Page 1

СУБОТА, Гааєта ВПQA8'I'Ь а

ни? Хочеться

НоmaтtЦI·lз засlдання раііви"он"о",

Шe&IUI іС1Ітуац11 В 'вкІй бн то не буm ~I по.кв що не' ДОВОДІІ'І'ЬCJI.. І це дум­

ва аж. ,.taк вeбeзuiдст8вка. Став.' аіраа у державі, а,

[ . 'в !УМовах

хаосу

вkrь ШВІІДКО

1

ЧВТЬ'

виМощена

роз­

~ти.в МOЖJIВ-.

дму.-в

рlШy'le ва­

Втр8'1е&4!.

Аби ае бути ~­

ВВІІ, наведу oкLпька цифр, ЩОвро8ВУ'!8ЛІІ

на

остав­

нЬому зedАаввt р8ЙВвк.ов­ ВОІІІУ, де пlдбввamJcs ПІД­

су- еоц!luIыIo-ов:омl'l­

ВОІ'О poз.ви-щty Броварщв­ . . за .мвну.IDIЙ pJ.к І ЙШла мова про заходи щодо по­

JdnmЄ'PiJI

мlчвоro

eoцl8JIыl_eкoвo­

СТ8ИOВlllЦа

в

ра-.

Ioвl у роцІ ,ВIUIlmвьOMY. ОТЖЕ, з чим ,3а'Верши-' пи PJ.К ,минулий. Не сипа­ тиму заА_ раз сіль' ІНа діУШ6Вн4 ~ земля.к.1lв, ІВ.

~l\IY OK~ лише НІІль-

, ка .ПJI-Ji%

RaПlтaJIОвкла.день

8,4

У ·ПРОМJЮJ1OВ(JICті· це на­

робочого

часу,

то

ВИО8аВОК:

ТОрік протягом Ц!.JlIOIГO КВ8!prrалу ЦPOMНCJlOBi під­

прИємства 'l'И'JНО

,райОіНУ

'lJiPак­

не фун.кціо.ну.вали.

ще один. далем не втіш­ ний фаікт: випуск товарів нapoДIIoro

споживан.ня

CJhiОРОТИВСЯ ІНа 1m.

43,2

НJa,npужена

віДСОТ-

сwгyщіЯ

с~я Й У аI'РОnРОМИС' JЮSQМУ КСlМплеКlCi району. Тфlк

I'ОСПQДaJpCтвами

ра­

йqнy зІбраНО· ЛИШе 33,1 '1'ИQВЧ1Тон:н зерна', що на

18,8 ТИСЯЧі '1'О1НН: менше, If..ж ry 1993 роц!. УРОжW\. нdcть зернових із 36,8 ЦelRТHepa з гекта.ра

зннзи.

л.ас.я до 24,1 цeнrrнepa. Зменшився /Вa.JIовИЙ 'збір ОІВоч1В. Обсяги ~агorrlвЛ'і ~рубих IЮPIМfїJВ с.кл!lJJPИ 81,

а COJ(Q8ИТНІХ

63

-

ЦРР-

Тpa,RCIJOpТtних,

туаЦJ\IЯ

СЩ)1зь ...

ЗрозУМliJllO, якщо В

цих

сферах .не н~ма.льне ста. :н:овище, то Зlllідки 'взятися ,НІЗІдходженням до бюдже·

.це .в свою ~pгy ЇіО'

значається

ва соц1<альоній

lЦO

ГОВіОрити

.про

плану roЦі"3IЛЬІНО-еКQIЮI\filЧ' ного ,розвитку на 1995 Ірlк ,пЩгQroвлений. Але й.мо· IВtPHiCTb його ,реал,ізації дуже і дуже cy~IвHa. Та й детально говорити про цей ПЛаІН завчaCJНlO, 3tдЖе

його' ще lМає роз.ГJJЛ5УТи й за.т.веРдИ'i'lИ наступна

сесія

райоююї )?ади .ІЩ)ОДНИОС депутатІв. Але й навіть якщо !Юна дасть СДQбро. на здiйoнe.Jmя lНaМ.iJченого, ще ІН!Є ОЗН&'fI,Є,

що

воно

C'NiHe fpe3iJlIЬНістю. Можли' вИМ це

CT8Ire лише за умо. ви. коли на вее, що ПЛ'а'­ иуєтЬiC!JI реаЛШува.ти, з'яв' лwr.ься

КОШТИ,

яких

сьо·

I'ОДНі кarгастрофіЧlИО бра. кує ·наmть на .найнеобхіД­ ніше. Чи ж з' являться 90~

зворотному mnрямку вад'

ХіОдили скло, кольорОві мета.ли, фЗl~" AlI~ ... як би там не було,

ТfPЄТину

mиa

'ВИНJOpистовується

більш

у

ІЮnеред.н1і,

б.Jщ10noлучні

єкоио.мlЧНОМу

в.

lВід'ІЮшенНJi

роКи. ПояонЮЄТ!ЬСя це з.JfIИ' Ж~ діЛово! аКТИВНOC'l1і

_ronовнlшого СІЮЖивача ПРОДУКЦіІ бpoв':ajрче.н -

J'oc.iX.

ще Не та!}

давню

ТУДІ( ЩО'І'ИІІЕЯ шщpaiВJ1ЯJЮ' ся.цо трьох вaroнil р.!.зно·

,маНLтних

'. СВіТИJlЬ1tИК1В,'

У

ііз легиих КОИС1РуКЦіЙ спо" руджено

.

зі ОВОI'O боНіУ .раіЙвикон. ·KQМ за11ВеРДКВ цілу цро' граму рlщюмaнliтнlЦ захо' діВ, ЯКіпJI:3!НУЄТЬСЯ ,petalЛі' зувати в ході підГОТОвки і .про.вемmня

свят.кування.

Ол.ово«'р1Зtиома'Н1тНі. пlд­

·нрес.лено аж 'Iilяк

не ви;

ШДИа80, бо В проора.мl oopa.вДJ. враос6вано ІШЧЮке

кол!> моме'НіТів, ·IЮІВ'яза.них fIIЄ лише із' вшанува.иням

,ВОl1НіїJВ'nереможц1в,

aJЛе й

піклуванням про них.

су,М!а яких вимLрюється не

Проект

11loЛЬКИ за·<>C"NIIНIНIJ. роки тут

Ніж

Це відзначeRiНiЯ 50. рІч' чя П~оги у Великій

перспективи

на рік нmmIIJНiЙ?

рює сво! \ВИІРОБН'ИЧі площі. Правда, тЄпе.р R3iп1.талынхx виладеRЬ nриблизно·на ,.еише,

долю,

Усе це. зpbi:,lу:м:іJ10, по· ТОРеі5ує значних кошт1В,

за 'Гакої

На часі-реконструкцІя нерне '1"ОВа,РИСТВО сQв.ітno· TeXIIIJКa. 1ПОС'Тійн.q !рОЗши'

нашу

сиrгу~цlї

клин.

ВІстІ з nРОЯUCЛnВltх nlдnрltєясmв

одне з иaitстаPllШИХ під' ЦРИЄМСТВ міСта АКЦіО'

JlJaCЯ і

іВ

lПpЩttіЩetНiIfЯ

-. штампувальвого

ме. т.

сlЩ3іДал&НОro цеХіе. Це так зва:ний .СіЬ:ОДУ ~ також РОЗ"NШlOlВ~. вироб­

m..,

мiJIьйo.нaми, а м1:JIьярдами, десятsaми

,Мiї~pдlB

·кар­

БО~a.НJЦіВ. РаЙо;н.нИЙ бюд' жет. а .з ни.;vr і бюджети сільс.ьких Рад lВинестнта' кий тяmp не' спpoмtOlЖНі. ДоВо\дИіТься сподіІватися, що на заклик . райвикон­ KOr.ty Й органів :влади 'На мJ.сцЯІХ вJ.дгукиутыся ке· рі"mики ;l трудові колекти' !ви

п\'дприємст,в,

уст.;шОВ,

рргаіНllоо.ціЙ, mдприємни' цьких С'І.'Ірукту,р. BLдrYK­ нутьс.я і 'ВиДlляТ!Ь 8ІеОбх1д' 'Ні кошти, аби гідно вша' м:.уІВаТИ ! по з>аслyrа.х оці' 'ШIf'ГИ ратний труд 1

пам'ять ТИХ, СІВ'Ого ВІЄ

хто

ЖИ'ТТЯ

!&ОНА .tte .с,nраflлmиме; дorcтaTHЬO

иomтita

&ОД &пpaв.nя~ ІКа

бо

nрUpo, 1$ .'І'ОІМу

ється тз,І«)Ж ClIЩ)удитн цех }roвapi8 ЩИpil!Жит·ку.

До lJ)e'll, за ПЛОЩ .на старій.

розгорнуто

а П3,даЄ. І проблема не3іби­

якої важливості.

у,вщзі

опини.

маю на

декїлькаразо.ве,

а

тОЧНіше, то дев'.ят~ратне під·вищеННя iВ3IPТOCТJl н:а

Г3!З. ЯК пооltдOlМив 'на зас,і' да'ИНі рзйвиНlOlНКОМУ на' чальник

управління

вого ro:~подарства

М.

Н.

Фесик, ціJЩОМ ЙМОВli'рним є факт, що вже най­ ближч,ИіМ часом

за

.;наЯВНОсті

гаряЧ1ОЇ

В

ІЮДИ

карб.ова.нцш одного

напрsМкв СОцl8.1ЬВо-екоиом1'В10r0 "звитку рЩtову ва 1985 рік. ДОПOВl\Ца.є НРУНОВСЬНИРІ А. Г. пер' ШИЙ

тепер

тисяЧ!.

32

ДоIЮlliЬД.ає СЛОБОДЯНЮК Л. В. -

5.

квадратного

·метра

СТЗlНОВИТИlМе

карбованців. Ціл' ком ймовірна також від­ мti.нa IВИ)Д3!чі скрзnлe.нoro газу для пІльгових .ка;те· I'Орій .н,а,селен.ня за зде­ шевленими ці.нами.

30.800

як це все 'ЦІ3І3Вати? НО, жен

на.зве

ПО'с;воєму

але,

здається, ·МИ потрапили на

спpamжніcd.ньке· мінне ПIOJI~ цLн. Але мусимо жити.

Вtрніше. ви.жи.вати,з 'l1ри' 'О.чікуючи

КОЖНlOТО

дня.

!

людям ,і та

ДопOlВ'1rдЗ,Є КОЖУХІВСЬНА

rrpaн'

му ,роцJ.З3JВOД побудує tНQ.

Сімей, яКі переселенню.

із шести

підлягають Споруджу·

ється адміНlitC11PЗтИвНо

. буТ!OlВИЙ' корпус,

по.

'8 якому

буду1'Ь розтаШоваНі усі іН­ женеpRi lCJlужби

та Jt.aJбо­

ра.торlі.

Гордиться

.

своІм

soлектив

сучас.иим

typHO-ООДOjpOвчl!lМ

де

і

фiJз.fqy'JIiЬ.

має иивtдв1 nPOXliДН1. які ДQВ()l~·я долати без

Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО.

М.

об'втів

рік.

-

на,

6. ЗатвepджeвIIJI заходів по ввкoR8RIQO иаказів

XXIICК.JIII_

каинв.

Допоощ&Є .БАЙСфЕЛЬД Л. А.

.

,ник roлови Ради."

7.

~e.м.e.цьиt ~. ДОПОВідає КОЛОДІй М. В.

заступ'

-

начальник

від:~лУ зе!'4єJJ:ынх ipeCypd!в.

.

Р І з н е.

8.

ГолОва Ра.цв

Л. СЛОБОДЯНЮК.

Ті, що А 3 ИИJI -

1

иавкОJJllШВЬOl'О

nOBepT81OTh

ве1 барви

евІ'!)',' від­

'lYт:rя радостІ 1 врасв. Це лJ.кaрі .офтam.мtщorв Фe,lJорlвcЬКОro центру 4131р. завlдyJO'18 Люд_. МИ.JIа Iшdвиa Казавець та

.JI1кap. Оксана Якlвиa Ла­ дигlиa. Вовн зробll.JIИ ди­ 'JЩ: повервули Meвl з1р,

JIiКиЙ я мав

до

захворю­

ваивв:.

у тоі: же день І roдвиy, КОЛИ

JI

звериУВСJl до еве­

цlaлie'l'l.в цевтру зІ евовю БІДОЮ, вови оr.JIJIИYЛВ ме­ не, зІбрали .конcю.dум, роз­ робили меТ!)двку .JIiкyвaв­

аір

ме,циіиюl

ДОПОІІ о І' В,

спра.вжиьом:у upoфeclОЩі­ Шаму ЩВаРЬІ, Іxиlй .-о­

рa.JIЬВlй пlдтрвм.ц1 я 1ІІВІіД' во одужав

1 повериувев

ВOPMa.JIЬВOrO ЖВТ'І'JI, дО

ботн.

/ІР

IJO"

Бажаю вemucoro щастя .уСЬОlllУ аолектвву Федо.. plвeькol'o центру і ~ lQOЮ

серде'lJly

все.

що йоro епецlulС'18

подау.

poб.u.ть :A.JIJI аюдel, ,.&і: поверну.тв Ім вcl баРви Ж8Т'l'JI.

І. ХИЛЬЧЕНКО, на'I&.JIыІик аварlйво-дirc­ пе'f'lellC1oКоl C.JIYжбн 1'830801'0 rocuoдapcTвa~

МОСКВА­ СТОЛИЦЯБЕЗДОМНИХ ·lJpвбтlзвa ~CTЬ безд08UlJlX У Мосввl ва ~..

roдн:i сваадав ВІД

30

до

100

тиеи'l. Про це повід~

AWDIн .двректар Товариства попeчвтeпlв тюреІІПІІІХ З&К.JI8дlв .АВ.дР1й· Бабуmкiи на васідаии1 уридовв:х J веурffДOВИХ (lltrаи1зацій, щО З3ЙМ3JOТЬCJI проблем. . беЗАОИНИХ у Моокві. . Найбlaьmвй процeиr бездом.ввх від 18 !ВС.' 11.І#

3Отвс:

-

серед JJЮДeЙ; вкl BтpaTRJlВ

внaC.JIl.дoк обм.ану

1

васlLJJJ.lЯ.

30

КрlмтОІ'О, У Москві JЮ1Iад

ЖИ'l'Я"'"

'l'Вс. бездOlDlllX

_.

тей. За дUbIМИ МВС РосП КOЖSИI п'атвй 3.1ІО'ІІІН , М1eтl здійсиlOЄТЬCJlПiдJliтааllИ. 85 % 1евуІО'ІИХ б8ИА вкmo'lають в себе дітей і пlдЩ.т.tda.

.'

.

.

(ІНТЕРФАКС),

* * *

тренується .·гащбольна

кома.щц.а «СвІтлоте~нік •.

n.

виборців Aeвy:raTaм раАоввоl Ради

залІОІМ,

з.руЧlЮC'lt і ДJ1Я заводу, що

1005

'Ч3iJlЬНИК ПPE!lдCТзвництва фсщцу держаіВНОГО ,ма.й.Rа УкpaD:ни. .

IUI. Завдикв ввеовом.у PlвВIo

ГОТіО'ВОЮ ПPQIДУК'

ае житло '11рЬО'М

Затвердженвв ману првватв:іац11

c1.JIь.

ГOJ1IOtВa

.

комунальиоl . BJI8aIOCTI раАOIIl ва

та 1 немає га·рячоro водо­ постatЧaИНЯ. При н.a.sвНiOlC'1'll в к,ва'ріТИРі rtaiзової плити 1 газсlВОЇ КОJЮІВКИ їХ госпюдаРі пJLa.IГИіТИМУТЬ по

тоо·ер

.

Ращи.

плаmитимуть господаРІ! осе' Лі, де експлуатується пли·

житла

виконавчо!

,ГQJIОВИ Ради з виконавчОІ роБОти. Затверджевив структури упр&В.JIiииJI сакого І'осподарства та продoвom.e\'ва.

3400 Jaa:рбованців. ящ пла­ тили ра.Н'іше. Ще біЛЬше 53.600 нррбоВаНіців

ОДНОI'O

Рв.ди з

4..

зв:Шсть

92.600 карбова.нців на !Місяць. ВаРТіІС'1'!Ь оп.а.л·еН'Ня

го.оови

. 3. ЗатвеpджeиiII.JI цtaoввx дов~строкOJllQ: ГУ' Мf!В1TapIIIIIX ПРОІ<РаМ 41Оевlта., 413дорОВ'JI., 41КУЛЬ. T~., 41MQIJOДЬ., 41Турбота •• ~tдaє ГОРЕН НО .Б.О. . 3,а.cтwпн.ик

на !Місяць з

ЧОЛові,ка·

:ЗаІСТУDН'ИIК

роботи.

ПЛИТОЮ

квартирі

ми

ПJItaТИТИlМемо по

.,ЩуючИЙ районним фінанеовlliМ вJ.дцїлОМ.

2. ОCВOiПl1

кори'

СТУ,В3ІНня Га3ОіВОЮ.

при

14 березня 1995 року об 11 гoдинd в сесійно. .му .залі раАtВШЮНlНКJlМу ВіДбудеться V oec!Lя ХХІІ скликанн-я IрЦАон.ної Ради tНia.PO~ депутаnв. ПQчarгок об 11.00. ПОРЯ!ДОК ДіЕЩНІИЙ: 1. про ввковавив БJOA2КеІУ району З8 1994 рік та заходи .по 38беаПЄ'lевіІЮ дlAпьиоетl бюджe'l'llВX установ до затвepджeRВII бюджету ва 1985 рік. ДОООВIДаіє СОТНИЧЕННО А. І. заступ' 'ник .гwюви P~ з винонав'Юї роботи, за~

ГaGO~

ДЛІЯ цього ·вже в ниНіW:Ньо·

браком тєритОpU.І

лися ІВ З0lН1 8ПЛИВУ вирОб' ництва. Це створює ие­

А

цtвю. Тож вир1шено 'noв'я­

і

ким чином,

ті~ю.

зати ці дВа майданчики. а

JI4.ИiІ ано·

ємства,

пластмас

лягає темною

якщо точніше, то ие лягає,

В'НіНою

дува.н.ня. Із легЮіх !Мета' левих ко.нЄт\рУJЩilt плану'

через кI.JIыm будникtв. Та.

фа1рбу-.пЬ91У' ДiJIЬиицю. Проте шкі;ДJlИSо.ro BIlJUIВY ва оточуюче С~lІще

Не так це й просто, як· IlljO $3!ЖИТИ на: ч,ас, у яко· ІМУ живемо. Щодень .на наші IIJJeЧd лягають усе нові й 'нов! туpбloтИ та проблеми. Спробуй за 'них вистоя'11И. от і ще ОДиQ.

mнця

ся і !ll\ДXоди ще .не пращю. ю'Юro 'цеху гальва.НИКИ, де

4

своєму

спортним засобам qз сиро'

переробляти'

розташоВ&НО

у

В. НЕБРАТ.

за­

поблН:W, ЦРИ9а'NШX

ху·

це сповідувати оовся,меНіНі.

,наступного

дoQxOpкJlНl1ii зfllXОДИ, ЧИСЛі і вВe)teJmЯ очисних опоруд за·критого . циклу.

Там буду'l"Ь

ПіД·

шевної теплоти. Прю це слід нам yciIМ пaavr' яmти і

не менш '8ЗiЖJIНВО, і це

НІЩ'.!'В.а 0ПiJIьн0r0 украtи­ - Ш.мецькоІ1О ПiдlПри. склади.

духовно!

ПОВІДОlИ.lЕВВ8

до

чах -ВИН~ тягар віЙНИ, бlЩilllе,Jlli.Ж X'l1O 1.ншИЙ, по·

також nl.дкресЛЮВa.Jl1OCя на

розширюватися

У ;НО.ВОЗбуд~му це.

заходи

кqроткочacJЮ'! К3ІМца,нії. Люди, котрі на своїх ме'

ВОГОЮ

шко,дував заради

·велико'! П~ремоги.

довелося'

СЬКО

ВСІ!.

'l\р.ебують

цієї ;ДаТИ бул.о слравДі урочиcrrИм і ПЩW'Я'JШIМ?

rrорг.ОвeJJЬНИХ ОРГСІІНі~іях. !f1a' фа.ктич.ио така ж СИ·

раЙ!викOНJКi(),МУ, ~----------------....,..----I

3ІВести

ТРИМКИ, щирого слава,. дУ­

пqдl.я, яку МЗlЄМовlДзНа' 'Чити л.опри ·ВСІ!. .'Нега.ра.зди.

НаIW1УЖeIНQ снтуаціяскла:

заСіДаННі не

Але 'як би там не було, яки.х би ще труднoщtв .не

nepeдНlilм !J)iOIКOM на ч.верть .

зи в .пОр;ІвНяmі 3 1993 :ро. яsщо проаналіЗу·вати з.роБИ'І'И

ко.

В1ТЧИ3lняній віЙиJ.. Як зро­ бити. щоб свя'гку'Ваиня

повслкденн.і. Виходить, як у добре 1 ВСІ1Іма знаноІМУ куди не кИНІЬ, ·всюди

ти

дорога

аЛІЄ є ІВ шmaшньому році

шилися tВ IJ.1OIрі9НЯН:Ні з ао.

сфер!. Тобто,' на .нашому

Пи анроБН;ИЦ'ііВа У два ра­

ДiJIa

багатьма

Що деньприRдеlllнlй ---нам ГОТУЄ?.-

ту.

лючкaJМИ.

ВИIJaIJ'IО

змен-

с.амперед.~ен.ня обся­

І::

ксщкретного

вироБНИЦТ.ао

районі тaкJIЙ,

1

п.ереконytВaJIИ·

г.атої худоби,

тисячі тО1іВ. Середній на. ДІЙ ,їд soрови склав лише 2.753 кіJl1О1Г.}JIaIМИ. Я~о вже тр1щить. то по ·всіх шв3ІХ. Не є !ВИНЯТ' КОМ 1 будlвєJlынй ·комп· лекс, де обсяги освQeн.ия

вошп­

РаіЗ

як ми

ся, від ~рих намірів ДР

IМіОлока зМJeнщилося ·на

ТВС8 ва дoкoplН!Вe

ІНЄ

'Вірити, що.

Але.

центи ДР плану. СRQPOти, ЛiQCЯ IIIОГОЛlв'я великої ро'

ва ПOC'l'aв.Ilеве

iюare бути одна: 41СПОДіВа­

з'яв.nЯТіЬСя. ВЖе

жвr.rа такі, що :в1ADOВlДь запитaввs

РОКУ.

1995

ГАЗЕТА &'ОВАРС\КМХ МlоькоІ ТА РАlонноІ РАА НАРОАНИХ )J.ЕПJТАТІВ

17 . .i'1'lUl 1837 , . , .

" НЕ . ХОЧЕТЬСЯ бути п~м 1 заражати . . читачів, але ~

БЕРЕЗНЯ

4

Колетнв peдaкПll rазе.тн 'сНове 2ICD'IP

еу,мув

т

PUIP8

3 IfPваоду 1ЮlІВС'1ІВа 'tАап8ІІОВНТ0і'8~· ліста B.JIaДIf.OJJaвa ЛІС ьев

.


СТОР..

2

Субота,

4

березня

....,,0.... . ...........................

",ооnи.

,4....,1.401ІІцІо..............

OUOE'"

_n·.,..,.. ....o,.._

.

.

.

.10~

08.oonн.

. 08.~~~фaнorpaмo.

.......

Jl8,50--==~_IнІИСІі=.=IІІ~:..A'J«I·

08.05 Прем.... Т8IIeCePiUY .ЦІрі8на••

~. 11а. ocмu

.. _ 1

~.p8~

.,.

17.35 0611..... /ІР С1'ОІІ..... 1'.05 TlOfI'I801·...... ."........ .

10.25 ХУдо'

",......

.

.сан..

12.00nН.

УкраІ.. ПоІІ..... ІІІІТІО.

.

fA.1S 'о М·",·,·м' .....;. М., . УІре..... Емк1ранн8 _ _ 'IОтер118

"

.

. ~~-lii9i Укра'''' ;;:;;;;IJI; 1DТ8P111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0". . 0 ........ 1

-~.","'." ВіДІО:НФ ....... і ped8II •.

16 18 (8606)

...

.

08.ООnи • '08.10 Пр8М'сра T8II8CtPiInr ..ц.рі...... 4 сері8. . . 08.45 Penlrill • oco6u. 01.15 с...о І JlIОДIІ. 10.00 П.радОКСIІ історіі. . 1Q.30 м,,, тфinloll .Рам"'. 1 і 2 ~1с.ТllНИ. 10.40 Х,д.фinloll .Т• •НІ nporyJlllHU ••

..

12.00nН.

12.10 Ді86етanоri'llll WKOJJI ..nlnnLr.

. КIN!'1OТ8pIIII ЇНФCIPМ8tiI

1(aмn'8tТ8p8II1ифОрІі.ціІ

npeдcт. . . .: ....... АО р...,

.

а

08.45~.···

=:n--t~i

11.oo . . . . IJ!IIAI.~I.~

11.10 Уроа J'l1INIIII t..1r8I. 11.40 ДоІс.фinloll .ronroфl

.n.м'.,..,..1IOcnpiI 18.45 мої CJ"I8CI8IU.

'..-1. .

ou& ~1OO. X'A.~ 1III/IIIIID1108' . 10.10 . .адоІ!!ІІ'.. . .УІІ._

· ...."...... 1....-.

.

10 JDaai ....Цl!UlIIOIII.

li8JК у......

,8..

Ж И т", я.

.1I=J

М;Т-

сВ О В Е

......... .,

-8WA•••

.

року

1995

.•~

,о "А. 16.10 0аі1ніІ . . . ДІІІІ

11.ООnи.

11.10 AlI1IКtIJ. PI«'I8Io'J8. 11.11 X'A••npoca.. . . . .ТIр8С . WнoI8иIo. 41na1i11t...... 1. 11.IIДIIcqcI . . . ..

XTO:l8lllicnm. СІІОІОІІ ......

aor-.

1О. . . . . . . пмр............

17.00 мр.фїnloll ..11611 • мм. Ірlllll .

10.11 АІ

17.10 .Т8рас

.• н8 ~..... .AInI1

орІІlІні» •

Пі.к. fI p8IUI8МJC. ,,'.ооnи. .

щ..

..._

roS8noliт" ФїnlrМ

,...::";::.<,,.,' 18.00 ':Іеіаliall8т ,,,іНIІ :І ФJr6ony. 4.

21.35 ~"""""""'". 21.40 ........; OrIlllД 1ір8сМ. 22:00 M1ti 11І18 ,..,..,с. 22.OS.СімІмІ.1ОО. Х'А~фinloll

.w.n.po.

rrДII- У RlРІ,.і •. 18~45 т. na,.д..Т8118paдiope...8MH. .·.I.45П8~1І"""'.

...

20.15 Дinoalliдoмocтl. . ;20.45 на "'ні'І, дinll 20.55 АА пІ lІІі. fI8IIII8МYC. .OQnн •...·,< . .

23.~nёna.... , ..,...ніІ , nporpIМl ~ СІІ"•• OO.OOnН.

Qt:J'AHKIHD

.

::~I=~crrМy,.wepian.

08.25 к-tepт Ь18СІРЇ8 І.

'14.52 НоІІІ... 15.00 1орІІмІ ...с. ·15.40 Т......,..., (15.52 НоІІІIІІІ). 18.10 ..... NIJIioo. МOnCtДII08II СІрім.

r

... ..:.):;: :.... . . :.. IIIOJ·

· 18.52 CIIr cloOfOДlli. 17.00 lI8lipllнr•. 17. . У ...... 50 POIdI ТOМJ. 17"'noro..a. . .. 17.52 НоІІІ.. (. CJPAOIIIIIIМ8AO). 18.00 ГOДll8ll ПІК. . 18.30 T~ . . . " '•• · 18.55 ..ІСІІІО.... ·1'.40 ............ 10;00 -'tac:o.

... '.

IO.~ ~ 1І8ІІІ" ..r. . . . QIPI8II. . Х'А....... (tra8).

rт-:t.

.

~~::c:::A.n'PClo.. _ _

"..:I·IIWIAII

"rr-'r-

.'

17•.;rп::: 17.45 Хто с 1mI. хх ІЇІІ. n'ИIС... ·1ІІОм·ср.

17.52н-..(:I~).

18.00 П. РіІІ8Р , IJА.фїnlollі "'СОІІІІ' 6л0lfAllll , !IOPIIDМJ 'l8р8111.,.

18.00 rOДИll8. nic..

11.40 ............. 20.00 .час••

19.=::.1CpeIuм.;

20.40 f1oro,A8. Мoнмor. 10.30 20.50 ,.,...... nporp8I8.

20.00 .ч.с.. . 20.30 ПoroдI. . 20.40 lICI'rТO .......... 21. 10 .IOНO~· ~~.~!~!IIII'"

18.зо.ФinPнe_. ~8T .. СІІІл· n"'UТIIIIII. Aaeїm-

19~40""""",

21.45 КіноаІра. "н-nCМ.. 1lll1iIIOIW»•

"PQCJJЬ

. rт-I, УТ-31 КАНАЛ .рОС. ::::~:::. ДІІІІ ДІОІ .opucтpoм. 23.52 Нo8IfН11.

___ ПIIOpIIno.

08.00 ~ НОІІІIІІІIІ·іІоCl. 08.25 кmn..нrp8IП'. 08.30 д.new••

{)8.оо КiнoфIcmI.......... Пep8мonI•• ~1l1Ull8l8Cll 8Of'08O ІІІ С868..

3 сер/ІІ.

10.25 Тojnull Аім. . 10.40 CeII8tcIoI. 1181Т8.... 11.00 liCn'I. 11.05 ДIIIOU ltOCiII (13.00 1ІстІ). 14.10 WeдeIpIIb npнiнцIi. 15.05 Т...·ТІМ ІІОІІІ".'· 1&.20 С88ТО ~O AНL 15.30 Мyn"ТII·RJn"ТII. 16.00 BicJI. . . 16.05 Но.. ІІЇНЇІІ. ... ,.:":: '. , '\ 16.45·~A""'.'·· 16.50 fOJIOC8I; .'::. ...::

.. . . : :. :::/(?:.

..).

-

НоІІІ

14.52 НоІІнІІІ. 15.00

..

8roc181''''' .•Тр8І8ОІІОті ... •.

~

lІс:нс.іо

. 18.20 ...·IJIOL . . 11.52 CIir CItOI'OAмI. 17.00 1l1ОДІІ" І :181011. . 17.30 ХОІ.ІІ. Чемnlolllт 1IXJI•.цскА. ..кp8U18 Рад.. У RlрерІ8Х • tI08_

(~ CYPAOМfI8ICII8AOМ), ПorOAl. ·Вечір... 1С83118.

••

2O~OO .чIС 20.30 nOroдa.

20.40 non• ..,А80. 21.30 У кny6i А....ІТІІ •••

х,А.ТUeфiIIIrМ

.lIeJIlllі А....ІТІІ.ІІ •• ФinIіМ

3•

4Н111

"0Т1Ір1lOJl ••

22.37 22.45

',:.

~§аП'::::·'::::::::;$~і.;=~;..n.· .

.,.....

к. Гоцці. ~ Ту.ОТ.; TenPY./i!.I. І.... ".Т8иro... У

,~"i

МJIІ"тфііІ..м.

....нrмi '1'Y:lII~.

цй

m.......'.""."" (13.00 8іст11 •.

15.20

17.45 до .ycтpirtIНl·OбonoнI.· 18. 151c.n.p.II"'IO'III. ronoc: 8ЇpJ1D'IOro; • 18.45 KIfїICItI8 n1l1Ор8м•• • 11.05 8ia11тu. КатерІІНІ ВopOIi8I1&O.· . 11.10 ВіІІнІІ.· 11.15 ВiIIтopttНl.· 1І.30СНН.'

20.00 ГpalDТlt ,cil' 20.25 20.30 С.іто8ІІ11 .,.,..•• OIPIiIМIt

.iIIrnIII.· .

",.роо.'

I.·

21.30 ...... • 22.00 САМ со6і м.нДріа.. 22.30 сlr.з.· . 22.45 T.n.rpa .5+1 •. ' . 23.05 Вікна •• 23. 1cfr1po·.ЇД80 •• 23.40.С/Т••• •

П.ред8Чі УТ·2.1УТ·3. ТIJIeбач..­

змі.... СТ8ІІП8 38 ЩОДІІІ ..МИ· noeiДoм-

110_ ДlllТ0рі8 телеа..і. І редіо.

і 01l88H-. ДоIІ.фinlrМ •.. Т... ·ТІМ IІОІI1НIІ. . СllІТО KOICllOrO А.... ···

.

15.30 Cтyдill orPoc:тo. 16.00 8істі. 16.05 HOlllliнill.

1~:: =~~~icЦlt.} .

у пporрамu

(.

.

07.00 lістІ. 07.20 ІірІСІІ roao;m.. 07.30 ріо 'І8С,.

07.25 Т.,..,........ 07.30 ч.с AЇnOllUlIlIOД•••

"'.1101•.

05.30 07.52 1fouнII. 08.00 .сороа •. 08.25 AнroНЇIIOl'Ol8o. 08.52 Ноа_ ~_f*IIIДCЇм). 01.00 '~ . . ріс. . .. 01.30 11 ....... CnOpт. ~ clhy; 30 ІІІІ. ЧoJI08iu (••52 НouНII, 10.52

УТ-21 КАНАЛ .РОсI••

08.25-·РІа '!8CJ. . 00.30 ФopмJ_ 730. 07.00 Іісті.

Х,д. ТIIIIфini.м,

.

(Фра,,).

08.00 1ic7f. 08.05 PII1uIa.

·сіІ.1О

..п,.118рие uт_. ДoIUrнI

17.30 час пік.

.

23.50 npecoнcnpec:.

16.52 17.00 ФifJllll8I18111iнt1. ч.-їоип

.

17.20 1'1oroдa.

22.52.но.... 23.00 СМОаЦІі росіІсІ.lОІ'О ,..",••• ~ ..... ~ЦЇ8.T............ РСТ"'.

CIiJ...,..

серіа.

.-..тn мое, Т881ІР.,.•• 1О1ім..... ....ір М. см...., титрі .....НІ••

IО.40Гоа.

.

16.а.Енні""'. M~

х",.1U8фinIollЬ""" rr!1ePUII

.21.10 _cтpi'l ..... 180. 11. c:м.pнou. 22.10 lС86ІРе .Усі аірІаІ••

·14.52н-.. 15.00 м".1InpoaїtI. 15.521ta8н1. . 16.ООТ.........

"""""'1

':IОІ8Н18о.

08.52Н-М•.

15.80 На ..." nan..au.м.

12.10 WIlplll8 . . . 13.12 . . . . . (.~). ·14.00 RlР"ОП1l. 15.00 !ll'Р.. а • •с .........ItCI.

lО"noro..a.

.

....ро. ПРОФі-'

Гapo,дIIIIQIIOI. 08.52-НаеІнІ (:І qpдonepeu8ДOМ). 09.80 У С8і1і ........ (:І ~). 09.;15 EIrcIIЇOpIIC.

16.25 аПосТСКРllmyм. (,еПІкомпані.

. .гра.іс.).· .• . 16.45 Кl'нan .франс IнтepHICioнan ... Ноеа . . .. 16.45 Цwм"o ДІІІІ ... 16.50 Apт.okrpin. 17.20 Penapтuli:l МЇСЦІо. 17.30 КIP80U na-lJCICiik:wIи. 18.00 ніхто нe:l8l5rnlll.

18.05Т...-м.".

18.15 Вcenep_r_ _ ronac

:N:.:.' . ......

18.

IіІМОРаМа.·

19.05 .Хім•• 1IpOIICIНyf: ••

.

19.15 урац францу:lыll мо.... Урок . 25 •· . 19.35 ХУД. 'eJI~ .Cltrrа·&ар6аре •• 20.30 Паст~тум (1'eJI~aнi. . . ~puїcoJ.

20.58 ІіА .Пepupecт., • до успіху.'. 21.5O'tIInIIIQI.· .

·22.05 ~ хроніка ~I.· .22.20 Нaм·ctOI'I1Jaндeвy. ' . 28.20 П. НiщrotнcWIIIIi ••"чорниці •• Мrмr811P ДР8МІІ Т. Wee_u ~ етодом

•. '

. 28.55 ноа,т. CnaPtї.Нa nporJIIIII.'

npeдCТ811111C: ДОК.фїnIrМ,...маWIІН8 МОДІІ'. 1 і 2 серії. 8 мрераі • 17.20 М.

1(рІІ ......nicнj аї студії.. • 18.10 1cenepeмar8JOlUli ronac. 1ЇpJID'IOf'O. •.

.

. .

..

18.40 KIIЇICWfa RlIІОр8М•• ' 19.00 8iIнru. М8р11118 8ітро .... 19.05 811на.' 11.10 круті ІІОІІІНІІ.'

. 11.35Х,д.т.пефїnltМ ..с.НТI.&ар6ар••• 20.30 c,fN,' 21.00 .i:lIІТIІI." 21.05 Щотll8t111.' 21;258іннеР·IІ8:114НО.·

21.50 8illнa.~ .

• 22.00 мтv пРцСТIIlllt: мПеРWllil IIOrnl\A'"

22.30 сlr.з.' 22.45 ~wJI'Кna6" 23.10 срутооп ІІІ фyt60А.·. 0О.10С/Т·3.'


,Н О В Е

Ж И тт я

••

18 (8606)

tж.8'I'А.11

.I~и~.

1Id 08.30 Телеrехноreu. 08.40 ДnII дітеА. Му,.,rфiJwl .НезамчlAні пригоди МYWUTepiв •• 09.55 Рідна МОІІ. 10.1 О Дoe5Poro 11М :JДDp08'•• Jliкvuiнcynьтi•• 10.40 МУlltrфiJwl.УС8 cf1paIIl пneпкм:i•• 10.55 .УIСрІIIІІ СІоОПІДНі •• Пporp8Мl ДІІІІ

08.00 08.10 08.30 og.30

18.25 наше ІОІІО. 111.00 УТН. 111.10 ІІА ~І КИІ. petUIIМyC. 111.15~п МВС.

111.30 .пік

п. npeдст._:

оОс:т_"

І

20.05 .Містер Х •• Monoдilota~. 20.35 Анонси. 20.40 Н. дolip8ніч, ~I 20.55 ІІА Пі КИІІ petUl8мyc. 21.00 УТН. 21.35 1ос:ні.·1І5. оСар8єао • місто і Аoro IIQNI'.

~fкi КМI8 peIUIIМYC. К

21.

П. npeдcT'_: -м._.

woyo. 22.30 Прем'срІ темсеріапу .ц.рі_ •• 8 серів. 23.05 .Пі_А tepttIca•• демо 'lJl8П1. 2 Ч'CJIIНI. 00.45 УТН.

-«ТAНКIJJR 06.30 CVCI011IiI ра- ~ _ . 07.15 Спорт_. 07.45 C-ОnacnlPl. 08.00 п- ~1118.

08.30T~oМIIpo.

.....

_ он 10.00 р _ _ IIOWПI. 10.30 MIIДIII.fIНI АІІІ тебе. , 1.00 &езl11У311. 11.15 оСмаl" 11.30 ВilIЇНО. Худ...- оІ10чyma0. 13.15 Кt8ooIoII!A ДІір. 13.52 НОІМї-. (3 c:ypдonepeIUI8Дl. 14.00 24 roдм*. 14.25 У СІІіТі ТІІрІІН. . СубоniA

• 15.О5ДИpu11D. 15.35 У ці". 50 рокІl тому. 15.50 0311, пyn.-дороІІІС8 фронт....... 15.55 Фirw-UТ""'. ЧeмnlOНIf CIhy. ~fIIteЦIo.

. 17.05 IреІн·ринг. 17.50 B_lVllнer8. 18.45 .П'InIА КУТОК', Тenec:epilll (CWA). 5 сері•• 19.40 ВечіpнtlUЗК'. 20.00 оЧІС'. 20.35 Погода' 20.45 .Кlін т. AIIeIIto. Телесеріал . '(CWA). 5 Сері •• 21.50 Кnyб .&inиА паnyr••• 22.37НОІІІ.... 22.45 ПОГОДІ. 22.50 3ір!СМ. Кpeмni. CniIlC О. Обра3ЦOll.

23.40Н_. 2'.1.50 ВІІІЇНО. ХУД.фiJwI P03l- (CWA).

Yl'=Z

ofIепрІІІІ_

YТ-3l КАНАЛ It~

07.00 81сті. 07.20 3іРІІІ /'OIIOpIIno. 07.30 ріп Часу. 07.35 Кnin·IIf'IPКf. 01.40 СУуді. ttPoc:т'. 08.10 ПiJirpIIм. 08.55 Телеерудит. 09.45 Myaмu ICix--'" 10.15 ЯкIOlТll6у,...? , 11.00 .г_-. Худ.фiJwI. 1 сері•• 12.40 Cem8tCI.U 13.00 Вісті.

1811'' ' '.

13.20~ф8по.

13.35 oПtcru'. ХУА."-. 1 cepitI. 14.30 "~ 11II(Д8t8o.' 16.00 ~_.ao_- (31 п·_I. к.-·Кaporol.·

17.15 КnIcи'lllll '\'IDpII.· 17.25 Тoчu :8Ору.' 17.40 КИІ_ ПltlClplМІ.· .18.00 XyДII8НII ri_cтиu. МbotaродниА 'УРНЇР НlIІу6ок ДepIofIнoI ••

19.00 81311Т11. AнarDllilllDt\Дlpetelo.· 111.05 BilНl.· 19.10 ХОЧУ щеl' 19.30СНН.· 20.00 ХіТ·ріК.· 20.35 .Місто. (1'еІІІ!ІІомпаніl .ГрІІІіс'I.· 20.55 BilНl.·

21.05 AIn'"_..... 21.20 Ві8fП.· 21 .25 ....ірні РО3ІІІІ'ІІ АІІІ доросІІІОІ •• 21.55 c..oroднi ІІІ CItOГDДНi.' 22.00 ТОК·WOY оЧорниіІldro.' 22.30 сІТ·а.' . 22.45 Пporp .........

23.05~.'

. 23.40

·.3.'

.

18.50 Eкc:~ _ --ИД"". 20.30 1нфО~.nporpaмa ОСІТ .зо.. 21.00 х",.фimм .T_~.

22.35 АтJI8ТИIt·p88D. 23.10 .Про ' - cni8aє 'ІРСІІ1Ї'ІНІеА тах?

вІВТоРОК,

7

ЦІ!

(дe~II.).

w..._.

13.10 Хy,q.фinbМ

.~ Ny38ID' . (npиl'QДНИЦltlC8lAI.

nlQAlllta·

~..

2О.ЗО Інформаційн:> nporрама .Сtt·3О..

21.00 21.30 22.10

(~""I,

.

....101.

.

t3.00'Теnecepian .ЛЕссl •. 13.30 з5 _ИНд>ка:sу. 14.10 Худ.фinЬМ -СМІ""" ВОДИ' . (ісмри"НИЙI. 16.25 Муn~тфinw.t .Д.".& •. .17.30 c8ir 8ІІеІСТроННИХ р'озваr. 18.00 Т_ерian .ЛЕССі •. 18.30 .Киіlllliнo•. 19.0.5 ·ЕНРАН •• добробут ДІІ. всіх. 19.ЗО ЧарівНе Д38pкano. . 20.00 Тет·а-тет з ... МВPQМ. 20.30 Інформаційна nporp....... СІТ-ЗО·. 21.00 Тenесерian .ГОРЕЦЬ-. 21.55 Пост. 22.30 Н"передодні. 22.50 Xyд.ijНnbМ 'УМIІ·СТРіт. (драма).

nOНliДlJ'loк,

.,...--n. '.

09.50 дім.... с-.";,,. ФОРМІе

....

Украі_іі бпок;

08.15 Ponot\Aa.woy. 09.00 У вирі моди. 09.25 Hocтan~rїII. 09.50 К~сnpec . 10.15 .лloбий ,. At8enoo. Хy,q.фinЬМ. 12.05 Itcc·кya.тypa 16.00 .Морена Кnapa•. Тeneceрian. І

17.40 Мy,.тi:epiIut

07.00 lісті. (\7.20 Зірки rolOpAТIo. 0".30 Ріка чаСJ' 07.35 СтуДіІІ .. ОСТ'. 08.05J1 ...ниll спорт. ЧемпІоНІТ Сlі1у. ЧonoIіки. 10 км. 08.45 Наш сад.

..

"ІЕПІІіР, Ah'-а 6noк':

08.00 АІ-ТІ-ЕН.

3 СеРіІ 08.oo~......-.~. _ _ і8 :' c:ei.w-......

08.50 ~.I lfJIII8A Еи-~' . '. 10.4О.Я ~ ЦІО.ну.. TeiIec:epiu. 3t

...... .

T8A8C8pian.

211

Муамка. iкrep"·oo.

le.~·КII;opaoo. Т-.мм. 2 . с:ері8.

.

18.50 ФіІ!.- D сері ..з.- н.е-.', .....: .РІІТіІНа 1ІРУ*6а' п .Ри&а :s

.-_.

17.40 ~~~ 18,ЗО .я

.еа..трон.

.

' . 30

..

(88ІІико6ритaнill).

19.~.Пасіонapil • КIIiТU ~.

T-.piu. 20.10 Я • живу! (Кaнaдal. 20.35 Дім.....й C:ТИn~ ЖИТТІ. .

.

формм

.

дillo8Оі актиеності.

21.00 Хокей. Т..-ий or~ НХ1І. 21.30 Ен·6і·Сі. Виnyctr_ 22.00 .(ApЦl! і І'ОІІОІМ'. ФіА... і8 серії о&е3иГ..~. 23.00 Аіі·Ті·Ен. МIіІснар.or""'о(lІІІ1І.

.

-І.

ClPIіДА, Aнr_!ібпок;

07.30 Eн·6i~Ci. Виnwctc 1t08I\Н. 08.00 АА· т..Ен. мь.cн.p.orIIвд.

Украі'-ttий CINМC: 08.15.МореНа 1Cupoo. Т-..Ім. 2_ с:ері8. .серц,. І ~'. _ _ і8 сері

lOll.oo....... r..-pirlo.

.

стріто.

4 .

-І·

Нe6e:sr8uo:

17.40 МyIllo'lWflїlU!..вo..тpoн· ~ .

1Ісес:8і'Іу-.

18.05 Мvmo1aep!u .Т·рр:м_lсф.ОІарllМl'.IРIІI...... 1.....S(apveo QIO . . . . . . Т........ . 19.10 АА-ТІ-Ен. МікнІр, CII1IIUI . f8ullllalpl........ • .' "a~, Т_.....

,

__

..

~

I....

.

21.00 .КpINiим Ію.рlll ... 21.30 Ен-6і-Сі. eиr.:--. 22.00 .Кpиaaj rpou8o. ФіІІ.М ЇІІ сері

.&n- ГIll-cтpiJto.

23.00 дА·Т..Ен. Мо8оІо).

-.'

мЬкн8р. OrJIIIД І....".

П'ЯТИМЦЯ, ~5nOIC

08.ooAA-Ті-Ем. ~

e.o.c: •

.. '.

.

І . . . . .,у........... на

10.1138 ~ фgкyy; . 10.40 .я OCYnYtD ЦID .ису.. t.-pian. 32

.

сер8.

ft.20.П8сіон8ріа· uiтa~.

_ _.

т

.

12.05·oICpIМнan ..........- . .оо .М0рен8 "","'. Т.......... І серіІ. .

..

З" ....тepinn_ _1Uрс~ких lіАео3ЙОМОК . ІІ.ЗО .1Ісобий МііІ Аюкедо'. Худ.фinьм. 13.30 -ост._ (\іда nlOДиlta :s Iст·Феррі • _ _ '. Фim.м Ь сері .6n103" стріт-. 14.15 Кіино·сnopт_ шоу. 14.40 Я· живу! t 5_00 Дім.....,й CТИJtЬ жИТТІІ. Форми

rut·

.

17.00'Дcmnc детофін8о. Дсж.фinьм.

.

.. . ~ . . . . . . . . . . . cepi

011.50 6к

0'........

Мут.тфinloМ.

10.40 Я •

15.25 РQllCЩll8·IІІОУ. 16.10 T~ Eh-6і·Сі.

. VIcpU_ . . . . • . 15 .Морена 1CII8pp.:T8IIIICiIpian. 4 серіА.

,,' ,

дinoaoi atCfИWtOCті.

10

07. • Eh-6і-СІ.8Iqca _

, .s.- ГIll-otPiP.

'·'':·,·''ое.5С) ElcpaнЬацitllliJepaтурних Т1ІОРі_. . ". . .....~тep СІІОтт. ОДЙ. .нro·.

.

фaкwy.

НUlnЯ,12

08.10 Пporpaмg nepotДач. Анонс. '08:16 .я КУПУIO ЦІО _інку-. Т.,.есерian. зз . серіА. 08.00' OOf1aC:iOНIIPiI • КеіТІСа npиcтpacтi-. ·T~. .

.c-nillниА noпir. і .Т_ Т1К:ІІУ".

:

111.10 Ай-Ті·Ен. Ma....p.orlll\д

.3anIOCa

irри НБА.

2 • .00 .Крое і l5етон•. Худ.фinЬМ. 22.30 Ро3МО8И про особисте. 23.00 Ай·Ті·Ен. tAіжнар.orlll\д (aНln.

__

2O.35.~. Т....... OrJIIIД НБА.

тcepiu .ТpanGФ:::t;;

«ynvoo ЦID ....,.. Т

сеpil.

.

20.10 3It~

~ 8cecIiryo.

18.05

.

СеРіІ.

18.50.ФiIIw.- Ь сері

.~.

. 18.00 &8cкeтtSon. Кращі

20.15 ООСТ_ біда nlOДина :slст-Феррі _ . Фinьм Ь серії 'МІО,," Пп·

.

Гр86еищи

Худ.фinЬМ.

. 13.30lСінае«сnpec. 14.00 .I.ntpaтОpclolUlй ореп;'. l" серії . o3oncmIй . . кyнr-Ф'l" 15.30 ~. Кращі бої світу. 16.00 cnopт на ДЙ·Сі·Ті·8і_ 18.30 м..с ayr. Мy:sмчно·сnoрти .... 2О.СІОм.о;

fIPIICТ1IIIC'II.

18.оо.Морена 1Смра-. Т-.мм.

10.40.Я ~ QIO ....,.. Т_epian. сері8. 11.2О.ПасіонаріІ • КIIiТU npиcтpac:тіо.

.

.

• nInCa

T.-piui. 12.05 3устріч':s Sapиcaм

:>9.50 MOкнap.~...iI Mlll\д. 10_15 BiRem........ ~.

12-05 М-~.

. .

08PЇL

09.00 ООДИИМ ..-ром мa:saнi·. ф;дw. Ь С8рі.ш-

8

&101: .

tt.20.ПасіанІрІІІ

5

09.00 'ТРОХІІ ""'_'. Фin .... і3 серії . .UJnuи права·. 09.50 У вирі моди: 10. f.5 носіan...... 10.40 .Xinaрі· • перша n~ АМерики •. Дсж.фinьм.

08.tI.Морена Кupa" Т.-рім.

1

(aHr".

СУ&ОТА,11 08.15 .Морена Кnapa·. Теnесерian. с:ері8.

11.30 Ctyд. 7. . I:tClO oCoпQДЦ ~8CT80"

МiIiм8p.CII'JI!\д.

Yкpai~

.... -.. ..

ое.15 До6РIІІІ ранок. Сніданок дп. ЧlМпіоніа. ое.45 Ати·6атм ... 10.15 Росl"С"К8 nото. 11;00 .ronoи-. Худ.Фin..м. 2 сеpill. 12.10 &inа IОроlll.

С.

07.ЗО Ен-6і-СІ. ~_н.

tf7.30 е..--.а. 08.00 АА-т Ен. МЬкн8р.ОІ'IІІ\д. Yapai--.l t5IIoIt: •. -

.

-)

i:s

Міжнар.оr"..д

М080!D).

сері .ш- np888'. ма.нар. OI'~ (aнrn.

Awn_ii'6noк:

08.15.Морена Кnapa" T~.

23.00 діі. Ті·Ен.

(8enикобританiRl. 18.25 .Пасіо".ріІ.· оіта npиcтpacтio.

23.00 Ай·Ті·Ен.

818ТоРСЖ,7

серіІ

серіа. . 111.10 АА·ТІ·ЕН. ма.нар.ОІ'IІІ\д

Tenec:epian.

20.35 21.00

.

новин . 22.00;.трохи :ІНа"Н.·. ФіІ1ьм і3 серії ..••WnАХИ права •.

МyJt.,тcepian • ТраНCФO!:NlPи"

20.10 T-vPН8I' Eh-Бі·Сі . 2 1.00 3устрМ • Борисом Гр86еищи_..... 21.30 Ен-6і-Сі. 8Iinyca_.... 22.00 ~ ~И ~•. ФinIoМ D

2O.1~~:SY. Мvaика. iнтeptI'oo; Mi>кнap.~-a orlll\д. 8~. м..рикііІ. 21.ЗО Ен·Бі·Сі. 8иnyca _ИМ. 22.00 .ад- миром _:ааніо. ф;дw. серії .ШnоіХИ ~'. . 23.00 Ай·т..Ен. МОкн8р.ОІ'ІІ'Ід (....n. моеоооl.

Тenecepian.

8cec.ny..

18.05

.

20.10 У .мрі МОДИ. 20.35 !Сіноекс:npec. 21.00 h<c:'КYnIo1YP'" . 21.30 Ен·6і·Сі. Випуск

~~-. Myn~Tcepian .Вoп~тpoн· оборонець

18.ЗО.Я OCYnYtD ЦID жінку•• teilec8piм. 31

С8рї1.

YТ-Z. lI.-3.l КАНАЛ ItPOC1Jl»'

......:

17.40

жінку-. Те"есерian. зз

Міжнар.оrlll\д 18enмKo6i»tтaнiR). . 18.25 .Пас:іонаpil - квітка пристрасТі-.

,,"римие вїАХОДИТ1t. та -ост-іій

19.10 Ай·r.. Ен. Mao.ap.orlll\д . (Вenикобритaнill. . 19.25 .ПасiottapіА • uiтica прмстрас:тіо. Tenecepiaп. .

!:РІНЦЇІІ). 21. .НеАin••• 21.50 &амонд. 22.10 СПОРТИІНИЙ уУк·,нд. 22,20 Ли.ниll СПОI.Т' Чeмnіонат с.і1у. 5 км. )l(інки (2 .52 НОІИНИ~. . 23.20 СтрIl6IИ 3 трамміlll (2 .52 . Ноаини). ,

серії .3aтOкa.1e6nI

.Трансформер ....

серіІ.

.

CePiL

.

18.10 Ай· Ті·Ен.

'.

18.50 _ _ ь

.

.

12.05-=-:_ІІІІІ OI'IIIUI НХЛ•..

Вcec.ny..

.18.CIO . . . . . . КNpa•. T~. 3

18.05 МyJt~тcepiaJI.Трансформери•• 18.30 ОіІ ocyny,o ЦID жjнocyo. Т-.рім. 29

.nOНpНlHНA Іисокоrо 6nондина.

17.40 ~тCepiм .Воп.,трон· обороне~

18.05 Му""тсеpian 18.ЗО.Я OCYnYtD ЦІО

оу:

сер;' (8eнecyeпal.

.Вoп~тpoн oбopoнeцIJ Вcec.ny..

МОЖІІlІві зміни.

u.cy... 30 . 11.20 Of18CiOttIPi8 • КIIiТU Пjиtc:ТpacТioo. .

16.50 фill...... i:s сері '311ТО1С8 He6e3ne..... : .Варт......... • та .Поверне_ вндр·.

nporpaMi

16.50 ~ ь сері -затока Неба:s",",и.: OCr8Pi ДPY:SiW і·.Дитина "tbe!lf'a-.

10.f5Я·.ну! ~). . 10.40 ОіІ КYnYtO ЦІО Тмкерім.

07.30 Мі>кнар.8КО............й or"'Ід. . 08.00 Ай·т.. Ен. м......р. orlll\д.

17.25 T8II8II0цitl. 17.40 aIJ,e Уоnnі?, "Приrоди ЧіПМ8нсі••• М~n ..тсеріanи (США). 18.35 Ус. РосіІІ. аду*ниll. 111~ 15 Погода. 111.25 П. Рішар у худ.фinьмі

У

.

·-..оііl..

18.20 Г~ fIIIDI'PIМII.M~•. 18.50 Т_ _ .Настрііі•. 19.05.Худ.фinьм oOднoro раУ ...ре" 20

Анrnомо....й бпок:

17.151(08ИНIІ.

212.30 С ·3.· 22.45 ~ caJnlloro Iddotccllнry.' 23.15 =11І ltAомості.' 23.ЗSС ·3.·. 23.4ОП..,.:. . .•

3_.

22.40 cair ..~ pcI3RI'. 23.10 к& ~нr· кращі бої СІЇ1у. 23.40 Хy,q.фinloМ .~ ~I. ,01.15 Т--.-,. .3A6QPOНEНA ЖІНІ(А,. П'ЯТНИЦЯ. 10 08.00 f1POrPaI8 ~. 08.05 Само.,.. серЦе• 08.25 Clliт~ po:saat. 08.00 Т-.ріад .ЗАБОРОНЕНА ЖІНКА•.

Пост. . Три Ю. Худ.!Iй!-t .Зуд cloClМOl'D po~

(1COМItД-1·

12.10 Ек_іІІ і реформи. 12.40 .Шпаргалка. 3 nOД8~oм. 12.55 ВcectlintA rеоfpaфill. іІ nісіl і . IІЇ8нічного cellll. . 13.52 Но.ини {а cy~onepeкnaAOМI' 14.00 до 5О·PlЧЧI еремortl •• Пам ІТІО ~ lenиq ІіА ну •• Док.фinЬМ. 14. Жми Д8реl0 реМ8С8ІІ. 14.55 Кny6 ма"lfl:іIНИКіl. 15.45 СПllас К. аlріна. 16.45 Вікно І ЄlРОПУ.

$Іpt1CТ11ЧН11" orllAД.'

faeиtmtаl·

00.15 Хy,q.фin...... Як :s очей. так і :s дУМКИ' (детеlСТивl. . Нl:ДlJ'IЯ, 12 08.00 Проrpaмa пеPlOlaч. 08.05 Муn~тфin_. . 08.35 Концерт tpynИ .ftayrinyc" 10.00 Тenec:eріап .ГОРЕЦЬ•. 10.55 Нa"'~Hi. 11.10 Худ.фinloМ .3нахар. (npиroдtМць·

00.00 Гру1'18 ·лicono8u·. 00:35 T_epїan ..здБОРОНЕНА ЖItII<A-. СЕРІіДА, 8 08.00 ~~ пеptlДaЧ. 08.05 Мym.тфin_. 08.30 Т,* Ю. ое.45 Худ.фW.м.Мaneнwra lllQAиlta тейт· 09.00 Т_еріап .ЗАБОРОНЕНА ЖІНКА•. '. (~I. 09.45 гумористична nporpaмa11.30 t8pCll1a МIDC. . . . ..м~.. 13.00 Т8Ііес8ріар .3А6ОРОНЕНА ЖІНКА,. 10.15 ХУд.ФЇ!'1оМ .Зуд cltOh1Qro РОКУ' . 13.45 оЧам:ім . . nPМЙlllOl?' 1U:0кс;:..-4..~. " '. 14.~Щ"=:ДоС.. ~. . 1,.2S1COmt·101Wp-ПЇI. '12.30 ПОС:ОтОС:ТВа а Украіні ~IIIII.· оот..: Ьраіn... 17.00 ХУд.фint.М.~ (npмroд.

.

21. CloOroДнI НІ СIoOroДЩ. '. 22.00 Трамl8ii бuraн" (тenкoмnaHiII .

21.00 Tuecepian .ГОРЕЦЬ•. 21.55 НапередоДНі. 22.10 Самотнє серце. 22.25 Худ..фinIoМ .МіЙ НО8"Й партнер'

18.10 ОЧаМ ти . . npиа-? 18.35 Му,.Yфin~. 18.00 T..-pian О3АБОРОНЕНА ЖІНКА•. 18.30 Чарі __ диркano. . 19.50 к-.·~niк. 18.00 Т_еpjan.3AБOPQНEНA ЖІНКд.. 20.30 Інф,-", nporpaмa ос/Т.зо.. 19.55 Ш'JP8CеНс:и _ 00881W111. '21.00 Х",.фinьм ..м.п..u ~ теАтоо

IСllДома.

21.35Се30н. МЇllНlРОДниіі

~.30 Інформаційна nporpa~ .СіТ·ЗО •.

Хув.фinьм,w.-- (~Йl.

Спа8Y'И'f8·. 2 'ІІІСТМНа. 18.00 ПoConIoCТla • Украіні ~. 1OТ1t: bpain~. .

=

18. Яхад.' 18.45 О6nи_ до стояиці.· 111.15 lїзllТК8. raннa Se3llIOДIII •• 111.20 Муn"тФinьм.· . 111.30 CNN.· 20.00 Дп. Вас. '- . 20.40 ЧОРНІІМ по 6inому.' 20.45 Капіта ....ідео.' 21.05 1ікнІ.' . 21.15 Програм'••М •• '

·Фантазії дикої npиpqдt". . хвщlltН дж"зу. .

18.55 з5

12:25T.-ріщІ.3д6ОРОНЄНА ЖІНКА•.

17.35ла-іІ фестиltalJ~.,-"

10.00 иwтan'lиіі череlИЧОI. 10.50 Я ••інка. 11.30 Х МЬкlllродниіі фестмl8ll" . телепрограм про ІІІРОДНУ

lJPнip ІІІ ку6ок ДерlОГіноі.'

18.ЗО ДМитро х"р"тонов предста.".є: ·C.:SOH npощ...:.Н..... •

19.05 'Док.фinЬМ

10.05 ~ Хармт_ npeдcтa_: . .Се30н npoщII8a.... 10.35 Дод.. ~ Т.Г.

ТранслlOCТloC.·3 КН. . по 30 канапу.

Худо.НА ПмIllСТИIІ. МЇllНlРОАниіі

18.00 Теnесері"" .ЛЕССі •.

raaptUlO8ll. (lCOМItДiA).

,

12.40 eenlНClol8 l1IIТaНtl8. 13.00 lісті. 13.20 Н. ІИрубати... . 13.35 ,,"асца •• Худ.Фin..м. 2 серіІІ. 14.30 tr... кіно. ~доnJoф 88nентино. ~a І. В.fIдJoф.i. 15. Кращі irp.И ІіА. 16.00 CnOPТМlнa пporpaма: _nIoНІТ УкраїНIІ 3 6aCK~. • · "'УАіI8llIoНIІI'. oКllil·IaCK8Тtt.

надів-. Кінозабааи: худ.фil1ьм .Антон INНО8ИЧ сеРД&ПЬСfI".

16.QO

13.55 Тenecepian о3А6ОРОНЕНА ЖІНКА.. 15.25 A1МN!I-p8I!O. _ 14.40 Худ. фinьм .I('oнrpaaт Іікуо ·1.5.55Х",..-.- .к-m.pдo ~ (ДР-І· npo . . . . r _ · W - I . 17.00 Му,.тфїn.ми. 17.55 mc.-й ~ 8fIOМO_

Оnімпi1lCloк.. ІІ ранок. Cnopтnoтo. Марафон- 15. З ранку р8Н1НІоко. Поniroн.

.rpaN'!3).,

(rpyna .КОІІібріо).

(детеIСТИ_).

12.00 Атneтик,ре_lО. 12.30 Худ.фillьм ,Хм

(мell,OдpaМlll.

13.00 Т_вріап .ЛЕССІ •. 13.30 Нanep&ДOДНЇ. 13.45 Му,,'тфinьм .KOTl1-"р..стократи •. 15.00 Марічк" 6урмака: .3anllwacтьc.

00.15 Пост. 00.45 ТCll8C8pianоЗАБОРОНЕНА жІНКА-. ЧЕТВЕР, 8 08.00 nparp- ...-,да... 08.05 МyJu.Yфin......: 09.00 Tenec:epian .3А6ОРСіНЕНА ЖІНКА•. 09.45 ХУд.фinbМ .Кохана жінка механіка

00.45 T~ ·ЗАБОРОНЕНА ЖІНКА..

QCТAHKIHO

·.шоу.

СУ&ОТА.11

08.00 Проrpaмa передач. 08.05 Муn~тфin_. 09.00 Є_роna МІОС. . 10.30 Тenec:eріал .ГОРЕЦЬ· .• , 11.25 Худ.фinloМ .Weрб-,рзь.і ""расо"ь.и'

.С_ nPO~'.

.

• чonо•• на

08.20_~уд.фillЬМ ·~Ган0.6а. (rDCТРОСlOжет, НИІІ).

20.30 IнформаціАна nporpaмa -СІТ ·ЗО·.

08.00 fIPOrJaOa ~. 08.05 Мут.Yфinw.... 09.00 Тenec:eріап 'ЗАБОРОНЕНА ЖІНКА.. 09.45 Світ еп.ектронних po:sвar. 10.2ОХуд.фin.... ·Та_~.

~стаllИlC: lонцерт МСМ. УТН.'

ТIO~ tt8ecenta-.

Гa~' (КООоМ\ІЇіІІl.

,

nyaнтax.

---..

18.25 Гуморист_ fIPOI'paмa

fДlnell1М8l.

18.30 ~ГРIФ (ММЦ). .111.00 • 111.10 АА Пі КИЇІ peкnaMYc. 111.15 АртистичНІ кааино. 111.55 Студ. оОбра3' предстамас: . NTegraM lідео ••. 20.25 орінки ВеЛИКОЇ·IНИГИ. МУnloтФin"м "Пропо,ід .. Пама •• 20.55 АІІ Пі КиїІ peкnaMYC. 21.00 УТН. 21.15 ПЇCnIМОІІ (теnекомпані••HOla MOIl-k 22.15 АА і КиїІ peкnaMyc. 22.20 Прем'сра T8IIecePlaJlY • Царіllll" 11 серіІІ. . 22.55 СПОР'"?l'СР. . 23.05 Кaнan ранс Iнтeplllcioнan.,.

12.00

.на

(комед.). Вanepiй м~..... й

23.10

19.00 Т8І\8Серіап .3АБОРОНЕНА жІнКА •. 111.50 ДМИТРО Харитоно. npeдCTaIlllIC:

23.~ х",.фinьм "Закон мерфіо

НlМОJUlИlOro.

• PD!<iВ- (драма).

18.1535Х8МИНДЖUУ.

n~тфin.......

eд.rнn..).

~

ое.30

року

1995

2О.ЗО Iнфоf'!"Olцitilta nporpaмa .сlТ·ЗО"

14.5ОХ",.ФЇ!''''''~. І _тinc~· (~I.

16.30 Мyn..~ .. 16.55 Худ.фin..... Кохана

22.45Ctiт.8МCJpOttНИX po3UI'.

17.30 нтan.,н.i муаиu. 17.45 Сlічадо. Реan"ніст"

07.15 07.50 08.00 08.30 og.OO

березня

21.00 xyд.cpi!I.....·.c~K у • Тоффаніо

19.00M~ .3А6ОРОНЕНАжlнКд.о. 21'~~1~ парасап.....•

- 2:02I0ti

ОО.

13.00 Tenec:epian .ЗАБОРОНЕНА жІнКА•.. ІЗ.5О MapJo.a 6ypмaaua: .Зanиwастьс:. над••.

Пісе_,й фест".an" 'РОМО1НС.. Сn:l8yТича" І чаСТllна.

"І'НІ. 12.10 Діа6еТOJlоПчIll wкоnаlll'llnлl•• П.редача 2. 12.40 му".,тфїn..м ДІНІ AtreA. 13.00 Фант·nото .Над••• 14.00 Зичимо щаСТІ. 15.00 УТН. 15.10 cano І "lОди. 15.55 Со_ні кnарНlТИ. СІмодilln .. ні KM.КТМI.. '~ne~IC"IOї 06nlсті. 18.65. арас .ІЧ'НКО. 4аПОliro.

n.

Фil.м5.

-нии.

18.00 18.10

aЦlOtf8Jl.,нoro акадlМlЧ,ГО

oЖмnneП"

'16.20 ДnllIОНІЦfll ••Граl IUII_'. 17.05 YlCpllнc:wci IІІРОдні пісні IМICIItyC 3Іcnp_ 8pnIC1'II УIСрІІ... 3a1linllcr•• 17.15 Ві_ІАмерику. 17.45 .Тlрас LLlelчetICCI. 4InoIiтo.

У ;ДinlOlранці.

драматичного театру ім. • Франка • ..кассандра. (аа пором Лесі Українки). 11.25 Точка 3Ору. 11.40 Енмки·68tIIIки. Сnідами )l(Уnl

14.30 6nIrI tiCJIO а Рікам Реннером. 15.00 УТН. 15.10 Xyд.T~ оНІ приnoНllIinII

.

УТН. Ритмічна гімнасти"а.

~in'!Мia.cII8ICТIIКnil до :r5-річчl

crilliтчМ_1li1 3I~.

311irнol смуги..

. понеДlJ'Iок, 8 12.00 Проrрама передач. 12.05 ~нi. 12.15 Чарі818Д38рка11О. 12.40 Худ.фinьм .Кlaртира. (lCOМItДiAl. 14.40 35 _ИН джuу. 15. 15 Мyn~Yфin_. 15.40 Х:J;'фinЬМ .моонзY11Q' (іс:торич-

ІІІ'І ТІ. npeдстамк: oOcтaНlOt8. 10.05 ~ НlРОДУ Україниl · 10.50 Р8ТJIOC1l8lCТlllниіі попа

11.45 АІІнсцеНІ. 12.25 Прем'срІ ДOII.~ ОКіНеЦІО CIirY nepetIOCIПIoC8 ІІІ ...• (~ o&iпoro Iip8mu.). 13.35 І ІІІ небі, і ІІІ ИМ/ІІ. 14.00 ВС8С8ітніА CnOPrIIIt8IA ОГІІІЩ

4

12

Л~

08.ООУТI.І. 08.1 О Риtмi'lна гіМНІСnlП.

Субота,

3 CTOI'• •

18.00 СтудіІ7. .8.30 Eкpaнbaцitl ni'ntpa1УРНИХ Т1ІОрів. Р. Сті8еНСОН•• Вмllpl\ДlНИй •• 1'.20 f1pиxоваНа uм8pa. Жарт,шоу, 111.40 Три n"-'CJК'. Театрan~ний 0І'1ІІ\д. 20.05 У емрі моди. .'

2О.ЗО IСіноексnpec.

21.00 '~" Худ.фinloМ• 22.ЗО ()..nЯ·ЛЯ! 23.00 АА-Ті·Ен. MbIЇн8p.Dr'III\д (а...n.

.....-01·

.


4 стор. •

Субота, 4 берез.fЯ. 1995 року _3

[вІТIІII п.м'ятl КИРИЧЕНКА

Василя Яковича аи

.

мо......lсть 8Нllсма1В

СНIll.СWIIII

обоІІ'._

ВI"н5воlO.

д...

РО&ІІ

боl_х

ез• •1.... rY..

пе-

r--r~,n,., •

....,........

:~I :;i::::n:.e-:::r~;:' ~~::

-- tпopiuвl .......,., pв60Jюaве OДJll', .........., бiJoDВL

npaQJ

-. mвyp

: ВдО .сн..JlНpвoY ь Я&08R.П_Вll01 поаер-

IІ)'аС. У 1947 t»oцl ... lipо..р·

ДіаМеТРОМ

щнвl

~:'АS:=-=.КО:~IiI:.:'К. ocalтR". У 1981 рОці. nlc... ре.бlmтаQJУ.

!оЧD.lИ.

611О88Р'

ДруарсltU

.•

....'

,кс.'......

-ІЦ'І>.......

б

зваридця;

...,.... "._.

КОJlектив

Бровареьк!>ro

СПОЖJIВчог

'ИИИNJIVJ""WИJ~":&WЙltN'J"~"~4~

ПРАКТИКУЄМО ПОШИТТЯ ВИРОБІВ З хут-

РА

_"&a...l;''''''' 1IUJIМmJДII_

18 мм, gqnrмyє.RaaaвтaЖеВВJI Z Т. ,__.. і" про~_: ,комп lIn'ePII8

"''''.. ""'....

Хай ~ь ,прmюcять Вам ~ти й ану.ки, Бо ЖИТ'l"Я !Не в рокаос Іі ~lКax, B~'" . ата •••v...OД1tQТЬ В ,фтЯ'Х, 0НJyiКaX.

......

С......

• с. 3ааори ••х. С_атпр._... ..ИтeJlеll plAllOТ lІОан т. • (lЬ8lше - з,aJi~ем..lтер.турИ. сереАНIоОУ І&КО.IUI.

Хай ЯКUИМ і МИРКИМК'l:JOireR ранок ~, хай ......nr... БІЄ ~"Є """ча"'; · й I,nnnтruv....

- ryмOle 8П'IТJI 1i'rпD1UIII0000 ••робввцтаа • IlПlpoIЮIIf 8COpТIDIe••8: К8JIOвd, чоботи чu-Iod ~ . . . - - "оо ' .........е 13 - , . , - , . , _ ...,., .. r ' - . yn'Я;

.....еl

КУ

З дylПеВІІВІІ тeп.Jlом. 1 сердечRoю ЩВ:Рістю в1-

таємо з юiWIelвOlO 8ИТтєвою пОДІєю ЯХНО ГIUIIIву ВасИJI1ввy. . Хай ВаіС дюб.ТlIятьp}Днil, XJaЙ ШЗlИYЮТЬ ЛЮД'И,

..~

НА. &ер.. lва. БОІ' зберlг його ЖИТТІІ.

' •

С ~РИІ

СІІ"'І ВІТ""

~".Jnl.U"l~'"

'11-.

Ор_

&/".,.

,ІРОnОНУЄIrIО по 3РУЧНI" ДІІ.

пере..

ва

rDOМaaAН 1 ~.'t

,..

с.IА

ре"вlІ . .. lвlІ фроny 11П08 3. бо... по Є.ропl е81..ill_1 Illвo~» КнJIII.еао. з. 8.сн... що бу. У"СІСТО-'

евнІ .."Х

ао ІІА'" кeDlвнlUd8 nIanDIIcмcтв. CnOD'IIIIIНnX МІ'ІІ.. Шldll. alnoвnx moaen.

А'"

_

кl.

26.

rpaфiu)

шу""

:.....

'10лов.1'" .... ~ ... капeJlIOXR. . "Ч та :4UAO..

"І .... ......-

низь-

ЛІКВІДАЩЄЮДИТJIЧоrо

воо-

Будввок побуту «ЮВІЛейний., TЄJI.

вул.

5-6844.

Гагарlва,

.

-- -

У ЗВ'ЯЗКУ З

-1Ь8тп,.фІрмо8І Шип, блан. БJXПLII_nератвву «Змtвa. претевзll ' приймаютьса прота.te-lоКоl • __..-.. ескЬв 1JeЧ--. roм. двох .иІ~. Ти. 5-14-82. ,....-•., -._.., ~ . - кеероковП бyдlo - ПІІХ дoкyмell'lia. ОРГАНІЗ~ІЯ ПРОВ0 ТЬ .оПТОВИИ .І ДРІБНООПТОВИ УТ....ОДА ос . 'иr ЕЛЕДЦІВ . норвезыcRx . . Irvnl.... _ • .1"; _а&... .._~ 1 свlжомClpOzeввt, 1 СOJIОВИХ" Форма ОIШ8ТИ . , -". ........, про.u.,-, ...... Bepyxo~..: БУДЬ-JIКа. Ти: 28-3-18', 5-03-36,'(044) 418-65-7в.

С.КУ сере"н1О ІПКOJIУ • 1. а ..... 1 - ШІІО"У робlтви.оl 110НА 83 РОЦІ житт. пlшоа .ІІ0АI. Це В.аш. 'ІЮІІІІ. І та.ІА МС В.ен .. ь Якови. КJtpв· _І. 8К вІн.•10и1СНIІІІ УIЦІІІІни. .ев_о. КоРІННА йorо РОДУ' в.и"и· .. !теl Н.lПого RIIРОАУ И.ІІ Переас..... щиНI. ..е. В&ІІОпаТ1ll0ТИЗІІУ І бesКО\ІІис.....ОТ б........... ~ ~- ".иaav ..&·~o" АНКА • lЮAИиl сl .. ьсьJlИХ тоу......aнocтf IАеУ ·1!IeS."eJlUlocTI .1-'. -r'-'" . - , -,............... . . . . д,lвaикl.. В.И1!е"ЬСt.ку освІту У_раlни. Uьoro lомуне мor"н ЗАПРОШУЄ «ЛІЗА. . Здобув У РжищевІ. ДонеЦЬКУ проб ••И11l і • кІнцІ 60-х ,.(льЗ ЗасвовJIIIICJI . АТ. «....орro..шt .. Ім «Ліза. (кomппта Кие.l. ДИ1Внство noоlШ.ll1І в.ють з пос.ааи АНре_тора . аходьте, те.пефоиyjiте:· .,. 1'0& У буремнІ pQJIИ ре"а1ОцlJ. Пе· ш"о"н. Bacн .. ~ Я ..08ll. проній універмаг, роот8JPОваиий за адресою: ВУJI. Гаре80РОТУ 118 неПУ. MOJIoAlCТfo ..оа.уе С801О с•• ту справу .. м..... "~",6y"""...-.ocтi. 3. T8L 5-30-1. гар1ва, Ів) пqв1домрвють акціонерів, що збори првп.... ва rO.llOAOM(lO та ки•• H~eM P'lJUloT моаи та .. Іте.. ММ'.... . ·Т.мт,,", -..r-----."" 3, T8L .....-t3 акціонерів ..І....-..єм.""'ва ВlдбуJП7 .......... 17 _ ... _ .. Ну". в жррва ГУЛАГу...е р.турИ а СШ. 2. & S 8НХО-, -..-- .- ' - - .,"I'W'_ ...... l!іперс.... машин. тиранlТ без- .1.011 Н. З.С.ІІУJКевиl I14АПО.И- _~ .,..r........ t1-A. T8L 5-U-ot. Н5-.' 1995 РОКУ у ВЄ1ІИКOJllу ЗМі 1IdеьввикоRКOlIQ'. . ВИВНО м"иц молоJliOГО а.нтеаОк · ЩІ!' б.гато .. Іт •• гРОМ ...· .. . • .. П О ... s 1938 по 1943 рІк n"ькн сь ..их saca....x .1.....8 · себе І -~нерухОмості:.,..r.,,,,,t1-А.НL5-1А-.t 3. те, що навчаа .Іте. "10- СIlOlO ..1обов АО )'кр.Тви ..,1- _.....а. ,...:...мн ." .... ~_". 5-•• -5". 5--. J.У ЦЕХ . О П Ш. "в. }' ВЗУТТЯ потрі~ робіт- :' бити аіl ,р.l. свІй ааООАI т.м І АООосаим • СШ • 8. .....- ___ ......... Н-U'J' ивк ва поса,цу. bDIt_pa з поста'І8ВІІІІ з . Аосвідом P'lАИУ МОВУ. Хо. запlsнl ..о. Вів був ОАИНІІ .1з ФУНА.ТОроботи ...е а 1981 ооцl реабl .. lтaцJlи • . рІа _11І01'0 Т08.\II!C~ еПро-I............................. т . .. ·.А 4-Л!ІС~О' _омlc.lіІ. навІть іне аиб ••ив- . atJIrjL» Ім. Т.о.с. Ше•• евк. . ЄJI. U"~, ~. ШИСЬ. визиае його ГУДА ГІвІ 101'0 Ім'. І ПОІІНнl зн ••итt.· • с._1 МУJIИ І· пом.IОАИИА.К еА першим У CnИGКУ 101'0 ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ «КРИНИЦІ. -'- ЗАВЗДАЄМО В ОРЕиДу НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕНнеСПр&веА.llНвиl акт. . "",екІв. . ТЬА О 12 оо В РЕДАКЦП . ~ RІПО. 1ІІeтlй 0111 .llни~ Па, МИ .ЗЬ_О СХИ".ЄІІО ro.._ t, ' . . НЯ ПЛОЩЕЮ 200 Jcв. м. ТЕЛ. 5-18-70. "'.... УJtраlиа .• УТ снни. без- переА твоєю п.м'Аn1О. · В.и. • . • винво обплутаиl _041ОЧИ'м!{ АРОтeJlJO. "Тве. ГООМЦАRИflе .• Ір.ВІДВІДАТИ ЗАТИШНО ' БАР-КАФЕ у леrвоСКJЦ\Д-ЩГАЗИН' т.ми ,т.борlв. 3ReМаг.ли в снlниl сниу У_ра'fии. Світ... МаІ;етичиQМV lI8IIeZ1 {ву4. Гагарlиa, 30, .C. T~~loв) опто" . І ВРОЗДРІБ.' r.x Сибlоу. TI.II.JUI веСНОIO 11'.", Iмевl поему І вl.1UI1 "" -•• 1943 РІІ_У Васи.ll1О 'К08J1f1У Аа- спокІй АУшll 3 ошувlВО спop1cJleвlв, тренерів і ВСІХ б8Ж8lO'IRX. - lLIIJIТJ{a оБJIJЩJqвam.ва; БРОВАРСЬКИR МІСЬКИ.R ВІДДШ ОСВІТИ. Д~ В8ПІЦ.JI0CJI)'r чай, кава, 6уmJtоии, ГO.JШaR,Цські JШIIтка ДJIJI ~Jlorв; БРОВАРСЬКИR РЛRоиииR ВІДДІЛ ОСВІТИ. COCJCIUI." rr,арачІ. б~Р.ОAR, широКИй вибіР mкepo............" '~~--lIlRого вироб тв ТОВАРИСТВО сПРОСВIТА. ІМ. ТАРАСА ШЕ8ЧЕНКА. rорJлчaииx ~ .....v • . ....-а • ...,. .........., нвц а; БРОВАРСЬКА СПІЛКА .РЕПРЕСОВАНИХ. Б' ~ бе паркет; ГРУПА ТОВАРИШІВ.. nО6РАТИМIВ І' СОРАТНИКІВ. . ар прlЩ10Є щодtRRо З перерви 1 ввxJдних саитепdва; з 10.00 Ао 24.00. ' ПlШОІІІатеріlUIll; . . . • СТOJUIpка; В МДГАЗИНІ «ОПТИКА. у Броварах по буJlЬ- акуМУJIJIТОРИ СТ-ІВО, СТ-75. ТОРГОВИИ ЦЕНТР сЗЕЛЕНИИ ПАПУГА. вару Иeзuearвост1, ' 2 вtwPвтo B1дAUJ по продажу Розрахувок roтlвкdю І безготівкоВИЙ. пропонує до продажу 'l;'овари CВll'lКOBOrO асор8 . mиpoJtoJly ас~ТllМeитt товарів BI't'III3JUIROro . та Адреса: БроварськИй p-в,С. Дим.итрово. TЄJle~ тименту: і....ортиoro ввроОВRЦпа: . фои 4-01-49. ' . . - фарфоровий ПОСУА - сервізи чaйвt та СТО­ ЄJiевтророБУТОВі та ocв11moB ЦЬнl JllНШади; • аОві (нав t 12 персон), 'І8ІІІІСІІ, БJIlOдечка, пla.DII; - СКJIJПIИЙ посуд --- Ставаии, rpафRiDl, Ва3В, для 'РОБОТИ. В btY-4 терldиово иотрібнl маАФП~~а~; .-..... в 1 cT"".....~ виробіВ',

....._...

.....

аромаТR30Вaиl иапоJ

сСаmoте.;

..,...

ПОРOJlСЩ (товщ.

прохоnоJUкyIO'ІІ вапоJ ~ сКока·К~яа., .-Фак­ та.;

eJiектрофеви

«Руеатса.,

Ж1иочє 'взутта

в

JIJШососи

.

«КМЕТ,);

асортименті;

тІ).

За ВalIIВМзам08JIеJIВJIМ Toproвd цетр вlAJIYС. тнт. тоаарв аа 4еаroт1акоlІІМ РOlРЩlbtом. КОЖИОliIf ' покупцеві. товарів повад 1 1UВ. крб. ТeJI.

ДШІ

довІДок:

1.

Ів

аудиторська' фір.а

-

cAвu1·

Аудиторську дlаrиоствку .вашого пlдиp_м.стаабезпечєlllВllМ повно! конфtдевцtйиocтt

найбіЛЬІІІ прос'tоrо 1 екоиоlli1JJЮ виrlАВоrо варіанту бухrмтерськоrо об$у ' В8вашому п1.цпрвє~ві. 3. Прв a1дcyтвocтJ. квu1фtв:овaвoro буйацера, прокои.:УJlЬтуемо з питань веАeJIRII .бупameрсько-. оБJdкy,

АОцомоасем.о

CВJIасти .

3В)'рИIUIII·ордерв,

баланс 1 звіТНість Ао податковоІ tиeпeкцil. 4. ЩцrO'lовsyпрввanl3AцJtцвx АOК)'JIевт1в ·З Оц1ввою у ВКВ lа JCaPбoваицп. . Наша адРеса: м. g-роВ8рИ, вул, Гarарlиа, 28. Idмвaтв 103, 104. Ти 5.г5-Зl. · . ЗАПРОШУЄ

.

МІНІ-КАФЕ

«ЛЕНГРІ.

зустрітиCJI

Із ' БJIвзыcJIм дpyroм У неВИМуШеній обстаиОВці. Із

.

. Чекаємо

вас ' щоДJla

вул. Шевченка,

без

вих1дввх

за

адресою:

2.

МАГАЗИН-САЛОН сзтНГРІ. прововув ПDipО­

IUIЙ вибір

парфуМІв,

дPI0RВ'IКII,

вуВaRIQI

CY'laCBoro

KOCllleТRКil,

Жlиочого

вишукаRIIЙ

1

ilвpоби

ДНЗaJbr.

із

РОЗм.lЩеииа

ЧOJIовlчого oдary,

еріБJla, пр~єм.в1

НЩмjвИе

во

офіСіВ,

ПРОДАЄТЬСЯ:

- ' ЩОДJla з 10.00 до 20.00 без вихlдвиx 2.

ЦСІJI7,

Теп. 5-80-80.

керамзит,

щебінь, C?КJIO:,

Наташа.

8p9I1ВCJI08RX

прJIМlnцевь

зобетOIIJЩX або цerUИвJ: конструкцій. . TЄJI.: 4-24-40, 1-0&-22.

МІНЯЮ

2-к1миа'hly

квартиру

у

11.

із

змІ­

TЄJI.

Дроroбич1

Броварах або Іншому передІІістІ Києва. TЄJI.: 4-15-81, 4-02-92.

Будуємо житло на па.х

Кутузова,

'lepll1вOВo

1.

4-20-33.

ОРГАНІЗАЦІЯ продtЄ QПтом

1

вроздріб та

8Стаиовmoє wвтротовари JII'lllJlЬИИКR ЄJleвтpo­ eнepr1J 1-, 3-Фазв1, aвToMaТll'lВl вимика'll, ЄJleIC­

'lpoJIaМJlO'IКВ :15';"'200 вт. вари, ву4. ВовзlU1Ь118,

••

Адреса магазииУ:

Вро­

10.

131.

пorpібен

8П8J)8'I'Y

БроВаФської

!)аЙОННОЇ

Радн

на­

<!JAlIiHHX Aen'V1\8miВ ВНСJ\'OВJIЮЮТЬ . ЩИ~ співчуття 1'ОІІОВНОМУ БУХN\lМ'eРV ра'ЙвнКJOiIIКо"" І(ОСТЮЧЕНІ(О Лідії СерГіївlІІі з

прнводу

Лi11<JіВсЬ1Q8

ви_авчнА

час1fOЇ і

ДJIЯ РОS.ТИ В 'пп-4

8OДll-1вe1'p~. Тм. 4-()1-22.

вуа.

поJIlпmеиого

пmoc

1

ПРОДАЄТЬСЯ ЦУЦЕtя туркменського вовко­

праціВ'IІІІКН

БРОВАРСЬКИИ. . ДОМОБУДІВИИИ 'КОМБІJlAТ сМЕРКУРШ. запрошує lOPВД1I'IIDIX та фі3JI'IIIIIIX осІб братв У'І8СТЬ У пalоВOllY буA1ВRВцтві 8IIТJIa в Броварах та 1Jппвx містах ОБJlаCТl.

.. Бровари, Ten.: 4-24-40, 5-88-70.

квартиру

У Бр~варах ПО ВУJI. Андрєєва, 5-АПРОДАЄТЬСЯ· ДІЛЯНКАз. иед~У'ДОВаним 2-поверхоВИJII бу­ ~OM і будмстарім_ми. TЄJI. 4-14-49.

ЗвертатиCJI:

двокімнатву

5-З3,()2. .

дава.Тел.

.

Jba1вewcol об4ac:'l1 (аа 7 ІСІІ від Трускавца) на ДВО-, ОАВок1миатиу квартиру 'ІІІ будввов у Кивat,

МІНЯЮ

llJIаиуваllRJl на З-кімнатиу або

11риимАЄМОЗАМОВЛЕННЯ ва виroтО8JIЄИИІІ иевemпorx

5-15-21,

- ио..шt ко.пьороВВl ТЄJlевізор «EJrектрои-81-ТЦ 482 Д. (па.лсеКIІІІ)і . . _ вО.. 'С'І1вва сЛaroАа., . . ....:. ШOJlеум без ОСіІови 150 х зо м (під паркеТ)1 - JI1жво AJlТa'iЄ дерев'sиe, КОтІсва ВОВа сЗекtвa. у доброму ставі.. . .. іІроry.uиЦЬІ:В JDDКче державних. .

ЩlPобlв : ізкерамзвтOCJeтоиу, . зaJdза, Аерева, будіВ­ нвцтво

TЄJI.:

КУПЛЮ ОДНОКІМНАТНУ КВАРТИРУ в Броварах (крім раАону «Торгмашу. ). rI'ел. 4-03-88.

м Кfб.).

1200

нами та 1вm1 Maтepluв.

OOC!Dyro-

і п~еР8. Наша адреСа: М. Sровари, вуя. Шевченка,

cКJIaдcькi ~eВНJI;

місткОСТІ ДШІ рмм (до

ПРОДАЄМО

rараЧl бутербРОAR, тістечка, CMa'llli буmJtови, ВВШукрі капо!, m.кepи. Бездогвиие oбcJiJl'Oвув8В8JI, МУ;Jика.

по-

стоJlJlpВ1 вироби, 8Id' не ВІІКОристов)'1ОТЬСВ У вироб­ ницТВІ зu1зобеТ.о&ІІІІХ. виробів за aввжeвRIIR ці­

самого р8ВКу' до п1зиьоrо вечора до Ваших ПOCJI7l' ваТУРaJIЬиа кава, ldльКа сортів цeй.lIоиськоro чаю,

ТИХа

АРібвооптові

магезнвl · Довідки

B~В1 . пр1Dl1щemur ДJIJI

-

отриманих реЗУJlЬтатів. , 2. Постаиовку бyxrаиерського оБJIlвy з вибором

. ro

ваш

.

по

_•

.•

ЗДАЄМО в оренду:

Тще.. мо.. адійсивтв:

аа

в

звертатись

5-20'0\1. .

виробництв;

ПАНОВЕ ПІДЦРИЄМЦІІ

gКОІЮМl.Jcо-правова

ва

вироби;.

..

за ~ довідками

.

тов «БРОВАРС ЬКИИ. ДБК ' .МЕРКУРІИ.

92·5-80.

aaJlО8JIeвиs

Ласкаво .просвІІО TЄJI. 5-41.21. .

~ИІіимьиий приз..

88,

ПРОД)'ВТІІ харчуваиив.

ставки товарів, що в· у продажу;

чекаємо вас за адресою: м. Бровари, ВУJl. Кі­

рова,

'

Jllbepo-rop1Jlчaві 1 ТJOТIOIIOВl adво'll ічOJlОвl'll. парфуми;

ПрИЙ.аютьсв

рюв8mooпdв.

30 .... );

взутта;

-

жlИО'llпакчоXR та KonrOТR (внроБИВЦТIiО Іта-

-

етри виробничого иah'IaIIИJI ДЩІ пIдr.oтовки· автоcmocаріВ, Іа rrакож cmocaplв-caвтexвiKiB, rазОЗilа-

"r -" r __ ""_ --rau&A ТВ8ВІ8ІВ (roб'e.aеи, вe.JIIOp. ' базь, ватии);

врвштaJIЬ;

передчасної

смщтгі

Є ••окIТ

CЇJIЬCЬiJCII

.lСІОкітет

M·aTe.Di

ц.

Во"ОARllИрI811И.

Ра'дlа

глнбоко

../l800.а,них СУМУІО'!Ь

з

дe"YТla'l'i8

та

JIJI)Н_y

іі

'пеDeJl'

CМleP'ri З8'ВЇдуючої АНТАЧНМоадком еСоIІ'ІІЧRIIА. СЕНЧУК Є.ІІИsa1іети .Qi-епШ"ви вислоanЮЮ,.. щирі співчуМ'!l РіД·н.нМ та блнзькнм по­

.

юі~Ж)ї .

Pe~...o, А. ВОЛОШИІПНКО.

.

«НОВЕ

районної

ЖИТТЯ. Рад

Засновннки міська

і

-

-

народни,

ra3eTa

колектив

.раЙонна

Ради

Броварсь'кнх

міської

та

депутатів .

ред.акції

народннх

газ~тн.

Брова рсьн і

депутатіВ.

1937

РедакцІя

ие

заВ.itr.JlН

DOJlI-"А~

• ..

.IАП08I" .ІІ нlст.

ооанцllO

255020.

Київська область,м.

Бровари. вул.

Київська.

154.

l,rIIaKTOp. - 4·03·76; з.ступник. реАактора. 8IДАI",у суспІльно-політичного •. ."- ""04-61;' е 1 дilовlJlIt .. Ь1l0ГО секрет.р. - 4-21-34; в1ААlлl8: сільського господарства 4-02-~ ПРО"НС.10.остl І соцlальннх пнтаuь. ·лис·тlв І .. асов01 роботн 4·04-81; BIAAI"~ раАlоlнфОРМ.Цl1 5-13-91. ТеJlефонн:

••тор. Лнстув.нн. 11 'Інт ••• ми руб..I_."II. РукописІ. ' lJe по.ерт.~.о.

иесе

.порl.

Броварська

",РУКіФН.

Адреса

КмТ,ц.кого

АРУ"і.рнl:

..

полігр фlТ

l(и1всь"а

обласного І

.

Друк к,..,а,ниА

державну

61285.

Індекс

8ИСО"I1І'І.

Обсяг

І. дРУ·

аl)КVШ.

ТКООЖ'

8.029

3а,моanення

уn,ра.лlННА

м.

ToprlBJlI.

Бровари.

У

вул.

реє·

17 .

IІI)НМlі ' IJННЮЇR .

· киижков01

област·..

СВ ідоцтво прО КІ N,

страцію

"'нтт

Редактор А . ВОЛОШИНЕНКО . Газета ВНХОДИТЬ з Ії квітия року. Дні внходу: середа. субота. з... то.иlСТh l",кл.зеIlНХ Ф._тlв тількн на сторіНквх '·8зетн.

АДРЕСА 'РЕДАКЦlІ:

справах

м'

984.

ВИД ••И!IQТ.,

Ки1вська,

154.

#18 1995  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you