Page 1

ЛРО.Jєmарі всіх

Ilpaїn,

Gдnайmєсл! Орган

НОВЕ

Броварського райо.нного

Ко.мунlстичної та

райо.нної

паРТI1

НАРОД І АРМІЯ ЄДИНІ

ко.мітету

Украіии

Військовий парад на Красній площі

Ради депутатів ТРУДЯЩRХ

Київсько.ї області

Рік видання 26-й

.Ni 18 (2285) ВІВТОРОК

11 ТРАВНЯ р.

1965 Ціна

2

коп.

Урочистою і величною була 91 траlВНЯ Красна площа столиці. На ~РИ'бу.нах предот.а.вl!ИЮ~ ТРYlдsrщи,х Москви, числеНН'1 зару.о . біЖlні гості. На центра~1ЬНlИ ТРllб~ НІ. Мав,зо: .1ею ...-. кеРIВНиrки 1(0МУНІСТl1ЧНОІ паРТІІ І Ра,ДЯНСblКОГО Урцу. Р,а30;М. З. ними кері'В~И'КИ Д~Jjега~;й СОЦІаЛІСТИ'ЧНИХ краІН. Н:! 1~'1l0Yнах Мавзолею - . глави в·іЙськових де,1егаЦІИ, яю . прибули H~

буну проходять курсанти військових академій і училищ. Під ма,рш-пі~сню «Я верю, дJр'У13ЬЯ» й,дуть слухачі В·іЙсько,во­ пові'Г'ряної інженерної Opl!l.eHa Леніна ЧеРIJОНОоП,рапорної aK!a~('IMiї імені ЖУ'К08СblКо.ro. Наші прослз,в­ Ле<н'і космонавти вчаться в цій аЮllдем'ії. Герої коем'осу тут, пе­ ред м,а'В,ЗО,lеєм. У шеренгах ідуть ветерани при­ ко,рДО.ННИХ війсь'к і спадкоємці

CJв,яткування,

сла,ви

визначНl

раДЯНСblКl

.

воєнача.льники.

ють

.. Дзвш

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ ВЕЛИКОГО НАРОДУ

ПIД'НІ.ма~ гься

Зведении

О

ВlИСЬКоОВИИ

за,ГИНУ,lИ

ня;нlїЙ ві,Йні.

ОПИНИ.~СЯ .на Н;:ТОР.І!

ВІ'l1ЧИЗ'Н~НОІ ВІИНИ над реихста'гом,

ського народу у ВеЛИ.кіЙ ВітчизПаЛКIІІМИ оплесюами

д.алі Л. І .. Бр~~нєв докладно

і

Лише за к,іЛblка років' на' одне

ДРУГОІ. ООIЮВОІ

приоутн,і появу в президії кер;'в-

виню~нен'ня roспода:р'С,ТВО СРСР було

делегацій,

оо

IІ1на та поmтична ЄдllflСТЬ

,

.

'війоська

н?сті

На ТІЯ

~станов.пении ·ВІН уособлює

Я1КИИ комаlндувоан батальионом, що ШТУР'МУ'вав реихстаг. ЧІТКО карбуючи КІРОК, повз три-

.

}а 20 РО.ІОВ, я,кі .МИ~УJ~И після

ПЄіремоги наод кий патр,іотизм і пролет,арський ін- ВlИНИ, ще БІльше змщюв І набра,в

г,і:тлерівською Німеччиною, \Ви'датних Д'іячі,в м,і'mН'а')Юд,ного КОМI}1Ністичн'ого і робітничого .руху. З'бори ,ві,дlКРИ'В член Президії ЦІ(

теptна.ціоналіз~, дружба народів СРСР, їх 3ГУР'1'ОІВа'ність нав'коло l(омун"ЇСТичної ПaJртії, безп,рикладний героїзм і МУJЮність РадяносьІ(ПРС, секретар ЦІ( І(ПРС М. А. кої Арм.ії - ось головні фа'к'І"ОРИ,

З ~опові,ддю виступив

і1<lрад

стратегі'чного

основа

нашої

безпеки

'В,іЙСblКОВУ ДеРЖ'а,ви

п.РИ,ЗШІ-

військової

могут-

Б.аТl>кі'вщини,

!\іра ЇHll.

гар·а.нВ цей 3рОСЛУ

могутність Радянської та її Збройних Сил,. У

ВІИНІІ_ . .

ЯIКlі прибули ,в MooКlВY на С'ВІЯТКУ- Р,ЩЯ'НСЬІКоro СУСПJільства, paДII'НCb-

Су,слов.

І

наііl:,ші-

ВЇЙ'СЬК,ОВИЙ

~расн'іИ ПЛQЩІ Прапор Перемоги! ... ПЗ/рад зз,кінчився. Пронесени~. к,~~зь п?лу.м'я Ве.пикоl день щюдеМОНСl1ровано

довгу іВ'ійIНУ

ни,кі'в I(ОМ}1ністичної партії і Ра- ~KOiCТOH?М'1lIд.їЧеН~ й орга",із~цій:ні мо~ли- рі~ня ПРОМІІ'СJI~:~О BII,p~~~O::B~~

ван!ня 2О-р.ок'овнн

оркестр

маIРШ».

-

: ос- торжество рад,я,нського H,a:p'ucд.y. цій ,незлам'ній си.лі над,ійна га­ _.. НОІшому відбудовано В 1948 Прапор не,се Г€iР::JЙ ра.д,янсы(гоo рант'ія миру і безпеки нашого ве­ .сУIОПlЛlІна система СОЦІаЛІЗМУ, II році було ДОС ' . же в Сою,:зу ПО,lIковнltк 1(. Я. ~aM'COHOB, лиК'Ого наро(Ду будівни'ка ко­

ЗУС1'ріли

дJlfН'CbKOГO уряду, гл,ав

,З,а,вершуючи /ііі

глядачі.в

ТРИ-, на І(ра,ону площу всту,паютьр,акет­ чення,

о

,с.вя чеон і 20-річчю Перемоги радян-

тяжку

на

у,ваги

I1ротиракеТlI-велет.lі.

мову.

npa€ ~оПеремо:к:нии

ніЇС

ші

бун,у Мавзолею І виголошує про-

ІОи 'Вl~'IИ, МИ сх~ляємо ,голо,ви пе- І . ГовС?р,ячи про істориЧ'ні' З,~lіни ред. св~тлою пам яттю безстр,а'Шни~ . П1слЯ'воєнних років, ДОПОВ'і~ач на­ СIJНlВ І ДОЧОК нашого народу, Я'КІ rauryE, що Радянський Союз перехоробрих.

3

цеНllрі

збори трудящих МО<ЖВИ разом з представни'ками Р,аlдlЯНСЬКОЇ Арм,ії і Військово-Морського Флоту, при-

с'мертю

Проїжджа<машинах

приимає парад.

линовськии

травня в I(peМlJlиBcbКOMY Па. СЬОГОдіні, коли ми свят.к~емо 20-\ ,ніколи не померкне. Вана житиме лащі з'Ї3дJіlВ !Відбулись урочисті ТІ..'ро~?в.ини перемоги у ВІТЧИі3НЯ- у віках!

на

своєю артилерією і танками. Проходить колова ріЗIІІИХ типі!J зеніт­ них керова,них ракет. ЯК і н,а МИ!НУJІОМУ паJPаді, в

20-х РОіКО'~ИН !lе~емоги, Р. Я. Ма-

8

баТl>юів...

J<I~P3JH1'I'B. ~O. година. На площу ВИІ~жає МІ'Н1СТР 060рони СРСР Марша,л Радя'~СЬКОГ? CO~3Y Р. Я. МаЛИНОВСЬКИIІ, Я'КИЯ Поз,до.рови,вши J3IЙСІ,ка з святом

УРОЧИСТІ ЗБОРЛ В IfРЕМЛІВСЬПОМJ'Т ПАЛАЦІ З"ЇЗІІІВ

моїх

десаНТНIliКИ

я:кі ви/з<на'чили перемогу радянсь-

да~Ь!.~юго РО3ІВИ~КУ наш СУСПlль­ нии І держаIВ'НИ'И лад. ПіСJtя'во€~на відбу~ова, дальший СУQпі.іІЬНИЙ роз:виток ~раїни бу""и

мунізму, н,арод'ів країн соціалоіс­ тичного та'оору, ВСЬ'ОГО п'рог'реси,вног':> о1юдстг~а.

Військовий парад в столиці України

(жлаДНИIМ п:роцесоМ. НаРI!ІД'НИЙ і величний б:лока;м'яНаша па!ртіl!l на жовтнево'му і ний І(иї,в ~ місто-герой, місто-

Перший K?~O !'I0a~дy у Велиrкій Вітчизня- листопа,Д'ОІВОМУ (1964 року) Плену- ТРYlд,івник.

Палк:і овації лину гь назустріч коло.н.і, в я~ій L:tYTb Герої РаLJ,<Ш­

ського Союзу,

КОЛИШ<lі па,РТJ.lза.ни

ce,Kpeтar ЦІ( І(ПРС Л. І. Бреж- Н,ІН ВІИ/НІ. . мах. ЦІ( рішуче засудила суб'єкНа ШИРQIКій стрічці асфальту, і п1,дпільншш. Ії веде прос.~авле­ нев. . Великим вождем, ор,гаюзатором ТИіSIЗМ у політиці і кері'ВіНицтві прилеглих до Х{рещ,,"тика ву.l'ЩЯХ ЮІЙ партизаНСblКИЙ генерал двічі Від;значИlВШИ, що овято Пере- І ПО:'l~ов?,р.~ем радянського нар,оду :ООПOlдJа'Р'Сl1ВОМ, прояви зазнаЙСТіВа і площах ч,іткими ~ва,дратами ви- Г'е!РОЙ Р:а,дянського Союзу О. Ф. Федоров. . ' моги на,д гітлер'Ї'вською НімеЧ'Чи- в цlИ .,ВіИ'НІ бул,а .наша сл аВІН а 1 пох:вальби. Центральний I(ОМlітет ШИКУl3iалИ'сь ві'ЙlСl>ко,ві пі.:І.розділи, ною назавжди залишиться .одним з най,більш яск.равих і незаб'утн.іх ~H~B ,в історії нашої соціалkТ1IЧНОЇ держа,ви, нашої боротьби

I(ОМ/У:Нllстична парТ1lЯ. ClПlРЯ'МQВУЄ зусилля партії і народу Пер~мога н,ад фашизмом на H~ те, щоб забезпечи,ти неухильне фРОНТІ KYBa.nacb також наполег- Щдlнесення нашої про ми,словості, ливою п:раце~ мільЙоні.в РЗі~ЯНС~: сільського господарств,а, науки і

вкв

фа ШИСТСЬІКО І коаЛЩll.

чекаючи параду. На урядову три,буку підНliмаю­ тьс'я ке.р.j.ВНИоКИ 1(0муні~Тt!чної пар­ т:ії і у,РЯДУ України.

На марші

училищ,

Юlfі

моряки.

Іде

слухачі IJШСІ,КОРИХ

су:воровці,

могутня

віііськові

бойова

тех­

ніка.

Завершують військовий парад за ТCJiРЖВC1lВО комунізму, Л. І. :ки'Х роБIТНИЮВ, селян, lНTemгeHЦIl культури, матеріального добробуІ(омандуючий війС',«;IХIі Київсь­ ракети. Б.режн€IВ 'від і,меnі ЦІ( кпрс, в тилу. ту робітнИlIVЇВ і КОЛГООПНИlк:ів усіх olюго військового OKPJ'TY .'("3:ЧI ГеУ,рочистий м,арш вій~ь'..: v І(иєві Презцдії Верховн,ої Ра,ди і Ра'ди Вели,кий вклад у перемогу ВНОС- т,р,у:дящих нашої країни. Ва~ливе рой РаідЯНСЬКОГО СОЮ3'У генерал РСР ше раз переконливо 110:<а'338, що Mi'HilCТ'p;iB С паJllКО п{)3доро- .~и і інші н_ароди. і ...кр,аїни а'нти- 3Іначення у розв ',я,занн і цих Пlро,б- ар,мП І. Г. ЯКУ'бо:вський об'їжд-

т,рудящих

ни, наші

нашої

сла'вкі

БатькїlВщи-

Збройні

Си_~и

20-р'іllЧЯ'М історИІЧНІОЇ перемоги. У ві,ЙRі проти

ши13МУ,

з

лем Мlає береЗlневи,й

озвірілого' фа- честю ви~о~али свою велиіКУ виз- IР.ОЗіВИllКУ

говорить доповидач,

Плену.м ЦІ( жає військові піД:РО3:,'І.іли, lІі1 аеть-

. РадЯlНСblКИЙ на'род і його збро'й- І(ПР,С, який розроби,в еКОНО\Мlічно ю сп;~ и ,каже Л . І . Б pe*H€B, 3 о б' СЯ 3 сол(Дзтами, офіцерами і гегрунтоваНІ заходи по дальшому нерала'Ми, ПОЗ;д:оровляє іх 3 вели-

вирі-

вольну

М'LCІЮ ..Вони

подали

бра-

шу,вал:а.ся доля нашої к'раїllИ, май- терську доп'ОморУ н,ародам Європи. . . А'" . б утнє всього ОБІТУ. 'І 311 В ІХ боротьбІ за авободу І

подарства.

оільського

гос-

І

ким святом Перемоги. Потім вйн

" " ~l11Jlflмається

. ~рядову

ц! ТІ

буд'і,вниКів К!омунізму. ;Іа вар­ миру та безпеки народів.

.. на триб}1НУ Після параду на ПіР"l{рашеЮIХ J І 'виголошує ПР')"ІJ'ВV '0 . . ' . J'. по-святков.ому площах 1 НУJІИЦЯХ, Розгром гітлер.івської Німеччи- наЦ'ЇоонаЛblНУ незалежність, до.по_револю~шю п~ретв,~реНIfЯ на ~ІІЖПара'Д В</Д,I{·Рlrвз:оть. ІОН,! бара- в п.арках І .сквер'ах відбулися ма­ ни означав перемогу прогрес:у над могли і ні,мецькому народові виз- наlРОДЮИ aJpe<НI, ЯКІ стались П'lСЛЯ банщики - виховаЛ'.!.І !\ИІВського І сеВІ наРОДНІ гу.1ЯННЯ. реа,lщією, rYMaHlt3M'Y иаодвар'вар- волити'ся від фашизму. ДР}1ГОЇ світо.вої b-іЙ:ни. СУВЩ1U!lСI.кого учР.лища. (PATA~'). С1'ВОМ,

перемогу

соціалі'ЗМУ над

Слава перем.~ги радянсь~?го .~,a:

lII'ракобіосsrм ~lII'періалізму.

роду у Велик'lМ ШrrЧИоЗlІЯЮИ 'J!i1ИIН1

УРОЧИСТІ ЗБОРИ В СТОЛИЦІ J'ЛР АЇНЛ

,ВІТlЗЛЬНОГО листа

На зборах ПРlІ'Суrnі Герої РаДЯlІСblКого Союзу, ветерани фронтовики, партизани і пvддільнноки Вели:кої 8tіТЧИЗНЯН,QЇ війни

І(омітетові

народ

УКАЗ

впевнено

ПРЕЗИДП ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР

=~~ ~~~~:И~:::1~/ !aC::~~:

Про о.го.ло.шення в СРСР Міжнародного. жіно.чо.го дня

КПРС.

Прези,дія Верховної Ра:ди СРСР постановляє:

. На ознаменування. ви~атних .заслуг .р,адянських жі,нок у KO~IY­ Нlстичн.ОМУ БУД,ІВIІІИЦТВІ, В захll1CТ1 БатІ:МЬВЩИНИ в роки Великої Віт­ чизняної. війни, їх героїзму самові~дJЗностіна фрОНТі і в тилу, а -:-акож ВІДзначаючи великии /mGJIад ж'і'IЮК у :ш~цнення дружби між наорода,мп та боротьби за мир, о.го.лосити В СРСР МіжнаоодJНИЙ жіночий день 8 березня нероБОчим днем. . Голова Президії Верховно.ї Ради СРСР А. МІКОЯН_

Секретар Президії Верховно.ї Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ. Москва. Кремль. 8 травня 1965 р.

:культури.

(ТАРС) .

u

Р<f:~ло зустрічають присутн:і поя- НИНІШНЯ весна ву в lliPези:дії кер,вників ~o.мYНli-

кр О к О -

М ПЕР Е Д О В и К І В

надто. за- ни в дві зміни. Цо ко.ЖНQГО агре­

пізиіла. Низька температура І гату своєчасно ПJдвозили картоп­

па-р"ії і У'ряду УlКІр3.їни, Ра,д!я'нсЬІКОГО СОЮ3У, генеофіце.ріIВ, колишн,іх фроні п:аРТИІЗаН'ів, зна1'НИХ лю-

досвід ставав

господарствах нашого райо.ну ця робота затягується. Прикро., але факт, що. навіть ініціатори зма­

З холодними дощами, які супро- лю, механізатори були забезпече­ воджувались нерідко градом і сні- ні гарячими обідами. Все це спри- гання за виро.щення високих вро­ картоплі механізовані гом, безумовно., стримувалн хід ЯЛО. То.му, що. радго.сп за два жаїв «Гоголівський" польових робіт. Однак трудівники . заКІНЧИВ . ланки радгоспу .. Ф б ТИЖНІ по.садку карТОПЛІ б агатьох радгосПJВ вчасно. не с.правились 3 цим зав­ І птахо а рик,

і обла.с1'і.

У,рочисті 300РИ віДК:Рlliває член незважаючи на непогоду, органі- на пло.щі 480 гектарів.

ПрезИдіії ЦІ( КПРС, Перши·Й сек- зо.вано проводять весняну сівбу, До.бре тако.ж о.рганізували по.ретар ЦІ( І(П УКlраїни П. Ю. Ше- посадку картоплі і Qво.чів. садку картоплі керівники радгослест. Від імені Цен'tральнoro 1(0Як відо.мо., В нашому П1'исто.- пу «Зоря,.. Між механізаторами

данням.

Дивно,

що.

вище

хвилює

директо.ра

не

таке

стано.­ рад­

за те,

госпу т. Мехета і головно.го агро­ но.ма т. Роюка. А пояснити це можна лише нео.рганізо.ваністю, адже їх сусіди-бобричани зуміли по.садити майже всю картоплю .

вої:нів РаДЯIНСЬІКОЇ Армії і Військо- зати, що ,однієї картоплі ми ви- боти механізаторів і наслідки вис. і вітлюють В спеціаЛЬНQМУ бюлетні. 80-,Мо poCblКoro Флоту, па:ртиІЗ анив рощуємо понад 7 тисяч гектарів.

контро.лю з боку керівників госпо.­

мітету І(П ~и;ра;ї,ни, ПрезидН Вер-

личному

районі

садіння

картоплі

тут

розго.рнуто

змагання

ХOlloНQЇ Ради і р,ЗlдИ MjllliC1'p'ilВ.i ОВQчів займає в го.сподарствах що.б кожний агрегат щозміни пе­ 'УРСР він палко вітає і ПО3ІДоров- велику питому вагу в загально.му ревиконував но.рму_ В кінці дня .~яє 1іР}lдЯЩИХ ,роопу,бліки, слав,них о.бсязі посівних ро.біт. Досить ска- обліковці ,підводять підсумки ро­

Надто

повільно,

без

належного

П!llРТIІ&ЗНOtк, учаснИlКIЇ<В lFідп·іЛI>НИХ Господарство закінчує зараз по- дарств проводиться посадка кар­ партійних і КОМСОМQ,J1ьських орга- Вчасну посадку 11, безперечно, садку карто.плі на площі 650 гек- топлі в радгоспах імені Щорса, ItїоЗацій з святом Перемоги. мо.жна провести при чіткій орга- тарів. Наближаються до. закінчен- «І(расилівський", «Літківський,. та

Товариш Шелест також сердеч- нізації праці механізаторів, всіх ня цієї

но вітає п.ри,булих на

важливо.ї

ро.боти рад­

Ylрочисті ланок які взялисJi вибороти уро._ госпи «ЗаворицькиЙ,. і «Бо.бриць­

зБOfPИ з об.lltOC1'еЙ республіки Ге- ж • .:.. кий,.. Характерно, що в згаданих роїв РадЯlнськоro Союзу,.па.ртиза-/ a~ 11 в середньо.му по _105 цент- го.сподарствах невдо.взі після по­ ні'в

і

партиза.нок,

представни.юів неРІВ на «ожному гектаРІ.

садки

картоплІ

про.вели

інших. завдати

Така

безтурботність мо.же

го.сподарствам

чималих

збитків.

бо.рону-

I(ПРс.

![

пла.чом, посадку картоплі "ро.водили

І хоч кращі стро.ки для посадки

передо.вих надбанням

механізаторів усіх механізо.­ ваних ланок. Нам треба йти КРQ­ ком передо.виків, які показують справді чудо.ві приклади. В рад­ госпі «Русанівський,. механізоваиі агрегати тт. Чернюка, Рябо.го., Юр­ чен ка та інших змінну норму на посадці карто.плі завжди викону­ вали на 120-130 про.центів. В радгоспі «Заво.рицький" механіЗ0вана ланка т. Турчина ще 4 травня закікчила посадку карто.п­ лі на пло.щі 100 гектарів. ці при­ клади свідчать про те, що при хоро.шій організації праці мо.жна добитись бажаних УСllіхів.

Керівникам радго.спів та птахо.­ фабрик слід пам'ятати про те, що. температура в грунті зараз ціл­ ком сприятлива і для сівби куку­

рудзи. Правильно роблять в рад­ госпі

«Русанівський,., де

ний хід включені

на

по.в­

в робо.ту куку

рудзосаджаJlКИ.

Час не жде.

Рівняючись на пе­

Парті'йні о.рганізації зобо.в'язані редо.виків, ми повинні мо.білізувати

РадlЯНСЬіКОЇ Ap~tiї. ! Так, наприклад, поступили ке- ван?,я площ. Цей агротехнічний подбати про дійо.ве СQціалістичне Під грім овації до почео!Юї І' рівники радгоспу «Русанівський,.. [ захlД, безумовно., сприятиме кра- змагання на польових ро.ботах і президії обирається Президія Ле-. Як і передбачено було робочим І що.му проростанню бульб. кінсько.го Цен-rральноro I(O~liTeтy

8 березня

неробочим днем

Центральному І нення·ми в галузі виробництва і

ИТИ

га.ції війСblКОВИХ 1ЮаСfllН і З'є.дJнань, що носять імена міст У'Кlра,їнської

I(ИЄ(!Іа

ращ!нський

І. ~режlН'Є!В,

(Р А1 АУ) .

3 усіх областей республики, деле-

дей

.......................

Наша па:р,ТlїЯ, сказав нап'рикі'нці

допо,S'і~і това1РИШ Л.

З доп.ов,і!дlЦЮ «20-<річчя Перемо- ня. Тепер МИ НЗll'd'і,чає'мо дальші ги Радя.нсblКOГО Союзу у Вели,К'їй 'рубежі РОЗ8И1'КУ нашої еко.номliки 8tітчизн,тrій віЙil.і» вистуrnає дві'чі і пї!дНе.сення добробуту тру:дящих Герой РЗ!д:Я!НСЬКQro Союзу ком ан- РадЯІН.ської к:раїни. Партія йде дуючий військами І(иї,вського вій- до свого чЕ!ІрІГОВОГО ХХІ 11 з·' їзду. сьК/О'оого оору>гу генерlЗЛ аорм'ЇЇ БезС}1М'НЇlВ'НО, що наші комун'kти, І. Г. Якубовський. весь радяlН,СЬКИЙ народ ПРИ'ЙЗ вели!кою од,НОСТ~Йlfістl<?, учас- дуть дО .3'Ї3ДУ 3 НОВІПМИ т,Р)1ДОн.иrки у,рочи:стих зборtв ПРИИl\lають вими УСПlха,ми, з НОВІІІМИ досяг-

віЙн·і 1941-1945 р.окі'В.

'стичної Героїв ралів і тови.ків

.

,ОТІМ Л. І. Брежнєв го,вОІРИlВ про

весь

-------ЯСІКра1ВIІІМИ електричними ,вогнями сяє оздоблений К}1мачем Жовтневий Палац культу,ри. Тут 8 ~ра~вня вІдбулись У'рочисті збqpи предіСтавник'ів пз.u>"іЙних, 'Р,аД!!lНСЬких, nромад'СblКИ'Х організаціlЙ і частии РадlЯ'НСr.кої А,рмії, ПРИС8'ячеН'і 2O-,рііЧЧЮ ПереМОГlf ра,дя!НсЬtкого народу у Велккій В~'І"ЧИЗІНЯ'Н'ЇЙ

П

нашого

ргдянсьr,і З бр.ОЙн,і CI ..lli, які РО3громили фашистські ОIJД І, пиль­ НО стоять на в а!рт і :натх'ненної пра­

в першу чергу на посадці картоп­

6 агрегатів. Працювали ВО-, картоплі вже минули, в окремих лі.

Необхідно

зробити

так,

щоб

всі сили й засоби, що.б вчасно впоратись з посадкою картоплі і сівбо.ю кукурудзи. Цl! буде нашою діловою відпо.віддю на рішення березневого Пленуму ЦІ( КПРС.


ІІПАРХІЙНЕ життяll

Підсу]\'\kи

НАВЧАЛЬНИй р'ік в системі освіта постійно переб)'lJ!ала в полі політичної освіти успішно ~a- зору партійних організацї-Й . верше.НО. В 313 сем'інар,ах, гуртДОБРЕ оргаНІізували пал'ітнавках і шкалах комуністичної прачан'Ня партійні оргаНЇJЗаці.і заці близЬ/ка 7 тисяч трудіlВниКі'в раДJ'оспів, птахофа6ри;к, підпри-

воду ХQ.1адильників, з-авму то.рго­ вельно.о маШИlнобудування, ста'н­

ЄМІСТВ і буда в нашого райану пііДвищували овій ідейно-теоретичний р'івень . Чому навчилися вО'ни, що

цїї Бабрик та ба,гатьох інших. Це дало відчутні результа'l'И. Наз'вані підпри.мств.а дастрокова за,верши­

взяли НОІЮГО, я,к застосовують ці Зllання на виробництві? Аналізуючи виступи на підсумкових заняттях, яюі проходили з 15 по 20 .квітня, можна з певністю

ли виробничу чатиримісяЧ'ну програму, добилося значного ЗНJJження собівартості і паліпшення якості продукц.їі. В 17 гуртках і сем'і,нарах, СТІВО­ рених при ПЗРl'комі рад,гоопу ~Me­ ні Кірова, на,вч,алося 316 ком:уні<с­

з

актуальними

паліТИЧНИМІІ

чі,в на Т'Ворче заовоєння програмо­

процесами сучасності, робили ,вис-

ВОГО'

нов,ки, внаси.Jш прапозиції щодо практичної діяльності овоїх колек-

ністів Ф. Луговськога, Я . Яки­ менка, без.парті,Йних В. Як'уші,

Тllіві:в. Слід

К. СИ11НИlк,а та і,н,ших відзначалися глибокИlМ, РОЗУМ~'ННЯ;М теоре-

відмітити, що

ці

Bi.rJ<noB~IДi

матеріалу.

Ві,дпавід,і

не були шкаЛіЯРСЬіКИМИ, в них від-

тичних

конюретність. Слухачі аКТИIВ'на доповнювали ОДИН одного, ВИСЛОіВлпвали Сlваї Міірк)'в'8'НН'Я про перетворення в жит-гя рішень березнооого Пленуму ЦК КПРС, пра праведення в 'наЙкоротші СТРО'КИ

Активно, на висо,кому ідейному рівні пройшли підсум,кО'ві занятl'Я в сем,інарах при партійній організації СеМИIПОЛіК~В'СblКОЇ птахофабрики. Слухачі у СВОЇХВІІСТУп.ах ПОВ'ЯЗ)'lJ!али питанн,я теорії з

ЧУ[Jалася

самостійність

ПИТlань,

ко,му­

конюретніСТЮ

д;умок, змістовністю.

весняної сіВ' би, паліпшення роботи

і

ПІдведено

чі,в пропагаНідИ'Стів у ДOBeiд~HHI га,ряча пора. Тут розпочалися екрішень нашої партії і уряду до ззмени з політичної еконо,мії . 3 кожного трудівни:ка д,али . пази- 69 слух,ачїlв, які їх складали, 42 ти,вні наслідки. 3 почаl'КУ року одержали ві,щмінні оцінки . Це ре­ на птахофабриці адержа,но ззоо зультат систематичної, напруженої тисяч і продано державі 2700 ти- .ро6О1'и над опанувааням П.рогра­ сяч ШТУІК яєць. Колектив бареться МІ()!ВОГО матеріl8ЛУ, копіl1КОЇ_ підга­ за зниженн,я собів.а'ртості П'рОДУКцїі. Наприклад, на виробництво аднаго десятка яєць витрачена 63 КОІпійки, таді як планова собівартість становить 90.

З18ИЯТТЯ

В гуртках

політичної

aCi!'iТII допомогло слухачам С. БуСI(ззати, ща час не ,прайщов м,аlрла ху, М. Корніє,вському, М. СаВна. П~реважнабіл!>шість слухачів ченку, І. Герусу та 6агатьом ін. виявила г ли:баке разуміння ТеО- тів і безпарl'і.йних. ПіДСу1м,кові ШИ,М стати кращюlИ механіЗ!8тареТJJЧНИХ ПlІтань марксистськазаняття пока,зали, ща пар1'ійні ор­ ра_\fИ. В ці ДНІ на весняно-пальоленіНСblКОТО вчення. В свої,х від - ганїзаu:і.ї 'відділків зуміли націли­ вих рабатах ВОІІИ систематично повідях вони 'вміло пов'я~вали ти рабату проп'аган,дисті,в і с.1уха­ перt>виконують. ЗМ'lнні за, вдання . Їх

Можна

СМ ІЛ И'ВО

ск;азати,

що

товки. На жаль, є чимало с.lухач·ів, я.кі мають ба.гато пропусків лвк.ційни,х і семінарсь>ких занять. НаПРИl(лаc!J., Г. Пи,к;ман, д. Топчій, А. КоліКОіВ

з за,воLдУ

залізобетонних

промис­

ЛОВИХ конструкцій, В. Шабанов, І. Балюк, Т. Шейна з лпварна­ прокатного заводу, Є. Пустоход з \!остопоїзда N~ 814, Б. ГРНСЮК, С. Саловйов, Г. Боровсь'ка, А. Мін­ дал ін, ~: Єрашенко_ з за~оду по­ і РОШКО[JОІ металур.гll ЗОВІСІМ ~абу~

виправлення, щоб не допустити помило,к при комплектуванні сіТЮI палітичної освіти в даборі і роз­ становці

рів в ці,

З<а~ріпити

на

І

'віду.

паРТІИНИХ оргаНlзащи ПІДприємств, де працюють ці TOB:\PH:IJI, своє­

ВИЩОЮ

формаю

b-ивчеlfНЯ

,мар.к<:истсько-ленінської теорії є вечірній )'Інilверситет марк­ сиtЗ<му-ленінїJЗму, філіал Я1кога пра­ цює п:ри Броварському раlйщші партії. Кажнаї середи йога ауLдИ­ торії за,ПО8НЮЮТЬ понад 100 слу­

практичним виконаlfНЯМ взятих со- Хl8чів. Доовідчені

викладач~ сто­

да

ц~oгo

часу

ще не

ек'Замеmв ..• C~к;peTapI ж

ЗАРАЗ я'>.!

,:rарТіЙ'НИМ

раиону,

не

арганізаці, nаючи

часу,

потрібно ще раз детально праана­

достро'кове

виконання

ВЗЯТІІХ

завер­

г-·-·кр·;щ~'-·-

ча<:но не ПОI~іlкавиЛІ:с.я і не ПРО-. контр-олювали, як 80НИ підвищу­ ють овій і,деЙlно-теоретичний рі­ вень.

ДОС9ід.

А. МОРО3, завідуючий кабінетоМ' політ­ освіти Браварськаго райкаму КП України.

більшість організацій райану ус- ситету, ПРОIlУСТП.ЛИ б~гата лекЦ1И, в.аI!lСТЬ

набутий

соці,аJ"lіСТИЧllIIХ зобов'язань шальн'ога року ceMllpit~К!I .

пішна спра:вилася із завдаинями Ma~b в~лн.ку акадеМІЧНу забарго­ ної аовіти і н,абула певно,го дос- склал.и

кад·

навчальному ро­

Хоч на,вчаннязак,інчнлося, але не маже бути й мови про по­ слаблен'ня політичної освіТІ! l1РУ..1Я­ щих., Всі слухачі семінарів і гурт­ ків, пропа·га'ндисти ПОВІІнні lІести в маси н,абуті знання, широко проозгувати рішення березнев,ого ПлеНУІМУ ЦК КПРС, :llабіліЗСВУВJ­ ти зусилля п'раlиі'ВlІІllкі:в раДГ"::"іl'ів ,і птахофа<БРIІI<, підприєм:ств і будов

ли, що ВОНИ є слухача·ми Уl!lве~.

на,вчальнага року в сітці політич-

пропаганди<:тських

1965--1966

--,

,

ЗАВОДСЬКІ СТІННІВКИ

f

На Брав.арському за'воді тор­

лізувати піДСУМКIІ занять. Зверну­

говельного стаJЮ

недолі,ки, тва'ринницblКИХ ферм і піднесення ціалістичних зобов'язань . Тварчи.Й личних вузів читають для них ти осабливу увагу на допущені ПРО11ЯГОМ навч,альноlO добробуту радянських людей. Все підхід да вивчення nрограмово,го І кша.ліфі!l<овані, ЗМlістовні лекції. це с'відчить про те, що політична матеріалу, а,КТlIіВ'на участь слух.аУ вечірньаму уніlверситеті зараз раку, на!креслити ш.~яхи для їх

М~ШI!'НОбуд)'lВ~-ННЯ!

l'радиЦ1ЄЮ

nравоДИ'l'И

ЩО.РІЧНО і

конкурси

Іна

кращу

цехОІВУ стічіну газету. КОlНіКурси і ще

біЛblШе

аКТИlВізvють

діЯ,lь-j

ПОМЗІІ1ають

ПОЛ;nШУ63ТИ

зміст

ність редколегШ і р'обкорdв, до­

дянського Союзу С. Ф. Микал. 3 словами гарячої подяки від

С'ВЯТК'ув БРОВАРЩИНА

імені нагороджених виступнв В. І.

Давно вже районний Будинок І Тепла зустріли присутні приві-' вручають ордени і медалі. культури не мав такого святковаго тання райкому КП України та Слово одержує секретар обко­ вигляду, як В цей вечір. Тут райвиконкому трудящим раllону му КП України П. С. Лободін. Він

урачисті збори представників тру- в зв'язку з святом, яке зачитав оголошує, що за рішеиням ЦК дящих, присвячені святу Перемоги. секретар райкому КП Українн КПРС і Ради Міністрів Союзу Місця в .президії займають чле-

ни бюро .раЙкому КП України, ви-

В. Лемпіцькиll. Комуністична

партія,

Радянсь-

нагороджені іменними

золотими

3 великим піднесенням до скла- дИ СРСР про нагородження почеснаї

президії

обирається

ших -земляків,

що

на-

відзначились

в

жав також наг.ороду

Герой

Ра-

всіх

трудя­

На закінчення відбувся великий

концерт самодіяльних артистів.

РСР всі Герої Радянського Союзу

КОНКОМУ районної та міськаї Рад кий уряд високо оцінили героїзм годинниками. Один за одним одер­ депутатів трудящих, Герої Ра- і мужність славних снн.в Батьків- жують нагороди Герої В. І. Кули­ дянськога Союзу, учасники парти- щини в боях 3 німецько-фашист- ков, Г. Л. Ступак, Ф. К. Бенде­ занськоrа руху, заслужені офіце- ськими загарбниками. Огалошує- бера, В. О. Колонов, Г. А. Голу­ ри запасу. ться Указ Президії Верховної Ра- бовський, О. Д. Воробйов, одерду

Куликов. Учасників війни і щих вітали піонери.

• • •

травня у місті і

8 йону що

на

братніх

віддали

свободу

і

в селах ра­

могилах

CBb€ життя

за

незалежність

воїнів, честь,

нашої

Батьківщини, були покладені він­ ки.

травня

9

масові

повсюди

гуляння

відбулися

трудящих.

рокавини

М. Молочка.

Батьківщині. 6вдокія Plаси.півна Безсмертна! Це очолювана нею ланка н,апередодні війни прославилась рекордними вражаями картоплі не тіль-І ки Ів 'Броварському районі, вся Киї.вщин.а знала славних труді:В­

річна нули руки Це ший

Па 409-639 цеНl1нерів гектара збирали вони.

Безсмертна саюзної

була учасницею Все­ с.іЛЬСl>кО'гооподарської

виставки,

рук

всесоюзно.га

ста­

рости Михайл!а Івано'вича Каліні­ на одержала арден «Знак поша­ ни».

Рідна

українську

гітлерів.ські

Дусі

Ди.мерка

землю

заnaрбники.

Безсмертній під

-

п'ятою

Велика окупан­

тів. Як у пороховій бочці, відчу­ ва:.lШ

вороги себе

тут.

То

виса­

джена у повітря залізниця побли­ зу села, то лущені під укіс воро­ жі поїзди. 318 це гітлері8ці три­ мали яlк залажників комуністів, ком,сомольців

і

а'кти в'істі в

... ЦеЙ день мешканці Димер'КИ

залам'ят.али,

села .

Великої я,к день

Сl'рашеннога злочину фаШИСТСЬК!IХ окупантів . На центральну площу

вони зігнали МОЛОДИХ, стариків і навіть дітей. На їх :Jчах фашипи

стратили

2

галову колгоспу

НОВЕ

лреДСТlаnлеН1

!, ки: І і

ОпераТИlВна! Не подооається

-::-

ки,и малюнок..

і

І

Це вдало, влучно.

ПіДСУМКIІ ОТляду

мені та-

~

підводять і

; сеюретар парті.Й'наго бюра за- 2 ВОДУ І .

Притула, член ТІІартій-'

ного бюро І. Ряби'Й, начальник! З3lВОДСЬКОІ

СТІННІ&КИ

ни

докладна

зу,пиняютьоя

на,

висаку ЯJкість продущії, шири- ~

чинити розправу, ,коли до м,атери.них грущей ПРИ'І"о:ртаєтьс'Я дво-

на

що

ряче вітають нагороджених, яким

тю дові'в вірність своїй рідніЙ Комуністичній партії, любимій

ось

IfiСТI,ННIВlКИ,

і сьогодні на огляд. Чути реплі-

реДОВIІЙ

райвійськком І «3а бойові заслуги». ПРИСУТНІ га-

десятки інших. Дійшла черга ДО галубоокої Дусі. Люди ще більше жахнулися. Хіба моглИ" фашисти

Та

маистри

• том,у, як стjин,а преса п' ідпри- І ~ еЩ:Тlва доп-о,ма,гає шири:!"и пе- і

ПОіВідь про адну З ТИХ, хтО' у 'МИРні дні ви,сако підняв прапор соц'іалістичнога змаnання, хто емер-

прийшли

І

відвагу», К. К. Гулякевича Німеччиною, з, та О. П. Шевченка - меда~ями

перемоги «3а

тн

П.

ЖИТТЯ

11 травня І9б5 раку.

М.

ГаЛIIИ!ка ... Фашисти відкидитину у наТО8П. 3 рук в передавали її селяни. була стр,ашна картина. Пер­ раз зірвалась BipbOВlKa, зір­

досвід,

рух за

цю,

йдетьоя

і

боротися

ко~унkтичну

УСУJвати

танн,я

наявні

ПІРО

за,

пра-­

недоліки.

неви'рішені

діяльності

ПІІ-

окремих

РЄiдJколerіЙ.

І

j

ПереМОЖЦЯIМ~ К?Н1К:УРСУ В1І3- ~I

на:на три краЩІ СННН'Ш'КИ. Пер­ ,ше місце присуджена rа.зеl'і «Металіст» І , меJOанічного цеху (Реіда'КТО'р М. Оонач) , друге -

Рооповідь про неї не маже не -каЇ Ради Н. Губську та І . Євту­ СXlвилювати будь-кого. Бо це роз- шенка, камуніста- С. Бардаша і

з

начальнИ1КИ

«МаШИlноБУЩ\іІІНИК» В. Пац. Ва- і

..

з

ВІСТИ,

і цехі'в, активісти преси. Вони з ',' i~Tepe:co~ РОЗl'лядають числе!!: l'

аднага з ні.дділів ~. Тат.У'Р,. ре­

є ~=~~~~~I:~p:::~Cl

ниць . бульб

агітпункт пере­

І повнений. Тут па'ртійні, .кОМСО­ }, М;ОЛЬСЬіКі і ПРОфспіЛ~ОВі .~кти-

дактор

20-1

історичнаї

над гітлерівською якою виступає

r .. 'за,вадськиЙ

D ..........,........................................................_ ........_ ........_ ........_ ......_ _ _ __

Президія ленінськага Центрально- боях за Батьківщину: В: О. Кри: га Комітету Комуністичної пар- вашлика орденом ВlтчИЗНЯНОІ тії Радянськага Союзу. І війнн 11 ступеня, О. О. Крнва3 неослабною увагою слухають шлика-орденом Слави ІІІ ступе­ присутні доповідь про славні ня, К. Г. Дзюбенка - медаллю ті

стіНlfіво.к і їх оформлен'н~.

tгазеті В цьом'У році броваРСЬКIІЙ за!вод «Торпмаш» почаіВ ВИПУ'окати і відправляти ІВ різні міста України а'втам,аШИIНИ «Побутов:і послуги», призначені для ріЗІНИХ виїзних ма·Йстерень.

На фоro: начаЛl>никвідділу зб уту К. М. Лещинський від:п)"Ск,ає 3і!'томашину начаЛblНІ1Іюві авторемонтних маойстерень мі.ст,а Заlпаріжжя І. Ф. Артеменку. Фото А. Козаа<а.

слюсарно-складального

f

І цеху N~ 2 «Металіст» (редактар І п. ЄрафеєІВ) , третє.....,газеті за-

r

І готівельного пальник»

rбаЙ~ИlК).

цеху

(p-eдaIКТOp

«Шта'МіПу-1 Н.

Боско-

Ці ред!колегії Віщзна-f

!чеНІ прамюта~lИ. ! К.

І

ДАВИДОВ.

J

_-....-.

~_._.

~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~.~~~

ЗУСТРІЧ З ДОЧКОIO ЗНАТНОЇ ЛАНКОВОЇ ~~~HT~:~~?~~,~:a:::~b ж~и%~:\ ~~~~ вала~ь lвона і вдруге. площа.

Тільки чути

3а,вмерл,а І родилась

ТИХИЙ

шепі'!'

і

прикрасили

Вели, ка чудові

Димерка. новобущави,

цю, про те, як pi,дJHa

Ії Дзвінко, бадьqро і

т,а СХЛИП)'l[Jання жінок. Та,к про-' стала вона ще кращою, ніж була ._~ щалися вони з своєю УЛlVVленаю да війни. .

Комуністич­

і схвильoe&ftо1 иа партія і Р.адянс!>киЙ уряд пік­

лунає голос голови ради .Щр)'ЖИНИ.

Товари,ш старша ПІ'онервожата, піанерська дружина імені ' пра-

_

ЛYlва,ли.ся пра неї, дапомогли стати

на

шлях

самостійнаго

життя.

Дусею.

- Спасибі, дорогі товариші, чи на робату, жінки та діlвчат>а'l смертнаі до здачі рапарту гата- ска'заJl1а на закінчення Галина

і

Лине ,над окалицею пісня пра ,1ан-

ва! . .

,рої,ні КиївщИl. НИ.

ли

І ось Bi;PbOlВKa накинута втретє 3 гордо піднятою го-

востаннє.

Ідуть ,вулицями села, посшшаю- сл,авленаї ланкової Євдокії Без-

Іванівна, -за вашу увагу ДО па-

.ІОвою 6вдокія йосипі' вна вигук- каву, і чути ~ тій пісні н_евмиру-І Завм~рли ряди піонерських за- м"яті моєї матері. Баж,аю вам нула: щу душу ДУСІ БезсмеРТНОІ ка. 'IСl'КИ, знатиа-І ланкава-І, ма·и· ст- roншв ..Затамувавши подих, слуха- великих успіхів. - Прощайте, люди добрі, про- МУНI а ВИlCоких врожаїв, сл,а'вної ге- Ю1:Ь ДіТИ опогади диреКТОр18 шкоПід бурхливі оплески присутР щай, любима Б аТl1юі,вщ и'но , YKptaїно

В.

Пиндюри

про славні д,іла

ніх

Галину

Ilванівну

прийнято

в

. . Ні, не забули у Великій Димер- ЄВlдокії Plоси.пі,вни, про її скром- ряди почеаних П10неРІ'В ДРУЖИil\И.

рідна!

··б·ОПУСтіла пл,?ща. Тільки біля ці Євдокію йосипівну, не забули ність, простату, чуйність до лю- ~~::а~нВиСці~ д~~~ ви~~~:~;~.а ~ooc:~

ши' енищ, де гоидалося тіло знат-

її на БРОіВарщині. Ії ім'я носить

-

наї лан'кавої, щось чор-н,іло. Це бу- піонерська дружина Вели'ко.димер- деи.

ла Г,алин,ка, дворічна

Галинка. ської восьм'ирічної

Не розуміючи, яке страшне ГОіРе

ШКОЛИ, ім'я

випало на її долю, дитина повто- Безсмертнаї IІ'РИQВаєно рювала:

.

Броварської

восьмирічної

-

Ми можемо гордитись .!ИМ,

що наша ~ружина

насить ІМ'Я

сказала: -

Дорога

Галино

IЕанівно,

прийміть від нас скромний пода-

дружині БезсмеРТНОІ, -каже т. пиндюра./ рунок і запевнення в то<му, ща ми шко..1И

_

Так вип'равд.аєма ж ц.ога ста-

крилатИ!ми

опра'вами

помиожимо

Ng 3. Саме тут, н~передодні вели- раННIІМ навчанням, зразковою по- сл,авні тради.ції тих, хто віддав Тиха НЗ,ВІКРУГИ. НіхтО' невід- КОГО' свята Пер~моги, відбулася ведінкою. с·воє життя за нашу БаТЬ'l(івщи-

_

Хадімо, мамо, додому. . .

гукується на слова Галинки. урочи'ста ліиій.ка, присвячена зуСлово надається дочці Євдокіі ну. ПіQнер~. ДРУЖИНИ iMe~i Євдон:ії люди забрали дитину, виб PlОСИПЇlВiНИ ~ тепер вже Галині Б ез?м ертно І , ко,мсомаЛЬUiI ШКО.1~ Добnі ... стрічі юних ро'ва,рчан з дачкаю у о завер ав а и JOов.али ЇЇ, дали їй путіlВКУ ,в життя. незабутиьої Дусі. ... Минули десятиріччя. я.к сатні ...Стрункі піонерські РЯДИ. міС1 і сіл нашої Батьківщини, від- В центрі - ПОрl1рет Безсмертаої.

1в.a1ltї'Вlfi. Так, це та д;воріч,на Га-- ~ШІШН линка, на очах якої була страчена РІКц'

її любима маТІІ, ЯКУ дитина в тай стрвшний день кликала додому.

шать

н

'І .~bH И

е була незабутня зустріч. Д. КАЦЕНЕЛЬСОН.


е

••

е•••

,

,

•••

".

, ••

,

•• ,

. . . . . . . . . . . . . .

..

.,.

.

'

.....

••

• •1

КАРТОПЛЕЮ ВПОРАЛИСЬ

3

цЮ РОБОТУ ми ОРГАВІЗУВАлИ ТАК: До посадки цієї культури го­

ністю впорається з цією робо­

тувалися заздалегідь. Насам­ перед подбали про підготовку

достатньої кількості високо­ якісного насіння з тим, щоб на час польових робіт не мати через нього затримки. З цією мстою у березні і на початку квітня наші робітниці перебра­ ли і посортували 1500 тонн картоплі . Пере'д посадкою до­ датково ще раз перебрали її, а великі клубні порізали, обробивши посадковий матері­ а.' розчином селітри і супер­ фосфату. Добре підготували також і грунт, внісши туди велику кількість добрив: на кожен з 340 гектарів внесли по 40 тонн гною і компостів, а на решту 140 -внесли під культивацію по два центнери аміачної селіт­ ри на гектар і по півтора цент­ нера суперфосфату. Шд час садіння знову висівали міндоб­ рива в рядки ло 50 кіло­ грамів селітри на гектар.

Роботою здружені

Та найбільш напруженим і найвідповідальнішим періодом був час посадки з 28 квіт­ ня і до ,10 травня. Це було

!Ван СіIР иИ 'NL Петро Теплюк - ЩИірі неj»()ЗЛУ'Ч'Нlі ДJрузі. І здружились мни пі:д ча'с работи на OIДjIfOMY тра,к:то'рі. На .щnгях ВorдaHiBcЬ'K' O'Ї шаХофа;брИlКИ ї,х :за ліз­ н,ий « '1iiI'НЬ» п:р;щює уде нь і В'ночі .

ВИlКОlfYє пщmи виробітку ,на

центральне

К ажн и;й з хлопц ів

Фото А. Коза'ка . ~~~~~#,~~~~#~.#,~~~~~~~~~~~,~,~~~,

ПЕРШИЙ ВІДДІЛОК ПОПЕРЕДУ роботи

в

pa:дrо оо,і

у ,рО'зnалі .. На;став чаё, ІООJfИ

'І'рооа ма.юснмалыl'о Ha'II~ сили, ти

рщfонально

котну

,вюк,орис:та­

х'вилИ!Ну

для

того,

Щоб у найстисліші С'ТIЮКИ за­ вершити

В~lНя,"і

,])()6оти.

Але

ЯlКЩ() ПРОС:rJ'РдJКу;вати за Jl'кістю

і темпшхи рооі'т в 'розрізі 'від­ дiJIКЇ1В і бритад, 1'0 вrIaдaє

у

вічі

не

зовсім ,приваблива

ка'ртина: невсі ОДН1lIIWВО лра­

цюють, х'()ч В залежності 'від Н1tвантаЖ8НН.я таспеці'алї:зщіі' мЇіЖнwми 'piBIf~'dipHO РОЗПl}Ді­ Л6ні і

rexlJ1Ka,

і ЛЮДИ.

Найк,раще оп·ра,.ви Й~У'ГЬ у відщлку ;м 1, ЯКИЙ ()очолює МИlК()IJlа Lван,ович П,ру!щкий, і в б,рига:дах цьо!го відділка, де

.лuсти з рал'lОСnУ «БобриЦЬ1іUU» ЗА ПЕРЕВИКОНАННЯ ПЛАНУ--ЛОЛАТКОВА ОПЛАТА

центнерів картоплі. Тракторист Петро Гришко і машнніст агре­ гату Костянтин Комаровський при нормі 4,5 гектара садять

Добре працюють тваринники нашого радгоспу. перевиконали

молока

Вони

план

за

надоях

квартал.

Жердівський відділок, наприк-

. лад,

надоїв

понад

ництво

надпланової

продукції

бухгалтерія відділка нарахува­ ла тваринникам

1827

карбован­

ців додаткової оплати.

Це

великий стимул

-

для

робітників. Так, доярка Мотря

Макаренко одержала 92 карбо­

ванці, Тетяна Ячник 122, Наталія Боровик 136. Ско­ тарі Роман Кузьмик та Іван

Вітров по 57 каРбованців, а Микола Гега і Григорій Віт­ ров

по

-

бригадир фер­

107,

ми Іван Ягола

-- 85

ців.

карбован-

\

Додаткову оплату за надпла­ нову продукцію одержали тва­

ринники

і

двох

інших

відділ­

ків радгоспу «Бобрицький •. Те­ пер вони ще з більшою насна­ гою працюють, добиваючись дострокового виконання річного

зобов'язання по

ронування

надоях моло­

гектарів. Якість розпочали

бо­

площ, зайнятих під

картоплею.

завдання

556 центнерів молока. Відпо­ відно до рішення березневого Пленуму ЦК КПРС про мате­ ріальне заохочення за вироб­

8-9

Механізатори

значно

по

перший

щодня .по відмінна.

ВИСОНИЙ ПРИРІСТ Марія , Нилівна €Лфімова трудолюбива жінка. Тривалий час

вже

працює

вона

телятни­

цею на Жердівському відділку. Щомісяця від закріпленої групи -53 телят-добивається висо­ кого

приросту,

-

одержала зарплати

173

кар­

бованці, до того ще і подяку від дирекції радгоспу. її

Сумлінно працює на фермі і чоловік-фуражир Василь

Іванович €лфімов.

ТрудОЛЮбиве, хороше подружжя €лфімових, його шану­ ють в радгоспі

і

селі.

І. ШВАЧКО, позаштатний кореспондент.

вико­

На всю .площу 480 гектарів було виділено шість картопле­ саджальних агрегатів. Денна

-

норма кожног(\

4

гектари.

Агрегати працювали у дві змі­ ни від шести ранку до піз­

.бри.гаДП'j)a. ми Д. П. КОj1нійко та І. М. І\о, рнrЙ!ю()о. Тут Уlже по­ оіяно 90ге:ктарі·в о.Цноріч­ ' НИХ тра'в, 230 ЛЮПИНУ на сил()ос і майже по.10'ВWНУ всієї картоплі л()садженої 'в pa,wocпі. ШВ'ИДК() готується грунт [І,Ї'д . сіБбу .кукурудзи та КOijJ­ NОВИХ буряк~в.

нього вечора. якщо

кожен

Ми з

підрахували,

них,

І

впорались. Правда, не за а за 13. Це сталося тому,

10,

що кілька днів з них були непогожі. Доводилось працю­ вати по півдня, а то і по кіль­ ка годин. Були випадки також, коли

то за

10

з

ладу

саджал­

механізаторів з тим, щоб пе­ рекрити втрачене. В окремі дні вони садили пО 50--60 гек­ тарів, у півтора раза пере ви-

,

конуючи

норми.

Треба віддати належне трак­ тористам І. О. Варичу, П. Г. Чернюку, В. М. Рябому, П. М. Юрченку, І. Д, Костирі і ін­ шим,

котрі

добре

постарались,

щоб' якісно і в стислі строки закінчити цю важливу ді"янку роботи. Ми виносимо подяку сьогодні також шоферам М, П. Божуку, Г. І. Ханбіру, трудів­ ницям Г. М. Карпенко, Х. М. Топіха, Л. Д. Шпак.

Слід

сказати,

що

немалу

роль зіграли і добре налагод­ жені побутові умови, зокрема, вивезення

в

поле

смачних

лею,

а сьогодні, коли грунт нагрівся до 10 градусів, ми приступили до сівби кукуруд­ зи. Площа 550 гектарів. Сі­ ємо її двома навісними і дво­ ма причіпними сівалками. Вра­ ховуючи високу активність тру­ дарів, ми закінчимо посівну не пізніше, як за тиждень.

М.ХАЗАН,

виконуючи

директор

радгоспу «Русанівсь­ кий», В. ДЗІНКЕВИЧ, головний агроном.

днів радгосп пов-

~-----------Як;о: вич ХРО)lещь і багат:о ін­ ні о,двезе його до раtiошFOЇ ших.

Чим

же

по,яснити

такий

ри'Гм і зла['од:же'Нlі,сть? Тут ор-

га­

рячих обідів, у півтора раза дешевших, ніж в їдальні. Вчора покінчили з картоп­

норми, посадить за світловий день по 8 гектарів, а разом-

48,

виходили

ки, Зате в цей час з подвоє­ ною енергією трудилась решта

каРНlі. JН'аіюше віддіJllка

кажучи,

лі-

керІЇtВНИ1ІШ

Р' ООYJміють

люде' й,

Одн.очасно \3 польавими проООДJfТЬС'Я 'ро60ТИ і в садах ДИ1(жуваШfЯ і БО'РОНУIВання м>іжрлдь, ПРОПОЛЮВaJlfНЯ суниці,

ганїЗ'ОlВано дійове соціаліlСТИЧне 3ІМаrа:ння. Ке'руючий і бригадwри не КОоМаН)д'УЮТЬ. людьми, ЯІК це є ІЮД~КУДИ, а

і,Дуть їм завжlДИ ,назустр,іч. А ·І\ІОЛИ та'ке чуйне СТWВIЛеН'INI, то і люди охоче ви ко'Н'ують вс,і Їхні розшорядження.

саДJЇIН1НЯ ві'l1РО'Л'()МПWХ ,ПО'ЛО'С, вше,сеl:Щ1Я мrіачної ВОДИ піlД по-

yrміло лрацюють і жив}"Гь З ІНИМИ одними інте'р~сами, не

А Я'К бути з хапутами і неро,бами, я~'Ї ще є, на .жаль,

C'~B ку;курудзи та б'}'j)lЯlкііВ, ЩЮIIЮIДИТIiСЯ б.1аГОУСТРЇЙ на

Бlh}~МОВЛЯТЬ, К'0 .1И роБЙ"mwк 3іВертається в якійсь о,собис-

дженість в :работі, ДИСЦИJ!шіна' і ,поряд()о!{ )І : YCI>OMY.

'І1ран~пОіРТ iдJIЯ ораНІКИ горо,д'ів, завю'зять палиІВО, доп,ом·шгають РОWТНИ-

6ри.га:дних Дjвopax. На ві.дділку 'вїдч'ушаєтьс'яри'І1М ,і злаг,о-

НаЙб.ільше Jвід'зшачаються 'на цих рооотах лаIl'ка Ол~ксtaіЩlIJРИ Микиті:ВIН.и Бу,ря", тршктори:ст

тій Clправі. ВОІ НИ 'Вlщіляють

в ЦЬ()l~ ЗдJОIРОВ'ОМУ К'оле,I('l'lші? ТаІКИ~l СJIН)'J\.ОЮ тут НЮlає, та'І;ИМ тут не шлу'рать. А це теж має неа.БИЯіки&і ,ВПЛИіВ на

'KДIМ іПРИ;tба'f"И 'корми, іНа,віть дmюмrurають р.озв'язати, 'К'МИ треба, ci~H~i!Hi КОНфлік'ти. я,к-

мог.то не ПlOзначити,сь на тоМУ, ЩО Вlщ,цілО'к заЙ~lає пе'рше мі,сде 'в з· магаНJJі.

о'рга'ніза,цію праці j ДИЩИ1пл'іНУ. І все, за'гало'м взяте, не

Мwкола ГаВРИ:JЮВИЧ

Житwна,

щО ХВОРИЙ по'rpебує кваліфі-

рооmниця

Рома:н.і:в-

КОВШIfОЇ ~щд,ичної ,[fOlпомоги, то

головний агроном радгос-

т,

пу «Требухівський».

Феодос.ія

на Куць,

тракт()рист Михайл{)

О. ХОЛОД,

.

Пруд:ки'Й на власній маши-

~~~~~~~~~~~~~~1~~~~~~~~~~~+~~~~~~~

-

святу

перевиконуючи

взяте зобов'язання. В минуло­ му місяці ,вона посіла в радгос­ пі перше місце - мала валовий приріст 1120 кілограмів живої ваги, або по 700 грамів на кожне теЛIІ за добу. В резуль­ таті і заробіток в неї високий

на

нання якого була спрямована вся масово-політична робота партійної організації та · адмі­ ністрації радгоспу.

120-130 пр ()ценrгів .

На ' фото : І. Сірий та П. Теплюк .nід ч,ас п е резміни .

Польові

завдання,

тою.

ПриеміНО YlСlВі\'.l;омлювати ро6іl1НИЦ:ЯIМ цеху ;м 2, ЯІКИІ~І ке­ ,рує учас'НИ'К ВеЛИIКОЇ ВіТЧИIJНЯ1Ю.ї німни В. ХЮlЬ!ко, ~з завощу еле;К'11)(угеX'lJ'і'ч;них

.В'И'робіIВ,

П'Olпwroм

Ла:МlПИ.

У

дeНlH()IГ'O

СААЮТ тру довии сцеН'Ilні сшітиЛІIНИКИ гО'рять В БУ'дИlНlках ТРYJДЯЩИХ, клубах, ВУ'ДIfJНlКaJXКУЛЬТYJРИ та інших культурно-побут~и:х закладах .

що

Їх 'П}ЮДУ'lщія Ко(}РИ'СТУЄТI>СЯ ши­ раКJljМ

u

населення.

ClВітл,а, яюі

День ПеремОІГИ колектив це­ ху

віДі3начи'в

наlН'ІІ'ЯlМ

ус'ПіШНИ~1

вико-

зоб()в'я:за'нь.

взятих

рабіl1ниці

перевиконують

нuстиtffЮЇ

пр~ці,

Оленvсш!{Дра

IШМ),'Н11етич:нI()ої

ПЛ<lIН ЧОТWРЬ'ох мїСЯI.\ІЁв по ВИ­

ця Юда

пуеІ(.У lВалової

Л3J~ІОП денно'го

люють

викО'на'в

баll'ато ВУЛИЦЬ сто'лиці

УКРilї:Н1И та ряду

і,нших мЇіСТ

на

104 проценти, а

по IПРОіДУlІИ'lШІЮСl1і

праці :на

Нj,коленко (JклаіДaJННЮ

103~6 процента. РоmТНИIКИ та

роопубліlКИ, акрашві

О.

я:к'у

Кирій,

CtКЛaJД!ають евоімиру'као,ш ТРУ­ діlВ1ниці, у вечі'lШій чаСОС!Біт­

ПРОДУКЦії це'х

но:р­

МИ і з перших ДlІ!і'В травня. Ос,обливо Вlд~начаються в ро­ боті 'І1рудj~ilиці 6риrади КО)ІУ­ очо.1ЮЄ

Уі\арниця

п'раl.\lі

На/гага,

паяльни-

налаД'ІИіК

св,ітла

Лео'н!ї,Д

та слюсар

по їх

Василь Воrp,обеЙ. ВОЛОДИМИРОВ .

ка.

у. МЕХАНІЗОВАНИХ ЛАНКАХ МеханіЗ0вані ланки Жердів"

ського

відділка

вирощення

.борються

високого

за

врожаю

картоплі без затрати

ручної

праці. Так, ланка Віктора Фе­ сюка

дала

кожному з

слово

105

одержати

гектарів по

на

120

центнерів бульб. Садіння кар­ топлі закінчено. Сумлінно по­ трудились трактористи Олексій

Саламатін, машиніст

Віктор Олексій

Фесюк

та

Базир.

Сьогодні-завтра закінчує са­ діння картоплі і. механізована ланка Петра Хитрого, яка ви­ борює на 105 reKTapax ПО 150

РОБИТИ ВСЕ НА СОВІСТЬ Такі і под~6ні заклики МОЖіна прочитати в цехах і на тери­ тарії БроваРСblКО.го буд~вельна· го комбі'нату Ng 2 тресту «Укр­ елеватормлинбу.д», який нині ВИtготовляє металоконструкції, збірни!й залізобетон і нестан· дартне облаД)нання для будів­ НИЦllва в республіц'і складіJВ і ПУ'нкті,в по прийманню і зб~ре· жеНіНЮ хліба. Вик.онуючи це ваЖЛИ' ве

держа 'вне

:колеКТИIВ день

нарощує

прод)"кuіі.

замавлення,

камбінату

з

темпи

дня

на

ВІІПУСК,У

Механічний

цех.

Висока

під

стелею ЛЛНlвеl<iран·балка, пере­ н<Х:ячи з аД)ного рабачого. міс· ця на інше майбутні канстру.к­ ції, деталі. На одлій з діль, ницЬ спалахує палум'я електро­

лаДИlмира Фбдосенка та інших кадрових рабітни.кі·в, які май­ стерна аваладіли рядам СУ' м,іЖJНИХ профооіЙ. · Свій досвід во\ни

передають

маладим

6ітни'кам. Перev:lОВИКИ зм,агання, а за ними і весь калекти,в підnри· ємства

ши.рака

ціалістичне

разгаріНУВ

змагання

звар'ки. Це працює ма'йстер галубаго вогню Михайла Ли· сенlОО.В цеху дабре знають, ща зварені НЮІ деталі міц,ні .

трудиться

бригада

Робота виконується на совіст ь.

наї

Василя

Такий

п.очерк

муністичнаї

в

ударника

праці.

Та,кий

рока,ве

викон,ання

шальнаго

ка·

на

па·

цїї.

черк і в токаря камуніста Во-

ра-

раку

праці

вигата'вляє

Нкість

'пока'знию!

за

плану

со.·

ДОСТ' за: вClр­

семирічки.

Ось

каму,ністич­

Оснача.

Ва·

I)роцеН'І1і,в зм'і1іна'Г'о завдання . Робити осе н,а caBkTb, вика· нувати нарми за б гадин, а

IlРОТЯlf'ам сьомаї випускати про· дукцію пан ад завдання під таllШМ девіза'м працює калеrк· ти/в ра'бїl'ників будівельнага комбої'На,ту, ,вносячи і сваю ча ст­

wy

у

за.гаЛЬНQнаl радну

створення

наї

базн

справ'У

матеріальна-l'е~ніч­

комунізму

в

П. ХДЛЕЦЬКИй, секретар парторганізації.

металаканструк­

работи

високі

В'ідмі'нна

-

і

115-120

нашій

країні.

НОВЕ ЖИТТЯ 11 травня 1965 раку.

3


~_":>-.:<""~'_".:<"':>-':>-"'~'':>':>''':>_'':>-,.:I"#':>-#

~ Коли ~ЮдИНа мене

горе

звалилося

rJ

Турбота про

чоловік. Але я не залишилась самотньою. На допомогу при­ йшли друзі, товариші по робо­ ті. Колеги допомогли мені в

тяжку

хвилину

і

морально

ру

висловити

і

подяку

за

їм

щи­

і

ува­

чуйність

гу, особливо товаришам М.

~ Кривобок, В.

Г.

М.

М.

віщчу,вають

І.

В

Мельник,

ральному

як

записано

кодексі

комунізму :

в

людині

ДЛЯ

малят

Працює

-

саДQК

розваг.

школи.

Невпинно ~ то-супутни, к ської

СТОЛIІ, ці

України , зростає

демоиструвався

РаДЯІН-

стане

його

що

саме

вони

приді .1 ЯЮТЬ на"ежної А на,

дні

ЮНО

ховання

демонстр ув,авря

фіЛIi\1 ((jШаЙ'КабритоголOlВЬІ~». Са/ма на3lва , говорить про З:-А ІСТ фіЛЬ:-АlУ. І ТрИ ,дні, нам здаєтьА 'КО.1И

до

цього

~ через ,деякий

-

,могутня

зброя

трудящих,

в

тим,

ви-

разу

lПершу

нараховуються

ся

двічі

і

на рік

з І

~

Лео-

ля на рИНКу починається о шос- \ тій.

\ За' раз дл,я кожного жителя га-! І приходять вони до

пу,вати насіння для посадки. ТоіК потрібно поважати людей і задо- ~ вмьняти їх запити. Крамницю, с.1і:д ВЩіІ<'Ри, вати раніше. \ О. ЛИП'ЯВКА, \ пенсіонерка .

~

м. Бровари.

,~

. Велику громадсь,ку роботу c~peд трудівниць будІвельних управ­ ЛІНЬ «Укркоопбуд» І БудупраВЛІННЯ .Ni б провод,JlТЬГОЛОВИ жіночих p~д Тетяна IлліlЖа Кузьменко та Антоніна Iванlвиа ·Щербакова. БІЛьше всього вони приділяють уваги вихованню дlтей~

(зліва на'пра/во) Тетяна IЛЛlіІВна Кузьменко т'а Анто­

НІна Іваювиа Щербакова РО3lМОІВляють 3 членами жі1fOЧИХ рад O.lbгою Хоменко, Тетяною Гапулою, В.алентНlНОЮ І~щенко, О.lЬГОЮ Святницькою, У.1Я,НОЮ Дубиною, Галиною Дяченко та Любов'ю За­

вклад-

городньою.

Фото А . Козака.

кожного

з І

-

хі'рург

. На ф?то:

по

квітня

по-

Але

\ \

" ............- .........,.......""...,........ .,.....",.....,......,...,.,..,.".~4'~~..,..,.#,..:-.,...,...,.... . . . .

виграшних вкладах проводять­

кінотеатрів

РІЗНИХ

ма,азину не маРНУІваТІ! час, а ку-

що

в кінці року. Тиражі

наСІННЯ,

\ \ ко десь працює ше по сум,і,оництву ~

кодимеРСЬКИИl>.

ранах

наших

продають

ряча пора.

як по вкладу до вимоги про-

центи

яюи

ни'ки .

відрізняється

вимоги

в

ка. Ду,же чуй.но ,і уваж' но ст'авились да мене й інші npalJijB-

ннкам у вигляді виграшу, тоді

по

10

по 10 жовтня.

Вкладники можуть виграти від 25 до 200 процентів суми

своїх вкладів.

промислових

Н . 3АЦЕПІ НА,

конструкцій.

час цей фіЛЬ\1

Він

до

Але не скрізь заДО,ВОЛЬНЯЮТI, заПИ~I! споживачів. Біля крам.ниці, ~

вдячна

усе ЖИТ'І'я6уду вдячна їм. • М .. НЕМИРОВИЧ , роБІТНИЦЯ р~дгоспу «Вели-

чеptг. у, ,молоді. Ось чому Нlа ек-

бетонних

додати, що

від вкладу

проценти нараховуються

Вlгнні бути :кращі фільми. І. ЛІСНИЧИFI, робітник заводу залізо-

нього.

в ощад-

і

і в.іД1('РИ!Ває крам.ницю лише о десятій годині раН1<У, тоді як торгів-

Броварів

ня коштів населення

них касах.

у,оо'ги .

така змістовна :кінока'ртиЯК «ХоккеистЬІ», Ідемон-

день.

пока-

вже занаlдТО Д.1Я

,питан.-

пожва,влеиня

,нід Сергійович Савченко переборов смерть. Вдало зроБИtВши операцію, він три дні

Виграшний вклад вигідний і зручний спосіб зберіган-

струвалась чомусь лише один

зують ,глядачам .

Три

що

з

принесла

наш міський ринок. його ста­ відвіДУіВати більше трудящих.

культур, можна щодня побаЧИТl1 довгі черГlI людей, які стоять тут по три-чотири години . Справа в тому, що п'рода-вець т. Коновален-

випав виграш в 25 процентів, що становило 75 карбованців.

ще два lдH,i ,

3ірозумілим,

Н.

на ло

Тепер я вил'ікувалась і вже можу , працюв.ати. Ам Н1КОЛІІ не забущу своїх рятівників,

раж виграшних вкладів ощад­ них кас Київщини. На один з номерів виграшного вкладу

ІІЮ підбору фільм'і'в У нас не

L'УЛЬТ"рві запити насе .."ення , " J ЛlOдеи• . · З КlІ!отеатВ Б рова рах рll. Багато tЦe чи мало не про це ЙТlf~lе мова. Идеться те,

поважати

са,м не відходи-в в,ід мого ліж-

На початку квітня у місті Фастові відбувся черговий ти­

,.:I"_4~

Недавно мене привезли до Великодимерської лі'карні в дуже тяж'кому стані, мало було над:ії ноа врятування :-АОГО

життя.

ВИГІДНО І ЗРУЧНО

краЩІ" КІ'НОФІ"ЛЬМИ

зростає наше міс-

уста­

'

громадяиина

-

На екрани

'Дитячу

Г. ПРОЦЕНКО, завідуюча Світильнівською сільською бібліотекою. Ра,д.госп «Зоря».

ро­

восьмирічної

~,

на 'роботу.

смачну

протягом

цю

Ми с,покійні за наших ді­ ІКажуть матері, ідучи

те'Й,

і ВИСQlКокалоріЙну їжу .

браt.

~

ся,

готує

очо.ПЮЄ

нову.

іпр,аш:ки,

М. ШЕВЧЕНКО, вчителька Погребської

товариш,

раз

себе.

ку. Зоараз, коли потеплішаЛ0, діти проводятьовоє ДQЗlвілля ЮІ ."іТНЬО\IУ майда'нчику, де обладнаН lі \Іісця для різних

друг,

про

розпоря:дженн,і

ценко

мо­

будівника

людина

про

авою роботу медсестрою, а за­

,.:I"_"..:?..,._' _ _

ПОКУПЦІВ треба

життя

буду

Завідує садком Ніна МусіїlВ­ на З,аліщуlК. Почала вона тут

ХOtва'рка ОЛЬіГа Кузьмі,вна Про­

ли Л. М . Пасіченку . Вони зро­ так,

їх

'ГУрботу

Все

U

наших Дlтеи

IшготовлеНlі шефамlt\-УЧНЯ' МИ місцевої школи, КІІИЖЮІ. Ку-

Руденко, директору шко­

били

у добре обладна'ному ПlРО­ сroрому будинку нещода\вно віt!l:крито нови'й ДlfТЯЧИЙ оадок. ЯК тут хороше! <в кімнатах багато св~тла, зручних меблів . На кожному I~poцi малята

матеріально. Хочеться

ПОШТИ

Весна

велике

передчасно помер мій

-

"._,."..,.,.:>-., __

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _# ' ' ' " _ _ _ _

#~#_#

РЕДАКЦІЙНО 8І8

Q

ЛЮДИНІ-ДРУГ

На

_ _ _ ':>-_._'':> _ _ _

інспеl\ТОР Броварської цен-

М. Бровари .

тральної ощадної каси.

~~~~~~~·~~~~~~~~~~~#~,~~~~~#a

ВІСТІ

піонерський вогник ВлаШТ08увати вогники

у

Вел"кодимерсьКlИ

ДРУЗІ ПТАХІВ

середній ШКQлі почали порівня-

110

недавно,

але вони Івже ста­

ли ,ВХОДИТІІ ,в троаДIІ~ію . УЧНЯ:-А подобається з би,раТIІСЯ сп.ільно і за чашкою ка,ви в,ідверто JЮ­

ГОВОРІПИ

n-ро

те,

що

їх

хви­

лює .

НедашlO

с,вітло

nioHepcW<oro

"юдві'р'ї

Жовтоноженко, Андрій Ба'рБОН

шп,аlкі,вні.

таінші ІВИСТУПИЛИ

перед

почивали,

«Успіхи птахівництва !В СРСР»

Серед

ТІІХ,

хто

ІВ И­

roщо. Уч,асники гу.рткіlВ худож-

РИЦblкиіі, ЯЮІЙ майстерно про­ читаlВ кілька дотепних гумо-

ньої самодіяльності

В. MAFlOPO-В_

Йерт.

0-------

<> Незабутнє ження

дали КОН-

вра-

залишилось

8 учнів Семипол­ ківської восьмиріч­ ної

школи

їздки

в

від по­ столицю

і

на

шкільному

вигоroвлені

старший

у

ними

Телевізійний наркс. 18.30 Про­ ВІВТОРОК, 11 ТРАВНЯ Першоа програма : 11.00 Кіно­ грама учlювого телебачеНI+Я. 20,15 ХУLдожній фільм «Дорогою без­ Сl'ріЧJКИ мин улих JIIіт. ХУДОЖНіій фіЛЬ:-А «Два бійці» . 17.00 Про­ смертя». I1рама для дітей та юнацтва. 18.15 СЕРЕДА, 12 ТРАВНЯ

ІОНІ ПОЖЕЖНИКИ ГОТУЮТЬСЯ АО ЗМАГАНЬ ПершlllЙ рік працює юнаць­ 'ка добровільна пожеmна 'дРУ­ жина в ГoroЛlіВСblК;Й се-редній ШlКолі. Ії члени проводять РОО'ЯСНЮВоальну роботу серед .мОЛОДШI\lХ ШКОJllярів, у літні Мlіояці доглядають Іпосіви . З початку ни,нішнього ,року

'3 вогнем . Найа'КТlfВНlішу участь в цьому взяли ДРУЖИІНники Во.l0ДИМИР Ле-вченко ,

евген

ДроботенІКО.

ВіlКТОР

Кроль та

Надія

Ус,

інші.

ЮДПД,

'ВI1JI1УСКtається «Бойо-

, вий листок». Зараз

старого більшо­ вика Федора 3а­

жеЖНI1іКИ

.~

ТЕЧЕ ВОДА ... подума'йте,

що

лять

це

у

тому ві'Рші Т . Г . Шевченк,а «Тече вода з-під я, вора» , або 'В Славуті­ Дніпрі, чи кptасуиі-Десні . Ні, нічо­ го , ll'оді,бного. Тече во'на

готуються

юні по-

до

зма-

гань.

М.

-

ЧУПРИНКА.

і, скаже­

аби

за з

принци.ПО~1

РУЮ>,

там

«стук-rрюк,

гооподарем

стає

стру'мочкО'м,

що

а

оправжньою ріIКОЮ. Наприклад, по вулиці Осипова біля новоопоруд­

жув.аного

чотириповерхового

бу ­

РОЗЛI!!Валася ве­ більшою нав,іть,

ніж колись була у Миргороді. Це загрожу,вало залити територію ма­ га з ину ГООПQд.арських товарів . То­ діі довелося розібрати шосе і СПУ­ СТИТІІ калюжу Иlа др) ГІІЙ бік ву­ лиці.

А

ПРИЧIFНОЮ

ВОДОПРOlвід

водотечі

прокладено

На 8-й спартакіад:і профоп,іЛОК

лій ЦеlJlЮВі, цимl! днями виступиЗ

новим

робничої го

гі,мнасти~

заводу

сандр

обласним

змагання

ре,кордом

методист

Дуд,а.

його

ВИ-

є

те,

«Спар ­

.

Олек-

ре3іультат

-

так». 20.45 «Наша кра,ї,на» . ТелевізіЙlНИЙ на.рис. 21 . 10-«Ре­ партер» . КінонЗlРИС. 22.00-«Празь­ ка ,весна». Відкриття фести;валю в Пра,зі . Друга програма: 11 .00 ...,. «Пісні СЛ ЗІВИ БОЙOlВОЇ». Фільм-концерт . І8 . ЗО «Кож'ного осі'ннього вечо ­ ра» . ТелеВ'іl3ійний спекта.кль. 20,10 -«Ліон-і сла-ви бойової» . Фільм-

Брова,рсько- 'КOHц~pT.

холодильни,ків

брак. Та.к Сl'укали-трюкали і гореБУдlівеЛblНIІ'КИ відомої вже нам організації.

монт,

горе-ремонтники.

не

турбує

н,ачальника

ре­

в

Редактор

(напіз-

Тепер часто можна бачити біля Іне з його власної кишені .

що

нашвидко­

руч, пізно восени, коли вже брали

лю:

ЧИ:-А

тіЛЬКIІ

не довбали

зем-

який

га,рячково

ПРОВОДЯТІ,

mO/htho-6у:д.івельної діЛЬНl/ці N2 7 Треба було б, щоб сказали своє Ю. Бялого . йому мало діла слово ке-рівиика,м ремонтно-буді­ до того , що разом з водою витіка- вельної д:ільниці і інші відповідні ють держа' вні гроші. Адже ВОНІІ організації, що мовляв, досить

Тоді

ДII'НКУ ВОІна двічі ликою калюжою,

Т

КИЇВЩИНИ, яка проводиться у Бі-

закінчив

ФУ'J'lбол : Ан,глія

18.55 -

Р

ПОВИЙ ОБЛАСПИЙ РЕКОРД

нія,к

І

ВОДОПРОВОДУ,

не

-0СПО

'ньому вже стала срібною. Але це

його про'\лала торі,к в Бровара ( ре:-Аонтно-будіве.1ьна дільниця N~ 7. часом

- «3на18.15 -

рИВКУ 117,5 кілограма середня вага).

водопроводу ремонтни,к'і,в . Особливо вони чаСіО вчащали до нього Дехто вже подеЙIКУЄ, що мов­ ВЗИІМКУ , коли шК\варчали морози . ЛЯ'в, майстри водопровідної спра­

тече

Друга програма: 18,00 йомтесь НО/Воа lТісня» .

€_

Ф ЕДЯ й.

- .... 1'." ....... ".... ·· .... ··." .... ··.1............. .... ,. ._ і . '! Броварська і тра.диціЙну крапку поставити , заморо3'КИ. В таку пору почина- ту, а карбованці. І TOМlY ЗІІМОВИІЙ ~ райспоживспілка ЮТЬ nріти руки, дов.го не мити-' ремонт водопроводу влетів в круг- Проте не будемо посп,ішати. По­ ! ПРОВОДИТЬ кують, а поспішають. А де ро б- лу КОПlіЄЧIКУ, а від цього вода в бачимо, шо покаже чергOlВИ'Й ре­

КОЛЮЧІ РЯДКИ

з

біЙІUtі» .

Перша програма: 16,00 Гра­ ють юн'і Мlузи,каити . Концерт Y'lHiB м,узичної ШКОЛИ м. Щораа Черні­ гіеської області . Iб. ЗО Програма ~К!paїIHCbКOГO телебачення . ТелеВ'Iзі.ііни'й переклик міст-героїв. В ефitрі Київ, Одеса , Севастопмь.

...................................... .......................................................................................

харовича МИНАИЛЕНКА про зустріч з Іллічем під час громадянФото А . Макаренка. ської війни.

да-рем'но ,

П. Чайковський «Пікова да­ :-Аа» . Спектакль Великого теаl'РУ СРСР. 22,05 КіностріЧ'ки МИІНУ­ ЛИХ літ. Художній фільм «Два

-

ли важкоатлети.

У школі обладнано куточок

На знімку: учні слухають розповідь

мо,

~========================~.

На голубих екранах

В. ПАСІКА, піонервожатий.

бу

життя.

ие

садках

деревах

му селі 600 Аворів і роздали жителІЯМ лкст;ВtКи ,ПІРО бороть-

Леніна, і це запа­ м'ятається їм на

Тільки

ліс,і,

шко .шрі

на

юні дозорці перевірили 'В своє­

Радянської Украї- . ни. Вони відвіда­ ли Київський філі­ ал Музею В. І.

все

свята

ПОР03lВІшуваЛlІ

У'fНЯ­

ми .з lКорот.КИJМИ доповідями (~Сезонні я'вища в житт,і пта­ хі,в», «Птахи наші друЗі»,

ступав, ogідзначився Віктор За­

НаП~И,КіНці

ВЗазимській середиій шко­ лі 'в~дбулося традицій,не свято зустрічі птахів. Се:-Аикласники Ганн,а Якуша, О.lе-ксандра

ВО ГЮIIК а ,спалахнуло 'в 6 «6» класі. Тут ЛУНlаЛIІ пісні, музи­ ка, учні весело й радісно Вliд­

ресок.

ШКІЛ

3

піонерсЬ~.і

ви

навмисно

погано

ремонтують

і ЛО\IОМ, і кайлом. Говорять, І BOAQnpOBioД, щоб .добре «закалими­

що під час котного удару розлі-, ти» на цьому . Але хто знає . Мож­ таЛfIСЯ в сторони не скалки грун- ЛІІВО, і пра,вда . Тут слід було б

кидати на вітер державн,і гроші. Давайте l1рУДЯЩИ:-А воду. На жаль, та1<ОГО

слова

поки

що

ніхто

не

сказЗІВ . А треба . І ~liЦHe. І чим швидше , тим краще , бо вма ді'й'оно

стане

надто

В.

дорогою.

ГІРЧЕНКО .

~~~~~·-А;Р~с~~~-:;~~:и:::~-::-;::.:-:::~ м. БРОВАРИ,

вул.

Київська,

158.

коми'Тета КП УкраинЬІ и районного Совета депутатов, трудящихся Кltевскп!l 06лаСіН.

ТЕЛЕФОНИ : редактора - 3-82, віДДІЛІВ партіііного життя та масової роботи віДАілів сіЛloCькогосподарського та промислового - 4-67. ,_._._.- Б;о~;р~~-;;уі<~к;.і;~~і~~а~і:~У;'

І 4-47;

Киі,;~:а:ї5&" -з~~-, М~.·-2-8~ti-~·-3~200~--.--....

~

НАБІР

f

на

УЧНІВ

шестимісячні курси

і

продавців

і

і

промислових

продовольчих

товарів

! На !КУРСИ ПРI~ймаються осо-! !бll З освітою 7-11 , класil8 . ! Учні забезпечуються стипен-! ! дією. _ ' ! . За. дов,ід~а, ~и. 3iBepTaТII~I, У! і ВІ'ДД'ІЛ !КаДРІВ

раИСПОЖИ-ВСПI ,1ЮI.,

! Адреса: м. Б;ровар", -вул. 1\11-1

.

і ї-вська, N~

. і

149.

; ." .... "."."·. ".".II .... ".".,'."~". , .• ".".,'." ••

Григору" Майя Іванівна, яка ЖI~ве в м. Броварах, КИЇІВСМЮЇ об­ л а,сті , вул . Маяковського, 25-а, порушує справу

про

розлучеиня

з

Григоруком Дмитром Гриrорови­ чем, Я'КИЙ жиrве в М . Пінську. Брестської об_1оасті, вул. ВОЛОДІІ­

МIЩ)Сl>ка, Справа

cyд~

7. буде

слухатися

БРOlва,рського

району.

в

нар­

18 номер 1965 рік  

18 номер 1965 рік