Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА'Н. ЄДНАйТЕСЯ!

Трудова хода п'ятирічки Ян повідомило ЦСУ СРСР, ненню матеріально-технічної ба· трудюці Радянського Союзу зи сільського господарства, під­ нультури землероб­ добились у другому роЦі п'я­ вищенню тирічни

дальшого

енономіЮl,

нультури, валася

послідовно

програма

ярдів

Щ'ГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УІ\РАІНИ, МІСЬКОІ І

РАИОННОІ

РАД ДЕПWТАТІВ

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

\ЗЕМЛІ-ВІТАМ/НИ РОДЮЧОСТІ Рік ювілейний був роком випробування на міцність, зрілість радянських хлібода­ рів, у тому числі і району, які довели, складних

нашого що і в

погодних

умовах

можна одержувати добрі ре­ зультати. Справді, перетво­ рюючи в життя величні на­ креслення ХХІУ з'їзду КПРС і ХХІУ з'їзду Компар­ тії України, колективн рад­ госпів і птахофабрик Бро­ варщини добилися певних успіхів по виробництву і продажу державі сільгосп­ продукції. Зокрема, урожай становив

посівної

центнера,

з

кожного

площі

19,7

у тому числі пше­

21,3, картоплі109, овочів - 134 центнери.

ниці

Аналіз

господарювання

у

минулому році свідчить, що колективи радгоспів і птахо­

які

уміло

протиста­

засусі високу культуру

землеробства, повніше вико­ ристали нові високоврожайні

державі

вих,

у

до

164,

кар­

чилися у Всесоюзне соціаліс­ тнчне змагання за збільшення виробництва продаж

озимої

тисяч тонн кормових одиниць.

самперед, підвищити родю­ чість грунтів. Одним із важ­ лнвих чинників цього є доб­ рива, особливо органіч­ ні. Тому-то під нинішній уро­ жай їх потрібно вивезти в

поле

тисяч тони по 10,3 тоиии на гектар ріллі. Щоб уміло поєднувати їх з

560

міиеральними, раціонально використати, слід мати в кожному господарстві агро­

хімічне і економічне обгрун­ тування застосування доб­ рнв, способів внесення, доз, які дають найкращі резуль­

цим

-

числі

Щоб забезпечити зростання врожайності, потрібно, на­

і мінеральні добрива, доби­ лися непоганих показників. Так, радгосп «Плосківський» виростнв на кожному гектарі 30,6 центнера зернових, 152 центнери картоплі, 200 цент­ нерів овочів, 931 центнер кормових буряків. Радгосп «Требухівський» довів уро-

топлі до 140 центнерів. Радгосп «Жердівський» вн­ ростив 225 центнерів овочів. Розпочався третій, вирі­ шальний рік п'ятирічки. Хлі­ бороби району активно вклю­

тому

пшениці по 26 центнерів, ку­ курудзи по 35, картоплі і овочів по 150 центне­ рів. Виробити кормів для гро­ мадського тваринництва 216

татн.

'жай зерновнх до 28,8 цент­

зерна та інших про­

дуктів землеробства, дали слово зібрати на кожному гектарі 23 центнери зерно­

сорти насіння, правильно по­ єдналн і застосували місцеві

нера, овочів

і

становив

Як

же

справляються

завданням

з

господарства

40-45

тоин торфокомпостів. Перевиконано січневе зав­ дання і радгоспом «Гоголів­ СЬКИЙ», якнй уже доставив у поле майже дванадцять тисяч тонн добрив. Добре налагоджено виробництво і транспортування торфоком­ постів у радгоспах імені Щорса, «Великодимерський» . Та 'ІН скрізь так? Ні. Рад­ госп «Заворицький» при завданні 6200 тонн вивіз У січні тільки 4500, а «Зоря» - з 9300 тонн лише шість тисяч. Ледве наполовину ви­ конали завдання Семипол­ ківська птахофабрика і Пу­ хівський племптахорепродук­ тор. Та найгірше справилися з

січневим

родного

охочення,

13140 тонн місцевих добрив прн завданні 6200. Нагрома­ дження їх продовжується. Бобричани дали слово вивез­ ти на кожиий гектар ріллі

завдання

перед

загонами

ресурсів

допомоги

пам

дали

шити

ними

і

радгос­

пом'ян­

наслідни,

несприятливими

умовами.

зерна

і подання

можливість

негативні

юшкані

вило

нраїни

нолгоспам

у

Виробництво

минулому

168

році

мільйонів

трохи вище

ви­

погод­ стано­

тонн,

що

від середньорічного

підви­

Вищи­

розвивалися

галу­

господарстві.

У 1972 роЦі вироблено елек­ троенергії 858 мільярдів ніло­ ват-годин, нафти 394 міль­ йони тонн, газу 221 мільярд кубічних метрів, вугілля655 мільйонів тонн, сталі126 мільйонів тонн, мінераль­ них добрив (в умовних одини­ цях) 66,1 мільйона тонн, ав­ томобілів 1379 тисяч штун, траюорів 468 тисяч штун, цементу 104 мільйони тонн; зросло виробництво товарів на­

посуду,

змагання,

теріальне заохочення. Це да­ ло змогу в січні вивезти

родному

рад­

зації

народу.

зі промисловості, яні забезпе­ чують технічний прогрсс у на­

«Русанівський», де з тонн відтранспортовано тільки 1870 тонн добрив, Калитянська птахофабрика­ з 6200 тонн лише 1546. Та­ кий перелік можна про дов­ ЖНрl. Це призвело до того, що в перший місяць року ланам району недодано май­ же сорок тисяч тонн добрив. Отже, ще більш відпові­ нізованими

щодо

рівня

процента.

6,5

темпами

7750

дальне

ма­

становив ми

заходів

життєвого

госп

району? Найкраще організу­ вав роботу радгосп « Боб­ рицький». Механізований за­ гін, яким керує агроном по захисту рослин Віталій Ан­ тонович Арабаджі, добре оснащений технікою. В його розпорядженні два наванта­ жувачі і тринадцять авто­ машин та тракторів. Розгор­ нуто дійове соціалістичне запроваджено

завданням

ства і вжиті у минулому році додатнові заходи щодо мобілі­

рівня восьмої п'ятирічни. Ви­ робництво рису становило l,G В 1971 і 1972 роках близько міЛЬЙOlна тонн, або на 15 про­ 34 мільйонів чоловін одержа­ центів більше, ніж у 1971 ро­ ли підвищення заробітної пла­ Ці. Висоний урожай зерна було вирощено і зібрано на сході ти, пенсій і стипендій. За рахунон підвищення про­ країни. Державні занупки зер­ дуюивності праці одержано по­ на в Цілому по нраїні станови­ над 80 процентів приросту про­ ли 60 мільйонів тонн. У мину­ мислової продунЦії і три чверТі лому роЦі країна одержала 7,3 тонн бавовни-сирцю. приросту наЦіонального доходу. мільйона збір бавовни З3 Приріст промислового вироб­ Це найвищий ництва порівняно з 1971 роком всі попередні роки. здійснення

вили

здійсню­

підвищення

карбованЦів

щення

фабрик,

і

понад З 1() мільярдів карбован­ Ців. Відповідно до ДиреЮИБ ХХІУ з'їзду НПРС тривало

ВИДАННЯ 34-й

гектара

науни

народного добробуту. НаЦіональний доход збіль шився в 1972 роЦі на 11 міль­

Р!Н

зернових

піднесення

розвитку

споживання:

меблів,

тканин,

холодильників

і т. д. Здійснені в останні рони пар­

тією

і

урядом

заходи

по

зміц-

Чисельність робітнинів і службовців становила 95,2 :Vііл),r10на чоловік і збільшилася за рік на 2,4 міль­ йона чоловін. Чисельність НОЛГОСlІників, зайнятих у гро­ мадсьному господарстві нолгос­ пів, становила близько 16 міль­ йонів чоловік. У 1972 роЦі ВВС­ деН0 в енсплуатацію за рахунон ноштів держави, нолгоСПіВ селення,

за

2.200

ми, понад

упоряднованих

106

дани­

тисяч

нових

нвартир

дивідуальних нів

і на­

попередніми

житлових

та

загальною

площею

мільйонів

квадратних

рів. Загальна

ін­

будин· понад

чисельність

мет­ насс­

лення Радянсьного Союзу на 1 січня 1973 рону становила 248,в мільйона чоловік. (ТАРС).

меха­

постав­

лено у лютому потрібно доставити у поле 139 тисяч тонн місцевих добрив і по­ крити заборгованість за ми· нулий місяць. Для цього в кожному господарстві слід розгорнути дійове соціаліс­ тичне

змагання,

впровадити ного

повніше

матеріальне

добитися

виконання

за­

безумов­

щоденного

завдання. Тільки за цієї умови можна добитися намі­ ченнх рубежів у першо­ му

кварталі

ле 439500 добрнв.

доставити

тонн

у по­

місцевих

На фот.о: діюча модель «Лунохода-2»

на місяцедромі. (Фотохроніна ТАРС).

У ДАРНІ ТЕМПИ!

ТРЕТЬОМУ ВИРІШАЛЬНОМУ Більше,

* * *

--К

краще, дешев ше

Морози різно

і

!ІЯ

лектив постійнодіючого бу­ дівельного поїзда NQ 2 зуст­ рів півстолітній ювілей Сою­ зу РСР навими трудовими

вельних

досяг,неннями, вершив

ці.а,ліетичних пла,ну

успішно

виконання

1972

взятих

зобов'язань

за­ со­

і

ро.ку.

За висоні поназнини у Всесоюзному соціалістично­ му змаганні на честь 50-річ­ чя СРСР нолеюиву црисуд­ жено юві,лейний Почесний ЗН<8Н ЦН НПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Ра:ди Мі'Ні,стріВ СРСР і ВЦРПС.

Пра~нучи внести гідний вклад у РОlзв'Яіза.н.ня за,в­ дань дев'ятої п'ятирічки, но­ лектив будівельнинів бере тані соціалістичні зобов'я­ заНlНЯ .на 1973 орі.Н вирі­ шаль:ний рін л'ятирічни: план конати

1

Іпідрядних

робіт

достроково

-

видо

грудня; за рахунок збільшення рівня м,еханlзації, снорочСіН-

ручної

праці,

юшористання

парну

машин,

ня "заході:в

кращого

буді­

впроваджен­

малої

механіза­

ції, поліпшення організації праЦі, впровадження нової тех ніни фДlвищити проДун­ ТИRflість праці на процен­ ти .вище заПЛЯIІ!Ованої;

2

колективом

Одеського

по­

Обговорення цих нак:рес­ проходило саме ,в ті

лень

ноли

ЦН НПРС, Рада СРСР, ВЦРПС і ВЛНСМ прийняли По­

:v!iHicrpi'B ЦН

31НИЗИТН собівартість буді­ вельно-монтажних робіт про­ ти планової на 0,5 процента:

станову «Про розгортання Всесоюзного соціалістичного

зекономити мате,ріалів на бонанців;

мисловості,

будіВrництва

траІЮПОРТУ

за

5

будівельних тисяч нар­

;

впровадити

вання тора

на в

сі тьове

плану­

будівництві

елева­

місті

отримати ня

Василькові; від

впроваджен­

рафонаЛізаторських

позицій Є'кономію в 15 тисяч карбованЦів; впроваджувати

методи робіт;

ведення

продовжити

працівників

виконання

об'єнти вводити в дію з ОЦіннами тільки «добре» і «відмінно»

змагання

про­

сумі

передові

будівельних змагання

з

.про-

і

достронове

народногосподар­

сьного плану ,на 1973 рік». Iнженерно-тех:ні 'Іні працівни­ ки і ,робітники нносили по­ правни, щоб намі тни нолен­ тиву

нами

не

розходилися

з

пла­

п'ятирічки.

Зобов'язання обговорені і прийняті на загальннх зборах робітників, інже­ нерно-технічних

на

працівни­

ків і службовців колекти­ ву постійнодіючого буді­ вельного поїзда .N2 2 тре­ сту «Укрелеватормлнн­ буд»,

ний

**

зменшились,

повний до

птахозаноді

стійнодіючого будівельного поїзда NQ З тресту «Укреле­ ватормлинбуд».

дні,

знову

підготовна

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ КОЛЕКТИВУ ПОGТIЙНОДіЮЧОГО БУДІВЕЛЬНОГО ПОїЗДА Н! 2 Втілюючи в життя рішен­ ня ХХІУ з'їзду НПРС,НО­

HACT;f"111

хі:д йде

весни

у

«Рудня:!>.

агроном

ллем­

Голов­

господарства

Микола Потапович Білець­ кий, якого ми зустріли ІІа подвір'ї господарства, розпо­ відає: - Хлібороби Рудні актив­ но внлючилися у Всесоюзне соЦіаліСТИЧlне

змагання

вирощування

висоного

жаю

всіх

за вро­

сільсьногосподар­

СЬІШХ культур. Нолектив ме­ ханізоваJНОЇ ланни Володи­ мира Терентійовича Воло­ щенна

дав

жати

рі

36

на

слово

одер­

JЮЖНОМУ

гекта­

центнерів

нукурудзи,

а всього зернових - по 24,3 центнера. Ланки Михайла Родіоновича Артюха і Васи­ ля Тихоновича Леоненка бо­ рються за 150 центнерів картоплі,

вича

а

Петра

Опанасо­

Гавриленка дала слово

зібрати з ножного гектарсі 400 центнерів нормових но­ ренеплсщі'В буряків і морнви.

Боротьба за майбутній урожай ведеться щодня. Шд увесь ярий нлин підготовле­ Іно зяб. Ще восени на пло-

Щі,

де

вирощуватиметься

нартопля,

внесено

три

тися­

чі тонн мінеральних добрив, а буде ще тисяча- по 40 ТОН!! на гектар. У січні уже доставлено в поле 3400 тонн при

чі,

завданні

У тому числі

-

буряки рудзу

три

тися­

під кормові

11 ОО

і під силос -

на

нуку'

2300

тонн.

У соЦіалістичному змаган­ ні на вивеЗClнні добрив пер­ шість утримують шофери

М. І. Снорабагатьно, М. П. Нагорний, М. Г. Новшун, А. І. Нлимась, які щодня транспортують

у

поле

авто­

машинами Г АЗ-93 по 30 і більше тонн. Траюористи

Б. М. Чумак, М. Г. МаЙ-. стренко та Ф. П. Шумко по 20 тонн. Безперебійну ро­ боту автомашин і транто-рів забезпечують механізатори М. М. Бурда і М. Ф. Діден­ но,

ЯІ{і

порт

заваlнтажують

транс­

добривами.

НепогаlНО подарстві

готують і

План засипни нультур доведено

викона.но.

процентів до

ІІЮГО нласу. насіння буде

І.

на,сlННЯ ярих

успішно

Вісімдесят

у гос­

посі~матеріал.

НQндиції

його пер­

Незабаром усе першонласним.

МИХАПЛЕЩЮ.


ТЕМАТИКА

ПРИМІРНА

ДОПОВІДЕИ, ЛЕКЦій, БЕСІД І ПОЛІТІНФОРМАЦІй ПО МАТЕРІАЛАХ СПlЛЬНОГО УРОЧИСТОГО ЗАСІДАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМПЕт~r КПРС, ВЕРХОВНОї РАДИ СОЮЗУ РСР І ВЕРХОВНОІ РАДИ РРФСР, ПРИСВЯЧЕНОГО 50-РІЧЧЮ УТВОРЕННЯ СОЮЗУ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК ДОПОВІДІ

І

родностей шлях формування нової, комуністичної культури в СРСР. Виховання всіх трудящих у дусі радянського патріо­ тизму і соціалістичного інтернаціоналізму центральне завдання партійних, радянських, господарських, куль­ турних і громадських організацій. Загальнонаціональна гордість радянської людини. КП РС партія інтернаціоналістів-ленінців, взірець бойового товаристоа і дружби трудящих Радянського Союзу. Дальше зростання керівної ролі КПРС закономір­ ність комуністичного будівництва. Політика партії в галузі дальшого розвитку соціаліс­ тичної демократії і державного будівництва. Будівництво І<омунізму в СРСР велике інтерна­ ціОllaльне завдання КомунісТІІЧНОЇ партії, всього радян­

ЛЕІЩП

Утворення Союзу Радянських Соціалістичних Респуб­ JliK -- тріумф ленінської національної політики Кому­ вістнчної партії. Марксизм-ленінізм про місце націОtШJlЬНОГО в рево.~юціЙному перетворенні світу.

Розробка

ТlIЧНОЇ

В.

партії

КПРС

І.

з

Леніним теорії і' програми

національного

організатор

-

питаННIl

і

Комуніс­

питання.

натхненник

боротьби

трудя­

ЩИХ ~Iac за утворення і зміцнення Союзу РСР. Утворення і розвиток Союзу РСР, братерська вза€­ модопuмога радянських народів важливий фактор прискорення соціального, економічного і культурного

.

прогресу соціалістичного суспіJlьства. Ненорушна єдність і братерська

СРСР

дружба народш одне з найвизначніших завоювань соціалізму.

-

Історичні успіхи КПРС і радянського в'язанні національного питання та їх

ського

народу у роз­ значення для

соціалістичних

націй

і

утвердження

но­

розвинутого

соціалістичного

суспіЛЬС1ва­

історичне завоювання всіх народів СРСР. РадSlНСЬКИЙ народ - нова історнчна спільність людей. ЕI(ономіка Союзу Радянських Соціалістичних Респуб­ , - єдиний

JliK

ДОСIl!'!lення

народногосподарський

Радянської

науки,

культури

і

ДЯЩИХ

України, Їх

України

-

мистецтва

в

галузі

братерського

тру­

співробітництва з

тру­

народу.

Боротьба СРСР і

дящими всіх республік Радянського Союзу. Марксистсько-.1енінська теорія вірний компас руху СРСР дО комунізму. Актуальні проблеми економічного розвитку

за загальне і

СРСР HtI

загрозн нової світової війни.

головний

-

в

вирішальний рік дев'ятої п'яти.річки. оо еl,ономіки

і

культури

РаДЯНСЬКОI

УкраІНИ

1973 році. ШдвищеШIЯ

дуктивності

ефективності

п~о­ Вflрішальна умова виконання 11 я­

-

праці

економі кн,

підиесения

тирічного lIлану.

ХХІ V з'їзд КП РС про соціально-політичний розвито" радянського суспільства на сучасному етапі. Соціально-політнчна

суспільства і

та

ідейна

закономірність

-

€ДHiCTb

радянського

будівництва

соціалізму

Робітничий клас - основна продуктивна сила суспіль­ ства, най прогресивніший клас сучасної епохи.

реальний шлях усунення

-

Робітничий

усіх націй

і

клас

1І0сець дружби і

Да,1ЬШИЙ

суспільства.

"ультур

Радянська

Світова

удосконалення

Боротьба

-

соціалістичної

інтернаціоналістів-ленінців.

Радянська

ХХІУ з'їзд НПРС намітив шляхи

вдоскона­

лення усієї системи освіти у

цента,

відпСщіlДНОСТі з вимогами розвит,ку як самого суспіль­

ЧИСЛО

ства,

ценТіВ

так

і результатів

його

діяльності: е.lюноміки, науки і культури. Програма ВТі­ лення

Ів

життя

тійного

рішень

форуму

пар­

знайшла

своє відображення у Поста­ нові ЦН НПРС і Ради Міні­ c~piB СРСР «Про завершен­ ня переходу до загальної се­ редньої освіти МОЛQді і даль­ ший розвитО,к загаЛblllО­ ОС.lJітньої школи». В,ад Еиконанням цієї .по­ станови

гогічні ни.

працюють

колективи

І

саме

вершено

усі

Броварщи­

зараз,

педа­

коли

основному

за­

пере­

хід на Інові програми з усіх навчалмюих предметів, ко­ рисно було б оглянути і ос­ мислити перші результати

роботи, ти

з

тим, щоб

успіхи,

закріпи­

ліквіДУ'в.ати

допу­

щ~ні .помилки. Виходячи з цих M~pKYBaIlЬ, було прове­

кількість

невстигаю­

чих зменшилася ,на 25 чоло­ вік. ВіlдповіlЦНО збільшилось і

«4» ті

тих,

хто .навчається

Іх тепер

«5».

36

на

про­

.від .загаль;ної кіль,кос­

школярів.

Видно,

що

пе­

дагогічні ,колективи, керова­ ні .партійними організаціями

шкіл,

здійснюють

цілеспрямовану поліпшенню

велику роботу

рівня

знань

Андрій

Сидорович

і

го

кої, Требухівської, Богда'нів­ ської, РусаніlВСI>КОЇ середніх

Інакше, чим далі, тим відчут­ нішим буде розходження 'між вивченим і його засто­ сування:м. Для того, щоб не·

шкіл.

порушувалася

При переході на нові про­ грами особливо багато дове­

треба всіх учителів доклад­ но ознайомити 'З практнчною роботою за новнми програ­

педколективу.

ленням

феру

творчості.

досягнення тики

і

,про

тих

педагогів,

зрозуміли

велинl

які

ви­

ховні 'можливості, закла,дені у нових програмах. Це­ учитеЛl>ка української мови т,а літератури, заступник ди­

цьому

найновіші

сучас:ної

дидак­ досвіду,

ти

pLBeHb

їх працездат­

З3lфіплюється на

прикладу

уро,ки

звичка

повну

силу.

можна

навес­

історії

та

су­

с'пільствознавства П. Ф. Ряб­ ко. Їм часто передує само­ С'тійна робота учнів: .озна­ йомлення з працями В. І.

школах міС'та і району. Під час перевірки .вивчено робо­

ВИ"!,

тань,

ту

школи Парасковія Федорівна Рябко, учитель української мови та літератури ПЛОШІ'ів­ СЬ.ІЮЇ СШ Олександр Проко­ пович Таран, учитеЛЬ'ка ро­ сШської мови та літератури Світильнівсьної восьмиріч­ ної школи Галина Василівна Нороль, учитель математики, директор Пухівської СШ

дання за

і

стану

якості

новими

віlдділів

викла­

знань

учнів

програмами

,народної

райметодкабінету

у

освіти,

та

23

шкіл.

Уже зараз моmна говори­ ти про певні результати. 3а перше півріччя 1972-1973 навчального року у(шіш­ ність учнів зросла проти від­ повідного періоду минулого

року

і

становить

Q

2

стор.

97,7

Q

про-

учителька історії

с'пільствознавства

о

та су­

'цієї

НОВЕ

ж

ти,

сказати,

можна

Результа­ відрадні.

поєднаНIНЯ

'Теоретично­

прантичн.ого

чинаючи

м'ами,

з

курсів,

молодших

ця

,подавати

їм

по­

клаСі);.

єдність,

достатню

науково-теоретичну

і

Під час 'прове,дення перевір­

дичну

узагаль­

ки

нювати й пропагувати до­ с.від кращих педагогів. Безперечно, недоліки в

96

процентів

гих-третіх з

учнів

дру­

класів справили­

.показники і

ності,

вчителям

нлаеів.

мальний

реlктора ШевченКівсьної СП1 Гали;н,а Никифорі:вна Гри не­

перевірку

попрацювати

ся

Леніна, конспектувсхння їх. На у,році вчитеЛl>каактиві­ зує розумову діяльність ОВОЇХ вихованців рядом ,запи­

дено

лося

молодших

вміло .поєднується творча і відтворююча діяльність уч­ нів, чим досягається опти­

Для

кілька

При

передового

Іпрацювати

слів

удоскона­

використовуються

усіх

добре

над

навчально-виховного

і «5» .одержали 840, зокре­ ма в Пухtвській та Шевчен­ нівській сере,цніх школах та­ ких було більше половини

сказати

постановку

тематичного аналізу слів. Це сто·сується, зокрема, Семи­ полківської та Налитянської сере,дніх шкі,л. Учителям слід особливу увагу зверну­ на

нуть, перш за все, забезпе­ чити раціональну організа­ цію у,року, СТВОРНТИ ат'МОС­

'перевірених.

незадовільну

1973 р.

ти

Црацюючи

т,ворчого

січня

го

літератури

по

щкіл, що lВиконували конт­ рольні завдання, оцінки «4»

вивчення.

27

миру

підхо­

та

Принладів

про

політика

-

ду до .праці можна навести баг.ато. Для цього досить проаналізувати роботу педа­ гогів Г.orОЛі,ВСЬКОЇ, Rняжнць­

мови

процесу, ,кращі вчителі праг­

уч­

мета

політика

і дружби між народами «Київська правда»,

з Гоголева Галина НіндраТіВ­ на Таран і Ніна Микитіtвна Сніцаренко та багато інших. Іх уроки зра,зок для всьо­

вчнтеЛl

й

нів. ПроведеНі під час пере­ вірки ,контрольні роботи .пов­ ністю підтверджують офіційні показники успішності. :3 1826 учнів сільських

Хочеться

Ягода,

протн роз­

ядерної зброї.

зовнішня

ПІВРІЧЧЯ3А новими ПРОГРАМАМИ !(()!!I{реТ1!і

державн

Боротьба Радянського Союзу за роззбро€ння, за забо­ рону застосування

партія

Радянської

тичної співдружності та національно-внзвольного руху. Активна підтримка національно-визвольної боротьби народів і прогресивної політики країн, що внзволилися з-під колоніального гніту, важливий напрям радян­ ської зовнішиьої політики.

Радянські люди - патріоти й інтернаціоналісти. Дев'ята п'ятирічка важливий крок у дальшому

на-

КПРС і

КОЛЬНИЦЬКОЇ діяльності керівництва КНР щодо соціаліс­

демократії.

КПРС

вирішальна сила в

-

народів.

Боротьба за ліквідацію вогнища війни в Індокитаї­

братерства народів.

розвиток

соціалізму боротьбі

одне з центральних завдань зовнішньої політикн Радян­ ського Союзу.

атакуючий клас епохи, прапоро-

-

Програма миру в дії.

система

антиімперіалістичній

Ленінська дружба народів велике братерство лю­ дей праці всіх націй і народностей СРСР.

Jlенінський курс КПРС на дальше зміцнення Союзу РСР, на всебічний розвиток соціалістичних націй та Їх поступове зближення. Розквіт і вза€мозбагачення

Класовий, соціалістичний характер радянської зовніш­ ньої політики.

країни.

Союз робітничого класу і селянства політична осно­ Радянської загальнонародної державн. Радянська інтелігенція активний будівник комуніс­

ТИЧНОГО

Зміцнення матеріально-технічної бази колгоспів і рад­ госпів необхідна умова піднесення сільськогосподар­ ського виробннцтва. Розвиток соціалістичного змагання, творчої активнос­ ті мас запорука успішного здійснення економічної політики партії. Зміцнення трудової дисципліни, підвищення організо­ ваності в роботі важлива умова успішного виконан­ ня завдань п'ятирічки. Виховання трудящих в дусі інтернаціоналізму і ра­ дянського патріотизму важлива складова частина загальної справи будівництва ко.мунізму. Внрішальна роль СР,СР, його міжнародної політики в ісТОРНЧНИХ змінах на світовій арені.

Виробничо-територіальні зв'язки Української РСР. Українська РСР в системі суспільного поділу праці

комунізму.

ва

етапі.

РаДЯIІСЬКИЙ Союз надійний оплот боротьби наро­ дів за мир, національну незалежність і соціалізм. Утворення Союзу Радянських Соціалістичних Респуб­ лік вираз корінннх інтересів радянських народів, торжество ленінської національної політики КПРС. Утворення €диної багатонаціональної соціалістичної державн важлива передумова соціального, економіч­ ного і культурного прогресу нашої Батьківщини. Розквіт Радянської України результат братерсько­ го співробітництва українського народу з трудящими всіх республік Радянського Союзу.

сажіль створення матеріально-технічної бази комунізму.

-

Під~ищення ефективності економіки корінне зав­ дання економі'IНОГО розвитку країни. Удосконалення планування і всієї системи управлін­ НЯ - вузлове питання економічної політики партії. Комплексна механізація, хімізація, меліорація земель головні складові частини політики партії і дер­ жави в галузі сільського господарства на сучасному

БЕСІДИ І ПОЛІТІНФОРМАЦІІ

Прискорення науково-технічного прогресу

1973 рік

роки п'ятирічки. 1973 рік - вирішальний рік дев'ятої п'ятирічки.

повне роззброєння.

Зміцнення миру в €вропі

року.

Піднесення матеріального добробуту трудящих за два

країн соціалістичної співдружності

науковий

сучасному етапі.

Розвиток

подарського

Дальше зміцнення і розвиток світової системи соціа­ лізму один з важливнх напрямів міжнародної полі­ тики СРСР. Успіхи Комуністичної партії і Радянської держави в реалізації Програми миру, висунутої ХХІУ з'їздом КПРС.

економіки, зусиль

ОСl!овні підсумки виконання народногосподаРСЬКllХ планів за ДЕа роки п'ятирічки в га~узі промисловості. Важливе завдання трудівників СІЛЬСЬКОГО господар­ ства зраЗКОIJО підготуватися до нового сільськогос­

нення.

комплекс.

результат

Бурхливе піднесення економіки СРСР надійна основа неВПИНIІОГО зростання добробуту і культури всіх народів нашої країни. Моно.пітна згуртованість багатонаціонального раДЯIІ­ ського народу джерело сил і могутності СРСР. Шдсумки всенародного змагання на честь ~~річчя утворення СРСР.

дійна запорука успіхів в антиімперіалістичній боротьбі. Міжнародне значення ленінської програми з націо­ нального питання і досвіду боротьби КПРС за її здійс­

БОГО типу міжнаціональних відносин в СРСР. Побудова

комуністичного будівництва.

Послідовне проведення принципу інтернаціоналізму в IlаІ(іональних відносинах, непримиренна боротьба проти націоналізму і ревізіонізму важлива умова успіШIІОГО будівництва соціалізму і комунізму. Пролетарський інтернаціоналізм €дина ідейна осно­ оа згуртування міжнародного комуністичного руху, на­

побудови соціалізму і комунізму в нашій країні. Розв'язання національного питання в СРСР тор­ жесТRО "енінської національної політики Комуністичної партії. <'ормування

розвитку економіки і культури радянських республік, у поступовому зближенні соціалістичннх націй. Дальший розквіт і неухильне зблнження націй та на­ родностей нашої країни об'€ктивна вимога процесу

диктантамн,

в

тому

чис­

лі 63,1 ПРо'цента робіт оціне­ но на «4» і «5», не нижчі

Проте слід

з математи.ки.

це 'не

забувати

значить, ті

що

недоліки,

які ще мають .місце в на­ вчаЛblНО-ВИХОВНОМУ процеСі.

На жаль, не завжди вчителі працюють

за

спеціальнІстю,

як, наприклад, у Жердівсь­ ній, Нраси.Л~ВСЬj{ій та Нула­ жинській восьмирічних, Ве­ ликодимеРСblКій, Богданівсь­

к'ій середніх школах.

Не всі

'Допомогу,

освоєнні

ють

нових

б3!Гато

шкіл нів,

програм

спільного

району.

неIДОС'ТaJТНЯ

ма­

для

Зокрема,

а,ктивізаціЯ

нераціонаЛl>не

таНІНЯ

мето­

це уч­

викорис­

навчального

часу,

слабкий .міЖlпредметниЙ 3В'Я­ зоіК, недостатнє забезпечення індиВідуаЛіGaЦії навчання.

Проте

у

кожному

випадку

СЛі.Д підходити до тих ЧИ ін­ ших промахів у запрова­ дженні нових форм ,і мето­ дів навчання цілком кон­ кретно, тим більше, щО ВОІНИ не є типовими для району. В цілому слід відзначити, що перехід:ний період за,вершує­

викла­

вчителі,зокрем,а молодших класів, мають 'достатню під­ готовну, деякі не займають­ ся .питаннями самоосвіти, по­

дає вона лекціЙн.о, Н8JВОДЯЧИ підтвердження його з доступ­

глибленням своїх знань. Оче­

ться

видно, це 'і є причиною низь­

підстави СПOlДіватися, що наприкінці цього навчально­

опрямовуючи

ду.мок

У

Фактичний

них

хід

потрібному

учням

матеріал

джерел:

ньої

літерату.ри,

чого

'мистецтв.а,

їх

руслі.

худож­

образотвор­ кіно

тощо.

T.oIМY й відзначаються такі уроки 'високою ефеКТИВНіСТЮ, викликають тикласникі.в

ЖИТТЯ

о

інтерес у до самого

,деся­ пред-

.кої успішнос'ті 'в Русанівсь­ кій ВОСЬМИірічн:ій, т.apaciB~Ь­ кій та 30rрянській початко­ вих школах. Частина учнів ще не вміє грамотно писати, допуснає пропуски і пере­ становки бу,КІВ, що свідчить

Середа,

31

січня

1973

року

го

досить

рону

конливі

ми

вдало,

і

матимемо

,результати

є

.всі

пере­

роботи

по-новому.

О. ХОРЛІКОВ, завідуючий районним від­ ділом народної освіти.

о


таються

р А

ДЕБЮТІВ І знайомства не зовсім

ми

адже

за

пізнання

-

нові

чи

на

Учениця

9

люблю

їх

По-

з

уроків,

дає життя.

народно.пісенними

віршів,

лор> та

лі-

основ-

ознакою

яких

На

доробок

оно.

Ми.кола

Мельников.

є

Приєм,но

віддати

що

Іван

ПИІНЯТИСЯ

на

щохвилини

члени

досягну-

нових

Te:vr.

нових форм художнього відображення ге-

відзна-

керівник

роїки

наших

Ш6НЬ

радянськиJt- лю-

пафосу

Шарапов,

останні,м

також

тому, шукати щодня й

десятикласни-

студії

Хочеться

було

поетичний

чити, говорив

ділилися

студії Мотря Батюк та На,дія Гамалій. Вони ,висловили побажання дебютантам не зу-

ці міської середньої школи .NQ 1 Ніни Руден-

етюд «Дощ».

прочитав

засіданні

обговорено

мо-

Яlкі

увазі

дев'ятикласни-

ця з с. Шевченкове Марія Сидоренко та вчитель з Требухова Анатолій Луценко.

що

студійЦів

добірну

бютанти

Багаті

тивами поезії «Зозулі», «Пісня», «Мо.но-

ною

часом

буднів,

трудових

дей.

належне всім трьом дебютантам: вани, ка-

ні цієї здібнаї дівчини.

Усі, хто брав участь в .роБОТі студії, залишилися задоволені ПРО-

нага при редющїі газе-

найти

нуть увійти в світ пое-

Це і

веденим

ти

людськаго, живатрепет-

зії,

тич.них рамок,

досить упевнені нроки.

ша художня

дов.ерше-

Сьагадні

ність вірша.

Цикл пое-

Дмитра

«Наве

вже бо

Чепур-

життя»

чей, оживити йаго, від-

вони

в

стали

звичними,

ного.

любителі

худажньо-

заводу

га слова приносять на

них

них с.вої розду~ш, болі і радощі. Згодам, опе-

падорож по світу літе-

пороги.

Вірші

жен

риси

'робітника

електротехніч-

виробів

Григорія

Інші ж разлі-

роблять ми

rnpar-

перші

і

друкуємо.

ші праліс,ки поетичнасті за'буяють з часом

ченому космонавтам, в пейзажній та інтимній

том. Свої

І у ві.рші, присвя-

вірші

ли такаж

і

біль-

прочита-

вано

ло щось

наве: літсту-

-

від того,

принес-

вдовалення

що їх ряди

папа:внились здібнаю молоддю, дебютантам

ської лірики. Не менш хвилюючі «Манолог

недавні де-

заняттям.

Нож~ному дійцям

чує пошуки юної поетеси в жанрі громадян-

пишнопелюстновим цві-

ліриці «<Осень», «Вес-

розширення тема-

зій про Хатинь засвід-

«Первоцвіт». Будемо сподіватися, ща ці пер-

на та,!{ сказати, монументальністю мислен-

ня.

і часта, на забуває рідні

по-сваєму,

їх твори під рубринаю

Туровця відзначаються своєрідною, якщо мож-

рившись, частина їх вирушає в самостійну ратури жаль,

ньому

сталися помітні зміни в художньаму мислен-

упевненість у власних силах іводначас

:'Іl3тери-ленинг'рад,ки»

відчуття потреби даль-

«Беларусс,!{ая Думками з

шого. ня.

.песня». приводу

прочитаних віршів 'ПО-

Занесуться

І

Вечер.

от

Той,

В

цій

Хочеться з Серед

неба,

суцвіттях

Сказка

на

гартовану в

как

М. ПОЛІЩУК.

Чарує

плодами

Микола

родныlM

г.

Нина

БРОП~РЬІ.

твоє,

*

и

*

*

Русі

ДО.lа

Л, ~IОЖС, то старий Кавказ з чо.,а

Віl,11

1I.1IiВYTb, а

не

гори

ЯК у шоломі, в срібному вб[1ilнні.

на

СIIП.1ЮТЬ

ёчіх

н(цограй

ІІа

Лежать

...

ВС:ІІІЧНОСТРОГИЙ

чатах

...

Бо тут

мені.

задьористий дівчата, ва.lунах скака.

вузли

крутих

Немов

КО.11IСЬ тут

ТРОЯНДІІ,

своїми.

лассо.

ГОРБАТЕНКО.

враніШllі

CHirl'I ...

берегів.

ПО,lасуй!

Надія

ПРИХОДЬКО.

'

ку

МОЖе

служити

ний факт, штовхує на

якийсь

конкрет­

явище, подія, ЩО на­ роздуми, активізує уяву

.

Ilнтача.

вається

ХОККУ, Ються

стосовно

Але ний

і

В.

Полотняка.

* * *

бурульок срібні краплі Спадають UOJbihko-дзвінко.

А.

кроки.

ЛУЦЕНКО.

Середа,

31

НИжче

основних

в обох зв'язок

січня

що

намага­

ОСновнИх

тривірші

.почуттів

з

явищами

і

Погреби.

року

молодим

давнім

вербовим

дівочим

листям

щастям.

тпм теплом умитий. А навпроти, в мокрих травах, стояв Степан. І очі його сміялись і кликали. Застугоніло громами небо, коли А потім в небі вигравала крута райдуга, і мерехтіли на лузі со­ нячні плями. Була тиша. Тільки шурхотіли важкі краплннн, сnа­ даЮЧll з верби на .~YГOBe зілля, на об.1ИЧЧЯ.

Дапно немає СтеПilllа. Десь у далеких краях сини. Зостались ті.1ЬКИ .1ітні дощі. Хай же їхне тепло зігріє вам руки, бабо Кили110. Хай поглянете в сиве небо усміхнетесь. Щиро і лагідно.

І в нас бувають білі ночі, I{О.lИ акація цвіте.

СІНОКІС

Микола МЕЛЬНИКОВ.

Коли трави торкнулись коси

м.

Бі.IJЯ наляк&них калин, Дододу впали срібні роси

Я

('тоїть в ярочку десь

сль/шал

мнение

Что дваждыl два

під листям ХО:І()ДНИИ

Бровари.

дважды два -

голівок чистої трави.

ПЯТЬ

учень/х, ВЬІходит пять.

-

Мне все равно. Пусть сnорят

глечик косаря.

ЛlOдll.

Мне б знать, как речку Марія с.

СИДОРЕНКО.

двинуть

всnять.

Она сильна и страсть упруга,

lUевченкове.

Петра

І

к то,иу Ж еще течет века. Но ведь не знали раньше люди, Ч Td свет несет все та ж вода.

жанру.

природи.

Но

6Зор назад

Не

одного

-

и

вода

Быlьb может

-

вижу точно:

несла.

шаг неосторожныlй

РАНОК

МІЩЕНКО.

ГРИНЬКО.

... В той день теж літепло сія­ лося з неба. Було чисте і хміль­ не, як і увесь навколишній світ,

йо­

І. Закуй, ЗQзуле!­ у лісниковій хаті П облідЛll стіни ... /І. Босоногий день Материнками бреде. А над бором сич. ІІІ. Рожево стало. В душі зеленої ялиці В,1юстився короїд.

П.

1973

вимог

мить,

Хай теплі літні дощі упадуть вам на руки, бабо Килино. Хай поглянете в сиве небо і усміхне­ тесь. Лагідно і щиро. Сядете на прнзьбу. Будете слухати, як тихо він шумить, отой дощ. Як буйно

Хоча краса і вабить очі,

форма

поетіВ. 1

жанрі,

заВ'lені

ЕТЮД

авторів чітко вираже­ людських переживань

СУМНИй

* сніг* і *вітер,

чу,,?

більшість

цьому

дотримуватись

Наведені

Пахтить чебрець у вікнах,­ То щемний nОКЛll.к поля.

я

неканонічна

І

фрази,

дощ

СОКОЛЕНКО.

Міщенка (<<Сумний раиок') на відміну від хокку Анатолія Луцен­ ка (<<Сніжинки») більш витримані

Сніжинка, мов nушинка,­ Яка коротка радість!

Твої

в

прижи-

природи.

* * *

Пам'ятник А. Міцкевичу у Львові.

хоча

грунті

го вимог. Вирішальну роль і в то­ му і в іншому випадку відіграє тема: органічна єдність лrqдини і

Мені на руку впала

3

також

ІІИШУТЬ

СНІЖИНКИ

Надворі

nовторюй

с.

А туга плаче і росте:

:)

українському

нащо та хвала?

говорить.

Ilекельна спека до замістя Від небокраю проляга ... На

клятва}.!,

noцi·~YBaB ...

у промінні ...

П вітрець з Кури, мов з Дніпру

-

Ніна

Одна у н&с весна і осінь, І журавлі і там, і тут. На ваші схожі наші роси, Одні і ті ж вітри гудуть.

Все ~lИле, як на нашій Україні.

ГР,ШіП і чай, і виноград­

Хокку (або хайку) - традиці~­ НИЙ жанр японської пейзажної лі­ рики, що виник на зламі XV-XVI століть. ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ його вважають Ямадзакі Сокана. Кла­ сичний хокку ЯВЛЯЄ собою тривірш, де перший і третій рядки мають по п'ЯТЬ, а другий сім складів. Сам вірш, ЯК жанровий різновид, цікавий тим, ЩО, будучи віршова­ ною (але не римованою) мініатю­ рою, відтворює природу і ЖИТТЯ ЛЮДИНИ В Їх єдності і взаємозв'яз­ ку. Приводом для написання хок­

Фото

наче

П lJеРШllНИ, як троянди

гірських

ве.1ет кинув

привітні Щllроссрдні

-

люди.

доріг,

ці дні

ріДШІЙ він

-

вірю

на

доріг.

Зітхання гір .. Ачей, Кавказу груди,

легка

- все

ВЗДОВЖ

-

не

Бо не ти їх nеришй і не ти останній В надвечірній тиші будеш

в небі зорі наче очі ... А туга плаче і росте. І в нас бувають білі ночі, l\о.1И акація цвіте.

гірських

Рука~1И вітру срібний піт стирає. То, ~Іабуть, піт... Робота

всесвіт

Бровари.

...

!IIЖIIР .'1<lПilТIIЙ

вірність,-

кохання,

Не

БІЛІ НОЧІ

РУДЕНКО.

тепла.

Не доказуй щиро про свое

пахне

близкн~1.

ЛЬО.1.0ВНКIІ ростуть і оповзають, НапеlJНО, також старість Їх

на

Не візьму нічого

Заворичі.

елью сизой,

.................... м.

Ніна с.

Ж,1.У я каIЮЇI'ТО lJстречи с чем-то

грізній

в

РОСЬІ.

і

Бо пусті бувають іноді слова. Не кажи, що J,lОжеи/ все .мені віддати,­

январской первой.

Дніпрі, на Росі

що

мас

Вечер, ПРНХОДІІТ вечер, пахнущий

борні дружбу,

в

В ТСП.11,IХ .1<l;1,ОIlЯХ тают грустью

З ЧУЖИНЦЯМИ лютими, злими Священную

КОСЬ!,

КЛЯНLIСЬ

я

самовдосконален-

Хоч розум твердив: спати треба, Та думка не КОРИ,lась йому більш. За словом слово, рима-лебідь ... І непомітно народився вірш.

.1єбяжьи перья,

Й ІІа вільних гірських полонинах.

Надійно

в

І ІСРВІ,ІХ СІІСЖІІІІО[( стаи, будто

благодатні.

піснях

свиданья.

в глазах искрится, снних,

.

Гей, в дружбі з великим народом Іде в комунізм Україна в

вечером

сонця

Жllва.

Не

І нитка трепетно-незрима Ії зв'яза.1а з ритмом і тоді ...

ссрдцу.

Иней по[(ры11 РССНИЦІ,І, звездыl упа.,и

своїми.

серце

славить

парlІи-к.lеныl

к

сині

І нехай JytОРОЗll, бурі й заJ,tетілі,­ Лиш би думка в скроні билася

надій,

так

мечтанья.

злими.

Ця дружба натхнення і си~у дає, Зове нас на подвиги ратНІ, Бо в ній, рідна Партіє,

І

глубокой

детстве,

Г.1.С-ТО CTOIIТ А.1СlІка, ПО.lІІая сил,

безсмертя собі здобула Радянська моя Україна, В сузір'ї республік-сестер розцвіла, Розправила крила орлині.

твої

~Іечтой

в

ждут

дружбі

Стремління

что

СЛЬІХала

кохання,и

Повільно, так, мов лебідь, рима П.lивла чи з-за вікна, чи від

сказкой далекой, той,

Русщ~

краях,

плодами

хрусткий,

прикипела

1 нині усіх, навіть в дальніх Чарує

со

что

Ця дружба зросла й гартувалась в боях ЛЮТИМИ,

мороза

есенинской грустью

И.1И

Як неньки в обіймах дитина.

чужинцями

весь

весна

заморозить,

знов не зацвіла. тобою йти в n'янких

Був ранок, чистий і прозорий, Та всі ще спали в домі у моїм; Лиш посміхались в небі зорі, І серце палко дякувало їм.

Жду н какой-то встречи с тихой

Гей, в дружбі з великим народом Русі В майбутнє іде Україна, Купаючись в щасті, як трави в росі,

З

прихадит вечер,

снігом,

не

Щ об

І І народився ВІрШ

ВЕЧЕР

*

*

відцвітуть дороги, І ту,иани вкриють сині небеса. Почуття ж високе в лід

W./Н.D7././Н./Н./Н.D7Н~.//НН./././НН.m'.D'.ин./н./~..r"/.Н./Н./././Н.D7./НННН././././Н//.///.//./././//.D7/./H././.D7H././)-.//.и./././НН.D7./Н/.НН././Н./ННН.D7./././/оШ'VD7Н.D7./~.D7.h

уа, У м а про дружбу

*

звер-

прагнення прониннути у світ донкалишніх ре-

імені

занять студії

«Я

греБСІ>КОЇ середньої шноли Hi~Ha Гриньно

ричних

таким, яким бачить йо-

висновки

вірші.

класу

Урала»,

осеннюю погоду») відчувається прагнення висловлюватися самоСТІНно, робити чіткі

автори,

нові

запропонувала

ви-

світу

го поет. Для літературної

країні,

бютували

звучали

Ножна така зустріч приносить знайомства. звичайні,

по

й збереш усіх. Нещодавнє заняття студії теж ,не було винятком. На ньому де-

-

Она повергнет и меня? Снесет? Ну что ж, я не nоnячусь,

*

Но силыl все вложу в мечту.

Пістолет німця цілив тупо, тремтіла із ляку,

Нести

Мати

Калаталося

серце

у

грудях,

в темряву жбурнула слова: - Не віддам! у відповідь пострІл. А юнакові сімнадцять літ. Впав, розплющив син очі,

Моей

А

Здивованим

-

поглядом:

Ма? ..

На синові груди упала В сріблястім вінку голова.

Ольга

с.

НОВЕ

Русанів.

ЖИТТЯ

ГРАНЕВИЧ.

А

nоnь/ток неудачу

на туре

хочется

по.

плечу.

взорваться

счастье}.t

,И повернуть речушку всnять ...

І Ведь доказали все же люди, І Что дваждь/ два - выlодитT пять.

1

І

Гриrорий

ТУРОВЕЦ.

г. Броварь!.

о

3

стор.

О


СПОРТ у

нопому

СЬЮIХ

маl'азині

'iOH~piB,

масиві

міста,

ЩО

на

На старті -

господар­ ЖИТ.~овому

завжди

багато

по­

купціп. Особливо людно у відділі елеlПРОПРllладів. Вони ХОЛОДНЛЬНІІ!(ІІ, пральні

Мину лої неДІЛі в нівцівідбулися

КУПУЮТЬ машини,

h()'\І!ШIД

IІI1ЛОСОСII Т,і інші речі, ЯI(і міцно lІ~ііішли 11 побут ТРУДЯЩИХ. За останній

ч~с

мешканці

міста

3Д<1 чу '1е!(су

при­

На

дбали тут більш ЯК 50 холодиль­ инкін «Каспій», «Дніпро-2», «Дон03С», «Міllськ-4», «Ярна», «Сара­ ТОВ» та інших марок.

тали

шої суботи л/Отого у Бровар­ ській середній шко·лі.лЕ 1 чека­

f/a

KU.lIIlIi/-U',1І1l

1i1lllускнuка.llи

тuклаСNlII,lІ:

_~IOЖЛlllЮ,

десн­

са,не

во­

на iJIlЛШI1' ни життєвиlЇ вuбір. РозпоuіJі состеli дОПО.нагають білыue ()i:;t-!аТllСЯ про рі:1ні про­ фесії,

Дорогі друзі, колишні виПУСКfIlIКІІ! Ч екаоlO вас на тра­

диційну зустріч, яка відбудеть­ ся З Л/оТО2о о 19 годині ве­ чора,

Десятикласники міської середньої школи ,N'g І.

це

буде,

дорогі

гості-ви­

: nУСКlшки, на нашій традиційні!; І зустрічі у суботу :3 лютого, ~ Ч екаЄ.IЮ вас! ДеСЯТlІкласники міської середньої школи Н2 2. ._.~ -3ИРі?і'F--

....

--~~

_~_.'f'._

лютому

на

очі/(ується

території різке

погоди

від

віuли2

до короткочасних Л1ОР()­

-

тривалих

:Jiu, /(іль/(ість опадів -

близь· ко НОрЩI, },lіс/{я.ЮI вища, Най­ білыllе їх mmадс у Заh'арnат­ ті 70-80 міліметрів. СередНЬОЛlісячна

IЮРJ,lll

на

Найістотніше

ті

2-4

говори­

сніг,

при

нов,

3.

розвитну

чи прапід. час

за'нять і вдома. Робоче МІсце школяра т'реба влаштувати таи, щоб сидіти йому було зручно: висота стол.а повинна бути та-

СКОТАРЕНКО, Українського

б

Лягати спати щіти повинні в

"

III

один і тои же час. молодших иласі'в

'l\олярам необхідний сон 10-11 годин 'на добу, 8 - 9. П естаршонласнинам регляд телевізійних передач для учнів необхідно .обмежити

<раз на

тижДень. Не

"и ио , иа:ПІ'та,на ИАрабля та І-Н• аа н v ШИХ. Для ,перевірни гостроти

в судина, Х очеи, і. додатновс lНа-

гляду

час- му. Б. атьни не ПОВИННі дозволя- НО до еирану або збоку нього. Розвито un 'UОРОТUОЗОРОСТl' n н а Це Ві'дстань повинна бути не мен ВІ',дмовитися ·ВІ·Д ТИ ДІТЯ-М читати леж чи. . .. і ТО ЦРИIМУ',шує , П обраної юнаком професії льот- виклинає пору~~ння кровооБІГУ ше ,п яти 'метрі'в_ (іД час пересприяє

' ,.

.кОРОТ,НОЗОРОСТІ.

що снладається з 12 рядиів, на ~e м~нш важливим фант?ром Я иих 'РОЗМІ'ще'"но ЛІ'тери ви".uа- Є 1, ОСВІтлення робочого МЮЦЯ:. Н

пред-

-

ліканські юнацькі легкої атлетики.

шТ'овхуванні.

ПОВИННО

~,

'

телепередач горіти

в

німнаті

світло

'. ".

номендується

,ДІТЯМ

Не

ре

-

дивитися

телевізор 'більше години. Після цього настає перевтома зору.

."

ї

б

змагання

з

спорту.

б

шторами, BIHoн~e снло ПОВИН!НО

к . пуст , ци уля. ажано, що .. б ДІТИ ІЛИ чотири рази на до у.

,llаприилад, що мисЛИВЦі Сибіру, щоб не зіпсувати

но, щоб "абажур наСТІЛЬНОІ ламб пи ув зелеНИМ,а лампочк~ 3

люють організм і теж сприяють . Т виникненню ІЮРОТКО'ЗО'РОСТІ. 0-

II,З5 - «Шкільний екран». Суспі"Ьствознавство для учнів 10 класу. «Ха· рактер праці при соціалізмі» . 12,10 _

л.ом В ОНО. І таиу гостроту зору

еленТ'ролампи

Іватт

тичні

«Злотоволоска» .

80 років

ЗЛіва. Велике значення для з~е-

вань.

Шltірку білни,

бути прозорим І чис!им. }3ажа-

б'ють її 'пострі- матового

Uі' .МИСЛ'ІВЦІ' деЯ n r

скла. в

а

б

Б

.

реження

зору

ни.

Програма

11.00 _

щеплення

шрифт

Пlд-

проти

иору,

програма-УТ

Телевізійні вісті,

«Передмова

до

телебачення

11.15 _

!е-

профеСI1'.

для

нороткозорості

не-

Вистава-казка,

ІЗ,ОО

проблеми, азотних

люди»,

добрив

Ровенський

імені

50-річчя

завод

СРСР.

Часто гострота зору буває ручників і ІКНИГ, білизна папе- лииа роль батьиів, виховатс- 18,00 Фільм-концерт «Симфонія». ниЖча за нормальну. Це пов'я- ру. Батькам lНеобхідно слідиу- лів ДИl'саДl\ів, .педагогів шкJл. 18,30 - Для дітей. Телефільм «Чудозернятко». 19,00 -' Інформаційна проО зано з ,різними причина'ми. д- вати за чистотою підручників Вони можуть ДОПОМОГТИ СВОЄ- грама «Вісті». 19,ЗО - «Ви нам пинією з НИХ і є нороткозорість. і зошитів, купувати дітям м'яиі часно виявити зниження гост- сали», 20.45 - «На добраніч, діти 1» Що Ж оприяє її появі? олівці, як[.сне чорнило. Школя- роти зору. Наприилад, дитину, 21,00 - Програма .Час» , (М). 21.ЗО-

при

від­

Зараз юні спартак ів ки вперто Й наполегливо 'Готуються до но­ вих змагань. Попереду ,вес­ няна перші'сть Уираїни, яиа від­ будеться в АЛУШТі. Побажаємо ж 6роварчанам успішних стартів! Л. КУЧЕР, голова районної ради ДСТ «Спартак\).

12,15 -

ду.

Кольорове

телебачення.

«Співак і пісня» _ (Народний артист

22,15 - Теле23,15 - Вечірні новиЧЕТВЕР, 1 ЛЮТОГО Перша програма-цТ 9,30 - Програма передач. 9,35 - Но­ вини. 9.45 Для школярів. «ВесеЛІ старти», 10.15 - Художній фільм

«З

біографії

в Арко-Ірис». Вистава ДНіпропетровсько ,Г о музично-драматичного театру ВМ . Т, Г., Шевчен!;,а .. (Дніпропетровськ).

перерВІ -

веЧІРНІ

НОВИНИ.

Редактор Є.

І

Адміністрація,

партійна

СПІ!'кова.. раИОННОI

ЛІкарНі

логу

С

боке

ФЕДЯП.

-

і

проф-

?рганізації Броварської висловлюють гли-

співчуття

С.

..

лікарю-невропато-

Р9маненку

смерТІ

ного

Н ІНИ

з

приводу

дружини

Григорівни.

пісні»,

ОДНі дослідниии вважають, ЩО коротиозорість Є спадковою, інші -висловлюють ДУМНУ, що

рі молодших иласів повинні читати иниги, наДРУlиоваlНі велиНИМ шрифтом.

вона зв',язана з роботою на близьиій відстані і розвивається протягом року. Зараз фант

Для попередження '!{оротио- реві. Тільии спільними зусилсмерть електхика КААДАН зО'рості велике значення має лями можна Іпопередити це заГригорія' Петровича розпорядои дня. Вранці шко- х.ворювання. і «Дні і ночі». 11.45 «КрАЗ: якість, висловлюють співчуття сім'ї і ляр повинен робити заряДиу, С. ЧЕМЕРИС, надійність. довголіття». Репортаж з рідним покійного. Кременчуцького автомобільного завопісля чого прийняти ХОЛОДНИЙ окуліст. душ і розтертися вологим руш­ r1Q:~ нииом. Обов'язково треба зай­ 255020. !r ІНДЕКС 61964. матися спортом, Фізкультурою. НАША АДРЕСА: cHOBA~ ЖИЗНЬ» - оргаи Броварского горкома Газета виходить Позитив.ни'Йв:плив на орга­ М БРОВАРИ !(оммунистич"ской партии УкраИНЬІ, городского и раЙОIІНОro у вІвторок, середу. НіЇЗ1VI має фізична робота на . и"ї 1'54 Советов депутатов трудящихся Киевской области, І п'ятницю І суботу.

спадкової

передачі

иоротиозо-

РО'СТі одержав інше освітлення. Великий ВПЛИВ на це має ЗОВнішнє середовище. Спадкова пере~дача короткозорості вLдбувається доти, ІПОНИ Існують негігієнічні умови роботи. При створенні ,нормальних умов для

пришкільних

робничих

рість

зорість

пов,ністю

щезнути.

діляниах,

майстернях.

найчастіше

у

ви­

Коротко­

розвиваєть­

Інші ДОСЛіДНИИИ дійшли висновиу, що і' робота на близь-

ся У дітей, ,які Імало бувають на повітрі. Після школи необхідно

кій відстані

дві-три

т,акож сприяє ви-

журнал «Старт», ни,

Адміністрація,

партійна

спілкова організації тротехнічних виробів сумом повідомляють

і

проф-

заводу

з про

елек-

глибоким раптову

j

роботи оиа с.паднова ІИОРОТRОЗОможе

яиа близь,!{о підносить до очей або схиляється над книгою, треба терміново показати ліна­

:дощечки

Радість перемоги по праву поділяє з 'опортсмениами їх тренер В. Гредунов, яний теж вчився в цій !Школі і був неод­ норазовим чемпіоном області.

дітей,

інших захво~ю- -Наша Художній фільм «Легенда». 17.25б афіша. 17,ЗО - «П'ятирічка,

важливій ро оті по по-

переджеНIНЮ

передач,

Друга

Потужюсть му необхідно -робити ПРОфілак- Кольорове

60-75

Імає

б

ІнфеИЦіЙНі захворювання ослаб- лефільм

зо"'еIРI'гають до дос. татн.я. Лам.пу треба ставити дифтериту та У

пере,сту.пила

РРФСР Є, Кибкало), - «Волзькі меридіани», 16,15 _ 12.45 Програма передач, 16,20 - «Народження полімеСЕРЕДА, 31 СІЧНЯ ра». Навчальна передача з хімії. 16,45 «Росіііська мова». 17.ЗО Для шкоПерша програма-ЦТ _ ! ЛЯ{1ів. «.\1аршрутами - юних», 18,00 _ 9,30 - Програма передач, 9,Зо - і Новини, 18,10 - Ленінський універНовини. 9..1,,) -- Кольорове телебачеи- ситет мі.,ьЙонів. 18,40 «Зорі назуня ДЛЯ дітеіі. «~I~~.TaBKa Буr апно ».: стрі.ч»: l\\УЗИЧНа.. новела. 19.00 - «Світ 10,15 _ «Людина І 11 справа». Телена-: СОЦlалtЗму». 1'9,40 - Вперше на екрис, 10.45 - Художнііі фільм «ЛоКlС». рані ЦТ, Документально-пуб.lіцистич12,15 - «Музичний календар». 12,50 ,-- і ниіі фільм «Пам'ять». 21,00 - ІнфорПрограма haYKOBO-ПОПУЛЯ{1НИХ фІЛЬМІВ., маціі'ша нрограма «Час». 21,ЗО П. 16,1'-, __ Програма передач, 16,20 - І '!аЙКОRСЬКНП, «Євгеній Онєгін». Сцени «Наші знмуючі птаХІ!» , Навча.lьна пе- з опери. 22,33 - Кубок європеііських редача з природознавства. 16.З5 - чемпіоиів з баскетбола: ЦСКА (Моск«Господарчиіі розрахуноК», Навчальн~ ва) _- «Славія» (Прага). (2-іі тайм). передача з СУСПlльствозн.авства. 17,00 2З,I.> Новини, Програма передач. _ «Природні багатства СВІТОВОГО OKell:Друга програма-УТ НУ», Навчальна передача з географl1. 16,25 - Наша афіша, І6,ЗО - Для 17,ЗО - Для школярів. «Веселі стар- школярів. «Світанки життєвих доріг •. ти», 18,00 Новини. 1810 ' -« Н аука (У ЖГОIJОД), 16,50 - .Сі"ьські обрії». сьогодні». «Використання досяг- (ЗаПОРІЖЖЯ), 17,05 - Концерт україннень космічних досліджень у народ- ської симфонічної музикн, 17,30ному господарстві». 18,40 Концерт «Т{1УДОВИЙ переклик» , 18,00 -- Реклама Оренбурзького російсько['О народного Оголошення, І8,ЗО -_ ЛітературниЙ хору. 19,15 - Виступ письмен~ика. М. театр, О, Пушкін. «Мідний вершник». А"lексєєва, 19,30 - ХудожнlИ ф~льм 19.00 - Інформаційна ПРОІ'рама «Віс«Дні і ночі», 21,00 - ІнформаЦІйна Т(». 19.40 - «Гей композитором дзвеніть, пісні». програма «Чао>. 21,ЗО Кольорове (Творча зустріч з є, телебачення, «Наша аД{1еса - Радян- Козаком). (Львів). 20.45 - «На добськиіі Союз». Концерт учасників ху- раНIЧ, діти!» 21,00 - Програма «Час» ДОЖНЬОЇ самодіяльності, 22.45 - Нови- (М), 21,30 - Д, Дімов, «Перепочино~

зору

а'

ути амасло, морква,

\' ~ Т' ле Б а ч е HHSI

деяких

'на ВІ'д'ста,НІ' 5 меТРІ·В. У ЗЛіва. Н е С.Лідзаиривати В1кна ряд иа н

ВІ'до"о, '"

В. ІВКОВ, майстер спорту.

довжину. Уопіх юної спортсменни міг бути значно кращим, я,иби вона випадково не

жа ДІтеи повинна гатою на вітаміІНИ яйця, сир, цитрусові,

можс бути вища за нормальну.

плем.птахозаводу.

27 - 28 січня .на Київському манежі спортивного ~шубу ар­ мії відбулис-я УІ заочні ре.спуб­

~икращи~ вважається денне С~IТЛО. СТІЛ треба . ставити до BlI\1.Ha тан, IЩ".Об СВІТЛО паД,ало

гострота

потрібне

Змагання на здачу .норм но­ вого номплеису ГПО тривають. Сподіваємося, на старт май­ бутніх турнірів виходитиме все більше прихильнииі,в спорту.

радгоспу

ченого розміру. Зір в-важається нормаЛЬІНИМ, 'якщо людина ВІ'льно читає ЛІ'те'ри десят'ого людей

няflсы\гоo

..-

можна, щоб діти сиділи близь-

<7"

знайшли за

Валентина Кайдан п.осіла четверте місце у стрибнах в

ві РУКИ вільно лежал~ на ньо-

а

вань НС

Серед ClпортсменіВ, що вийшли на старт, були Й пред­ ставниці .нашого міста. Це де­ в'ятикласниці середньої ІІЖОЛИ NQ 1 Наталія ЯХНО та Вален­ тина КаЙда,н. 1\1и щиро вітає.мо з успіхом Наташу, яка вибор.ола першість в стрибиах у висоту. Ії лагород­ жено ДИrШюмом І ступеня Укра­ ЇНСЬІЮГО иомітету Фізкультури

тумml,

ГО зору.

вининненню

за

ряду І'ОС­ незрозумілих ~Ііриу­

Успіх броварчанок

ХВИЛИН занять тре а ро ити ,"срерву на 10-15 хвилин.

l ,1 е ви"аг,"є "''' Вl'l[]" людини XOPOIlIO- НОЮ, щоб Ш,Д час письма обид- до двох

таблиця,

-

місце

.команди

колентиви

з

ки.

лише І ти на прогулюшу. І лише після

ба сліднувати за тим, вилмю .сидить учень

спеЦі:альна

позитивне.

подарст'в

імені Юрова В. ,Щиголем, тре­ тє посів І. Чернюк спорт­ С~ІСИ з КИЇВСЬІЮЇ птахофабри­

бюро погоди.

смак, дотик. Керувати Іюсмі 'І1ІИМИ

існує

друге

ставником

відлигах

},lісцями

начальник

коротнозоростІ перш за .все тре-

зору

теж

В особистому заЛіКу серед чоловіків першість виборов спортсмен з Калинівки П. Блі-

б

ЩО

що

команд.

ожеледь, Вітер переважно пів­ Hi'LНий і nівнічно-західнuй, 5-10 Лlетрів на секунду, при відЛllгах l1івденно-західЮllt і південний, 7-12, часом 16 метрів на секунду.

більше вражень, ніж слух, -нюх,

.м ЯЗІВ,

заводу,

взяли участь у змаганні. В такій поСЛі,lовності і 'розподілились призоuі місця серед

Лlісяця nереважа­ хмарна погода, 'lаСОАI

J,юкриu

"

вантаження

.про

приєднатися до змагань сіль­ сьиих лижнииів. Це стосується, наприилад, номанд радгоспів імені Щорса, «Літнівський», «ПлоС'ківський», «Велинодимер­ СЬКИЙ», «ЖеРДіВСЬНИЙ» та Руд­

ших дарів природи, Всс багат-І тоді, коли учням довгий час ДО-І цього -впнонувати домашні завСТВО форм і фарб оточуючого І ВО'lИТЬСЯ: навчатися в неспри- да'ння. Через ножні 40-45

иорабЛЯМИ, літанами з на',ДЗВУ,КОВОЮ швидністю, швиднохідними елсктропоїзда~НI, автомобілями, вивчати глибини моря все

лише

iIO-!'іlеханічного

градуси морозу,

сніг, хуртовина,

nідвищеш!я відбудеться IJ

Я:ТЛИВИХ y:vroBax. Для п.опередження

не

lJиконаЛІІ

Спортивні

і

нас сніту ми сприй:vrаємо зав:дяЮІ зору. він дае пам значно

розряду

чоловік,

16

виступили спортсмеІІИ КИЇВСЬКОЇ птахофабрики, радгоспу імеНі Кірова, ремонт­

П ротяго},t

Tll,HYTb

1-,2

нороткозорості

тів цих змага,ІІЬ. Норми ДРУГОГО

ти

плюс З градусів, у Прикарпат­

середині першої, наприкінці другої і в окремі дні третьої декад від 2 градусів 1І1ОРО­ зу до З градусів тепла (вдень до 4-8), а на півдні до 13 градусів тепла, Зниження

JIИЮІенню

,ві,дрізняються

видів. Вдало

-я--о---mvm-

один з найдивовижні-

-

Масовість ОДИН з ГОЛОВ­ них і lІайвідрадніших результа­

4G

f4~;~~Ь ЯК ПОПЕРЕДИТИ КОРОТКОЗОРІСТЬ Зір

рики.

учасни,ків змагань. На жаль, доводиться

градусів Л1Орозу, Вдень теРЛ1О1Ііетр покаже 5-10 граду­ сів нижче нуля, в південних областях від мінус 2 до

градУСll),

TeJ,tnepaTYpu

i!'ile-

10-15

те,нперату-

ра повітря від 1-2 градусіl-i ,1!0Рolзу на південному заході республіки до 4-5 градусів морозу на північно.ну сході (BllUje нор.ни на 1-З градуси), в південних областях від 1 градуса тепла до 1 градуса (вllще

Сто

радгоспу

ІШ, завойовані спортсменами, які снлали норми ГПО З інших

температури на переважній частині території республіки ЛlOжна очі/(увати в другій, 'Іст вертій п'ятиденках і наnРІІкін­ ці 1Іlісяця l!Ночі до 15-20 гра­ дусіu, в південних областях­ до 5-10, у Прикарпатті до

коли­

liання

морозу

* * *

ІЦ uра РО3.1l0ва про життєві дороги, cnогааlІ IlpO pirJl-lУ ,llIКОЛIj, :Jустрічі :J JIJ.lPH.llll (все

в

України

одинадцять

з 'Команди

ІІі Кірова, третьою була О. Те­ легеєва з Київської птахофаб­

третього

ПОГОДА в лютому

гостей-випускників МІІ­

обидві

СПОРТИВНОГО

~ ©oo~r 9 ~ rnJulТ~~

ІЦ орт;!! 11 :НlAlOВUЙ вечір пер­

В. Карсим та Н. Суботовсша­

на

лижню.

ці

псрстали

спортсменів

сіЛЬСI:>КИХ

на

особистої жіпок

ШОСТІ

КОМП­

фіЗКультури.

.,\ИЖИИКИ

зід попередніх тим, що у залі­ І{(ту !(опилку номанд ЙШЛИ оч­

<:>

Запрошуємо на зустріч!

лижників нового

СПОРТ

Призерами серед

селі Кали­ змагання

вийшли

З!'іlагання

І(ОЗ:lКП,

нулих років. П рuєл-tНо зустріти друзі(!, першу вчuтельку,,, З " нетсрnіliня.I'1 'lекшоть зустрічі:1

старт

Дl3а;щять

«Міllсь;;-4».

ють

сільських

нормативів ГПО.

колективів

На фото: завідуюча секці€ю Олена ЄРМАК (зліва) пропону€ ПОДР\'ЖЖЮ Галині і Миколі су­ Л\ЕНІ(АМ ХОЛОДІІЛЬНИК марки ФОТО А.

СПОРТ

ГОДИІНИ відпочити,

пі-

вул.

пи вська,

'''===========.====================================

ТЕЛЕФОНИ: редактора 19-3-82, заступника ре-І МQвления - 19-3-18. відділів Д!,ктора 19-4-47, відповідального секр,етаря, відді:'!у рс.боти фотокореспондента _ СІЛЬСЬКОГО

Броварська

господарства,

друкарня.

кореспондента

МІсцевого

радlO-

Київської області, вул. Кнївська,

'

154.

Телефон-

19-4·57.

промисловості,

19-4-67,

Зам.

масовоТ

469-9520.

#18 1973  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you