Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНААТЕСSI!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета виходить з

17

квітня

питання

міжшкільного

наполегливості

Пі~

в я

до

зу,

пІдвищувати роль

створені

належні

ба­

в ут­

лись

у

документи

і

умови

виконком за

досі праЦі

пІдтасованими

праЦівники

дах,

т.

даними

працюють

про

.

на

працювали на

в

охороні' здоро­

і

району

не

від­

розгляду році.

цьо!'о

питання

знову

.

тИх

отри­

в

діяльності

сучасних

це

питання,

бюро

шдвищенню

ролі

органу міськ­

депутатів

у

всебічному

діяльності

ві­

партІйних,

процес

демократизації

внутрі'

партійного життя, здійснення ТИЧНОї і економічної реформи,

неодноразові

мованих

на

зростання

полі· спря­

авторитету

ко­

муністів, первинних парторганізацій.

В органІзаційно-масовій ністи редакції більш стовують

процентах від загальн~о по поточному ремонту

ки,

робіТ

вивчення

обговорення

«круглим

робоТі

широко

громадської

важливих

СТОЛОМ>',

кому­

викори­ дум­

питань

проводять

за

«прямІ

ню нових' форм організації праці. На

лінії», інтерв'ю з актуальних соціаль­ НО'економічних, політичних питань,

орендному обслуговуваннІ

працюють

відбулося

ся лише

5

змін

будинків

На зrадку про

Бровари

по впроваджен'

із

знаходить­

174,

а Цією

Днями

иа

підприємстві ке.л.

з

громадськими

кореспон'

дентами.

спільному

• Іитерфа­

проведеио вечір ра­

дянсько

-

дружби,

третій за остан­

австрій с ь к О і

ні два роки. Саме такий вік .Інтерфакела». При­ чому один з вечорів ін­ териаціональиої дружби

відбувся

навесиі

свідчить і те, що за

ро­

1987 -1989

ки її тираж збільшився на дві тисячі

у

місті

Бад-Феслау, що у двад­ ЦJlТИ кілометрах від Ві-

не

дають повної уяви

ни

в

житті

дня. Там і знаходиться австрійс ь каф і р м а «МТС», яка співробітни­ чає з колективом Бро­ варського заводу облад­ нання «Факел». Своїх

радянських

ко­

лег .ііа цей раз відвідали керівник вельд»

фірми

Франц

«Інтер­

Суик,

рівник фірми Вольфганг Сунк,

ке­

.МТС» техніч-

про

якІсні змі­

і

первинних

міської

партійних організацій. їх низових ланок. Не вистачає послідовностІ, глибини У розкритті змісту роботи партійних організацій, паРТКОМі!" бюро, їх секретарів, наявного позИ­ тивного досвіду У роботі. з людьмl1, розв'язанні проблеми повсякденного

життя і на перспективу, майже вІД­ сутні нариси про партійних активі~­ тів, рядових комунІстів. Провідна рубрика газети «Партійне ЖИТТЯ,.. висвітлюється не систематично. Ду­ же повільно розширюється коло тем. які піднімаються комуністами на партійних зборах. Недостатньо ви­ світлювалася звітно-виборна кампа­ нія в партійних організаціях.

Редакція газети ще не подола,IJа поверховий підхід у розкритті дІ­ яльностІ комуністів, трудlвнинів се­ ла по реалізації Продовольчої про­ грами, оволодіння ними нових форм органІзації

дер~авних І громадських організацій, ВИСВІтленні громадської думки. Зрос­ ла кількіс.тЬ матеріалів, що розкри·

посадах

ПD­

ліпшився мораЛЬНО'психологі чний клімат у колективі редакції. ПідвJt­ щився і авторитет газети. Про це

і

оплати

праці .

Значна кількість партійних комі­ тетів і бюро самоусунулась від спільної з редакцІєю роботи, не ви­ користовує

можливості

газети

висвітлення своєї діяльності, вання громадської думки.

Редакція

дображенні

вають

давав

внсвітленні

•.

народних

поса­

Фактично

інших

у

Розглядаючи

НОСТІ.

житла.

Не

v

.

кому партії, міської та районної Рад

що

оБЩянки і запевнення відвідувачам про усунення недоліків в обслугову' ванні житла, але. потім їх не викону­ вав. ПРОфілактична робота проведена лише

в

міста

P~~i, певні результати роботи редак' ц11 газети, її партійної оргаfliзації в реалізації постанов ХІХ Всесоюзної KOH~epe~Цiї КПРС по розвитку глас­

Комуніст Є. П. Яришев, як началь­

обсягу

по­

МІСЬКnОМУ партії відмітила· зростання

і отримували житло.

ник об'єднання,

поліпшення

умовах

Яри'

те,

які входять в перелік для

вони

Mi~l>KKOMY

перебуваЛа

міської парторганІзації

направля'

підписом

мання службового житла. ж

бюро

постанова

населення

життя»

шева на виділення службового житла з

перебу·

«Про ефективнІсть роботи редакції партійної оргаиізації газети «Нове

через відсутнІсть приміщень. У той же час кооперативам виділено 9 під­ вальних приміщень площею 320 квадратних метрів. У колективі від' сутня гласність у розподіЛі служБО' вого житла. Порушується закон при його розподілІ.

Наприклад,

його

1

«Ос­

охороии

фонду.

Для працівників об'єднання не

вимог

розвитку

Rо~tАЯН'у'ДО .',(J/fI• •kHIl'-~" . . ..

відповідало

дільниць

ця

1991

своєму статусу і завданням, щоб нор·

риманнІ житлового

орга­

булося .з ряду об'єктивних" причин, бюро міськкому партії повернеться

тов.

матерІально-технічну

світлі

населення

ч~ого

занесен'

відтоді,

в

иапрамів

контролем

паРТIl

Яри-шев належних висновків не зро· бив; 'Він мало доклав зусиль для то· го, ЩQб об'єднання, створене два з

малlзувати

ЦJiртійноі

.~.aд півтора року, і основні пункти 11 виконано. ВИlЗнано за необхідне з контролю її зняти. Але оскільки зна­

ням до облікової картки члена КПРС.

ТОМУ,

року «Про ро-

1989

адШністраціі,

здоров'я

За недоліки в роБОТі по ЖИТЛОВОМУ, обслуговуванню населення в грудні минулого року Є. П. Яришеву було

роки

березня

28

дови в ХІІ п'ятирlчЦl і на період до 2000 року •.

П. Яришева в перебудову

половиною

перед

дієвість.

Поряд з цим матеріали газети, УІ відділу партійного життя, незважаю· чи на значну кількість рубри.к, ще

слуговYlВання

житлового господарства міста».

пройшов

безвідповІдальність

їх

лянЦі роботи.

иовних

скарги, в міськком парт1і про серйоз­ ні иедоліки в житловому обслугову­ ванні населення 1 особистий внесок члена КПРС начальника ЖЕО «Бро­

За час. що

за

нізаціі центральноІ районноі лікар­ ні по вдосконаленню медичного об­

Від 23.ХІІ.1988 року «Про листи і

із

тики і дієвості виступів зросла кіЛЬ­ кість критичних і проблемних мате­

екземплярів.

боту

ХІД ВИКОНАННЯ РАНІШЕ ПРИйНЯТИХ ПОСТАНОВ:

догану

бюро. міськкому справ в об'єднан­

державою і партІєю на дорученій ді­

Від

nроанадізувадо

Після заслуховування у вересиl року звіту редактора газети на

1986

ріалів журналістів,

КПРС

року

1989

І

партійн'а

для

форму­

О. В. Толмачрву рекомендовано пе· реглянути і обновити зв'язки з ре­ дакцією

з

врахуванням

граму,

пріоритетну

зв'язку

З

конференції, ренції

трудящими,

виїзні

читачів,

лістів

у

трудових

як

прес­

летучки. конфе­

творчІ

звіти

журна­

колективах.

Редакція. повільно розгортає ро­ боту по висвітленню пІдготовки до ХХУІІІ з'їзду КПРС, виборів 1990 року.

ще

не

визначила

головних

на­

прямів дІяльностІ у зв'язку з прий­ няттям на УІ пленумі міськкому партії ПОЛіти.чної платформи мІської парторганізацІї. у

ПРИЙНЯТій партії

міськкому

постанові бюро увагу ре­

звернуло

дактОРа газети А. М. Волошиненка, секретаря парторганізації М. І. Се­ минога. завідуючого відділом партій­ ного життя В. Ю. Туглука иа аедо-

статньо лення

глибоке діяльностІ

ганізацій, шляхи їх

і послідовне висвіт­ первинних

партор-

проблем сьогодення ро·зв'язання.

і

Завідуючим відділами мlсьнкому партії Л. А. Гринчуну, П. І, Липку,

иий директор спільного підприємства «Інтерфа­ нел» Фрідріх П1рінгер і фінансовий директор фір­ ми «Іитервельд» Крісті­

иа Сумасгунтер. Тепло вітали австрій­ ських друзів геиеральний директор

А.

«Інтерфакела»

М. Каменко,

раЙВНКОИ1(QМУ мін,

заступник

Є.

голова Ф.

То­

директора

тематику

комітету.

Визнано за нео.бхідне членам бю­ ро. членам міськкому партії браТІ( під

контроль

ти,

давати

кувачам реагує

ну

критичні

критики,

на

тим,

хто

друкованого

не

орга­

міськкому партіУ.

З метою нращої підготовки до ви· борів-90 висвітлення проблем, враху· вання думон, пропозицій, нритичиих заУllажень

трудящих,

бюро

місьнно­

M~ Партії зобов'язало реданцію газе­

ти «Нове житя~ в період кампанії

організувати

ви,борчої

випуск

«Три­

буни ви60РЦЯ» -~ друкованого датку до газети «Нове ЖИТТЯ».

до­

. ..,'...•...-"...

.

.!,/,IiA~P~ltlf*i ", рішення

зборів

організацій

первинних

партUtннx

про

КПРС: В. А.

. прийом Воленка -

в

члеии

електрика

домобудІвного комбінату, В. А. Лу· КОМЦЯ елеюгромонтера домобуДіВ­ НОГО номбінату, О. М. Слизкого начальника дільниці радгоспу-комбі­ нату «Калитянський», В. П. ОС11РЯи­ ка інспектора райвно, О. Б. Пет­ ренка Інспектора ДАІ міського відділу внутрішніх справ,

-

тапенко

І.

В. Ос­

техніка-конструктора

за­

воду пластмас, М. В. Кореневсьно' го майстра шинореМОН1'НОГQ зава­ ду' А. М. Гул,я бригаДИРа рад­ госпу «Авангард», С. П. Кохана'­ працівника держприймання заводу

порошкової братова -

металургії, О. А. Пані­ начальника СПМК-509.

О. А. ПаНібраroву бюро партії

дало

доручення

3аворичах.

про

прийом

Міськному до

дорогу

І.У.1990 в

селі

кандвдатами. в

КПРС: В. Г. Баглая

-

члени

формуваль­

ника домобудівного .комбінату,В. А. Бардаша заступника начальника домобудівного номбіна'lУ. С. А. Фро­ лова машиніСта заводу порошко­ вої металургії, Т. Л. Шведа на­ чальника

нарного

розшуну

відділу внутр~шніх с;прав, нова

-

В.

місьного

Б.

Іва­

начальника ізолятОРа тим'ча­

сового затримання МВВС, А. К. Строя дільничного Інспентора МВВС. А. М. Оnешно голови профкому шиноремонтного заводу, ·Є. А. Ланчика водІя радгос·пу «Авангард», С. В. Гайової слю­ С8РЯ радгоспу «Авангард», В. М. Литвиненка майстра радгоспу «Бобрицький», 3. О .. Савченко швеї райпобуткомбінату, Н. М. При­ биш завідуючо! клуоом радгоспу «Красилівський», В. В. ЛазореНltа­ контролеРа хлібозаводу.

На засіданні бюро

РОЗГJ!ЯНУТО

Й

ряд інших питань.

директора

МОС-.

Чай з самоварів,

сучасні ме.лод1ї

газе­

оцінку затис­

усім

виступи

ковського Іиституту ме­ талургlI імені Байкова Л. П. Коваленко. Все сприяло ва вечорі дружби приємиому, щи­ рому спіJlКУваиню: і смач­

ний

виступи

принципову

Іиституту електрозварю­ ваиня імеиі Є. Патона Б. В. Данильченко, за­ ступник

висту­

пів газети, оновити рубрики, виходя­ чи з політичної платформи міськоІ парторганізації. Сприяти, щоб газе­ та більш чітко висвітлювала діяль­ ність, позицію мІського партійного

року впорядкувати

організація

сучасних ви­

мог, а головам коМісій Місьнкому партії Б. Я. НушНlру і А. Я. Теплюк разом з редакцІєю розробити про·

не використовують в роботІ такі фор­ ми

* ЦІна З I(on.

29 листопада 1989 року

бюро міськкому партІї про стан КРI-l­

У

Зваживши всі обставини справи, результа'];и роботи, внесок у перебу­ дову комуніста Яришева. бюро міськ­ кому партії виключило його з рядів

М. Г. Голованьо­

сувору

ПАР Т 11 )' КРА ІНИ ки,всько, ОБЛАСТІ'

вИ'

вимогливості

ні.

.Директорами: середньої школи N9 6 - А. Р. Свирида, серед­ ньої школи N9 10 Б. Д. Кузьмен­

оголошено

і

nонанні постанови партії, поліпшенні

навчально­

Батечка.

Є.

листопада

формою зайнято 4 працівники із 370. Тов. Яришев не проявив потРібної

виробничого комбінату О. О. Глухова, міжрайонної спеЦіалізованої ремонтно-будівельної дільниЦі А. Ф. Дуста, 'Спеціалізованої військо­ ВО'пожежної частини М 10 О. І.

вари»

Середа,

*

190 (7891)

24

Секретарями первинних парторга­ нізацІй затверджено: Калинівської середньої школи Л. В. БаГРій, Пухівської СШ - М. Г. Гурби ча, Зазим'янської СШ-й. С. Зелінсько­ гО, Літківської СШ-І. М. Ляха, Бро­

ва.

м

КОМ)' НІС Т J( Ч но,

Д'ЕП)'ТАТІВ

НАРОДНИХ

Бюро міського комітету КомпартіТ України на черговому засіданні

Кадрове

ка, молокозаводу

КОМІТЕТУ

РАД

*

року

1937

·.·l?:e~t~JtHj4.q·

варського

MICbkoгo

РАНОННОІ

і

та иа~онanьні у внкояаJQd з,-

водського

інструмен­

тальиого ансамблю. 1 ме­ лодійні украІНСЬКі пісні.•. що Іх співали вJdUlаА8'11 міськоІ музичноl. шкоак .N!! 3 В. Л. Субач та Г. 11. Субач (концертмейстер Л. І. Бuабанов).

На пам'яn. про Брова­ ри ГОСТЯМ 3 Австр!1 вру­ чено

подаруН1CR.

t.

ПОСМ,А Ч.


""'~M'~"M"~"'OOMOOOOOOeOOOOOOOOOOOOOOOOOO'OOOOOO.O оооо.ооооеОООООО'ООООООООООООООООООМООМОроооое.оооооооо 'MOOOOOOOM~MM~O~

нове

сторінка.

..... ?

життя

Л ИСТ()ПАДА

29

РОКУ

1989

,oooooooooooooooo~e.мOOOOOOO~MOOMOO~0М4000~OOOOOOOMOO.OOM оооооооо.оооооооо,о",ооомооооооооооооооооо.ооооеее.ооо OOOOOOOOOOOOOOOOOMOOOOOOOOO'''OOOO~

ПРОВОАИ АО АРМІї

11.0

46-рlч,ч,я ВеАIt"оі ПеР6.f10г8

ПОJlум'яне (Продовження.

вже

традиційни­ проводи Радянсь­

чvвав

РЕ>-соколе!

великий

кої Армії. ЦієІ осені по­ дібиі урочистості про­ йшли також біля пам' ЯТ­ иика

воїнам-чекістам

у

селі Калинівці. хлопців із міста

Вісім та сІл внрушилн иа

району службу

у

внутрішні

вій ­

ська. Із цією подією при­ віталн майбутніх солда­ тів працівннки військко­ мату , мІського віддІлу

кого

розповів

землякам­

призовникам

старший

сержаит Олег Чамара із Броварів, ЯІ\НЙ перебував в ці диі відпустці. НаПУТИІ слова завт-

f

рашиім перший кому

воїнам висловив секретар міськ­

комсомолу

Ромаи

Замполіт

райвід­

Нефед .

В.

І.

звериув увагу юиа­

ків иа те, що у виутрішніх сьогодні гає

служба військах

непроста,

високої

вима ­

свідомостІ

кожного.

МІністра оборонн зачитує працівник військкомат)' М. М. Бобров; хвилина прощанИЯ.

За діло береться ТОМ

повідь, пораду? У школі , в книзі , через зиайомих?

ДніпропеТРОВСЬКИ~l школярам не­ має потреби проситн в батьків «на морозиво». Заробити вонн можуть і самі у нещодавно ·створеному · при міському комітеті комсомолу та уп­ равліині иародної освітн трудовому об ' єдиаииі МО.'lоді (ТОМ). У місті з ' явилися додаткові робоЧі

Але ці ,

руки, а хлопці й дівчата прилуча­ ються до справжиьої, продуктивиої

иий

працІ .

ствамн ,

з

нас

хоч

раз

потрапляти

у

пнтаниях, у

туацію.

виховиих

вчнтель (на на жаль,

зайнятий

своїмн

знайдеш

у

твоє

на

клопота­

ній

ж

свої

А

не

иа

завж­

люди .

таки,

у

Та

кож­

турботи.

зиаюч'J ,

де

од­

спеціаліст.

у

снтуації?

В

люди-

тактовна,

словом,

допоможе

критичНій

Можна

спробу­

вати.

І

ось такий

психолого­

педагогічиий

консульта­

ційний пункт яти

при

починає · ді ­

райони ому

ділі иародної звертатися

учні,

від­

освіти.

сюди

батькн ,

А

можуть

вчителІ.

І

не тільки жителі сіл, а й міста.

Для

початку

питання , в яких може розібратися

допо­ кон­

Це підготов­ навчання в

першому класі, ня труднощІв у

І

подолан­ иавчанні

внхованні дітей

різно ­

го шкільного віку, ви­ правлення відхилень в поведіиці та відставань )' навчанні учнів, яких вІд­ носять до категорії педа-

гогІчно запущених, подан­ ня ДОПОмоги в розв ' язан .

иі

конфліктних

які

ВИникли

в

між

вчителями

Іtщ,

учнями

і

ситуацій, стосунках

та

учня­

батьками,

батьками і школою. Консультації муть

надавати­

. досвідчені

праців-

ники Р8Йвно : пснхолог , вчителі-методисти, ін­ спекторн,

Отже,

житт є вої

с ької

методистн.

дзвоніть

кожиої

п'ятниці з 9-ї до 13 -ї го­ ДИНН. Телефон - 4-06 - 01.

С.

меБЛі, внрощують квітн і овочі.

допомогн інвалідам та престарілнм, брнгадн по внготовленню сувенірів, іграшок, несерlйиих радіоелектрон­

и!lх

приладів.

ТОМ веде і юриднчннй, економіч­ бік

розрахункн

слідкує них,)

СПівробітництва за

з

з

підпрнєм­

виконавцямн,

дотриманням

«підлітко­

пільг.

кий

ЛУКАШЕВИЧ , РНЙБНQ

СтаЛінградсьн у

відомо тин

ставИти

недавно.

двадцять том у шесті »

не

по­

Років

такої

«по­

спост е рігалось.

ІЦоправда. дея к ими

на

й

раніше

сусідами

між

велись

с уп е р е чки з а межу . Дохо­ ди л о і до лайки , і до бій ­ ки . a .l~' Р()З~' :vJ :-і Hi;.t того ні

в

тих,

ні

в

сарая фаит очевидний . Це підтверджує і голов­ ний архітектор .

інших

З

аналогічними

пору­

Лише

Ті .'1ЬКИ

від

дуШі

(хні

ць()го

н('

кра ­

Ось хоча б у НнЯжичах.

ти с ь

і

головний

архітек­

тор району В . А. вий, неоднора зов о тут

голова

Луго­ бувала

винониом у

Нняжицьної сільсьиої ди О.

депутатів

Насьян,

створювали

І.

КО:vJісію. щоб цей інци­ дент утрясти. Прот е Одарка Денисівна все од­ но не задоволена їхнімИ візитами

Бо

вважає ,

льно

на

та

рішеннями.

що

сусІд

неправи­

поставив

тин

межі. Про

пише

не

сьогод-

• на меЖІ

сенко

на

межі

постаеив.

Відгородився, так вити , від людей . хоч

китайсьиої

звів.

Правильно

що

він

не

чи

порушив

не

ні

і

не

ріи

мені

ні

не

зрозуміло,

тому.

Тільни чому

сім'я Г . Ф . Лисениа стада, вибачте, у позу? Невже ни.

від того,

освІчені

що во­

.1ЮДИ.

шили план

пору­

забудови,

будуть більше

їх

поважати?

Хіба треба себе прирівню­ Baтtl до малоосвіченої

жінки

таким

яиа

у

ж

мість, ни

чином?

них

тоді

культура,

туалет

А

свідо­

коли

во­

ставлять

за

« Встановленням вашими

межі

діляннами

повинна займатись земель­ на

Іюмісія

радгоспу'>

таи вважає

В.

вий.

КОМІСІЯ,

Проте

очолює пальцем

Г. О. не

А.

ЛУГО­ яку

Стригун,

і

поворушила,

щоб це зробити. Вона ки­ ває на сільсьну Раду, а та

план

за­

у

будівництві

Вона

ченає

спра­ і

значення .

вали »

за

межу.

Сарай

Олек с енка збудований давно. На самісінькій ме­ жі Жежери в з яли і собі побудували гараж 'біля межі. Тан їм ' чомусь за­ манулося .

свою чергу

що

цим

і

навіть

невелична'

штовханина . І знову ста­ вили ·тин на межі, і знову доиазували

що

одне

правильно,

Виїжджав нер

одному,

а

що

головний

ні,.

інже­

землевпоряднин

району, були депутати . дільничний інспентор, но­ реСПfЖ,Цент

там

не

~

кого тільки

було .

За словами nонкому,

го л ови

nонфлікт

ви­ ніби

уладнавсн. Але ж снільки нервів.

сил

понладено

на

цю не таку вже й велико­ масштабну справу. Та нев­ же вона того варта? Нев­ же інших проблем зараз нема? Та ні ж скільки завгодно! Чи то від жиру люди бісяться, чи ще з яноїсь причини не

знаю . Одне хочу лише сказати: люди, будьте людьми.

переконана,

питанням

Maf:

І.

БАБЕНКО.

парти­

гітле­

рабство . як Любіть Радянсь,

Сою з,

НК

життя! ..

>} .

Невтомний О. Довжен. н()

працював

кількома

ОДР<lЗ У

над

те м а ми: І10спі-

вершення :

шав

«Нинішн є півріччя бу· де півріччям подій велиної історичної ' ваги . БаІ'ато проллється крові .

більше. Пишучи кіно ' повість« Україна в огні», не забуває ~po «Зачаро­ вану Десну » . Пише но ­

але

велу

ми

повинні

зламати

хребет

фа-

написати

яномога

« Мати » ,

уславив

В

якій

героїчний

под­

шистам .. . Тугіше ж напинай вітрило ненависті, брате мій! Зараз розгортаються найвеличніші . найжорстокіші бої , які

виг української жінки Марії Стоян, яка робить усе. щоб врятувати двох поранених РОСIЯН-ЛЬОТ­ чиків . Вперше з'явилася

будь-коли історія».

друком у газеті ~ « Известия » за 20 лютого 1943

3tiала

Багатьох

людсьна

гітлерівців

змусив

!;вітня

рок у ,

19·12

репусткою при на

року.

замислитисЬ

«Лист до офІцеРа німецької армії '> (Лист ДР ворога) , написаний 22-

бік

І

знову

фраНТОВі

А в серпні 1943-го за­

кінчену

кІноповість

мудрістю

женка.

його

~

лює

~

О.

Дов-

~ р

наитяжчии.

миролюбни-

Вітчизняної

хали

тІ.

наит

поглядами

майбутнє: « ... Ми

зараз

немало

труда

поиладаємо,

навчити

наш

на

аби

народ

ний

ни

не

зі

життя,

а

вашу

смерть ,

не

про? да

кінчив

читати,

одноголосно

схвалили:

. «Унраїна В огні » стане безсмерт- невмирущим' худож-

ницьким документом вій.

правителі

прихо -

дять і відходять, а наро-

ди вічні, правда? .. Чи

чле ·

ради.

знервований Олександр

Петрович

прав

нІ , правда? ж

reнерали,

ВІйськової

і

о тре- ЙОГО міцно, ПО-ЧОЛОВіЧО~ і про му обіймали. вітали й

тільни

Адже . народи Це

дороги

перемож-

Коли вкрай стомлении

словом «Гіт- і б

з

народом най-

на

шлях :

СЛУ·

~

ототожнювати слово «німець ,}

пройшли

важчі фронтові

вивели їх

а·

Великої

війни,

що 3

ми , гуманними й далеко- армією. глядними

«Ук­

l1€pexo~i раїна в огні ,> , яиа охоп-

Радянської АрмІї .

женІ

доро-

ги, але вже на захід, ближче до рідної Унраї· ни.

Навіть вороги були вра- гічнlший період

її не

Щось подібне до цієї історії було і між М. І. Олексенком та Н. К Же· жерою. І знову ж таки з Княжич . Вони теж «вою­

ня

те,

цього

не

Потім почались супе­ :)Jечни. лайки до посинін­

але

-

можу,

при

би мо­ Добре

стіни

(стосовно межі)

будови

На mЄЯIt .Atо".лі

між

Справді, тин Г. Ф. Ли­

того

ведливого рішення

немає

в

листі до рсдаицїі .

від

жить робити своє діло . Чи разом, чи поодинці -

вони

півметра від дороги?

це ,вона

людині

Од­

д у вались

Ра­

народних

нак

замкнулося .

цІкавить , ІПОКИ «веРЦJИте­ лі,> з 'ясують, ному нале­

ли. І людяності, доброти . милосердя не більшало . Прикро з а таких людей.

Жив у ть сусіди О . Д. Ли­ с е нко та Г. Ф . Лисенко. Ч е ре з межу виник нонф­ лікт . Виїжджав розбира­

Ноло

ж е но сарай і туалет у О. Д . Лисенко. Звісно . бу­

не

СТ<lва­

комі­

легше .

збільш у вались

ж

ЩИ:vJИ

земельна

сія.

шеннями санітарних та будівельних норм споруд­

щ<ибавлял о сь. оочуття ненависті один до одного, о з лобленості.

займатися

Цілься,

Ненавидьте

«Известия » 26 липня 1942 рону, вІн нІби про-

лер » чи фашист. ба ж подумати

(РАТАУ)

зане'

рівсьне смерть !

24

ПеРШі кроки ТОМа обиадіЙлнві. Незабаром тут будуть діяти служба

з навчальио­

журналіст­

поча л и

сказати

3і\відуючий

і

практики ,

м е жі

назвемо

1

сультпункт. ка дітей до

договорами

НаСКіЛЬКИ мені із

рівняно

якщо подзвоиити

У

який став своєрідною пе-

відповідь

консу льтпункт ,

ним

За

ють

виробничими комбіиатами і школа­ ми їм надали майстерні, теплиці, лабораторії . Діти в иих ВИГОТОВЛЯ-

запитання),

компетентні

знову

так),

книги під (та й чи

знайомі -теж

иого

практи­ частіше

саме

саме

А,

си ­

А де знайти від­

ми, потрібної рукою не має

дн

жнтті

критичиу

трапляється

а

дово ­

в

.-

Фото М_ СЕМИНОГА .

РОСТЕ РОВІТНИЧА ЗМІНА

КОНСУЛЬТПУ8КТ Кожному

що

армії.

статті «У грізний час » . надрукованій в га зетЬ

і зламаємо

На знімках: під час урочистих проводів; иаказ

ділу виутрішніх справ майор мІліції Долотов

ДОІІОМОЖЕ

ДИЛОСЯ

злам,

битву і її переможне з<l внутрішиіх справ, батьки, товариші. Про службу в частииl імені Дзержинсь­

180, 187). твого вогню ...

згине від Нічого не забудь . жодної С.1ЬОЗИ! Цілься , снайпе­

рокував

Стали

Початок у ММ

Постійно перебуваючи на фронті. споеТережли· вий політпрацівнин від-

відбувався

ми святкові юнаків до лав

життя

переможе

гітлерів-

ни.

Через

кілька

днів

енергійно

при­

О. Довженко був уже в Москві,

ська Німеччина У війні? ступив до роботи над до­ Не

переможе! ..

нумента ,lЬНИМ

ф і льмом

Чи

загине Німеччина «Битва за нашу Радяняк держава . яrк народ ську Уираїну ». І ян же після поразки? Не заги- був приголомшений письменник .

коли

дlзнав·

не.. .

ся , що кІноповІсть

Над виритою вашою могилою я занлинаю вас

раїна в огні » не сподобалася Сталіну і він її

ваших солдатів життя. Переходьте

до до

на~~й живе життя. хай

жи,ве

братство

Листівка

народів!» .

швидко

пе-

реиладалася німецькою мовою. друкувалась і транспорту.валася авіацією

в

рожих

У

дні

ті

розташ ування

військ .

напружені

для

нашої

тяжкі

Батьків-

щини О . Довженно невтомним у праці .

ше

приступи

серця

та

заборонив для друку для постановки.

Після чер.гової «КРИТИ­

ки»

в НреМЛі. де йому на

ли

мозги »

високих

бив .. . ».

не

надовго.

те,

що

Олександр

Пет­

кучиЙ біль:

припи-

не

« вправля-

за

рович висловлює свій пе-

яи

й то

нотах

« вождю пожалів десять метрІв плІвочии ... жодно­ го епізоду йому не зро­

був Ли-

хворого

змушували

няти роботу ,

во-

«'Ук-

«Я ходжу самотНlИ, у темному лісІ серед

привидів

і

зна ю ,

. Тільки ють

що.

глухі

з

хащів

вовнулак . І куди

і

гуни

,1YHa-

і

як .

темних

Нров'ю серця написана відозва до радянських

проваль. і смутно стає мені. немов не реальне

воїнів

життя.

« Україна

опублікована

в

огні».

Зl'ГО

6е-

р 2ЗНЯ 1942 року в газеті «Известия '). З палким

а

сон ... '>.

А ось

із. яким

болю­

чим докором звертається О . Довженко до Сталіна :

занликом

звертається

ав-

«Нащо

тор

виявляти

ще

життя

обернули

на

муну?

ви

моє

Для

'10-

більшу мужність, стій· кість. хороБРіСТЬ У свя·

го О;lIlН .'JИ в мене дість',> .' Розтоптали

ТlИ

том

справі

рідної

визволення

іМ·я

.. ..'.

землі :

« Україна у вогні! Ук­ раїна в ЯРМі! Юначе , брате мій, приховай до­ броту свою, (;тань жор­ стоким

моє

ра­ чобо-

душею ,

ненавидь

ворога-людожера.

Нехай захлинеться він од ненависті твоєї, хай

Н.

ГРИГОРЕНКО,

лектор

товариства

«Знання », риства

ви

член

Това­

української

імені

Т.

Г.

ченна.

(Далі

буде).

мо­

Шев­


ПРО НАСЛІДИИ повторної перевірни роботи

Контроnь-єдиний, . '"'

І

'"'

!народнии,

гnаснии

спеціалістів на »

...

тивів про створення єди' них територіальних груп

груп

при сільсьних

народного трудових

лентивах

но ·

підприємств,

p~дгo.~?iB, Нlзащи.

установ

і орга-

родних

вавши

радгоспів хавши їх

У зв'язну з цим в райо- і

ні винонана значна пІдго'

при

винонана

представ­

при

Раді

зати, що станом на 1 лип- СВОІХ преДСТ~ВНИНіВ . Тані ня цього рону. иа підпри ' теРИТОРіаЛЬНі групи бу' ємствах, в організаціях і дуть здІйснювати нонт­ і

74 пости,

до

снладу

Під час підготовни до звітів і виборів місьний номітет партії і НQoмітет народного нонтролю пого· Дились з пропозиціями партійних,

тивlв, тан І всІх громадян,

5553 дозор- що .!Іроживають на тери­ торіl

профспіЛнових

Ради

народних

де-

про

зосередження

на

кОЖНі

путатів. . Голо~ну увагу необхІД'

селенню продано

H~ старанного добору р.о

доплавної птиЦІ,

них

магазин по продаж:\, пташиного м'яса, в ТРЬ"ОХ магазинах ОРЛИ продається яловичина, сви­ нина. Станом на 1 жовтня ц . р. заготівельника­ ми райспоживспілки закуплено у населення

но ПРИДІЛИТИ

штук

забезпечен­

складу групи

вими

яностями

нурчат,

T~YДO.'

для' ЦІЄІ

поросят ,

1616

надана

допомога

заготівлі

Агрономбінатом

Д~йсно ГlД- ·

представниІОВ

в

віднритиЙ

В

ганів.

нього

снладу

копичений групами народного контролю заводів по· рошнової металургії, торгового машинобудування, птахофабрини «Ииївсьна» ,

вати

на

u

новии

народних

У

перІод підготовки

'

до

менті близько двох років, проведення звІтІв міський такий підхід дозволить комітет реномендував по· значно ність шить

сноротити перевірок,

ЇХ

яність,

кІль ' поліп-

виклю'

району

переднє обговорення кан­ дидатів до групи в трудо' вих

колентивах, .

громад-

НинІ завдання місьного

ного роду актІв . довідон. За прийнятими з місць

номітету, його позаштатних відділів вбачаємо в

пропоозиціями на підприємствах і в організаціях практично ліквіДують<:я цехові групи і пости, а наново обиратимуться

організації навчання ново­ обраних голів з тим, щоб групи нагодного HOHTPO~ лю без затоимни включились в роботу .

тільни

яні

Нині прантично булися звіти в

...

стах

народного

І.

нолективи .

вже вІд­ усіх по· нонтролю,

заступнин кого го

нар

В.

забезпечують

й

головний

лі­

Пp.<Jкопенн{) вІдзна­

!Певне

поліпшення

матеріально

HaFoAHo-

контролю.

Ю.

-

"могли

замінити

І

інших

л! м'яса вІд населення, організацІІ самозабезпе­ чення жителів міста

дарств

громадя.н .

Головам Семиполкlвського І Бобрицького рад­

госпр06КООПIВ В. В. Петренку І А. М. А6акаро­

ву за незадовільну заготівлю м'яса від індивІ ­ дуальних господарств оголошено суворІ догани.

П. ГОНТАРЄВ,

голова

мІського

них і тІсних приміщен­ нях. Це стосується і ди­

ТЯЧІИХ

садків

шкі.'

харчоб.10НИ

не

БУ _1И

чимало

ДильникІв,

ХОЛQ­

кухонного

ладнанця.

Тому

сб­

гарячим

не

охоплено

й

рі

вІд

того ,

шкіЛbfjнХ

ЧОМУ

в

Ідалень

цювала

процентІв

на обід роховий

чай,

села Богданівки відсутнІсть " води, ведення

яної

не в

хоч в

FI

до

пра­

через 'під'

на

годні

сіл

немає

умов ,в

Шевченкове ,

для

фарш,

приготували

відповідав

птахорадгосп.

наявності був

качки.

в РуД'НЯНСЬRIЙ день перевІрки

школі

за

50-

калоріЙНОС­

.прнготували га­ суп, млинці І

м'ясний

підготовлені

їдальня

снладених

,наприклад. . в середній школі Великої Ди-мерки

МЕНЮ? місяця

не

ті .

АИТЯЧЕ

Більше

нуха­

них залишається

60

3БІАНЕНЕ

своєчасно роботи.

що

меню. ВоНIЯ зміНIQЮТЬ їх на свій розсуд, від чого

сьо­

харчуванням

Тарасівки,

Ве­

несправних

дотримукnься

єднання

сіл

ЛіТок,

ликої Димерки. Погрєбів, Рожlвни. В дитсадках

оштрафовано 31 працівнн ­ на харчоблоt<IВ шкІл та дитячих садків.

За ту

незадовІльну

шкільних

рсбr­

їдалень

на

засІданнІ комІтету серйо­ знІ прете-нзіІ були пред'­ явлені директору об'єд­ нання

громадського

за­

школах

ГоjоЛlв ,

Літки, За~ОРИ'JI, І}нячи­ чІ, ПухіВКj:1, де їдальні розмІщені в ItIристосова-

чай.

В

суп

молочну

цей

всюди

картап­

нашу

осіннlй

вдосталь

овОЧіВ,

а

ють

салатів

ооочlв,

дІтям

мідори.

з

час готу­

свіжих дають

огірки ,

по­

Погано забезпечу­

ють шкільні їдальні, тячі . садки свІжою

бою,

і __ ,

різних

не

подекуди

нонсервованl

А

школІ в для учнІв

JIташиним

ди ­ ри­

м'ясом,

СНРОМ.

І.

запропоно­

рооглянути

питання

доцільність

вання

'саді ня

Рубанин .

Гузенну

вано

про

П.

хар­

райспоживспілки

безпечення дітей гар,!tчим

школах

народного

В.

школах до початну нав­ чального рону 3 вини 00'-

В

комІтету

нонтрОЛЮ .

ЛЯНІИЙ.

харчування райспоживСІ!1іЛКИ не були уномллен ­ товані їдальні надрами.

І району м'ясопродуктами

та дальший розвиток особистих Підсобних госпо­

ГоловІ

адміністрації

лах .

·громадсьного

вжити

поліпшення заготів­

мо

ІОно­

надходять в 14 шкіл ра­ йону. Та перевірною виявле­ но цілий РЯД недолінів і уюущень. В Мокрецьній та Літнівській середніх

Г. І. Земляницького

невідкладних заходІв щодо

м'яса в системі

вини

доуном­

На базі нафе в Кали­ нівці віднрито цех м'яс­ них напІвфабрикаТіВ, які

райспо­

заго'l!КОНТО­

з

технологічним

сереДНІх

директора

П~ру І головного зоотехнlк~ агро­

КQмбlнату «Десна»

від­

технічн ої

і

Гузенка,

.о.

місць в НалитянсЬКіН· се­ редні'Й шнолі, райвно й райспоживспілка допо ­

та

( РАТАУ )

району

ри П.

В .' І.

чува:ння

лівсьн!й, Погребівській, Світильнlвсьній, Семи­ ПОЛНівськіЙ. Иалинівсьній

Н у ЩО , міцна у м ене лапа?

(юнтролю з060&'ЯGав голову правління живспІлки

й половини учнів шкІл району. рагато втрачає­

і холодильним обладнан, ням харчоблони в Ир,аси­

І '

Виходячи з цього, мІський. комІтет наІЦ>ДНОГО

Иняжи.ч. Погребів, Вели­ ної Димерки, Семиполон

бази шкільних їдалень . Введена в експлуатацію нова їдальня на 360

плектувати

-

і

,

селення.

.наполовину.

час план заготівлі

санепідемстанції

А.

чив

Мось ка- начал ьннк :

вельнинами з Чернігівщини. А нашІ раДГQспроб­ НОOll1И Семиполківський , 'SеликодимерськИ'Й, Бобрнцький лише на'половину або трохи БІльше виконують доведені плани закупІвлі м'яса у Н8-

харчуваfjНЯМ

ДОJIовідач

ВОЯКО,

/

міста

голів профоргаЮзаціЙ .

голови місь'

комітету

межі

радою по народній освітІ району та відповіда­ льнимн працівниками торгівлі, громадського харчувания 1 окремнх керівників господарств,

в тих пІдрозділах,

визначать

за

Міськнй комітет народного контролю в ЖОВТ­ ні знову був змушений перевірнтн організацію харчування дітей в школах району та деяких дошкільннх закладах. На цей раз спільно з

лікання інженерно-техніч' ри голови на альтер­ них працівників і служ- наТИВНIЙ основІ .

рlз'

не

У той же

чить дублювання і відво- сьних організаціях, а вибо'

бовці в від складання

заготнонтору

закуплен6

ка значНа кількість худоби закуповується заготl­

правлено 56,3 тонни, номбінату громадсьного харчування відпущено 69,13 тонни, на промпере ­ робку 374 тонни . Для виготовлення 468,3 тонни ковбасних ви­ робів ;промномбінат закупив ще 392 тонни м'я­ са, переважно свинини . За межами міста і ра­ йону було реалізовано 146,3 тонни ковбаси . Потреби промкомбінату в м'ясі заготlвельнини

тих,

хто доБРОСОВіСНО із ко , ристю для суспІльства винонував свої обов'язни, набував навични і · досвід нонтрольної роботи.

що працювали на енспери-

через

рекоменду-, строк

тів ПJlану. Майже половину його

у иаселенКJI по дoroвopax І без них. Ирlм цього, із сіл Вервиця, Мокрець, Завори­ чІ, Иулажииці, Світильне. Гребельки, Вогдаfl lВ -

тонну м'Яса і м'ясопродуктів. З них реалІзовано

аНТИВНОІ частини тепеРІШ­

Як свідчить досвід, на- к. онтролерів,

а державІ радгоспи прод8JIН його 21329,9 тонии в живІй вазІ, що складає 105 процен­

містl

представнинів громад<:ьВ ІНтересах справи СJIЩ них організацій з лінвіда- забезпе~ити збереже~ня ор '

м'всо вІд внмушенd дорІзІв, санітарного за­ бою. 3нову Ж таки «ратиці. ТОЩО. В за­ готконтору вІд радгоспів за 9 місицlв поточ­ ного року иадійшло .ІПІше 67,8 тоинн м'вса,

нормів.

«Десна»

в місті та районі 179.4 тонни та 320 тонн ков­ басни'Х виробів. або в середньому по 3 нlJюграми на одного жителя. . Із загальної НіЛЬКОСті заготовленого м'яса

народного нонтролю і де- H~P~O технічних праЦІвнилегування до її сндаду ІОВ І. службовцІв. . нонтрольних

ления радгоспами .'всо повністю йде у дер­ жавнІ ресурсн, а на місцІ зaJIНПIаєтьCJI тІльки

во­

998,2 тонни м'яса В живій вазі, що становить 83.2 процента до завдання. Після забою цієї ху­ доби в системі райспоживспілни одержано 631

їх

тепер і товарів підвнщеноro попиту, що слу­ жнло своєрідним стимулом дп громадо. Словом, І вироб.пене, 1 закУПJIене у насе­

тисячі

864

придбанні

громадсьного НОНТРОJIЮ в роботи, зонрема з :исла єдиному оргаНІ групі роБIТ~ИНlв, а танож 1Нже­

цІєю

їм ратвці. Надане радгоспам право залу­ чатн до господарськоro обороту погоJ1lв'я ху­ добн З особистих підсобних господарств гро­ мадян відчутно познача6ТЬСВ ва вІдсутності м'вса на , мlсцевих базарах. СпоживкоопераціJi внвввлась безсИJIОЮ 8 конкуренцlІ з радгос­ памн, JIJd платять За худобу вищІ ціни при закупівлі, до того Ж споживкооперацІя ве ма ..

nrll[

За минулі дев'ять мІсяців поточного рону на­

і номсомольсьних органі- вих нолентивів, .!fаЙбl~ЬШ заЦІ й, рад трудових нолек- підхожих за СВОІМИ Дl~O::

тивів

Цьог() POH~'

Првкро, ЩО наявНі м'я~ні ресурси в районі в масовому порядкУ плцуть за його Межі, Образно кажучи, на сторону туші, а сво­

ноМіте­

дворів кількість . поголів'я велиної рогатої худоби зросла на 2 голови, а в радгоспах «Ру­ санівський », « ПлосКівсьний », птахорадгосПі «БогданівсьlНrй » відповідно на 7, 13 І 9 голів проти 1988 рону.

діяло 109 го- рол.ь з урахуванням Інте­ 240 цехових груп реСІВ ян ~рудових нолек'

яних входило Ці.

Місьного

100

установах ловних,

постанова

тами.

Ком У - ту:щ:;~! а кому-ра"

групи

НИІОВ, а ПОТІМ делегував­

товча робота. Досить сна- ши .. в групу

торгівлі місьного

r

і шніл, заслу ' звіти на зборах

Н?Нференц~ях

попередня

T~' народного Н{)НТРОЛЮ .

лінвіду­

цьому

розвитку

господарст.в громадян , м'яса та інших лишків

ВІдзначалося, що в цьому напрямі дещо зроблено , внаслідон чого зросла ні л ьність заго­ тівлі тваринницьної продунції. тобто частново

Радах на-'

депутатів,

району по

райспоживспілки за МИНУЛі дев'ять мІсяців року виконаний на 112,7 процента, а забійний цех заГО1'конторипрацював на половину своєІ по­ тужностІ (всього за цей час тут було забито 2187 голів ВРХ та 289 свиней). Таке плануван­ ня і темпи заготІвлі м'яса не відповідають зростаючим потребам населення у м'ясі, а та­ нож вимогам дярентивних органів по самооабез­ печенню насе.'1ення мІста І району м'ясопродук­

«Дес­

комітету народного нонтролю.

ні 1989 року проводяться чергові звіти і вибори в

кооперації

підсобних закупівлі

номбінату

продунтів У населення і розширення ними йшлося на останньому засіДанні

123 цехових і 57 гол о вних групах. Всюди пfдтримано про­ позицію трудових нолен­

і постів

споживчої

особистих збільшенню

ЗГІДНО ;З пропозицією Комітету народного нонт' ролю СРСР, пІдтриманою ЦК КПРС , в жовтні-груд-

нонтролю

і

агропромислового

Т.

перебу­

Руба·ник

директора

на

по­

оо'єднан­

. За

допущену

рольність шкІльних

безпечення :класів

безконт­

за

роботою

~далень,

неза ­

дітей

гарячим

1-4

молоком,

низький " процент охоп­ лення УЧНіВ гарячим хар­ чуванням завідуючому

райвно чу

С.

І.

оголошено

Міський

родного шив

Лукашеви­ догану.

н·омlтет

на-

контролю

просити

вирІ­

виконком

райоН1ЮУ

Ради

депутатІв

розглянути

тання

про

народних

доплату

за

ІШ<lльнехарчування

рахуJroК

базових

пи­ за

органі ­

зацій, агрокомбінату «Де­ СіНі», " бюджету,

а

також

дом{)гтися закінчення бу­ дівництва в 1990 році в усІх школах овочесховищ,

Працівнини

їдалень

не

вирішити

пнтан,ня

дотримуються

правцл

передЗlЧУ на баланс

особистоУ

За

лlвськоУ кафе.

гігієни.

всІ

ці неподобства в цьому 'РОЦі санеПіДеМСТа!Щl.єю

середньоІ

про

Гого­ школи

Н. ФЕДОРОВ.


·OOOOOO'0060000,...OO.OOOOOOOO,O ......OOOO,OOOO~OOOOOOOOOOOOOOOOO,0,OO"O"OOOOOMOOOO'MOO'OO"O'O'Mo"eOOOO"'M;"..мOOOOOMOM'MO'OO"'OO~M_,oOoм.мM~O~

НО В е

4: 'CTopIHKa

+:

~""

м"'"

-..м, м'; М"'"

М"

О"

О"

,ОО...,., ,оо МО", ,о ~'"

~ М"

ОГОЛОШЕННЯ БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ

15

оголошує прийом учнів на базі середньої освіти для осіб, звільнених в запас з лав Радянської .Армії, для підготовки фахівців по спеціальностях: силових

мережах

та

електро­

- монтажник систем вентиляції, кондиці­ ювання повітря; пневмотранспорту та аспіра­ ції; -електрозварювальник ручної зварк~; - ментажник внутрішніх санітарно-техніч-

МІСЯЦІВ.

6

При вступі необхідно мати при собі

такі

документи:

1. Заяву. 2. AtecTaT про закінчення 10 класів гінал) . 3. Медичну довідку (форма 086-У). 4. П'ять фотокарток (3Х4).

(ори-

навчання

в

училищі·

живання ПОШУКОВО-ЗйОМОЧНlй ЕКС-. ПЕДИЦІІ .Ni 60 на постійну роботу потрібні:

днем

со-

мирних

.

світанків,

асфальтобетонного покриття.

Вартість 1 кв. метра при товщині шару см 2 крб. 88 коп.; при товщині шару см 3 крб. 64 коп.; при товщині шару

4 5 6

см

-

4

крб.

40

виконання

вартість

Київської об­

1

коп;

щебеневого

покриття:

кв. метра при товщині

см-

10

крб., при товщині 15 см - 3 крб., при тов­ щині 20 см 4 крб. Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Ку­ тузова, 2-а, ШБУ-50.

2

ХЛІБОЗАВОДУ

на

КООПЕРАТИВ

хлібобулочних

приймає

замовлення

«ПАМ'ЯТНИК» на

виготовлення

Їчних і гранітних пам'ятників,

моза­

меморіальних

дощок з граніту для огорож і хрестів.

Гарантується висока якість роботи.

на

приймальному

пункті

Адреса кооперативу: Броварський Русанів, ВУ.l. Жовтнева, 24.

с

склопосуду

М 3 по вул. Кірова, 2 з метою поліпшення обслуговування населення змінено режим

Броварського

Приймальний пункт Х!

район,

КООПЕРАТИВ с:ПАТЕНТ-89»

його роботи.

3 відтепер працю-

ПОВІДОМЛЯЄ:

ватиме:

виконуємо опоряджувальні роботи в квар-.

з 8.00 до У неділю

машиніс','И автокранів.

перерва

20.00; - з 8.00 до 15.00; - з 14.00 до 15.00.

тирах

БРОВАРСЬКОМУ ВИРОБНИЧО~ОРГОВЕЛЬНОМУ

БРОВАРСЬКОМУ МОЛОКОЗАВОДУ по­ черговий електрослюсар

3-5розря-

-

екскаваторник;

дів;

використанням

плиточних

гом одноrо дня. Вартість метра 4 крб. 40 коп. Телефон: 4-02-25.

ТРИКОТАЖНОМУ·ОБ'€ДНАННЮ на постійну роботу потрібні:

трібні:,

з

шпалер,

які миються, під мармур, малахіт, граніт. Шпалери не бояться вологи, пари, води. ГJPантія якості 6 років. Роботи виконуються доброякісно, протя­

406-88.

1

квадратного

автокранівник;

електрослю<;ар

КВПіА

-

3-5

розря-

чергові

дів;

електромонтери

ІІІ-ІУ

розря-

ЗАВОДУ «ТОРГМАШ»

дів;

робітники У вироБНIІЧИЙ цех.

слюсарі КВПіА У-УІ розрядів; електромонтери

БРОВАРСЬКЕ

РБУ-4

годно

зв'язку

ІІІ-ІУ

розря-

штакетну і суцільну огорожу яких зав­ розмірів з пофарбуванням і встанов­

-

ленням;

дерев'яні туалети для дачних і сільських

сантехніки; комірники; в'язальниці; швеї-мотористки ІІІ-У розрядів; столяри ІІІ-У розрядів;

виготовлення дверних щитових блоків; виготовлення плінтусів і наличників.

ліфтери.

БРОВАРСЬКОМУ МІСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ на постійну роботу потрібні: техпрацівниці;

погоджується

вантажник.

за

державними

розцінками.

Адреса ків, 3.

РБУ:

м. Бровари,

вул.

Рем~>нтни­

вузол. Телефон

Вихідні ~ субота, неділя.

технологічного

інституту

ція» пропонує послуги

ФІЛІАЛ конструкторсько­

с: В КП будмеханіза­

по розмноженню до;'

5-22-14).

«Новая жнзнь» орган Броварского городского комитета l(оммунистнческоА партии УкраинЬІ. город­ ского и раАонного Советов народныx депутатов І(иев­ ской области. (На украинском ЯЗЬІке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНІ(О. Газета ВblХОДИТ с 17 апреля 1937 года. Днн Вblхода: вторник. среда, пятиица, суббота. рроварська

друкарня

металу;

Звертатися: м. Бровари, вул. Красовського, відділ кадрів. Телефон: 5-21-50.

КолеJCТИВ сroматоJЮГічної поліКЛ'Ні·ки висловлюе щире співчутт.!' лікарю-стоМ18ТОЛОГУ ІВАНИЦЬКІй Людмилі Бо­ з

АДРЕСА

РЕДАКЦІІ:

Телефонн:

редактора

вІдповІдального І

соціальних

lиформацlТ

-

255020,

-

секретаря,

питань

-

ВІддІлу

4-02-92;

сІльського

листІв

І

масо.оТ

її

чo.nовіка

ОлексІйовича_

І(олективи Броварських міського і раАонного. народннх висловлюють свої співчуття працівниці міського на­ родного суду І(УШЦІ НіНі Петрівні у зв'язку з тяжкою

-

трагічною

смертю

ОШННИЧЕНІ(О

її

матері

РаУси

ГаврилlВИИ.

--~----------------------------------І(олектив заводу алюмінієвИХ будівельних . конструкціА висловлю€ глибокі сПівчуття Антоновим Сергію Никифоро­ внчу і Людмилі Олександрівні у зв'язку з передчасною смертю їх батька.

редактора, вІддІлу господарства

смерті

ВалерІ.

судів

Київська область, м. Брова,ри,

вІддІлу

трагічИої

Редактор

заступннка

4_03-76;

приводу

IвАницы(гоo

втратою

кументації. (Наша .адреса: м. Бровари, пром­

держз,вного

штампувальники

майстри на електродільницю.

рисіВНі

БРОВАРСЬКА РЕМБУДДІЛЬНИЦЯ надає такі послуги населенню: - зварювальні і кузовні роботи; - антикорозійний обробіток. Години роботи: з 9.00 до 18.00. Обідия перерва з 13.00 до 14.00.

Всесоюзного

різальники скла; слюсарі-сантехніки ІІІ-У розрядів; електрозварювальники ІІІ-У розрядів; слюсарі-електрики У-УІ розрядів;

Одинаки забезпечуються гуртожитком.

Звертатися на адресу: м. Бровари, вулиця Воровського, 16, міське споживче товариство. Тел.: 4Q-5-74; 41-7-57.

Адміністрація.

УКРАІНСЬКИй

.

токарі;

16,

Доставка виготовленої продукції проводить­ ся транспортом рембудуправління. Строки виготовлення і вартість замовлення замовником

фрезеруваЛЬf\ИКИ ІІІ-У розрядів;

_.

Звертатися на адресу: вул. 50-річчя ВЛКСМ, 16, телефон віДД'~JlУ кадрів 5-35-95.

садиб;

з

-

дів;

виготовляє для на­

селення міста і району:

на постійну роботу потрібні:

електрогазозварники У-УІ розрядів;

Адміністрація.

-

виконання

-

УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЛІ БРОВАРСЬ­ КОГО МІСЬКВИКОНКОМУ повідомляє,

За довідка~и звертатися: с. Княжичі, Бро­ варського району. Тел.: 404-17; 402-96; 402-87;

-

з

ЗИЧИМО

БРОВАРСЬКЕ ШБУ-50 ТРЕСТУ «КИІВ­ ШЛЯХБУД-l» ВИКОНУ€ ДЛЯ НАСЕЛЕН­ НЯ ТАКІ ПОСЛУГИ:

Адміністрація.

району:

-

Карпівну

ЧОЛОВІК, СИН, ДОЧКИ.

(мікрорайон «Г еолого­ автобусів «Біла Діб­

робітниці по випіканню виробів. Робота тризмінна.

УПРАВЛІННЮ МЕХАНІЗАЦІІ ТРЕСТУ «ТЕПЛИЦЯТЕХМОНТАЖ» потрібні на по­

-

Віта­

матусю

довгого в,1ку, щастя без ліку.

1

БРОВАРСЬКОМУ

зараховується

Калинівка

Бровари

дружииу,

Аллу

paH~iB,

поваги,

щирістю

її народження.

нячних

постійну роботу потрібні:

що

в с.

м.

иам

і

учні

в трудовий стаж. Початок занять 15 січня 1990 року. Адреса училища: 256400, м. Біла Церква Київської обл., вул. Гординського, 94. Теле­ фони: 5-85-3'1: 5-85-28. Дирекція училища.

стійну роботу

255020,

дорогу

ПУСТОГАР

рова:..

отримують 50 процентів від заробітної плати на виробництnі. Учням надається гуртожиток. Період

ємо

ласті, вул. Горького, розвідка.). Зупинка

пендія у розмірі 30 крб., а також доплата з підприємства до тарифікаціЙflЬЇ ставки І-го

..

о..мо о о м м.м м 0 0 _ ' ...~~

глибокої

цтва по виготовленню товарів народного спо­

Адреса:

практики

О, '00'000""

теплом

санчастиною, їдалЬ'нею.

Зарахованим в училище виплачується сти­

розряду. Під час виробничої

29 ЛИСТОПАДА 1989 РОКУ

,. О"

виробни­

Оплата праці по кінцевому результату. Одинакам надається гуртожиток (при наяв­ ності прописки у Броварах). Експедиція спо­ руджує для своїх співробітників житлові бу­ динки У м. Броварах. Житло надається в по­ рядку черги. Експедиція має відомчі дитячий садок, лікувально-оздоровчий комплекс з мед­

них систем та обладнання.

-

нового

токарі по металу ІІ-У розрядів; електрогазозварники ІІ-У розрядів; теслярі ІІ-У розрядів; - муляри - ІІ-У розрядів; - оператори котельні ІІІ розряду з досвідом роботи на котлах «ДВВР:.; - на чальник котельні (192 крб. на місяць); фрезерувальники ІІ-У розрядів; - електромонтажники - ІІ-У розрядів; - мідники, жерстяник - IV-V розрядів.

устаткуванню;

СТРОК НАВЧАННЯ

м.,

-

електромонтажник по освітленню, освіт­

-

ооо оо ОО'"

РЕКЛАМА

У зв'язку з організацією

c.EPEДH€

ПРОФЕСІйНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИJlИЩЕ.N!t

лювальних

ж и тт Я

1" О, О О ООО" о оо м..мм....мм.о..м.м,.,." о ОМ'ООО'"

-

вул.

партІАного

4-23-26;

роботн

-

Київська, 154. - 4-04_61;

Жнтт.

вІддІлу

4-04-81;

промисловостІ вІддІлу

ВОЛОШИНЕНКО. Індекс

Друк

кованиl!

61285.

офсетний.

Обсиг

І дру.

аркуш.

Тнраж

16.311

примірників.

Замовлення ,ІІІ,

5-13-91.

І(иївського обласного управління у справах видавиицтв, поліграфії і киижкової Адреса друкариі: Київська область, и. Броварв, вул. I(вівсыuJ' 154.

радlо­

А.

торгівлі.

6371.

#190 1989  
Advertisement