Page 1

у

ПРОЛЕТАРІ BCІX_ !S_f_!.!~ ЄДН~RТЕСЯІ ,_,.=::;::!!'!!!':!!=:!!!!!::!!!:=:о .М 18 (4128) І

польоті вісім супутникІв

СУБОТА

Повідо.м..лення

31

28

СІЧНЯ

січня

року

1976

в Радянському

ТАРС СоюзІ

штучних супутників Землі «Космос- 791 », мос-793» «Космос-794», «Космос· 795»,

1978 р. Ціна 2 aon.

проаедено

запуск

о: Космос· 792», «Космос· 796»,

о: Кос· «Кос•

мос-797, о:Коtмос-798». Виведення на орбіту всіх восьми супутни• ків здійснено однією ракетою-носієм.

Встановлена на супутниках апаратура працює нормально.

ГАЗЕТА В

РОЦІ

1935

Коор•

Аинаційно-обчисnювальний центр обробляє · одержувану Інформацію.

ЗАСНОВАНА

29

* * *

1976

січня

року в Радянському СІІІОЗІ nроведено заnуск чер•

roвoro штучного супутника Землі «Космос-799».

Вста~овлена на супутнику апаратура працює нцрмально. Коорди•

[)РrАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

+

НА МІСЯЦЬ РАНІШЕ

СТРОКУ

Важо~~nиt пункт с~uіалістичних зобоа'цакtt на честь XXV з'їзду l<JtPC 8ІІС<JНав колектив Берди· чікьхоrо верстатабудівного зава· .1) «!{смсоШ>леu~. Тут на міаtnь

nолітичне

Jосхоналих

аrрегаті автоматично здійснюють· СJІ переключення швидкостей, по·

Аача і затнекання матерІалу. В розробці новинки велику допо­ могу заІЮn.ським сnеціалістам по­ жали вчені Київського політехніІІ­ ноrо інституту.

Нову хви.пю трудОІОГО Є!JТУ· зІазму викликала у nрацівникІв рільництва племпrахозаводу

і

редженням

графіка

теріаJJ

Увесь

посівний

відкалібровано ,

першого

класу,

доведено

оброблено

хнсно-стнмулюючими

ма ­ за­

речовинами.

Підтримуючи ініuіативу трудів­ кикіа сільського господарства

країни, які вирішили в найкраші

аавершити

nланові

сокоякісного насіння косіючі республіки.

поставки

в

добрив. де вони зразу

7-8

'('[,

nрагнуть створити

j Василь

КрасноІ{утський. якІ на·

багато _ nеревиконують

ськогосnодарських культур. А досвІду І:м вистачає. Вже торІк

члени тракторноУ бригади. якою

керує Василь Стеnанович

Га·

ценко, виростили вн:сокий уро­ зокрема. кормових куль· тур . Особливо відзначилися ме­ ханізатори Василь Я-кимович жай,

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИй ОГЛЯД Ф 92,5 процента насіння ярих 3ернових І аернобобових куnьтур доведено до посІвних ион· дицІй першого класу.

Ф До весняної сівби підготовлено

270

ТИСІІІІ

центнерІв насіння кукурудзи.

пях

добрива,

затриму­

першого року десятоt n'ятирІчки. В бІльшос· тІ областей ресnублІки nартІйнІ, радянські І

ють

вологу,

завершу·

госnодарські

готується до Механізатори

нагромаджують

на

no·

ють ремонт сІльсько­ rосnодарськоУ технІки. ·в засіки лягає доі'і:р­ ве зерно для засіву

вжили

органи.

своєчасних

за·

ходів для забезпечення колгосnів 1 радгосn1J насінням ярих зерно-

свої

на

карбованЦІв nремн.

У першому роЦі десятоr п·я­

КПРС, вони успішно закІнчили ремонтувати

вих

та

зернобобових.

При цьому враховано потреби І на можлн:· вий пересів деяких площ озимих. У Він· trицькlй 1 Хмельниць· Кій облаСТЯХ ДО nep· шонласних кондицій дt>ведено більш як 99 nроцентів насіння.

Майже стІльки ж 11 Донецькій 1 Дніпро­ nетровській. А госnо­ дарства

трьох

районів

[tонеччнни Велико­ новосілківського, Добо роn1льського

t

Ма'І)'Уи-

вс!

тракторn,

ського

тори,

ТЕПЛИЦІ

На

зем

металевн:х

рів. вузлів

Минола За­

В. КОВАЛЕНКО.

ського районІв. В uІлому ж no рес· nублІцІ у порівннннІ з перІодом ми· насІння

року

ярих зернових І зерно­

цІєї НОЮ

ДеНО

стІй·

ких сортів, якІ добре сеІ'іе ~~~рекомендували

скрІзь

<

до

91-92

насІння

ДО !ICpl!IOS : Ii'\CHIIX кондицій ІJ 1\1 Ш\0· лаrвськ!й. Одеській,

-

Херсонській,

По.вlпьно

рuбочl

І

Черні•

вецької областей . Мен· ше

nоловини

nершо­

класного

nосІвного

терІалу карпатт\.

мають у За· ВІд негайно•

го

усунення

шень

вих не

цих

великою

RKICTh

доне·

f

змонтувати

ФранкІвської

залежитh

ярнх

деТаJ'ей

готують високоякІсний насіннєвий фонд у ба· гатьох рай()нах Івано­

належ·

процен·

мет·

оригінального

три-чотири

справи

В!ДПОВІДСІЛЬНІСТЮ.

на ше.

ти

викорис·

важливої

Лише

-

не

поставились

боб()ВИХ до nершоклас· них кондицій доведено

3,5 процента біль·

ланок,

техніки.

Проте

прокату за

пІдготовn І

nродуктивне

Застосування з

-

сnоруди.

дає змогу

nосівного матерІалу сnрияла добре нала· годжена робота: ство­ рення сnеuіалізованих

тання

для

квадратних

теnлицю ЗМІНИ.

клtматични.<

зерноочисних

такоr

тисяч

профІлю

умовах.

У спішній

конструнцІй

хом кожної десять

Василь

різних

машинобу·

збірних теnлиць. Плоша сгоро­ дУ». який розмІститься пі.а да•

харовІ!3 Ти.шко та Інwі.

в

Лозівському

дівному заводі І Харківська об· ла сть) nочато серійний випуск

Миколайович Дудченко . Леонід

ріал І хлібороби Го­ родищенського, Чер­ каського І Чорнобаїв·

Все воно

НА КОНВЕПЄРІ

комбай·

ремонтники

України,

(РАТАУ).

зернові

кукурудзозбиральнІ

на·

з'їзду Ко~nартії

XXV

••••••••••••••••••••• -

ни. Сумлінно nрацюють механІ­

все

з'їзду КПРС

ність нашої партії і народу.

гноє­

іншІ

Тепер ремонтуються

Носенко,

респуб.лікк

XXV

Комітету КПРС, про монолітну єд•

вентар і поставили їх на ліній­

Іванович

трудових колективів

комУні­ стів, усіх радянських люд~й нав­ ленінського Uентральнr.го коло

Інвен­

ку ГОТОВНОСТІ.

І

во розповідає про всенародний розмах соціалістичного змагання

культива­

та

ріІР>.

про тісну згуртованість

племптахозаводу.

розкидачі, борони

народноrосподар·

1976

Виставка яскраво і nереконли­

і

леобробні і посівні машини. ін­

сІння nершокласноУ ЯкостІ. До таких же ВИСОКИХ КОНДИЦІЙ до­ вели посІвний мате­

цим же нулого

та

виконання

за гідну зустріч

трак-

кукурудзосаджалку.

зер

мають

ремонт

нові сІвалки, плуги,

затори

підкріпили ділом. Несучи тру­ дову вахту на честь XXV з'їзду

для

СЛ() В А

но

Слова

ського плану на

В. СЕМ.ЕНА,

І

техніку.

не

час

сільгосnмашин

rирічки колектив бригади дав слово виростити високий уро· жай кормових культур, відмін·

пІдготувати:

ведеться

союзне соціцістичне змагання за nідвищення ефективності вироб· ництва і якості роботи, за усnіш·

ком­

викори­

цей зимовий

директор

no 300-400

ланоJ>

1980 роки, Постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і UK ВЛКСМ «Про Все­

.-

тонн

ж

nольовому станІ посиле.шми

темnами

ГОСП{)ДА РІ одержали тІльки

6200

механізованих

ви-

CJtlnчeнк@, Олександр Яковн:ч nлющ, . Михайло Семенович Са· вельєв та Імw\_ За рІк вони

тисяч викону·

nідготовки технІки до весняних nольових робіт. У майстернІ І

робничІ норми.

ДЛЯ ВЕСНЯНОГО ЗАСІВУ

Село весни. . .

стовують

таря .

механІзатори

КПРС до XXV з ' Узду nартії, постанову про Всесоюзне соцІа· лістичне змагання. Вони дали слово пІдвищити ефективнІсть використання технІки. добити· ся внеоного врожаю всІх сіль·

(РАТАУ).

Колективи картоплярсьних

Тож

дІловому сприйняли nроект ЦК

ви­

nоле . '"И· Л

~ Ко!Іад у змаганнІ nоказують во·

МехаНІІзатори першого вІд· дІлка радгосnу ІменІ l{lpo1!a nо­

усі бур)!·

якими

6

nостуються.

роботу ан·

автомобілів.

ТИ·

15

добnив. у

кришку та пташини!\ nослід, забезnечуючи безnеребійну і

ня то

пер­

ється: за nерший місяць на по­

торів.

високий агрофои.

агротехнічні строки провестн сів­ бу, колектив заводу зобов ' язався .zюстроково, до XXV з'їзду КПРС,

сяч тонн органічних

тоnлею в госnодарствІ розши· ді'! м .а шин •ГАЗ-53• І рюється І досягне 200 rектарtв. •ЗИЛ·555• Григорій Гуз!І~ та старанно удобрwrи

посівинА матеріал у Російську Федерацію, Білорусію, республіки

Пr>нбалтнки.

до вирощування

Особливо багато турбот нинІ у картоnлярІв. nлоща nід кар·

відправляють

ший КВарТаЛ ЦЬОГО року

ВІн сам вантажить rнІй, торфо­ ля доставлено понад

тут зай·

за

р.)

новних наnрямів роавитку народ· ного rоспода.рст.ва країни на 1976

дове,

вивезти

то~ІУ числі за січень тонн. Воно усnішно

високого врожаю всіх сІльсько· щофери дс.ставляють на госnодарських культур. 250- 280 тонн добрив.

150-тнсячного uентнера буряково­ го насіння. Uієі кількості досить, Ш&б засіяти майже ~іільйон гек­ тарів плантаuіі. Із значним випе­

госnодарству

завдання

вищення ефективностІ виробни·

по nІдготовцІ

країни

Нашому дено

очолює еи{;каваторник. член МІСЬ!(Кому КомnартН України МихАйло Миколайович Бурда.

ни широко розгорнули роботи тотрансnорту. Щодня

відвантаження

радгоспам

заrtн, який

ського nлану на 1976 рік•. Во· високоnродуктивну

найбільшого на Ук­

кмг.осnам

орrанІч·

ний механізований

цтва І якостІ роботи, за усn!щ· не виконання иародногосnодар·

раіні Вінн"uького насіннєвого за · завершив

н.- трансnортуваннІ

них добрив на майбутнІ картоn­ ляк! nлаи'fацН nрацює сnецІаль·

•Рудня• Постанова ЦК КПРС.

Ради МІнІстрІв СРСР, ВЦРПС 1 ЦК ВЛКСМ •Про Всесоюзне соцІалістичне змагання за n1д·

ПЕРШОКЛАСНЕ

воду

ВИКЛ!1КаНе

(1975

Пленуму ЦК КПРС, nроектом ос­

ДОБРИВА-ПІД НАРТОПЛЮ

+НАСІННЯ -ТІЛЬКИ Келектив

піднесенна

Народу,

рішеннями- груднеІЮго

токарно-реsольверних

веретатів м~делі «ІК-341». Цей аг. регат може виконувати більше ІtcJІTR onepauiA. До того ж він Jra 12 процен rtв продуктивнішиІ\, иіж верстати старої моделі. На

і трудове

радЯНСЬКОГО

раІJІше с:троку здійснено nерехід на серійний виnуск нових, більш

де

н~ційно-обчисnювальний центр обробляє одержувану· Інформацію.

ма•

упу•

мІрою

чІткІсть

І

весняно-полhо­ робіт. ВисокпякІС·

насіння

-

заnору·

ка високих урожаrв. ви· конання планІв і со-­

Uіалlстичн их·

зоб<j в· R·

зань.

{РАТАУ).•


Коле кти б Броварської фабрики верхнього дитячого трикотажу обговорює НА НАШІй фабриЦі теnер

проект

ЦК

лений у проектІ ЦК КПРС до XXV з'ї зду партії «Основ­

якостІ. Тепер фабрика виnус­ кає з n'ятикутною емблемою 11 комплентів дитячого одя­ гу . Виnуск Ух за минулий рік становив 11,6 nроцента в за· гальному обсязі nродукцН, а з Індексом «Н~ (новинка)

ні

-

-

велике трудоgе

політич­

1

не nіднесення . його викли­ кав новий грандіозний план десятої

n'ятирічки.

напрями

накрес­

розвитку

народ­

більше

nроцентів.

30

ного госnодарства СРСР на 1976-1980 роки~. У цьому

цій сnраві хоч і маємо

історичному документІ nІд­ бито основні nідсумки мину-

нутому

Haw

лективу нашої фабрики. Так, виnуск

верхньо­

го трикотажу за дев'яту n'я­ тирічку зр і с з 827 тисяч штук у 1970 році до 1012 тисяч штук у 1975 роцІ, або на

22.5

nроцента .

усnіхи ,

але

не

навпаки,

на

У

вже

В і драдно,

що весь nриріст одержано за рахунок підвищення продук­ тивностІ праЦі.

П'ятирічний nлан по ви­ nусJІу валової nродукцІї 1 реалізації ми виконали до. строково і виготовили додат­ ково 31 тисячу одиниць три­ котажних виробів на суму 535 тисяч карбованЦів.

Крім того , з виробничих від­ ходів виготовлено виробів

широкого вжитку на

185

ти­

сяч карбованців . Приємно відзначити, що за роки минулої п'ятирічки наш колектив зробив знач­ ний крок уnеред у сnраві по\Ііnшення якості продукцІї. Ми першими в район! вибо­ роли nраво ставити на своїх виробах державний Знак

взятих

впевнено

також

бо­

відмінної якості роботи.

мію

річку.

сировини

і

наше

лише

підприємство

один

процент,

напрям

1

цього

держава одержить

виконати

річна

програма

діючих

і

технічних

-

винна

nідвищуватися

відnовідальність дотримання

за

ли

усіх

вимог.

повідь на постанову ЦК КПРС. Ради Мін і ст р 1 в СРСР. ВЦРПС , ЦК ВЛКСМ

лося змагання

nід

«П ' ятирічці якості ничу гарантію» .

Всесоюзне со­ ло­

бригади димира

зунгом «Підвищувати ефек­ тивність виробництва 1 якІсть роботи в ім ' я дальшо­

заводу Ілліча

розгорнути

го зростання економіки і на­

тільки

не­

високу

стої праці, діяльність

продук-

nри

робіт­ Передов і

кандидати

у

УсІм відо мо ,

робІтничу

колек-

три і\rали

nеревиконують

nроект ЦК КПРС з'їзду

партії

прями

до

XXV

-1980 велич

роки » .

цих

дитячого

1976

«Основні

СРСР

виріши­

ли взяти більш вагомі й обгрунтовані соЦіалістичні

зобов ' язання

у дійсність Усіх нас

об'єднує

велике

во

ничо! відно

вироб­

лабораторії до

завдань,

відпо­

наnрями

розвитку

народного

госnод;wства СРСР на

в ' язання бітників

імені

став

соцІалістичне

яні

завданням

nідвищення

відділ

ся

вва­

лише

во

якості

nостачання

Валентина

швейних

і

шляхом

свій план

достроково 1 високоякісно.

наскрізно­

в якому однако­

вболіватимуть

всІ

ГУ НАЗА .

учасники

процесу

ІІІИ

подарства СРСР на 19761980 роки» захоnлює і нади­

Але ще є один дуже важ­ ливий фактор якості внео­ ноякісна пряжа. На жаль , є

хає

ще

розвитку

народного

грандіозністю

гос­

п л а­

цих величних накреслень.

Ю. ЛУГОВИИ, бригадир слюсарів-ре-

Наше дання -

монтників.

продукції

nершочергове завnоліпшення якостІ

1

в

Цілому

всієї

1

за

прасувальниц!,

ремонт·

наладники .

nостачальники ,

які над·

~----~~------------~--------------~~~~~~~~~~~-

Ілліча

в'язальниця.

2

стор.

повинні

Дев'яту n'ятирічну я ви­ нонала за чотири роки . З та· кші же прагненням почала й десяту n'ятирічну . Докладу у сіх зусиль, що б шити дитя ­ чий одяг лише відмінної яності з робітничою гаран­ Тією .

Н.

ГАВРИЛЕЦЬ, швачка.

Ві.- претензій

-

,.,;о ввавмодопомоrв ~ Боротьбу якості

за

підвищення

потрібно

поєднувати

обхідні умов

знання з

технічних

державних

Одночасно

стандартів.

nотрібно

Такі

технологічного

бригади

чином

та-

цик­

nовинні

можна буде

тичному з~Іаганн!.

96

ТИМЧЕНКО,

взаємозамінності

завжди знайти заміну тому, хто відс утній. А це дозво­ лить виконати план бригаді, з.мін! й дільниці.

перейти у нашій повсякден­ ній роботі від взаємних пре· тензій до в з аємної допомоги 1 злагодженості в соціаліс·

nроцентів, на 600 одиниць перевиконати річний план. Н.

І

ТакИм

моделей ,

як9сті

хоч і з поваж­

них причин. І ось шляхом освоєння су м іжних професій

пред'явлених виробам з державним Знаком якості.

всі

виnустити трикотажного одя­

гу з емблемою

трапляються ,

взірцевими колектива· ми , виконувати усі виробни· чі операції на рівні вимог,

1 1,3провадити у вироб­ нових

допус- ~ продук·

стати

явлених до виробів з дер­ жавним Знаком якості, роз­

18

не

випуску

Ції через невихід на роботу онремих працІвників. А танІ випадки. бе з умовно, ще

лу .

операції зrідно вимог, пред ' ­

иицтво

виріши л и

зривів

всього

змагання

У зобов'язанні передбаче­

робити

все.

кож організувати бригади робітничої гарантії. Це за­ безпечить не лише високу якість особистої роботи. але й вплине на успішну діяль­ ність суміжних колективів ,

1976

виконувати

за

кати

І це ув!н·

чається добрими успіхами. На · фото:

ОJІ.яrу

s

комсо·мольсько-молодІжна

державним

Знаком

якостІ .

бригада На

пошиття І/ планІ

переднt.ому

НОВЕ ЖИ'ІТ.Я

-

СофІа

КОМПАНЕЦЬ.

ТЕПЛЮК,

Субота,

Людмила

БУЛЬБА.

Фото

31

1

Перш · ~

організаЦії с о ціалістичного змагання. Проп о ную створи­ ти шноли якості, де робіт­ ники могли б одерж а ти не­

тію~. ретельно

виробничої діяльностІ.

сті , а з таного матеріалу нІхто не зможе виготовити внеокоякІсних виробів. В. ГУНАЗА, начаJІЬиик швейної діль­ ниці.

під девізом << П'ятирічцl якості робітничу гаран­

но

ходtв щодо nо л щшення УСІЄ!

з nошуком ефективних форм

пряжу !!Изької

прикладом ро­ заво­

Володимира

діл~ниЦl накре~лили ряд ~а.: ~

яна·

силають

московського

tн!ц!атором

ро­

пошивної

конструктори,

ки,

1

1976-1980

працівники

за якість

Проект ЦК КПРС р.о XXV з'ї зду nартії <<Осн о вні напря­

ники

ро з витку

господарства

виробничого

технологи, художники, в'я­ зальниЦі, закрійниЦі , швач­

нів на нову п'ятирічку. І ко­ жен прагне внести свій вклад в успішне здійснення

машин. Даємо

виконати

Яківна

НАСКРІЗНИМ ЗМАГАННЯМ

пови­

в'язальних

69

занладають

роки~. прийняв nід­ соціалІстичні зобо­

-1980

вищені

ду

на

го змагання,

монтувати

викладе­

них у проекті ЦК КПРС до XXV з'їзду партії «Основні

про­ як на

нен турбуватися , щоб у нас завжди були необхідні дета­ лі. Адже за планом на ни­ нішній рік nотрібно відре­

слово

з'їзду КПРС.

колектив

одиниць

основу якості . Адже бажано­ го успіху в боротьбі за

ремонту . А для цього по­ трібно , щоб усі служби пра­ цювали злагоджено . особли­

відкриття

XXV

300

одягу .

якість роботи можна добитІІ­

20

тому

вилусти­

змагання колектив виробни­ чої лабораторії, тобто тих

дні.

прагнення гідними трудо­ вими досягнення:-.1и зустріти

А

слово

машин ПВПЕМ на центів, тобто більш Головним

Прагнення­

КПРС.

праЦівників .

жаємо ТИМЧЕНКО.

клинала

рік .

1976

на

з ' їзду

Наш колектив ремонтників зобов· я за вся скоротити строк ремонту в'язальних

два

НІна

на

вахту

патріотичний

напря м и

на

ки >>,

Приймаючи соціалістичне зобов'язання на nерший рік десятої п ' ятирічни , вона ви­

Усвідомивши

завдань,

дав

ти додатково

народного

господарства СРСР на

трудову

XXV

колектив

<<Основні на­

розвитку

на

це й

народ н о го

жавним Знаном якості. Став­ честь

Наш!

одностайно nід·

Обговорюючи проект ЦК ~ КПРС до XXV з'їзду nартії

..........~~~---.вв-.. ..-.--.-.~~.-------.-• роботи . В цій справ! ми вже СКОРОТИМО має:-.10 цевні досягнення . Ще торік організували бригаду ЧАС РЕ~ІОНТУ по виnуску виробів з дер­ ши

колектив

почин . Вирішили випускати одяг для на й молодших гра· мадян нашої країни з га­ рантІєю яності.

~~~~--------~--~.-.-

На дільниці головного ме­ ханіка широко обговорювали

що

гарантіЮ >>,

праЦівники

С. ТЕПЛЮК, секретар партійuоІ ор­ rаиізцІІ.

й усnішну

робітничою

МОСКОВСЬ}{ОГО заводу імені Володимира Ілліча став іні­ ціатором з~ш г ання під деві­ зом << П'ятирічці якості -

виробничі норми і служать чудовим взірцем для Інших виробничників. Н. КИ(;JІЮК, диреF.rор фабрики,

особи­

ГАВРИЛЕЦЬ .

гарантією

члени

відмінній якості роботи

систематично

Степаніана

3

ших славних трудівниць, Я"КІ

-

суміжних

НІна

Негода. ударниці ко:-.іуністнч­

за створення

але

розгорну­ змагання.

ної nраці Ніна Степанівна Гаврилець . Ганна Павлівна . Громова, Тамара Костянти­ нівна Миренець та багато ін­

девізом

якість

днів січня

соціалістичне

КПРС Інна Пилипівна Про­ скурнича і Людмила Олек­ сан~р!вна Бульба. комсомол· ки Антоніна Литвин 1 Ні!іа

бригад робітничої гарантН, здатних забезnечувати не

родного добробуту».

з'Ізд

наш! nраЦівники з

Косько,

Імені Воло­ nроnонують

рух

nода­

XXV

І в авангарді його йдуть кра­ щІ наші виробничники комуністка Любов Іванівна

наша

Як відомо, за nочином трудящих Москви зараз по всій країнІ широко розгорну­

Зараз по всій країн! у від­

-

перших

nо­

суворе

дав

її з честю.

rідними трудовими

КПРС

стан­

умов

досить

колектив

руJ:Іками зустріти

ництва має поліnшення яко­ сті nродукцІї. А тому nоряд дартів

до

У відповідь на заклик партії

Важливе значення у під­ вищенні ефективностІ вироб­

з оновлення'м

з<r

вироб­

випустити понад

напружена,

за рік економії 55 тисяч карбованців. А зростання фондовіддачІ на одну коnій­ ну з кожного карбованця ви­ робничих фондів дозволить

ління якістю трудящих Мос­ кви. Ленінграда і. Львова.

nідвищувати

nрограму

слово виконати

У цій справ! будемо широко впроваджувати досвід управ­

впинно

річну

-

грудня

що

зб!льшпти виnуск nродукціІ на 15 тисяч карбованцІв .

Отже, нам необх!дf\0

ничу

взяв

план 3000 одиниць дитячого одягу. Незважаючи на те,

обхідно звернути на основні складові ефективності: під­ вищення фондовіддачІ, зни­ ження собівартості, посилен­ ня режиму економії , вдоско­ налення наукової організації праці і управління якістю.

змагання під

колектив

соціалістичне

бов'язання

29

вІд

Ціалістичне

наш

п!дІІищене

то

йти далІ . Адже ми встуnили в десяту п'ятирічку. яку Ге­ неральний секретар ЦК КПРС Л. І . Брежнєв назвав п'ятирічкою якості та ефек­ тивності . Основну увагу не­

розгортається

Вступаючи в десяту п ' яти­

матеріалів.

матеріаломісткість

на

na.pтtt

соціалістичних зо­ бов'язань і дасть можли­ вІсть стати nідприємством

продук­

ротися .1а зниження матеріа­ ломісткості виробів , еконо­

знизить

а,

-

будемо

процентів Ціі .

Якщо

досяг­

зуnинимося,

тивів. всього технологічного потоку . Така форма змаган­ ня сприятиме виконанню

Нам nотрібно

rоловнии

лої п'ятирічки. В них є част­ ка самовідданої праці і ко­ наприклад.

nевні

ТИБНіСТЬ праці: Адже за П рахунок у нинішній п'ятиріч­ Ці план уємо одержати 100 приросту

..

з~ізду

XXV

до

КПРС

січвя

А.

1976

НадІя

Козака.

року.

І. РОЗОВА, майстер в'язальної діль­ ниці.


_З_а__:в_и_._с_._о_.к..::...:._:и=.-=•=u~у~р~ о at а й

пани приймають добрива Вони вправно nідганяють авто­

РЕПОРТАЖ

.

НинІшні зимові дні nримхли·

:Вl

На ПОГОДНІ

УМОВИ:

ТО

запо­

рОШИТЬ снІг. що й свІту не вид­ но. то зміниться наnрям вітру, вигляне

сонце.

і зІ

стріх

nочи­

самоскиди до гноєсховища і розвантажують торфокришку, а бульдозерист Юрій Єрмаков змІшує її з Іншими номпонеJі­ тами 1 згортає докупи . Мине небагато часу, і номпости «до­ зрІють~. Іх вноситимуть у

нає каnа"Іи, на дорогах з'яв­ ляються nроталиии. Та це nра­

грунт.

ЦівникІв

на

сільсьноrо

Навnаки вологи вже

ва не бентежить. радує. Достаток сам

по

собі

щення:

гарантує

врожаю.

щедри'l'ись nоживи,

1

то

госnодарст­

а

nІдви­

якщо

роз-

да'Ги землі більше

вона віддячить хлl-

боуюбам за турботу додаткови­ ..U', центнерами продукЦІї.

Саме тor.;.r

нолектив

ського відділка

Юров-

радгоспу .ве­

ликодимерсьний~ nрагне якнай­ бі.'!ьше

нагромадити

добрив .

У бюлетені, вІдділку

який

виходить

щодня,

читаємо :

<~Учора шофери І. Г. Сапонеико, В. Ф. Гуріненко та В. С. Гай­ дай посіли першість у соцtа­ лісти'І:ному змаганні. Кожний з вих вивіз з Рожиівськоrо тор­ фопlдприєІІІства відповідно 40

-38-33 тони торфокришки. Рівняйтесь на передовиків зма­ гання!•. Впровадження матеріального

морального

і

заохочення

сприяло різкому nідвищенню nродуктивностІ nраці, значf:ому

НАСІННЮ-ВИСОКУ ЯКІСТЬ

ном вІддІлка Григорій Микито­ вич Васюра розnовІдає:

-

У завершальному роцІ дев'ятої п'ятирічки колектив нашого відділка виростив по центнерів овочів на кожно­ му гектарі. Це дало можлн­

У десятій п'ятирічцІ. відзна- брало

чається в проенті ЦН НПРС до XXV з'їзду партії. ян І ра-

225

2815

вість здати державі різної

городини

nри

тше,

тонн

вих

річний

1976-1980 роки>>, Постанову ЦН ІШРС. Ради Міністрів СРСР. ВЦРПС і ЦН ВЛНСМ про Всесоюзне соціалістичне відділна дав слово в першому роЦІ де­

агроном,

250

сятої л'ятнрічки по

центне­

рів овочІв.

Свої зобов'язdння кіровці nІдкрІплюють ділом. Ще во­ сени вся площа була виорана на зяб . Під ранні овочі тодІ ж внесли по 120 тонн ор1 · аніки на

лосліду.

Планують

да­

стq тонн

СВОЇМ на

гектарів рів.

.

.

На доf!.омогу ~м. прибув ме!'ані-, леревиконан~ю

На

КОЛеКТІІВО:-.1

кожному

255

з

центнерів

насІнням. а

nocilil·

і\е зер.но готу~~оати влітку. Щод·

ної зайвої rодt~ни не лежат" на токах ячмІнь, овес. пшениця. Зерно

очищают~.

прпсуЦJують,

заснцають у засІки.

Біля кот­

ного з них 'І;'абличка. юt нІй

-

назва сорту, релродуІщія, nосів· НІ ЯКОСТІ. H!!Hl в господарстві з лІдготовкою насІння

справи до вес­

доведено до nосІвних кондицій nершого класу 1850 центнеріа цас!ння ичменю Із загально1 нІлькостІ 2440 центнеріВ. Пов­

запРаРити його мінеральними ~обрива~ш. швидко посіяти, а

ністю класу

ннноХ сІвби дещо кращІ, ніж О.ули торІк. Так. на 15 січн.rt

до6едено nосІІІІОГО

засипаного nосівного

ни,, захщ, адже всі цюють на врожай.

триває. Я!( запеsниs виконую­ чий сбов ' і\зин головного агро·

вони

пра-

сІння вики 1

ДСІ перщого с;андарту на·

11 nокласти в ріллю високоякісне ззрно. То~у не випускають

до ващих

на Ю\НІш- нома

Визначити

його було

Очистка

ropo:x;y.

матеріалу

цосівних

Грнгорій

Лузан, насіння

кондицій

Миколайович

проса і гречки

провести

цю роботу

'!'ИВНОі вологи. Лише на частинІ площ механізатори зумІли

якнайстараяніще. Нива, засіяна перщоtтас~и~ насІнням, да.,;

провести

Jtодатково

220

сівбу

в

оптимальнІ

-

гентарів

них зе~тлях.

на

два-три

зроwуаа-

успІшtю:\ІУ

центнери

зерна на гектарі. СпеЦІалІсти господарства н~ nрипиняють nошук

сшня,

кращих

У радгоспІ· снлали заходи. що для цьоrо вони

сприятимуть

внко-

м!ц ярих культур

нращого на­

репродукцій.

nроводять об· з господар­

нанню планІв виробющтва й ст11ами сусіднІх областr\1 реалізації зерна в першому ро- Чернігівської, Сумської. Деяке

ВИ­

цІ десятої п'ятирічки. Лf'•чr• ·~а

насіння завезли з Інщих rоспо­

щІ, де зійшли озимі, ліджнвили посІви. Навесні вони СІдержать другу дозу добрив.

У цІ зимові днІ в радгосnі докладаюп. багато зycf!JІh для вивезення органІчних добрив wa

все, nотурбувались

десяти

помідо­

лІворуч

гостроти. У

Вони знають: у боротьGі за високий урожай немає дрібницt.. другорядних справ . Усе важлнве, все головне . І щоб ~;~иростпти таний урожай, треба .не лише своєчасно виорати грунт,

строl;и. Озима nшениця висіяна на nлощі 550 гектарів, 3 них

М. ІВАНИЦЬКИП .

фото:

соноякІсним

практ.~чно не одержав щюдук- насіння,

nоділилася досвідом ланкова Мотря Данилівна Апчук, яка З

намітшси

особ,rшвоІ

господарствІ давно стало ЗІlКО· ном с!вбу nроводи'І'и тІльки ви·

нелегко, тнм більше, що rюгод- теж буде доведене до ІюндиціІ Ні умови з осені склалися 11е першого I'JJacy. В радгосnі е да· З?Всім сприятливі. До початну сить сил і засобів. щоб црнско­ СІвбн ози:wих нультур грунт рити пІдготовку високоянісного

nідвищують свою ділову квалІ­ фікацІю . На минулому заняттІ. де nідвели лідсумки роботи вщдІлка за минулий рік І обго­ ворили завдання на нинішній,

рОСТИЛа

його

Високий рубіж і

1 механІ­ затори до весни. Вже відре­ монтовано всі землеобробні І посівнІ машини. Овочівники

ТОріК

внхід

ній рік.

3,5

ти на ножний гектар КОМПОСТіВ. Успішно готуються

зе:-.1лероби

з ~оля ~ару жоден агротехн\ч-

кожний гектар. Уже заготовле­ но тисячі тонн торфокриш­ ки І пІвтори тисячІ тонн пта­

шиного

це.

ДОВЄСТИ ДО 33 центцерів З гектара на 11.3 центнера більше, ніж у минулій п'ятирІчЦІ.

родного господарства СРСР на

nродовжує

вироб-

радгоспу «Авангард» середиьо-

розвип;у на­

змагання,

культур .

Враховуючи

У відповідь на nроект ЦН НПРС до XXV з'їзду партії

колектив виростнти

nроблемою

ництва затtшається дальше nідвищення врожайності зернос

У nідвищеннІ врожайнос­ ті добрива відіграли основну роль. На внесення їх не скули­ лись. СумлІнно дог лядалн по­ сіви. Звідси І результати.

напрями

ключовою

сі.rtьськогосподарсьного

плані

2038.

«Основні

рову!

1916

шофер

про тІ nло- дарств Ниївщини.

У n.1анах проведення весня- поля. бо раніше ця робота ЗІС!·

nланових зав-, І. С. Шевцов розвантажує тор- них nольових робіт, котрий до- лІкалася.

Треба

НІlДОJІУЖ!ІТІt

завании ав.тозагш реслубЛІ_кан- дань і зобов язань по нагромад- фокршш·у, внизу _ автозагІн ведений до кожної ланки 1 сІя- nрогаяне. щоб ІІисокоякісне на· ського об єднання «Укрс!Ль- женню добрив . Ух доста[!ляють в дорозі ча, визначено, на якому полІ 1 сіння було. висІяне у цобре nід· rосптехнін"а>>. З перших днів щодня 365-400 тонн. Агро· Фото М. Семенога_ якою культурою провадити- готов.11еюtй грунт. Тоді все це нодектив ного добре зареномендував себе в роботІ. От і сьогоднІ. несучи

трудову

вІн з самого ранку

меться сівба . ОсновниІf масив виеокоянісний матерІал, зай~татиме яч:-.1Інь, який буде удасионалення структури посі&· ПОСіЯНО на площІ 415 гектарів, НІіХ площ, вnровадження у виnрИЧО!Іі r 375 гектарів ~ на рабиицтво високопродуктнвнІІХ

вахту,

nрацює в

nідвищеному темпІ. Один за одним польовою дорогою швид-

зрошуваних зrмлях. Розши- сортів І гібридів зернових кул&· р~ться площІ лід вівсом. Торік тур, пІднесення всієї куль?ури

ко рухаються потужні «ЗИЛ130>>, навантажені торфокриш-

ПІд ним було зайнято 70 гек- землеробства - дозволить за тарІв, тепер зап.'!ановано засія- будь-яких nогодних vмов збіль-

Іванович Шевцов. Володимир Іванович Х:vrелівський. Михайло Іванович Босан, Анатолій Іванович Соклевич та іншІ.

мІну ВІД минулого в цьпму роцІ вперше буде посіяно 40 гектарів проса . Створення надІйного насІн·

ною. Попереду _ старший загону шофер Іван Гаврилович Солоненко. за ним - Стеnан

_

_ _- _ _

_

-

_

ти не менше 80 гектарІв. а шити виробництво з"ерна. Го'!'у· площа під гречною розширить- ючи гІднІ Тr>vдовІ дарунки XXV ся з 20 до ЗО гектарів. На від- з'їзду НПРС, хлІбо.роби рад1'

_ _

ного фонду в

госпу •Авангард• повинні зробити ~~е., щоб у n~ршому роцІ десятоІ n ятирічки зерноііа нива вродила щедро.

цих умовах на-

Г. HUЛHKUBA.

~~..-г-..г-.г -..г~~~..,.~.,. -.г~~-.г.,.."..~..,..."..~....,..~.."..-с--#~"...".....".._,"....,...,.-4..".~."..,..,...,~~~~-с-_,...,...,. #...#....". .".....,..",.. ~~~~~~~-~~~~,~~~~~

. ...

Otllll/HHIII (J

поtmРІІІ G •

j ~

!

• * •

ВГЕН вдивлявся в неве-

личкі квадратні

вІкна

кабіни, за яю1м nливла густа

те~Ірява.

Думками

вертався до подій леревіряв, чи все

знову nо­

у хаті. зробив

nравильно . Пригадав номан­ дира, який був йому автори­

тетом.

Євгенові

nодобалася

його багата натура, надзви­ чайно уважне ставлення до підлеглих. Особдиво цінував далекоглядність командира загону

...

Пересікли Нрасне. Y,JRe зовсі~1 світало. коли в'їхали в .ІJіС. Зазанько

навіть

ви­

ключив підфарники. То тут, то там стали попадатися світ­ лі плями калюж від учо­ рашнього дощу. Доводилося

Початок .N ) ( Закінчення. 15 17

2.NЇI

в

Євген nершим nомітив їх · 1 з "nо КРІ'КНув но ' т ··· ? А

- ' с ОіТе. ну помагаЇ!те! І тут пролунав автоматний

лася

з

пригірка ,

І

чив з кабі~m. вію :

-

гуннув Мако·

Давай сюди. штовхати

будемо.

Почали розкачувати машину, але нолеса буксували,

розкидаючи

багно.

навколо воду і

На галявину вийшло кІлька чоловік. Вони зупинилися на nригІрку, скла· ли руки на автоматах і деякий час ::; Інтересом спостеріrали, як троє заляпаНІІ::f' ло самі очі людей боро· лися зі стихією.

nовзком добиралися до лісу. Фашисти теж nомІтили, що nартизани відходять 1 кинулися навздогін. Назустріч їм заговорив автомат Євгена. НімЦі залягли, зрідка пострі:'Іюючи. Задум Ух

щину . Для нього обстановка

А на галявину виходило все

був яснни : дочекатися лшrи

більше зелених мундирів.

парти

гаючись nбійти партизанів з

еконо:vrлячи

П

І

атрони .

Е

метал кузова

Поранило Маковія.

по склу

по шинах,

по

31

СІЧЮJ

1976

року •

о

вається сsІтло одино· К?ГО ліхтар.ІІ. Листя д~реа

ПІД ним здається лvм.

зовсім б!-

Нас в а.л&танцІ двоє: 11 1 його ма'!'и. Вона бережно nритискує до грудей орден

сина, яким йоrо наг()роджено посмертно. Разом вдивля· ємося У вервечку рІзноколІрних вогнІв. шо знккают~о десь за горнзонтом

ЖІнка уважно слухає мо·ю

яюй воював ваш ЄJІІген.

-

Значить, ви його 811 хо-

вували ... -

вона знпву на·

якu•()

ми щастя 1 радостІ.

1'~.,;-,41"

за одною

Маковій 1 Зазанько знннли в лісі.

уже

Схудле, смагляве обличчя нячосяяла усмішка.б ніби со-

нии проМіНЬ ">

--..г-..г~~

Субота,

НАД МСІЄІО rо.ловою коли-

кож.·ен мій учень,

Одну

ди:v~у· метнулись

до неба. Євген упав. Зібрав-

·

..

* • *

кинув гранати. Стовnи вогню

з лиснув У

_. . . ,. _. . . ,..-.. . .....------....-_...,.-"""'. .----.. ."""'~---~-".-..:оо___ ".~""_,.:о.,..,., _о~~·-~:.::~У скроню впа• •

е.

довго замовкає. - СnасибІ вам. Я сама вчителька 1 ро·

ши останні сили, оглянувся:

ворожі кулі.

Одна з них в •лу чила в шину 1 та лоnнула таи Ні"би роз·р 1 валась граната. "•

б

лися, CT<JB проти них І. не кланяючись кулям, nішов І чорного

nатрон 11 .І - кри к н ув ··ІМ молодий командир. Над головою дзвякали об

,

- Пробачте, а ким ви бу ли в загоні? .- П()літруком роти, в

назустріч.

коном те

8

" nІдняв nІс'"олет.v в "КО· ' " паму залишtівся останній троц. йоrо JJiH беріr "ЛJІІ ее-

,, нувши в руці останнІ грана-

даЕ, а коли ті знову нідня-

мовно, але занадто часто.

ю нан

розпов!дh про сина, nотім за· nитує·.

радіатору. Євген не відпові-

патрон.

ЛО НЄПОН!рне ЛаСМ~ B"'J!OCC

усІ

автомашини,

Автомати Зазанька І Маковія nрацювали теж безвід-

-

розстріляє

ти. Фашисти били

розмірено,

кожен

зан

патрони І взяти живим. ІОнак теж чекав, .~атис-

nовзли вздовж дороги, нюІа-

Євген стріляв

Рятуйте

дві гранати. Оглянувся на: зад : Маковій і Зазанько

загін, зраджений кимось, з боями відійшов на Черніr''

обох бонів.

автомат.

1 натиснув

Висипав на траву залишок nатронів, витяг пістолет

Не знав тодІ Євген і його товариші. що лартизансьний

Тих, кого спочатку . В прийняли за лартизаюв они роз сипалися по всій· галявинІ,-

Євген чортихнувся, виско-

- Я наказую! nораненого.

так

ревів і заглох. коли машина, б б потрапивши в rли оку ви оїну, юзо:vr зійшла в кювет.

плеча

на спуск.

вдарилася

ловернулася назад. багато-ба1· ато разів.

до

сказав Зазанько

в протилежний біІ{ просіни І

була зрозумілою - залягти за колесами автомашини 1 вестн прицільний вогонь. сподіваючись на допомогу.

Дорога так ро:зкисла, що

куючи

nостріл. Дзвінка луна зірва-

весь час мІняти передачу. Проминули озеро і урочище <<Черепаха». До табору залишалося кілометрів шість.

в ннзовнні мотор натужно за-

- Відходьте • в ліс! я nрикрию! - крикнув Євген. Не можу, - nритис-

г0

НОВЕ ЖИтТЯ

зумію, як виховувати. б

щоб .· о·

Тр! но. без страху м1·г вІ·дд'".. ти життя за БатькІвщину. Так, як мій Женя. А мимо проходили юнаии 1 " дІвчата. Вони •·~ пІвали п 1·. ее_ нь. танцюнали nід дзв 1·н г~тари. л ився людський noТіК, бив nолум'яними хвиля-

~1'~.,:-~І>...:a~..,..##C~.cr'~.,.:r-....,;:-~...:a•

о

'

о

3

етор.

о


_ J••••••••••••••••• ДЬ.

nonpaв л я й

своє

Ні!Т

здоров'я,

повертайся з новими силами додому, та­ ний наказ-пораду дава­ ли робІтники цеху

М

Броварського

4

«Дружба•

зелі

у

Вор·

майстер

.тtи робітнющ

це­

но-техн!чн!

ху О . П . Іщенко. Багато nридІляють бІтникІв, технічних

інженерно­ nрац і вникі R

службовців , дирек­ цІя. nартійна і nроф-

во:u · порошковоУ мета­ лу_t:;гіУ своєму колезі по

:

1

починку, шшсіонатах І туристсьних поїздках

Маршрутами здоров'я роботІ слюсарю М. С . Чернишу nІд час ви­ Узду його на лІкування

сn!лкова органІзацІї підприємства. Протя­

в

санаторІях,

один

Із

гом

санаторіїв

мІста Юрмали , що не­ далеко вІд Риги . В

СІЧНІ

НІ\НіШНЬОГО

1

ються

щих

в

rаиатор!Ів

май­

N2 11

А. Л.

стер цеху

Павличук,

і~1ен1 Чкалова, що в ОдесІ,-контролер вІд­ ділу техконтролю В. Є. Петрова . Виїхав на лІ­ кування в санаторІй

берез!

Кряж•

Чорного

-

інженер

моря

цеху

по

щенко

прибал­

республіках.

вІдпочинку, кувалися

8

в

та

яких

І . В. Гри­

N2 8 - в

одному

повернулися

водосховище

рукотворне

лого

лІ­

року

пло-

море

на

1нанесен!

ним

В.

сnлатив

Ф.

штраф

25

для рибалок. Зима , як відомо, для них-не перешкода. Любител! nідлІдного ловіння шука-

мової рибалки викликані не­ знанням їх . На Ниївському во­ досховищі взимку спортивно­

ють в цьому виді спорту не лише вигоду, а, в першу чергу, здорового відпочинку. Уже зараз на льоду, особливо у вихідІJ! днІ. можна побачити сотні рибалок-любителів. ХотІлося б остерегти не в міру захоплених рибалкою , що лід зараз ще тонкий . Тому потрІбно дуже обережно виходити

любит е льське ловіння риби для особистих потреб дозволя­ ється всім громадянам однією наживною вудкою з одним гач­ ком або блешнею. Для цьо­ го ви з начено такі місця: на лІвому бер ез І Дніпра від Стов­ п'яг до кордону З-кілометрової заборонної зони насосної стан­ ції на Тр у бежі і від дамби <~:Ну­

на

ряче гир л о >>

не

віддалятися

від

берега, пам'ятати. що річка завжди таїть у собі багато небезпек для життя людини .

Зимовий

nеріод

найвідповІ-

дальніший 1 для збереження рибних заnасів. Тому охорона зимувальних ям та заборонних зон гарантІя ~fайбутніх великих уловІв . Рибалки-любител! в першу чергу повинні бути зацІкавленІ в цьому , разом з органами рибнагляду 1 активістами-природолюбами вони повинн! стати на перешкоді браконьєрам. НеобхІдно nостійно слідкувати за. станом зимування рnби, не допускати внмирання її . Ниївський виконавчий комітет обласної Ради депутатів трудящих зобов'язав керівників усІх

nІдnриємств, організацій і закладІв слідкувати взимку за роботою тарним

очисних станом

споруд, сан!територій і

зливних

систем ,

налаrоджен-

карбованців . Часом порушення правил зи­

до нижнього

і

«Нринички » ,

на

правому березІ тільки в ме­ жах населених пунктів Ходаро­ ва, Щучинки, Ржищева, Стай­ ків, Трипілля І Українки. На обох берегах Десни рибу мож­ на ловити в ~1ежах Боденьок, Жукина, Вищої ДубечнІ, Но­ восіл о к, Хотянівки. Літочок, Рожнів, Пухівки і від нижньо­ го кордону Літок до пристані << Літки >> . У голубій зонІ, закріпленій за спортивними товариствами і організаЦіями, рибу можна лов и ти в межах від заборонної

зони Київської ГЕС вниз до річки Павлівки, включаючи 500-:v~етрові зони мостів, по рІчЦІ КозинцІ від гирла до ее­ ла Плютів і на Десні від гирла до затоки << Погребська стару­ ха >> ,

в

затоці

<< Річище >>

до гат­

ням збирання. зберігання і здачі вІдпрацьованих нафтопродуктІв. Усі ці заходи мають на мет! не доnускати забруднення рибогосnодарських водоймищ .

ки. Спортивно-любительське ло­ вІння доз в оляється членам ви­ значених товариств при наяв­ ностІ у них членських квитків наживними вудками з трьома

Поряд з природним відтворенням рибних запасів держава

гачками або блешнями. Ри­ балкам, які не належать до то·

придІляє

багато

уваги

розве-

денню в Ниївському водосхови-

щІ цІнних порід рИб. Уже везєно І випущено

за-

вариств.

живною

-

лише

однією

Та, на жаль, ще нерідко зу-

любителі

наживи, хапуги,

легкої

котрим мало

діла до охорони природи . Так,

С . п.

ловіння

Нестеренко з риби

знаряддями

25

Літок за

забороненими

оштрафований

карбованЦів і ще на

19

зана забороняється .

йдучи на рибалку, пам'ятай·

рибних запасів

залежить від вас.

·

П. ШАйДЕЦЬКИИ,

державний

інспектор

на

редньодиіпровськоІ

за

рибІнспекцІї.

3 са­ профілакто­

місць . перших

180 своїх

та­

прийме господа­

рІв у другому п!вр!чч! нинІшнього року .

у ДtмократнчнІА РеспубпІцІ В'етиам тривае вІдбудова наАаажJІивІmи:ІІ sапІоничинх мостів на дІпьницІ ВІнь-ДонгхоА. ВІдбудовуються насипи, копІТ, колійне

господарство.

На фото:

відбудова

мосту

Хознонг.

НАДІйНИй ПОМ.ІЧНИ.К

К.

т,

Пмнастика.

т.

Дітаи

10.00 10,3q

сдп а

вас,

К.

Музична

ва

11.00 11.30 12.00

авІрат,

(ЛевІн·

т.

но-роторний рійне

nporpaмa

пошта,.

с l:ii.tьwe

хороших •Розповіді

К. т. кІв».

К.

еРанко­

т.

товарІв~,

про

ФІпьм.бапет

художни­

сЕпеrіа

зако.

12.15

К. т. ДокумеитапьииjІ с dаж.к.а земля».

13.20

К.

т.

мa

тепефІпьм

nporpa-

Науково-попупирка

•Здоров ' я»,

13.50 14.20 14.50 16.05

•Новини музичиоrо життЯ». К. т. •Людина. Jемпа. ІІсесвіт».

16.35

К. т. Мупьтфіпьми •Казка про царевича і трьох пІкарІв~, сJІе­ rенда озера Парвана». К. т. •Uчевидuе неймовірне~. Новини . Міжнародна аустріч s боксу: збірна СРСР 3ОІрна США. К. т. ЗакпючннА вечір V Все-

Художній

к.

т.

фідьм

Тепежурнад

17.00 18.00 18.15 19.30

союзноrо

9.30

23.00

J-0.05

К.

,Цля

12.30

сt;уuотній

фільм

дітей.

ХудожнІА

тепе­

13.30

танцю •Веселка». (ЧернІвці) . Наоустріч XXV з ' їоду КПРС . Заnорізька обпасть. (ЗаnорІж-

тапантів•.

самодіяпьноrо

ансамбпю

піснІ

К.

1&.35 17.05 17.35

К. т.

18.00 18.15

І

18.30

..

заспуженої артистки РРФСР пауреата мІжнародних конкурсів О. Ердепі. (Дніпропет­

к. т. ІнформацНіна nporpaмa •Вісті». Художній фІпьм сДвІ недІпІ», •На добраніч, дІти!». Проrj1.ама •Час•. (М.) . К. т. •Новини кіноекрана». К . т . Сnіває А . Мокренко . ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ І 10.40 Для уч н Ів 8 кл . Основи радянського

10.00

ва. На ми у

і

пра.

«Колгоспне право•. (М.). доrtомогу вивчаючим пробле­ скоtrомікн . «Роль спеціалістів прискореннІ

лро, · ресу».

11 .10

законодавства

Екран

-

•УчбовІ

nере­

18. 15

з основ Радянської держа· ви і права• . 11.40 •Учбові пере­ дачі 3 і с торії в лютому» . (М.). Для учнІв 4 кл . Література. І . Т у рге.нєв . •Мумуо . (М.). Наша афіша .

К. Т . сУ світі РОСЛИН» , К. т. Для школярів. СК•. (Ленінград). Тележурнал •Землероб ков'я•.

19.00 20.00 20.15 20.30 21 .00 21 .30

9.10 9.30

•ТурнІр Підмо""

(М . ) .

К . т. «Клуб кіноnодорожеА•. Муончннй антракт. К . т . В е чірня каока с Про Жира­ Фа». (М.). К. т . Міжн?.родннй турнір • мІнІ· футбола . (М.) . К . т. • Наш сад» . (М . ) . Художній телефільм •Скарби республіки•. (М.) . НЕЛІJ1Я . І J1ЮТОГО К.

т.

К.

т.

ПРОГРАМА ЦТ Гімнастика для

•Будильник•.

телефІпьму

• Перша»

Із

серІї

еГерої п ' ятирічки• НОВІІНИ.

к.

т.

МупьтфІпьм

•Казка

К.

т.

Вперше

на

фіпьм

екранІ

скрипки

ЦТ

ху­

карно­

розшуку».

І

,II,JIB

фортепІано.

18.50 К. 19.50

т. •9-а сту дІя•. Ведучий ~ nопІтичннА оrпядач В. ЗорІн. К. т. К. Симонов. •l• заnисок ЛоnатІна • .

Прем ' єра

фІпьму.вис•

тави Московськоrо театру •Со­ временник», (21 .00 lмформацІАва

почи·

сІнспектор

Чижик•.

17.30 К. т . •УмІлі руки». 18.00 Новини. 18.15 К. т. сВ живому КУТОЧКУ"• 18.30 к. т. Л . Бетховен. Соната

nporpaмa •Час» ), 22.20 К. т. Фільм-концtрт сМр\о, По закінченні

-

новини.

ПРОfРАМА УТ І \.00 еМузична енциклопедІя» , 11.40 ШкільнніІ екран . ФІзика дпя Jll• нів 9 класу. сЕлектричниА струм

10.05 Вперше

12.10 Наоустріч

ПРОГРАМА

11.10 11.40 12.25 13.20

13.50

15.20 15.35

на

УТ

екрані

УТ

художнІА

тепефіпьм еСтарІ rоробцІ•. •СІльські обрії• . (Херсон). К.

ру

т.

Концерт

естрадного

Українськоrо

-

Обговорюємо,

схвалюємо,

16.05

Пушкіна». nп ани народу» .

npono·

•В

•Роки

І

дояІ».

(Час­

nерша) .

Ім'я

миру»,

ФІпьм - концерт

•Насnіви

рІдноrо

краю:. ;

16.15 16.35

с Палітра». (ХаркІв). с Па ртП бІйцІ•. Теленарис про делегата XXV s'їзду КомпартІі України секретаря парткому ра.~~;rоспу-заводу

16.50 18.10

району Закарпат­ ської обпастІ М. М. 5Іпея. (Уж· rород). ХудожнІА фІпьм «Над Тисою». Тепеnлакат •РубежІ 10 п'ятирІч· КИ».

18.15

18.35 19.00 19.30 20.00

Кінофестнвапь документапьннх фільмів еЧ ас в~ликнх sв~ршень»; с Ппавипьники• 1 с Правофпанrо·

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ вас, батьки• (М . ). Музична програма еРанко­ пошта• .

«Шахова

України

уковоrо

XXV

з'їзду

керівника

центру

АН

КомпартІІ

ЗахІдиоrо

УРСР

ва•

Я, С,

ПІдстригача. (ЛьвІв). Концерт. (Донецьк).

17.25 18.30 Документальний телефІяьм. 19.00 ІнформаціАна nporpaмa сВІстf•·· 19.30 КІножурнал . 19.40 К . т. ХудожиВІ теяефІJІЬМ «ЯtІ гартувалася

сталь». (І

сер\а),

20.45 •На добранІч, діти!». 21 .00 Програма сЧас». (М.)' , 21.30 К . т . ХудожнІй тепефІJІЬМ rартувапася

22.35 9.10

стапь~.

..

«!11

(2 серІаІ,

Концерт .

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ учнів І курсу nрофтехJІІВ• пнщ. ІсторІя. •ЛенІнське вченвв про ІмnерІапІзм» . (М . ).

Дпя

9.35 І 10.40 Для учнІв 4 КJІ. Істор\84 10.00

•Цих днІв не sмоакне СJІава». Для спецІалІстІв народноrо nодарства. (М . ).

roco

антракт ВечІрня каока

Сhкnго

баранчика•

'.?n.~n «КиївсJ.к::t

К.

т.

•Про

мор­

(М . ).

20.15

К. т. Для дІтеА. сСонцеворот•, Музичний фІпьм. К . т. Програма докумевтапьиІІ!і фІяьмІв. (М.). К . т . ВечІрня казка. МупьтфІпьм « Поросятко, яке rрало в шaur.. кн•. (М . ). сСпужу Радянському Союзу!•.

20 .30 21 .30 ХудожнІ!! фІпьм сЮлька». (м.у, 22.40 Фільм-концерт с СпІвае Гоар Гас• парян».

F n ІJ1()f( , ?

сСин

ПР()ГР~МА Гімнастика .

Дирекція,

nартійна

та

nрофсnІлкро

ва орrанІзації заготконтори раА· сnоживсnілки внеловлюють rлибо. ке сnІвчуття заступниковІ дирtкто­

ра

м . Пігнастому s траrічної смертІ Aoro

nриводу сина

r.

€ВГЕН ІЯ.

Дирекція,

nартІАна

та

профсnІл·

кова орrанІзацІї КрасилІвської се­ редньої школи з глибоким сумом

про

раnтову

смtрть

учителя

дво•

ЛЮТОГО

ЦТ

==

nовІдомпяють

nанорама:..

)(vложнІ~ фІпьм РІА• (М.). ПОН

вистава.

18.30 19.00 19.30

Редактор Є. ФЕДЯИ.

Музнчн••ІІ

т.

rаАдар. сШкояа». (М . ). фІльм сСтаровинвиІІ

вальс».

(М.).

К. К.

К.

тура. А.

(М.),

школа•.

Концерт пауреата мІжнародних конкурсІв Р. Ноделя. (МІнськ). К. т . ТелестудІя сОрпя• . (М.) .

т . • ПІсня далека А близька• т. •У свІтІ тварин». (М.). !.>.ЗО 1\'. т. КонІІерт. 1fi.1!> «Юністh nІдмосковного села». 16.45 К . т. Наукnво-лnnуJІярниіІ фільм сДжеоела ЖИТТЯ» (М.). 17.3., ТелефІ .• •м •Тяоя дорога». 17 ..'0 К . т . Гоає ансамбль •Серtиада». 18.30 К . т. •Ми - мnсквнчІ• . (М.). !9.3n •Людина І закон• (М . ).

9.10

депеrата

13.10 сЗа rодину до свІтанку», тм ..

ва

дІтеА.

..

леплакат.

ЛІтературний театр. сЗемнІ бІо. rрафІї• . (ДиІnроnетроаськ). Концерт сопІста ЛьвІаськоrо теат­

сДпя К. т.

21 .30

•МандрІ~ки Гнатика-юннатика». •Партії бІАцІ». Теленарис nрСІ

12.10 МузичинА

10.45 11.15

zo.oo 20.15

16.35 16.40 11.10

Ві».

22.30

12.45 13.30 14.20

копектнву

ФІльм-концtрт сВесепІ ритми:J, ІнформацІАна nporpaмa •ВІстІ».

опери та бапету JІауреата мІжнародних конкурсів А, Лип­ ника. (ЛьвІв). К . т. ТtпефІпьм сУмань», •На добранІч, дІти!». Програма сЧас». (М.). НазустрІч XXV з'їзду І(ПРС. Івано-ФранкІвська обпасть. К . т. •Кн 'ів музичниА» ,

11 .45 12.15

портрет

автозаводу •Комунар», Передача nерша. (Запоріжжя). сРубежІ десятої п ' ятирІчки•. т

11.10 •Наш сад», (М . ). 11.40 І 12.40 Для учнІв 8 ІІJІ. ЛІтера•

ру

20.30 20.45 21.00 21.30

металах:..

XXV а'ізду КПРС, Івано-Франківська обпасть. Назустріч XXV s'Узду КПРС, сСоціальниА

І

нуемо. (Одеса). Для дітей. МультфІпьм сВипадок біля кринички:.. •Щедрість талантІв». Концерт народної хорової кап~пи wахт11 • Кіровська». (Донецьк).

Юнооrпяд

у

оркест·

телебаченна

радІо . •Монолог про с Пп ани партІї

тина

дачі

15.50 15.55 16.45

сДороrа

ШарІnова»,

•Міжнародна панорама». К. т. Прем'єра документапьноrо

науково-технічного

(М.) .

учителю.

фільм

Рано

Кальницькоrо

ки•.

9.30

сСnІвае

Парвана•.

20.00 К. т. •Клуб кІноподорожеА». 21.00 Інформаційна nрограма •Час». 21 .30 К. т . •КІнопанорама». По закІнченні новини.

18.45 Телеопакат •РубежІ 10 п'ятнріч.

19.20 20.45 21.00 21 .30 22.40

Художній людина:. .

нається».

ровськ).

18.50

т.

про сЛе·

9.55 К. т. сОчевидне - неймовІрне», 10.55 К. т. •Клуб кіноподорожеА», 15.00 К. т. Науково-nопулярний фІпьм •Наука Нечорнозем ' ю» . 15.15 еМи знайомимося з природою», 15.35 •Мамина школа• . 16.05 К. т. Художній фІльм дпа д\теІ •Матрос

кіоск»,

полиця•.

МукачІвськоrо

•Важливий етаn комуністичноrо будівництва», Бесіда 10 •Шпяхи nідвищення ефективностІ тварин­ Концерт

вистава•.

година»

•Музичний

моя

с)' ритмі танцю» . (Львів), •СІм ' я» , (Донецьк). с Ви нам писали•. Тепефільм сСопдат миру».

ництва•

т.

14.45

Концерт

жя).

18.15

«Книжкова

14.20

•Щедрість

16.30

14.00

сЗа лісами, за горами•. репортаж». ( Вороwн-

13.00

17.30 18.00

К.

УТ

ловrрад).

14.45 15.30

«Сільська

13.35

новинІ!.

ПРОГРАМА

«Шкільна

12.30

13.30

с Піс-

ня-75~. (Повтор від І січня р.) . (21.UO ІнформацІАна проrрама •Час• ). К. т. Міжнародний турнір з мІні· футбопа. Фінап. По закінченні­

т.

10.00 сСпужу Радянському Союзу'» 11 .00 •Театр юноrо rпядача» . В. Каве-

дожній

1976

Се­

агре-

К. т. МупьтфІльми •Казка царевича І трьох лІкарів», rенда озера

«Сnівдруж-

тепефєстивапю

таких

_ обваловування чеків і нарі- ниче об єднання «Меліормаш~. зування каналів для подачІ (ТАРС-РАТАУ).

с,Цжупьt>арс» .

ність»,

каналокопач.

виробництво

Механ!зовано найбільш тру-~ . 6домістку роботу в рисівництві гапв по.чало мозирське виро

рін .

батьки».

ханих•.

ее·

держ-

про

rрад},

TAPCJ.

води. Ці роботи виконує плущ·

РИСІВНИКІВ

••• •••

К.

(ФотохронІка

..........................................

А. ГАВРИЛЕНКО.

9.141

12.10

вудкою.

У всіх випадках улов не ІЮ·

те : збільшення

складається

9.30

на

45612 штук винен перевищувати трьох " і · ляща, 5232 язя, 238 _ лограмів на одного рибалку за самЦІв судака 1 200 штук його добу за винятком тих випадків , личинок , 10 тисяч штук білого коли вага спійманої рибини 1 370420 - пістрявого товсто- перевищує встановлену нор м у . лобика та Інших. Ловити стерлядь. судака 1 састрічаються

базу комп­

бору. Вони функцІонуватимуть цілорічно. ПІонерський т а б і р, який розрахований на

турист­

кор­

дону села Циблів, а також у межах нас е лених пунктів Ни­ лова, Кального, в урочищах

« Ставки>>

села

СУ50ТА, ЗІ СІЧНЯ. ПРОfРАМА ЦІ

збитки.

риби сітками

від

рію і піонерського

колективно

Харченко та І. А . БІленко 3 НрасилГвки за браконьєрство рішенням народного суду оштрафовані на 100 карбонан­ Ців кожен і осудженІ на 6 мl­ сяЦів примусових робІт. А бра­ варе ць О . І . Новаль за ловіння

1

недалеко

наторію

Уздили в НІмецьку Де­ мократичну Республі-

в!дпочива-

значно

лекс

ській базІ «Сочі1> шихтувальниця У. С. Трутень. ВлІтку мину­

Дніпрі. І зрозумІла річ, що воно стало улюбленим місцем

нього,

до-

розІ майстер цеху N2 1 В. Я . Студ!град. вІд пе­ на

З метою

Пух і вки будує відпочинку . Цей

дому з поїздки по Вій­ ськово-Грузинській до­

ребування

трудівників

оздороFлення

сІ

З хорошими вражен­

••••• 8 •••••

щею 84 тисяч! гектарів пра стяглося від греблі Київської ГЕС. включаючи річку Десну в межах Київської області, а також річки ТрубІж, Красну і Стугну вІд їх гирл вгору по течії на 15 кілометрів . Це

шосте

з

лєзноводська.

нями

торік

підприємства.

б! .1ьшої кІлькості ро­ І'Нтників, інженерно­ технічних працівників І службовців, а також їх дітей з ав о д своїми силами в сосновому лі­

санаторії слюсар

3ИМОВА РИБАЛКА RиУвське

нІж

кращих санаторіїв Же­

4ГеографІя• мІсць санаторіїв і будинків

на

конструктор

лІкувався в «БоржомІ\),

лІку, Чехослова'!чину та ІншІ соцІалІстичнІ країни.

А. П. Чернов, у панс!о-

8 •

близько в тури­

Закарпаттю, в Москві , ЛенІнградІ та Інших мІстах 110. Понад 70 чоловік їздили в Болгарію , Німецьку Демократичну Респуб­

в санаторії

сЗоJІотий

пансіона­

тІйських

мІста

Г.Келе;новодська

і

Закавказзю ,

з кра­

в

тах побувало 240 чоловік ,

стських подорожах

тепер ліку­

одному

року

по рІднІй Батькі R щині та країнах соціалістич­ ної співдружностІ nобу ­ ває набагато бІльше,

Ворзель та багато Ін­ ших міст. Учасник Ве­ ликої Вітчизняної вій­ ни водій О . Т. Кvроль

будинках

відпочинку

року одержали nутівки

в завкомІ

минулого

р~6іТ:ІКі~ ~- І

2:

женерно-те,(н!чних пра- 1 цІвникІв І службовцІв . в Народну Ріеспубліку Болгарію 26. В першо~ІУ роцІ де­ сятої п ' ятирічки в са­ наторіях, будиr~нах від­

працІвни п;

І службовцІ зав оду, до­ сить широка : Одеса, С.'!ав'яногорськ, Тр у ­ скавець. Ялта. Мор­ шин, ЄвпаторІя, Мир· город , Пуща В о диtrя, Єсентуки, Сосновка,

уваги оздоровленню ро·

за­

Інженер­

ЗА РУ5І!ЖЕМ

мате­

J1ИЗОГУБА

Григорія

Івановича

f ВИСЛОВЛЮЮТЬ СЛІВЧУТТЯ рідним

nокІАноrо.

CIM'f '1'8

#18 1976  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you