Page 1

npoJJETM'l ВСІХ I('Аllf. 8.цIfАJfТЕСЯ/

Вручення високих нагород

.NiI 191 (3501) П'ЯТНИЦЯ

26

гру~ня заступник Голови Президії Верховної Ради СРСР,

Голова Президії Верховноі Ради УРСР І.С. Грушецький вручив

29

групі трудівників села високі урядові нагороди, яких вони удостоє­

ні за великі успіхи в збільшенні виробництва і продажу державі

ГРУДНЯ

зерна, цукрових буряків, інших продуктів землеробств&

1972 р. ЦІВа 2 коп.

'l'a виявле­

ну трудову доблесть на збиранні врожаю.

І. С. Грушецький сердечно поздоровив працівників сільського господарства з високими нагородами Б&тьківщини, з веЛИКИ~1

святом радянського народу

РІН

50-річчям

-

утворення

Союзу

РСР,

побажав їм нових успіхів у праці, щастя в особистому житті. Нагороджені п&лко дякували ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРОР, Радянському уряду за високу оцінку їх праці і запев­

ВИДАННЯ ЗЗ-ій

нили, що докладуть усіх зусиль для досягнення нових рубежів

у 1973 році, для успішного втілен.ня в життя рішень ХХІV з'їзду КПРС, ШJанів дев' ятоі п'ятирічки.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

(РАТАУ).

МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

П'ята сесів Верховної Ради Української РСР 26 і 27 грудня в Києві вІдбулась п'ята сесІя Верхов­ ної Ради Української РСР. На її обговорення були винесенІ такі питання: 1.

Про

Державний

розвитку

народного

Великі і відповідальнІ зав­ дання постають у 1973 році перед трудівниками сільсько­

го господарства респуБЛіКИ. Валовий збір зерна наміча­ ється довести до 40 міЛЬйо· нів тонн і зібрати по 26

план госпо­

дарства Української РСР на

центнерів

1973 2.

сільськогосподарської

ра.

рІк.

Про Державний бюд­ Української РСР на

жет

1973

рік

і

про

Виходячи дальшому CЬKOГ~

чених

ВІн,

голови

зокрема.

державним

витку

ска­

планом

народного

роз­

рік,

поданим

на

Верховної Ради,

1973

розгляд

передбача­

дарського виробництва, ЗР9С­ буту

матеріального

добро­

культурного

рl~я

і

народу .

технІчний

всьому

прогрес

народному

робництва

господар­

діючих

і

госпо­

ленню

на

3,6

в та

..

" rосподарств і::

-

господарства

0І:!! ~

....

001: ...

:;1" о Радгоспи

'«Плосківський» імені Юрова

~MeHi Щорса

9,3 8,9 7,6

року

>: »8- ~

.!8. :І

:=

.. 1е 11:

о

~

с

>.:::::

~ а><

~~~ .. r.r;" -а ai~ :;1="; і:І 8..:I~ІС +І ~ і:§: "' .. ==:с.

ііі Со; ..

-

10.0 7,4 8,0

ливостей;

економне

і

ЦІле­

спрямоване

витрачання

сільського

них

вкладень

ма­

введення .в дівництва,

дію

об'єктІв

завдань

по

продуктивності

зросте

на

власні і

ресурси

підпри­

господарських

орга­

народу.

співдоповіддю

постій­

них комісій У першому і дру­ гому ного

питаннях виступив

во-бюджетної

порядку голова

комісІІ,

ден­

плано­

депу­

тат В. О. КременнцькиЙ. Обговорюючи співдоповідь, повідали про

доповіді

економіки

бу­

і

і

депутати роз­ успіхи трудя­

щих республіки

в розвитку культури,

в

здійсненні рішень ХХІУ з'їз­ ду КПРС, планів дев'ятої

роз­

витку науки і техніки. вико­ нання

і

З

своєчасне

прискорення

рік

життя

капіталь­

і

шет на 1973 5 процентів.

рік, бюд­

нізацій забезпечують даль­ ший розвиток усіх галузей народного господарства, соці­ ально-культурного будів­ ництва і підвищення рівня

господарст­

концентрація

1972

ту

ще використання діючих ви­ роБНичих фондІв, скорочен­ ня строкІв освоєння нових потужностей, дальше зміц­ нення матеріально-технІчної ва,

дою УРСР на

ємств

теріальних, трудових І фІ­ нансових ресурсів. Винят­ кового значення набуває кра­

бази

бюджетом, за­ Верховною Ра­

Кошти Державного бюдже­

використан­ мож­

радянського народу, нам1че­ ні шляхи дальшого розквІту нашої багатонаЦІональної со­

п'ятирічки.

зростанню

МінІстр фінансів УкраІн­ ської РСР А. М. Баранов­ ський, який зробив доповідь

ве

піднесення

серед

трудя­

щих республіки викликала доповідь Генерального секре-

Вітчизни.

ПРОМОВЦі

говорили

про

шляхи дальшого підвищення ефективності суспільного ви­ робництва, .вносили конкрет­

ні пропозиції, на прискорення витку

ства,

спрямовані темпів роз­

народного

викривали

господар­

недоліки

в

діЯЛ9ності окремих виробни­ чих

колективів,

ських

і

господар­

радянських

органів.

Одностайно були прийняті закони «Про державний план розвитку народного гос­

подарства

Української

РСР

на 1973 рік», «Про Держав­ ний бюджет Української РСР на 1973 рік» та поста­ нову «Про затвердження зві­

ту про виконання Держав­ ного бюджету УкраїнськоІ РСР за 1971 ріК». Верховна Рада обрала Верховний суд Української РСР і затвердила Укази Презндії Верховної Ради Української РСР, прийняті між

Велике політичне і трудо­

праці.

ЦІалістичної

сесіями.

На цьому п'ята сесія Вер· ховної Ради Українськоі РСР закінчила свою роботу. (РАТАУ).

дохо­

процен­ розра­

населення

товарів

процента і не­ товарів

-

на

на

22,2

процен­

Протягом 1973 року буде введено в експлуатацІю 20,3

.

~~::~

Го­

І

і видатках в сумі 13.930,5 мільйона карбоваНЦіВ. У по­ рівнянні з твердженим

виконання

резервІв

РРФСР, в якій підбиті під­ сумки боротьби і перемог

на

на

.

райвикоикому про надій молока господарствами району

'Назви

наявних

1973

TOM~ числі сільському на­

~aHl

..

6

продовольчих

селенню

вугІлля, додаткові по­ тужностІ по виробництву то­ варів народного споживання.

І:'

ня

розвитку

Центрального Комітету RПРС, Верховної Ради СРСР і Верховної Ради

процента. Обсяг реалі­ зації побутових послуг на­ селенню в цілому по респуб­ лІці зросте на 17 процентІв,

. тонн

оо:

захо­

народно-господарського 'пла­ ну на 1973 рік мають бути всебічна IнтеНСИфікаЦ1Я і значне' підвищення ефектив­ ності суспільного виробницт­ ва, більш повне

плану

господарства

рік і прийнято Радою МіністрІв УРСР по доходах

розвитку

населення.

умовами

показниками

4,7

чорних металів, по видобут­ ку 12,5 мільйона тонн за­ лізної руди і 5 ,8 мІльйона

1972

ловними

з

процента. Товарооборот підприємств громадського харчування збілыlIтьсяя на

по кі­ електроенергії, тонн прокату

грудия

забезпечення

УРСР

рік складено у від­

таря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва на спільному урочистому засіданні.

7,6

потужності тисяч

26

на

душу

продовольчих

1912

за

-

господарстві

зросте на

рахунок усіх джерел фінан­ сування внзначено в розмірі 15 мІльярдів карбованців. В 1973 році передбачається

сільського

здійснити

дальшому

бюдже!

що

зростуть на 4,3 процента. Обсяг РОЗДРібного товаро­ обороту в наступному роцІ намічено довести до 32,4 мільярда карбоваНЦіВ. Про­ ти 1972 року продаж насе­

дарство Української РСР за

управління

1973

Державного

науки і культури, поліЩlIен­ ню медичного 1 соціального

БУДіВНИЦТВі

тів, реальні доходи в

продуктнвності праці.

Оперативні

в

Державний на

поряд­

повідомив,

процента.

хунку

Загальний обсяг капІтальних

ловат-годин 1350 тисяч

комп­

по

питанню

процента і в сіль­

ду республіки

напружених завдань по зрос­

ввестн в дІю виробництву

на

приріст наЦІонального

використаннл

народне

р.)

денного,

Дальший розвиток суспІль­ ного виробництва забезпечує

ви­

передбачається

в

6,6

на

12,5

прискорення осво­

вкладень

визна­

(1972

роЩ

процентів,

ському

єння нових виробничи~. по­ тужностей, виконання більш танню

наступному

5 -

забезпечити за рахунок мак­ симального

господарства,

жовтневим

Намічено ди

прогресу, удосконалення технології та автоматизації виробництва тощо . ПродуктиВНІСть працІ зросте: в промисловостІ на

у

промислового

мате­

бази сіль­

другому

ку

народного

науково-технІчного

стві республіки, елек'тро­ енергетика, машинобудуван­ ня, хІмічна, нафтохіМічна І нафтопереробна промисло­ вість. Приріст

змІцненню

по

по

шкІл, дитячих дошкільних закладів, лІкарень, поліклі­ нІк та інших соцІально-куль­ турних закладів.

У 1973 році передбачаєть­ ся здійснити ШИРО1<У програ­ му заходів до прискоренн л

Загальний обсяг промис­ ловоговиробництва в цілому по УкраїнськіЙ РСР зросте на 5 процентів. Прискорени­ ми темпами будуть розвива­ тись галуЗі, що забезпечу­ ють

завдань

метрів

повідності

поставити 49,9 тисячі трак­ торів, 50 тисяч 1'ракторних причепів, 35,9 т~сячІ ван­ тажних автомобі~ів, 2200 екскаваторів, 19()О бульдо­ зерів, 1300 скреперів, 11 мільйонІв тонн УМ()ВНИХ оди­ ниЦь мінеральних добрив.

ється дальший розвиток про­ мислового і сільськогоспо­

тання

з

квадратних

більш як двом мІльйонам чо­ ловік. Розшириться мережа

Сільському господарству респуБЛіКИ передбачається

господарст­

ва Української РСР на

про­

лекс робіТ у сіЛЬСJ>КОМУ гос­ подарстві виділяєг.,ся 1615,5 мільйона карбоваНЦіВ, або на 15 процентІв БІльше про· ти 1972 року.

ва Держплану УРСР П. Я, зав:

видів

Пленумом ЦК ЮJ УкраІни,

в

Ради Міністрів УРСР, голо­

РозеИКО.

гекта­

всіх

ріально-технічної

З доповіддю у першому питанні порядку денного ви­ заступник

Виробництво

з

дукціІ зросте за рік на 7,5 процента, а вироБЩЩТВО кор­ МіВ на 11 процентів.

виконання

Державного бюджету Україн­ ської РСР за 1971 рІк 3. Обрання Верховного су­ пу УкраїнськоІ рс.р. 4. Про затвердження Ука­ зІв Президії В.ерховноІ Ради УкраІнськоІ РСР.

ступив

зернових

мІльйона

загальної площІ житлових БУДИНКіВ, що дозволить по­ .1lіПШИТИ житлові умови

+0,3 +0,7

+1,7 -0,2

"'<:1' .~aI

....

=-0

:~

{!.':І.

92 93 84

Київ сьогодні.

Центральна

7,0 7,0 6,5 5,9 6;3 5,8 5,2 6,3 5,7

+0,1 +0,5 +0,2 +0,4 +0,7 +0,5 +0,8 +0,1

димерський» «.БобриuькиЙ» Птахофабрнки

4,7 4,6

5,5 5,6

+0,3 +0,5

Пухівський ППР Семиполківська Калитянська Богданівська

9,1 8,1 7,5 5,3 5,3

Племзавод «Рудня»

МІста·

героя

-

Хрещатик.

( Фотохроніка 6,7 6,3 6,2 5,7 5,4 5;1 4,9 4,9 4,9

«Русанівський» «Завориu ький » «Требухівський» «Жердівський» «Л ітківський» «Красилівський» «Гоголівський» «30Р я» «Заплавний» «Велико-

магістраль

9,5 8,1 7,6 5,7 7,5

+0,5 +0,3 +0,1 +0,2 +0,2

+0,6 +1,5

84 90 86 82 84 85 92 89 95

+0,3

82 90

+0,4 +1,0 +1,3 +0,4 -0,4 +0,2

-2,5 +1,4 +1,0 +1,0 -0,5

92 93 87 88 86

РАТАУ).

Припинити кровопролиття! В

світі

усьому

зроС'Та!>

протестів

громадськості

ескалації

бом6ардувань

хвиля проти амери-

каонською авіацією мирних міст і сіл

ДРВ.

Болгарська

«Народна

младеж» вказує на «гли·боке обурення

світової

громадськості»

злочинними діями

американської

вояччини. .в ході безперестанних

бомбаРДУ1lань,

пише

паривька

«Юманіте», америк&нські бомбардувальники знову обрали як ціль населені пункти ДРВ. Стає дедалі очевиднішим, продовжує газета, щО США систематично знищують міста і життєві центри Шв-

нічного В'єтнаму. Негайного припинення варварських бомбардувань

вим&гає

пре-

са багатьох країн. (ТАРС).


~~~§y БлОК Н ОТ Створення численної армії навої, Р3ідянської інтеЛ.іген­

працю нашої інтелігенції, її зростаючу роль у житті со­

ціалістичного

суспільства.

«Чисельність

інтелігенцІї,

Пlдк'реслюєть('я в Зніт ній дооовіді ЦК КПРС ХХІУ з'їздові партії, продов­ жує швидко зростати. З-біль­

-

шуЄ'ться

число

наYlКОВИХ

пра­

цівників, інженерів, техні,ків, агрономів, учителів іліка,рів, а

темпи

зростання

науково­

технічної інтелігенції за ос­ танні роки у нас почали переіВищунати

темпи

зростання

всіх інших соціальних груп.

Цей процес закономірний. Він є ре,зультатом полі'тИ/ки партії, СПРЯlмованої на всемІ,рне прискорення науковотех:нІчного прогресу, на даль-

,

Б

ди

депутатів

трудящих

не

може бути

байдужим

І

-

а'рМіЯ вчителl'в налічує :2 мільйони 700 тисяч чоловік. На котну тисячу чоловік IICl'

ну чисельнl,сть спеціалі,стів, зайнятих переважно розумовою працею, в царській Росії становила 8'10 тисяч чоловік. За вісім п'ятирічок чисельнІ,сть ра.дянської на-росдної

poКli'В. БіЛьш як дві третини спеціаліс1'Ш з 'Вищою і середньою апеціальною освітою мають H~K дО 40 роЮів. • Систематично зростає число спецlал.1-стJв, що мають

тах . РаДЯlНська наука все більше зближується з виробНИіЦт,вом, стає безпосеред'IlЬОЮ Пр<>,ДУктивнOlO силою. Тепер у наiШlй краІні налічу-

селення у нас припадає 11 вчителів . • Три п'ятих із загаЛl,ного числа всіх праціВ!lикі!3 розумоної праці стаНОВJIЯТІ. у нас жінки. Тепер у І\раїні

інтелігенції зросла більш як у 10 разів і досягла в 1972 роц:! понад 30 мІльйонів чоловіК. Тепер у радянсы:юуy Союзі більш як чверть зайнятого населення працLв: ники РОЗУМОІв>ої праці. • Чисельність населення СРСР стаJНОВИТЬ приблизно чотирнадцяту частину насе-

закінчену опеціальну ОСвіту ('Вищу або середню). На чаток дев'ятої п'ятирічки серед працюючих в усІх сфе· рах і ГaJIYlЗЯХ на'родного госIподаРС1'Ва, СРСР , J(ожеН і сьоМИЙ був спеціалісroм, що занінчив YlНI,верситет, інститут, Tex,НI1i~ абоJflший спеЦlальНИЙ навчальний заклад. _

ється понад мІльйон цl,в, серед яких - 275

u'aYRQBтисяч

жlнок-.спеціаJIісті.в, що маюТ!.. вищу й середню спеціаJIЬНУ

кандидатІв і Докторів наук. • Прадовжує збlJIьшуватись армІя ,«солдаТіВ здор<УВ'я». В СРСР : l:Іал.l'::lУ.ється 700 тисяч лікарів, більше нdж у США, АнглІУ, Франції

лення планети, але на нашу країну тепер припадає чет-

в

На почато,н 1972 року народному господарстві

і ФРН ра,зом узятих . На КОЖНИХ 10 тисяч 6чоловін при.падає лікарІв у 1 разів більше, ніж у дореволюцій-

освІту, понад 10 , МільйоніВ чоловік. • Активну роль відіграє раДЯНСhка Інтеліге.нція -, В суспілЬіНОМУ житті і держа'вному у,пра,вліні. Напри.клад, у

надзвичайно молода за своїм складом. З дипломованих

вищою освІтою 363 Інженери. У Радянському Союзі

lН~й Росії. • Понад 12 мІльйонів чоловlк працює в нашій країні на ниві культу'ри. Це в середньому по одному праці,в-

охорони здоров'я, 478 партійних. ра,дянсь'ких, профспілкових і КОМСОМОЛЬСЬКИХ

J' Д

..

ІВ Н И Ц ТВ О

непоганий урожай 'зернових. Так, навіть за несприятливих умов

дянські люди. його стосується

центнера.

оорав,

нее:

якими

живуть

питання

тут Зібрано

ЦЬОГОРОКу'

центнера зернових з гектара, у TUМУ числі пшениці по 24,8

тих

ра-

народно-

по

21,4

господарські. виробнича діяльнlсть і умови побуту тру-

УlДарно працює доярка радгоспу

тат повинен, ,виходячи із загальнодержавних інтересів.

річне

Нещодавно

сесією

Верховної

СРСР Рад

прийнятий

«Статус

ський»

ІУ

Ради

Г. Логвиненко.

800 вже

перевиконала.

досягла

муністичної

ткацької

трудящих

Своє

зобов'язання надоїти центнерів молока вона

успіхів

депутатів

депутатів

депутат, «ГогоЛів-

.

дівника. Вирішувати їх депу-

Значних

бригада

праці

фабрики,

Разом

ко-

стрічко-

якою

рує депутат Н. Лиroш.

СРСР'> чітко, конкретно ви-

з правами

ке-

статус

значає права і обов'язки на-

депутатІв Рад депутатів тру-

родних

дящих покладає на народних

обранЦіВ.

активІзує

обранців велику відповідаль-

їх дІяльність, робить її ефек-

ність. Встановлення ніших

Про те, як виконуються положення статусу, про роботу депутатів взагалі і кожного зокрема йшла мова на десятій сесії Гоголl,вської сільської Ради депутатІв трудящих. З інформацією виступчв голова виконкому І. М. -Тимко . Говорячи про окремі положення статусу, він давав характеристику роботи окремих комісій та депутаті'в. Так, заслуженою повагою користуються на селі

'ми одне з основних його положень. Депутат А. Вансович розповів про зустрІчі з виборцями своєї виборчої дІльниЦі. Виборці, відзначив він, раді бачити у себе свого обранця, охоче приходять на бесіди. Правда, до таких зустрічей треба ретельно готуватися, щоб відповісти на будь-які запитання. А це значить, що депутатові необхідно працювати над розширенням свого світогляду, по-

}{роль. Мlхеєв, Бутенко, БаТУРИН; Жукова, Стасько, иа Ло U' Риб ~" гвиненко, nаменю-

Проте ще не всі депутати

тт.

ченко та інші. розуміють, що

Вансович,

контактів

найтіс-

тивнішою.

депутати

повненням зрозуміли

з

виборця-

запасу знань. важливість

по-

Вони добре на ,них по-

ставлених завдань. Дехто з холодком ставиться до своєї

ляЮЧНсь на ,виробництві, не забувають про свої депутат-

чи в депутатській групі. у своєму рішенні сесія

кладено відповідальні завдання. Тому, успішно справ-

роботи в

ські обов'язки.

дящих поставила кретних завдань

йшло жваве обгаворення роботи депутатів.

депутатська відділка, до

путатами, 'зокрема

Наприклад,

.

ється ЗВlТНОСТ

група третього якого входять

товарищі Стасько,

постійній

комісіУ

сільської Ради депутатів тру-

Під час ВИСТУ,ПІ'в на сеСІ"І'

і

ряд ,конперед деце

С1'осу-

перед 'вибор-

цями, посилення роботи безпосередньо на вираБНИЦТВі

Проскур-

тощо.

ка та Добруха, доклала чи-

мала зусиль, щоб виростити

no-

'

'

~~.~

погодних

до

• Сіячами розумно г о, доброго, вічногQ. називають радянських П6дагогш. Нині

~ИJIЛОМОilаIНИХ інжен ері в тепер майже в три ра.зи біль" ше, нІж у Grюлучених Шта-

Уповноважений від народу Депутат, народний обранець до органу влади Ра-

кожних

спеціаліС'т~в, зайнятих у народному ГОClщдарствl країни, кожен третій не досяг ще 30

верта частина студентів, нау'країНи IlIpацЮ'Вало 2 мlльйоКОВЦіВ і лі'карів земної кулІ. ни 6БО тисяч Інженерl'В. З • РаД:ЯНСblRа інтелігенція IllЮтної тисячІ спецІалістів з

І

никові культури на двадцять жителів.

ше підвищення культури й освічеНОСТ1і народу». • За переписом 1897 ро-

~~~~~_

l' А ДЯН С Ь R' Е

-_:~-------

РАДЯНСЬКА НАРОДНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ

цН, що вийшла з рядів ра­ бітничого класу і селянства, є ОДНИМ з найбільших досяг­ н(~HЬ першої в світі Країни Рад. Комуністична партія і Радянський У'РЯД, весь радян­ ський народ високо цінять

j

ЦИФРИ І ФАНТИ'§§§§§~

--=--- - - - --------_:=--====:= - - - - - ----

АГ ІТА ТОРОВІ

Г. МЕДВЕДЕНКО,

громадський кореспондент.

======:::::===-=====c::::I-===========~~==:::I

складі депутатів Ве'рховної Ра , 17 И СРСР УІІІ Сl\ликання ., 146 працівників нау'ки. літt' ратури і ми'стецтва , освІти й

праЦівників, 73 депутати інженери та іНШі працІвники .

~-~

До бюро рацІоналізації та

винахІдництва шиноремонтного заводу тІльки з 16 листопада по 7 грудня цього року посту:пило 34 пропозиції.

Увагу спеціалістів привер-

ЕК.ОНОМІЧН' В

И Г О

ради. Номітетом

Д И

Протягом нинішнього року

шиноремонтники впровадити

Н О ВИ" о к

Сергі є м

Гарровим «горілка-пістолет'>. На підприємстві рlзноманіт-

пила пропозиція вулкані заторника Григарія Косенка, слюсаря Волосдимира Шен-

часу

крупногабаритних

ні електродеталі

до

паяли

цього

спецІальною

чен.ка та інженера

дільниці

ра Мальченка, спрямована на збільшення строку служ-

по-друге, нею не можна паяти масивних деталей. Пристрій раціоналізаторів цих недоліків не має. Дуже

робн'ицтво. Завдяки нез начним конструктивним змінам майже удвічі подовжиться життя камер. Економічний

на спроможна діяти лише в горизонтальному положенні,

було виканано. Сприяло цьому посилення пошуку резервів людьми творчої . думки

підприємства. В їх лавах -'інженери Валерій

Стефано-

вич Семенюк, Олексій Іванович Глущенко, оператор це-

варильних камер, і нивпроваджується у ви-

ху ізолу Олександр Васильо· вич Гостар, слюсар шиноре-

важливаю є така його особливість. З сопла горілки ви-

ефект від впровадження пропозиції ще не підрахований.

госпів І радгоспів дав у доповіді !іа спіЛЬНОМУ - урочи-

лум'я, що необхІдно при пайці свинцевих муфт і жил

великим. У спішно пройшов на нашо-

Верховної Ради СРСР і Бер, ховної Ради РРФСР Гене-

ходить вузький С1'румінь по-

би ні

Та вже у пер-

шій декаді грудня завдання

шин Пет-

лампою. Тут виникало ряд незручностей. По-перше, во-

планували

виробництво

рацпропозиціЙ з еконоефектом 50 тисяч

138

карбованцІВ.

Бов1'ЮХОМ та

електрослюсарем

у

мічним

нув оконструйований інженеро,м 'Василем

народного

контролю Української РСР і бюро ЦК ЛНСМУ.

Та

зрозуміло

.....:. він

буде

електрокабелю. «Горілкаю-пістолетом» вже зараз користуються на заво-

му підприємстві мІсячникогляд ,використання наявних можливостей для збільшення

довано й іншим

інтенсифікації

дІ.

Днями її буде рекомен-

мантнОГО цеху Григорій Пили;пович Горбач та ' інш! . Високу оцінку праЦі трудів ників заводів, будов, ,кол-

стому засіданні

ральний секретар ЦН НПРС Л. І. Брежнєв. Вона надихає шиноремонтників на новІ

випуску продунції на ' основі

ПIДПРИЄМ-

ЦК НПРС,

трудові звершення.

виробництва, який було оголошено 15 ли-

В. ХУТОРНА,

......................................... ........•.............. ствам . Лише 28 листопада посту-

інженер по рацlОВ8JllзаціУ та ввиахідництву.

стопада ПрезидІєю Укрпраф~

Дай руку,

ровесник! ЯК живуть ровесники в братніх республіках, як вчаться, відnочи-

ваіоть,

На

працюють -- про все це

одержують

з

усіх

р

куточків

в

історію, ' економіку, ' КУЛЬТУРУ однієї з республік ,нашої краіни.

Про все, що дізналися, школярі розповідають на зборах дружини,

.

.

...

пnov,

трес­

Щозміни вона ви­

загону. Оформлено

конує

В'" п 'ьбо' uи "".ке 1 1 ' 7 Бд· rJ' ЧJU ' класу, е класним . . О Н П Xoиeи~", ПРОВ'ели-

мальо ниЧI, змІСТОВНІ..... РІвник м

роботах

дитсадку

ту «Броварисіль­ буд» добре тру­ диться маляр Ма· рія Михайлівна Брянських з пере­ сувної механізова­ ної колони N~ 7.

а-

дянського Союзу. KO?JCeH з nіонерських загонів школи ви, вчає

піонерського

опоряджу-

вальних

піонери Гоголівської середньої школи дізнаються з листів, які

ничі

свої вироб­ завдання на

1120-1 ЗО

пра цен :

тів.

.

цікавий збір на тему: «8 незлам-

На фото: , М. М. Брянських фарбує

нім Союзі народів-братів». Луна-

.

ли пісні, виконувалися таНЦІ на-

віконні рами підвіконня .

родів срср" зачитувалися листи,

одержані Ш1CQлярами.

Фото

На виховній годині, nрисвяче­ ~iй Білоруській ' РСР, піоНери пе-

П,

та

Теплюка.

реглянули кольоровий докумен­ тальний фільм про цю республі­ ку.

Делегація Броварського за- повідомили своїм україн.ським воду «Торгмаш. у складі на- друзям, що вони достроково ви­

чальника

вироБНИЧОlДиспетчер-

ливника,

секретаря

ського відділу А. Лукашова, за-

парторгані' зації б

цехової

П. ЛещеНlRа

і

конали план другого року п'яти­ річки. Н

В.' ЮШКОВЕЦЬ, органІзатор позакласв~1 ро­

боти ГoroJdвcltВol середньоl ППСO.llR.

б

а урочистих зорах, присвя-

чених

50-річчю

редодні 50-рІЧЧЯ. Союзу гортання соціалістичного зма­ РСР побувала у своїх др у- гання між обома колективами, Зі~ по змаганню - працівюшів 'обмін передовим ДОСВ1дом Обоб єднання «Коаператив» у Ес-. . тонській

РСР.

ТаргмаШівці підприємствами

говорею основні пункти соціал і-

ознайомились з

стичних зобов'язань

об'єднання,

рік п'ятирічки.

ви-

рабничими процесами, організацією масово-політичної

Естонські товариші о

2

стор.

роботи.

з радістю О

Друзі по

змаганню

на третій обміня-

лись пам'ятними сувенірами.

R.

ДАВИДОВ.

За безвІдповІдальне ставлеи­ ня до службових обов'язкІв прнймальнвцю Л. О. Косенко

Слідами наших виступів

утворення

ригадира І. Бут-Гусаїма напе- СРСР, йшлося про дальше роз-

ДРІБНИЦЯ, ЩО ПСУЄ НАСТРІЙ Так наЗИВ8JIася замІтка, опу­ блІкована в 167 номерІ rазетн «Нове жнття. вІд 15 лнстопада.

В ній ЙIПJIОСЯ про погану робо­ ту пункту првйм8ВIIJI СКJJопосу­ ду на жнтловому масивІ. Як повІдомив редаІЩIІ днрек-

НОВЕ

житrя

о

тор

Броварськоrо

позбавлено прогресивної

опла­

ти.

змlшторгу

Зараз приitмальний пункт за­

О. Д. БунІк, робота ПРRЙМ8JlЬ­

бе:m~чено ' транспортом, необхІд­

ного

вим

пункту

була

вlдповlдаnьВRМИ

перевІрена

працlВВRкамн

для

вивезення

Прнймальний

пункт

посуду.

наЙближ·

торгу. Вказанt в замІтцІ недолІ­

чим часом буде в новому примі·

ки дійсно малн мІсце.

щевиl.

П'JI'ПIIЩJI,

29

гpyДВJI

1972

року

о


ЛЮБІТЬ ПРИРОДУ, БЕРЕЖІТЬ ЇЇ ! РАПОРТУЮТЬ ПРИРОДООХОРОНЦІ .;І ЮБОВ дО Батьківщиии почииається

для

ра­

дяиських людей із любові до

рідної землі, до рідного краю. З берізки, що росте ~

Незабаром новий 1973-й розпочне літопис норисних справ. Оглядаючись на рін минулий, :VIИ, природоохоронЦі району, до­

під твоїм вікном, з яблуньки, ~ посадженої твоїми руками у , шкільиому саду... ,

повідаємо про зроблене.

Найвідмі-тнішою рисою рону було те, що робота, яна ведеть'

тоді, як тихим иадвечір'ЯМ, беитежиться твоє серце від'

ся по збереженню і примножеНIІЮ багатств .природи, набирає в районі все більшої масовості. Ннщо в попередні рони районне відділення Товариства охорони природи налічувало три-п'ять тисяч членів, то на сьогодні їх більше одинаДЦЯТА тисяч.

розпускається

сиисну ноленrивних членів відділення раЙо.ну їх нараховується

,

А, може, воиа почииається

солов'їного співу. Чи в ту ~ мить, коли помітнш, як ~

Членами Товариства стають підп,риємства, організаЦії . Зараз у

у лісі перша ~

сорон. ПеРВИННі організаЦії створено на заводах «Торгмаш»

весняна квітка... \ Багато щирих друзів при- ~

Друзями природи на

роди є в нас у місті, в кож- ~

селІ району. На сторін- \ ~ ному ках нашої газети періодично ~

мн рубриками. Сьогодні ми

~ всіх, хто любнть

зап,рошуємо

рідну при-

!

КЛУБУ ДРУЗІВ при­ РОДИ, який відсьогодні по­ чинає роботу. Віи матиме свою назву і свою емблему. Якими їм бути пропоиу­ вати вам. Чекаємо листів.

гектарах ,раніше неприд.атних

зе­

Врятовано більше десяти мільйонів мальнів риб. Особливо від­

значилися в цій роботі первинні організації

при,родоохоронЦів

Літнівсьної середньої шноли та Рожнівської восьмирічної. Члени районного відділення Товариства прочитали по.над 200 ленцій, провели чимало бесід на природоохоронні теми. Цінаво пройшли науново-пранrична нонференція, присвяче·

~ роду, хто хоче більше знати

про неІ, чиє серце болить за те, щоб ліси наші були щед­ рими, земля врожайиою, JЮ

130

мель занладено ліс. Висаджено на дорогах, у снверах, садах, парнах тридцять тисяч дерев. Юні натуралісти шніл ВИГОТОВИЛИ і розвісили більш ян три тисячі гніздівель і 5500 годівниць.

\ з'являються матеріали лю-' \ бнтелів прнроди під різни- \ '

і

порошнової мет.алургії.

на питанням охорони і примноже.ння багатств оточуючого нас рослинного і тваринного світу, районна виставна робітнвітни­

ПедагогІчний колектив ПогреБСt.ко1 середньої школн прнщеплює учням вс.~ику любов до природи . Багато часу дІти проводять на пришld.llЬНИХ ви­ робничих дІлянках. де вирощують рІзнІ сІльськогосподаРСЬКІ КУJlЬryри. )І КJlасах, коридорах. службових примІщеннях квІти, акварІум дJlЯ риб. На фото (злІва направо): клас), ВІктор КРАВЧЕНКО каБІнеті

юнІ

(8

біології.

нарів_

У ноннурсі, присвяченому 50-річчю утворення Союзу РСР на нращу первинну організаЦію районного відділення Товари­ ства, ,першими стали природоохо,ронЦі з Бобрицької (директор

натуралІсти НІна БОНДАРЕНКО (5 .а­ клас) і Люба КОВАЛЕНКО (6 К.ІІас) в Фото

П,

А. А . Мовчан, біолог С. О. Бу.рМіЙ) та НалИ'нlвсьної (директор

А. А. Новохат , біолог О. Г. Горова) восьмирічних шкіл. Вони

Теплюка.

вибороли право представляти районне відділення на Обласному

.}{оннурсі_

у ВАГА:

вікторина!

зиаєте

ви

вони

так

називаються

швидко

і

чому

4. Ще тільки починають роз­

природу?».

ся спів, висвист та пташиний перелив. Які птахи ранньої песни прилетіли до нас?

Внлючившись У 'респуБЛікан­ сьний !похід «За ленінсьне став­

5. На Десні вже рушив лід. Вздовж великої ріки чис­

Бобрицьної

ленні

притоки і

В цей час з півдня, з вирію, до місць свого гніздування летять наші друзі птахи. Назвіть їх.

друг всього живого, цей конкурс для вас. Для підве­

тепло, а вночі бувають примо­

деиня

підсумків

створено

спеціальне жюрі.

Прізвища

переможців будуть надруко­ вані в газеті. Вони стануть почесиимн

членами

вашого

клубу, і'х буде нагороджено. Сьогодні друкуємо питан­

ня

першого

туру,

відповіді

иа які вн повинні надіслати до

/. ще

березия

1

1973

року.

Наприкінці лютого в лісі лежuть товстий сніговий

килuAl. А навколо великих де­ рев вже проглядає .земля . ЯК пояснити це явище?

б.

Напровесні

так

і

униз

чому він так зветься? /0. СКI'л~ки дерев POCTYT~ 3

3.

П ер ше

сонячне

.

nРОМIНН_Ч

РОЗТОnllЛО а/іг. Грунт ще не просах, а над землею, вкритою

торішнім листям, на галявинах

листяного

лісу вже

підняли

свої голівки ранні квіти весни.

прочитано

l

А. ПОГРЕБОВСЬКИИ, голова президії Броварського відділения Товариства

яко­

охорони

природи.

врятовано

під

час ожеледі та

сильного сніЛ

11

«Свято уро-

тем.атичні вечори, лекцІй.

* * *

товлено

сигнальні

шпанівень,

125 штун ,

1450

шнільної

ле

пости,

ВИГО-

синичників

330.

Ч лени

дерев.

організації природо-

но

200

ямок

для

ма

йб

утніх

саджанців. Зібрано 800 кілограмів жолудів. Проведено «Мі-

сячни.н лісу і саду», шість те-

«Клуб друзів

!\Іатичних

прнроди». lIравильні в1дпові-

КВІТІВ»,

ді друкуватимуться.

Й дучи

ємо, ЯК

ст~виться

ГРІбаючи

цями . ~

'Н С 11l

вечорІв,

десять

два

«Свята

Отже,

пташки корм -

настав

час

п?мічникам.

птахІВ

у

саду,

..до

по-хи.жацьни

мурашниюв,

роз-

ІХ ногами або пали· "

ЗруИ'новании мурашнин .зали-

бити

друга лісу -

мурашок.

необхідно охороняти

і

.

.

.

ш:ю~ниюв .

Т

ут І і

П.ідгодову-

м Я, OB~C, просо~ пшоно, гарбузо-

БІЛЯ

ве

вже не ПОТРІБНІ ХІМІНати. Вони

завдання

Зl\аходя~ь

тись про них . Ножен мурашнин

~

ВИТЯГУІ?Тh.

комах-

~кl:Д~июв ІЗ ліСОВОІ шдс~илю~,

на зиму

ХИМ хмизом,

гілками

н

«автоматичну» кормушку,

вий СТОЛИК птахами.

у

міру його

з'їдання

Кормушка з пляшки, прикріпле-

ної на двох дротяних петлях до дерева, - дуже проста у виготов-

.

МННІ.

П

ляшку

б

тре а

по

Ф

Войовнича му-

р.ашна танож знищує тих шніднинів _

Поблизу ~урашин~х гшзд I~e

пушують верхНІ

туди

б

ар ува-

лений

корм

Зимове

синичок.

підгодовування

до

пташиної

їдальні, назавжди

Кllдають її . Корм треба засипати · щодня ввечері або вранці до

.

СВІтанку.

ти, обкачати в шматочки кори, моху, або просто в землі, інакше

Птахи ди, иадійні

літати до неї. Можна підгодову-

добром за добро.

багато птахів буде боятися під-

птахів

цьому

прямо

випадку

на

треба

землі.l

зробити

треба

проводити регулярно. Інакше ба. га то птахІВ, що звикли прилітаТIІ

окраса нашої прирозахисники полів, са-

дів, городів. Тож відплатимо їм

С. ПЕРЕХРЕСТ.

с.

Кияжичі .

V.LO"Н.ипА'Л"ННА«і ІВ

iWrНm"A8

т

даючи

яєчок гусениць.

в

ня и

йонів різних жучків,

МІЛь-

бур'янів­

хвойних

з дупел . БезстраШНІ верхuлази І дерев і не забути вес ою з

лісу від браноньєрlв, яні зби­ рають мурашон для виготовлен­ ня мурашиного спирту . А в разі, ноли зустрінуться вам у лі­ сі тані браноньєри, записуйте їх прізвища і передавайте адмі­ ністрації лісництва

лялечок,

насІННЯ

У лісництві потрібно внрити су­

ІІЗ ТРІЩИН дерева, ЩІЛИН у IЮрl,

живуть МИШІ, личи:нни ХРУЩіВ та капустянни. НРІМ знищення шнLдливих комах, МУРаІ~КИ п~иносять велину н?ристь ЛІсу, шдвищуючи РОДЮЧІСТЬ_ грунту, ' Зба-, гачуючи його ?рган~чними речовинами. ЛІСОВІ. саНІтари - роз-

5-8

насІННЯ,

потурбува­

цим гину.ти ЛІСОВІ. А~же мураш: H~ лІсоВІ надійНІ ОХОРОНЦІ ЛІсу. ТІJ]ЬНИ одна сере~~я за розмlром мурашина СІМ я знищ.ує за хвилину близьно 100 шюдників, за добу - 40-50. ти-

-

дому

Шнільні лісництва 2-ї міської Налинівсьної шкіл одержали

У місцях випасу худоби, та янщо в лісі є ДИКі нопитні .мурашнини слід обгородити .

сезон

Це со-

Тому

на ГІЛНИ, снидають СВОІ ТРофСl ~a .з ем.лю , а тут уже чекают[, ІХ ІНШІ мурашни. .

сяч, а за

підгодовування?

штучно

У НИЖНІ ВІДСІКИ, де виводяться ~ичинки . Вони uхолоджуються І гинуть. І певно, небагато лю-

!до .«Допомагають»

для

допомогти І няшникове насіння, конопляке сі'

ЯКУ' зерно підсипається на кормо-

У

ває ДO~OB~ в?да, вона пронинає І забиrаються на .вершин.~ дерев.: це понриття .

дейанают["

Який корм можна використову-

розселяти санітарів лісу.

· . ~. . ЛІсом, часто ЗУСТРlча-l . ооеРlгають В.ІД

людина

курінчик

вати

яких дістають

нраєзнавчих вати

екснурсій .

І ТАР И

такнй

комах.

пернатим

охоронців взяли під свій нагляд зелені н.асадження в селі. Зроб-

Відповіді надснлайте иа адресу редакціі' з обов'язко-

Але

придатний ті.%ки для лісу, де немає котів.

вання

нормушок -

І П осаджено

и

помітний.

відлиги . ід або сніг вкривають гілки, з-під кори

v/и/и///////и/и/и/.п·//.8Уи/ни;"AU..І'пІt'о:m:М9:~.8У.иhуин;,AU.QAV//D1W'~~Н//.птп:и;.W"AU//Н/AИlу·н.и.zп.тиAUА'Z:і~!УА!2А~W&

ЛІСОВІ

і примно­

ження природних багатств.

Серед юних ,друзів природи не становить ніяких труднощів. І лободи, кропиви, кінського щавз Налинівсьної восьмирІчної Найпростіша кормушка - дощеч- лю, реп'яху, ягоди горобини, бу­ шноли - 260 членів загону ка з низькими бортиками, ПіДВі-1 зини і т. д. Хлібні крихти, сире «зелених патрулів». Створено шена до гілок дерев. Можна зро- м'ясо, несолоне сало - це улюбчотири

«запорізький

вою поміткою

,квІтІв»,

жаю», два

ЙОМУ років і

и

насІння,

«Свято

и

білою корою?

сили свій внлад у загальнонародну справу охорони

«зе­

ді. Проведено два «Дні птахів»,

TYT~'.>

росте

проводити свою

-

роботу тан, щоб все більше мешнанЦіВ міста і сіл району вно ­

5 мільЙоні.в штун рибної моло- гопал,у, після

8. Чи ростуть на земній nла-

Де

ють завд.ання на майбутнє . Одне з основних

розвІшано

лограмlв

неті «хлібне» та «молочне» де-

9.

Заворичів (М . І. Соболевський), Рудні (М. А . Пономаренко), БОБІ?ина (М. О. Нонопля), Руса нова (І . Х. Семенюн)_ ПІДСУМОВУЮЧИ зроблене, природоохоронці району накреслю­

Виготовлено, відремонтовано ПТА "'---ИА W'ДАЛЬИ rr штучних гнізд .&&&.-.... .,.., 140, годівниць - 306, ,посадТяжко птахам зимою: і холод- курінчик для захисту корму ьід жено дерев і чаг.арнинів - . О • 2800. Занладено сквер на пло- но, и голодно . станнє наи- дощу та снігу, односхилий, з вещі 0,1 гектара, зІбрано 46 кі- страшніше. Особливо важко їм ликим нахилом, щоб корм був і

ла.зить пташка завбільшки з горобця. Отвір гнізда вона обмощує глиною. Що це за пташка?

дуб»? Скільки

мисливсьні нолективи Велиної Димерни (голова І . М. Гарбуза) ,

учні

членами

ві ників,

тонн нонцентратів. Особливо старанно попрацювали при цьому

.восьмирічної шно­

патрулІв»,

спеціальних

нів сигнальних постів_

головою

чи,!1 живляться?

Хто вони і

ми,

5500

дванадцять тонн соновитих нормів, тонну соломи і близько двох

го є 45 чоловік, лісових дозор­ ЦіВ У нас 45, стільки ж чле­

у лісі можна помітити, ЯК по дереву однаково легко уверх,

ПРИРОДИ»,

сових мешнанців п'ять тонн сіна,

доловідаємо:

лених

7.

як

до

у школі створено загін

розки. На дніпрових схилах пробуджується перша весняна квітка . Щоб не застудити ніж­ не цвітіння, надвечір вона закриває свій кошик.' Які чо­ му так називається ЦЯ квітка?

рева? Яки~о Є, то де вони рос-

iCTOТl/.

ли,

в сонячні дні

. 2. у І(ей же час на ЛІсових ,'алявинах по снігу стрибають .

безкрилі

лення

весняні озера .

Всі, хто хоче знати таємни­ ці зелеиого лісу, чнє серце хвилює пташниий спів, хто

Друзі лісу, зустрічаючи зиму, заготовили для підгодівлі лі­

ЗРОБЛЕНО ПЕРЕМОЖЦЯМИ

ростуть?

nукуватися бруньки і квітнути проліски, як У повітрі чуєть­

Презндія Броварського відділения Товарнства охо­ роии прнроди та редакція газети «Нове жнття» оголо­ шують вікторину-конкурс

«Чи

ЯК

шари

можливість

повітрю

і

грунту,

пронинати

волозі .

Вони

ПОТРібно охороняти санітарів

. '

Охор?на І розмноження рашниюв. -

~e

початон

мупере­

і крила-

та'нож сприяють природному :поновленню лісу, переносячи на-

Якщо в лісі на одному гекгарі зн.аходиться чотири мура-

сІпня дерев т.а чагарників, Ось який неповний перелін

М . НОСАЧ, лісннчнй Броварського ліс-

шинІ сім'ї, то вони його надІйно

нористі маленьного войовничого

иицтва.

П'ятниця,

29

грудня

1972

ходу на БІОЛОГІЧНИЙ метод боротьби з шКІдниками лІсу.

року

ХмеJlьницька область. 3а селом МакІ. Дунаєвецького району РОЗКІІНУВСЯ лІсопарк, в якому розташовано зоопарк колгоспу .Україна_. В нt.OМУ ПlJнад двадцять Вllдів тварии і птиць: оленІ, верблюди, лиснці, борсуки, 113ВИ, фазаии, орли, папуги та інші_ На

фото:

в

колгоспиому

зооопарку.

Фото

В.

Степзненка. РАТАУ) .

(Фотохроніка

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

о

3

стор.

О


Під сонцем братерства Оголошення, внвішене в гуртожитку тресту «Електр?­

Мирну - працю

домлення звичними:

всі ви,

ПОВ!­

Про

подвиг

стали

TY~

юнака

Василя

готуючись ,

трудящі

стріти

Подібні

вже

міста,

ювілей

вІстіВ

з

і

гідно

нашої

працівники

тожитку

як

та

1

став

зу­

рада

гур­

цікавібесі.~И,

ми,

літератури.

німнату

Оформлено

самоосвіти,

ТИЧ ний

стенд,

тема­

книжкові

газетно-журнальні

та

вистав~и.

Читацьку конференЦlИ? «У країна Радянська в Сою31 незламнім

цвіте » ,

сповіщало нізували

про

оголошення,

і провели

вихователями

книжнову

з

гуртожит,ку

вистапну.

відалося про наЙ~~ЖЛ~Віші ..~

найцінавіші ПОдll в lСТОРll Радянської України з 1917 року до сьогоднішніх. днів. Вчительна ШКОЛИ-Інтерна­

Надія

вич.

Петрівна

нористуючись

CTaT~e­

ва», в с іх

воєнних

трудових

літ ,

ного

розду­

в

і

розповіла рес,публін про

нього

цтва і заготІвель проду.нтІв тваринництва в зиМовий пе­

ріод 1972-1973 рр.. Цей донумент одностайно схваЛе· ний, прийняТІ новІ соцІаЛі­ стичні зобов'язання, наМІче­ ні заходи по Ух виконанню .

Початок

нальностей про

ли . ВиннІ перед,

дещо 'ПОЛіпшцвся снлад

мате-_

і

МОЛОЧНQГО

надої на норову СЯ

проти

ше на

31

'на

-

ли­

у

той

по

рад­

нілограми.

293

місЯ'ців

на

тІльни 1775 ~Ілограмів мо­ лока. Мало, дуже малоl І це в той час, коли тані доярки, як М. Д. Євтушенно, Н. І .

країни,

інших республік. Свої вірші,

умовах одержали від кожної корови в півтора раза БІль­

щедро досвідом

Азербайджану

присвячені

прочитав

рІдному

юрист

М.

та

мІсту,

Д.

ше. Однак нІчого не зробле­ но, щоб їх ,досвід став над­

Фом­

ченков.

На ції

закінчення

прозвучала

ІІа

моя

банням усього нолективу. Прикро, що І в груднІ НО­

конферен­

пісня

«Нраї­

лентив ферми не винонує навІть завДання. Тан, у пер­ шІй декаді надІй молока ста­ новив 4,2 кІлограма на ко­

неозора».

Присутні сердечно подяку­ вали' організаторам нонфе­ ренції 'бібЛіотекаРІ? С. l\:1~

рову , в другІй

Погорельсьній та завІДУЮЧШ міською бібліотекою В. А . Юдіній.

4,4,

-

У тре­

тій 4,6, що на 0,5-0,8 кІлограма менше завдання. Г. Нравець, яниА вже 13 ро­ кІв очолює вІддІлон, пояс­ нює

це всілякими об'єктив­ причинами і, нарештІ, вІдверто заявляє: «Доїмо стільни, ЯК і минулого рону,

ними

На фото : (зверху аниз) виступають Лідія Олексіївна ТурІна, вчитель на з Нали­ нівки , Тетяна Дяченко та НаталІя Немченко деся­ тикласницІ школи М 5, Ва­ лентина Андріївна ЮдІна , Михайло Дмитрович Фом­ ченнов, Оленсандр Турський . ЗлІва у червоному куточ­ ку під час нонферщщії. Тенст І фото

а більше уВеЛИНlЙ

Ос'новна

І

ЗМАГАЮТЬСЯ СТИ

ВОЛЕRБОЩ­

У спортивному залі Налитян­ ської середньої іШНОЛИ Відбули­

ся змагання волейбоЛістІв, при­ свцчеНl ювілею рІдної БатькІв­ щини.

8

змаганнях

29

рини.

ПершІсть

,.

9.35

Новиии. 9.45 - «П'ятирічка, рІк другий:>. «Нові міста на карті країии».

11,00

чеиня для дітей. «НоворічнІ подаруии Концерт 1730 - «СвІт соцlа~із»м» 18 оо _. Новиии . 18.10 «Ha:K~Bi еідкриття 1972 року». 18,40

лю тебе, мій краю рідний». І(онцерт:

Музичний огляд. 19.25 _

...:..

12.00 -

Кольорове телебачення. «Люб-

1230

збори.

Всесоюзні

15.55 -

комсомольсьКІ

Програма

_

«По

концертних М

'

передач. телебачення . «eНl

16.00 Говорять делегати І з'їзду Рад. 16.30 - Всесоюзна художня ви-

ків».

21.00 -

Урочисте

залах Москви».

.

шІстн

вручения

Програма

«Час» .

_

ТелевізІйні вістІ .

Концерт . Трансляція з І(ОЛОН!'ОГО

залу ім . М. Лисенка.

21 .ЗО

ма

«Час».

(М).

В переРВІ -

21 .00 _ Програ 21,ЗО «ВіТЧИЗН0

мои Заключиа Розважаль передача 2З .0О неозора». _ «Якось увечері».

-=sm~~~m~es~

-

Pl:-I

19 3 82 заступинха І редактора 19-4-47, аlдповіда.пьного сеКl!етаря, дд л~ ГОСПQдарства, кореспоидеита МІсцевого радІо

ТЕЛЕФОНИ:

-

-- ,

-, ...

мовлеиия роботи,

-

19-3-18,

вlдАl.пlв

фотокореспоидеита

_

Про

вець та .бригаДИJ)

промисловостІ, 19-467

_,

_

масово!

умовах різко дуктивнІсть

Пі~ВИЩИТИ про­ КОРІВ,

запровад­ організацію

жуватинаукову

праці?! ються

НаВіТЬ

не

дотриму­

розпорядку дня,

пору­

шуються ,послідовність У приготуваннІ, завезенні і ви­ дачі коровам кормів, що під­ тверджено

неодноразовими

перевІрками.

І

це

на

спе­

ціалізованому відділку по ви­ робництву .молона.

І найбільш непри,ємно те, що керуючий відділком І бр~­

гадир

ферми

багато р~зlВ

обіцяли виправити недолши, але так нічого і не зробили. От і грудня обіднє доїн­

20

ня розпочалося о 14.20 за­ мість 13 години за розпоряд­ ком. Причина? Своєчасно не підвезли кормів . Ноли звер­ нулися до

бригадира т.

Си­

ма».

На вІдділку є KopMoцe~ збудований за типовим про ектам, але січку

не запарю­

ють, номБLнорм завозять о десятІй ГОДинІ, а то і пІзні­ ше. Тому й затримка. Фура­ жири,

як п.равило,

запізню­

ються ранком 'на роботу _ Бу­ ває й так, що половина з них зовсім не з'являється.

СпостерІгається тане . І серед доярок, 60 графіку вихідних днІв не встановлено. У дво ­ рядному день не

норівнику третій виJtищають гнІй, Доярни :не мали теплої во~и

навІть, щоб підмитивим я норовІ. Неруючий вІддІлком запевняв доярон: 4Зачекай­ те, дІвчата,

все буде., та

ці

запевнення голослІвні .

ДосІ не впроваджено дивІдуальнІ рацІони для

Ін­ ко­

рів. За факта,ми ходити да­ леко не ПОТJ)ібно. Доярна А. І. Мельниченно від за­ кріплених

корів

доїть

моло­

ка вдвічі більше, нІж С. І. Товстенно, а пІйла одержу­ ють одна.кову кІльність. му часто між доярнами никають

гострі

То­ ви­

су,перечни.

Бригадир не знає, ян розпо­ діляти 'RОНЦНОРМИ, 'не аналі­ зує причини низьної ПРОДУК­ тивності ,норІв.

І ще одне: чому в тт . Нрав ця І Сидоренка відсутнє по­ чуття

особистої

відповідаль­

ності? Чому цих нерІвників не турбує те, що господар­ ство посІдає одне з останнІх

мІсць в

районі

по

надоях

молока.

Ю.

БІЛИК

молочно

I-'::::"::'~:':'';:=_':';''':

_____-..Редактор ___-:-...в.__ФЕДИН. :-:-,,:,:-:~

о ві ома грома ян

міста Бровари та підприємств

! І І

ПРО ТЕ ЩО СЛУЖБА ТЕЛЕФОННО-ТЕЛЕГРАФНОГО ЗВ'ЯЗКУ

З 28 ГРУДНЯ 1972 РОКУ ПЕРЕВОДИТЬСЯ В НОВЕ ПРИМІ­

..•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.ЩЕННЯ ПО ВУЛИЦІ КІРОВА, З6.

'-'-~~q###,~",~-~,~,--~q~-~##,~-~

З

20

па З1 ГРУАНЯ

1972

раку на ркнках району

про:аОД"ТАС" передс:а"т.во:аі бавар•• У п'ятницю,

29

ГРУАНЯ, на новому ринку па вуп. Коропенка

(JИипмасив) і Гогопівському риниу

.-=--~

lНДЕI(С 61964, Газета виходвn. , 8І8ТОРО.. C8jJ• . , . .'ПІПІ.ІІІ І CYCloТJ.

тва·

ринникі,в. Занедбана виховна робота. Чи можна при таких

Принро, але факт, що неруючий віддІлном Г. М. Кра-

_

Інформаційна програма «ВІСТІ». 19.20

- «На добраиіч, дітиІ»

паспортів.

11.15

«Старт» . 18.00 _ За накресленнями ХХІV з'їзду КПРС, «Прогрес». (Ю ровоград) . 18.ЗО _ «Чуття єдиної ро дини». Літературна передача: 19.00-

НАША АДРЕСА: ~ І «НОВАЯ: ЖИЗНЬ,. - оргаи вроварского горкома 255020. І(омм иистич~-ской партии УкраинЬІ, городекого и раАОIІИОГО М. БРОВАРИ, УСоветов депутатов трудящихся Киевской области, вул. НиІвська, 154. b===~:==:::~=~~===-========I дактора сІльського

.

Програ-

ставка «СРСР - наша БатькІвщина». «Театральні зустрічі». Передача з на програма. (Одеса). 00.15 _ Репортаж з Центральиого виставоч- Цеитральн ого будинку актора ім. грама передач. иого залу. 17.00 І(ольорове телеба-

.. ~

дисциплІну,

доводить

ХудожнІй фІльм «Нічна зміиа». 16.55 _ Наша афіша. 17,00 _ Тележуриал

1(000ьорове _

адцять ро

НОВИИИ.

-

ні

ляють ІНіЦІативи. ЗамІсть того, щоб розгорнути дійове соЦіалістичне змагання серед тваринників, створити на

Друга програма-УТ

І(ольоро~е ЦТ теЛ~буадч:~:rй, Вперше иа екраНІ. ' фІльм «Пригоди живої валізки»: ":ЗО - Програма документальних фІЛЬМІВ. 10.15

спорту СРСР. 2З,0О

праці і

для

oiMl.JI

електрик радroспу-комбlнату, кандидат 8 МаЙСТРи

ма передач.

що

організацІя,

змІцнити

умов

• ••••••••••••••••••••••• , . , . , . , ••• , . , • • • , _ , . , 1 Районний ао аак-у ! д д д ~

Н. ЛЕВАДСЬКИН,

Яблочкіиої.

:',:. ~ т леБаченнSI

-

IПтахофаБРИRИ.

радгоспу-,комбінату,

такого

тому,

керівнини відділна не прояв­

плив

на друге місце вийшла номан-

завоювали

в

вони .пустили робот.у на само­

да середньої школи, на третє

БІкормо.вого заводу І птахофаб­

ГРУДНЯ

Програма передач.

участь

середньоі'

шноли, радгоспу-комбінату, ном­

Перша програма-ЦТ 9.30 -

взяли

нІ партійна

ності,

СПОРТ

волейбольні Rоманди

спортсмени

П'ЯТНИЦЯ,

СПОРТ

цричина

полягає

феРМі атмооферу організова­

П. ГОЛОВАНЯ.

СПОРТ

Димер­

ці нLноли і не доїли:'.>. стану

організації

виробничих

повів: «Ні чого страшного не-

рону

вІддІлку надоєно вІд норови

металургів

не піклуються про полш­

збіЛЬШили­

цІлому

За одинадцять

мі

ш~ння

доренка, то він спокійно вІд­

кІлограм, в

товарної ферми М. С. Сидо­ ренко рLдко бувають на ф~р­

але

минулого

час ,коли

госпу

якісний

стада,

Мельниченно, М. С. Постол, В . Д. Герасименно, М. К HOHдpaTeНlKO при ОДІ/анових

і

України,

Нраїни Рад.

Т. Помє­ вІдділном

діляться сво­ з колегами з

ті їм

гор­

вІддІлновЬї

:нраще забезпечена кормами,

них, що працюють в Сум,гаї­

що зводили новобудови

секретар

насам­

Г. М. и.равеЦJ> та бригадир ферми М. С . Сидоренко . Хоч у нинІшньому роцІ ху­ доба на першому в!дділну

Петра і Оленсандра Подгор­

до­

Але

в цьому,

парторганізацlї І. щинов, неруючий

споруд­

нашої

знаменитих

зроблено.

для практичного здІйснення заходІв по сутІ не приступа­

журналів ,

що на

зма­

тваринни­

цтва за зБІльшення виробни­

про допомогу и-раїни Таш­

те,

'соЦI,алlстичного

гання працІвникІв

женні НАМазу працюють будІвельнини різних наЦіО­

~~~K~;ac:~~: ПЕ~~~иал~ д~: дість за людей, перші величні

виклинала

газет

ненту,

пар­

звитяга

про

використовуючи

ріали

у вірші В. Сосюри «Дніпві'Длунює

яні

нього,

нниги «Під сонцем братерст­

лами нниги В. Ностюченна та С . Радамовського «І вра­ жою злою ,нров'ю ... », при­ свячену ,номуністу Семену Федоренну, повела мову про перші рони становлення ~~­ дян с ьної влади на Унранв. Група більшовиків СТВОрила Таганчансьний волос­ ний ревном, який очолив Семен Федоренно. Про те, ян діяв він У тяжкі рони, і йдеться в книзі . Голова рев­ ному був ПО-ЗВі'рячому вби­ тий бандитами . Пам'ять про нього, БІльшовина, що ніс у

нІби

про

пенно,

матеРіа­

народ слово ленІнсьної тії ой сьогодні живе,

героєм

ному будівництві, про лю­ дей, що прославляють її пра: цею, про мІЦну дружбу 1 ку льтурно-енономі 'Іні зв' язни українського народу з бра~­ німи радянсьними респуБЛl­ нами . Зонрема, вчительна вечірньої ШНОЛИ с. Налинів­ ни Луїза Михайлівна Іси­

У ви ступах читачів розпо­

ту

Постанову ЦН НПРС, Ради МІнІстрІв СРСР І ВЦРПС 4ПРО РОЗГQрт,ання всесоюз­

про ті велинІ успіхи , яних досягла вона у комунІстич­

працівники міСЬНОЇ бібліоте­ ки. Напередодні було оформ­ лено

що

ступах про сьогоднІшнІй день Радянської України,

яку орга­

разом

Порина,

ннига В. Нлонова 1 Г. Нуд­ рицьного «Далено від Батьківщини » про В. Пори.на, розповІв дев' ятинласнин школи .М 5 Оленсандр Тур­ СЬНИЙ. Читачі В. С~наленно, С. Лизун, Л. Ісипенко, К Ткачун говорили у своїх ви­

те­

матичні вечори, лекціl, огля­

ди

унраїнсьного

національним

м'ять

анти­

громаДСl>НОСТіМіста

проводять

На першому відділну рад­ госпу «Велинодимерсьний» вІдбулися збори тру,дІвникlв ферм, де було обговорено

Франції , про те, ян земляки сьогодні свято бережуть па­

держа­

допомогою

відповідальність?

перервала

Велина Вітчизняна війна. Насмерть стояли сини Бать­ нівщини за її свободу.

монтаж-І», скликало ВСІХ ЙОГО мешканців на читацьку

конференцію.

Де ж особиста

вlд6удутьси передсвитковl ЯРМАРКИ. АдміністрацІя риику запрошує радгоспи, птахофа6рини, торrовель.нІ

І

пОбутовІ

пІдприємства,

а

танож працІвни­

нів сlльсl>НОГО господарства 'району, взяти антивну участь у передсвятновій "ТоргівлІ. Лас,каво п'росимо ,вІдвідати базари і ярмарниl

AдM1в1cTPaцlJI ринку.

191 номер 1972 рік  

191 номер 1972 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you