Page 1

.. ("'''' ...

Рвєстрація KaHAMA'am· у депутати Верхов",

081'8РуА

8•

l.е?1

Ради СРСР

..

--'2 ...

.....,.

Шд знаком непорушно! єдності партії і народу ПРОХОДЯТЬ У країні засl­

На.ндидаtoм, у деnyта.т:,и ВерховноУ Ради СРСР по БаумаНСЬ1іОМУ виборчому ()І<РУТУ міста МОСiRВИ по вИ'6ОРCl<х до Ради Союзу KOMiL.Ї реєструють 'кан.:tи~ зареєстрований Генераль· даті в у депутати :найви* ний секретар ЦК НПРС, щого органу державноІ Голова Президії Верхов­ ної Ра.ци СРСР товариш впади. Серед зареєс~рованих Л. І. Брежнє.в.

17 НlfТнt1

OftrAIII ИОВАІІСЬКОГО МlCЬКОГО КОІІI'.НІ1'-У КQИYlНClII'ІІІ8J ВАРІІІ J'U лти, МЮ&.JtМ 1 РЛllОИІЮІ р.ц ~ .-впn-Л'!D КJmtCWЮі OВJIAGТI

.тlІІ. rААf1ИC18. ГPOIAIМIJ

~C'1'Ь РРФСР а& . двадн1 вироБJ1ЯЄ

Союзу, Пре-

~РОДУІЩЦ ст1,Jtьки,

зид1я Верховної Ради СРСР і Рада

скільки 11 ВИПУ-

скцос;яu-pja< вус.1й.дореВОJIЮц1йн1й

Міністрів СРСР гаряче й сердечно п,оздOtJЮвЛЯЮТЬ роtфникt!!, І<ОЛГО'CnН,І'І-

РосіІ . .Ііа. У~ра1RІобсJП' промиcJ10в0:го :Вироб.иlЩтва. ;3а ; РОІ<іІ Радянської

ків' l1iтеліt-енцlЮ,. всіх трудящих' РосІйсЬ'кої Ра.ДЯНСЬІ<Ої Федерат~()ї

ІВJJ~АИ з6ільШJIВСЯ,иа.!!:)ИеВ 10:0 разіВ. Колr~ . 1, радгоспи. обох pecny6JtlK

Срціалістичної Ресny6лlІ<И і 'У'liраїнC~KOЇ Ра.дЯНСЬІ<ОУ СоЦіаліСТl'I~ОЇ РеспубліКИ з 325-ріЧЧЯМ возз єднання

у 'І<lлЬtКa ,pal!liв збfльЦІИЛИ 'ВироБН1fЦт'во npo2tyIЩiї сlльCЬ!tого ro~l!OltapcT~a. Незм1рtiо зр1-с, матеріальаИй рі!!єиь

Bo-зз'Єl.\нащіЯ 'У'краІни 3 Росією було реЗУЛЬТ$.ТОМ. ба~атовіІ<ОВОГО Р9з-

ли 6.1.raTo 1JИД!'1'И1іХ, . 8i.n:криtтlв у",еtIИX" Г1ДИId!·ВК~.ц .у роаВИТОJ(. багато-

~уль1УРНИХ

вносять худО)кня

'Укра~ни з Росією.

ТРУДЯЩІЦ. : CjlT~' ви~" . здобу-

витну їх еІ<dномlчних, поліТИЧRJlХ. і

:З!!'ЯЗIІ<1в',

lНаціоналЬної

виражаJIo. їх

paд~cькoI'

<:)

дів, таfЩ~' БJJИЗЬКИХ, ЯКI;І43Н~4IJ .J!.. І, ЛенІн, MOВO~, мltщем nрожк-

с,lд:сіеи\іЯ ТОРЖЕІС'!'ва n~нІИ'сь~~ї 114цІов~льМ1' ПGJ'ф'ЮІИ. морально-п6Jtl-

ваЩіЯ

ха.рактером та історією.

ващоІ

-

~o­

ники, ВНlзна~і

ка.иДJQЗТИ в '!~енИ /UO})б, сеІ<ретарі

ч;ле, JtЩЛ .'

n

~

діячі иа- JlОТУВlІ:тиеr>. до ~~

................................ здоров'я,

;rрічкоткаЦЬ,каі фабрики no-ударнаму несуть трудо­ ву вахту на честь вuборів до Верхавн.аі Ради СРСР. Вчора у другу зміну ВОНIl

спеціа.лісти різ-

Висока

В!дзна'Jаючи

1f.AO.н... Попереду ідуть Г. М. 8(мкова, Г. І. Юхи.~­ ЧgIC, Г. г.. Смирнова та ін­ ші. На фат/!): rкаАя.n'ятивер­ СТflrnuця. д,еnутат районної РадІ/, народних депутатів, ко.муністка О .. І. ЗІНЧЕН-

(ТАМ))

нагорода

&іЖЛИВУ Переяслав- ХмеJU>НИЦЬІ<нА

роль міста Переяслав­ Хмельницького у возз'єд-

січневuй

Фото А.

цк

уки І культури, првдстав- Р&ди' СРСР У ~ НИlки Збройних Сил, пра- ~ .JШCТ1 ОКРУЖRИ!М BK~ Ц1.gнИlКИ освіти, охорони борчим м:місіям.

~И4І ЦК КП Ре та груд­ ""ово (/978 р.) Пленуму ЦК Компартії України, 1t.ptЩiвншщ ГогОАівської

завєршиАU

ЛоJd\'БЮfЮ

НиІВСЬІ<оl

області

наго­

роджено орденом ДружБИ

нанн! 'У'країни з Росією 1 иародів. за успіхи, досяrНУТі' трудящими

му

і

в

ницщ!,

З. иагодl{ цієІ важливо})

господарсько­

культурному

'У'казом

Верховної

поді!

БУДіВ­

Презид1У

Ради

. Відбувся

урочистий

J.fiтииr трудящих міста.

(РАТАУ).

СРСР

Коза6а.

•••

культури

!Йониучаєників. самОД}'ЯЛЬ1l0Ї творчос'[і Росії І. 'У'країНИ. . 325~річчя t!озз'.ЄД,н.аЮіЯ 'У'кра,1иИ І!І Росією це cnlль'Ие ~аJ;lТО веіх 'народі,

цІона.rм.иeeтей

JIIa._ _

іІ

Ради На­ 'J1I~строва.иі

CbK()f'O госиодарС"І'ВЗ, пар- К1'ІРС _ В ORр~, тійні 1 радЯЖ:.,ь·кі лраЦів- '"'ИХ МІКИ дали ЗГ~ ~

HClTJQ(J!нJ рішеннямu Аис­ Tonaдoвoгo (1978 р.) Пле­

КО.

КIIr,.и1tМ"s,ми

депутати

1

ЯИ!fИ Лf)OOfИСJЮI!SОС1'і і сіль-

""ан!

81I€Є

у

Союзу

інтелігенція,.. МіJiь-

060п!льке ltрагнения до Є;Інання,' мало неМИНУlUе значення для маМут:ньОГО всієї нашоІ ВіТЧ1і3НИ. Цим lсТРРИ'ШШМ 'актом . н.а;Jавждибудо за-

кр1nлено єдність ДВОХ братніх наро-

Ради

С міс.чнмА

РОСlисьноt РАдянськоt ФЕАЕРАтивноІ ctЩlАntCтичноІ РЕСПУБІКИ І УКРА'НСЬКО' РАдянськоt СОUIАтGтичноJ РЕСПУ6JIIКМ I\оМітетКомувlСТИЧ-

кандидатів

~_ИБОРНІП 'J.'Pf'МBJ'Ct ВАХТІ

..

OPГAII3AUIIМ, уа МІН._

Центральний

1li6Jp01JI"<!'t1

.

1Н7 РІМУ

!lОЇ партії Ра.д.янського

fалузєй

госпсщаРСТІ!а.

даяня окруж.них 'вибор­ чих .комісій по виборах до Ве.РХОВНОї Ради СРСР. В оБСТ<llновці одностай,ності

г,.т'

s

них

Sа.n.нівщии.к,

яскр~ве

тично! єдtiост1. paд~HCЬKOГO народу-

Трудящі РОСП і 'У'країни разом з

нової iCT~OЇ спільнос.,.t людей.

1,ншими каро.nами наШоl країїЩ ПРQ-}:., ~j.).нjjJІН."J.єднl!Utt ~1~ націЙ йw.1ІИ славний, героІчний шлях 60і нароодностеЙРtДЯНС.І<ОIlО Союзу, ЇХ ротьби проти царськ.~Г.9_,.s:;а,;модержавЗГУРТQoВаНОС:!t-~КОЛО _~lстичноІ ства, влади капіталісТіВ 1 поміщиків, партії, П Ц"eifТ1'альЖJt'о .RОЮтету ~a за торжество соцІаліСТИЧНИХ ідеалів. Очолюваний /'нльшовикаМIj:-ленlнЦЯМИ РОСіЙСЬКЮ% пролетаріат .з~ртува" трудящих 1 прив~~ їх"доперемог.~ Великої ЖовтнеВОl соціалістичної·

ЧМіЗ това·риmем Л. І. ·.БрежнєвИJ/I; всен.арод:н}Й, ціДТРИМЦі ленІНС1;КоІ внутріШНьої 1 ",3ОМіішньоІ політики КПРС ~ заrtорукаковнх :УOnlХ1.в у 60РQТь6~з,l~к1.зм, за мир іСОЦі-

а,ктивну участь брав український пролетаріат один з иайбlльших, і найбільш боЙОВИХ загонів робіТН'НЧ:О-

Центра:ль&И' Номlтет Номуиіtтнчної партНРа.дЯНСЬІ<Ого Союзу, Президія Верхо&но'і Ради СРСР і Рада

ре.!ЮлюцП.

В революційнt.Aборотьбl

а.льнИЙ rню1':3С;

го І<ласу Росії. БеззаВітна відданість ідеям КОМУиlзмУ, мужнІсть і самовlиаН'іС!і, паг~

рlоТнзм і

інтернаціОRалізм

,

Міністрів СРСР ВИСЛОВJ1ЮЮТЬ. тверду вneвНЄHlc,ь у, тому, ЩО ,р06ітннКИ, І<ОЛГОСПНКRИ, інтелігенція" зсl трудн-

прOJtета-

щІ

рів РоСіІ 1 України, здооули їМ ·І'ЛИБОІ<У повагу і вдячніСТь ~'cix народІв

РосіЙ1:ЬІ<О~Ра;ІНН~ЬІ<оІ

ф'едера-

ТИi!lної Соціалістичної Республ1І<И 1 'У'країнс.ьк()ї, Радинсь.І<Оl· Соцlалістич~

нашої країНИ. ВеЛИ'Rа дружба росій- .. ноl Респу-блІки. в <Є1.ХинІЙбраТНіЙ сl­ ського, украШСЬК9ГО та l1iших наро-м'ї народів нашої ж;,раїни доб'ються дtв Радянського Союзу гартувалась У НQВИХ успіхів. У І<омуніСТИЧНОМУ бу:вогненні РОІ<И

на

будовах

.

громадянської війни.

перших

п'ятиріЧОІ<,

дівництві, внесуть

У

реалізацію

смертельНіЙ бит!!1 з' фзшизмом, У !'іn-

вого (1978 р.) ПJIенумів ЦК НПРС. Хай живе Союз РадЯНСЬІ<ИХ Соціалістичних РесПУБЛік! Хай живе ~paTePCЬ1ia друж& і непорушна єдність усіх націй і народностей нашої соціал1стИ'lН.OЇ Бать-

лись у висорозвинуті респуб.'1іЮI 3 могутньою індустрією. ве.1'ІИ'КИМ механізованим сільським господарст· передовою

наукою

і

чою культурою. CьoГO;:J.Нi

. ЦЕНТР АЛЬНИЯ:

КПРС

партН

промисло-

Нl:шу'

ЗУСТРІЧЕЙ великим

святом

усіх

нарсдів СРСР. 29 січня столиця Ук· раїнськ.ої РСР тепло зу·

cTpiqa.1a

делегації

вперед,

---лейні

Ао

тор*ества.

За

тра­

дицією дорогим ГОСТЯМ було п1днесено хл1б-сіль, діти вручили їм живІ І<ві­ ти.

ШИРОНО Й урочисто відзначає наша Вітчизна З25:ріЧЧЯ возз'єднаКНJII 'України з Росією, що є спІльним

-

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР

~

ТЕПЛО ДРУЖНІХ

ківщиниl Шд прапором ма.РІ<сизму-JtеН1ніЗму, п!д І<ерtвництвом }{омуністичіЮТ

процвітаю-

КОМІТЕТ

іСТоричних рішень XXV

З'Ї$ДУ партН, ЛИILневого І листonадо-

ротьбі за побудову піршого в світі розвинутого софа,1істичного С~іСПl.1Ьства. 'У' братнІй сім'ї народів нашо'l ве.'Іяноl Батьківщини Російська Федерація і 'У'І<раїнеька 'РСР. перетвори-

ІВом,

ТРУ;ХЯ­

щих РРФСР і міста .Мо­ скви. які прибули на юеl-

ЗустрічІ сланцями СЬІ<ОГО

І<ИJI!~ !~J'Іикоrо

народу

реІ<DНЛИ!!О

ще

з

по· росlй­

раз

пе'

.:Іем{жtтрують

непорущну Є;ІніСть ТРУ:1Я' щих братніх респуБЛ!Н, їхню вірність' JlєніНСI->НИМ заповітам, одностайну p!~ шиміСТь іти пл!ч·о·пліч

д~ -спІЛьної

ТИ

-:-

гідний· вклад у

!!еЛИІ<ОЇ ме­

liомунізму.

доперемorн кому-

РАДА МІНІСТРІВ СРСР

-

ї::ца-814,

мостовий пе­

ринка,

розі '

М.ОСТИ

до

на

цукрового

заводу,

шляхопровід

вождеві

віддати :J;ани,ну

любові і

поваги

учите.1'ІЮ трудя.-

усього

naм'ят.нкка

і

свІту.

В.

І,

ють,, що

лені

Біл."!

Леніну

майорять J1ержавні п·рапо-

відчува­

завдання,

перед

ними,

постав­

-

ве­

ликі і В:ДПОВі;Іальні. Вони да,ш СЛОВО здати всі об'· ЄКТИ у визначений СТРОІ< і при високій якості ро­ біт. І СЛОВО Ух не роз!­ йдеться з ділом. Адже 154 будівельники учасники руху' за K~1I(YHi· етичне

СТ2.вле,) ня

53

ці.

звання

бригад

уже

ми

до

пра­

присвоєно

ударника.

вибороли

назива1'ИСЯ

через

Ш!сть

пра!!о

комун!стични­

.

-~~.

ТИСJl!чl КИJ1!!Н і г~т.ей міста, яхі прибули на ю!!lJ'/ейні торжества, зібра­ лись 29 с1ЧН1І на Хрещаглибокої

через

річку- 'У'дай біля' Прилук та інш!. У Броварах бу­ дуть побудован! підзем­ ний п!шохідний перех!д, естаІ<зда по вулиц! Нуту­

залізницю ТЕЦ-6.

ЛЮБОВІ І ШАНИ

щоб

автодо­

Хмельницького

.

Мостобудівці

у цьому мостопо-

рехід через річку llj вден­ ний Буг. у селищі Тиврів Вінницької област!, шля­ хопровід на сrанції Жме­

зова,

ДАНИНА Г nНБокоJ

щих

Серед об'єктів, на ЯІШХ праuюватимуть році робітники

Z ...

тину,

.СЛОВО ПОЄДНУЄТЬСЯ З ДI'ЛОМ

,першIUt секретар ЦК Ком­

сlйсько'[ Федерації та міста Москви, очолювані

і

t!ОЮ Ради МіністрІв РРФС;Р М. С. Соломен­ цевим

. рем

і

другим

секрета-

поt3да

партії

УІ<раІни

то!!ариш

В. В. Щербицький, члени Itандидати

ліТ'бюро

'У'краІни .

в

члени

ЦН

Над центральною магі­

МОСТО­

П.

І.

Нарєв, бетонниці Г. П. ЗиліНСЬІ<а, І. А. МеЛЬНИІ<. е.1'Іектроз!арники

В..

М.

Деркач, І. Ф. Філіпов. А. П. Подольськнй, боИ· гадир

І<омплексної

брига.

дИ М. Я. Ниценюк та ін·

ші, які ударно працю'ють

на будовах четвертого ро­ ку

десятої п'ятир!чки.

Б. МЕЛЬНИК, качальних

планово'rех­

Hi"IВOГO відділу поізда-814.

МОСТО­

---

Ради і Ради МінІстрІв 'У'к­

раїнської РСР дО ПіЦН;Ж­ жя пам'ятника ставля rься

По­ .корзини

HOM'!I~TlI

робот! по­

ветерани

монтаЖНИІ<

-----------=---

ри СРСР 1 СОЮ3'НИХ рвс­ пуБЛіJ<. Присутні тепло зустрі'lamь делегацН Ро­

,кандидатом у члени По­ лі'fБЮРО ЦН КПРС, голо­

ПРИІ<лад у І<азують

Звучить

живих

партійний

с Інтернаціонал~.

К8ітів.

riMH

Нвіти було локладе!fQ страллю столиці респуб­ ліки лине мелодія .ЛеніН таІ<ОЖ до монумента на завжди

живий..

Від

де­

легації' РосіЙСЬ1КОЇ Радян­

честь

Великої. Жовтневої

соціа.'Іістичної

МОСІ<ОВс.ького місько­ ської Федеративної Со­ Іоіамогилу го комітету НПРС В. д. ц!ал!стичної РеспуБЛіКИ, Макеєвим. Бі,ля пам' ят­ де.1егації міста Москви, солдата БУRО ннка В. 1. Леніну - член від ЦН Номпартії 'У'краї­ вІН1КИ. ПОЛітбюро ЦН НПРС, НИ, Президії ВеРХОіНОХ

революції .

НевІдомого покладено

іРАТА'У').

.


*

~ стор. Липневий

ЗІ січня р.)

(1978

Пленум

}ШРС поставцв перед

JI СІ) а.

року

1979

ПAl'1fhRЕ ЖIlТl'JI: ПРJЮТА'" ~

ЦК

Т:Rудівниками

села вІдповідаЛЬВІ І важ~вl заl3дан­

ня: на основІ

досягнень

науки

і

техніки добитися рІЗКого піднесення виробництва продуКЦІІ. Для нашвго радгоспу це означає вати продуктивнlСТh

щІльніСть

1 ОО

ПІДВИЩУ­ худоби, довести

поголlв'я

гектарІв

стl8,

І . далІ

50

до

голІв

сІЛЬГОСПУГІдь,

на

Таке

тили

розв·язання.

якІ вимагають пІдходу до Ух

І треба

сказати,

ними

били чимало, щоб виконання а

еКОlЮмlка

плано­

господарства

пе­

За три роки п' ятирІчки ми значно

Спершу

перевиконали завдання по виробни­ цтву І продажу зерна, молока. м'яса,

З

вона

відчуття було

них

пІдвищилася до

техрадІ,

нити в господарствІ за цІ роки. І в першу чергу в пІдборІ і розстановцІ :кадрів, підвищеннІ вІдповІдальностІ з.а доручеиу справу спецІалІстів, кад­ рів середньоІ ланки.

рах.

що

допуття

воии не

з

У

Hboro

вистачало

часу

перед

ких

комуністами

,

ми

на

феЛІ. ІнженерІв, ветлІкарів, економІ-

них спеціалістів радгоспу стабілізува-

дарством, ввІйти"в курс справ .• Порт­

=

е

CJ

'!ТЄ2:

7!

ДУЖЕ прикро, що наш дослІдно

-експерименталь­

.ний завод будІвельних конструкцІЙ тресту еБро­ варисІльбуд. не виконав

ки І

створять

д::::!

такІ

умови,

щоб колектив нашого за­ воду міг працювати рит­

мІчно, без перебоїв І штурмІвщини. Колектив заводу дуже річного плану з усіх ос­ новних технІко-економІч­ добре розуміє важливість них показникІв. І це, . звичайно, викликало ве-

серед усіх

ЯК ВИКОНУЄТЕ

виробниЧНИкІв, примуси­ ;Jадуматися ло серйозно

ЗОБОВ' Я3АННЯ?

лику

тривогу

:над тим, як подолати 81Д­ ставання І досягти рІвня !Передовиків. . Адже план двох ро'кlв п'ятирІчки. ми

виконали

успІшно.

Обго­

ворюючи соцІалІстичнІ зо­

бов'язання рік,

на

ми,

нинІшнІй

перш

за

8се,

r либоко чини,

аналІзували при­ які не дозволяли

!Нам працювати ритмІчно і своєчасно забезпечувати

будІвельнІ

об'єкти

необ­

необхІдність

своєчасно­

го виконання завдань, якІ випливають з рішень лис­

а вони нам не перерахову­

вали своєчасно

ти

конструкцІями.

Бували :нали

окремІ

нолектив

мІсяцІ,

винонував

плани і давав пІдроздІ­ лам рІзноманІтнІ .вироби,

внаслідок

КОllпlв.

цього

виконували

ми

не

3

ос­

плану

.новнОго показника

т

-

реа­

лізацН продукці1. Ми вважаємо, що у ни­ нішньому роцІ керІвни­

цтво, вІдповІднІ служби 'Тресту еБроварИСlльбуд. зроблять

належнІ

виснов-

упущене

не тІльки

І,

гання. Тому ТИВ з перших

стаючого

на

безумовно,

виконати, а й

перевиконати плани І со­ ціалlстичні зобов' язання чотирьох років десятої п·ятирlчки. Отже, завдання перед нами стоять складнІ І від­

повІдальнІ. УспІшне Ух виконання буде залежати

працюють

виробництва

тс: е

Xo:-.tенко.

А.

Само­ га­

Б.

А.

фОРМ.І,:~>'н:''{

,ГрІнченко,

1\1іт1н

ви­

-

та

М. Я.

Інші.

Особи'СТО

я'

кранІвницею

працюю

елеIiТРОJ\!()С­

увагу

:

Е2і!!

!s

!

зміннІ

завдання

на

110-120

процентІв І бо­ звання бригади комунІстичнОї працІ. Ми

реться за

взяли

соцІалІстичнІ

в ' язання нати

достроково

план

зобо­ вико­

чотирьох

ро-.

ків десятоУ п·ятирічки. З таким

прагненням

працю­

ють усІ пашІ виробнични­ ки.

О.

краніввиця

ГУТНИК, заводу,

де­

путar IІ1СЬКОЇ Радв ва­ РОAИU аепутатІв.

ВиконуЮчи

не

допускати

1!і

]

;

з'УЗ11У

дальшому

розвитку

маШllllоfiудування,

КО.чnлексне

комплекс устаткування ОН К·І,5 д.1Я

устаТК!lваю~я .

безтарнпгп

зберігаllНЯ гранул

і брикетів комбікормів на тваринницьких фер.!!ах, виnущеliUЙ заводом кормоnриго1увальної техніки в Ленін.градській області.

Фото М. Тура.

(Фотохроніка РАТАУ}.

За

s:

sа__

е

'IJ

=-

&

-

району на автомагіСтралІ КиУ. Москва, ДЛЯ обсдуговування ту­

.

та

учасникІв

1980

Олlмп;ади

в:днІ

ровини на

переДУМQlIИ

для

понад

перевиконання

господаРЧО-фlmmсових'" rrmmlB .наступ­ них рокІв. За минулий рІк ' населен­ ню району, JlQJtaTKOBO _пJЮД8но товарів на 1,2 ",Ільйона карбоваНЦІВ, заго­ товлено

сІльгосппродукТІв

3,6

на

та

на

власних

.та

ви­

1979 РОКУ. 80 тонн;

та

кар6О­

Прагнучи зробити гідний внесок у виконання рІшень листопадового (1978 р.) Пленуму ЦК НП"С, груднеБОГО (1978 р.) Пленуму ЦК Ком­ партії УкраІни, положень І виснов­ ків промови Генерального секретаря ЦК КПРС, Голdви ПрезидlУ Верхов­ ноІ Ради СРСР товариша Л. І. Брежнєва, коопера;rори району бе­ руть на четвертий рІк п'ятирІЧКИ та­ ні соцІалІстичНІ зобов' язання: план товарооБІгу підприємств роз­ дрібної ТОРГІвлІ виконати 29 груд­ ня 1979 року та продати товарно! маси понад план на 250 тисяч кар­ бованцІв;

за

ностІ обіГУ

рахунок

п'ідвищення

ефектив­

та якос!і роБО'Іи план товаро­ підприємств громадського хар­ та

продати

29

15

1979

грудня

понад · план

кухон­

ТИСЯЧ карбован­

СИРQВИНИ

в

та

си­

тисяч карб$>ванцlв;

населення

видІв

в такІ

та

заготовн­

сільгосппродуктІв

строки:

яєць до 1 липня 1979 року, пе­ реВИКОііати на 40 тисяч штук; картоплІ Іа овочІв до 1 жовтня

ПРОМПIД­

мІльйона

сІльгосппродуктІв

180

закупитн

сирови­

мІльйона карбованцІВ,

план

ти основних

вІдпові;\но понад план

60

П.'Іани закупІвель х-утросировини, шкІрсировини та лікарсько-технІчноУ сировини виконати до 25 грудня, по­

ванцІв.

.

над

план

закупити

хутро сировини

на

7 тисяч карбованцІв, шкірсировини 150 штук, лlкарсько-теХНlчНоІ сиро­ вини на 300 карбованцІв; . план закупівлІ вторинно! сировини ВИliонати 15 грудня 1979 року та перевиконати план на 2 тисячІ Ka~ бованцІв; план виробництва та реалlзаЦI1! TOBaptв народного споживання на ВЛаСНИх

.

виконати

промислових

23

грудня

пІдприємствах

1979 ,року 76

та

реалlзува ти Іх понад план на ти.­ сяч карбованцІв; внаслІдок ефективного використан­ ня матерІальних ресурсів. додержан­ ня режиму економії та береЖJlJiВОСТ! одержати надпланових прибуткІв 10 тнсяч карбованцІв;

3абезпечиm

виконання

планового

ЦІв;

приросту по всІх показ'никах коопера­

план по випуску продукцІІ ілас­ ного виробництва виконати 27 груд­ ня 1979 року та випустити ІУ понад план на 10 тисяч карбованців;

карбованців;

тивноУ дІяльностІ за рахунок пІдви­ iцeH~jJ продуктивностІ працІ. а за рахунок ефективного використання торгових площ довести обсяг товаро­ обігv на кожний квадратний метр до 3690 карбованців; пІдвищувати св.оІ знання у школах економІчних знань. поширювати зма­

полІпшити торгове обслуговування тваринниКІв та мехаиlзаторів І про­

працІ,

по

реаЛlзаціІ

підприємств

мадського

сільськогосподарського

не випадковІсть.

-

органІзувати та провести 15 ярмар­ кІв та 50 виста,вок-продаЖів товарІв; план заготівельного обороту вико­ на тн 10 грудня 19ї9 року, закупити

лІзацію

На фото:

3213

ГівлІ., працІвники системи споживчоІ кооперації Броварського району 110строково виконали план та соціалІ­ стичнІ зобов'язания третього року де­ сятоІ п'ятирlчкн, чим створили вlдпо­

книжкових

ви­

300

ПС-ІОО, створений вченими і конструктораЮ1 Украlнського ha!JkaFlo-дОСЛLдного ІНСТИ­

жах

тор­

дати їм товарІв пІдвищеного попиту на' ТИСЯЧ карбованцІв; продовжувати' комплексну рацІона­

буг·qкона8антажувач-оч~сник

200

1

року;

план

туту

ЦІ успІхи

Ч.

дань виконати 21 грудня 1979 року та продати Іх понад план на 2 тисячІ

високпnродljКТlI8НUЙ

худоби.

JЩми криється солідна практична пІд­ готовлеf!lсть ватажка вІ:\дlлr:а. ви­ могливІсть до себе пІдлеглих. Таких практикІв ми всІляко підтримуємо. допомагаємо Ім.

ристІв

по

ноУ продунцН на

.:МосСелЬмаlu.. ..

голів

1000

згрнових, овочів. силосної кукурудзи.

заходи

року

6юрозавоrJу

На

.N2 2.

кІлограмІв молока,' добре попрацюва­ ли кормовиробничники, зlбравшн по 1120 центнерІв кормових бурякІв з ге:ктара, одержано високІ врожа!

дирекціll

рІшення ХХУ

чування ' виконати

Киї В. Новими еКСn'JНата.МИ nО:lОIJНIІВnI nа8ЇЛЬЙОll .:Е.1ектрtlфfкацїя І механізація сіЛ ЬСЬКl)го господарства» Виставки досягнень народного гпсnоr1арства j,'Kpai"HCbKoi РСР. Це _ томатозбиралыlt/ll комбайн СКТ-2, сnроектоіmНlІй .IJ- КОНСТРУКТОРСЬКСМ!І

майже

ИПРС та завдання постанови ЦН ИПРС І Ра~и МІнІстрІв CP!:i-' cI1pu

2,6

виборів до Верховної Ра­ ди СРОР.· Бригада вико­

-

віддlЛКОl\1

КООПЕРАТ9РІВ БРОВАрСЬКОГО РАПОВУ НА 1979 РІК

приємствах

честь

POK~B керує

.

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'~ЗАННЯ

тив нашої БР'lга.1И. ЯfiОЮ керує В. М. Кукса, став

нує

не

SQ

на

на

Треба

партком,

роблено товарІв

вахту

10

худоби, надоївши на корову по

підлеглими.

ни

ударну

пропонуєм.

віддІлку наЙliрупніша молочна ферма

нетактовностІ.

тового крану в бетонозмІ­ шувальному цеху. Нолек­

на

що

110-

передо­

зоелектрозварник

вІдверто

~оотехи1иу,

практики. Рівень пІдготовки окремих бригадирів ферм, овочевих І трактор­ них бригад. механІк:в вже не за ВОЛЬ\lЯЄ вимог СЬОГОДНіШНЬОГО дня.

тепер

всІх

надходить .

виробництва.

З

Велику

пd'pучl. Тру­

-

реалlзацtt

комун!сти

ми

водженнl

наш колек­ днІв нового

відчувається

А.

тІльки добре розбиратися в економ1цІ галузl, але А бути зразком у по­

зма­

напруження

вІд касу

радгоспу звертають на роботу з 1i3ztра~1И сере4НЬОУ лаНIiИ. Тут ще чи­ мало невирішеНI!Х питань. У госпо­ да рствІ y:l-ІОВИ склалися таи. що цІ підрОЗДі.'ІИ очолюють в основному

року став працювати пІд девІзом : сЖод)!ого віД­ дове

іо..

гентарів OBO~:B, виробляється чимаJlО нормів. ТорІк тваринники вІддІJfI{а завою­ вали перше місце по продуктивностІ

грубощІв,

вІд того, організу­

соцІалІстичне

вики

топадового (1978 р . ) Пле­ нуму ЦК НПРС І грудне­ вого (1978 р.) Пленуму ЦК Номпартir Уltраїни. Для цього треба добре працювати. Наше завдан­ ня в 1979 роцІ наверста­

хідними

вати

вІддано

НАДОЛУЖИТИ ПРОГАЯНЕ і

від нас самих, ~K ми зуміємо

SJC

робничих ділянках.

...

...

=:

:23

,

головному

органІзацІІ

су­

допомагали. довелося розстатися . За останнІ три роки кадри голов­

гос­

в:н ЯВНО недооцІнює мораJПoИИЙ t ви­ ХОВНIfЙ фактор у роботІ / 3 людьми,

збо-

допомагали.

тваринництво

громадську

В той же час

.

підправляли.

в

говорили

воро запитували за стан еПrJав У Гil\llУ­ зІ. З окремими, коли такІ заходи не

на­

-,

сн з задоволеН<Ням. А є й такі, котр1

75 процент:в прибутку, виконано ва ' 110 процентІв. Продуктmsн1сть худо:. би пІдвищилася до 3056 кіпограмів.

справ.

госпо­

"Zi'!!!i'! '!!

якого

обов' язків з холодком. спроквола. Та­

настlль­

встигали

ознайомитися

не

що

по продажу молока,

Не. Бсім новий порядок прийшовся ДО душі. Були У нас І Т;)І->і rП~l!іа.1!­ сти. які ставилися до виконання своІх

Був час, 'коли плиннІсть провІДних

іВІть

оманливим.

господарських

.

".

побоюються, що сне потягнуть. на\!­ Ч8ея, і віДМОВЛЯЮТЬСЯ. У цІй справІ, зрозуміло, не можн& ПіДХОДИТИ до всіх з .Qдн:єю міркою. Є у ВІ1{: такІ спеЦіалІсти-практики, ню за довгі ·рокн роботи в господар­ С1'81 набули великого досвіду, ,зареко­ меи.дували Себе здібними організато­ рами виробництва. Багато хорошого почуєте в paдroc­ иІ, примІром, за K01jlYHicTa кавалера ордена Трудового Червоного Прапора Михайла ЯіНовича Грома. РанІше вІн працював причlплювачем, тракто­ ристом, бригадиром. а тепер більша

подарства розвивається успІшно. В цій г~лузі намІтився зиаt{НИЙ про­ грес. Завдання трьох рокІв п'ятир1чки

З тих пір У радгоспІ ' стало прави­ лом: усі головнІ спецІаліСТИ скла­ дають особистІ рІчні творчІ плзни. Про їх виконання· вони звітують на

процента. УспІхи помІтнІ. Але далися вони :не зразу. :Багато чого довелося змі­

спецlаліf:тlв у радгоспІ була

му вІдзначили,

вникнути в суть десяТКів рІзноманіТ­

9,6

:ки високою,

ТодІ

але згодом директор зрозумів. що це просто-напросто

.

НупрlЙцю.

тисячІ одержа­

жу продукціУ. Це позитивно позначи­ лося на ефективностІ виробництва. Якщо нинІшню п'яТИРІчку ми почали з рентабельностІ 0,5 процента, то в

-

.

-. .

ГОДнішніх умовах, їдуть на. такІ КУР­

СПРНЯТJIИ~ИХ умов ДJIЯ роботи, всі

Нещодавно на ~Ідаині ПЗp'l'!fO»У було заслухано звІт про роботу І хІд зиміВJlI худоби головного зоотехнІка ращ-оспу А. Саханди. Члеии партко­

ПО,. ОДif!увала відчуття

но саме завдяки надплановому пр.ода­

.минулому роцІ вона

А.

1

ВОНИ . забезпеченІ ЖИТЛОМ.

рад­

прибутків,

103

одержаних торІк,

директору

того. що він . ніби був оБLзнаний з усім. що відбувається в господарстві,

тисячІ

281

114

зразу вІдмовитися вІд закорlнlло~ звички все вир:шувати' 'самому.

ребувала на пІднесенні.

фруктів.

комунІсту

,

ЦП, яJcl створенІ при сільськогоспо­ _рсltких Т6нікумах. ТІ, хто віДЧУВ88 пульс життя, спеЦИфіКу р06::>ти всьо­

партком потурбувалися про створення

станови­

йому порадили БІльше. ,довІряти спе­ цІалІстам, глнбше контролювати їх дІяльнІсть. Нелегко було директору T~K ось

вих завдань стало для ~ac Обов' яз­ !Ковим,

такого

спецІалІстами

госпу

що '

роБІтники зро­

_

"ти КУРСИ пї,цвнщеНIІЯ кваліфіка­

Іх тепер у господаретв1 б!J1Ь­

шість) це дуже важливо. Дирекц1я

органtзaцtr, помі­

ненормальність

ta

стів

занепо­

ща І в міськкомІ партІІ. На одному з васlдань бю-ро мІськкому зробили сер­ йозне зауваження 110 роботі з провІд­

З кожним роком жнття висуває все

{:пеціалlсти радгоспу,

становище . ви:нлинало

ноєння у партІйнІЙ

~

~ С8еЦіаJlІстаи

ЛИСІ!. Перед J(C81QDI 8 -.х Biдкpll1М:. ШИРОКИЙ простіР)lJIЯ JIIJI8J1енИJI 8Лас­ ноі ініцІативи. ДЛІІ MOJJOJtQ спеЦ1алl­

3 рук •

переходиJlИ

справи в радгоспІ йшли все гІр­

ше.

зБІльши­

ти заготІвлю корМІв. ПІдвищивши Ух якість. значно поліпшити ведення овочівництва. складиішl завдання, аювих рішень, нового

агрономІв

. руки,

ПРИХОДИТЬ

як

1нтеВСИфl!fаlЩ галузІ,

за,nровадження

_МТ Тl1

торгівлІ

та

г.ро­

харчування;

надати належну допомогу в будІв­ ннцтві магазинів засо~ами та силами радгоспІв в селах Великl1t Димерцl та Нрасилlвцl рІв, Княжичах рів;

-, -

продовольчих това­ промислоних това­

за рахунок кооперативних коштів в еелl Бобрик побудувати магазин про­ мислових товарІв; у 1979 роцІ провести належну пl)1roTOBKY мa.rазиJUв. розм1щених в ме·

гання

за

комуністичне

рух

наставників

ставлення до молоді,

зма­

гання по професіУ. Нооператори району висловлюють бажання продовжити соціалістичне з:иагання ц 1979 році з коопера то­ рами ЩОЛ'IiОВСl-КО·ГО району 1\10СIiОВ­ ськоУ областІ. Баришівського району, ИиївськоІ. Чорнобаївського району Черкаської областей. Закликаємо усіх кооператорІв ра­ йону' НОВИМИ трудовими успІхами від­ значити 325-р1Ччя возз'є;\нання Ук­ раїни з РосІєю.

Соцlu!стичні

зобов'язаimя прий­

нп! на зборах активу працівJI80 ків споживчої кооперації БроваР,о! CltlCoro район)".


••••••

,у.

ЗІ січня

БАЖАНИЙ УСПІХ В!д Д!JlОВИХ

с:ередиьоу

ЯКОСТ.ІЙ

ланки, якІ

Cnlц1аJl!стlе

бе3llоєереднJ,O

ааJІЄжиtь дуже бarаro М!. так і на пол! .

би ..mocцу. головного аг;юнома коMYIЦ~ А. ДЗІковс.ьКQГО. РоБІтники

ДOllгий час бригади заКРIlТ8fG груиТУ. які·є У трьох вІддІлках радгоспу, приносили господарству лише з~чrКІІ. Собі!SартІсть продукцН все ще за.'UIшається висо!юю . Розглянувши c'ta~ справ у ЦіЙ галузІ. диреrщlя. парrиом 1Іирішили :tItlцнити Ії керІвництво, збільшити прошарок комун!стlв серед городників. Зараз стан справ у БРИГадах поліпшується, зміцнюється труДf]вa дисциплІна.

вкааУвaJIИ. що ми ще .мало уваги придlЛЯєм:о вкр06ництву мІсцевих д06ріЦІ, 'Удос:ксщалению технологlІ вироБRИЦТ'М 1(Орм : в. зз.проваджению но-

іц сорТіа. Спо(:теріrається дуже ве.цкка. стронатІсть у врожаі1носrl рlЗН" КУJlЬТУР по вІддІлках господарCT~ . . 1ЦAи1малися nитан'tt'l І про з;!.Rplп.nеі\НЯ ка,дрlв Н8" сел!, житлоее будів!tИ~ПВО. х.оча в раДГООill 3Q остаинl

Майбу.Тнє села, "ким воно буде 1 .. завтра, залежить в Д тих, хто· при ..де

трк ро.ки збуДоваи! де.'lid оо ' вхrn с.оцКУ~QТПобуту,

однак

~мпи

будll!НИ-

.......а. "вно вІдстають· від потреб. Ниtв-

ва зміну ветеранам виробництва. Ода-

.... " еькЩt трест (об' єднання) рцrоспlв по промвсдовому ВИРООНИЦ'І'ву MOi~OKa

надцять стипендІат!в вчить за CBllt ра_ ХУНОК наш радrосп. Вони зд06у~юl'Ь освіту в техні!\умах. !нститутах. проф-

'1'4 овоч1в. до ЯRQtо входить І наш ~цгocn, за роки дев'ятоУ 1 нин~шньоХ

техучилищах. Ножну кандидатуру пл" б 51 навчання ми все 'ІНО о ГОВОРЮЄМfJ ва

ТіВ не ~ид1 . т~B зовсім. ЖитловІ будин-

моль.ськоІ

ки.'мarазиRИ ми зводили

техрад!.

з

П ' Итtq>ічщt ІІа будІвництво житла КQШ-

участю

ceKpeTar:>JI K\)~CQоргаНІзації. ВиnаДК\1.вих

JIЮ~Й серед стиnенд1атів немав. то:М~ всі ВClни як правило повертаютьсJt 11 радгосп, добре працюють.

Молод!

механ!затори,

'одержують в господарств!

способом за рахунок відрахуВ8,JП> 8а кап1іат.ниЙ ремонт. А таким способом будувати дорого і нераціо-

CbRJ!M

шофери

на=и показали, що

нову тех-

в~дБУJlИС'"

кожен коМУ-

ЮСУ, . коже!! робітник радгоспу Вl;!ЧУ-

и: ку. Це моБІлізує ух працюваТIІ добросов!сно. сумлінно. Нешодавно у нас

господар-

ває ВЄJІИКУ вlдиовlдальнlсть за долю

нам!чених планІв. з.авдань ц'ятир!чки.,у велик!й мірІ усп!хсправи зале-

вlд-

J<риті партійн! збори. на яких АШJl&

жить вІд наших rоловних

спецІалІ-

мова про пІдсумки виконання завдань

(:Т:8, веР!ВН1ІкІв середиьо! л,нки, якІ

трьох ронlв десятої п'ятирічки ПQ ви-

Є п!Н'вlДНИRами досягненlt науки, пе-

J!apCbKOЇ ·

ганіза.roрами. мас.

роБНИцтву

І

продажу

про:rунu!ї,

сlльськог.JСПО-

обговоренІ

зо-

Пленуму

ЦК

p~ДO!loI практики У 8ироБН1lЦТ80, ор-

6()в'язання иа 1979 рІк. завZ\анвя: парторганІзаціІ у свІтлІ рІшень листо-

Ро6()та з кадрами _ одна 3 d.жливих сторін д!яльностІ радгоспно!

ІШРС. 3 доповІддю виступив дирек-

партоprан!аац1t. Вона має

тор рацгоспу. Збори пройшли по-дlловому, актив· І \ І али іНО. Н омун~сти . виступаюч П:ХН)\'І .

ра. дгоспу, аа х!д господарських справ.

пацовClГО

(1978 р . )

~lA ІІПЛИВ иа

підиесеН1l,.

у виступах наболілІ питання оргаНlза-

п.оItазник

має

цtзу . МОJlоиа иридlляється значна уаага. Тут та-

лас я по телевІзору пере- майстер машинного ДО1IІ­ кож знайшла мІсце про-

- . 5004 гресивна технологія утрику, пр!звище яної, на кілогра{>щ, 3іі flею й;;tе маННlI TBapwn. Усе дІйне жаль не запам'ятала. Але. Н. М. Лисак - 4774 кІ­ стадо сконцентроване на припали менІ дg душІ УІ логрв.ми, я надоІла 4740 одному вlддlлну (с. Опа0К думки про

в

тих. хто йде Кlлоrрамlв. Інших ДОЯ8

змаганні. І випереджаємо

тих. хто вІдстає. H~ фер-·

мі

ла

35

доярок,

вояа.

Не

розпов1да-

можуть

нІ:!,

900 кlлограиl,. • ВІдверто

усІ на наша

50 -

кажучи,

на

м.ех.аЮзац!я

дені

в

tрупи

гlЧним. станом.

ПРАВОФЛАНГОВІ П'ЯТИРІЧКИ

ДІєвІшим

ПЕРЕМОЖЦЕМ МОЖЕ

КОЖИ·ИЙ

СТАТИ

насІв) . Запроваджена пов-

лlстн'Ще

Із 35 все-тани має кращІ не першою, то

а іншІ

лише

-

по три ного

тисячІ? Звичайно. нІ. Рlз- ня

ницю

на

500-700

в

змагаН'Ня,

високих

кІло- важлчво

змагання

'11.

Справ~l,

Уння

чому

так скаже,

в

між

надоях молока. Взяти хо- це прийшло б

пІдсумки

за МИНУЛИЙ

рІК.

змагания

соБІ,

а

створюють

ро-

можли,

високопродук-

працІ.

І дІйсно,

всІ доярки працюють з повною в!ддачею, в усіх високІ показники в ама· ганнІ. План мивулого року по продажу державі

процента.

Не

262,2

ники І в першому мІсяці

щоденний

мав низько- від корови

.не само по періоду поглиб- Це -

завдяки

У рад- ленню спецlалlзацlУ.

госпі надоєно вІд кожноІ

Наш радrосп

спецlалl-

корови в середньому ~o зу~т"ся на вирощуваннІ 4135 к!лограмlв молока. бичкІв . Проте 1_ вироБКИ~ !"!!: '!!!!'!! !"!! "'!! е "" '!!:'!! !"!! 51'!! .2JI!" .'!!ііl!" е

СnlАами Н8наДРJнованих

лиот,'в

НЕДОЛІК

в

ВИПРАВЛЕНО листІ

до

редакцll

'1'ов. І. Дорошенко . скаржився иа недостатнІй тиск в газопроводах по вуяицl Лlдtце І ЗаводськІй. На лист відповlда8 на-

УМОВИ

надІй

Лист

молока

ск~рживса ва

авому

віВ

недостаТН8

првмlщеВВJl ДJlа Іnентаро бюро, було BaдlC.laRO у віддІл KOMYRam.Horo іосподарc:nа мІСЬ1СоІ Радв

вародlПU депутатів.

'1альник мlжрайонного внЗавtдуlOUЙ вІЦІпом робничого об'єднання га- тов. Л. О. "Фесенко повlзового

господарства тов.

Л. Ф. Пожив Іло в:

домив

реАакцll:. 4Фаaw,

.6 сl'1- наведенІ в J1ИС11, дllсно ІНІ 1979 року по вулицІ мають мІсце. lиве8таризаПапанІна введено в експ~атацlю ГРП·6, тиск природного газу по вуnиці Лідtце 'І Заводській - ' 80рмаш.вва..

цlйве бюро зай.ав одву кІМ11ату, це 88.дав змorи JПtlСНQ обслyrовуваТR на· l!еJlеКИIІ. В 1979 JЮцІ це DВТIUIВJI БУА8 црlшeaОі>.

народне

науково-технічних

116

роз- деміІС

ро60К з економічним ефек-

том .55,4 мільйона

Ilйнців.

Нині

на

базі

В.

IJНИ!!У.

aICIJ-

М .. ГЛУЩХОВ: 06чис'.4юВй.АlІнul1

_

карбо- центр

інституту. Біля. ма­

iHcTUTyry шини- .оператор

ICйAfCo-

вирішено створити кіберне- МОАка Г(цина ШЕЛУДЬruчний цеJj.Тр АН УРСР. КО. Пе зIJіАьшить темпи розФото Ю MoceJDКВВК8.

рабки

і СТlJорення

. автома-

• .

систем Уflравлін-

Tll3OIJa//ux

Д

е

н

-(ФотохрОНІка РАТАУ).

ЗАПРОШУІОТЬ

К. І. Д~ptЖ>лЬська, Т. С.

ь

Татарин 1 учеНиЦJl Л. П. Гna~KO вирішили 38-

· продавця

воювати

КОЛИШНІХ

!Ючес.ие зваи.RЗ - МОJ1о.діж-

ВИПУСКНИКІВ

Ж)М(:~МОJlЬСЬИ()

Н"''''' Кол .. ""'....,у ~V Друге ~n.n~ мІсце • у

cou»ta'у нашому рцrосщю6- грнl зайняв. кол~}(tИВ ПЛОСКlВСЬКА коопІ вже стало тради- прод,щrу N.! 5 (зав\дую- СЕРЕДНЯ ШКОЛА

ціЄЮ щомісяця ПРОВО;lИТИ чий В. М. Пастушенка), I«()ЖIІОro ))ОІ(у в першІ День продавця. Недавно третє - продмагу Nt 1..5 д.і лютого в вашій ШКОпрацівники торгівлІ зlбра- с. РожнІв (завІДУЮЧ!l лі віl1БУllаеться трздиці"иий лн~ь у Ленlноській KIMHa~ К. М. НІколенко). вечір .• зустріq з випускии.

Ті, щоб пІдбити підсумки роботи

за минулий

ріК,ми

Кращими за профеСІИ- ками nonepeJl.Hix названо

продавuя

ви , обговорити майбутнє. Відм!нних

м!гся колеюив

плани

успІХів

яким завідує

роботу

ДО- чу маrаЗJl11 0М

п~CJIО-

roва.рlв· с.

до ріцного доо!

Шкоnа чекає на вас, до-

1'ожнlв Pwl.

аипус~ники, 2 J1ЮТОГQ

.N2 8, Р. М. Мехед, за.зlдуючуо 18 гщині

комунІст на м.аrазином

продавціВ

має . ОволодІвши

не-

М

3

Н. В.

передо- раторlр

ни роблять все дnя roго,

ДеСlІтикJtаСИIІКИ.

всього колективу.

У. КОВАЛЕ:НКО,

коопе-

А .. Во.nодіноУ

Голова профспlлковоro

залу, до товарів

доступ.

ві,

1.ІродаВЦі

завЖд.и

від.відувачам

ПO'l'р!бну річ. Часті

вільний RООПУ

М.

А.

ЖвтеJIЬ

с.

Зазим'я

скар-

жився редакцll, що в йо-

бажцн.

гостІ

ГОСІ!іМагlв- ками

сиаргу,

вІдповІв:

.Е.ttектроенерr1ю в БУ11Инок тов. Прокопенка пІдкщочево 5 сlчиа 1978 ро-

ку..

ЗАходm ВЖИТО

На скаргу Н. 8. Головаш. про неякісве приго-

туваиия Ужі в їдальнІ М 4 iЩpt~а8 ДкректЩІ KW!(-

Ta~

cTaTJJ 1о{олодt..

Начальник

иаставни-

oprв1д.дlлу

Десятикласники.

Ф 61'0 еАР Н,

ЄЕРЕдНЯ ШКОЛА .НІ І ~ нас е чудова тралнuія:

та ферм. Тільки минулого року вони зробили 83 виlзди безпосередньо на

рсаЙСПОЖИ!С.ПіЛКИ І. П. - щороку 8 першу суБQту Цуп РОЗПОВіВ Пl» завда1l- лютого проводити вечір зу. НЯ,ЯItI п(Хтавлеаt перед стрічі з 8игіускниками. :10ЦИ

І хліборобів, під час яких

жюnерацlI у цьому роцІ .

зrалvють свої IUкільні роки.

ееІСретар паnтtйноУ ор:.

того, В суботу, о 18 голині

продали товарів на' суму 3~ тисячі карбованцІв.

бlн.ту

чуваиня

праЦівниками

СПОЖИВЧQУ ПРО'СО.!.ІІТЬ по рідній школі,

В. ДОРОДНЬВА,

това:

ro

rpoMaAchKoro жар0 ИУlПtт

тов, Н. О. 80Й- ПPJIйма8

4Комбlват

.Xlм1lвCTКb бtJlИЗDY

осы І! цьому році 3 лю-

від(\уді!ть(я траЛИllіАний: зБІр. Ми чекаЕМО на вас. І. ДЕМЧ ЕН КО,

ке

АесятикласниШl.

р,.'!JI

Ф

провя. А ремовт 83уття 'БРОВАРСЬКА

rp08lаАсыt-.. суботу не вроводитьCJI .. СЕРЕДНЯ ШКОЛА .мі 6

харчувавня

розІбрав Це везручио ДЯJl вlдвlду-

cKapry ІОВ. Н. В. ГОJЮго' будинок ие пІДКJJЮ'lН- вань в кояективl цехІв ян свІтло. М7, 8 Iдaпьвf Nt 4. КуДиректор Броварськоrо жар Т. І. БlлаJl1lY1C. ака ,РЕС ТОВ.' І. Т. Бабнч на до цьоrо ие мапа 88увайоro

просимо!:..

.

кнм гамом зустрічаtиме ШJl'Oла своіх lипусltиикіl! В .Ilень зустріqі 8 КОJlишні/.1Н учнями, яка Від6удеТЬСІІ З Jlю'Геro о 17 годині.

ВoHG,Цlнa доц,. нас, в.ипускників.

вв!чли- І завідуючий продоаоль­ допоможуть '11m :ма.газИ'Ном Nt 4 підІбрати В . . М. 6Є'nЬСl:!КИЙ lІиltaили

дояр.а радгоспу .Aвaн~ У цьому роцІ п!}ода,вцl rавfзацll ЛlткfВ«:ЬkС>го гарц.. маrазmry З. В. Рєзнlк, rаю-ое!!рОБКООIlY. '!! е п 51'!! е ! Ч!ІІ'!!А!:І!!:~ Б:J'!!O 51'!! '!! 51'!! 51'!! 51'!! !!я....В е Г~ $ Ч

К. Г. Прокопенко

«Лаекаве

16 7

щ06 якнайкраще обслуго- kOM!TeTY Л. Д. ' Лиса провувати покупц!в. вела бесіду про роль наУ цьому магази.нfра- ставникІв у виховаIillI M<r ЦеЙ .аеиь стане святом Ціона.льно викориетовує- .подих КАдрІв. Ветерани вq~телів І ться площа торговельного Лll'Ківського радгоспроб­ JlJlII . ШКОЛІІріа,

робоЧі М!СЦЯ тва:РИНlНикІв

роботи

М.

Jtращих

вими методами прац!, во- та Л. А. ТитареlfКО.

минулого року.

результат

В

на ко, старшого бухга.цте~а MY-ШХOJlН, зустріqаються 3 Н. ·П. Пшени'ЧіНУ, завlдуlO- вчитеJ1I1МИ, однокласниками.

магазину 8.lfJ

господарчих товарІв

!,оків.

це" .І!еиь вони' на мить по~

визна~.1І , Itращl. КО.7!екти- проДмагу Л. А . Титарен- веРТ,IОТI>СIІ

ц1 І У трудlВRикі1І. поЛів

ПІДКЛЮЧІ:ЩО

108. І. Г. ГаЬо-

в

AQYf}eJIT

Державнu.z

впроваджено премій Ср"СР і УРСР

по радгоспу

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ

ПОJIІПШАТЬСЛ роиС!Ькоrо, в

Ш>ОЇ п'ятирічки

господарство

l

прІзвища

умови

НинІ

не

Праці

на

такІ

машиниоrо ДО-нинІшньогороку.

господарствІ

.Аістuчноі

Лише за два ро lСи ниніш- Ленінс"IWЇ

впевнена:

трапляється? А~же в на- ПРОДУЮИ88ИХ корІв,' що становить 8.5 кІлограма, тому колективІ немає та- одержує кормІв менше що на 0,1 кІлограма бlльжоХ .велико! строкатостІ в або tiизькоІ якості. І все ше проти вІдповІдного ча

Іа2ато інших.

комеидував вІн себе з хо- шан· и рцгоспроБJiООПУ, БРОВАРИ, рошоу сторони. Нарікань Першими занесено до · неІ СЕРЕДНЯ ШКОЛА

ПОі<аз-

що

прогнозування, рабки інфо.()мйціl для 06Аі-

застосуваЮIЯ кібернетики It!l І планування. IJ біології та медицині, нейНа фото: вгорі ~ OцP~If­ р06іОНіка та гідробіоніlСа l тор інституту Tepga Соц(а-

рІВНЯННІ! Іх дІяльностІ, обмІну досвІдом. Тому Й

знижуються

грамІв ще можна поясни- однаКОl'll умови. Жоден з

ти, але ж не на дв! тися'- майстрІв

стало соц!а-

дос"гнен- МОЛОJ(а викопано на стмрити

і

усіх га.ЦIЗJ/Х: liід КІРІ/­

Б.пезlЮВУ та Інших. &таllOВ'nеио ниигу оо-

числІ ТИВ!іо1

. резуnьтатІв

всІм

зн.авства

8

вання ОlСреЮІ.IІU 1еХ//l1.lozіч­ ними процесами ао 3ага.А!>­ нодержа8НОЇ Qsто.ttatиЗGВlJ­ ноі сиете.14и збирання { 0/1-

М . А. ВоЛОДі~. І хоча ТУТ- працює молодь, заре-

боти

передовикІв . І, мабуть, не вІдкрию секре,., коJtи ска-· жу, що надоУ в основному все-таки залежать вІд ДОЯРКИ. Тому для . уtпlш-

за ф!зlоло-

тваринни.ками, з' явилися крашl МОЖЛИВQСТ! для по-

8Они бути першими. Хтось всІ можливостІ бути .!<!ЦО востl для

показники, хтось г!ртІ. Та чи можемо ми 'допустити. щоб однІ надоювали вІд корови по п'ять тисяч кlлограм!в МО.10ка,

труда-

мІстких процесІв, двора1(ОЖ­ .зове доТння, тварини зве-

трудівниця МQ~

техніки, НЯ

впроваджують іх методи і засоби в народне госnодарСТ80. У полі діяльності кіберне тиків проблеми науко-

31І0серед·

дачу про передову дояр- ня Г. С. Дужик

попереду

і ()бчислювальної

економІки

"аль ності спецІалІстІв, керІвНИКів . вис. вІТИJ1Ьве. __$ .м! . .Т __. •. .e~~~~~ . 'I!~r . ...~;;~~~~~~~~~;;~~~~~~~~~~~~~ ее '!!!!!е е '!! '!! ! "!! _. е $ Т І Т НЕЩОДАВНО я диви- Найвищий

Широкий діаnаЗйН твор­ чих інтересів учених. Вони РС/Jробляють фундаменталь­ ні проблеми кібернетики

-, ........

Р·· С

працІ

з стор.

к и і В. Значний вк.лад у {КJUUTO" вітчизняної і сві­ тної науки /JНОСИТЬ колек­ ТІІІ, Інституту кібернетики А.Н УРСР. Пе один з най6іАьших у країні наУІСових :JQ1С/Іадів. до складу якого .ходять І також сnеціаЛЬН/J IюItcтрукторсыс;.. бюро матв­ Jlaтuчних. машин і систе)(, дослідний завод l обчислю­ /JtlАЬНИЙ центр.

ОПІХА М. Т , W""I"~ 4ЗО-

· с:.екрет.р партко-

цlї виробництва. пІдвищення вIДПОВl-

бе

*

.ібеР!lет8КИ

.w.",*peMa. до агрономІчно! С IIУЖ­

JU( н" фtр-с

-

1

року

.Професії"

, .. . чах mq~ аа стан CJr}t8B ва . MIicцq. СерЙознІ црете8l!У прєд'ЯМЯ­

ззйнят! у маtерlалWfОМУ вирot'iНіЩіВl,

в.уа

10103

1979

вачlв.

На cкapry ВЩDовIДI. ГОJlОВННЙ Інженер · побутКОМбlиату ТОІ О .. П. ВІло· кІнь: «ДІйсно, прийом БІ.

.

.

Із стін нашої ШКО.,и піш-

ло 8jJ(e п'ять випусків. Та колишиі учні не за6іваЮ1Ь св()єї UІКОЛИ, вчителів, 01lНО­ КЛ~Сliи"і8. Кожного року В

жень ва меякІсне првго- лнзив дпа праННJI в прий· пе)'шу

cytlnTY ЛЮТQГО вони

туваввя УжІ, 1Jопередже· MaJlЬHoMY пунктІ .Хlм, ,lРИХОll ЯТ ь до нас. розпові. на. Робота iдaJlЬHI Nt 4 'чистки. ПО вул. EHrenhf'a лають як знаАUIЛИ Сllnе по­

техиологам.н

комбlК.Ту тимчасово

взята ' тд KOHTPOJlЬt.

ПРИПИНИЛИ ТИМЧАСОВО

прнпиииJМI

у кликаиня.

зв' язку З ремонтом ПРВJIЬ-

нІ.'

Майстерня по ремонту взуття зиаходиться 11 пІдМешканцІ 81IJCрорайону порядкуваии1 фабрики І за80ДУ .Торгмаш. скар· .Ремвзуття., КУАВ СЛІД 1 2КJI"ШЦ, що приймальний зве~татис!!:

діляться

?им цосвіllОМ.

3аnрnшуемо

життє·

наших

ви·

пуск ників і в цьому ~oцi завітати до - Аас на вечір-~у. rTJ'!Їq, I'!Kf1A Bi,I'\\'.1~TbC' З лютого о 17 годині. Десятиклаl:lllі"'"


*

4 ....,.

ни

ііі

ШІ .ВІІ'ЦІ

"є-виJtИ м о r о фронту. ..ЛЮДИ Із леген­ ~... 'raK говорить про JfИX

н:а род

ЦlИnИСЯ

,

такими

вон;и

IJa.JI' яті дя.нСЬКl

сторінки

фа

ЗЗJ;lИ­

....

11.

lfЄ'I.,

JIOU

ченІсти

нина

ДeGOpr~нІзувати ро­

боту нашого тилу.

~,

та

спільними

а -..см совІстю ••

одержати

Щ)ymfих сЬ<Jtоro . З 19~1

:POR.Y

ТУ

.

жоДН()fO .пnа.ну

жорстоким ворогом.

.

Пам JIТЬ про мУЖstж І операцt4t .РЗJXян- под Сте.па:1І01'!I!Ч Корольов. вІдникLв шнроко відоораlКомаидуц!Шя. ЗВЄЛИJ(J!М інтересом слу­ жені В радяН'СЬкій літера· беострашНИХГ~РОІВ Bi'IНO до тРавн. я 1943 хали ймо виступипра,цlв· турі, В документальних 1 ~тиме в пам яті · наРОІ­ художшх творах. Мїльйо- JI.Й.

НIfJ(И заводу будівельних вирОбів; ДМК-15, ПМК-8,

нам

ВИRЩ>пст~dвув.алося . 80 ра· меШКАнцІ .ГУРТОЖI!'J:ків дlостанцlй Німе п ь ~ О! БЗБК 1 хлІбозаводу. заХOW'lених . На

.

роЗВіДЮlКИ .

Радянс~кІ

радЯНСЬКИХ

. s.

rОНЧАРОВА. atАВ~.lАальииЙ севретар

читачІв

вІдомі книгн В: Воробйова .Земля, до заПИjання., М. Медвєдєва .сильш ду-

вариспа

.

квиrO.1DOБIв.

---------------------------

ОПЕРАЦlЯ "ЖИВИ, КНИfm"

ки і ДНВЛJiТЬСЯ, хто . як з~ерlгав Іх. А у деВ'ЯТIiХ

J(ласу

налі в навіть

J(y

же багато читає.

графа,

якій ставитьс. я ОЦінка

....

і

шефи

.

було

Ки і 8.

кии·

навчитися ПіД·

NІ Д.

110 бровільного

mo6ів, ЯКУ очолює

ТОll а риства

)'ti

ттературн.

: Високу

актlfВЮСТЬ '

розповсюджеННI1 lІЮї325-річчю

nil1

'Ч8С л:ека:а:и

чимало

літератури • . присвяче·

ВОЗЗ'Єl1наННIІ. Украінн

s

.

придбали

рнша · Л. І. брежнева,

кннги еМала

На

Росією: riроЯВ.RЛН В .М;"ТlІглова. 'В. С. .г~расименко, ' Н.С. Дзв!Щ!Ико. Г. К. •

Р5

5

п

пер робітники

колективу

у

підвищення

боротьбі

ефектив­ .!еПQJJot'U. , Дnя .осТі ВИlро6fVІЩТва 1 ЯIЮС­

пор!!коме'~ДУl()ТЬ

за·

І

И. ПОКОТИЛО,

робкор.

3

16.45 -РІ' .етаерт.Й. У.lР".". 18.00 -MocIt8. 1..IІІ 0СК 'Н сЦ». 10.00 НО8ИНИ. 17.30 -Л:ла _ас, Учите.I,.... 18.ао ВІРІІІІ ,- .Іт.м. 10.15 М. ПоrО,ll.lн - .Трет. 18.00 ФIЛЬМ-lІонuерт .C.lroaf 18.45 .ClooroJl.1 у СІlтl" . теТН_НІ". ВИСТІ.а. .Ізерункн". . 11.00 Арlі а Ollep У 8нко.аlвl 11.40 .Ш"lльни. екран". 9 .... 18.15 .Ві.ll •• борl. АО ••60рl.". п'ятиии,. 2 Jlютоrо иаро.а,иоТ артиетки СРСР '. Фlзнка. 18,ЗО дnк. телефІльм . сЧвсn ПРОГРАМА UT Н. Тка.'.IІО. . ·12.10 ПРО.llоаженн. ..ста.. IІлеса". 9.05 Кинrа _ Т80ему ••тті. І'.М Краж MaoJcKЬKorO "Clle-Трет. патетнчиа,.. 19.00 -Дктуальна ааме,... . П. 6а1l08. ркменту 8 Кампу.IУ. Ве.а,е а,23 -Шахтарські rоризонт... 19.30 Концерт. . 9.35 Пісна' далека І бл •.зь... переJl,lЧУ. А. Каверз.е.. 13.40 _Ім салютувала Мос.ва". 19.45 ЧемпІонат СР СІ' ,. 6ас... lа.ЗО t.елефіл~м .• ПІзи. ' · .ІІ,нти- 11.55 &енефlс. ,НаРОJlННЙ артист 14,10 -ОрБІта Аружб .. ". Про болу. «БуJ\18еАЬИН.,. (Кв· . ма". ПО закlичеинl - .0. РРФСР С. МартІнсо.. Аавнl братерськІ ,в'ІІ3КН Ув) - РТІ (МІнсь,,). вини. 21.00 -Ч_с". та соцзмаrанн. 1<0ле1tТИ20.30 В ефІрІ - пісНІ. '4.30 Но_инн. . '21.35 Чемпlоиат е.роп•. s фІ· ,11. 110лтавськоt 6аво_ни. 20.4S .На ..ІІ,06р_нl., ...lт./:о 14,50 сіл·ьсыl> будиl. КІнопроrypHoro катанн.. ЧОЛОІІнопря.а,нлыlтT фабрнк. І 21.00 «Час,.. , ·rpallla. КК. ДОІIJlьиа IІрограма. JlенІнгр8.llСЬКОУ фаБРик" 21.35 К. т. телефl.lыІ .С"'ОТIl15,55 Т80РЧlcть К . .чуко.сыtrо•. 22.~ За ,.ш.М IІІ>ОХІНН8". _Веретено". '.". 8 серІ.. 16.40 Концертниl зал Te.llecтyсРак"о" пошта". По 31- 15.5S Дл. маJlIІТ.• СрібииЙ АЗаl. 22.50 Концерт анtlllб.t1O стаРЬ_ Аіі «Орля". кlнчеииl - «CьoroAHI У .очок>. . ІИННОУ музик. О'АКЬКЬУ 17.40·Док. телефІль.. «Респу6п<llтl" . 18.15 Концерт. державиоУ ФI .. lрк6.П. По

n.-

цікаву

машинобуду­

вання, під час міських конференціЙ 1 нарад. Дякуємо усім, хто ор­

ганізував

цей

магазин,

Jl1оте.піпрИдбанау цьому рІВ. . Лариса nТCAPYK, ся, якОФОР!t!JIеuй куто- учениця 7-Б класу Місь.

,ЧОJ(

листівок.

їх

мсжна

liJlЬHO. ОГnJlНУТ. Н.' .ВЗJlТИ В -------~--.;.--

J IIIAalllll1TBI

пllmРИЄМ·

вість придбати свіжі газе·

s ПРОГРАМА УТ

книжковИх . маг.азииІв. Тут зав· Жди' '. привітно . зустрінуть,

ти, цікаві журнали.

трестІ

.-оJl., Офорилеиа.не говельного

.~тоJ.tичlШХ,

r

організацій мають можли·

Л. ТАЛАЛАеВА,

Л. ШИНКАРЕНКО,.

1!.1.дr1a , . . з. у помітиш, ЯК рошково! металургії, тор­

ства, сусідніх БУДівельНJ{X.

карбованuів.

при

,. It .. .;. '

но став діяти І(іос,к Ві:lДі· .Союздруку •. Те-

СlСарБНIІ~ первинної організації то-

в. Шрl · .J[I.і'I", .

re

магаЗИНі ... Мен! поnМа'tть-

нашorо

поблизу

лення

книrолюбj.в РО3ПОВСЮ;ХИ.~а різномаНіТНИХ

.5

цWwy.· 1Ифорхацlю

справж­

ТРудово.-

1'lJP.>t!и .~Йцешу кнИгар· даж книг на заводах по-

воду «Торгмаш. нещодав- І

<ПереяслаВСЬ1<а

8ap~CT.a lСииrОJlюбlв сКИЇ8ШЛllхБУДJt.

територіІ

мікромасиву,

ГУ·

. .

прихб-

Із неіо Це ,ні,. наснагу кращ~

КИlUЦку. 'n~~важиа бlJl.Ь· хто там працює, і так тепUYіст~кнюitQ". ум~Уй біб· по зустрічає нас, школя-

і К ОСК

Президії Верховної Ради . СРСР това.

900

вони

ДJIТ~ поділитн.ся с,воІми радошами. дз,е 'Завідуючій ирацювати ще

"аlнв . віДкр~!!ся на ЖИ1- вони сказа .'lИ, що книж­

" Г азетнии

Т8 багато

розповсю;хнли

рального секретаРI1 ЦК КПРС, Голови

квит на

• •і'!1о рода, ~

JlOBOM)" MacRВi КНИЖковий ковий .магазин користу­ магазин, а як. багато бро- ється пошаною і в дорос8аP'tзИ' ,вІдвІJ1УЮТЬ... Його. лих, бо він проводить про-

фор!'( роботи s юниАIU читачйми. ті рекомендаціями З.чожуть скористатися всі шкільні і понад 1200 спеці. a.tbHuX дUf'ЯЧUХ бібліотек республіки. На ані,ику: у відділі .оБСАуговуван'н'Я учнllІ МАОд· ших класів. Юні читач.і учениці а-го KAalJY ееред· ньої школи .м 172 МариН,а Мацюк (ліворуч) і Яна Дегт!!р. . Фото О. Бормотова. (Фотохроніка PATAYj.

....lІсім молода. До неі 8X-Оl1ИТЬ. 60 пра- . Рада:. Н.· Рибака. с омоніла краІна:.· <>v П. ПанЧ,ата багато інших творів. На цjвю~ів тресту СКНЇВШJIяхБУl1:'. шану· СIoОГОJl.нішЮЙ l1еиь наша організаuіl1 вальню~ів художиьої літератури.

'. '

радить. І найбільша lIai~

~ . ж,IННИМ }'Оком ваше руки 1 вибрати найкращі. КІСТ0 росте, К})8сивіmае, Колн я ВДома показува.ТІа _,устроюється. Не тах маМі і тату нов! книжки,

ліфТЇ/J .lІожна Ш8и~itо одержати nотрібн'е sut)4ItHJt.. Найбільша н'Іі JlKpaiHi дитяча біб,ліотека стане твор­ чою лаборатор .:єю по розробці і впровадженню ItOIJUX

аємл,,:., сВіДРОl1ження:>, <Цілина:. Гене·

Г. Ф. Тобилко. ше

М()Ж&\"

a<JO.

НАШ МАГАЗИН

читальН,і ї актові ~.cu, кН,иги, н'ОТн'о~музичний, кімната казок. JI. n'ятunоверховому КНUZОСХО8Uщl зі· брано 200 тисяч. томів радянських l зарубіжних авто· рів. З допомогою семкторного зв'язку, швидкіСн'их

вони

Книголюби

ІСІІИГО-

..

~ f(~ro мІCRЦЯ про-

alJepl Н,Ова llержавН4

к~иirс!успіJri,н:о·поJliтичноі та художньої

.. і В Наша первинна Оргаюзatl" cecoJ()s·

ащо

Гостин'н'О розчиН,UAа

Во.рОніна, А. Ф. ПРОХ~РЧУК

. ЕКАДИ Ч АС Д . . .

J . J' .

КО.4!СОМОАУ. дО послуг дітей -

.Книжчинl,.

tиших.

КНИГОЛЮБІВ

BaJ~le.I';

.уреи

lJiaaiAu абоН,емеН,ту, рідкісної

Н. ЦВІЛІП~ завідуюча БЦіmоrекоJO СШ ом 2. '

у ПЕРВl1ннихО~ГАНІЗ~UIЯХ

~

."

Cкa~4-=: =pк;~;~ 1lU1JRJDICI!1!' ... IIIIIdB ~'. !І 68зl .ІІесялm. ..орвсто nPCМИCnrJВМ

ресn.уБАікан'ськаБібАіотека д,tя дітей імен'і ЛeHiHCbK.OlO

-

іменини).

іи), «Як

=.

;t 8&ВАВ!!

... 8180..

rpynами

JIентина·

лення з елементами

.... ' .'. '. , .'

.

ароПAr~ ИОВИХ .МдХод- '!'l роботи.

МІ

рями •. За.РIlЗ Ми готуємо-

ВrJДИТЬ беСідц«Ознайом­

яка

_ _ 1t(e!'~ ~ . . 8UdarIXJla

a::=:~a=.:... ~ . .па: і ~ • POIq' а,._ X.uuo. • Trr_·. ... . . ~ . ' "

.уриа~з&кріПИJ1ИU"

у

JIЯТЬСЯЦО підручникіВ.

Цибу'JlЬС.КЗ про-

UCn. •е ___

. "УТИ

його підготували !

сsята.

,,..~ аа .со

. . .... ~

СJI у . .иьвRIIIIX, . ие ' lIpQ){и- мм ПDМl'!НИКОМ

свято

пеРШО1<J1аt'иИків

школи Ва· ся до

Ю'ра

Ягом,

мq . ~. ~~ . .К- аробити все для того, щqtS

тачів,. які не вм ють \}10. учнІФВ класу . . Всі при. регти книги, недбало став· ХОДJ{ЛИ . іЗ с.вОїмИ·«БУІ<ва­ БlБЛl0.текзр

допоцОі'

бібліотекою

,u,вЬ" . Щаб':йё ~ити:- бlбл!оте~а була

8YK •• I'.c~.I, буква·

Проте є ще багато чи- рику..

я&рахОвува- дуюча

д;ух,оваЦХ о~и- Григорівна

8liМОЩ1l. кнИгу' t MOCIm. у . ~y Це&'1!р1 у Ч~ . SU-aтo ' ' . ~ аа

класах у шкіJ1ЬНОМУ жур·

«ВчІться підклеювати підручник RRИГИ •. ЦЯ ШRоляркаду·, Цікавим

НваЛіф1кован,у

1966 році гу вчасно подасть і за~l~

1

_eirr.

Лариса товиймают~ всі підруЧНИ·

Дяченко (5-В " клаС) та ін· Ш!. 'А з КНИЩQК, якІ від·

ми яавlТЬ . зрОбили вистав·

ЯКОСТі -

100 дeJ»II&8Ц.ae c.nеціальну ~ •. Teep u W- ., 1963 одержоі\ІИ.

. ....

. '

JIaHa Сокол і Світлана Со- а1дкРи:rого портфеля. Тоб·

Б.ароніченко,

тирlчці

!f4~агодже-

~Кі~()'fe1iJal

Теплюк (3-Аклас), Світ· мІсяць влаштовують день

Віта

-

РМ!О1І4 . 1(~ До. .8ІЦІИХ .JJOCJJf'1' МіІ, за~ допоможе,

про· сахпро~ла бесіда по ' по­

ремонтувалаучеииця 2-А

.Партія

І' 1RПIп _ ~Ж:ТВ З81ft1lmlJIИ ~.·Вaм· п~ 1 1'еJIIfЩИИ. ~..,tIleМU 1. mбЛюбить Хіра ~" ~oтeц1? 'н.'~ 'вUдabe ". 11& п.рацюва1'И з сТуде .. ,

вели учНі міської серед- с:rаНОВіЦК КПРС і Ради тої шполи М' 2. За пан!· МінІстрів . С'РСР від 4 січ­ J(УЛИ Іперші днІ трет;ьоl ня ..1978 року ·.Про пере· навчальної чверТі mио~ярі хід . на безплатне користу­ підклеїли більш .~ як 170!іания піДРуЧника.1,(НУ'lНЯ­ J(НИГ. Особливо старанно ми заtальноОсвlТНіХ шкіл •. ставились до Uboro Валя МОЛОДШІ. маси раз иа

(4-Б клас),

Знаtl:-ти

..

Активну роБОту , по ре- илеІОва.ТIJ кииrи., «Як '1JИ­ монту підручників та ху- тати . книги.. В уС:іх кла­

кур

у б16JtJoteц1

.J[OCb 200

:

ТРИ в АЕ.

дожиьо! літератури

~~Wt,

. ПJtaC'nQсвцІв, -

...те ~pUJax..... ,ІІа. У, ' 1tЬOИY Jt...1IIIfY

IІ1ськото прaцtвва То­

керівники.

ІеТЬ М1'алоги 1 ita

n

Сере;

и1й. .раб . о. о.ТТ1 • . У

!(1~, DOJd'Т1!lQy. 101m.·

Життя і ДіJJЛЬН!СТЬ роз- J1iCть..

J(ОВНИКУ . відставц1 Всево­

дJtя л~редачі' воронедра,вильних .даних

агентури,

поєдинках з підступним і pI~, JIIЮ6oвl .J1JВа!Ь­

~ТJ(,

n.

ред, у ДОбре

.Адже ui

.neнU!i.Зму, мужн!сть, стій- ИRIIl'W -У'!МЬ У радяи­ КіСТЬ, ВlUIах!дливість в ebIQ!X ~6A OO"Y'!'N .ат­

'UlTa1fiB

робіТМJtИ,

У 'IQМY ж сехреТЦ!єІ кичу гараНТіЮ., • пtЩyJtярвoqі1 На~пе- lІра.фія по плаСТ)vIасах),.

життя за торо ДJIf! ~ 1ІЦростаІО'!О·

жестао ідеалів марксизму. м 1I8м.uвм.

Серед ,... -

DpИемє1ІВ.

вмо та lsШих.

но! партії, готовність від•.•. -.,. ec«SJtifВO ці,нні дат.и с,воє

~6iJII"

1IIJ1Юб~ 3&8Одів по- і совість ' . pomКО!lоІ . xeтaJlyprit, ши- .Жива сила ЯМJН;а.ИJ ~. реМОНТНО- «На ДОпомогу ке:raиі1DJ6ro. св1тлотеxilіЧ· ПИТ~RНЯ eКGНoM1:к.н:.,

Sрюхано 1J а,

коХ В!тчизняно! віЙни . З nєкuІями продІяль- рІотиам, безмежна відда. ~~ 86ЩП(ОЮ ПО­ 1941-1945 рокlв.~они ність ПpGCщвлених радяи­ JIiCTb спра,ві Номуністнч- .n~ єеред чшrз·

створили . над~йний .. заслін СЬКИХ ' розвІдникІв МИКОЛИ проти проникнення .оро- Кузнєцова, ~aHa НудрІ, жо! розвідки : в . ЩТ,аби 1 РІхарда Зорге висrуп.ив підрозділи радянських nекrop .НиІвськorо облас· військ, в жн:ттєвова.ЖJ1ИВl нorо правління Товариства центри нашо): ,краї·ни. Гіт· Кl!Кl"олюбщ!, член СПіJtКи лерtIщям в:е пощаcrиложурналіСТів СРСР, пол­

дм

~~c-

ар1м .

«Щит і

. 4 w ....... 4 ~ ~Jll83В~В

для

Ю1Х були полум'ffНИЙ оот.

.~'II

иjn~ у иa.JDOIIIу аіо- ~ КЯИl'Y Ім ~~It

д!рин1 на.мarання проТD-

в героrчиий л!топис Вenи·

__

614",,,, '.. ......

...

тев

над пр1-

т ериторlJ СРСР. Вуnи т- пра.цюваnи ~ рlзНJ{X уио- В. 1\yвuцOlla .Снн наро­ вах, виконували ріЗш заВ· " . 'м шато 1иІПих.

незабутиІ

...

~ 6Jil5.nk>'rea.

~ерІПИІ'ОРИ

Ji.

.....

. .. . . '·81181 CJ81acм . . М ",уnал..н .

Koaв~

вІрш . си­

вrrисаJШ .

виробничникі,

,В. _~, А. Є&О

ни своєІ Вітчизни. 'і

ГОnlO

ПРО РАДЯНСЬКИХ .~ . .' ", р О ЗВ І ДНИ К І В •.« .

в· нашій

чекісти,

о,ра.."", nOMft.ttlt.

, -.41 .41~пІдРм­

безстрашНі ра­

.Яскрав!

.....

..

М1и

Н

квІ'

ещОJ1"'В~О

В&Пp8llfоn:

шкот

коли війська

РадянськоІ

АрміУ та БІЛОРУСЬКі паро тизани,

виявляючи

ВИЙІІ1J10 В внй героїзм і

світ нове ВИД~КНJI роману

видатноrо

середньої

,,111вро" про ПОДІІ ВеликоІ ВlтчнзНЯНО! війни влітку 1944,

І; М!JlEЖ

СЬ ,. .

кої

;м 8. _____________ _

білоруського

маС0-

мужність,

ВИЗВОЛИЛИ Мінськ і Біло-

f.адJrНСЬКorо lUICьмеННИJ(а . ~~~НИ~і~. фашистських

. МеJlєжа.МІI1СЬКИЙ наКнижка вийшла у виПРООК.. ТВір РОЗПОІІІда8 давВ'Ицтві .ДНі!ІІРО".

..

•• • . : alкt ...aa.l_ .. ,. Мо,н."

ПРОГРАМА НА .. ОISJlАСТЬ 8.10 HyKola-IІыл.рниl фIJlыІ ')(oIllJl'TI Р06lао•• ". ' . ~.4O, 9.60 J о. Пр.ро.ll,03._

z:

f8.15 18.45

c.T'D.

'.00. 11.'01) ....... ПТ... · ХіІІІ •• ..10 Ka.saa • lІуз.аl. 10,10, 17;00 A.rJllilcЬk. 110'" 10:40, 11.40 • о. Iс,."I.. В. І. Ле.lн аО."Ь )1(01' ••• 12.10 СтуАент.... аочн.к.М. Вн. ш. ...теllатна.. 1 ауре. 18.28 Лра'О88 perYJlIO'aHBI roc. . ПОАариаоУ' 'АIІ"ЬИОСn соa!UicT••••a' П/.ІІ,IІ, ••меп. 14.15, 17.30. ' д"l т.а, . ато ктУ. п .. ІЬ 'Уаll. Ф(S.ІІА. 14.45 Ек,.. lа.рlO. У' 15.~ т.1І ~.тe... ~ 118CteII'I-

_.

Мнстецт_о

80.

СJlО.цу.

«ЗНа. І умІЙ". К. т. ЧемпІонат СРСР s баскетболу: с6У.ll,lвельннк" (Киів)

~9.80 -К.У.

20.15 20.30

АРе&иьоrо

-

-

PТl

(МІнськ).

мІсто мое".

8ечlрв. 1t'3I[В. К. Т. «Знаlомст_о збли, ка". зус",lч s т_орчою

••

групою

. телефіЛьму

«Пї)!,.

піJJЬННЙ обком Аlе".

21.80 ДоаlАl[ова служба. 21.40. ФIJlЬМ сСаинарка

в.

І

пк-

Ред:актор

в. ФЕДИН.

і -:':;;H~~:~e~>[.~. ~~. ;,,:::::.:'Р:.::::::::.~~~~#\':>':>;;:Ш~=~;"'-'І '~§'E:~.:~~'.:'::;~~~·:-::':::=.~~~·I· -~{~:O~~~~:~~l Совет. ваllО.ll,НblJI : .a,enyтen>ll ·К.е8СКО' ~'CT".

•• БРОВАРИ, .цеІта мlсцевого рцlOllОМeJlВI - I~a-la: llAaIJdв ' IІРОПU08OC'lt. a06~:~~ І ~Y~Y. Газета выоJtитT иа укр.кнском .3101".. ІІ)'JI. ·l(вТвсьх.. 164. .. асовоТ р060ТИ, ФОТОІіоресаов.&eJlТ8 - 18-4067. .азета ~П~:Вд8'? ,~ .,.,..,..,..,..,.,..,.......,..,..,. '1'."""" " І' ~ ofIIiI';'" ,,:с" • ..:'1'~"""""'..o-.., 1".,.~~ . . .,...:ro.,.:J'>~ . .<47~'oC".,:.I .... ~~ "'''''#оО''':>''..::!''I'I#.;''':oCt' -'C'''''~o"""" -". ~~~ шеt«: 61964. Еіроварська л:рукаРНI КIІJ.lськогс 06~8ВJtiHи 8 справах вg.:авНlШn. ~!графіі і ~i ·fOJI,rlui. 8Ул. K~iICЬX'. ,~м. За·м. 638 :. 11.320.

.

#18 1979  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you