Page 1

міської та

районної

рад,

4

районної

державної

березня

адміністрації

ре>к:у

2009

~ff)Ш[Ь[]Q)~Q)

. . . . . . шш шюrвrвшrвшшш Шановні працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення міста і району! Від

імені Броварської районноі; державної

адміністрації та районної ради,

усіх жителів

району щиро і сердечно вітаємо вас і ваші родини з професійним святом!

Ваша копітка і, на перший погляд, непомітна

робота приносить мир, спокій, затишок і злаго-

ду в кожну сім'ю, в кожну оселю.

госпо-

і~!

забезпечуєте

дарства та побутового обслуговування

і!ВІ

· сьогодення, потребує максимальної згуртова-

рюєте належні побутові умови для його

перед ними завданнями і вимогами сьо-

моральних сил з метою створення людям не-

справи великою мірою залежить пра-

господарства,

особливо

осінньо-зимовий

Вітаю вас із професійним святом! Своєю

Ця робота непроста і, в складних умовах

працею

ви

життєдіяльність нашого міста,

ності і наполегливості, напруженості фізичних і

ганізації житлово-комунального

ство-

мешканців. Від вашого ставлення до

обхідних умов для праці, відпочинку і доброго

Завдяки вашому професіоналізму в на селе- настрою. них пунктах району багато зроблено і робиться Щиро бажаємо

для належного утримання житла, вода- і тепло

в

період.

цездатність людей, їхній настрій, атмос-

афце1р1.. а пв1.дст}Іірсипмілаьнснтяві. д3оастнаитннішьонгь0оі Рси1.втнуя-

вам міцного здоров 'я, вели-

кого родинного щастя і благополуччя, сил,

б

тт

населення впораються з поставленими 1.~.~:[

годення.

!~!

ни і подяки за вашу працю.

ІІВІ

Прийміть найщиріші слова щирої ша- ~~!

Міцного вам здоров ·я, безмежного .~!·.'".іС-.:, ._1·';,:і. •.

людського щастя, родинного благопо-

:~~::~·.":;~:оrб;~~~~~,~~~л::::~О:::.~л:;~;~ваr=~::к ::~~~::.: с::~='ник елі• ; ~:1fiiЁ.:f:~J;Ёз~8Ji~~~ ::'р":;н:~·~~:~::::О~У"'' на бла- '. [~;:-j.·,l . в. о. голови райдержадміністрації

голова районної ради

Олексій ДАРМОГРАЙ.

боту про броварчан.

Юрій КУШНІРЕНКО.

,

Переконаний, що підприємства і ор-

в.о.міського голови

_

Ігор САПОЖКО.

і~

ttlli~~~iШ!f4f~[tЩЩJ§БJ@~f)Ш~~&R@~illJ~~ij§ji:i[rj)l[~[@~~~[jj]rtлЩJ:giiliiillШflfJJFJlfliiillfl.fflffJJff1EiillШШШ~f2J&iiillt:dJШШЄft:J.ГtJJGtdfilfi::LГtfГЩ!iillG_Шillff!JtilrJJrillfdfili2ГiП[JJiilirl!ШШШfillrfШiillilif:!ft2ГfJi§JtilitlfЩf.~Шd}lд.:Ч~ff

Свято кращої половини людства

н

апередодні одно­ го з найулюб­ леніших свят - 8 Березня делегації жінок із усіх куточків Броваршини з'їжджалися до Калинів­ ського будинку культури. Тут минулої п'ятниці й відбулося зібрання гро­ мадськості району, на якому пашановували й вітали жінок з їхнім свя­ то~!. У фойє кожну зу­ стрічали квітами і ус­ мішками молоді лейте­ нанти - військовослуж­ бовцічастин Броварсько­ го гарнізону. Та й взагалі того дня всі теплі, ласкаві слова чоловіків - від най­ молодших до найстарших - звучали лише для прекрасної половини людства: жінки-матері, жінки-трудівниці, жінки-берегині до­ машнього вогниша

...

Чоловіки району в особі в.о. голови Броварської РДА Олексія Дармограя та заступника голови райради Васи­ ля Симиненка у своїх виступах були щедрими на компліменти, привітання, веселкові побажання добра, радості, достатку, злагоди, здоров'я та Божої ласки. Во­ ни адресували ці побажання усім жінкам нашого краю­ активним учасницям розбудовчих процесів в Україні, хранителькам сімейних устоїв, вірним подругам і парт­ нерам чоловічої половини людства в подоланні всіх трудношів сьогодення. Заступника голови РДА Вален­ тину Євгенїівну Шульгу поздоровили зі святом 8 берез­ ня букетом квітів, а вона у свою чергу привітала при­ сутніх жінок з цим світлим святом. Олексій Іванович та Василь Іванович нагородили представниць жіноцтва району почесними грамотами РДА та райради і пода­ рунками. Були серед відзначених жінки різного віку, професій. Незмінним було одне: визнання жінки, як промінчика світла в чоловічому царстві, й важливості та

незамінності в uьому житті. З цим погоджувались усі: й нагороджені, й присутні у залі. Одна із нагороджених, мати-героїня семи дітей Світлана Шевчук із Бобрика, після нагородження зізна­ лась, шо їй приємно отримувати подарунки. А ще приємніше, коли ui подарунки дарують власні діти. Ад­ же діти і є тими подарунками долі, які цінуєш найбіль­ ше. Ше Світлана Дмитрівна побажала усім жінкам

зібратися всією родиною за щедрим столе·! і відзначити це свято в оточенні рідних і близьких. Чудовий конuерт став подарунком до свята для усіх присутніх. У ньому юяли участь: зразковий хореог­ рафічний колектив "Струмочок" (керівник Н.Песляк), народний вокальний колектив "Спадщина" та багато інших. Від імені чоловіків один із найменших учасників 4-річний Богдан Кулібаба теж виконав пісню, аби за­ безпечити хороший настрій усім жінкам на свята. Урочистості залишили добрий слід у пам'яті всіх при­ сутніх, бо стали ше одним підтвердженням: жінка і тіль­ ки жінка є саме тією і чи не найважливішою точкою опори, на чиїй доброті, материнській любові, працез­ датності й самопожертві тримаються не тільки сім'ї. Тримається наше суспільство, тримається вся земна uивілізаuія. Світлана ОБОДОВСЬКА.

27 питань було винесено на порядок денний чергової сесії Броварської район­ ної ради V скликання, яка відбулася нап­ рикінці .минулого .місяця у великій залі райдержадміністрації під головуванням Юрія Кушніренка - голови райради. Сесії передувала робота постійних депу­ татських комісій, які досконало вивчали кожне з питань.

Перш за все було заслухано звіт про виконання програми соціально-еко­ номічного,

культурного

і духовного

розвитку Броварського району за

2008

рік.

Інформацію надавала заступник голови РДА Наталія Откидач. Зокрема, було зазначено, шо програма успішно виконана. Про це свідчать високі по­ казники Броварського району серед інших регіонів Київщини. У рейтинго­ вих оцінках Кабінету Міністрів Ук­ раїни та Київської облдержадмі­ ністрацїі, які формуються на підставі статистичних звітних даних, Бровар­ шина посіла перше місце. Це визнання фахової, злагодженої діяльності всіх структурних підрозділів райдержадмі­ ністрації та територіальної громади на­ шого району.

Депутатський корпус затвердив звіт про виконання районного бюджету за

минулий рік по доходах у сумі тис. грн. і по видатках у сумі

156365,9 156852,3

тис. грн. з перевищенням видатків над

доходами в сумі

486,4 тис.

грн., в тому

числі: по загальному фонду районного

бюджету подоходах у сумі 149034,3 тис. гривень і по видатках у сумі 147026 ти­ сяч гривень з перевищенням доходів над видатками у сумі 2008,3 тис.грн.; по

спеціальному

фонду районного

Досяrнення rрома.qи

rІДНО ОЦІНеНІ безпеки та охороні громадського по­

дистами, водіями мопедів.

рядку на території Броварщини. При­ сутні заслухали співробітників Бро­ варського РВ ГУ МВС України в

протягом минулого року у районі вияв­

Київській області. У свою чергу депу­ тати

затвердили

''Громаді

-

районну

програму

громадський порядок" на

2009-2011

роки. "За непростої ситуації, яка сьогодні

склалась у суспільстві, ми повинні за­ хистити права наших громадян", - ре­ зюмував голова постійної комісії з пи­ тань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку Анатолій Косенко. Оптимізація структури ор­ ганів,

установ та організацій,

що

здійснюють заходи з профілактики правопорушень, підвищення рівня фа­

Усього

ж

лено 17 тисяч порушень ПДР, з них 577 - керування автомобілем у нетверезому стані. Основними напрямками ре­ алізації програми є підвишення експлуатаційних показників вулична­ дорожньої мережі району та удоскона­ лення організації руху транспорту та пішоходів, підвишення безпеки паса­ жирських

перевезень,

удосконалення

інформаційно-просвітницької діяль­ ності. Наприклад, планується розроб­ лення нових схем організації дорож­ нього руху у місuях підвишеної небез­ пеки - паваротах на Зазим'я, Пухівку, Скибин, забезпечення пасажирським транспортом таких віддалених населе­

хової підготовки посадових і службо­

них пунктів,

вих

лення контролю за дотриманням зако­

харівка. Після детального вивчення депутати затвердили наступні програми: розвит­

нодавства під час провалження госпо­ дарської діяльності, набуття та

2009-2013

осіб,

котрі

профілактики

проводять заходи з

правопорушень,

реалізації майнових прав,

поси­

усунення

причин виникнення тіньового сектора економіки та створення умов для його

ліквідації, запобігання виникненню злочинів, виявлення та притягання до кримінальної відповідальності осіб, причетних до їх вчинення,

-

це непов­

ний перелік завдань програми. У пла­

нах

-

організація на територіях сіл та

як села

Вільне та За­

ку футболу у Броварському районі на

роки,

подолання дитячо;і

бездоглядності, підтримки сімей з діть­ ми та реформування інтернатних зак­ ладів для дітей "Назустріч дітям" на

2009-2017 роки, відпочинку та оздо­ ровлення дітей у 2009 poui, розвитку Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України на 2009-2013 роки, духовного та національно-культурного розвитку 2009-2012

селищ району громадських пунктів з

Броварського району на

охорони

Громадські

ки, підвищення родючості грунтів. Зат­

формування з охорони правопорядку

верджено нову редакцію Статуту кому­

потрібно забезпечувати засобами зв'яз­ ку, спецзасобами індивідуального за­ хисту та інше. Позитивним було рішення стосовно затвердження районної програми підвищення безпеки дорожнього руху на території Броварського району на

нального закладу районної ради "Бро­

ності землевпорядних органів на тери­ торії району. Після обговорення депу­ тати рекомендували РдА закінчити розроблення проекту програми з удос­ коналення земельних відносин в районі на 2009-2014 роки у термін до 1.05.2009 р. Під час розроблення про­ екту потрібно передбачити заходи, які

2009 рік. Статистика вказує, що за 12 місяців 2008 року на Броварщині за­ реєстровано 119 ДТП (проти 159 у 2007 році), в яких загинуло 10 чоловік (про­ ти 21 у 2007 р.) та 139 травмовано (у 2007 - 178). Зменшення ДТП є резуль­ татом забезпечення безпеки руху на ав­

нерго" Ігор Карпенко стосовно забез­

томобільних дорогах району як органа­

забезпечення споживачів електрое­ нергії нашого району напругою 220 В в

сприятимуть

ми ДАІ, так і органами місцевого самоврядування. Фахівці констатують,

ладів енергоспоживання.

бюджету по доходах у сумі 7331,6 тис.грн. і по видатках у сумі 9826,3 ти­ сячі гривен з перевищення видатків над доходами у сумі 2494,7 тис. грн. Заступник голови РдА Ігор Луценко прозвітував про хід виконання район­ ною державною адміністрацією повно­ важень, делегованих райрадою з пи­

тань здійснення

координації діяль­

прискоренню

проведен­

ня інвентаризації земель та визначен­

правопорядку.

ню грошової оцінки земель несільсь­

що основним_и причинами дорожньо­

когосподарського призначення.

транспортних

Значну увагу під час сесійного засідання було приділено стану бо­ ротьби зі злочинністю, громадської

водіями швидкості, правил маневру­ вання,

пригод

є

перевищення

ро­

варська центральна районна лікарня", оскільки попередній вже не відповідає вимогам чинного законодавства.

Звітував перед депутатським корпу­ сом начальник Броварського район­ ного підрозділу ЗАТ АЕС "Київобле­ печення

надання

послуг

мешканцям

району з енергопостачання. Після де­ тального обговорення

підприємству

було рекомендовано знайти можли­ вості для стабільного та безперебійного

умовах

використання

сучасних

при­

З усіх питань, які розглядались під

час сесії, депутати ухвали відповідні рішення.

грубе порушення правил до­

рожнього руху пішоходами, велосипе-

Лариса ШАПКА.


масштабно зарегульована (на юи не створено дамб, водосховищ, ка­ налів і т.д ). Тобто, зі збереженою у природному стані заплавою. Зав­ дяки заплаві, що забезпечує фільт­ Десна є джерелом рацію води, питної води для ряду великих міст України. Таких, як Київ, Чернігів, Новгород-Сіверський, Короп, навколишні населені пункти Київ­ ської та Чернігівської областей. А ще збережена у природному стані заплава без забудови берегів спри­ яє підтри 11анню гідрологічного ре­

навіть найвагомІШІ капіталовкла­ дення, шо вже сьогодні в країнах Європи робляться в цю сферу, не допоможуть.

·саме виходячи з інтересів держави,

"Щасливий я, що народився на 1воє.му березі, що пив у незабутні оки твою м'яку, веселу, сиву воду, ·одив босий по твоїх казкових виси­ ·ах, слухав рибальських розмов на 1воїх човнах і казання старих про 1 авнину, що лічив у тобі зорі на пе­ екинутому небі ... " Ue із Довженкової "Зачарованої ~сени". І, можливо, як ніколи •аніше актуально звучать сьогодні наведені рядки, і наші спомини Іро річку-легенду України. Та хіба ільки про неї? Учитайтеся в сиву старію України, погляньте на роз1аїття краси й природи

-

гір і рік,

тепів і смерекавих полонин, і по­ іачите: не розуміємо ми сповна, цо володіємо справді неоцінен­ Іим багатством, якого не виміряти Іі мільйонами, ні мільярдами, ні ... ~а скільки завгодно не ставте тут 1улів - виміру не буде. Дорожити 1аємо усім тим і дбати про нього . )о ж зберегти, шо зосталося, 1римножити, що можемо, - не тіль­ ~и наш обов'язок перед минулими юколіннями, але й прийдешніми. Гак, ми багато чому навчилися. -Іавчилися (хоча ой не завжди ро­ Іумно!) приборкувати силу вітру, юди й снігу. Але в багатьох випад-

ках забуваємо про довколишній світ- землю, повітря, воду, на якій живемо, які вдихаємо, п'ємо, з яких пожинасмо плоди і праці рук своїх, і навіть плоди, природою принесені. Ось чому одним із першочерго­ вих завдань держави в період гло­ балізації економіки та намагання промислових гігантів (крупні заво­ ди, фабрики, їхні структурні підрозділи) через дорожнечу землі у великих містах винести їх за межі регіональних центрів, є створення природо-заповідного фонду. Одні­ єю із категорій його є національні природні парки (НПП). Мета їх появи на мапах усіх куточків Ук­ раїни - збереження цінних при­ родних

комплексів та об'єктів, зникаючих видів тварин і рослин, забезпечен­ ня умов для організованого туриз­ му та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах. А ше НПП мають стати місцем еко­ логічної освітньо-виховної роботи наукових дослід­ та проведення жень природних комплексів. Бо те, що буде втрачено сьогодні, завтра повернути й відтворити бу­ де просто неможливо і ніякі,

12.30 Український вимір 12.55 Служба розшуку дітей 13.05 Біатлон. Кубок світу 14.50 Ситуація 15.00 Новини 15.15 Діловий світ 15.25 Погода 15.40 д/с "Це моя країна" 16.00 Tjc "Джин у домі" 16.30 Індиго 16.55 Крок до зірок 17.30 Вікно в Америку 17.50 Ситуація 18.00 Новини 18.20 Український вимір 18.50 Анонс передач 19.00 Точка зору 19.30 Діловий світ 19.40 Світ спорту 19.50 Погода 20.00 "Попередження" 21.00 Новини 21.30 Діловий світ 21.40 Світ спорту 21.55 Погода 22.05 Укр. тиждень моди 22.25 Далі буде ... 22.55 Трійка, Кено 23.00 Підсумки

УТ·1 )б.ОО "Доброго ранку 1 " )б.ОО Ранкова молитва )б.О5, 08.35 Православний календар

)6.10, 07.00, 08.00 Новини )6. 15, 07.1 О, 08.1 О Спорт )6.20 Аграрна країна )6.25 Погода )6.30, 07.25, 08.30 Подіі очима майбутнього )7. 15 Ера бізнесу

Погода Рейтингова панорама Наше здоров'я Енергопанорама Погода Ранкові поради Анонс передач Новини Діловий світ J9.ЗО Погода )9.40 Фольк-musіс 10.50 Служба розшуку дітей 11.00 Жипя триває .. 11.50 Ситуація 12.00 Новини 12.10 Діловий світ

J7.20 J7.30 )7.50 )8. 15 )8.25 )8.45 )9.00 )9.05 )9.20

історико-культурних

та

1+1

із

Х/Ф "Попелюшка Залруддя"

07.05

"Район Бе­ верлі Хіллз" 10.15, 20.15 Т/с "Руда" 11.20, 17.20 Т/с "Повернен­ ня Мухтара" 12.20, 16.00 Т/с "Циганське

09.15, 13.20 Т/с

серце

14.20, 05.15

Т/с

"Район

Мелроуз"

Т/с "Моя nрекрасна

15.20

нянька

22.зо ·тсн· 18.ЗО Т Іс "Єрмолови 19.25 "Погода" 21.20 Tjc "Маргоша" 23.00 "Проспорт"

11.00. 19.30,

ІНТЕР "Гід країнами світу"

06.30 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.25 НОВИt(И 07. 10, 08.10 "Ранок з Інте­ ром"

Т/с

09.10

"Сільська

ко­

медія"

21.ЗО т;с їерорист­

10.10,

ка Іванова

12.10 13.00

"Позаочі" 'Тобі,

справж-

12.20 12.10 Діловий світ 12.20 Погода 12.30 Автоакадемія 12.55 Служба розшуку дітей

УТ-1

06.00 "Доброго ранку'" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 08.З5 Православний

1З . О5 Український вимір

календар

06.10, 07.00, 08.00 Новини 06.15 Спорт 06.20 Аграрна країна 06.25 Погода Об.ЗО, 07.25 , 08 .30 Подіі очима майбутнього 07.10 Спорт 07.15 Ера бізнесу 07.20 Погода Ої.З5 Буд. майданчик 08.10 Спорт 08.15 Рейтингова панорама

08.25 Погода 08.45 Ранкові поради 09. ОО Анонс лередач 09.05 Новини 09.20 Діловий світ 09.30 Погода 09.40 "Поnередження" 10.50 Служба розшуку дітей 11.00 Жипя триває .. 1.1.50 СитуацІя 12.00 Новини ······· сЕРЕдА

18 березня УТ-1

06.00 "Доброго ранку 1 " 06.00 Ранкова молитва 06.05 . 08.25 Православний календар

06. 1О

Новини

.

1З.ЗО Експерти дозвілля 14.00 Здоров'я 14.50 Ситуація 15.00 Новини 15. 15 Діловий світ 15.25 Погода 15.40 д/с "Це моя країна", 1б.ОО Т/с "Джин у домі" 16.ЗО Індиго 17.00 КНУКІМ- новий формат 17.50 Ситуація 18.00 Новини 18.20 Український вимір 18.50 Анонс передач 19.00 Точка зору 19 . ЗО Діловий світ 19.40 Світ спорту 19.50 Погода 20.00 "Слокуса владою" 21.00 Новини 21.ЗО Діловий світ 21.40 Світ спорту 21.55 Укр. тиждень моди 22.10 Громадська варта 22.25 Право на захист

Слорт

Аграрна країна Погода

06.ЗО, 07.25, 08.20 очима майбутнього Новини Слорт

07 .00 07.10 07. 15 07.20

19.ЗО, 22.ЗО їСН"

07.05 "Клуб Міккі Мауса" 08.05, 13.40 Т/с "Район Бе­ верлі Хіллз"

09.20, 20.15 Т/с 10.25, 17.20 Т/с

Ера бізнесу Погода

Подіі

"Руда" "Повернен­

ня Мухтара"

11.25,

1б.10 Т/с "Циганське

серце"

12.35, 18.30 Т jc "Єрмолови" 14.40 Tjc "Район Мелроуз" 15.40 Т/с "Моя прекрасна нянька" 19.25 ·погода"

21.15 23.00

Т/с "Маргоша" "Проспорт"

частини

прилеглих

08.05, 12.35, 1З.ОО Каламбур 09.05 "Місіс Даутфайр". Х/ф

11 .40 , 16.10 Про-Zікаве.uа 12.10 Козирне жипя 12.45 Факти. День 1З.25 "Час Волкова". Tjc 14.15 "У лошуках Галактики". Х/Ф

16.45 їаємниці слідства". Tfc 17.40 "Олери". Т/с 18.45 Факти . Вечір 19.25 Надзвичайні новини 19.55 "Убивча сила". Т "Обручка" "Вогонь ко­

"Знак якості" 1З.10 Т/с "Зачароване ко­ хання" 14.00 Т/с "Мара" 15.00, 21.30 Tj c "Терористка Іванова" 16.00 Т /с "Сліпий-З" 17.00 "Судові справи" 18.00 "Ключовий момент" 20.00 "Подробиці" 22.20 Надзвичайні історіІ

12.10, 05.00

ІСТV Об.ОО Факти 06.15, 07.50 Ділові факти Об.25, 08.00, 09.00 Погода Об.ЗО, 08.35 300 секjгод 06.З5 "Світ Текса Ейворі"

М/с

07.00, 10.10

"Леся+Рома"

Т/с

Сл орт

Погода

09.40 "Спокуса владою" 10.50 Служба розшуку дітей 11.00 Жипя триває ... 11.50 Ситуація 12.00 Новини 12.10 Діловий світ 12.20 Погода 12.30 Далі буде ... 12.55 Служба розшvкv дітей

12.05 Т/с "Колобков" 13.31) Репортер 13.3:5 М/с "Веселі мелоді1~ 14.0.5 Мjс "Бетмен" 14.2; М/с "Підлітки-титани" 14.5), 16.20 Тееп Time 14.55 Т/с "Ліззі Макгуайр" 16.25, 20.15 Т/с "Ранетки" 17.15 Т/с "Відчайдушні домогосnодарки"

Т/с "Щасливі ІІЗзом" 19.15 Спортрепортер 22.05 Х/Ф "Шостий день"

18.05, 21.10

УКРАЇНА 06.СО Мультфільми

·у пошуках істини." "Російські сенсаці1~ "Кулагін та партнери"

гивні лодіі 06.~5. 17.30, 19.25 Погода 06 . :-О, 17.35 Критична точка 07.<0 Срібний апельсин 08.(0 Зірки гумору

НОВИЙ КАНАЛ

06.05 Tfc "Солдати-12" 06.50, 07.10, 07.35, 08.40 15.40

Т/с

"Друзі"

07.30, 08.30, 19.20 Погода 09.00 Х/Ф "Бейскетбол" ' 19.25 т 11 12.45 Факти. День 13.15 "Час Волкова". 14.10, 19.55 "Убивча Т/с

15.15, 21.00

08.с:О Зіркові історіі з Іго­ рем Ніколаєвим Т/с "Безмов-

09.00, 14.50

"Підйом"

ний СВІДОК 2" 10.00 Жіпєві сенсації 11.00 Грошові хвилини 12.00, 18.10 Т/с "Колись

кохання" КАНАЛ

Т/с сила".

"Морські дия-

воли". Т/с

Факти. Вечір Надзвичайні новини Жипя без nравил Факти. Підсумок дня

СТБ Т/с Трейс у вогні" Об.50, 08.00, 18 ОО, 22.00 Вікна-Новини 07.00, 08.10 "Бізнес" 07.05 Т/с "Вона написала вбивство" 08. 15 Х/Ф "Два квитки на денний сеанс· 10.55 "Російські сенсаці1~

06.05

11.40 "В лошуках істини" 12.40 "Битва екстрасенсів" 13 .35 "Док. детектив" 14.40, 21.30 Т/с "Кулагін і партнери"

15.10 Т/с "Комісар Рекс" 17.00 "У пошуках пригод" 18.10, 22.20 т;с "Доктор Хаус "Правила жипя" "Російські сенсац;,~

Профіnактика до

Український вимір 1З.З5 Вихідні по-українськи 14.00 КНУКІМ • новий формат 14.50 Ситуація

15.00 Новини 15.15 Діловий 15.25 Погода 15.40 д/с "Це

нодавчому,

можна стояти осторонь, бо ж ідеться про те, чим завтр<І дихати­ ме, що їстимемо, шо, зрештою, за­ в

чуть"

10 11 12

ОО, 19.ЗО Шустер Live ОО Грошові хвилини ОО, 18.10 Т/с "Колись

світ

моя країна" , 1б.ОО Т/с "Джин у домі",

кохання" ій"

16.30. 17.00

Індиго д/ф

"Морські

мис-

ливці"

17.50 Ситуація 18.00 Новини 18.20 Український вимір 18.50 Анонс передач 19.00 Точка зору 19.30 Діловий світ

нащадкам.

06.ЗО "Ранок з 5-им

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30 "Час новин 09 .15, 22.15 "Бізнес-час" 09.ЗО "Автопілот-новини"

09.45 'Тема тижня" 10.15, 13.20, 17.20, 18.35, 22.50 "Погода на курор­ тах"

10.30, 11.30, 12.30, 13.30 "Прес-конференці•"

11.20, 14.15 "Погода у світі" 14.20 їрансл. тижневик" 14.35 "5 елемент" 15.20, 16.20 "Майдан" 17.ЗО "Резонанс

18.20 18.45

"Час економіки" "Київський час"

15.15

Т/с "Ланцюг"

1б.10 Федеральний суддя

Т/с "Ланцюг" Х/Ф "Жив собі дід"

5 КАНАЛ Програма передач Об.О1 "Час-Тайм" Об.15 "Час спорту" Об.25, 09.25, 12.25, 15.25, 17.50, 21.50 "Погода в Україні" Об.ЗО "Ранок з 5-м ·

ОО,

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30 "Час новин " 09. 15, 22.15 "Бізнес-час" 09.30 "Автопілот-новини" 09.45 "Напередодні" 10.20, 13.20, 17.20, 18.35, 22.50 "Погода на курор­ 09

тах"

"Прес­ конференціІ" 1б.15 "Погода у світі" 13.30, 14.30 "5 елемент" 15.30 "Не перший погляд" 16.30 "Мотор- ТБ" 17.ЗО "Особливо небезпечно" 18,20 "Час економіки"

10.30, 11.30, 12.30 11.20, 14.20,

19.40 19.50 20.00 21.00 21.30 21.40 21.55 22.10

А

Володимир НЕБРАТ.

Об.ОО Клуб

06 .00

Об ЗО, 17.00, 19.00 Подіі 06 .40, 17.25, 19.20 Спорт Об 45, 17.30, 19.25 Погода Об 50, 17.35 Критична точка 07 ЗО Срібний алельсин 08 05 Т jc "Чоловіки не пла-

спадок

хотілося б щось залишити. Ой як

5 КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.01 "Час-Тайм" 06.15 "Час спорту" 06.25, 09.25, 12.25, 17.50, 21.50 "Погода в Україні"

14. 50, 16.20 Teen Time 14.55 Т/с "Ліззі Макrуайр"

УКРАЇНА

мо­

хочете,

коли

19.00, 22.00 "Час новин" 19.15 "Новий час" 21.00 "Час" 22.25 "Велика лолітика"

20.20 21 20

15АО Т/с "Друзі" 1б.25, 20.15 Tfc "Ранетки" 17.15 Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 18.05, 21.10 Tjc "Щасливі разом" 19.15 Спортрепортер 19.20 Погода 19.25 Т/с "Кадети" 22.05 Х/Ф "Джинси-таліс­ ман"

й,

ральному плані. Роботу належить виконати справді великомасштаб­ ну- і владним та прироохоронн11х структурам, і органам са~ювряду­ вання на місцях, і сільським гро­ мадам. І втім, і кожному з нас не

13.00 Х/ф "Мій" 15.15, 20.20 Т/с "Ланцюг" 16.10 Федеральний суддя 19.30 Шустер Live 21.20 Х/Ф "Армагеддон"

14.00, 19.00

19.10 20.10 13.05

14.00

Релортер 14.І)5 М/с "Бетмен" 14.25 М/с "Підлітки-титани"

середовища

навколишнього

в Київській області Олександр Ча­ банов. Ні, вони "не тисли" на при­ сутніх. "Головна мета цього заходу, - сказав Олександр Іванович, роз'яснити людям, котрі мешка­ ють на згаданих територіях, щодо необхідності таких кроків у цій сфері, почути їхню думку, довести: тільки турботоюі про майбутне продиктовано такі дії вищих влад­ них структур зі створення НПП. Звісно, справа це не одного дня. Вирішення їі потребує докладення зусиль і в організаційному, й зако­

хотілося б ...

"Доктор

12.55,

рони

НПП в нашому районі. Зініційова-

Хаус"

06.55,

НОВИХ

"Вели" круглий стіл в.о. rолоuи РДА Олексій Дармограй та начюІь­ ник Державнего управління охо­

круглого столу з питань створення

06.20, 17.00, 19.00 ПодіІ 06.40, 17.25, 19.20 Слор-

т;с

...

колишнього середовиw3.

лишимо

хання"

18.45 19.25 22.00 22.45

ПОЯВу

Ui

СТБ

19.05 20.00 20.50

унеМJЖЛИВИТЬ

підпадає під створення національ­ них парків - Літківської, Літоч­ ківської, Рожнівської, Погребівсь­ кої, Пухівської, Зазимської, Жер­ дівської, Богданінської і Семи­ полківської сільрад. А ше на це зібрання були запрошені науковці інституту зоології імені Шмальгау­ зена НАН України, Всеукраїнсь­ кого громадського об'єднання "Національний парк України", благодійного фонду "Київська ландшафтна ініціатива" та інших структур , чия діяльність так чи інакше пов'язана з охороною нав­

довколишнім світом називається ... та ;rесятки інших фактів були озвучені нещодавно на засіданні

06.00 Т/с Трейс у вогні" 06.50, 08.00, 18.00, 22.00

18.10, 22.20

тери­

народного пирога, що природою й

Вікна-Новини 07.00, 08.10 "Бізнес+" 07.05 Т/с "Вона налисала вбивство" 08.15 Х/Ф "Земля Саннікова" 10.50 Х/Ф "Смугастий рейс" 12.40 Х/ф "Фантомас" 14.45 Х/ф "Невірність" 16.15 Х/ф "Лабіринти ко-

·я-

09.ЗО Прес-анонс

тери­

ІСТV 05.35 Факти тижня 06.15, 07.50 Ділові факти 06.20, 08.00, 09.00 Погода 06.30, 08.35 300 сек/год 06.35 "Світ Ейворі". М/с 07.00 "Леся+Рома". Т/с 07.45, 08.45 Факти. Ранок

08.05 Каламбур 09.05, 17.40 "Олери". Т/с 10.55, 16.10 Про-Zікаве ua 11.30, 16.40 "Таємниці

09.35

ку

21.00 "Морські дияволи". Tjc 22.10, 23.00 Свобода слова 22.45 Факти. Підсумок дня

Спорт

на

триметрових бетонних стін навко­ ло обійсть "крутих" на берегах Дес­ ни. До них, поблизу "місць цих обітованих" ні пройти (скупати­ ся'), ні човном (причалити!). Бо ж і написи "Приватна власність", і по­ ява хлог:ців у "камуфляжках" для нас стає пугалом. Але не все ще розікрали-розібрали ... Чимало ще, слава Богові, залишилося. І хай за­ лишається на майбутнє -дітям на­ шим, внукам і правнукам... Ue заслін для "крутеликів", котрі зара­ ди свого задоволення здатні всім пожертвувати, а скоріше прихопи­ ти й зак·Jвтнути шматок спільного

15.40 "Вечірній квартал" 17.40 "Чекай на мене" 19.00 Т/с "Вогонь кохання" 20.00 "Подробиці" 20.ЗО Т j c "Обручка" 22.20 "Месія темних сил"

07.55, 08.55, 12.55, 19.15

парку

бажаНОГО і невиправданого впли­ ву, наприклад, такого, як гідрона­ мив тернорій та забудова прибе­ режних захисних смуг річок і озер. А ше лоява Національного пар­

торій, багатих на флору і фауну. А от чому саме Десна з їі заплавами у межах Київшини та Чернігівшини потрапила до цього переліку, спробуємо пояснити. Вона - Десна - єдина велика рівнинна річка не лише Київши­ ни, а й всієї України, шо не була

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.50 Новини 07.10, 08.10 "Ранок з "Інте­

08.00 Новини 08.10 Спорт 08. 15 Погода 08.45 Ранкові поради 09.00 Анонс передач 09.05 Новини 09.20 Діловий світ

них

до

природного

торії заплави р. Десни з'явилися ше в середині 1980-х років, але й досі є нереалізованою, що ставить лід загрозу цілісність пер­ винного ландшафту долини Дес­ ни. Вкл 'очення ж територій до НПП ДО:JВОЛЯС вберегти ЇХ Від не­

нинішнього й прийдешнього по­ колінь. На території Броваршини саме життя диктує зорганізувати два національні природні парки- "По­ десіння" та "Залісся". Спочатку про "Залісся". Uей НПП передба­ чається створити на базі існуючої вже Державної резиденції "Заліс­ ся" та їі структурних підрозділів й

07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.15

ром"

І

крок на захист матеріальних, при­ родних і духовних цінностей

ІНТЕР Об.ОО "Картата потата" Об. ЗО "Гід країнами світу"

О9.1ОТ

22.50 06 .15 06.20 06.25

07.00, 08.00, 09.00. 17.00.

жиму, ще попереджає зна'ІНУ шко­

ду від паводків внаслідок затоп­ лення те~щторій. дея створення національного

го значення "Конча-Озерна" мож­ на тільки вітати, бо це конкретний

хання·

1+1

тери­

також

ного заказника загальнодержавно­

10.00, 20.ЗО Tjc 11.00, 19.00 Tjc Об. ОО Служба розшуку дітей Об.О5 Т ;с "Сестри по крові"

а

торіальних громад, Прези­ дент України Віктор Юшенко в грудні 2008 року видав Указ "Про розширення мережі та територій національних природних парків та інших природо-заповідних об'єк­ тів". Uим документом підтримано ініціативи обласних та Севасто­ польської міської держадмініст­ рацій про створення в Україні 22 нових та розширення ше п'яти, нині діючих національних парків. Загалом же в майбутньому пла­ нується створення понад 30-ти но­ вих НПП, більшість із яких роз­ мішуватиметься в Карпатському регіоні. На Київщині ж жодного такого парку не існує. І це попри величезний потенціал нашого регіону для збереження природних багатств. Ось чому положення Указу Президента шодо створення на території пристоличного ре­ гіону чотирьох НП П та ландшафт­

не його проведення районною держадміністрацією за участю не тільки природоохоронних служб столичної області, але й голіu сільських громад, територія яких і

Світ спорту

Погода "Батьки і діти" Новини Діловий світ Світ спорту Укр. тиждень моди Відкрита зона. д/ф

"Сіно-солома"

ТОНІС

06.25

700

Як це робиться?

Об.40,

18.40

Програм

"Сильні світу сього"

06.55 Зелена варта 07.30 24 години. "Бізнес· 07.З5 24 години. "Жипя 08 .00, 21.1 О Хіт-парад ких тварин

09.00 Усе що ви маєте 10.00 Зникнення ци

знати

майя

11.15 "Світські хроніки" 11.40 Трансмісія 12.10 Школа ремонту 13.00 Погляд у майбутнє 15.00 "Жипя" 1б.15, 17.20 Одіссея Кусто 18.30, 20.30 "24 години 19.00 Виклик дикій природі 20.00 Кордони 20.55 24 години . "Бізнес" 21.05 Програма " Погода " 22.10 Сім І тварин 22.40 П'ятий 18.45 "Київський час" 19.00, 22.00 "Час новин" 19.15 "Новий час" 21.00 "Час" 22.25 "Народний контроль" ТО НІС Об.ОО Клуб 700 Об.25, 11.40 Як це робиться? Об.40, 07.З5, 18.ЗО, 20. "24 години"

06.55, 07.50, 21.05 ма "Погода"

18.40 Програма "Сильні світу сього"

07.10,

07.З0, 20.55 ни. "Бізнес"

08.00, 21.10

24

ГОДИ·

Хіт-парад ди­

ких тварин

09.00, 19.00

Виклик дикій

природі

10.00, 1б.20 Одіссея Кусто 11.15 "СвітсьКІ хроніки 11.55 Служба розшуку дітей 12.10 Школа ремонту 13.00 Погляд у майбутнє 15.00 "Жипя" 15.30, 22.40 П'ятий вимір 17.25 Хвилюючі моменти 20.00 Кордони 22.10 СімІ 22.35 22.45 22.50 23.00

Прес-анонс Мегзлот Лото, Трійка, Кено

Підсумки

1+1 06.00 Служба розшуку дітей 06.05 Т/с "Сестри по крові" 07.00, 08 .00 . 09.00, 17.00,


19.30, 22.30 "ТСН: Те­ левізійна служба новин 07.05 "Клуб Міккі-Мауса" 08.05, 13.40 Tjc "РайонБе­ верлі Хіллз"

09.20, 20.15 Т/с 10.25, 17.20 Tjc

хання

"Руда" "Повернен­

12. 1О

"Циганське

14.00 Т/с "Мара" 15.00, 21.30 Tjc "Терорист-

ня Мухтара"

11.25,

1б.10

Tjc

Т/с "Єрмоло­

ви

14.40 Tjc "Район 15.40 Tjc "Моя 1

Мелроуз" прекрасна

нянька" 19.25 "Погода"

21.15 Tjc "Маргоша" 23,00 "Проспорт" ІНТЕР Об.ЗО "Гід краінами світу" 07 ОО, 08 ОО, 09.00, 12.00, 17.50 Новини 07.10, 08.10 "Ранок з Інте-

ЧЕТВЕР

19

березня УТ-1

Об.ОО "Доброго ранку!"

Об. ОО Ранкова молитва Об.О5, 08.25 Православний календар

Об. 10, 07 ОО, 08.00 Новини Об.15 Спорт Об.20 Аграрна країна Об.25 Погода Об.ЗО, 07.25, 08.20 ПодіІ очима майбутнього 07.10, 08.10 Спорт 07.15 Ера бізнесу 07.20 Погода 07.40 Ера якості 08.15 Погода 08.ЗО "Корпорація Сімба" 08.45 Ранкові поради 09.00 Анонс передач 09.05 Новини 09.20 Діловий світ 09.30 Прес-анонс 09.З5 Погода 09.40 "Батьки і діти" 10.50 Служба розшуку дітей 11.00 Жиnя триває .. 11.50 Ситуація 12.00 Новини 12.10 Діловий світ

П'ЯТНИЦЯ

20.березни УТ-1 Об.ОО "Доброго ранку 1 "

Об.ОО Ранкова молитва Об.О5, 08.25 Православний календар

Об.10, 07.00, 08.00 06.15 Спорт

Новини

Об.20 Аграрна країна

06.25, 08.15 Погода 06.30, 07 25. 08.20 Подіі очима майбутнього

Спорт Ера бізнесу 07.З5 Буд. майданчик 08.10 Спорт 08.30 "Корпорація Сімба"

07.10 07.15

Ранкові поради Анонс передач Новини Діловий світ 09.ЗО Прес-анонс 09.З5 Погода 09.40 "Знайдемо вихід" 10.50 Служба розшуку дітей 11.00 Жиnя триває .. 11.50 Ситуація

08.45 09.00 09.05 09.20

12.00 Новини 12.1 О Діловий 12.20 Погода

СУБОТА березня

УТ-1 Об.ОО Ранкова молитва Об.О5 Фільм фестивалю Покров Об.З5 Церква на скелі 07.00 "Корпорація Сімба" 07.15 Шевченківський вечір 08.15 Світ православ'я 08.35 Док. фільм 09.00 Анонс передач 09.05 Прес-анонс 09.15 Погода 09.20 Доки батьки сплять 09.30 д/с "Нові святилища" 10.00 Хто в домі хазЯін? 10.ЗО Експерти дозвілля 11.00 Вихідні по-укра'інськи 11.25 Weekeпd на колесах Кордон держави

Погода Парламент

Наша ПІСНЯ Погода

НЕДІЛЯ

22 06.00 06.05 07.40

ка Іванова" 1б.ОО Т/с "Сліпий-З"

17.00 18.00 20.00 22.20

"Судові справи"

"Ключовий момент" "Подробиці" д/п 'Тривалий рейс"

ІСТV Об.ОО Факти 06.15, 07.50 Ділові факти Об.20, 08 ОО, 09.00 Погода Об.ЗО, 08.40 300 секjгод 06.З5 "Світ Ейворі". М/с 07.00, 10.40 "Леся+Рома·

12.20 Погода 12.25 Книга. ua 13.05 Український вимір 1З.З5 Служба розшуку дітей 13.40 Наша пісня 14.20 Хай щастить 14.50 Ситуація 15.00 Новини 15.15 Діловий світ 15.35 Біатлон: Кубок світу. 16.50 Погода 17.00 д/ф "Морські мисливці"

17.50 Ситуація 18.00 Новини 18.20 Український вимір 18.50 Анонс передач 19.00 Точка зору 19.30 Діловий світ 19.40 Світ спорту 19.50 Погода 20.00 "Знайдемо вихід" 21.00 Новини 21.30 Діловий світ 21.45 Світ спорту 22.00 Погода 22.10 Резус-конфлікт 22.45 Прес-анонс 22.55 Трійка, Кено, Максима 23.00 Підсумки 1+1

06.00

Служба розшуку дітей

12.ЗО Кіно.uа 12.55 Служба розшуку дітей 13.05 Укра'інський вимір 1З.ЗО Муз. ua 14.00 "Надвечір'я" 14.30 Темний силует 14.50 Ситуація 15.00 Новини 15.15 Діловий світ 15.25 Погода 15.40 д/с "Це моя країна· 16.00 Tjc "Джин у домі" 16.25 Пазли 17.00 д/Ф "Морські мисливці" 17.50 Ситуація 18.00 Новини 18.20 Укра'інський вимір 18.45 Анонс передач 18.55 Футбол. "Таврія" "Металург" 19.50 Діловий світ 21.00 Новини 21.30 Діловий світ 21.45 Світ спорту 22.00 Погода 22.10 Автоакадемія 22.45 Прес-анонс 22.55. Трійка, Кено 2З.ОО Підсумки

світ

21

11.55 12.15 12.25 13.15 13.55

"Знак якості" 1З.ОО Т/с "Зачароване ко­ хання"

серце"

12.35, 18.30

ром

09.10 т;с "Я - охоронець" 1О ОО, 20.30 Т jc "Обручка" 11.00, 19.00 Tjc "Вогонь ко-

березня

УТ-1 Ранкова молитва Х/ф "Веселі хлоп'ята"

На гостину до Івана Поповича 08.00 Сільський час 08.25 Укравтоконтинент 08.45 "Корпорація Сімба" 09.00 Анонс передач 09.05 Погода 09. 15 Доки батьки сплять 09.25 Підсумочки 09.35 Антивірус дпя дітей 09.55 Крок до зірок 10.25 Служба розшуку дітей 10.30 Нова армія 11.00 Муз. ua 11.30 Стильна штучка 11.55 Погода 12.00 "Лінія долі"

12.35 Здоров'я 1З.ЗО "Околиця" 1З.55 Погода 14.05 Аудієнція

1+1

06.00

Служба розшуку дітей

д/Ф "Чернівці: троянди, джаз та віники" Книга.uа Кіно.uа Футбол. ФК "Львів" "Металург" 1б.50 Погода 18.00 Погода 18.05 Концерт А. Марен"ч 19:20 Геро'і спортивного

14.05

14.35 15.20 15.55

року

21.00 21.20 21.35 21.45 22.45 22.50 23.00

Новини Світ спорту Погода Фольк-musіс Мегалот Лото, Трійка, Кено Шевченківський вечір

1+1 "Подорож у минуле" "Без табу" "Караоке на майдані" "Хто там?" М/Ф "Мої друзі Тиг­ рик та Вінні" 10.40 М/Ф "Улюблений

06.30 07 .ОО 07.55 09.05 10.15

14.35 Благовісник 15.05 д/Ф "Володар клімату" 15.55 Футбол. ФК "Харків"-

07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.15 Спорт З 08.00 до 12.45 мовлення каналу відбуватиметься ТІЛЬКИ на супутник

08.05 Каламбур 09.05, 17.З5 "Опери". Т/с 09.55 "Доктор Ху" Т/с 11.05, 1б.10 Про-Zікаве.uа 11.ЗО, 16.40 "Таємниці слідства". Т jc 12.45 Факти. День 1З.10 "Час Волкова". Т/с 14.10, 19.55 "Убивча сила".

Tjc 15.10, 21.00 воли". Т/с

18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини 22.00 12 шахраїв Укра·іни 22.45 Факти. Підсумок дня 2З.ОО "48 годин". Х/ф 06 05 Т jc "Сестри по крові" О і .ОО, 08.00, 09.00, 17.00, 19.ЗО, 22.ЗО "ТСН: Телевізійна служба новин"

07.05 "Клуб Міккі-Мауса" 08.05, 13.40 Т/с "Район Бе­ верлі-Хіллз"

09.20, 20.15 Т/с 10.25, 17.20 Tjc

1б.50 Погода

1+1 Х/ф "Пригоди ма­ ленького індіанця" 08.20 М/Ф "Улюблений прибулець 08.45 "ТВ-шоп" 09.00 "Лото-Забава"

06.05

10.00 Т/с "Не ~раса по-американськи

11.00 "Караоке на майдані" 12.00 Х/ф "Мимря" 1З.50 "Катастрофи" 14.30 "Танцюю дпя тебе" 17.45, 20.20 Х/Ф "Надія як

"Руда" "Повернен­

ня Мухтара

"Циганське

11.25, 16.05 Tjc серце"

12.З5, 18.ЗО Т jc "Єрмолови" 14.40 Tjc "Район Мелроуз" 15.40 Tjc "Моя прекрасна нянька"

"Погода" Т/с "Маргоша" 2З.ОО "Проспорт"

19.25 21.15

-

09.10 Т/с ·я охоронець· 10.00 Tjc "Обручка" 11.00 Т/с "Вогонь кохання" 12.1 О "Знак якості" 1З.ОО Tjc "Зачароване ко­ хання"

14.00

Т/с "Мара"

06.05 Т jc "Сестри по крові" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.ЗО їСН"

07.05 "Клуб Міккі- Мауса" 08.05, 1З.40 Т/с "Район Бе­ верлі-Хіллз"

09.20, 20.15 Т/с "Руда" 10.25, 17.20 Т/с "Повернен­ ня Мухтара"

11.25, 16.05 Tjc

"Циганське

серце" 12.З5, 18.ЗО Т (с "Єрмолови" 14.40 Т(с "Район Мелроуз" 15.40 Tjc "Моя прекрасна нянька" 19.25 "Погода" 21.20 Т/с "Маргоша" 22.25 "Наша RUSSIA"

ІНТЕР 06.ЗО "Гід країнами світу"

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.50 Новини 07.10, 08.10 "Ранок з Інтером

09.10 Tjc "Я - охоронець" 10.00, 20.ЗО Т(с "Обручка" 11.00, 19.00 Т/с "Вогонь кохання

12.10 13.00

"Знак якості" Т/с "Зачароване ко­

хання

14.00

Т/с "Мара"

прибулець" М/Ф "Братик ведмедик 12.50 "Світське жиnя" 1З.50 Концерт Задорнова. 1б.10 Tjc "Моя прекрасна нянька" 17.З5 Х/ф "Мимря" 19.ЗО "ТСН" 20.00 'Танцюю дпя тебе"

11.20

ІНТЕР 06.20 д/п "Хто убив Олександра Великого?" 07.1 О "Свобода на Інтері" 10.10 "У Городку" 10.50 "Картата потата" 11.ЗО "Квадратний метр" 12.20 Т/с. "І все-таки я кохаю .. 16.20 "Найрозумніший" 18.00 "Позаочі" 18.50 Т/с "Сільська

ко-

"Подробиці"

Концерт М. Задорнова 2З.ОО д/Ф "Фото з Кличко" свідчення життя"

19.30 22.25

"ТСН" "Світське життя"

ІНТЕР

07.50 д/Ф "Фотогорафія з Кличко" Бокс. Віталій Кличко Хуан Карлос Гомес 10.00 "Укра·іно, вставай!" 10.30 Х/Ф "Світе мій" 12. 1О Х/Ф "Любов і страхи Марі1" 14.00 До ювілею В. Ле­ онтьєва "Головний кон­

08.50

церт життя

16.20 "Вечірній квартал" 18.10 Х/Ф "Чорта з два" 20.00 "Подробиці тижня" 20.50 Х/Ф "Сорокап'ятка" 22.40 Х/Ф "Останній імператор"

ІСТV

06.20 Факти 06.35, 07.10 Погода 06.45 "Альф". Tjc 07.15 "Загублені". Т/с

вбивство" Профілактика "СлІДство вели" 1З.55 "Док. детектив" 14.З5, 21.ЗО Т/с "Кулагін та партнери" 15.10 Т/с "Комісар Рекс" 17.00 "У пошуках пригод" 18.10, 22.20 Tjc "Доктор Хаус" 19.10 "Зіркове жиnя" 20.15 "Слідство вели"

08.15 12.45

07.30, 08.30, 19.20 Погода 09.00 Х/Ф "Джинси-талісман

11.35, 19.25 Т/с "Кадети" 12.ЗО Tjc "Колобков" 13.30, 19.00 Репортер 13.35 Mjc "Веселі мелоді1" 14.05 М/с "Бетмен" 14.25 М/с "Підпітки-титани" 14.50, 1б.25 Teen Time 14.55 Т/с "Ліззі Макгуайр" 16.25, 20.15 Т/с "Ранетки" 17.20 Tjc "Відчайдушні до-

"Підйом"

06.55, 15.40

Т/с "Друзі"

15.00, 21.30 Т/с "Терористка Іванова" 15.50 Т/с "Сліпий-З" 16.50 "Судові справи" 18.00 "Ключовий момент" 18.50 Футбол."Металіст" "Динамо" (КИів) 21.00 "Подробиці" 22.30 "Валерій Леонтьєв" ІСТV 06.05 Факти 06.20, 07.50 Ділові факти 06.30, 08.00, 09.00 Погода 06.35, 08.З5 300 сек(год 06.40 "Світ Ейворі". М/с 07.10, 10.15 "Леся+Рома". 07.45, 08.45 Факти. Ранок

08.05 Каламбур 09 05, 17.35 "Опери". Т/с 10.55, 16.10 Про-Zікаве.uа 11.35, 16.40 "Таємниці слідства". Т/с 12.45 Факти. День 13.15 "Час Волкова". Т/с 14.10, 19.55 "Убивча сила". Т/с 15.15, 21.00 "Морські дияволи". т;с 18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новин 22.00 Спецрозслідування

15.00 Tjc 'Терористка Іванова"

16.00 17.00 18.00 20.00 21.30

Т(с "Сліпий-З" "Судові справи" "Ключовий момент" "Подробиці" "Свобода на Інтері" ІСТV

06.00 Факти Об. 15, 07.50 Ділові факти Об.20, 08.00, 09.00 Погода Об. ЗО, 08.35 300 сек(год Об.З5 "Світ Ейворі". М/с 07.00, 10.15 "Леся+Рома· 07.45, 08.45 Факти. Ранок

07.55,08.55,

12.55,

19.15

Спорт 08.05 Каламбур 09.05 "Опери". Tjc 10.50, 16.05 Про-Zікаве.uа 11.30 "ТаємницІ слідства". Т/с 12.45 Факти. День 13.10 "Час Волкова". Tjc 14.10, 19.55 "Убивча сила". Т/с 15.15 "Морські дияволи". Т(с 16.40 "Вічно молодий". Х/Ф 18.45 Факти. Вечір 19.10 Добрі новини 19.25 Надзвичайні новини 21.05 Максимум в Укра'іні 21.45 Ти не повіриш' ІСТV 06.З5 Факти

06.50, 07.ЗО Погода 06.55 Автопарк 07.З5 "Примадона". Т/с 10.30 "Леся+Рома". Т/с 11.15 Анекдоти 11.З5 Квартирне питання 12.45 Факти. День 12.55, 18.55 Спорт 1З.ОО Життя без правил 13.25 "Убивча сила". Tjc 14.30 "Хлопчик із кальцію". Х/ф 1б.25 "ШахраГ. Хjф 18.45 Факти. Підсумок дня 19.00 "День "Д". Х/Ф 20.50 "Шосе смерті". Х/ф 22.35 "Дев'ята брама". Х/ф

06.05 07.25 08.00 09.00 10.05 10.45

"Щасливі

разом"

Спортрепортер Хjф "Звичка женитися"

19.15 22.05

УКРАЇНА

Tjc "Солдати" 06.50, 07.10, 07.З5, 08.40

"Улюблені мjф" "Еники-беники"

·у пошуках пригод" "Імо вдома" "ВусоЛапоХвіст" "Улюблені мjф"

09.00 Квартирне питання 10.00 Ти не повіриш' 10.55 Козирне жиnя 11.25 Чудо-люди 12.00 12 найкращих шахра'ів України

12.45 Факти. Світ 12.55, 19.25 Спорт 13.00 Спецрозслідування 1З.25 "Мисливці за старовиною". Tjc 14.20 "Клятва". Х/ф 16.55 "День "Д". Хjф 18.45 Факти тижня 19.ЗО "Непереможний". Х/Ф СТБ "Улюблені мjф" ·у пошуках пригод"

06.50, 17.35 Критична точка 07.30 Срібний апельсин 08.05 Т/с "Чоловіки не плачуть"

09.00 Т jc "Безмовний свідок" 10.00, 19.ЗО Шустер Live 11.00 Грошові хвилини 12.00, 18.10 Т/с "Колись прийде кохання"

13.00 Х/Ф "Олівер Твіст" 15.15, 20.20 Tjc "Ланцюг" 16.10 Федеральний суддя 22.20 Х/Ф ·на лезі бритви"

могосподарки"

18.05, 21.10 Tjc

НОВИЙ КАНАЛ Об.О5

СТБ

медія''

20.00 20.30

07.00, 08. 1О "Бізнес" 07.05 Т/с "Вона написала

Спорт

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10 "Ранок з Інтером

Вікна-Новики

07.55, 08.55, 12.55, 19.15

ІНТЕР Об. ЗО "Гід кра'інами світу"

"Кривбас"

18.00 Діловий світ 18.40 КВК-2008 21.00 "Культурний фронт" 21.25 д/ф "Фіалка терору" 22. 15 Наш футбол 22.55 Трійка, Кено, Максима 23.00 Ера бізнесу. Підсумки

"Морські дия-

СТБ

06.05 Т(с "Грейс у вогні" 06.50, 08.00, 18.00, 22.00

06.00, 05.45 Мультфільми 06.ЗО, 17.00, 19.00 ПодіІ 06.40, 17.25, 19.20 Спорт 06.45, 17.30, 19.25 Погода Факти. Підсумок дня "Інші 48 годин". Х/ф

22.45 23.00

СТБ

06.05 Т/с "Грейс у вогні" 06.50, 08.00, 18.00, 22.00 Вікна-Новини 07.00, 08.10 "Бізнес" 07.05 Т/с "Вона написала вбивство" 08.15 Х/Ф "Балада про відважного лицаря Ай­ венго .. 10.50 "Зіркове жиnя" 11.50 "Нез'ясовно, але факт" 12.45 "Слщство вели" 13.40 "Док. детектив" 14.40, 21.30 Tjc "Кулагін та

КАНАЛ Програма передач "Час-Тайм" "Час спорту"

5

06.00 06.01 06.15 06.25, 09.25, 12.25, 15.25, 17.50, 21.50 "Погода в Україні"

06.30 "Ранок з 5-им" 09 ОО, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1400, 15.00, 16.00, Гонконг"

11 ОО. 19.25 Tjc "Кадети" 12.05 Т/с "Колобков справжній полковник 1З.ЗО, 19.00 Репортер 1З.35 М/с "ВесеЛІ мелодіі 14.05 М/с "Бетмен" 14.25 Mjc "Підпітки-титани" 14.50, 1б.20 Teen Time 14.55 Т/с "Ліззі Макгуайр" 16.25, 20.15 Tjc "Ранетки" 17.15 Tjc "Розпачливі домогосподарки

18.05, 21.10 Tjc

манка"

партнери

15.10 Tjc "Комісар Рекс" 17.00 "У пошуках пригод" 18.10, 22.20 Tjc "Доктор Хаус" 19.10 "Моя правда" 20.10 "Слідство вели" НОВИЙ КАНАЛ Т/с "Солдати-12" Об.50, 07.10, 07.З5, 08.40 "Підйом" 06.55, 12.55, 15.40 Т/с "Друзі"

06.05

07.30, 08.30, 19.20 Погода 09.00 Х/Ф "Божевільний 22.45 Факти. Підсумок дня 23.00 Голі та смішні СТБ

06.05 Tjc "Грейс у вогні" 06.50, 08.00, 18.00, 22.00 Новини

07.00, 08.10 "Бізнес" 07.05, 00.55 Т/с "Вона на­ писала вбивство" 08.15 Х/ф "Де знаходиться нофелет?" 10.40 "Моя правда" 11.40 "Нез'ясовно, але факт" "Слідство вели" 1З.50 "Док.детектив" 14.ЗО "Кулагін та партнери" 15.00 Tjc "Комісар Рекс" 16.55 "ВусоЛапоХвіст"

12.50

Х/Ф "Біле сонце пустелі"

18.10

Концерт Ю. Гальцева та Г. Вєтрова 22.20 Х/ф "Справжня Мак­ кой"

20.00

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Служба розшуку дітей 06.05 Tjc "Солдати-12" Об.50, 07.10, 07.35, 08.40 "Підйом

06.55,

12.55,

15.40 Tjc

"Юрмаліна-2004" Концерт Ю. Гальцева та Г. Вєтрова 16.00 Х/ф "Фантомас роз­ лютився" 18.00 "Історіі кохання" 19.00 Х/Ф "Біле сонце nус­ телі"

12.50 14.00

21.50 22.55

"Зіркове жиnя" "Моя правда"

НОВИЙ КАНАЛ

05.55 07.55 09.40

Х/Ф "Уолл-Стріт" Хjф "Зевс і Роксана" Будинок, закритий на

ремонт

10.З5 Зоряні драми 11.20 Інту'іція 12.15 Х/ф "іі кращий пас" 14.10 Х/Ф "Попелюшка-суперзірка" 1б.ОО Х/Ф "Особливості національно·і риболовлі"

18.00 Х/Ф "Служителі закону" 20.15 Х/Ф "Жінка-кішка" 22.05 Хто проти блондинок? 17.00 18.00 19.00 20.00

"За Вікнами" "Паралельний світ" "Битва екстрасенсів" Х/ф "А я кохаю одру-

женого"

22.05 Х/Ф "Квартет для двох"

НОВИЙ КАНАЛ

06.10 Х/ф "Їі кращий пас" 07.45 Церква Христова 08.00 Запитаєте в доктора 08.30 Руйнівники міфів 09.ЗО Х/Ф "Скубі Ду" 11.05 Х/Ф "Попелюшка•суперзірка·

12.55 Шоуманія 1З.ЗО Ексклюзив

06.20 08.00 09.00 "Їмо вдома" 10.45 Х/Ф "Баламут" 12.20 "Нез'ясовно, але факт 13.20 "В пошуках істини" 14.00 "В пошуках істини" 14.40 "Слідство вели"

14.10 Аналіз крові 14.45 Зоряні драми 15.35 Іпfо-шок 16.30 Tjc "Щасливі разом" 16.55 Х/ф "Дублери" 19.10 Х/ф "V значить венде­

15.ЗО "Док.детектив" 16.00 "Правила життя"

21.ЗО Хто проти блондинок? 22.35 "Файна Юкрайна"

та"

"Щасливі

разом"

19. 15 Спортрепортер 22.05 Х/Ф "Весільна лихо­ УКРАЇНА

06.00, 06.30, 06.40, 06.45, 06.50,

05.45 Мультфільми 17.00, 19.00 Подіі 17.25 Спортивні подіі 17.30 Погода 17.35 Критична точка

07.ЗО Срібний апельсин "Чоловіки не пла-

08.05 Т jc чуть

09.00 Tjc "Безмовний свідок" 10.00 Шустер Live 11.00 Грошові хвилини 12.00, 18.10 Т/с "Колись прийде кохання

"Друзі" 07.ЗО, 08.ЗО, 19.20 Погода 09.00 Х/Ф "Весільна лихо­ манка" 11.00, 19.25 Tjc "Кадети" 12.05 Т jc "Колобков справжній полковник" 13.30, 19.00 Репортер 13.35 Mjc "Веселі мелодіІ' 14.05 Mjc "Бетмен" 14.25 Mjc "Підпітки-титани"

14.50, 16.20 Teen Time 14.55 Tjc "Ліззі Макгуайр" 16.25, 20.15 Tjc "Ранетки" 17.15 Т/с "Відчайдушні домогосподарки" Т/с "Щасливі

18.05, 21.10 разом

19.15 22.05

Спортрепортер Тільки правда

УКРАЇНА

06.00 Мультфільми 06.30, 17.00, 19.00 Подіі 06.40, 17.20, 19.20 Спорт Об.45, 17.25, 19.25 Погода 06.50, 17.35 Критична точка 07.30 Срібний апельсин 08.05 Tjc "Чоловіки не nлачуть"

09.00 10.00 11.00

Т/с "Безмовний свідок" "Умора" Грошові хвилини

УКРАЇНА

05.00 Шустер Live 09.00, 19.00 Подіі 09.20 Спорт 09.25 Погода 09.30 Срібний апельсин 10.ЗО М/с "Мисливці на привидів" 11.00 Зірки гумору 11.45 Х/ф "Д'Артаньян і три мушкетери" 16.45 Хjф "Іноземці" 19.ЗО "Дві зірки" 22.00 Жиnєві сенсаціі

5 КАНАЛ Програма передач "Час- Тайм" Об.15, 07.05 "Час спорту"

06.00 06.01

06.25. 07.15, 09.2.0, 11.20, 15.25, 17.50, 21.50 "По­ года в Укра'іні"

06.30 "Час економіки" 06.45, 08.45 Огляд преси 06.50, 10.20, 17.20, 22.50 07

"Погода на курортах" ОО, 07.30, 08.00, 09.00,

УКРАЇНА

06.00 Мультфільми 06. ЗО, 09. ОО Подіі 06.50 Спорт Об.55 Погода

Хjф "Двоє під однією парасолькою" 09.30 Срібний апельсин 10.ЗО Mjc "Мисливці на привидів" 11.00 Х/ф "Іноземці" 13.20 "Дві зірки" 15.55 Футбол. "Шахтар" "Ворскла" 18.00 Щиросердне зізнання 19.00 Подіі тижня 19.ЗО Х/Ф "Денний дозор" 22.20 Футбольний у'ік-енд

07.00

5 КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.01 "Час- Тайм" 06.15, 07.05 "Час спорту" 06.25, 07.15, 09.20. 15.25, 17.50, 21.50 "По­ года в Укра'іні" 06.ЗО "Київський час"

ОО,

20.30, 23.00

06.25, 11.40 Як це робить­

09. 15, 22.15 "Бізнес-час" 09.30 "Автопілот-новини" 09.45 "Напередодні" 10.20, 13.20, 17.20, 18.35, 22.5 "Погода на курортах" 10.30, 11.30, 12.30 "Прес-

06.40, 07.35, 1?:30, 20.30 "24 години" Об.55, 07.50, 21.05 "Погода" 07.1 О, 18.40 Програма

17.00, 18

"Час новин

ся?

конференці.І'

11.20, 14.20,

1б.15 "Погода

у світі"

14.ЗО "5-й елемент" 15.ЗО "Зверни увагу" 16.30 "Арсенал"

13.30,

17.30 "482" 18.20 "Час економіки" 18.45 "Київський час" 19.00, 22.00 "Час новин" 19.15 "Новий час 21.00 "Час 22.25 'Територія закону" ТОНІС Клуб 700

06.00

13.00 Х/Ф "Дика любов" 15.15 Т/с "Ланцюг" 16.10 Федеральний суддя 19.15, 21.30 Шустер Live. Спеціальний випуск Футбол"Шахтар"

19.25

"ЦСКА" (Москва)

22.00

"Умора"

5 КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.01 "Час-Тайм" 06.15 "Час спорту" 06.25, 09.25, 12.25, 15.25, 17.50, 21.50 "Погода в Укра'іні" 06.ЗО "Ранок з 5-им" 09.00, 10 ОО, 11.00, 12.00,

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 23.00 "Час новин"

09.15, 22.15 "Бізнес-час" 09.30 "Автопілот-новини" 09.45 "Напередодні" 10.20, 1З.20, 17.20, 18.35, 22.50 "Погода на курортах" 10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО "Пресконференціі у прямому ефірі" 11.20, 14.20, 16.15 "Погода у світі" 1З.ЗО, 14.ЗО "5 елемент" 15.30 "Феєрія мандрів"

12.00, 18.10 Т/с "Колись прийде кохання

13.00 Х/ф "Повітряні пірати" 14.30, 20.30 Tjc "Ланцюг" 16.10 Федеральний суддя 19.30 Щиросерде зізнання 21.25 Шустер Live

5 КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.01 "Час-Тайм" 06.15 "Час спорту" 06.25, 09.25, 12.25, 15.25, 17.50, 21.50 "Погода в Украіні"

"Сильні світу сього" "Бізнес" Хіт-парад ди­

07.30, 20.55 08.00, 21.10

ких тварин

природі

10.00,

16.15

11.15 "Світські хронІки" 11.55 Служба розшуку дітей 12.10 Школа ремонту 13.00 Погляд в майбутнє 15.00 "Життя" 17.25 Хвилюючі моменти 20.00 Кордони 22.1 О Сім І тварин 22.40 П'ятий вимір 16.30 "Драйв" 17.30 "Територія закону" 18.20 ·час економіки" 18.45 "Ки'івський час" 19.00, 22.00 "Час новин 19.15 "Новий час" 21.00 "Час" 22.25 "Резонанс" ТОНІС

06.00 Клуб 700 06.25, 11.40 Як це робиться" 06.40, 07.35, 18.30, 20.ЗО, "24 години" 06.55, 07 50, 21 05 "Погода 07.10, 18.40 Програма "Сильні світу сього" 07.ЗО, 20.55 "Бізнес" 08.00, 21.10 Хіт-парад ди­ ких тварин

09.00. 19.00 Виклик дикій природі

1б.20 Одіссея Кусто Програма "Світські хроніки" 11.55 Служба розшуку дітей

10.00, 11.15

12. 1О Школа ремонту 13.00 Погляд в майбутнє 15.00 "Жиnя" 15.30, 22.10 П'ятий вимір 17.25 Хвилюючі моменти 20.00 Кордони 17.ЗО "Феєрія мандрів"

18.20 "Час економіки" 18.45 "Ки'івський час" 19.00, 22.00 "Час новин" 19.15 "Новий час" 21.00 "Час" 22.25 "Особливо небезпечно" ТО НІС

06.00 Клуб "700" 06.25, 11.40 Як це робиться? 06.40, 07.35, 18.30 "24 години"

06.55, 07.50, 21.05

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

07.ЗО,

20.ЗО "Час новин "Бізнес-час· 09.ЗО "Автопілот-новини" 09.45 "Напередодні" 10.20, 13.20, 17.20. 18.З5, 22.50 "Погода на курор­

09.15, 22.15

тах

11.ЗО, 12.30 "Прес­ конференціІ" 11.20, 14.20, 1б.15 "Погода у світі" 13.30, 14.30 "5 елемент" 15.ЗО "Своїми очима" 1б.ЗО "На межі"

10.30,

10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00 "Час но­ вин"

"Бізнес­

"Погода у світі" "Бістро-ТБ" "Хроніка тижня "Не перший погляд 11.ЗО "Автопілот-тест" 11.45 їехнопарк 12.ЗО "482" 13.15 "Нац. університет дер­ жавної податково'і служ­ би Укра'іни" 1З.ЗО "Драйв" 14.25 "Страва від шефа" 14.40 Тра долі" 15.30 "Зверни увагу 16.30 "Арсенал" 17.30 "Час за Грінвічем" 18.20 "Народний контроль"

08.30 09.30 10.30

06.45, 08.45 Огляд преси 06.50, 10.20, 13.15, 17.20, 18.15, 22.50 "Погода на курортах"

07.00. 07.ЗО, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 "Час новин 07.З5, 08.10, 22.15 "Бізнес­ час

20.55 "Бізнес" 08.00, 21.10 Хіт-парад ди­ ких тварин

09.00, 19.00 Виклик дикій природі

10.00 Сім'я від "А" до "Я" 10.30, 15.ЗО, 22.10 П'ятий вимір "Світські хроніки"

11. 15 12.10

Школа ремонту 1З.ОО Погляд в майбутнє 15.00 "Життя" 16.20 Одіссея Кусто 17.25 Хвилюючі моменти 20.00 Кордони 20.30 "Головне питання" "Ки'івський час" 'Тема тижня" копійок" "Велика політика" "Час новин" ·на межі"

18.45 19.15 19.ЗО

"5

21.20 22.00 22.25

ТОНІС

06.00, 07.00 Спецпроект 06.20 Як це робиться? 06.50 "Погода" 07.30 Хвилюючі моменти 09.00 Сім'я ВІД "А" до "Я" 10.00 Школа ремонту 11.00 За сім морів 11.30 Хроніки крокодила 12.00 "Розповідь про землю Сибірську"

Х/ф "Королева Болівуду" 15.З5 Сильні світу сього 15.50 Досконала змія

13.55

16.55 Порятунок тварин 17.55 Земний репортаж 19.00 Виклик дикій природі 20.00 Атака жуків 22.10 Стіна смерті 19.15 19.30 21.00 22.00 22.25

"Тема тижня" "Майдан" "Час: підсумки

"Час новин" "Особливо небезпечно

ТОНІС Як це робиться? 06.ЗО Хроніки крокодила 06.55 Спецпроект 07.25, 23.00 Сильні світу

06.00

сього

"Погода

у світі"

"Бістро-ТБ" 09.ЗО "Вікно в Америку" 09.50 "Улюблена робота" 10.30 "Феєрія мандрів" 11.10, 12.20 "5 копійок" 1З.ЗО "Мотор-ТБ" 14.25 "Страва ВІД шефа" 14.40 'Тра долі" 15.ЗО "Хроніка тижня" 16.ЗО "ВІП-стажер" 17.ЗО "Не перший погляд 18.20 "Транс. тижневик 18.35 "На межі"

08.30

"Сильні світу

сього

час"

07.50 "Новобудова" 08.20, 12.25, 14.15, 16.20

07.50 "Зодчий" 08.20, 14.15, 16.20

"Пого­

да"

07.10, 18.40

08.10, 22.15

Підводна

одіссея Кусто

06.ЗО "Ранок з 5-м·

07.З5,

Виклик дикій

09.00, 19.00

07.40 Зелена варта 08.1 О "Світ" 08.30 За сім морів 09.00, 19.00 Виклик

дикій

природі

Школа ремонту "Розповідь про землю Сибірську"

10.00 10.40

12.З5

Х/Ф

"Королева

Болівуду"

14.20, 20.00 Атака жуків 16.30 Трансмісія 17 ОО Порятунок тварин 18.00 Земний репортаж 22.00 Досконала змія


ПРЯМИИ ТЕЛЕФОННИИ ЗВ'ЯЗОК,

Залізниця інформуе

ВИЇЗНИЙ ПРИЙОМ rРОМАДЯН 17 буде

березня

року з

2009

проводити

виїзний

до

10.00

прийом

11.00

в Жердівській сільській раді

громадян

заступник

голови

березня

телефонний

року

2009

зв'язок

з

з

до

10.00

начальником

відбудеться

12.00

з

служби

у

справах

прямий

дітей

правил,

РДА

Оксано10 Васиnівно10 &ой ко. Контактний телефон: 4~ 11-74.

18

березня

року з

2009

16.00

адресою вул. Грушевського, За буде проводити виїзний прийом громадян

виконуючий Саnожко.

19

обов'язки

міського

голови

ВаСИІІЬОВИІІ

lrop

вання пасажирів і обслуговую­ чого персоналу на об'єктах паса­

березня

2009року з

до

14.00

буде проводити

16.00

прямий

телефонний зв'язок з населенням Київської області заступник голови

Київської облдержадміністрацїі ІОрій ВасиnьовиІІ Ков6ас10к за телефонами: 286-84-11; 286-10-06.

19 буде

березня

року з

2009

проводити

виїзний

14.00 до 15.00

прийом

в Кулажинській сільській раді

громадян

в.о.

голови

Броварської

райдержадміністрацїі Оnексій Іванови11 Дармоrрай.

19 буде

березня

року з

2009

проводити

виїзний

райдержадміністраціі

10.00

до

11.00

прийом

в Пухівській сільській раді

громадян

заступник

:•>•·.:•:•:•:·•••:•:•:·''"&>СС•.:;о•::•.: :•:•:•:;:;А,·;:•:::,;::•;::,:;,:;:::•·•:•:•:;:.:,:::•:::•С:•'••'і•'•'•'•':<:·.·:•:•: :'i•''·•'•·•:•&:"&::iU;:•;:·;:;:•:••:;:::%:;::::•:: •:•;:::;·:•.:;:::••••• ·••:::

»••••::•:••·; CC•·:•.;N:•:iO::;::;··:··.

раді

буде проводити виїзний прийом громадян заступник голови! райдержадміністрації Натаnі11 Андріївна ОткиАаІІ. , 24

б~~;;~·;~··"21)о9''~~~;;"""~""'1'6~оо"'"';·"'Зоw'·N;"9''";;·,·;;;~~~"';v~':··І

Возз'єднання, 1З буде проводити виїзний прийом громадян заступник* міського голови .ІІариса Микоnаівна

25

березня

року з

2009

14.00

до

ВиноrраАова.

16.00

буде проводити прямий

телефонний зв'язок з населенням Київської області заступник голови

Київської облдержадміністрацїі ВоІІОАНМИр Микоnайови11 Максименко за телефонами: 286-84-11, 286-1 0-06. ЗО

березня

телефонний

року з

2009

зв'язок

з

14.00

жителями

до

15.00

міста

буде проводити прямий

заступник

міського

голови

ВоІІОАИМир ВоnодимировиІІ РуАенко за тел. 5-32-47.

,.,,,

Не nовинна nовінь зненацька застати

н

а календарі - середина березня. И хоча синоп­

торічних спостережень,

тична ситуація

лених

непрог-

підтоплення мають чимало насе­

Гоголів,

Красилівка, Жердова, Тарасівка,

заційної роботи,

Требухів,

зменшенням

ризику виникнення

Підлісся, Заворичі,

Семиполки,

Княжичі, Калита ... Пе­

редусім це стосується новобудов,

хійної біди не переймаються: "Ет, та не буде повені й підтоплень і цього року. Скільки разів уже го­ ворили про них, але звикли вже до

залякувань і метеорологів, і гідро­ техніків. Якось воно буде ... " Не буде, люди добрі, не буде, якщо стихія розбурхається як у тому ж

1971-му, коли вода піднялася ви­ ще

норми

на

7ЗО

сантиметрів.

Тоді лиха було завдано стільки, що ліквідовувати наслідки повені довелося впродовж кількох років.

Старожили це добре пам'ятають ... Не забувати й про можливі наслідки повені і ми повинні. І не тільки пам'ятати, але й робити все

від нас залежне. У цілому наш район

розташований

на

зани­

женій території в котлі Десни та Трубежа. Саме вони- велика й се­ редня річки, а ще 14 малих річок, З струмки загальною протяжністю майже 240 кілометрів - і таять у собі певну загрозу. Додайте до ць­

ого ще 126 ставків і озер, що з та­ ненням снігу й підвищенням рів­ ня грунтових вод здатні вийти з берегів і затопити прилеглі тери­ торії, то стане зрозумілим: не слід нехтувати безпекою, бо, як ка­ жуть: "Береженого й Бог береже!" Та й інший важливий аспект слід враховувати. За даними бага•НОВЕ ЖИПЯ•

-

мищ. Зрозуміло, що в цих місцях відсутність їх

стоку,

замулені

річки, канали.

Іще на одному моменті хотілося - проведення

лення

водами Київського водос­

ховиша. Питання стану його дамб і шлюзів

відслідковується на ви­

щому рівні. Для нас же важливо зрозуміти: населені пункти, роз­

ташовані на Придесенні, можуТь потрапити в зону затоплення. За розрахунками

спеціалістів,

розливатиметься

зі

вода

швидкістю

один кілометр за три хвилини й не спадатиме впродовж

7,5-1 О

годин.

Неважко підрахувати, що Погре­ би й Зазим'я підпадають під ката­

строфічне

затоплення

хвилин, Пухівка Літки

- 42-45,

- 40,

Літочки

за

27 -ЗО

Рожни й

- 50

хви­

лин.

Наводжу ці факти аж ніяк не для того, аби залякати земляків.

Просто вони мають у разі такої необхідності

бути

готовими до

евакуації, бо ж часу

для довгих

роздумів і зволікань просто не бу­

де. То варто краще замислитися над цим сьогодні й зробити все,

шоб повінь не застала зненацька.

обп.,

смт.

Бро-

вари,

5. Початок 3 14.30.

раu,ії

ПРОС.ЯПОВА

З,

Броварське

м.

міськ­

5-43-42.

Звіт голови правління про

результати

фінансово-госпо­

дарської діяльності за

2008

р.

2.

Звіт ревізійної комісії.

З.

Затвердження звітів та ба­

лансу за 2008р.

Гарантія на трактори

- 1 рік,

доставка.

м. Виwневе,

вуn. Київська, 8-А.

вагонів МВРС, санвузлів, місць

картоплесаджалки, картоплеко­

загального користування, служ­

пачі, борони дискові, плуги, культи­

Ten.jф.

8(04498) 7-34-32, мо6. 8(050) 446-98-82, 8(050)357-31-16 (17).

ватори, грунтафрези та ін.

ня та зберігання у необхідній кількості миючих, дезинфікую­ чих засобів, витратних ма­

нахарка

теріалів, інвентарю для приби­ рання. На територіях підпри­

Вона

доnоможе

зняти

nорчу,

nере:тріт, вінець безшлюбності, роз­

ємств встановлюються у повно­

в'яже

му обсязі ємності для накопи­

алкоголем, nроблеми бізнесу та осо­ бистого

чення сміття, забезпечується йо­ го своєчасне

вивезення та ути­

лізація. Проводяться перевірки санітарного стану поїздів та вок­ залів. Організовуються "Дні довкілля", силами працівників залізничних підприємств приво­

для

вас

. ведеться

еnілеnсію,

доnоможе

ванні

голови,

ніг,

захворю­

та

серія ВО1

Гагаріна,

законодавчо

господарствr

ЛисТ}'ІЮН/111 з читачами

-

-

землю

з

сараю

та,

(

обо в' я~.!:~-~~'~-~-~!.У.~~~у~·-··;.._.~~:=---·-· .І

врегульована

можливість Українського дер­ жавного підприємства пошто­ вого зв'язку "Укрпошта" здійс­ нювати

виплату

АТ3Т "Ритм" 3акуnовус та коней 3а •исокими ці

державної

Тел:

8 (096) 324-80-58, 8 285-29-08, 8 (050) 448-1

допо\юги сім'ям з дітьми, згід­ но з пунктом 52 вказаної вище

ПідJІяrає приватизації у

постс.нови.

Адміністрація ЦПЗ

N!! 9.

міськрайонне

юстиціІ

відповідно

до

повідомляє,

Закону

об'єднання громадян"

2

області,

уn­ "Про

березня

2009

Кня><ицький

сільський

Партії

-

Озадовська

лиnівн<,. Юридична адреса

Брова~,ського

району

ласті, вул. Поnовича,

-

З е•ерезня

2009

осередку

-

Партії

об­

6. про

утворення

осередок

РегіонІв.

Керівник

Мишко Вячеслав Петрович.

-

району

с. Красилівка Бро­ Київської

області,

вул. Ен·;ргетиків, 8/2; Броtоарське міськрайонне равліноtя

Пи­

с. Княжичі

Київської

сільський

Юриди·та адреса варського

-

року легалізовано

nовідомлення

nолітичної

Керівник

Ганна

юстиціІ

відnовідно

до

повідомляє, Закону

"Політи 1ні nартії в Україні"

уп­ що

України

27

лютого

рс•ку зареєстровано: Погребську сільську організацію

2009

Єдинот Центру. Керівник осередку Пересада Юрій Михайлович (свідоцтво N21З2 Еід 27.02.2009 року). Юридична адреса

-

на сторІн•ах rNerи.

• За -іСт реклами відповіДІІл..ністІ> н.се ре«Ла.vQІ.ІІІ•ец~о.

Бровари Київської

. . . . ~С»,ІІ:ІІІІ,С81-­

осередок

Регіонів.

12, м. 07400.

трактор МТЗ-80, комбайн "Нива", сіялку зернову, причіп, культиватор, розкидач міндобрив, розкидач ор­ ганіки, оприскунач ОПШ 1500. Ціна договірна. Тел.: 8(067)112-73-62.

ня про утворення:

осередку

році

що

України

року легалізовано шляхом nовідомлен­

політио..~ної

2009

ве примішення за адресою: вул. Кра­

совськоrо, Броварське равління

шляхом викупу: вбудоване нежитло­

с. Погреби, вул. Івана Франка,

14

:.:Втрачений диплом серії КБ N!901074, реєстр. N!45 з додатками, виданий Киівським державним університетом ім. Т. Г. Шевченка 29.06.1994 р. на ім'я Одинець Катерини ІванІвни, вважати недійсним. ~Втрачене посвідчення ветерана ПQаці М

N!1Z0810, видане Броварським РУП 3.12.200J р. на ім'я Грінченко

та СЗН від

Катерини Марківни, вважати недійсним. 1;,: Вшачене посвід':Іення "Ветеран праці" АВ N!157927, видане УП та СЗН м. Бровари від

6.12.2006

р. на ім'я Попок Ірини Казимирrвни,

вважати недійсним.

::;:; Втрачене свідоцтво про право· власності_ на житло, видане Фондом комунального маина згідно з розпоQядженням вrд 17.01.1994 р

N!142 на ім'я Лугового Євгенія Борисовича. вважати недійсним.

і"" Втрачене свідоцтво про право власності на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Бровари, вул. Грушевського, 7. вір 22.10.08 р. видане на пrдравr рrшення Броварського міськвиконкому Броварської міськоr ради N! 248 27.09.2008 р. на rм'я Щербини Миколи Васильовича, вважати недrйсним.

2. Друк офсетний.

Редактор: 4-03-76. Відділи: rромадсько-політичноrо жиnя 4-21-34; промисповосlі і соціальних nит<~ь. Відповlдального секретаря 4-04-81; листів і масової роботи 4-02-92; бухгалтерія, прийом оrОJЮШень 4-23-26. e-mail: пewlife@meta.ua За точність викладених фактів відповідає автор.

р.,

20.05.1992

До уваrи!

Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності,

від

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2009 р. Ng 98 "Про внесення змін до Порядку призначення і виплати держав­ ної допомоги сім'ям з дітьми"

Олексій ЯНКО,

N2518958

При собі треба мати: З яйця, зІ'

багато

Керівник В. Лобушко.

пасажирських платформ, у поїздах і МВРС. Для уникнення

Редащія не зввжди по,qіnІІє позицію авторів.

з­ знахарства:

(салон "Вікна").

11

Красилівський

свідоцтво

ції "Пролісок" за адресою: вул.

шляхо~І

Південно-Західної за..1ізниці.

nри

шкіри

Офіційне

літературно-мистецької асоціа­

старанно та наполегливо зусил­

начальник станції Бровари

невроджену

свічки, святу воду. Якщо негаразди в!:

лями численної кількості заліз­ ничників. Отож прохання до всіх: дотримуйтесь чистоти на території залізничних станцій та вокзалів, привокзальних площ,

небажаних непорозумінь купуй­ те завчасно проїзні квитки у касах вокзалів".

Телефон для заnитань

8 - 0 9 8 - 2 7 4 - 2 5 - ...

1S: березня 2009 року о 12. ОО відбудеться засідання

хотілося б звернутись до паса­

луговування

вилікує

з

людиною окремо в м. Бровари.

вищесказане,

жирів та громадян, які користу­ ються послугами залізничного транспорту: "Як бачите, робота з питань підвишення якості і обс­

життя,

nов'язані

ПрАйом буде відбуватися з кожною

жень у приміському сполученні та усунення недоліків, виявле­ них під час проведення попе­ реднього місячника, на Півден­

Враховуючи

nроблеми,

іншого ...

З метою покращення якості обслуговування пасажирів, збільшення доходних надход­

ленні рейди з виявлення безк­ виткових пасажирів та паса­ жирів з квитками, що не від­ повідають фактичній дальності їх поїздки, посилено контроль роботи перонних контролерів та турнікетних систем, забезпечено організацію роботи посадочних бригад на станціях та вокзалах.

сімейні

в.-&НІН"

Вартість індивідуального nрийому - ;· 45 грн. "

V

Ганна

адре­

ПОРЯДОК І.

вачі, розкидачі міндобрив, косарки,

шень. Забезпечується придбан­

за

Правління ЗАТ "Аrропак".

Міні-трактори, мотоблоки

примі­

надсилати

Незалежності,

Телефон для довідок:

вуп. реєст­

місяць з дня

-

районне управління юстицїі.

&роварський

Калинівка,

Лvичепи тракторні, обприску­

07400,

СПІВЗАСНОВНИКИ·

61285.

3а адресою:

15.00

Київська

квітн•

27

На період місячника поси­

надзвичайних ситуацій РДА.

районнеі державної адміністрацїі.

fНАеКС 35064, rvrR відомчоr передалати-

акціонерів,

Те:кніка д1111 фермерів:

Петро ІГНАТЕНКО,

газета Броварських

бульв.

3а­

пасажирських поїздів та вагонів МВРС під гаслом: "Чистий ва­ гон. Чистий перон. Чистий вок­ зал"

начальник відділу з питань

міської та районної рад, колектив редакцїі газети, Броварські міська і районна ради, районна цержадміністрація. Свідоцтво noo деожавнv оеєстраиjю КІ Ng 259 від 10. 12. 1997 р.

lros;teвa,

лізниці будуть проводитись чис­

підвищений рівень грунтових вод,

таких чимало, ймовірністю сти­

проводиться місячник покра­ щення санітарного стану вагонів

евакуаційних заходів у разі затоп­

можливої повені. Хоча скептики, і

водой­

36орів

р. о

р-н.,

бових та виробничих

Документи

сою:

повідомn•є

черrових

від6удутьс11

на Південно-Західній залізниці

б акцентувати увагу

розташованих

неподалік

11кі

2009

но-Західній залізниці оголо­ шується продовження з О І.ОЗ. 2009 р. по ЗІ.ОЗ.2009 р. "Місяч­ ника з підвищення доходності від приміських перевезень". Під час проведення "Місячни­ ка з підвищення доходності від приміських перевезень" на за­

на Броварщині надзвичайних си­ туацій при пропуску льодоходу й

"Аrропак"

скпиканн11

rаnьних

стан приміщення та прилеглі те­

нозована, але саме на цей період має припасти пік усієї органі­

пов'язаної зі

3.~Т прс1

риторії.

загрозу

пунктів району:

Вимоги до кандидатів: грома­

Строк конкурсу оголошення.

дянин України, який має юридичну

диться в належний санітарний

•••

доrnІІДу 3а днтн­

районноrо ynpauriнн• rостнції.

люється контроль за якістю при­ бирання пасажирських вагонів,

'

19 березня 2009 року з 10.00 до 11.00 в Світильнянській сільській:'

рівнем спеціаліст.

ноrо стану &роаарськоrо міськ­

жирського господарства заліз­ ничного транспорту з І 0.02.2009р.

голови

lrop ВікторовиІІ .ІІуценко.

освіту за освітньо-кваліфікаційним

аід"іnу ректрації акті• цнаіпь­

санпарних

гічного благополуччя та покра­ щення умов проїзду та перебу­

в КП "Броваритеплоенергомережа" за

на

ro-

ноrо) та nроаідноrо сnеціапІста

недопущення

забруднення довкілля, поліп­ шення санітарно-епідеміоло­

no

аідnусткн

метою дотриман~я вимог державних

конкурс

nor&нoro сnеціаліста (на nеріод

райдерж­

адміністраціі Ваnентина Евrеніівна Wynьra.

18

Ctronowycтьc•

3ОJІІІщенн• аокантних nосад

Обсяг

1 друкований

аркуш.

Віддруковано в ЗАТ

"Броварська друкарня".

Газета виходить

з

17

квітнв

Дні

1937

р.

виходу:

середа. субота.

Зам.

ЗбЗ

Тираж

670

nрим.

#18 2009