Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАЯТЕСSI! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І

КОМ)' НІС ТИЧ Н О І ПАР Т І І )' КРА І Н Н. ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКО' І РАйОННО' РАД НАРОДНИХ Газета виходить 3

*

17 КВІТНЯ 1937 РОКу

ОСТАННІМ ЧАСОМ все більше інтересу ви­ являють бlзиесмени-аграриRКИ,

фермери

США,

Каиади, Аигліі та інших капіталістичиих країи до роботи тварниииків ордена Жовтиево1 Рево­ люцІї держплемзаводу (,ПлосківськИЙ!). Мниу­ лого року вонн не раз відвідували це господар­ ство і цlкавиJlИСЯ, як трудяться місцеві працlв­

иики ферми, як поставлена

селекційна

справа

у галузі.

ВІЗИТЕРИ

*

,N'q 18 (7719)

ведення

галузі

у

госпо­

рів

на

думку ,

Після огляду господар­ ства у робітничій їдальні за чашкою кави відбула­ ся тепла, задушевна бе­ сіда. Герой Соціалістичної Праці, директор держплемзаводу П. Ф.

ді

по-дружньому І

цього

разу

ПЛОСКівчани гостей Із США. Перш ніж приїха­ ти на Київщину, у Плос­ не,

америнаиці

нІлька

днІв були гостями СТОJlИ­ ці нашоІ БатьнІвщини, Тут, на манеЖІ Моснов­ ського Іподрому, фермер

АНТQНІ

Серосlмо І пред­

ставнини

гольштинсько'(

аСОЦіацІІ США передали племслужбl Держагро­ прому СРСР племІнного бугая гольштинсьноІ по­ роди по кличцІ «Друж­ ба». Він переданий у Київську область, в

ни, телятники приміщення, в римуються

та яких

нетелі

іншІ ут­

та

ін­

шІ види худоби, дійне стадо господарства. ЦІка­ вились його продуктив­ ністю, нІв

складанням

для

груп

раЦіо­

корів,

зо­

в

що

тому,

клітки

леНі близько одна біля од­ ної. Топ у, коли захворіє одне теМІ, то хвороба мо­ пере.\атися

як

рощування

ведеться телят

ви­

холод­

ним способом, селекцlй­ на робота У галузі. Гостей вразила чисто­

племпіДпри-

нях І на території тва­ ринницького мІстечка. ВІд цього вони залиши­

сприятиме

лися

воІ

лІн!І

но­

високопродук­

тивноІ худоби . У держплемза в о Д І «Плосківсьний» бізнесме­ ни-фермери побували у тваринницьному

Вони

містечку.

оглянули

норlвни-

задоволеними,

кільки

не

ос­

сподівалися

таке лися

побачити. ЦІкави­ також побутовими умовами працівник і в ферми, їх оплатою праці, рентабеЛЬНіСТЮ галузі. Словом, всіма аспектами

і

на

щоб

телятами стави­ від другої на

силосування

ництва,

супер­

перспективи

витку

галузі

у

роз­

господар­

ВОНИ

минулого

одержали

по

рів

від

молока

року

літ­

12500

корови

в

корму

засвоєння каНЦі

енергії

його.

плосківчанам,

значили,

що

у

науковій основі, правиль­ ному відбору високопро­ дуктивних корів гольштин­ ської породи для дійного стада. Вони працюють над тим, щоб в найближ­ чий період надій молока

сують у себе.

рів

на

тисяч літ­

15

корову

по феРМі. Під час звернули

в

Цілому

бесіди увагу

цього Гості

щоб вони так робили і в себе . Водночас фермери вІд­ заводі

до

кукуруд­

зу дрібніше і від тільки виграють.

цілому по фермі. Цього добилися завдяки веден­ ню селекЦіЙНОї роботи у тваринництві на високІй

довести

на

Амери­

«СіЧУТЬ»

порадили

ху­

більше,

краще ,

держплем­

ніж

<"иготовляється

у

них ,

корнаж

з

качанів

кукурудзи .

Тому

досвід

плосківчан

засто­

У підсумку бесіди як американські бізнесмени­ фермери,

визнали, мін

так

і

господарІ

що зустріч,

думками,

об­

досвідом

були корисними для обох

кореспон,

.роз'ЯClНЮЄ, пенсі-о:нерів се­ РQЖi.ВJ<И Бро,Вajpс.ь.ного

I',pyura ла

ра!ЙOJ!У

в

тивному цП

своєму листі

rrpoСИtЛа

ЯlВJJIЯ€ ле~я

1

до

pe.дalК­

пояскнти,

собою

ІОу'ВaJНIНJЯ

.!(олек­

сам<>оподат­

сІльсмюг0 цри

що

я~их

насе­

умовах

во оо 3Ід1йс нює'\'ыся .

п'РOtlюмеmу;вати ЛИleт .ми дуючого.

Щ)J]~НЛИ заві­ ~Р()lJ3арсьним

рalЙфllн.вlдд1JЮМ А. І. Со.т­ нич e'Н'J(,a .

у

ClВо'і.й

вl.дповlдl

вІн

« ... само·

депутатів,

Само­

проводиться

оподаткування о.ргані­ зує сlльсьна Рада народ­

згlдІНО Уиазу Президії Верховної РаДІ!! УРСР від 23 нвіrг,ня 1984 року

про його введення прнй­ мають загальнІ збори гро­

оподатнува.НlНЯ hace-леilJ.НЯ

«Про

сільського

самоо;податнування

сlЛЬСЬ<Но.го

н;асел,ен:ня».

Самооподаткування про­

водиться цевості

цей

що

родннх

з

в сільській метою

міс­

залучен­

ня додатковнх коштів для здійснения заходІв по благоустрою І соціально­ культурному розвнтку на­

селених пунктів на терн­ торії сільської Радн на-

3К ДОПО~ІОГТП ІІЕРЕБУ ДОВІ?

них

депутатів.

мадян,

якІ

дано.му

ті.

прожнвають

населеному

в

пунк­

Рішення загальних зб~

рів

громадян

дення

є

Рішення

про

прове­

самооподаткування

обов'язковнм

мешканців

пункту.

для

Загальні

громадян

розМіри

всіх

населеного

збори

затверджують

платежів

по

са-

«Нехай кожний вик~ нає свій обов'язок» вважають члени ініцlа­ тивноі групи, яка оргаиі­ зувала в Ярославлі рух сприяння

перебудовІ.

У

мІстІ пройшло кІлька дис­ кусій

на

стадіоиі

НИК!),

обговорювались

резолюціі

ХІХ

«Шин­

Всесоюз­

ної партійноі коиферен­ ції «Про гласНість!), «Про боротьбу

повинні для

з

бюрократиз­

які

не

перевн~увати

господарств

колгосп­

ннкІв, а також РОбітннкІв і службовців, пенсіонерІв та

інвалІдІв,

~o

прожи­

вають у сільській Місце­ вості, два карбованці. А для інших господарств - до чотирьох карбован­ ців

на

рІк

на

одне

гос­

подарство.

ня

Питаиня про звільиен­ окремнх громадян від

сплати

сум

самооподатку­

ваиня вирішують також загальиі збори села».

тивні чи

\Міркування.

актнвну

Беру·

участь

у

спо­

"'ах, бажаючІ малн змогу виступнти перед мІкрофо­ ном, розповісти про набо­ лІле, висловити свої про­ познції.

центральному

мІському де

мооподаткуванню,

ня

дискусій,

слухати

реагуватн

і

вміН­

правильно

на

сказане

-

адже можливість вислов­ люватись діставалн учас­ ники з різними, часом і

МОМ!), а також вииосилнсь

ПРОТИJIежнимн

на обговорения пнтання про жнтлове будівництво, продовольче забезпечен­ ня міста. Всі ці питання

у

дискусП

«Шиниик!)

думками.

на

беруть

стадіоиі

ну участь керівники Яро­

кожнІй дискусli, чимало було спірних моментів,

8JlСJlОВJIЮВались

мітет

цію

жваву

учасникІв.

реак­

Як

і

в

суб' ЄК-

мі

партії

рішень»

ДИСКYJCії,

яну

фор­ прОВіВ

i-нстР'У'КТо.р 'В1!дд1лу

комсо­

мольських О.рганізацl!Й ЦК ЛНСМУ ОлЄ'ксій Ф1РіСтен­ ,ко. Спочаrr,НlY вilн ЗУПИНу'tВ­ ся ка аспеюах цієї робо­ ти, 'потім вІІдпов1в на чис­ леffiні запитаНіНЯ, учасни­ ки дю::пyrr.у 06говорилИ1 KOIН,кретнІ ситуації.

При проведеннІ дІлової !'Іри «НОМІСом<>льсьнІ збо­ ри»

с.та·ви.1LОСЬ

виходячи

з

за:8tда:ння,

статутних

ви­

мог, обрати найБІльш оп­ тимальниlЙ варіант прове­ деНН1Я

цього

допомагає

з

ми,

проходив

радян.сЬ'ннми

·ВL.ЩпОЧИНJ\ \ таНJНЯ ,ня

ЗмІстовним

господарську

фкавої

в

Інфор­

необхІдних

увагою про

знань

.се.мlнарі lВатаж'l(И.

слухали участь

при­

молодІ

ІВ У'П'РЗJвлl.!ilнl вир<>он:ицт­ вом, про ПРа3!ила облl:НУ ЧlЛенLв ВЛКСМ. З немЄlНШИОМ Інтересом П:РОІЙшла розмова за «:КРУtГЛИ'М СТОЛОМ», у Я'Кій взяли участь ДРУіГИ'Й сек­ ретар м.lсЬН'кому паlJlТІЇ О. М. І щен.!(о , заступники голlrв

міIСЬ~И:КОfИ{ОМУ

оргаRlмЩ І,

зауважень,

пр~

висловлюва­

них.

З іНіціатнвною групою иедавно зустріnися пар­ тійнІ і радянські нерівни­ ки областІ. Вони позна­ йомилнся з платформою руху,

основними

иапряма­

ми в його роботІ. Рух ставить А8ння партії

суспІльства.

ступає

соБІ зав­

сприяти курсові на перебудову, де­

мократизацІЮ

го

за

ство­

фон­

мову

спектив'и

про

пер­

РОЗВИІТКУ

Перед ми

цього

радянсько­

ВІн

розкриття

ви­

комсомольськи­

активістами

виступР.в

перший сенретар кому комсомолу

мІськ­ Олек-

санр Лосєв, нІкого не З<l­ лишив байдужим виступ другого секретаря мили Щи.рської .

Люд­

А ЯКЩо. дІодати, що У вiJIыtйй від роботи час .н,омсо~юльськl ,ПjpОВОДИ\1lИ

ЗИ,граш

дали

антив;сти

Wiскоте.ну,

Л<JТЄреї, що.

со­

п.рогля­

В1деОфl'ЛЬМИ,

с.нааarrи ,

можна ceM~Ha,p

Уlда'вся.

Особл.иво важли,вим він б~lВ д,ля

НО,Есобранv..х сек·

ретарів, р.фодемо НС'І'Р'У'В2В зац;'ка,ВЛЕIН,сть молоді по­ діЯ'М'И.

",раїна,

І

на

по

молодіжного

'В,ели

організацІєю Місця прове­ дення дискусій, приймає представинкІв інІцІатив­ ної групи на їх прохання, зацікавлено вивчає всі ре­ ЗОЛЮЦП дискусій для

лнсь

організацІ.

BepJCHbOro днтя­

трикотажу

РЄІН:НЮ

на·р'ОІД.

якІ

дру.

O3IIfайОМИtЛИ( л

СОМОЛbC:bJ{ої

В. І. Власен,ко та ,ра'Йви­ КО'НІІЮМУ Я. А. Стеценко, други.Й секретар о.б.КОМУ .КОIМlСОМОЛУ О . Деркач та і'НШі. Тема бу~а а.нтуалЬІНОЮ : « ВGає-мостосу.НІКИ комlте-

позицій,

І

з досвіДОМ пе,рвИJНlНо.ї КОМ­

ді-

комсо­ со.ціа­

змагаНtНя

одержали іНа ,!(омсомольс:ьк~

З

був

.руху .

ЯJJ.Ь;НiJcть КОМlітеті:в МОЛIУ, оptгаlНізацію

СУТНІ

ТВQРЧИХ

гий ,день семІ,на,ру . Уч:?с· ники його дlзнал; ро ФінаlftCов'І справи, t>юджп мlicької І}(ОМСОМОЛЬСЬКОЇ

,ду,

І

молодіЖIfИХ

району.

ла Iha-в.чаffiН'Я M,lcыJJ(cIIм.yy

Га'нна Сєри.нова.

пи­

створє.н­

об'єднань, коопераТИВіВ і їх РОЛІ іВ життІ мl-ста та

чого

Ікстру:н.тор комсомолу

Тут

також

е,к,оло.гїі.

фа6р,иlКИ

заходу.

органа­

Vlолоді».

Пlо/рУШУВёІ:НН:Я

З діловодства у перВИНІН'іlЙ о,ргаНізації прове-

актив-

славської партІйної орга­ нізаціі, радянськнх орга­ нів. У цьому співробіт­ ництвІ вже є позитнвнl результатн міський K~

ВИКJlнкали

контроль

побудова.на

контролю

За останиій час зросла культура

і

ВИlНонанН1ЯМ

мації

1------

сел

за

БY1JJа

Багато

ИКИА

ми І гро-ма'~ьними. орга­ IнізаЦіЯtми з питЗJНЬ орга­ IнііЗ<Н(И праЦІ. побуту і

роботи

КМН розповіла Ін.стру.н­ тор обкому номсо,молу ВаtЛІЄ'нтина ПоЛіlНарчи,н .

Самооподаткування ------на

організацій,

січия.

cыоїї

л іСТИІЧ НОГО

дент.

гос п ода-

комсомольськил

став семіиар секре­

тів комсомолу з партійни·

Про

громадський

гості

.району

Ленція - пра н тин У м «ПланувaJНWI НОМІСомо.ль­

сторін.

А. ГАВРИЛЕНКО,

подією в житті

первинних

20-21

кукуруд­

витрачає потрібно,

тарІв

під

НіЖ

трудового

соковитого

доба

Важливою

організацій міста j

як

зи крупно її подрібню­ ють. На думку гос­ тей, це теж неправильно, го

не було

інші.

порадили,

виків

А'мери,каНJCЬКІ фермеlРИ поділилися своїм досві­ дом, успіхами в роботі.

тували,

постав­

бо під час поїдання тако­

стві.

гляд, годІвлю і роздою­ вання їх, а також первІС­ ток. Разом з цим розпи­

господарст­

ними

розповіли про підсумки роботи тваринників за минулий рІк, про передо­

.високопродуктив­

ємство республіни, що В Переяслав - Хмельницько­ му районІ, де, можливо, виведенню

і головний зоо­ П. Т. Мелешко

3 коп.

Байдужих

хо­

Справа

віддалІ 2-3 метри, це роблять фермери . У держплемзаводі

органІзовано

до­

в

з

клітки з ли одну

них,

ян

ведеться

способом.

ві

Ціна

іх

телят

лодним

Вони

·~pE.lМa

та і порядок У корівни­ ках та інших приміщен­

центральне

Волоха технІк

на

*

року

1989

держплемзаво,

неправильно

час

Тепло,

ЩО ,

У

вирощування

же

613НЕСМЕНИ .. АГРАРНИНИ У ПЛОСНОМУ

зустріли

те .

дарстві.

АМЕРИКИ

3

BtBTOPOK, ЗІ січня

я'l(ими

ЕЄсь

Олександр за в ItДУЮЧ И'Й

живе

наша

раДР.lnСЬКИЙ

ЖУРИБJДА відділом

КОМСО'МОЛЬСЬКИХ

оргаНі­

заЦІй

КОМСО·

Micы!(,ом-уy

мо.JI(Y.

гідності особи,

альну

за соцІ­

справеДJIИВІсть.

у ньому можуть брати участь комуністи І без­ партійні, комсомольцІ, вІ· руючі,

ННХ

предстаВНІІКИ

неформальних

рlз­

об'єд-

иань. УчаCНJIJCИ руху сприяния перебудові Під­ тримують громадські іНІ­ ціатнви по охорОНІ приро­ ди, пам'яток історіі та культури, боротьбІ коголізмом ...

з

ал­

• у днскусІІ з житло­ вих питань бере участь першнй секретар Дзержинського райкому партli

Г. Захаров.

твор,

.чих можливостей людини,

за утвердження ціввостей

(ФотохронІка ТАРС РАТАУ).


.....

2

нове

сторінка.

~~~~

ти

Г

ТРИМАЄШ У

Людмила

Степаиченко,

ц10нервожата

мІської

школи

-

як

ХОТIiJJОСЯ

пра.цеВJIаШІГу!Ва;ння

молод:I,

якtlI: ще не ви.ПОВ-НИЛОСЯ

16-ти ,ре-

гектарну

пло.щу

о.во.чlв,

вирощуваних

За

Гідро.понlки.

Хо.ч працю­

вали

по.ряд,

мето.до.м

уро.жай,

та

й вигляд о.во.Ч і в були рІзними. Це свІдчило. про. те, що. й ставлення до. ро.бо.ти у дівчат було різне. Ось ми І вирІши­ ли відІбрати в свою лан­ ку найБІльш спритних, найбільш старанних ко.м­ со.мо.ло.к, які го.то.ві були працювати з по.вною вІд­ дачею

сил

І

по-справж-

б,

Якщо

-

гаоета

хоче

мати

мlсь.к,ком

",ро

ком-

'проведЄ1НУ

Qпостерlг ається ·при.~ЦИ'l1()ВОСТі

ньому

Да>йmе

М{)IЖJ)ИВ!tcть

ДУIМIКИ,

погляди

на

газета

.. .

від

реальнего

нас

мовляв ,

не

згідне

гектарну

виннІ

нормати­

пло.щу

доглядати

праЦіВНИЦЬ, незалежно.

3.

піДтримали,

свої

а

десять

не

вІд

по­

п ' ять,

ставлення

до. роботи.

Нелегко

нам

було

труднощІ,

домсглися

та

свого.

зумlлн

де­

все

Ні,

ж

ми

переконати

своїх керівників перебу­ дуватися, перестати шаб­ ло.ННО мислити. Просто

в

усьему

ли .

у

шення . тивний

Огірки

ший

вигляд,

міцні,

стебла,

ошатну

ти,

через

ла.

виявилася

кс­

почнуть

мунlстка .

начальник

це­

ху мо

Олена

Ми

ївна Бlлсгубева . ВСі ми : СвітлаНа Бондаренко, Марія Буран , Ольга

Марія

Паципек

та я перейшли ти в цех N9 5 . ст реки

працюва­ У кращІ

по.садили

огірки ,

встигаємо здІйснювати належний деГ,lЯД. Все робимо з радістю, без заlЙВОЇ НЕlр,возностl. і Оле­ на Миколаївна радІє за

ще си­ рі­

Впевнена. келек­ підряд виправдає

себе . РОВі

Микела­

нам власні

правильність

уже

ОрупаЙ.

чалося лише в липиі, тоді, як решта колективів на цей час вже почала підбивати його першІ підсумкн. Це дало нам змогу врахувати досвід Інших і не повторювати деяких помилок.

пІдтримує .

Це вселяє більшу віру у

НУ.

5

Трест «БроваРИПРОМЖИТЛОбуд. став пайОВИ­ ком молодіжного житлового комплексу (МЖК) дещо пІзніше за інші пІдприємства . Це було по­ в'язано з вимушеною зміною проекту і генпlд­ рядної організації. Тому 1 змагаиня за право стати бійцем будівельного загону МЖК розпо­

життя .

тачу!

знайшлася людина, яка нам повІрила і підтрима­

Нею

рІшуче

Ми ВІ.l1ячні нашим спhВI!ЮЗМОВНИ­ кам за ЩИР1 , B' i,дJBepтti думни. За­ ПРОШу,ємс до. 'Розмови і тебе , чи­

«нефер-

мають хоре­ зде­

кро­

починають

цвіс­

два-три

тижні

пледонесити.

реалІсти.

Розуміє­

мо., ще попереду ще ба­ гате ребети, о.собливо, ксли настане час збору егіркlв, аЛе зребиме все.

що'б

ІВІ'РССТИТИ

у рожай, тися

щоб

у

-

пересвІдчи­

сrrра,вед.лИВОСТі

[ринцн,nу

єш

хореший

« , краще

краще

л:рацю­

жи,вє'ill».

Катернна БІРЮК,

майстер-евсчівник рад­ госпу-комБІнату « Теп ­ личний » .

На

загальних

ходам,

спрямеваним

стверення ше,

Р,ум~ється

над

тим,

веЛИІКа

К"1л:Ь'кість

мешкає

у

гу:ртсжитках.

Це в ОСНОВ'НОМУ І доЕІре, прсблема р::з 3-4

ВИПУСН

яка

людей

МОЛQДь.

ЯКЩо. житлова вирішиться че­ РOlки. а якщо

но уже ие

час

лише

затншно

не

замінити.

через

на

це

вистачає

KiМJНaTaX !рІв,

Та

так

кухнях.

не­

Тут

м·еблl!в .

мало.

У

телевізо­

ХОЛСДИI:Jьни.кI,В .

З

подlбннмн

тресту

побутовн-

А

«Броварисільбу д».

чому

адмІНістрацію

АТП-13209 не хвилює те, ще

там.

де

мешкають

дії, лиш зріДol{а буває га­ ряча Еода. Немає у них ні

спсрти.внсгс ,

чего.

гуртожн тку

с кладається

що

'воде'змішуючі,

ТРе'БYlЮТЬ

Р ЕДАКЦІЯ

жити

у

ньом у

POKIJв? Тому І хочеть'СЯ,

8-10 СТВОРЕНА

ПРИ

там було. все, Що ж ми

<:l1раВlді? тожитку

НОМСОМОЛУ

немежливо

~"......т-.

Щойно.

і'Накше

нев ­

натах, сусідніх з душови­ ми , мокра. У деяких кім­ натах

останньому

по­

версі протІкає стеля.

Од­

нак хто

на

про ремонт даху ні­ не думає. Поточний

ремонт,

що

почався

ще

влітку, так t ие закіиче­ ннй, ие.має потрібної фар­

лІнолеуму.

- -_ _ _ _ _ - _ _ _ _...-,..___. . -•

незручностямн

зустрі­

мешканцІ

новиих

запитатн

ша­

керівників :

чи

По-пер­

не,

ще

дає

-

го. ,

це

межливlсть кожно­

участь у субот"ультурне-масо-

вих

спсртивних

захо-

Пе-друге . не

метею

визначення

виребничниКів чення

їх

в

МЖК

кращих

і

забезпе­

першу

а

чергу

створення

єди­

келективу за мІсцем

дах

ве

відбувається

зближення

пеступо­

малезнайо­

мих. а то і зевсім незна ­ йомих раніше людей .

Звичайно, перше , ще їх об ' Єднує, це м е та : петрапити до будівельно­ ге загону, а петім збуду­ вати свІй дІм . Але кожен день спІльної роботи чи вІдпочинку

являє

поступево

спільнІ

згуртовує з

ltЬeгo,

всіх. ми

і

Виходячи резпочал·и

змагання.

Запрепонували песлуги

тресту

і

сво.ї взялися

вам

жаль.

HOlВI ці,

тел€tві.зори.

кили!Мовd

ТIР'іБНI .воду

у

стІль­

пекриття

ГУJYl"Oжитку

торого:вел"Ь1НОГО

шинобудymан.ня. у гуртожитку

аJIЮмінієвих конструкцИt справжній

по­

за­ ма­

заводу

будІвельних зроБИли

подарунок

для

молод! кафе . Але ж воно не ' працює! Не поспі­ шають

з

ремонтом

у

.......- ...... -

,-

саи­

гуртожитку <.--

"

'-'

так.

як

ви

людеJЙ,

та'/(

ЛlЯТЬСЯ

до

вони

роботи.

проду.тивнllЙ ріlВНИКИ,

себе,

хоч

це

І

в

ке­

мешн.а!-!цями

цих

Можл,и!Во, вам

ви­

рІшити набслілі проблеми тих, хто там щрсжкває!

Людмила ЩИРСЬКА .

дея­

індивідуальних

дору­

чень,

носитимуть

масо­

!ВУІЙ ха,ра.ктер . Штаб десяг

домсвле­ ності з БМУ -35, і в лис­ топадІ та грудні були преведені загальні субот­ ННІ(}{ на об'єктах цьего управл!ння : карні І

дитячіЙ'

лІ­

107 -квартирнему

будинку . Якщо підбити ки за пройдений можна

сказати,

досягнуто

л е неї

першеї

мети :

лесь

ядро

сформува­

що

яке

чоле­

17 -18

По'КИ

увага

що

постав­

келективу,

складають ,він.

пІдсум­ період.

оснс'Вна

прИДІлялась

нала­

ся

не

Виникли і

деякІ

І<вартал.

кандидатів на бригади,

вали брала

міСькому

поля

парку.

нання його багато в чому залежатиме

ження

вІд

наших

ПМК-15 ,

якій

погод-

дій

з

дсручено

вести ці

роботи, і осеб­

ливо,

своєчасного.

вІд

оезпечЄ\Нн,я

Тепер ,

за­

технікею.

ко.ли

соціаліс­

тичне

змагання

жене,

штабу

налаго.д­

необхідно

більше уваги придІляти організаЦІї спІльного від­

цьому

за­

за

частина

в

Вико­

зусилля

склад­

змагання

Одна

тренуваль­

футБОльного

при

зпідведенням

ПідсумкІв

него

свої

планеваний обсяг роБІТ . иості

із завдань буде

обладнання

по.чинку,

вдало­

виконати

Одним

тисяч

Визначено на иайближ­

єднувати

некоиструк­

тресту

повністю

десяти

сі­

контори

зl­

всі

крІм

На

І

наEJр'ЯД висеко· п,рацl.

допоможе

через

роботи

тивну позицІю керівницт­ ва житлово-комунальної

де

шановні

гуртеЖИ'Т1{j'8.

ремонтні

став­

ста,витесь

і

ПСОВaJНИЙ наСТРІЙ чи буде сn.рияти УЯВіТЬ

що

ви­

інтереси,

кає

зрозумІле ,

надалІ

карбеванЦіВ. френт ребіТ чий перlед.

дитсадках

!Ное

ких

що

МЖн.

близько

масових

гуртожитку .

стеля.

"ваР'I'ал було ви­

захо­

саме завдяки

в .різних

вІдомчих

ва­

третІй

при за

учас­

І

культурне­

мейному

,;швуть

загаль­

нів. ті

на

самеуправління

вирішувати

Чи були ви хсч раз у цих гу.ртожи"Т'Ках? Не :вте

як

в

виховні і сеціально-побу­ теві прсблеми його. чле­

оеневі

здатного

ремонт сушилок. пі,д,лег, у десЯ'Ти ИJмнатах прет!­

ви ,

кожного

гедженню виребничеї ді­ яльності МЖК , що в ос­ новному вдалось. За пів ­ року були виконанІ реботи загальним обсягом

проживання .

вести

знаєте

цього.

перlвняти

ну справу. І тему підбитТі пІдсумків

те

дах. є

внески

заходи

вклад

никах ,

результаТІ

непросте

об'єктивне

ецінНlТИ ВИIІ}обничу діяль­ ність рІзних категорій праЦівникІв , бо кенкрет­ на оцінка робети кежне­ го з них має суб ' єктив­ ний хара'кте,р . Така ж картина і з су­ спільнею робетою. Єди­ перівняти

В

рішено,

ші робітники і службовці?

технІки ~~.-

гурто­

Хочеться

на

ках. було

практично

що

житку заводобудівного комбlиату. Необхідний

трн­

котажу хвилюють побуто­ вІ проблеми. СтІна в кім­

би, .....

щоб

я·к удома. маємо. на­

дитячого

ми

чаються

МешканцІв гур­ .N'v 1 фабрики

верхнього

МІСЬЮroмг

- -

по­

де'ВЗі ' IО ТРібен буде й ка­ пітальний! деведигься

,., -

крани

експлуатаЦіЮ

сан'Техн іlh И ,

«Н0ВОГО)

~

килимки,

заМіНИ.

ве'кзал:

гуртожиток центральної районної лікарні , а вже пстрlбен хсрсший peMCНlT

МОЛОДІЖНА

•-

СПТУ-4

на

СТіЛЬtЦ!,

здали

ДИ'тя­

враженНіЯ ,

пеТірапив

столи,

ГРОМАДСЬКА

ні

майданчиків.

у

ПІДГОТУВАЛА

БО­

МЖК

тему,

ного

А .електроплити! Іх дав­

Зборах

кандидатів у будівельний загін було. вирішено на­ дати найбільшеї ваги за­

житлом,

МАБУТЬ, мало хто. за­

• ~lJlTB

- біЛ'blше пис ати п р'С героїв сьо­ годе1!JНіЯ, бе МОЛСДЬ шу.кає ідеалі:!! далеко

вастав.

Треба

анкету­

мал.ам». ХсчеіТЬСЯ прочитати у ній .

ПЕРЕБУАОВА ЗНИЗУ І ОПІР ЗВЕРХУ ро­ ке­

прсвела

сх.вилює.

нас,

ньо.му люби.ли свQ,Ю бету. Звернулися до рІвництва цеху N9

в кінотеатрах на час? Що, кол,и б

що

висловити життя

сеа' нси пlЗН11Й

Час

Q,рга;Н\зу­

розповііді про. L-с-горlЮ ксмсомсл,ь­ СblКИХ сргаНі'ЗЗJЦЇоЙ району. А ще

зараз. Більше об' Є!КТИВlНості!

І

ЄlКСпер.име'Нтально,

ВaJНIНIЯ з цьсгс пи'ТаНIНЯ? Питаєте, чи сам зміг би стати ДОПИІСУВЗічеlМ? Звичайно, відсук­ НУСЬ . ЯІКЩС rrублікація по-'Спра.вж­

ус­

КОІМІСомслу,

б

МОЛQДlжна

N9 3.

не

щоб

3Івl:ТУ'Вав

ваТоИ б'і,льш

Олена Рощина, вчителька ро­ сІйської мови і літератури СШ

лати

Вlдпочи­

ЯЛоьнIIСТЬ.

(МЖЩ та lМол~д1?КН0,ГО табе,ру «Юн.иЙ де-саит,нИ'!о> . І ще одне. Моледі у вечі,рні'Й час _ніокуди пІ­ ти . Ост.аннlЙ ceaНIC у КІнотеатрах

вІв ,

вони

рсботу . Не завадить газетІ трІшечки рекла'ми . П()lТ~ібнс друку­ ,вати О'геJloсшення [Іре роботу СIrQР'ТНВНИХ се.кЦіЙ. рlзнема'Нllтних н..mубlВ і Б І льше писати п'ро їх д'і­

молод'іоЖ:НОСО житлового комплекс у

Але

як

- Молодіжна газета повинна Пl!д!нLмати м,олодіжнl проблеми, ін­ фО,рм,:у1Іати про Хіlд б.уд1вни.цт.в.а

невелидо.гл-ядали

т.е.

ча

рlзно.му.

ово.чlвникlв

про.

сомолу

краї­

майстрlв-

й

моитаж.:

працювати.

десять

а

- о. 21-ій годинj, кафе зачиняє две.рі о 23-іlЙ . Чи не дсцlrльнс, хо-·

нас усІ працювали по­

кий:

ва.

ВІДГУКИ.

Володимир Мусlйчук, машинІст екскаватора тресту ~Теплицятех­

по-новому

був

МОЛОДІжноr

·вають.

кІв , проблеми благоуострою міста. Хоче-ться, щоб газета писала не лише цро переідеlВИlКlов виробницт-

89 1

нашІй

ВИПУСН

ПЕРШІ

,.NV 3. пробле­

ми

Ні Іде перебудова. Та ба­ чили її лише з екраНів телевІзора та ще читали

Колектив

старша

середньої

пІх У МОЛ()lДИ~ QрО'Варчан . ВОlна пов·инна ЦУТИ аІ!д~ритою для віль­ них діИСКУС!'Й , а ное в'ilдстоювати

"НУСК

почали

ПЕРШИй

УЖЕ Є І

Необхід.но піднімати

ПQЗиціl/O МісьЮ}ю!М'У

У

РУКАХ

ДО I\1АИБУТНІХ ЧИТАЧІВ.

Г А З Е Т А

О

люllи

... __ ......

~ -_" ~_=_~."."''''

ЦЕ ЗАЛЕЖИТЬ І ВІД ТЕБЕ. НАПИШИ НАМ, ПРО ЩО ХОТІВ БИ ДІЗНАТИСЯ З ІІ СТОРІНОН, ЯЮ ПPlОБЛЕМИ НАИБІЛЬШЕ ХВИ ­ ЛЮЮТЬ ТЕБЕ А ПОНИ ЗВЕРНУЛИСЯ З ТАКИМИ ЗАПИТАННЯМИ

о л о д І Ж Н А

Л

газетах,

..~ ...... ~ ... ~_ ... ~

..,..-~.....-.

ГАЗЕТИ «ДІАЛОГ». 11 ПІДГОТУВАЛА МОЛОДІЖНА РЕДАКЦІЯ. СТВОРЕНА ПРИ МІСЬННОМІ НОМСОМОЛУ. ЯНОЮ БУТИ ГАЗЕТІ­

м

А

в

. ...,..

-+-

РОКУ

1989

ІПавовиий дpy~вI

J

ВСІй

СІЧНЯ

31

... ___ . .-... _. .___ ... _,,_ _ _ _ _-_ _ _ _ _ ... --... ___.,."t... ...... - _.___ . ~..... ___ ......_ _. .__ ......... _ _ _... _ ...__________ .. .........,..~~.............

д

по

життя

діями

оргкомІтету

штабіВ МЖК інших приємств. Настав формування

єдиного.

об ' ­ з та

під­ час ко­

лективу МЖК «Молод!ж­ ний».

Мнкола ХОМЕНКО,

член оргКОМІтету МЖН «МолодіЖний». На фото: начальиик

РОЗДілилась як! викону­

штабу МЖК тресту «Теп­ лнцятехмонтаж. ЗіновІй

інша суботни-

Ущук знайомить з проек­ том буднику.

ремонт, а участь у


....

СІЧНЯ

31

1989

ЦЕ

Кооператив

Пе.рша зуст.річ з члена­ гол,авою

шкі.лМJIQ­

го КОО!1lе,ратнвor «Едель­ ,вейс» Любов'ю О.лександ­ jpdJвНQlЮ CдJMapдaк ВіДбу­ лась у IКЇJНoтeaTpl «Проме­

те'Й». Того ДНЯ проходила ,конфереНЦіЯ. сутнІ,х

тІ

Увагу

том

lliPи­

привеlртали

'УRраїНСЬ<1{ИМ рушники',

виши­

()Ірнаме·н­

значив

юних

.лися

ІТ!РО їх.НіI

в і'д.гУНУВ а­

робо'ти,

с:кептич'Но

лись до цього . та на

ін­

стави­

А П(J!Кynці

ФедорL'Віна

Но·ма.р

Валентина Михайлів­ Н'Ривенк,о так І сказа­

ли:

Ідею

КОOlперативу

,пjдrrриlМ~МО.

ШНОJl1Яlрі

а3'ча ться

Тут акура т­

ностІ, зі6ранссті, майстер­ ності вишивки, адже без цього не!можливо зр06и­ ти такі гарні ,реЧі. Любо.в до

україНськ.ої

вишивки

у

них

народіНОЇ залишить­

СІЛ на .все ж.итт,я. З шкіль­ них

років

цllНУ

діти

знатимуть

за'РОіБЛ'ЄIНИ'Х

Ш,кІ,льний Rajp.DДJЮЇ

грошей.

кооперати"=!

вишив,ки

створе­

'ний не ВИП1а~ово. Ще ра­ ніше уч.нl виши.вали х,рес­ ти!кс,м рі::.ні <J:рнамен.ти для

органіЗОВУІвати

доро,слі, тись на

три

ночІ,

Сто ти­ Три дні

наповнені

піс­

проводяться

тим,

най­

і

авторської

пісні.

Олексію,

які

проблеми иайбlльше люють сьогодиі?

КОР.:

хви­

О.

практич-

ПЕТРОВ:

Зараз ми

«Чи

бути

легко

Переду-

ДО кожного ПОТРібен ін­ дивідуальний пІДхід. Так

но

що

проводили

посудіть

саМі,

чи

КОР.: ЧОГО досягли за ці два роки? ЧИ все уда­ так,

О.

як

хотілося?

ПЕТРОВ:

наше

ГОЛ0овне

досягнення

те,

що

клуб став не лише мІс­ цем віДПQЧИНКУ , а й міс­ цем

спілкування

думців.

Чого

Більшої

одно­

хотІлося

ініціативи

му.

і

Словом,

що.

мріє

мається

біль­

ентузіаз­

того,

КQжен,

про.

хто

зай­

громадською

ро­

великому

ХQДИЛИ

в

вихІдні,

подорож ували

вечір

під

назвою

Ви

паєте з

О.

як

поки

Щоб

зробити

Не

ПЕТРОВ:

Перший

НQВ

ному

дав

можливість

проявити

друге, тися

ми з

кож­

себе.

змогли

нашими

По­

зустрІ­ старими

нашІ

друзі і

плаии

Колентнв номсомольсьно-молодіжної бригади ПМК·24 тресту .Броварисільбуд», очолюваний делегатом ХХ З'їзду ВЛКСМ СвІтланою ' Вербовсьною, минулий рlн завершив хорошими виробничими ~оказниками. !На тиждень раніше строку були винонанl І соціалІстичнІ зобов'язання. Очолювана нею бригада штукатурів пра­ цювала на пускових об'єктах в селах Краснлі~ці (гур­ тожнток), Плоскому (20 індивідуальних будиннів, яні були введені в строн). Зараз молодІ виробничниці працюють на споруд­ женні яйцеснладу на Київській птахофабриці, яний вводиться в експлуатацІю в другому кварталі цього

Співати.

над

піснею,

залучати

сили,

Знайти

иа

сві­

ПОДQрожувати.

нових

друзів

ПQмічників. Таких, як міськиом ЛНСМУ, комі­ тет комсомолу фабрики

ви­

Bel'XHbOrQ

дитячого

року.

Успіху бригада досягає завдякн творчому пІдходу "О роБОТИ, правильній розстановці членів колективу на робочих мІсцях, свІдомІй трудовій і виробннчlй дис­ ципліні, удосконаленню професійної майстерності. Всі членн брнгади володІють сумІжними професіями.

три­

котажу. Бути цікавими і ПОТРібними для наших

ленінград­

ОлеКСій

Галина

жі

тресту

«ТеплицятеХМQнтаж»,

на

МОЛQДИХ

ПЕТРОВ:

виступати,

міст.

керівництво

сьКі

О.

ви­

У Бl'оварах, в невеЛИКQ­ му затишному залі, який нам люб'язно надало

Інших

іНфо.р­

гри

на

ваші

Працювати

запрошуємо

і

Нир'ян­

І традиційие за­

питаиия:

Є ще один

КОР.: ЩО було иай­ більш цІкавим у житті О.

КОР.:

б.

ботою.

клубу за цІ два роки?

і

не вистачає. з

ТВQРЧИЙ Петрова­

школи

майбутнє?

-

того,

Гадаю,

Андрія МеЛЬНИКQва, Олександра Сапсая, Ои­ сану НQРОЛЬ.

ХQРQШУ

конавЦів

-

зв'язку

програму , ПОТРібно ба­ гато працювати. А часу шлях

всіх.

Олексій

кладаємо

так

хотІлося

згубити

гітарі, МИКQла Гри­ ньов майстер на всі руки. Великі надії по­

концертамн?

часто.,

не

керівник

часто висту­

ПЕТРОВ:

Qб'єднує

мації,

«Гітара по колу».

КОР.:

-

сектор

на

умовною

ня

що

Ірина Бабич сектОоР. ольга

ПОХQДИ,

разом

в

ЦЬQГО не станеться Ад­ же у нас багато справж­ ніх ентуЗіастІв: Наташа Горева наш фінансо­ BQ-оргаНlзаЦlйний центр,

плоту по ДеСНі. Та го­ ловне, звичайно, пісня. У нас з'явилися СВQЇ ав­ тори. В планах клубу -

б?

відповІдальнос­

ті З БQКУ кожного, ше

кожному

навІть

легко.

лося

у

місті.

збираємося

так званій «кімнаті шко­ ляра» при ЖЕД-3. Ба­ жань багато, і це голов­ не Та найбільше бажан-

президентом? »

вІн

ми,

і

Бру­

Богданівсь­

слухачів

ка, Ігор Михальов з Москви, ціла група про­ відних київських бардів.

і

один

для

QД­

На знІмку: номсомолу

НОГО.

член

мІськкому

тресту

Інтерв'ю провів Роман НЕФ ЕД.

колективу

у

міськком

Щоб

стати

вІд­

членамн

Опргlвжніми майстринями заРЄ 'КС'МЕ f., зували себе Ок­ сана Сю. рта з 7 -го класу. Лариса ГаНlЖа з 9-го ,класу та Інші . А НаталІЯ П!ужаєнно З2,кінчила шко­ і

цює

В

З

за,Доволе.нням

в

«Едельвейсі».

юних

чимало

податків, ПИ'Т2w',,,'Я,

можна

Адже

кеоперато'))!в

турбот

ЛЄМ. Ось, наНСС'ВIі·іі

та

n,рсб­

наПРМ'клац, фj­ 'В'і,ДДіЛ вимагає але виникає за­ які податки

збирати

у

пра­

з

дітей?

коопераТИВі вени

- Ложки і виделки, між іншим, мої батьки ПQдарувалиl І шубу теж! А ти! Поважати старших не

навчилася,

ЧОЛQвlка

взагалі не помічаєш. тільки й знаєш своїх по­ друг. ПодрУЖніх обов'яз­

ків У тебе немає! Нікчема! батьки меНше

ХІба мої подарува­

-

ли, ніж ТВQЇ? П'ять ти­ сяч! А суп як не ста­ ратимусь, все рівно. та­ кий, як твоя матінка. не зварю. Тож хай і годує тебе. А ми з СергіЙКО~1 без такого батька обііj· демОоСЬ. Ноли б б) в спраЖНIМ

мужчиною,

магався б зберегти сім'ю, квартиру знаЙШQВ би. Як

тив

розши.риться

і

обов'язки,

нього

бtудуть

при­

вагсмl

бутки, тоді будь-,лаСIrа. ПРИl(!ро, продов­ жила РО:JlПсувіДЬ Л . О. Са­ МClфд,а.к, що деякІ бать­ ки вважають. нІби ми !ljРИВЛ<ІК:,Н1юемо зароБЛЄНі 'кошти. НІЧого поді·бного.

ВЧИ1l'е:.л'1

нllЯlКОЇ

ВИ,ГОДИ

з

цього. не мають. Якщо. у звичайних 1(О()lпера,тивах частину n,рибутк)в отри­ мують БУ'хгаmери, то наш

бу~гаJDТер Ірина Волсщи­ мирlвна Жиденио. та ио.н­ тролер ВТН Л ЮДtМила

Голос

ви,пщц,ку,

коли

самі

будемо ВИШlШати. Нк бачимо, непросто було організувати учням

ІЮВРИГ А.

можеш

Не

сивно ється не

і

менш

себе

Ножен

ДQВ~СТИ,

агре­

що

що

зовсім

партнер

не

і

намага­ спіль­

життя-справжнє

ло,

Qчі

повняться

ПQВОДИТЬ

Віитор.

К

ВІд образи

гнІвом.

пек­

виявився

тією

люди­

ною... А я намаrаюся уя­ вити СВітлану у білому мереживі фати І той

на

коли ВQна,

і

півтора

року

трепетно-ніЖ­

щаслива,

як

усі

на­

реченІ, стояла на весіль­ ному руШНИКОВІ поряд з

"оханим, а вІн ванням ловив погляд її очей, нію

Ірина

не

жінки

пишну

ксо'ПератиlВ.

самостій­

молодої

тому

й

ба­

ОБQЄ

стверджують,

кохали

одне

весілля.

Іхня

перетворилася

суперечку

що

одного

до.

розмова у

по

гарячу

РQзділу

ки : столовий ПQСУД з по­ золотою, шуба вартістю

майна. Ніхто не хотів ПQступатися. Дивувала ПQзиція батьків, які бу­ ли глиБОоКО переконані,

більше

що

тисячі

карБQван­

цlв, ощадні книжки нареченому дві тисячі

l'Qзірвання

зробить

іхніх

ливими.

що

шлюбу

дітей

щас­

можна

поча-

з

з

весільну

хвилю­ кожний А потім церемо­

передзвоном

талевих келихів

З

криш­ іскрис-

що.

спрацював

на

сумну

у минулому році Міський народний суд питань

роЗірвання

в з

шлЮбу

звеРНУЛQСЯ 364 чолові­ ки. У 320 з них є не­ ПQВНQлітНі

ням

діти.

суду

Рішен­

220

роЗірвано

шлюбів. За той же час віддіЛQМ ЗАГСу виконкому Броварської місь­ "ої Ради народних депу­ І <ІТів було. зареєстрова110 679 шлюбів. ФактичКQжна

третя

сім'я

розпалася.

При

аналізі

lІарсуд в

,\

поданих

заяв

ВіЧІ

те ,

що

десяти

ду

у

вQсьми

випадків

до су-

звертається

найбільш

-

п'ять,

меб­

жінка.

ти

все

спочатиу.

лі. Все подарували бать­ ки своїм дІтям. Все. Ок­ рім щастя. А самі вони

дин

не

колишнє

зумІли

руках

втримати

цього

в

химерного

блакитного був і враз

птаха. Який випурхнув у

РQзчинене

вІкно

дорогої, добре ної квартири.

Бо. ніхто: школа, НІ

їхньої

мебльова­ Назавжди.

Ні батьки, ні близькі люди

не навчили їх дорожити своїм почуттям, взаємно поступатися,

уникати

конфліктних ситуацій і бути' добрими, дбайливи­ ми,

вміти

милки

прощати

ПQ­

іншого.

Настирливо

повертає

мене в реаЛЬНіСТЬ їхній гнівний діаЛQГ, тому не можу їх уявити іншими.

Більше

ЧQТИРЬQХ

довелося

шення

суду.

чекати

рі­

Врешті-решт

подружжя

спокоїлося: ЗОЛQТОЮ

го­

ПQСУД

залишили

за­

з

по­

жінці,

половину вартості шуби у Світлани вирахують з РQзділених порівну гро­ шей, хоч її батьки ПQда­

рували більше. Але вне­ сок був зроблений після весілля. Отже, при спіль1i0МУ проживанні. Половину ваРТОСТі м'якого куточка ВіКТОр компенсує Світлані. Список цей був дуже довгим. Батьки по­

міння. і

ВЕР­

СЕМННОГА.

нився сімей.

зірвати віком

це

старше

Серед

ку.

є

На

очах

ГQВQРИЛИ

про

ті

вони

почуття,

які були у реєстрацією

них перед шлюбу, про.

те,

зненавиділи

як

вони

одне одного в батьківсь­ КQМУ домі. Шлюб роЗір­ ваний , адже ніхто, крім них,

не

МQже

перешкоди. ТКНУЛQСЯ

Не

усунути

з

ЯКИМИ

ПQДРУЖЖЯ.

хотілося

чувати

Але

на

б

заКіН­

мінорній

факти

сумні

ті

зі­

НQті.

наВQДЯТh

на

роздуми .

Давайте замислимося разом! Адже це трагеДія не лише двох, це сумний наслідок

ВИХQвання

на­

ших дІтей.

з

про­

58

ПQДРУЖЖЯ

рокІв.

30

сімей є

не

не­

забезпечені

частІше

Типовим

мей

СЛЬQзами

змі-

причиною

у батьків

на

присадибній ділянці. прибирання квартири. І ось судове засідання. 3

юрист.

молодих

родини

приготу­

роБQТИ

Ігор ГРОМОВИИ,

можливість чи невмІння подолання труднощів, які виникають на їхньо­ му шляху. Як правило,

ці

їжі,

така

роком

шлюб.

ГОЛQВНОЮ

вання

виникати

щодо

віковий рІвень вирІшили ро­

-

центів

почали

по­

Порівняно

і які

вlСТКQЮ

зловживання

попереднім

го

один РQзірваний Іще один факт,

як

алкоголем.

житлом,

Іще шлюб.

НОМСО.

рІдше

вказуватися

старалися для своїх до­ рослих дітей, для ЇХНЬQ­ щастя.

між

значно.

причина,

є

взаєморозу­

поваги

дружжям, стала

причин Qднією

поширеною

відсутність

в

впадає

Серед беЗЛіЧі розпаду сімей нареченій

М.

конфЛіКТи

статистику.

110

про.

коли

Світлани

тремтить

добрав і.л ь­ Лр'оШI ми заробmи лише у

та

ГQВОРИТИ

кроку

з

зробитиl

я

Начор

осе роб.ИМО на них засадах . тому

1

но.

день,

Ta-раСі'Elна

можеІМО

можеш

шампанським,

гатослівними ТQстами й ПQбажаннями ГQстей, ве­ сільний танець закоха­ них і не МQЖУ. ЩО все було саме так, знаю напевне. дОРОГі подарун­

на­

не стільки заробляють грошІ. нк на,вчаються. МсжлиВ'о, коли коо,пера­ У

тим

комітету

Світлана

ся у сіМ'ї Олександра К і його дружини Надії. Жили вони у батьків чQ­ ловіка. МіЖ ними і не­

партії,

кооперати'ву, потр.іб.но пройт.и своєрі:L'/НИЙ іспит. Ними можу:!ь бути сум­ лІННі, акуратні учениці.

член

нерlвнин

ПМК-24

Фото

будемо нажива­ ІДИ тяч1й працІ.

нам було дозволено крити його.

лу

комсомолу,

«БроварисІльбуд»,

мольсько-молодlжного БОВСЬКА.

Тількн тоді, коли звеРIН,У­ лись

-+

сім клубу потрібна хо­ роша апаратура. І хоро­ ший зал для глядачів .

Лю-

що

б бачити

торкнувся

води Волги. Все це неза­ бутнє. ВзагалІ їздили ми багато, адже зльо.ти і фестиваЛі авторської пІс­ ні

сторінка.

3

більш маститих аВТОРів, скажімо., Олександра Го­ РQдеЦЬКОГQ, ЮлІя Нима, ВероНіку ДQЛіНу. Та, на Жаль, кооперативний бум

нями, розмовами близь­ ких по духу людей, чисті

коо­

ператив, РO.3lповjла бсlВ Олек'Сан:д,ріlВ1іа, мотивlУЮЧИ

І

фестиваль. учасників!

ступали

Довго нам не Дозв'о­

ЛIЯЛ,И

кий сяч

міський фестиваль саМQ­ дІяльної піСНі. По-перше,

шк,оли.

-

важко?

О. ПЕТРОВ: Люди у нас зібралися різні і за віком, і за професіями,

організації

ШКільного

м.и

дворіччя.

Хотілося

друзями І знайти нових. Особливо цікавою була ПQїздка на куйбишевсь­

коопе,рато­

схваль.но

Г11нла

своє

життя

скатертин.и,

PlJВ,

-

за­ Пе­

КОР.: Ну, то як, Олек­ сію,

Працювал,а ВИСТаіВ'Капродаж виробів коопера­ тнву, біля ЯІКої було дуже JИЮД'НО. ОДНі підтри­

Ші

першим Олексія

президента бро­ варського клубу самоді­ яльної пісні «Десна», і по.ставили Йо.го. не випад­ ко.во.: у січнІ клуб від­

се.РВ€lГ1{И.

мували

до

трова,

АДРЕСА ДОСВІДУ: БРОВАРИ, СЕРЕДНЯ ШКОЛА ом 7

та

БУЛО

питанням

"Едельвейс" ми

нове

РОКУ

чи

у

для

випадок,

живуть

гуртожит­ таких

що

сі­

став-

ШАНОВНІ Громадсьна на редакція розраховує на rуки

шодо

ДРУЗІ! молодіж «ДІалога» вашІ від­

цього

nepu о·

го свого внпусну; будуть побажання і

познцlї

на

майбутнє?

розраховуємо

на

яні пго·

Ми

актив­

не, творче співробітницт­ во з вамн. Листи шліть на адресу rазети ~HOBe життя» a~o в місьином НО1\1СОМОЛУ З помітною «Для «ДіаI10га».

f

( , ,

І'

,II ~


).00 . . . . . . 0 ••••••••••••• 111 •••••• =0'0000 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• о •• о ••• o•••• o•• o••••••••••••••••••• o•••• , •• ,o, •• "

нове

-+ 4 сторlltка.

життя

•••• oo •••• ~~.O~

СІЧНЯ

31

РОКУ ~+-

1989

) •••• 00.000 ••••••• ' . ' •• 000 •••••••••••••••••• 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . оо •••••••••••••••••••••••• о ••• оо ••••••• ооооо ••••• oooo.,o~

3t

ВІВТОРОК,

9.45 ЗіУстрl'l'

СІЧНЯ

6 30 «100 ХВИJ1ИНi•• 8 35 «ХрИС'1'Офор КОЛуМб. Х:уДОІЮІ' й тeneqx.nьм. 1 ClЄр;я,. ItpeM'epa 10 15 Ноаиии ІО 25 «.це було було. ІО 40 ДИ;т_а годиlta. П 40 Ф Шуберт СимфонІя .м4

12 15

Люднна

3еМJl1Я

світ І5;)() Новини

В'СЄ-

1·5 45 зaи.moчlНfЙ

КОИІЦ~ lItICамблів ро­

оркестру!

с і'ЙJCЬ;КИХ К8.роДнlIJX C'l'.Pумеитіl8 на прив

lи­ М.

ВуД8шкі "а.

16 2Q «c~oJl'ысІІІ'' ,:орнзоити •. 17 оо НоВИ!Ни. 17 05 «про що с.пial~ь дl­ 'ІІИ

Зем.nl.

'lЧU

.зоЛО'1'I

МузlАН'8

nеміст

ВОРО­

f'laдам.. Те­

МІСюІОВВ

орел

-

херсон. 18.45 Сьогодні У свlт.І. 19 оо Співає З СО'1'Н1лава. 19 20 «ХристОфОр Колумб •. Хур,ожн'lй '1ieJJeфlльм. 1 серіЯ.

(тeneбачeкRЯ

лі1). Прем'єра. оо ~Час.,

21 21 40 прожектор 2.І

Іта­

перебудо-

ви.

50 «Резонs:нc: •. 2з 05 «J\lктyальний

об'єк-

TНlВ.. nрем'ера док. те­ леф!nьМ'У «,Бa.nхаш: доля

ro 05

з

Wк:Шьниll: eRpaH. 10 кл. ОоІІІови інформатики і обчНСЛIOВa.lllЬкоі тех.ніки. ПрОI'РlINне забезпечеиRR ЕОМ. 1105 ЗвуІчнть російськиА

12

10.35

16

Ю

17

естрВlДИ

18 оо

•.

«Шляхом .mn-оpllPrет

1830 19.00

.,Барі; ації

3'0

}18

тем-н

«J'осподарем

ка

•.

на

землі.

щас_ої

НародНоЇ

людн­

АК'!'УЗJlьна

сп~ьноа..

.•

турбота

вчених

з

труд:в­

м'иронl·всыоооo Киівсьноі облас­

тІ

2{).45 21 оо 21 4{)

баJlleтн.і

Іа оо АЮI'Y'8JIЬна камера. сУс'ім МИРОМ'.. Громадсько-політична пporра-

На добранІч, діти! «·'!ас •. Прожеитор перебудо-

вн

1930

:Ю оо Чемпіонат крal"ки з Х'ОІІІеЮ «Соніл. «Хоімін... З перІод. 20 35 OneратltВнlІЙ пост «АІК •• 20.45 На добранІч, д:тн! 2,1 оо ~Час.о. :м 40 Н<8ЗУСтplч виборам. 2150 сВ'дєом-лин. Музнчно,

Му>зИ1Ка

ПРОГРАМА

«Зар8сАН

з

школі.

Крушель-

істнlІІН.

Коон.церт

Явка

камерноі

ЗИ1Кн.

118 оо

Науково

сКарна-

19 оо 19 30

Актуальна

КlІІМера.

«ТеМІП. Cn:дамн виСТУП,в Кудк ПОД:Л·НСЯ цуК'ерки

1945 20.45 21 оо 2140 2150

М'У'3НоЧНI зустр:чі На добранІч, дітнl «'Час. H-аа)'СТр:ч ви60рам. ХУ'ДОЖН й ф·льм «День

ПРОГРАМА

8.00

ЦТ

8 15

Г:lМІКастика.

ЦТ

Гімнастика. На'Вчальи.а

програма.

сВ об'ЄlWИl8і тварини Зм'ї. Науков-о-популяр­ н'ий ф:&n.ьм В 35, 9.35 Ге'огр,,-фіЯ 8 K.~

НВ'УК'Ово·популяр·

13 20 Новини_ 16 40 ДmI ді_й ..8ecМlКa •. 17 10 І. С'1Ір8ll!lінський сВесн'КоЙ

балет.

т~орчі

18 30 ф!льм-ионцерт

«Лечу

зв'JII3КiI вчених Дн І проп.етРЩlCька і Ригн

до

тебе

мРіЄю.

1-9 оо Ahrrr-a.nьИ!8 камера. 19 зо ~ВИli'а?tі~ТВУ -дер­ жаOSНllЙ ПIW'іД.. ре_' проенrry про

20

Обгово­ 3aкoffY

вниахіnИНЦЬКУ

JlJtЬK;CТЬ в СРСР. оо Те.п.есеанси АиатоліJl

го

ДІ­

а~аря

Кашпіров.,..ro­

Передача 4 На добранІч, діти!

2045

..Проокектор ЧtЦ:.

~1 оо

21' 40 ви.

До 1.75-,рlЧЧЯ З ШUI иа­ poДlRe1fl1lR Т. Г Шевчеи­ ка. «I'l\apacOB· . шляхи •. Перед~.'ча 1 "ПІДеш тн. ClШtу, по УираFн·. 55 ВеЧірній в~сНlИК

21 50

2'2

11 ЗАГАЛЬНОСОIOЗНА ПFfоГРАМА

Іа 3'5 НоВИ!Ии 12 40 «ОфIЦlePИ. ф. JIIЬМ

З

Ів

фіnьм .оооць Нови·нн

35

16.45 скраопл.я.

ють

9 05

х,удо~и:й Сергі8.,

МоульТФ\J.i"м

ІlІІюзіО'И. ХудожніЙ фі'льм «отець Серг:А. «lOpt.reша-вв. Pleгіо'нanьний етап Щоденник

2150

20

І

t

11

навчання.

ДОЖ"'Й

X,~-

ДC»lall,й 'l'МeфIЯЬМ Д1ІЯ ДІ­ тей 1 серія. 1650 Новини

«МОУЗНЧJllа скарбнН'Ця.. Я Гайдн СИМфоНіЯ.м 41 m-а'Жор

ДИТJI"Iа година. «П:ВК!ЧН і на.співН. СЬОГОДнІ у сві'!'l МIЖlllац·ональИ" в·дно· Історичний

досвід

: ПРоблеМlИ. 19 4'5 «ХРИС'l'OфОР Колумб •. XY'A02fOJidt телеф ільм.

2

оо

серія Час.

..

lJipем'єра

"" 4О Ноаз)'СТріч ВИ60рам. 21 50 соСХОДННки. Художньопу6піЦИCl'И'l1ІІа

Грає

20 45

дУхоВНІЙ

Кuансьиого

ма

Музи·чна

програма.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТEnЕ&АЧЕННЯ Новинн. Грає ~eT

баяністів.

21

'NIIJAIфіnьм

налы!lllJй ник з.

• 2

і5

4{) «Цирк дожН" І!:

втор_к,

cpena,

К,В

ДI'ТІе<Й. 2 серія. Ів 055 НовиН'И.

19 45

читає

поему

Л.

Кос­

тенко «Маруся Чурай •. «Доброго вам здоро­ в'я •. «Наркоманія зло соціальне •. 14 20 Цнркова програма. 14.40 Концерт з ІІІ Республіканського днтячого фоJIIыкорногоo CВJITa в шано-ф,раetl вську 15 55 Художній телефІльм «Чорний замок Ольшан­ ськнй. І серІя. 17 ОО ТелевізійнІ зустрІчІ з кандидатамн в народнІ депутати СРСР. І8.ЗО «Скарби музеїв Ук­ раінн.. Є Окунь, «Скри­

13.50

ма.

сНа зорІ у дворІ •. МУJDЬ'1ІфІільм «Своsmи •. Короткометражний фІльм. 19 45 «Робінзонівда, або МІй англlйськнй дІдусь., ХудожнІй фІльм. 21 оо «Час. 2140 «Здрастуйте, лікарюІ •. 2155 «Сучасниця.. Теле-

1841>

паль •. 18.45 Вперше на екранІ УТ

Телефільм «НароднІ обряди. ЗроБІть мені коро: вай красннЙ.. Студія «УкртелефІльм •.

19.00

Актуальна

журнал

«;PyC'l'l8B:.

док.

Рег'о-

коn.умб •.

6

bleЧl рня

зо

3

27

«100

сер:я

ХуД1ІЯ

15 зо 115.45

}Сокей з м'ячем Чем­ піонат світу З6іРНЗ СPlCР збірна Ф:Н!JIЯН­ Д'ІЇ. У переРВІ 1945 Ве'l.'РМ казка ~По синьому Дон. фіJJ"ЬМ про

колумб.

3

художньо­ програма.

старшo.кnаснн-

ків Сьогодн,і У свіТі. 19 оо ф.ЛЮСОфсь-кі бес.іди. ВИlТоки і т.paдНIЦii фіno­ соф:м. 1945 Xвнnкни IrOeз.:ї.

18 45

Ш

50

«ХРНlCТофОР

КОJ\IYмб.

ХYlДОЖНlЙ телефІЛЬМ. 4 сер. я Прем'єра. 211 оо Час •. 21.40 Назустр:ч виборам. 21.50 «Це було було. 212.05 «погляд. 23.50 МУJJьrrфільми Д1ІЯ д-о­

..

21 50 фіJllыllfи

2G

РОCillНХ.

Новини. 9.ао ]Ір 17'5-,рtчЧJI з ДIfЯ на­ РОд'ЖеlllИ!ll Т. Г. Шевчен­ ка Програма «Вратерст-

АДРЕСА РЕДАКUlI: Теllефонн:

редактора

« До

18.30

СДЖИ.ГІТ Худож­

Кубок ЧССР

• 4

Девіса зб)рна

ОО

Вечірня

215 15

ЦТ

«<учаС!lе. Телеогляд. lIiepe(!удова І ffYльтура В краінах СОЦІалІзму ІЗ.ОО «Живи, земле! •. 14 оо Прем'єра фІльму-кон_

Прем'єра документаль­ ного фІльму «Пlдпрнєм_ цІ. 16.35 МультфІльм. 17 оо «Россіиl у ВерсалІ •. Концертна програма. 17.55 МІжнародна програма

фlnьми за участю иа­ родного артиста СРСР А. Папанова. «ВІдплата •. І І 2 серіІ

18 55

21 оо 21.40

сЧас. В. суботу ввечерІ. МультфlnЬми ДJlЯ дорос­

І

поклон­

4-04-11;

Д

П

для

джи­

фІльм.

кривицький. скрипки

з

Кон­

ор­

коестром

«Дзеркало-ее.

25 11.40

Повтор на ваше прохання Естрадна виста-

Іо4

ва

лИ'шIГl'ИІ.:JI

сЯк за·

людин'ою.

І6 Ю «Пlе~л'о

22 40

коло •.

«Ширше

':: «ДійСІ!!: осо6и!. Ноад

хмарами.

документальний

ІА

теле-

фільм.

40 Грає В. КуЛЄWО8 1655 Хокей з м'ячем Чем­ піонат

свІту.

18 '5') «Схlдннй СиБІр. 19 ОП З наших фондІв. Р Штраус «Дон-КІхот •.

ЦТ

ФантастичнІ

варlаЦlі.

19 45 Вечірня казка ~"\ 1)0 ТенІс. Кубок

ЗБІрна ЧССР СРСР. 2' (;0 .Час. 214') .. Здрастуйте, 2І

ДевІса зБІрна

І лІкарю, •.

Екран тrnузlв ... Вез паиlки, майор КардОШ (Угорщина). 2З ~O НОВННИ.

5')

~;НJ;cтpaцi~, грОМ;адіСькі орган:JзаЦl завОДУ порошкової МlетаIJlyРГ)! ВНlСЛОВIЛЮЮТЬ глкбоке СПІВЧУТТЯ

ветер/loИУ ПРащ~, СВЕНТИЦЬКОМУ

інваліду Л В. з

СВЕНТИЦЬКОІ

А.,!!,м"'н:страЦіЯ,

ська

організаЦії

па.pmіЙна.,

8еJIЮ(Oі В, ТЧ~ЗНJIIНОЇ в йни ПРНІІЮдУ с;м·ерТI Й'ого матерІ

профс.п:лкова

БрOlВlSРСОЬКОГО

СО&оЛЯ

Микоnи

1.'а

комсомоль­

СВIТЛ.?"1еХНlЧI;iОГО

глиБOJЄО СУІМують з приводу .parгroBol обладкзння

-

МарІї ТИМОфllВИИ,

заво,!l,y

CМlЄpт~ на:ладчИКа

МитрОфановича

; ВIIJСЛОВЛЮЮТЬ щире СП:ВЧУТТЯ оім'ї і рідним ПО1СIЙНОГО. KonЄlКТН'll уоиівермагу Б,роварс.wої рa.l!:спожИВсПіЛКИ ВНC)JОВЛЮЄ щире оп;івЧУ'І"І'Я старшому п,родавцеві ТКА­ ЧЕНКО ЄфросИIНJ:n Д8lИНn'l8'Rі з пР·1ІІ80ДУ тяжкої втрати

-

сме.рті

їі

сина

сЧоловlчки.,

Святослава,

сКвиток У перший РЯД.. ЛІдери PaдJlHCЬKOi

22 10

естрадн.

Редактор А.

Новини.

ВОnОШИНЕНКО,

255020, Київська область, м, Бровари, вул, Київська, 154, -

завжди

ХудожнІй

церт

«Будильник •. сСлужу Радянському Союзу: •. п.оо Музнчна передача «Ранкова пошта.

1610

«ДжигІт,

гІт.

9 40

9 ЗО 10 оо

вІрне.

старшого

ПРОГРАМА ЦТ На зарядку ставай:

8 по 815

І

Новнни Ранкова гІмнастика Тнраж сСпортлото •. Мультклас. РозповІдь про новІ роботи студІї «СоюзмультфІльм •.

14 40 «Як МИ вІдпочиваємо •. 15.10 Очевндне неймо-

Передача

людей

22 '50 ВечІрнІй вІсник 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

J1IОТОГО

ПРОГРАМА

камера.

сРодовlд.

ХудожнІй фільм «Крей­ церова соната •. 2 серІя.

8.00 8 15 8 45 9 оо

І

церту «НадднІпрянськІ наспІви 14.ЗО Новини.

5

Ольшан­

214'5 На добраніч, AITH! 21 (;0 .Час •. 21 40 Вперше на екранІ УТ.

ЗАГАJlЬНОСОЮЗНА

4-03-76;

:ааступннка

редактора,

вlддlnу

партІйного

BIAnoBlдan"Horo секретар.. , 81ддlllУ сlllЬСЬКОГО rocnoAapCTBa 81ДДІІІУ ПРОМИСlІовостl І СОЦlальннх питан" 4-02-92; 81ддlllУ lІистІ8 І роаоти 4-04-8t; 81ддlllУ радlоlнформацlТ - 5·t3-9t,

-

-

телефІльм

замок серІя

2

Актуальна

для вІку.

казка.

перервІ

НЕДIJlЯ,

телефІльм.

с'l'алант

У

ЛЮТОГО

11.00

ннкн., «ОстрІв •.

19 СО 19 зо

ТенІс Кубок ДевІса. ЗБІрна ЧССР зБІрна СРСР. 21 оо .Час. 21.40 В ШекспІр «Макбет., Прем'єра Фlnьму-виста­ Новнни

ХудожнІй

«Чорний ський.

коі студії телебачення «ПІвнІчнІ листи.

ви.

12 ЗО

лих.

лення.

17 55

СТ8Т)шl.

2'"1

кон-

15 за Музичннй фІльм «Над­ дніпрянськІ наспІви •. ІА 1)0 сСлава солдатська •. 17 1)0 Мультфільм на замов­

про­

шІстнадцяти

Г~PCЬKOГO

нець-ПодІльський сервний завод.

«БудІвельник •.

-

...

Мел'од;ї

15 оо сСело І люди.. Кам'я-

документальннх

гірІс.

Ре­ чемпІонат баскетбОJlУ. «Будl-

краю

телеФ'льмlв 17.50 Баскетбол. ЧемпІонат СРСР Чоловікн «Жаль­

4 серІя. 9 45 «Домашня академІя. 10.15 «ШрІ Леика. Минуле

2355

810 ••

виборам СТУДІЙ союз-

ХудожнІй

9 оо

х-ору,

Тен,с 3бі!рН'80 СРСР.

врльннк

1<4 45

19 15 lїрограма Ленlнградсь­

них респ)"бlllll« завждИ' джиг:т. Ной· фІЛЬМ. 15 Ноmmи

25

М'Є!"lа

програма:

портаж про країни з «ЖальгІрІс..

лю.

6.30 сІ20 хвилин •. 8 З5 «ХРНСТОфОР Колумб.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

народною

Д;н~IПРУ.

ПРОГРАМА

•.

ДІІІІ

по

оо «,Час •. 2І 40 Ноазустр:ч

2.1

ваше

Спортивна

.Телеспортарена.

оо Кінопубліцистнка союзних респуБЛіК Пре-

17

ЗАГАЛ ЬНОСОЮЗНА

НовиИlt с-Цирк

гра

шляху. подарож

20 50

ЛЮТОГО

телефільм. Прем'єра.

14 16

•.

ІЗ ОО

хання. «Навколо смІху •. 30 сМартlн ХІП. Худож­ нІй телефІльм. оо Телевlзlйннй музичннй абонемент «ГрудневІ ве_ чорн. ЗаруБІжнІ вико­ навці гостІ фестива­

1855

листо­

при~ав.. ХуДОЖН1.й ТeJllеф'льм для ДІтей. З серія. 16 50 Новини. Ів 55 J1Ipeм'epa фїlll'Ь-МУ-НІОн­ цeprгy «Збережи В дУшІ 1ИВP0д'Иі НІ8'СП і ан 17.25 «Образ.. Л,тераТУРН8І

ДержавнОГО Швнічного

І

сІя

на

музична

програма.

Г!мнастика СІльська година.

Повтор

_

ІнформаЦійНо

Грає духовий оркестр «Ознраючись назад. ., Документальний теле­ фlnьм про творчІсть І Андроникова П .оо «3и\{овий вечір у Гаг­ рах. ХудожнІй фІльм Із субтитрамн 12.25 .Оч!.кування.. Музич­ "'а компознцlя

12.55

Новнни

LO 30 Ф Jlьм-концерт «МннУло 100 років. 1l.00 Для дІтей «Канал «Д •. 12 ЗJ Новини. 12 40 ТелефІльм «Заходьте у іхню хату •.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

8 оо 8.15 915 9.45

Ритм.ічна гімнаСТИl:<а Б ФеOoК'l'ИСТОВ грає у

СУ&ОТА,

_ЛИНо•.

у

СУ'ПРОВ'ОДІ рос,йського народного аll'сам6лю «РО­

ЗАГАЛIVIОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

Новини «,Сх()~нки. публ.-цистИ'чна

перебудо-

суббота.

118 lo5 18 45

!ll8.зка.

1105 11 15

ПРОГРАМА УКРА'НСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

пятИ'Иuа,

ВІД

програм

ЛьвовІ. 16005 H-о8И!НН.

р.).

11988

ХУДОЖНІй І 4 сер·ї

В. Гаврнпін. «Анюта •. BJI1CI1'Мla ВеЛJIIЮГО теат­ ру СРСР. Орем'єра. 40 Сьооодні У cll'iTi.

Новини. Виступ аиадем-1ЧКОГО рос!oйlcWОГО

(п.овтор

8 35 «.хРIІІСТОФОР

І

ви.

9 оо 920

молоді жнlІІХ

Прогp8lМв, Воnroградськоі студ,ll тenебачеlllНJl. ОО «·'!ас •. -40 ,Прожектор перебудо-

І

21 50 23

ПРОГРI1Мl8 передачФестиваш.ький ек,ран ПрограмНІ-лауреати VIII Всесоюзного феСТlIJвалю

Літературна

фільму.

~Час •• .ПрожeR'l'OР

2

«-ДОвга Худож­

17 оо 17 05

старшокласнн­

П'ЯТНИЦЯ,

Кo.nуМб•. ХУДОЖНІй 'l'eJl'ефi.nЬм. 3 сер~.я. Прем'єра.

21 оо 21.4()

п~едач

РиYl'Мічна гімнасти.ка. I~.35 «Довга дорога. в дюнах. ХУДОЖНІІЙ телефільм. 2 сеРІЯ ІЗ 50 Новини. 1>3 55 С Прокоф'єв Соната Мб

112 ()5

З фоJЦ'.в ЦТ. «Д-овга дорога в дюн.а.х. Худож­ ній тeJJeф:льм. 2 серІя. 2з 05 НовИНІИ 2з 115 «Юрмan8J.JOO. Рег:ои.a.n.ь"НІІЙ етап ЩоденННІ( 4.

РСР. Іо8 45 СьогоднІ у світІ. ІВ оо lJipемо'єрв телефІльму «До.мOiВИ'lC і ГО'СПОАИИЯ.· 1915 «ВUJaдa Радам •. Пре.м-'вр8І

Фlльм;у

навчаll'ЮІ

..

11

ІО

ПРОГРАМА УКРАТНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ 900 Новини 9.20 Танцює народний ан­ самбль «Подолянчнк •. 9 30 сУ недІлю вранцІ •.

родження В. СамІйленка. «СвІт поезlі •.

У_ом ПТУ. М Салти­ Коов-Щедр"и КlШКН IQ 35, И 3'5 І'Стор:я 7 кл. Се­ ЛJIIНfCька віЙи.а під про8'Одом С. РаЗІна 1l.05 А·итлі.ltська мова. 2 рж.

популярноі

музнкн.

·0

23 ЗО До 25-рlчЧJl з дня на­

10.05

21.50

піоні І 'll8нцю Гру'3И'КСькоУ

19 35 «Хрис.'І'ОфОР

кан­

Захід мова І рік

Новннн

23.10

камерА.

На добранІч, дlтнl Час. Вперше на екрані УТ Художній фІльм «Крей­ церова соната.. І серІя 2З оо ВечІрнІй вІсник.

lІІавча·ння.

вн.

серІя.

2

дю-

теле·

ЄВРОП8ЙСЬІаИЙ Анrn.іЙсьШl

905

2OQO '11elrecтyAli МІСТ РРФСР

17 оо прем'фа док фІльму. 17.20« до ш·:.стН8.ДЦJI'1'и і старші •. 18.05 концерт Державного анс~JDO

Д1ІЯ

пада

ЛІОТОГО

сНовая жнвнь. ОРГ&.' BPoвa.PClOOro ropOACKO_ комитета КОММУНИcnf1l~СоІСОй партИІИ 17IфaКНЬІ, rOPOACIOOГO н раЙ'ОRНOrO CO&e'l'OB народиыx депу­ Ta'l'OB КИевсноА oб.nасти. (на Уlllраинс!tOМ IІзьпсе) ,Редвхтор А. ВОЛОШИНЕНКО_ Газета вьzходит с 17 апреля 1937 юда.

BЬZXOдa:

гра

оркестр

ПРНіхав.. телефІльм

ПJpограма

ІЗ.ЗО «06Р8'3..

ЩОАеН-

Х!ВИЛНІН"

«,100

Н-овики.

ній тeneфIЛЬМ. 1820 НОВИИ'К.

.

Ху.дожи;іЙ телефільм З серії. IJpeм'єpa. И 15 НоаНик. І. 25 ДНтячоа годИ'Иа. 15::;0 H-овИIfН.

в

док

ЗАГАЛЬНОСОIOЗНА ПРОГРАМА ЦТ

В 35 «.хрИСТофОр

дорога

ХОУДОЖН Й І серія.

З фОНДlа ЦТ дорога в дюнах.

«Довга

1

етаоП.

«Давга

ІСІІІІЙ •. М.lО П'РІІ\'М'єра

17 оо 17.05

Ноu)"Стрlч ви60рам. 50 З фонщі'8. ЦТ. ..Довга дорога в дюнах. Худож­ н·1Й

2 P~K

звучать

21 21

2з 1·5 ..Юрмапв-89.

кл

7

соСТ.lна •.

~Ч~•.

21 40

напря­

Ю ~5 «Звучвrrь,

музичиого

ro

J!P:i

13 20

УЧИJ1lИllЦа.

2100

ПТУ. Загальна

DI.35

КIШt.. фlJlЬМ.

дорога в дюнах.. худож­ н,й телефільм 1 серія Іо8 оо НО'ВИНН 1625 Хокей. Чемпіона/!' СРСР «Крила Рад.. «оДИ\иамо. (Москва). У пе­ рерві 19 50 Вечіркя

прогрв-

2320 Сьогодн! У св т 2з 35 «Тео Ада.м запрошує •.

III 05

Ху-

казка.

р1к

Дон.

НІІ8'ІІІИІІІІІ,

~дач.

ЦТ.

во­

І

БІологія. Пташині клопоти. 11.05 JioПанська мова

meфіnЬМ'_В.

16 55

CНlни

ОергіЙ..

м·ова

кригою..

б Їoa1J"Oгія.. Го.л.ови:і ми евonюціі.

ro 35,

«У злагоді з прирй'ДОЮ~. ~'єpa док. те­

6.ЗО

I~ ~5 Н О'ВИІНІИ. Il 305 .про що спІвають дІ­ ти ЗеМІІІ: . . . .ЗолотІ воро­ та,. М'У3Н!Чна saaкa. 1.2 f.l5 Клуб MaIfApiiВlI1m;B. 15::;0 НоовИ'Ии.

до

10 or~

1 pltc

фШьм.

40

І

630 «,100 ~•. 8 35 «ХРIIJСТОФОр Колумб. Художній т8IJeфlльм 1 ~ серії Пре...' єра.

900 9.20

cOrreцo

12.05

lc-пан.с1Мll

навчанИ'я.

9 55 сСИута

ГрудlИ'eве аСройн:е повcтallfRR в М-ос.и.ві ()5 НIМ'еЦЬ1Са мова. 2' рік

ЧЕТВЕР,

ПР~їхав.

9.05

.-Акваріум.. НауковопOl1lУJPIIРКИй Ф!JI'ЬМ. Пп". Етика ! 1JCiИX00ЛОl'Ж сімейИОГО жll'1'тя. JhoБОВ і дРужба. 10.35, IіІ.З5 krI'Oрlя. 9 кл.

·ЛІОТОГО

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

15 45 «Ц~)Ж

кл. викоpиюrrання ди і уі охорона.

1005 У_.

Новнии.

СЕРЕдА,

мова

4

H8IВ'IaКНIII.

ви.

2.1

Німецька

17 оо ПРOlr1ра.м81 1'7 С5 З фо~іl8

ч!рня каo:mа 20 50 Прем.'єра док. фільму «Зу~рес ШмаТkОВУ ..• 21 оо «Час. ~1 40 пражентор перебудо-

17 15 Ів 1·5 lі8 45 f9 оо

...

долю М дружини ВОлкон­

Природознавство.

8 45, 9.35

Гw,насти.ка. ННЧІаІІПоІна програ.м-а. «.Діброва •• Док. фільм. 835, 9.35 природознавство. 2 ИIJ. «Пrrахи, що зиму­

ХудожкіЙ

піонат світу. Зб:рна срср з«7·рна Wвеції В перерві 1945 Ве­

2 23 40

ського.

8 оо 8 15

ІЗ

18 55 Хокей з м'ичем. ""М-

и.кЙ ф:.пьм про ВoJIIКOIНCькoi дена6рнс..-8. С.

передача

вісник

ЗАТАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

11

ЦТ

субтитрами п~едач

17 оо Програма 17 О5 «Ілюзіон..

роавlDИ8JlЬ"1f8

212·50 Ве'l.ір'lfjіА

9 55

перебудо-

Ім. Т. Г.

Шевченка. Народна ар­ тистка УРСР Н. Крюко­

ва

кольо-

розповІсть «Ух ти, рн­ ба, що ГОВОРИТЬ., «Тися­ ча хнтрощlв •. ІЗ 25 Р. Шуман. Соната .м І ля мІнор. 13.45 В майстернІ художника Д. БІстІ. 14.00 Музичний кіоск. 14 30 «Здоров'я •. 15.15 «Убитий ворожим свннцем.. Документa.nь_ ний телефІльм про жит­ тя і революцІйну дІяль­ нІсть дипломатичноrо кур'єра Т Нетте. 15.30 Грає камерний е.н­ самбль солІстів пІд ке_ руванням ю. Башмета. 16 ОО Кіноафіша. 17 оо Сільська годнна. 18.00 МІжнародна панора-

А Адан. «Жlзель •. внстава Донецького ана­ демlчного театру опери та балету. 12.20 На здобуття Держав­

УРСР

малинового

РУ., сХто небилицю.,

10 20

20 45 21 оо 21.40

oAНOawr­

Іо8 ОО ..Н8\УК8 .1 час.

озера

автогонок.

премll

Аль­

«В гостях у казки •• Програма муЛЬ'l'фlnьмlв­ казок: «ЛегеНДІі озера Парвану., «Трн синІх

Новини. Романси на вІршІ ро­ сІйських поетІв. 50 Репортаж про мІжна­ роднІ змагання з треко­

ноі

свІту..

манах.

12 30

І9.ЗО Оперативний пост сАК. 19 40 «СонячнІ кларнетн. СамодІяльнІ художнІ ко­ лектнвн ДНlпропетров­ ськоІ областІ.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТEnЕ&АчЕННЯ

CВJllЦ_a..

9

.Навколо

11.30

9.00 9 20

популярні

М'У3 фi.nЬм вал у Тал.nіні •.

УКРА(НСЬКОГО

ТЕЛ Е&АЧЕН НЯ

му­

озера •. 45 С'ЬІОГОДlllі У свІтІ.

на

ПРОГРАМА

вих

повинною.

17 45

Н8\ВЧIIIJIЬка програма. «Я літаю Я<8 BJUlCHНX крн­

лах-

С

НІЩька

17.1'5

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

11 8 оо 8 15

НовНІКН НОВНН!И. На допомогу

12.55 16.30 16 40

гн"ву •. 2310 НовНlНН 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

21.00 МOn·ОДlжна студ·я «ra'P'l'•. 23.{;5 Ьеч:рн:й вісник.

ма

ансамбn.ь «·БОЯЮI!Чі. Чу­ ГyXвCЬ~OГO районного БУ'ди.кку КУЛЬТ}"РН ІО 35 «·МоаЙlC'Три . гумору. ІІІ 40 МОЛОДІжна студія

1830

каом.ера.

-

Зустріч

журнаЛІСТІВ

вИ'Камн району

05 «НароднІ тanактн. Во­ кa.nьио Х'ОреОГр'аф~ЧИНЙ

ф~.nь...и

моелодії.

ш.зо ЕкОЛОО'IЯ

ОНОВJJeННЯ •. пропаг8JllдИС­

тв.

тene-

ни

«Соиячне

•.

док.

«,Вarrpa •.

«HapoдoвnlloДДll'.. Назу­ стрІч ви60рам 40 Муз. ф:ЛЬм «Голоси

17 10

Прем'єра

Ін_ps'ю

Новиl!Н. ДImI дІ_й.

копа

...

«Весел­

Ф IJIoымІу «СУ'І\НОІСТЬ.. Сту­ ДІЯ «УlКРТелеф!ЛЬОМ. 1'130 КОIЩеР'І' ансвмбn.ю

108.00

ІО

«Гарт.

ШНоOlJlJlljJlів.

ка

новин.и.

40

ДnISf

17 10

ІС'ТОрія. l1ePOЇ гроМ'8оД11И­ ськоі' війни М. Щорс.

12 1() 16,30

•.

вyrrь моржі. 55 НоВИlИИ. 30 НовиН!И.

m 40

кл .

4

сМинуле

попередУ

«оКазМlf neрською ба­ зatйY.. Bнcraвa для дітей 11.30 ХУДОЖIIL'Й фільм «Пли-

РОМ'Ода'ІІОВИІІІ.

І'І.~лі.1ПІІЙ екран.

ТелефілЬМ

ще

10 зб

дeмёJнov А:МН СРСР А. п.

казка

18 оо «8mllAa -

школярів

AНJII&К'l'OpOM Киівського ha)'llllOBO-I~ОСJII!,дного і,IІС'І'И­ ТУТУ lІІеЙ'рО~lрургіі ана­

ЗАГАЛьноСОЮЗНА пРОГРАМА ЦТ

ЖИТТя

Індекс Друк

61285,

офсетний.

4-23-21;

ДРУlOоваон.иЙ

.масОВОЇ

15.709

аркуш.

Обсяr

1

Тнраж

приміJ)1l1fЖв.

Зоar.юв.n-ення .м 768.

#18 1989  
Advertisement