Page 1

Рік видання 29 -іі

Пролетарі ~сіх краін , єднайтеся'

Іі

(2712)

СУБОТА

10

п

Е~ЕД НАШИМИ установами і оргаиізація~ш пар­ тІІІ І уряд став.11ять важливі завданн11. Від roro, я~ АіЕ апарат nрацівників в цілому і кожен службовець зокрема, а аначнііі мірі залежить реСіота піАПриемс:тв. і paдroc:nis, ,цоороіут 11.ожноі сім'ї бІtаrоустріА міста і сіл та 6агато інших ІtИТаtfь. І(о•ен з нас маііже щодн11 бувае в 11кіАсь установі. і відрадно, що в бі.ІІьшості випадків ми ~чнмо куль­ т,урне, ввІчливе оІk:JІуговування людей, Аі.ІІовий підхід

лютого

1968 Ціна

2

р. коп.

до сnрави, yaary до відвідувачів, свОЕчасне реагування .. АІІСтн І скарги трудІІІМИХ у відповідності з вимогами

ІІеСТМІОІІН ЦК КПРС. lke менше і менuіе стае у нас ІМІІаJІ.ків бюрократизму і тяганини.

Іtе<tумоано, :~иачна заслуга в тому, що установи ·діють

ОРГАН

'Іfтхо і оперативно, нuе•tіть іх партійним орrанізаціІІм.

БРОВАРСЬКОГО РАЯОНИОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАЯОННОІ ДЕПНАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

~uro слова заслуговують парторганізаціі райвнк1)н•~У (секретар т. Козіков), міАіції (т. Крменко), рай~ ~у ку.1ьтури (т. Касіч), комбінату комуиuьиих під­

н)'мемств (т. Савицький) і ін . Тут регул11рио ироводІІть­ С11 партійні збори, на 11кі виносяться пи'rання про робо­ ту окремих відді.ІІів, про вирішення певних справ уста­ но80Іа, npo громадську і службову роботу окремих кому­ ністів,. ї• по~діНК)' в побуті, сім'ї і т. д.

А.Іе не :~.ади · так. 6агаоrо єкарr надхоJІ.ить в райком

Секретаріат ВЦРПС , бю­ ро ЦК .ВЛКСМ і м.іністер­ Сl'ВО культури Росій·сько ї Федерації :виріши.1и пі•дтрн­ ~Іати рух бібліотечни х пра ­ ці.вн ик ів країни, який роз ­ горн у вся під дев і з о \1: «Кнпгу Ле ніна t<ОЖНО\ІУ юнакові й дівчині ». В Постанові « Про заходи по поліпшенню пропага.нди

партІї, виіцестоящі органи на окремих працівників раА­ аідді.tу соцзабезпеченнІІ. Тут інколи не знаходІІть часу рез'киtnн відвідувачам, ІІК оформн·тн справи, куди звер·­ нутwсь за потрібними документамн і т. д. Ось цим б11 і заінІІтись комуністам відділу, добитись, щоб чіткіше nрацювu аnара:т. :.На жаль, &~умісти ціеї установи ще не зробили належних висновків.

Парторганізації райлікарні слід більше звертати ува­

ги на анховання комуніСтів і всіх працівників, на дотрн­

маинІІ вимог Статуту КПРС . ТривААнІ час пануваАа нездорова атмосфера в колек­ тмі Центрuьної дослідної станції. ·Звідси сипались

книги

Парторганізація

ж

не

зуміла

дати

принцнпової

-oii.IІІJUt діІІм окремих науковців. Довелось вин ка rи в

уст анова·ми

високе

поКJtнкання

-

бути

проти nережитків, носі11ми кього передового, орrаніза­ торамtt мас.

У нас Е р11д установ, пар-rоргавізації икнх не нають nрава к0t1тролю за ,ІІ.іJІJІьністю аАІІікісrрації (райвикон­ кому і деwхі інші) . AJte А д.1111 них відк.риваєтt;tя широке

аJtІІіністрації у вирішенні всіх питань, якими вона заА­

Кож ний О.десЬІкого

маетьса повсякденно.

наl'ноrо

Парторганізаціі установ зобов'язані контролювати і с:прамоауаати роботу комсомольських, профспілкових та іиІІІнх громадських організацій, роботу народних дру­

склад,

о~не

До

від.діл

роювщ.в

тим,

У хварти,рі Мнколи Кор ­ суна , робітника Турбі:в-сько ­ хл і6оориймальноrо

пун­

У-сі ВОНИ ІВИ!ЮН ан і

зернІі'Н ,р ізних

З Т ИСЯЧ

від т інків

яqм·еню,

--

жит а,

щюса , гречки, сочевиці. Багато років захоnлюєть ' СЯ С8.МОДіЯЛЬНf!Й ціt:ю своєрід ною

худоЖНИК мозаїкою . ОДин з його останн і х тво­ рlв являє собою ·Велике ба­

п а н но

«На ш е

Поділля:.. Воно складаєть­ ся з ЗО тисяч зернин різних з.1аків . Тепер сільський ху дожн н" зайн ятий новою роботою. До НЮ-річчя з дня .народ­ ження В. І. Л еніна ІІін го ­ тує панно «Леиін з н ами» . (РАТАУ).

Треба взимку

-

КОМБАЯН

к•убо:~~е тра .

в

По.1 і п-

Механі.затори докладають З УСИЛЬ, щоб ·КВарта 1!•НІІЇІ nла·н ремонту тракто·ріІІ з а-

вершити до 20 лютого . Срt ­ лі н н а робота Н. Г. Савчен­

ка, М. І . Дасика , В . Ф. Крн.мця , М. П. Дов г•ц ька та інших дає впевне.tі ст ь в том у, що з цю1 вони у~ піш­ справлятьс я.

І. КРАСНОЩОК, завідуючиІі маАстернсю.

.ІІ~­

ханізатор ів . Програма

ро:І­

40

годин. Пr·

постав.1 енn

завдання глибше вивчити агротехніку вирощ ування високого врожаю вс іх сіЛJ,­ ськоrосподарських культур ,

вивеЗJІи

б ідьше меншою

затратою

3

н~іі­

ручної

кий врожай всіх с іл ьсько- 1000 тонн гною . Траиорист прщі, раціональне обсл у го­ господарських культур і до Олексій Павловський , шо- вування машин , rrрав ила

rодять трактори та

шини.

.rншt.

~ta-

рів Збройних Сил , пр оп·агандисти .

Земпн краще родитиме В на ш ому радгоспі т р ив:~є ІІІІГJНІМ<цжсния орrанічних доnрив на пrтях. М еха-

нізатори вивоаят t. 1\арт о пл ю,

овоч і

їх

ni.1

та

інші

Іван КовбасинсЬІшй.

Євген ій 3аволокін

та інші

значно перевиконують

вуличного

рух у

тощо.

До читання лекц ій і про-

що- ведення практичних занят ь

денні норми виробітІО' . Yrt> зал'-'чен і механіки, інжене, робиться для того, щоіі ри, агрономи .

Відомо, що землі ра,\гос­ В3ИМІ\)' найбільше нагромапу імені 1\ірова бідні на по- дити добрив.

n.

МЕХЕД,

гоnовний агроном.

нап:~рниІ\ -- .1смоіі і:tі :Іова­ ни й воїн Іван Івановн•t То­ nixa. ІІІвидr-;о вантажит1.

.1оfірива ГJН'Й Фернrrм наван та ж у ва чс:~~ і вщ ій траиора

t; у л ьтпнІ , с тара ютьс.11 у д оі\-

« ~П:!- 5 » ~Інха ііао Іі а рn е н-

рити зе млю, щоfі 1\)J i\ Щt> р о -

1\О .

.111Ла . аа С і ЧСІІІ, В ІІе)НІІО'ІУ

Ро:шочався всеобуч

ни зобов 'язались у ниніш- ребському відділку . Тільки зокрема, просапних,

ньому році виростити висо- за січень

цього готуються зараз. Ре - фери

ЙОВИХ і оііласнн х в і дділень товари ст ва « ;~н11ння :·> , декторн, п рацівник и 1\удьтурно - освіт ніх з:н;;Іа .1 і В · аІ\ТІІв істи ДТСААФ , працівНІши і\у ,1инк і в оф іце ­

:~~ аши -

:ВВСИІ- БОЙОВУ З7С7'РІУ

рахована на

вати краще - так вирі- рішили під врожай вивезшили наші рільники і ме- ти 25 тисяч тонн місцевих ханізатори. За прикладом добрив_ Непогано цю робоволочиських хліборобів во- ту організували на Пог-

агрон ому

тнріч• І ю Р11 .~янських Зіірой ни х Сил. В йо г о po finтi В:JЯШ! у чаСТЬ 1\ е ріВНИІ\ И рР С Пу іJЛ і І\аІІСІ,J\ІІХ , 1\(13-

віділІ\у виве:~ли Зk R O тонн

ЗАРАЗ

з ас л-у жен о м у

Гаn ченко, яка В\Ііси ор ­

~' МосІ\ві :1акі нч ив pniJoтy чотщнценниіі всс ­ <: ОІО:! НІІЙ rt>~І інар-нарада, присвячений н'ю.~РСІТ ­

(РАТАУ) .

но

р ад г осп у

50-РІЧЧЮ РАДЯНСЬКИХ ЗБРОйНИХ СИЛ

пар ­

експдуатації.

20 лютого

.механtзаrори рад­

в ус п і хах хл і боро б і в належить І'fJ.т о в ­

аг.рон о \І У

ВСЕСОЮЗНИй СЕМІНАР, ПРИСВЯЧЕНИй

кінських сил . Місткість бу н­

2,3

pa.:rrocn,· На n.1o·

ро бсrва в радгосп не виробннц т во. На фото : за с.1 у жен 1tй arpo H0\1 ~· кр аїнс ької РСР В. І . Гапченко.

тія вийшла з цехів Крас­ ноярського ·ко:-.~байно в ого заводv . На «Сиб иря к е >> ІtСТаНОВЛЄ'НО ДВИГVІІ V 100 кера

показ н.!hів

х л ібо.р о б н

г а ніз,·.вала в.провадження вис окої ку.1ьт,· р н зе ,І .те ­

«Сибиряк »

Іtромислов а

Ві.:t\І інннх

доби.тнся

УРСР Ва .1ен пш і Івані:вні

НОВИА

•комбайнів

перша

попрацю- живні речовини . Тому ви-, ред слухачами

монт І>е маненту в основному закінчено і поставлено на лінійку готовності , ла-

к а з а с.l)Т а но:vІу

ни , nідвищено ї ї на.дійні с т ь

ко~Ібайнів.

МОЗАІkА ІЗ ЗЕРНИН

сСИБИРЯК•

об.1асть.

р011і

« Р огачиК>> В с> р хньорогачнцького рай ону. щі 5300 г ек та рі·в в о нн в нрос т ил и в сер ед ньо:-1у п о 27,3 нентне ра зерн<Jвих з ге кта,ра . Вр о жай оJ н м о ї пш е ниці ста н овнв 30,6 н е нт не р а з ге к т ара . Ве.1 ІІ ­

цьо-

дох од ів.

шено багато .вузлів

рін, сі.валок, ка.ртопм·с ад - ~ жаJюк тощо. Роопочаrо ре­ мо нт картопл езби ра..1ьних

-------------------·СЬ ГОТУЄМО

результаті

ЗЕРНОВИН

-

ДніпJ><ХІет­

тримують. В господа.рстві вже за вершено ремонт плугів, бо­

аа~егливо проводити лінію партії в діІІльмості установ і QР('ааІізаціІ, бути в перших радах ра.дяиських ~ужбовІdв, 11кJ внося ть значинА вклад в справу комунІстичного

кту В+нницької області , ба ­ гато нез вІІ'Ч айних •карт ин .

рело~~

промислове

залнея достроково підготу­ вати техніку до весняних роб іr. Слова свого вони до ­

иіІІІе 3аJІучати їх до лекційної, пропагандистськоі роботн, uаштовуватн зустрічі іх з молоддю. &оІове покликання комуністів установ - принципово,

вод . .В

70

госпу «Лі11Ківський» зобов'я -

АеІІких парторганізаціях установ стоять на обліку старі комуністи, ветеранн війни і праці. Багато корненоrо .мо•уть зробити ці товар11ші. Треба лише актив-

Херсонська ювілейному

Вони забруднюва.111 Д ні про. Тепер ця вода ста.1 а дже­

Ue по­

У_ ві~пов·ідь н~ закл.Ік ми -~

приклад в роботі, в по-

Кр і \І

Раніше стічні вод н завда ­ .вали коксохімі·кам збиrків.

на

Медітопольс.ьІUіЙ мот~р НИ·Й завод розпочав ceptli-

висок4Н1родуктивно використо-..

8

гатоколірне

-

заводу.

го випус к мінеральних доб ­ ркв зрі с на 5 процентів.

НОВЕ СЕРЦЕ «ЗАПОРОЖЦЯ•

ІJиробництві, і ми мусимо говорити про особистий при-

nшениці ,

.велике

підnриємСтво

аувати робочий час, не витрачати його на технічні спра­ ви, ва пусті розмови і т. п. Питання дераtавІІОЇ АИСЦИП~ ..аіц науховоі орrанізацІї працІ теж предмет турбот комуністів установи. Ми часто гоВОІJ'ИМО про авангардну роль комуніста на

·го

об\ІИнаючи

інженера\ІИ

н их

ровськнй завод лол і:~~ерно го \І ашннобудування.

дноtно ... аштовуватн обговорення на партзборах всіх по­ ~итквних форм роботи в сфері своеї діяльності. В установах необхідно по можливості запроваджува­ УІІ uементи наукової організаціі праці, високу культуру

ІуАіаннцтва.

її

хімічний

того, н а п ідпр иємстві ВіІро ­ вад.жеоно ефективний че тод уловл юв анн·я аміаку із с т іч ­

ставить

здає

з а вод у.

ц·інн н й

про­ дукт добуто із стічних вод за способом, розробденюІ

На карті індустр·іального Придніпро.в · я fІоявнлося ще

.І.ОСІіду. Але скептицизм цей безпідставний. Комуністи устаноа повинні особливо уважно с.ІІідкуватн за спе­ ціальною .11ітературою, бути в курсі всіх новинок, періо­

ІІеАііІці.

і

коксохімічного

Цей

новин зАвод

ІИться до такого заходу, як розповсюдження пер•е,J,ов"Ого

-

го

ХТО не •МеНІШ ЯК ПіВрОКу ВІІ ­ nуСКЗІВ :ви.роби без дефектів і здав ав їх у ВТК з першо­ го пред'явлення .

партзборах. А питання політнавчання, наочної агітації, сrІнвоі преси, прийому в партію хіба можна ІІипус­ катв іх з ПОJІЯ зору? Ко.~и мова Аде про установу, дехто скеп·тично ста­

uц ч.~~ена партії в установі

п о-

шостий рі>бітник стале-дрот о к а­

чесіне ·<ЩІаво наДане

щих орrанів, перевіряти, як виконуються крнти'Іні за­ уааження комуністів, висловлені на зві тно-виборних

-

Еш е.1он фенч_лів нап.рав­ .1ено хі~Іікам До не цько ї об ­ .1асті з Д н іпродзержин с ьк о ­

з абез ­

технічноrо контролю.

Час віJІ. часу слі.І. кон·тролювати хід аиконания влас­ """ рішень, рішень раІікому партії і tншнх вищестоя­

озиачае

-

ДЖЕРЕЛО

-

ДОХОДІВ

сособИІСте клеймо» на свою

жан.

• .-.m. Це

культури

заводу

· продукцію

з nовіт ря ним охо,,од­ женнЯ\1 для автомобіля « Запорожець» н,ової моделі,

СТОКИ

З РОБІТНИЧИМ ЗНАКОМ ЯКОСТІ

~· ,ІІ.іальиості. Вони АОаннні подаваtи дійову доІІомогу

випуск 40-·сильних двн­

rуні'в

\Іdчні в роботі, дають З\І О­ rу розвквати ш видкість до 120 кі лометрі.в на годину .

ня книжкових ба·гатсТІВ .для ко мун'істично го внховаи ня :IIOЖJJ,i.

борцими

·ний

новачк и вигідно відрі зня ­ ються від своїх лобраl" имі в - двигунів у ЗО кінських сил . Во н и надійні та еконо;

печ и ти· акти•вне .викор иста н­

Ці факТИ ГОВОрІІТЬ про ·те, ЩО не ВСІО.ДИ ще КОМУІІЇСТИ

краІН І

юнацтва » перед

ставлено завдЗ>Іfня

спраиу райкому партії. вияравдовують

серед

І

профспілковими, ко!'.ІСО\Іол ь ськими організа:ція•:ІІІІ і

схарNІ, тут зводились наклепи одних працівників на ін­

ІІІИх.

.

По рідній КНИГУ ЛЕНІНАМОЛОДІ

РАДИ

торфу на майnутні п.t ,шта ­

І( і і і (і30 тонн гн о ю

s

пар-

На J 25 процентіи 'Інко нують с вої :1:-~інні нор ми ви­

роіJітr;у

траІ\т о ристи

Іван

ники , а В ,l]!)TOM )"

Омедянович

тонн торфу і

Деннеnвич .1 итовч е нr:о . Іва н

:{apa:t

на

1530 240 тонн гно ю. ofiox в і.ці.11\ах

В:~рич , А н:Ірій

Кононович Пильтяй та Іва н

працюють по п'ят ь траи·орів Іванович Пил ьтяй, як і тран­ :1 п·ричепа;~~и, три авт о са !ІІn-

СІ\Ид и

спортують торф і гній .

НІ' відстають від траиона 1\ожноr!) дня ристів і інші автомоб і1істи.

і д ва траІ\т о рні

вант ажувачі .

nііидва м t> х а ні:зова ні .:аrщш Taкnro ж вироfіітІ\)" ви в uз ят r,

по

2:> 0 _ЗfіО

тонн добрив у п ом .

Виспким

вироfіітІ\ЮІ

У

д ругому

в і дділку

чають ся

водій т раИ•1РіІ з

л опатою

« ТЛ-ЗА »

в і да н а-

Іван

Сергійович Хамбір та його

ваються

ш офери

.l niiиДмитро

fііндратович Ква ша, Яків Іванович Хамбір та Григо­ рій Андріянович Соловей .

1. бригадир бригади

ГУЛИА,

тра кторної радгІ>спу

«Русанівськ иІі» .


=======:=СТОРІНКА ГРОМАДСЬКОГО ВІДДІЛУ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ========

НАЗУСТРІЧ 50-РІччю ЗБРОЙНИХ СИЛ СРСР

---------------------*

·---------------------------------·

*

Зустрічали сержанта rостивио

• К. €. Ворошилов і с_ М. Бу.-ьоиниіІ перепра­

керують

вою частин Черво­ ч.ереа Армії ної поблизу Дніпро Каховки. 1920 рік. (Фотохроніка РАТАУ).

В Бат ьківщині і повернутиприnороwений снігом. ланкової ся в рідне село . кращої хаті впевнені Всі були з сяє племnтахо3аsоду усіх вікон яскраве світло, Микола сказав від щиро· знайомої

звуки

летять

го серця.

Десять днів відшуміли

ве-

піснІ << ПодмосковньІе

стрічатt,

Швидше

повертай·

і мо-

родичами

з усіма

з П

В гості Jtоддю села. приїхав ПІдмосков'я

му уже

-

ся, Миколо, нам тан пот­

Га­

ши вІдмінником бойової і

ви­ України в.ІJаштована ставка, присвячена 50-річ~ чю Радянської Ар~ії і Вій­ Ф:1 о т у . ськов()-Морського Вона розповідає про :ЗбJ>ОИні Сили Країни Рад від дня їх до

створення

На ви~тавці твори к;шс и­

марксизму-.1rнінізму, ків пра ці зокрr)Іа, Т<Ші відо~Іі

Верховнnї Ради СРСР і Вер­

Леніна,

Зи:~~а

1\о,l ча­

в она

Прийшла

...

ж .відразу непоміт но, але забрала права в сво·ї ру ки . ска ­ обі ,,ою-біл ою Вкрила

.\р­

на

Ш а•ПКИ·П У ШИН'КИ

СКИрТИ

n ос ріблила,

а ліс

оіна,

до підготовці агітатора~! читання .1екцій і проведен­ ня бесід будуть « Програма Комуністичної партії Радян­ При йнята Союзу . ського

n

одягла

зе~1.1ю,

тертиною

посібник а ~~ и Доfірими пропаганди стам, .1ектор;н1 і

с тав він велич н им , чарівно­ крас иви•~І. Місяць лютий і ,, я ­

останній з имовий, хоч ·к ає

нас

:~~оро за ми ,

ал е

несе

в елике свято-50- річчя з дня нар одже ння вашої славної

ХХІІІ з'їздом КПРС » , мате-

на та· Т а , нез.в ажаючи ку віддаль, вони рідняться :~~ іж собою, їх з в 'язує сп і .1 ь · не -- дружба, скріплена кров 'ю . Ця др ужба весь час мщніє. В обох селах є вулиці, шо названі іме н ем од·

Хар ченка . нієї і тієї ж людини : Василя Степановича цю л юд и ну з Літківчани і нов оу кра·їнц і говоря т ь про і

доfі н раюч н

гордістю ,

n ри

цьому

найтепліші, сердечні слова. Н е буває таких у р Оічистих зборі в трудящІІ х, прнс в я чених роковина м Великого Жовтня, Першому Тр авня, його ім'я. Дню Пере моги , а бо іншнх , щоб не з г адал и Про нього говор ять в школ ах н а уроках, коли мова іде nро героїзм вої н ів Радянської Армії в грі зні роки В ели · кої Вітчизня ної війни , в nіон ерськи х дру жинах, на уро· чисти х л іні йках юних ле нін ц і в . В музей ніІЇ кі мн ат і Будинку культури Літок є куточок. де збер і гаються доку-

Ха рченка і його

менти , що розnов ідають про Васил я

подвиг

в

боротьб і

з

і.1ю строва на . Г. ЛУГОВА,

біб.аіотекар.

в ос ь :~-~ І~р.іrчної

німецько-ф ашнстсьюІМІІ

окупанта ·

школи

тав

про

ЛитовІю

спи­

плани ,

Ми­

його

кола відповів:

органі­

зували і 'прове,ли ві,йс ьково· оnортивну гру «Взяття сні· гової фортеці>>.

дня. Дванаід.ц.ята годин а Вітвр тр~паче пурп уровими Піонери-коман­ знаменам и. та ди ри Пилиnенко Віктор

Пшеничний Микола

дають

Сиrнал! І « гряну>в бій» ... Бл изЬ!(;ість «<перемоги:. пере­ ходи.1а від «·бі,йців » Північ ­ Пів­ ної групи до «бійці,в» зав­ денної гр у.пн . Скільки зяпя, с:~-~іливооті було в ді­ тей! Весел і верталися

О. етарwа

задово.1ені вони

по ·

додому.

ГОНЧАРЕНКО,

- Повертайся .nеремотцем, будемо ·чекати, - тіль · ки й n очу в крізь сльози дружини. Ike ішов, ОГЛЯ'І!І.ав с я , а вона і м алий Олесь ароводжал и , ~І ахаючи руками . і не пере· Скільки разів заглядала см ерть в очі рахувати! Гірка дорога відступу. А ще гірше було ус відомлю ватн, що залишав рідні краї . Піхотинець дійшов до берегів великої рік и Волги, до стін твердині на ній

-

Сталінграда.

Далі

відступати

нікуди.

Тут по-

чалосн nе кло. Бивс я з підступним ворогом, скільки бу· ло сил, на життя і на с:~-~ерть. А поряд з Юf>І сотні т н · сяч таких, як він. Вистояли. Набрал ися сил и і nогнали ворога назад.

Колгосп·ник з Донеччини очищав рідну ·Зем,,ю

від фа

тюя вій с ькові част и ни для визвол·еиня столиці У к раїни

- Ки єва віJ. гі тлерівс ьких окуnантів. Переnра,виmІСЯ через Десну, а там до Дніпра рукою подати . В <дну з жовтневих ночей •n ідрозді,1у, .в ~tкому ·воював Васи.1ь Харченко, командування да.по н 111 каз оволодіти nаную · ч ою на лраво~1 у .березі ріки виоотою в районі Вишгоро·

і вІ:д ивляється у г. Іи Gоке

оnос тер іг а.в

хмарка,~ІИ ,

за

пташка ми ,

що

у

uез·

ко трі лр оп.lІШаЛІІ

~•ежж і .

А коли виріс , змуж нів, пішов nрацювати в колгосп . Любив роботу~ а ще більше землю. Любив її терпкий,

вологий запах, шелест жита і пшениці . Голова колгос·

пу, члени пр авл і ння nом ітил и кмітливість молодого хлі -

бороба .

Б ригади ром усіх одна думка.

-

хочемо

те б е

nризначит и ,

-

була

в

художня

« На

виставка

варті

миру»,

присвячена 50-річчю

Збройних Сил СРСР. Н а ній

е І\с п онують­

с я І<ращі

твори жи·

вопису,

скул ьптури,

графіки.

На фото : картин а В.

художника

жих

(Київ)

Ри-

« Го рь -

кий у червоноармій­ ців».

1967

р.

(Фотохр он іка РАТА:-;)

КРОК У бЕЗСМЕРТЯ

однол іт ка ми в р і д но му селі. Ходив у школу, р азо м з люб ив гасати вулицями після дощу. А коли в травні вало, ляже гор іл и ць у траві

республ ік а нська

ся

пІо11ервожата.

дійшов до Літок . Тут зупинився, бо частково формува-

закіttчув ав навчання, все л·іто ,пас телят на ·вигоні. Бу·

У Києві відкрила -~

останні накази.

Тихим, соромливим хлоnчиною ріс малий В асвлько

за

...

Олексій

Ради

загонів носить й ого ім ' я.

літ али,

тя».

с. Р удн я .

гордість матері, на щастя

шистської nогані. Був той шлях не з легких. У вересні

в исо ко

RУДІН,

село.

ми, а в школі села Новоукраїнці один з nі онерських

синє .небо. Годинами

11.

коресгромадський пондент ~нового жит­

БЕЗСТРАШНІ

РадянсЬІкої Армі ї і В,ійсько­ во-Морського Флоту. цієї зна· Готуючись до •піон ер­ :~-~енної дати, штаб та ко~Іітет ської дружини Св'іт ильнівської ко ж:омо.rrу

Новоукраїнці, що на До­

ЛІТОК до села В ІДнечСЕЛА чин і, сотн і ~ і лометр ів .

nов агою

селом.

Нелегnо доводилось ро­

Степанович

НА "ПОЛІ БОЮ" -

мі ю» та інші твори.

гл н бокою

с воїм

стити сина . А він виріс на

Вітчизняної вШн :f . Rистав"а сільської

х ов ної Ради РРФСР, та ви-

до ЦК РІШ (бі.'Іьшоnиків) організацІн партІІ » , «Л ист до робітників і селян з при­ ком », « Про Радянську

І{Іі ІШРС,

стnму засіданні

як « Сщіа.1істична Вітчизна на « Всі в н ебезпеці» , боротьбу з Денікіним! Лист

воду п е р емог и над

на

рідне

в

життя ,

нотре буде мІцно пов'я за­ не з рідною домівкою, із

Жовтневої академій. людям. ДрузІ пам'ятають реnо.1юції » . соціа.1істичної Іюмсомольц я . 1\рім по.1ітичної .lітерату­ активного Разом з тим тут тексти до­ ри, на виставці представ.ІJ е­ який працював у радrо~; ­ І співав на тракторі повіді Генерального секре­ ні ху:~ожні твори радЯІІ­ пі таря ЦК КПРС д. І . Бреж­ ських ПИСІ>МСННИhіВ про 0)·- українські пісні. його го­ лос не раз звучав на сце­ нєва « П'ятдесят роІ;ів вr.lи­ ре~Ші роки іІіІ)втнrсої ревн­ нІ Іі.'Іубу. со ціа.1ізмр, ких ПL'JН' мnг .1юціі і nажкі •исн Вt>ликої І ось тут, коли голова на урочн­ яку він ~роfі ив

останнього

l.l;l iчa

д. І. Бр е жнєва

прийомі в І\рем.1і на честь вип ускників ВіЙСІ>КОВ И Х

Великої

років

часу .

Волод юшра

ступу

пустку

з лег­

думкою ,

ціле

попереду

що

з

смутком,

від-

десятиденну

одержав

Поїхав сержакт ким

художню

підготовки,

політичної

.

НА РЕСПУБJІКАНСЬКУ

рядах

у

прослужив

механі·

працьовиті

рібні

затори

ЗАВІТАЙТЕ

він

пісню. Два роки

Радянської Армії і, став­

ріали ХХІІІ з'їзду J(омуні­ стичної партії Радянського Союзу, Тези ЦК КПРС «50

со.'!·

Тетяна дата гостинно В !\еЙ вечір Леонтіївна ділить радість запрошували :

ськов і привіз оцю люби­

ВИСТАВКА РОЗПОВІДАЄ

Скрізь

сніговицею.

чера•.

син сержант Микола

відслужити

Вірно

Вечір, Зимовий пейзаж

В кабінеті пол ітичної ос­ Компартії ранкому віти

k--------------------

*

да .

Двадцять n'ять смілІ\Івців ,ю3няками підібралися

до

Славути . От і берег. Спраглими губами приnали до во · ди . Полегшало. А потім почали переправлятися на той

берег. Хто на човні, а хто на в'язанці очерету чи сухої .~ози. В се робили .тихо, щ~б ворог .не .помітив.

А дощ

·n.1юокотів по воді, аж .шаленів. Все обійшлося б.1агоnо лучно.

На косі викопали окопи і залягли.

Фашисти ще кілька разів кидалися в атаки. Та бій ц і їх стримували . Тут особли вий героїзм виявив ноюІіі ко ­ :>Іанд І~р . Він, заоївши за к уле~1 ето:~-~, о1ерТОН{J{; ІЮЮ 3.111· в куле­ вою косив ворог ів. А кол и с кінчилася стрічка меті, крикнув :

-

Набої!

Та ніхто йому не відnовів . Всі й ого нобрат ими ..'Н'Ж<t · мертвими,

ЛІІ

або важко nораненими .

вик.~ нк ав по раrІіЇ ар· Вогонь на ~10ю nоз иц.ію! тнлеристі в . А це означало, що вогонь і на ворогів.

-

А •Потім в авто:v~атом в р уках nіднявся н а весь зріст і стуn ив nерший крок, щоб к ин ут и с я в атаку на ворогів .

Та так і вnав, nідкошений куляМІІ. Тим часом інші nід· розділи вже форсували Дніnро. Бійці зн а йшли Василя · Харченка непритомним. його перевезли в гос піталь, що був у Літках . Прийшов ши до r• ам 'яті , ві дк р11в о чі. про · rово рнв :

-

Дніпро, ворог не пройшов?

За А.~ е ж нтт я йому не вдалося врятувати ліка ря м. мужн ість і в ідвагу Ра д янський У ряд nосмертно nри · Василю Степа новичу з Доне ччини своів колгоспнику Союзу. Радянського Ге роя Х арченку високе звання Тепер він вічним сном сnить в могилі л іткі вс ькоі землі. Л пам ' ятниw, який встановили вдячні літківч а ни. нагадує про його безсмертний подвиг. Ніколи не в' я нуть квітн і чо рно· маки на могилі Героя : влітку горять червон і смарагдовий вічнозелений х рещати й бривці , а взимку ба рвінок. На :vюги.1у свого зем ,1 яка приїзд ять йо го р ідні, одно ·

разі в

сельчани. Як дорогих і близьких серцю людей, nрийма ·

На тому і згодилися. Бригади р був '-~та ра ннн м го..: · пода рем, беручким до роботи . Був він · і добрим ci:~-~'q.

кидався в атаку ворог і кожного разу відкочувався на· а бій тризад. Вже і сонце схватилося вмите дощем,

.1 и в себе літківчани новоукраїнці в. Вони сх нлят1 низько голови , тамуючи біль у серці, nриn адали над моги ·

батька не було меж. А потім страшна звістка прийшла :

гітл ерівців. Проте рідшали і ряди nіхотинців. Вбито ку·

нином . .Коли в сі,:~~ ' ї народився

синок

війна . Заще~Ііло серце, друж ина сплак·н ула . грудей, приголубив енна. Поцілув алися.

Олесь,

Притис

радості

її до

А на світанку зав'язався запеклий

бій. П 'ять

вав . Перед nозицією хоробрих лежали десятки мертвих

Колеметника, командира взводу, ще кількох бійців. мандування підрозділом взяв на себе помічник командира взводу Вас иль Харченко.

лою неза.бутнього чсмовіка і батька , ·в ідважного героя -

односе.1ьча н ина, я кий вже ·ніко.1и не nовернеться в рід · ні краї. А. ГАВРИЛЕНКО.

ІІІІІІІІІІІІІіІІІІІІІІІІІІІ!!Н!ІJІІІІІІІІІІІНІІІІІІІІІІІІІШІ!ІІІІІІІІІПІІІІІШ!ІІІІІІІІІІІПІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІШШІІІПUІІІІІШІШШІШІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІШІІІІІШUШІІШШІПІІІШІІJШІШmІІШІІІІІІШІШПІІШІІІШІІППІІІІІІІUППІІІІІІІШІІІІ\ІІlШІІІІІІІІІІШІІІІІШЩ


· с- ~- а ~-,~ -~ ~ ··1

ПРИКЛАД ПЕРЕДОВИКІВ КЛИЧЕ ТР~АЯТЬСЯ ДІЙНИЦІ

у ДАНІ 3А стАНОМ .ІІ ]) НА 1 лютого І ,ЦО.В.РВИ

ІUд ШШl! lPilillillJll~ШШlЬ ....

~а$0

Доярки, назви госnодарств

р::

6а.3ир У. П. ( «Вели•КОДЮtерськнЙ») ХожаА Н. М. («~оря»)

ІОхта Г. С. ( ~ВеJ\lІкодимерський») kакун Г. Т. («ПJЮсківський»)

Строкач Г. А. («Плосківський») І>арбон Т. І. (Імені Кірова) Теnnюк Л. С. (Боrданівська) Теnлюк М. Г. (БоnданіІВсьkа) Мироненко Г. П. ( «Великодимерський») Ере.менко В . І. ( «Вел~tкодпмерський >> ) Ігнатенко К. П. (Імені Кірова)

ВИЩА ОПААТА

Фесюк В. М.

( «Плосківський»)

Постол М . С.

(«Великоди!І!ерський »)

Одним із важливих заходів дальшого збільшеннJІ wиtюбниц'І'ва продук'І'ів тварІшницт-ва є матеріальне заохочення робітник і в. ,'\ЇЙОВе соціалістичне зма-

Харченко г. n. ( « Гого.1іВСЬКИЙ ») ки Н. М. Осіnова, У. Ф. Якуша Г. П. (Імені Кірова) Максименко та Н. .А.. Фомі­ Кова.ль Н. я. (l<алнт.аксь;ка) на одержали додатково ІЮ Цьомка С. 1 (Богданівська) 370-363-352 карбова.н- Бобко С. Т. (Боrданівська) t~i. повари кормОІі1'ХНі О. Ф . . _Бобко П. П. (-.ВеJшкодимерський ») Бdбко О. 1. («Великодимерськнй ») !tорнієнко та Д. Пшон­

гання.

ніt;ов

Цим

питанням

радгоспі імені Кірова

діл я ється велика А звідси і наслідки.

r.

в

при-

по

Яковенко К. А. (імені Кіров-а) Хо.ІІ.ос І. Д. ( «Бабрицький») Сергієнко Я. К. (імені Кірова) НазмІєва У. К. (~Бобрицькнй») Швачко К. М. (Калwrянська) Литвин О . О. ( о::Бобрицький») Оксютеико В. І. (імені Кірова) Негода М. М. (Імені Кірова)

376-33(і

карбованців.

увага. Торік

На третій рік п ·ятирічки тваринники взяди підви­

план виробництва ~'яса ви- ще ні зобов'язання і хоро­ конано на 126 процентів, ше стартували. У січні ~<о­ а здачі приросту його ·- на 128 процентів. Річне завдання по виробництву моло~tа виконано на 109 проц rнт ів, продажу йоГо ,'\ЄР -

жnп і

на

-

з~ перrв~І:о нанtІя ; ІЮвих завдань

ганні, одержавши щодобо­ вий приріст жнвоі ваги

1;ожноі сви:иі І1'РОІ\І'ИТів. а евипарки

1 13 у

Касян К. Ф. (І·мені Щорса) Ворона О. Н. (Імені Щорса) Юхименко П. І. («Плоск-і'вський ») Раба А. А. («Русанівський ») Ярмолевко Н . («Лі11К!Їt8СЬКИЙ») Боголій В. Я. («Великодимерський ») Настич О . К. («ВеликодимеР'ський») Скоромна М. €. ( « Зоря») Кононенко Н. М. («Великодимерський») Да чен ко М. І. ( «Бобрицький») Малиренко Т. М. (Імені Щорса) Біленко М . І. («Красилівський») Литвиненко Г. М. («Бобрицький») Мельниченко А. І. ( «ВелИІкодимерський») Лях €. А. ( «ЛоІlоск1вський») Лукашенко С. О. («Бобрицькнй ») Менжега м~ Р. («Красилівський») Хавро Г. Г. («Літківський») Малюга Г . . У. («ПлооківсьКий») Гузій В. Г. (Се)шполкіоська) Клименко М . К. («Зоря») Грншко г. («Ве.lИКОДИМе(>СЬКИЙ ») Горобей В . Т. (Імені Щорса) Пнльтяй М. З. ( «Русанівсьюtй»)

лектив Броварського відділка посів першість у зма­

пла-

м. ІлеЧІ(О, О.

минулому

Івашr;о,

Гайдук одержали по

році 1' Варинники одержують

704

n.

'626 грамів, €. Петренко, В.

760-

гр ам и .

премію 19732 карбованці . По на.'\ОЯХ АІолока · Й;1е Отже, більше продукції- попереду Зазимськин ві."І-

вища оплата. Так, свинар-

·

д1лпк,

."Іе

в

одержано В що

УРОЧИЩІ за

селом,

розташована

віддіяка

JІ оrрам ів

Далечень­ ко від центральної садиби, цього

не

тваринники.

дена бруківка, електроенергія, свердловина

і

зроблено

Доярки

полегшення

праці, поліпшення відпочиику доярок, скотарів.

рів, як Волошка, хва­ литься доярка, зараз во-

ПростоР'иА чотирирядив й коріВник. Тут розміщена

на дає по 25 кілограмів молока. Трішки менше

Ч;v.тu.

Яде підготовка до доїння.

lly.u. Незнайка.

Коваленко

разом

nриладнує

апарат. -

вим'я

Волошки, рови.

Хоч

nозтеJІ

тtльки

· електроодоїльиий ' розпочавс•, а r.же щодобо­

·Таких би побільше ко-

І вий надій становить 10 кілограмів.

Виконання виробиицтва і продажу дерааві

господарствами раАону

оо

0

0( .....

'""'"'

ІІ::ІІ:<

« Плосківськии » імені Щс>рса «Русані ВСЬКІ\11 » « Красилі•ВСЬКИЙ» «З ор Я » « Великодимерськиіі » « ТребухіВСІ>КИЙ» «Бобрицькии» Калитянська

« Г оголівськиІІ:. <<Лі тківський» Рvднянськии n~емптахо. завод

Бм д anittcь)(<~ <<Заво рІЩЬКІІИ » Семиполківська

о

що

таарминмків

це

не.ruивно

відіб'єтw:а на продуктивно­ шло

нав.nаки .

111 51 15 43 41 37 110 60 52 52 41 66 tiO 59 37 51 49 49 47 47 .32 5О

17 54 59 54

47

206

~

руки

=

=:

о

.. -=8:1

~ . :11:!:

І=( о

1"(- ~

с..о

Q~СІІ

0:

::::: :.Q-• ...

190 159 122 150 134 150 124 140 127 114 ІЗО

4,1 4,7 4.3 2,9 2.5 3,2 9,3 4,8 9,6 3,7 2,1

20,6 18,7 17,9 16,0

132 169 102 126

3,2 2;1 4,0 5,2

20 14

0.9

12

4,9

14

14

11 15

27,4

134

. знизилася,

а

часу

глянути

·

і

відпочити.

На фермі в окремііі

наті

влаштована

кім­

їдальня,

20

иаті

-., художня і спеціаль­ no тваринництву літера­

тура, свіжі газети, радіо­ nриймач . У вільний від ро­ боти час тваринники nрово­ дять тут своє дозвілля.

М. 1ВАНИЦЬКИА. На фото: Т. Б. Ковален­ ко за роботою. Фото А. Козака .

1968 року .., '. о-~ '"' ~

0..

:.•.

не

вільного стало більше, ад­ же р·обочий день становить сім годин. Можна дітей до­

на

~:І! ІІІ

но доглядаю 46 корів. В се­ редньому надоюємо по 9 кілограмів молока. Зарnла­

та

о:І

.... • ,..

:~ ~~ &..... С):: с::.

~~

38,5 29,0 26,8 28.4 25,1 32,4 25,8 31,2 31,6 27,5 23.0

62,7 43,3 36,4 37,0 22,9 41 ,5 82,1 44,7 48,3 42,9 10,5

34, 1 39,6 23,5 34,3

124,6 21,5 28,3 3,7 60,3

70,6

47,3 50,9 34,8 43,7 42,1

28,7 41 ,3

40,5 12,7

44,5

Г.

В.

Пилиnенко Л. Д.

(Боrданівська)

Приходько К . С. ( <<Русанівсl.кІІіі » ) Чуияк М. С. ( <<Красисlі вськнй » )

Проценко З.

(<<З Ьря » )

П.

(<<ГоrО.l іВСЬКІІЙ » )

Соловей А. Т . ( « Русанівськніі » ) Дудка Г . О. (<<РУсанівськІІіі » ) Грінченко В . П . ( << ТребухівськІІі'І ») Пономаренко О. С . (РудняІІ ськІІЇІ п . Талаш О . А . (<<Гоrо.lівськин») Бабич У . І. ( << Требухів сь кІІі'і ») Король Л. І. ( «.lітків с І,киЇІ » ) Сербниенко М. І . (<<Гоrо,lівськІІі'І>> )

:юо

46 40 49

І <J(j

(<<БобрнаькІІЙ » )

Божко М . Ф.

26 48 41 55 46 52 44 48 55 45 41 49 35 29 53 51 47

205 205 205 204 203 202

Пономаренко

200

:zoo

Ладан У. М. ( << Красн .1івський») Філіnович Г. І. (<<ТребухівськІііі») Стафієнко О. Г. ( <<РусанівсьюІЙ») Логвиненко г. П . ( << Г оrо.1 і ВСЬКІІЙ » ) Литвиненко Г. П. («З о·ря») Гришко О. І. (<<Зоря») Пономаренко Г. Д . ( РудНЯНСЬКІІЙ п_ п. :!.) Колутницька Г. О. ( <<Русанівськнй») Теnлюк Г. П. (БоrдаІІівська)

Барбон О . Ф. ( І \·ІеІІі Кірова) Каціон М. І . (<<Зо ря») Рак Г. Г. (<<Русанівський»)

51 51 38

209 208 208

Сидоренко У. Ф. ( << Б обр ІщькІІЙ ») Семенюк О. Ф . (<<РусанівськІІfІ ») Гордієнко Н. Ф. (<<Кра с и.lівськнЇІ ») Коваленко У. М . (Ка.lt:тянсІ.ка) Шульга Г . І . (Калитянська) Tonixa Г. t. (<<Русані·~ сь кІІіі») Дужик Г. С. (Калитян с ька) Висоцька Г . І . (<<Требухівськніі » І Лебідь Г. О . ( <<П.юскі·вськин » ) Сірик М. П. ( «ВелакодимерськІІЇІ » ) Міщенко Г . І. (Калитянська) Корнус В. Є. (Ка.1итян ська) Полях п. І. (<<БобрІІЦЬКІІЙ») Гринько Т. П. (І\Іені Кірова) Павленк.о Г. - П. ( <<Краснлівськ нй ») Менжега Г. М. (<< Крас ил і.всьІш Й » ) Пищай М. В . ( <<Лі тківський »)

Зб

51

211

Клименко К. І. (l ~1ені Щор са)

Семеног О. А. ( <<.Ве.1ИІ<ОдЮ1ерсІ.к І ІЇІ » )

35 56 55 48

на Оксюта. -Я з Маріею ПаJІ.ІІівною Крисько позмін-

ld ІІС

50,0 39,9 35,3 35,0 34,5 31,7 31,0 30,3 26,3 25,6 23,1

реnроду.ктор

імені Кірова

"""'

~'<=~

розв'я3ала. розповідає доарка Олександра Петрів­

нам

П ухі.в•ський пле~Ілтахо­ По радгоспах t птахофабриках

466 390 370 345 312 311 299 299 292 287 276 273 27'2 270 269 270 260 260 251 250 250 249 248 247 246 245 244 237 23·2 230 227 224 224 223 223 222 220 219 219 2.18 218 216

"~"'

де за копійок можна одержати обід із трьох страв. А поряд у іншій кім­

дІІоsмінка

-

продуктів твариниицтва

.

Ки ї вська

.1.ехто з

плану

...... ...... ~:!~ .. = ......

НАЗВИ

боту,

вважав,

з І січня по І лютого

..... о•~

ГОСПОДАРСТВ

Ще восени, коли ферма nepeiwяa на двозмінну ро­

з ~а­ сті ху,1.обн, зарплаті, а вий­

Ось Таїсія Борисівна Кова- парницею Ганною rриrорав­ ленко підмивши і промаса-І ною Бабич .І.Of.nRA&e 44 ко­

жува~ши

Фесюк Р. Р. ( «Плоскі,вський»)

економіст.

ДВОЗМІН КА·- В ДІЇ

Багато

худоба чорно-рябої nороди.

n.

=~

О·- Е-о

.:=========:.:=========================

підведена проб ита'

встановлена

для

кі­

226

та Г . Якуша 269 кілограмів.

старший

прокла-

водонапірна башта.

від

Г. ТАРАН,

відчувають

Сюди

місяць

молока .

Т . Барбон но 311 -

радго с п у

« ТребухівськиІі». але

за

кожної корови по

Шуляково,

молочно-товарна ферма тре­

тього

середньому

::;j

.....= . ~

«'~~ 0

оо

ц~х-

CdQCІSt..

БІАЬШЕ ІІРОДУКЦІЇ­

TBAPV1HHV1HA

11. :J)

Панченко П. А. ( <<.1 ітківськІІй » J Мехед Г. М . (<<Л ітківський») Зінченко О. П. ( « Тrсб І х і вськІІЇІ>> ) Gоцаи Л . Г . (І\І ені Кірова)

19'J 199 199 191) 197 197

42

1 9ї

.J()

194 193 19:J 192 192 190 190 187 182 181 181 Іїб

176 176 175 Ії І

171 171 171 170 170 170 168 167 167 165 164 163 16:1 І бО

158 IS6 156 156 IS4 132 150 148

4fj ·l(j

45 4!J 4Н

45 42 42 :29

49 48 41 29 40 3Н

46 37 35

42 37 41 2Н

28 46 41 Зї ') -

_::J

40 40 ЗG

43 42 зн

39 32 З !J

3l) 34 40 35

27 22

:ПТАНІ:НИЦІ Пташнпці, назви го с подарс 1· в

Пономаренко Г. О . (Р уJ. нянськніі n. п. з. ) Слуговина Г. й . (РІднянськніі п. 11. з. ) Циба Г. М. (Р1· днянськнй п. n. з.) Нагорна Н. С. (Ру.днян сь к11й п. п. з.) Бу(:да О. С . (Рудннн сь кий 11 . п. з.) Ковшун М. П . (РудІІЯНСІ,ІО!Й ГІ. П. 3.) 11ономаренко В . М. (РудІІянс ьк ІІй п . 11. з.) Комnанець М. Г. (Р у днянськІІн 11. 11. з.) Моргунська Н . І. (Київська) Романенко К. Г. (Богданівська) nильтяй К . П. (Кнївська) Хилько К. В. (Боrданів ськ а) Ковnак Г . О . (Київ сь ка) Бисько Н. А. (Київ с ька) Строй. М. С. (ПухівськІІЇІ п. п. [1 .) Задоя М. І. (КІІ·Їв ська) Савчук О. І. (Киї·вська) Ячник Д. С . ( П 1·х іпський п. 11. р.) Воцаховська К. А. ( Кнїв ська ) Шита Г . П. (П І· хівськай п. п. р . ) Хилько Г : П. (Б о гда н ів ська ) Гаращенко

Г. С.

(Ка.1нтянська)

Музира М . В. (Богданів с ька) Боб ко М. М. (СеІІІІГІОсlк івська) Мотузка В . Т. (Боr.данів ськ а) Межданова Н . (Се\ІИПО .lківськ а) Gатина Т . К. (СещІпо.lківська)

23,5 23,5 22,8 22.8 21.7 21,2 20.5 19.9

18,4 18,3 18.2 17,9 17.7 17,5 16.."> 16.0 16.0 15_9 15,8 15,3 15.0 i S.O

14,li 14,1 13.9 13,7 13,6

22500 22.')0() 559 1.1 53761 75170 25400 66930. 611487 63 100 48930 61200 60891 53 100 58100 З3У30

29000 2<)()00 40455 47400 2990.ї Н-5410

51000 60321 75744 498 12 62684 70159


ISiE!!!Eiiiii!iiii!E_ _ _ HAIUZ

ЩИРО ДЯКУЄМО ГАЗЕТИ

стали

І ЖУРНА Л И

невід'ємною

нашого

часткою

повсякденного

ЖІІТ-

ганізовано, і загальний тираж становить

тів

в

105

порівнянні

з

проц~н­

мину.тим

тя. Ось чому щороку збільшується число екземплярів

роком. Нещодавно відбулись

ставляються передплатникам

вузла зв'язку, на яких були

періодичних видань, які до-

міста і села.

гальні

збори

за­

працівників

підведені підсумІш

роботи

Якщо два роки тому на ІООО жителів нашого району

ві:l.діленІ, зв'язку по перед­ платній камнанії. Перше

ирипадало 632 екземпляри газет і журналів, то в нинішньому році ця цифра виросла до lj90. І в тому, що

\Іісце при·суджено Красилів­ ському відділенню (840 ок­ земплярів на l ООО чоловік населення), друге місце -

наші люди міцно подружили з газетами і журналами,

Русанівсько~1у (809), третє Калитянському (730). За досягнуті успіхи в ор­ ганізації розповсюджен н я преси одержали подяки і на­ городжені грошовими премі­

велика

заслуга

партійних

організацій, розповсюджувачів, начальників відділень зв'язку, які постІино і вміло пропагують періодичну пре-

су.

-

ями

начальники

зв'язку

відділень

Красилівського

-

(там

керував С!· 3., _по'ІІІЧНИІК начальника

цією справою т. Грищенко І,раситвського вщд1ле н ня В. 0., колектив заводу т. Якубовська М. М., лнсто­ одержує 3164 екземпляри но!І!І т. Ступак Г. К. (Ру­ видань), на заводі холо- саюв), т. Кононенко Г. д.

дильниюв (відповідальн 11 й (Красил_ІВка). т. Заєць Г. С. комуніст т. Горіна Л. І.)- (ТребухІв). т: Дяченко передплачева 2264 екземпля- Г. М. (Краснтвка). т. Хо­ ри, на заводі

електротехви-

~Іенень

Н.

В.

(Калита).

робів (відповідальна т. Ри-

т. Настич М. І. (Ди\Іерка).

бакова Л. А.)- надходить 1185 екзе:vt•плярів, на заводі

Відзначено сумлінну працю т. Запісоцької Г. М. (Кия­

торговельного

жичі)

машинобуду-

вання. Приємно відзначити, що попит на багато газет значно зріс. Так, в район надходІІТЬ більше в порівнянні з 1967 роком «ПравдЬІ»-

25

на

процентів,

правдІ!>>

--

«Київської

12

на

процентів.

і

інших

товариші·в.

Ми щиро вдячні всім секретарям партійних організа­ цій, громадським розпов­ сюджувачам. сіль с ь к 11 м зв'язювцям за їх благород­ ну працю. яка сприяє пов­ сякденно_~1у донесенню ва

парп1

до

широких

Районної газети «Нове ЖІІТ-

трудящих.

520

новІ цих успІхІв ми

тя» стало осіб

одержувати

на

більше.

Розповсюдження преси в сільській місцевості значно ·складніше, ніж в місті, але й там передплата на ниніш­ ній рік пройшла більш ор-

~ема сумн_іву,

Ніби в ка3ці Марія Семе­ ли

вона

ело­ мас

що на осматиме-

мо нові досягнення в справі перед пл ати.

ВІЛерше прийшла

1936

році і адержувала

кар­

ворили: «>Ки.дай цю роботу, і підем на зал·ізницю, мож­ на

працювати

і .в Києві. більша і

і

в Дарниці,

Зарплата буде роботи менше».

Але Марійка,

як її звали

на той час, кожного зустрічала

веселу

над

усе полю­

била музику і піс­ ню. Здобула спе­

ціа-льну

педагогіч­

вісдкриваючи ·класів,

які

мистецт.ва

да вчителька бага­ то ;nрацює над вдо- .

ранку

двері

теплих

вона

натопила,

прибрала свої"Іи

працьави­

рукашІ.

Особливо тяжко бу.1о після вигнання фашистів, приміщення школи не було, палива

не

вистачало.

Але

і

ти.

На фото: Гали­ Поwтарюк.

на

Фото

тоді Марійка не відступила.

Знову пішла в шко.1у, уявляла

вона

хлопчиків

так

учнів

міської середньої школ.н 'N! 2.

дітвору,

весело

стрічаючи

і

життя

без

дівчаток,

які

Щебечуть,

Марію

А. Козака.

не

зу­

ВІДПОВІДАЄ ЮРИСТ

Семенів­

ну.

Багато З:\Іінювалось

)Юбітників, а Мар·ія

ні,вна ні•би назавжди

лася з школою:

і

тех-

Семе-

ЗАПИТАННЯ: Які стали­

дов.ідатися

зжІІ- ся зміни nри виплаті допо­

роботи

моrн по тнмчасовіі неnраце­

на р. оботу. І дітей у школі вfдк~ОВІДЬ· П б' · . . очинаючи 1льшало, 1 пр_июще н ~я з 1 січня 1968 )Юку розмір

ширшало, а Марш Сем~шв- І допомоги

роб.ітника·м

ВІДПОВІДЬ: При обчис­

службавця:~t

ла

непра:цезда11нqсті при бе3'ІІ·е­

те:~~ною

вулицею

до

шко.1и. мені•вна

одержала

першу

зарплату в 60 •карбованців. Вона дуже в,дячна Комуні-

ся;ці, в яки•х неви·хід на ро­

по тимчасовій

рервному ·стажі

І ось недавно Марія Се-

ленні середньоміся·чного за­ робітку д•lЯ призначення п-енсії виключаються з під­ рахунку і замінюються ін­ шими місяцями тільки ті М·і­

і

на кожного ранку поошша-

роботи

боту .мав

ться в

таких

від

розм-і.рах:

:нення від

5 до 8 рокЇіІІ стажу проценгів заробітку,

П. ПРОКОПЕНКО.

==============:=======================:.

никам

і служ:бовцям

ВітчІfЗня·ної

-

ін­

віЙІІи

С'Гвор.ено

працездатності •Видається в

--

при будинку побутових

послуг у Броварах і 21в селах району. Крім цьо. го, є три автомашини-май­ стерні, які виїздять за за­ мовленнями

у

села.

Працівники побутового комбінату підвели підсум­ ки роботи і виконання со­ ціалістичних зобов'язань за ювілейвий рік. Відре. монтовано го

одягу,

і пошито взуття,

ново­

полагод­

жено електроприладів та виконано інших робіт на

тисячі більше проти

102

карбованців 1966 року.

В останніх числах січня в Києві від бу ли ся збори обласного активу побуто. вого обслуговування. Тут ішла мова про те, як пра­ цювали у минулому році, про допущені недоліки в

СЛІДАМИ пенадрукованих ЛИСТІВ

ЕЛЕКТРИКУ ПРОВЕДЕНО Престарїла

одинока

гро­

мадянка рЗІдгоспу «Бобрнць­ кий» Варвара Федарівна Шимко •в листі до редакції скаржилась

на

місцевих

говорили

про

ну, то в сільській місце­ вості JІИШе ва OJUDІ карбо­ ванець 32 копійки. Отже, і вам треба більше дбати про посилення пoбyfl)JЮJ'O

завдання

творців доброго настрою. Приємно було і нам, коли

обсдуrовувавеа. .с~~кнх

на обласному активі зак­ рійник верхнього чолові. чого одягу нашого комбі­ нату В. Мальчевський був

входmь ремокт

ома­

нагороджений

значком

справитись

обласному ставилось

профспілки бlнату.

9.00 -

обслуговувания

388А8JІВЯМ,

час,

мlсц~~

Якиі по­

в минулому' році у Брова­ рах надано побутових пос­ луг на 7 карбованців в середньому на одну люДи.

І.

, 115.00 -

телеб.ачеиніt.

(М.).

На зимових Ол ім­ ІПійських іграх. Репортаж з

Г·ренобля. 17.00 - Наша афіша. 17.05 - «ТЕК-68>>. 17.ЗО -;- Для дітей. «ду да­

·

рик:.. 18.00 - «Музичний юіоок». (М.). 18.30- На зи­ мових ОлімІПійських іграх.

будинок В. Ф. Шимко елек­

Хокей: США

трику

портаж з Гренобля.

-

Канада. Ре­

20.45--

НАША АДРЕСА:

...

3

= с:

м. Бровари, ву.s. Київська,

154.

~~-«НОВАЯ ІІ комитета

ТЕЛЕФОНИ: редактора 3-82, застуnника редак'ІІ тя, масової роботи та промисловості 4-67, сільсЬ&Оr мадської приймальні «Київської правди:. -- 4-47, вІдnо ції районного радіомоuення та фотокоресnондента 3·1S

ІНДЕКС

61964.

Газета вихо~ть у вівторок.

.................. .........................................,,.,,,,,,,,,........",,..,,,..,..,,..,.,••,.•• н

Раду

мертон

доброго

освоєнню сівоомін, застосуванню добрив, .викорисrан­ ню техніІІ<И тощо. ОсобJJиву увагу прнді.1Іеио вІtВЧению

лізован1і лФкарські бригади. Приіжд.жаючи :в села., вони дають ,різну консультацію,

досвЩу копгоооу «Про­ грес>, ЯІКИЙ завоюва.в зван­ ня «Госnоща.рсl1Во високої

лекuН,

показують фільм и,

роо.робку рекоменда;ц•ій

по

культу.ри землеробства». До 'ПОЧ~тку

в parti п.атреби НЗІfі'Равляють р.о(і1т_

весняних

колгоспи

n<>JІьових

одержать.

колгоспників на лікування. І перш! наукові рекоменда.ції. 080'11 на riJqteІЮВI виро-

(РАТАУ).

-

казка, яам- буб­

21.45-

«Попут­

ного вітру,

«Синій

птах!».

Нооий

ху;.11ожній

фільм.

23.00 -

На зкмових Олім­

пійських іграх. Хокей: СРСР -ФРН. Репортаж з Гре­ нобля.

Друга програма

18.00- Для дітей. В. Ка­ верін «Легкі кроки>>. Те­ .1евізійна вистава. 19.00 Збірка

мультпплікаtnійних

філь~І·ів. 20.30 - «На добра­ ніч, діти!». 20.40 -- «Грає «Шва.рц-вай·с». Фільм-кон­ церт. 21.15 Літературний театр. (Б. Брехт). До 70-річ­ чя з дня нарQДженн•я). (М.).

секретаря,

... .а

-

редак-

(Дніцропетровськ). 20.00 ..:.... «Імант Судмаліс». Телевізііі­ ·иий. _фільм. 20.:Ю Інфор­

ПОНЕДІЛОК 12 л.ютоrо Перwа програма

на,строю>>.

(Донецьк).

nартііиоrо жит­ вімілу І rpo.

(~М.).

10.05 - Телевізійні нови­ ни. (М.). 10.15 Зимові ОлЇ'lІІ!nійські іrри,. Біатлон. Конь.ки. Репортаж з Греноб­ ля. 13.30 Телевізій,ні віс­ т.і. 13.415 - Зимові Олімпій­ ські ігри. Слалом-ІГігант. Ре­ nортаж

з

Теле:ві·зійні вісті. «Павлик Морозов

17.30 18.00 -

ного_ телебаче~ня. Для сту­

школа

та

шкіл

його

18.30.:>снов

марксизму-леніні.зм'У. Іr.торія

КПРС. «Партія вождь Жовтня (березень-жовтень

1917 га).

р.)». (Передача дру­ (Ленінград). 19.00 -

біографії

пісні».

ру оnери та балету і~м. Шев­

ченка А. Мокренка). 22.45«Тільки факти». (М.). 23.00 - ЩоденнІІtК Білої олі~tпіа­

ди.

nобратІІ!МН>>. (Львів).

Для слухач-і·в

«·Романтик». (Тв·орчиіt порт­

рет сміста Киї-вського те•

16:55 17.00 -

Гренобля~

Наша афіша. Респу6ліІКанська

-

юн.н·х .математИІКів.

<nporpa}da «Час>>. 21.15 - Літературна •Панорама. (М.). 22.15 ма:цІІН.ІІа

(М.). Друга проrрама

18.00-Лроrрама •навчаль­ денпв

першого

курсу.

Ні­

мецька мова. «Як пращова­ ти над самос-гійни·м •штан­

ням?:.. ВІІІІЦа математика. «Векторна алгебра». (Дві лекції). 19.40 «В~сна на Заріч.иій вующі>>. Художній фільм.

революційної

(Львів).

І9.20

-

БРОВАРСЬКИй ПОБУТКОМБІНАТ ПРОВОДИТЬ РЕМОНТ І НАСТРОНКУ МУЗИЧНИХ КЛАВІШНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

(пІаніно, роялів і інwнх).

суботу.

Замовленн~я приймаються щQДенно

..

,,,..-••ІІІ•u-.-.- омtІ,.,ІІ""•••но.. ІtNt.•tNІ . .ІІ.....,ІІ,.,І8Нt•••но . .. ІІNІ.ІІNІМІІ,.ІІNІ,..ІІNІ.;. . ..

броварська друкарня, Київської області, вул. КиіІJська, ІМ. Тuефои.-.. 4·57.

вnровадженню

хунку. Бригади здоров'ІІ так ншшвають в ОО,'І·ГрЗІдському районі на Одещині ооеціа-

«Сім дків:.. Мі·жиародна проrрама. (М.). 2!.15--с-сКа­

6роварскоrо районного Совета депутатов обпасти.

t

по

поб­

шести И методІ!"ІНИ'Х сек­ ціях апеціалЮтн розnочали

«З ЖИЗНЬ»­ КП УкраинЬІ и трудящихсв К

.пизу Сум.

ликів в',язка». Вистава дитя­ чого телевЕКйиоrо т~атрv.

' ' " ' " ' ' • ' ІІІІІІІІІІІІІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ІІІІІІІrІІІІІІІІІJІІІІІІІt81111ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

новому

тромережі, догляд зелених насаджень тощо. Н<JІВа ор-

Гімнастика для ді­

чя з дня народження М.

на

тепличном'у комбінаті, икиіі

40Вам

~' льяновоі). (Ульяновськ). · 14.00 - Ilporpaм~ 'ІЮЛЬОрО­ ВОГО

щу.ватимуться

с~О;МУ виробн!_І'Іому уnра·в­ ЛІНІІІ ОдесЬ:КоІ області. В

на)'КОtВО-f10111улярні

Р•-- оСІоrІІС.ІеІІИЯ С8реJ(НЬО­ МkЯ'ІІІОІ'О заробітку ДЛІІ nріІsиа'ІеІtІІІІ neнciu хОІЧе

пОбутком­

консу.1ьтщ!О І)рQвар- · ськоrо раІону.

лиць, доставка додому газу, нагляд за станом елек-

читають

дини.

ЗАПИТАННЯ:

тей. (М.). 9.15- Для шко­ лярів. «Бущмьни·к». (М.). 9.45 - Телев-іІЗійні новини. (М.). 10.00 «Архітектура і біоніка>>. (М.). 10:45 На зимовнх Олім·пійських ·іграх. Лижі. Коньки. Репор­ таж з Гренобля. 113.30 «Сест·ра Ілліча>>. (До 90-річ­

чатий край роботи. Наве­ ду лише дві цифри. Якщо

підведено.

нЗІдуроЧ'ІІІІ'Й

П. КЛОЧАИ, завідуІМd юрмдJtоuюю

<Культу,рно-

11

сільського населення. І не випадково, бо в цій важ­ ливій справі у нас непо.

електриків, які зволікали електрифікацію її будинку, хоч л;інія проходить ,в кіль­ кох метрах 'від хати. Про цей факт редакція пові,до:\Іила директо.ру райо­ ну електричних мереж т. Са­ р'яну Д. А. Через трн дні \Ш адержали відповідь: в

у

ця ми.

на ~ано в експлуатацію

НЕДІЛЯ лютого Перwа програма

актвві питання

про значне поліпшення по­

бутового

О. ЗОЗУJІJІ,

голова

ТУ>>.

На

:конаних

Чаnаєвці

гані·за.ц~я діє на гооnрозра-

Код:ексу за·каніов про пра­ цю УРОР, ОПо!Jата робіт, ви­

60

ОІUМу.є:rьс:JІ . · ке июкче вtд нормальної твв уже иакрееJІІПІ р.ІІД аа. _півтораразової ходів у цьому ІІВТІІUd і оплати за перші д,ві rодини доКJІаде всіх · сп, ·іцоб і ІН1ДІВіКної ··за наступні го­

«Відмінник соціалістично­ го змагання~, а . майстер пошиву взуття С. Платке­ вич і касир побуткомбіна. ту Д. Попова значками <<Відмінник служби побу­

гостро

надурочний uc:? '~ заnи'f'УЄ ·гр. Рооуха (м. Бровари). ВІДПОВІДЬ: 3J,ідно от.

llnr . . . . .

тpyAf8RIIIdв..

не

побу,тових ~ житлови:х при- НО.П в сільському гооподар­ мtіщень, ВІПорядку·вання ву- ст:вІ СІ'ворено nрн Ізмаїль­

ІІуєтьс8 робота, виконана у

сфері обслуговування і як їх усунутИ.· Разом з цим

комунгосn

в селі

Ки·ї:вщині. До його функцій

рервнос"Гі стажу роботи.

Розширюється географія закладів побутового обслуговування населення на Броварщині. Зараз працює 43 майстерні доб­ рого настрою, причому 22

або працював

з 1иших nричин, не виклю­ чаю_ться з підрахуцку і не За·МІНЮЮТЬСЯ іНШІtМИ МіСЯ·

nередба-

Таращаоського 'району

розмірі НЮ проценті'в заробітку незалежно від безnе­

. Як

роботи,

Сільський

допомога ·rю тимчасовій не-

ЗАПИТАННЯ:

пращооав

НА СІ.ІЬСЬКІ ТЕМИ

про nроцентів заJХ>бітку. Робіт­ валідЗІМ

вна<слідок

закоиодав-

nо~ну кідькkть рооочнх днів

від

- 80 8 &бо етичній партії, Радянському більше років стажу - 100 турботу

місце

діючим

спюм. Міся.ці, протя·гом яких працівник фаІКтично не

хвороби, чергової -відrІустки та в інщих вRПадках увіль­

і більше років виплачує­

5

гр. Антоненко з чени.х

с. Літачки.

багато, а чаосто залишалась здатності? цікавиться одна, д,оки знайдуть когось гр. Драний з с. Велика Ди-

•просту ра:дянську людину.

начальник райаген·тства «Союздрук».

усе

бованців місячної зарплати. ~у ос~tіту і зараз . Багато дівчат з Рудні го­ ю!в·Іfае пісенног6

урядові за

В. БУТНІКОВ,

nІсня-над

І"'адина рю.к

в

школу теJЧ)обітнпцею у

27

TO.ВAPИUZJ:

Музика

нівна Ковтун прига.дує, ко­

тими

Дуже добре була органі- т. Менжега ,'\1. С., Русанів­ зована передплата на 1968/ с_ького т. В1рич Г. І., рік на заводі порошкової І\алнтянського - т. Пінчук

металургії

ТехробіІницв

_ _ _ _I!i!l!iiii&:

.JUAИOBKI

Зам.

481-6400.

послуг, в бухгалтерії. Телефон

5-71 .

в

Б)т.динку

_ __"_ "..,..,.... .,..?,,. _ _ _".,..,...... .,.,. ...

18 номер 1968 рік  
18 номер 1968 рік  

18 номер 1968 рік

Advertisement