Page 1

nРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН,

@ДHARTf(:JI!

fl БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧ НОУ n д Р MICbKOJ РдйОННОІ РАД НдРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ

орг д

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -----

Газета виходить з 17 квітня 193і року • о~''2 190

(5329)

Вівторок,

1J

т

1981 року +

грудня

І

висновки,

які

вона міс·

тнть .

Про це йзе мо11а І в мвтер!а.1ах, які иадlйQІ.'ІR зо реданц!'і в цІ д111,

- - - - - - - - --- ----

ознаменували

строковим

:~о­

завершен­

ням ОДИН8ДЦJІТНМІСJІЧ­ ИОЇ виробничої програ­ ми.

ІІІ о rтпї

raJи

е есН

!10!1!:Pf'JH!:\1И П i JN · Хую!аМІ! , JO !і; HDi! .'!ИСТО · !'!а.:Іа буде !!НГСТОВ.lеНО

.1и с топца

Бєрхов н nї

СРСР.

тp~' J i RHHKH

r

Л .lа Н У

JРУГОГО

()JИHaJUf!TOЇ

л'ятнріЧЮ1.

rтрод~·ка \ ю

в

не·с~ть

травня

року .

річчя

60

1982

,-твnnенн~·

Ні!іібі.lЬІLІИ.\1 'ЧС'- ''

ТІ-\а .1ь три.1 -

бригада

Rача,'ІЬР..ЮІ

npa

n~рєдженн~"''

рахунок

В.

Ц 'J,·

цюt

РОІ-\У

:Ір~та бp ifraJa. якоІ<J кt> r,·є В . І. З о рка, RИПУСК:JЄ

ІН) - ,~ .1<1 рнп_,,у l'p\·:toв~· Rахт~' Ні!

CF'C'P. 3

r.

uятиверстатюшь С:.1ирнової . Вона вже на6 ..1ижається JO завершен· НЯ

цt

nьnro

1\oннnrn БУJІІН~>У ІіУ:ТЬ­ нідfІувrя черrnвий П.lРНУЧ \/Їrt.f>};n~ІY 1\оч-

ПІ'ІІ

~- (;[!~ЇНИ.

П.1РН)")І

nep-

шnrn rp~>reт~rя чіrьІ>І(n­

11 іJгrрнємства че с ть

:З~

pny;y в пrюшnеmні pa-

nilroFH>[IHR дnпnfііл-

час

ВІдкрнттІІ 'tетвертої НаJ!'! .18Н(І5ОЇ СіР l ЧКН На сесії Верховної Ради І іО тисяч карбrована і в . Української РСР nра­ На rхнені р і шенюнш цІвники ГоголІвської .lHCTOna:}()BOГO ( 198 І р,) стрІчкоткацької фабрІІ­ П.1Е'НУ\1 У lll-\ ІіПРС і

коn.

2

парт і і

1'1:1[\ТЇЇ

Обганяючи

кн

Ціна

міськкому

nідтримку . Як конкретну програму ;Щt спрнйнR.'ІН ми промову товариша Л. І . Брежнєва на П.'ІенумІ ЦК . ІJО· .1оження

и,

ІпленумJ

Працювати краще, ефективніше! Підсумки .•шстnІІадового П:rенуму ЦК КПРС. шостої сесії Верховкої Ради СРСР десятого скликання. що затверди.'1а плани економічного І со­ ціа.1ьного розвитк~· країни на n'ІІти­ річку В Ц\,'ІОМУ і На 1982 ріК, RRK,1RK8.1R В радЯRСЬІ\НХ ЛЮДеЙ ГІірЯчу

У к Р д

ОБЛАСТІ

І

ВАГА.

І!іІІд!Лу

!!р! ·

зарn.'!атн.

)(у

Ііnчп~rтіі

~~ ~:раінп

А. Д. Фроnов:~

,, Прn

рІІ ­

n"т'· 11 \firьF:iii партій­ ній nрr~ніз~п і ї в зБ'sвr;у ~ nnrтaнnt>nю ПR ІШРr Ri.'l 11 rРрПНЯ

pn~>Y

1981

" Пrn

!а .;ь­

mе У,1n('т;nн~.1РННЯ

Rnнт­

рn.1ІІІ

вл~>n­

і

ПРJ1Рвіrкп

~~ння

ПП

~Іну

rRiпi

rі!Т1РНЬ

ІШРС

і

ІІЇЧJnІ>і.'ІНИХ

Конкретна Лр~Q!ІІ

Гєнер.1 ,1ьноrо

СеІ\рета.рА Ul\ 1-\ПРС това риша · Леон І да І . і .'тіча Бре•жнєва на пи .-:т оnа.ао­ вому (1981 р.) . П.1Е'НУ~1і ВИН .1ИІ-1а.'Іа ЖВаRИЙ . інтерес у

иолентиві

завnJу

~'

Б<'іХ

ревообробного об ' єднання сумдінно трудяться .'Іектувальники

хо.~оди.1ьних

камер

вич Дяченко та 0.'1ексаидр

Мико.1а

валися

1\0Mn·

І

повіді

О.1ексаидрович Аман,

Je зачиту­

обговорюва .,нн·ь

по.1оження

Івано·

nn

Rі.:tб~· mн· я

.1 і тінформаuії.

Серед багатьох ветеранів nрацІ виробничого де·

:1.:J.!IO.'IO

І

тнrrнnвю;

.1Е'-он і да

J1·

І.1 .1іча.

С1\·ж6оваі,

заМJУ

конкретними R і длоR і сти на

npa

б~·ла ~-Іана.

р і шення

п і д час t)бrnворен ­ 'tатеріалів П .1f'Н\' :І1 У v ІН'х~·

бр иr аJІ-ІР

В. Марченко скааІ! .1а, що »а\1 nотр і бно ще б і.1h · ШЕ' :~VIi ННИТИ Тр~· J()f'~' JИС ·

.-\.

ро!іу

Б'иі вськоrо

gнконs:т-и

одностайно

А

в і.JповіJJЮ

nі,!трн­

ко.lеІ;ТИ·

JO КіfЩЯ POn Y ПОНад П .1аН .;о

пн: яч

товарі-в

кар6пванu і R

нapoJHoro

вжит­

ку.

Т. ШИРОНІНА,

uиn ;JJнy та пі.Jвищити прn і n.1ан дуктивність npaui

rрома.-ський

кореспон­

дект.

:Jвання

иор"и

10-20

:vдарннкІв

виробітку, процентів.

комуністичної

як прави.'Іо,

nрацІ.

8

ва

У

КОЛЕКТИВАХ КОМУНІСТИЧНОJ

Чітко цять

ЯКІСТЬ Бро­

:ІІ он т а;к кп н с rр~·;;аій на 40 о<S'єиах . 22 ..:::, прnuен та

ві д

.З і!Га .l ь;;пго

oocяrv

6\·;r B t'.l b H П \J (}Н Ті!ЖН~!Х

рn­

НО

рик

HOHC!'IJV~: u:! .

JOCli:IHi зр;"з ­

св 1 т .1опр о нинних

.1ей . ПО

П р ОЕОJЯТь с я OCRCJf. HHЮ

За

J Рс ятІ->

\І і с яІl і в

Uh ' >

З

" RiJ _\t;HHn->

ОUЇ Н J-;ОЮ

9 0 6 f. hТ \ B

та

:! () !ІІ Н К () Ю <<ДlJб­

ре >>.

нуБ а':J ь :0.11 .1ь fюн а

СТіІІИвить З .їf':І карб rо в~наів. L{l"

80.4

п р n а Р нта

нoгo

•)іісяг ~-

зб і rJН :'.\

RiJ CІar<t .lt-o ­ в и рnбннuтrа

. J i!.l iJ:1 бE"TQHHV.X

!-іО НСТР\' К І~ і й. Jn ~'ГlJЇ К<ІТЄ­

гоn ї як п ст і кnнстр,·юІ і ї $J~ 3 Г а.l і Не B ' IГOT!)I'J .l ЯЮ "Ь · ~Я -

у

ЦТВа

n С В n ЄН Н Я

Н О .l О ГіЧННХ тep i a .l j R

ІІ і й Ті .

ooui

з rю6д~-

Н ОБ І-ІХ

J-1Я

р о ні

БІН!і О Ї Всє.

нашо~т~·

ше,

fіС' .lеnт в в і

ВІ-ІU!еННК'І

f ;:tf; O Ж

сі а ­

t' !'юrn

ГІКПС'Ті

по

v

пt J

VI

J; . ІІОЛН')'Ш:КО .

і

RI-IP!)O ·

траБ~rати:н1у.

в

Jpyro~,,-

і

І; я а рта.1ах

ГР\"ЛИ

1 1

П.1~н

І

І-і'І-ІЇВСЬКП ·

Пі в:JеН ·

:< r~.l i 3 НИUі

наІ!анrаженн.ІJ

на

Л .1і!Н

08.9.

'1Е'ННЮ

по

l'НЩЮ·

ПРО С ТІ)ЇВ

яа

rn-

на llR rтроцєн ­ 3і!бе ;; печенn без ­

H' B - т і R. Пf!к~·

рух,-

ппї з ;:tі в

техні~; ~· безпек <І ЇХ 06< . 1\ТПВ\' R<ІННі .

ж · дбає

·

Іnтп

:;;:~.1\знич-

які

не

шкnду­

rяоїх rн .1 t я ;.:!Jа· НЕ'.1f'ГІі і Й n р аІІі !!ri ЗНаННЯ і Rt"~ H KHЙ

.1оrв ':1 .

п ·-r ш і

.гnворить нa­

-

Сl'і!НПіЇ.

та~;_r;х

ч f' prn!'i \

nn

на .l Е>;;;ать

t'Т-'ІННії тп~а ­

;ний

:\.1 . 1.,

F;атечко

C'cn<"iroJ < ' Ьf;;t Н .

.1.

п ,1о

ГOPJI-IMO \ J!

ветеранамн

ннкамн .

IO.Th rRO[

nри

rт о к<-1зник : вrу

:'.І І!

-

І

внnпнання

rианnв :п

.ln

·· танuії

'" в\ніт;а "1 0·32 ХіJЧІ)Ї

н;:о.вантаження

поке3 :1

праці. Rr1НІ І f\n.1 e юнR

у uьо ·

рпиу на 1:36 nnо­ Цt=>Нтія, р nЗВ<іНТаЖРННЯ -- на І 1-'2_. статичного

'Jil .1hHИfi

І І І К~ми ~ - Jpa:tнi .

R Ї .1НО'і

і

се:нре!9ря

паотбюро к~~!Нмату.

ПаН

.1іІН І·І .:ЮRН'І Не маr.мо

БИП<! .1К І R

І-Іва рта .1 і

ro

Хто

п р;щюою

КіІУ~.lrоНИК

RИКnнани і!

третьом у

~- Іпішне

JE'

:'i1H i llJHhOГO jiO K~' RИ ~Ні!ННЙ l l t>pP:-.ІOЖUf'M ct=> pt=>J с·танц і й відrіо -

І!іЇ, Є K n Hnp P THIOІ Б Hf' C' ]-;rJЧ ХХ

rчж і R

гретьnму

ПІJо:'J~·:;­

\. Бико н ання r): шень З ' їзду 1-\ПРС .

пра ­

BCb ' 1ГrJ

:ІRОХ

Іlік~внмо с .я

ЯІ; ОС­

ро б нть с я

'< 1-\олек­

вагпні в

з Rання.

fi i.:!f-,Шf'

!:> 'ПЬ

І;rо нс тру~: ­

]-; ЗТРГОр і і

при -

Hf'R E' .lИhiHi .

почеснР

ІІ і Ї :\!нкn.1а rакпї:(. --

.VІa­

в

звання

Часу

с ·пкіR

ПЕ'РЕ"J ­

я:;rт~· сІ;у

б~· а о

11ез браку R n n ї.зній І манt=>врnвін ІЮ fіnті. І-Іt=> без rnpJncтi rпвп ­

тех ­

і

перш•. х

ПрnТЯ!'n"

F :;р о)бНИ·

П PO Uf' Cit:;

заступник

uь o:.1 v

;;;ує

J .lя

кміб і~-н ­

створює.

rт ~r пному

ча ­

а .1е .їружний n·о.:тектиБ ->і! .lізн и чникі R п · дтверд ­

роб о т и

Б ! .и u epJ-; , 13 -

ШІІНн nГ<)

:.~

комуністичної

ІlЬОГО

пане-

фер :ч

Рек о н с т р~ї\ІlРІ

~-,юви

3 а r а :І ьна FdJл : пь ат r с '!Сs ан n ї n po J ~' IiU i ї перш"і :натеr о р ! .і f!Kn cт i 24 най~1е

rнв

П ! ~-

ту.

ro

rюк~· J P p ;.t :r~ Rна кnІІ ісі я :в же nр ий н я . ч nJ HH пб·п; т

ч е рг и

своєно

2-1 - .\tf'TPOR !t X

f1 ().1irnнa 1 Ь Н н х

біТ EE'.Jf'Th CЯ .\!t'TOJ• i \1 .1р~-гої ,.hliorn 6 рі! Г3Jі-ЮГ О П іJ РЯJУ .

двадтnrn

Пів;:tеннп :3ахідній

· .з а.l і зниаі

НОВ і

ки

з

OJH'I01

на

Виrот о в.1ено

4

ронів

су . як робітникам за­ ·'Н3ничної станції Боб­

РОБОТИ !ІОТОІШ

ПРАЦІ

графІном

Ja

Вил о внило с ь

Б~·дІв е .1ьн і

r

~віті:в

:чirho i ii

'11/)Г~Н і ~щії

0 ..

C'T!Ji .lnЧHИJ-;

А .. с к .1а.1ач

1-;n;;;~·х о в с м;ий

rно ­ Гv .1 і й

nnї:'1J : в

\1.

М.

' Rri

п е ртnз:ІмннюІ .

як

їх

ми

н;~:;нвм: мп .

:;~ наrтав­ НИКАМИ . Впни nерел~ Ю'!'Ь с!!іІ! io ~ s ' д мо.1о-

-'"'Kpin.1eHi

та­

,, Про

і

ви6n­

Піl\'!Т Ї ЙН Ї Й

і

FIИ!!nH~RRЯ

1ахnдів Jf!Пnrro n.1PHY''" \fir. f,p;n\!~' Jinчnapтii ~-1\)1~ ЇНИ >) . 3 ЯІ\"1!1 БИГ ТУПИR .1РПИЙ

чіr~>та;nчу Ру дан.

rPf;J'IPT~!)

n~rтii

І.

С.

nnгпворРних nитань приііняя ві;що-

ві ,1ні пnrт~нnви.

1

J1nnnтi

ПЛРНУМУ

взяв

учаrп.

і нrтрптор

1

Фото М. Сем!І!Юrа.

:вар -~ ьк о rо .з аБ "> JОб у J ! Бао ­ го n О ~Ібіна т у виnон~· ва .ш

підrу:чRп

рів

~~r.;Ухзв

інфnр\fщію

nмну:ч

ЗмІниt

перекривають

кпж

3

яких 1111 бачите на фото. Вони щороку nІдтверджу· ють

П.'ІІ'НУЧ

дtJ

яу ltf'X V скатертин бу л о :,nбпя'я з ання виnусіити

на

ofi~>fJ~ІY пар ..

тіЇ І>.

rp)"JHЯ. Ця: тrр_~nозищ.я

29

r n ра ва чн

Tan ,

преспво:v~у

uьoro

вир і wи1и

партії.

ня

1\Е'Х<-ІХ.

уnрав .1інн1

Ро6ітни;;и.

n .1аст­

мас .

ВідПОВІДЬ

інжеяерно-технічн·і цівники

I'JI) CTaHOB Ші Іі nчrта rтії ~- І(р~ їни і

дим рnбітнинам . леnо­ магають їм швидше пво .1оДіти · с nеціальн і с­

тю.

вивчити · свої

обо·

в ' я :•ки. Тан, зміна т . ІlІеячуІі Н. В ., чер ­ гтюї пп с танції , в ми­ ну.lому місяаі зайняла перше ні

мі с нє

С'Рред

R

:.~мін

змаган­ станції.

.]пІірє пранюють та кп;к пnе-п;нор т . Тим­ nп 1\І., nомічники

в і цілу

nr r 11.нi1aniйнoi 'J: <)ЧІ'J!\/)•

pnfii'I'I'И

ті і

nnt;n\{V

1· т;раіни

Г. Ф. Тна- .

чен но.

3Rіт про

pnfinтy

n:rP.-

RPO' nуде Н!ІJРПtовани:!\ 11 R3дупнпчу но:чері.

r.

ск.н д ачів

<1иrенно ченко І .

пnї з;:tів

\І .

І.

І

тт.

Сав­

Прапівнвю! rтаяЦіУ п і ;Jrотува.~ися до

J <'6pe

pnnnти в:< х --

в зимових ума· ви нnнали неоІ'і­

хі.1ННЙ

п емnнт

~а гпт п ви .1и

БЕ'1-'ІН

иолІt% .

па .1иво,

пі с ок

ДJІЯ

за­

nЦ­

сипюІ.

П .1ан для: яас

;;;:~кпн .

r

ПІЧ ПОДАЄ

.].

-

говорить

('еН·

У ВІДСТАВКУ

МІнськ. традиаійним ннм

В і Jставкv наrріва.1Ь­

лечам

Jасть

роолен~:~й ми

вченими

швидкісної

робки

роз ­

б :.lnрусьниметоJ

тер:-тооб-

с трумю1и

внео­

коУ частоти . •lічені с~­ кундн зам і сть десятків годин

потрібні,

щоб

з

ре та партІй ної орrа­ н і :занії rтанції тов Ба­

ЇХ ДОЛО:'УІОГОЮ 3.\ІіUНИ rи

ТЕ'чкп \.f. І.

виробів ,

-

І міJ бу­

,lРМО його винонувати так, ян реномендувгв ЮІ :Інстnпадовому Пле­ н~-мі UK НПРС това­ рнІІІ .1. І. Брежнєв.

ТпІ'ітп працювати ефективніше, як І Jn6aє

кn .1ентиву

нІстичної

ще

no-

кому­

працІ.

Є. ФЕДОРІВ.

----------------------------------~------~----~~

поверхню

аада.них

Б.1изь:но новон

~1 ета.1евнх

надавши

і~1 '

в~асrивостей.

десятка

уста­

іНдУn!lіЙНОГО

nонтаnтного

1

е "1ектро­

нагріву впрова;t;кен! дослідника ~ІИ на n і J­ прнємствах країни. 1х з астосування мить

мета .1 .

енергетичні І

м.трати.

еконо­ сnорочує

t

трудові j'

!ТАРС) .


*

% стар.

І rp.y.nи.a:

Рішення

XXVI

ПіВН\'ЩО.!'(}

fia~~a~y.

з «Ростс~льмаша» цри­ йtuов до нас цей відо;шІй у багатьох нуточках !і,:>а­ їци зернозбцра.льниІt ком­

б<tйн. сц:лу,

не

б<нато яс:кравн х особлии·

Кіі і l il J1dl1i IIORi!Hf'H f' i .1 i· гр аnаТІ ! <-АТО\1:\І<ІШ '> . Г'З· :!Q.\1 1 ТЮ ! ,У p<!iinl1i E d )10·

у РРФСР .

потут­

НQ<;Ті [lQ !.НШУС!\У БЩО}\0• nродуктивних зернозби­

р~льних ко~1байн!в у <!И· рQб!!"чо~у об'єднанні «РІХтсеJІМtаШ» І на Та­ Гq!fрозьно~ІУ ко~tбайново· мУ заеоді>>, - ві.;ІЗJІа'{аєтьСJІ ' 04!«JfiHИX наnря­

ІЩІХ ЄКОНО:ІfЇЧНОГО і СО· Ща,') І;>Нс;>го розвитк:v СРСР. У · · багатьох госnо.:~ар­

кр.аї!Ш

збирання року

Црово.;щ.цосІ;>

впер·

мо:~ер­

нооvІі'іайна~ІИ

СК-3А ~нива» . Однак ! цій техніцІ, ика щойно ста~і ца ко}івейєр, уже готуЕ;ться ;;щін~ . Одна з щt}tновІщих· наши!! в дн і

ребснИ

XXVI

з'їзду ІШРС

д'~~~~трув~ласи !:la J;ЩНТ

СРС~ - Ії прсщускна cnpo. :'-IOJRWCTЬ ~ ~о 8 нjлогоа­ мів зеІ'иа на секунду. П(}­ ду:\і~ти '!'іЛЬКИ ~ 1800

n:уд!І ~іба за годину! Н~ДаВf{О

В

за.ІjОДСЬНИХ

-\ це­

Х-Х nобували знатні ком­ б,йнери ..". представники

б~rar•ox нащнх республі!\. Вонц ~ ІІпересом :.щаJ\о.

Мf{.'ТИСЯ З НОВОЮ J'.ІаШИЩJЮ, · якій да ,щ і~1 я «ДОН, 1500~ . . ЩСІ ж собою вона lfB· щ1 є? Uорівющо з 4: Ни, BQI01> В Ній З:І1іНено НОМ·' '11\?Н'уВаННЯ

н~

ОСНОВНИХ

arperar\1!1,

JфJ і

не

rя nотім па вс!А КІ'аlНі прогреснвний іnатовськиn \H'TnJ на тн:1вах . Нин і ІіnГО АJЯ.1 Н Н а n:,6рQЄ!ІІІ Я

працювати

«Розвинути

нізованн~ІИ

Чи

''

одинадІІятої n ' •п :•р і·-п;и шптта ва га АЕС У .oar-a.lbH OrOЮ c!!O\ІV

HijR Н:lШОЇ j1 Cl'Пyб .liJ;И, Район ~:а є і на і\бі.lhШ''

ще досноналlшющ 1\IQ;;L~,litMii "!УДОВОЇ іІ!аЦ!И­

ще

диспл ей.

~І:н; ­

r:р: щrнr:н !І pn;r: ;{.::? r. Р ":l С'!!Та R І f17!1 p n rt i . Б<t iiil <:R \' ро.ть у нirr f'f' ."І І І ·

вчені

цього

атюр!1Ий

на ві ть

1

F I !p r><)H І !I! TR1

. н•д

врсжаю

автоматика

rодні ~tрію'rь герої х:іб них !JO.rJiв! Взаrалі, тре ба c~;aJa т~. шо Північний Иавка;> ~Іаt:

НQИС?руктори,

ствах

л4йнера : е ле:кпюн і:к а ,

f'6

впв"

про таІ\оrо ПЮІічни!\ а rьn­

{'і.:~на оцінена fіого красу. А заводські

л~рЕ;~таюrь

НИ.

з'їзду КПРС-у життя!

Тут вароІжуютьс.в

7. 3

ро.ку

1981

ВУЗ·

встановле-

nщужн Іщнй

двщун,

щирокозахватну

жаткv .

стей. Тут немовбІі :іійШ .1fІ· ся .ваєдино свої:~ш о;;рс:.:н ­ :~ш часточ!іа~ІН вс 1 оа йn.­ rш, всі зони кра'і!іи і ;; п :~:­

на принсспа з собою H<Ji"rкparцe. НаприІі.1а:: . nівнlч­

lІ.~VСТ ЬСЯ R:~CJCIIJ

f'НСРП 'l І іЧ­

ІІа

На

n С>Т.\' СJіІІіСТL.

f''i '\

ресурсах

Л і RH l чно fіа

Т\'Т

І:' > і І'Р і

r,J;<JiJb!i\'

ру_с:-n у вана Jонсьна

иубаНСЬІ-і ЮШ

Xll-

багата нафтою , ио.1ьоrю ­ внми мета.1ами . Тутешн ій к.1імат дає змог:v

вирощу­

вати назlть суб тр опіч:Jl 1\уЛЬТУРІІ: чай , ЦИ ТРУС!Jі3;, А с};(і,1Ь!Ш тут р і зних дже­ ре.1 мінерq.льних во:~! Lle

JO

тц ЦІе вихі;~

трьо::-; тє п­

лнх морів: Чорного. А:зов­ СЬ1{QГО і 1-\аспійсь.коrо зJо­ були Пів}І!чно~у 1-\авка зу с.1аву І найпо nуляр нІШ')Ї ВСІ"-СОЮЗНОЇ здраВНИUі. У НИНіШНЬО:vJУ п';пар!Ч­ Чі розвиткові В б! Х uих Г<J· .1узей. як 1 nередбачено в ріщеннях XXVI з'їзJу КПРС , надається ще б!:JЬ­ шого · значеwнл. Крі:ч січь ­ сьиогосrюдарсьних

шин.

з

~rа ­

завод сьних

НС>!f­

вейєр!в зійде багато !ншоі теJЦііки,

l:)ypX.11IBn\1V

устаткування.

·

.\l:. C.:.

pa iir.;ry

\Іір <>Ю Гllf'IIRIOTb йn го всебічні е!іnНО\І іЧ І-Іі ;}в.·я .~н.: н ОсrІб.1ивn Rnни

З

Н<ІШ()Ю ще: .1

.]()

точч.зш

.~будоr,а •І • ;і\ на

<

оJер ;!іаН ­

н ~ ба rа тптонних ~а r nто вок

;t;i ч n.

J .l fl

чоrnrнт

вте

сrІв

од и н

було

nі іJ ГОТОЕПеНО

f!ОТутноrо

ра ,'Тьноrо

мал с т ­

електровоза

JlЯ

Байиало-А:\іvрсьпої :\І а ГІ ­ стра.'Іі. На. «Ато~t:vІ<ІШf'~ у Во.1годонсьну. ого.lошсно ­ :\1У

всесоюзною

МО.'ІЬСЬНОЮ

будОВОЮ.

НННі

основ на

ча ·

створюється стина

аrо:\іних

!іож· n.

ус тат ку в ання

J~R

-·Становлення

електростанцій .

~;; раіп ;І

i'IO HiB

ni '!ЬШf'

.l GBH HH

ПОС І8 НІІХ

rl 'l·

Пlnii!

Н а рОДІІБСЯ

і

Вроварсько:.rу

заводу

шому

це11;у

трохи

J\9 4

менще ~ 14. Наймолод­ ший у цеху колектив діль­

ющі "\:9 3 . М~.-д~нічна обробна де­ т<р е й · І.Іед€ться: тут з nер­ шого дня

існування

цеху.

І nGКп обсяг роб і т був на­ велuкЩ%,

його виr.:онува.чи

Н~ J;ХЇЩ•НИЦЇ ,.\i"Q

2- 3

'ЩСОМ

в!fробницт во ро зшири.1ось, й вирішили цІальну

створити

ді .чьниuю

сnе­ ~tеха­

н!ч~ої

обробІіи,

гІчного

!<оптро.'Ію, паку та ві;:mрав.тrення

в~ння

техноло­

щю;tукдії. мостійність

О;~ержана с а· ;~а.'Іа змоrу

включитися

у

Щалістичне

зМ!! Гання .

uехове

со­

Виро{)щщпю на кожн Ій з трьох ;tі.'ІЬНИІІЬ :чає свою

сnецифіку. Поєднує 'іх скщщцість технодогії та ВИСО,Кі ВИ~!ОГІІ ДО ЯИОСТl. Очолив новий колектив

RСІ:-tунІст

Вол оди:~шр

Гри ­

кращюt

.Ja професі є ю. За од яюі до · свіду. nе ревиконанню з~tінних завдань poбirm:i ( ше

у

особ ис т ий

портували

npo

n.1анів Аnанєв

річ ·

nарторгом Р і ·

1ЧiiiHf'IJHfl

)! ()Г \" Т НОСТі Р'! ·

цеху

на раховува в

вже

Ц ре~к!в . Ряд деталей він. '!'~:К би МОВИТИ « ВИJІ!ПИВ» своїми

руками.

працював

та

рів слюс а рі - виnробува.'Іь ­ нини та nакув аль ники Єв·

ген Сібелєв. брати Васи.1!:> та Микола Бор и с ен к и. Хорошим n рикла:J,LН1 с,'!ужить для т ова ри ш ів r1 :1 працІ і профгрупорг д і .СІь ­ ющі комун іст Во:юдюІ ;r р :J ео нов . ВіН БІІ СОК <J · класний токар, раціонаш· затор, в ідм інн их якості. Працьовитість. з.'! aro:J · жені ст ь, nо~rножені на досвІд робітників, лоз!jо­ ~д а ва т и

сп!оtщльнцном. ром , :-.tа~стром .

бриr<цн Доскона-

ле

~нанцf!

д~зв оляє

виробництв а

пр1цщльно

пла ­

нув<ни р<>Qоту дільниці, у

разІ пеобхідност! прийма ­ ти те~ні•щі та органlзаu!й ­ ні

рішення,

що

свОЕ;часно~fу

сприяють

виготовлен­

ню ZІЕ;rа.ІJей та доставцІ ї х ~~Q!ЩЩЩ ~.

ТакQї ж ндзч ! й

Ф1сn.

членів

б !д'>­

но.1енти.ву.

продунції. За р ік існ .vв ан­ ня дІльниця п 'ят ь разів

ви ходиJІа

п ереможцем

'юлодих .

с тернІсть

та

со ­

но.1 еитиву.

ва ­

ЗГУРСЬКИИ.

rромедеький Іt!ИТ,

се-

усмткуввни.!І

Перший камінь у фундаме нт :JаІЮJІУ·rіrаита

(JyJIO

покладено на fіерЕ'зі р укотворного Цнмлянс~оиоrо м().

нвІтня

16

pR

1!}76

рш:у. На Всеспюзну ударну КІШ•

сомо.іІьсьІ\у fіудову приїхали nосланuі всІ х COЮ.1!1!fl( реепуб .'ІІК·. За~1овленнн <• Атом~таша>> винокув а ли

бі.ТІьш як

завпдjв ираїни. Уже чере.1 дв11 JWRИ

600

ато"'машІвц!

nристу пи.тtи

до

внrотовлеІffія

перших

М. ШТЕПА . КиївськоrQ Ін­

за иороткиІt пrои ово.rюді.'Іи вс!~:а складними тен,. ІНJ,'ТnгічJшми nроц есаr;~и виробинц1ва сучасного ато!t•

ститут у

народноrп

ноrо

rnс­

устатJ;у в анюІ .

На знІмку :

• ~)' ~п:vсІЮrо ~'СТІl'І'Куваии• ,

ІІ'АТАУ).

засІ-

міськвнионкому

ІФоrохр онІна

кореспон

ІІі ;JПр1!01СТВ

nр Q щІс.тІnвих

9

:>а

:VІіСЯЦ і R

КОНаННЮ

Rу .mнях 1\аrб ншсв а. 1\пнт; :н ;Jr;і, 11n тов с м;nrо, Мі '1\· ріна. вроведе н о ка'1іJa.lhHHЙ рС~!О НТ 0!\PE'\Il!X

KO~JПJteKCHИX

зразк ове.

та

Qбгов о ·

рв вш11 "інфо р :.r аш і 3а Бі J'( · юч о rо но rn

віj:н :rmІ !іn .ЧУІІ~--т ь ­ 1· оп : о ;1 а рсг в<t .'І О.

Фес енк а T<J го,·ювн Іr пспй ­ ної fi O ШCil :ІІіёЬ!-їрад ІІ пn Ш .l iJ X O BO~ І:V б~·діВ ІІ! ІЦ Т ВУ і

Сі .1 аrоус тр о ю нюка

3

Ц ЬО ! ' О

Іі О Н !\0 :1 1

В.

С ттn :сJ ­

ПІ!Тd H ll Я,

RiJ J II З 'I !I R .

J ; n внх

IJ

ІіО\І іте ті R

т верд е

покриття

Д ;)-

ІІ <І .l Ь!ІО Г О

з роб ле но

пп н нІ с тю

доріг

l!i:! IIR!l i

;то

nр nв ед~ ІІ О

pC !iOHCTP ~'i-i ­

IIORi .liHi i

тацію

ІІ О

П евну робо т у пр п ве.'l е ­ nn ;1 абс:m є че нню бе :~ ­

: r е~;; н

: rрn н є :~ є н n

''і ш n хnді в . ЗОІ ; р е .ча. :вrон Г<Jвано дві св і т .lофорні

по

І І Е' р е пn ­

рен ню D!IOR<t fJ!B у C:HCO!ini li,Y.l bTVf1 11 Т і! h'QRe>r·n ГIIO:Іia J c r-.~;m о

ру х у

~Ііст п

Ію ~в·я .:Jнн .

~~р а :> ·

(()()

пр а ­

вопо рЯ JІі\' . : !y C I! . l . l Я\I I f ПраЦ іВ Н ІІ !іі І1 І' і д J і .l\1 l' O :ІJ !' ­ Ha .l ЬH < J ГO Г О С !lОда р ст в а і

Bi J .:ti :r

!і О :\1 ~·­

ГО С П О ;J < І РСТНЗ

ТАРС - РАТА~}.

\Іn;J; .' tli!НJCТ [

тра нсnорту

t

:! :Іл

;la.'JbilJ()!'O У ДО '.' Іі f І Н3.1 С і І!І іІ npra н і ~а т о рL· ької р п6 n тн

.1[ : ~ .V IO T ЬC i!

C'.l <!On

Не

П Щ1Н Ї С ТЮ.

~P .J f' 1 h\Я

І : • І1 . 1 І' Н І І І<І

~ Іf! .' 1 І ІХ. ( ' > : )r\-т.

'! <ІСТИН

"r :r:,

ПО Н() В ;lСН < !

з на к и .

0\.'j l Б C .l l> !i i ! X І' ! ! рПбН І ! Ч !" Г О

J (' ]І Є R ОQ б роб ноrп n rі' ! : д нан Іі Я Н е f' І І!\ П І І <І.l!І пб с ЛІ' і В з а ­ і! . rа н о в ::~н : rх р nб іт r1n в нгn ­

" ;т Г <.І ,J11

яy .l !i !lb ,

;;: і

та

JЧ' T<JIIП R .l C!iH IO

;І ГJ Хі "l С' J~ Т у р Н І І ~: т~··rн i!1l' TI! O ·i· ( ) г пr п n ~p;.;o u ir x

Он рР\1 1

нн х

і

.1aR.

rm; o.1 11. 11

т ;н; п : Іі

[ІJІІ !І" І ' " \І !"ІJТ·

n .l а·~ Г·І а с ,-; ,· .'і і БF' .l h. r; n нc тpyr;u if i ІН' n;д -

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУШВ

<<ЗамороженІ>>

скарги>>

р адгоспу tменt О. М. Чижик. -

проnозицій, заяв і скарг трудящих uійсно б ушt вч ­ явлені недоліии. про які

того

писалося

нараді спеціа.'Тістів радгосп у . де їх ~в агу ;нн~ рнут п нсt важдивІсть

У

rазеті

.rшсто n ада

:.КИТТЛ » u. р . у

Rід 27

JtiOІJTHЯ

~1атr.рІ ~.:Іі

":~<1:1-tІJ ·

J111Жені "

ск а рт• .

-

вІ д

nовlдае; редакції диреКТіJР

роботи га ми

Юров а Деся ­ nорес -

Н а ве дено п r.рядок в об ­ ·'Іі с у днетів н <І д Х!!ДRТЬ » .

і

cRapr ,

ЯІ\1

'ї' T j')() JO

1 () .1(".1€'!{Р Н Н Ю MiCt

[ і1 .

!{ (! ~Іб'іІІі1Т

ІИ~.! УН 11

я І·:і с нn

і

і І [1а !ІІО!'.'1Т ІІ . .H~ :r ! іЯ .' І ()(1 Є:h" T! R }." <: і ;'І !І і

,.

<• ПoF\ ,1 0~І .lm: ."'! o

..

в і ;1 ·

н ові да Е. рt>даІ\ції днр е п <:~ р

3 .'JН СТ<ІМН та скар­ р а д rо с п ,v

"'bHi<.Jf

зn б ов 'я .Jа lfd c нr T P \J a п r ч н d

ІJ і .] !! р 1! '' '1'П Б

у т р н ча .1 · nP p r. тв n pPH H I0-1 j

і

на . їР ; h НО ~. І

: І р і1 1 Ііn~і .

На

:> а с і :~ анн l

Іі <Ч І І> О .\ІУ ;: . е н n

:-.t J с ь п!ИІ>

Т2І-і ОіІ-:

у в~ 1·у

:юс е ре ~

КЕ' р ін н нш п а

ч : сь •; nг n R:Jд i .l ~' в н у т р і• U• н і х с пр а в на а Іі Т И Б і .Jіщ іні

\ ' Іаст і пра цІвнн r; і R ч і .1 !11 ! ~ \' liOH TJ1n l i :> а Ч іТ ІіІ І '\1 .l r:J;o Т РН\ 1 <1 ЮІ Я \1 СТ іІ'ІН ої о

Н О р \І

С ОЦ іа ,1tо

с n і юк нтт я .

в ід;щ і і

вІдповІд1С

иед оJtІ" і в .

.lt'Hn

r;онтро,l ь

ни~1 стів

роз rллдо~t і снарг

Щ о~tі rл ця

обговорюва.1ась

трJ·дящнх .

.v

Лд~rіиІстрацІя р адгосву: n озрпбнла заходІ! no л Ік.

,, за~tорожеиі "

<• Нове на

R lfГ!fJilf~ .lf'HHJ!

:V!CJ'()IO

Н!!р ес понденцtя дійсності .

«Під час перенІрки по­ рядку розr .1 яду аист ін,

nонденц!я скарги•>

3

н а я;ши х не д n .'І і Кі R :>Ji it+ с нс:нн і t;o'.t І r :Jt' r;c шr x п . 1 3!1 11' R і\.1 ~ r·оус тр о 10 і о .-н' ·r<:;• н r ння 1-) р п вар і R, ч і с t>Іі '3 1 ~ І-; mІНО)! з < Jбон'я:<н в в i:J . ti .rt

пn !i n :ІІ П .l r!iC І !fJ:ІJY В. : а 1'11~·cr p niO і ІІіl r.'Ж'JІ С'!І і! Іn Б р о ­ !і о > \ІУ ІІ 2.l Ь !И І О ГОС І1 •.' ;;~ i 1 CTjl ва р ' "· ()r;р ечі n ~' ІІІ\ Гі1 н і! п CJ c r r:І : r т: 1 "r г а н l:1a т •) рt r :() .\ І П ІС!і І їJ І ІХ :1i1\ f1.! i K pr a С І> І·:)· р nб n т у r;,; б ч Г!Jt

в ста нов.1е r-І о ПОГ <JНН!ІХ ~! С Тр ів Т!' Р· ні rІ етнnї оrор о т і . npoв -: ­ J<'Hn po:~ \I i Tn \' nроїгк;rнш х

lil.lf! xn вo-д n pn m н i

t

rоту в<J :пкя д"' yч.ac'l't !іпнн урс і на І; раше 1'113€!" .l е н с;rнн т ерито ріЇ! .

Не

втю рн с т о,н у є

І І<11 ! T HI'1 1' " . І J > Н СТ JІУКЦІ іі ,

('.1 С' КТJ1 0

о : віт .1ення.

п · І ІТ ІІ!'І'Jt, : :

роб о ту

; ; а у На і!іУ·

(]ІІ f10Т ),\'і і1 11 \111 cn• >ll ' IO а с фёІ .'! Ь Т П ВОГ l1 noKpi! T· :1 П <Jру шr · н ; r я .ч r r j 11 ,"\іІR і ;1\' і1 .1Ь Н11 Х тя . nn ву .l ІЩ Я Х l\Тnлnдіm ­ p\· ;1iECJI Н і ній, 1\о впан а , · Г\цrосnній J)y ;1if НI ; i R. }\О .l СК ТІі В і-1 ;~ а · П ІІ .] І В n .ї ::ІС'Г\18 <' . l!J I!Hf')pP та \ НШІіХ :З.l і!Н О R С'КСn .1\'іІ. ­ Та

од т r rr а дця -

r 1 е вну

яа

BCI."JOCb, 1!\0

б:VД!!Н ·

ділянок вули ц ь Г()r опя т<~ І Цо .л-;о нсьІ• ої . На всі х І\ С НТр а .1ЬННХ в у :І! ІUЯХ \1 і С·

ВІ ! ·

ЩІ)

ПрИ

і

р n ці

п е рuЮ .\І У Т<) Ї

А.

рону

Ry.l H ЧH H X

О дн ак

\І і С Ь І{ В И·Іі ОННО\І ,У

11();ІІ І} іJЇ

З ас.н х авШ ІІ

8

1'О.1€1Пив а ~ш

ІІІІНіШJІ Ь()ГО

май­

п о рука усnіхів у бnротьб і за висо!іе зван ня « ДІ.lЬ!ІІІ· ЦЯ НО~ІуНіСТІІ '! НОЇ пр;ш \ ~ .

А.

комшІектноrо

aatto~t

по'ffіт ок

д.'ІІ'l аrомних NІеtстростанцій.

ротченка.

нa no .'Ie r.'I H ·

вість органІ за торів, впсо r< і знання та nості йний nо ­ шу:к ось снл а дов і с в ­ новлення

поturадепо

доцент

ПО ШІІ): Н А

черговому

ціалістичного з~rагання. ДосвІд « стариків ,, 1а

снтузіаз~І

Вомов.оисЬRому

дета.'!еt.і донсьиого атомкого реактпра. Ато~тм ашІвnІ

йш.1а мова про роб о ту

в

1981

кол ен ти ву

1

вІддіJІу КОМ УШ1 J1ЬНОГО господарства та П!д· ІІРИЄМСТП міста 110 ВИ­

виконання

роІ; у і В . А . B oЛOJl!.\II!P І Микола 1\Іарче нки . Не відстають від тона­

ляють

розвинж

машннобудувннил

рійном у виробництву

подарсrва іІІІ . Д. С. Ко­

н,1аtІіи благоустрою і озеленення Броварів на 1981 pit( і ааход іи по перетворенню міста

вс!Jесні.

заверщщз ний план . Разо:\і з

пред 'я в.1 е нм я rсірович Сіван . На той з n epщoro ЧІJС ik>ro вироб11ИЧИ Й стаж не м енш е , як 99 процент Ів у

На данні

ти на пlдпрнє.'І!стві не ра . !

;~остроново,

rі.J ­

v

Ростовс~оІСа область . На

а,-емноrо

ЩОБ СТАЛО • :XJ.CTO ар&:t.ХО:ІJИ:М

Парторг ц\.1ьниц1 тенар Володн;І'!нР Васиа ьов•ІЧ J;узюн за 15 рок ів робо· визнава вс я

внесе

ннй вs .<аі!

колективу nQрошновоУ металургІї імен! 60-річчя РадJІнської У11раїни 20 ро!і і в. а на­

і

СВОЮ

;~янськnї Б а тькі в ш пю1.

Т\'Т

.ч і-іШПО 11і .1 З РРНО В !!\!11 . Т~' Тf'ШІ! і :Je ІІ.lf'pOб t f ~нрn IJ\~'!OTb ПЄ рРБа ЮіІn С!І ,lЬНІ с пртн nшет:,ті. л:; \ rю т р е бу ю т ь nсоб.1нвn гта ра н но r n с; б ч р :.t нн~ . Т r, Ч\' с і1\І Р ТУТ

АН

JlOГ.1j16ИTb

сп еціа .1 1 за ц і І<\

ra -

Б1 .1Ь ше

вчен І

В о:знна,шп!й n'ятиріч­ u~ П і яніч юІй J-;~вна:з ше

наііпоту ж н , ших

.1

8

:зnНРе:І'а,

УРСР

1-\.аБ f'а '

C i lЬC ЬKO ГOC J OJJPC Ь!-'If X

,._.

JІІІІІІІІаН181ІtІПе

збирання: врожаю.

n ереробКИ

rёщюfін .1и

.10T >> .

Пів r. ічний

W81RD8ІNІI!IМ

1

ширився по кр&Ін1 sммetnrmA ІіІІннn'ІІІІІ llleМtt

~ІІСЦЕ'ВОЇ С і .1ЬСЬХ ОГОСПQJар­ СЬ !іІJЇ nрод унлі У . nс()блнІЗо п.lІJД ()'! ИХ . Н n ву безві.JХіJ · Н \' ТРХНО.ИГіЮ :РІЯ ЦЬt'\ГО

зга_13!1ІJЇ ... НИВИ >> ВІіГ"Т ,) В ­ сlЯЮТЬ TPYJlBHIIEИ харк ', в·

с ькоrо з а!юJ:-' <'Серп і l\J C)-

КОМП 1ЄКС~·.

pO .J llliiPCRHR

Рt.;:• ­ rк~

Тан, на Ново'{ерк а сьио~у е.'ТентрQбудівно:ІІу завоJ і на честь фору~1у ио:vrун1 зраз~к

БОГ!"

~Н: Т а .ту р~!ЙН!!Х і ~Іі! ШННО ­ б у J tвн; І х завоJіR .] ()неu ь­

3

sп- Прн Jн іпрпвсь!\оrо н n :ч і чног n р п і\ о н у . А .

З..ЖАJІ

НИ:Jh !іИХ T)JY ДОАНХ за ­ тратах . Напrин.1ад. nn ви­ р •Jбшщтву Ю' !ірnв их буря­ нів і СОІІЯUІНІ!Іі У ПівНіЧ'НИЙ 1-і авІ<аз поступається .'ТШ!Іе Україн\ . У р і шr.ння-х ХХУТ з'ї~nу f'ПГС П і J!і Р ~'С .lЮЄ ТЬСЯ Н<:'· обхі.lН і ПJ-, дСJ.1ЬШОГО J')O~­ BHTI<Y тут 3Г)JO ПPr:J'-fИCi!'Y

1\<} ,lb( Іf) O fi ":\

.,

tсрей.

НЯН()

:~т ет:1 .1 і в У зFoporrшii ri \1; lJYTЬ чорні че та .1 11 . бypR­ r;o - І І: уr>.\'р:· д з Г' :чі нра .lЬ' !l !' •' ЧОд й н І' . T CJfi ;І:Е'

,,..\

Ставрово;и.єький

поблизу Іватоее. Тут к&роцІІВеи

с ькнх н:-·:1ьт~·r nрн n орІв·

\)f' C Пy6:r i ­

~ав ка ~ У наJХОJЯТЬ нафта. ~· о'.Ібайни , п рнрnJНІІіі г а:'· .

от пІ та ц ією

кана :tів.

патн тут RІH'n'i i врожаї 6агатьох сі .1 ьськогослn;rя.р­

П івн і ч н о ~о

К с'І!ЦС'НТр а ТІ І

т~­

Rі;р:rача .'Тп.- я на ХХ\' ! :-~'ї :ці 1-li!PC. ста.1а n СНОВ ­ ІІІІЧ p :rcnc i i<\ЧH \t р айоно :vt . У \tинy .'rir\ n ' ятир і чці йо~о ти· діян Іf!Ш :Jасиnа .1н 11 :за­ rіКІІ Бать r;івщнни 1 ~f .'IH . тон н рн сУ. Сприлт.lнА l грунтовn к .1 і матнчн і :V\IO · ян дають :'.mж .1ив і с ть зб !і ­

iHi :l'!HOI() Ті СНі ;;n ~> .

1-Ja RE'.1Hnili

~mo ruysa.rьн н x

po:J R i ! Пi O Ri

!1]::0 \І r r с .и вnсті

:>рОШ\'ВаН ІП 3f' Ш'? :н,

:3а в.т~І ; н І\ьn,ту Е~·бан r-.. ян

НОЮ Я!Ю Ї СТ а Hf' і НІШ і СП •ї ­

--

r!\ і Па ·

р;п()р і ї .'! ' є. !i i .:J ь n a вє .lНJіІr х

n-

чa rт r r

Cii.la;lOBOIO

1\ П:І!Оі-JЙНО АПХ

n.l()JilY

с:: rmp c· <~n

НИТИМН

бa:-tи; nlменна. гірська

ГІІ С ЛЧі

ч irr r r. ­

снсн•чу .

Наб!!fа чи~юсь нагадує Н'l-

повітряно -

б і .'І ь ш ,Jc;

! с1

:ra

на, рівциІІН<\ . частина ра­ йону радує свої'-fи зпа~rе·

6\ну

сучас;ноrо

C .lf'!iTP() ~H C'P·

г і і 'І' ає :<pn,· rr:

І мен і Щор с '! М. С. Адамкович , що

за

По сІІ• своєчаео

:~ая n, ла. тру дтшrк.

б уду тr-.

ан ;мІ•

·'~· в ат нсл .'! исти і tІ:аргк, t"-o надіііш.w . і r е зу ,1І>І'd~ РІ нна .1і:Jlв об r оя (І р юn а rк· 'Р ' Т ;:. ІІІ гuсп;'.>,

на

техр адах

pa.Jt·


НО8!

Так

І

.1Ібраних овочів і фруктів, які надііtшди у ма­ rазини районного центра та Киева, 323 тонни ЕормІв д.тн1 громадського тваринництва, 26 4ОІ'ЛІІtІуткх nам ' ятників та обелісків', турбо1'а про ветеранів Великої Вітчизняної, 364 кон­ церти І виступи перед трудІвниІ\а~ш промиt­ .,овнх підприємств І радгоспів району,

:t.'JЯ

бурх ~нв і

nрисутніх динну

н<І

nnnec~н

с цену

ну.1ьтурн

rьнпУ, П .1оснівсьr;ої. Гого­ :r і в с ьnої с ередні х шкі.1 . Шефи із ра дгосnу <j Ве ­ lикодилІерсьtшй» поту рбУ·

Бу ­

заво:~у

«Торпtаш~

піднімаються

персдпвн;;и

.1

ва.1исл

промнс .1 n·

а вто~1ашнну

П ору ч з НЮІІJ ті . хто R'IO· ра поnпмаrав у nn:ti. бі.'ІІІ верстата.

а

:Jаюр а

на

Право

ЩНІ ·

рап• ІГ)·

т~·вати

на сьо~ю~ІУ :1.1ьnri пред ст <І внакі в тру,:tпв · Jх (\(JCJHЗ НЬ П ГЮ ;jЩ' ЯГНРН І 1Я

у npau l :Іtоі+щі

в:-r.бopo.ltt

8

і

д ва

трак го­

І.;асян. Ми не .1иш~ nnpoб:tЯOIO :1СМ1Ю, ;~бира ­ ОЮ вроSІ>аІі nrюч і в і фр~- -;­

пере-

pn йонноr n or.lЯ!IY il [і Q.'Пf };П Д НМ!1[! ·

т і в,

НАЦІ ИХ ДРУЗІВ

f

аа·

rварин­

.;а rотов .1я є м о

.10 ір:Vд !БНИК І В фер~І 'l .:tC: Jii

JІ<ІН!В '1'11 <І Гі Т К\'.lЬТ · · l' ycilJJ ; RC bf:n\ Ct ·

бn:надн

ІІЯ.ч бюро :--r:'сь І ; :тчу кn~1 -

ге к та рн ій п:1 <>щІ . Ванн ::~а­

со ч о .:у

:tн хпроші ІІ.1ср ;tі а : Іи 6

цr, n:~1 ~' році. :3 н~:ІІІКЮІ за· ;[OfiO.'if'IIH H.\1 !J)'JO C .'!\'.\a:t,І JOpoc:ti і .l іТі І r: r.1 ь r; a ntccІJ ь у :\Jайстє rно :~rу ви ко­ нанні ЮНІ ! \: a jH II CTiB.

rе:!у :t ьт н н : т ~:ся•r :хю

ЦСНТН~'[J іВ ОУІ'JЯКіН.

а(і о П ІІ

! :ю о uе нтнер і в на res 1a oi. Ц і дос ягнення Н еІ ·

РЄ' '! fІЬОЇ І І І!іІJ,'lі !, Я І ;а p iUІ t' :i·

Удаr но

радІсть.

Ось Н а C!lf.'H\'

юні .'JісівН Ішн ·· i;J

RH XOJЯ Гh

сере дньо ї шко :tи

міської .'\і• 7. За

;JBa j)OI<I! BOH!f

ПО С а Д ІІ .їі і

ПарН

Bi.lf!O'ii!HKy , Д ОГ.lЯ:Іа ­ 10 гентарів .1 і су ,

ЮТЬ

роб :tят ь го;1івшщl J.lя пта­ хів , зб :1 рають нас і н ня p i :J. Н О:VІnНіТІІИ Х pOC.lHII . Д і ТІ! та кn ;н

пр()водять

р ете :н_,ч І

с nn стере ;.f(ення

НСІ;\Ш

!

R ІІ:>НііН а

;~а

тRаfJ:І ­

рос.lІ!нам н .

Н єхаt\

не БС'\ ~ ІІІІХ

Cii\11\'Th .'!ICiR·

n!;, 'Іас 'I I!t'jJTi

попр ацюRа :11J п'ятої тру,:tової

цнJх

к:tа<.: ін

~tі ста.

знання .

ПJ1і!КТ И ЧІІ і ІІ а~ І1 ' Іf<ІІ . з;.rоб_,•Т і у \1 і;ІШІ І\ і.1ЬІЮ ~1 ',' HaB-

Чi!.lh/J O·B ii fJOOHJ/ЧO\І Y Н()\1бінат!. - :\І н ІІ РОХОДІІ.l И !ІИ · рІІfіничУ п рак тr шу н а фаб ­ р иці верхнь огп ::tатлчоm

--

ТfJ І1І: оrан;у,

рщ повІдає

ро6 1 тниu! ф;jбр иfін. Ра ­ .:t і сн о . що в ептнях оСіи о в .1-lЯ ~.1іJ . Н!Т і Н~Ш TJl Y;'\. -- Cf>O ГO.lfli я Х 'lЧ ~· ПІ1· Д Я!і~'RСІТ!і ~1 <1ЙСТ)" У 3 ;JІ?;JC · в о оо р обнпгп кn\1б і н <~т у В о .lO;t юmpy Тr,ан онлчу R.!·

ІІ ІІ\0.111 .'\~ ~-.\Іf'НІ\ о.

В і fіторі я На ;І оПО \Іаrа.1И

1

ІЮ

Іtікавnю

ск л адною

п рпф есі •: ю

НІІ-:vю тористн н

!

швач­

досвІ дче нІ

-

рнжпву ,

Ч !С Ь !іОЇ

к аа : е

СЄрЕ';11!h ПЇ

'нr

п рацю на .111

НІш ам-и нннашr ,

l

С()~JО.1 ЬС ЬІ-іУ

т урбот~·~ .

Rl' i X ~-rнт і ч .\1 ~-т~

IJIK().'IH

R ІJ lНi . ,;ё! К .їІ!fі;1.1 :!

ТН

' ! Е'\І

на

c-ni .ІJIOf

'; ,.-,_-,1 {•

il p 'il.~ ZI

crpr Д НJЛЇ

,:tp~·m:-1\'

Ш!і О : ! ,

В'"·

, ,:cr1i

C{'jl"'J'f 'l Tp r T h ()~l\' -

За дnбр~'

FІ>И с nкt nr.~;a 1нrп-: и, !1ИX n f' H \' j1f1 (o f) ,Y П Є'рС:vІ О НЩЯ\1'1 C'' J' f' J Т аfJ о­ ріІІ ПРІІ !І і Ті1 R i J n f1Ч IШ :: y RI!3HaHO Ri .lll()Rj ] Jin [ fJ ГCI• . IiiiCb!'fV, П ІJГ )1 Е'fіf: Ь!і ~' t На.1ИТ!n!ськ~' сrр С ;1 НІ r.ur:(1.

;rtc ннчorn

.l ісово!'о Сvч он .

npOt'j:J·

лрацівн ин! в

!l І:'>j"l?'

!J.:r :o •.J f) H : JЧ H X

rt!Kn.1a, '!<! 1\няжи ц ьк~ .

Учаснинl в ~ .1ьmу· ттrивf ·

госло д а рс тва 1. Б. ееирета р ра~;;пм:v

ll t' >l''" ~ · і сЬ!f•

.l ' fli():J:!~ H' p ~.- ~!\ ?

вання крол і в. з аступник

E- l.l;:{a •

~ '.І ?.Гіі;І ' І:С с ерс-;1 у •:;- ' з·

\ h !-:ОЇ

,ler. l -

вирощу­

~роварсьногп

п;·ч•t·:·,r 1·

нн:зна н п n rt.'!t'!·;т:І F тт ·т 1•r~.;: g."

багато добрнх справ . Н е l допо:о.юrа старш им , ;toc .'l i .:t ·

та11

:І()

r -~·~г· і-І\·,

б і,lЬ ! !ІГ> Ю

!-; ()_\1 ('(':\1 ') .1~;

С ЬКІІХ

пра ц юють юнІ ТR<І· р ин н иии. Hn Іх рахун ~у

роб ота,

:1

Пnс т~ н оR n '<' J{ І ):'.-1~~

иоч ­

таю с>І

І<(С

_:

чею.

n о :~І :ч ­

-

:--~!CЬJ{­ ~-t-:раї н t-І

~ lb 1 T ~ -

~·'J;;:j CJfT\f-: 1~

У ' ІЄ'ІЬ

:Jo"

нпu ь на

.<а З і ;СУ!'!Ч ! ~ І)

;-• ;>fH'fJ fiЄ E H'. Я І-І Е' Пр" Й·

n! он ер с ь :; у

Пі .1

;,·а,

H::.J::Ir

сто:1 лr : я . роб ! т· 1 його зас .l)Та.

« Т аарнншщтву

А.

l[ І"І бО .l Я .

!i" \~ V І·і r> \І ::? rт :ї В . :\І . :\ рІІ :і \ ;;_

О.'І Є' ХСа ндр г~· с а н. Він п ере:~а в нач см ї В:'>! ІНН Я , J0C BI.1. і-' ТО~! \',

то

(Ь!it"ro rccпo.:taposa В rі і неї О\1 Пr').l:т сс в l т. н

.\n 2

ученr1цл :~1іс ьк пї серед ньої

опанпвувати

Не ()!ИН ра е< І!нїжзжа.1 н

шк і .l

;та .1О6!! .1 ІІ СЯ

:J у .\Ііін І .1 юfінти р І дн н й ;;рай ная чаться о6п t!я:н;о­

нпрю1

\'

к ращою

На ~ j) ·'J \1/JC.'IOBHX rІіJ І !рІІt:.~ІСТ r>а х ~··тІ стар -

Ї."І

~ стор .

виробничі!

llOT i. У ЦЬО ~І У році ПfJОііЄ· Дt'НО .10C.li;111 На ЧО ТИР ' І·

виробничі!!, -- н·аже Юr:й нннамr1 , а .11е n<'r.erт н. fJІІ ·

\''ІПі

-

про

ри . Пор у ч а дорос.1Н \ІН уч ­ ні пrацюва .1и у с ад у, пап­ ннках. Активну ~·часть бра.1и ! в жни в ах-81 . Нам дуа;е no,:toбa· ЄТЬСЯ В НаШіЙ \'ЧНіВСЬІ\іі\

зміну.

псrшн:І'1И

.1ишс

бе:шечсннл юних роботою , а й ВІІ.'J.і .'J ІІ.l Іf їч технік у :

в·их n!зприf.,1ств та гоепп­ дарств району, ш ефн .

йде їм

не

громадсьноrо

ющrвеt . Багато ча су прн­ .1і .1 яє ш> дооідннць к1tі р .1

ша

П !л

-х-

• • УЧНІВСЬКІ

тримати,

Б1.11ьmе ЧОТНJ)ЬОХ тисJА ЧJІеків иарахов:ують тру~овІ об'ідиани.І учнів у нашаму районІ. П'ита трудова чверть це 8.910 rеІ\тарів полів, оброблених рукаtІІН дітей, 1.440 тонн

ЖИТТЯ

.1И.

с l л ь-

М. ГУМЕНЮК,

ЗМАГ AIIRIO

110

Від сівби до збирання На

nочаrн у

uьoro

ро!іу

Чорн~6аївсьно~ІУ районі

;

бу :ю с твор ено \tі жr ос п n­ дарсьний :Jari н по вирощу­ Ба.нню си.1ос н ої і зе рн о вої !-і.У~'.УРУ .1 :щ · за індустріа:tь·

но ю техно :юr і(;ю. С вої зу ­ сНТІ і!

об'єдна .:Ів

радгост

і\!Е' Н і . 1-іотовськ ого та ~ в е ­ РЄ .Іtіїf'с ькніі ».

І nс ь нрІІіішов ча с :1б 'lо ·

·

ра.тн YIJO;t;ai'!. Він порад у ­ Fан тр у дівннк : в обох ru::· подарс тя .

:36ІІр<1ТІІ

lit,lnt:·

ну t>унурудзу ~rсханізатГJ­ рн пnча.111 ,:t е в'ятого се рn­

ня. .Jo с к ..1аду ~І і;.f( ГО t: nо­ дарськоrо збнра .'! ьно­ транспортнnгп

загону

вх о­

;щ .1 и 9 С Н .lО С'ОJбІІра.·l ЬІ! \'ІХ 1\юІбайнів і 45 вантажннх а в то~Іашнн . Згідно з ро­ бочюІ

ну

п :rа во\І

усю

t>yt<.vryд:Jy

силос­

передбачз. ­

:ю оJ :іібратн в обох rос ПОlСІfJС тва х :ш 15 днів .

За.Rдання З

НЮ!

на nружене . Та

1\ О,lе ІП ИВ

с п равнвсл

ІІай вн щnї

н ост і

заrочу

до строково.

нраці

продунпІR ·

бу ..·ю

досягн у­

тп на по.'JЯ Х радгоспу «Бс­ ре.чіїв<.:ЬК ІІ Й» . Лише /а .перш нх

чотнрн

дн І

po.Jo-

TJJ ;:1<1rін за!і .l а в У с п оруди бі .lЬШР.

ШЄСТІІ

С Н.lОСНОЇ

ТІІ С ІІЧ

~1аСІІ .

ТОНН

В

0Hf)C\1i :tlli ввробітоn с пгав 1 680 тпнн . Таюtх т є:~ші в дое! в районі

нє

зна:Іі І

Р n бnту в полі організову ·

~а.1и партійн і іі нрофспі л­ :н о R і оrrані з ації, спєці а · .1\. С ТІ! ОООХ ра,:tГОСП і В . 8 '.1· ни

ні

п о.1ба .1 н

:tОСВ ідче­

ка .11111 .1 .1я об 'сщаного

Jarnнy . на

про

!\ож е н

сn R і ст ь.

з~tінні

пранюв зв

п е р ев 11кпнув.~н

ІЮР \111 .

:J абе з nеч у ­

ва R !1ИCnt\V якість. Не з<І n 'я тна.:tцять . П -1ЗНП•а .1И.

а

рсбпЧн х днів

Слідами Група

~"

заr!н з і брав с и.1ос ну ку­ нуру дзу в nбох госпо.:tа Р· стsах ~~ n .1oщl 5:38 гє нн­ рів .

:JaK.la в

у

rпор~· .111

пп­

над ~2 тисяч! TQHH си .1ос ­ ної :\Іа с н . Прu тані nока:>­ ннн.н раніше мпган .1нше .чрія ти. Та о с нпнннR eн:Ja:vreн 1\_,· в п опе ред :-. 3ернnяа

кунурудза аай ма~ а в naд­ rncпax і \І Є'Н і }-; от авського Т8 <• В Е' ре:'>! !ЇВСЬК 1І :J•> бі .1 ьш як 7:30 г ект ар і в . :\ т ут до :1агону ввійш.ш ще 11 механі зато рн п.l f'\1 · заводу •Ст арий l\оврай~ у цьпму rocno.:tapcтRi

rеж треба бусl о зібранІ ;;у к у rуд зу з :165 гектар1н. Райко~-1 n артії ! райвн­ ноннои

повс якденно

сп рл ­

:~ювува.lІІ робо ту :~rіжг о:­ подарс ькоrо п і дроз ді:Іv . На виробничи х оператtt!і· нах нерівншш й сnеп ' а ­ .1ісrн ра :ю \1 :'!. и cxaнi .lrt · тора :~ш ради л и с я, як наtІ ­ раціона .l ьнішё вин ор иста­ тн

тех н іку. Ппча ли збир ати

І;ук у­

ру д зу в радооп і <• Вер ~::.rіївс ьІ:ий~ . На пднО .\1У по.1і працюваR nО "Іба йн << Х е рсонеuь - 200•. На с _,._ с І дньому пn.1і в·нрощсн,tй урожай збирали п' ять <• Н нв» із приста в ;; а ,Ін, які водночас і об\ІО.lО'І\'· Rа .'1И І>ач аюr . Від ко~rбаr'!­ нів

зе рн п

швидно

надх9·

:~и:ю на ті;; : та .\'1 його д . > · r.у ш ува .1н. пч нща .1и. nnті .ч в І дnрав.1Я:Іи в дrржавнl аа с іки, в номорн . За деІІ Ь :1Ві.'ІЬНЯ.lІі

Ві д

в середньо~tу г е нтарі в .

кунур уд : НІ до

с оро"а

!ІН nраці

11

вІJТТОЧ'ИН'НV для

фпр~·1атпrи

П()lІ.ІНРЮRа .1и

ч.~е н і в

спрн я.1о

те .

що

HUГO дня вранц і механі :Jа-

тори

школярІв

села

ПІд.'ІІсся скаржилася в редакцію на те, що ка до­

1982

року .

поrаиим

В зв'нзку

станом

з

дороги

рішенням райвиконком у рейсо ­ розі, ПО JІКІЙ ВОНИ ЇЗДЯТЬ закрито маршрут до шкоди, багато багню­ вого автобуса з 15 .'Іисто ­ ки , небезпечно рухатися І пада Ц. р . ДО 1 СІЧНЯ 1982 рокр. через мІсток. Відповідь на .1нст ка­ дІс.lа.1а голова виконко­ му Жердівської сільради

* * * нам «Допоможіть

~н а.~и .

СІ-і і.l ЬКН

хто

й

В ІіН ОН аВ

на

НОР І1У

вчора, яr;нІі лен ний зnР О· біток WІ Іt о . На чеоь п р а­ воф.lанrовнх підні :~І а : ІІІ тр Удо вої с:І авн . ЇХНЮ Г1 ра ЦЮ C.la R1!.11\ R свпїх в иступах x~· дn;t\ '1[ пrапор~

агітбригади .

Р е:1у.1ьтатн

-

ро6nти

Н\'

свідчать

про

ефентнвність

сил !

в исо ;; v

об' є:lНі!Н fІЯ

~асо б ів,

да є секре таn партор га ні­ зац і ї радгос пу <<Всрс ~tіїІJ ­ с ьк ий• І. С. Голов но. -робіт.

зби ра :І ьн •t х

По!І іпш r н о

їх

с к о­

но:~~ічн і п оt>а~НІ І НИ . Зn no· нерс.:tн і ми

ЯЖМІ(f вистуuв Геиера.ІІЬ8І

ЦК КПРС , ГG.ІЮ8а П~ЗІІд..!.!...__!!:_рх~~~~

eupeup

розво ~і ­

-

Зрослн тс~ш н

ВЄJІВквй Іwrepe_e тру~ .. IIIJМ'8ftluiв 'lepro.ort ІІJІеІІУttr._ ~_ІШР_~'- ~

::1<11'1:>·

:Іti;.f( rncпnдapc ькnro

підрахунt;а~1 і r .

Ради СРСР Л. І. БреИСІЮВ. ЦеІ акіІІОJІ) бу-10 зроб~ево lli~

_!\ІатерІ~_~а-~ ПJ1ell~l\1Y_ !Р[А.(І!_І!JІКlв _!!.~Ху !.~~диJІЬИ_J!Х

урпжайнІ рони б \• .1а у :ovtc;нax :3.8 - 3,9 ;;арбов а 'І · ця .

/.1

ПQ Пd.R .1<' H11'1-11!

~~ n

:~аннюш загін ~.: пра вJJя t·я. У рад гnс п l <· Вер С? .'vІ і їв с ь ­ t;ий ~

пдерн;а .;ш

Hhn~1 ~' п п :.1 rрн;~

в

cc pE' .l

ц ентнер ік

60

нуку р~·д:<JJ

:1

t·rк та ·

ра .

Н е ~1eнtr.1r. і в Р<Jд п;с;. і ~1 СНі І~отов с. ьt; о го ~;j n ле ,паводі ~ ст ар ніі !-і nн · ра Іі» .

nl

Д . ДУБИНА. завІду ючий вJддІ .1п~1 чорнобаївської район ­

ної

газети

«С вітли н

ноУ орrаиі38цІї Грнгорій МусtАма'І Г,ІІЦІРС. Фвтє

Два,:щ я ть рQКів то ~1\' ПIJ f !ЙІJJ nR В J:.lpoB 3 pCbH~· ш к о:t:r · інт ер · н аr \' 'ІІ ІТ<? .lh і с тор і і

:\ І ихай:ю

вм у

лист!

о6.1а ст ь .

до

редакцІї будників

312, м 310, м 308,

.N'2 306.

м

304,

м

302.

Лист б у.'Іо розrJІЯну то в міському відділі внутрі ш­ ніх справ. Нача.'!ьннк вІд­ ділу М. Оме:Іьченко по­ відомив.

що зара з що ден­

но працІвникамч ДАІ конт­ рощоється рух транспорту

на вести порядок на ву .1нці на вулиці Ма:І\Й Київсь­ В . Вітрова: •Зараз nро­ Ма.11Ій КиУвськІй . Ту т по­ кій . ВирІшується пит ання Бодиться ямочний ремонт стІііно їздять І стоять про постійне чергув ан ­ доро ги , про яку йдеtься у машннп . во uи mум.'ІІІТЬ. на сп сц1а.1!\3ован()ї Jl()б po · ;шсті. МІсток теж бупе ст ворюють аварійні ситу · в\ ,'JьІfої народної др у жини впоридкованнй ~о 1 еІчин аЦН•, )48ПИСаЩІ у СВО· на цІй ділянц І» .

і

:; ра :1у 't\ с ебе увагу

:1нерн у в

на

сRоєю

пран n nБІ І Тісrю,

ор гаІІ і · m r,<~ніст ю

і

д ис­

:І d н;іі , ( Іі

Й! >ГІ)

ЦІ! n.1 І н о ва н і ст 10.

l\<І .lf'ГI!

!< 1 іІда х

іЕИПЯ

і

J і Л ,1Ь ·

nаЧН .'ІІі за pt>UOTOIO, .Зі!. · Х ОЛ .1 Є'НІІ'\І

ІОТЬ

Br11fl н :"'

Я КО Ю С.Ь

НО ·

СПІ'J<ІІJ(ІК І : СТБ О!JЄН · і об. rd;tІІ а І І ІІ Н .\1 :І е ·

Н і І!СhІ\ОЇ

Іі іШІа ТІі,

ча.lІ,н оrо \ ·;t;(:

HdB·

І\<Іб ін ет у .

О ;[І ІІІ <і.1Ц і1 ТІІ~'t

рі!;

\· , пп~ : 1ь II n j.Jп :; c tІI ; o ;J,lCH І\ \1 РС . l1o1·0 о р· га н і:1ат орс ькі

з.:t і бво :;т і

н е :Jd .'1ІІШН :m о. н е nn~ti · <J('flli .\ 11!. ]-; о \1\' НіСТН

1111\0.1 11 !1Н\Є R І(ІJ Т е о(і JІ · рі.! ють

tioгrJ

с вої:vt

на ·

Tct <hK 0.\1 .

С Н<ІЇ ~1

nбn­

~''J l !Т Є'.' I h

F3Bd·

Jl E' j1JJ I I01 н·я :ШО \!

;t;;н: д<І ТІІ учня .ч І'.'t!i !ir, . 1 :і і :11 і цн і :ш ан І ІЯ. Н а цє с пря :~t ован і в сі іі ого

3\'С І! .l.ї Я , ТВЩі'Іі 3 ДІ 6 · н ~ Істі . І І :rі.l ІІі УсПі Х ІІ 1 1J1!ІІНІСІ І ТІ• !1П

\r>!';JIIHK> го

і і О!Л

nnб ora

}·: 11\І ~їі і С i \1 1 /\J0 \1~~/

R ІІ ·

Гl \ ;tр І1 ( Т ~111'і(І ·

n·~ко,, : н ня

на

у

пр и ·

НСІ В'І а ІІІІ і,

R a;.f(нa 6і:Іьш ість l 'Я

Пl'jJC ·

в •ш; ь ·

<·. J3i ;tM i ii JJO>>

Н і\

• .1nбrc ''· т уть

О сь

por;rr

М.

CeJIIIfJiora.

ВЧИТЕЛЬ-КОМУНІСТ нос т і В . І . .l снінt~ . В сі його Б н хо ванні всrІІГа ·

Пш :т

м е ш к а н ц І

м

l ! еrровІr ч

П nрІІ .1 l'Н Іі о,

ШЛЯХ» .

Черкаська

JІере~~ро~но_r:_о

комб і нат~І!.! д~~ обІдньої верерви __~_ееІду з робІr~ами н.-е секретар партій,

:J.

а :1 ьної техн о.1о rії нав і ть ~

'Jae OS_!!aЙOMl!~_f_!ll~-~

камер

со-біварт іс т ь цент н ера к~· ­ tіуруд : ш стано внrь 1 карбованuя. тnд і я 1; .1'1 і впрова джЄ' ІІІІЯ Індv с трі ·

nе ­

лІстів

забе :;­ С() І tіа ­

.1\СТНЧНОГО J~ІаГаІІНЛ. l{n;r\-

rосппда rr тв П J· :J<J JЄСJ'ІТЬ r> і RНІІни о6'є..:tнанч ІІ дба.~и про найн ращ! у~()-

ненадрукованих

П o.liT t H·

Д()СВ ід ПЕ'j}СД()ВІіН і R, ПІ:'Ч\' RС! .l І! Г.lаСНіСТh

Д обр е поnrацювали м rх~ · н І заторн . Значною )!ірnю ньо'І V

~аrо ну.

вс і

і

ІИШІ ро '~

X Oj.JO ШI!\!JJ

Г\)0.\Jа ·

С Т УПН І Jt р н н.7!а;щ ;

r

ІЮ\"І і • rннt; : І .

Ті!

R' TI!

н іІІ(' h І; юr.

І

н ;t; r

ніІІ

f:

c'TctfJ T0\1 ]<І HOR II X :jR('jJ · ІІІСНЬ 110 К О~ І уН іС ТІІ'J !Іu · .\1\' R ІІХ О ВаІІІІЮ УЧІІ :R. С во ї У fJО Іі1І. R 'І ІІТС.1 Ь <r : .1и

110, в

с т а р анно,

БіН

rrr pшy

по якю

ГОТ\'СТ Ь l.'Я

ЗіJН ·

pcн ' .lh ·

11i.1IIO P IIJ KOR y <;, чер г ~· .

i11JT~ ­

3 СУ

•Jасн іст ю . У poiJnJ! :\І >~ .'\ J І І ;~ ІІс тровІ І'Jа с на.l JІ'і :; ;

Н <\11 '-Іаf: Нл,

.1с

сер й ,-..с :;•::

ІІ роду .ІІ у є зв ' я .знн : <! Л У З іН І! ТТ Я'-1 ,

; (Я ёJ а\ПІ . Jl fJ:JK.l 3 :\ 0 .\1 с .1 ~· ;r; нrь ї ч с .\ ' \І .'І іІІ н а JІр аІlЯ \'І ІІ ТС."!Н, і'ІІ1!'1) CI> fiOЧHi<.: Th , at;ypd T· ll iCTh, П ПІІНЦ ІІ fІ ОВіlТЬ. Як tІр ави :І о. псрtt ІІІ r і \' [J<Ж )''І Іі ТС.їЯ · І\(ІЧУН :с ­ )ю :т о ч ІrІ І <J~: т ьс л

rтер ев : р е ч І

І' і Н І tе

.1аб \'6 ё (. п о \ і ,) ; ;,І

T· r .\ li i І.JHi

. ~ R\ 1 ;.) ~ ~

-

І-і Н,

m ::1 :<

пrо

НЄ н~" ' ! Ні

HiiOJ.l l!

T C .ll'!1-:'PC д a

чі .

<< Трсб<t . с'І t рана

нn ї

і

що б

уся

ви х овання .

НRR Ч<І ІШ Я

\I0.1n.1i ny..1a

оС ·

C.Y <JCJ,

F> i!:\C•·

f;аННЯ .\1 Б НЄ' Ї 1-іс>Ч У ' ІІ СТІІЧНОЇ \ IO)Ja l i~. !( : :т.ют і \.1 о н а В . І . .l e ІІі ІІ а

ста:ш

;rroв r ., ,)\ ,

н•Jча

ІІ nрІІ -'ІС' ІІ І :d .

ВІІ '\ 11 ·

н ан ню r Іатр і оті к , ю;Т І І R ·

11!\Х Г)Ю \І<J ;J) І ІІ ІІі!ІІІПЇ І> ап.к іr.rІlІ І ІІІІ . J '.1н no s r , П fiOJ\ .\1 \'f: Н'"\' і ~fi .\OR н~· .ч ету . доб ирає дJ -

;;

р оі\от \ R ' ІІ ІТr.1:1 КІ 1 1J'; н : п <І \ I І ІX nii .lct Пr т р··· ·

Д.

HUl'Oo iiOB.

:1аст у пн нк

директор<.~

БровІJрсь кпї ш nо.1 ІJ іюерц ату по Н і!Е · ча.1ьні й

р(Іб от І .

ІІ


*

~ стор.

І грудня

року

1981

НОВЕ

.1JЮДИНА І ЗАКОН

вашій

квартирі ,

тисяч

харбnванпів

сячна

п.1а та

·;у

що .,tі·

чу п .1ата

ня

в

ції

\'І10R і

встано!І.1СН­

~;в~ртнрі

R і .1ді.1

сигна .l і .н­

nхnрони

бере

рі;. так і nранівни~; і в ПГ1· .,авіJ u .чч оі •1ХОР'ІН І 1. Lt ·~ x

на c rбr ~обт; ' я : \анн;т •111· ган l .,~· вати І ;, а бr :щечити

про;-ра .\1а

п рнкрош і н

o x npnн~·

сп о ;t;авання

; у ру

І

і

активн і шЕ' SJ іЯв. ·: я.l н

!!loau :

та

СЮ,JИ poнa

3 ХОJ :пь особист о го

\' Ч0 311

пnб~- т~·

.lЮJ<'fi . таr; о т nxr,. майна

;р у .:rящих .

uією ~rетою ооанні.\1 ча .::о '1 прий~;а . їося u i.l t !Й

3

ря:t

->аnон о ;rавчих

актіR,

яnі

переJбачають

захо :. и fiapt Jn·

аг.І ін: стратнвної і nравовоі в і J ГІ:1ВІ.1а :І ьності

до п о р~· шнвк і в нсрч

.за;.;nн і в І

соа і а .1і с тичноrо

сп:J­

соб~' ;r;ютя. А.1е.

на

та .1ь,

rro~;aJЯ H H Ж!-!ТИ

оЕречі

не

ба;.,,ають

n О БНО!ірОБНЮ\

ДОВЮІ

mИТТЮJ.

Ш .1ЯХ

Тр,·­

стаІ!'ІТЬ

З;:І і ЙСНЮЮЧ!і

r;paJ i mliH ;rep-

ба ·rJ;~ння

НіІ

гн;пй

внутрішн і х

c п part

За

техн і чних f>ЧJ

:.Ja c nб '

R.

,lі ;< а І \ і Ї,

ч;н·но

~\і НІН:.іТИ

про :1 : :к

сторонн і \'

~-

rapa ·.t;

t:вартир~' .

Б і JО\1НТИ

про

вашу

чи

П')·

ВННИІ:\НЄННЯ

потет і . 3.1а БШ!f

Ct<ІJIO

n t ;:I ОХОР СІН\', сnо~; і ЙНО ЙПі

!іВаРТІІf.• У

БИ

ти ~· Б і .ln~ттну

на ,

рЯJmення.

Ч·1mЄТЄ

.10ЧУ .

::<

lXa-

'ІН ~· Б і;І ­

Rаша

та

справ

ро з нР 1і·

вашє

,,Іаf1но

!О рЯд .3 .10ЧИНіFі. Б і іЯБ .l<'· .l i.30Bi1Ha на

з и ч и нна

ІТ·У па.

Я!-іа

ЗJ і йснюва .lа к р а.1 і т к н я .nвартнрах rр <; ,1 а.1ян. А . 1е

nри

UbO\!Y

значити,

д.i ;t;Ofi

шо

!-іра-

.ча Й 'і d,

д Б Т • 'Т Р і:І.Н С · ще трал .Ія·

ЮТЬСЯ.

нсвої та

.1нстопа· бу.:~ню; у :\1 . •lаrу­

" бvдинку .\2 \

на

в,· :нщІ

B.-JI\C:\1,

50

рі 'І-ІЯ

Н ЄF<і.1Ю1Юf!1 .З.l r•­ бу.1а з Jійснена

ЧИНШ!'ІИ нр~;rітка

Б

Т f'.t Рфона ,

В

1: о штовних

ре ·

квартирах.

Ви п аJНИ nриє:.ІН J

nр и кр і

rocnoJa-

д .1я

Я!'

н е.

сп е н : і!·

о· ·tасннх

ТО~! ~' YHC.l i і JOCTaTHbO J. ІЯ

;-,· fi i JlloB i .lHI>CTi i ;J )' С Ц ТіІрііфоч В .lа І' НІ І К

рИ П .lаТИТЬ не о бхі.1них

1

при.1ад і в

біт

ПlJ

і

P•1'J·

КІ'і:І.РТ•f -

3і1

Ri!PT i Crb ~Іа J·ep Ja .1 ' R,

.Ч < )нта;+:ннх

fі .l<'!ШТ У БіІ.f.ІНЮ

ро -

(\X(J ·

ронної r: І<rнa.lt :.talr i ї, я :-.- а ;;а . lетнть R І .1 обся1 · у роб і т

( ро з ташу Б і:І.ННЯ

r;варт :t Р,

ІИRерху.

кі.І ьІ; с• с ті JRF'p e •1; в і t: он) 1 стан о вить 20 30 парб Р Rанп і в. ІІРІі na :,;аrнн в прич і щ е нні .\1 ·:•· в с: танn в.1ювати : >І

,..kраїнська ~'Іі,.ера.тура.. 12 . 1(1 Л\. Рим<ьhий .. 1\!>рtакое . . •.Моц<:~рт 1 lа.тьєрі».

1 3. ~0 Lгарти фі.тьми

т~;...1е-

с: кn.н~.СО»'

• Ме .ІІОДІЇ

Дп()ржака».

• Час-.

SAO

Гtмнастин. Фі.1ьм с: Нам

І".

tвtті

к!коJІн

теарин.

Пt>

ченнІ Новини. Н.50 Новини.

доh.

!4.50

чека ..

•Іван

Чого

І

як

навчають

в

ПП' .

!8.25

Музнqна

про1 · рама

А ~'!Я

юнаuтва . ~~ програмі твори в. -Л. Моцарта. !8.23 До націОН3.1ЬНОГО tВЯіа Лаосv Дня проrо ..тошенн"

ресn~:6.1іки.

Док.

поступ

c.Jlaoc:

1~.rщ

В.

Те.1ефі .1ьм сМа .1а зем .1я• ~а. 1\ttиroю товариша JJ. t. Боежнева . Фі .1ьм !.

21 .ОО ·• Час•. 2!.35 Чемпіонат t.PCP з llCKA - .динамо• ква) . :; nерІод . 22. !О Сьогодні у свІті. 22.~ .; Чємnіонат Cf'CP 3 <Сnкі .1»

хокею :

(Мое·

хо~С!.Ю : «Сnартак» , 3 nt•

-

рІ011.

На.

«Час

\О.::Ю Акт,·а.J!ьна

1 ·С . З~ Танuюе-

Пер~вІреаu •Соната•.

ti.aMfpa.

яtти !

...

нп-.•.

По

«Микn.J'-'

Сим~·

закінченні

1' .1ЯJі В

~;анн і .

І!.~ ас .

8.45.

15.40

фі.1ьм

одну

на

.'!~ ·

: ; аян а .ІІН

ох•чю •нr

sнутрішніх

аJресою:

вІ'.lИUЯ

Теlf'фони:

н : р;

та

ТОО ·

НаЧа;1ЬRИК

охорони,

I:Зr .l t roni

c-Coki~'l»-

r-;.пї

41 r;,

-

·іемnіпнат

Вітчн 1 няної

віті ·

і нrтр у ;;.

Віт•tн .1няної

,13 1 і ~а

в 1 йнн

9.0.;,

Нд

ОБЛАСТЬ

На у кQво-nоnу.,яр"н~ Роздуми про бригад· мова.

2 ••, .

.

~ .з,;. 10.1 ,; Приrодо>нвство. Q,.).; ~чн"м ПТУ. Хімія.

10 . 2~ Науковn nnn}A~pи~A фі .1 ьм с Св я щеиниіі Ба А· 1\3 .1 ... . !1 . 4~. 12.40 Фі1нка . S КJІ . 1~ . 1n

IIJaxt:>в•

!3.10

Р.

шко.,а.

Рn.1.1ан. СторІикм і тнnрчnстt.

В.

нrxartl·

n •·'·

Гмn .1ь .

Екран

жит·

.Іt~·

з

•РевІзщ•• ·

12.1.;

хокею.

к.1ас.

фІ.'ЬМ

•Сnівао

«Новини

Hnttt~ни. 1~.1н Срібний 1118інnчок. Іб.:;n J1.1я дітеІі •О.,івець-ма.•ю-

А

Кnрисні

«М.узмкttН·

18.11)

Му' ·

·' Maxтra:f . те.•ефі.1ЬМ 1\орін~R kpoн~t•. По закіnч~нні -

19.00

Ан~ а.оьна

:;"("l,rtfl

r(' .1fik\"r'JHJ ..1

:_"ІfІ.Ц

На

Ht'RHHИ. Нnнинн.

14 ..;0 llo

t.и6іру

С .\Оду .

1\онцrрт

J творік КОМ ПОЗИТ<'РіВ.

РосіRсь~а

гру3ИН ..

А

ПРОГРАМА

qA .j

підrнн:ання

npl")

llf'Y .+.бу.

rт"n

і

~;t

!.

Jlщ· nвfl ~-.\y

тnR.11.'H~

Фі.1ьм

*""'

Іt . ..tn. 12.1n

д .1'А

"""·ять. ..

Bf)EHHIH

1~.411

госпо-

9

rifH<І

НдПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

к.:r.

бttтhки .

.1юдини.

і

ре ~юн т)

(n• .,кnємці

с..· hІ\()Ї

"" · :?

в

к у р(. Ф.і1ик~ .

І!J .."Щ Лf)ІtіЛІІІnR~ 19 . ~ .;

УТ

Rе•1ірня

•0ч~ра.

2!д> Фі.1ьм

с .1уж..ба.

ка1ка.

~'n.nn м,· ,и•ІН~t~ ~1 . nr1 • 'tar".

р,ариої•.

шахтар-

M\""\JHtl. rТ\lІ.Е'НТІt·заочнн·

абонемент.

ra з ое . 1 е 10 рnзва рни ки,

ного від .1і.1у, \Іаі1 с тер. О.1инака\<І J абезrrечується ~icue у гуртожнт-

в

к

('.lttRИ.

1.; .11(1 ПпЕ> -~ія ІS.fiO f...:f")aи

•м·

нr~нчають

а я 1("І о6 і . 1 і в,

ТЕ'С.:.1Яf>. а Т8КОА< Н<ІЧ3.1ЬНІШ П.1аНОВО·ЄІ\ОНО~ІіЧ•

R 1\ .:t.

як

Nt 2

во.1 і і .1.1я pon011-1 на авто~tоnі.1ях з nричепами і н:Jпінпrи'ІЄІІачи (категорін «Е»), с.1юсарі по

Пу6.1Іцн·

рnКіИ.

Історія .

вас.

14 •.111 '!nп' пи · .

Ану•.••••

:vправ.JІІНРJ!

Київського виробничого тресту автомобільного транспорту

винай­

ue

о. с. І · р,.бщдnо. СторІн· k.И ;okHTT" j TR()I"IЧI"J C. Ti. Н.ІЮ :\натомія . фі .1і0.1nJ · Ія і гІ~

тиЩРІkth. у

Броварській автобазі

nсnу.'!ІРН"Й

о

1:1.1n

2.

•Rnrнi

Jn.J .;

(ТИК~

між

KHHH"JК"f

~2 . ?(1 Сьогnдні у свІті. 22.J.J ПІ<ІІ і Р:І>єнних рnк1в конанні Л . Гур•енко.

• '!ому

ІІ . ІІ.) Німе.цьh:а мова. MІtC"H'I!ТRfi <"Пnхи Btдpoll.· женнR. Пtредача :1 .

JІnбftQCycia.-

Брежн••а.

:-t.nn с:Час~ . :]1 .Jry HattoJlн:.

виробниче

ОБЛАСТЬ

шоR•.

СРСР і Лемnкпат~<••нnю Р~с­ пуб.1і~ою Лфганістан. :.?fl.nn Дnк. тt~тtфі.'1ьм с Ма..1а Л.

Р(•l­

дарства.

g,:p; б~ rн

,·пінро6ітннuтtю

.1 f'M,'IQ:t

Броварське

водопровідно-каналІзацІйного

1 te~

!1.n~, .

с:Хsт:ти•.

Cttiтi. повинна

е-кnномною.

Іt).:Jtl Л.о

.4Іти!

НА

Ha,· hnвo

фі.1ьм

Ім · я ..• •.

JІnнтopК"ftn

\"

с(..тар?• ,

~.nQ «'Іас.,..

них інсrр~ме-нтіs Ul І ВР. 1i .Jn Від. І~ кніться. '-'УРМ:ачі~ ІS.ІЮ Дnк. тt.lе-,фі .н.м «Од.но ї :\\\ . Іhrфі.1hМ"

мі<' ЬКІШ!іnнно'~

1

.

мова.

ІІ,онцерт А•анмІцноrо оркестJ'у DtJcitkькнx народ.·

18.4,") <..:h()f()ДHi

вранці з 6 - ї до 9-ї

У зв'язІ\у з цими обставинам'!! В'ІІробнн'Іе упргв·

камера.

.: ПfJ!!t!:"!Ь Пt!О По !акІнченнІ

•іст.• . Нnвинн.

-

.'ІІІНІЯ водоІІровідно-каналІзац\йноrо rосподарств3 просить абонентів мІськводоnроводу мати запас во· дн дт1 вчRорнстання його в години тимчасових пере­ боїв у її постачаннІ.

« .\\.,нo.r!or•.

дnбран і ч,

Б еІ\сn:rуа­ во.1опровоJу,

Деснянс:ь!іоrо

Х(' ,1 і в І т отр€бує певного часу .

1

1\oliuerт.

~1 . 01) а. 'Іо1С » . 21 . :~ .~ Фі . 1ЬМ

.!lа.оекому

1\.ікопрrнрама .

С bk НХ

q.::\n

І

фі . н.м

МІСТА

вв е дення

інн'інв ~аХОJИ no ПО,lаННЮ ДО!ІО:V!ОГИ б~' JіБЄ .lЬНИКЗ'-1 .1 . 1Я І І[1І Іl'І;орення закінчення робіт , а також nро­ fі. l іЦСІ.Ння тю1часового трубnnрово.:ІУ " райnнІ Бодо­ п poRiJHoї наеосноі станції J\:~ 1. Виконання цих за·

h:" · lf"kTИRI• .

nоради.

стро!іlв

~АРЧері З 18-ї JO 21-Ї ГОДИНІ·! . ,l :tя вн1Ірав .1ення становища

16.no

н;.. с

ЖИТЕЛІВ

:зрив •нІ

С'ЮІа .lьного F;О,Jоспо;юІвання

ківо-

•.

ti.ln «~'

УВАГИ і.з

а TaliOm i HTrHCHBHH\1 бy,JiBHИUTRO:Vt to6'€!iTiB mИТ .1~ і спнку . Іьтnnб~·ту, у Броварах ск .·rа .'l ' 'СЯ ватке ста­ новаше :1 :!абе;шєчєнням насе:1ення ruС' подар с ько­ пнтною Rnдою . Особ:Інво це в і дЧ~'ПІ() ~· гпднни ма:{­

Га~tри.1t.нко•.

Тr.1~n• . 1яд

є,..,р;шу

ЦТ

до• .

1n.,1.;

М~.1 .

..' І.

13.:?0

з в ' я.1 к~,

тан і ю оч не них c нnp~· J

; >-. І"ІН

•Сnрава

•. Фі .1ьм ~ конut.Р1

!o.an

У

Лртамоно·

9 . 0о Фі.1ьм

ПРОГРАМА

студ~нта-зао~RІJКа.

Дирекн!я,

і

Cneuiн.:ti .-\nfH\HE' <~11НІJ « 1(,")(.· мnнаІ'т Юрий Гаrарин•. І і . -1n •ЗнаИnмі Мf',1t:Ідїі• .

ша

газпе , тектра­

Звертатися у від!І.і .ТJ кадрів заво.'!\' .

ДО

Шhі .1ьни~ екран. 8 І'оr.ійська .1іtература.

8.110 • Ча( .... 8.40 Гімнастика .

1.1'0 .:щ

жерстяник.

тr!-tK .

fЄ f.' П< J '\1 .

11.40

rР) ' ДНЯ

2

t9 . (1 .j F. кnнпміh.а·

наряА». J J.n.) Французька

М.

С.РСР

ПРОГРАМА .

16.1-3 !6.4.;

п.1Іночник,

зваРник. вантажннки, с.1юсарі-ре\ІОНТНИ!<::f, робітники в Ltexн. 'ІаіІстер контро.тьно-внчірю­ ва.тr.них nри.та.:r.ів і автоматики, старший e.1eK·

Редантор Є. ФЕДЯй,

«Сnарта.м».

CLPF.дA.

J.; . 4,7t

..

~~ ~ 1яр.

с:;ід

ос і б. ЯJ;і .10 них прир : вню

.l08i.ll.kOBa служба. .чаr• . Фі.:rьм •Сnрава Артамоио·

J1.JII

ВіддІл каnр!в .

Броварському хлібозаводу

НіЯ і :1<'1ХО.1 Н ПП \1<-iC.l .\ TO· вv r<анню Ін в:3 : 1 і .1 і в Ве.lн­

~tіліції.

...

і

Мо'<"~;о:всьюl. 12,

Нд ПОСТ Ні НУ РОБОТУ ПОТРІБНІ :

i\Rf'[J · \' ЧаСНН!' ! FІ

pcJ:;poli.l f'Ha

ни .

спор'!ИВ·

20

--- ----- -~------~--- -- - --- --·-----

~'В<ІГV

;<<'ІЯ І' Н

!нтенерному

СРСР :з ri::mиx FІИJів cnonг:.

Tn

30.

Н<' тnч·

аб :з ан

,, ()(' •1 6.НіН\'

ПО38ВЇДОМ'ІОЇ

Теоретична.

тн

тrхн і J;~· мІ ,

відді ,, кanniP. . ТраNспорт: ст . метро •Арс!'ю! .7ІЬНа•, :J!Iroбyc .N9 62, тролейбус .N9 20, трамваї ММ 27,

nнс

HVTO Ні!

БОВША,

майор

1 h.ypt.

10.4.;

(о;щнанам)

ються ~ .

В.

10.3.;

ІногороднІм

· Н:нn:~ :~дреса : м. Кнїв-10, вул.

В ІНІІі

J • • r Іущена

Т р t>т і й

читатн

18·-1·02.

:>0.4.; 21 .00 2І .. і :)

:;;;Rо.1 е hІ{ому

R

:зіІ :Інач є ­

3

B i J t: O~ i .1 i .

ністт, .

hinoвa ,

Н.Ч

ПУ<'і .lі н н

скарга.11И

:<І!Х · •J І Б .

~-

ре .l<Н:ц 1 ї

Ri J.ll·

спр<І~

роботу

У r п ортнвному Іі "lубІ діють бІльш як

п t> рерахунанні

н;+; н тнх

І~Р"·

\І і СЬН(}f' І)

на

Тр~· .1Я 11\ И Х .

!Jрн

такі

них секніn. Cnnpтo.fr t щ :1;4 Rr>.JV FІХО.1ЯТЬ ,. збірні ко~fанди рес­

На­

~· npaR . liHHЯ

_\НІ.

аІ\о

мати

БІйсьновий

:1rrчній шк n :rі. нrxrJBHX г~·ртІ\ах ху;~.о;r;ньої самод1· Я .lh!НН'Ті. !\ l f)JKORiЙ СТ~ 7 ДіЇ. ,l.1 я п і дRищення rпnrпІRН()Ї м;:~І\стерност! на за• вn::ti r : ст<1.1Іnн. снортнвннй з;м, водна ста!ЩіЯ:; .1JІ<f;H;:t і Rr .lOC'! f ПE' :ІHa t'\a~H .

rа з rти

в с тіІ: : о ­

R:J · сп·на :1і ·

иеnІ'іх!днt:~

кнн;r;ку,

ф<1к~·:tьтсті інспrтут~· · аспірантуrl . У ві .lhНііЙ ві .l рnботн час RІІ ~мптет"' за!\.мат!f­ rя !! .1ітrратуrній студії . наро ;Інnм у театр! . му·

ПО .\ІЄ'Ш ·

В::tр С МіОГІ)

1~ .3 ~~

н;,вчапня

.ІІОmНіІ

:1а в і JО .\ІЧОЇ

ниА

17.30

віднм~n

r : s.li Бr о Rар с ькогn

У

У h' <.Jr;') :> іНИТЕ'1 і В ~І і Па І<НННhНЕ' батанш1 встан е , вІпи снгна.l і ->аціf{) n6n R'i · НІlкн~· ть інші пнтання. n сJ­ в·я~ані ,, •>x •1POHOf{) <' C'J· І'іІн:тогn \ІіІЙНа, нео6х i JHO ~~вернутися у ві JJ i.l •10·

~6

Пrн і інятим

Т \ РС РЛТА~' ) .

R' J IIO Ri,1;,

Чі!.lЬНИ!і;!

кl.1ька .

.1у

і

но,т r> рі

: JifiOR;J Hil

ро/'і()ту

но .\ на;І~•: н;нт,1о R приRатному ('f'Кторі 1 забез­ ІІ r ·'І~·r. ТІшчасояою nропискою І! м. Ннr-ві. Нп ні .щр и •: мстRі !': мот .1иві с ть J .lЯ npl):toв;r;eнн.R

.l!iПІJflaJa 1981 pot-.~- п , J ~~ <J t о. ·І (ІВ!і<\\І ~за­ ~JО Р(';+;r н :.. C!i <J JlІ' li ,, оп~· б·

з

на

пасппрт, тр~·дову

~а ..1Я• ніскостру~инни·

:1;1

б <t нпа

18.')

пформ:1rння

му.1ярів ,

1\Rrrтo;; ..lПfіІ·мrнт про освіту.

npne~~.т

Іcтnpu't ..

КОmНОЧ У

яку

витн

kГ'<'ІНІіЙ

ньnгn

ятника.

.1ні~..:':

~-

е ,l<'І<·

:J

()ХОРОННОЇ

~JаU і Ї,

на

R:,J 21

L1ax~· ­

стоrп;;;е,r

зірки

~.ОО •Чае>.

14 .•;;

Но·

-

вини.

14.20 ІстоrІн.

кам~ра .

екран.

tз.;n Основи РадянськоУ ж•ви І nр•ва. 8 к.1 .

УТ

«Жок~.

ШкІ .,.ниі!

дf'і.

дnбраніq,

~t . :н Те . 1t"фі.1ьч

тя

ПРОГРАМА

t! .4~

ЛІ\туа .ІІьна

·zt.nn

Маяh:овськnrо .

!0,0.' .

з · Ї 3 4У •Сnору дЖ)'·

XXVI

Півдr-нно~) країнсьч.а станція• .

ПРОГРАМА

ораторія д.1я со.1ІстІв, хо­ ру та орhестру на вІршІ

НР

.<і!

;l :tя

,lОІ'У~ІІ'НТІІ:

ДОПУЩЕНО НЕТОЧНІСТЬ

ВИ\

ФІ ,lьМ·•онцrvт

10.4.;

фі.1~м

ПатетнчR•

виконаннІ

І9.Зn ,\\~ .1. фі.-1ьм « Ніжність•. 19.-1 .~ "()JЧ(f)1ЧI").1bChKnMy 3·Ї~.!І.ІJ81 назуст11і•с • Rnrнi ул.ариої • .

революuП•.

Свиридов.

у

Те .,~фі.сьм

18.30

Сьоrо11Ні у світі. н~ . оо Життя на~ kИ. Г.

.1f")ії

npah.tltkoю•.

1!.45

19.30

трикnтажники

3именковоJ• .

етhся <t т омна

18. 1.;

те.1ефІ.1ьм

а

'fy-

Jна:чЕ'ниrА

ч т сь~; ­ RНІ-іОНІ;оІt\ Б. О . Гор6а Іа на !ірЮіі ' tн ;; й ~т<1тер і а .1 з пpriRO.l~· роботи :~ :тста ­

трпннн .11

nкні.

Ташкt'НТ"·

!8.(1() Рішення І( П РС 8

3АКіН ·

Франко•.

15.40

і

,ifhRf")Ba

ТИ».

!0.20

мО.lfІді

ti .iO c:Onrpнi

!.ОО

9.05

тhся

ЦТ

J E' особисте

квартирах

16 ..\,} «Орбіти дружби,.. Змагаю·

ГР~' дН\1

ПРОГРАМА

»іІ1Х

nо:~м

Н-1

r~pa;r;~R

тити

n ' q,~­

(І1 .1ОІІІ:1

nІзttнсьІоtй (. п6пр . ( Фnтnхроніка

J . 1Я

Нf'ХіІЙ ЧаС· ~\'СТРіЧі1ЮТЬСЯ R ЧУ·

Т і Ше

ПіJІt ·-

.\\іІ"""(' ,,і

кnн~о.,_r~.·

нmn

країні

праu і ,

і\ ЇІІІІІІІХ СІІС!!Ї3.1hН()С'ТеЙ: рін, В<JІІТажннків, шоферів, ків.

ІІttiiJ\p~-CJtRi111'' '<

po :нaшoR~tнtt

ниН

аих-..

СрібнІІіі дзвіночок . Іfі. ; ;І} ) " країнські наро.а.ні

1

деіt

.~

ІІ.ІОЩ

nn и}нну~анню

liJ1i!.1 J}f;(JK,

H0ti

Ноsинн.

16.10 ' !'1!!\ТОРОК.

наш і й

в:Іі!СНОЇ

нa.lli~.

t\орnт,.nмеТІJамні

\6.00

n;tнi" ·

Завол заnрошує також на роботу робітни• ків

С<t .ЧС

-------------··-

жуть

t .1.Z~

на

СRЇ "Г\ .

прн:-.-t і щrнt-..

старають с я

· ' · уt; . Іа.l с ння договору · Н"К.1Е'ІІЮ1

h'Бартиr .

істор~п­

на A<"Ct. t"Riт J1i-t .'taю•ta башrа. Яkій П()Н<-Jд ,ІО;fН} pnl'iR. Іта .lіЙсhtіі cnt>Hitt.lЇ\'HІ orn.1not :t1t м і жнарод­

немає. соціа.l~Н nї оrнпвн J , t:l fipaJiЖOn. .\,1!' .1Ю.1И, я;; і не ~tаютп C'ROf.Ї совісті і

т r хнічннх ::~СІ.сr>Gів. В<~Ш<:· го бат<Іння і наяRності

Ц і Н!-і8 \ ІИ .

Hanpиn .1a.1. у дІ 11ьоrо року в .:\9 5 по в,·,:иш

чей

.lОПо~юr· ою

C' T R O pf'Hi~Й

і нших

~-

C:ty;f;бa ~І i .l i ilii

п :нріб Н О ~а. c·n ar<'H O Г()

Бн п азr:;t

ос обнст• ' rо

ВЕ!іра]f'ННЯ nорт у 13 м ; сп

що

за

тут

с игна·

: 1бсрігаr-ться )1аЙНО ГрtН!аД'!Н.

п ра 1 1я

б\'JЄ

:1anp o nnн\' Ra

наіівід•І-

тtt

\СЬОІО

.l

CTttpoRitHH H X

тє.1rфоr:іІ,

ох о ронної

nхор\>ни

Н!!~ас,~~н~:~~ь~~~;~ч ~~oJaJ~\~; ~~~е c~~~fi~~~~~;- ~)х~і~~~~Jячт':; внутр і шніх

rІ:чн:тнч

пп:~аві .:rо:>-tчої охоро ­

Ti:i.K Іt fi

нrння

МИ(Т('І(ТА;І

ца

~юн.;Р

У ПС'р ' ОJ НіІRЧаННЯ ПрОRО,J І ІТ!>СЯ F!Hn.laTI\ yчR!ttЬ. ~;нх ~- JIOЗ~tir> i ::~о 7:5 ~;арбоваrщ!в. " танож додат­ коRn оп~ата ~а внrnтоR~ену прn::~укц і ю.

іта.1 і й ...

з

кy .lhT)"I'tHit\

Jtec).

ни

о11.ИІ-І

f4И'< цrктріR Ін) .lас.:ті Tnrкttrta, .1акнn пrив~f1Ті1Е. до н·О<' уи;н v R'І<'ІІИХ. rtD\f(),l(HЇH j НЇННТе .lЇR

в.1;н·нн н ~·

Нкшо ~· ваr. нсч<-~'"' iHJ'-1

Ri.1J i .1

стаrІ()дt~внє

-

:чістn,

міннн

д i mhOf{).

nnн :Іa.l

С ~· 1 f.

Пі \ .1 ськс

в ! д~·а.1ьн r•rо

ш ка.-1. кова.1 я, 6.1ОК\'ВЗ.l ЬІІН ка .

Строн нав•rання вІ~ :З до ·6 місяців.

н'еоб ·

r;нnaJ,o" ;;paJi<~'fiH і~ кRартнnн. Я Е і'І

.'\

J<),H>O.lrt (

ПОС.ї .ІТ

ва ча

6І-JІ,-

строн.

~ і дшнn.1 0 ~\'ИЬСЯ

~- ~ пішн : J

сучаСН • і

В3.1ЬІІНКа, ПО.1ірува .1ЬНИКа ОПТИЧНИХ .'1('ТЗ .1ЄЙ, ІІІ:Ііфува.lЬІІІіКЗ ОПТІ1ЧІІИХ дета .1еЙ, ВИ!'ОТОМЮ•

111111 :1Ііюоі.; , ::~авда!-Інй кра

OXГJPOHV

;JОПО .\ІО! ' ОЮ

~

і на

nxopmJЯfТhC::1.

0С і1 В . Іі! l' Н О СТі ГРО .\·Іа.1 .1Н

6 Н СТОЇ

:! '1(\н

.нсі! ; е•шй

На пrотя~і nстанн : х P•J· р і А ll i JPO;J:Ji .lИ ПOJaБ l .1f)l1· чоі nxornни я nrraн .н

.\J ЇЙСНЮІ{)ТЬ

чайн<І

'!ЯС

На •J'> "ай н а

С'Н t Н:ї KRa Р П ІР • І, J·apa'li il . 11аііна l1 :;n ;юнно ­ потетн ; Jю снrн<J.: :~:;щ ; r.ю.

ЖaBHOl"O і о соб н етого ~rайавтотранспорт у .

про-

роб о т то

.laJ H <НHІH

·1а

Пр а SUПОр~-Шf'Н<>.

не

в .1 а С Н : іК І{

: зі!Й\Іа . lи с я

Ф і .lа І; тІ~ ' /НПК)

тнт . и . ку . тІ->

Б i J'lO U JiH<'>K,

.ІЮГ.l о

ва.1ьннка, вміфува~1ьюrка, токаря, сверд,1У· ва.lьНІІка, .1уборіза ..1ьника, rево ..1ьверннка, ав­ томатннка . шта~~n у ва .1ьника, різа.1ьника, ли­ варника, фор~tува .1ьника, те[НІіста, га .'Іhвани­ ка, с.1юсаря-сантехніка, вакуумник<!, ttентру·

~rocтar. на 50

linniйnli.

- -·-··

якби

У нас ви з~ожете пранювати або навчатисSТІ за t'\удь-якою обраною сnеніа ..,ьністю: фрезеру­

nxnporry

:Ja ·

На ХХ\'1 .; .!JJI І\ПРС бу .1а ро з р о б .lf'На ш и ро ·-;а

г рашн а сь.

І<иівськиА 3авод сАрсенал:. ІменІ В. І . Леніна 3anpowyє вас на роботу

сн .1адає .1ВіІ нарfіnванl!і. За ~;о;~;нУ наrт,·пн у тися­

При

- -- - - - - - - - - - - - - -- --

оц і нюється

госnодарем. При rщ1нu1 майна на cv~v зо з~nх

квартирі

Ja.lbWOГC< П і JНЕ' с.ення JО6робуТ\' ра;:яч ськоrо н а роJу. Вона охоп ;ІЮЄ ВС і С10Р О НИ ЖИПЯ

Шановині товаришу!

nожежнІ nо:вІ.:tо~~дю:вачІ. :\1айно , що знахо:~;иться в

ЕЛЕКТРОННИЙ СТОРОЖ ... у

ЖИТТЯ

J

\''

· Ре,1u:нні

зович

робі1 ники забезпечуються однор~·

nе~n~атннм

харч,ванняч.

Ухати автоn\СО\1 ,\'g

41 .10

зупинки «Ре~ІОН!·

r:о-~tеханJчний завод>).

Дирекція.

• Пнрnгов•.

-------------------------------------------------------------------------------------=Наша ТЕ.1 ЕФОН Н:

адреса

І телефони:

255020,

м. 6РОВАРИ,

вуn. Нміеська,

Броварська друкарня

154.

КиіІЮ>коrо

8

жнттк

.t~rcтoa.

ред•ктора

19-4-47;

кnp~cnnяA•~ra

ІІромис .~nвості.

о6JІnоліrрафвидаву.

!9·3·82:

аІ.tnооІнльноrо

листІв

І

sаст.

мІсrнвnго насовоІ

РеАактора .

с~ар~тарІІ,

Bllllli -'Y

ра.tІnмов.1еннІ

роботн

вІд.tІ .1у

nартІІІиоrІІ

сІ .1ьського

19·3·18;

rocno· ІІААІ.ІІІІ

19·4-67,

ІL. Бровари, вуJІ. К!!івська, 154. Друк високий. Обс.~Іr

с:Н о еР.я

жи~нь»

R <J rtcl\o п.,

-

p;.нfHhJ .

opraA

г n on ..I c кoro

f\ n \1,1 \. Hii l"I H4€'\.' k()l1 r-o p n ;t,r~o;orn

Conet("lf'

на i'I"J ;,H ЬІХ

Ки~nскоА

о6 ..1ас:тк.

5~о·

кп ."итета

І~ЗОТ!Нt ~К· н DаА о нноr · о

п.епутатоз

1 друкований аркуш.

Газета

сер€ду,

вихо.z!.ить

п ' ятниаю

----

Інnекс

Тираж 12.160.

у

та

61964.

вівторІ))(, суботу

--

За~. 4975.

#190 1981  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you