Очолюваний парторгані:зац:єю колектив заво::~у успішно потру-

які стоять перед колективом, можна лише на основі вдоско·

дився на::~ винонанням встановлених планів та соціалістнчних зобов'язань. За п'ятирічку не

налення стилю уnравління ви­ робництвом, підвищення якості управління всіма ланками. Де­

було жодного внпадну, щоб nідприємство не впора.1ося зі своїми

м'ся'ІНН;\ІИ.

або

річнюш

нвартальни:vт

завданнюш.

тоб-

то пр,щювало весь час стабільно. Достроково 10 жовтня

-

було

винпнано

п'ятиріч-

сята п'ятирічка означає бо­ ронбу не лише за високоякісну продунцію. а й за

якості

nідвищення

уnравління

виробницт·

вом. орган:зації nартійної ро­ боти. Шлях до цього лежить через

застосування

комплекс­

ний nлан з основних показників. Сьогодні працівники заваду трудятr,ся ·в рахунок на-

ної систе:-vІи управління якістю. Партійне бюро заводу вже обговорювало це nитаню1. Немі·

ступного

чено провести

РОНУ.

ДеІ,:льні1

цехів

ряі:\

заходів по

cnpaвrr,nиcп

ми

ше

зі свої:.ш 1авданнявпрова:~женню першого стуnІ'!нЯ р~ніше. Jor.:peмa. Н-''ЛІі-: цієї систе)ІІИ, пrюведено чи:о"алу

ковий В. Ф.

uex. :1е началr,ником 'роботу . . Незабаром партбюро Пас. чнvrй. а секрет<~ ре:-1 }!а є ~ас.~ухати доповІдь дирек­ партор,-r.н ;-;аuії І\І. І. Св'дертора О. Н. Горбnноса оtПро хід ський сfлrо.~ні пnаІІ!nЄ еже в нпроваJження системи без::~е­ рахунон 1977 року. Но.1соr;т;;ви фентної пnані на заводі~>. Цьо­ пехів !lll1p;·;•;,ІTK-' та ме\Jлевого :11у питанню парторrан:аація ос­ викона.1н до

1

та

п·ятир.чнv

17

в:;:пов::~но

вересня

танн::11 часо:11 приді.1яє !\уже ба· гато

В vcn1xax тnv:Іівник:в заво:Іу ВРlИ"Ніі BHc·cm> Ч.1Є'НІН riaD·

тії. :\1. l. Васьно. о. Г. НорнЄєв. Г. l\I. ГриІІнн. :\1. К НRаимирчуn. Н. О. Матвієнко . ..1. [.

\'Ваги.

Ні

тих

русанів'Ськоі'

умовах,

роботі

Марія

в

r.~их

молокопрово.'J.ом.

Феt:tмі.

часу,

щоб

аНі

ВІдробнвши і

книгу

двозмінним

зміну,

почитати,

вони

і

на

фrрми,

ще

до

ЖИТТЯ партійної 0 ргані· зації в'язальної дільниці три­ котажної фабрики бага­ тогранне і різнопланове. Од­ нак так чи інакше воно не­ одмІнно nов'язане з життям виробництва з його nро­ блемами І nланами, з його труднощами і майбутнім.

І це закономірно. А відтак, кожна ділянка виробництва під постій·

Звае.,

~!І'О

комунІсти: ерудовані, rroлi· тично грамотні. Але до nро­ nаг~ндистсько1 роботи пар· тІйна органІзацІя неодмІпо залучає і безnартійних та КОМСОМОЛЬЦІ!!. Серед НИХ майстер змІни ГАлина ЛІ'!О. нардівна Горщщьна, стар· ший майстер Едуард Иоси· nавич Зубок, комсомолка АнтонІна Лоюн. Нині на nорядку денному

на

мить не

по-

елаблюються зусилля комунісТіВ ЗаВоду ХОЛО:ІИ.1ЬНИК:Б і В

справ: розгортання соц:алістич­ ного змагання серед бригад. uе­ х:в. Цьо:vІу у великій )ІІірі спри­

ним контролем партійної ор· ганізації. Став доброю тра­ дицією nеріодичний звіт чо­ тирьох майстрів зміни nеред комуністами дільниці. Такий метод роботи' виправданий, 1

роботи агітаторів . питан· ня підготовки до XXV з'їзду НПРС. Воно багатогранне і вимагає постійної уІІаги до себе. Взяти хоча б такий

він має свої переваги; у ма­ ленькому колективі маємо змогу детально і грунтовно обговорити найважливіші пи­ тання роботи якість, справність обладнання, асор· тимент продукціІ, дисциплі­

неодмінно пов'язують життя трикотажної фабрики з ЖИ\'·

ганізація завжди nеребуває у вирІ щоденних турбот під­ приємства. А це, зрештою, дає змогу по-партійному принципово націлювати увесь

колектив

на

вирішен·

ня певних nроблем. Нині на в'J'ізальнІй дільниці працює одинадцять агітаторів. Як правило, більшість з них -

........................

факт. Виступаючи, агітатори тям nідnриємств, району. Та·

ким чином, робІтники маюtь змогу у певнІй мірі nopiBH.R· ти свої досягнення з досят­ неннями Інших, що, звісно, прнносить свої результати.

А турбот у в'язальниць чимало. В останні дні завер· шального року n'ятирічки нарощуються 1'емnи вироб­ ництва. Достроново дІльни· ця

турботами,

РозnоаІдають

ра,11.ощами,

3. пм .. тяіі створити на nрнwзиості, взаєморозуміння.

М.

І&і\

чим

tіРІІІІІх. .w.иа~,

ПростО З

кого

завершила

і

n.tiaм

листо­

пада. У н~с nоширений рух бага'tоверстатниць. Вже ва

сьогодні

16

в'113а.тІькпць

дільниці обслугойуюtь 3~4 І!ерстаtи замість

no

о~

ного. пи

Однак

вщ кожно1 ро-'

біТМИЦі вtдповідної майстеро нОС'tі, що, зрештою, забезnе­ wrує якість nродукції. Ось чому

остютім

часом

Зовсім нещодавно на діль­ рейди-перевірки

організації

-

в

стрів зміни, комсомольців, технологів. Іншого бути не може! Бо це вимога сьо­ годення.

Т. МИТЧЕНКОВА,

емсретар nартійв<ІІ liiзaцtt

а ван га pJHY

роль.

шалhНО>~У році п'ятирічки були

турботи про персnективу під· nриє~~ства, nідвишення яності продуtщії. Тричі ці питання виносились на обговорення кому-

ністів Зі!ВОдУ та заводоуnравл:н-

ня. Проана.l!"\'іJавши стан справ, J{ерівництво, партійна ор-

соціалістичного

рокого роз )!Іаху.

:щт.ників прагнуть

nрацювати

ще продуктивніше, ше якісніше. щоб :1устріти фору;о.~ Ленінськоr партії гі;:ІНЮ1И дарунками.

тру:~овими по­

opra-

.-Іаввцt в'вза•

iiL

•••••••• ++++++++ Не nlx найаіаnовІ,цаnьнf· ших АіnІІннах роботи фабрики мрх~оrо ІІИТнчоrо

трикотажу

ІtІМЩІОtОТІо комуністи. Однією :, П8Р!ІІІНfІХ 6риrаА nошивного

цеху 'керує моnода

Разом з vci!\1 радянським народо:w роб'тники заводу холо­

свою

розгортання

тісному

зв' язку з виробництвом, а, значить, в тісному зв' язку з 'І'урботами в'язальниць, май..

ГолоРJни:-v1 и турботами nартійної орrі!ні.зацїі зf1ноnу в 1 ~ЕеР·

снюючи

ПІJ<І-

якості

no

nродукції. Номуністи і ком­ сомольці побували на всіх ділянках виробництва, nісля чого було випущено «.Ком-­ сомольський прожекторІ>. Словом, життя nартійно]!

cseci

vдn\Jною

по­

ниці було nроведено чотири

з:v.аге1ння ;Ja гіднv зустріч XXV з'їа:Іу .КПРС>>. Трудове супер­ нвцтво набрало на заводі ши­

r;о:~н·ністи

Ов:Іією;о та

на

р:идку денному партійної ор­ ганізаціІ питання якості. Груnа народного контро­ .1ІЮ, що Діє на дільниці, т~ кож nрацює під безпосеред-­ нІм контролем nартійної ор. ганізації: її очолює кому.. иісtка Нлавдія Петрівна ЦІкуропадська. І якість nро­ ДукціІ постійна турбота rрупИ. П;роте все частіше nартійна організація залу• 'іає до цієї роботи комсо­ мольців. До речі, більше по­ ловини в'язальниць дІльни• ці молодь. Отже, турбо­ 'rи комсомолН 1 наші спільні.

пею зяпалюють труд 1 нників на боротьбv за ri:IHY зустріч ХХ\! з'їз:~у КПРС. на ЩJактиr1 і :щій-

інші

п.

І

збільшені тєІtі­

вимагають

Ваn•нтина Іванівна &УІІУЧИ відмінним

в.

кожним

3ацІкавити

ял<J Постанова UH .КПРС «Про

Пехотний.

про

жарту·

Вранuі, nриЙUJовши иа ферму, бригадир обоJІ'язково поціІ(;;внть.ся, який у кого настрій; З.'!.а&а.~ося б дрі6ничка настрій, але як від· бІ!f!аеться він иа nродуктивності првці. Марія З.tхарі:вна знає це на :власному досвіді, тому

ВИМОГА ЧАСУ

Таким чином, партійна ор­

ферми,

iиlrn)i до111ркк бувають зриви в 1!1 МОJІОДИХ трудіsниць. Марія в таких випадках не піднімає сєнтенuій. Підійде, nоговорить

ПАРТІйНА ОРГАНІЗАЦІЯ: СТИЛЬ І МЕТОДИ

на.

доярками

на самоті, вкаже на помилки, пораду дасть, коли

рrжимом

~1ають

ферм

це необхіДно.

ПнJІь·

виставу

ковтаат.

Ча<:ом у тої чи роботі, ОСОМИІІО Захарівна ніколи го.1осу, не читає

nочинала

Захярівна

матері.

pj)tJIOY

с.о'І..

висо­

коякісної продукції на 10 міль· йонів карбованців У рік.

кому-

холо;:jи.1ьників.

вlн

колектив в

по

JІ.О

що користу­

поnитом насе·

об.'!асті.

минулі роки наш народ створив

міЦний фундамент для внрішен-

не

..,..

.111A.:fiea

pd6itroJO, ,..ома~ї.11ею дt•••кkno.

з 'Узд.нтн.

Курс на підвищення якості трудового і сення живе

дружний

колега

f>риrаднра

А асе тому, що syмua фермі атмосфrру друж6и,

тІІА. Вони nрийшли у світ.оі добротні тваринницькі ПРИ• мІщеиня, де пnні,стю механізовані всі трудомісtкі ви• робничі trpouecи, і їх не здивуєш, ані машинним де­

\

~

в

далеко

їх

СУОеуuкн

д..ІІ t~t>f lltMU Іt\18ЩІІх

ж е1фа8дІ, трудова біографія недавніх десятнк .. ас· Ніни СоловеА або Анато.а.ія Карпt'нка, котрі щой·

ників

передових

«ІТЬ.

хідність. Ні в чому так не nізнається істина, як у порівнянні дня сьогоднішнього з днем вчораш­ нім.

но

ІІ!Іе:іІfжитн

rаютьее,

ик· вперше прийшла на ферму, як зустріли її вісімнадцятирічну дівчину старші доярки. То було в листопаді, якраз після Жовтневих свят ... Про те, що працювати було не.1егко, можна б

глибока

з

котр~ аона оче.июе. Кмк брнrаднра н•має декі.,ька .аніа ІtL' роботі. JТ •~•ают• на фермІ ~ иот•рnінням. А жtsнaвmllt.. ЩО М8РІа. Захарівна прнАшJІа, ДОІІРІ<Н збі·

Марія Захарівна й зараз до деталей па.м'ятає,

і не говорити. Однак є в ц~ому

о.'І.ні€і

І це, nевно, тому, що вм~ вона 3НІrходити контакт із лю.tьми, м.іt жити qужими радоща­ ми і п~чtлями . Пра,аа•ом ~ТМ.И111!11 МаtіП hхарІанн ДІ) людеіі мо­

насо­

PAS'Y. Спечатку просто цікаво було, хотіJІося сnробува­ ,.,. себе а новіА роботі, А згодом вже не могла А дУ• пре

бр-кrа.ІІ,ир

ол.носммаин.

.ИОАУ.

JІатк

сі.1ьськоїосподар­

району. МедІІJІJІю «Ctpn і Молот» і трьома орде· нами Леніна •ідзиач~но іі nліnну nрацю. Ко~Іу­ ністІ<у Марію Захаріану люблять і поважають

Прац•. До неJ МарНІка звикла змалку. В нrnоквкх n'ІІтнадцІІть літ вже трудилася в бригаді. Бупа А свн­ ваРJ<оІD, і ланковою поJІьовtН бригади. Кожна робота, зрозумІ.во, хороша по-своєму. Та найважливіша та, де тиrнетьск

словом

Н ИН! вона- відома да.1еко за межами об.1асті

жди в'ПІJІа дітей одному: щастя своє знайдете серед .июдей, а шлях до нього чесна праця.

nот

за останнім

ської техніки русапівських ферм. Так підніма­ лась Марія Пи.льтяіі до вершини трудової сла­ ви звания Г~роа Соuіа.пістичної Праці.

з таких. цю працетобну

тиистве і юність іі перекреслила вернувся з фронту батько. Багато .ІПІ материні ечі, поки виростила сиНів та дочок. Але, хоч як важко

рук.

Tak tору&ав·си шлях .!!о сьогоднішніх, механі­

сnрааи,

номуніетна

Юдицька. майстром

вона одночасно

анстуnас в роnІ наставниці по

.. аачанню

маnодих робітниць. На фото: В. І. ЮДИЦЬКА

(сnрава)

дає

nораду

молодІм

wаачцІ комсомолці Ніні Него­ ІІі, ІІК краще виконувати одну

'3 скnадних оnерацій.

Фото А. Нозана.

М. ЧУМАЧЕНКО,

секретар парторганізації заводу хшюдильннкlв.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~--~ HOBF: ЖИТТЯ Субота, 29 листопада 1975 реtку ~('ТОР.


-4-

-5-

всіляко nрагне, щоб доярки nристуnили до

npaui

бадьоро , з вогником.

Якось nомітила: Тетяна днані'І"вна Жук прийшпа на ферму невс-села, змарніла, в очах сльози б~1ищать. Щось трапилось, Таню? - стурбувалась брига ..

дир.

Жінка не стримала сліз. ється,

знову

заnив

розказала своє горе.

чоловік.

ко.•и на утриманні n·ятсро строї. Все з рук надає ... Марію

Захарівну

дружньому

подумали

боляче

обняла

разом,

жінку

як

А

як

дітей.

все

Хіба

вдарило

за

те

nлe•.fi.

3арадити

те

Вияв.nя­

переносити,

будеш по

тут

у

серІ\Ю.

Присіли,

ніше, знаходить вона

рій

По­

КоJІи треба, ~о я й додому до тебе зайду. Сама ним поговорю, nообіцяла доярuі. І теnлі слова, дружнІ поради зняли тягар із серня Тетяни Ананіївни. Полегшена зітхнувши, стала вона до

ні

одну дояр­ молодих у

набуття

посилає

необхідних

ученнuь

до

ПОВ 1 ІИться

-

виробничих

кращих

нави,юк

своїх

переведе

у

брига­

доофок.

Тижнів

підмінні.

Це

вже, власне, самостійна робота. І тут Марія Захарівна nn· чннає уважно придивлятись до роботи новачків. nомі-

~~лаУс~н:0~~~~~:~т~::"~: ;~::::~я~~ ~~~~~и~: 3 ~і~ групи корів, А прорахунки, не

от

у Олени завжди й

І(олотницької бувають ще сумлінністю відзначається .

Часом н~в11.ало nідмінить котрусь із доярок надІІі груnі корів знизиться. Тут варто nочекати з персхо­

у

дом

на

власну

групу,

посилити

виховну

роботу.

А виховує трудівниць Марія Захарівна, усім, власним прикладом. І міцного її авторитету серед

Так

члена

п'ять

велить

обкому

Пригадується, як

буває. діВ 1 ІННа

радість

двадцять

у

життя.

їіі

совість

Компартії

ЯІ<

совість

-

неохоч~

~·країни .

сприйняли

душа цим глибокИм «чуrтям є.диної

ue

одна з підвалин пршtівників ферми.

О півшостої ранку, коли ще й доярки не при­ йшли , Марію Пильтяй вже можна бачити на фер­ мі. Перевірить роботу механі.1мів, наявність кор­ мів. Жодна дрібниця не пройде повз очі брига-

довелось

вrrроваджувати

новий

метод

окремі

~

родини», ко­

ли брала участь у фору~Іах партії. Кожного разу, повертаючись по закінченні з'їзду партії в рід­ не село (а Марія Пи.1ьтяй була демrатом ХХІІ, ХХШ та XXIV з'їздів КПРL), відчувала в собі ве.,етенський приплив енергії. Хотілося швидше стати до праці і трудитись натхненно, самовідда­ но, захопити своїм ентузіазмом всіх трудівників радгоспу. Вже в дорозі обдумувала, що можна зробити, аби ще більш nлідною стала праuя, або розквітало рідне село, радгосп, республіка, Бать­ ківщина.

МАРІЯ Пильтяй то образ нашої сучасниuі. В нііі, як у маленькому дзеркалі, відобра­ зився велетенський nоступ рідної трудове радісне сьогодеІrня.

'J

Вітчизни,

її

Слух3єш її спокійну розповідь про cnpai!R на фермі, про перспективи очолюваного нею колек­ тиву, про партійну та громадську роботу, в Якій

Марія

Захарівна

і мимоволі

-

А Марію Пильтяіі вже захопила в той час но­ ва ідея замість 25 перейти на обслуговуван­ ня однією дояркою 45-50 корів. І знову були сумніви, вагання, скептичні зауваження. Нелегко

перед­

ДАЄ силу, енергію боротись за нове, пере·

редусім, глибока ідейна nереконаність, висока комуністична свідомість. Вони постійно кличуть Марію Пильтяй на трудовий подвиг. Вони народ­ жують несnокій душі, бажаннЯ" вносити свій конкретний внесок у будівництво комуністичного суспі.1ьства. Трудівниuю ніколи не nокидає від­ чуття, що вона частка Радянської країни, її героїчного народу. А особливо nереnовнювадась

роботі, кот­

років

показав,

дове цій nростій сільській трудівниці? Пе­

nраuівннки віддідка і.1ею перехо.1у на дворазове доїння. Скептики nророкува.ш низькі надої. І справді, нід час експер11ментальноrо пеrеходу кількох груп корів на дворазове доїння молоко вr1ало одразу на півлітра. З rрнвогою спостеріга· .1а Марія Захарівна за ходом подій, а все ж ві­ рн.1а в ефеІ<тивність но.вовведення. І от нарешті перша ластівІ<а: крива надоїв ПОІJОВзла знову вго­ ру, а згодом навіть перекрила поп~ре:rні nоказни­ ки. На те, що перебудова роботи має перспективу, вказувало й інше: зростання якості молока, кіль­ кості жиру в нім. І, що особливо ра.1увало, успіхи в зв'язку з новrнt методом роботи підняли трудо­ вий ентузіазм на фермі. З новою силою спалахнув вогонь соціа.1істичного змагання між доярками.

nерші дні роботи. ~1 ченицям И увагн більше при­ ділить, і поговорити частіше підійде. А трапля­ ться якісь nрикрощі підтримає, заснокоїть, мовляв, на житті, як на довгій ниві всяк Для

ЩО

Вона завжди першою відстоює нові прогресив­ ні методи роботи. Нехай не одразу приїшуть кра· щі показники, нехай один час переслідуватимуть невдачі Марія Захарівна не відступиться від свого і, врешті-решт, доб'пься задуманого.

nоповнення Марія Захарівна зу­ м ОЛОДЕ стрічає завжди привітно і намагається всі­ ляко сприяти його злиттю з ко.~ективом. Вона -

дир

досягнення.

комуніста,

роботи.

два

nрисвятила

персnективніс:ть, бІJ

був він науково обгрунтований. І час що знову правда була на її боuі.

і раніше, не вдовольняється досягнутим.и трудо­ вими успіхами, а прагне перевершувати вчораш­

поговорили,

бідІ.

досвід~ений наставник, виховала не ку і знає, як важливо підтримати

Захища.1а, бо вірила в його

Н Е заколисала слава Марію Пильтяй. Як і ра·

на­

-

з

-6-

дира. Може, саме тому виробничий nроцес на фермі завжди чіткий, злагоджений. Перебоїв у роботі майже не трапляється. Турботами брига­ дира не фермі постійно nідтримуються хороші умови праці для доярок. Звідси, власне, й nочи· наються високі надої ...

nостійно

думаєш:

бере

активну

участь,

сильна

наша

країна.

Сильна не лише своєю -могутньою економікою, невичерпними багатствами. Сильна людьми, що живуть і трудяться в ній. Такими, як Марія Пи.,ьтяй, делегат нинішньої XXVI конференuіі міської вартійної організації.

nояс­

нювати, переконувати, сnеречатися. З nартійною принциповістю захищала його Марія Захарівна.

К.

ГРИГОР'ЄВ.

~-•·JііііііІІЕ

rr А ~1;, О lt

В А

Номсомольсько - мо­ лодіжна бригада. яку ОЧОЛЮЄ МОЛОДИЙ КО· муніст Віктор Дмитро­ вич Онуфрієв, з кож­ ним на

роком все

вищу

трудових

кварталі

ня

вона

про

боротьбу

право

На фото: В. Д. Оиуф­

колективом

рієв після робочої .змі·

за

на3иватися

виходить

СРСР

зайняла

місце,

а

ми зараз на її тру­ довому календарі вже

публіці

знамен­

дострокове

в ~

друге

нашій

рес­

перще.

Одержана перемога окрилила на ще кращі здобутки. Ставши на передз'їздіІJську у дар-

верес­

25

вико­

ну

нання свого п'ятиріч­ ного плану. За nідсум­ ками соціалістичного у

в

сходинку

рапортувала

змагання

комсо­

молодіжних

імені XXV з' ї з д у НПРС. Своє прагнення вона підкріплює діла-

звершень.

рік.

-

нолективів Міністерства лісадеревообробної промислово с т і

Надзвичайно

1975

серед

мольсько

ним для неї залишить­

ся

I~HT~tiiACri,IB

вахту,

В. Д. шою

на

пер­

заводі

дильників

третьому

бригада

Онуфрієва

холо­

включилася

березень

колективу

В. Д. Онуфрієва кому­ ністи

підприємства

ра_ли

делегатом

міської

партійної

з

членами

сторовичем

Кобилоч­

иим підбивають підсум­

об·

ки роботи

на

конференцію

X..KVI

разом

Ярошем, Миколою Ов­ дієнком, Володимиром Ноиомарьовим та ко­ муністом Миколою Не­

року.

1976

Ватажка

ни

своєї бригади комсомольцями Миколою Дяченком, Андрієм

за

листопад

завершального

дев'ятої

ор·

року

п'ятирічки.

Фото А. КОЗАКА.

ганізації.

• • •• •• •• • • • • • • • • • • • • • • •• • • • ПОМІЧНИК ПРОПАГАНДИСТА

ТАН ЧАСТО буває: шлях

Перед черговвм заняттям у системІ політичної освіти в парткаб:неті заводу пластмас завжди людно. Пропагандисти п:дприємства приходять сюди ознайоми­ тись з

новинка:v~и

літератури,

підготу­

ватись до чергової ленції, бесіди. Для цього в кабінеті створено всі умови. Пе­ редусім, впадає у в:чі наочна агітація набінетУ.. Тут є різноманітні стенди, ннижнові

шо.

До

виставки,

кожного

література

АВТОРИТЕТ РОБІТНИЧИЙ у

третьому

кова( ~еталурrії. ЖадІtJНІСТЬ

ДО

Велика

цеху

заводу

завзятість

ВДОСКОНЗJІСНfіЯ

.СВОЄЇ

найбільш

прі.Іці

і

КВадіфікацїі

відІІовідальнІ Замов­

.ІJення, бо впевнені, що будуть вони виконані ви­ сокоякісно і своєчасно. <..:истсматично виконуючи

свід їх роботи узагальнюється, широко пропагується. В набінеті є спеціальна

виробничі норми на l:l0-l:l5 nроцентів, передовий виробничник закінчив свою особисту п'ятирічку за чотири з nоловиною роки. "' Іван Миколайович· не з тих, що живуть одним

папка, де збираються матеріали про пе­ редовий досвід пропагандистів. З усп іхом користуються пропагандис­

пише nеревикона.нням виробничих норм. Він жи· ве життям робітничого колективу. Якщо хтось

відстає,

то

обов'язково

с~ме

приИде

ці

риси

працьовитості,

ВІзму

за Та

любили

великої

ЩИрОЇ

ЛЮдСЬКОЇ

Hor·o в колективі Комуністи третього UC"xY

на

поміч.

обрали

його

бюро цехової nартійної організації, а група дільниці туrоп.:rавких c. ПOJJYK партгрупоргом.

~

в

тім,

що

колек1'ив

ними засобами. Все це сприяє підвищенню рівня партійного навчання слухачів, а в кінцевому результаті і їх трудовим успіхам. З кожним роком зростає на підприємстві кількість вироб­ ничників, яні добре навчаються у сис­ темі партосвіти і відмінно трудяться. Серед них апаратник В. Б. Сахно. с.'!ю­ сар В. Ю. Нушна, пресувальниця Н. О. Гуо'євська та ін. Вони вже давно спра­

От

j

ПО•

члeHOJ'tt

партійна своїч:

-

nІєї

діль­

ниці і:іде в авангарді, є велика часtка його ор­ ганізаторської роботи по ідеологі~Іному забез­ печЕ."ННю соціалістичноrо ~маrання за гідНу зу .. стріч XXV з'їзду КПРС. Cьoroдtti молодий коf'.tуніст J . М, Чижма, як і

багато інших

лятиме

;

І

ти заводу і різними технічними та наоч­

колекти-

добрОЗИІІЛИВОСТі

вий На

на

загін

його товаришів

міській

партіИнііі

броварських

фото:

І.

ryo

праці,

мета.1ургів.

М. Ч ИЖМЛ.

Фото

Л.

вилися з. особистими

прrдстав~

конфС'ренці'і

передо-

\ \

Козака.

..,..."......"....~.."...,....,...

,....,....,.,....,...,.

Субота,

29

листопада

книги, газетні і журнальні

ні у роботі зі слухачами. В ній, до речі, є цілий роздіЛ, присвячений підготовці до чергового XXV з'їзду НПРС. На підприємстві чимало досвідчених пропагандистів таких, ян Олександр Сер­ гійович Бортяний, Володимир Севастя­ нович Хими·ч. Віталій Іванович Суботов­ спний, Андрій Андрійович Шматон. До­

згодом допомогли йому стати врівень кращих оироUничників і завоювати ІЮ•Іесне звання удар­ ника комуністичної праці. Тс11ер йому як найдосвідченішому майстрові своєї снрави дору­

чають виконувати

то·

змагання. В розпорядженні пропаган­ дистів картатена журнальних та газет­ них статей, що можуть бути винориста­

порош­

до

схеми

підбирається

статті. Іх виставлено на стенди так, щоб пропагандист міг швидко знайти необ­ хідні йому матеріали. Підбірни весь час поновлюються. Окрім того, постійно офор:v~ляється стенд про передз'їздівське

У трудову сім'ю металургів Іван Миколайович Чижма увійшов не так давно . Всього п'ять ро­ ків минуло з тих лір, відколи почав працювати nресувальником

-

плакати,

заняття

1975

року

...

нами

•.

п'ятирічними пла-

Т. ШИРUНІНА,

прdпаrаІідист.

·----- -----

· · - · - ·- -··· ··· ·-···-НОВЕ ЖИТТЯ

до усп:шного вирішення ~аж­ ливих виробничих завдань не­ одмінно пролягає через ма­ леньке, здавалося б, мало­ пом;тне те, що ми назива­ ємо «вузлом проблеми». Ми, електрики дального

ремонтно-скла­ цеху

ремонтно-ме­

ханічного заводу, знайшли цей <<вузол~ v міцній роб і т· ничій співдружності, яка стала внехідною до всіх вирі­ туваних

питань.

Нас у бригад! шестеро. І партійний осередон ~ три чоловіка з першого дня

ІНІЦІАТИВА ПАРТГРУПИ свого існування визначив три ноннретнІ

ки

роботи:

nраця,

1

І основні

ударна

виховання

напрям­

зразнова

колективу

єдність колентиву.

Пам'ятаю, ян уперше при• йшов у цех Михайло Доло­ манський. МоЛодий хлопець - він був учнем слюсаря, і я завжди згадую його неод­ мінно з величезним гайковим ключем... Пізніше Михайло перейшов до нас: електро­ техніку полюбив, старався все пізнати. І ось зараз ком­ сомолець Доломанський чудовий елентрин. І това­ риш надІйний. А школу він пройшов найпростішу, але надійну: вчили хлопця і ко­ муніст Володимир Олександ­ рович Лях, і кандидат у чле­ ни партії Іван Оленсійо.вич Сидоренко, !, звичайно. я бригадир. Партійна завжди

план своєї

о

груnа

висуває на

рабати

підготовки надрів. Цінуємо пощун і нмітливість молодих

робітників.

І

це дає

можли­

вість знаходити спільну мо­ ву робітничу, перенонли­ ву навіть з таними хлоп­ цями, ян Оленсандр Наза­ рен.но. Зараз він працює майже нарівНі з кожним чле­

ном бригади. А ще зовсім недавно подейкували в цеху:

<<Важкий ... з харантером», Нолентив випробовується в РQботі це відомо. Але

хто має бути принладом у колентиві? У нашій бригадІ ініціатором усіх починань

були І є комvністи.

згадати робоЧий

Досить

поступ ни•

нішнього року. Тут і зустріч­ ні плани, і підвищені соціа­ лістичні зобов'язання по до­

строковому завершенню пла­ нових

завдань

завершально­

го року і п'ятирічки в ціло­ му... Ініціатива всіх почи· нань ~ вІд партійного осе·

редку.

Тан і повинно бутнІ Але, разо·м з тим, це нанла­

дає на ініц:атора певну від­ повідальність. І партгрупа нащої оригади своє завдання: виконала з честю. Робота елек т р и к і в - ремантипків примхлива і нопітна. Однак nротягом рану

ми

ще не

чv­

ли жодного парінання з боку замовнинів

і

відд:лv

ного контролю. приємно,

чись

адже,

високої

колектив

дотримую­

яності роботи,

бригади

завершив

техніч­

І Це вдвічІ

в жмтні

особисту

п'яти•

річку. А сьогодні, З Ініціати­

ви партгрупи, бригада праг­ не достроково, до 25 грудня,

завершити

чий план.

бригади перший

брнrадир

питання

муніст.

і річний виробни·

В. ГЕР АСИМЕН КО,

електриків, ко­

З стор.

о


ТАК

говорять

керуючого

про

Іюлгоспу. Потім працю­

одержала

вІД-

вав рільником, брига­ диром рільничої брига­

для цього року

ди,

центнери

ділком радгоспу «Трг­ бухівський» номуніста Миколу Івано в и ч а Прудкого. Згадуєтьсн

заступнином

ви колгоспу, а

голо­

років

далекий, але пам'нтний

рує відділном радгоспу

суворий Гітлерівські

1941

<<Требухівський>>.

віроломно

напали

1

мирну

рік. полчища

працю

ських

зом

на

відділка,

людей.

Разом

радість переможно­ при

Бреста

вич

в

гвардії

ря­

госпіталях

вернувся додому. на закінчилася

спрнмовує

увагу

робництва

продунції

сільського

господар-

відразу

ж

центнерів

26

гентара,

то

році

в

казано які

плекси, жит.чові будинки. шноли, прикрашаються наші села. В газетах широко ви­ сRі тлюється

впровадження

вже

працює

в

в'язань.

на

цтво,

методів

ред них

-

Ім.

В.

бригад,

вок»,

ти

чимало. місЦі,

стінних

18.1~ І<

19.15 К

газет

кращими

знаио

газети

« ... Знову

Фільм~концсрт

я

за

.

ного артиста СРСР

участю І. С.

народ-

Козлов-

. 1

.

вже в

За

високі

виробничі

поназники,

антивну

планами

перетворити

почали

увагу

приді­

трактористам,

які

ветеран nраці разом із свої:\1 коленти.

У ветерана Великої Вітчизняної війни і праці

трудова

Дружина Дмитрівна

вом

сім' я.

готує

дарунки

Г а л и н а працює на

трудові

XXV

по­

з'їзду

HilPC. М.

ІВАНИЦЬКИП.

ви­

<<Будівельник•

прочитати

робничників,

передову

профспілкових

невирішених

питань.

редно­

мінарі секретарів ПаР,Торг,а­ нізацій і редакторів стінн:•х газет. Ішлося про те. щр в

рекоменда­

має

бути

стало

тупів хто

не

гострих,

бракоробів,

дорожить

Не

ви~

порушників

завжди

ко­

забез­

t

на

доліків працюють партком. бюро і секретарі цехоsих партійних організацій.

лурrії.

М. КРУК, секретар

ту

«Час•.

12!.3G

парткому

трес­

к. т. •Пісні коrо».

ОJІександра

Пінокк;о.-~.

p(roo~;r<tж~. г

ЛевИЦІ>· І

nept.'дOB(~f

{! серія;. (Ужгород). І

1

носміхну,,а.:ь•.

І

п. Брооки. (М.).

1 19.00 [кран с1удrнта-заочника. 2 курс. ; :!ii.O:J Рск.:'Іама. Оголошення.

І

Т<'ХНІ·кн: ..

• Проб-

.Інформаційна

.

БатькІв~щни»,

...

Сhкого. nисьменника І. Андрони- ! .~~.4~ НазустрІч , XXV ,' Ізду кова та поета П. Антокольсько-j-Н.4іJ «На лобраНІч, дІlИ.•. го. 2!.00 Програма •Час•. (М.).

мо~ї

•Музичний фіпьм

кіоск•. «Як пос.варивс.я

ни», (М.). НЕДІЛЯ. ао л ИСТОПАДА ПРОГРАМА ЦТ

Сою:Jу!». il.OIJ к. т. «Слово кnмуніста». Тrлt'нарис вро !І..f"JІrгата XXIV :s'іЗАУ КПРС

к.

л.

Смирнову,

-

11-І-

віршІ

Расула

«Нуаель де Моску».

10.05 ДJІt:І

(JІьвів}.

ЛІтературні читання, А. Чех~tа. •У предводитсJІьші•. О. Пушкін. «Душа у заповітній .ІІіРІ•. •Ви вам писали». К. т. •Вітчизно моя нe~ts~tpa».

Інформаційна

проrрама

«В!ст!»,

1(. т. сСатиричниА об'єктива. Концерт . (Донецьк) •

Теленарис

•Хлібороби».

20.45 «На добраніч, .zt.іти!». : 21.00 Програма «ЧаС». (М.).

12.50 К. т. «Вартові

ПРОГРАМА УТ

д.ітеА. Ляльковий телефІльм «Пригоди Піноккіо». (2 серія). 11.10 « 11о.nітична актуальність творчості В. Маяковського• • .,ТJfтератур-

11.40

І fi.!O к. т. Гімнастика lІ.JІЯ lІ.ІтеІ.. 9.30 1(, т. ~Будилr:.НІН\...

'ІНТ&6

21.30 К. т. •Кінопанорама•.

«Мешк.tнсць годинника•. (М.).

КПРС. І ! 1.15 К. т. • Маіістри мистецтв І тям». !2.30 •Сільська година».

!8.15 К, т. Мультфільм сЦарівна-жа- 1, 2!.30 К. т. •Актори і ролі». Нар~tдІІ& ба». артистка УРСР А. Роговцева.. . !8.45 К. т. •Клуб кІноподорожеА•. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ !9.45 К. т. МІжнароднІ змагання з фі- 11.00 К. т. •Ану, дівчата!•. (М,), rуриого катАння на приз rазети 12.20 К. т. «Музичний календар»,

на передача.

Музичнкн м.істом».

ПІна.

13.3О. o~:.Ci.1.,.Ct..Ki

1 !4.25

фільм

аJІьманах•. т. «Бути

12.30 К.

програ "'-І а ІІО.ІЮ «С.ІJужу . Радянському

«Мелодії

т.

Гамзатова.

фsльм сЗби- І 2'0 :щ «Польова nошта сПодвиrу», частини вро-~2!.00 1\. т. сrІрирода і людина•. (М.). . ~ 2! .ао Художній фільм «Брати Сароя-

Для ~н:,еw. «Па~.лисью кtt.зки•., ~аролвии Т<':tє·.уншt>р~иlст. _ Факультет. наук':'

!5.05

Іван Іванович з Іваном Никифоровичем•. К. т. Концерт хору російської пісні Центрального теJІебачення j І Всесоюзного радіо. І

ва_дський

! 2U.!5 к. т. Вечірня казка. Мультфільм

На- І

Перетворюючи

r бригади•. 115.10 «~дава солдатська». !6.!0

к.

14.00 Художній

-

K.h.aet!- !7.30 К.. т .. Ве•1ір, присвяченид 70·рtч,ашзнt- 1 чю наrн>,.ного поета Білорус!У

о_свtд} N •

Бровари.

Це вже третій висотний будинок нашого

13.30

-

К. т. •Lк,;ан мо.1одих». «Товарит rазета» • . І ! 1.05 lkl)an с ry ,.t,ент;а-заочникfв. Н<.•шоrо ЖІІТ1Я». (X:tPKtB). !t6.10 Ху!і.ОЖНіИ фільм «КОЛИ JtiO,li.HHa

~ково-rюпулярнии .. рання нсJерновоІ ж аю•., . .. .

місто

!7.15 !8.!5 11;.40 ••1ітературнІ бесіди•. !9.00 сіль~ькогосподnрськогn 16.30 К. т. с.Пtснw~75». (І(иів). 19.30 17 .оо К . т. « Міжмаро дна панорама ». !9· ·55 в~роu.ництва. «Комплексна меха~ н•зшщо>. (М.). 17.30 НародниА артист СРСР Ю. За- !20.25

. ! :o.os І:.:комuміка

«Дні

0

наше рщне

~ммм~"*""""~""""""""""""""""""~""~

<<Броварисільбуд•.

!U.35

сІlриruди

краси

в життя мудрі накреслення Комуністичної партії про поліпшення житлових умов трудящих, під­ приємства стали будувати більше світлих і про­ сторих квартир. На цьому фото ви бачите дев'я­ типоверховий будинок заводу порошкової мета­

К. т. Міжнародні змаr.Іння з фі"2.00 1<•1<жvрнаJІ •Старт•. гурпого канння на приз газети І Г.І'ОГІ'ЛМА НА ОБЛАСТЬ Нувс.,ь де Москуо. ~.:;5 1 Д.1я у-Інів 8 кJІасів. ОсноПРОГРАМА УТ І ви Радянської держав,и І пр'ава. <Захи.:т Вітчизни священний Для дітсн. JІ~лЬКі>бИоі те.1ефіл•м 1 обов'"зок•. (М.).

«Lyvoтнiit

Росте вгору: молодіє й набирається свіжоіІ:

тих,

честю

виступів, не всюди стіннів­ ки виходнть регулнрно. Над усуненням цих та інших не­

<<блиска-

к. Т. •Наші сусіди•. і:н1н>Р"'~г.нійна програма

мало

критичних

адресу

лективу.

влаштовуютт,ся

стіннівок,

на

дисципліни,

традицією

ионнурси

ще

принципових

газет.

тресті

1Н.ЗО Фільм·:коt~нrрr

.

виконкому.

два

тресті

надсилає

подаються

'*-ВІсТІ.а..

ко­

і НОМСОМОjJЬСЬКИХ аНТИВіСТіВ. У наших стінвівнах є і

-

виазуються

К .. т.-

трудJІІщих

багатьох снликань, а цього разу ще й член

про

Про них ми говорили на се­

'

119.00

депутатів

<<Спецбудівель­

можна

ки. А. П. Чехов. •Квіти ~ лі•. 1 е.,евистава. І 1 -'· 15 д.?я юнацтва. •Орієнтир•. (Доnрограма 1 н..:цьк). .. І~~-"~ • Народнии ІІИРК». fЗап.ор_Іжжя).

вІJtВІдав•.

ви­

конувати. Він ~ де­ путат сільської Ради

(СПМК-508),

ряд

!3·?0 !<· '· . Камерн>rи конІtерт. І 3·" 0 LКран~зашя лtтtpJ.rypнca

муJІьтфільмів.

3арубіжних гостей»..

Ось

роки

(ПМК-8),

т. сУ світі тварин•. ? :wема ~~u.~осп. констр}'кцн:а.. т. «Радянський Союз очима 118 .-0 Для дІТ("И. «СонSІчне К.ОJ1О».

19.30 К. т.

тільки

тресту

проводити

14.55 сРух без небезпеки•. 15.)5 Художній фільм лля дітей «Ди~ кий собака ДіНІ"О». r- ') 17.00 К. т. V Республіканська худож'·:5 ня виставка «Радянська Росія»., і 7 · 50 Програма

не

номітет

конкурсу

т. «Му:~ичний абонемент».

висновон

ник»

усні

де

ІІ j • 0·J «_Екран

Іва­

доручення

тут.

Особливу ляє

нагромад-

і

<<Комсомольських nро­

ганізація.

Се­

телебачен-

ня і радіо. (Київ). 14.00 Науково-поnулярна •Здоров'я•

Встигає Микола нович

почини,

школи

п'ятирічки

по

десятому

класі.

те, як працює редколегія, а й як керує нею партійна ор­

негласного змагання між ни­ ми. До підведення підсумків

конІІерт;ю-естрадний

оркестр Українського

роботн

в

а

жекторів>> та інших видань, яНі дають можливість зроби­

кращу стіннівку. Коннурси помітно антивізують діялt,­ ність редколегій, є стимулом

у

ор­

во­

автомашину,

після курсів трудяться

чення

посіяно відбірним на­ сінням у добре зацра~· лений грунт. Ведуться

господарстві

учиться

їх у життя. Як настав­ нии, він багато віддає Часу МОЛОДИМ робіТ­

ве<.:ь

в

дить

громадсьну роботу на грудях у Миколи Іва­ новича Прудкого до військових нагород до­ бавилися ордени Г.Ков~ невої Революції, Тру. дового Червоного Пра­ пора та медаль «За трудову доблесть•. З новими сю1ами 1

допомагає

нлин заготовлено Пшеницю і жито

печуєтт,ся дієність критичних

tl.25

І .•1tніиа

ярий зяб.

р о б о т у

делегати

на

листи.

виставки

свого

ініціативу.

примножи­

Під

пуск

tQ.OO «для вас, батьки:.. 10 .зо к . т. м узична nрограма «Ранко· :!J.ЗО ва пошта•. I!.OU 11.00 «Більше хороших 1'Оварів». І 12 • 1 ~ 11.30 «НОВИНИ МУЗИЧНОГО ЖИТТ~І»,

12.15 • Бібліотека Москві». 13.15 К т. Грає

ці десятої закріпити і ти успіхи.

газетах

-

цент­

Олександр служить у Радянській Армії, найм'енший - Вінтор

же

прислухається

голосу

ну

тисячу

чергоний номер газети, як] питання в ньому підняти, ниий дати аншлаг і т. д. Тані ЛІІСТИ орієнтують актиністів преси на вчасний і змістовний ви­

У

до

ревершив

статтю директора підприєм­ ства, матеріали кращих ви­

яким

завжди

на­

лективу, під.тримує цін­

щених у газетах, на засідан­ нартіІ1ного uюро і nар­ тійних зборах, активна

ції,

4.3

дій у групі -кожної пе·

огляди стіннівон. що їх про­ водять члени парткому, об­ говорення матеріалів. вмі­

теми,

-

валовий

«Будде­ таль» (завод ЗБВ). Ці газе­ ти змістовні, добре оформ­ ляютьсн, масові. В газеті за­ воду залізобетонних виробів

регулярно

29 ЛИСТОПАДА

Овчар

а

місцевій

відслуживши дійсну військову службу, тут

Іванович

працювати на відділку.

роль

Уміло

ганізовує

інструктаж анти­

преси

легіям

ПРОГРАМА ЦТ

К. т,

Минола

НИНаМ, які після закін­

тели-

авангардна

«

\7.30

У л яна

Любов

в

школі, син Володимир,

нласу.

Уже чимало зробле­ но, щоб у першому ро­

відповідно

комуністів.

прикладі

Форм і

20.1!; 21.011 2!.30

14.30 К.

і

дочка

учителює

НАША ТУРБОТА

Партійний

Переконливо це по-

СУБОТА,

молока

корову.

ці старшого віку. Є також т р и с т а норів. І тут забезпече­ но партійне нерівни­

році,

редантори комуністи.

першого року десятої п'яти­ річки. І не тільки прізвища, а поназ досвіду правофлан­ гових соціалістичного зма­ гання. розnовідь про те. як у нолентиві організовано працю, раціонально винорис­ товується кожна робоча хни­ дина. підеумовується вино­ нання соціалістичних зобо­

виро­

спеціалізаЦії,

участь в стінніНІ\ах комуніс­ тів і номсомольців тощо. Всі

рахунон

ферма,

основному

нях

здобінського методу, бороть­ ба за якість будівельних ро­ біт. особистий приклад ко­ муністів і номсомодьців на виробництві. В ці дні постій­ ною в газеті є рубрика: «XXV з'їзду КПРС гід­ ну зустріч!». Тут уміщують­ ся нореспонденції, інформа­ ції про передз'їздівську тру­ дову вахту будівельників, розповіді про роботу тих, хто

в

до

очолюють

вістів

ком­

-

пожнивної

нов та інші. Що ж забезпечує успіш­ ну діяльність стінної преси? Відповідь одна постійна партійна турбота про неї.

колектив.

тваринницькі

а

міської партійної кон­ ференЦії О. Гудзь, О. Чула­

У центрі уваги стіннівок люди праці, рунами яких

зводяться

Антоні­

нерів. У цілому ж по радгоспу надій стано­ вить більше чотирьох тисяч кілограмів на

силос

272.

XXVI

попу­

на

Яківна

центнери з гек­

щуються,

мину­

одержано

по 39,8 центнера. Рільнича бригада номуніста Івана Мико­ лайовича Корнійна

лярністю серед сільських бу­ дівельнинів, бо зміст її тіс­ но пов' язаний із завдан­ вирішує

424

де

сБудівельник», «Спецбуд1вельнин», «Механізатор», •Буддеталь» ... Це Jіазви стінних газет. котрі виходять у підрозділах тресту «Бро­ варисільбуд». Кожна з них

-

комуністни

тисячі,

На відділку є також

СТІННА ПРЕСА

широкою

кунурудзи

по

тваринницька

-

внлю­

но

тара,

пшениЦі по 46 центне­ рів, а в нинішньому,

Вій­ без

•швся у виробничий вир відбудови рідного

які

корову,

становив лому

Як тільки відчув си­

нями,

на

по

несприятливому

нористується

першого

ства. Янщо в першому році дев'ятої п' ятиріч­ ки врожай зернових з

по­

нього.

лу,

кілограмів

Михайловича Колектив від-

ділна багато зробив, щоб зміцнити кормову базу для громадського тваринництва. Вироще­

рільників і тваринни­ ків на збільшення ви-

визво­

довий зв'язківець Минала Прудкий був тяжко пора н е н и й. Після тривалого ліку­ вання

налічу-

ЄТЬСЯ СіМНаДЦЯТЬ КОМу­ НіСТіВ, Мююла Івано­

ленні України і Біло­ русії від фашистських загарбників. При взя:r­ ті

чі

ЮІ

місцевих

ремонтується

[А_в~~~!~

дні одержав бойове хрещення. Брав участь у обороні Севастополя, потім Новоросійська. Пізнав гірноту відсту­ наступу

на Михайлівна Чайка, яка надоїла 4,5 тися­

кожномv

рив,

ВОМУ:И.ІСТИ С.ІМДЕС.ВТИХ---~-~,

з

nішов захищати рідну Вітчизну. В П€рші ж

го

де

щували її механі:ювані ланки Миколи Гаври­ ловича Житини і Ми­

коли Луцька.

з парторганізацією

госnі.

Виро­

на

122

женню

радни­

своїми односельчана­ ми-требухівцями юнак

пу,

Ра­

рядових роботах в рад­

тех­

ніна. Ібинонано nлан засипки насіння ярих зернових і бобових культур, Сімдесят про­ центів його доведено до посівних кондицій

по

з 338 гектарів.

ке­

доб­

бригадир MOJIO"'HOTO· варноУ ферми член КПРС Микола Петрп­ вич Івонно. Попереду в змаганні йдуть дояр­

картоплі

нині вже

дванадцять<

непоганий врожай

роаськ).

•Мистецьки/І

Києву

зразковим

РеrІорті.ж 3 вуJІицf обріі:..

Рє-

(Дніпропет-

Юнофестноаль документальних фільмів с:Час великих звершень•: «Нурек будуеться•, •Автограф

природи». Нау~ во-пізиавальна олімпіада. (М.). 13.35 «Шахова школа•. (М.). . 14.05 К. т. «Танцює Г. ІзмаАлоsа~. 14.40 J(. т. «Очевидне-неймовірне•. 15.45 Тел~фільми еМи :- резерви ТР!'-

довІ:., «В.Ірю земЛІ». «Найскладніше ЖНУ.

16.20 І. ЗюзюКІи.

тя А. Муратова•. Телевистава.

1R.15 Фільм-концерт «Молоді ro:rrocи~. 19.00 Екран студента-заочника. 1 КУРС. 20.05 Кіножурнал. 20.15 К. -.:: Вечірня казка. 20.3(). «КиІвс~ка панорама•.

21.30

ХУ!J.ОЖнtА фільм •днІ

І и~tчІ•.

Редактор Є. ФЕДЯП •

... ~ .............. ...:--.,-..:-...,..",....,.....,..".,.,.".~...",._,...",...,.._",~""..,...,..~,..~...,...~.,.,.·,."",..;..,.·....,...,..,....,~~.:!"'.,..,. ... ...:"'"~~.,..~,..q~.;--~ «НОВАЯ жизнь~ - орган Броварского горкома І НАША АДРЕСА: І ТЕЛЕФОНИ: редактора - 19-3-8~. заступника редsктора - 19-4-47, І Газета виходить:

........".",...,.~".""""'"~

і

!

~!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

КоммунистическоА

партии :r"'краинь1 . городекого н районного

Советов депутатов трудящихся КиевекоА области. Газета вьtходит на украинском язІ:..Іке. ".....""....,."._, , , ,

,.,.~~.,.~_,,.....,....."....,..._,....,....."....".-

ІНДЕКС

61964.

Броварська друкарня Київського

вілповіда . ,аноrо . се.кретаря, вілліJІу сільськоt·о roc. пола.рстRа, кореспон-

255020,

м. БРОВАРИ аул. Київська. 154. .. .....

.-.~-

~

!

дента місцевого радіомовлення - 19-3-18, відділів м:зсовn'і ро6атн, фотохор~сnондеFrГа - 19-4-67J

~..,..",...,..~.-І"..,....".,..~",..#.".

облуnравління в справах

видавництв, nоліграфії

,."....,.....,~..,._41'"_,.,...,...,

.

nромисловості,

~ вівторок1,

пО~~=~О.S ф:р~~у газети сПравnа~ ..

..,".....,.~...,.....,..,.~,

і книжкової торr·івлі. вул. Київська.

154,

сеg~ду.

.

..-~.Jr-_.".".~.,.~~

Зам.

6022-11.122.

#191 1975