Page 1

~---------~~~~~~~~~~-----~;;;;;;~ПРОЛЕТАРІ ВСІХ KPAlН, ЄДНАйТЕСЯl ом

190 (4504)

П'ЯТНИЦЯ

Працівники

ГРУДНЯ

1.J.Iна

2

республіки,

КОМІТЕТУ

МІнеральну

МОСКВА. У Великому Кремлівському палаці 29 листопада відкрився V з'їзд художників СРСР. Його учасники підбивають підсумки своєї діяльності за минулі роки, обговорюють актуальні завдання дальшого розвитку образотворчого мистецтва. Делегати і гості з ' їзду тепло зустріли товаришів В. В . Гриши­ па, А. П. Кириленка, К. Т. Мазурова, М. А. Суслова, П. Н. Демі­ чева, І. В. Капітонова, М. В. 3имяніна. Із звітною доповіддю правління Спілки художників СРСР «Творчість радянського художника невід' ємна частина великої творчої праці народУ» виступив голова правління Спілки М. П. Пономарьов. (ТАРС).

ТУРБОТИ ОСВІТЯН­ ТУРБОТИ ГРОМАДСЬКОСТІ Згідно рішення місьююму Rомпартії УнраїНИ і міської Ради народних депутатів нів.

нараду

секретарів

керівни­ первинних

партійних організацій. голів Місцевномів профспілки про­ мислових ПіДПРИЄМ'С'l'В міста, активІСТів народної освіти.

З доповіддю сПро підсум­ ни виконання соціалістичних

зоб.ов· язань шнlл' до

по.

пlдгот<>вці

1977-1978 нав­ рону 1 завдання

чального органів народної леКТИВіВ

осВІТИ,

промислових

ко­ пІд­

приємств 1 БУД'івельн:их ор­ гаНізаЦій по підготовці до ноВОго 1978-1979 НaJВчаль­ ного

рону»

ючий

виступив

міськИlМ

родної кінь.

освіти

ЗaJВіду­

П.

П.

Біло­

-

-

шень ХХУ з'їзду RПРС, пе­ дагогічні колективи шкіл та дошкільних

установ

міста,

будівельні організаці'!, ко­ лективи промислових під' приємств та громадськість Міста включилися у соціа­ Лістичне змагання за кращу пІдготовку установ 1 закла­ дів освіти до нового нав­ чального

Відкритl'Я

д.вох

нових се­ у перевести

2 1 Ng 8

процентів учнів на одно-

3!1fiHHe збільшити

навчання, значно нількість груп

подовженого дня.

Дев'яносто процентів шк<>­ лярlв мають можливість спо­ живати гарячі обіди, 10 про­ ценрів д,ітей харчуються У ІІІКіЛЬНИх буфетах.

баЗІ

колишнього

ПРИ­

мІщення школи .NQ 2 уведе­ но в дію :міжшкільний ви­ робничо-навчальний комбі­ нат

трудового

навчання

1

професійної орієнтації, де працює 18 груп з таких спеціальностей:

слюсарі-ін-

струментальники,

верстатники,

та

слюсарІ-

продавці,

швеУ

електромонтажники.

робничо-навчальний

Ви­

комб!­

нат це турбота про завт­ рашній день, про Підготовку і!Іотрібних місту сmЩіаЛ!СТіВ. Адже зараз у школі навча· ються тІ. хто завершувати­ ме одинадцяту І дванадця· ту п·ятирічки.

Далі

увагу

доповідач

на

звернув

необхідність більш

активної шефської допомоги промислових пlпприємств

звернувся

адміністрацій, профсПіЛКОВИХ підприємств посилити

чанням

до

партійних і організацій з

проханням

контроль

молоді

за

у

нав­

вечі'рніх

шнолах.

Заклади дошкІльного ви­ ховання відвідують сімде­ сят процентів дітей до­

шніЛьного вІку міста. Це дуже відрадний факт. ОсвіТ­ ній рівень вихователів висо­

-

кий

вища

середня що

чи

спеціальна

освіта.

виникають

Проблеми,

у

системі до­

шкільних дитячих закладів, це проблемивеликого працюючого організму.

-

У

обговоренні

виступили

доповІдІ

представники

освіти

міста:

на­

дирек­

тор середньої школи Ng 1 В. А. Маруник. ди'ректор .міжшкільного

навчально-ви­

РОбни~ого

комбінату Г. Н.

Шолоико.

директор

школи

робітничої молоді .NQ

Мироненко.

1 М. П.

завідуюча

чим комбінатом

дитя­

Ng 9 Л. П.

Воронц.ова. На

ли

нарадІ

голова

також

виступи­

профкому

заводу

порошкової металургії М. Л. Ларін

лом тар

Н.

та

завідуюча

відді­

шкільної молоді секре­ міськкому комсомолу

Рубан.

няли

року.

редніх шкіл Ng :місті дало змогу

На

бази шкіл,

родної

сокий обов' язок перед пар­ '1'ією 1 народом. сказав доповідач. прагнучи внес­ ти гідний вклад у справу здійснення історичних рі­

89

ної

відДілом на­

Усвідомлюючи свій ви­

-

міста у зміцненні матеріаль­

Виступаючі

ряд

гострих

піД­

пи.:гань.

що потребують негаиного вирішення з боку міського виионавчоro комітету народ-

них депутатІв, промислових

керівників підприємств

.міста, ров·я.

органів охорони здо­ підприємств громад­

ського

харчування.

За

успіхи,

досягнутІ

соціалістичному колективами

підготовці

змаганні

шкІл

до

У

міста

по

1977-1978

навчального року, МіСЬКОМу відділу народної освіти вру­

чено перехідний Червоний прапор Ииївської обласної Ради народних депутатів І облпрофради. його вручила заступник

голови

виконко­

му Rиївської обласної Ради народних депутатів Л. І. Хо·

з тру.довою перемогою по· здоровили рОО1ТНН!RЯ і спе­ цІалісти paoцrocny «Винни.­ НlгCью,Й. на ЛьвІвщині де­

життя

КПРС, готуючись зустріти 60-річчя встановлення Радянсь­ кої влади на Україні високими

МІСЬКОІ І Р АНОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

проведено

рішення

в

коп.

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

а'lад Х~ДОЖНИКІВ СРСР

промисловості

втілюючи

історичні

трудовими

J\tjICbKOfO

ПЕРЕМОГА

р.

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО

ТРJ7"ДОВА

"ОСТРОКОВО'

2 1977

УІ!РНИП ФІНІШ!

ЮВІЛЕЙНОМУ РОКУ

XXV З19,11;У

досягненнями,

на

ле·гата

ХХУ

з'їзду

RПРС

доярку Г. С. Дороща!<. З початну року вона надоїла

ос­

по 7000 нІ.лОl'ра'Мі'В молока від корови на 400 кіло­

нові широко розгорнутого соціа­ лістичного змагання за успішне виконання завдань ювілейного року, достроково, 29 листопада, виконали план одинадцяти міся­ ців по реалізації продукції і ви­ робництву більшості найважливі­ ших видів виробів. (РАТАУ).

грамів більше, ніж передба­ чалося зобов·язаннями. Всю продукцію

вона

здає тільки.

першим CQPТOM. ДО кінця pOlКy має намір надоїти ще по 400 к~логра~із молока вІд кожної коposи. (РАТАУ).

Поживу­ на

поля

Протягом майже всього лис­ стояла несприятлива

топада

погода, часті

проводити

дощ~ заважали

ПОЛЬОВІ

Проте механізатори

роботи.

радгоспу

«Великодимерський» перебо­ рювали труднощі і удобрю~ал~ землі, створюючи неоБХІДН1 умови для одержання ВIJСОК~­ го врожаю в наступному РОЦ1.

Велику

роботу

виконано,

зокрема, по внесенню в грунт

аміачної води. Шд кукурудзу

її

внесено

гектарів-по

на кожен ському

на площі 328 7-10 центнерів

гектар. На Кіров­

відділку безпереР!lНО

працювали три тракторні аг­ регати,

на

Ленінському­

два. Іх водії

виконували й

перевиконували

бітку.

норми

виро­

Особливою старанністю

відзначились Павло Лизуи, Микола Гончарук, Т. Пурик. Одночасно в господарстві проводилось і внесения міне­ ральних добрив. Насамперед

підживили

650 гектарів посі­

вів озимих культур, на кожен

з яких дали по 1,5 центнера азотних У діючій речовині. Тут сумлінно і високоякісно потрудився тракторист Петро Коваль. На розкиданні добрив по зябу весь час зайнято кілька

РУМїв. Іх екіпажі вже внесли поживу на 21 О гекта­ рах. У ріллю вноситься суміш фОСфорно-калійних добрив хлористого калію, калій-маг­ незію,

фосфоритного

борошна,

фосфат-шлаку тощо.

Високим

виробітком

відзначаються

трактористи Михайло Семко, Григорій Нишенко, Петро Шпак, Григорій ЄВДlJченко, Анатолій Скиба. Механізатори

продовжують

удобрювати землі мінеральни­ ми добривами. Вони успішно несуть

трудову

вахту

на

честь 60-річчя встановлення Радянської влади на Україні. П.

КУЗЬМИК,

агроном-хіМіК

радгоспу.

Добре Зflаю7'Ь у авТОnідnриємствІ М 09034 слюсарів·агрегатни. ків KOMyнrcTa Миколу Григоровича Тарана і Миколу Федоровича Ковбасу. Ім довіряють найскладНіШу роботу, 8 якою відмінно справляються ветерани

виробництва.

На фото: М. Г. ТАРАН і М. Ф. КОВБАСА. Фо'tо М. С(\МИRоrа.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• З ПІДВИUlЕНИМ ЕНТУЗІАЗМОМ Працюючи під девізом «Ювілейному року - . удар· ний Фініш!,>. колектив госп­

соціалІстичне змагання на честь Цієї знаменної дати, передова комплексна бригада монтажників Володимира

розрахункової ремонтно­ будівельної дільниЦі тресту «Укоопспілки!> достроково завершиlВ річну проrраму будівельно-монтажних робіт по генпідряду власними силами. За рахунок підви­ щення ПРО:ДУКТИВНОСТі працІ та економії матеріальних

Семеновича Яка

одержано

нового прибутку

заводу .ТоргмаШI>. дня

до

25

грудня

нор­

ентузІазмом

на

спорудженні

68-квартирного бригада мулярів

тисячІ

цеху

fЮЖНОГО

процентів.

З таикм же

будинку Івана Іва­ та бригада Володими­

НОВ'Іча Бабича штукатурів Віри рівни Правдивець.

60·

річчя встановлення Радян­ ської влади на УкраЇНі, ко­ лектив будівельників дав слово

рекон­

виробничу

125-130

працюють

карбованців.

Щоб гідно в·Ідзначити

виконує

му на

надпла­

33

на

струкції заготІвельного

1

ресурсів

Мисловсьного,

трудиться

У. БОНКО,

старший еконоМіст госп­ розрахункової ремонткй­

винона­

ти надпланових робіТ не менш як на 170 тисяч кар­ бованц Включившись У

будівеnЬНОі дlm.ииці сту «Укоопспlmut •• Високи.ми

тре­

досягнен}{ями

в

праЦі відзначають кожний день ударної вахти цього ювілейно­

го

року водії Донецького авто­

об' єднання

N9 04661.

Герой

Соціалістичної ПрацІ Георгій Миколайович Мещеряков уже

розова.

завершив

Групу учителІв міста на­ городжено Почесними грамо­ тами Міністерства освіти СРСР та Міністерства осві­ ти Української РСР. Педа­ гогам В. А. Маруняну. К С. Иравценюк. Т. С. Улянич. О. Ю. Ізвєковlй. М . Я. Ро­

тирьох РОКів п'ятирічки по пе­

мановlИ

вручено

значки

«Відмінник на родноІ освіти». Учасники наради прийня,

ли ня НИЙ

соціалістичні зобов'язан­ на 1978-1979 навчаль­ рік.

виконання

ревезенню вантажів.

плану

чо­

Автомобі­

лем МА3-20{) з 'Іотирма приче­ пами він доставив на різиі бу­ дівельнІ майданчики 6лизьГіО восьми мільйонів штун цегли.

Такої сить

КількОСтІ

для

матеріалу до­

спорудження

як п'ятисот квартир.

біЛhШ

На фото: водії бригади Г. М. Мещерякова йдуть 110 машин, щоб повести їх у чР.рговиЙ рейс.

(ФОТОJrтюнlна

РА l' А У).


АКТИВИА ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ На трудовому нашої

1978

рюш

ня

rreрша

фаб­

декада

січ­

роь-у. І в ТО'му, що

ми дост'рO<lЮВО

ний

кзлен>дзрl

стрічноткацf>RОЇ

взяли

дворіч­

рубd Ж десятої п ' ятиріч­

:ки,

є

д,уже

велика

З:\Іа:гання,

редового досвіду :ку патріотичних

Ще

на

і

пе­

ударпОЇ

ювілейної вахти комсомоль­ сько-мол о діжна бригада по­ l\lічника

з,мlнного

Минали

Михайловича Лося

першою

майстра

п о чала

працювати

лі;] деві ЗО :l1 « 3авдання двох рок і в п'ятирІчки до 60річчя Великого Жовтня,>.

майстра льовича

Пі з н і ше їх почин підтрн.ма­ .ТЮ ще п'ять бригад. Тепер ПРИЄ~I;10 відзначити, що усі ,в о ни

то

з

й

На рах у нку комсомольців і :1! 0 .10ді є баtато добрих по­ які позитивно

позна­

на дальшому ефективнОСТі

підви­ вироб­

.ництва

і

як ості

крема,

в

дію

34

роботи.

30-

економіч­ тисяч кар­

удар н ина

Ці,

50

а

ться

за

як

цю

іНШі

і

КО:\lуністичної пра­

ПО:\lагати

наполегливо

роб : тницї

борю­

во

нього.

Працюючи пі:! девізом <-' П' ЯТИРl чці t::.:j:Jє!\тпвноСТі І якості ентуз і аЗ~1 і твор-

й

опанувати обрати

що

транспортування

ФО'І:Р Б. Удовиченка.

найближчи.м

ДВА РОКИ БЕrЗ РЕКААМАЦІИ

вne'внені,

часом

Нещодавно бри!'щц.! Натал,ії Н'Ьколеико, яка трудить­

усу­

ся

наших

нових

умову

успішного

заl3lдань

десятої

ЦІ

Леон'ід

не

перед­

СЬ,КОГО

І иалаДЧИRа

ОНИЩЕНКА,

а

грамотами

гії. Звання «Почесний мета­ лург CPCP~ присвоєно кра­ щому печовому Володимиро­

Г АИДАКА, токаря мира Андрійовича

КУ.

ЛЕИКА

«Відмінник

соціалістичного

змагания

І

старшого

надхо.цило

початку

проведено

буде

науково-методичну

ференцію ного

року

1978

пропагандистів

й

економічного

кон­

партій­

1

якостІ

мІського комітету Компартії Ук­ раїни розробила примірні теми рефераТів І спнски літератури до них. Під час наступного заияття постійно діючого районного семіна­ ру пропагандисти будуть повідом­ лені про назви тем 1 рефератІв, ЯКИІІІИ

вони

виступатнмуть

иа

Rонференції.

Вивчення теорії

ної, трудової і громаДСЬКО-ПОЛіТИЧНОї Cl'Rтивності слухачІв.

ЛІТЕРАТУРА

На

Володи­ ДАНИ­

плато

Устюрт

реконструкцію

1 політИlКИ КПРС

в орган і чній єдност і , у тісному зв' язку з практикою комун,істичного БУДі'ВНИЦТ­ ва важлива умова формування у с .1 у хачів марксистсьно-леНіНСЬкого світо­

2.

Досвід роботи по забезпеченню по­ тлибленого вивчення матеріалів ХХУ з'ї з ду RПРС, нової RонституЦії СРСР, партійних і державних документів, при­ свячених 60·річчю Великого Жовтня, 3. Диференційований пІдхід до поста­ новки політичної освіти необхідна умова здійснення

іВанні.

4.

одна

комплексності у ВИоХо­

Розвиток політичної самоосвІти з

головних

вимог

-

комплексного

підходу до виховання слухачів. 5. Використання в пропагандистськІй :ро.БОТі різноманіТНИХ форм і методІв

навчання востей

-

одна з характерних особли­

комплексного

підходу до

ВИХО­

:вання.

6.

Досвід

'lдійСкенню

Q

роботи

зв'язку

2

стор.

пропагандиста по

і взаємоідії

Q

навчан-

трудящих

У

світлі

рішень ХХУ з ' їзду RПРС . «Политичес­ кое самообра,зование!>, 1977, .М 5, стор . 49-58. П а рТійна освіта на ново'му пІднесеннІ.

«Политическое самообразование,>, стор . 27-34.

1976,

,N'g 11,

До теми

1977, ,N'g 17,

2

стор.

44-45.

Назустріч ювілею Жовтня. «Полити­ ческое самообразование,> , 1977, ,N'2 5, стор . 102-110. Рішення партійного з'їзду в маси, «Политическое самообразование!>, 1976, ,N'g 5, стор. 89-103. 3 думою про партІю. «Радянська YKpaїHa~, 1977, 7 жовтня, Rомуністи, комсомольЦІ, всІ ТР'УдЯЩІ Києва

вивчають

доповідь

товариша

Л. І. Брежнєва. «Вечірній Rиїв»,

7

жовтня. Лада.новськиЙ

Н.

3

1977,

глибоким

СО,М. «Пра·вда УкраиНЬІ,>,

інтере­

1977, 7

жовт­

ня.

Q

методологія » ,

Пlдхід

НОВЕ

підходу

литичеокое .NQ 9, стор. ти

М.,

«МЬІСЛЬ»,

в

процесі

ЖИТТЯ

навчання.

1976,

46-52. Л.

3нати

запити,

«По­

1971,

само образование'>,

інтереси.

враховува­

«Під прапором леніНіЗМУ'>,

1975, .NQ 17,

сто'р.

45-49.

До теми 4 СаДЧИIJ<ОВ Ю.

Бадмаєв Б., Методика і психолог і я. У зб. «Психолого-педагогіч­ ні основи методики самостійної роботи слухачів

з

першоджерелами

ленінізму»,

М.,

1974.

«Московский

марксизму­

рабочий~

'

Rолес.н иков В . На,ви,ки самоосв.іти кожному . «Политическое самообраз('ва­ ние» , 1976, ,N'g 11, стор. 119-120.

Самостійна

робота з

кнИtгою основний мето,Д ОВОЛОідіння політичнИlМИ знаннями. «Политическое са:l1О0бразование,>, 1976,,N'g 10, стор.

118 - -124. C ~ ,,)в

В.

Самоосвіта

-

MeTO,:l

політичного

на,вчання .

по'ро,м

ленінІзмр,

1976,

37-41. ПолІтична

«Правда,>.

«Під

пра­

комуністів .

січнЯ.

До теми

лемн ого

вивчення

освіти.

М.,

в

Cl!CTe:l1i

партійної

рабочий,>,

1975. Поєдна,ння колективних І іНДИВіду ' альних форм навчальної роботи. }' кн.

П'ятниця.

2

яка

Роз­

мІсця.

живить

газом

спроможність тру­

бопроводів . (ТАРС-РАТАУ).

освІта.

Система, методика

М"

117-125.

Ю.

1976,

«МЬІСЛЬ,>.

Ширше ВИI}(ОРИСТО­

вувати ефе>RТИ,ВНі методи навчання. ~ПО­ литическое самообразоваиие~, 1970. .NQ 7, стор. 113-116. Єгеров В. 3апорука успіху в твор­ чому ПIДХОД'і , «Политическое самообра­ зовюmе», 1975, .NQ 8, стор. 125-126, До теми

Аветисян С. ної роботи на прожи:вання,

6

Про поєднання вихов­ виробництві , за місцем

у

центрах

культури' і

від­

починку. У КН . : «Компле1<СИИЙ підхід в Ідеологічній роботl. Стиль і методи,> .

М., Политиздат, Rа,рача'ров Ю.

стор. 226-234. Винористання засобів

1976,

масо.вої інформаЦії і пропаганди у ви­ рішенні завдань комуністичного вихо­ вання. У кн.: <-,Rомnлексний ПіДХіД в ідеологічиій

роботі .

М., Политиздат, Пропаганда -

СТИ.1Ь

і

методи,>,

стор . 235-242. складова частина іде­

1976,

ологічної діЯльиості Rомунlстичної пар­ тН. У кн . : «l{oмуністична пропаганда: питання теорії і методИ1КИ~. М., «МЬІСЛЬ'>, 1974, стор. 8-57. Молостов В. Методика ви'користаиня матерІалів радіо при

преси, кіно , проведеннІ

формацій.

телебачеиня 1 політичних Ін­

«Шд прапором ленінізму., стор . 31-33.

1976, .NQ 21,

До теми

Гормакова ганДиста.

У

А.

творчого

7

Творчий план пропа­

кн . :

М.

-

<-,Пропагандист

«Московский

'

3айцева О.

На

плану,

124.

«Московский

укладе­

«вузькі

пропускна

образоваНИІЄ:І>,

5

старих,

Середньої Азії Центр краї­ ни і Урал, збільшується

.NQ 24, стор. хователь~, 1976.

самоосвіта

1977, 25

основний

Генц Н. Мето,ди а.ктивізації слухачів. М., «Москов,ский рабочий», 1973. Генц Н . , Тетемніцина М . Досв і д проб­

Q

системи,

Бабановський

Педагогічні основи політичної освіти. У кн. «Методик,а політичної ос,віти,>

Байдак

лІнії

сто,р.

у

ширюються

«Політична

органі­

-

82-102.

Овєчников П.

30ркіН А. Важли.ва умова ефектив, ності на,вчання . «Під прапором ленініз­

~1Y»,

3

нІж

1 методологія,>,

Бабанський Ю . Принцип індивідуаль­

освіТи. У нн . «Політична освіта . Систе­ ма , методи!Ка і методологія,>. М., «МЬІСЛЬ~, 1976, стор. 17-27. Анисимов С. Вих,овання активної життєвої позиції будівника комунізму. «Политическое самообразование,>, 1976, .NQ 12, стор. 35-42. Ме.двєдєв В. Питання формувания на­

ІГляду.

Диференц і йuваний

ного

ше ,

почато

першої

заЦІйна основа політичної освіти. У кн. <-'ПОЛітична освіта . Система, методика і

1

д.о теми

світогляду

До теми

стор.

робітникп . Висо­

22

-

них десять років тому.

га з опроводу Середня АзlяЦентр. Протягом 45 кілометр: в З~1Онтовано труби д : aMeTpO~1 1220 м і л: метрів - на 200 міл : метр : в БІль-

Інжене­

М .. Полити,зд а т, 1972, стор. 125-138:

Форму,вання ко,муНіСТИЧНОГО світогл~ду головне завдання політичної

укового

ПРИМІРНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1.

Особистий творчий план пропаган­

диста і його роль в розвитку пізнаваль­

марксистсько­

ленінської освіти». З метою актнв­ иої підготовки до Rоиференції ме­ тодична рада кабінету полІтосвіти

з

7.

навчаиня

міста І району з порядком денним: «Комплексний підхід важлива y~10Ba підвищення ефек­ тивності

паганди.

виготовляти

ЛЮСТР.

Реконотрукцію розпочато

-

АТРОЩЕНКО.

ня у системі політичної освіти з Інши­ ~Ш формами і засобами партійної про­

пpamеннЯ'М

реlКламаЦіЙ.

НА ДОПОМОГУ ПРОПАГАндиеТАМ На

з

~~

ра - технолога Анвіка Вікто­ ровича ЗГУРСЬКОГО. В.

працюють

С. АРУТЮНЯН, иачальиик цеху покриттІв свІт­ лотехнічного заводу.

слюсаря ВасИJJЯ Федоровнча

СІКАЛЕIf..

Значкаl\1И

Почесними

почесне

Галина Ткаченко, Ольга Ігнатенко, Мзсрlя R,щун, Надія Топіха та інші . 3авдяки стараИІНЯ'М усього колективу зЗ.ІВ­ дання двох рок/і.в п'ятирічки було завершено до ювілею Великого Жовтня. Це ти,м більше приємний фа,кт, що складальниіЦЇ освоїли 1 вИ>пуск·ають модИфікац,ії нового

Івана

ЛеонтІйовича

вІ Євтихійовнчу

цівників металургійної про­ мисловосТі великій групі мета.'1ургів присвоїли по чес-

від­

присвоєно

копрод У'КТИіВНО і ЯlКісно ВЩЮНУЮТЬ вІдпоВІдальні заl3lдання

п'ятирічки.

знаками, в тому числі ряд праціВН!lКів Брох;арського заводу порошкової металур­

люстр,

У бригаді Наталії Ніколенко

ви~у

иі звання і иагороднли

сгкладанн!Я

складальниЦі

виконання

чориої металургії СРСР» нагороджен.о майстра Беи­ Ціона Ісаковича ШЕПЕТОВ­

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ І ВІДЗНАКИ

діЛЬНИlЦі

проду'нфЮ лише ВИСOlКої Я'Rості. Два рони Ноа їХНі вироби

пере­

Н. БУЛАВКА, ткаля Гоголівської стрІч­ коткацької фабрики, групкомсорг бригади.

але

на

з~ання « Rолект!,в відм/Інно! ЯlКостІ •. У деСЯТіЙ п'ятиріч­

"'-'CZG"'Гif

За досягнення високих вн­ ро5юних показюп(lв у ви­ конанні планових завдань та підвищених соціалістичннх зобов ' язань на честь 60річчя ВеJІИКОГО ЖОВТНЯ Мі­ ністерство чорної металургії СРСР і ЦК профспілки пра­

продукціі на

склад.

проch~lйноУ

мог і найважливішу

життєву

товариш

конкурсІв

запоруку

позиц:ю. Адже на ХХУ з'їз­

ді RПРС

устатку­

На фото: М. П. ЛяховеНКD 8& кермом автокари під чае

немо ці неДОЛІіни і докорІн­ но поліпшимо свою роботу. Адже у ній ми вбачаємо

достроко­

професію ,

акт ивну

комсомолець

СТИlмулювання. Ми

мо л од,lй

ли:ше

один

торговельного

вання, очолювана ним брига­ да систематично виконує змін­ ні норми на 115-120 про­ центів.

майстерності, під.ведення п і ДСУМКQ В З'VIагання, а також матеріального і морального

наставниця

кожній не

що

заЦіії

вважаю свої:\1 об о'в'яз.ком до­

звання

для

завдання

достатньо ПРИідlляють ува­ ги nilД час проведен,ня ком­ сомольських зборів, органі­

ініЦіативу

колективи.

КО:l1уНі,стка

на виконання цього

бере аКТИ1ВНУ участь в кіль­ кох починаннях або конкур­ сах , а інші залишаються по­ за у:вагою, особливо Ті, кот­ рі працюють перший ріll\. Оуттєвим упущенням у цій важливІй ділянці ко,мсо­ МОЛЬСЬІКої роботи є й те, що питанню виробленн.я актив­ ної життєвої позиції ще не

замість двох за нор~юю. 3 часом на таку зо­ ну перейшли Віра Зінченко і Олександра Rовалевська. Як

ним організатором і керівни­ ком бригади. Працюючи на діJlьниці склеювання щитів

свої сили , значно пол.іпшити орган11заторсыкy і виховну роботу серед молодої робіТ­ ничої зміни. Адже буває так,

торгового машинобудуван­

BoJ{i

Виробити таку завдання мораль­

важЛИ1lЮro

ПеТРОВІА .1rяховеь.

ня зарекомендував себе здіб­

нормою

н<і'м потрібно СПрЯМJ'IВати усі

BepcTaTLB

лрисвоєно державний 3на.к як ос ті. 150 юнаків і д і вчат почесного

.д'уже

нологічного обладнання. Те­ пер обслуговую вже п'ять

бованЦіВ . осв о єно три нових види стрічки, а чотирьом

удоСтоЄні

тижня ,

Микола

K~ на експериментальному аа­

вихован.ня~.

Оамое

Щоб досягти вищої про­ ДУКТlіВності праці, я осо­ бисто перейшла на підвище­ ну зону обслуговування тех­

впроваджено

ПР О П О l!ЩіУ з ефеКТО~І 48

ним

Н'Ого

Володимира Васи­ Острицькоro висту­

підхопили

ПОВСЯlІ\денною

поведінки. позицію -

П,1ану дО відкриття ХУІІІ з'їзду ВЛRСМ. Не пройшло

честю дотримали сво­

ЧИ.1ИСЬ щенні

стає

пила ін1ціатором змагання за виконання трирічного

сло'ва.

чинань,

позиція, сві!цоме ста'влення до громадського обов ' яз.ну, , КОЛИ єдність сло.ва І діла

Тепер, напередодНі 60-рlч­

підтрим­ починань.

початку

мо.1DRИ ГаЛИіНа ВОЛКQва, На­ дІя Волоха, Любов Хан , На­ талІя Логвинен:ко та багато

чя встановлоення Радянської влади на УкраїнІ, як 1 в пе­ ріод підготовки до ювІлею Великого Жовтня, паНі.УЄ ве­ лике трудове піднесенн'я. Усі прагнуть по-ударному завершити ювілейний рік, беруть підвищені соціалІс­ тичні зобов'язання на на­ ступний. Обго.ворюючи пл.ани І со­ Ціалістичні зобов'я'зання на 1978 рі.к, КО:l1СО!l1ОЛЬ<:ЬКО-МО­ лодіжна бригада по м.ї чюrn а

СОlЦіаЛістичного впровадження

Ілліч Брежнєв mдJ\'PЄ'CЛЮ­ вав: «Нdщо так не п1дносить особу, як активна життєва

інших.

заслуга

партійної та комсомолЬ<:ької організацій, я,к,і весь час т у рбуються про по л іпшення організації

чlcть молодих,>, зразки са­ мо.ві(Діданої високопродY'RТИВ­ ної праlЦtl п<жазують к омс 0-

основІ

'

,

особистого

«ПОЛІІтичеС'кое

1976, ,N'2 7

ви­

рабочий,>

стор.

само­

121-

Rоваль П . , Сулим,а В . Особисті Товор­ чі плани пропагандистІв .

«Під прапором

ленІнізму,>, 1977, .NQ 9, стор 38-39. Мар ' янов Б. Особистий творчий план пропагаидиста . «Политическое самооб­ разование'>, 1977, .NQ 3, стор . 109-110,

Золотарьов В. «ПР3Jвда,>. 1977,

грудия

1977

року

3

Rлюч цо липня.

дійсності.

о


сОцВиАгАи. . . .: :ВР.Т:ВРІІ І СТlІИ7ЛИ

ЕФЕНТ В

ЗАОХОЧЕННЯ

ручення перехІдних чер-

:ІЮНИх

вим-пелів

організацІї

грамот,

соц!алістИ'Чного

річку поста.влене конкретне

iDlдняття прапора трудової CJlЗJВи та інші форми мораль:Ного заохочення ПОРЯд з матерlальним СТИМlулювання'М є важливими факторами роз-

нічних добрив на поля. Механізатору, що працює на тракторі Т-150Н, щоб стати переможцем, потрібно щодня вивозити по 90 тонн

- добитися Ш;jВИщен·ня ПРО~УКТИВНОСТ; праЦі й ефеКТИВНОСТі виробництва, збільшення ва.ЮВОЇ ЩJOДукцП і поліпшення її Я1(остl. Цього не можна дс~:огтися

щення

До уваги бралися лише мар-

ничих справах всіх робіТНИ-

витку

і

систе~.~у

З:l1агання за

змагання на виВ>езеннІ орга-

під,ви-

поживи на поле. Оце І все.

ефеНТИВНОСl'l вироб-

ющ:rва, поліпшення якІсних покаЗНWКіВ . Відзначення

славної

праЦі

трудівникІв

повинно бути

тоді досяга-

годину сroїш~.

методи

!юля

працюєш

чу.вається

вражає

заохочення перемож-

ного соціалістичного змагання перш за все в тому, що

образа,

я.нз

людину,

&ОНО дозволяє

іНОДі

враховувати

робить УІ

тивн!сть праЦі

побігти цьому? Ян краще ор-

робітника,

ганізувати в

тивно

колектив!

соці-

тання не сходять нинІ з порЯ'Д}су денного дирекцП, па;р-

ції змагання та підведеннІ пlдсу.МlКів їнодl !Не враховувмо виробничі можли.вості

тійної та ПРофСПіЛНО1!ОЇ органLзацій радгоспу «Пухі, вський..

окремого робіТНИlRа.

партіУ перед сільськими тру-

колективу,

У

Ось приклад із практиіНИ

рішеннях

XXV

відображає

його

цього пита'ння, сувора дише-

ренЦійнІсть .виробничих нор-

діВНЯіНами на десяту п'яти-

дос.від

матИВ1'В -

все це

ня

років

тому

со.ртувальниць.

РезультаlТИ

лексної ОЦіНКИ

праЦі

застосуванню

племnтахQpеПРОдУІНтора

методу

сортув ан-

ня курчат по статІ у добовому BiЦd. Це дало можливІсть на ОДJНаl}(ОВИХ площадках вИ!рощувати вдвічІ більше курей.

Нещода.в.но на Броварському

племптахорепродунторі НиївсьіНого. виробничо,го оо'єднання

роцІ,

пони

цього

по

ся

добовому

докласти,

щоб

запровадити

віці.

статі

курчат

Добре знають у радгоспі «Аван­ гаРд» водія Семена Івановича Оснача. Ветеран праці з 1938 ро­ ку

НОНКУ'РС сорту.вання курчат по статі у добовому віці про-

БроваРСbllЮГО племптахорепро­ дукroра Г. М. Нисlль.

хо.див у три ту,ри, У іНоmному 3 ЯКИХ брали участь по п'ять

області

ве.пнкІ

І капусти.

НолеRТИВНИЙ город пІд Бdдкрити.м небом ваЙ'має 200-гектарну площу. Тут змо,нтовано ІІІОТУЖНУ зрошувальну систему. Роботи по дсг

Фото

М. Семиноrа.

багатший.

-

муть помl:дори й огl'рки. Ух цілорІчна реаліза­

1

ДЛ'Я

сільської

фабрики,

1

для

спожи:ва,ч1.в. За нашими

спец1ал,істl,в

haYl\OBO-ДОСЛІДНОГО

ному ВИСОІІЮМУ рЬвНі 'врожайності собівартість

баштанництва

тонни овочів з в!Д,критого на карбоваН1Ців,

рослинами

ведуться

YiКpalHcbKoгo

dнстиТіУТУ овочlВНJЩтва

1

в

основному

вп:ро.ваджено проrреси.вну

з

:на

а:г.ротех­

lНi~. Таа<, ранньої oceНd ГpjllНT диакують В3JЖ­

lКими боронаlМИ,

а пот,ім, через

мlся!Цn

ILiсля

-

розраХУНІНами,

при

загаль

досить вологи

для

ШВИД­

.ЮЇ ПОЯВИ і розвитку сходdв. ДДЯ знищен'Н'я бур'янів уопішно застосовують гер6lцяди. ДрібнонасІннІ культури моркву, цибулю - вирішили вис-івати не ОіНремими традицlй1іИlМИ

о

рядками,

ао

суцlлfIНИМИ

смугами

П'Jl'ПDЩВ,

2

П'ЯТИ'РіЧlНИ

не

ТіЛЬКИ

повернуть

кор. РАТАУ.

зав-

ФУДВJI

валок,

і

заправник сІ­

розкидач сухих І

рід­

ких мінеральних добрив ось скільки «профеСіЙ» у нового універсального авто­ мобіля, створеного радян­ ськими

Секрет

КОнструкторами.

вах, Яh'і ального

може

у

з

знімних кузо­

допомогою спеці пристрою шофер

замінити

за

20

хви­

лин.

ВипрОбування зразків цlє! та багатьох інших машин за­ вершено

чя

напередоднІ

Великого

створення

60-рlч­

Жовтня.

диктується

Іх

збіль

Ціалізації і К<JнцентрацП ви ­ робництва.

-

поч,атковl затра'l'И, але й зможуть значно ро.зширити О'Вочев,е оо:ро.бницт.ва. Ножна рlль­ нич,а ланна IL1дприємства спеціалІзована і ви­ рощує лише oд~y певну культуру. 3а ланкою закріqIлено ПОСТіЙНУ дdлЯlНІНУ землІ. В. ФОМЕНКО,

грунт,і

1877

РОХ)'

зро­

Я1ЮНСЬІНI МОНОI[JОЛіУ. ж го.ворить і НОВИЙ «гарячки,>.

якої

\

Про це приступ)

зазнала

В'

останн! ДНі каJПІталістична ; валютна система. Вартий І уваги щодо цього той фант,) знову різко впав курс, ЗJМерикансЬІНОГО до~ара,ЯКИЙ що

вважається оплото;\! валют- ( ноУ системи західного Сі3іту. І

Словом,

Нк видно,

не ЖЦТТЯ ПО

лило

суті

реаль- і

перекрес- І

райдужні

обіцянки

швидкого

«процвітання», ~

провідних країн.

капіталістичних' ~

якІ щедро РОЗ;jавали на травневій зустрічі у верхах) в Лондон! керівники се:vrи'

СЬОГОДНІ

стає

очевидним,

все

писала

більш,

з

приво-)

господарсь,ХQ-;

3аходу амери­

газета

«Нью-Иорк)

поразки.

СТОКЛЩЬКИFl, оглядач ТАРС.

АВТОБОГ АТВРІ дЛЯ clльсыихx ТРАС Са,москид

шен.ням обсягів поставок різ­

20-30

рами

'Велик;у глибину. Це дасть змогу на­

На­

крива

мІж КШІіталістичними «парт­ не.рами». Про це можна су­ дити хоча б з запеклої «тор­ ГО1!ельної вlйнИ», ящу ве­ iltYTb між собою американ­ ські, західноєвропейські і

грані

тор Унр НДІ ОВОчіВНИЦl'ва та баштан~ицтва Г. Л. БондареНRО, Господарства-паио.вики до !Кінця

F-<t

життя.

року

таймс», що страт-егія еконо- 1 мічного розвитну, обрана за-) хІдним свІТом перебуває на

грунту знизиться говорить дирек­

niд,нrЯТТЯ зябу, ще й розпушують КУЛЬТИІв,атоіГРOtМадити в

дорожнеча

СТYlПНОГО

С.

настаннrЯМ холодl'в овочівники готуються перейти у своє тепличне мІстечко, як-е займає площу десять тисяч квадратних метрів_ Для його опалення використовують відпрацьовану гарячу воду розташо.ваного поруч Первuомай­ ського хімічного заводу одного з наиб1ЛЬ­ ших у країНі. Під дахом Із скла визрівати­

вигідна

,

без ро-

іН:ЦУ'стріальному

ду нинішньо.го

+ +

3

цl'я

кількість

канська

Нliй дlля,нЦі розміститься вдвоє більше рос­ лин. А значить, і врожай при Ta,KO~!y методі

можна зН!імати

року

го становища

допомогою машин.ї механІзмі,в. При ОПІ?ияннl

плантаЦіЯХ

високо-

На фото: С. І.

для n>poxo.цy 'l'ехн.і,ки. Завдяки цьо:vrу на кож­

вісімнадцяти rосподарств, вона щороку ви­ роблятиме до десяти тисяч тоин вІтаМlиио! продукції. Уже в цьому роцІ заідси відправ­

за

ударно,

Оснач.

mирпІИИ до десяти сантиметрІв з міжряддями

Перша на УкраїнІ мlжколrоспна овочева фабрика почала дІяти поблизу селища Перво­ майський иа Харківщииі. Створена на кошти

.1Іеио в торговельну мережу

тиме

МАДІНОВ, І.Л.ЯНОВСЬКА.

МІЖКОЛГОСПНА ОВОЧЕВА

І'ЛЯІЦУ

працює

продуктивно.

ПО ШЛЯХУ СПЕЦІАЛІЗАЦП І КОНЦЕНТР АЦІІ

огірків

за

жди,

У ньому брати­

ме участь нраща сортувальниця

партії

працює

кермом автомобі­ ля у рідному гос­ подарстві. Зараз досвідчений спе­ ціаліст вивозить добрива, як зав-

у

цей метод у виробництво.

се­

нах ОЕСР зростає і зроста- Ї

сорту.вання четвертий Всес<JIЮЗНИЙ :КОННУРС визначенню

екс­

в

стою в екОНОМіЦі різко за­ гострилися суперечності

птаософаобрик проводився третій тора ВасильнJJвсblНОГО об'є,днан­ обласний KOНJНYPC сорт~валь- ня птахофа'брик Віра Панас!Jв­ !ниць по визначенню cTaTd добсг на Пару6ець. Третє сорту­ /Вих курчат. Тут зІбралися вальющя БроварсblНОГО ллем­ пташниці та фахlВЦ,1 спецlа- птахорепродунтора Любов Пет­ JIізова,них птахівничих госпо- рівна Литвин.

Хівницт'ві відіграє

становитимуть

стання цІн пtдніметься ще' на 6-8 процент>1в. В утмовах за:гальното за­

за­

.курчаrr і с.кільки зусиль довело-

1978

св!ті досягла 17 Мільйоні,в чоловік проти 15,7 мільйсг на ЧОЛОВік у МИНУЛОМУ ро- \ ці. По-третє, як зазначають експерти, в країнах чле- Ї

МАйСТРЕНКО,

воювала сорту,вальшщя Ножу­ хlвського IІІлемптахорепродук­

ВИ'Сооу майстерність про­ демонстрували пташниці Євге­ ні,я ФедорllВна Висоцька з Бро.­ варського ПЛ8МіІТ1'ахорещюдук­ тора, Юна &і,вна МОІРОЗ Із Бі­ лоцеrжlвської птахофа6рlШ<И, Марія Євстрат!Увна Ловча із племзавОДIУ «Рудня. та інШі. 6 грудня нинішнього рону 1Іа Вист,авцl досягнень на,ро.дното rooподарст,в'3 СРСР у па.в.lльЙо­ ні «ТварИ!ннищТlВО» ltід6удеться

найближчому '

роорахун,ками

бітних

директор радrоспу.

на Почесною І1РaJМОТОЮ 1 гре­ ШQ!ЮЮ преМією в рОЗМірі 100

дарств області. У ;НОIИ\у:рсі брали уча,сть 15 ~ращих сортуs.альниць Із ниївсы!гоo виробничого та Васильківського об'єднань, Не'Резанської, Білощернівської та ГаВР1lщ,вськоУ птахофабрИlК_ Перед присy-I1Нdми виступив начальник 'вІдДіЛW тресту «Н<иївптахonром» Л. А. Ностен,но. Він РОЗlfюв.іIВ присут.ніlМ про те ЯіНе веЛИlНе ;1начення в пта-

неви­ судя­

реДНЬОМУ 3,5 процента. По-друге, розвинутому ка­ Піталістичному світові не вдалося розв'язати і пробле­ му зайнятостІ. На кінець,

Тій п'ятирічцІ.

Галина

місце

зали-,

як і раніше, Більше того,

за

перТіВ,

СПРЯМОlВЗ.ним У вирішенНІі важливих З3lВдань, що стсг ять перед рад:госпом у деся-

Михайлівна НиСіЛЬ. яка н,абра­ ла 99,6 бала. Во.на нагородже­

карбованЦЬв. Дpyrгe

\

зростан­

році

си. Темп» зростання в

ного учасника змагання дає

І.

нинішньо,му

ЧИ з цифр, у

~:~i, Тщ~ вдиОФДеНрО:~УЦlй~~В'~ідВ:

зробило.

\

і

майбутньому західну еконо-, міку чекають ще тяжчі ча- \

ви­

значалИ'Ся за с1'обальною си~ стемою. Переможцем конкурсу стала nташниця Бреів'арського

ор- і

еКОНО·МіЧНОГО

господарського.

в

шались, сокими.

КОНКУРС СОРТУВАльниgь КУРЧАТ Більше десяти

цієї

підсумки

експ'Є,ртами даНі? По-перше, про те, що тем­

пи

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~~~~~s=~~~~

на підприємствах тресту ~Ниї,вIIITaxOOlPOM» було. запроваджено дос8'1.д роботи передових птахофабрик нашої кра·Уни по

про

перспективи

заохоtreння

значний вир<>6нИ!Чий ефект, робить колектИJВ більш ціле-

Лealні УМОІВ соціалістичного змаlГання беруть трудів.ники. Номплексний підхіД до

з'Уз.д'У

Наш

тИ'ЧнІ затрати праЦі. Активну участь у розроб-

1 фак-

капіталіс­

експертами

ганізаЦії,

тара, а іншому-l,В гектара.

хід до ОЦіНки до·с.ягнень кож-

кваліФікацію

товлену

довжина загінок. У результаті виходило, що одному за день треба було викопати картоплю на ПЛОЩі 1,5 гек-

ста-

рання,

чотири

тичні Держави. На нарад'і було подано доповідь, підго-'

ні

що невеликий і не бездоган-

об'єк-

двадцять

хову,валися ПОТУЖJНіСТь ком-

на проДук-

конкретного

Орга­

розвитку країн 3аходу. Про що ж говорять пода­

трудівнині.в на ОGJЮ'Вli комп-

найбільш

членів

го місця, перех,lдних вимпе-

максимально

те, що так чи

інЮ<ше впливає

алlстичИ'Є змаі ГaJННЯ? Ці пи-

часом ДОlIlуокаємо формаJIіЗМ, шаблон. При ор,га' Нlза-

чи іншого

госпу. ЦІнНіСТЬ інДИ'віДуаль-

ДВі

пасивною до роботи. ян за-

форми і

Ців. У цій ваЖЛИВіЙ справІ

того

середньо у виробничих бригЗ!дах, а потім розгля~аються на відкритих парТlЙних зборах робітників рад-

У подІбних реПЛJIR'ах від-

розробляємо умови СОЦіалlс-

тичного змагання,

норму,

ліСтич<Но,го змагання. 3а ос-

-

нраїн

нізаціЇ ЕкОНОМічного СПіВРО­ бітництва і Розвитку (ОЕСР). До Цієї організаЦії входять

ВЗЯ.1Н підвищені особисті зо-

баНна. його технІчний стан, клас.ність механізатора, урсг жайність І рельєф полів,

переВИlRQнати

:вдумливо

бов·язан.ня. При визначенн.!

но'ву взяли індивідуальні соціаліСТИЧНі зобо.в'язання. Вони розробляються безпо-

,всім дого.дИ'Ш?» ЩО Ж, у цьому, мабуть, є ДОЛЯ прав-

МИ не зЗJВЖДИ

Ось як, наприклад, було організовано соЦіалістичне ,,:наганпя хліборобів на збираю;і вроr.(аю картоплі. ВсІ КЮ1баЙ;Jери напередодні

реможц!в, вручення їм вимпелів і грошових премій не всі були задо&ОлеНі. Серед

Тому ми ще раз п-ерегля-

рада

ків_

лів і грошових прем-ій, вра-

Інші

У Парижі ЗЗlНінчилась на­

і творчу активністьтрудову хліборобів І тваринни-

умови соціа-

сторонІ

НА ГРАНІ ПОРАЗНИ

ти

нули існуючІ

в

КОЛОНКА КОМЕНТАТОРА .

піднЯ-

важливІ моменти. І не див-

механ!заторlв МОЖІНа було ПОЧ(УТИ танІ розмови: «O!rробували б ІТередовики на cTapOtМy ТРЗJкторl

ди. Головна ж причина в ін-

пере~южц:в,

обсягу виробітку, неоБХіднсг го для завоювання призово-

змагання. Чи за,вжди так у :нас БYlває? Чому подібнl заходи іНОД·і залишають людей байдужими? Часто у відіПовl,дь можна почути: «Хіба

значенні

ків та спеЦіалісТів господарства.

но, що після визначення пе-

ється головна мета заохочення - дальше підвищен:ня результатів трудового

шому.

без актиsної участі у Rирпб-

зз­

ки машин І вІдстань, на яку транспортували добрива. 3а-

лишалися

подією свят-

;новою. Тільки

завда,ння

З2.0ХОЧ"В~ ЛЬНИХ

xo~iB У TPY~OBO:l1Y змаганнІ радгоспr.иНів більш глибо­ кою і ефективною, допомог­ ло вапобігти ПО~IИЛОН при ви­

них

ва,нтажів

Основна

в

умовах

част;ка

спе­

маШИЕ

сереДНЬОЇ вантажопідйомності надходить з кон.веЙєра

Горьковського. автозаводу. На нових самоскидах замість бензинових дизельні

тю

НОВЕ ЖИТТЯ . е

115

встановлюються

двигуни

кінських

о

потужніс­

сил. При

цьому

вантажопідйомність

зростає з

3,5

4

до

ТОНН.

Московський автозавод ІменІ І. О. Лихачова почав поставляти сільському подарству тривісний. з

гос­ дво­

ма

мос­

ведучими

тами

задніми

автомобіЛь

8

підйомнІстю машини

може

вантажо­

тОнн.

Шасі

служити

встановлення

для

спеціальних

фу'ргонlв, кузовів і цистерн. у створ-ення техніІ\И для села внесуть свій вклад і робіТники НамА3у. НаСТJП­ ного

мі

року

почне

авто гігант

на

виробництво

Ка­

само­

СКИД них автопоїздів з півпрИ'Чепами. здатними

на­ дсг

ставляти за рейс від 11 до. 15 тонн вантажів. До к!нця десятої п'ятиріч­ ки автомобільний парк кол­ госпів І радгоспів збільшить­ ся і оновиться на 30 процен­ тіВ,

а

середня

йомніСТЬ

кожної

зросте до

4

3

вантажоп і д­

тонн.

CfOp.

маurини (ТАРС).

о

$


Сторічний ювілей 3 грудня цього року у Требухівській середні А школі відбудеться урочисте відзначення 100річчя від дня заснуван-

Піс.~я перемоги Жовтня буреорганізовано і систему народної освіти. 1919 року Требухівська школа оголошена школою першого ступеня.

композиторів, 42 УЧИ1'елі, 27 офіцері в Радянської Армії. З кожннм роком все більше юнаків і дівчат із середньою освітою залишається працюва-

ня

У

ти в рідному господарстві. Ли-

цього

навчального

закладу.

На свято, яке розпочнеться о 18-00, запрошуються

З

школи

і вчителі років.

випускники

школи різних

а сторіччя

школу

ло б.1ИЗЬКО \850

закінчи-

чоловік, ее-

редню освіту здобуло в ній 1327 вихованців. Історичні матеріаШI засвідчують, що в

.'10

ніli

навчалося

став освітній

училище.

велося тільки РОСlИською та латинською мовами, бо націона.1ЬНИХ мов царський уряд не

визнавав. У школі навчалися переважно діти заможних ее-

1890 році з 10, а у 1895 році з 86

82 - 8.

у

9,

ведуть 60

дітей у .

ЦІ·В.

педагоГІВ.

Уже зараз

успіхів

вихованні

С. Г. Бабич,

навчанні

І. С. Ковбасин-

Л.

П.

М. М. Якубовська та інші. Дирекція, увесь педагогічний колектив школи, її сьогод-

ПУСКНИК1в

ніна

нішні

мають

. вузах

вищу

освІТУ,

ви.

ми

відзначені

кращі

63

хованці. У числі

школи

ви-

можців

випускників

поетів,

кімнати

Бойової

ела-

гання

соціалістичного

щорічно

міст-героїв

зма-

путівками

Ленінграда,

прізвище,

щиро

і

вітають

мер

чистий

до

вечір.

М.

організатор

Моск-

та

полку,

в якому

Відомості

які

служив,

надсилати

до

15

грудня 1977 року.

Е. КРИКУНОВ, військовий комІсар об'єдHaнoro

КОВТУН,

позакласної

позашкільної

та по'

час проходження служби в дивізії і свою домашню адресу.

усіх

вчителів,

ім' я

батькові, рік народження, но-

ВЧИJ1ИСЯ і працювали у Требухові і запрошують їх на уро-

нагороджують

туристськими

артистів,

учні

випускників

Більше половини учнів навчається на «4» і «5». Пере-

4 кандидати наук, 6

худежників,

та

військкомат про себе такі дані:

Загородько,

перейшла на кабінетну систему, завершується переобладнання кімнати-музею В. І. Ле-

навчаються у

ні, повідомити у Броварський І

Г. Н. Мелещенко,

Ве.1ИКИЙ загін високоосвічених трудівників підготувала школа. Більше двохсот її ви-

.

Прохання до учасників Ве­ ликої Вітчизняної війни, які воювали у складі дивізії і про­ живають у Броварах та райо­

требухівчан

Р . М ."Х а Р че н ко, ГАМ ь . . е.1-

ниченко,

і-і

но почесний знак для ветера-

Головань, О. С. Комар, Т. Ф.

школа повністю

дивізії

армії затвердже­

нів дивізії.

ський, М. Б. Пасічна, А. І. Суботін. Іх багатий досвід переймають молоді педагоги Т. Р. ЛазареНІ<О,

Червонопрапор­

стрілецької

гвардlИСЬКОЇ

завдання

У

юних

ної

CTen;JHeUb, С. С. Мельниченко,

добудови складе і 250 тисяч карбован-

мільйон

країни. За тридцять випусків ЗОJl0ТИМИ та срібними медаля-

завершили навЦ і з 56 "'чнів J

чання лише

вартість

ОСВІТУ

Радою ветеранів 195-ї Но­ вомосковської

добиваються вчителі В. П. Красовська, К. П. Книш, Г. Д.

ці. Після завершення робіт по

.!'Іині у !ребухібвській cep~д-

виконуючи

Внсоких

і

дить Сf!ітлими приміщеннями класів і кабінетів, і8 з яких

споруджен,ню спортивного та актового залів, двох маистереиь і приміщення бібліотекн

здо уває

всеобучу.

вхо-

ІЩ кількість учнів сягала 720 чоловік. ШКОЛІ

повністю

випускників.

добудовано у нинішньому ро-

ще 70

лян. але й вони не завжди закінчува.1И її. Так, у 1877 ро-

і1

У своє сторіччя школа

8етерани, ВідгуКНіТЬСЯ!

рі праці та відпочинку, жовтенятському таборі, у турпоходах та екскурсіях. Протягом останніх десяти років колектив працює 6ез другорічників,

радгоспі

10 класу. Напере-

1001.. учень,

року Бикладання тут

році в

залишилося

додні Великої Вітчизняної віА-

краІНУ знань

народ:\(.

рівень требухів-

рез вісім років відбувся пер-

ший випуск

До

1917

ше У цьому

193\ році до семирічки ходило 325 дітей. А ще че-

Нlн

початкове

до

чан. У

1877 році уТребухові відкри- сільське

то земську шкопу

щорічно

ста і більше учнів. Різко ]ро_

&и, Севастополя та інших. Школа постійно дбає про оздо­ ровлення своїх вихованців. Усі вони провели літо у та60-

ра

.... мі ськв ... ... ськ-

комату_

роботн.

~

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~=~=~=~=~~~~~~~~~=~~~~=~=~~и~~.~~~~=~=~==~5~====~~~

ЗАСЛУЖЕНИЙ УСПІХ

Постановка

комедії Л.

Юх­

те,

ГЛljбоко

виписаними

розичливого

сцен,

Яшкою-артилеристом (Михай­ Гайдак) . Роль Попандопу­

складністю декорації та бута­ форії. Хоча багато ролей доручили дебютантам,

вони

.10

ло з великою виконав Микола

прекрасно

Розкриттю характерів героїв, тогочасної атмосфери великою мірою сприяла музи­

Матвієнко.

Процес

підготовки

вистави

б.1ИЗИТИ

до

і

поста­

намагапися

вимог,

що

ка Б. Александрова, яка йшла

на­

у вигляді фонограми. Задово­ .1ення трудівників села виста­ вою було висловлене в гаря­ чих оплесках, хороших відгу­

став­

.1ЯТЬСЯ перед театром. Деі!ора­ ція (художник Олександр Г)"" дима, художник по світлу Ва­ силь Пінчук) передавала не лише панораму потопаючого JI

ках

Мапинівки з його білосніжни­ ми хатами-мазанкамн, але й

15.20 15.50 17.25 СУБОТА,

3

ГРУДНЯ

ПРОГРАМА

11.00

т.

«Природа

І

І

т. .музичний Т. Хренников.

архІтектура

люднна..

абонемеит..

ня'.

19.30

ментального

телефільму з

воду

10.00

«Таш-

10.30 .Школа передового досвІду.. 11.00 К. т. Новинн. 11.15 Грають духовІ оркестри. 11.45 .Топ І Топка •. Вистава Хмельинцького

12.30 Концерт УРСР

13.00 13.45 14.10 14.40

лялькового

заслуженої

Марії

К. т. 8ечlрн. казка. (М.). К. т. «Клуб кІноподорожей •. (М.).

Г. ДоніцеттІ. «Дон Паскуале'. l(омІчна опера. (М.). Іиформацlйний випуск «День за

НЕДІЛЯ,

програма народу>.

«ТочелеКТРОПРНJlад',

InьннцькнА.

4

ГРУДНЯ

ПРОГРАМА

ЦТ

9.00 Новини. 9.10 К. т. Гімнастика для дІтей. 9.30 К. т. «Будильник •. 10.00 «Служу Радянському Союзу!. 11.00 1(. т. 8. КаверІн. «Аптека «Гоnубl

кулі..

Теnевистава.

12.30 К. т. «СІльська година •• 13.30 К. т. «Музнчний кіоск •• 14.00 1(. т. «Це вн можете •. 15.00 К. т. Концерт оркестру росlй-

По

К·П~·О~~~~:· НА ОБЛАСТЬ

ка. І курс. «Посnідовність І уі граннця', 11.35 К. т. Історія КПРС. «Ленінська теорія

лістичної ревоnюції.,

12.30

соцlа-

Поnl-

тична економія капіталізму. «Ос-

новні ознакн Імперіаnlзму», 13.2'0 Науковнй комунІзм. «Проблеми вііінн І мнру та сучасний революціііниА процес., 14.10 К. т. ОсноВІ! марксистсько- ленінської есте-

тики. «Внди мистецтва •. (М.).

і5.00 К. т. ДЛЯ ТНХ, хто вступає до ву-

зів. РосІйська мова . • Орфографія складних слів •• (М.).

15.30 К. т. «Людина. Земnя. ВсесвІт.. 16.20

(М.).

Екран

студента

курс. Англійська

лу на приз газети «Заря Востока.: збірна СРСР - збірна Ру_

закінченнІ

9,25 Студентам - заочникам. Фіnософlя. «Методи і форми наукового пізнання., 10.20 Внща математи-

-

заочника.

мова.

«Неза-

15.50 16.20

Способи

перекладу

ську мову'

артистки

Повторення

Ба/!ко.

НІмецька

теми

YKP§aT2~ мова.« .

17.00 18.00 18.15

прнслівннки,.

17.25 18.30 19.00

ДокументальнІ телефіnьми. .Лю;;ителям балету.. К. т. Урочистий вечір, ПРИСВАчеНИй 80-річчю з ДНА народжеНИА письменника М. Ауезова. (М.).

К.

(чоловіки).

(ТБІлісі). панорама •. БагатосерІйний теnевlзlй-

т.

«МІжнародна

т.

1(.

рlі.

1(. т. «І(луб кIНОПОАорожеЙ •• Новини. 1(. т. «Продовження.. Прем'єра

докумеита .. ьиого телефіnьму а циклу «Батькн І Аlти •• 18.45 К. т. «Пісня-77 •• 19.20 К. т. «Радянський Союз очима заруБІжних гостей •• 19.30 Вперше на екранІ ЦТ художнІй фіn",м

21.00 21.30 22.20

«Щоденник

школи •• Програма «Час •• (М.).

директора

К. т. Година 8елнкого сим фо-

нlчиого оркестру.

Науково-популярний фlJlЬМ «Оаза

в

Льодовитому

кінченні

на

«Займенникові

муніі

ниА мультфільм «Прнгоди Незиайка та його друзів'. 3, 4 се-

лежний дlеприслівннковиil зворот,

театру.

ТеJlежурнал «Скарби народу. Концерт. «Здоров'я.. Екран молодих. сШтаб с.8инаХІДник..

Інформаційна

по ПЕРШОМУ СНІГУ.

ри.

Анем ••

обкому Компартії України Ю. В.

.Час.).

Телефільми «Астрахань., кент центр..

23.05

спектак.1Ь.

3вlтують трудящІ Закарпатськоі області. 8 передачі бере участь ських народних Інструментів. перший секретар Закарпатського- 15.25 МІжнародний турнір Із гандбо-

політнчного оглядача газе.,н «Правда. Ю. Жукова. 19.00 Художній телефільм «Небезпеqннlі поворот>. І, 2, ;, серП. (21.00

ПРОГРАМА УТ Кlноподорож «По рІдній країнІ..

21.45

народження

Зустріч акторів Кнївського росlй-

18.00 Новинн. 18.15 К. т. Бесіда на міжнароднІ теми

Програма

т.

дня

роди-

20.30 20.45

«Зачарована піс-

«ВІстІ.. К. т. «Мнстецтво

цик-

22.40 К. т. Естрадний концерт. По за· кінчеииі _ новини.

з

Еднноі

20.45 «На добраніч, дітн!'. 21.00 Програма «Час •• (М.). 21.30 «Під прапором Жовтня.,

дожнlіі телефІльм «Золота юрта..

пу «Міста І людн'.

100-рlччя

«До-

ПОКО-

ського драматнчного театру Ім. Лесі Українн з трудівннкамн за-

12.25 К. т. Тираж «Спортпото.. 12.35 К. т. «Кннгарня'. 13.25 К. т. «В ГОСТЯХ у казки •• Ху-

15.05 К. т. Програма «Здоров'я.. 15.50 К. т. • У світі тварин.. 16.50 К. т. Багатосері/!ннй телевізіilний мультфільм «Пригоди Незнайка ни/! поворот •. І, 2. 3 серії. (21.00 17.25 К. т. «Мінськ •. Прем'ера доку-

До

М. Леонтовнча.

19.00 К.

пошта.. т. Монументально-декоратив-

не мистецтво СРСР.

11.30 К. 12.00 К.

ління •. І серія. .Сузір·я •. «Чуття ни..

118.10

ЦТ

9.00 Новннн. 9.10 К. т. Гімнастика. 9.30 К. т . • Умілі рукн.. 10.00 К . ., . • Для вас, батьки.. 10.30 К. т. Музнчна програма «Ранкова К.

Документальний телефільм рогамн пам·яті.. Художній телефІльм «Мое

про

В. ХЛІБОРОБ, художній керівник Літоч­ KiB~ЬKOГO будннку культу­

зелені садів мальовничого села

На знімку: сцена з спектаклю.

майстерністю Пез. У ролі

Назара Думи виступив Михай­ ло Третяк.

справилися із завданням. Це O.1bra Веремій, Василь Пін­ чук, Надія Даснк, Олексій

новки

далека

ченко), його дружиною Гапу­ сею (Ольга Гайдак), лайливою СОJ1даткою Комарихою (Надія Кириченко), засмученою Васи­ линою (Галина Бригинець),

гумору,

народних

картина

Зустрілися глядачі і зі свої­ ми улюбленими персонажами дідом Ничипором (Петро Зін­

автором

народного

ця

окрузі нишпорить банда отама­ на Гриці ана Тавричеського, сина місцевого багатія Баляс­ ного (ВіIJ<ТОР Бригинець).

характерами героїв, багатством яскравих ліричних фарб, доб­ копоритних

що

від ідилії: йде суворий 1919 рік. Багато лиха зазнали меш­ канці, а тут нова біда в

віда «Весілля в Малинівці» на сі.1ЬськіЙ сцені вимагала від драмгуртківців Літочківського будинку культури особливо відповідального ставлення, повної творчої віддачі. Зумовлювалося це не тільки широкою популярністю улюб­ леного твору, але й його вели­ чезним ідейно-естетичним на­ вантаженням, проникливо й

океанІ..

_ новини. ПРОГРАМА УТ

10.00 «ТеnевlзlАна

школа

По

за-

12.10 12.30

«Посміхнись, Ірино •• Чемпіонка світу І. Дерюгіна. .Мальовнича Україна'. Прикар­

Фотоетюд М. Семиногr 21.30

Продовження внставн «Ппатон Кречет.. По закінченнІ К. Т.

15.50 17.30

Художній фільм .Комсомольськ,.

Новнни.

ПРОГРАМА

паття.

13.00

15.00 16.00 16.30 18.20 19.00 19.30

К. т. ської

Концерт днтячоУ

пис по трансляції культурн «Україна'. «Слава солдатська».

«Зимові

меnодП •.

з

Палацу

Телевізіilний

фестиваль Радянської України. О. ЧУК. «Платон Кречет'. Полтавського

НА

ОБЛАСТЬ

К. т. Документальні телефільми «Художник і СКЛО», «Тільки кві­ ти».

Концерт.

Художні/! телефільм «Моє по­ коління». 2 серія. Пlсні композиторів Українн. К. т. ІнформаціАна програма «Вісті».

ного

20.45 21.00

внхованців Київ­ філармонії. За­

театрів КорнlА­

Вистава музично-драматнч­

'КИївська панорама». К. т. Програма ,Здоров'я., (М.). К. т. Абсолютний чемпіонат СРСР із самбо. (М.). 20.15 К. т. Вечірня казка. (М.). 20.30 К. т. Чемпіонат СРСР 3 баскетболу: «Динамо» (MOCK~a) «Жальгіріс. (Каунас). 21.00 Документальні фільми. (М.). 21.30 К. т. ХудожнІ тел~фlльми «Де ВИ, лицарі?».

18.00 19.00 19.45

театру.

.На добраніч, діти!. Програма «Час •• (М.).

Редштор Є. ФЕДЯli.

'"....---..-··..······....- ........- .........., 1 .............. . . .. .... .............. Броварська госпрозрахункова ремонтно-будівельна

І

дІльниця

ПРИйМАЄ ЗАМОВЛЕННЯ на викоиання малярних робіт. 3вертатися на адресу: м. Бровари, вул. Челюск!на,

:

І

телефон

__ __ __ _ _ 19-5-83.

2;

Адміністрація.

: :

~

УкраїНСЬКНй Філіал Всесоюзног.о інституту сільськогосподарських аерофотогеодезичннх досліджень ПРОДОВЖУЄ ПРИйОМ на чотирнмісячні курсн по пlдготовці технІків ціальністю дешнфрування аерознімків.

за спе­

Зараховані на курси забезпечуються стнпендією.

Звертатися на адресу: м, Бровари, вул. Жданова,

5.

АдмІністрація.

мехаиlзато-

ра».

10.30 Циркова програма. 11.00 К. т. Дnя шкоnярів. 11.40

«Знай, люби, бережи.. «Поезія'. СвоТ вірші читають 8. Бровчеико, І. Рядченко.

Загублене свідоцтво на право власностІ на будинок .1(. 725, видане Вроварською селищною Радою депутатІв трудящих 27 JlЮТОГО 1961 року на житловиіі будинок по вул. Щорса. 51 на ім'я Шкуропадського Семена Миколайовнча, ВВАЖАТИ НЕ ДІИСНИМ.

!':::E:~::~~~:~~::::~:=:::~:~;~::"I"::~~:G:;""I·~=E~:;e~~~;~;~~:~:;r~c~:::~~::E~~~ ',І ';;:~;;~;y~4! Советов народныx депутатов Киевской оБЛ8СТИ, Газета ВІ>ІХОДИТ на украинском ЯЗЬІке,

11.

вул.

БР О ВАР И , Кнівська, 1114.

дент. IІІсце80ГО радІомовлення масовоТ роботи, фотокореспондента

19·3-і8;

-

вІддІлів

промисловостІ,

19·4·67,

"g~~,~~~~~~~~~~~~~~~~#"~~~~~~~~#~~'~'#~#~~~~~~'~~~~~~~~~~~~~"'~~I

Індекс

61964.

Броварська друкарня Київського облуправління в справах видавниuтв, поліграфії і книжкової торгівлі, вул. Київська,

154.

п'ЯТIІИUЮ

Обсяг газети

І

суботу.

0.5 формату «ПраВllа •.

.,.~~~~

Зам.

6398-10.940

#190 1977  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you