Page 1

Га:~ета вихо~ІІ'І'ь К~ТН8 1937 року

СУБОТА,

17

3

1:~ ЛЮТОГО

199а

РОІ(У

.N'v 18 (8377) ЦІна

Громадсько-nоnітмчна· rазета &роварщини

ПЕРWІ КРОНИ ПРИВАТИ3АЦІЇ З 1 лютого при житлово-експлуатаційному об'єднанні

«Бровари»

розпочав

роботу

ченu. ІІ\ІJ їч нигі;J.Ніше бу· ;J.e передати Іtн; справу

новоутворе-

fоіzї відділ по прнваtнзації житла. Наш кореспон­ дент

ником

Н.

-ською

ЧЕМЕРИЧJ!;НКО

голови

Мі<$КВНКОНКОМУ

з

ПрІJводу.

і

читачам

з

попросНJІа

цього

посперше,

зустріч жалаям тих

чи

причин

квартиру,

ВіДН;рИЛИ

ЦеЙ

приміщенні.

не

У

го

сюди

декаду

громадян,

дить

яких

їх

власності

у

і

ві!ддіЛ

і

:\Іентів)

нсіх

винні

інвентариза­

хочуть 'зберегти свою -ювартиру для дітей чи

ни,

власниюв

кв·артири

норму

і

площа

1х за

чі

кожний зайвий м.етр по карбаванфв. І куди підуть ці кошти? - Вони будуть .на спе­ створеному

по­

із

документів дня пода-

бути

ВасНJІівно!

тим

А

квартиро­

наймачам, житло яких знаходиться Іна балансі підпрн:ємств? Підприємства і ор-

поза­

на

можуть свою

безкоштовно

но

від

-

ганізафї мають створити у себе вІдділи. Але не

право ПDtді.бні виилю-

при­

кварти­

незалеж­

площі?

Так. про них :vrи Д()Н.lа~О ПОВіДО:'d:ІЯ­

ВЖР

.'ІИ на сторінках <, Новогг; ЖИТТЯ•>. пРа·ВО На Пі.lЬ·

rx

ги nовинно Пі;J.нріп.1юва­ тися ВіДПС>ВіДНЮ1И ;J.nКу­ М!'Н'ГаМИ'

А

·хто

нк

встиг

житло

же

або

тивну

бути

викупити

має

квартиру

чи

В

саЦії

порядку

за

приватизовану

квартиру ч.1ена.\І

yci:vr

(будинок) сі:vІ'ї

бу;:н;

вада­

но приватизаційний чек но;уrіна.1ьною вартістю 12 тисяч карбова•нЦів, який можна

винористати

приватизації

житла

або

чи

;рн

державного

частки

:vrайна

підnриє.мств

зем-ельного

фонду.

Про надходження

цих

па­

періІв :\ІИ проінфор:vrуою броварчаІН через газету. Добре. Приміром, всі формаJІЬностІ позаду

і я стала власником -своєї квартири. ПІдростають ді­ ти, І виникає потреба у

й:;гrJ

r..ис:~;-

ft\,

нr,;J:~<!'l~IX

СТВгтр!f>ВаТИ

в.1ас4иків,

догr,вір с:н

C;cHrJa!. якщо є

трикІмнат-

'-1<! ,::CJ.П'o.~:oжt:.r: .

r-:вартнру

на

.>!е·ни.:·,

.-\Со

.

рс:.ктр:;Чf-~3

п в­

тежу. Тобто . .1ю;rнна знu· СИТЬ ПЄ!)Ю1:ННИЙ ВНС>СГ}Е ЕЄ

10

і

На

прrщент;в

ОС!ОВі

су.\ІИ

ПИСЬ:VlГ)ЕОГ•)

:J(г

oeu:· ту протяrо.ч 10 рон;в. Що Ж буде, КО.1Н квартири 1 цlді багатопо­ бо в· я.1ання

вип.1ач-,·є

верхівки будуть вик.1ю­ ченІ Із комунальної в.lас­

1

ності

ми?

стануть

Чи

тІсть

приватни­

збі,;п,шиться

послуг,

вар­

l{адаваних

житлово - експлуатацій­ ними службами?

-

Так.

потреба

адже

К!З,

господар

як

так

і

не

нинів.

Значить,

-

як

питрtбі

:\la-

наших

зчпжуть

за­

хистити свое добро, ста­ ти На (jXOpOHi ЧИСТОТИ і r:орядку. :\!оЖ.1ИВО, і бюджету ше.

УІіста

Адже

рск~-

на

стане

ті.lЬЮІ

.lег­ цього

утрюrання

іf\ИТ­

У зв'язку з постановою

Кабінету міністрів Укра­ їни від 9 rрудня 1992 року М 691 «Про ці­ льову

rрошову

громадянам

ними

допомогу

з

.міиімаJІЬ·

доходами•,

,вlддіА

соцІаJІЬного забезпечення Броварського району по­ відомляє, що ціJІЬова що­ місячна

га

грошова

допомо­

громадянам

маJІЬннми

з

мінІ­

доходами

при­

значається і виплачується: пен~Іонерам, інвалідам,

а

також

здатним

непраце·

членам

крім дітей,

годуваJІЬника,

1993

сімей,

у разі втрати

з

січня

1

року.

Допомоrа призначаєтьгромадянам, у яких

ся

середньомісячний

сукуп-

перед

за

ний доход на члена сім''і, за попередні три місяці зверненням

до­

.l<)аого фшцу на:>~І потріб­ но 200 :\Іі.lЬЙОНіВ нарбо­ ваНЦіВ. Ще 34 :\Іі.1ЬЙОНИ

помогою, не досягав пів­ торакратного розміру мі­

карбованців

ти.

витратити ;{ЮІИ

ш

кажуть

ЩJИ

не­

П·>f\tif\Hy

зонн

зап:1ановано

на

,;вартирна

тощо.

увазі

.1Н',дей. І т;.1ьsи об'єднав­ Шись у т<.3ариства в.1ас­

безпечеНіня:

водопостачання

С:І

призвtсти

красять

.\Іонтн.

газ.

gу.1иць,

н;,

>!'.Ж.Іиьіиь ЗdCT'JC,YbdTИ

що

зоВІНіШНій

:~ав:ть

і .~Іаt<.'

u.:IO:y;

бу;~.и.н­

при.1еr.1их

псує

в.1асного будинку са~І Rі.1повідає за ііио жнттєза­ тел.1о,

до

до

наших

Gі.:ІИ

що

нага.lЬ­

Р'дриття,

.\J<Jmt

.J.c;

подвір'я.

Антисанітарія,

т:.1ьки

«Иї.:яд

Р.

І

6ереж.1ивого

хаоти'!Не

не

·

допомога

у

очевидно.

винин.1а

тернт:с·р;й.

бажанн:

:vrенше

Уже

nеисіокерка

Таку

нада•:тьи;

пІд'Узди

-

·;тав:н:ння

Тобто,

с-б.>tіннти

розповсюдилося

на

на

Цільова

госпо­

броварчан не тІJІЬки на в.1аснІ квадратнІ метри, а

ЗН(ІЧНИЙ жит.1ово'і пло-

живе у дво-, нІй квартирі?

підписують

обслуговуван­

справжньоrо

п.-rатн:й

щі?

які

відділ

д1.1ьницею.

чуття

й

Офіційний

Хотілося б, щоб по­

-

r::ьr1r~.д;ri

А надлишок

rо­

ЖИT.lC•BO-eHCП.lyilTa­

1 ;zj{H')i<;

y.\IC.R.r~

}i(J

что

ТОВарИСТВа

на

Ff'HT ..1Г;Bi

.lY!flJ;_:

во

н:. у багатооооер­ буди.нках можна

хrн,их

ваuв

;;;; o;J:ep·

.vн~rш;,,

«Кто

разд•?

даря

,;ри

ко\шен­

Г);ІИН

росіяни:

:;;-:а:rи ::~,,;п~нс:аа.r<, і500 нарбованuіА :JiJ НГ.НІ\НИй недостаючи~~ КВі!.J.Г;!ІТНИЙ :\ІЄТГJ). ВіДТЄ:f1f•)) ЗН .v!r;. J"ете пr •.11пш::за ти _а -~-і

своє влас­

ло-

ТЇЛЬfНf

До

:Ja

квартира

-

коопера­

f)к;д·

асиrнувань

.\1dF. Ви

риста.1н.

тим,

будинок?

державних

Лідіє

·-

бюджетноМJу житловому фонді м~ськвикон:ному і використовуватимуться

і

заяви.

як

500 -

ціально

Унраї­

ордера

що є до· загал піль­

ру

-

по­

які

ватизувати

527

пасп,ор­

громадянина копією

говиків,

ний

вLдді.l

із

оформлення 1 :\Іісяць

перевищу.ва.1а

вони сплатили

у

і

дати заяву. Все інше справа фахівЦів. Строк

~уІ(і,В. До р~Чі, ТіЛЬІКИ ..У

Відомо, широкий

r,дер:.Еати

;;ахунг,;-;

ж~тних

янщr,

умовах.

дин~l

же

доку­

Бажаючі

nрибути

приватизаЦії

том

вхо­

тисячі

4

-

карбованців.

пеJ)€дано

сюди

па­

консу .1ьтація.

ції. Це переваmно пенсіо­ нери, які в такий спосіб

·~х

оформлення

офоріМлено, в тому числі виtдано 6 свідоцтs на nра­ во

пос.1уг,

всього

жит.lrJ

раз.

нор­

метр на люди­ 10 ·метрів на

Вартість

н.ету

100

заяни

за

Д 1 JГОВ0р0:\І,

іЗ

Правп

і :\ІЇСЬ!ШЙ вi;ui.l бу;tР rЮ­ с.lуговуватИ .1юдей на тих

-

Скільки коштує оформлення документаці'і на право власностІ жит­ ла?

люто­

звернулося

нашим

Сі:\І'Ю).

зов­

ЗаДОВО·ЛЬІНЯ€ У·Сі ВИМО­

першу

ЗІНОВ­

нижча

(це 21 плюс

:\ІУ ну

ГИ. За.раЗ ТрИВаЮТЬ ПО­ ШУКИ для біЛІ>Ш зручrного n•рим!щення. Однак вже за

В.

усім

ЗГіДНО

сить

квартири

ми

ВіДДіЛ

яне

л.

заступ­

жит.1ове буді.вницт.во та ремонт будинкі•В, а також доплату тим броварчанам. у яких площа займаної

на­

приватизува-

·свою

сl•М

ідучи

інших

із

дати пояснення

численним поба­ брова•р•чruн, які

поспішають ти

зустрілася

На:\\

розширенні житлової пло­ щі. Яким чином це мож­ на зробити?

Аоrовlрва

у

нас

:\Іlщень

ж

дохо­

поки

п.1ата

сренду

ре ..

п.1анові

Єдннюш

<:

що

і

німаJІЬної

п.1аl'а

нежІ'!лих

при­

...

У

заробітної

сукупному

пла­

доході

сім'ї

не

враховуються

захист

громадян,

грошові виплати, передба­ чені Законом Україин про статус 1 соціаJІЬННЙ які

по­

страждали внаслідок Чор­ нобиJІЬської катастрофи», та

Невеликий колектив постійно дІючого будівель­ ного поїзда .N'2 2 займає досить помітне місце в будівеJІЬному комплексі Київщини. За час свого

Там,

•існування, а днями тут відзначався 35-літній ювілей, збудовано сотні великих і малих об'єктів, які в основному забезпечують переробні галузі харчової промисловості бікормові заводи. ·

-

,млини,

елеватори,

заступнику

начаJІЬника

поїзда

М.

І.

_.JI...:.

І.

Шпірко:

~ довго чк

·варто

Ми

-

сперечал,ися, .влаштовувати

ювілейні торжества. врешті-решт дійшли ди.

у

що

ній

го,

це

було

наша

творилася

історія,

багато

навіть

Але зго­

добро­

великого, вона

і

людь:\ІИ,

ЯІКИМ •Не байдужа колективу. Отже, йшл.и вете.рани, і

до:rя при:\ІИ

трима.1и

своє­

рідний

перед

НИ:\ІИ

-

екзамен. І як?

М.

П.

Лось:

Вони

-

порадувалися

за

ли

що у

ді-зналися,

роЦі

ти

ми

зуміли

обсяги

нас,

ко­

1992

нарости­

будіве.lьно­

монтажних робіт на rисяч карбованців.

800 Це

rlльки власними силами 1 не за рахунок підви­ дення розцінон. А щодо

~НПідряду, ТО ТУТ Під­ JЄЛИ суміжники. На ве­ Іqрі tів.

було адже

)уками

багато

людей

~ _з,рим~.й

iE'Ji

Ьоласт1.

сліД

за­

у

що

Ук­

новно:\Іу

це

номбі:корм{)­

ві заводи. У більшості своїй сучасні, високотех­ нічні піДприємст.ва. Роз­ раховані

вони

на

пере­

робку ·великої кільності фуражного зерна. яке ще донедавна за нафто­ до.lари йшло з США повноводою рі.кою. Пере­ сохла

вона

зовсііМ,

а

с·а­

мі вирощувати хлJ.б в достатній кількості не на­ вчилися і тепер КО'Мбі­ кор:\ІОВі

заводи

ЗВОДЯТЬ

КіНЦі

А

селяни

чуть

ледь-.1едь

З

КіНЦЯ:\ІИ.

та.кож

віддавати

не

Хl­

:щрно

за

номбіко.р:\ІИ сумнtвної якості. Згодовування ж

його

без

речене

-

І

руки:

ватори, вl

переробки

на

свідомі

тут

вам

будУйте

nри­

втрати.

карти

в

міні-еле­

мінl-комбІкормо­

заводи ...

М. вайте

І.

Шпірко:

дода:-.ю,

тивів

є

радгоспів,

у

-

дили

щі.

партнерз

фінансового

не

на­

їз­ в

внстачи.1о

духу.

Тю;

Чи не сидите ви без

і

Ю.

М.

пакет

з:нl()в.lень.

ca:'ri:iept,:..~..

нього

повіда.lа

почне:\Іо

через

продово.тьче

вирішу­

рі,к

нJше

благопv;rуч-

У

)І•:>ж:;и.

шв.~~.:!:\0-

!юнеп: уrщій. дuK.ld.J.E,' ваша

Тетіїасьг;ий

роз­

газt:та.

е:н:ва;~'Р.

25

садибних буднНс''І'Кіs селі Прнстро;tи д:rя

у пе­

ресе.lенців

ву

зони

Чорноби.1ь~ьн()ї

в:Іасннй

ПрЮШ:>І!

T<J

--

Спору Джуt· ;10 І\ніІ:Jський :-.tаргарнновнй заво;:(. ск.1ад бt>.зтарнс>Г<' збеvl­ гання борошна у І\иєзі,

бі на збитки собі і .1ю­ д:Я:\І. Янщо \ІН цю прсХі­ не

заво;:

'юнтованах

6vдинс•к...

вати,

Фе.1Ьдман:

ВО, ТрОХИ і Ht:'З:I(lCTERHЙ на,r. а.1<' він є. Ue. нa­

Про

вn.1н·

АЕС

108-ю-артн;.•::на .\:Іе

в;:е-:аки

ХОТі.lС'і::Я 6 праЦЮВа'!Н за Пою;

;;~,:

зважаючи наві1Ь скрутний час, у

ПрНЗНd.'іЄННЯ..\1 нt:

вдається:.

Зрозумі.1о. що слуrи бу діае.-u.иІU<ів.

на наш велико­

му дефіциті. Як ви вва­ жаєте, а чи не підви­ щилася б продуктивність їх праці внаслідок зміни форми в.1асностІ? Ю. М. ФеJІЬдман: :\!ені хот1.1ося б в-ідпо.віс­ .ти с.1овюш Горбачова: <'Та ~ІН ще при соціа.1із­ :>Іі і не жІІ.lІІ!•. ПQ..:удіть ca:-.ri, чо:.rу будівельна га .1узь

ще

п.1аsу?

трюrається

Відповідь

~е заЖНІ!Й

не

нас досить ннсок>•й авторнтет. щоб за:нш:нтися безроС.!;-нюш. Нин::.:.~н.;\

будуть згодовувати не· пі·дготовстене зерно худс1-

ле:vrу

по­

роботи?

Росію, де ця справа по­ ставлена нраще. С:ювом. :1111 готові й11н назустріч се.1у. І навіть ун.1а.1н договір із прав.1іННЯ~І ко.тгоспу се.1а В.'lадн.слан­ на :V1ироНі•ВСЬНl)ГО району, .розпочали ну:rьовий цш;:І, забетонуналн фундащ'ІІТ­ ну п.1иту. Да.1і в нашо­ го

-

рвуть

пара­ докса,;п,на ситуація ті комбікормовІ заводи, які ви споруджували раніше, економічно неефективнІ. до новоrо ж перейти не дають фінансові тру дно­

колгоспів

спеціа,1істи

та:\\

живо.:ІІу! Складається

колек­

документації, наші

і

тонко,

і :\\іНі-бюджети. В нас набори необхідної тех­

нічної

ніж

Словом, де тонко, рветься ... М. І. Шпірко: Хо­ чу перефразувати: де

Да­

-

що

ших суміжнинів

гіршюr.

-

По-живому

Жаль

-

суверенна

раїна скористатися ни.м·и ян слід не може. В ос­

спога­

црацьовитнми

наших

.М. І. Шпірко: тільки,

ще

зараз.

там

·рвуть.

ШПІРКУ, начаJІЬннку планового .відділу М. П. ЛОСЬ та начаJІЬннку виробничо-технічного відділу Ю. М. ФЕЛЬДМАНУ.

стане

є

де тонко,

ком­

Та чи до Ювілею сьогоднІ? Це та інші запитання адресую

чя

проста:

Х.1lб, і. СЮДИ

протопта.1и

пре.J.ста.вниюJ

Кl>Ч<'рцШш:х СТЗС'реН<; .1нх

та.

оrстз.

но.

стежку

таs

званих

~rруюур,

НіЯЮіХ

та:-.1

спl.<ьн;rх

не

роз­

,:.:з.;!тс.' нашюr .lю­ ':Н:\І :.1•)ж::шз~сть ;;остойно зар,:.Qн:~н. з~Jе.зr1ечте їх зсl.\! ~c·~·-бx~.:.;.{r!\t і не ~·-1Тр~6Н·.~ буд~ ПРС'ВОДИТИ

приватизацію .-\,:!.же й так hJ. сьо.rодні

~ш гос~

::одар~ свого пс;їзда. Ін· ша справ.а, :цо 'Ior:-;.rr б rосп.=.-J,аРЯ:\Еі 1\О::;І

з.казува.:н

знеРху

БИ!\ру'Іуза.'!;'

ву

та

Не

рус;

хочу

nовернутн­

~о нього І поздоровн· вас. побажати за.:ІИ·

шитися

такими

дими.

енерrtіtннмн.

ж

мо.1о·

пр.;­

цьовнтн:~tн.

по· ке·

:"11

Вів Інтерв'ю ГО:\lЕНk.ІК.

допо­

надаЄТЬСЯ

вlдповJ.дио

Допuмога ся

і

до

сі­

цьоrо

призиачаЄІЬ­

виплачується

мірі

до

роз­

заробітної

ти таким чином, редньомісячний доход

у

відсотків

50

иімаJІЬної

на

мІ­ пла­

щоб се­ сукупний

члена

урахуванням

сім'ї

цієї

з

допомо­

ги не перевищував півто­ ракратного мальної

розміру

міні­

заробітної

пла­

ти.

Для вої

одержання

rрошової

подаються

цільо­

допомоги

такІ

докумен·

ти: заява;

довідка

про

склад

сім'ї, ~овідка

кожного з

про

доходи

Ч.'ІенІв сім'І за

полере~ні три місяці.

:1е

Поча.'Іи ·ми розмо· про ваш ювІдей, то~)·

все-таки

ся ти

св._:гс,

6 Ha:V!

f\~'.1Єf\TИSy,

грошова

ЩО

Положення.

:\Іа·

тяr:ш.

6ути

м'ї

п;дпри­

;r<e

н:ч,,;:и

не

ціJІЬова

мога,

Громадян, .1н

право

які

на

ня

ЦіЄЇ

~0

звертатися

одержа­

призначен­

.:\ОПО:'ІІОГН,

в

ПрОСИ­

район­

ннН в!~~і-1 соціа.1ьноrо за­

безпечення

у

;ІНі:

п'ятниця.

C'=Pc~J.

прийоми!

.1. ХУДЯКОВА, інспектор.


'l стор. 8

Субоrа.

лютого

13

сН О В Е

року

1993

На шляху оновлення

ПttH.4\L\ttl~.

1\ ІІ

У

четвер,

будинку

січня,

21

в

дрофспілок від-

ше

половини

ня

її

населен-

булася зустріч профспілкового акти13у Київщини

території, причому 10 тисяч сімей потребують

жаtВної

в

з і'лавою

обласної

дер-

адміністраЦії

І. М. Капштиком,

голо-

вою обJІасної Ради народних

депутатів І. д Сінь-

ком і головою Федерації

профспілок

України

.0. М. Стояном. Безрадісну

картину

за-

негайного відселення. умовах

"

ІІ

А

::

і при

::

обласному бюджеті з де-

1:

фіцитом у

· 8 мільярдів карбованціВ головною на-

дією

залишаються

приємства,

які

ті

ІІ

;;

під-

11

завдяки

підприємливості своїх

1

11

;:

ке-

11

гального соціально-економічного занепаду нама-

рівників ще утримуються на плаву. Можна зрозу-

::

лював

міти

11

у

своєму

вступно-

му слові rолова обласноі ради профспілок М. Іlіевель. його колеги

І. з

всім

вах

істину:

в

одного боку

умо-

дорожнечі вже не в

який вони то років.

межу біДності. А з іншо-

ван-

го боку,

питань,

не

вступає

з

ним у віДкриту конфрон-

таЦію, аби не спровокувати громадянську непо-

стало все:

кору.

як зберегти службу побу-

ту і оздоровити

не

може погодитись із захо-

тримали багаПроблематич-

ним сьогодні

України

дами уряду, що різко віДкинули трудящих за

утримувати на своїх плетаж соцІальних

ФедераЦія

профспілок

профсилах

чах той величезний

позиції

раІНі об'єднання профспілок О. М. Стояна. З

гіперінфляЦії і ша-

леної спілки

двоїстість

ліДера найбільшого в Ук-

місць підтвердили зрозу-

мілу

і

11

спілки

дітей?

кою

Тим

часом проф-

зайнялись

розроб-

стратегічних

пи'і:ань

Чим зарадити спортивнооздоровчим базам і дитя-

діяльності профоб'єднання. Готують проект зако-

чити житлом і допомогти не імущим?..

мав би повернути рані у них права,

чим таборам? Як забезпе-

ну про профспілки, який

У своєму виступі пред. Президента Ук-

відібмають

намір активніше включи-

:: 1 11

:: 11

;~

11 11

1: 11

;; 11 11

;1

11

:: ІІ 11

:: 11

ІІ

::

ставник

тися у політичне життя

1

11

ті І. М. Капштик розвіяв

бсрчій кампанії, шукають

11

раїни в Київській облас-

ілюзїї

тнх, хто

навіть взяти участь у ви-·.::

nррбув

розуміl~ня

з

іншими

на зустріч в надії одержати «путівник• на всі

профоб єднаннямн Думають також

Він нагадав, що при за~ гальних бідах економіки Київщина несе на собі і

тури

складні випадки

додатковий

життя . створення своєї

бильської трагедіУ:

заводу

біль-

11

ІІ

npc

адвока-

Іі 11

заст.

тягар чорно-

;:

М. ПОКИДЬКО, го-лови ПІрофкому nор"'1!1)(<1вої

;: 11

ме

талургії,

ІІ

:;

'~!!~!.!!~.!.!!!~!.!!!~!!~~~~~~~!'.!'~~~~~~~!!!!·!~

:: 11

lliдJlii!IШ!IIШU!В ДіІШfЬ До

справжнього

овя-

н.іх жоночої

та _люди готуються ~азда-

ший

легІ\Ць, придумують еюрп~и-зи для друзів, усіляKl ~одарункя., за я·кими

зовсІм в

Те,

що

хів 1 заЧН'fУЮТЬ імена.

зро-

людини,

до настуnного

-

яку

n.роголошуються

лентином і Валентиною тобто закоханими. Зви: чайно, під час ціЄї про­

домашнє,

цедури

свято

14 ЛЮТОГО Свято

Ц€

<<Ненаше•.

-

ВАЛЕН-

ТИНІВ ДЕНЬ.

незвичне,

Але

в

бо

Євроnі

Іі

стоїть

11

сміх

ІІ ІІ

Ва·

добре знаємо і любимо, не оЦіниш у купонах. Є таке ... добре, старе, миле

11 11

свята

ІІ І! ІІ

ІІ ІІ

11

rому

ІІ

що Шtколи ВалеІітин~ю буває бабуся, а Валентя-

·

ном

-

її он~к.

будь-якому

Проте

випа~у

11 11 11

в

ІІ

Ва­

ІІ

кують з великим задоволенням. Особли-

л-енrrин nовwнен бути- га­ лантним зі своєю Вален­ тиною і обов'язІrово щось nод3!Рувати їй в знак любові.

Іі

років 120 тому. Які гарНі пода-рунки. тоді готува-

ньо за·коханий, на.віть без взаємності, це день, котІ

ІІ ІІ

лися, які вірші лих. писалися!

можна оовіщчитися в сво єму nочутті, не боячись

День овятого Валентина nокровителя закохани-х і люблячих овят-

во

поnулярним

він був

для

ми-

До

1 подаруикІв у цей день Ісвув JІВШе одна вимога: вови вовивві мати форму серци, Чи то диванні

подушечка,

робка для

чи

ко-

РУІКОділля,

Чи

зак{).!Жа або брелок. Ну,

Для тих, хто

це

.nожив

J':оди,

(3

сурдоnерекладом).

nрем'сру док. фільму "Біль

16.10 Acoцjaujsl ДИПІ'ІОГО ТеnебачеІІІtЯ. КонцсрJ ЮНИХ му3ИІССІН1і0

(Ашгабат).

ІІ ІІ

ІІ ІІ ІІ

НООИІІИ.

НЕП.

11

~

посипати

печиво

в духовці. Воно поввиио при середній температурі набрати приємного роже­

шах. Крім того було за· ведено писати одне одню--

вого кольору, А якщо сКJІасти рум'я­

м~ лисrгівки (і3 зобраокенням сt:рдечс{, зрозуміло).

не печиво у маленьку корзинку чи нарядну ко­

роб"у І прJО(расвтн стріч­ ками, відмінИий подару­ нок вийде до •Вuентнвового ДІІJІ. Підготувала

Т.

КУJПП<.

артистки Украіни Марії Сороки та тріо бандуристок "Червона калина". 19.00 УТН. 19.20 Д~атсЬК6Ій канал.

20АО На добреніч, діти! 21.00 УТН. 21.20 Спорткур'єр. 21.З5 "Україна і соіт". 21.55 Мооодіжна студія. "Фантон''. 22.40 _Вnерше на екрані УТ. Худ. фільм

Прем'сра худ. ;елесеріалу ВечірІІІІ каJка. Реклама.

НО!ІИІІИ. ФілLми ІІашої nnм'Іtli. "ДаміІ

3

НовиІtИ.

Прес-ексnрес.

УТ-2, УТ-З І КАНАЛ "РОСІІІ" Вісті.

Реклама.· Часділооих людей. Цілком секрст11о. ПаралеЛІ. Золота шrюра. К-2 nредставляє: "Ню". Телекросоорд. "Пряма трансляція". Худ. фільм. 12.35. Мульти-nульти. "Курносик". 12.40 Селянське nитання. 13.00 Вісті. 13.20 Реклама. 15.30 Там-там НОВИНИ. 15.45 Студія "РосІ". ФаетоІІ. 16.15 ТрансРосефір. Відображення. 17.00 СnасіІІІtЯ-911. 18.00 Віктор Астаф'со. "Час миру". 18.20 Бі3ІІСС о Росіі. 18 45 Киівп.ка nattopaмa • 19.05 Вt;~иrка. Ка І ериІІа ОороІІСІІКО. •

19.10 МуІІLІфІІІLМИ .• ' 19.30 СІТ-3. •

09.40 "Горячео та іІІші". Худ телесеріал. З серія.

nрограма.

18.55 Тема. 19.40 ВQчірня каака. 19.55. Реклама. 20.00 Новини. 20.40 Прем'сра ТеІІСШ1СТаШ1

.., Іі

ІІ

,

ІІ

••f

rc;. ":!!' :\1ал.

Б.

Горбачевськоrо .

І·

,,., І'

І· ІІ

Іі І' І

•.••

Передачі

УТ-2 і УТ-З

У програмах тслсбачеttни можлиоі ·,м,ни

Стсжтс

за

щоненними

rІ:JІІІJІGмлсtнtІІМІІ дик торш rспебаоtсІІІІІІ І p,ij~i()

19.00 19.20 19.45 20.15 20.45

УТН. Фортеnіанні твори О.Скрябіна. За і nроти.

"Нокаут":Новнни кік-боксинІ)'.

На добраніч, діти! 21.00>УТН. 21.20 Сnорткур'єr. 21.35 Акценти. 21.50 Жиnе слово. Комn'ютер і мооа. 22.20 "діt Ті енд Ті-- телефонний зо'яаок майбутнього''. 22.30 Красуня Кж:оа. 2З.45 Вечірній «ОНцерт. 00.05 УТН.

ОСМНКІНО

05.00 05.20 05.30 07.45 08.00 08.20 08.40

Новини. Ранкова гімнастика. "Ранок". Фірма гараtпу&. Новини.

Подивись-- nослухай.

Прем'єра худ. телефільму "Ріка брехні". 5 серія. 09.30 У світі тварин (з сурдоnерекладом).

Концерт юних музикантів. 10.50 Прес-ексnрес.

11.00 Нооини (з сурдоnерекладом). 11.20 Ж.Сіменон. "Мегрс і стара дама". Телеоистаоа. Частина 2. 12.З5 "Перед самим собою". Худ. телефільм. 2 серія. 13.40 "Коваль-чакну11". Мультфільм. 14.00 Новини '(3 суrщоnерекладсм).

14.25 Тслсмікст. 15.10 Блокнот. -15.15 Сnіває Т.Суворооа.

1.

Реnортер. "Змієлов". Худ. фільм. Селя11ське nита111ія. Вісті. Реклама. Там-там ІІООИНИ. КараваІі. ТрансРосефір. Ка11ка3-реою. Коли ми були дітьми . д3 єсмь. На VII сесії ВерховІІсі Ради

Украіни.•

18.45 КИївська nанорама. • 19.05 "Хіала" інформує.• 19.15 "Каnриччіо".• 19.25 Прем'єра худ. телефіньму "Санта-Барбара". 132 серія. 20. 15 На VII сесії Верхоо11оі Ради України. •

18.45 19.00 19.40 19.55 20.00 20.40

Муаична мозаїка. Чорта з два! Вечірня казка. Реклама. Новини. Прем'єра художньо­

nублі~тичного фільму ''Росія, яку ми втратили". 23.00 Новини. 23.25 L-клуб.

УТ-21 КАНАЛ "РОСІЯ"

"Влада".

10.50 11.05 12.40 13.00 13.20 15.30 15.45 16.15 17.00 17.15 18.00

nредставляє nрограму "Вірча грамота". 17.50 Прем'єра худ. телефільму "Ріка брехні". 5 серія.

Прес-ексnре.::. Ж.Сіменон. "МегріJ і стара дама". Телеоистаоа. Частина 2.

'Е.Денисов.

11

Фільм З "Ро3іn'ятий на •юрному хресті". 18.35 Естрадні ритми.

00.05 00.15

07.00 Вісті . 67.20 Реклама. 07.25 Час ділових людей. 07.55 Момент істини. 08.50 До3вілля. Домаш11ій rлуб. 09.05 Наш сад. 09.35 "Бруней --обитель світу". 09.55 Муаика круnним nланом.

11

"Просоіпюі дороги соічкh чорtЦІ".

17.00 Новини. 17.25 Телеканал ·'Останкіно"

УТ-21 КАНАЛ "РОСІІІ"

~ ~

консерваторії.

10.45 Мультфільм "Кругосвітня подорож Віллі Фоrа". 11 і 12 серії. 11.40 В.Сильвестрое--. "Тихі nісні". 12.00 УТН . _12 •.10 Багат~рійний худ. телефільм "Бодетаун''. 62 серія. 16.00 УТІі. 16.10 "Обереги дитинства". 16.40 Канал "Д'!. 17.40 Докумсt~тальна кінотрилоrія

1З.50 "Сонячний зай•111К". Мультфільм. 14.00 Новини (3 сурдоrtерекладом). 14.25 Діловий вісник. 14.40 Світ трошей Адама Сміта .. 15. 1О Програма Литовського телебачення дnя дітей. 16.05 FІоІс-урок. 16.45 Як досягти успіху. 17.00 Новини. 17.25 Литва сьогодні. 17.50 Прем'єра худ. телефільму "РіІШ брехні". 4 серія. 18.40 "Мініатюра". Му3ична

Л<ІІІrух СОЛІ'

;10:10 Концерт oprceC'rpY народних Інструментів ДонеЦь!соі

15.ЗО "Еміль з Леннебергі". Худ. телефільм. 12 серія. 16.00 Між нами; дівчатами ... 17.20 Прем'єра мультфільму "Літаючий будинок". З серія (США). 16.50 · Технодром.

Радіо "Труба'·. Прес-ексnрес. Ж.Сіменон. "Мегре і стара дама". Птеоистава. Частина

Форту11а. •

-:~'fиwill.

10.10 Рок-урок. 10.50 Прес-ексnрес. 11.00 Новини (3 сурдоnерскладом). 11.20 Ж.Сіменон. "Мегре і стара дама". Телевистаоа. Частина 1. 12.40 "Перед самим собою". Худ. телефільм. 1 серія.

23.30 00.00 00.10

ВtсІИІКіl .•

ЯКІ ми'': Дорога додому.' ХУJІ.фіІІLМ.' СІТ-3

Новини. Ранкова гімнастика. "Ранок". Фірма roapaНlyc. Новини. Веселі нотки. 08.З5 "Три банани". Мультфільм. 08.50 Прем'єра худ. телефільму "Ріка uреХІіі". 4 серіЯ. .

05.00 05.20 05.30 07.45 08.00 08.20

22.:ш максима. 23.05 Новини.

МуJІІ,JфІІІІ.ми•

..,

10. 10 Асоціація дитячого телебачення.

ОСТАНКІНО

1 саеціат.вою -.нІмкою,

Треба

Украіни".

18.35 "Мої nісні". Концерт ааслvженоі

(Дніпро).

Гол.

соба•1кою".

19 5О 19.55 20.00 21.00 22.30 22.40 ._22 5О

дитячого ансамблю народної музики і nісні "Український сувенір". 16. 25 ОсоіТІІій ка11ал для шІСО/ІІІІІІІ. Українська літеРІІ1УР8· ПоезіІ О.Олсся. Музика. Іl.ЧайковСЬІСМА і Україна. _17.30 Фільм-балет "Дон Жуа11". 17.50 ДокументалЬІІа кінотрилогія "Просвіпюі дороги свічка чорна". Фільt.~~ 2 "У білій стужі сонце

"БудіІ)еІІЬІІИК" (Киів)-· "Динамо"

Зоряний час.

"Горячев та ittшi". З серія.

19 40

16.10 "І соnілка, і цимбі.!Іи". ВИСl)'П

" Два кроки до тиші". 00.00 УТН. 00.10 Баскетбол. Чемnіонат УкраіІІИ.

Технодром.

07.00 07.20 07.25 07.55 08.55 09. 10 09.40 10.35 11.05

6t Qlllill.

("УкртелефіІІЬМ").

nам'яті''.

19.40 19.55 20.00 20.40

"Бодетауtt". 16.00 УТН . .

20.15 "Чари кохання". ЖивоnисеЦІ> М.Пимоненмо. ,

15. 10 Б/ЮКНОТ. 15.15 "Добра казка". Мультфільм. 15.30 Студія "Око" nредставляє

16.50 17.00 17.25 17.55 18.35 19.10

11.05 МультфіЛьм "Кругосвітня rюдорож Віллі Фога". 9 і 10 серії. 12.00 УТН. ) 12.10 Багатосерійний худ. телефільм

19.55 Прем'єра телефільму "Сnовідь"

14.2!;і Телемікст.

afio, навіть, ножем, вврі­

шивали, nисаІЛи, граві· рували чи ВИ!Різблювали всі:ЛЯІКі надпНІСИ у вір·

було празвачеивя Валевтина І Вuевтввв. Все, що для цьог-о потрібно два капелюхи. В одИІН кидають записоч­ К!f ~ !мена.JVПІ усІх прис;у-т-

ОСТАНКІНО Новини

поrашеної

Jфямо ва протвииl цукро­ вим пІском ! »НіІЬсатіt

Іпрограми

11

с·вято.

до petti, досить часто на дарених се:рді!чНах вИ·

сцвяхом•

І!

Візьміть

аайте •сердечкv розмІ­ )Jом, првб.nвавв,~-"'5 см:

Але

І,

вого 1 смачного печива на

nовік розставІt8 навnроtм ві·кон своєї кохано! сві't" kн у вигтtді веJtиНого серця і запап•ив. Чудово вийшоо.

11

А _зараз рецепт краси­

оцтом, і аамі~іть тісто. Розкатайте його в пласт

вирізбJtеtія-м

І!

Часто вар-то лише ризш;

СІ ПІJ«тlр длІt фаttтазп:. Кмись один мо.nодиіt чо~

кра-шений

nаперу сеРд{!ЧНОм. Проте,

І:

нути-...

tJ

Х:І.Й віН буде хоча б nрИ-

ІІ

залишИІТися невислуханю1.

250 грамів сиру (твороrу), 250 rpaмів верІІІКоаоrо маргари­ ну чи масJІа, 2,5_ ск.nяи· ки ~орошва, 1/4 чайної

а якщо ваш nодарунок .ttyжe nрлмокутний не·

І; (І

сnравж­

00.40 УТН.

00.30

ІІ

І

311'язок майбутнього''. 21.50 ЧарІОНИЙ nромінь. 22.35 Нон-стоn-рандеву. 23.35 Худ. фіяьм "Три Марії та Іван" (БолгарtЯ).

11

11

наз.вані особи на весь рік

били свої~и руtКами для конкреmюї

статі, в ін­

20. 15 Зимоnа Сnартакtі\да УкраіtІИ. 20.45 На добрnІІі•І, діти! " 21.00 УТН. 21.25 Акценти. 21 .40 "діt Ті снд Ті -- телефонний

11

11 11 11

чоловічої: від ста­

Творча груnа фільму" Просвітлої дороги свічка чорна". 18.05 Документальна кінотрмлоrія "Просвітлої дороси свічка чорна". Фільм 1 "Верни до мене, nам'яте моя''. 19.00 УТН. 19.20 Тоорою об'еднання ''Громеu\а" nредставляв: "Понеділок-- день оажкий'', ''Візип..а карт,~~;а'', "Yкpaitta 17-20-х років", "Остріu /1УІШ" ·

22.20 Крок до сообони. 22.25 БомоtІД. 22.45 Однак. 23.20 ТБ-гшюпСя. 23.40 Єоr·е11ик і ... 00.00 Джем-сейшІІ. У перерві -- 23.00

11 11

рих до немовлят. Після цього виймають записки nопароо з обох капзлю­

необов яз1юво йти

магазин.

-

ІІ

м.Миколасоа. Зустріч tta ваше nрохання.

17.40

Nt ·~ (8377)

УТ-І 07.00 з сьомої дІJ восьмої. 08.00 <;вічадо. 08..$0 Худ. фіпьu. •• /J1Ja кроки до

09.ЗО Худ. te~ "Сtраховий агент''. 10.35 Доброr'l вам здоров'я. Радіаційна гігієна. '

Украіни ім.Т.Г.Ukочеика t99З р. Світлана Фоміних -~ керівник жіночого академічноrо хору

14.00

·~·::.·ЕДА.

• ••

УТ-І 07.00 З СЬОМОЇ ДО ІІОСЬМОЇ. 08.00 Кіноnроба. Телеrра. 09.00 "Знову чую .ronoc твій".

16.00 УТН. 16.10 Для дітоА. "Хочеться віриТІ1". 16.40 Вервиця. СlрітеtІНЯ 17.10 На здобуnяДерJІСаВІюf·nреміі

::

економічної

розбалаt~сованості

УТ-І

11

живе на забрудненій

1&11&1Гttl•ttl~.

1S

ж и тт я.

·' 07.00 ВІСТІ. 07.20 Реклама. 07.25 Час ділооих людей. 07.55 Рік з Гайдаром. 08.25 Ранковий концерт. 08.40 Сnіовітчи3ники. Інші росіяни. 09.10 Вустами маляти. 09.55 А3 семь 10.40 КОІІЦерт камерного оркестру. 11.05 Худ. телефільм "СаtпаБарбара". 132 серія. • 11.55 "Бурда модсн" npono11yc ... 12.25 Антракт. Сnіває Кріс Кельмі. 12.40 Селянське ІІитанtrя. 13.00 Вісті. 13.20 Реклама. 15.30 Там-там ІІОВИІІИ. 15.45 Студія "Рост". "ЗаnрошеІІІІЯ". 16.15 ТрансРосефір. Далекий Схід. 17.00 Християнська nрогра~ 17.30 Майстри. Трикутна сфера О.Рукавишникооа.

18.00 На VII сесії Верховної Ради Украіни!

18.45 Київська nанорама.* 19.05 "Хіала" інформує.* 19. 15 Фільм-концерт "Баркарола".* 19.30 Прем'єра худ. телефільму "СаІПа. Барбара·'. 133 сері11. 20.20 На VII сесії Верхuвноі РадІ~ Украі11и.*

8 ІІЬ"ТІ&0 1 УТ-І

07.00 08.00 09.25 fo9.40

З СЬОМОЇ ДО ООС

Худ. телефільм

~Крейелер. Ва

мvnІ;тфільм "Кр·

nодорож Віллі Фоп 10.З5 ШкіJtьний екраІt: література. Т.Шеоч

11.05. Му:J. фільм "Qii rуси".

12.00 УТН. 12.10 Багатосерійний ''Бодетауtt". 63 'ее 16.00 УТН. . 16.10 Для дітей. "ЧаJ Лялькова вистава.

16.45 Освітній канал, Історія Украіни. Яr "На осі руки майс

17.35 Дrж. фільм "Б молюся ... " 18.З5 Українська фо

19.00 УТН. 19.20 "Право". Тел• 19.50 Хокей. Кубок~ Е~Киів)-·

{Риіто~ю 20.45 На добраніч, ; 21.00 УТН. 21.20 CnopтiC'fp'cp. 21.З5 Молодіжна ст

22.35 Худ. фільм "Е тооіх".

23.40 "Яблуко СПОК 00.10 УТІ:іОСТАІ

05.00 Новини. 05.20 Раttкова гімн 05.30 "Ранок". 07.45 Фірма гаран 08.00 Нови11и. 08.20 "Ранкова nic Мультфільм

08.35 Прем'єра худ бреХЙі". 6 серія 09.25 Наш муаична 10.05 .. .До шісТІІд/ 10.50 Прес-ексnР' 11.00 Новини (3 С1 11.20. "З~1МООИЩе телсфілLм.

12.30

"Коротка гр

14.00 Но~С\ 14.25 Те 15.10 Бл~. 15.15 "Еміль з Ле• телефільм.

с

15.45 "Переnоло> 16.00 Наш му3ич~ 16.40 ...До шіст•щ nepepoi --17.0С 17.50 Прем'єра брехні". 6 сері 18.45 "Рен ТБ" ~ 19.40 Вечірня ка~ 19.55 Реклама. 20.00 Новини. 20.40 Лопо "Міл 21.10 Му3ика о е 23.00 Новини.

xv

2З.25 ЛижнИй Cll(

Двоєбоt1'tво. 00.10 Прес-ексл1 УТ-21 КА

07.00 07.20 07.25

Вісті. Реклама. Час діловІ

08.00 Стуhія "N 08.55 ДО3UІІІЛW.

09.~.r~ . І•Я

09.4

ОВерtf~ННЯ.

10.00 11.00

Тиша

Е

N2

Худ. !Р.Ле•

Барбара". 13 11.50 "Росія МеІ зрідка ... "Док Ф.Шаляnіна. 1~.40 Сслянськ

13.00 Вісті. 13.20 Реклама. 15.25 Там-там

1

15.40 Мульти-n 16.15 Відкрити' 17.00 М-трест. 17.15 Оnозиці~ 18.00 На VII ее Украіни.*

18.45 Київська 19.05 Фільм-ко солооейко''

19.35 Прем'єр; "Санта-Бар

20.25 На VII С€


8

•Н

Ж И тт

08 f

ІІ'!ІТІНUІ,

Sl:.

Субота,

. Yroi'J симфонічtюrо оРІІ4істру

\

Держтепсра/\!ом6оноі комn.11 Ііі

оітня

3 і 14 ссріі. ~. Українська 1. "Сон". rіли дикІ

Украіни. · 08.45 Худ. фільм ''Весt. соіт о О'ШХ твоіх". 09.50 Мапенький ІСQНІ.#tрт:

та фея".• ІКОІІЯріо. п Мудрий.

fіисlава.

_

·,

"Мільйон пригод·'.

13.00 ОnімnійсЬІСІІііІ п'єдесТЩІ. 14.00 Зустріч з Молодими ФІ)анківцями.

15.00 УТН. 15. 15 ДКпІ'ІиА oкono:iчtGtR аль.,Іанах ''Оберіг". Виnуск

ПриііІМ8'ІСІІКО.

худС»КНі копектиоt1 Харківсt.tеоі обпасті. . 18.00 Наше копо. 18.30 В.Gібик. "до тебе звертаюсь, Господи". 19;00 УТН. 19.20 Хроніка МВС. 19.35 Багатосерійний худ. телефільм " Бодстауtt". 65 і 66 ~

19.00 УТН. 19.20 УрядоеиА оісник. 19.50 Теніс. Кубок Украіни. 20.1.5 "Про доhю і вроду". Фолькnарна nporpaмa.

20.45 На добраніч, діТІ1! 21.00 УТН. 21.20 Сnорткур'ср. u

серії.

21.~5 Літературно-мистецька c-ryдin "Основа". М.Хвмпьооий. "Я

Гарт". Ііт

очах

На добраніч, діти! 21.00 УТН.

21.25 І знову, разом. 22.20 Муnьтфіпьм дІІя дорослих

Бєларусі в Украіні. Пам'яті

"Вільний тиран".'

ярограма "Гопосу Ам'ериІСИ"! · теnекомпанП "Уерnднет''. 23.00 Ііа здоб.уття-ДсрJК88НОі nремії

естрІWІММІ4 СІ'ІІ8аІаІа.щ,

. ..

"Ранок".

05.30

•іnьму "Ріка

07.45 08.00' 08.20 08.50

:тарші.

Фірма гаран'!)'(:: Новини. Мультфільми.

Фільм ~-дітям. "НеііІмооірttиііІ

·виnадок''. складом).

ІДеІtій". Худ.

10.50 Прес-експрес. 11.00 НОВИІІИ (З сурдоnсрокnалом). 11.20 Америка з М.Таратутою. 11.50 К. Чапек. "Засіб Макропупоса".

телефільм.

~4jiX. '.Худ.

~0.00 Клуб маttДріоникіо (з СVJІдоперок.падом).

ФІІІЬМ-UИС!оІІІіі MiiiiOfO тс;нру.

'

14.00 Ноnиви (з сурдоnерскnаJІом). 14.25 -Бридж. . 14.50 Бізнес-клас. 15.05 Блокнот. 15.10 "Гульджахаtt". Муль1фільм. 15.20 Аотосnорт. "Гонка зірок". 15.40 Лижний сnорт. Чемnіонат сuіту. Дuосборстnо. Гошса 15 км. 16.50 Справа. 17.00 Нооиttи. 17.25 Телеканаn "Остаtікіtю"

rфіnьм.

rарші. У І.

ільму "Ріка ІЯЄ.

ПІЮдставпяє програму "Зірки оnери". 17:45 Людина і 3СІІСОН. 18.15 Америка з М.Таратутою. 18.45 Поnе чудес.

онат сnіту. з ТР<tКnліІtа.

19.40 Ве<Іірня казка. 19.55 Реклама. 20.0Q НовИни. 20.40 Людина nасня. 20.&5 Прем'єра худ. тепефіnьму "ТовстОІІJІСірий". Ь cepiany "К.Паєца." (Френцjя). Політбюро. Музо(Юз. Автоwоу.

22.30 23.20 00.00 ' 00.15 01.15

Прес-експрес.

УТ.:..2 І КАНАЛ •росІR•

1.-. . . . .

!Та-

МаАдажИк "Обозу".

07.00 07.20 07.25 07.55 08.50 09.05

Вісті. Реклама.

'\

Час діпових людей.

ВіТЧИ3ttа моя. ПровінційІІі ЛИС1И. Дозвілля. Увага: зніщю! Майстри. Трикутна сфера

О. Рукаоиwникова.

і Рад11

еліоао

ьму

срія. і Ради

09.35 Біnа B?POffil. 10.20 ПnоІЩІ мистецТв. Р.ЩодріІІ. 11.10 Худ. толефіnьм "Саю~Барбара". 134 серія. 12.00 Селянське пит.ання. 12.20 Чемnіоttат coil'Y з тасних видіn СПОРl'У· '15 км. Жінки (13.00 Вісті, 13.20 Реклама). 15.25 Там-там ·новини. 15.40 Студія "Рост". 16.10 ТрансРосефір. Згаспа зірКа? 16.40 Велико ко1ю. · 17.00 ·:невразливий". Худ. фільм.2 Gерія.

18.00 На VII сесІі Верховноі Ради · Украіttи.• 18.45 Киівська nшюрама.• 19.05 На VII сесії Осрхооtюі Рад11 Украіни:

.,

22:3() Вікно іІ Америку. Cninwia

B.Wnop'!'Ь«<u, А.ДеммдсnІІСОМ,'

, - ОСТАНКІНО

· ·

20.45.

С. Турчака. КИіІІСЬІСому музи<ttюму •• 125. Сторінки камерного ІІИКОН8ІІО.Т!ІL Зустріч з

05.00 Новини. 05.20 Р~ ·пм~ика.

·

20.25 Наша мова. час.

(РQмантмк.а)". 22.30 Арт-майдан. ДНі культури

00.00 УТІ:І.

2.

15.25 Живе слово. • 15.55 Мультфільм "Д'Ар:таньгае і тРоє псів-муwкетсріа", jt і 12 серії. . 16.45 Сонячні кларнети. Сеt.юдіяпьні

18.10 МаАстер nензля МаРія І!ІНа музика.

1

10.20 "Яблуко спокуси" .. ' 10.50 "СВ·· 'СімейНІ1Й оа~нт'' . . І 11.20 Доброго вам :щоров я. ЛіІСВр ;38 nокпиканtfЯм. ·в.сасІІко . І '11.50 Худ. те~філЬм для ді1е1-,

народних інструмещіо Украіни.

ЛОШlЯЮ І

'J8.00 УТН. . : · 08.10 Ритмі'Ін.і гімнаСти•.а. 08.30 У ІІЄДіnю вранці. 09.30 Док. фільм "Історик та · .ісТорія". 09.50 сІ(анал "д'.'. 10.50 Сцени з опори

жitttdl Хусова". -Dідеофіпьм­

І

І

Украін:1 ім. Т.Г.ШеочеНК/1 ,993 р. Худ. фільм "ЗміНd лоnі". 00.40 УТН.

ОСТАНКІНО

"Хокек Анатолія Тарасова". ФІІІІJ.12. 11 .4 5 С"tужіи1ш М'(.) Nf! тсрnмп. СУІ\1\І.

12. tІ.Пр+!м'fіІіі

іуд. т&•ефЇІІhму "С&іТ 1S ii'IWQMY вимірі''. Фіщ.м 1 14 ОО НоІtімм (а ~урдuМІреf(ЩfАомj.

·

14.25 Мрем'&ра дІЖ. ""'еСtJільму

"Ноаели продемокр~і10". Фillw.t 2.

14.50 Мультфільми "Ну, постривай!". {і 2 оипуски. 15.15 Веді. • 16.00 Спортивна nрограма

н .4о Вікторія. ФестИ&алЬ сопдатс~ пісні.

18.50 Прем'єра ?tУд. тепефіnьму, "Схооище". Із серіалу "Вулиця nравосуддя" (США).

19.40 Вс'Іірня казка. 19.55 Реклама. 20.00 Новини. 20.40 Прем'єра худ. телефільму "Королівська 11408 VII" (США). 21.40 Брейн piAttГ. 22.4о Муnьтфільr.t для дорослих. 23.00 Новини. . 23.20 ·Нічний канал "Сна-бачення".

· УТ-.2,

УТ-3 І КАНАЛ "POCIR" 07.00 Bicri. 07.25 Свій погляд на світ. 07.55 Джерела. 08.2!і' Дозоімя. 08.40 Студія "Рост".

08.00 Новини. 12.55 МультфІЛьми. 13.1() Худ.фіru.м "Сnадщина

14.05 Чемпіонат свіl'У з nИJКНих видіu спорту. ЗО км. Чоnооіки.

16.05 Я nюбnю РТБ. 16.20 Чемпіонат Украіни з ' 11118ВаННЯ. 0

17.00 Хокей. Кубок МХЛ. "Сокіл· Ескулаn" (КИів) ··СКА ·(СаНкт­ Петербург). У перерві.-· КИївська nанорама.•

·,

77

(США)

21 25 ГЛСSУС Е-"ксло:-rчни~ с~/.1(.,.1 (Н:ме---ч..,мз) 21 55 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ 23.10 ЛЙ·ТІ·ЕН Можнзр orлot. (Вес.~<о~о.,-со.с:о)

"Підводна <>діоаm команди Кусто". 14.00 Новини (з сурдоnвреІСІІІt-

дом). . 14.20 Діuіюr у r:рямому пфірІ. 15. ОО Клуб ІАіІІІJІІJіІІІІИКіІІ. 15..50 ЖИІІС JtСр<:ІІО fJ<;M()C!111. 15.55 Прем'СІ);f мущ,тфіт.мііІ , "КІІСМJІ і ЙОr<І Jtl~;,i" . (.АНrІІЇІІf, "СІІріІІІЖІІі

М.ИСJІІШІ ~

аа 11\)ИІІИ/thМІІ'.' (CUJAІ. J6.50 'Паtюрама. 17.30 . Tenct-oцjя. 17.45 Нови ІИ. . 18.00 Чудова сімка.

20.55 21.00 21.45 22.00

Реклама. Підсумки. Спортивний уік-енд.

"Вокзал мрії".

·

З.Соткілаоа. 23.00 Новини. 23.25 "Ранко~ зірка" о

1\Ї'ІІІОМУ ефірі.

00.05 ~~оп "На шляху до • Усмбm . .

УТ-2, УТ-3 І'КАНАЛ

"PfJCIR" 07.00 Вісті. 07.25 Баскетбольний оrля:! НБА.

07.55 Програма "03". 08.25 Студія "Рост". ТОІІ· лабіринт. · 08.55 'І Ви по npaoy кopor.u .. '

с:-61-ЕС

СQ.ООАЙ-Т!-ЕН

--

09.30

ЗАВТf'А

НзуУ.

·non

~~·л

(Н.•~счч~нз)

Перерва

(Великобр111анія).

21.00 ТВАРИННИИ СВіТ АМЕРИКИ (США). 21.30 "І)ОРТРЕТ ВБИВЦІ". Худ фольм (США). 23.10 АИ-ТІ-ЕН. Можнар.огтод (Велико5ри7аноя) 23.25 Прогрзма nередзч на рзнок. 23.30 ·- 07.00 SUi'EЯ CНANNEL.

Фантастична комедіа. Відеому3ика. Худ. фільм "Тсрмінатор-2". Фпктастичний трилер.

21.15 21.30

ЧЕТВЕР,

19

18

~7.00 СІ-БІ·ЕС (США)-- знгr..мовок: 08 ОО Пр:.грзмз nередзч нз рзнсж 08 05 СІ-SІ·ЕС (США)-- англ мовос

Q8.00 НОВІІНИ. 08.20 АнглІйська мова J:J1Я дІТеи.

09.00АЙ-ТІ-ЕН. Мt.«н.::ар еч л~-<~ {Вет-н.. абрVІ':'зн.Q).

С8.40 Ст'JдІя "Рост".' "П'ятнодцятІІрічюІі1

знrп MODC·IO

t':.:1Пh":1H 11 •

09.30 ТВАРИННИ,-1 СВ!Т А\1ЕРИК'' і США І

'.)g_ і :J А••rл:йсьr.а моnз. ·у нас в Dро~тJн,і ·

10 .~:· "ПОРТРЕІ 6Г;i-13LlJ"' Х~І. Q1лt..~.1 (Cl.j..\! ~ 1 30 ;:.J&ІP,V~ lJЦt.CКJJIПІB

(5t-6: СІ).

09.40 Іvtrr.ІІіська моз~. СІІ.tС'ІІІНІІІ am.ecr.1

j

.

10.10 Фол~клор. IQ.40 45 XBIU1~111. 11.25 Термінал. , 1.55 Телекросворд. 12.25 Майстри. "SI ~СЛІІВ::І

~~ЕЖЛМ~

20.00 СІ-Бі·ЕС (США) .. а ... rл.мовою 20.25 Проrрамз передзч на вечор. 20.:Ю МУЛЬТФіЛЬМИ ДІТЯМ. 20.45 Ай-ТІ-ЕН. Міжнар.оглад

"ЛІОба, А 3М8НWИ8 дітеіі",

(...~:

ЗА

(США)

19.35 Мут.тфіпьми. 19.50 На aawi проханна. Худ. фільм

І

Мt.с:н.зр с-ляд (Ве;'ІАJ(..:~р~!ТЗНІs:І·j

змгл.моесю

09.. 55 ГЛОБУС ЕУ.Олог•чниі1 ц"'-" 10.25 МУЗИЧNИЙ АЗ ТОМАТ

телеальманах.

,

СЕРЕДА, 17 (C 11JA) .. англ МОВСІС

П;:>оrрз~з nе;::.е,&;,.зч н-.з рзмск 08.С5 СІ-51-ЕС (C:.l...:A) .. 3.-іГЛ МО!!()()

12.00

1 S5

ПрєrрJм.J ncpeд:N нз вечІр

i'ff rJ8~R'~н:.NNEІ20 .j,_: 1 •

П'ЯТНИЦЯ,

3НГЛ.М08010

09.30

09.55 МОВА СЛОНІВ Сво11оа~и" 10.20 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. 11.55 Програма nеред:~« на вечор. 12.00 Переро>. 17.00 SUPER CНANNEL. 20.00 СІ-Бі·ЕС (США) ·- англ.мово>е. 20.25 Проrрзма ~редач на вечір. 20.30 МУЛЬТФІЛЬМИ ДІТЯМ. 20.45 дЙ-Ті-ЕН. Міжнар оrnяд (Великобританія). 21.00 ВИБІР У ЖИіТІ. Нзук.-nоn.цfІкл (США) . 21.25 ГЛОБУС. Еколоrічний цикл (Нім-на). 21.55 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. 23.25 Проrрзмз nередзч нз ранок. 23.30 ·- 08.00 SUPER CНANNEL.

СУБОТА, .20 08.00 Проrрама neP<U14ч на ранок. 08.05 СІ·БІ-ЕС (США) -· анrn.мовою. 09.00 Ай-ТІ·ЕН. Мї.наr.оrnІІД (ВепмкобританіtІ) •• анrл.мовою. 09.30 ВИБІР У ЖИ'JТІ. НаУІС.-nоn.цикn. (США). 09.55 ГЛОБУС. Еколоrічнмй цим

Каиа.

(Німеччина).

острІв". Худ. фільм, 17.15 Музичний телеабонемент. ВечІр nам'яті Б.Гольдwтейна. · . 18.05 Кн-ковий двір. Студіа тenenporpaм "Тот·а·тет". 18.45 Муль~. 19.00 "35Х8МІІИІіДІІUІ3у".

10.25 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. 11.55 Проrрама nередач на ве-.ір. 12.00 Перерва. 14.30 SUPEЯ CНANNEL. 18.25 Пporpat.A3 nеред3Ч н:. вечір. 18.ЗО МУЛЬТФІЛЬМИ ДІТЯМ.

19.00 ГОДИНА МЕЛОМАНА. 20.00 ГЕРАЛЬДО. Woy-roporpaм~

І;ІЕДІЛR, 2 7 08.00 Проrрама nередач на ранок. 08.05 СЬБІ:ЕС (США) ·- анrn.моеою. 09.00 д;;І-ТІ-ЕН. МІJоснзр.оrлtІД (Великобрит~ноо)-

С-туді• тenenporpaм "Тет·а·тет". 13.00 Му~~~отфі.1ьми. 13.15 Худ. фільм "JІюб•, • 36ільWИ>J дитину". Фантастм!Іна комедіа. 14.45 Відоому:вtка. 15.15 Технодром. 15.40 Спщве~t. Фtнал особІІСтого чемnіонату свІту. 16.30 Уnюблен::І мелодрама. '·Які буЛІt

3Н!"Л.М080ІС

09.30 МУЛЬТФІЛЬМИ ДіТЯМ, 10.00 ГОДИНА МЕЛОМАНА, 11.00 ГЕРАЛЬДО. Шоу·r.рогр~У:І {США) рос.МОООІО.

11.45ВИЖИВАННЯ. УсsітІТІsари• (Великобри7:»<оо)

12.10 ДОБІРКА ВіДЕОКЛІ'lІВ. 12.45 "ФРАНЦУЗЬКИЙ КВАРТАЛ''. Худ фольм (~ША) 14.25 Програма nередзч на вечІр. ~ ~.30 SUPER CНANNEL. 17.00 БЕЙСБОЛ. І>ищ:: nirз (C:JJA) -

ми молоді".

Транслюєrь..;я по ЗО-у ка ..алу

(США)

рос.МО8010.

20.45 ВИЖИВАННЯ. У сеі7і 1варин (Великобр•п:»<·о) 21.10 ДОБІРКА ВІдЕОКЛІПІВ. 21.45 "ФРАНЦУЗЬКИЙ КВАРТА/І''. Худ.фольм (США) 23.25 Програма о'ІереДІІ'f на ранок. 23.30 ·- 08 ОО SUPEЯ CНANNEL.

'"Кnеоnатра''.

"Сатанинська краса".

ПІСЛЯМОВА. ФзК1'и ><е з nерших wnз.1;.1

'(США)

14.55 Му:аи'Іна nayu. 15.00 ТільІСИ дітям. "Таємничий

'~РулеТІСа''.

l9

СВ ОО Програма nередач нз ранок.

08.05 СІ-БІ·ЕС (США)-- знгл.мовою . 09.00 Ай-ТІ-ЕН. М•жнзр.огляд (Великобрюзноо) -·

СУБОТА, .20 08.00 Р1пмічна гімнщ:тикз. 08.30 З ранку раненько. 09.00 Доки всі вдома. 09.30 МедиЦІ1на для тебе. 10.10 М.Равель. БоЛеро. 10.30 Sl в РосІі. 11.10 Ретро ТБ. С1удіа телепрограм ''1'ет·а·МЇf". 12.50 Мультфільми. 13.05 Худ. фільм ''Три тоас'fУНИ"·

21.25 Від~М)':І!fКО. 21 .45 Зарубі*НИй кіио3ал.

СJ:>КТи не з nерших wnзль·•

(США).

МультфіІІЬми. Худ. фіІІЬМ "Графиня Косеель' '.Мелодрама. 16.50 Відеому3ика. !"/.ОО Анrлійська мова. "У нас в Британії" (Бі-бі-сі). 17 .ЗО АнглІйська меса. Сімейниі'1 альбом США. 18.00 Сw.ьське життя. 18.30 Новини. 18.50 Дозвілля. Пщ знаком риб11. Студіа телеnрограм "Тет·а·тет". 19.05 МуІІЬтфільми. 19.20 Худ. фільм "Бенаенута". Мелодрама. 20.50 Відеому3ика. 21.00 Худ. фільм "Голоси", Трилер,

:! 1.05 ІнформаційІІа nрограма

МУЛЬТФІЛЬМИ ДІТЯМ

ОО ПІСЛЯМОВА

- 21.25 МОВА СЛОНІВ Cq" твзр~н. 21.50 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. 23.25 Проrрзо.а nередзч на рано<. 23.30 -- 07.00 SUPER CHANNEL.

14.20 14.35

Сr1діа телеnрограм "Тет·а·тет"; 18.30 Муru.тфільми. 18.45 Худ. фіІІЬМ "Графиня КоссеІ8о". Мелодрама.

Сt.БІ·ЕС (Сіі!д) знсл.мооою П~огрзм.J ne;>eд.:N на ееч1р.

21

Г.Менrлет. І 3.25 ВеликобритаНІЯ СЬОГОДНІ.

НЕдІЛЯ, .2 J . 08.00 Дотик. 09.00 БумЕ:ранГ. 09.30 "RTL+". дІпяча nрограма. 11.20 ТільІСИ діnІм. "Нічна nриrода"

20 25

20 30

20 45 АЙ-ТІ-ЕН MtAo-tзp ~rляд (8ел~r.обритзн1Я}.

ЛЮД\11\З".

Жінки. "Мот~" (ЗаnоріJюкя) ··"Волан" (СОфія)! 13.20 Не вирубІІ•... 13.35 Кращі ігри НБА. 14.35 "Дім, де зігріоаюlІ>(;Я серця''. 15.20 Познер і ДоttаХ'ю. 15.50 У світі тоарин.

11.30і'епефіпьм ''Кассандра''. • 18.00 "Яхад".• . ' 111.30 Обnи'І'ІЯм до столиці. • 19.00 Візитка. Олена КОСЯ'ІеІtко! 19.05 Му,tьтфіпьми. • 19.30 crr-з: 19.40 Мої друзі! 20.00 Сици і диоись. • 20.10 І тільки футбо11! 20.40 Худ. фільм "Дуже оаJКІ1иоа , перс()на" (Польща}." 22.30 СІТ-3! ~ 22.40 Віз>4тка. • 22.45 Зустрічі з ВисоЦІ>ким."

07.00 08.00

17.00 SUPER CHANNEL.

19.35 Історі• иа крені. Худ. фільм

синхронноrо nпавання. •

Прсrр::J.мз nередзч нз put.c~. ОО SUPER CHAI'iNEL

11.55 Прогрзм<1 nередЗІ-І ІJ.J вз., р

12.10 ГандСі<.>л. Кубок валодаріо кубків європейських краї1 L

'16.50 Чемпіонат Украіни з

23.25

23.30 -· G?

lB

П'RТНИЦЯ,

:..нrл ••овс<..

Прогр.зм.з передач н:t ee...,tp МУЛЬТС>оЛЬМИ .C.!T~r-.~

20.4~АЙ· ТІ-ЕН. М1жнЩ) огл;;д (8еr:Іо'1ІСО5рп.:Анtsо) ЗА МЕЖАМИ ЗАВТ:-д Нзук -noc цик.1

Студіа тепеnроrрем ''Тет·а·тет".

Красунчика''

:CL!..!A'.

21.00

Фантас1'МІ(а.

10.20 RіД зн'аком "Пі". 11.05 Прем'єра телефільму wrn дітей " Пригоди Чорtюrе

(Японія)·

Прем'єра мул\,тфіnьму

20 25

20.30

18.30 'новини. 18.50 ДозвілЛя. ТБ-ательє. 19.05 "Вогнище". Сімейний

·09.3~•-15.

З~ hдУКО~і~ LIJOJ {КзнЗІ:з) ··дfНь ТРИФ!ДІВ". Худ фільr.~

17.00 SUPEi1 (;HANNEL. 20.00 СІ-БІ-ЕС !США)--

06.20 Ноеинм. 06.35 Р8НІС088 гімнастИка.

Прем'єра мультфільму "Деноср •• остаІІІІій :$ . .диноаавріо" (Франція).

.ЗНГЛ.МСВОІ(J

:;а ДОБІРКА ЕІДЕОКJl!ПІЗ Прсr~.:н.1.з nеред.зч н.з ес--нр 12.00 Перерез

nіддаютьс:а' '.Комедіа.

TИf)aJIC "Сnортлото".

·-

~.~:Ж11Зр.сr:1яд (Be.Іt".~oбr:::~1":"JtN1)

11.55

08.00 Новини. 13.50 МvІ8отфільм. 14.00 Худ. фільм "Ті, що не

07.00 Година ~духу. 08.00 Центр. · 08.30 З ранку раненько.

;:::.~.:._;д)

11

"Вnерше замужем".

ЧЕТВЕР,

16

1..: Ot)

06.45

старість". Худ. фільм

"ДораемоІІ" (Японія). 13.35 Саркофаr і навколо нього.•.

09

15.20 ВідеоМІІОИка. 15.30 Худ. фіт.м "Міський командос".

біржа".

Селянське питанІtІІ. Віс1і.

08 05 ::;, [; ЕС OJ О~АЙ·ІІ [н

Драма.

ОСТАНКІНО

· • 07.00 SUPER Cf'ANNSL

ВІВТОРОК,

21.20 "Ленфільм" nоказує: "Друга сnробз ВІктора Крохіна", ОС.45 НовиюІ-4.

Прсrр.зм:1 nер~дЗ·І нз рзt-~ск

СЮ Ct-51-EC (США) · · .змгл м:.в~к.. СВ. ОО ;lrvrmн.1J. 'lt:r.eд~ н:1 paм.JJ:

19.30 Худ. фільм "Капина червоно".

21.40 Пісні кохаНня. 22.05 Будьте з нами.-· . Іttформацjйна музичва - програма. 23.35 МуяьтФіяьми д11Я дорослих "Дива о rycr.яpi",·"CynyтtDІІt . кав'яру".. . 00.05 УТН.

МІЖІ1:1р.оrл~д (Всr.ико6,:-.~·-тзнІf<)

23.25 <З ЗО

. 07

Ліричмn комедіа. 20.55 Відеому:вtка. 21.05 Худ. фільм "ОбІІИчча зі wрамом". Ганrстерс .. кий філа.м.

СЕРЕДА,

знгл.мсвсю

НАУКОВЕ ШОУ {КзнЗІ:з) "lJ,E~b ТРИФІДІВ". Худ.Фольм ~Сіі!д).

23.10 АИ-ТІ-ЕН.

Людмила". Ка3ка.

19:2о МультфіЛьм.

--

20.45 АЙ· ТІ-ЕН. М:жнзр.ог.1од (9е,и<с~р~тзноо).

16,45 Відеому3ика. 19.05 Муru.тфільми. 19.20 Худ. фільм "Осінній марафоІІ".

серії. СnіваЄ Ганва Сопонична. 20.25 Мультфільм "Літ810'1ИііІ ~динок... 9 серія. 20.55 АрТИСТИ'ІНе К83ИІІС.

Сі-БІ-ЕС (США)

Проrрамз nе~е~:ач нз вечор. 20.3~ МУЛЬТФІЛЬМИ ДІТЯМ.

21.00 21.30

ВІВТОРОК, 76 08.00 Новини. 14.00 Мут.тфільми. 14.20 Худ. фіru.м "Pycnatt тв

· 68 20.05

\

20 ОО 20.25

"Деа'tІТЬ дніа одного року".

· 19.00 УТН. 19.20 БагаtосерійниІl худ. тепефіnьм "БОдетаун". 67 і

С-Б!-ЕС ІнQо~м.в~nусІ(.

'7.00 SUPER CHANNEL.

заатра".І<:торичний фільм.

меди~а·•. 18.15 Сві'Іадо ..

CV

Сё.ОО ПЕРfРВА

15.00 Худ. Ф!льм "ЛюДина, що бачила

· замоолеtІІІЯ. t4.00 ЗИ'ІММО щастя. 15.00 УТН. о. -15.15 Ceno і пюди. 16.00 На 98ртІ. 16.45 Кnас·ЮІ:fіор.,бізнес. 17.45 МультфільМ "Кріт і

11.30 Л'иЖни~ спорт: Чемпіонат ceil"f. 5 км. Жінки. 12.30 Сиl"fація. 13.00 П~м·єра щnьтфілuму "Піф і Геркупсс". , 13.10 Прем'єра док. фільщ

o·r

ка3начея Стамбула".Пригодницька стрічка. 14.45 Відеому3ика.

Драма. • · 21.20 Відеому3ика. 21.30 Худ. ФЇ-'1Ь'Іf "Білі nі<:ки ". Детектttа. •

11.00 "Коли nриходить

Зигзаг удаЧh

КАНА А [J_ОНЕДІЛОК, :s

15

фі, ІЬМ "ЗоряІІЕі відрядженн:l" ~ 13:00 МуЛЬтфільм ,-ta ·

10.00 Ати-бати ... 10.30 Тспскросоорд. "Муз­

10~55 ПіJІігрим.

!JOHEД!___f!OK,

19:2о МуЛІtтфіnьм. 19.30 Було таке кіно. Худ. фільм

А. Вертинський. С.І9.25 МегаnоІ'іс.

09.10 Козирна Дама. 09.40 Якщо вам пісІІІІ. 1С.1~ 45 хвилин.

19.05 Візшаа. ~тоnІй Бо11даренко. • 19.10 Мультфільм: 19.30СІТ-3." 19.40 Bc•tip з "Роксолаttою". • 20.10 Хіт-рік! 20.40 "3 х 200" .. 21.00 Худ. фільм. • 22.30 СІТ-3! . 22.40 Віннер-до .. : 22.50 Субота ... Вечір ' 23.20 ВінІІер-після ... •

І

ім.Т.Г.Ш(}вчеtnса 1993 р. Худ.

.N'!! 18 (8377)

:52.- и

М.Мусорrського ''Борис Год~'Нов". 11.45 На здобуття ДерJКавІІсі премії Украіни · .

19.05 Прем'єра телсвистзон "Гра тіttей" •.

·~Уnьтра-сі". 17.00 Червоний .квадрат.

синхроtDІОГО

)

09.00 Доки всі вДома.

06. 15 Новини. 06.35 Рdнкова гімнастика. 06.45 Прес-експрес. 06.55 ·Суботній ранок діnовсї людини. . . 07.40 Спс)рт-шанс.. 08.10 "Марафсt!·15" •• Малят:l/.1. 08.35 Допоможи собі сам. 09.05 Автограф по суботах. · 09.35 Івститут людини •.' • \0.05 Музw-ІниііІ Кіоск. 10.35 АоіакQСмі'Іний салон. 10.50 Прем'єра док. телефільму

11.40 12.40 13.00 13.20

21

. УТ~l'

УТ-1

1.

8

:і стор

111~~\L\~.

08.00 УТН. . : ' . 08. 10 Ритмічна riмitacтl'ttea. 08.30 Фіпьі.нсонцерт "МузИка· весАи". 08.55 Ділові .,ІідОМОСті. 09.25 Ле(:)t Уtфаінка. "ЙОГ!!Нttа,

10.05 Молодіжна Сl"fДІя. "Гар1". 11.05 Мультфіпьм "КругосвіТІІЯ r ПQДоро-.Вімі ФсІrа" ..15 і 16 серії. 12.00 УfН.. . 12.10 БагатасерійНІІІА худ. теnефіпьм "Бодетаун". 64 серія. · 16.00 УТН. '16.10 КонцертниА С8ІЮН "Камерата". 16.55 Дзоо11и Чорнобиля. Три долі. 17.30 Сад, ГОJ)Qд. ' 17.45 Грас ДержаоІtиііІ оркестр

телсфіт,м

року

І

08.00К~рт заспуженого

гкі кроки". ~.

1993

r-.-- e:vЇitt'І'•'·

l

1!t ·

07.00' з·сьомоі до восьмоі.

fЇ.

лютого

13

англомоан.ко~ента:').

18.25 ГІроrрама nередач нз еР.Чор. 18.30 МУЛЬТФІЛЬМИ ДІТЯМ. 19.00 ГОДИНА МЕЛОМАНА. 20.00 ВіДЕОМОДР.. \ 21J.25 д.-.:СідН РІВЕРС ШОУ. · 21.10 ДОбіРКА ВЩЕОКЛІПІВ. · 21.45 "ПОДВІЙНИИ СТАНдАРТ". Худ.фІЛьм (США) 23.25 Проrр=ма nередзч нз >a91pg. 23.30 -- 07.00 SUPER CНANNEL. І


стор.

4

Субота.

8

.ТJютого

13

199:~ року

сН О В Е

Оrо.нопrеиив

Крu-А~інальна хроніма

Сокирою по roJJoвi •••

• І

Чи

то

В

випите

ударИJІо

в

сон

дурний

ся,

ane

йому

стосунки

. початку

він

з

од­

Круком.

повиби­

з

че­

травмою

вав у будиику того вікна,

чилася

а

жя Д·к з Калити. Чи то вже так допекло чоловІ­

піспя

цього

памати

заходився

,двері.

І

все

супроводжувалося

це

поrро­

ку,

замн.

Побачивши

го

гостя

М.

вепрохаво­

в

Крук

своїй

оселі,

«заспокоїв»

чи

сварка

довести

він

не

цього

денту

го ударом сокири по го­ лові. І, видно; надовго

головні бухгалтери, економісти,

але

сімейного

ковтнув...

Правда,

піс-

донинІ

наявність

них

заводів

втім,

не

було.

скоріше

мешканець

~дріІt

не

А

всього,

цього

натра­

пив кв невідоме сховище цього архіцінного про­

дукту. Чи веJІИкІ його «запаси», з'ясовують за­ раз пfавоохоронні органи. Та,

видно,

статні для . воявленнй

цілксм

Бог

мІг

ТС)НИИ

на

виставити

цього

немалу

по

хочеш

ми,

300

кататися,

грошики плати. І дилися такі, хто

а

працівники

не

перешкодили.

:Рі, що не кажіть, а Броварщина не ·збідніла ще на таланти!

то

знахо­ б за-

Кури

КfрІІн,

евинини

хочеться

власної

долі

ковалем

свиню

часто,

цвітає.

вкраденого

-

ронними

тисяч карбо­

60

з'ясовуються

ставини

цього

злочину,

була

інсценованою

і

у

районі

П{JО­

О.

О.

своіх Краси­

Меижега.

орудував у її

сараї

тільки

знає.

А

сам

от

У

цього

злочину

підо­

зрюється В. Ж-а, кот­ рій теж м'ясця закортіло.

без

А·встралійський

ти !В

може

американсь.кий

3-обраЖе'ННІЯ

суєтьсІЯ знаку

На

Іtра-

фірМОІВОМ~

<<Арноттс»,

.

наи-.

старішої в Австралії ком­ nанії

по

різного

· ВИ!р.обництву

РМУ

біскві,тів.

nечива

Тепер

рольний пакет намір

гігант

та

конт­

акЦій

придбати

ський

її

має

американ­

« Кемnбелл

суп».

сНОВЕ

ЖИТТЯ»

3есно9НИКИ -

міська

На

і

районна

-

одна

Цій ців. тмі

є тисячі а,встралій­ Вони і nросто люби­ бісКІВіті·в

проводять

збори, демонс~рацїї, звертаються до політич­ них не

діячLв,

намагаючись

допустити

продажу

<<Арноттс»

заокеанському

·суnо&ому

монст.ру.

справу

щодо

включилась

nраправнука

засновника комnанії. (УКРІНФОРМ).

громадсько-політична

на·родних

депутатів

та

держадміністрація. Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета виходить з 17 квітня 1937 року.

дні виходу:

У

nорятунку

газета.

колектив редакціІ газети, Броварські Ради

з

,найпоnулярніших у країні фІрм. ВласнНІками її ак­

суп.

'ІШПУГИ

вівторок, четвер, субота..

Наша організація пропонує набори меблів стінку сБриз» виробництва Білицького. комбінату. Розрахунки і готівкою, і безго­ тівкові. За довідками звертатись по тел.: 5-48·94,

5-12·23.

імпортну

район-

Ії номінальна

розподільно-трансформа-

-

Профіль

алюмінієвий

в

кі.1ькості

З.

1.

Тел.

-

I'Ua&llla не suaaв поаІааа nааваІ• ааторІа ауб.аІк&ІІІІ. РухоавсІа •• паиотu••·

пр

__ -

5-45-98.

Орен,ІІ.не ,підприємство «Броварипроижит­ лобуд» надає послуги населеН'ню: по нарі­ занню і продажу віконного скла, продажу крейди,

гіпсу,

цементу,

плитки

на

nідлогу

5·01·64.

Маємо справу з грошима Броварський

філіал

Українського

банку

«Відродження»: здійснює відкриття

і ведення валютних по­ точних і депозитявних рахунків українських та іноземних юридичних осіб, купує у населення та організацій вільно конвертовану

валюту,

продає російські рублі готі·вкою і за безго­ тівІЮвим рахунком, приймає від громадян термінові грошові вклади на строк не ме,нше 1 року від суми не менше 3000 крб. і без обмежень гранично· го розміру, з виплатою 100 відсотків річних.

далі

60-80

км

від

та

11750

Броварів.

на НОВИЙ МОТОЦИКJl сУРАЛ• КУПЛЮ

ЄМКІСТЬ

під

з

МожJІИJІий

обмін

КОJІЯСКОЮ.

рідке

паливо.

ПРОДАЮ АБ'О МІНЯЮ приватизовану 2-кім­ натиу квартиру в містечку Ногліки Сахаліиськоі

42-308.

однокімнатна

квартира

у

Sро­

варах в районі середиьоі ШКОJJИ .Ni! 7. ДовІдки по телефонах: 4-07-69 (Андрій) і 5-14-23 (Павло).

ПРОДАЄТЬСЯ

за

віJІьио

коІDІертовану

вапюту,

рублі, карбованці цегuиий кооперативний ГАРАЖ у Броварах побJІИзу ПМК-5. Дзвонити з 18.00 до по телефону

5-19-82.

ПРОДАЮТЬСЯ ЦУЦЕНЯТА породи доберман· піичер з ·відмlнним родоводом. Дзвонити пісJІJІ 17.00 по тел. 2-32-21 (відповість комутатор), про­ сити

2-44.

li(OJJ.eк1'1111

орендІЮго

Щд.приоємотва

сБрова·рнс~ьбу.ц,.

.•

гдибокнм сумом сповіЩає про передчасну терана війни і праці ПАПОЛОВА Василя Євстафовича і вщ:JІоВІІЮЄ щире співчуття сім'ї і рідним тяжкої втрати. '

Редактор

Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. <4-03-76; заступника редактора, вІдАІІІу суспІдьио-поаІтичвого ЖИІ1Я 4-04-61; ВідПОВід&ІІЬНОГО секретоtрЯ - 4-21-34; ВІдА!.ІІ!В: СІ.ІІЬСЬІІОГО ГОСПОАаРСПа 4-0l-92; промис.товостІ І соаІадьних питань, австІв І масовоТ роботи 4-04-11; 1 в ддІ.ту радІоІнформацІТ - 5-13-91.

255020,

та

Є сиJІо, нреАда, гіпс, цемент ІІІ

20.00

Габбродіабазовий п.1нтняк в кількості 1000 кв. м. Оплата - у будь-якій формі. Адреса: м. Бровари. ву.1 Радгоспна, І, те­ лефон 5-45-98.

дДІіЕСд РЕДАКЦП: 1 едефон в: редактоІ\а

державним

поганних метрів.

.. --.,-о-чв.:Іс:.:т:.:.•..=•в::к::а::::аА:.:.ІВ_::вх=.:Ф;.а::к::.тІ-в.:.:.:,аІ::.:А:.::Dо:.а...:ІА:.:.а_ІІ•...:в-:-Іс:;:.т_•_в_е_се_u_то-р-.-п'=""ас_т_уа,_а-в-ва-а-,-.,-а-ч-а•-·----.--------

ІіоІЬІІИ ва сторІвках rаsетв.

400 ква;

номінальна напруга 8-10 кв; експ:Іуатаційна напруга 10000 в. Розміри: 1600Х 1350Х2500. Кількість місць: 2 розподі.1ьчі шафи трансформатор.

2.

на,

ПРОДАЄТЬСЯ

ремонтно-виробничий

потужність

кооперативів,

ватним організаціям за договірними дqступними цінами. " Наша адреса: м. Бровари, вул. Радгосn­

обпасті. Тел.

• Продається підстанція Нову

приємств,

КУПЛЮ ДАЧНУ ДІЛЯНКУ, хату або сарай з присадибною діJІJІИКою в Киівській області · не

-

Київський ,обласний комбінат продає:

комбінат здає в оренду свої виробничі при­ міщення площею до 100 кв. м для малих під­

набори меСіпІв

торну підстанцію.

«Ар:ноттс•

паnуга nотраnи­

14, відділ кадрів; тел. 5~03-77.

Прапануемо

1.

Папуrа в еfПЇ незабаром

теслярі, бетонувальники. Оплата за домовленістю. Робітники по­ винні мати прописку у Броварах чи в області. Наша адреса: м. Бровари, бульвар Неза­

куро­

Ось і цими днями

мабуть,

єнні

бо є всі підстави ствер­ джувати, що крадіжка ц.~

-

злочин­

-

ликої Димерки курей кра­ ла односельчанка. У ско­

об­

муляри,

уже й

інший

Всевишній

де­

потрібні:

обІ­

А. І. Безсмертного з Ве­

правоохо­

органами

таJІЬио

Хто

кругленька

Зараз

так

позбулася трьох несучок ж,итеJІЬка лівкв

майже

то

крадство

ва­

МАЛОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИ€М· СТВУ «АЛЬТА» для спорудження об'єктів у Броварах та на Київщині -на постійну роботу

лежності,

не

промисел

гою 35 кілоrрамів та п'ятеро поросят. Сума

-

тут

БЛИЗЬКІ.

nроnисну

йшлося. Якщо крадіжки поро­ сят із свиноферми трап­

ний

ту «Тепличний», котрі посеред ночі зла:мали замки свинарпика і ви­ звідти

своїх рук

лщоться не

треба бути са~t~ому. Саме так і діяли невідомі «гості» радгоспу-комбіна­

ванців.

мі­

РІДНІ ТА

'ta інших будіве.ІІЬН'Их матеріалів. Зsерrатнся по телефону: 5-15·63 ТІ:І

nатрІСІна мати

пИJІомате­

якби

ліції

І хочеться :~·ак, хоч «Гвалт!» кричи. Але кри­ ком біді не зарадиш, бо

крали

перевезенні

СИН,

Київський обласний .ремонтНJ)-вир,обqичиQ

ПрацЮючи

чоловік з такими таланта­

карбованців за літр. Мов­ ляв,

сповна...

понад 30 тисяч карбован­ ців. Далеко пішов би

продук­

-

в

ріалів, він зумів украсти іх небагато-немало, а аж 4 кубометри, вартістю

ту нафтопереробки. І ці­ ну з автомобілістів пра­

вив

працювати

пов'язаНих з ко­

неІ!бнякі. Минулого тиж­ ня ці зАІбноеті прояви­

лися

ЧОЛОВІК,

а заодно ви поправите свої фінансові справи. Запрошуючи до подорожі, гарантуємо ви­ соку якіст-. обслуговування. Групи відправляються щотижня за марш­ рутами: Румунія, Болгарія, Польща, Польща - дитяча (тобто набирається група дітей). Проїзд автотранспортом. За довідками звертатися: вул. Гагаріна, 26, будинок побуту сЮвілейний», 3-й поверх, фірма с Ніка», телефон 5·57·41. АДМІНІСТРАЦІЯ.

мерцією, бо здібності мав

до­

на продаж у базарний день на Гоголівському колгоспиому ринку близь­ ко

велів

сферах,

того, щоб норусаківський

комерсант

працівники

роджуються тіJІЬКИ в Ру­ саковІ. Немало іх і серед броварчан. От, скажімо, Олександр Якович Мі­ рошниченко. Та йому сам

села

Богданов

припинили

Хай же вам прихО!Д'Я'І'Ь ранки з добрими ца.ді~ми, щоб завжди усі збувались заду·м.и і м.ріі.

Туристична фірма «Ніка» пропонує здій­ снити туристичну подорож по країнах €в­ ропи. Сподіваємось поліпшити ваш настрій,

міліції. Не подумайте, що та­ кі підприємJІИВі JІЮДИ на­

нафтоперероб­

16.00 за адресою:

І приємно, і корисно

матив, якби тіJІЬКИ цю підприємницьку операцію

відо­

все життя прожить.

Хай воно nреЩ>асним буІЦе, як ІВИшнев.ий сад~ Хай же :Вам п-риносить щастя вLчний зорооад.

інци­ хлоро­

rrpe&a?

про відкриті ро­ нафти або про

в мирі, зJІагоДі, здоров'ї

Звертатися по середах з вул. Гагаріна, 6.

В Pyeattoвl! мостей довища

'ак всього бага.то зичим, що й не поЛічить:

товарознавці, секретарі-діловоди.

фосу.

БенаІІН

лодимирівні з нагоди іХИіх днів народження.

менеджери,

правоту

знайшов,

Шлемо найщиріші вітання 1 найсвітліші поба­ жання .дружині, дочці, сестрі НЕЖИБОРЕЦЬ Валентині Іванівні і НЕЖИБОРЕЦЬ Натаnіі Во­

комерційні директори,

аргумен­

свою

1/ТІЄ/10!

директори,

подруж­

кращих

тів

ля

йо­

і

IIIIPIJ

ПОВНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІРМА БРОВАР» nотрібні на роботу:

О. Шитого госпіталізова­ но до реанімаційного від­ ділення центраJІЬної ра­ йонної лікарні. Візитом · чоловіка до того ж реанімаційного відділення лікарні закін­

опівночі

носельцем 1 М.

аджt

репно-мозковою

Великої Димер­ Шитий вирІшив

з'ясувати

ДJІJІ

то

наснив­

після

ЖитеJQ> ки О.

чи

18 (8377)

Ре:вла:иа

В д;,'" СІ •ІАС;,'"

«заспокоїв»,

спиртне

голову,

8

~

РОБОТ~

MAGMO

• • реRНІІІRЦІЮ

ЖИТТЯ:.

А.

смерть

з

ве·

приводу

ВОЛОШИНЕНКО.

Індекс

61285.

Друк в·-nхий. Обсиr ~

КОВаНИЙ аркуШ. nримірннІІіів.

ТираЖ

ЗІІІмовлеиня .N'9 926 .

••У• _,.

9.197

&роварс:ьха АРУкарки Квtв.:•кого обаас.воrо упраааІац у cnpuu: вв,цав~ DСІ.ІІІ~"РаФІІ І UІІа&ОВОТ тoprt8.11. -"1' .::111 &ueca UJ....h ІІ:вІІІеuа .опа., .. ..._..., вrа, ь-..... І&

#18 1993  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you