Page 1

СЕРЕДА

7 березня

2001 р. N2 18 (9219)

Виходить

з

17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціІ

••

••

Від ім е ні Броварської

•• • • •• •••

••

жавна <tД~Ііністрація та ра­

цьовитістю, вмінням nалко любити і ІЦtдро проrцати.

Як небесна блакить не­

йонна радіі ІЦИfЮ віrdЮТЬ вас

Завдяки внеску бага­ тьох жінок у місті відбула­ ся стабілізація промисло­

Жіночим дн~м 8 березня! свято, традиційно ІЮ­

свято, якt від:~начаємо :1

вого виробництва. завчас­

в' я3ане з приходом весни,

вмІстилась

особливим

но вирішуються Іrитання соuіального захисту бро­

завжди несе сподівання на

життя. Як весняний nодих

почуттям .

як

свято весни, краси і люfюві .

Са.'\1е u цtЙ день є особ­ роль,

яку

ви

. Майжt всі ~фери ~коно­ МІКИ наUІОІ'О МІ СТа Не МОЖ­

На УЯВИТИ бе..'! ВИС!ЖОЇ і ВОД· ночас прекрасної ролі

жінки. Вашими 'Іуйними дбайливими руками при­ \ІНожуються національні багатства в промисловості і будівництві, створюється атмосtрера тепла і доброти ІJ медицині. освіті, культурі,

сфtрі соціального захисту. формується І'арний настрій

ва е'!ан

зі святом краси і любові

.

ветtранам.

котрі в роки війни та післявоєнного ли­ холіття відстояли нашу державу і під няли з руїн народне

госнодар ство

.

Спасибі ва.\1 за те , що й сьогодні ви робите свій по­ сильний внесок у І'fЮ:>~адсь­ ке

життя

мкта.

То ж дозвольте поб<tжа­ ти нам ЗІІ.оров'я, миру. зла­ годи і світлої долі. Нехай завжди пору'І

міський голова

Іван ПЕТРЕНКЬ.

святом

-

Міжнаrюдним жіночим днtм!

цьо~Іу

У ЦеЙ СВЯТКОВИЙ ДtНЬ хочу висловити В ам свою вдячнісТh за Вашу

ликий світ - б~; Жінки. У ~Іаленькому велик<t

словІ основа

нробуджує навколишній світ,

наші по•Іуття до жінки-ма ­

так і Жінка нмихає на тво­

тері. дружини, дочки. сестри.

рення добра і кр<tси.

Нюький уклін ва.'v! , 11.0pori

Вас називюоть Берегиня­ ми. Ca:via nрирода поклала

Жінки. на чиїй Вірі. На11.їі

на жінку відповідальність Зі\

та Любові виростає життя і

майбутнє людського роду .

тримається світ .

невтомну нра!!ю . :..а те .

ЩО З fЮ:Іу\ІЇННН~І , ТСfJ­

ІІіННЯ~1 , вірою в крюце майбутнє

пер~;носите

труднощі нашо1·о жит­

тя, за rел:ло Ваших с~r­

В с ю се бе без зал ишку

Хай посмішк<t пробудже­

ІJіддаєте в и своїй родині, пле кає те дітей та онуків,

ної весною природи, тепло і

Е;;жаю Вам завжди

увага чоловіків додадуть вам

бути коханими, ус:\<ІЇХНt­

дбаєте про добfЮбут не лише

сил, упевненості в собі і в май­

ними

у власному домі. а й у суспільстві в цілому.

бутньому .

відчувати ctбt щасли­

добротою

і

ніжні стю,

муд рістю і те рпінням ,

кукm, B~Ja, Надія і Лю(юв !

в~сняним

мислима без сонця, так і ве­

кр<tІЦ~. оновлює й :~баrа•Іує

Природа наділила вас

L'l вами кро­

З новагою -

-

!Je

Ни..•ький уклін і жінкам­

та :JаТИJІюк в сфері торгівлі,

•• • • •••

lrpa-

де ць .

й

чарівними

і

Добра ІJa:w, здоров' я. миру і

вю.ш доньками. дружи­

злагоди, світлої долі і rце

Н<іМИ , :-.~атусями, справ­

багато , багато ш асливих ве-

жніми жінка"'ш .

с~н!

-

Лсоуід ВАИСФЕЛЬД,

Леонід СЛОБОДЯНЮК,

голова райдержадміністрації.

голова

раиради.

З глибокою пова­ rню - нарндний де­ путат України Олексій

IIJJEHKO.

і щебеню) , зам інили новітньою. Тепер кожну рослину "садять" у невеликий лоточок з мінеральною ватою. Туди крапля за краnлею і надходить живиль­ ний розчин. Переробили всю с исте­ му оnалення. Тепер на одиницю про­ дукціі енергозатрати зменшилися на 20 відсотків! Технологію вирощування овочів із

застосуванням малооб' ємноІ гідропо­

увЕЧЕРІ блідо-зелені зірниці ВАТ " Комбінату "Тепличний" нагаду-

ють неземний пейзаж. Там, під не­

скінченним скляним дахом, зрі ють ОГІ РКИ, ПОМІДОрИ ...

Сьогодні це - надсучасне виробництво, аналогів якому в сільському господарстві України не знайти . У 80-х роках про радгосп-ко мбінат "Tenличний", що розташувався в Калинівці, широко писала союзна преса. Тоді він славився як найбільший у Євроnі "город під скляним дахом".

Згодом виявилося, що на старій славі далеко не заїдеш, а нові економічніобставини поволі, але невпинно витискають підприємство на узбіччя ділового жипя . Нові ціни на nриродній газ, яким оnалюються виробничі площі, показали овочівникам

страшні ікла економічного банкрутства. І це сталося б, якби колектив підприємства-велетня не зробив рішучий крок до технологічної nеребудови, яка стала для комбінату сnравж-

ньою революцією.

ніки вивчали у провідних фірмах світу - у голландсь кій " П еба ко " та і зраїльс ькій " Нетафім ".

них р ече й, коли років 20 тому зовсім юною дівчи нкою у сусідній Великій ДИ­

мерці почала працювати обліковцем. Тоді Тетяна не пройшла за конкур­ сом до Київсько го інституту народно­ го господарства і тяжко переживала першу вел ику життєву невдачу. Для дівчини , зда в алося, настав кінець світу. Ро бота у теплицях давала якусь

На кошти комбі нату з Ізраїлю заве ­ зе но і встановлено в теnли цях облад­ нання дпя зволожува ння повітря і кра­ п ельн ого n ол и ву р осл ин, з одноч ас­

ним їх nідживлення м, а з Голландіі ­ обладнання для обігріву теплиць.

морал ь ну розраду, на душі n оволі

світлішало, і жипя вже не видавалося таким жорстоким і сірим.

А nотім Тетя на стала студенткою­ заочницею Української сільс ькогосnо­ дарської академїі, звичай но ж , еконо ­ мічного в ідділ енн я . І пр ацювала, і заміж вийшла, чоловік - теж економіст

праці пов'язано чимало питань як еко­

за фахом, очоЛює одну з будівельних

номічного, так і організаційного харак­ теру. До того ж робота з людьми ви­

організацій у Броварах.

магає душе вного т а кту .

Про все це Тетяна Миколаївн а роз­ nовідає якось легко , ніби робилося те са ме собою . А було ж по-справжньо­ му важко, бо однією рукою , як згадує, колисала с ина Сергія, а другою - пи ­ сал а диnл о мну роботу . С а ма мо ­ лодість допомагала Тетя ні торувати

Мабуть, такий жипєвий і пр офе­ с ійний досвід були вирішальними у тих подальших змінах, що сталися неза­ баром у кар'єрі молодого, але досві ­ дченого спеціаліста. - На моїх оча х Тетян а Ти щенко пройшла шлях від рядового бухгалте­

Майже 39 гектарів зай ма ють у Ка­ лині вці теnлиЦі під склом. Є кілька ге к­ тарів те nлиць і під плів кою. Уро ­ жайність овочів - висока. - У 2000 році, - розnовідає Тетяна Тищенко , - ми зібрали 11 795 то нн овоч ів - по 27,9 кілогра ма з квадрат­ ного метра огіркі в і по 35,7 кілограма помідорів, nорівняно з 1999 роком це н а ти сячу тонн б іл ьше . При бутки nідприємства зросли на три мільйони гриве нь. Хоча й витрати стали у нас специфічні . Тепер маємо робити про ­ nлату за nриродни й газ наnеред, хоча грошові надходження мають сезонний характер, бо перший оборот огіркі в

триває до серпня. В ін і дає найбільше при бутку. Потім до осені р еал і зовує­

Про все це директор радгоспу- ком-

дорогу у жип і . Навчанн я вона не ки ­

р а до провідно го еко номіста велико­

бінату "Тепл ичний " Володимир Ілліч Ч е рнишенко ро з nовіда є як пр о підліткову хворобу росту рідної і дорогої дитини. Хвороби, якої не уникнути , але яку обов'язково слід пе режити і вийти на широкі обрїі ділового жипя України , та й не тільки їі. А ділове жипя з розвитком ри нкової економіки nоказало, що у дирек-

м о nо мідо ри .

нула, хоча он скільки дівчат nоли шили

го підприє м ства, - розповідає голова

академію "через сімейні обстав ини " . Отож після десяти років роботи і жипя у Великій ДИ мерці молоде под­ ружжя з ахот іл о свого "с іме йного гніздечка". Тоді в Калинів ці житло бу­ ду ва ли швид ко і квартир и б ули справді -так и га рні . До того ж у селі сnорудили дитячий садочок, школу,

правління В . І . Ч ернишенко .

Та найбільше головного болю до­ дає с пе ціалістам реаліза ція nродукціі, завоювання ринку з його української специфікою. Ціни мають бути nомірни­

магазин , пошту, медпункт, чудов ий

ти велику кількість документ ів. Чима­

ло підnр иє мс тв вдалося до послуг різних nосередницьких організацій . Ми ж самі nідготували весь nакет до­

8

з економічних питань Тетяна Ми колаї­

будинок культури .. . Словом, роздуму­ вати не було чого, і Тетяна Тищенко стала бухгалтером радгосnу-комбіна­ ту "Тепличний" . Було те у 1986 році . Коли людина сумлінна, порядна, до того ж у тонкощах знає виробництво, вона будь-яку роботу виконує грунтов­ но, nрофесійно . І це цінується серед nрофесіоналів. Таких шв идко поміча ­

• • • • • • • •

вна Тищенко . Про свою роботу вона розповідає з зацікавленням людини, яка живе економі кою і відчуває їі nульс. Економі ка для неї- це не голі цифри й показни ки . Так сталося , що жипя змус ило ї1 в и вчати орган і за цію вироб ництва

Ювіл е йний тв ор чий вечір Г>ро­ варсLко і ІІОСТСС И і КmІІІО З ИТОра , чл е на А с Іщіа І\Їі АіН ч ів

t' стр адно­

І 'О ~ІИ СТ<ЩТВа УкраіНИ , і\И J Н' КТОра буі\инк у тв о р чості шк оли рів На­ тал ії БdJ'ч yr :ибрав Г>а 1 ·ато ІІІ а н у­

валшикі в їі тала нту. У 1\ ІКЦ " Про­ ~І ете й" пан увала Аій с н о свя ткова ,

п о -роди нн m 1 у ТL'ІІла ат~юсфера. На нрикр ашен у сце н у, аби ІІ JН1-

• •• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • : • • • • • • • • • • •

послуг.

і державі .

·-:

•юrо комітету прийміть най­

відіграєте в сім'ї, сусні.льеrві

•• • •• ••

наданні комунальних

щиріші вітання з Міжна­ fЮдним жіно•шм днtм! День 8 Бtре:~ня - не

виняткову

• •

t

ня,

лива нагода від:Ін<tчити ту

•• ••• •

Броварські районн<t мр­

побутоІJого обслуговуван­

міської ради, їі виконав­

• • тора має голова боліти не тільки за • виробництво, а й про шляхи реалізаціі • nродукціі, їі здешевлення , поліпшен• ня якості, екологічну чистоту. • Сьогодні усі ці багаторічні nарамет• ри ведення тепличного госnодарства • nеребувають під неослабним контро• лем низки провідних спеціал істів , ее• ред яких і застуnник голови правління

овочів закритого грунту з елементар­

ють.

З бухгалте рїі Тетяну Тищен ко неза­ баром перевели в е коно мічний відділ. Почала займатися найска ндальнішими і найскладнішими справами - оплатою праці . У сільському господарстві дов­ кола цього було й залишається безліч проблем, бо з еквівал ентом оплати

- Пам 'ятаю такий випадок, - пр о­ довжує він, - Інноваційний фонд Ук­ ра{ни одержав :значні кошти для впро­ вадже ння в жипя нов их , економічно

вигідних прое кті в. Се ред 12 органі ­ зацій було й на ше підпр иємство. За короткий строк вимагалося nідготува­

кументів' Ось тоді я в nов ні й мірі оці ­ нив діловитість і nрофесі йність своїх вихованців.

Ь ОГОДН І застуnник голов и С nравління з економічних питань ВАТ "Комбінат "Теnличний" Тетяна Ти ­ щенко вир ішує такі проблеми, про які з десяток років тому і не думала . Я вже згадувала про технічну реконст­ рукцію, я ка відбула ся на комбінаті . Суть їі поля гає в тому, що стару енер­ гозатратну технологію, nов' язану з на­ грівання м величезної кількості гідро­ понного мате ріалу ( живильної рідини

віт,Іти ІІ Іа н ов<:~н у юв ілярк у , с каза­ ти те r І л і

слова

і

вр уч ити

кн іти .

ніАняли с н По чес ний І1ю ~ r а 1\Я ІІИІІ Бр ова рі в, сек рета р :.Іі с и.л і р<іди і с пів авто р

і ~І е НИІІНИІ\і

Гри го р о вич юч ий

А н ,полій

Ле~ІІІіІ\І , КИІі, Jа віду ·

~ Іі с LКИ ~І

в і м і л о~ І

ос віти

Олек сій Ів а но в и ч Ш еле ст , за віду ­ ючий .'Іі С І , КЮІ В і;\1\іЛm І кулr.т у ри Микола

\·1и колайов ич

ш ( ~ ве р ,

Заслуж(' ний Аі я ч ~Іи стLщт в Укра і­ ни

Пр е :1идент аСО І\і а І\іЇ д і яч ів

е страі\ Н О Го "и сте цт ва У кра їн и Вікто р Володимиро вич Гt>ра с юю в та Г>а 1 ·ато інши х. "/\ю uо в і ви со та ' ' ..

Пі с ні ІІ а

слова і ~ r уз ик у юв ілн р к и за ІІОЛО ­ нили с щщн І 'ЛЯдачів . Ви ступ І\ іло і

1\Л l'НДИ В іі\О~ІИ Х ВИКО Н аВ І\і В:

Зас ­

луже НИ Х і:І JJТИ стів У краі ни Оле га Ма рцин к івс r,ко\'(), Л іни Прохоро­ во І , Бо ри са X dj>ИTO І IOBd, Ю рі я Р ожкова , п о н уля рни х 1\уету " По­ ч а й н а" і О кса ни Вш1 ж, ~ І айбутні х " :1 ір о чок " - стуі\е ІІтів Держав н о­ го ~І у:шчІІО І 'О учили ща і :-1 . Р.Глісра

С вітлани Рс ІІ і н ої, Ол LІ ' И Пр и :нок , Наталі Ко rІ ач сунро волж у вали ся дружІІ И ~ ІИ 0 1\Л еС Ка \fИ

•• ••

••

ІІИ дитячих колект иві в : ІюкалL І JО­

го а н с а~1 блю "ДжерелLl\С" ( кер і в­ ник - Зо н iVIo :и' JIOBa ) , ф ол r. клор ­ Н О І'О а н са ч Г>лю «Кали н ка » (Любо в Ш у мовс r, ка) та а н самuл ю HaJIOAн o r ·o та1щю "-.\юГ>ич '' (Заслуже ний

бере , хоча і не в та ки х обсягах, які б задовольняли ком бінат.

~І уті в, котрі на т х ІІ Р ІІІІ О в ик о н али

с пр а вжньо му при є мно .

• •• • •••

І 'ЛНІ\аЧіВ .

а рти ст Укра·Іни .Анатол і й Бурдей ­

І ось тут калині вці відкрили для себе

••

Окра со ю КОІ ІІ\е рт у стал и висту­

ми, щоб не "кусалися", але ж і таки­ ми , щоб давали при бутки. Бала нс вит­ рим уват и важко. Київ пр одукці є ю

ри нок При балтики . Екологічно чиста продукція nолюбилася і Литві , і Л атвіІ . Люди там жи вуть за можніше . Тому 10- 12 відсотків овочевої nродукціі ре­ ал ізовується саме туди . Своїми реф­ р ижераторами "прибалти " вивозять у ці дні огірки, а незабаром розпочнеть­ ся і продаж nомідорі в. Калинівські овоч і вн и ки вп е вне н о дивляться в майбутнє. Молоди й ко­ л екти в економічно грамотн их профе­ с іоналів показує nриклад того, як тре­ ба вирішувати пробле ми с ільського господарства за сучасних умов. Тут є чому повчитися . І писати про це по ­

• ••• • • ••• •• •• • • ••• •• •• •• •

ний) . І, :шичаИ ІІ о Ж , ІН! !JU іЙІІ ІЛОСЯ бе:~ ниету ні в Ян1 1 і rо~ І а н а БаІ·­ ~~а ~1 ині пі с ні .

І с н і на в " ьров а рс І, к иі1

BdALC»

Микола Шеве р , а ко~Ін оJ итор і аран жувал ши к ЮріИ По н очарРн­

ко та зе чляк Натал іі з Че рніr·і в ­ щини В ал е Іп иІІ ЧРр ІІіІ·і вс Lкий nредстав ил и ЇІ нов і ні с ІІі .

" Я в серц і маю те, щ о н е в~Іи ­ рає ",

-

с ні вала одн у з Наталч и ­

ни х пі сс нL Л і11 а Прохоров а

4

-

пр о в ічн Р уособле н11 я ж ін оч­ н ості, крас и , ~Ю ЛОІ\Ос ті й кохан­ н я , я кю1 нілкоряюп ,ся ус і ви со­ ти .

Натал ія Ч Е МЕР ИЧЕНКО.

І

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••• ~--------~-*"'.· ••• ••••••••••• Галина ПОЛЯКОВА.


N9 18 (9219) П ЕРША як

вчителька ... Це

перше

-

кохання

на все життя. У кожного з ви­

хованців Марії Іванівни Тка­ ченко, учительки ЗОШ NQ1,

7.03 коли вона була їхнім депута­

Тут буде доречним поста·

том.

вити

А якщо хтось сторонній по­ бачить, як на перерві юрм­ ляться біля Марії Іванівни

формула успіху учителя?

-

запитання:

у

чому

Любов до дітей,

-

ж

жагу до

знань.

Так,

Олек­

сандр здобув гарну освіту

і

нині працює провідним інже­ це

нером

в

ЗАТ

"Оболонь",

коли вперше несміливо пере­

єдиний ключик, нкий відми­ Кі!Є Мі!ленькі сер!\Я. Саме любов до дітей примушує вчителя постійно працювnти

Женя

учні, не зрозуміє, чия ж вона вчителька: ~Іалечі чи старшок­ ласників бо біля неї і

ступив поріг залитого сонцем

старші,

над собою, удосконалювати

стер, Педагог з великої літе­

і зігрітою її теплою усмішкою

приходять

методику

ри, й люблять діти, а це

КАасу. І потім вона була зав­

лишні вихованці, котрі закі­

жди поруч:

нчили школу. На вибір їхньо­

назавжди

залишається

у

па­

м'яті той вересневий день,

коли

неслухняна

і

менші діти. Часто до

вчительки

ко­

рука виводила перші літери,

го життєвого шляху

коли не розв'язувалася зада­

ла вона, хай опосередковано.

ча з математики,

Саме те, як вона ставиться до своєї справи, до життя, до

помиритися

коли хотів

з товаришем

і

оточуючих, до дітей, її толе­

ле,

шкільного життн поруч була Марія Іванівна, - згадує ас­ пірантка Київського міжрег­

не

перестають дивувати­

ся любові й терпінню, горін­

ню й мудрості, душевній красі своєї першої учительки. За яку б справу не бралася М.І.Ткаченко, вона вкладає у неї душу хай то основна робота чи громадська. Будучи депутатом міської ради ХХІ скликання,

Марія Іванівна щиро перей­ малася інтересами виборців свого округу, брала участь у роботі депутатської комісії, згадує

робити

уроки цікавими, стимулюва-

вчиться

на лікаря,

а

готується до вступу у

-

Марія Іванівна

май­

-

-

як

лакмусовий папірець. у сто-

ерудиція,

три

І

.1

над

40

сонця, .знаходи.ли притулок у

-

моєму

Робітницн Раїса Єгорівна Бобко, трьох синів якої на­ вчала Марія Іванівна, гово­

серці.

Ії очі

.завжди

світилися материнською доб­ ротою.

r·оворить

В.І.Жук,

вона.

рить.

-

говорить її колега

Працювати з нею

поруч приємно і легко.

І

книжцІ

лише

один

запис:

"прийнята на роботу мед­ І сес.трою до Се~1ИполківсьКОІ

ДІЛЬІІИЧНОІ

ЛІКарНІ

у

році". Звідти і пішла на заслужений відпочинок

1959

синами, один з яких набув І автодорожІІІИ

пенсіонери,

доглядають

нехитре господарство: ку­

рей, порося. Є город, сад і.з солодкими червонобо­ кими яблука~rи. якими Во­ лодимир Андрійович завжди пригощас своїх колег по перу членів літера­ турно-мистецького об'єд­

нання "Криниця" при дакції нашої газети.

ре­

А напередодні жіночого дня ми попросили у Тамі­

ши по собі добру пам' ять

ли Андріївни рецепт її фірмових пирогів. Вона посміялась і .запевнила, що секретів ніяких немає, бо бере усіх продуктів, як кажуть, на око. Виглядає

роки

тому,

односельців. Дійсно, пі.сля закінчення

Чорнобильського медич­ ного

училища

скромна,

приваблива, доброзичлива дівчина розпочала свій трудовий шлях у Семи­ полках. Зарекомендувала себе справжнім фахівцем, добросовісною, чуйною у ставленні до хворих та

усіх, з ким спілкувалась. І, звичайно, запала у серце парубкові ... Відтоді родина Моск­ вичів будувала свою хату, ростила і виховувала синів Сергія та Едуарда, жила проблемами села, яких завжди

вистачає

у школі

та на ниві охорони здоро­ в'я. А зара.з бабуся та дідусь радіють соєму ~'ІіІ­ ленькому сонечку

-

онуч­

ку Андрійчику. Завжди серед людей ... А це значить бути розсудли­ вими і вміти прощати, а го­ ловне

-

допомагати усім,

хто цього потребує. Доб­ рота, вимогливість,

мудрість і компетентність - без цих якостей не було б улюбленого вчите­ ля кількох поколінь Воло­ димира Андрійовича та шанованої "фельдшериці" Таміли Андріївни Моск­ вичів. Мабуть, ще й досві­ ду особливого у неї не було, коли довелося в ек­ стремальних умовах прий­ няти пологи або надавати першу невідкладну допо­ могу, рятуючи людям жит­

тя. Нікому не відмовляє Таміла Андріївна і зараз у пораді, робить сусідам

уколи, інші маніпуляції і процедури :Ja призначенням.

1

інститут. Як і всі сільські І

.залишив­

три

це

заслу­

0,5

"Збірника

диктантів з української ~юви

рети майстерності вишиван­

ня. Її вишитими портретами Т.Шевченка, інших письмен­ рушниками,

Вона

-

автор

(1-3

взаємовідносини

Надія Г АМАЛ! Й.

-

''&ІЯЬWЕ УВАfИ, ПОВАfИ ТА ЯІО&ОВІ ... '' УЖЕ ЗА КІЛЬКА днів до жіно­ чого свята 8 Березня чоловіки почуваються особливо закло­ потаними. Адже потрібно по­

матерів, коханих, сестер, до­ ньок. Отже, 8 Березня- своє­ рідне випробування на шля­ хетність. І вміст гаманця тут не має ніякого значення. Для жінки голов­ не- увага.

Наnередодні жіночого дня ми вирі­ шили поцікавитися у кількох знаних і шанованих чоловіків: 1. Жінка З-го тисячоліття: якою вона повинна бути? 2. Чи співпадає це з Вашим влас­ ним ідеалом? З. Чи зустріли Ви таку в своєму житті? 4. Найкращий подарунок для жінки? .. 5. Чим можна пожертвувати за­ ради кохання?

Володимир Омелянович ЯКУБОВСЬКИЙ,

письменник-гуморист:

1. Без тіні фемінізму та емансиnації. По-nерше: розвиток іде по спіралі, люд-

df~,.c~І~:_!І~~~~~~-:1'f.~f~,~~t:-~~Іt:~~~{~~~~"-o~,-.~ ",,f~~~~~~,~ 1,f~t~"'~~1~,~ "f~~Грешн.ьtй мир, как он. есть,

~~

припима

И спасен.ья у Боzа молю, Нен.авижу тебя, дороzая, Лииtь за то, что так сильн.о люблю. Что и н.очью н.е зн.аю 1tокоя, Представляя твой образ во тьме. Что в любви я Jtoxoж н.а изzоя На вьtсокой штормящей волпе. В н.аиtе время любить очепь сложпо,

Леzче в серость житейску впасть. Леzче жить, прозябая н.ичтожн.о,

Позабьtв про бурлящую страсть. Все в душе подн.ялось и восстало, Чувств своих н.икому н.е и.злить.

Mne

цьtzан.ка-судьба н.аzадала

Нен.авидеть, страдать и

~\t, '"'<ІІ.'.і

Г

2, З. За цими критеріями я обирав свою "половину", і ось уже 18-й рік "nра­ цюю", щоб довести до ідеалу. 4. Найкращий подарунок (і не на 8 Березня)- більше уваги, nоваги та любові. І тут вже кожний чоловік може вдосконалювати себе до безкінечності. 5. Справжнє, взаємне кохання завж­ ди вимагає самопожертви.

Віктор Федорович ГАВРИЛЕНКО, голова праління ВАТ "Броварське шляхово-будівельне управління

N!!50": 1. Жінка

ІІІ тисячоліпя повинна nра­ цювати у ШБУ-50! Взагалі бачуїі', насам­ перед, максимально жіночною. 2, З. Як співав Марк Бернес: Лучшая песня не спета, Лучшая девушка где-то, Все еще впереди ... А взагалі, будь-який ідеал - це уза­ гальнений образ, і близькою до нього є моя донька Таміла. Вона дійсно уві бра-

любить!.. ла усе найкраще від своїх бабусь та . " ІВАНЮК ~~ мами, і я дуже пишаюся їі' цілеспрямоеннадш · ~j>; ваністю, комунікабельністю, тактом. Ма-

~~t;_~~~~--~ ~~&~t~t.~t~'-~~ ючи на руках двох маленьких діток, да-

,...,,~~~,~~~-~~~·~~~·~~~ilf·,,t:~~~~~f' лек о від родичів, вона одержала другу ,.,~

вищу освІту, працює Інженером-будІ-

дпя жінки - не основне. Дорогий подарунок не підійде. І норкову шубу не подаруєш їй. Вразлива жіноча душа зіщулиться, а в очах з'явиться замість ра-

go-

дості невимовний смуток. Їй стане жаль

дання- вгадати і задовольнити цю мрію. 5. Якби ви запитали мене про це років 25 - ЗО тому, я відповів би: усім. Сьогодні я цього сказати не можу. Мажли-

кілька ло­

безневинно убієнних звіряток. 5. Усім. Особисто я жертвую найдорожчим- свободою. Я завжди раб, біля їІ ніг ...

рилося з бурхливого струмка на тиху повільну ріку і не потребує жертв.

ваної. (Якщо є, можна олію

за­

мінІІтlІ маргарнном). Тісто гарно внміснтн go сереgньої м'якості і знову поставнтн на 2-3 гоgннн тепле

клас)

дини, турботливою мамою і дружиною. 4. Подарунки намагаюсь щороку урізноманітнювати. Так, 8 Березня ми з дружиною святкуємо у Карnатах на гірсько-лижній базі відпочинку. 5. Я завжди наслідую правило: "Якщо жінка не права - попроси вибачення" Отож поступаюся у дрібницях, але у принципових питаннях відстоюю свою думку.

С!Ітн тісто. Напрнкінці ВЛ!ІтlІ 100 гр. олії рафіно­

в

10

бов до сім'ї і дітей, вміння вести домашнє господарство і, нарешті, духовність завжди цінувалися і цінуватимуться в жінці. 2. Можливо, це буде не зовсім так, але це збігається з моїм власним ідеалом. З. Я вважаю, що мені поталанило, і я зустрів таку жінку в своєму житті, хоча вона, як і я, не ідеал. 4. Ідеальний подарунок дпя жінки той, про який вона мріє. І наше чоловіче зав-

ставІІтн у тепле місце на 1-2 гоgшш, щоб піgійшла опара. Потім gоgатн 3-4 скляню1 борошна і замі­

сметанн,

(Марина А'Іитрик,

ге, кожен бачить те, що хоче бачити. 2. Так. Сnівnадає, бо ідеал- це еталов. Особисто дпя мене ідеаnьна жінка -нездійсненна мрія. Вона неповторна, така, щоб говорила і говорила (тільки не по телефону!), а я все слухав би і слухав, і надивлявся... З. Так. Зустрічав. І не одну! Неможливо вибрати- очі розбігаються, серце з грудей намагається вискочити. 4. Звичайно, якась дрібничка. Букет квітів, чи щось із косметики. Бо гроші

ну ложку СОЛі, З СІ<.ЛЯНКН борощна і розміщатн. По­

жок

вишиванками,

кольорова,

Завжди і всюди захищає нас.

вельником престижної фірми, і в той час є справжньою берегинею своєї

літра теплого свіжо­

яйLіЯ,

~Ііж

ників, іконами, скатертинами,

В моій уяві усмішка чудова, І лагідна, і ніжна водночас, Немов веселка з неба

жінки минулого століття. Такі поняпя, як доброта, порядність, акуратність, лю-

го молока розчнннтн 20 гр. gріжgжін, gоgатн 7-8 сто­ ЛОВІІХ ЛОЖОК Цукру, 1 чай­

gamu 1-2

ПОХОДИ,

ство повернеться до ідеалу жінки, створевого Тургенєвим та Толстим. По-дру-

це так:

у

В

-

Пишається подружжя І

закшчив

І ївна має у своїй трудовій

що

ХОДИТЬ

тання та вишивка. Скільки учеш.щь перейняли в неї сек­

дбати про подарунки дпя своїх

ЯКІ

років, Таміла Андрі­

цю любов учителька віддає своїм учням. Тому до неї й rорнутьсн люди, тому їй при­

медичного фаху, а .інши~

якою вони разом вже по­

Душа, небайдужа до краси,

свячують вірші учні:

пухкі пиріж~и з

І життя і гарна господиня,

.завжди випромінює любов. І

ка відкриває вихованцям світ своїх захоплень, а це чи­

самобутній поет

супутниця

від потворного. справжнє від фальші.

-

у

їздить на екскурсії. Вчитель­

старих королів ...

ВІрна

кращої вишивальниці Світильному.

і любов,

Якось давн1и друг ре­ І дакції, колишній директор Семиполківської середньої

вали:

соке від низького, прекрасне

ходить, тут потрібна щирість

І 1tрин.ців н.іяких чи павіть

І смакуючи пирогами, з'ясу-

картинами неодноразово ми­

лувалися броварчани під час виставок. Це захоплення у неї від матусі Віри Петрівни, най­

кожного атмосферу успіху,

і н.іяких ідилій,

иого

учите­

ся, постійно створюючи для

мерехтін.н.і сумн.их ліхтарів.

спекла

думаю я сам собі:

неність, і, як .золоті промені

Стара Попелюшка бреде

сиром,

І що в тобі? ..

ти cтacut якась н.ова,

весняну квітку, вселяли впев­

казкових Одетт і Одилій Немислимі ипа" в

І дружина. Слово за словом,

l

лення при вивченні теми

Вона зі своїм З-А проводить

ди,

гостинці -

І па .земпу н.ічим н.е схожа,

l

ранки,

Кружляють сн.іжин.ки

І привіз нам

"Збірник вrrрав по фор­ мунаюно образного мис­

сунках з ними фальш не про­

ла таланти її синів,

1смачні,

Докупи я зв'язать н.е можу.

ти у дитини бажаннн учити­

вдячністю згадують той час,

Москвич у черговий раз

Чому при зустрічі слова

після нього. ·Заслуговує на увагу і

розквітлу

ки, котра розбуди­

Андрійович

зупинятися ні на уроці, ні

красу, навчає відрізняти ви­

га першої учитель­

1Володимир

виховна

допомагає дітям відкривати світ, пізнавати

комісії директор ЗОШ Nй А.Я.Теплюк. Виборці з

і

вчителька,

1~1"

Такі звичайн.і масш очі l н.а zубах і мед, і сіль, Чому від н.их безсон.н.і н.очі?

пошуку,

голова депутатської

школи

"r~f І що в тобі? Така, як всі,

Бо ж, переко­

робота не повинна при­

лубі краплини дощу, що па­ першу

моральних

.

~ f'~f1~1~,~ 7~,~--'r~\"~~1\-,.,~

Марія Іванівна завЖди в

Моця. - Її слова, як теплі го­ на

високих

що прислужиться

класи), де вдумливо підібрані тексти за різною те­ чатикою: краса рідної приро­

І

нн

якостей.

......~f1.._,,~;-,1І~~~~~~~-~~,~~І!:-~~~~~~~~~~~~~-~АІ

лям початкової школи.

роки

іонального інституtу удоско­ наленнн вчителів Людмила

дають

народознавчого ха­

рактеру та інші. Вони спрямовані на формуван­

"Прикметник", складе­ ний М.І.Ткач,~нко, а та­ кож її альтернативна про­ грама ''Українознавство",

відкритість і щирість.

Перші

чого,

нана

вуз.

вплину­

ніяк не виходило зробити перший крок назустріч. І за­ раз уже дорослі її колишні ви­ хованці, оглядаючись в мину­

рантність,

Ні!ВЧання.

Юра

дітьми, тексти краєзнав­

місце,

абн

піgійщло. Фарш можна братн буgь-якш1. А на свято Таміла Анgрі­ їнна зазвнчай готує бнт­

Кll З рнбн. Треба взятн свіжоморо­

жені МlІНтай, скумбрію або хек, розріза тн по хреб­ ту і внgалнтн І<істкн, порізатн філе на щматоч­ кн розміром З с.ч. Кожен злегка віgбнтн і скластн шарамн в лоток, піgсолн­ т!І і залнтll МОЛОКОМ. Залlшштн на ніч у холоgно­

му місці, а потім

смаЖ!І­ тІІ на розжареній ско­ воріgці, попереgньо обка­ чатн в борощні та збнтнх яйцях. Смачного!

Підrотувала Наталія

ЧЕМЕРИЧЕНКО.

L-----------------~

Григорій Павлович

ГОЛУБОВСЬКИЙ,

головний інженер Броварської філії

ВАТ "Київоблгаз":

1. На мій погляд, жінка третього ти­ сячоліття мало чим відрізнятиметься від

во, тому, що з роками кохання перетво-

Володимир Миколайович ГРИНЬ, керуючий броварською філією АППБ "Аваль": 1. Головне -бути Жінкою у повному розумінні цього слова. Тобто, мамою, дружиною, вірною подругою. А чолові­ кам - докладати усіх зусиль, щоб жінка залишалася саме такою.

Владислав МИРОНЕНКО, студент 11 курсу Харківського інституту управління, голова студентської ради: 1 . Сnравжню жінку уявляю розумною, освіченою, привабливою, з добрим сер­ цем, гарною господинею.

2, З. Думаю, що моя подруга дуже близька до цього ідеалу. Вона також сту­ дентка, активістка, у нас багато спільних інтересів. Наприклад, разом готуємо сценаріІ дпя моєі команди КВК. З. Вважаю найкращим подарунком дпя коханої -це квіти і парфуми. 4. Думаю, що справжнє кохання не об­

ходиться без якихось поступок, і я до них готовий.


7.оа. =====-----z.~r:...:..L.::J ~-и~-------.....;.;.~..::=--

1

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Jlo 187- ;· річнииі BiiJ іJнл нороіJженнл Т.Г. ШеВченко : ка була явищем єдиним і не-

п?вторним. Для н;ї нема відпо-

~н~хідки про перебування в

Де краєзнавцям друкувати

алів, відобразив все те, що пе-

11

вtдника у свповш лпературІ>>. Геній поета високо цінував ро-

tхюх краях Великого Кобзаря! Хіба що в районних газетах, але

го літературного пафосу сумістив у деяких випадках події в

1111 1111

сійський письменник Вікентій Вересаєв: «Безстрашна рево-

люційність, запорозька жадо-

ба волі, залізна впертість, зосереджений гнів і велика лю-

бов, славне минуле в боротьбі

з гнобителями, лукавий гумор, незрівнянна музика україн·· ··· ськоt мови ... - все це в поезн

ш евченка. л ю б ить ш евченка, - додає Вересаєв, - любить Україну. Любить Україну

І І І І І

11

це не вихід. Прийшов час поруч з виданням повного 12-томника творів

Тараса Шевченка та 4-томної енциклопедії видати правдиву біо-

графію Кобзаря, щоб звільнити-

ся від колись угодницької біографії в дусі "соціалістичного ре· " М у алtзму лютии · · в·оскви. · Бюи · шовІНІСТ Іссарюн елшськии ·V

V

V

режив до заслання, а для більше-

часі, а географічні назви -

в

просторі.

Інститут літератури Національної Академії наук України підготував гарний да-

·

Правильно писав російський

рунок до цьогорІчних

wевченкових днІв·

-альбом малюнків Тараса Григоровича,

письменник, лауреат Шевчен-

виконаних ним під час подорожей по Ук-

фактом, штрих за штрихом. По

точно передає найменші особливості ори-

~~~:ь~~р~~~м;іб~;~~~д ~~~ш:~ зерняті наполегливо. Не шкоду-

ючи часу." Це конче потрібно

~=:·~о6~~;t~~р~ер~:у:~:~:кнс~~~:~~

гіналу, аж до пожовклої від часу фактури

опубліковано раніше в різних монографі-

робити тепер, шукати, знаходи-

ях і альбомах. Проте, нині вперше, і на

нашого Кобзаря, котрий після

ти, опрацьовувати по-науковому

такому високому рівні, було відтворено

любить Шевченка».

арешту поета у

1847 році писав:

все, що стосується життя і

весь альбом, який зберігається в добро-

Шевченко - це невичерпне світле джерело, з якого чер-

«3дравьrй смь1сл у Шевченка должен видеть осла, дурака и

творчості Шевченка з тим, аби виправити всі помилки. Навіть

му стані з архіві Інституту літератури разом із рукописами Кобзаря.

пали і будуть пити прийдешві

подлеца, а сверх того, горького

у останньому виданні

-

1989 року

iiOrO ТВОРЧІСТh

При перегляді альбому

1845 року впа-

дають в око насамперед дві речі. Шев­

моя

Україна,

І 1111

1111 1111

1111

1 1111 1111

1 І

-

аквареллю, сепією та м'яким

живу атмосферу України середини ХІХ століпя, несучи в собі не лише пізнаваль-

не, але й емоційне начало.

На час створення альбому Шевченко вже виріс до рівня високопрофесійного

відкривати нові сторінки життя

митця. його творчий почерк ніжний і

та творчості Великого Пророка 1111 Тараса Шевченка. Це єдина по­

тремтливий, позбавлений різких контрастів, жорстких категоричних форм.

1111

І

1111 1111

раженого. Його твори, виконані в трьох

стільки

1111

'Іенко не лише фіксує побачені краєвиди,

олівцем, -напрочуд правдиво передають

і

І 1111

житло, побут, типи украінців, але й виявляє свою синівську причетність до відобтехніках

сКІЛЬКИ будt: існувати світ

І І

паперу. Частину цих малюнків вже було

показаний, як благодійник і друг

І люди будуп. читати, вивчати,

1

І

11

11 1 І І

1 І

1

І стать у світовій культурі, яка не

Працюючи аквареллю, він кладе пензель

мала та не має собі аналогів у

легеньким дотиком, досягаючи прозорих

тонів, лагідних поєднань світла й тіні. Як

І

нія паневоленому народові, що стогнав від гніту російського ца­

це характеризує натуру митця! Так витончено й тактовно може малювати лише ви-

1111

І безмежному віманні свого ге­ І

сокоінтелектуальна, чутлива до краси лю-

.В ризму. Він був посланий Твор­ ІІ'іііІ цем Вс~:світу, щоб воскресити

11

чий час, коли 1·инули його мова,

І

культура, духовність, традиції. Як Ісус Христос, Тарас Шев-

1

дина.

Слід зазначити, що всі малюнки й ри-

народ України у його найваж-

сунки були підготовчим матеріалом до великого проекту Шевченка- серї1. альбомів,

об'єднаних промовистою назвою «Ма-

льовнича Україна». Задум цей виник у Та-

ченкоу 33 роки rrішов на свою

Голгофу, несучи десять літ важ1111 кий хрЕ~ст, аби потім вигукнути:

1111

льовувати «Види, які єсть на Украіні, чи

11

комісії Київського університету зма-

покоління людей чистоту духов-

пьяницу, любителя горилки по

ності не тільки в Україні, але й

патриотизму хохляцкому. Зтот

Це було воскресіння сина УкІ раїни, щоб передати вогненне слово майбутнім поколінням, що

в усьому християнському світі. На превеликий жаль, навіть на рідній землі ;10ета люди мало

хохляцкий радикал написал два пасквиля - один на государя

Императора, другой на госуда-

пам'ятників побратимів Кобза­

І вільну і незалежну Україну. Ще за житгя Тараса Шевчен-

багато хто лише через школу поверхаво знає "Кобзар", не гово-

жаль его: будь я его судьёю, я сделал бьІ не меньше. Я питаю

коли Костомарова, Платона Бо-

як він колись жив і що виробляв» (з листування Т.Шевченка). До альбому 1845 року увійшли пейзажі й жанрові сце-

риспальця та інших.

ни з Київщини, Переяславщини, Полтав-

бералам».

«Я любил всю жизнь Украину,

щини. Саме тут ми надибуємо зображення церкви св.Іллі в Суботові, де похова-

ея

ний Богдан Хмельницький. Шевченко так

І

11 І

І

боролисні борються за справді

ка його біограф Михайло Чалий

(1816-\907) писав: «Поезія Шев-

ченка

прозвучала

високою

ІІіенею по ВСІ.ому слов'янськоІ му світі». Пантелеймон Куліш 1111 ( 1819-1907 ,) украінський пи1111 сLменник, побратим Шевченка: І « ... ее вже був не Кобзар, а націанальний пророк». Іван Франко (1856-1916): «Він був сином мужика - і став володарем У 1111 царстві духа. Він був кріпаком 1111 і став велетнем У царстві І людської культури. Він був само- і вказав нові світлі та І уком вольні шляхи професорам та

~

1

книжним ученим».

рячи про прозу, яку майже ніхто не читав.

Зайдіть у будь-яку

школу і

рьrню Императрицу. Мне не

личную вражду к такого рода лиКоментарі

зайві.

Це лише

поведіть мову про Шевченка, і ви переконаєтеся у поверховому знанні його поезії і повному незнанні прози. у кожній сім'ї поряд з Біблією має бути «Кобзар». Щоб на всіх сходинках життя людини, починаючи від дитячого садка і кінчаючи вищою школою, вивчали, збагачувалися невмирущою спадщиною Великого Кобзаря. Прийшов час, щоб на нашій вільній Україні при Київському

один приклад, а їх, перекручених, замовчуваних, достатньо у минулих виданнях про Т.Г.Шевченка. Те саме ми маємо у "Шевченківському словнику", де наш націанальний герой Іван Мазепа, котрий боровся за незалежність України, показаний нк зрадник. І там знаходимо, що за царя Петра [: «... зміцнено економічну, політичну та військову могутність Російської держави». За

університеті, що носить ім'я

чий рахунок{ Це тоді, коли ти-

сячі козаків гинули у болотах, будуючи нову столицю імперії та на спорудженні Ладозького

1

Шевченка, був створений факультет Шевченкознавства, де б вивчали, досліджували, науково обгрунтовували невичерпну спадщину поезії, прози, художества, видавали б науковий що-

І а своею незмірною вагою, зна-

сліджували б життя та творчість

«Шевченко-новатор

І

1

Він був другим Месією, котрий прийшов після Ісуса Христа на повсволену Україну вка-

обізнані з його спадщиною, а

1111 зати шляхи до свободи. 1111 Борис Грінченко ( 1863-1920) писав: ''Шевченко своею національною свідомістю єсть геній,

1 11

ченням У справі національного

відродження свого рімюго краю

єсть явищем феноменальним,

І єдиним, може, на світі". А ось яку оцінку постаті Кобзаря дає

І сучасний польський літера·гуро-

І знавець Мар'ян Якубеr\L: «Шевченко був найбільшим народним

І ноетом з усіх !!ели ких поетів

1

світу ... З цього погляду українСLКИЙ ноет був вищий за МіІ\КС-

І вича і Пушкіна. Поезія Шевчен-

річник з Шевченкознавства, до-

каналу. Доки ця зрадницька брехня по відношенню до свого народу і далі буде друкуватися{ Максим Рильський писав:

жде свого

його побратимів: Куліша Косто-

дослідника: справді жде!». Тако-

Бориспальця та інших. Адже в

немає, особливо в прозі та мис-

ма рова, Гребінки, художника

інших країнах Заходу при університетах існують кафедри

Данте, Шекспіра та інших наІ\іоналLних 1·енїів. Шевченкознавці потрібні не

лише для наукової праці, при

музеях, але і для викладання в ___sередніх та вищих навчальних

закладах.

го дослідження так, на жаль, і

тецькій спадщині. Адже проза Шевченка написана у засланні.

У ній він відобразив високу мо-

раль свого народу у противагу аморальній, загарбницькій полі-

ти ці царського уряду і його дра-

гунських постоїв на Україні. У цю прозу він уклав значну час-

"Кобзаря" подається неповний До цього часу немає в Україні ря: Пантелеймона Куліша, Ми­

Свого часу Костомаров писав: народ,

ея

язьrк,

ея

природу;

за зто меня следует лишить воз-

можности дожить и умереть там

(8

сентября

1864

года С.-Петер­

бург)». До речі, дружина його похована в Києві. КілЬка слів про Центральний музей Т.Г.Шевченка у Києві. Мета кожного музею, а музею Шевченка

-

не лише зберігати

цінності, пов'язані з життнм та діяльністю Шевченка, але й ве­ сти пошукову та дослідницьку роботу. Відомо, що значна час­ тина особистих речей, мистець­

І 1111

11

І

коментар.

І

1

раса Григоровича, коли він по закінченні Петербурзької академїі переїхав до Києва і одержав завдання від Археографічної

І «Я ожив! Я воскрес!» (з листа до Анастасії Іванівни Толстої).

1111 І

то історією, чи красотою прикметні; вдру-

ге - як теперішній народ живе, втретє -

ІІІ!

І

І 1111 1111

1 1111 в

1

і назвав малюнок: «Богданова церква вСу-

І

ботові». До речі, на основі цієї акварелі сучасний украІ·нський графік Василь Лопата виконав гравійоване зображення на звороті банкноти у п'ять гривень.

І

У наступні роки, аж до арешту царсь-

кими жандармами

5

квітня

1847

року,

Шевченко відвідав за дорученням тієї ж

І І

1

Археографічної комісїІ' острів Хортицю на

І

Запоріжжі, козацькі могили в Берестечку

1111

на Волині, Почаївську лавру, Острог,

Луцьк, Кременець та ще багато інших міст і сіл Поділля, Чернігівщини, Полтавщини. З кожної такої подорожі він привозив

безцінні нині зарисовки та акварелі. Інститут літератури НАН УкраІ·ни має намір ви-

1111

1 1111 в

1

ких творів розкидані по всьому

дати таким же факсимільним способом

І

світові. Особливо мистецькі тво­

альбоми з Шевченковими творами наступних років, присвячені різним регіонам Украіни. У передмові до нинішнього видання альбому 1845 року академік Микола Жу­ линський наводить роздуми Тараса Григоровича, які не можна читати без хви­

І

ри. Їх можна побачити в музеях Полтави, Чернігова, Кишинева та інших. А вони повинні бути досліджені і зберігатися в одній скарбниці

-

Центральному му­

зеї Шевченка в Києві. Це наша національна святиня. Отже, нині слово за громадськістю,

шевченкознавцями,

владними структурами. Настав час створити факультет Шевченказнавства при університеті та видати наукову спадщину, гідну нашої вільної держави Шевчен­ кіану.

тину своєї біографії, своїх іде-

І ІІ

1

лювання: «Дивне, однак, це всемогутнє

І

покликання. Я добре знав, що живописмоя майбутня професія, мій насущний хліб. Та замість того, щоб вивчати його глибокі таІ·нства .. , я писав вірші. Справді, дивне це невгамовне покликання». Так,

І

він був свідомий своїх талантів, поставив-

ши і слово, і образ на сторожі України.

Дмитро СТЕПОВИК,

доктор мистецтвознавства, професор

(Укрінформ).

Із архіву "Нового життя".

1 І

1 І

1 І

·----------------········································· •• •• . ............................................................................................................................................................... 7/ш• .''%ijl·x·t·:1 "'"" равління оподаткування юридичних 1~ сам·о~них управлінь та . уІІ'DІ'І•···";".'І'''"""іі'"Е9.м;, ,/'':fі'('ІDш"'•,' ''@"Vi."''''в""'

~(itt~

вімілів Броварської об'єднаної державної податкової інспекції

.8 . R Е". • <Z> ,8. ~--·~--~--~;~·--·~·~·м~-~~~~~-~"~~~-·~~~-~

нями платежів до державного та місцевих (місько 1 ·о, районного, еелищних) бюджетів, оподаткуванням доходів юридичних та фізичних осіб, валютних операцій, проводять

здійснюють контроль за надходжен-

боротьбу з незаконним обігом товарних і грошових потоків тощо.

Наскільки це вдається, переконли-

во свідчать такі rюказники. Так, ста-

нor.t на І січня 2ООІ року на обліку в інспекції перебувало 2437 юридичних осіб та 4639 громадян суб'єктів підприємницької діяльності. Протягом 2000 року нашими

осіб (нач. В.О.Єрешко), відділу приймання й обробки податкових

працівниками проведено 1916 перевірок, з них 690- юридичних осіб та 1226 - фізичних. Актами доку-

мствах і одному підприємцю мате-

ріали перевірок передано до

самперед, хочеться назвати кращих платників податків. Це - підприє-

міжрайонного вімілу податкової

мства "Кока-Кола Беверіджиз Ук-

вімілу примусового стягнення по-

ментальних перевірок до бюджетів усіх рівнів додатково нараховано 9,5 млн. грн., 8 т. ч. 3,6 млн. грн. по-

міліції, по І 0-и суб'єктах підп риємницької діяльності - на розгляд судів. .

раїна", "Мастерфудз енд Еффем Україна", ДП "Укрветпромпостач", ДП "ФМ Лежистік Дніпро" та деякі

датків (Н.Й.Клепацька). Користуючись нагодою, хочеться звернутися до всіх платників, щоб

підрозділів податкової інспекції за

Приємно відзначити, що вдало

датків, зборів, інших обов'язкових платежів, 3,4 млн. грн. фінансових санкцій та 2,5 млн. грн. пені. За порушення податкового законодавства до адміністративної відпо-

відальності притягнуто 527 посадавих осіб підприємств та організацій,

420 громадян-підприємців. Загальна сума адміністративних штрафів склала 119 тис. грн. По 27 підприє-

Завдяки злагодженій роботі всіх

минулий рік до бюджетів усіх рівнів мобілізовано майже 104 мільйони гривень, з них до бюджету Броварів

надійшло 23,9 млн. грн., а до бюджету Броварського району - 13,7 млн. грн. Загалом, бюджетні призначення по доходній частині перевиконано більше, як на 9%. На-

інші.

розпочали перший рік нового століття. За січень мобілізовано' до бюджетів усіх рівнів 9, І млн. грн., що складає 117,5 відсотка до бюд-

жетних призначень. Безперечно, ці набутки - результат наполегливої праці всього нашого колективу.

Проте треба виділити роботу уп-

документів (І.А.Жакупова), вімілу справляння податків (О.А.Рогова),

вони своєчасно і в повному обсязі С . перераховували податки. ЛІД пам'ятати, що від цього залежить ~ б ·б · дооре ут І лагополуччя мешканцш

Придесняського краю. А про це слід знати постійно.

Валерій БОГДАН,

начальник Броварської ОДП!.


Сердечно вітаю з днем

8 Березня пр;щів­

ннgь тернторім.ьноrо gентру з обСАJТОВJ'ВШНR самотніt престаріл.их та непр;щездатних гро­

мадян, увііжних, мил.их, чуйних жінок. Ба­ жаю Їм щастя, бл.агопол.уччп, міgного здо­

ров'я,

ycit земни.t радощів та ВИСАовл.юю

n

щиру подяку директору gентр]'_ г. Бере­ говій, медичній сестрі Н А. ТереІШ'к, ма­ сажистgі О.В. Дударевій, завідуючим віміл.еннпми В. Я. Багнюк та Н. І. Ансенко,

Привітасм жіпоче людство Щирим словом, букетом із квіт,

МИЛА МОЯ ДОНЕЧКА

Це ж бо ви чоловічої долі

Пісня. Струмепіс сопечко, Міпиться в блакиті.

Заzадковий, озорепий світ. Візьми кожпу

-

па іпшу пе схожа,

Мила моя допечка Поливас квіти Срібпомовпа питочка Потекла струмочком,

Цілу б вічпість про пих zоворив. Диво краще, як жіпка кохапа, Навіть Боz па Землі пе створив.

котрі повснкчас дбають про нас, а також со­

А червопа лієчка Біzас садочком ...

Володимир ДЮПРЯНИН­

gіа,Іьному пр;щівнику В. О. Ансенко. !Jn сер­

ВЕРХОВИНСЬКИЙ.

дечна жінка уже два роки обсл.уговує мене на дому, допомагає дол.ати труднощі, про­ бл.еми, усі негаразди, пкі не під сил.у перебо­

. ..Вітерець замріявся, Соппо споzлядас Хай дитя патішиться Неповторпим раєм! Сипя купіль літечка, Білі піжки босі ...

ОСВІДЧЕННЯ ЖІНЦІ

роти самотнім л.юдпм.

З ро.злитих плес Лупає сплеск,

Вітаємо коханого чоловіка, дорогого батька Олександра Сергійовича ПОЛІЩУКА з 55-річчям від дня народження!

Спасибі, чоловіче дороzий,

Кричать веселики і zуси, Becuy я слухаю, тулюся До золотих ії иебес. Дівча руде І молоде 3 очей своїх ллє zолубіиь,

Кожпа піжпа квіточка Горпеться до доці. Чепурпепькі лялечки Всілися рядочком, Слухають співапочки Срібпим zолосочком. І сміється сопечко,

3 душі пускає голубів І вии~ає весияиий деиь. Дівча стоїть, Як первоцвіт, В рясиому стщі і сміється І серце в меие дужче б'ється, І вищає усеиький світ.

Грасться в блакиті

Поливас квіти. Д остиzас-хилиться Золоте колосся. Золотаво міпиться З баптиком волосся ...

Анатолій ЛУЦЕНКО.

спасибі, батьку паш ласкавий,

За щирість сердечпу,

-

Мила моя допечка

й турботу про

Останні мотиви зими.

пас,

Фото Олексія МІЛЬКА .

За руки твої, що пе .зпають спочипку

Й zотові па поміч прийти повсякчас. Дай же, Боже, тобі років баzато-

баzато

21 березня 2001 року о 1 О годині у

В здоров"і і праці евітапки

приміщенні відділу державної виконав­ чої служби Броварського районного уп­ равління юстиціі, що знаходиться за адресою: м. Бровари, вул. Кірова 1 б, відбудуться прилюдні торги з реалі­ зації арештованого майна, а саме: З-кімнатної квартири N!!бЗ в буд. N!!12 по вул. Красовського в м. Бровари (за­ гальна площа- 50,6 кв.м., житлова34 кв.м, підсобна площа- 16,6 кв.м., стіни - цегляні, перекриття - залізо­ бетонні, опалення - парове централі­ зоване, водопостачання- централізо­ ване, газифікована). Стартова ціна- 29 056 грн.80 коn. Боржники: Василенко Михайло Васи­ льович та Василенко Сергій Михайлович, м.Бровари, вул.Красовського, буд.N212, кв.6З. Стягувач: Кучковський Сергій Іванович, м.Бровари, бул.Незалежності, буд. N2З, кв.1. Заяви про участь в nрилюдних торгах nриймаються за адресою: м.Бровари, вул.Кірова 16, к.З. Кінцевий термін nодачі заяв за З дні до nроведення nрилюдних

стрічати.

МИЛІ, ДОРОГІ НАШІ ЖІНКИ!

Хай в батьківську хату і в будпі і в свята Склика твоя щедрість душевпа

Прийміть найщиріші вітання з нагоди свята

дітей і впучат.

8 Березня!

Хай цей хороший настрій, який прийшов до вас із весною, ніколи

не залишає вас. Хай назавжди у ніжних жіночих серцях поселяться

віра, надія і любов. Нових

"'.~~~~s

..S Доро~і, чарівні наші п~даг~~и 1-' ! - ЖІНКИ ЗаГаЛЬНООСВІТНЬОІ 1 1 школи N!!10! s ..1 Від щирого серця вітаємо ! ...

S

всіх вас ..з_і святом весни,

здобутків у праці, доброго здоров'я, сімейного благополуччя зичать вам­

адміністрація, профком ВАТ ес Броварський

'1.

надІІ І СПОДІВань.

н аuдобріші. н.аuмудріші, прийміть від н.ас уклін., щире

торгів.

шан.и, повсякден.ь і

Організатор прилюдних торгів СДП «Укрспец'юст» (м.Київ, вул. Шота Руста­ велі 12, оф. 5) Учасник прилюдних торгів вносить на рахунок СДП "Укрспец"юст" (р/р 2600600001959 в АКБ "Правекс-Банк"

повсякчас гордимось Батьки і випускники

11-Б класу.

м.Києва,

організаціі працівників агропро­

молодь зі святом весни, жіноцтва!

З

8

профспі.АІ<йві активісти, і ті, хто сьо­

ЧІІМ

може, і ветеранн профсnіАкової роботи.

Сьогодні ро3почав свою роботу універсам «Олімп)) Українського комерційно-виробничого підприємства «Уиооппромторг». Тут представлено широкий асортимент продовольчих і промислових товарів, працює міні-бар.

Ми .tочемо, ІlJОб вас завждн ото­ чуваАИ уважні та чуііпі чоАовікн, шоб добрими бумt ваші діти, а друзі llJHpHMИ. коАеrам

-

профспіАковнм

.•

СЕЛА РАЙОНУ.

БРОВАРСЬКА ФЕГГ ВАТ «КИІВОБЛГАЗ" У ЗВ'ЯЗКУ З ЦИМ ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ВАС З ПРО­

ХАННЯМ НЕГАЙНО СПЛАТИТИ БОРГИ ЗА ГАЗ.

мінеральні добрива, засоби боротьби з мишовидними гризунами, засоби

ПОВІДОМЛЯЄМО, ЩО ПІСЛЯ ОДЕРЖАННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА НЕСПЛАТИ БОРГУ У ВКА­

захисту сільськогосподарських куль­

ЗАНИЙ ТЕРМІН ГАЗОПОСТАЧАННЯ НА ВАШ БУДИНОК БУДЕ НЕГАЙНО ПРИПИНЕНО ШЛЯ·

тур від шкідників, хвороб та бур'янів, засоби індивідуального захисту, сти­

Н О В Е

Ж И Т Т Я міської

" ma

газета рабонної

рм, раuонної Аержавної аАМінісmраuії.

СПІВЗАСНОВНИКИ·

ський інвентар, побутову хімію.

07400,

Київська обл., м. Броварu,

ВіААілu:

сільського госпомрства

і

міська і раuонна

бухгалтерія; npuuoм оголошень

АержаАмінісmрація.

Свідоцтво про дсржав11у

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. інАекс 61285

Адміністрація Броварської ФЕГГ.

бульв. Незалежності,

2.

~ РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34.

колекmuв раuонна

ПОСТАЧАННЯ, СВОЄЧАСНО РОЗРАХОВУЙ­ ТЕСЬ ЗА СПОЖИТИЙ ГАЗ.

Адреса:м.Бровари,вул.Вокзальна,40. Тел.: 6-61-12.

реАакцїі газеmu, Броварські

paAu,

ХОМ ВІДРІЗКИ ГАЗОПРОВОДУ. ОТЖЕ, ЩОБ НЕ ЗАЛИШАТИСЬ БЕЗ ГАЗО­

мулятори росту, сільськогосподар­

ААРЕСА:

.JJelt1P9AI:!Qtg;.r:~.~~.

ОСТАННІМ ЧАСОМ СКЛАЛАСЯ ЗАГРОЗЛИ­ ВА СИ1УАЦІЯ З ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ. ЦЕ ПОВ'ЯЗАНО З ТИМ" ЩО ПРОПЛАТА НА: СЕЛЕННЯ ЗА СПОЖИТИИ ГАЗ ЗА ЗИМОВИИ ПЕРІОД РІЗКО ЗНИЗИЛАСЯ І СТАНОВИТЬ 64%. ВНАСЛІДОК ЦЬОГО ДП «КИІВТРАНСГАЗ» ПРИМУСОВО ПОНИЖЕНО ТИСК НА МІСТО ТА

nponoнyE:

Броварських

ЗКПО

СПІВДР,УЖНОСТJ НА КУБОК ПРЕЗИДЕНТА УКРАІНИ З БОИОВИХ ЄДИНОБОРСТВ.

дбвідом:&і&амєwnв:єпажиwжчІі"

\~--J1=~~праgівникам ~ району!

МАrАЗИИ <<АrРОХІМІКАТИ>)

"

код

Migнoro здоров 'п всім вам і па­

Тож станьте нашими постійними відвідувачами, і ви переконаєтеся: тут помірні ціни і ввічливе обслуговування.

Фонд комунального майна повідомляє, що 27 лю­ того 2001 року на аукціоні було продано вбудоване nриміщення nлощею 241,3 м 2 за адресою: м.Брова­ ри, вул.ки·Івська, 302. Ціна продажу становить 96399

З2198З,

Переможець прилюдних торгів повинен повністю розрахуватися за придбане май­ но протягом 1О днів з дня затвердження протоколу прилюдних торгів. Бажаючі ознайомитись з майном, по­ винні з'явитися за адресою: м.Бровари, вул. Кірова, 16 в робочі дні з 1О-1 год. до 12-ї год. Довідки за телефоном: 4-11-76 в м.Бровари.

Березня і вас, паші ІП<ІІІо•внІу'lJ]

годні вміє ДОПОМОГТИ АЮДRІJІ,

МФО

ЗО55171З) 5% від стартової ціни, вказаної в об'яві, а також реєстраційний внесок в розмірі 17 грн.

мислового компле..,су щиро вітає всіх жінок галузі: ветеранів праці,

ПІД ЕГІДОЮ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ ВИДІВ ЄДИНОБОРСТВ ПРОЙДУТЬ ВІДБІРКОВІЗМАГАННЯ З БОКСУ ТА КІКБОКСИНГУ НАЙСИЛЬНІШИХ ПРОФЕСІЙНИХ СПОРТСМЕНІВ КРАЇН

соuіальнuх

numaнь,

лuсmів

і

4-02-92; промuсловосmі

масової poбomu

4-23-26.

4-04-81;

+ Редакція пе завжди поділяє позицію авторів. + За точність викладених фактів відповідає автор. + JІистування з читачами - на сторінках zазети. + За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Броварська ОДПІ повідомляє, що поста­ новою Арбітражного суду Київської області від 27.10.1999 р. NQ105/3б-99 МП «Золуш­ ка», Броварський район, с. Зазим'є, р/р 26006203029001 у Броварському ві,ІJДіленні АПБ <<УкраІ·на" - визнано банкрутом. У зв'язку з ліквідацією підприємства вва­ жати недійсними його статут, свідоцтво про державну реєстрацію, печатку і штамп. І:;j Втрачене посвідчення учасника війни В-ІІІ Броварським відділом соціального захисту населення 2.02.1998р. на ім'я ЮШКА Васи­ ля Семеновича, вважати недійсним.

N2 744 172, видане

і;;; Загублене свідоцтво про реєстрацію платника

податку на додану вартість N267085858 від 06.04.1993 р., видане Броварською ОДПІ на ім'я ЩИ­ ГОЛЯ Володимира Вікторовича, вважати недійсним. ~~ Втрачене посвідчення дитини, котра постраж­ дала від катастрофи на Чорнобильській АЕС, серїІ Д N220З970, видане на ім'я КОТА Олега Андрійовича, вважати недійсним.

Друк Обсяг

1

oфcemнuu.

друкованuu

аркуш.

Віддруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА дРУКАРНЯ" управління у сnравах пресu

ma

інформації Київської

облдержадмінісmраuїі.

Зам. Тираж

1079 прим.

#18 2001  
Advertisement