Page 1

Виходить

17 КВЇТИJІ 1937 року

3

Газета

Броварських міської та

l 8

(9835)

районної рад, районної державної адміністрації

Середа,.

березня

7

2007

ре»ІК:у

ар

"HEXAR НЕ СТАРІ!~ ІАС А/ТА" Такими

словами

святковий

розnочався

захід,

- 8

-

ветеранів війни та nраці. Доброю і уважною госnодинею­

що звітуючи nеред

За святковими столами зібрали­

чесний

голова

Ради

ветеранів

ся до nівтори сотні жінок. Урочисті

міста С. Береда, голова ветерансь­

вітання, що линули залою, nереме­

кої організації Броварів Г. Кир'ян та

nрохо­

жавувалися задушевними nіснями

інші.

котрі

його колеги хочуть не nоnуляризу-

дило в міському кафе "Оазис", бу­

у виконанні фольклорного ансамб­

З великим хвилюванням слухали

з

вати свої діі, а вселити людям оп-

ла

лю "Калиновий цвіт" ВАТ "Теnлич­

учасники вечора сnогади фронто­

усіх населених nунктів Броварщини

тимізм, надію та віру в те, що бу­

риства Червоного Хреста Л. Дра­

до ресторану «Олімn», щоб у неви-

ває і чесна влада, яка робить все

nей. Бухгалтер цієї благодійної ор­

колектив очолює заслужений діяч

мушеній, доброзичливій атмосфері

для тог~, щоб nрацювали в регіоні І

ганізаціі О. Кривошеєва розnовіла,

мистецтв України В. Стоцький. Са­

згадати

закони

що велику матеріальну доnомогу в

модіяльні

організаціі свята

керівництво

в

різні

роки

nримножували

району,

минуле,

nриУхали

свою

звитяжну

nоділитись сnогадами, nозитивні

емоції

від

лілкування та заряд вnевненості, оnтимізму.

1 nанував

nорядок.

Щирі nобажання жінкам nередав

голова

nідтримує

колектив,

національні

минулому році було

бінат "Меркурій", фабрика харчо­

яких вони вистуnають, nридбані за

вих

рахунок nідnриємства.

що

в

безкоштовно

котлів і

надано

ветеранам

10

газових nлит, газові

наnівфабрикатів

нізаціі Броварів.

році

-

Мостазагін

завжди отриму-

N2112,

"Полісся",

міські кафе "Ка­

і •"Наталка"

та

інші

орга­

Організатором

цієї

вже

сесія районної ради

бюджет

на організація Товариства Черво-

яка розглянула

·ri

скликання,

V

соціально-економічного та культур­

мцям,

ного розвитку району за

кошти склали іще один бюджет

26

-

мільйонів гривень. Найближчим

часом

для

виділить

21

nотреб

району

мільйон

уряд

гривень.

Це

котрі завжди

сильну

доnомогу

nодібних був ми

"Нивки",

ремонт доріг,

відновлення сільських клубів, шкі-

.' льних сnортзалів та газифікацію сіл. Заnлановано в 2007 році завершити роботи щодо забезnечення всіх населених nунктів Броварщини

газоnостачанням.

інаестиційна

Вдала

також

nо-

з

м'ясними

найкращ11й nоказник на Україні.

драдно

J;

-

тисяч умовних одиниць

констатувати,

що

голубцями,

м'ясом,

які

налисниками

виробляє

з

у Дитячій школі мистецтв

(бульв. Незалежності,

12-б)

відбудуться урочистості

І~ з нагоди дня народження Т.Г.Шевченка.

Міський відділ культури.

.

~~

розглянули

вnродовж

уnравлінь

комг.знія

низку

ці-

року.

У

роботі

деnутат район­

районної

держадміні­

страціі, деnутати обласної, сільсь­

"Полісся".

ких і селищних рад.

Оскільки захід було організовано

Вів сесію голова районної ради

для жінок, то й головними гєроїня-

Ю.І. Кушніренко. Деnутати взяли до відома і nicлs:~

р•же""' іс,орі' <роТщ іс,орі' І nоколінь.

обговорення схвалили звіт голови Броварської

районної

ністраціі М.Ф.

Лариса ШАПКА.

держадмі­

Діденка

про

вико­

нання бюджету, Програми соціаль­

тЕnЕФонний

І

3B'R30K 12 березня 2007 року з 14.00 1 до 16.00 буде проводити пря­ мий телефонний зв'язок з жи­ телями міста заступник місь­ кого голови РУДЕНКО ВО­ ЛОДИМИР ВОЛОДИМИРО­ ВИЧ за телефоном 5-32-4 7.

но-економічного

розвитку за

та

рік

культурного

рік.

2006

У цілому,

минулий

до

жінок

Голубовський,

з

Будаnешта, Євдокіі Лисенко. Роз­ чулившись,

вона засnівала nісню,

де згадується десятий

виnускний

клас, і фронтова юність, обnалена

війною. Щирі оnлески суnроводжували і вистуn

самодіяльного

"Ентузіасти",

який

ансамблю

виконав фрон­

тові nісні. Володимир ЛЯШКО.

no-

виконується

зазначалося

nозначений

на

сесіі,

стабіль­

Середньомісячна зарплата штат­ них nрацівників у груд~і

2006

року

району у З, 1 рази nеревищила

захист

та

для

і

nрацездатних

становила

грн., а в цілому за рік.:..

1220

158З

рема,

доЕюго

як за

рахунок субвенцій

державного так і

місцевого

з

бюд­

тваринництва

чення

вІдновлення

мережІ

радіомовлення, охорони

Бурхливу дискусію 'іа сесіі вик­ ликало

обговорення

районної ради БЮТ

V

Регламенту

скликання. Фрак­

вносила одну за одною

поnравки,

що

зрештою

змусило

деnутатів nродовжити дію тимчасо­

по­

категоріям

nедагогічних

працівників.

Деnутати затвердили nлан робо­ ти районної ради на

2007

nального

управління

вnровадження

Про низку nрограм, що діятимуть

районі

вnродовж

доnовіла

В.Є.

Шульга.

Програми

2007-2010

застуnник

розвитку

Серед

голови

них

-

фізкультури

і

сnорту, культури та туризму, відпо­

Про Програми, що передбачають

рік, а та­

кож Статут районної школи муніци­ схвалили

РДА

забезnе­

ну, встановлення доnлат і надбавок окремим

робки нового документа.

років,

nрово-

громадського

вого Регламенту й надалі. до роз­

у

у

влас-

рядку та безnеки на тсриторіі райо­

жетів.

ція

розвиток

госn?дарствах різних форм

раїни,

та

розвитку, в

районі

татюнної системи для nеревезення

nільгових категорій громадян у ме­ жах району та до Києва.

З

розглянутих

nитань

ухвалені

відnовідні рішення.

Деnутати також заслухали Аред­ ставників

громади

села

Княжичі,

які розnовіли про nротистояння між

відновлення зовнішнього освітлен­

тамтешнім головою сільради і се­

ня у селах і селищах району, реко­

лянами,

нструкцію

бу­

биттям мешканців села. Роз'яснен­

житло­

ня щодо останніх nодій в селі дав

динків,

багатоnоверхових

реформування

во- комунального

госnодарств;~

голови РДА М.В. Шибіко.

грн.)

га­

nрограми, що nередбачають, зок­

носп,

ковий

мінімум

соці­

рантій, nередбачених законами Ук­

інші

(505

на

виконання

законодавчо встановлений nрожит­

осіб

nонад ЗО

які сnрямовані

чинку та оздоровлення дітей та ін.

ністю розвитку економіки району.

no

nрограм, альний

ми,

~~===n==Р=R=йА==И~Й~==~і

9 березня о 14-00

на

ної ради М.Ф. Діденко, начальники

народ-

і! вwанvймо иоозарн!

нього

держадміністрацfі,

ми долями, Е' яких знайшла відоб-

5

муться

У районі

рік та

2006

до

"Журавочки", смачними nельменя-

nозитивні результати. На душу нааємо

додатків

сесіі взяли участь голова районної

з

ми свя-та стали жінки з їх неnро~ти-

оле""' '"'е"""'" соосод.<і ""

і

Програми

І льових Проїрам, які виконувати­

комбінату

виробами

виконанням

2007 рік. . Деnутати

стіл

nродукцією

кондитерського

з

бюджету

nроведенні

Святковий

дає

~

nолітика

в

них

комбінату "Теnличний", солодоща-

виділити

на

заходів.

надають

nредставлений

дасть змогу добудувати·nоліклініку, гроші

вітання

в

яка

На сесії районної раАи

nитань, nов'яза­

сівна Драnей nодякувала nідnриє-

2004

nозабюджетні

голова Лілія Бори-

40

речі, в З рази більший, ніж у отримані

розкішні

canepa,

колишнього

Минулого четверга відбулася ІХ

тра-

диційної зустрічі стала міськрайон-

ного Хреста.

то

словами

ці

костюми,

вички,

боями пройшла від Сталінграда до

ють ·цінні nодарунки та грамоти.

було виконано на 117%, який, до році,

Зі

і

міста звернулися застуnник місь­

кого голови Г.

І якщо у

місцевий

що

всіляко

українські

увагою ювіляри

минулому

розnовіли,

комбінату

кранабудівна

вича Діденка. Сьогодні наш район

но-економічні nрограми.

артисти

nриємства міста, як

Він

мелія"

на Україні, де

Калинівка). Цей художній

фірма "Стріла", домобудівний ком­

Хомич.

40

виконуються усі соціаль-

надали такі nід­

ний" (с.

роз-

Пилиnович

лічильники. Не залишаються nоза

один з небагатьох

Това­

кола

nовнені вітальні слова голови рай-

усnішно

яке

міськрайонного

держадміністраціі Миколи Федоро-

-

свята,

голова ради ветеранів району Ми-

nовів,

Адже саме оnтимізмом були на-

~

Черво~юго Хреста для жінок міста

розnорядницею

отримати

;

Товариства

територіальними громадами, він та

молодість,

~

організація

Березня. Почесні, шановані жінки, С/lаву нашого

~

районна

Підсумовуючи, Микола Федорович зазначив,

ЗДОРОВ'І І АОВrОJІІПІІ

8

Березня, який влаштовувала міськ­

жуваність nеревищує смертність.

nрисвячений

Міжнародному жіночому дню

Ці nобажання чи не найчастіше лунали на вечорі з нагоди свята

На

nрограми

сесіі

ГР.!:!.:.. _______.

доnовів

та

застуnник

розглядалися

й

інші

що суnроводжувалося

начальник

райвідділу

міліціі

nо­

М.І.

Македон.

Володимир ЛЯШКО.

! ! 1


2

Середа,

7

березня

року

2007

---ПОВЕ~ПЯ---------------

F== --·-·--

ідтепер до когорти відомих українських

в дизайнерів Л!лії Пустовіт~ Оксани Кара­ ванськш

та

Інших,

котрІ

для

IІ'rRYJYJJ~~w~ Я tnІAP'"

в

якому

національні

зазвичай

елементи,

переважають

суто

можна долучити

і! ЗРаїсою Миколаївною Хоменко ~ познайоми-

і

літківських вишивальниць.

111

Під час відвідин рідного села своєї матері

'

Софії 7 грудня 2006 р . Катерині Михайлівні Ющенко, їі дітям Софійці, Христинці і Тараси­ ку було подаровано створені місцевими

лися

у

мІському

вишивками

шиванку, а також скатертини з унікальними узорами, характерними саме для нашого райо··

ви-

і'

!!

І! цією

та

з

щирою ,

кількома

привітною

А вся справа у тому, що і Валентина Про­ копівна Коробова (на знімку), і Галина Ва­

!1 на принесла до редакції

!і її роботи, а наступного дня во­

Іj тографії

силівна Біленко усе своє житгя присвятили творчості, працюючи на ЗАТ "Літківська фабри­

:,

ткаль

яку,

я

виклад і

змахнула

пропоную

увазі.

ІІІ ··народилася я в

жінки і дівчата-надомниці з навколишніх сіл. Та

фо­ сповідь,

власну

з

непрохану сльозу. Гї корот­

і І кий

Jl

та

прочитавши

!1 ока

ка художніх виробів ім. Т . Г. Шевченка", історія якої сягає 20-х років минулого столітгя. Спочат­ ку це була артіль "8 Березня", куди входили витвори

вашій

іІrІ мою nереїхали в Україну. Дорогою !І заїхали nогостювати в ~оскву до !і рідного дядька Андрія. Иого дру-

11 жина

була сnравжньою майстри­

! доблювати мереживом носовичок,

!І вишивати хрестиком .. Гостювали :11 ми недовго . (До речІ, на честь

ківчанки ретельно збирали і відновлювали уні­ кальні узори, які були справжнім надбанням і візитівкою фабрики, аби зберегти їх для наступ­

них поколінь. Вироби, прикрашені ними, залюбки купували у художніх салонах Києва багато закордонних туристів . Філігранна робота митців nрикрашала українські національні костюми відомих ар­ тистів з хору ім. Верьовки та ансамблю танцю ім. Вірського . Ось і зараз Валентина Прокоnівна усю душу вкладає у замовлення десяти своїх зем­ лячок із жіночого ансамблю "Молодиченьки", гаптуючи для них блузки. Ще шість блузок для дівчат їй замовили з будинку культури Рожнів . Випускниця Київського інституту легкої nро­ мисловості Валентина Коробова, що змалечку була закохана у народну вишивку, якою майс­

терно

володіли

і

мама-вчителька,

і

бабуся,

пройшла довгий шлях від технолога, майстра, головного інженера до директора фабрики,

обіймаючи цю непросту посаду

17

років. І увесь

цей час багато уваги приділяла nропаганді оду­ хотвореного людською nрацею дива - вишивці, шо є своєрідним оберегом нашого народу. Ма­ буть, немає такої української хати, де б на вид­ ному місці, біля ікони, не висів рушник, а на

ліжку не вабили око яскраві nодушки. Проте за сучасних економічних умов на фабриці, що но­ сить ім'я нашого славетного Кобзаря, шиють

спецодяг. А ентузіасти об'єднілися у nриватне

ну - на 36-му році життя nомерла ~~~

~~ раїнська мова, вірші, nісні, танці, і І українські костюми, вишиті хрес111

і

виставкавому центрі, "Барвиста Україна", "Зеле­ ний тиждень" у Берліні, "Щедрий Миколай" то­ що, одержуючи дипломи та інші заслужені

тиком сорочки.

Не минули для мене даремно і jІ'І"московські університети" - у no:1 чаткових класах я вже в'язала різні !І серветки,

11

вишивала

невеличкі

картини, які роздаровувала nодру­

В гам. У старших класах уже з'яви­

і! лися великі картини. іІ

Після закінчення школи, у

jj

році,

•·

nішла

nереїхали

у

nрацювати

1958

Бровари,

і

я

на Дарницький

і! шовковий комбінат ткалею гобе­

!і ленового цеху. Роботу свою дуже любила. Були і відзнаки 'Ткаля

"золоті руки",

звання

-

"Маяк ком­

бінату". Мій двометровий nортрет

Далеко за межами України відомі також робо ­

Щороку літкінські сnодвижниці беруть участь у

кресляра, !!і JJi

ji школу. Мені дуже сnодобалася ук­

дожніми витворами.

найnрестижніших виставках, зокрема "Київська осінь", Міжнародних "Arpo" у Національному

nосадах

"Меркурій". На nенсії знову nочала

ючи людям радість і наснагу своїми високоху­

також Заслуженої художниці України Олександ­ ри Степанівни Прокоnенко. Вона на ручному верстаті виготовляє ткані гобелени і килими.

на

Н ли до маминої сестри в місто 11 Чистякова, тепер Торез Донецької Jl

nідnриємство чи працюють надомницями , дару­

ти Галини Василівни Біленко, колишнього твор­ чого майстра фабрики, а нині - керівника гуртка nрикладного мистецтва у Літківській школі , а

інституті

техніка, інженера . Коли установу

розформували, до виходу на зас- ІН лужений відnочинок nрацювала І!і

!1 ни та сИна Володі я згодом назва­ і! ла трьох своїх дітей). Жити nаїха­

duBo літ­

Іі

років. Далі - 26 років у nроектному ІН

1 дядька Андрія, його дружини Оле­

області. Там і закінчила середню

-

І"

і'! нею - гарно шила, в'язала, виши­ і вала. Вона й nоказала, як оз­

квіти, кетяги калини, різнобарвні казкові nтахи, коники .. . А як розкішно виглядають малюнки з білих ниток на ніжних батистових блузках чи білосніжному домотканому полотні, виготов­ лення якого відродили у Косові на Закарnатгі!

своєї сnрави

І

році у Ха­

1941

іІІ баровську. У 1949 році ми з ма­

і

майстринь ручної та машинної вишивки, яких надихало барвисте, сnівуче Придесення, зазна­ ли за часів розквіту фабрики. Тут, у рідному краї, талановита юнь оnановувала прадавнє ре­ месло своїх бабусь, коли із червоно-чорних та різнокольорових хрестиків народжуються диво­

Десятиріччями ентузіасти

жін-

І! кою. Ми довго розмовляли про

чудові

1

Іі!.і

шитими картинами 11 онука Сергія, учня 4"го класу ЗОШ Ng 11 7. Була просто зачарована ІІ

ну .

слави

'

крає-

і знавчому музеї біля стенду з її

майстринями оригінальні блузки і сорочку-ви­

справжньої

u ... ІІ ІІ!Jі! ІіІ '!1

іІ .UUWUJ.І,lLl'l l \J~U

дружини

Президента створюють елегантний і вишуканий одяг,

АОАІ А~-~~~;;·--·--==--=-----~

· 1 1

вишивати картини.

Тяжке горе сnіткало нашу роди-

,u

jjl

донька Оленка. За два тижні до і!

смерті вона nринесла мені ткани- 1Іі

ну, чорні та червоні нитки і nonpo- jJi сила

вишити

весІльну

скатертину

її донечці Ірочці від її імені, і nода- ІіІ рувати на 18 - річчя доньки. Коли я Іі

заnеречила, що вона сама вишиє, ІІІ Олена

відnовіла:

"Мамо,

я

не і!

встигаю, шити будеш ти ... ". Ми не Ііі знали, що вона була дуже хвора ..

·JI!

Ночами сnати я не могла, сідала

1!! за стіл і вишивала цю скатертину. Іі!

Знизу вишила: "Дорогій Ірочці від Ііі

матусі і бабуні РаТ'. На 18-річчя я її ІН nодарувала. Іринка теж вміє ви- І!! шивати, в'язати, але їй більше до Ііі

вnодоби шити. І!! ~ишивати хрестиком я .навчила ІІІ ~аименшого

воноткацькій".

ИОМУ було СІМ рОЧКІВ.

на землі. На дачі дочки nрацюємо

11

дуже

багато

Тоді

я

вишивала

жанрові

-

nортрети. Особливо всім nодо­ бався

nортрет Т.Шевченка

Бракувало

ниток.

(1961

Каракуль,

що на кожусі і шаnці nоета, виши-

вала, вишморгуючи нитки з клаn­ і тиків атласу. Відтінки робила Іі олією. Якось захотіла вишити 1_1

nортрет Леніна з журналу "Работ-

11

ки , nроте ніяк не могла налашту­

ница". Підготувала малюнок, нит-

jІ ватися на роботу і відклала свій

j І задум . У 1962 р. мама nодарувала

онука

Серпя,

коли

jli

А ще я дуже люблю nрацювати ІН

картини,

11

1

на ДБК i[j I:J

був на галереї nортретів на "Чер­

!І р . ).

,.

інженером-енергетиком

з чоловіком, зятем та онуками. jH Сіємо та садимо багато квітів у іі

nам'ять npo Оленку, яка дуже їх і! любила. Вирощую також nомідори іі - їх у мене 17 сортів . А ще сіємо усі

овочі,

nереробляємо їх,

сервуємо на зиму

-

кон­

у мене ж шес­

теро онуків.

У всіх сnравах

маю хорошого Н

nомічника . Це мій чоловік Микола

il!

відзнаки.

11 менІ сукно на nальто, а я вишила

Володимирович. Він з багатодітної і!! селянської родини - любить npa- Ні

Тож високій гості- Катерині Ющенко було шо показати на землі, де бере витоки їі родовід . У супроводі голови облдержадміністрації Віри Ульянченко, голови Броварської РДА Миколи Діденка, його заступника Валентини Шульги,

! на ньому своє nридане - килим до •· ліжка. Вийшла заміж, народила

лу, ремонтувати машини, слюсар

двох синів і донечку. Будувалися,

облаштовували фінський будино­ чок . Доnомагала мама. nроте все одно було важко . В'язали, шили

сільського голови Лідії Пінчук, дружина Прези­

пації до Німеччини разом з іншою молоддю . Ка­ терина Михайлівна подарувала не лише спор­ тивний інвентар для школи, а й старовинні ікони для музею, книги для шкільної бібліотеки, сільській лікарні - прилади для вимірювання

вмісту цукру в крові. Гостинні літківчани надов­ го запам'ятають візит цієї відкритої, інтелігент­ ної, щирої українки, котра швидко знайшла спільну мову і з дітьми, і з дорослими . Серед інших nодарунків, за які Катерина Ющенко сер­ дечно дякувала, і трикнижжя "Броварська ми­ нувшина" - про історію нашого краю, яке їй вру­ чив Микола Діденко (на фото) . Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

Фото з архіву В.П. Коробової.

Пролетіли

роки,

і .в

році

1993

моя 83-річна мама nеред смертю розnовіла

1932

не

ти раніше.

' 11 1·

1,,',,,

npo

нам

року,

арешту,

npo

голодомор

який, nобоюючись

наважувалася

Моя мама ,

няк- Буцька,

говори­

Марія Бу-

народилася

в

191 О

році у Носівці на Чернігівщині. У родині було 18 душ - дідусь, бабуся, батьки та було

1 ::

зварювальник, електрик і столяр - ІН

словом, на всі руки майстер. А ще Іі! робить мені рамки для вишивок і Щ

оформлює їх.

1 ·Ji

Я мрію, щоб якомога більше 1І!

отак і виживали.

дента України побувала у музеї Літкінської шко­ ли, де й вразили унікальні експонати з історії се­ ла та роботи юних рукодільниць . Упізнала вона і помаранчений nлакат з наnисом "Літки - за Ющенка!", виготовлений на фабриці, який весь час майорів на Майдані. У реконструйованому будинку культури, відновленому дитсадку, діль­ ничній лікарні - всюди земляки щиро їі вітали, згадували добром й маму, вивезену nід час оку­

-

цювати на землі , ум_іє класти цег-_ 'j'!l

14

дітей, яких треба

годувати.

Мали

живність,

дітей і дорослих уміли вишивати, 1ІІ в'язати,

шити.

Щоб

народні

ре- 1J!

месла nередавалися з nоколІння в Іjf

nокоління і діти nеревершували /і! своїх батьків,

не цуралися свого 'Іlі

коріння . Щоб не загинув наш рід !і

український разом _з вишиванка- ІІІ ми,

nисанками,

рtзьблярством , !і

nамnушками та борщем. Щоб на- ІН ша українська держава ніколи не І!

шматок землі. Прийшли більшови­

зникла з карти світу"... Ось така сповідь

ки і nозабирали все

зворушлива, відверта. За нею !і

коморі .

Люди

і в клуні, і в

-

-

-

гідна

-

в

одну яму. А на станції в Носівці

-

nомирали. Усіх

жіноча доля,

nухли від голоду, на nідводу і

пошани

-

Ш щира, Ііі

нелегка, але

і поваги.

11

Нині у

Раїси Миколаївни цікавий етап

великі склади, забиті мішками із

у житті

зерном,

рамки родини, виходить на об­ шири всієї України. Побажаймо ж цій талановитій жінці успіхів і здійснення усіх її найза- н

борошном.

круnами ...

Повмирали дідусь і бабуся, бать­ ки, родичі, а менші діти розбре­ лись,

"як мишенята,

межи людь­

ми" . Отак мама з двома братами оnинилися на Далекому Сході. тоді ми з чоловіком що

не

давало

nортрет Леніна .

От

і зрозуміли,

мені

вишивати

Мабуть,

це

був

голос самого Госnода . Проnрацювала

я

на

1..;;;::.::.············································· ........................

ДШК

9

-

її творчість розриває

повітніших мрій. 1і

Валентина КОВАЛІВСЬКА.

IIJ\

На фото:

IJ

з вишитою і освяченою

111

Раїса та Микола Хоменки ІІ

в Харківському соборі іконою Jl

"' ""'""""""'"'"''""""'""'""""""""""""""CC"'""""""""'''"''''"'''"""'-"=Jj


3

Середа,

н

а

пероні

----ПОВЕЖИПЯ---------------

7 березня 2007 року товариство

Але персбудова вже крокувала містами і селами радянської тюрми народів . Народ піднімав­ ся , виходив на вулиці, вимагав демократичних виборів органів влади і заборони Комуністичної партії . Однією з перших ор­ ганізацій , що виступала за неза ­ лежність України , було Всеук­ раїнське Товариство "Мемо­ ріал", до створення якого Мико­ ла Лисенко мав прямий стосу­ нок . За його ініціативи Това­ риство разом з іншими громад­ ськими організаціями почало nроводити поминальні дні на

жваво сшлкувалося, ще

і ще раз обговорювало

маршрут, та ледь рушив потяг , у

купе запала глибока тиша, ніби всі раптом відчули, що там , на сумновідомих Соловецьких ост­ ровах, їх чекають душі тисяч і тисяч братів-мучеників, чека­ ють ЇХНЬОЇ МОЛИТВИ і ЇХНЬОЇ nеку­

ЧОЇ СЛЬОЗИ . Микола Григорович Лисенко у складі делегації від Всеук­ раїнського товариства "Мемо­ ріал" нарешті їхав цим шляхом болю , яким подумки уже прой­ шов не раз і не два. Кожен думав про своє , нсзагойне . А його па­ м'ять раптом повернула на дале­ кий полустанок осиротілого ди­ тинства , у 31-ий, туди, де роз­ пачливим криком захлинувся і застиг у вічності гудок чорного

задимленого

потягу. До

Биківнянських могилах . У січні 1989 року Микола Григорович виступив з допо­ віддю про Биківнянську тра­ гедію на установчій конференції Всесоюзного товариства "Ме­ моріал" у Москві. Ним були приведені незаперечні докази того , що у лісі під Києвом, за зе­ леним парканом, було зарито

цього

безкінечно довгого товарняка­ примари, мабуть , уже довіку за­ лишиться прикутим

щонайменше 100 тисяч укра­ їнських патріотів, розстріляних у застінках НКВС у 1936-1941 роках . Доповідь викликала веле­ чезний резонанс радянських і зарубіжних журналістів . А відо­ мий вчений і політик А. Сахаров потис тоді Миколі Григоровичу руку і подякував за роботу. Невдовзі сенсаційні повідом­ лення про Биківнянську тра­ гедію були опубліковані у ба­ гатьох ЗМІ за кордоном. Влада під тиском громадськості зму-

пуповиною

болю. Це вони, ще нсщшно за­ можна, щаслива і велика роди­ на , їхали у тому товарняку у безвість, до далекого Сибіру, ку­ ди вислали усю сім'ю після арешту батька , Григорія Андрі­ йовича . Тата привезли із в'яз­ ниці вже перед самою відправ­ кою. З-поміж всіх, він , Ми­ колка, найменший, бо має лише 4 рочки . І досі, хоч минули де­ сятки літ, він відчуває на своєму абличчі пекучі сльози тітоньки .ри, таткової сестри, яка була иому та ще двом сестричкам тоді за

м атусю,

що,

згорьована ,

по­

мерла, коли йому було лише два з половиною. Тихенько плакали сестрички, гірко зітхав батько, важко стогнав 75-річний дідусь. Місяць тривала ця дорога жа­ лю,

жіночих

та

дитячих

го­

лосінь, важкого чоловічого болю та відчаю. А потім було поселен­ ня у голому і голодному степу, 184 грами просяного борошна на пайок, а на ранок холодні людські тіла з навіки розплюще­ ними очима. Першим помер на поселенні дідусь Андрій. Батько непосильно тяжко працював на

будівництві залізниці, сестрич­ ки побиралися по людях. У 33-ому їх разом з іншими зісланими повезли до Караган­ ди, де почалося будівництво третьої "вугільної кочегарки"

&РСР. За пару попередніх років

~м вимерло майже 200 тисяч

людей, що при·іхали в перших ешелонах будівників комунізму. Там померли його любі сестрич­ ки. А він, попри нелюдські умо­

ви , голод і холод , вижив, щоб розповісти правду про ціну пе­ реможної ходи Комуністичної партії на шляху побудови· світло­ го майбутнього, про діда Андрія, сестер Меланю та Євдокію, матір Оксану Григорівну, бабу­ сю Тетяну, дядьків Никанора та Пилипа, яких забрав голод 19211922 років. Він мусив ще дуже багато зробити на своєму віку : розвінчати інші злодіяння ко­ муністичного режиму , пропус­ тити через власне серце Биків­ нянську трагедію і розповісти про все те людям . А ще побуду­ вати будинок, виростити сина, посадити сад

...

Свій трудовий шлях Микола Григорович розпочав у роки Ве­ ликої Вітчизняної. Після закін­ чення ремісничого училища працював токарем на заводі у Караганді, навчався водночас у вечірній школі . У 1947 році вир­ вався із заслання і вступив на маловідомий факультет а гр о­ лісомеліорації Воронезького сільгоспінституту, щоправда, без стипендії, бо був сином "во­ рога народу" і онуком куркуля . Спрагло опановував науки, нав­ чався лише відмінно і таки на третьому курсі, всупереч непи.-саним правилам, здібному сту­ денту дали стипендію . Закінчив інститут з червоним дипломом і у 1952 році за направленням приїхав із двома друзями до Київської агролісомеліоратив­ ної експедиції. Ось так нащадок полтавського роду Лисенків, що

у

17

ст. після невдалих селянсь­

ко-козацьких

повстань

пересе­

лився на Воронежчину , а в ЗО-их роках минулого сторіччя був висланий до Сибіру , нарешті повернувся на рідну землю. Працюючи в скспедицїі , об'їз­ див майже всю Україну, вивчив історію , що була співзвучна з історією його родини, вивчив рідну мову . Останні 26 років до виходу на пенсію працював у інституті "Укрдіпроводгосп", де пройшов шлях від інженера до начальника відділу. Кілька літ був у відрядженнях за кордоном у країнах Європи та Африці, де будував меліоративні системи. До Броварів Микола Григоро­ вич вперше потрапив у 1954 році і назавжди закохався у наше зе­ лене і nривітне nристоличне місто. Згодом пов'язав із ним свою долю . Власноруч, із допо­ могою друзів побудував свій бу­ динок. Відтак тут могли збира­ тися близькі за духом люди. Умовний стук у вікно - і спілку­ вання

до

ранку

з

товаришами­

"шестидесятниками", розмови про долю України та 'й народу, читання і обговорення заборо­ неної літератури, передача "пошти". Тут було значно без­ nечніше, ніж у столиці. Тому не випадково однодумці принесли

якось уночі на зберігання руко­ пис Івана Дзюби "Інтернаціо­ налізм чи русифікація", завдяки чому цей тоді заборонений твір і вцілів у Миколи Лисенка. Спілкування зі справжніми українськими патріотами Пав­ лом Осинським, Андрієм Но­ вацьким, які ввели Миколу Ли­ сенка у дім і світ великого

лицаря українського духу Івана Макаровича Гончара , сприяло завершенню формування націо­ налістичного світогляду Мико­ ли Григоровича. Отож у тім , що М . Г . Лисенко, керований бажанням дізнатися nравду про таємні поховання "ворогів народу", зайнявся Би­ ківнянською справою , була своя логіка і закономірність . очинаючи з весни 1986 року , за рік зібрав коло­ сальний матеріал. Він опитав десятки свідків трагедії, зробив відповідні фотознімки і персдав до ЦК КПУ . Для на­ дійності зробив це через Спілку письменників, залишивши там копії документів. Уже наступно­ го дня Биківнянський ліс був оточений солдатами і МВС по­ чало роботи з "впорядкування"

п

поховань.

-

Посеред лісу була вирита ве­

личезна яма, до якої скидали ви­ копані та знайдені на поверхні землі черепи , кістки , рештки одягу та взуття сотень розстріля­ них, аби глибше і швидше зако­ пати , - розповідає Микола Гри­

горович,

-

а вже

6

травня

1988

року було встановлено брехли­ вий монумент- камінь, на якому значилося,

що

тут

поховаНІ

жертви німецько-фашистських загарбників. На це дійство з обачності не було запрошено жителів ·Броварів та Биківні, ад­ же багато з них знали правду про поховання. Зате мене викликали на співбесіду до МВС, нас­ лідком якої стало моє звільнен­ ня з роботи в інституті і відправ­ ка на пенсію за віком, звичайно ж, за "сприяння" КДБ .

HEJJIAМAHI КРМІІА Ми зібрались в ошатній оселі, Різні люди, але не чужі. Нас частують Микола і Неля У старому колись гаражі. Тут засяяла тепла гостина, Переповнена щедро добром. Своїх друзів господар гостинно Пригощає домашнім вином. Зануртує береза у тузі, Як закапають сльози сріблом,

Та злетяться розкидані друзі Під Миколине дуже крило.

Його лету ніхто незурочіІть

В nіднебесся - і там не межа, Бо у Нелі закохан і очі Та крилата і світла душа. А літа пропливають поволі, Ніби хмари у чорному сні. Тяжко сняться щоночі Миколі Ті, зариті в пісках Биківні.

шена була визнати правду про Биківню, яку стільки років ре­ тельно приховувала. Перше по­ відомлення з'явилося у "Вечір­

ньому Києві" 22 березня 1989 року , а у 1996 році побачила світ книга М. Лисенка "Биківня : зло­ чин без каяття". Усі наступні роки були часом активної громадської і політич­ ної діяльності. Він очолював перший осередок членів Народ­ ного Руху України у Броварах , брав участь у роботі першого ус­ тановчого з 'їзду НРУ, спільно з керівником Броварського відді­ лення Товариства "Просвіта" М.Г. Овдієнко пробуджував на­ ціональний, патріотичний дух броварчан, багато пише і друкує статті, дослідження, спогади у місцевlй та республіканській пресі . Иого обирають також го­ ловою виконкому Українського товариства "Меморіал" та голо­ вою Київської організації Това­ риства, членом проводу Всеук­ раїнського товариства політ­ в'язнів та репресованих , де веде активну діяльність та порушує клопотання перед Президентом про увічнення пам'яті жертв політичних репресій та голодо­ мору, посилення державної під­

тримки колишніх політв'язнів та їх громадських організацій. Реакція не забарилася . Нев­ довзі були видані відповідні ука­ зи глави держави . У Броварах на

їх виконання у травні

2006

року

за міські кошти та за сприяння міського голови В.О . Антоненка на території храму Покрови Пресвятої Богородиці було від­ крито пам'ятний знак на честь жертв політичних репресій.

Миколі Лисенку Вже весна в березневім полоні Бачить щастя в рожевих садах, Хоч у нього посріблені скроні, Та душа ще така молода . Для польоту незламані крила,

Що сягають орла висоти. України надійна ти силаУ безсмертя навіки лети.

Земляки також обирали М . Г . Лисенка депутатом Броварської міської ради від демократичних громадських органі зацій . Про авторитет Миколи Григо­ ровича у колі сусідів промовляє той факт, що його призначали головою

комІтету,

а

вуличних і будинкових коміте­ тів. Займаючись великими і на­ віть епохальними справами, він ніколи не величався, завжди був серед людей, допомагав їм щиро і з бажанням, до його думки дос­ лухаються земляки .

Знаючи Миколу Григоровича багато-багато літ, ніколи не пе­ реставала дивуватися

колосаль­

ній енергії , працелюбству, напо­ легливості, силі духу і волі цього чоловіка з молодечою поставою .

Його зустрінеш всюди, де вер­

шаться добрі, патріотичні, пот­ рібні українському суспільству справи. Він такий же легкий на під'йом , як і у молоді літа. Восе­ ни здійснив паломництво на Соловецькі острови, щоб поша­ нувати пам'ять невинно закато­ ваних українських братів, у січні побував на могилі героїв Крут , їздив вклонитися борцям за не­ залежність України , які прийня ­ ли останній бій у Літках, є ак­ тивним учасником усіх полі­ тичних акцій та мітингів, які проводять патріотичні сили. І навіть у тому , що у Броварах розбудовується церковна грома­ да храму Покрови Пресвятої Бо­ городиці -заслуга Миколи Гри­ горовича , адже він був ініціа-· тором їі створення та першим головою церковної ради, за що був відзначений нагородою Пат­ ріарха Філарета. До речі, Влади­ ка освятив будинок Лисенків , про який можна розповідати ду­ же багато. Адже тут не лише віртуозно, на мисте цькому рівні виконані всі столярні роботи самим господарем, а й побудо­ вано справжню українську світ­ лицю, де зібрано багато старо­ житностей та предметів побуту . То не єдине захоплення Миколи Григоровича : а ще книги, ко­ лекція дзвіночків , годинників, сад .. . У домі є ще одна родинна цінність . Це книга для гостей , де

вони Залишають свої відгуки . Є тут і запис нашого Президента Віктора Ющенка, котрий разом з побратимами побував у будин­ ку пана Миколи восени 2004 ро­ ку, після виступу на мітингу у Броварах . одина Лисенків -дружи­ на Неля Олексіївна, діти Олена і Роман і навіть малі онучки Ганнуся іДаринка­ були активними учасниками Помаранчевої революції, прово­ дили агітаційну роботу, возили грошову і матеріальну допомогу , відігрівали та лікували у своєму домі бійців Майдану. У грудні 2006 року до числен­ них відзнак, подяк та нагород за

р

звитяжну працю, активну участь

у розбудові та утвердженні неза­ лежності держави, плідну гро­ мадську діяльність додався ор­ ден "За заслуги" ІІІ ступеня, який МиколаЛисенко одержав з рук Президента України . 6 березня нашому шановному земляку виповнилося 80 років. Він, як і завжди, увесь у справах . Щойно завершив роботу над трикнижжям "Під жорнами ко­ мунізму", які не змогли зламати цього велета духу. Для видання книг виділив кошти голова РДА М . Ф . Діденко, назвавши це "святою справою" . Усе своє чес­ не і важке життя він присвятив тому, щоб Правда встала з колін і пішла між люди, щоб ніколи дітям не довелося пережити тих страхіть, шо випали на долю йо­ го роду і всього нашого народу. Тож бажаємо Миколі Григоро­ вичу міцного здоров' я та благо­ получчя на многїі літа у мирі та злагоді, заслуженого щастя всьо­ му українському народові, яке він благає для нього у Господа, і якнайшвидшого виходу у світ книг

Володимир Москвич.

вуличного

також застуІl.Ником голови ради

-

справи його життя .

Надія ГАМАЛІЙ.


4

Середа,

Мипі

7

березня

2007

'fІІрівиі

.,.,.

ВіАкрите акціонерне товарисrво "Софів"

"А.Е.С. Киjвобпенерrо" &роварський районний підрозділ

повідомляє про скликання чергових зборів акціонерів, ІІКі відбудуть­

Шановні споживачі епектроенерrіїІ

ся

иаші •••к•І

З ледь відчутним весня­

--ПОВВ ЖИПВ-----~--

року

квітня

27

2007

року о

електропостачання та попередження

Порядок денний:

аварій в електричних мережах, ЗАТ

1. ·

ну і красу, адже все найдо­

Обрання голови та секретаря

зборів,

лічильної

І

6.

З

рік.

Визначення

основних

нап-

2007 рік. 7. Відкликання членів правління. 8. Відкликання та обрання членів

!

з

19923 15631 1465 2146 654 27

Запаси СvмаDна дебітоDСька забоDгованість Гоашові кошти та їх еквіваленти

...

Неоозподілений поибvток

Вітасм о

Статvтний капітал Довгострокові зобов'язання

Серrів

Поточні зобов'язання

АнАрійовиІІа

Чистий прибvток (збиток)

Сеоедньооічна кількість акцій

ПіАоnриrоруІ міцного, щастя рясного,

шт.

·-·

...

Загальна сума коштів,

...

-·-

559

687

З повагою і любов'ю

доручення на право участі

-

5-64-29.

акціонерів, 11кі від6уАутьс•

конкурс

імагістра, вільне володіння держав-!

!ною мовою, досвід роботи за фа-! іхом у державній службі не менше'

!районної ради (вимоги: громадя­

іни України, освіта вища відповідно­

заІ

рівнемj

і мапстра, вІльне володІння держав- 1

іноІО мовою, досвід роботи за фа-J іхом у державній службі не менше

JЗ-х років або на керівних посадахІ

jне менше 5 років, знання ПК). . І і Заяви подавати не ПІЗ~ІШеj

м.,

15, кім.і

no 11 6ерезнв ц.р. приміщенні районноrо 6уАинку культури

І

рівне переважне право на

зимово-веснвноrо асортименту

3і 3НИ.ЖКОЮ 30%. Товари виробництва Польщі і Туре1111ини. Пенсіонерам - знижка 3%.

до відома qитаqів!

Настvnний номер ІІНОВОrО ІКИПRІІ

вийде 14 Dерезнн ц. Р.

випуску

Акціонери

простих

розnоділу

·

З. Затвердження змін до Статуту ЗАТ, ·пов'язаних із збільшенням статутного фонду. 4. Створення ТОВ ДП "Агропак­ бетон". 5. Різне. Повідомлення про збільшен­ ня статутного фонду ЗАТ "Аг­ ропак" мотиви, спосіб, міні­ мальний розмір збільwення статутного фонду.

Збільшення

розміру статутного

фонду Товариства проводиться шляхом додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості з метою залучення фінансових ре­

сурсів, необхідних для поповнення обігових коштів Товариства. Розмір збільшення статутного фонду становить 1 009 995 (один мільйон дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто п'ять) гривень. Проект змін до п. 5.1, n. 5.2. Статуту товариства, пов'язаних зі збільшенням

'

до

березня

16.00 08

Требухів

(вул.

Паркова,

Косовського,

Броварська, Піонерська,

Ча­

Шевченка,

Амбулаторний,

вул.

Ва­

Щорса,

Го­

(повітряна лінія

2007

10.00

до

- 0,4 кВ ТП · 523) 16.00 02 березня 2007 р.

Приносимо

10.00

березня 20р7

голівська, Свердлова, Горького)

с. Бобрик, садове товариство

наші

вибачення

j

з

за

до

16.00 15

березня

2007

тимчасові незру-чності.

до

16.00 20

березня

2007

вом начальника експлуатаційної діль­

Роботи виконуються під керівницт­

10.00

ниці Карnенка Ігор11 Олександро­ с.

Шевченкова,

Куйбиwев,

10.00

Броварський "А.Е.С.

районний

Київобленерго"

підрозділ

розташова­

до

16.00 03

березня

2007

ний в м. Бровари, вул. Вокзальна,

до

16.00 14

березня

2007

черговий диспетчер.

10,

10.00

5-44-69).

вича, (тел.

телефони:

5-44-41, 5-44-65 -

5. 1.

статутного

Статутний

ПІИО:&ЛОКИ

фонд

фонду:

Товариства

становить 1 820 ООО (один мільйон вісімсот двадцять тисяч) гривень. 5.2. Статутний фонд Товариства поділений на 52000 (п'ятдесят дві тисячі )простих іменних акцій номінальною вартістю З5,0 (трид­ цять п'ять) гривень кожна. Дані про акції, що випускаються: Випускається 28857 (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят сім ) штук простих іменних акцій номі· нальною вартістю З5,0 (тридцять п'ять гривень кожна, на загальну номінальну вартість 1009995 ( один мільйон дев'ять тисяч дев'ят­ сот дев'яносто п'ять) гривень. Форма випуску - документарна. Права акціонерів при додат-

rо­

товариства

1

мають прид­

бання акцій, що виnускаються до­ датково, у кількості , проnорційній· їх частці у статутному фонді на да­

Те.nефони:

8-098-776-111-2, 8-098-776-111-3.

·.... Фірма "Проектсїнт"

. ·.· Запрошує на постійну роботу [nJ.?І:Jект;Уа8льfІ~І(Їа .:$а .сnеціальністю: [

і

"Укооппромторг у Броварах'!!

терміново потрібні на роботу:

і

• •антажннки (3/n •ІА 1200 rри~); , ! . •ОІ'Іі (3/n •ІА 1500 rрн.). . . . і

·

ту прийняпя рішення про додат­

І

ковий випуск акцій. Для реалізації свого переважного nрава акціоне­

І м. в~~~;::r~is~:~з.1z7.j

ри повинні подати заяву із зазна­ ченням кількості акцій, які вон11 ба­

ПОВІДОМЛЕННЯ

> • DрІІІДНИЙ ІJхІтОІ(ІDР;

n••••III.. >

! .•

f · •· · ·.

І,.J-ІІHCІPV~rtDP: ·ІНЖенІІІІІ~nроеfПJВUЬНИН~ . ПІ 08; 811, ЕІ, m~

,lk>свід роботи в проектній ~·= · · · : .:_організації.. І .· . Довідки за тел:

. . ! !8(~94)

Наша адреса:

4098-96,

451-79~49.

І іr__t,т_тр::не.::~:;;й::а;:;оо~

.. ]

і

.•.•

rоповний енерrетик.І

Стаж роботи не менше 5-7 років. і~

жають придбати в строк до 26 квітня 2007 р. Заяви, що надійшли

Секретарем Броварської міської

від інвесторів, які не є акціонера­

ради зареєстрована ініціатива

Оnлата nраці за домовленістю,

мешканців міста щодо проведення

своєчцсна. Звертатись за адресою: і

ми,

не розглядаються.

Дата початку і закінчення роз· поділу акцій додаткового випуску: Розподіл акцій додаткового ви­

пуску відбувається в день прове­ дення загальних зборів акціонерів

27

квітня

2007

Місце

-

р.

проведення

розподілу

у приміщенні товариства за ад­

ресою: Київська обл., Броварсь­ кий р-н., смт. Калинівка, вул. Іга­ Порядок відшкодування влас­ никам акцій збитків, пов'язаних зі змінами статутного фонду: збитків

акціонерів,

пов'язаних

зі

збільшенням статутного фонду то­

вариства,

не

nередбачається.

разі виникнення збитків,

В

громадських слухань на тему:

«Будівництво багатоповерхового ЖИТЛОВОГО будинку ПО вул. Черняхівського в районі ЗОШ

N!! 10

де прийнято загальними зборами. Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися:

з 15.00 до 15.45. за місцем прове­ дення зборів. Для реєстрації учас­ никам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що засвідчує

особу.

Представникам

акціонерів додатково потрібно ма­ ти довіреність, оформлену згідно з вимогами

чинного

законодавства

та статуту Товариства. Необхідну інформацію можна отримати за телефоном:

(294) 7-91 -75. Київська

V

компанія «Смартех Системз).

t.........---··········; .............................................................................................J ~Втррчений диплом КВ No 11801694 ві.ц 20,96.1999 р., реєстр. Ng 983/9S, видани.й

КИІВСЬКИМ держаВ.НИМ е.кОНОМІЧН\1~ УНІ­ ІІ.ерСИТеТОМ На ІМ'Я .• Ященка ВІКТОра

DIUIТIUrl 31'13Q Nl9 терміново потрібні для постійної роботи листоноwі, оператор

поwтовоrо зв'я=іJку, на11альник відділенн• nowтoвoro зв'язку.

Контаnний телефон:

5-45-55.

~, Втра~ений

рJІасн~сл

державний. акт

на

земел_рну дІлянку

на

,npa.eo

серІя

кв

1\!2045 '81, 1!.\WІНИЙ І ОГОЛІ~СрКОІО СІЛЬрадОЮ ещ 11 .0.!.2005 року на Ім я Борисоольця

АндрІя Володимировича, вважати нед1исним.

!ііі; Втрачений сертиШікат на земельну. ·ляЖ<У (пай) .серія РН'" N~3~1599, видании

~ окрецькою СІЛьрадою._на Ім я Курмач ганни втуХІвни, вважати нед1исним.

:,.;Втю~ене с_віLІ8цтво про п.о.аво впасності

серІя Я' Я

від

No0759 8,

11. 1.200!)

Р.·

видан~ БТІ м. Бровари

на

пиu:таві .Р,Ішення

мtс.Рк.е~конкрму N2S8~ від и.1:г.:гоv;> р. на TUB "Укрнаqнарезерв ', вважати нед1исним.

Відділ фізичної культури і сnорту Броварської міської ради та колек­ тив дитячо-юнацької спортивної школи N!!2 глибоко сумують з при­ воду смерті СЕРГІЯ ГРИГОРОВИ­ ЧА МЕЛЬНИКА, тренера-виклада­ ча з шахів, та висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійного.

Колектив загальноосвітньої шко­ ли 1-111 ступенів Ne9 м. Бровари глибоко сумує з приводу перед· часної смерті вчителя фізики ПО­ ПЕНКО ЛЮДМИЛИ ЛЕОНІДІВНИ і висловлює щирі сnівчуття рідним та близьким покійної. Світла, доб· ра пам'ять про Людмилу Леоні­ дівну назавжди залишиться у на­ ших серцях.

Колектив ЗАТ "Фірма Теплиць­ техмонтаж" висловлює щирі спів­ чуття Валентині Григорівні Щер­ бань, начальнику відділу кадрів виконкому Броварської міської ра­ ди, з приводу смерті її матері ОЛЕКСАНДРИ СЕМЕНІВНИ.

Виконком Броварської міської ради висловлює щирі співчуття на­ чальнику відділу з кадрових nитань Щербань

Валентині

Григорівні

ЛИК ОЛЕКСАНДРИ СЕМЕНІВНИ.

2.

4-03-76. Віддруковано в ЗАТ "Броварська друкарня" управління у спраІjах преси інффмаціі Київської

4-21-34; промислоеосlі і соціальних nитань, 4-04-81; листіа і масової роботи 4-02-92;

.,ІnаІІІ:: ···~~~~~ 1~пр~~и,:йом~~оr~0110шень 4-23-26.

ra

і>б11,€J,~РжадМіністрації.

317 Дні

з

nриводу смерті їІ матері БУВАЙ­

Відділи:. громадсько-полі'Іи'ІІюго жипя відпQв~ьного секретаря

вул. Щопківська, 4, і

Ітел,: (04494) 5-ЗО-16, 585-04-17.1

Петровича, вважати нед1исним.

&JDBIJCIIIIМV UІm

м. Бровари, бульв. Незалежності,

Редактор:

(забудовник- будівельна

, N!· Бровари,

рішення

про порядок їх відшкодування бу­

07400,

· •

5.

рева, буд.

L_

АДРЕСА:

зі скпадv в м. Ofivxiв. від 425 rрн.доставка.

. гnідприємству споживчої коопера.ц.Ії j

додаткового

акцій додаткового випуску.

і - начальника організаційного· !відділу виконавчого апарату

\125, тел.5-ЗО-50.

16

ковому випуску акцій:

іменник акцій. 2. Затвердження

іЗ-х років або на керівних посадах іне менше 5 років, знання ПК); І

!Бровари, вул. Гагаріна,

р. о

Прийняпя рішення про збіль­ шення статутного фонду, шляхом

1.

!за освітньо-кваліфікаційним рівнем.

адресою.

2007

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

апарату

сnрямування

квітн•

27

дині у приміщенні товариства за аАресою: Київська

іни України, освіта вища-юридична!

за

с.

пров.

2007

Посада постійна. Вимоrи: громадянин Украіни, віком до 45 років, освіта вища відповідного професійного спрямування. Стаж роботи за фахом у дер· жавній службі - не менше 1 року, або за про­ фесією - не менше З років. Вміння працюва­ ти на комп'ютері не нижче рівня користувача, вільне володіння державною мовою. Додат­ кова інформація щодо основних функціональ­ них обов'язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: м. Бровари, вул. Кірова, 92. Телефон дпя довідок: 6-63-35. Заяви подавати протягом місяця з дня опублікування оголошення.

обл., &роварський р-н, смт. Калинівка, вул. lropeвa,S.

юридичного

ірайонної ради (вимоги: громадя­

року

березня

державноrо с:11уж6овця rо11овноrо с:пеціаІІіс:та відді11у взаємодії з ро6отодавц11ми

Правління товариства.

на заміщення вакантних посад:

;02.04.2007

Пролетарська,

центр заинятост1 рголошує конкур_с

повідомnІІЕ про провеАенн• позачерrових зборів

:осв!тньо· к~аліфікацій~им

2007

16.00 13

кВ, ТП-429

- 0,4

16.00 5

Об березня

на замІщення вакантн01 посади

Довідки за телефоном:

-

Броварська районна рада

професійного

до

до

року;

року;

ЗАТ ''АrРОПАК''

іго

16.00

10.00

2007

(лінія-24 "Полив");

у зборах та паспорт.

виконавчого

до

з

березня

МИхайлівка, Гребельки, Жердова

з

Фрунзе,

Броварський ба~овий мjськрай­

уповноваженим та представникам акціонерів

Любов'ю зігріті.

\ВІддІлу

16.00 01

тутіна,

З.

Для участі у зборах необ?<ідно мати документ, що засвідчує особу,

І будемо всі ми,

_начальника

до

року;

з

(вул.

Лінія-2);

паєва,

10.00

з

на кінець періоду (осіб)

На радість на світі,

І

ра) (повітряна лінія

Красилівка

року;

14467 1816 6383 3372 -6422 5190000

Кількість власних акцій, викvплених пРОтягом періоду (шт.)

Чисельність працівників

Живи, рідний тато,

, _-

с.

Жукова,

року;

аКЦіЙ ПDОТЯГОМ ПеDіОДV

Неба безхмарного,

оголошує

(вул.

"Ватутінець" (лінія-199 ''ТП-561");

з

Русанів

2007

Польова, Леніна, Шевченка, Пос·

6.

10.00

з

с.

5.

населених

березня

16.00 05

витрачених на викуп власних

Настрою гарного,

Гагаріна),

2.

...

14443 1816 5486 2524 -6260 5190000

Власний капітал

80-рЇІІІІАМ

2005

Попередній

(В ТИС. ГDН.)

ДовгосТDокові Фінансові інвестиціі

Требухів

10.00

з

18287 14770 188 2163 987 93

Основні засоби

~~·

відключенням

року;

(В ТИС. ГDН.)

Усього активів

з

таких

року;

2006

Звітний

у

до

10.00

тишева, Гайова, Садова, Хамбе­

с.

10.00

з

Найменування показника

району

року;

Попере~і основні показники

з

року;

(лінія-21 "Красилівка");

Затвердження річного звіту та

с. Тарасівка, Жердова, Віль·

4.

не (лінія-150 "Жердова");

"А.Е.С. Київобленерго" буде прово­

вул.

фінансово-господарської діяльності підприємства

благодійного фонду учас­ ників війни, бойових дій та інвалідів війни

року;

дити ремонтні роботи у межах Бро­

1.

і

нень по статуту товариства.

надійності

пунктах:

ревізійної комісії. і 1О. Затвердження змін та допов- і

рік.

підвищення

електроенергії

І

спостережної ради. і 9. Відклика~;~ня та обрання членів !

2006 рік. 4. Звіт ревізійної комісії за 2006

метою

варського

рямків діяльності на

З. Звіт спостережної Ради за

5.

2006

балансу за

комісії.

2. Звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність товариства за 2006 рік.

правлІння мtськраионного

"Батьківщина",

членів

Затвердження регламенту зборів.

рожче, що є у нашому житті, - щастя, добро, злагода пов'язане з Жінкою. Нехай Вас завJІЩи супро­ воджує впевненість у завт­ рашньому дні. Хрй у Вашому домі панують спокій і добро­ бут, а Ваші серця будуть зігріті теплом та повагою рідних і близьких. З повагою, Батечко Анато.f!іЙ Іва'!ович, ~голова

в актовому залі ВАТ "СофіІІ"

за адресою: м. Бровари, Київської області, бульв. Незалежності, 18. РеєстраціІІ здійснюється в ~ень проведення з~рів з 11.00 до 14.00.

ним подихом приходить до

нас найсвітліше жіноче свя­ то - В Березня. Цей день несе у світ вес­

14.30

виходу:

середа. субота.

#18 2007  
Advertisement