Page 1

Газета ВИХОДИТЬ з

17

квітня

року

1937

.N9 18 (7927)

СЕРЕДА

31 'січня 1990

року.

Цlиа

ОРіан БРОЄОРСЬНО20 міСЬНIІОМУ Номпарmіі Унроїни, місьно/ І районної Рад народн"х депутатів

ТРИБУНА:

КПРС

в 3ЯТИСЯ М!€'.нe

за

rrepo,

ЗМіУIС.RЛ1а

lPeaJК­

цlя на статтю В. Туглука «Хто ж проти ІЩРт.И?» З боку 1!деоло­ щчнОГІО

вlJljЦiлtY

м,IСЬ>Ю{j()­

му партІї в особі його за­ _УЮЧЮ!ГО п. І. ЛИпка,

ЮQIІЙ

CКaPfOМ!HO

п)ри.!{РИ'ВСЯ

3ВaJН1НоЯіМ ч.лена paдJИ місь­ кого ~СI(!усlй,ніО'ГО JЮJI;і т­

к.лу6у ПР8lВ'да"

«ПQl3ицIJl». Що­ rrorrjIМ, :ніби сораМ­

ЛЯЧИlСь ЦWГОР'!ВlНJI, він ІІ'.Ііцюреслиrв, що є також

членом обласного політ­ клубу, .пОС'l"іЙНIИМ учасни­ ком 'дJИJC\Кус,іlЙ. Вражає ПOlВЧ.aJJblН;ИЙ 'ГОН СТ8'Г'11і, Я1Ка спрямоваіна проrr:и

8Івтора

д!Искуаі'ї,

не по суті теми. як;ий іВі(ДЮ,М/ИЙ с·т,ЇlЙНJИХ 'час;!.в

ДoQре

Прийом,

ще іІЗ за­ і, маlбуть,

·засвоєниЙ

ч;им

а

jіЦ€ЮIЛIOГ.іЧlНIНІМ

B1JДДi­

~РП:Иlм,ість

ДО

з

про,хoдlЯТЬ

Н1И1l1КОЮ

А

'lue

:'Усю

с,шт­

чи'тач.і

ЗaJСУМlні,вЮlIИ\СЯ

вміннІ

що

влаон,и­

че~ною

че:рез

щоб

не-

думок,

спd,впщцають

тю.

вести

чаоом в

його

дискусІю,

Петр,о ІваIНIО'ВИЧ ще на ЛQ­ ча'І'~.У

статтІ

ПОIt€iре,джає

'вqiIx, що віlН знає, .щц ЧОГО заJJIЄЖjИ;ть

ефе~Т:ИIв.н;и1Й

ІJJO­

шук і!С'ГИНIИ.

Далі lнам

-

що

й

:щосі

ЦРИ!ЄМСТБ

aIBТQP

~POK

тИ\Ки

ста nJ

с,т,ра'теІ1і:ї

і

дає ТaJI{-

ВlЄlдеНIНЯПQЛJeМ.[RИ.

ють

у

вах.

Тro'IдlQВИlХ

В.іІН

пос9іЦИ

!ПjВ()31Н<І ЧІНОС'[(СА ,

ки,

.кОР'ИСТУЄТЬСЯ

осoблiИJвlим

,Н/ими

з

вмі,н.нІІМ.

ХОТ.ІОВ ~''І1Ю

посміятиlСЯ

разом з П€'1}РЮ1М LваНЮlВИ­ 'чем (Я'К В/):і 3alПiрошує) з ЦРИlВСIд'у того, що «між керівннкамн господарств

колекти­

що

таки\){

громадських

як

црофсліл­

коМіСШ.ЮЛ "J1eЖВХОДЯТЬ

до

цієї

номеНlкла'І"У!РИ.

lЦO там д.У'М'Ка к.іЛblнзооr дЄ.л.ега:тіlВ, цредст а В!НіИКіlВ 26-ти ЧІИ

ll-ти ·т.ИСЯЧ чле­

,ні.в

ГРQМatдiCЬКИlХ

ци!х

ганЩзацlйl

Головне,

СRaJЖУТЬ

що

членІ'в

13

ор­

бюро

. чомусь Не ,ІЩЧ

RJЄ

меха­

з

'"!НіМ

стосується

його

arpoріз-

,Ніі. Це 1 ПОІаНІ.У,В<l:НJНЯ, і матерlалчне забезпечення.

Не 3aJqy'BCJl ще й той час, ЮOJ)ІИ 'Вl!ц СЩJalВНIОЇ цифРIИ в ОП€jp6 ТlИllw.lіlЙ з ві11НЮIС ті залежала

UC-МфСір'l1I:dСТЬ

,РООQIШЮI'О

ке,р.I.lllНIИIЦ1'ва.

Не RaЖ.Л!ИiВо, що за ци:м и

M,LCbIOКOМLY щрті,ї не м.(}же 1Н!Є

ЗіН\а'І1И,

1НiЬ0го ЧaJO.У

іНЯ

що

недав-

ка,дрові

оорТіЙ!НJИ\X,

та

,ДІ()

питан,

J><lд.ЯН1СЬКИХ

госrюдароыкІх

орга­

,н,і,в й ,МІа'йже lВiCіх грама;цСЬКИХ оргаН1ізац1й ВИjрішу· ва в па рт:іЙ!НІИЙ К'€ltyiJв,нИК ра/ЙОЦ.У, оолаооі, j 'І1аа< ДЗJJ1і .

Л'llЮі н,о,

'3aJJ)учившИiCJ>

кою,

а

,вона,

як

,рес:пуб­

ЗВlИчайПІід'lJP'Иlм­ 'ПРaвlИJI!O,

без

демократизації самої

пар­

тії.

Не буду торкатися «верхів», щоб часом не бути звинуваченим в «без­ розсудливості

приречено­

го>}_

лише

Звернуся

того,

Ція

як

в

іде

міськІй

ОIВОЧ~В ...

Jre;Р~ВНИ:f{;И

пі,д­

госпо·

зуот,рLчі

«по-

трLбніИОС» д·ля J)a:ЙОНІ.У лю·

можу

стверджува­

ти,

що це є сьогодні,

як

говориться

у

телепередачІ:

було,

Щодо доцільностІ керІВНИКІв

та,

відомІй

«Це

було» ...

до

обви-

борних партійних органІв, то

про

це

єктивно

нІв

найБІльш можуть

по тому,

об'-

як

судити

рахуєть­

з їхньою думкою при об­ говореннІ питань. Вважаю,

концентрацІя

еконо­

мІчної та полІтичної влади

в

одних

ніколи

не

руках

ще

ПРИВОДила

демо.кратизації

до

виборного

органу.

його

тІйної

Не

можна з

затвердили

тому.

розкриттям

таємницІ,

партії вже

Із тань,

які

ро,

ремих них

не

ПОГОДИ­

твердженням

п. І. Липка про те, «що процесн демократнзацlі в

пар­

бо

гриф

БІльшості міськкому основних

плануються

торкаються

первинних партІй­ організаЦій. Вихо­

дить, бюро міськкому пар­ тії своє основне завдання вбачає в організації на­ гляду за роботою окремих

.партіЙНИХ

органІзацій?

Невже так важЛиво мІсь­ партІйній

організації контролю

І перевІрки виконання прийнятих рішень парт-

КОМ ом

радгоспу-ком.бінату

«і\алитянськиЙ,>. комуністи

ції

цІєї

не можуть

Невже органІза-

самІ

розі­

братися в цьому? Чому бюро

своє завдання міськкому партії

вбачає тільки в контроль­ них функціЯх? А як же виконання

що

дали

тих

комунІсти

час звІтів та як контроль апарату

настанов,

під

виборі,в? А за роботою

міськкому

пар­

тії, його вІдділІв? Чомусь я ніколи не був свідком, коли б На пленумі мІськ­ кому партії слухався звіт одного з віддІлів апара­ ту

про

нання

організаЦію

тих

вико­

рІшень,

які

приймає конференцІя. А звіти первинних організаЦіЙ

на

в

пленумІ

вже

практику

вхо­

роботи

Міськному партії. Все по­ ставлено

«З

ніг

на

голо-

ву'>. По суті; платний апа­ рат,

найманий

міськко-

ної

та

заглянув

так

І

первин­

на партІйна організацІя. Та не самі комунІсти на основі добровільного об'­ винну

створюють

організацію

й

Але

воно може

зостатися

«політич-

мом

чись

партії

для

програми,

втілення

прикриваю­

догматичним

думку

вІд

та

структур,

принцип

сьогоднІ

прин-

якшо

TaJК.YД)C!В фу.

Bpaxoв.aJНl.

еlOOlJLогії,

зм,ііН<І'МIИ,

і

ПJресm­

якІ

:нарсiдlНlИIХ

прохо­

ДleщутатLв

за

гальмом

життя.

1989

рік (в процентах).

-

ад-

,

Д~РЖla'ВlНОЇ

в ~'I1OМy ПQaЛУГ:

їм

потрібна,

та

керівні

пpюmи МИlцулого 'року

який

ГLPCIЦ&HO: мюлока 'м'яса

мати.

ЯЄЦЬ

оновлену

партію,

демократІя осиова

діяльності, вlдмо,витись

б

до,вlр'я

моральне

право в

старих

БЛИЗЬКО

завоювати

втрачене

народу, "а

ДО СЕРЦЯ

лі­

суспільному

Щодо

однопартійної скажу

від-

верто: я проти неї, оскІль-

ки

монополізм

до

застою,

приводить

самозаспокоє-

ності, беЗКОНТРОЛЬНОСТі. Життя підтверджує це. Л. СЛОБОДЯНЮК, член МіськкоМу партії, голова райкому проф­ спілки працівників АПК

7

109,1

3570

3258

+2

-71

368

226

-7 106,9

-10 106,5 1<11,7 102,2

Л'н.х

107,8 103,7

.

OtдjRнlо,К'Их

1НаШОI1Q

г.роМЗjЦЯН

MkTa.

А ЖМУ ЦИМИ ДНЯМИ на JJ!03llI!И1Pffii1OМУ ащМI~НiJcI11pa1Jj!/i ства,

життІ. системи

107,8 118

і сімей загиблих вІйсько.вOCД~iIВ, ІІреста:рі-

й

могла

від

знову

104,6 118,6

не

життя

яка

109,5 108,3

110

Р.lес;у<ши (ш'J1YН) ПЛЮС аоо м.і:нус

органи

84,4 93,6

кqрови

OД~HiO ЯЄЦЬВіtц Н'У;РіК1И

яка

107

лООY"ro'ВИlХ

rвр'О'І1И МІНІНУЛЮІГО рону

комуністи.

апарат

чис,лj

,IIOICJWr

Плюс або M~HY'C

«Хто ж проти такої пар­ тії?». ВІдповІдь на це пи­

82,2

КОЮП'ЄjраТИlВіНldі

ОдiЄlріЖа:но MOJJi(J'Ha \ВIilд (,В І!'~лоора'мах)

тії?,>, думаю, його треба було сформулювати так-

партія

і

11ОІРІ1Uв.лі ВИU<ОНIа НІНЯ ПJJ<lj11НIИХ

Повертаючись до питання «Хто Ж проти пар-

вирішать,

прм~нач~н~я

BВle;д~нo в ідlю ЖИl11Лlа Обсяг роздрібного товарообіГу

командної

дадуть

98.8

105,2

DOMY ЧJИ!слі іНа .об'єктах

ВИjр~БУ.~ч~о

системи.

самІ

100

100

ВВі€фJен,няв ;дію IОС.НіОІВН:ИХ фаНiдlіІВ за IP2.X,JjHOK ,щеріЖаIВiН'И1Х Ц€lнlІ'ралі301Е'alнJИ1X 1\0 штів 1 фotн:дJіlВ

яні та

100

99,97

з м.ИlН1У JJJОfрі'Ч1Н1И1МіИ

демократично-

авторитаризму

дерство

М. М. КОВАЛЕНКО.

раХУ,НОК Iпідв.ищЄ!НlИ!Я I1jрotдYmИlВ~QCті ІІіР<Щі Thмпи рост.у Оібс'яrу ·ЦIJ!OДY,Щі"і в ОIl111С/ВИlХ Цt!н:a.x НОІріі'ВlНlSЩiiO

широкої де­ й існування

мІністративно

ДОГМ,

в

ськом.У вИІбоір:чоМLY ок;ругу М 21.5

ВИ:..С!НJalНlН Я n ла:ну \ВІИ!РІОІБНІИіЦl1в.а ЦPC\l1J.YlКц:iї за !дJO'OOВОра.м1И ГLРИірtат ПРОдУкції за

У

принципами,

а

.каlН\Ц/Ид;аІТ

демо­

стануть бар'єром на шля­

гасло,

,ваш

трудівників Броварського і Баришівського районІв

В

за

поваroю

на'IЮ'діНd деrryтаrn У.к;раіін­ CI>I\,di РСР по БаріИІШLв­

ПІДСУМКИ РОБОТИ

загальнодемократич­

якої

Пр/ОШУ IН!aJДjCИОІВJТ.и ї х на адреctv: НИl1ВСІЬR:Ci область, смт. Баришівка. вул. Виш!Юва, 5, К'В. 2. З ГЛlибокюю RДЯч.НJіСТЮ 1

нього

ліЩпріИЄМС'ТВ

Я

т,урбота

ДіТ}еЙ"'СlИріТ

його

для

ВІН·

таlПlНіЯ

го централізму неможли­ ве. Тому й слІд замінити

Вони

ВlИ

Ваші .пропоои.ції ,І по­ ба,жаIЩН'Я буд'.Y'Th уваЖiНlO 1 безза.п~реЧdЮ вивчен,і

ра:м.и

механізму поряд з

принципом

тання

IМ\е'ні

го Пу\НіК11У, рі\l1JIЮЇ У\К.раї­ iНlи. А IIJje є ап:lЛЬНjі пи­

де~ократизації

забезпечення мократії. Та

ху

а

централізму

шляху

ними

оо.рещ­

громадсь~их

кратичного

такого

МІОЄЇ

'П.lLМформи,

«крамоль-

-

жавних

на

оанlОЦУ

ЯВlите

слід вІдмовитись не тІль­ ки в партії, а й в інших громадських організаціях.

став

в

pjєспуБJi1кИ,

,рес:Пty6лІ!ки, Імісцевих Рад. з· діЯЛЬн!1ісrrю М8!йБУ11Нlіх 'дІЄnута:1'IIВ, ЯJК.і мог ЛИ б

Щодо принципу демократичного централізму

вас

рі:діНIИIХ, БЛИЗЬilШХ, бажає ,РОІЗкві,rу С'ВЮ;ГО IН'ас.еооно­

ТНіми

ня.

би

m~ож .rr.РOl1P<іIМИ МіОєї ~і,ялЬіНіQC'Т L IВlпар.лаМ€lНlГі

~ять У нialШОМУ CYCI1JiJIbClтві і з :майБУ11нім.и в:ибо­

партІї, а бюро міськкому приймає про це рішен­

висловлю

ЛИ

виPolIЩОЇ

ВИjріШ€lНIНIЯ ,вс.ЇІ цих ПИJта:НІЬ .ви пО'В' .li8yєТ€ з

ста­

ПіРЮ\СІИIВ

ВИіСЛІаВИIТИ свої 1lIQбaIЖa!н­ ня, :прОПЮ!3И1Ці rі, яl\ії б .'l.яг­

pil.1i'1f,x людей.

влять до відома Міськком

їхр.еаJI.ізацію.

IЦи1ро

хorr:~.'JII:lВ'ИlPіШИ'І'И. Иожен із 'ВaJC бажає ПЮIК.ращшги ClВОЄ ЖИ!ТТЯ :l дotmoбут

про

пер­

партії поки що не ство­ рено дійового механізму

ок­

сlомою».

ІЮЛ~Нiyjва:ВСЯ

ИПРС

є

за­

бю­

вав.

не

Статуту партії

суспільного

в життя його передвибор-

Лишко

Згідно основою

пи­

була з БОіК'у 'Щ€jНtlв 'ЮГ0 ОРГаІНУ , Я~ІЙ :в,цн очолю­ Т.

ганізацІям.

на

на засіданнІ

п'ять

це

знято.

шести

слухати

кіль­

Думаю,

суспільстві випередили демократнзацію в партії, що стало поJI1тнчною ак­

якби

диктує

свою волю первинним ор- І

--

«таємно,> на донументІв

дять

ТИСЬ

партійній

органіаації.

вдосконалення

Мlолсam,

3вlmи ж, ЯІК В!;Дом,о,

рання

до

демократиза­

'І)QБ!Н'И

Не

безконтрольним,

єднання

кІй

А

су­

неможлива

цифрами СТОЯЛО,-МіфічНІ

ся той чи Інший керІвник

бажан­

,вІМіл,У

демократизацІя

спільства

Ос.обли­

,не

Иер;іIВІНIПК

що

централізму ,залишається

буде

Ваще!лі

ПИСУIQТЬ

го­

не

Іва.но­

щО

ра,Х:.у,ва1'ИСЯ

це

не

Петро

;ВЗЗЄ·МЮlЗaЛJeЖНlОсті

прому.

якщо

демократичного

Виправданий в перІод ста­ новлення партійних, дер­

QУЛО lНJеможЛіИВО. во

гаслом»,

ворити про цю проблему, знову й знову, не зи.ахо­ дити її практичного ви­ рІшення. Адже ніхто не буде заперечувати того,

ципом

днів

ЗНI8!:І1И>,

НІЄ

ним

«політич­

ка

ще ,не так !ДаВІНО бу:в на­ Q11іiJIыии в.іtдiпрацЬОВааііИЙ, ЩО

аНСіОМОЮ»,

наблизити

КОЖlIЮro ~З вас Є свої бо­ лючі 'ПІИІТ aJн.НlЯ, труДНIOЩ і, ~И'f"I\ЄВlі запи'l1И,· яld б ви

що

МОlЖе

\Не

ною

Шановні вибор~і! Ню\Жlоооо шз ООС тtYрбу­ ють ооої .пР\ОблlЄlМи. У

Х:QIЧІЄТЬС:Я.

'НіО? TClдi 'Поc:мlіЙrecя. Мені

члени цих виборних орга-

ВИlНИ'К\1ІіотакОіГО

виборців БаришІвського внборчого ок­ по виборах народних депутатів УкраїнськоІ РСР!

ну'>

(Підпрнємств) та районнм керІвництвом Існує якась залежність., а·ле чомусь НЯ.

До

Для ілюстрації вІзьме­ мо план роботи бюро міськкому партії на пер­ ше півріччя 1990 року,

,~lICЬк.к.O'М:y rщpтії. А як­ що tН,IЄ за:твер~ть? См.іш·

ДОМИ c.rniIВ.

Мабуть, іЛ1ОСТРУЮЧИ, як це IНlЄ!гаРllіО, п. І. Липко

іНО-

міськпа'РТIl,

побачив,

ОРГа/Н.ЇОО.ціlЙ,

дей?.

допускає

У

ке:рdtВlн,и:кііВ

що

сам

би

не3СМeJКiНlИІХ

:дІа1рс;тв.

:не

ВXJОДять

ПіІД­

хоча їх вже даБНJO oБИJpа­

ОсоБЛiИlВо ,«пІдкуповує»! й.'ООО ОТіВ€iРіЦ.же.НIНЯ про те, ДЮ;lКуСіЯ

.керiJIIн,ики

~НJкла11У1РIУ бюро ",ому ЧlИ обкому

'Н1ЇІЗм

Бе3апе.ллцН~Н'ість,

ми,

ИJоменклаТУIРНIИЙ CnИlСоtК віІВ, би :нобачИіВ там,

З8lВід.ую­

л:ом.

не

у

Нuїєсьної області

pyry .N9 .215

ТАНОЇ . ПАРТІЇ?"

ШЛЯХИ ОНОВЛЕННЯ

хоп.

СЛОВО КАНДНДА ТУ

"ХТО Ж ПРОТИ

ДИСКУСІRНА

3

ради

ЗaJс.lщaJННI! пLдrnp.иєм-

трудового

..

ко­

Ніе М()ОІ\Іназа.mишamИlCЯ ба'й.ді.уІжиМ, НQJIIИ баЧІИіШ

~КlІИIВУ

с,Тра>ЖЩaJНIНJI

1Н.МЬіНIОІІ1О ООJLaiЦlШll!ШЯ бу­ ЛЮ IВИJРlіШ€lНО пере;рахува­ ТіЙ jз фQЩЩУ С'щі.аJIЬНОГО

іЦіl'Г€lЙ,

безНetВlИlНІН'ИІХ

Я~ИІХ

матері зatвжIДjИ і'М' я -

-

вtд;цyралися «зозулі», на~а.вши їм гiiptКe. :е:и.рота.

Боляч.е :в.ilдЧі.У,ва,11И ~ го­ .маТІе,РіВ, які мають ді­ reй - 'ЬH.вa.JЬ!.дi'В з ДИlТИlН­

'1*

Сllва,

ХЛЮIПЦі:В,

що ,в'ГPaJТИ­

ЛІН 'ЗДІСIР'ClВ' Я .lllНасліІЦ.lQI{ бо­ ЙOВlИIХ ;,щііЙ В АфгаНіcrratНі ... ХQЧlеть'С.ят,а:кож шиrr,и

lНІЄІЛегRe

по.л:~п­

жи.ття вдів

і

.вapc~K0I10

розвитку

п;РОФ ::щу '3aJВt:;щ.у

на

ЩJОІ1ра.ми

Бро­ КЮІМ у-

реаліЗацію

«Добре

с.е.рце»

ДИIТ,ЯЧQI10 фонщу і'мені В .. І. ЛIЄІНіі'на дв:і т:исячі RарботаНlЦіlВ 1 та.ку ж су­ МlY -f,Y фOlНіЦ «Ми:л!хер­ дя і здоров'я».

А.

ЛЕМПЩЬКИИ.

ДИlpi€/ктор 3аіІ!ОАУ кому­ Н18щmо.го

облaur;н.аН1Н!Я.


2

стор.

• 31

січня

сН О

р.

1990

І!

8

Ж И ТТ Я»

16 18 (7927)

Підсумки виконаннядержавного плану еконо.м,ічноzо і соціального розвитку .м,іСt71а і району за ПРОМИСЛОВІСТЬ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПРОМИСJJОВИМИ пІдприємствами за сlчеиь-грудеиь 1989 року (у процентах)

За,ВОД ,ПlOрОШКОВої М€lтаЩу!рГії СaJ.'ІіOO'l1e'X:нd'ЧіНіИЙ 3aJВQД ПЛ'ЗіС'ТМЗІС

ЗaJ1ЮД

Д~~ кОМібіІнarr 3aJOOД буд~ьн:и.х Ж>НіС'f.PY'lЩi.й

100,0 100,0 99,8 100,0 100,0

105,1 106,7 104,6 102,0 109,9

на 3868,4 'т,иаяЧі J!ЩpбoiвarnIцi:в оІ1іри ІІЛаІНІі 2910,4, що Q'!а'IЮВ'Im> 132,9 П~€lНJТa. У 'ЮМ(У ЧИICJIі побу­ ТОВНіХ НJa 296,8 71'1ЮЯч.1 (105,6 щюценrra).

ська ПМR (чере;з БJ~;mrrість заlЛ'ізобеroнJН.ИХ ВИіРО­ бів .в юлысо'тї 600 М!eTpЇJВ нубl'ЧlНIИ!Х та іН!е'ДОІІіОІС.ТailШИ 300 тисяч штук силІкатноУ цегли на спорудження 174-квартирного житлового будинку). ВІдставання

100,0 100,0

125,8 106,5

100,0 100,0

106,9 102,8

доолwю-eкопelpимlE:mтзJI.ыий зt1ВCIIЦ

Aeimohmho-мехaJНiliчНlНЙ

завод

колективу ШБУ·50 зумовлене

lНІИІМіИ орmнІОац'ltями Іна 1493.8 'тисячі К3!рбоваНіЦl~ ЦРіИ nлaJНJi 782,1 11ИІС.Ячі Н>аtplбовalНЦiJВ. У roмy ЧИlCJl1 nюбyrrolВИ'Х IЮf"..JlIyГ ,на 624.6 '11ИIСЯЧ[ н.арбо.вatJЩkв п,ри плatн,1 428,3 тисяч.і. IliЛiatн з цьo.rю пока3lН~к.а RIИ'N'OJRa.'1И 001 о'ptГaJНIi/зацП.

спорудженні

комплексу

бr.v~l!ведьні

1989 р. (У процентах).

ідіlВ Blд паroaжИ!РІСЬНlИХ JlIe!jJIeJВe;ЗeЬ зарlіК ,на 1 О 1 ,9 ПРЮЦ€iН!11З., дoд:amкOB() QДe.ptЖСІІНQ 77 ,4ТИіСЯчі ка,рба­

Трест « Броварипромжитлобуд» у т. ч. ПМR-15

ВЗlНЩjIIВ.

o/JЛМНaJIiНЯ 3а.вод ТQI>І101Вrе,ЛіЬНіОГО

100,0

103,0

МJa'ШИJOOбyдy1ВЗ/lllНrЯ

100,0

100,4

Разом по мІсту МоJЖ)1Юзаао,ц Г~'ВCЬHa С11рї ЧКrCJtТIНaiЦЬ.На фабрика ~тяНІСЬ~ИЙ ~мЮillкормавий зaJВI~

ДCIC.JII!~ ЗЗІВОД обілrЩЦНIaiНIRЯ .ФaJНел» Разом по Разом

по

105,6

99,96

райоиу мІсту

і

району

У

104,0

за:IЩalНJНія

105,2

Ж€JНіНI1О

8,5

BQl 'І1ІРІОМ,ИіСЛіОВі !І1iїlдlIFPlИЄМІС.'11Ва МЇC,'ffi 'Та ріаЙOНlY ви­ З

ЦІЬІОІ\О

!lJЮIlmЗН1ИІКа,

рі;к

ІНа

:ПОНJад

IIJLaH

7 мїл.ьЙан.Ів

ка,рбоів:а:ІщїJВ, у troМ(Y чiИ1C!Лli ~ьчих Toвa,pLв iIfJa 1,1 rМJiJлl>ЙiQна к:щprбoIвJaJнtц1'в, 'I1O'I3oap1rВ легкої ЦРOlМJИ)(ЩОІоос'Тri ,на '2,3 МiJЛьйо!Па JКарБОВ<IJнцlВ.

ШrOC,'ТЬ пlJЩp,ИJeМQТIВ IМІЇіс'Та 'Та раЙOНlY3а звj'т,ний пе!РіJO(Ц ВIИiI1OI'l"OIВIИrnp<ЩyЩП rВWЩОї кЗтetoo.pdї ЯJюсті . НJa 38 rм,їIЛЬЙОНіїіВ юmбoll!iaiнціlВ, що на 213 ~'І1ИІСЯЧ біr~ше, IНЙ~ :у 1988 IРІОці.

Питома

ва.га IІ1ІРіOlдiYіЩИ

lд€jpЖaяmим

3

3накOU!ll

ЦррМИСЛJOlВiїiC'ТЬ міста та rpa.й!0Ні.У за мrИIЩY лий рік плЗіН

B~

,більшості

вamJliИ:ВИХ

в_ IIJJ'OIЦYK,цї,Ї. д<Jlдia:'I1IOO1ВrO ДО нього виroroв.ленrO

68 ТQН1Н 3ЗIЛiїi3JЮГO :ПrOlPlOlШ<У, 141 тоцну ВИjp06'l.в з I1IlIIa.a'l1МЗСИ, 18 mСЯіЧ ,м.еІТ)р]в ;кyQ.Їі'ШІіИХ з6ЇіРJНJQГО зa.л.1tзoбeroнtY, ІНа 1,6 rМ!i.JD>йю1Нa ~ .мООЛіїJВ, 71 МНІНІУ .,кон,с11PlYхціЙ а алюмШнlі'Ю, 60 w.c.яч штун В€lI?ХНЮl10 ~ТJfЧQГО 'l'fPIИIIЮПlIЖУ 'IЮJlЦO. У іІ10РівнЯНіНІ1 З 1Вt~ nepJiJ<W:JoМ 'lЮЗaoМJИiНrу­

ЛOl'O рону ЗРООJ1Q 'ВiИjpiOJбmщтоо ре!М0iН/11h1ИХаВ'l10lJЮiНiP!И'IOOК (,на 51 'ТИIC\Я'IlY Щ'ljyК), І1ІЛl!вки ПOlJDім;ерilOЇ (ІНа 116 "І'ЮІНІНі), ремO!НJ'IIНIO"1\eJJЧНIQJJi<JJI'ЇlЧНQI1O rOблaДНІаіНІН'Р (.на 762 ;'І1ИІСЯЧ1 ~), ~ТИJIiЬJНiOї галaJН­ Tepjeї (IНJa 907

ТИjCяч ~).

T~IH ЩЦnpиeМіС'IlВaМи, . ЯКІ. 1ВIИ!КЮfPIIЮ1ІОВують фор. МІУ

~oНI\iY,

задніОВЗIНJY

.НJa

'НІОpjМa'!1ИlВНому

РiOOrIJIO\lljЬЛі 1IIPJибymк;y, 0'IjptИJlIm!!Ю 'IЮJНа~ пла.н· 7,2 мlliЛь­

ЙrO!На

K~ ~

раXJy.НіК:СІіМИ). ті ж,

(за поll'€1PJE!lЦjНd.м:и

ЯJКі ~овують

піД­

фо~ госп­

PJOOpзpry.нк;у, зa.aнюtвaaJ~ 11m IНІОрмаrт.ив:ном.у 'роі31ЩЦ1лі дох:оІЦ,у, oдeIIJIЖa;ЛIИООНlajдiПЛiaJНJOВ;ИХ 31 7 'І1ИІСЛЧ наrрбо ВlaJНlЦjїJВ •

.

ПЛАТНІ ПОСЛУГИ у 1989 році JНaК:leJJ.etНIНiЮ Jрайону

НаДаіНЮ

.IIiOCJIyr на 22,8 ,Мl:л:ьЙlOlНa ~, що JНia 2,3 міrJIЬЙО!На БJ.ЛiЬaпle, нІж за aJНIaiJП.LЧІНІІІІЙ .oopdqц mзa;м,mн;yJIОГО . раку. П.оон за.:ml11fШЙ iПJejpllО1Ц ВНIК'OJН8:1Ю,н!а 118,6 цріОІЦен.т,а.

0бc:sIг IЮбyтoвиtх rIIOO.1IYlt' стaJНIOIВИJВ 6,2 Мільйона

кajpбoвiaJ!щl!в,

lЦIO /на

10 crIpl(ЩeJнmШ!

бlrЛьше· плану.

~ 'nJщnpJreМC'DВa rПJlaJН іреаJtiI3ЗЩi:'J:. оослуг ~ IНQ 119,6·~. У ~ з ВіД­ ooвJjДIrИм '~ ПQЗJa:МIИНIYJJII раку IINIЮeлЕІНІНЮ fIiВWIiНIO DJPa'11llJИlX :I!OCJItYr JНia 708 'l1ИICяч .RaiPJБОБаіНцlіВ, що бjtJl'Ь!Цl~ ІНа 23.1 In;pIOIЦeнfМ.

стаІн!аВІШ>

росту

114,7

про­

ЗАЛІЗНИЧНИЯ ТРАНСПОРТ НЮJlе1\ТlИ1В. В'1іВІСЯ

111

З

З31ЛіGJmIIЧIНJ~Ї

ІПШІJНОМ

ІНЯ

За цей

дi€jpЖCIJВНie

БрJOiВa ри

ooнrгamllВ

чщс

B~ 217739

ВИІlЮнаuю

JJieJНIНlЯ

CTaJНцiii·

JнaJВаНJ1'.aJiК€!RJая

rJpЮIЦ6Нт.!в.

16aНi!UЇIВ lВatНJ1'аіЖ 1JВ,

ВaJНJТЗЖІН>ИrХ ШІіІ'ІОrнhв

І

за

спраP,iJК

на

П;ОіНаід .ВCT.aJНJOB.ooн:e TQНIНI JВ.aIН~ltВ.

ЗaJМ <J1ВiJIeЩ)НIЯ

~Н'a.

ІЮ

а 'ТаіН10іЖ rІ1'Л<J1Н

нaJВalHTaв;щп.рав­

с'Таrтич,ніОГО rнава.НJтажен­

108 rIJjpICЩeнrI1ЇJВ) . ПPQC'I1OЇ вaгoнtiJВ JЩд ЮiIIJнl~ю IВЗ!НТatЖlною ооерацією ~орочffillO ,на 2,3 ГOДjИIНIИ. ЗВ'ЯЗОК НюUIентноом /райБузла

зв' ЯЗНУВlИIКОНаню пла;н ІНа 105,2 Л!РОЦl€lНта. При ПrЛtЗlНJі 2439 вcrraiНJOIВIЛieНіО 2615 'fеJreфонJН'ИХ апщратЇJВ і 20 '11аКJCQфOНJЇJВ (ЗlaJМI!с:ть 19). 99,6 Л:рrOЦ€Jн:та телегrP!a1М достarв.л:eню у I\СІНlт,рольні сrI'tpjOlКlИ, У п03aJМJmlУл,ому рюці 99,6 пtpOЦIeнrrа. Не ВИИ;QнаIlЮ 0,01 іЩJJщetнrrа lЗ{aМJOIВJIень іНІВ. м.і'Жіна­

реaJЛIоо.цїу

·зв'яз.ку

JНJa'CleJ]JeJНIНЮ

іРfO>ДНі re)l1eфoJНlНtir РООМOJВtИ від заа-альної КЬЛЬКОС.тj.

98,7 IIIPiOJЦeHITa ~1Н!b ІНа мdIсыІмуy теле­ фоНIІ'ІО'МУ зв'язку iYlC!YrНleHl1: ІУ f(Jоін"11ролыніi строки (у 1988 19,3 :п.роцен.та); ІНІВ. с:!льсыкмуy 87.4 (у 1988 99,3 цpщejН!Та). 98,3 ПРОJЦ€iНта 'П'ОіIlllНlOjЩЖlelНЬ ptЩlIjlюфliнaJЦLї y~,HeHi у .КІОІНlТlРОЛ~Ніі C"ГprOOи (у 1988 роцІ 97,8 ПРЮЦelНта). .

я:1<0іСТІ1і. у tOбcлз,і T.oJВi<I,pнкii ~ї СТaJНКХВИJm 10,9 ~тa, . "іІіOOaJМ'ИJНy.лиЙ рік 11,3 проце.нlТa. винонала

ЯКИЙ

з,В,'І1обуоа-

Т€М1I

P€iOC,

стЗіН1О­

У nqpі'ЗН'ЯН!НІL з ,1988 ;р<ЖОМ rВiИII1IYc:R "J'OIЩp.iIв ДЛЯ

rВ>ИІ~ОIТlO'ВJlенюза

npщ!r,

ВШl!yс.ку

-

п~і.в

жавних

централізованих напlтальних вкладень

:с ~ >.

.<.1

""",

"І"'", t: о.

~~ ;>,,,

101,0 90,5 116,3 110,1 100,9 105,0 88,6 104.0 106,9 146,6 100.0 93,2 112,9

100,9 101,8 100,4 107,5 100.4 111,3 69,8 101,6 106,6 146,6 100,0

105,3 100,2 118,4 102,2

95,6 100,4 118,4 102,7

121,4 104,2 93,5 101,7 109,2 111,2

121,4 102,8 100,0 101.6 108,8 104,2

101.6

92,1

100,6 100,5 104,5 127,6 101,3

100,6 100,5 103,5 110,5 101,3

'"

БМУ·35

СБМУ-6

Мостозагї"н ·112

ПДБП-2 Броварська ПМК РБУ-4 БМУ-5 Б3БR ПМR-5 ШБУ·50 СПМR-580 УправлІння механІзації і

автотранспорту

ДомобудІвний номбінат СПМR .ТеРМОіЗОЛЯЩЯ» Разом по місту Управління механІзації будробіт Трест .Броварисlльбуд»

у т. ч.ПМК-8 ПМR·24 СПМН-509 СПМR-503 ПМR-5 РВО « Украгрожитлопобутбуд» Управління механізації

сneЦб~,у

СПМR·l СПМК2 РайШРБУ

Республіканська СПМК4

:о;

:;J~

"Qjt:(

Управління механізації

93,З

112, ,

«Теплицятехмонтаж »

123,0

114.1

Ра.зом по району

103,8

103,0

Разом по місту і району

102,8

102,8

ФІНАНСИ

З

і коштів фондів пІдприємств і організацій введено основних фондів на 2 МіЛЬЙОНИ 918 тисяч карбо­ ванців, або на 5,4 процеНта менше, ніж за 1988 р.

.~

Організації

КАПlТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО З А СІЧЕНЬ -гpyдeнJЬ 1989 :р. за ,pax~iOIК дeIP~

.....= u

ЗЗіМОВ­

За С'ЬченЬ-ГРІУІдень 1989 ipO~y 3!;pвaНro 20951 IІ1ЛiaJН ВІіПЩЦаІНІО lНJa 95,3 прац€iНlта.

100,0

НiЩPIqЦy зБМЬШИJВJCЯ ші' 13,6 МjЇ;ТIЬЙЮJНra нарбов:аащіJВ. GaIВIд<IJНlНЯ

mщ 'iJle!P€'Везе!НЬ

дepoк.aВJНJe

Дос.яг~ заПЛICl/НlOВ.a.НіИІЙ

продуІК''l1И1ВIНICJlQТі

116,5

їх

iВИlК\aНJatНО

цe:нrra.

100,0

.

ТOIВaIp.IJВ

містах.

99,5

npoЦ€lН'l:'a.

ЦИІХ

~ахqфIВ

1\fИ у

100,0

ЛiИ!'OOJМa IООга 'OOВaIpUв Л'eir'Ної ~aвOCТIi ВИЛ;а 34,3 Щ)J(Jf[\€Iн'Та, про:дЮ.Вo<JlЛЬЧJИ'X ТОІВЩРІЇJВ

КOJНaiJIИ

JIJ€\НІНІЯ

102,3

зaJГaiЛIЬНlОІМ'у

ЦРОЩ6Н.та

115,1

100,0

ЙЮНІУ ВиroroвлetНК> 'l1OВaJраюї J~lЩiї ІВ )JjіЮЧИІХ <mroБiИ'X цilнах OНJa 425 мільй(ЩIЇjВ 756 'І1ИІСЯЧ карбо­ БaJНJцiIв. на 170МiJлЬiЙlaН1Jii lВ:ИroТrQВ.JIt' rroвaPIirВ на­

сIЮmИlВa:lJНЯ.

На

97,2

. ЗА МИНУ ЛИН іРІЇіК фоми,'СІЛІОІВііQТЮ 'МltcTД та ,ра­

poдн.QГO

АівТюnіrдrПіPlИЄМС'Т.во М 13209 .Б.ИІ<!ОlНaJIO ПJlaJНJ дохо­

100,0

99,97

споруд.

----------------------------------~-------

109,4 104,5

зацщц ~aJJ1ЬJНiOf1O

очисних

будівельннми оргаиізаціям,и З8 січень~грудень

АВТОМОБІЛЬНИЯ ТРАНСПОРТ

1оо, о 1 оо, О

БYlд)!lвJeлfiliИiX rlЮНJСТJру!ЩіlЙ ХЛіібоза'В.ОД

буді­

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

110,2 104,6 108,3

бyiдJJвелЬ/НіИІХ :КОНrcmРYIRЩіlЙ 1 ОО, О Ш'ИlНJqpeмrOlНlllНіИІЙ OOiBqц 100,0 M~a фаqpик,а «Дwжба» 1 00,0 Д~о-екan€jpИlМi€!Н!'І1аm.JНrИ'Й з.аІвод

відсутнІстю

вельно-кам'яних матеріалів для улаштування Гос­ томельського шосе та фронту робіт, який не пред­ ставив шляховикам генпідрядник (ПМR-15) на

А!ВТОПЦЦIIJpиємством М 13262 за 1989 ,piJк ~­ ве.зеніО 1824 :т.иrаячї ТJO!НiН 1ВІаІН'Та!Жі:в, що 6Lльше пла­ Н)У Іна 4 :'I':ИCЯЧl1 roнJН,. У 'IIQp/LвJНJя,Н1НIl. З 1В4tfoooв:іДЮіМ лоерlraдoм rnooа:~ 1р<Шу юбcJJги IrepeвeзeJ~Ь ЗlНlИІ3ИЛИіСЬ Іна 182 .'l1ИсяЧІЇІ 'ТОНІНІ. Дo~1jp/нJ! ЗіОБОіВ я­ ЗajНJН1Я з усіма пііщцриЄМr С1'!Ва:МИ-3aJМОВНlИ1КаiМlИ ви!}(()­ lНaIНIЇ У nюlВtНJOІМ..У обсязі.

B~'l1OproвeJI'ЬoНIe lІрИIRата~ об' еДНJaJНПІЯ ДрУrка~Н1Я 3іаІІЩЦ алю~ііНlіЄвих

рік

ЗА ДАНИМИ МІСЬКОГО СТАТУПРАВЛІННЯ

І1И'l10ма Івага пос.лу1', НJa~ nРРМ'ИIСJI!ОО!!ИоМИ під­ ll!РИ'EJМiClТ'ВCi:МiИ, у зam\J}lыіQl"уy обсяз:l. лл:amнм.x ПОСЛ1Уг MitC<тa і раЙ'ОІНіУ СТaJ!ЮВНіТЬ 16,6 ПРОЦeJН"l1a. Рщцгoonами rНіaдtaJНІОПЛlЗ.11Н1ИХ IJ1OCJI(Yr lНateeлеНJНЮ

Не В'НіКІОІНI3ІЛИ ЛЛaJН реЗiЛdGalЦiі'і плatr.н.и.х послу r :ра!ДІ1ООItИ .3а..nЛЗJВIНIИІЙ» 94 .3IJ!piOцeнma та • Руса­ НЙJВCь.н.и'Й» 54,8 цpoдeнrra. НаІдІ3ІНО пла11НlИОС ПOOJliYг IНraoeлe,НlНЮ буДіlвель-

Підп риємства

1989

А

1989 р

п.рОМ;ИЮЛ1СIВИМИ

П':,Дl1'PlИЄоМеl1Вз~rИ

оа­

ЙСJНІУ IС1Д€rржаIНlО 85 'м,і,льйонdв IКЗі~оваНЦІВ ПРІИ­

ОУ:11КУ, з 'НИ'х 7,2 мі.льЙана

к.аlрБО,ВСІI:-:Щ1lВ ПСІнад­ nлаIНЮIЗИJ{. У поріlВlНЯlНJНі з 1988 :Р;Сr}ЮМ І1;р.и6утни збі-льшИ1Л'1~СЯ на 9 ПlРЮlЦeJнТіВ. або 'на 7 МіДЬЙСlніrв к з:рбсIВаІНЦіІВ.

Пл.аl:і по ,Нl8.г.ро,маIдЖ€IНlНЯХ ВИlІЮН3rНЮ rн,з 109,2 про­

РІчний план введення в дію основних фонДІв ви­ конано на 82,2 процента.

цента.

У минулому роЦі забудовниками міста і району освоєно 71 мільйон 240 тисяч карбованцІв дер­

фІнаНСОвІ

жавн~х

6 міЛЬЙОНів карбованців прибутку. що на 17,7 про­

централізованих

капітальних

вкладень

і

ноштів фОНДів підприємств, або на 8 мільйонів 940 тисяч карбованців більше, нІж за 1988 рІк БудІвельно-монтажних робіт виконано на 37 міль­ йонів 127 тисяч нарбованц!.в, тобто на 1 мільйон 363 тисячі карбованцІв менше.

Ліміт капітальних вкладень, встановлений на рік,

освоєно на 94,5 процента, а по БУДlвельно,монтаж­ них роботах на 81,9 процента.

Всі промислові

підприємства

Будівельними

оргаНlзацlями.

металургії, виконкому,

капІтальних

вкладень

Броварсьне господарства,

виробниче завод

управління

алюмінієвих

ному нального

будівельних

кон­

С'I1PY:RЦіЙ, ДOlCJIі.щн1ИlЙ зaJВtOД l!нcт.итгуту цроблем мзrre­ рlалознавства АН УРСР, племптахорадгосп • Бро­ варський», державний племптахозавод «Рудня», • Rиївтеплокомуненерго» .

БСЯГ I1iiiдl)МННIX рoБJrr Ів цlJ.OOМУIЮ бу:ц1велынJo­ 'М'СІнтaDКНІШС оргаНJ!baJЦLяx ВроваоPтЩИlНИ CTaJHQ, ВИТЬ 97 'ml-ль,йOlНJiв 58 'NЮЯЧ карбовaJlЩiВ, або 102,& пркщента ,рilчrНtOro ПJLaiНі.У. У порllВiНЯНІНІі з 1988 рстк;ом цей lJJOКазнJИJК зріс на 8 мІ1Lлыйloн;Lв 455 ''І1I:fСЯЧ нар; боваІнщїJВ, або !на 9,5 цptOЦ€JH'тa.

О

Oejpe.д "l1ИiХ,

JC110 ~,~ .вCTatнJOВJre'Нe заВДjaIНIНЯ

ян по генniДpц!ljy, 1J'aI!{ d В.1faСІНІИМІИ СіИJIІЗ.МJИ, -

Бров,ар-

виконали

одержано

цеНlТа бl-льше ,ВСТ<lJНЮІВЛ€iНОro зав,дalНIНЯ (у порl,ВАня.Ніні

0,1 мlльйоиа

Допустили заБОРГО.ванІСть ПМК15, БМУ-35 та СБМУ·6 тресту «Броварипромжитлобуд», ПМН-24 тресту «БроварисІльбуд», СПМR-503, ПМR-5 РВО • Украгрожитлопобутбуд» та СПМR·2 тресту «Теп­ лицятехмонтаж» .

ТОРГІВЛЯ

завод порошкової

відділ капітального будівництва Міськ, дослідний завод обладнання .Факел»,

району

з 1988 р. прибуток збільшився на карбоrваlЩl,в, або ІНа 2 ,процеlН''І1Иr ).

Значно недовиконали ліміти державних центра­ лізованих

району

плани.

О

БСЯГ

роздрібн~го

т.ов~рообороту

державиої

і К!ОопераТИlВiНlОl 11ОiplГlIВЛl, а ТaJКОЖ г,рю:~ад/::ЬКО­

го харчувaJНlНlЯ за ;МИJщу.лий р.ЇН ICKJIaJВ 176 М1JIЬЙIOНrl;в 954,2 тисячІ карбованцІв і у порlВНЯ~l!і з 1988 ро­ ком зБІльшився на 22 мільйоНи 46,2 тисячі кар­ бованців.

План роздрібного товарообороту без врахування алкогольних напоїв виконано на 104,6 процента. БІльше завдання продаио товарів на 3 мlльйоlНl 552,1 тисячІ нарбованців. Обсяг

реалізації

товарообороту

по

радгоспах

досяг 5 мільйонів 507,6 тисячі нарбованЦ!в (в то· му

числІ

товарооборот

ГPOMaДCЬK~ГO

1 'міЛЬЙ()1lf 255,5 ТИJCячl нарБOВlClJНilIjlrв). (ЗакінчеИНJI на 3-й стор.).

харчування


СН О В Е

..Ni

Ж И ТТ я.

Підсумки

3 стор . • 31 січня 1990 р.

18 17927)

виконання

е"оно.мічного і соціального. рова"т,,:! .міста і району за кий» на 56,8, «ABaHгapд~ на 35,8 тонни.

(Продовження. Початок на 2-1й стор.).

СІЛЬСЬКЕ

ГОСПОДАРСТВО

Натомість

1989

М'яса в жив1И вазі (тони) Молока (тоии) Яєць (тис. ШТУК)

ПОГОЛІВ'Я

р.

Велика рогата худоба числі

71734 25771 102835 2704269

корови

Птиці всіх видів

або

\І икулого

74106 25877 109819 2668399

--

силlвський» на 430,9, «30РЯ» на 276,1, «Го­ голІвський» на 211,4, «Авангард»-на 46 тонн. Набагато зменшили закупівлю молока радгоспи «Бобрицький»-на 527,4 тонни. «Русанівський»­ на 74.4, nТахорадгосп «Вогданівський» - на 357,4, радгосп імені Нірова на 243,1. держплемптахо­ завод «Рудня» 264 тонни.

дО

року

Закупки яєць по району зменшились порівняно з роком на 22457 тисяч штук План заготІвлі яєць від населення виконано на 37.1 процента. В середньому від курки-несучки одержано торік 368 штук яєць, що на 10 штук менше, ніж 1988 року. На 1 січня 1990 року закуплено нартоплі 240096 тонн, овочів-- 45941, ягід -·244, фрук­ тів 4363 тонни. Виконання загального обсягу закупівлі овочів склалu 81,9 процента, картоплі - 102,1. фруктІв -- 129,4, ягід -- 56,7 процента.

-

2372 106 - 6984 +·35870

1988

----

І

H~OHaH"" план,у

=-рll:~J~

Приріст. зниженн"

до

МННУЛОГО

РОКУ

-=±=-.____

___ 1989

Найкраще попрацювали торік картuплярі радгоспу «Авангард». якІ перевиконали план вдвічі, а також птахорадгоспу «Семиполківський», радгоспів

р.

Худоби і птиці Молоко Яйця

30055,1 96919,9

111,7 106,5

115,5 - 632,1 109,7 -1825,3

+ 374 + 1794,2

(тис. штук) Овочі всього

323800 4594]

102,2 81,9

1]0.3 100

+82]2 -2796

- 22457 -. 10668

зменшили закупІвлю цієї продунції

Збільшили закупівлю молока держплемзавод «Плосківський» на 517,6 тонни, радгоспи «Нра­

ДЕРЖАВН, ЗАКУПКИ ПРОДУКТІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (8 тоннах) Процент

54,4, «30РЯ»­

нянський».

І ПТИЦІ

+

1988' р.

року

+ 5427 + 4504 -13656

ПРОДУКТИВНОІ ХУДОБИ

на

-

Закупки молока в цілому по району зменшились на 1825,3 тонни порівняно з 1988 роком. Добре попрацювали торік трудівники радгоспів імені 60річчя СРСР, «Гоголівський», «НрасиліВСЬRИЙ», «Авангард», «Великодимерський», «ЗоРЮ>, птахо­ радгоспів «Семиполкlвсьний» та «Богданівський», держплемзаводу «Рудня». Не виконали рІчного пла­ ну радгоспи «ЖердІвський», «3аплавний» і «Придес­

до

-

МИ'НУЛОІ'О

294693 930566 389348

300120 935070 375692

1989 Р

тому . -Свині

1988 р.

або

/989 "Ї"

радгосп-номбінат «Налитянсьний» на 402,2 TOH~ ни, держплемзавод «Плосківський» на 109,4, птахорадгосп «Богданівський» -- на 88,2, птахо­ фабрика «Ниївська» на 121,8 тонни.

ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ ВИДІВ СІЛЬСЬRогОСПОДАРСЬRОІ ПРОДУКЦІІ В ГОСПОДАРСТВАХ РАИОНУ

+

плану

державного

«Русанівсь-кий», «Придеснянський '>, «3авориць, КИЙ», «ГоголіВСhИИЙ». Радгоспи «Жердівський» , «30РЯ», птахораДГОСП «Богданlвський,> виконали план відповідно на 43.7, 41.4, 24.6 процента. Всього на 42,7 процента виконав план ПU реалІ­ зацІЇ овочів радгосп «Жердівський,). Мало продали свочів і раДГОСП1-l « РусанІвський,>, «ЛіткІвський» , «Великодимерський». «30РЯ» .. 3агалом по району

заготівля овочів зменшилась на 1066,8 тонн. А от заготівля зернових культур збільшилась на 332

Нраще за інших справились з річним планом по закупівлі худоби І птиЦІ радгоспи «Пухівський» 202,1 процента, «3аворицький»,170,2, «Жер­

тонни.

Минулого року в

151,4, племптахорадгосп' «Броварсь­ 145,7, птахорадгосп «Семиполківський»144,5, «3аплавний»-- 143,9, «Гоголівський» 138,8, Імені 60-РіЧЧЯ 137,6, «Нрасилівський» СРСР 125,7, держплемптахозавод «Рудня»-138,8 процента. Лише один радгосп --- «Придес­ нянський» не виконав п.1ан, виконання' склалu всього 79,2 процента.

господарствах району загинуло

дІвський»

1576 голІв великої рогатої худоби і 19613

кий»

сят. Середньодоб0'3ИЙ прирІст великої рогатої худо­

-

би по району ~кладає

519 грамів, ПОРUСЯТ - 440.

році

1989

нянн!

з

у

порів-

позаминулим

злочинність у районі зросла на 42,1 процента було зафіксовано 479 Ії випадкІв. Особливо від­ чутні

зростання

ностІ

по

злочин­

лінlІ

розшуку

--- 80

тів. Отже,

кількість

в

злочи­

грuмадських

скоєно у Великій Димер­ цІ 50, Нняжичах40, ГоголевІ 37, Се­ миполках 33, Налинlв­ ці -- 30 та у НалитІ -

29. жаль, за цей

не час

зменшиі

чо­

минулому основному

були

ТИIPlН'ИDC Ікращіжон. НайБІльше злочинів

На

ловіка, то у уже 570. у,

441

у нетверезому стані і розпиття спиртних напоїв

місцях; на 125 --- на ВСУ лищях, ·маlЙдаі:іС.Х, у C:KB€lpax; на 34.6 - I\Вз\р­

лось

відповіДальності

притягнуто

карного

нів різко зросла: з 28 до тяжких; на 130,7 про­

--

було

процен­

.,72

цента

тивної

поруш-

у

затриманІ

громадських

за

появу

мІсцях

сІльгосптехніки

та

на якість ремонту.

громадяни

віком ВіД 30 45 років. Тільки в ли­ стопаді - грудні за це оштрафовано 65 чоловік.

до

СЛІД не

констатувати,

рІдкістю

що

зараз стали

І

пиятики на робочих міс­ цях. 3а подібні порушен­ ня

працІвниками

міліції

було складено 102 про­ токоли. Вони переданІ ноМісії по боротьбі з пи­ яцтвом за місцем роботи .. Не секрет, що зараз боротьба з пияцтвом гро­ мадою дещо послаблена,

ЯК

-ням.

охрестили

неррдинарні здІбності ДЩуни, досі непокоїть на­ шу

уяву,

що

ністративної

відповідаль­

Це свідчить про те, що людьми

місцем

роботи

вання

не

і

за

у

лікувально-трудо­

вому

профlл.акторlї

зна­

ходиться 304 чоловlиа. НайБІльш уражені пи­ яцтвом такі села, як Ве­

лика Димерка,

Гоголів,

сам6nь «На,етрЬй» доб­ ре Відом,ий глядачам не 11Lл'blКИ в нашій кра­ ї'н.!, а й за її межами.

НiЄlЩО.Да.ВНJO а,р"DИIC ти по­ верН(улись

до США в'Ис;тупалlИ

з

І

гас:l'РОЛ.еЙ

Наінa.дJИ, з

де

tВеликим

Солfiсти Зi:lсамблю Тетяна Русова і Оле~­

ca~дP

Васи~ен~о

лау:реати

ВсесОЮЗlнюго

конкурсу артистів ест­ ради відомі вино­

тенденцІя направлень добровІльне алкоголю.

Якщо у 1987 році ця цифра становила 76, у 88-му 134, то У 89му вже 164. Нрім то­ на

соог.о MeтoдIY беЗК{)IН!1'а11П­ нЮil'О ма са?Ку , Пeq:>e1КЮІН&Ю­ чи ОПЮlНеНіТЬв .у то.МУ, ЩО

жа,ЛЬ,

,нас

це

часro

траіПЛЯЄТЬСЯ,

ВИЗ­

НlЗ.НI:!IЯ п.рIИlЙШЛIО до Джун:и раіН1їше за ;руб€'ЖleМ, 'н'їж у рі!ДjНіЙ щ)~їнj. До Джу­ н'и

3alча,стил'И

спеЦіаJJ;і,сти

на

видно

з

пору­

усього,

ріод

коли

У

цей

минулого

року

фіксовано лише у

боротьбІ

же

пе­ за­

6,

з

'Мавці сьК'ої

сучаонюї y~paTH­ та іРЗ-дЯIНJCЬКОї

у ЛЮІ10,МУ 1990 р. труд:івн,!'І~И Броварщи­ ЗУСТlрJЇtНIУТЬСЯ

З

по-

пу ЛЯРIНIЦ'М аlНса,мблем. Оч/їкуються його 'вис-цули в селах: Шев-

альreрна­

Т1У.IВН.ої м.ед!ицинlИ, про. неї ІЮчали ПіИlсати книги ізнl­ ма:тм того,

фідЬМИ задовго до як ДРЗ6ОЛи.ли нав­

ча:ти

СВОІЄЇ

можного

БЮЛIГа!Р.п

райвІддІлу

та

року

уча,сть

у

ЖОВ'l'НЯ

Дж'уна

роботі

спецІалістів

з

бра.ла

КClНІГ;ресу

гомеопатії,

аКУ'lIlYIНJr'ГУРИ та іНШИХ га­ лyзeй аль ТІЄір!!",а-ТіИіВНIОЇ ме­ Д,ицv,і::И. За велиЮіЙ BH€-

СЮІК У tНaIYKY: CrцpёJB~ МИІРУ, ГУМ<lНіilЗJму.

c.J1ipaведл.иIВОС­

тІ

волі

І

доброї

учасники

JЮН~У tНwо.РО\дИЛIИ Джу­ н,у

Даlв:ltташв-ілії

почесним

ОІРде'НlСЬКJИIМ Зінаl!ЮМ і по­ 'ПІОІЧ\~;:JНіИІМ.и ДjИJПЛlOмами рящу aIВ"I1Qр!И!'ООl1НіИХ м!ж.на­ РЩIJНIИIХ

гром~ьких

onга·

н.і~1tй. Ій було таюож ЦРИCiВlООНIО ТИ1J1Y'Л Лицаря­

к,омаІН(ЦО!рІа ВеJlIИНОГО Хре­

ста кор0lл1tвісыгоo ОІрДЄ,на л.ИІЦа1рІв 'МИ\РІУ 1 Оп>рalВeД­

Л,ИlВtClClТ!. А'ТfріИбутом титу-. лу Є ОРіЩelНk:ЬКИ!Й Зlна.К і МaJшія 'З

:lме;нIНIОЮ

TPIO.c-ти­

НIСію 1I голiOlВoН;ИМ уБOlРQМ. П!СДіЯ .конгресу Дж.уна ДаВti'таШВі'Jllі діЇстала кl.1Ь­ ка ці.ка,В'И'Х Зіащюшен,ь вІ;! фіllНIІ і ,наукових цен:трі.В,

Elайсу­

HQЇ м<еIЦ:ИЦИIНИ Джу,на Да­

до-

і:нши;х

.ві:ташв.lЛ;ї в маlН:Т.!ї КОМаІН' дора {)IРдElна Лица,рії.'В МИ­ р,у 'і спра~ejДЛИІВю:сті.

( ФОТО'Х'jJICl:-І:;!ка ТАРС -

кра-

-

не 'РaJЗ

РАТАУ).

До редакіцІ газети звернувся броварчаннн М. М.

сія працюючим пенсіонерам з січня 1990 року.

начальника

і

Наil11PIИк.!,~ці

ЦЬO!l'о

питан,

СИТЮК із запнтанням, як буде в.нплачуватнсь пен·

Пояснення дає заltідуюча міським віддІлом соц­

міліції.

qyЧaJC,ної

ци.м

які В'l1)вчають її меюд,ику. • До,к'l'Сjp а.1ьтеРЕат.ив­

США,

CёJ~a ДЖyuiа

аимПоз!іУ.ма.х:,

йому

г ЛlИбо­

ап.ара'l'.yPИ

в

і

ПРИClвяче-ніИ'Х

Запитуйте-відповідаємо

нас.

3anРОШУЄМЮ на кон­ це,рш

і

дооовltдЯМИ m-іlЖна<PlOдНlИХ

со­

В. ДОЛОТОВ, заступник

«Д»­

Італії, ФРН, Австрії, ГОJLJlЗJН!дії, Югосла.вії,

формувань з

CПJlв­

Теlпер

с.'tіджуютьсІЯ

лише спільні зусилля всіх та

з

часн:іШtOЇ

ціальним злом допоможуть

громадських

«матІї»

явища серйоЗІНЮ

їнах.

цим

чеНIн,ОВОМIУ. Се.м:ИtІЮЛ­ нах. ~ебухо,вl. Нали­ ті. НаЛИіНlі.вЦli та !tн­

смак

за>КОРДіОIНIН І з

д!ОIПО~ЮГОЮ

примусовому ліку-

IJilOHt, 3аIдioнолынютьь слухачІв на будь-який

як

ко,

«Урожайним» шення,

нів,

від

ефе~1'ИіВНliсть

d аналог! 'НІІЇ

адмІністрація радгоспІв та праЦівники вимонкомІв сільсьних Рад,

лікування

~08О\дЯЧИ

ефеtrТ

,

буде і сІчень. На 15 чи­ сло уже скоєно 11 злочи­

ни

клу­

численних

що.

ніяких профілактичнlU за­ ходІв. Стоять осторонь

Турбує й _ зБІльшення громадян на

результати

ВЇТЧИ3Нtи,кі,в.

ШИХ.

уoniХ:ОМ.

ОДИН

Нняжичі. відділення рад­ госпу «ЖердІвський», радгосп «Пухівський» то­

прожи­

проводиться

Запрошує "Настрій' , ан-

в

..ОМ !роКіВ БИсЛась Джу.на,

у

ності 364 особи, вІк яких від 25 до 35 років. молодими

ти,

забезпеченняВ. І. КОСТИНА. ЗI1ilДjНО

ЕСТРАДНИй

спеціалісти

з

ріЗНIИDC

КOНIГI)JIeICaX

її Ме'ТСIд зда:тніИЙ зай,няW гм,не ,мі'СЦIe :в арсенал:!. IдОПOlМdіЖНІИХ 3асюбlв меди­

ванні

виступала на

lН<іІІІк,олоіМ€IН:1 ДЖУ,НlИ Да­ lВiіrrflШlВілі. ФеlНОМен «Д»,

На

за ДРібне хуліганство бу­ .'10 притягнуто до аДМі­

го.

приаг.рас ті

ЦИIН1И.

тому зросла нількість хулІганських вчинкІв у громадських місцях. Так,

з

і

дос.nіджень і міфи з ле­ гецдами. Двадцятв 3 лиш­

впливає

1988 роцІ до адміністра­

с.ПіОір:И

бон зв'язала иаукові фак­

ремонт

у 1988 рсці. Це пояснюється тим, що технІКа весь час використовується, мало запчастин. У багатьох господарствах не вистачає механІзаторів. що теж

ників аитиалкогольного закооодавства. Янщо у

Баг.aJТО роКіВ .не вщуха­

ють

вантаж­

йде

НЕВЕСЕЛА СТАТИСТИКА У

миру і справедливості

них автомоБІлів у господарствах району. На 1 січ­ ня цього року відремонтовано всього 202 трактори, 27 зернових комбайнів і 159 автомобілів. Ноефіці­ єнт готовності техніки значно нижчий, ніж було

Повільно

3більшили закупівлю м'яса радгоспи «Нрасилlв­ ський» на 83,3 'ГеІНІНіНІ «Боб;рицblКИ'Й» --;-на 82.7. «3аворицький» на 69.5, птахорадгосп «Бровар­ ський» на 52,7, птахорадгосп «Семиполкlвсь,

поро,

Джуна-Лицар

на­

РОДіНЮ'Ї уК'раї'Н.ської пЬс­

н·ї.

Н. ЗАЯРНА, референ1' товариства «3нання».

:із с:таттею

4

3ак.ону СРСР вЇіЦ 1 щрп­ НІЛ 1989 tp<Щy «Пра}!le­

BiJ!jtrJJ:a)JJHi

заХОідИ

по

ПО­

'Иlр<аЩЄ1Н1НЮ пенсІйного за­ ООзпече.нtНlя та соціально­ го

об;с.луговува.нiНJЯ

л-е.НlНЯ» з еі:ч.н1Л IJelЮtї ІЮ 'lВiiн:у рам,

1990 ,ро,ку !lIeНiCIЇIt)}fЄ­

яні rrp.aцюють ,на

садах 'робі:llН,и,кіІВ С'трііВ,

lНасе­

а

також

і,НВЗJJ;іднс;сті

hНlвалІ\Ца/М чу,gатись

та

П€lНІСії

по

црацюючtН,м

буi/l;.УТЬ у

по­

май-

виплІЗ.­ ПОВ1НОМУ J)O..'Jo

M~p.i,

без

одержу.вшюї

,вра·ху,ваiНJiЯ за,РПJJa'ГИ.

I1elНlCdї

ПJpaЦюючtИМ

дУТЬ, як 'Wва11ИlСЬ

d.

ми.

бу­

IраIНЇш.е, .БіИІпла· t~р.иєм.с.'І1Ва­

При цьому їм необ-

X'Ї\ЦjНlO

керув:а:l1ИСЬ

НlЗ.i3вaJНІОЮ

С"ГаТ!'l1ЄЮ

ви:це-

3ако-

НіУ. ЯІКа- IRЄ.тyшIi.!Ja.Q- Д:іІ&. ~.

1

clЧіНЯ

1990

:рону.

Зз,мї,на.ДОРУЧ€lНЬ відді­ ЛІ!ІВ ооцза.безпеченlНЯ на в'ИплатtY IІ!'еНiClI'Й цровади­

тись поки що не буде, бо НіООабlЗlРОМ б(уlде n;piИ.ЙIНято ІН/()В;И!Й 38дюн ,прп пен~lХ.


4

стор.

• 31

січня

сН О В Е

р.

1990

Ж И ТТ Я:.

ом

18 (7927)

СОНRЧВІ ВІТАнніІ БРОВАРСЬКОМУ ДОСЛІДНО­ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ.

ОРДЕНА ДРУЖБИ НАРОДІВ БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ

слюсарі-ремонтники, с.7fюсарі-складальники;

-

потрібні на постійну роботу:

електрослюсарі

по ремонту і 06слуго~

вуванню обладнання; і

обслуговуванню

обладнання; -сушильники залізного порошку; - машиністи дроБИЛЬНО-ПОМОJlЬНИХ

ма-

N!! 330 до

зупинки

«Завод порошкової металургії».

Телефон

на

тн

N9

І і НІ!

спект 50-річчя ВЛКСМ.

будує

в

житлові

Броварах

будинки.

м.

Борвари,

лікувально-оздоровчий

Режим роботи Прийом ні

-

з

-

дні:

Бровари,

вівторок.

для

Вихідний

своїх

Житло комплекс

-

неділя.

Звертатися

можна

з

-

на

за

адресу:

6. майстер

ІНЯ

:м1lcilЩl.в) •

суміс­

.

/ цодamи

зааву на іМ'я ~.

за бригадним методом та на окремих ділян­ ках в

Jн.аq)8.ВЛeнJНЯ

різних частинах

100-140

міста;

крб. Робота

J,

1ЩДаЄТЬСЯ

господарства,

відділ

I<Y1IJ1OOВoCl

кадрів.

квадратних метрів

сneцlальнос.тям.и,

JqJб. ІВ мІсяць,

30

Запрошуємо всіх бджолярів-аматорів взяти

.~.

nepeп1дгO'roВ'Ка

за

Та:Ю!МИ

участь у конференції. Рада районного товариства бджолярів-аматорів.

CilliЩlaro.lНос-

l(o.neKTItB Броварського молокоз.·воду висловлює співчуття ДОРОНІНІЯ АIМ'ОКОНІі Павлівні з прнводу ті ті б.Т.,IІ •.

тямя:

ДО ВІДОМА ОРГАНlЗАЦIА МІСТА БРОВАРИ Київський обласний ремонтно-виробничий комбінат зніме в оренду приміщення площею

100

щенні райвнконкому, 4-й поверх, відбудетьсfi' конференція бджолярів-аматорів міста і ра­ йону.

П'ОчзТiOlК iНI!IJВЧ3/НІНЯ З cWчllЯ иtСЯоЦЯ 1990 року (по мІрІ Jro:ип~.н.я ГРУІП). ДО відома керLвникtв Р8Дl'OCПLв. Підпрнємств та організацій На баЗl1 ОПТУ-25 з dIЧюI 1990 lId"Y ~Я

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Шевченка. 2-а. Броварське виробниче управ­ 'комунального

ДО ВІДОМА БДЖОЛЯРІВ-АМАТОРІВ 3 лютого 1990 року об 1I годині в примі­

аf'})OlIJPlaМІИІСЛОIЮl'О

ОJЩpЖyЮТЬ ~ ОБ iplCmfl!ptl

за бригадним методом. погодинно-преміальна оплата праці.

ління

n.lІЦпрнєМC!'ml.a,

об'E'.jQ~, iДOВtJJД~ з іИkщЯ 'цpfQЖIИJ!ВННЛ.' Учm, Чtо IНUчa.кm.cя зацнми

на постійну роботу водії 11, ІІІ класу для роботи на сміттєзбірних машинах. серед­ ня заробітна плата 250-300 крб. Робота

-

тaoJ\l

І

oв.JIДOЦ11ВO (a~) ,про осзІ.т,у (ОpI01llна.л), ClВmrmoпро !J!EI,1>tWКetIНЯ(орИГJllla.л). ~ дaв:~y{cМPмa .NЬ 086Ш) .. 4 фartoкap11ки розМlpJм 3х4 c:aнrrюte'I'Iри.

-

для

Пропозиції подавати на адресу: Бровари, вул. Радгоспна. 1. Тел. 5-45-98. АДМІНІСТРАЦІЯ. • Новая жизиь:> - орган Броварскоro городского KrH,HTeT8 l(о .... униСтической партии УкраинЬІ.· ropoA' ,~Ю)Го и ра йонного Советов народнЬ!х депутатов скоіі областн. (На украИНСIІОМ ЯЗЬІке).

І(нев,

Редактор А. ВОЛОШИНЕНІ{О. Газета выоднтT С 17 апреЛІ! 1937 года. Дии выода:: ВТОрIІИК, сред., пятница, суббота.

~~•• pc~.a

комбаЙ.не~оБ

~

маЙlCl1)pllВ

lКомбаЙНjIS

ДOНr 1500.

«Нива.,

КСК-І00. 'fII)IaIICOOIp:иcrr:bв 'l"paJКrropioв К-701. Т-150 •.Т-150К. Ma1lIJtiНJl'Oro ~

~). На щурси по Піі~ ~y

.

·м,з,тн нaatpaJВJlle!mн:я ~ємcт.вa 'і вI\jДjpIsWК~

І{олектив

(C11pQК .н.авчaJIНЯ

1-3

виробничих по­

треб по розвитку народних промислів.

-

від-,

Кооператив «ІнІціатива:. повідомляє: збори батьків школярів. бажаючих підго· туватися ДО вступу у вуз або середні спеці· альні навчальні заклади 3 математики. му­ зики. російської мови і літератури. а також іноземної мрви, відбудуться 10 лютого 1990 року о 19 годині. Адреса кооперативу: м. Бровари. вул. Шев­ ченка, 21. каб. 310 (школа-інтернат).

ЦриАма<ють'Ся lO$LКи та .щtвчaта IНJE! МОJlOlд.ШI сіМ­ надцЯ'І'И З mJlОІВiIf.НIOЮ 1РОК,1Ів, що мають ooвt'1W за

для 9СТУП'УВ у,чил·ище Інеобхl~

механізації,

міське споживче товариство повІдомляє: магазин «Книги» приймає від населення літера1УРУ підвищеного попиту за договірни, ми цінами. Меблевий магазин приймає від населення меблі на комісійних засадах.

5

8 -1 О 1J(,JIaC!1в.

Управління

404-17.

Броварське

vіlcяц:Iів); 'І1раК'1'qp1llClТ..мaIlИllН!lст ІІІ клацу (строк fl3dJЧан-

6

УПРАВЛІННЮ МЕХАНIЗАЦIl ТРЕСТУ сТЕПЛ ИЦЯТЕХМОНТАЖ:. на постІйну роботу потрібні: машиністи баштових та пневмоколісних

За довідк~ми звертатися: с. Княжичі Бро­

четвер

чо3іНJНЯ

-

чи в бюро по працевлаштуванню. АДМІНІСТРАЦІЯ.

варського р-ну. діл кадрів, тел.

БЕРЕЗАНСЬКЕ СЕРЕДНЄ

ництвом прибиральники вулиць міста. серед­

ня заробітна плата

-

ПРОФЕСІRНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ .NЬ 25 оголошує прийом ~'ЩIjВ за спєцlа.льnюcrrям.и: оВО,Аt.й авroмoБJiJJя ,кarreroplI еС. (СТРОК ва.в­

з

5-31-39

кранів.

14.00.

щоденно

250

---_._----------- ----

Лебідь Іван Іванович.

на­

дJGII\Y.мjeIН!Т,и:

роботу

тел.

вул.

цілий день;

середа. п'ятниця, субота

вантажник.

ка до зарплати в залежності від відстані ЛО

9.30 до 21.00.

понеділок,

тракторнст;

об·єкта. . Звертатися: м. Бровари, вул. Кутузова. 8а,

токар.

м.

автотранспортної

крб. Бровари, Броварському районі і в м. Києві. За роз' _. ізний характер роботи виплачується надба~­

;

коваn.ь,

ремонту

Середня заробітна П.1ата СПМК-2 працює на об'єктах в м.

Тушки птиці мають бути обсмаженими, тре­ ба видалSlТИ всІ внутрішні органи.

ДАРСТВА терміново потрібні: і

-

БРОВАРСЬКИИ КОЛГОСПНИА РИНОК здійснює копчення' М'Slсопродуктів 1 птиці

БРОВАРСЬКОМУ ВИРОБНИЧОМУ УПРАВЛІННЮ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОпостійну роботу

про­

АДМІНІСТРАЦІЯ.

медсанчастиною. їдальня. Звертатися на адресу: 255020. м. Бровари. вул. Горького.). мікрорайон «Геологорозвід­ ка». Зупинка автобусів «Біла Діброва».

на

С.1юсарі по техніки;

терміново потрібні: водії для робот~ 'на авroмобілях-само­

дається згідно з чергою. Є відомчий дитячий садок.

мулярі; плиточник-облицювальник; склярі; слюсарі~монтажники;

7. РаАпобуТК6мбінат,

м. Бровари, вул. Леваневського,

Експедиція

зварювальники;

БРОВАРСЬКІН АВТОБАЗІ 16 2

житку.

співробітників

монтажники сантехнічних систем та об·

-

ладнання;

2.

стерні сіл району. Звертатися на адресу:

СПМК-2

конструкцій;

Щолковська. Віміл кадрів. 'fелефон: 32-4-95.

період роботи на дІльниці виплачується по­ льове забезпечення. Робота по ковзкому графіку. Одинакам (при наявності прописки у Броварах) надається ліжко-місце в гурто­

ОНУКИ.

на постІйну роботу потрібні: монтажники стальних та залізобетонних

-

5. Кравці верхнього одягу і легкого жіно­ чого плаття в ательє Micta і швейні май­

Звертатися на адресу:

водії категорії «Е»;.

здо­

ТРЕСТУ «ТЕПЛИЦЯТЕХМОНТАЖ:.

комбінату Н!! І (пров. Тупий, Н! 1). . 4. Приймальники в банна-пральні комбіна­

-

склад;

ДІТИ.

БРОВАРСЬКІ.А

РААПО6УТКОМБІНАТУ

крб. Тесляр в ремонтну бригаду, середня зарплата 180-200 крб. 3 .. Оператор в котельню банно-прального

(тягачі)

муляри II-V розрядів; теслярі IV - V розрядів; - бетонувальники І-ІІ розрядів; - електромонтажники II-V розрядів. Оплата праці за І\jнцевим результатом. За

-

АДМІНІСТРАЦІЯ.

скидах, КамАЗ-551 І, КрАЗ-25б, КамАЗ-5410

електрозварювальники II-V розрядів; слюсарі-монтажники II-V розрядів;

міцного

5-03-36. Відділ кадрів.

БРОВАРСЬКОМУ

У зв'язку з організацією бурової дільницІ по будівництву й обслуговуванню водозаБІр­ них споруд (свердловин) на територІї Київ­ ПОШУКОВО-ЗЯОМОЧНІЯ ЕКСПЕДИЦП ом 60 на постійну роботу .потрібні:

65-річчям

Наша адреса: м. Бровари, вул. Кутузова,

-57.

відділ кадрів.

ської області

з

щастя.

ДРУЖИНА.

180 2.

Для тих, хто не має вказаних професій, завод забезпечує Їх придбаННJI в заводському відділі підготовки кадрів без відриву від ви­ робництва. Оплата праці по вказаних професіях від­ рядно-преміальна. режим роботи - змінний. Звертатися у відділ кадрів заводу. Телефо­ . ни: 9-34-45; 9-34-27.

Іхати автобусами N!~ 1.

._

на постІйну роботу термІново потрІбнІ: І. Маляр, середня заробітна плата 160-

- токарі; - фрезерувальники; - шліфувальники; - . електрозварювальники.

до·

ров'я; довгo.nіття.

інженер-конструктор 1~2 катеГОрll.

шин;.

вантажник

народження.

Бажаємо

рамники,

.

слюсарі по ремонту

-

від

дня

вітаємо

ХОМЕНКА

Романовнча

різчики плазменного різання,

наладчики пресового обладнання;

серця

люднну

Олексія

електрозварювальники;

пресувальники;

щнрого

нам

терміново потрІбнІ на lостіАну роботу:

ПОРОШКОВО. МЕТАЛУРГП ІМЕНІ БО-РІЧЧЯ РАДЯНСЬКО. УКРАІНИ

-

Від

.

IJO'1"P16.Ho

П~ІЯ

Брова·рського

співчуття

ЛУІ{АШОВІЯ

смерТі

ба1'''&•.

ті

Педагогічннй

цро

співчуття

колектив

молокозаводу Гал"", і

середньої

вчитмьці·пенсіонерці

8аСIIJIі·виі з ПРИВОДУ смерті її

за еJJyхачаМ!И КУРІС!,В зБEm1,гаЄ'Т'ЬСЯ за.рООlт.на пJl3-

висловлює

ТереНТіЇВНі

Шко.лн

Н.

з

6

ГOPДI€HI{O

щире смер·

щире приводу

ВНСЛОRЛЮЕ Валентині

.. атерІ.

та за м1сцєм OOНIQВ.НOI pюtjaI'и.

Адреса училнща: oб.лaqrt. вул. ЛІеЮІна.

256210, 34.

Бepe3aJНЬ

АДРЕСА РЕДАІ(ЦІІ: 255020, 1<818CIiQ ТеJOефоllИ: ре.... КТора 4-0'-78; засТУ••IІІІ. .'ДПО~АU""ro cellllЄТa,. ............)'

• coulall••• X n.t'8.. '.форм.~1Т 5-13-9і.

U,..,.l:

06.uсиого АА,..

AHlta,.. KIIi_.ro

oLtac1'lo, ...

'К......рства "КТ'. • lіІас_т

.t-... . ..... .,. . сар•• ах

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

Бровар., 8У". КИЇ8ська, 154. ••.ТТ. - 4-04-81; - 4-13-28; ........... )' .po".c"Mocr' ро6ет. 4-04-81; ........... )' р..... о·

ре....Ктор& ............)' • •pтI •• oro

c ... .c•••r.

4.-12; ...........)'

уарам'." т Ьі_

КиІоськоl

.lІАа ••цт.. ~..

l18J1іrрафlі І ~8C.,•• ,

Індекс друк

"ованиА

61285.

офсетний.

а"куш.

Обсяг

І АРУ·

Тираж

15.345

IІримірників.

3аМОRлеlfНЯ

•• JIJК.oaoi

114.

торгіМі.

N! 521.

#18 1990  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you