Page 1

!

ПРОЛЕТАР[ ВСІХ КРА ТН, ЄДНАйТЕСЯ!

.N!I 190 (4914) СУБОТА,

~ ХХУ ЗВітно-виборна КОНференціЯ 11 і С ь кої

1 ГРУДНЯ р.

1979 2

ЦІва

СьогодНі відбувається

коп.

комсомольськоl органі-

зації.

!

КОНФЕРЕНЦ"І

t

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 НВІТНЯ 1937 РОНУ

ПАЛКИЙ ЛРМВІТ АЕЛЕГ АТАМ

ОРГАН БРОВАРС6RОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАйОННО! РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТJ

НА СЕСІї ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР ДеМlчева, В. В. Кузнецова, П. 1\'1. Машерова, Б. М. Пономарьова, Ш. Р. Раmидова, М. С. Соломея­ цева, Е. А. ШеваI!ДН8Дзе, І. В. КапІтонова, В. І. Доnгнх, К. В.

МОС:КВА. (ТАРС). зо листопа­ да занінчила роботу друга сесія Верховної Ради СРСР десятого снлинання. Напередодні на роз­ ДІЛЬних засіданнях палат заверши­

ЛИСЬ дебати жавний

в п'итаннях про

план

економічного

1

Русакова. Із заключним С.'10ВОМ виступив заступник Голови Ради Міністрів СРСР, голова Держплану СРСР

Дер­ соці­

ального .розвитку СРСР на 1980 рlН І про хід ВИliонання Державно­

депутат М. Н. БаЙбаков. Верховна Рада прийняла Закон СРСР про Державний план еконо­

го плану енономічного і соціально­

to

роз витну СРСР У 1979 році, про Державний бюджет СРСР на 1980 рік і про виконання Держав­ вого бюджету СРСР за 1978 рік. О 1О годині ранну зо листопада У . Велиному Кремлівському палаці !lіднрилося спільне засідання, Ра­ ДИ ~оюзу і Ради Національностей.

Бурхливими,

тривщшми

мічного

І

СРСР на

соцІального

рік

1980

розвитку

І

постанову

про хІд вино нання плану енономічного І

Державного соціального 1979 рік.

оплес­

ками депутати і гості зустрІли то­

варишів Л. І. Брежнєва; Ю. В. Андропова, В. В. Грншина, А. А. Громико, А. П. Кириленка, Д. А. Кунаева, А. Я. Пельше, Г. В. Ро­ манова, М. А. Суслова, М. О. Ти­ хонова, Д. Ф. Устинова, К. У. Чер­ ненка, В. В. Щербицького, Г. А. АлІєва, М. С. Горбачова, П. Н.

н.авного

бюджету

СРСР

за

1978

рік.

З доповіддю про проект Закону

СРСР про народний коитроль в СРСР виступив перший заступнин Голови Ради Міністрів СРСР де­ путат М. О. Тихонов. Депутати прийняли Закон СРСР про народ­ ний контроль в СРСР.

Потім було про

заслухано доповідь

проекти

законів

СРСР

про

Верховний суд СРСР, про Проку­ ратуру СРСР, про Державний ар­ бітраж в СРСР, про адвокатуру в СРСР, з яfюю виступив голова

Но місії

законодавчих

передбачень

Ради Союзу М. С. Горбачов. Де­

розвитку СРСР на Після заключного слова мініст­ ра фІнансІв СРСР депутата В. Ф. Гарбузова депутати прийняли За­ кон СРСР про Державний бюджет СРСР на 1980 рін. Державний

натуру

то

На доповідь секретаря Президії Верховної Ради СРСР М. П. Георгадзе сесія затвердила Укази Президії Верховної Ради СРСР і прийняла відповідні закони і по­

бюджет

затверджено R сумі 284.768,4 мільйона карбованців по доходах і 284.511,9 мільйона карбованців по видатках. Прийня­ також

ження

постанову

звіту

про

про

затверд­

виконання

Дер-

путати прийняли занон:. СРСР про Верховний суд СРСР, про

Прокуратуру СРСР, про Держав­ ний арбітраж в СРСР І про адво­ в

СРСР.

-

станови.

:В і:и'н :иогутиостj Вітт:сиани У ВfДПОВIДЬ­ УДАРНА ПРАЦЯ з

lІелиним

знайомилися

в

інтересом трудівники

племптахозаводу

«Руд­

ня'>,

наша­

всі

громадяни

го села з доповІддю нерального секретаря

Ге­ ЦН

НПРС, Голови Презид1ї ВерховноХ Ради СРСР Л. І. Брежнєва на Плену­ мІ ЦК КПРС. Адже пол,) ження

дені

і

ВИСНОВКИ,

в

цій

викла­

доповіді,

нонкретною

є

програмою

реалІзації найважливіши ~ енономічних і соцІальних за.вдань комунlстичног')

будівництва, історичню: накр~слень XXV з'їзду НПРС. Виступаючи на Плену Мі,

Л.

І;

чимало

Брежнєв

назвав

конкретних

ЦИФР

1 фактів, якІ свідчать пр·) постійну про

турботу

дальший

партії розвиток

,)

сільськогосподарс

ь к о г

виробництва.

турботу

Цю

рудняни

вІдчувають

своєму

повсякденному

у

житті. За 4 роки десято) п'ятирічни зросла матері­ ально-технІчна база плем­ птахозаводу,

новою

Великі

Пv­

тужною

технІкою

нився

машинно-трактор

попов­

j'ИЙ парк.

зміни

сталися

І

соціаЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ:1

розвитку села: Протягом останніх років у Ру ДН! збудовано чотириповерхо вий дванадцятиквартирниl\ І три шlстнадцятиквар тирнІ житлові будинки, гуртожиток', фельд шерсько - а куш е рськиА пункт, 5 двоквартирних будинків для спеціалІстів. ПоЛІпшилося також ме­ дичне, побутове, торго­ вельне обслуговуванн~ жителів села. У всіх ци" досягненнях

чимала

з~­

слуга

з ПЕРЕВИКОНАННЯМ зміни

«А'>

В. КАРАБУТ, голова виконкому Руд­ нянськоl сlл'-ськоl Ра­ ди народних депутатів.

яловичину, Федоровичем реалізуємо УАарною, ви­ свинину І дієтичне кролn­ че м'ясо. сокопродуктивною працею відзначив відкриття лис­ топадового (1979 р.) Пле­ нуму ЦН -КПРС ' та дру­ го! сесії ВерховноХ Ради

Господарство

справляється ми

у

тракторних

бригадах

радгоспу .НрасилівськиЙ» розпочався масовий ре­ монт

сІльськогосподарсь­

кої техніки.

лагодять

МеханІзатори

грунтообробне

знаряддя, посівнІ

машини.

комбайни. Так, на лІнійку готовності вже поставлено половину

сівалок,

ну ЛЬТИ ­

ваторlв,

плугІв.

Присту

пили

ми

і

до

ремонту

зернозбиральних комбаl\ нІв З комбайни 3 7 вже

полагоджено.

Згідно

наназу

дирен­

ції до нового року ре­ монт грунтообробної тех­ ніки і посівних машин бу­

успlшн)

з

плаНОВI!­

показниками.

нець

РОКУ-

На

к!­

реалізуємо

не

Трудівники

великим

радгоспу

Інтересом

йомляться з товариша Л. І.

3

ЗН'\­

промовою Бреяшєв,1

на листопадовому Плену ­ мІ ЦН . НПРС. Багато уваги на пленумі придlля-

яловичини.

по

сяцl, що залишаються до визначеного строну. Але ми

плануємо

строки

скоротити

ремонту.

кролячо

відгодІвлі

розшириться

лекс у Зазим'ї. Будемо приводити в дію І внут­ рІшнІ резерви. Нам ще треба багато попрацюва­

вальна

якІ

Ух

поки

не

може

задовольнити

часних вимог. Над цим треба працювати наши',·' спецІалІстам,

всІм

тварин

никам.

Г.

ТАРАН,

головннй економіст рад­

. госпу

Імені

Кірова.

Для птаХОфаОрик оОласті

конали рІчний план по вирошуванню ділових ку

обробного

рочок для поповнення

лютого

госпу

Протягом

року

І

наступного по

необхідно

стернях,

а

по­

січня­

решту

дизелів

треба полагодити за

3 . мІ-

знаряддя і

ма­

шин.

М. ЧУНЯК, rоnовш 1вженер.

ства удостоївся

грамоти

Почеснn[

ЦК

ВЛКСМ

Працівники Семиполкlв­ ської птахофабрики у со­ цІалІстичному змаганнІ кп­ лективів споріднених під­

ла Blдpa~y пІсля закІнчен-

Глазкова, є П велика за­

ня середньої

слуга.

ШI\ОЛИ.

комуністка

у

ра_'lгоспі

Без

доклаЛJ

імені

,

j

мову

ЩОрt:З

ГОСПО!lарст'!

про те,

як

ренко.

ярих

~liB !агрохіміків. брига.1ирі" по добривах раl10спів Киінської області. які ВХО:1ЯТ" .'10 Дарницького тресту рад­ госпів. Спеllіа.1істи

Р. ЯХНО, продавець YHIBepMary. На фото: О. Понома-

організувати вирощуванн { ранніх овочів у pa:1Г()CIla~ тресту, підготовку насіНН >1

відбулася семінар-нараl1а го· довних агрономів, агроно­

ської

краЩ2

птахофабрик.

господарствам

1,2 ЧОК.

кудьтур_

Зокрема.

ваГОЛОIlJувал()ся

на тому, щоб з ()сені добр~ УГВОЇти поля під ранню Ka,JГОП,1Ю, а пл()щі . .'1е вирощу­ ватимуться кормові бурякк, - ста "анно удобрити pi.'lкими азотними добривами. у нараді взяв участь 3~­ ступник

директора

І. Коваленко. В.

полківсьнl штук

КиУвської, БогданІ вськоl Березанської і Василькlя-

і відповідалыІ! Запровадивши пе технологію,·

'10билися плану

-

вони

7,9

моодиниць

одного

тресту

ЛЕЩЕНКО .

центнера на

кор­

одержання

центнера

ПРИРОСТУ

живої ваги затрачено центнера

6,55

нормоодиниць.

Значного успіху в робо­ тІ добилися передовІ пташ­ ниці.

редаву

про

пти

Вирощувати курочок

вого трудового успІху:

Kypetl

ти­

100

молодняка

цІ.

копІ тка справа.

мислnвогn поголів'я

птащницl про

дадуть ше майже сяч

ЦИ1\{ нормІ

передано

мільйона штук КУРf.l­ ДО кІнця року семи·

приємств тресту «Ниїв · птахопро~. добилися но­ ви ·

і

вимпела космонавта Ю. М.

П~ЯТИРІЧКИ

мало вІдремонтованих плугів, культиваторів, сі­ валок та Іншого грунто­

точного

За прилавок вона ста-

ве.1И

гувати зо транторІв. 9 з них ремонтуються у май­ стернях системи Держ­ lюмсІльгосптехніки, 1 О по­ лагодили в наших май­

тракторІв.

ремонту

Імен'

Жовг

агрономи

су

Лобко. На Ух рахунку чи­

вчасному

ВеЛ!lКnГО

Радяться

становить З60 кlлогрнмlв_ Такий рівень вІдгодІвлі

рад­

Велику увагу придІляє­ мо

унІвермагу

50-річчя

лода

що

відремон­

завершено.

тивного

відго­

Велику допомогу меха­ нізаторам надають ре­ монтнІ ланнн, які пра­ цюють в радгоспІ. Одну з них очолює старший слюсар Петро Іванович

де

_ I?ОйІ:Qртання соціалістич­ ного змагання за достро­ кове вднонання планів то­ варообороту. В тІм. ш.) комсомольсько - молодlж­ ний колектив пІдприєм­

Середньо:зда­

вага

старань в

на й привітна n,o.CMI.!Illi<1~ Саме за таку щиру й доброзичливу вдачу полюбили Олену Пономаренкu товаришІ по роботІ І чисельні відвідувачІ коnперз-

ти, щоб підвищити BaroBi l

категорІї телят,

своїх

справу поліпшення вихо,!­ ної роботи серед молоді f

конанням обов'я~ків секретаря первинної номсомольської органІзацП, м,)-

телят,

кролекомп·

довУються.

сто- чимало

вІдриву від виробництв~ Свого ватажка ~ Олену закінчила торговельний Пономаренко комсомольці технїнум . унlвермягv nбрали делеГilВмІло поєднуючи нелеr- том на XXV конференцІю ку працю продаВllЯ з в;{- комсомолії Бровя1'JIПЮ"'И.

го м'яса має значно зрос­ ти. Будуватиметься комп лекс

дівчина

комсорга

на хі лагід-

ня.

тисячі тонн СРСР десятого скликан­ менше 2,2 ня. 27 та 28 ' листопада м'яса, а в наступному ро­ здати його трудівники домоглися цІ плануємо значного перевиконання не менше 2,4 тисячІ тонн . змінних завдань. Про це У перспективІ виробни, цтво

ця

Хть за прилавком, обличчІ завжди

Олексієм Ластовкою,

в А Х ТА ГОТУЮЧИСЬ до весни

Коли

господарства.

з

РЕЗЕРВИ Є СКРІЗЬ

р.)

Авторитет

сlльсьногt'

Наш радгосп нрупний постачальник м'яса цеху скатерок заводу пластмас, очолюваний для Києва і O"~Ti. Ма-­ Нолектив

депутатів Ради, повідомив черговий ви­ більшість з яких пра­ пуск «Екрану соціаліс­ вофлангові соціалістично­ тичного змагання'>. го змагання за гідну зу­ Особливо відзначилися стріч 110-Х річницІ з дня у цІ днІ пакувальниця Ва­ народження В . І. Леніна. лентина Андріївна Шви­ Відзначаючи новим" дун, друкар Микола Ми­ трудовими досягненнями колайович Петрик, каши­ кожен день 1979 року, рувальник СергІй Івано­ рудняни дбають про пlдви, вич Затірка та багато ін­ щення продуктивнос гl ших. праці, поліпшення якостІ В. СИВЕЦЬ, вироблюваноХ проду~цlY, нормувальник. пошук нових резервів ви· робництва. Ми І надалІ працюватимемо так, щоt'i втілити в життя рішення

листопадового (1979 Пленуму ЦН НПРС.

лося розвитку

Так,

ЄВДОКlЯ

Григо­

рІвна Бутрим, яка виро­ шує курчат до З5-деннnго віку,

одержала

12,8

ТОН­

ни приросту живої ваги, і\

пере виконаННі' Олександра ДанилІвна Ду­ молодих ку жик lЗ,8 тонни. Справ­

виходу

рочок,

зменшення

витр;,

ти кормів на одиниЦl~) приросту живо! ваги мо­

ЛCJдняка

птиці.

Так,

при

жнІм майстром стала таля

Іванівна

На­

Бугаєнко.

Г. АНДРІЄНКО.


*

2 стор.

грудня

1

НОВЕ

року

19,9

,

жити 11 ЕРІОД

від минуло! звІтно-вибор

cы\муy

ної конференЦії став ваЖЛИВОr-' Віхою в історії міської оргаН1зашї

лу. З ініціативи комсомоЛьсько-мола­

діжного колекТflВУ райпООуткомб1НIІТУ її було продовжено пІд деВіЗОМ cBl~

вО-РіЧЧЯ

ВЛНСМ

ДО

вО-РіЧЧЯ

молодь

включилася

у

новІ

КОМ­

300

юнаків і дівчат рапортували пр~)

тягом вої

і

робот!

порошкової

вО-рІччя

Радянської України

екзамен

-

трудо­

аКТИВНI)­

тисяч комсомольцін

лі

комунізм ...

будуємо

Гу·

комсомолу

юнаків

монтно-механІчного

заводу.

і

1979

дівчат_

а У чальному

1979-1980

гуртнах

системи

нав­

році

мольської комсомольці

В

40

комсо-

політосвітн і молодь

вивчають біографію В. І. Леніна, «Основи

в

56 - курс комуністичної

моралі:..

У

,Основи

. 911

знань»

гуртках

30

економі ч них

тально

молодих

комсомолу

місяців

9

ки із зображенням В. І. Леніна одержало 1.409

О СВОЄІ юві.'ІеЙної звітно,ви, борної конфереНЦії комсомолія Броварського району пІдійшла з ви­ значними досягненнями. МІська орга· нізацІя ЛНСМ України виросла нlль­ кІсно, зміцніла органІзаційно. За ми­ нулі два роки у ряди ВЛКСМ приЙ· нято 4520 юнаків І дівчат. Активн,) комітети

7505

року комсомольські квит­

11.

робітників

району.

членів ВЛКСМ.

270

а За

-

залучають до лав

та

комсомольців - віком Ао 22 років. До органів на­ родної влади у місті .та районі обрано 504 мо­ лодих трудіВники віком до 30 років, У тому чис ­

дІвча!'!

ні квітні, наперздодні 1101 ріЧJfичі з дня народження вождя революції.

ІменІ

В.

І

ніНської повірки, яка пройде у берез­

ПР ~ Мlі

металургії

міста

ось уже пр(,­

госпу імені Юрова та Інших. Зараз всі ми готуємося до Всесоюзної Ле­

імені М. Островського Г. Рудник, де­ U1~aT ХУМ1 з'їзду ВЛНСМ печовий заводу

9

-

.

комсомольцІв

лауреат

11

тисячі членів Більшість із

них робітники про­ мислових і сільськогос­ ІЮдарських підприємств

Значний досвід нагромаджений в КОМ­

Президії Верховної Ради УРСР, йога по

над 10,3 ВЛКСМ.

СОМОЛЬСЬКИХ органlзсщіях заводу пластмас, фабрики «Ремвзуття», рад­

Ідуть оператор радгоспу-комБІнату «НалитянськиЙ. ім. 50-річчя СРСР М. Мостовий, наГОРО,ll;жений Грамотою ТСВаришка

о Міська . KOMC02ol0Jlb' ська організація нарахо­ BY€ у своєму складі по­

ко­

Броварщини втілюють уповсякдення особисті комплексні плани • ВЧИМОС!1

у ПЕРСПЕКТИВУ кращих

і

слухаЧІВ.

юнаки

складають

сті. Нині понад

карбованціВ.

з ПОГЛЯДОМ числІ

у

громадсько-поЛІтичної

комунізму

У

ЦИФРИ І ФАНТИ

застосовують

матерІалу

авторитетом

десятиліття

регулярно

справилися із зооов'язанням на мі­ сяць раніше 1 до J(lвілею надали до­

1700

рівнІ,

викладу

ХУІ з'їздом ВЛНСМ.

до

2в липня 1979 року дня народ­ ження ЛНСМУ. А автори ініціаТИВl1

датково послуг на

осімеНіННі!

У період підготовки до святнувак­ ня 100-рlччя з дня народження В. І. Леніна набула поширення ще одна дійова форма комуністичного виховав ня Ленінський залІк, схвалений

со­

чотирирІчного завдання

фор:.ш

ристуються

цІалістичне змагання. 17 },ОМСО;,:,,:ІЬ­ сько-молодіжних иолеКТИВіВ, пона'! виконання

штучного

но-теоретичному

темпа­ почин,

напружене

науково-дослІдному ІнститутІ

великої рогатої худоби,. В. М. опа­ рін на заводі порошкової меrа.луг гії, Г. Н. Войницький на дерево­ обробному комбінатІ та ІншІ. Вою! проводять заняття на високому ідей­

вахта на комсомо­

сомолу УкраїНИ ударними ми!». Відгукнувшись на цей

ПРАЦЮВАТИ

розведення та

ЛНСМ У~ра[ни. У районі з великим успіхом пройшла трудова честь вО-річчя Ленінського

ЖИТТЯ

с.1ухачів

де­

знайомитимуться

з положеннями і виснов­

ре­

ками

радгоспІІІ

постанови

КПРС

і

Ради

llК

Міністрів

імені Шрова, «Требухівський», «Вели­ кодимерський», «НрасилlвськиЙ». Н:-І заводІ пластмас 90 процентів КОМС,)­

СРСР «Про поліпшення планування іпосиленна

ринництвом. У галузІ розгорнуто тру­

мольдів

дове

ня.

механізму на підвишен­ ня ефективності вироб­ ництва і якості роботи:..

сєв,

ткаля

ГоголІвської

стрlчкоткаЦh­

ної фабрию-l К Рогач. :Комсомол узяв шефство суперництво

над твіі­

комсомольсько·мо­

який одержав з початку року в се­ редньому по 4874 Rілограми молок~

на корову при плані 4540. КомсомольцІ І молодь району бе­ руть активну участь 1 в. створенні Mdтерlально-технічної бази нового сус­ пільства, І в ГРОМ8деlїко-політичному

ний»,

імені Юрова,

дlвча -г

.Требухlвсь­

райпобуткомбіНё­

ті. Серед КОМСОМОЛЬСЬКИХ пропаганди­ стів з почуттям високоІ вІдповідаль­ ності

за

лоддю

доручення

1.

П.

працюють

-

Набока

в

З

урахуванням

особl!­

го

Україн-

змагання

дих

серед

тваринників

стала

подарстві. Пройшло небагато часу, та вона вже однл кращих доярок радгоспу «Великодимерський». Тож

не випадково комсомольці обралu міську КО.o.tсомольську конференцію.

На sні,ику: В. Парубець.

MO~O­

Щорса

комсомолка

Ва­

лентина

Васюр-а.

За

пе­

трудовому

су­

у

перництві

її

ЛКСМУ

.

лодому ївської

Доярки роздають - У нас добре влітку,-­ говорить Га.1Я. Худоба '3 вам кормові буряки. літньому таборі, навкруги зе.1ено. красиво, а повітря!

обкому

«Кращому

мо­

тва;>ЇІ~IfИКУ

КИ'

області:..

...

~

------НАшl ІНТЕРВ'Ю

~

-----

ТВОРЧІСТЬ КОМСОМОЛКИ Серед делегатІв конференцlІ вІд заводу пластмас. Олена Шульга. Днямн наша кореспондентка Л. Шинкаренко зустрІлася з О. ШУJlЬГОЮ І попроси­ ла вІдповІсти на кІлька запитань.

-

вперше самостійно вl{­ в'язала дитячий костюмчик. минуло трохи більше трьох років. Відрізок часу ие та­ кий уже й великий, але В')­ на -в~игла за пей періол

ra

при нормі

60

- На завод я прийшлз у 197в році за направлен­

ходів нові товари ки з кольорової

ням Дніпропетровсьного хімІко-технологІчного Ін­ ституту. Спочатку працю­ вала майстром, тепер

У нашому ЮТЬ також

-

В!І­

-

В основному займа­

одиниць дитячого одягу.

на досить високу п'ятирічки. сходинку професійиої Ma~­ 3а самовіддану працю, 3'l стерності. За півроку Ta~ велику комсомольську ако~анувала СВQ€ю спеціаль­ тивність полюбили молоду Н1стlО, шо змогла nєpe,l!ти трудівницю на фаБРИilі

піднятися

на

. обслутовуваНlІА

рьох

-

ЧОТІ(­

в'язальних верстатіВ. У нашої Надійки, -

так

ніжно

неї

майстеr

відзива€ться

про

комсомольсько·

молодіжної зміни Віра M~IхаЙ.lівна Єl1молаєва, спраі!жній ХНСТ до в'язаll­ ІІЯ, Зрівнятися 3 нею під

юсь питанням поліпшення якості продукції, розроб­

кою

технології

випуску

48 вона вив'язує ЇІ НОВИХ видів. Зараз, НсІ-

Нещодавно виконала річне ЗIIІ~дання і наближаЄТЬС~l іІО за,вершення першої у CBO€MY трудовому житті

верхнього дитячого трикота-

том

-

у

ПРИlІня.ll1 каНf1I1Д а -

члени

ної партії.

КОМУН1СТIІЧ'

А. 3АРIЧНИЯ. .фото

автора.

працювати

-

сум­ плівкtI.

цеху ВИПУСКd­ дощовІ накид­

.

ки. Упаковка готово! nPQ дукцlї була громІздкою, її загортали у папІр, пе­ рев'язували

шпагатом,

яn

торІв

пІдприємства,

короткий

час

ви

тисячІ

За

подали

карбованцІв.

І

. коли ВИ влилися у рацІ,)· І налізаторський рух?

но,

Це було не так давлише

,qBa

РОКИ

ТОМУ.

мів.

-

розповідає

слова.

накидки по поліетиленовІ

штук)т мішечки.

-

Основною з них ми

вважаємо

lІогонажних

автоматизаціll'>

профlЛьнn виробів. як!

застосовуються

для

онан­

товки холодильників, eKp~­ нів телевІзорів та інших. Зараз ця операцІя вико­ нується

BPY'lНY.

зоотехніки

Взагалі,

чудовий.

кормова

база

в

радгоспі міцна. llе та осно. ва,

на

якій

можна

досяга.

ти високих тру дових успіхі~.

Та не тільки

однією ро­

місяців віл кожної KOPOB~ У. вихідні часто їде з По)­ люБИТD Га.1Я на.lоі.1а 4532 кілогрг­ другами в Киів побувати в театрі, цікаsит". ми молока. Брала зобов·язаН.НIІ ся кіно. Та і вдома тре5:а одержати по 5600 кілогрг­ допомогти мамі, яка дО XBO~

вкладаТІ'

Завдяки цьому ми зеНОН0

-

стаі. ЕфеlП

вона підтверджу.:.

запропонувала

25

Та

шо це насправді так. 3а ·11) ботою жив·е молода доярка.

Замахнулася

еКО· намотування 3,~

Як

справи. І

бандероль на поштІ. Об­ міркувавши можливостІ,

папір, скор'отилl'! приклад, ми розробляємо мили на цІй операції. зварювання швів сумок з час впровадження олІмпійською символікою Ефект від за допомогою - латунного -1600 карбованців. електроду на гідравлічних О.llено, чи багато у пресах. цеху невирІшених проб­ стаТIІ _ Ваше прІзвище став· лем, md моrлв 6 пошукl~ .лю­ лять В один ряд з Імена­ темою Д.llJl ми активних рац10налlза· дей 'l'ворчоJ думки?

жу. А комуністи підприєм- п'ять пропозицІй 3 C:B~ ВИЯВИЛИ. ЇЙ високе Д')- номічним ефектом ВІР я

їх застосовують у ГОСПОДІ;J.

вІ?

ЯкІ особливостІ шо! роботи?

силу не кожному І Щозміни

ворять про неї в колектив: Третій рік Галя Мішенк') працює на фермі. Прийшла сюди . після восьмирічки, а

людину авторитетну. яКІ" можна доручати сері!ОЗ1lі

технологом.

Відтоді, як НадІя Корча­

годівниці.

про неї вже говорять як про

почала

ні важкі, і ~ороки з ними багато, поки розкидаєш у

переконують, ЩІ) А зараз дівчина добираеть­ радгоспу ся до ферми в гумових чобі,­ так буряки краще засвою­ ХУJlобою і менш~ ках. Осіннє бездоріжжя НЗ­ ються Нарешті з цим гадує про себе навіть Tyr . псуються . на тваринницькому KOMil- покінчено, і дівчина разо\( лексі радгоспу. Праця ДJ­ з дояркою Катериною т,­ ярки нелегка. Білоручки, піхою готує до згодовуван­ стараННІ> слабодухі її не ВИТРИМУЮТh_ ня концкорми вимішують обмішку з трав'. А Галя прижилася надійю) зеРНОI!И't «Наша дівчина, 3 роБJ­ ян-ого борошна і пластівців. Не перший рі( чаю жилкою,.. тепло го­

тех­

як

кор"'. Корс­

Пахне травами, росою ...

нологом. Тоді я запропо ' нувала виготовляти з вІд·

- Олеио, чи давно вя працюєте на підприємст­

Фото М. Семииоrа.

ВИЗНАННЯ

иагородже­

_призом

но

її делегатом ша

області

майстер' машинно­

ремогу

одна з тих, ХТО ви­ в сіЛЬСЬКQМУ · гос­

8

го доїиня радгоспу імені

В. РОГАЧ, перший секретар мІськкому ЛКСМ України.

мо­

Кощомолка Віра Парубець рішив присвятити себе роботі

господарського

а Правофла н г о В о ю обласного сопіалістично­

КОМСОМОЛЬСЬКОЇ роботи. Конкретиза ція учасниками ХХV звІтно виборної конференції головних напрямІв діяль­ ності стане ключем до вирішення в найближчі два роки - поставлених перед міською органІзацІєю ЛНСМ України завдань.

навчається в мережі НОМСОМОЛЬСЬКОЇ політосвіти на зав.оді ПОРОШRОВQ.) .ме­

у радгоспах

з

впливу

доручен ­

Однак ми не повиннІ занривати O'~I на те, що у внутріспілновій та ідео· логі чній діяльності мІсьної органІзаЦІ: ЛНСМ України допускається чима.1f) недоліків. АналІз їх у ходІ цьогорІч­ ної звІтно-виборної кампанії ДОЗВОЛИd намітити 0C:HOEifri шляхП поліпшення

ВЛНСМ Із радгоспу .ПлоскlвсьниЙ",

талургії,

визначенІ

постійні

стих інтересів і нахилІв кожного.

лодlжних колективІв. Перед у змаган­ ні веде liолентив іменІ 60 річчя

житті. Широке коло юнаRІв і

винонують

цифру,

хочеться

Разом

І на

з

вона.

на

додержаТrI

дояркою

почалч

підраховувати. Вчора

одержала

роби теж працювала у ра

-

високу

Гали­

від 25 кор:"

240

кілограмів молока. 1 Правда, 9 з них не дояться ось-ось будуть тел 11ти.ся. Значить. середньодо' бова продуктивність кора­ ви майже 10 кілограмів .

Але тут основна лі

звернута

на

увага Га­ тварин,

мають' розтелитися.

Тоді

шJ

у

худоби почина€ться справж­

ній

молочний

Тварини вгодовані,

на

бум.

фермі чисті

добре

догляну­

ті. Умови роБОТІf теж хороші. Справно праЦЮЮТh гноєтраЯСПОl1тери, під .10Р під

коровами

трушена

старанно

тирсою,

щенні сухо,

в

ви­

приМІ­

госпі дояркою. власне, Галя і

...

Від неї. переЙНАЛз.

.1юбов до цієї нелегкої про.; фесії, і кми треба бул!! допомогти сім'ї матеріаль~

но (бо в сім'ї шестеро­ сестер І братів), дівчина пі.

шла не

матери·ною стежкою. І

жалкує.

робляє,

Вона добре за~

закінчила

середню школу, стала міцно на но .. ги. А це добре, КОЛИЗМОJlА~

іІУ відчуваєш під собоn міцну опору, тим більше. коли

своїх

сам

приклав

.ил,

до

вміння,

цьагз

розуму;

Сьогодні Галина - ce~Jt .1e.~eгaTiB конференції. Ван! представляє разом з СВОЇМІІ товаришами

дружну

KOMCO~

мольську

сім'ю

Жовтневої

Революціі pa~

госпу

орден.

«Ппосківський».

.В!

"РОСЯНОВ.


НОВЕ

І ВЧИТИСЯ НОМСОМОJlЬСЬКИИ

Коло діяльності

ТЕЛЕ'l"АИП

мольської

На трудовому

ом 6 дуже

мІської

звістка

Гоголівсь­

ки К. про

Рогач

рапортувала

виконання

проrрами раз

виробничої

року і за­

1982

працює

в

рахунок

тре­

тього року одинадцятої п'я­

тирічки.

З

поч~тку

1976

року молода трудівниця ви­

пустила

2

мільйони

584

ти~чі метрів капронової стрічхи, із них 924 тися­ 'Іі - 3 noчесним п' ятикут­ НИІОМ.

Нинішній моае

рік

К. 'Рогач

вважати найщасливі­

року

старше·

ну до

Всесоюзних

номс()­

МОЛЬСЬКИХ зБОРіВ «ВЧИТИ , СЯ, жити і працювати по ·

кого комітету ЛКСМ Украї­

гатоверстатниця

Що

нлаСНИf\И почали підготов·

ЙШJlа цими днями до місь­

кої стр1чкоткацької фабри­

ппroлu

широке.

чального

наді-

ни. Дмегат XXV звітно-ви­ борної комсомольської кон­ феItенціі !оІО.'JO.~а ткаля-ба­

середвьоУ

перебував 11 центрі її уu­ ги? З самого початну на!!­

наnендарі-1983 рік Приємна

КОМСО·

організації

ленінсьни». СОМОЛУ.

ИОМітет

KO~I '

ЯНИЙ очолює уче­

ниця 9-А нласу Світлаю Нагорна, розгорнув роб') · ту

по

вивч енню

пр rщо ·

ВИ Генерального сенреТі1 " ря ЦИ ИПРС, Голов" Президії Верховної Ради СРСР тов. Л. І. Брежнє, ва

в

«Артену».

Розроб ·

лено також заходи по під'

готовці

до

святкуваННІ!

110 - ї річниці

вІд дня на­

родження

І.

В.

ЛенІна.

Старанно І серйозно го­ тувалися

комсомольці

нласних зборІв

«Все

до

по­

ЖИТТЯ

1

грудня

ЗА МІЦНІ ЗНАННЯ Всесоюзних комсомольсь, Островського. У шнолt них зборах. ТодІ сенретар пройшла норчагlнсьна вах· f\oMITeTY комсомолу С. та. У ВИХідНІ НОМСОМОЛі>­ Нагорна І голова УЧКОМУ ці відпраЦЮВ9ли 20 годич Л. Унучно повели ПРИН­ на снладанні світил"ник:в

цlвник1В 1 ветеранів мІ­ л1цlY, право знавцІв. Ось І

ципову

нІсть

розмову

про

бо·

на світлотехнІчному заво ' дІ. І працювали справдІ ло-норчагlнсьному, само· вІддано і доБРОСОВіСНU. Приклад товаришам у ро. боті поназували О. Пурик. М. Мосналик (9-Б клас). Н . Литвиненна, О. Стр)­ кач, В. Устимчук (9·А),

ротьбу з поточними двіЙ· !іЯМИ І трІйнами, янІ свlд' чать не тІльки реднІ знання,

про посс ­ а й про байдужІсть, громадсьну пасивнІсть. У школІ ство­ рені і дІють пости всеобу­ чу ,роботу яних контр.)­ лює учнlвсьний ном!тет . І в тому, що успІшнІСТІ> комсомольцІв - стопро

Ю.

Радченко,

Н.

Старо·

нещодавно ознаки

та

лекцІю

ПР'>

nравопорушенн .'!

юридичну

вІДПОВlдаль· прочитав ШНОЛЯРІІ.М

О. Иуколевсьний

стар·

-

ший помlчнин пронурора Ииївсьної областІ У спра· вах неповноЛІтнІх.

Значна

увага у шнолl

приділяється проведенню дозвІлля номсомольцlв .

ТрадицІйними стали вечо·

ри-зустрІчі з ветеранам!! партії, НОМСОМОЛУ І пра Певну роботу прОВ(')· цІ, учасниками Великої центна, що 60 відсотнlв дить комітет комсомолу ВІтчизняної війни. Ста­ їх навчається на .4» 1 школи по прищепленню ранно готувалися всІ 187 «5~, значна заслуга уч­ учням правових знань. l-:омсомольЦlв школи цо вечоря кому, комІтету комсомо · ТретІй рік тут дІє право ­ театралІзованого комсомольсько\ лу. вий лекторій, який НОРИС' трудової З великим ентузІазмом тується великою популяр· піснІ. Старшонласнини з[-

войт (10-А) та Інші.

брали

чинається з навчання,>. і з комсомольсьним запа­ нІстю. Иомlтет номсомолу на яких був данийстарг лом готувалися учнІ до разом з організатором Піl· у новий навчальний рІк. 75·річного ювілею улюб­ закласної роботи Л. М. Питання успІшностІ піднl· леного письменнина ра­ Полтавець запрошує н'1 малося І гостро СТОЯЛО Н'І Д~HCЬKOY молоді Миколи зустрІчі З шнолярами пра-

віР'., прийнявши її канди­

цІнавий

матерl<\л

про ІсторІю створення, ав' торів і перших виконавців

багатьох НОМСОМОЛЬСЬНИХ пІсень. Особливо вда )ІО

•*

датом у члени КПРС. А ЦК

ВЛКСМ за високі показни­ Цl1ct:UJ~

ки в праці, успішне вико­

пІдготували

ткалю

Почесною грамотою. К.

ЧИЧИРКОЗА,

rpомадськиti

f

SMrCТOBHO

кореспон­

дент.

Вапа порошковиКіВ

каво

проходить

ш"IАЬНЄ

кової

ку молоді

5

виробничники

разів виходи.'1И переможця­ ми ввутрізаводського соціа­ лістичного змагання і двічі завойовували «Кубок якос­ ті»,

естановлений

редак­

цією міськраііонної газети. Сумлінне ставлення до

своіх виробничих

обов' яз­

ків, висока трудова дисцип­

ліна,

постійний пошук не­

ського прожектора», Він вирішує різ· номанітні питання. Серед них тгимання працівниками

-

до-

nтахофабри-

_.. шин,

а також у цехах на стиках мороздатчиків,

Я

переглянула

«Ко.мсомольського знаиомилася

кілька

номері!!

пр~же~тора:.,

~ остаННI.М

KOf!n:J·

І!ОГО. випус~

Иомlтет міської

ТІ е 6сротьба а не.аОJIіками, які зу­ стрічаються _в роботі колективупта-. хофабрнки і зокрема комсомольців. НаПРИКJIад, В. Біленко у пташниках помітив між калориферами і венти­ ляторами щілини, крізь які заходило холодне повітря. Відразу повідомив про це інших членів штабу. Провели реАд. Так завдяки оперативності комсомольців

тощо. Всі питання важливі і потребують негайного виріШен,ня. З ціє;а

птахофабрики спраВ.дl неСПОКlИl>1 сер: ця. Саме завдяк~ ~x наполе:ЛИВОСГI.

«Прожекroристи:. беруть активн~' участь у житті молоді. Часто 3 YCT P

створено всіх примішеннях.

затишок

у

i-,

метою члени штабу проводять рейди-

піклу~а.нню, ПОС!IЙНlЙ TYP~OTI багато

чаються із радами гуртожитків, дба­

перевірки . Вони викривають недоліК'j

неДОЛІКІВ

ють

розповідають про

Вони

них

у

чеРГОВИJl

номерах «Комсомольського прожектГ).

чання

подбали

води

про

усунен\!.

економне

для ~апування

ВИТрБ'

курей

про

створення

належних

.1ля праці та в, ідпочинку

YMO~ '

комсомол;,· І

ців птахофабрики. Вони також ПРОВ І)­

g~~~ ЗпрП~вЧ:;:Jо PI~K~a~~xn~~~~f:.~~~~:

}тш~:~н:к~:ас~;~~~Всь~~~О~~jо;е;:~_

дять рейди в гуртожитках . Добилися того, що молодь птахофабрики нині не запізнюється на роботу, чітко д()­

виконувати

рів

тримується

планові

завдання і соціа­

-

Т1ИНlIМ КОМІтетом І гру,пою контролю птахофабрики .

лістичні

зобов' язання.

використаних ВОЛJlЮТь

викам

резервів доз­

молодим

успішно

сьогоднішній

порошко­

день

На

члени

Itолективу

вже

виробничу

програму черв­

ня

виконують

року. нинішньому році мо­

1980 У

лоді

М

виробничники

5

звернулися

Itомсоиольсько них

-

з

цеху

до

всіх

молодіж­

колеКТивів Броварщи­

вірок . І стільки

ж випущено номе-

«Комсомольського

Перш за все,

-::

прожектора».

.

РОЗПО.ВIДа.~ сек·

Наприклад, на по-

чатку ли.стопада був проведений рей .:

по ви

трачанню кормів у першій та

..

другій бриrадах. При переВІРЦІ ви/tвилося, що

найчастіше

втрачаються

корми при розвантажуванні автома· KOMCOMOJIbCbKO-МОJIодlжниА вокаль­

дрівна

зобов' язав~я

понад

для

про­

мислових підприє~rств краі­

ни 625D деталей на суму

12450

карбованців. М. ШПІРКО,

секретар

COMOJl)'.

комІтету ком­

Ващенко,

шому районі

користується

великою

у

на­

популярністю

у його репертуарІ багато чудових на­

родних І сучасних радянських пісень. таких, як «Рідні сестроньки:t, «3ачс{· рована Десна», «А льон цвіте:., «I-!.d потічку».

3

особлнво

великою

маи"

стернlстю виконують дівчата україIІ­

ChKY

народну пісню «ПОСИJIаJIа

мати,", російську

-

«Я

MeH~

твое Kpыо>>..

БОJIгарську .,Момчета» та багаПI інших. На фото: вокальний ансамбль-' на сцені Васильківського ПаJIаuу культури. ФОТО А, .козака,

І.

І.

.

говорить сек.

став нашим Н'адійним поміч,ником .

відрадні.

-

парткому

_.

ти

хофабрик~ М..Кирпич, :- ми ДOM~гаЄМОС:І ДІЄВОСТІ ВИСТУШВ. Резу.1ьта.

«11 О-Л річниці з дня на­ родження В. І. Леніна 40 у~&рних тижнів». До ленінського ювілею колек­ виготовити

Неодноразово,

рета.р

ннй ансамбль села 3азим'я, яким ке· рує завІдуюча клубом Алла Олексан.

план

_

р Д

ретар КОМСОМОЛЬСЬКОІ оргаНlзaull пт~'

ни із закликом стати на ТРУдову вахту під девізом

тив

р.а.» працю~ в TIC~OMY ЗВ Я на о HOГ~

lllтиволока.

_._

ми заслуховували його роботу. под~. вали KOHKP€THY допомогу. Нин·і ві.! До штабу

«Комсомольського про·

~eKTopa~ входить

п'ять КОМСОМОЛ:'­

розпорядку

Останнім часом штаб ського

прожектора»

з

дня.

«КОМСОМОЛh­ певних

причин

не має змоги готувати фотозвинува­ чення. Тому "ині тут иадають пе­

ревагу

сатиричним' малюнкам.

виконує ХУДОЖННК

і п€нзлем

комсомолу

",Про

дальше

навчання,

нів

поліпшенн~

виховання

уч­

загальноосвІтнІх шнl,'

і підготовни їх до праці».

Н. ГАМАЛІЯ.

Q

Протягом

періоду цю

у

за

звітного

ударну

народному

пра­

госпо­

дарстві біля 400 юнаків і дівчат нагороджені Почеснимн грамотами ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ, а також гра­ мотами обласного і ра­ йонного

ком іт е т і в

Броварському

у

яких

які

П. Лунач. Пером .

«прожектористи»

роблят, І

Участь

Г. ПОЛЯКОВА.

у

юнаків

Всесоюз·

Ефект від впровадження рацпропозицій, пода­

846

них молодими раціоналі· заторами і винахідника· ми, становить 355 тисяч карбованців.

Q У літній трудовій чверті «Моя праця вли­ вається

у

працю

моєї

республіки» взяло участь 6.445 школярів, біль· ШІСТЬ серед

сомольці. конано

яких

-

ком­

Іх силами

різних

робіт

суму

тисячі

у міжнародних ських таборах і

154

ви­ на

карбо·

ванців.

Q

За

сійних

звітний

період турист­ екскур­

поїздках по Ра· !

дянському Союзу побу­ вало 130 молодих пере· довиків виробництва. відмінників навчання, комсомольських

дали

в колективі. Гласність стала дійовим І засобом боротьби з недоліками.

одержують

тисячі

ному огляді науково­ технічноі творчості 6е­ руть понад 4 тисячі мо­ лодих виробничників .

жен з них має конкретно

завдання. Проте спіль~им у їх роб:J-

П і)-

педагогічного у виконанні

постанови ЦИ ИПРС і Ради МІністрІв СРСР

тів.

визначені

ШНОJI~і

надlйuим

МічникоМ колентиву

ЦlВ: В . БІленко. М. Бородавко, М. Че­ результати реАдів широко відомими І хунов, В. Коренєв і В. Ковпак. к".

нерує

Гноюш·

середньої

став

NQ 6

I'!іР1'

~OM. я.ки й ВИВll~ено БІЛЯ робlТНИЧ71 Iда ,l ЬНІ. ЗРОЗУМІла, ~ КОМС?~~ЛЬЦ1В

Пlдприємст~

О.

районі працює 159 ком­ сомольсько - молодіжних колективів, трудовий

ки розпорядку дня, економне витрачання електроенергії, палива, кормів

на

роз­

НИЙ, тимурlвцlв, яним K~­ рує Н. Мироненно.

Q

Двічі на місяць на Київській птах"" фабриці засідає штаб «комсомоль.

-

яким

ВЛИСМ

понад 3,5 і дівчат.

ОПЕРАТИВНО- ЗНАЧИТЬ, ДІЄВО!

МОЛОДШИМ

слави,

член

ЛКСМУ. Q У

го колективу печових зміни

«В» цеху М 5 заводу по­ рошкової металургії (керів­ ни" М. Хоменко, групком­ сорг С. ВОРQJiецькиЙ). За 10 місяців нинішнього ро­

пі­

повІдає пІонервожата Л. М. 30ЗУЛЯН. У нас нова цінаВR з'явилася форма шефсьноУ роботи. Иомсомольцl-вожатl очо­ лили роботу пІонерських штаБІв, я:ких у школІ на­ лічується сІм. Завждн ці­ каво проходять засІдання штабу розвІдникІв вІйсь­

життя у

•••

нували рік славного Юl!ілею

Jtомсомолу України члени комсомольсько - молодіжно­

жилося

друзям-пlонерам,

Фото М. Семнвога.

Ударною працею ознаме­

сuенарlУ

сень 1 вистynИJІИ 8-В. ІО-А та 10-Б класи. - НашІ НОМСОМОЛЬЦ( дбають і про те, щоб цІ­

ЦИФРИ І ФАНТИ

ШеtJчєнківській середНій шк()лі. Особлива увага nриді­ АЯЄТЬСЯ трудовому вихованню МОАоді, їх профорієнта­ ції. Тут створена учНівська виробнича бригада, яка ЩОРОКУ мдає відчутну допомогу трудівникам сільсыcQ­ го господарства. Добре працює у школі і гурток трак- . тористів. Охоче опановує цією професією комсомолець Віктор Богданович, якого ви бачите на знімку. Він бере активну участь у роботі учнівської вuробнuчої бригад",

нання saeJIaHb десятої п'я­ нагородив

з СТОР,

ПО·ЛЕНІНСЬКИ!

шим у своему житті. Кому­ ністи фабрики виявили мо­ лодій трудівниці високе .110-

тирічки

*

року

1979

108

юнаків і

активіс·

дівчат

Броварщини

у

складі

туристських

груп

відві­

країни

соціалізму.


*___ ГР_УД_Н_Я_l_9_79_~РО_~~

___~_с_т_ор_.__

1__

______________-=Н_О__ В_Е__)К ___ "_Т_Т__я

____________----____________________

Знайомтесь: Всеволод РЖАНІЦИН Він душею І серце.ч

ро.чантик.

-

Та інши.ч просто не .чоже бути гео-

писано

лог.

суnутницею

Якими тільки стежка}.lи-доріжками не провела його доля. доля, яка не випала Йо.чу, а яку обрав добровільно. Легше, },Іабуть, пригадати, де він не побував з рюкзако.ч за nле-

і в

той же

час

ньому

nоетични.ч

СЛОВD.It.

І

на

дРУЗЯ}.lи. Вона стала

багатьох

сятиріч.

в

Син

і

батько.

земляк Політуправлінням леносхідного

валах, під час короткого nереnочинку, під звуки гітари народжувались r!Oхідні пісні. Всеволод навіть не зберігав іх.

хеЄВИ:l>,

нам вих

Прізвище

Отец мой в огненlІ.ЬІй оскал Jlшел и не пришел, Я тридцать лет его искал И наконец нашел.

Х оть усталость kа..ч

по

с.чежает

нам

в

Как будто кровь отца.

Осколки

мин,

не

ПІОНЕРСЬКОГО ПОДВИГУ

пошли,

господи,

Бо намилять мені шию тім не змити.

-

перевірии.

довго по­

Хлопчии спробував заспоиоїти свого иомандира , та той перебив його: - У твоєму віцІ руии і ноги не завжди підвладні мознозі . Ще паль­ неш знічев'я . Та хіба ж я ... Менше просторінуй, бетою вари._.

-

більше ие-

Ноля охороняв си.лади паливно­ мастильних матеріалів. Це були два продовгуватІ сарайчики, вириті оче­ ретом. Хлопчин походжав мІж ними, тримаючи иарабін за плечем.

СвІтив місяць, і Нолі добре видно до сарайчикІв навнруги . З півдня підступав ліс, І було чути, яи пори­ пувалиу ньому дерева. Із свого пос· та хлопчик бачив на узліссі широиу галяву. Жовту траву на ній пляму · вали тінями дерева, й вона нагадува · ва шнуру велетня-тигра, що зачаїв ся перед стрибком.

Уважно

прислухався

вий до звуиів ночі . шували здригатися.

юний

варто·

(нколи вони зму' ( все ж яиесь ін­

ше почуття переважало: йому, Нолі, довірено БОЙОRИЙ пост! .. .льошня 1 Н()ЛЯ. як кажуть бат? рейці, нерозлиЙвода. І на служБІ разом, і на привалах, та й нвартиру ють завжди

Сиазати,

в

разведку

~

Фото

С. д. Мн­

А.

Козака.

ПриАwла

пора

Я

розквlтиу.

І

яблука

доспІли, мороз

на

пора

І

синьо

Чергове заняття

«rlpKo»

ОзимІ

пахнуть

Г лавНbl.е маршр!lты

І

стелить

свІжІстю

рушники

на І

літстудії Ольга Страшенко. .

шастя

на

долю

літературного слова.

Початок занять о 12-й годині .

кр •••

В. РЖАНИЦЬІН.

.

терами, мабуть, буде неточно. Льош­ иа колюча на язик людина. Ноли в нього поганий настрій ираще не потрапляй під руиу. Та иуди ж поді­ нешся хлопчииові доводиться чи

Рада студії.

А. ЛУЦЕНКО.

-

не щогодини бути поруч із ним. Ноля вже трохи ЗВИИ ДО Льошчиних «уио­ лів. й інноли просто не звертає на них

уваги.

Яиось старшина дізнався, що Ша­ повалов иорінний донбаСівець у своєму житті не бачив терииону

1 иопра. От уже пореготав, хоч нічо· го смішного в цьому ХЛОПЧИИ не вба­

чав. У районі

Слов'янсьну та й у всьому СПОИОНВіиу не було жодної

шахти .

Визволятимемо центральний Донбас, я тобі все поиажу. Еискурсо­ ВОДОМ буду, серйозно пообіцяв Льошиа і запевнив: Тобі сподо­ ВІн, ВИДНО. дуже любив свою шах­ ту, в янШ , за його розповідями, пра­ цювало багато людей різних спеці­ альностей: вибійниии , прохіднини, иріпильнини, плитові й іншІ. й що ціиаво усіх їх називають одним словом гірниками.

Яиось вони з Льошною їхали сос· новим бором. Старшина попросив зу­ пинити підводу. Постояв кільна хви­ лин, жадІбно вдихаючи настояне на хвої

иоли

повІтря.

Отаиий

запах

сосновІ

розпили

Якось Льошиа

і

в

лаві

аепуТlГО.

КиевекоА

СТОЇТІ),

подають.

повідав хлопчикові

про своє дитинство. Рідних старшина

сllOВАЯ ЖИЗНЬ» - opra. Бро.,рскаr. трко... Ko .... y H~cl .... eckofl парІИИ Украин .. тр.дского и раflониого народнЬІХ

хав Нолю, коли своїх батьиів.

06л.сТ1l

Г"ета "h"ПnИ' н. y~p'HHГKO" І • ..,.е.

НАША АДРFСА: м.

2';5():ІО. БР О В АР И •

вул КнТв,·" • . 154.

....,

той

розповідав

про

Тато нlиоли не иричав на ме­ не, пригадував Ноля. 1 навіть тоді, иоли дізнався , що я збираюся на фронт. Лише сназав: «Ти хлопець дорослий. Але не настільии, щоб ио­ ристь із тебе маЛ;1 ;1Р";Я. А nvти тя· гарем-не радив би. Я б от утрим ан

-

зброю в пропуснає .

На горда

рунах, та війСЬНhОJ\lат Бронь нанлав».

хлоп'ячому

обличчі

не

з'явилась

усмішна:

І все ж тато добився, щоб його пrизвалн до дlючоІ армії .

-

впоратися

Ноля

отаиенну бомбу ,

розвІв руни . воду

.

Прямо-таииl

Правда. Зараз вона на дні ріии лежить . Це мІсце навіть позначене,

аби нІхто не н а разився. Зенітниии назали : по мосту цілився фашист.

-

Бандит,

вилаяв

-

Міст їм просто - таии необхідний. Щодня ним ЇЗДЯТЬ на той берег за продуктами. Фашисти н е рІдко б'ють по переправі з даленобlйних гармат. Нолі ніде таи не страшно при обстрі­ лі, ян на мосту. Зиркне униз усьо­

го холодом проЙмає . Вода в ріці ви­ рує .

наче її

нип ' ятять.

правляли

техніку

Вранці у хлопців чи загримить над головами , чи й Ні, частенько повторював Льошиа, нІби вибачаю­ чись перед хлопцем за ранній під­ йом, а в шлуннах загурноче . Це

В тих головний Льошці. за вlжни,

.

точно .

Роботи протягом ДНЯ У них було багато. Натомлювались так , що уве­ чері

валилися

з

шись,

зрозумів:

періщив

дощ.

уперто

наполягав

на

.. ,.,,#, ,11 4

І

ТЕJ1ЕФ()НИ: редактора -

своєму:

..... ,.,..."....,.·. , . " . , . , 1 ' . , . . 1 '

лише

вночі.

тримали

у

Цю

вели­

ному сенретl. Фашисти навіть не здо­ гадувалися про

рушить ,

її Існування.

неб е зпечних р е йсах через міст особли во дІставалося Таи, бувало, насмииається що Й уві сні пальцями во­

ніби правує .

В. ДЕМ'ЯНЕНКО .

(Закіичення в наступному номерІ).

АдмІнІстрацІя лІкарнІ

І

Є.

Н.

ФЕДЯЛ.

6роварськоУ

цеНТР8ЛЬНО'

раАтубдиспансера

8ИСЛО8JIЮЮГЬ

глибоке СIІІвчуття працІвниковІ туБДRс­ пан сера К . К. Дение.нко з приводу т коУ втрати смерт І її матерІ ПЕД 4Нl 1<0 €BгeHi1 RосипіВНR.

••-

~,.,....,.....,.

!8С'УПНМ" рел .. , ...!). -

". .... ..,....,....,.."."

194 Н: · в! д повlдял"ного секренря вІддІлу сIЛl,СЬКОГО ГО"ПОЛ'рс,ва . кпресп .. ,, · neHT8 .. І<"" •• ОГО раnlомовлення - 19318: 8lддlлl. промнслоRCIС'! . ...соооl · роtl .. ,и фотокореспонnен,. - 191·67 193 R2:

течією Дінця був ще підводний. Ним пере­

дорогу

Редактор

Льошиа хотів було з'їздити за про· дунтами сам (негода ж!). Та Ноля

~

-

стратегічну

ніг.

Того рани)' Нрля проснувся пер­ шим. Спочатиу йому здалося, ніби за вІкном хтось плямнає. Та, прислухав ·

льотчииа

старшина.

Ухня на ранньому · ранньому світанку . Доии ще бата­ рейці спали, старшина звихованцем мали з'їздити за продунтами.

-

широио

-

із рlчии г еть виплеснуло.

-

за

* * починалася

одному.

старшИНі

Не вибухнула . А то б

-

Нижче один міст

* служба

там

ро з повів

Вчора німець скинув у Дінець

-

злітана

померли.

P!lHO

не

новину.

Може, саме тому він таи уважно слу­

-

бається .

не пам'ятав:

Тобі

Дорогою

ОПОВІ,дАИИВ-

майже

'

На заняття запрошуємо ВСІХ шануваЛЬНИКІІІ

Для молодих мІ. rолубиннfI

вnемди!

грудня цього року в ПРИ­

міщенні РІ!дакції газети «Нове життя». Про свій творчий доробок звіт у ватиме члеll

короваА, довкола

как родныl-­

літературної СТУДl1 «Кри­

2

ниuя» відбудеться

Лунатн на аесІллях щонедІлІ . Несуть кали.ну зноа на

6уровыl •...

дО УВАГИ ЛІТСТУДІЙЦІВ

причІлку.

«солодко» І

-,цов:r_ЕИХАЛЬИЕ

парі .

що вони зійшлисй харак ·

Сове108

выlоди!!

Тундре и тайге МЬІ

."...".",.,.,....,., .. , .... .,.."....,.,.,.,.",,11.#,. ,..,..., , ... ",....,......,."",., І '

На знімну:

Приilwла

Дружно выlастаютT

СТОРОНЬ/ ..•

Щасливішої за Нолю Шапо!3алоза людини , мабуть, не було того пізньо~ го вечора у всій дивізН: старшина батареї Льошиа довірив йому справж­ ній пост. Щоправда, видаючи набої, нреитав і чухмарив потилицю: . Не

il3

хеєв.

...

Геолог! В дальнюю

Д аМli.е4 ~q.nЙАЯРНОЙ

-

боях

На Ізюмському плацдармі

ЛІТОПИС

-

Н ефть забьет фонтаном

nугают,

Нам не зря разведку доверяют

гранат ..•

Сталинград.

На.ч люБыle бури нестрашltыl.

Стоял на береге круто.ч с80бодный

украинской

Т рудНЬІе дороги

н истлевали в краснозем

у

кладЬІ,

золотыlч.

стороне.

Краснела ржавчина вокруг,

участь Семена

Бровари і Ниїв.

МЬІ в глухой тайге откроем

вl>lшuне,

МЬІ сnоєм про ласковыlє мuлоiJ.

ПРО '

братів

Дмитровича

nалатка.ч,

необходи.ч ..• Н аАС осоБыlx nочестей

закончиАСЯ рабочий ..•

В

ній

не надо­

очu

Sce зто я увидел вдруг_ .. И пот смахнул с щца ...

бровар­

ДМИТРОВИ'І

Розповідатиме­

в

старших

Труд наш для страНЬІ

Геолог! Звєздbl. засuялu Т рудНЬІіІ. день

nрятки,

пора!

очень

до утра.

Приняв неравнь/й бой, Jlnал ин, словно цель/й мир, Хотел nриКрЬІТЬ собой.

хеєвих.

На разведку двигаться

очu,

Сладкuм СНОАС заБыlьс~~

JI Волги, будто бога ТЬІРЬ,

в

Семен

Зараз в УЛЬ1!НОВСЬНУ виходить инига, в яиіl! буде широио поиазаний героїчний шлях сім'ї Миться

Н екогда валяться

костра.,

Х ОТЬ, не скрое.ч, хочется

На ало.ч золоте знамен, Волнуясь, q читал .•. И среди Тbtсячи имен Родное увидал.

-

на-гора

нам

у

чл,,­

Михеєв, учаснин розгро· му Нвантунсьної арм1У.

Нечего с судьбой играть

Вечеро..ч сиди.ч .ч1>1

виступає

чанин

Геолог! выlатилосьb солнце

ПЕСНЯ

&.. . _- - . __ ....

присвячено

двох сімейних танно · еніпажів. Одним із

героїв

фіJl кандидата геологО-}.lінералогічних наук, броварчанина В. Ржаніцина. В. ПРЕЛЕСНЯНСЬКИП.

ГЕОЛОГ

в

році було випущено ннигу 4ДаленосхіДНИНИ:l>. Один з П розділів «Ми­

...----...".-..--...-.~.."...~-----~...-......-......-.~

ВСТРЕЧА

Да-

онругу

1964

старшого викарбовано ІІа стеллі меморіалу 8 Волгограді. Така коротка літературна біогра-

при-

.... Наш

книrи

геологічних

підступна ворожа куля перетнула шлях його батькові. Вони зустрілися через кілька де-

улюблена

робота не }.югли не відгукнутися

його

партій. А nоті.ч ще народилися рядки від вражень, викликаних при поверненні у спогадах до свого дитинства. А воно було складне у нього, опалене війною, вщерть переповнене горем:

чи,lІа. Сходжені-пере ходжені тайга, 3абайкаЛІІЯ і Далекий Схід, тундра Якутії. Краса рідного краю, складна, на-

nружена

Герой

Н одну, щ~ подано нижче, було М-

t

"..#~..,.

ГазеТІ ан,оДять у aIB'<tpOIt. серед" ,. . u· я,тi'l.uю t суботу .

і

\ Друк високий. Оlkяг :2 полоси ф о рмату Az. ,~",~~~~~~~~,~,~~~~~##~~~~~~"~~~.r'~"#~~~~~~, ~,~~~~~~~~~~~~ lН!lеТ<с ІіlСІІі4 5nnяаРСhКВ l1рукария Киі!lС'ЬКОГ() оllлу"раміИИ<r R c"paB~X Р-І'лавниuтв noліграфіі і книжкової торгівлі. 8V.~ . Киівсь"•. 154. Зам. 6949-11 .720.

#190 1979  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you