Page 1

ПPtJAemop/

ictx

·Jt1>аїн:

BDiшiUni'.eяl

СІЯХЯНОВЕUЬ Ofraв . Броварського районного комітету Комуніствчної

naprn У-країна ·

·

та районної РаАи Аепут~тів труАящих Київської області НедіпІІ,

9

.ІІОТоrо

ЗакJІ )іJІ.КІ в Тбілісі пам'Ітника В. І. Леніну

На ~кружних переАв~борних нарадах

1958

РІКУ.

І Ціна

коп.

15

У Москві, Ленінграді та інших Кпимент Єфремович Вороwипов і

виступаючі

Окружна передвиборна нарада

ставники трудящих: КиївськогоЛенінського виборчого округу повідомили, що за рішеннями заколективів підгальних зборів

висунення товариша О. І. Кири­ ченка кандидатом у депутати Ради Союзу Верховн~і Ради СРСР по Київському-Ленінському ви­

лютого в Києві

7

на передвиборній

приємств і установ

ка nам'ятника В . І. Леніну.

відкрито

буде

Пам'ятник

в

нарад( nред- одноголосно вирішила підтримати квітні, в 88 роковини з дня на­ родження Володимира Ілліча.

(ТАРС).

Брате,сЬІий дар Уираїни­ Мuдавськііі ресnубJІІці

кандидатом 1 борчому округу, товаришів М. С. К. Є.

у депутати Ради Союзу Верхов- Хрущова,

Вороwипова і

палата

Українська Книжкова

ної Ради СРСР по цьому вибор- М. С. 'Синиці кандидатами в де­

Перетворюються в життя істо- ротьбу слід провести з самогоно­

тати Ради Національностей Бер- сити їх дати згоду балотуватись в Молдавській

ричні рішення ХХ з'їзду КПРС. варінням - джерелом хуліганст­ ховної Ради СРСР по Київському добробут і ва, порушень трудової дисциплі­ виборчому окруГу висунуті ПерНеьпиино зростають антигромадських· ший секретар ЦК КПРС Микита інших культура трудящих міста і села. ни та

Сергійович Хрущов, Голова Пре­

Літках

стралей Тбілісі відбулася заклад­

Національностей nередала Книжковій палаті Мол­ Ради чому округу висунуто секретаря путати Опексія Іларіоновича Верховної Ради СРСР по . Киів­ давії багато ЦК КПРС книг, журналів і Кириченка і кандидатами в депу- ському виборчому округу 1 ~ро­ комnлектів газет, що видавалися

За зДоровий побут Проілюструємо це на ряді фак- вчинків . В Красилівці, 'І'ів з життя трудящих нашого ра-

На одній з центральних магі­

Київського секретар містах країни відбулись передви- перший: КП України комітету борні окружні наради представ- міського МихайІІо Софронович Синиця. ників трудящих.

і

ряді зидії

йону. Проведені партією заходи інших сіл відбулися за останній

Верховної

Ради

по цих виборчих округах.

Нарада прийняла звернення до

-------

автономній

рес­

років.

ряд

творів

В. І.

Леніна, виданих молдавською мо­

(РАТАУ).

СРСР

20

Передано

виборців і обрала довірених осіб.

У UtнтраJІьнІй виОорчіИ комісП по вмОерах до ВерховноУ Ради СРСР

по підвищенню сільськогосподар- час засідання сільвиконкомів, се­ ського виробництва сприяли то- сій сільських Рад. На них суворо

публіці з

вою, твори класиків

російської,

украінської і зарубіжної літера­

являють

тури. Значну цінність

.

перших

книги

радянських

мол-

попередили осіб, що іх знають давських поетів і прозаїків. як таких, що займаються самого­ У Москві 5 лютого відбулосJІ інформував Центральну виборчу · (РАТАУ). новаріниям, запропонували раз і засідання Центральної виборчої комісію про утворення окружних назавжди покінчити з цим. Ті, на комісії по виборах до Верховноі виборчих комісій і про виданн.и кого наше попередження не вили­ Ради СРСР. НовІіі сtІтоаиІ реиерД вибори до Бер­ Положення про

му, що доходи колгоспів, порівиюючи з 1953 роком, зросли майже на 40 мільйонів карбованців, а оплата трудодня збільшилась майже в чотири рази. В ре-

---

по­ зультаті цього систематично зро- не, зазначили виступаючі, стає товареоборот, попит на кош- винні бути притягнуті до крпмі­

Центральна

виборча

механІаованот nрехедки ГірІІІ~ІХ ВІрІtОК

комісія ховноі Ради СРСР мовами наро-І

І

обговорила nитанНJІ про хід під- дів СРСР·

товві товари. Колгоспники с. Тре- вальної відповідальності. комісія: виборча Центральна готовки до виборів у Верховну :Механізатори гідрошахти «По­ Але справа не тільки у поси­ бухів, наприкла,!І, лише за осРаду СРСР по Мівському сільсь- розглянула також питанНJІ, зв'я­ лисаввська-Північна » (Кемеровсь­

таині три роки придбали 75 телевізорів, 8 легкових автомашин, 36 мотоциклів, більше 600 велосипедів. На місці землянок, всіляких «врем'янок», що були споруджені після звільнення району віА фашистських загарбників, в кожному з наших сіл сотні нових будинків на 2-3 кімнати

ленні адміністративних заходів проти самогонників і їх покровителів. Боротьба за здоровий по­ бут має ~тати складовою части­ ною всіЕ;і політичної і культурно­ освітньої роботи. Велику роль покликані відіграти У цьому районне відділення Товариства для поширення політичних і на­

родині. Але не тільіи це характеризує добробут і культуру трудівників кожосиного села. Ще порівнюючи ие,!Іавно У н:с ~ув один більш-менш пристоини~ клуб в гоголівському колгосш «Червов~

приклад, де внаслідок п'янства, самогоноваріння мали місце про­ яви хуліганства, грубі порушен­ ня громадського порядку, пору­ шення трудово! дисципліни в колгоспах, торік були прочитані лише дві лекції про шкоду, яку

кому виборчому округу по вибо- заві з утворенням виборчих діль­ рах до Ради Союзу і Казанському ниц• у nасажирських поїздах, які виборчому округу по виборах до будуть в день виборів У дорозі.

ка область) на чолі з комбайнера­ ми тт. Шеріним, Лобановим, Кіх­ тєвим, змагаючись за гідну зуст­

Ради Національностей від РРФСР. Застуnник міністра шляхів М. О. річ дня виборів до Верховноі Ра­ доповідями в цьому nитанні fундобів доповів комісії, що У ди СРСР, добилися визначного

3

виступили голови окружних ви-

борчих комісій

r.

відnовідності з положенням про

успіху. В минулому міеяці вони

та вибори дл.и приймання виборчих за ДОПОМОГОЮ комбайна «ПКГ-4»

:М. І. Лагір

Одиноков, а також голова бюлетенів від громадян, які в конструкції Якова fуменника виконавчого комітету :Мінської день виборів будуть в дорозі, nо­ nройшли 1434 nогонних метри кожний. Елехтрика, радіо, як і укових знань, агітатори, . куль­ обласної Ради деnутатів трудящих трібно утворити в 428 nасажир­ гірничих виробок. Це новий сві­ книги, газети та журналИ, ста~~ турно-освітні заклади. Хоч це В. Ф. :Міцкевич. Член Централь- ських поїздах виборчі дільниці. товий рекорд механізованої прозвичайним .явищем У трудящш істина, але у с. В.-Димерка, на­ ної виборчої комісії П. Ю. Ше- Він повідомив також про заходи, ходки. Ю.

Украінаj.). Нині у нас прекрасНІ наносить алкоголізм. Не обгово­

будинки_ культури в Броварах, І рювалось це питання на сесіях Русанов1, Плоскому, Рожнах та с,ільської Ради, зборах молоді.

Порівнюючи часто виступає проти п'яниць щоденна стінгазе­ та плосківського колгоспу імені

ряді інших сіл. Вагато зроблено для поліпш~ння умов роботи медич~их та шших nобутових зак_ . ладІв. Було ~·. проте, неВІрно заллю щити очІ 1 не бачити _тог;, що У нас дуже багато nроявш . езкультур'я і випадків хушга~ства.

Леніна. Названі були прізвища і

осіб, що очолюють . окремі ділян­ виробництва. ки колгосnного

Вплив цих виступів був би У ба­

гато раз сильнішим, якби nо­ Уважний розгляд цих фа~тш _по- ведінка цих осіб була б обгово. . ""азує що переважна бшьш1сть рена і рІшуче засуджена на засІ• ' .. з нНих бє резу;ьтат п янст;оа~ що даннях nравління артілі, зборах колгоспників, а в разі потреби а ороть У з цим з '.

лест повідомив про nідготовку до .які проводить міністерство по об­ виборів у виборчих округах Укра· ладнанню приміщень для вибор­

чих дільниць, що утворюються в

інської РСР.

Центральна

(ТАРС).

виборча

ГазопровІд ПавлІвка­

комісія поїздах і на вокзалах.

Азнакаєво

Про хід nідготовки до виборів На nафтопромислах Татарії ра­ борчих округах, у відповідн9сті з у Верховну Раду СРСР на суднах, зом з нафтою видобув;Іється що­ ПоложенНJІм про вибори до Вер­ пі в Аень виборів перебувати­ доl•ІІ ь:ілька мільйонів кубометрів ховноі Ради СРСР, провадиться муть у плаванні, повідомив за­ 1аз}'. Як дешеве паливо газ ви · nотрібна робота по підготовці до ступник міністра морського фло­ Ь:О),.'И<"ТОВУЄТЬСЯ У nобуті і На ВИ· виборі~ у Верховну Раду СРСР, ту Н. Н. )Іолинський. робництві. Понад три тисячі квар­ комісія виборча Центральна і рев;омендувала окружним вибортир міст Казані, Бугульми. АлІо­ чим комісіям р.ид практичних за- розглянула й інші питанШІ, зв'я­ метьєвська газифіковано. виборів до ходів по здійсненню покладених зані з підготовкою Дими днями здано в експлуа· у Верховну Раду СРСР, і прийня- тацію на них завдань. Павлівка газопровід Секретар Президії Верховної ла по них рUпевня. Азнакавво довжиною 25 кіломе~ відзначила, що у вказаних

ви­

(ТАРС).

Ради СРСР М. П. Георгадзе по-

-------1:'1

(ТАРС).

рів. t'l

Для

блага

народного

наносить величезну . шкоду ~~~- на комсомольських і партійних

ресам держави, сусшльства, с1м

1,

б

ганьбить високе звання радянсь- з орах. громадськість і в першу

Боротьба за здоровии ~обут, за

кої людини, має виступити вся

висо~у

черг_у

культуру

nартійнІ· та комсомольськ~ оргаНІ- сь~о1 людини -

Р~дян:

'ЛІД в~сти наполегливо, nовсяк

органи радянсько! влади на місцях. Особливо нещадну бо-

зації,

кожно1

не кампаНІя. І~

...

і!СННО 1 повсюдно .

~~

Республіканська конfеренція ДТСААФ України друга радгоспах, МТС і в учбових за­ в Києві відбулась також на конференція кладах. Вказувалось республіканська необхідність ще більш широкого . ДТСААФ Української РСР.

Делега:rи

обговорили

звІтну залучення трудящих в Товарист-

во посилення зв'язку з військо· АОnовідь голови Респу шкансько·· ви'ми частинами, комсомолом і , го комітету Добровільного това,. риства сприяння армії, · авіації 1 профспілками. б

вистуnили конференції На флотові генерал-полковника П: Ф. Жмаченка, обмінялись досвІДом Маршал Радянського Союзу С. М. ! серед Будьонний і секретар ЦК КП і 'Військово-масової роботи

j України Л.

трудящих. · на конференції

відзначалось,

1

тому

1: Найдек. У _прийн~-~

рішенНІ конференцІя намІ-

.

'

що останнім Часом значно підви- і тила заходи по дальшомr полшщилась

активність

. колективІв

І

1

шенню

о б оронно-масово1

-

роб оти

ДТСААФ, створених на піДприєм-І серед трудящих Украіни_. (РАТАУ). ствах, в установах, колгоспах,

3 минулого року Чернівецька ш.кіряно·галантерейна фабрика пе~ейшла н а роботу ло ~~мовлен ­ ~·~ нях торговельної сітки, в результаті чого тут нем а затоварювання 1 повернення продукцн. 1957 року виконано на місяць раніше строку. Додатково до завда~ня випущено . продук 11 Багато більш як на мільйон карбованців. Успішно працює колектив ф_абрики 1 в нов_ому рощ. робітників і робітниць, ставши на трудову вахту на честь виборІв до ВерховноІ Ради СРСР, щод~ ня перевиконують свої виробничі завдання."

На фото зліва : в експериментальному цеху фабрики. Мінський камвольний комбінат, будівництво якого передбачено директивами ХХ з'!зду :КПРС,

~же видав більше п'яти мільйонів метрів тонких шерстяних тканин «ударник:..

бостону, габардину і трико

·

.

б

у

внро ничих площ. . у минулому році тут здано в експлуатащю 23500 квадратних метрІв найбільшому на підприємстві прядильному виробництві змонтовано понад 17 тис.яч прядильних 1 5 тисяч крутильних веретен. У кінці цього року комбінат - встуnить в експлуатацІю на nовну по· тужність.

.• • На фото в центрі: рівничний цех комбінату. фабриці імені ЖовтневоІ РЕ1Р?JІЮЦІІ Одеса. На другій взуттєвій

тяжного взуття. його продуктивність

-

працює новий цех безза·

600 пар . виробів за змшу.

На фото: на обробному копвейєрі беззатяжного взуття.

(Фотохроніка РАТАУ).

Фото В, :Карлова, Г. Бігуна, А. ПодбеІ>Є3ького.


Висування кандидатів у- депутати Верховноі Ради СРСР 400 робітників, інже- ду, громадських і державних дія-

Близько

Пропозицію гаряче підтримали

промисловості, слюсар т. Сошко Р.: директор д~" новаторів нерно-технічних працівників та чів, культури, рсвообробн~го комбІ_нату т. Доослужбовців Броварського дерево- працівників науки і села, ровольськии Г. та ІНШІ. колгоспного зібралися nередовиків комбінату обробного

Загальні збори постановш1и вчора в клубі на передвиборні воїнів Радянських Зб~ойних. Сил,; - У нас, сьогоднІ радІснив висунути кандидатами в депутііти збори, щоб обговоритu питання

про висування кандидатів у де- день, -

путати до Верховноі Ради СРСР. Збори відкрив голова завкому профспілки т. Кучер П. Перше слово надається секретарю парторганізаціі т. Кузнецову І. Він розповів про те, що трудящі Украіни, як і всієї на-

Ради

Верховноі

Союзу

сказав на зборах конг- Ради

р~лер ВТК т. Мозирев В. - ~и зІбралися, щоб назвати своІх кандидатів У депутати до Верховноі Ради СРСР. Я пропоную висунути кандидатами У ~епутати .Ради Союзу ВерховноІ Рад_и СРСР секретаря ЦК КПРС ЛеоНІ-

СРСР по Київському сільському виборчому округу секретаря ЦК КПРС Леоніда Ілліча Брежнєва та головного конструктора Киів­ ського машинобудівного заводу, лауреата Сталінської премії Оле­ га Костянтиновича Антонова і

Мико.1аївська область. За підсумк;ами роботи за 1957 рік колек­

шої Батьківщини, на своіх перед- да Ілліча Брежн~ва та головного просити іх дати згоду балотуваконструктора Кювського машино- тися по цьому вибо,чому округу. виборних зборах висувають кан- будівного заводу, Лауреата Ста-

-

Олега Костянти~

На зборах обрані також пред-

Ради СРСР керівників Комудіс- новича Антонова і з~кликаю всіх

ставники на окружні передвибор-

тичної партії і Радянського уря- nідтримати ці кандидатури.

ні збори.

в ерХ'оnноІ

депутати

У

дидатами

лінськоі премії

----------------~·

1

JІJілw~вів

чшовік,

тwпоть

49 С()­

бою н.а!АЮішьш :м:аоову орога.ніза · цію роб:ТНИJЧ()ІГ() юпа.су в нашій :&pati11i. В НИ'Х об'~ІОТЬО! вели~ чезна біJІЬІІПість робіТRИJІідrв іВУ· ЧОо})Н()ІЇ ,j гtпьвоі ·ПІІЮІМJЮЛооюеті, іІt8ШИН()-

itGJIЬO'pODOЇ :М:ro'a.Jry.pгia,

j ~Є':&'lІрое'l'а.'ВІЦЇ'Й' ва.піr.шичeJlmtTJЮIII)OOlИICJIOOCТ.Ї, бу~аННЯ,

Н()Іf()

транопофту,

пращі.внИІІtИ

Велику роль у досягненні виробничих уепіхів відіграла масово· політична робота, розгорнута серед механізаторів партійною opra~

нізаціею МТС. Зараз агітатори проводять бесіди, пов'язані з під·

ЗІКТИІВНОІС'Іі 3:\Іата:ння,

ди в нашій країні».

(Фотохроніка РАТАУ).

lfЗ.C Є ООІtЇЗіЛ'ЇСтичИе Jri ЖІІ'l'.ПООЮЇ ІІІІJЮЩЇ В ~З.Х, П~ЬС.И З Gi СШОР'У~ Не ТЇШЬК.И JШte

марН(Щ)а'І'СТВа,

бе~нrеті,

ноорга.Юзова.ності.

mpasa

.

ІфааtТ ЧНОІОО

и

Дудченка.

j комсомольських органІзацІях

Відбувся _черговий: сем:інар агі- у Вер:ховву РІJІ,W

ІПо.rіпшения

QPCP

і ВВІW·

не rro- 1 таторів, на якому було присутніх НМІШІІ ІІWLТВ1І зоООв•JШоаІИЬ m на·

треба добиватuся гласності, по- Ї!І пвбуту, профсm;ілu

І)Шнянності резу:іЬТа.тЇіВ,

C'l'OOym'IOЯ ЖИ'М"еВИ:Х ін-

ВМ:аІl'а:ниі тересіJв 'l'IINЯЩRX,

В

Тшм:,

1\.

Фото

У ПерВИННИХ ПарТІЙНИХ

боротьбою •за оовне !ООШОриста.н- ІQmрИЮІСТВЗІП і усганооювm, &Ле Р~аи~

.

СРСР

На фото: агітатор R. П. Солониченко проводить бесіду з меха­ нізаторами на тему «Верховна Рада - вищий орган державної вла­

комунІзму

ня реоорвШ !ІІіи:робmщтва, 'ІВРОО'И й Wщоевmrи;

у Верховну Раду

готовкою до виборів

().{н:ією в н~іших ~м ООЦЇЇ ОраtrJШІТІ'Ь Y'frЗIC!l'Ь В pooii()I.J:i~

об'щ-

ПО'НЩІ(

Н'У'ЮЧ'И .в сзюіх ~

Ради депутатів трудящих.

Профспілни-школа РЗ(URІСькі tii:pOфcJIJ.:i.и,

тив Ново-Бузької МТС удруге завоював перехідний Червоний прапор Миколаївського обкому І<П Украіни і Виконкому обласної

JІІОІЖШІІ- Ж'У'J'Ь сrояти остароонь. Чи Щоеть·- 1· б y- ПОНаД . В O&HЗ.'l'OIPU еІІІ ll1p() ПjІГПІІ&И

30

.

ЧОЛОВІК.

В

.

R ·

ерІВНИК агІт- AOJO :КШОІU, іВВІВООе'И'Ні ~оОрІВ.

колективу В. Богачевський прочи- pimЄiWfi збороіJв, ~. оовначе-

-~~·~~

tm111mm\Duu-o<r

}(ОІСІВі,ut, rоваtрис:І.І!Юі ІІІGВеІІодс>- ~:=:~~~ тав інструктивну доповідь «Ра- но ill1IO 're, щоб ~JМРИО ~ - най- ІРТИ ееаrінари аrіта.торів, 11101іпсистем:а дянська виборча ......,.,. ооШирооtа орга.ніз:щjІЯ' поЖJІГи. .. . ООІІИ'JІ• .прJІШаІЧеиня ~ j .пенсій, ЦІ&JІІ'С'І1И1ЧНоrо зм:атмшя OOC'IU

сільеьаrоrо госшщ.арства і 3аІrо­ :JL • тівель, а тшк.ож тру~ящі іншИІХ ТИ'.!І!е '}'ІОІІІШНОМ!f Щм:сFеКІUО ІВmГІІіJfУЗ6Й нар~ІЮГО І'ОІСШОJ:ЗІрет.Ба, СІУ:нтrоrо иа.пrою шrpтjmo ЗІUВ~а.нН~М'И і пере:ооршmrи і :ЕіШ·Ь'І'УР­ mя: _ нa'}'llt(mиx, учбових в HrЗlЙбUllmЖчd ·15 !р()ІК.ів СІПА ІВ Н'ИХ ЗalltJI Щ){fut. економічному розвитку. В зв'язВЧ!И'l'еІ1ІЬ і ООЩЬ ВеuІ:ИІJtиІЙ ·""""""~ ІП(W[И!Іtані "''Y и&ЗІВа:в "' s П1ІІV В. І. Лен:і!н тр}WІІЩИІХ ...~ ""!""'~" pOOЇ'rJпRm, nqюфСіІІЇіJІІК.И IП'lWtJI()IIO jJІІІІ)а'ВJІЇНИ!ІІ, ОПJрЯNу!ВаТІІ! ~иш.пя

"""'

.uoyv

.,.." ...ВІН;,.. ~ ..,,.,_ ""

•І'''""пJ

шити JІе&ЦЇ!ЙИу робО'!'у.

демократичНІша в СВІТІ»,

... "..нь, 1. ;;.,...-v

д. ІІи..-11Н811Ко,

Агітатори М. Дідан, М. Сам:ойuубів і червоиих lt}"l1RJЇ·B, піонер_ ~І&ИХ таООрjв і n'І'Я'ЧШ заЕШа«Ш ленко, М. Ось~ак, Г. Чабан об.мінялися досві;ІОм агітаційно-масовоі роботи, розповіли, як вони на двадцятиха'Іках вивчали з

ІІЮЩІІ аІОРрібні ~екна _ """""""''"'""\UI~шwu· 'YfВ3/Nir і IIIJIJrfВ&Вllllii :вn ()ІJЛ'ІІІІІіGащій.

ОстаашіІм

Ч'.3ІСІООt

кандидат партії. с. І<улажеІЩі.

• • • На відкритих

виборцями Звернення ЦК КПРС і рах заслухано . РЩlfЮІrСьасі І' м· . . СРСР

.

партійних збо-

.

І обговорено 1Н-

КОЛГОСПУ ГОЛОJИ ДО ВСІХ пра- формацію інженерm і теmіІІіІЇв Н3 і)tаІJІЬПІЄ IJIPOiфc!Iti.ml :JP(Jiбwnи nерші JаІ)ООСИ ?JїИ _ІНІС~ГРІВ m:коо:ою яихОІВання, mкооою виконання хід про Компанця Г. господарства: сшьсьІ•ого ЦІвникІв роІСІІІО8і lllllJrOO"PPOY оо m.mя:xry ЩІІІООУ\РИ :коо:ІІ'}1ІіюІ'у. В:н боа'D!!It ry шп ту m~я тexнinmoro вистуПИ- ~- С. Хр}'шова на нарадІ взятих зобов'язань. Допові ач і · форму організаціі робітничого в ,нaspo,nliOOПY l'OICШJOI~i, IJIICIOO[i'P- боти • КооІf.Іrі­

КJІ:юу, Jmta ~ 31ШГf

ЗаІЛУЧИ'ГИ

С-'ГWЧ'НЇ'Й партіЇ піирші

.маси

на'РО'дні

,w

ИЗІЙ­ ажrи:в­

ноо участі в 'К!rопуністmчнооuу бу­

дівництв·L Вс.я icrop:rя бу~Н'И'Ц'l111іа оо­ Іі:раПні в uю­ ціа.ліооrу .в напrіІй

ІІІРЗІВЮІJDООТі RJNiЗИ':II с.в.~еинЯІМ цих ,неніН'С:ЬІІtи:х перед.І)а-ч.ев:ь. За poiltИ Р81JtЯНСЬІWЇ J11J131,1/;И :в:а.m:і профосSйні

органі:защіі

JІІ)ОО!еЛ'В

За вщатні робооту. DеJІИПІООІГУ заrСJІУІІ'И в ornpaвi ооці<ІJІісrшчJЮІГО вони .в зв'я;:ту а б-}~JІіівющтва .

І

.n'ят,~;емтирІЧЧJІМ н.аrоІJо0.1{ІЖЄ--

іх

:аі ~НОО! Л~нін&. За rостанніой час Каиун~стична пшртія і Ра.дJШсьmий уrрщ зді•й­ СНИJІ'И ВoeJfmti зах~ іІЮ ~а.JІЬІІП~ управління

1

ню !Щтри:Іі'УВати ~сщіо~ )'!lфaiВJlim:~;:v::Л:В~ і~;~ передови~ІВ СІ~~еького господар- виступаючі зазначили, що вд кол-

ріJв, ~O'ClWRЗrJIIOВall'И! орга.1rіоощі:ю xfum:иrцтoox. Бе:шоо6Р6l~ІJ8 хврЇ'В- ства в Бшорусн. :ІПІЦ'l100 ~ фrаиіпрщі і SЗІJ)ОІбітноі ШМ'И. Yoroimиe :Wdfc:нeИНlll 3ЗІВ~ань защі.пи на міІ(ЩJlх rН!ІІІІІ'і рое;ню-

страТИВJІЯІІ рdо0~..:в і сrоорення

ються наявні можнивості по · ви, І. молока. ро бництву мяса

агітатор.

~ЧІНОГО ~~~~ ·ВИ• ІО'11Ь не цеитраш:ьв:і :ктrіТОО'Иі, ·що · мmtae ~~~~ ШВІРІПОГО 03- пе~и ІІаDJ.ІеІЮ q opгamsaлучепня робЇ'l'НіВІtЇт і ~ цій, а рар профапЇ.JІов., оі в в

1\олгосп ім. Леніна, с. Жердова.

*• •

Завідуючий агітпунктом О. Ле~ }'1ІІРЗLВЛіmІ!я оrmF.ШЬRИІІІ ІВВ1]ІОб- RООІt.ВІій ,pecaryбJJЩi, ІКІР3іЇ і о6ІІоовін прочитав для агітаторів лекНИ!Ц"l'В())І. ILлeВJyr![ ЦК Jtii!PC ВІІ3- ті. Ilui:61Ij111 цк ІШРС <ВІІІ:tНЗІВ 'm- цію про міжнародне становище. нав за J1'001Рібне ПеІl)еТJІ>ОІрИТИ ІВИІробнmч.і н~ rв ПJОrСТЇІЙНо Аі:Ю'Чі кож доцільни:м: розширити функ- Виступив також секретар парт-

Намічені заходи, щоб подолати відставання. Завідуючі . фермами Ф. Пономаренко і Ю. Максименко від імені тваринників запевнили, що зобов'язання, взяте на честь виборів у Верховну Ра,цу СРСР - надоіти до 15 березня по 23

:I(iri фа6ричнQ.&ІІІщсЬltІП ІІtШ.іте- організаціі Г. Таран і голова кол- центнери молока на кожні 100

органи.

гектарів ' сільськогосподарських

Комуністична партія і Радян- ті:в. Ь. . н~но nраІВО .брати госпу М. Апанасенков.

СЬІЕИJЙ у)р,щ ІЮСТі·йио ~

JJPO

участь у розробленні промфінпла-

П()..'ІШппе"Нmя: УІМІОО! .пращі та DJ016y- нів ~. ry роов'ІЕа.н:в:і ту ро6ітюntЇ!в d ~- ІJІИІ'mИЬ нopJI'j!lloatHИЯ ,пращі і О]Л'а.«Дашьше ПОІJІЄІrшеиня і ~ Н::Щі ааробітио.і шати, з,жі!Йм>-

уrідь, буде виконано. Намічено

В. Поліщук,

агітатор. І<олгосп ім. Шевченка, с. В.-Димерка.

**• .пеншя ~ пращі, ~еиня ~ НІЮвата ~ій MlflЧIO.llЬ В колгоспі «Зоря» відбулися ЧИІН Т'РЗІЮ(атиJ31fУ і захворЮВоао- за ~ШІІІІ 11IJY'AOIIOIO sanwнооrі і]Юбі'11НИІІt:З 'J.1I)eti.a 'J)OOl'JIЩa.- ~аІІІС'іва і- ВІІІІО!И&ІІRП ашtе&- п:цпі'Й'Ні sООІРИ, ara. вих ООгово-

ЩООІtОНЗrJІеин.ю ти JJit ~еІРЖЗІВИе гащани.я, - ТЕІПІ.Х ~ Раоок 8 тих і ~У'.НЦ1180:11. ГОІЮ'РИТЬСІЯ В JЮІС.'1'3ІИОВ.Ї ІІ.пеиу.жу. фабрJ111»-~&Ї ~ 'МаП]Ю:ОС.П.ов!СГЮ еІЮНОХЇ'ЧНИ!Х Щ!!ІОІО­ -- fОСІІЮ.J:ЗJ:РеЮtИІХ :&ер.ів'ІІ!ІІ&Ї!В, пі иm. .право ~ти rCJI()IIO fтвореlІШІ

ху

госпі незадовільно використову-

І. Швачко,

ре.но щ ~и 1.0 ввООрm

також, щоб до 1 березня вивезти 10 тисяч тонн торфу для ВИГІ)· товленИJІ коМПостів .

В. ОноnрІєнко, зоотехнік. l(oлrocn ім. 40-річчя Жовтня, с. Рудня.

------

Прикро, але факт

не ВВІІWНують tСІВООх зобоІв'·ЯІЗІШь думку в првводу кан~и~атур, що

за ~111.1111, сІЮN'ОІJат.mчно ІВІИСl'МІІМіmаІ н.а ввракі Іl'ООІЮ­ зборів · Раніше в нашому клубі актив­ Після звітно-виборних !Ва П~ИlЩИJUІ НаІРОІАІГУ '1100])ЧЇСТЬ, ПОІРУІІf)'ІЮТЬ 'l"PY~oOIDe ІЗ&ІООИ~ЗІВС': ~ Поса.а. }jee і:х 1mJ1P Ие у нашій комсомольській організа­ но працювали гуртки художньої 1 3ВЇІІЬ1ІеJІІІІJІ ~ІЯ во, слід притягати до ВІдповІ- "~ нові :М:ООІr.!!И:ООСТЇ в.Цюр&ІІИ

В

Н1І!Х р~

RарщІІОГО •ГОІШ6.J:І\ІРС'Г­

ШВЦІWГQ роовИТІtу !ВСіх Га:JІ'}'ООЙ

ooцiЗrJI:C'NfЧIIOi 6ІЮИОО:&и:. В ЦИ1 уQІава.х рмь наших профоЮла:к зроогае.

· 300ЧІЮ

«lLpoфooibi

сп:іJrки, -- rооорmьс.и в поста:ио. ві 11РУЮІеJЮГО ІLле:нуооу ЦК ІШРС, оСІJІІОоЮ ПОСJМИТГИ ПQІі.JІиш.а.ЕЇ .Jjяльні~ть ІЮ змrуч~нню ~я­ ЩИ!І }.0 У!ІDРЗІВ.'ІЇННЯ ВИ:рооб:НВіЦ'І1ВОО[,

ще вище QQCJl'l'И 'l100JJЧ'Y Ші­ алtтивніссть труwящи:х м:а.с, ornpJmt:oвa..my на бу~нИІЦ'ГВО Іараіні, ще ю~ ІВ Н31Шій ті~Ппе аJ1'1І)ТОВ'У1В3'1ІИ іх ШІІІWМО ціа.тИІВу

і

~іостичноі

lraqyrii».

дальності».

.IOPJit'l'~ BWumi ~и ІЮ ~еІІІІПО

.._._...... •....,. ..,

...,.,..мА1:11' ~-~

нЗІ1\11JЦу за А~~ЯІ!І ,заІКІООІ&~ IIIliO П'РЩ1О 1 11JЮJМІ,І.ІС:ь&ого ~н'Іф()Ш!Ю за с.та.нои охорови . ІІ'РЩІ.

Р.-ис:иі ~

• • • ваш ~ в ІЖУСІ

ції були створені необхідні ум:о­

вих~

""' Іф()Іет--

сощіаJІіrс!ГИ'Ч1Іих

І ІВ ПО.ЛІІШПООПИ ЖИіТЛQВОо-ОЮбуто-- Іltа!ІІЇ'lWІ'істиЧНИІХ,

•ХОІJІОНЇо&!ІЬІГИХ

.

тмо

Щ~В'~ роль tiфOiфcai1iJ[OOt .mраІін, а 'NIIlOOIЖ ~а ~

вих оу.хов тр}'!!j~Щих. Іх обrов'ІЯ'- і ЗаJІЄІZІІШ к.раі·и. &ни: а.Іt'l'И!ІИЮ зооt

-

'1'РИМ1аТИ Лі~ И~НИІИ ООРЮТЮЯ за еріrеть ·КЇІЖИЗІРО,J;НО­

flРО'І1РЗООИ го робітничого і професійного ЖJJМОООГО і rК}'ЛЬТ}'І'РН<mJ ~ів- pyxry, sa lmP в YCI'>OOfY с-віті. иицтва, m&a :ціЙІенЮ6ТЬСJІ !ІІі :в:~МJо~еІІ mmwвa.mш

В. Циганов.

ІJІ.і.й mраіні. ПрофсшіJvКОІВі орга.ю-

завдання 3 квадратні метри сто­ дверей, що становить за січень лярних виробів. Слова не розііі­ 200 квадратних метрів.

ш!ися з ділом. Вони щодня ви­

ня

3,7

квадра'l'НИХ метра віІ>он,

М. Костянмй, секретар м. Бровари.

парторrанізаціі.

самодіяльності,

а тепер

навіть

роботи. Тимчасом вийшло навпа­ шахово-спортивна секція припи­ ки. Робота занепала. З 18 ком:­ нила роботу. Молодіжних вечорів

силь Висоцький.

Комітет не перевіряє, як ком­ сом:ольці виконують дані ім до­

ручення . Виділили, наприклад,

2

уже давненько не було. Припи-

•нено

-

.

ВИПУСК ВІКНа КОМСОМОЛЬСЬКО1

сатири. Тільки й розваг, що ди­ вимося кінофільми.

Винна секретар

в цьому,

насамперед,

комсом:ольськоі

органі­

комсомолок для робонІ з піvнер­

заціі Л. Я:ки:м:енко, яка працює

ською організацією, але вони жод­

завідуючою бібліотеки в с. Рожів­

ного разу не з' явилися до дітей.

ці, і рідко бував

Колгосп

готується

со•ольців

стоіть осторонь.

Не

ська організація. Ніхто не бував у нас і з райкому комсомолу.

створеІfІ> ланок по вирощенню ви­ сокого врожаю

у Пухівці, не

зараз до цікавиться, як живе комсомоль­

весняної сівби, а більшість ком­

ПЕРЕВИКОНАНО

готовляють понад змінне завдан­

ви для посилення внутріспілкової

сь:коrо Шrмрнаціоиа.П.:вrу, и.апrо­ сомольців, що на обліку, в кол­ J[611JПID() 3JІіциюють ,аоої m1'1119Ji,'И госпі працюють лише 6, а на Н3ІІЮ;tНОІГ() .Іtи- ферм:і 2 - Василь Микал і Ва­ 3 ~и

та jІІШИІХ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ бригади Наслідуючи приклад вибійників Героя Соціалістичної Праці Миколи Мамая, столяри будівельного комбінату зобов' я:~а­ лися виготовляти щозміни понад

·

'J)OQi'l'lllll1iВ n &yQiir11S(вцiJв.

С. СІАDІІСЬКа, член ВЛІ(СМ.

окремих культур,

вивезенню добрив, виготовленню

l(oлrocn Ім. ВатутІи"'

торфо-перегнійних горmечків.

с. Пухівка.


СТАХАНОВЕЦЬ

І

··

Союзу

Виборам до ВерховноІ Ради

РСР-г-ідну зустріч,/

:_ , ~. · ТР&ВТf)РИ ЮТОВІ ДО ВВХОДУ В ПОЛЕ-~ навdІ мтс

..-- 8

~ aa8sal. ..-о.·~ ·

-

тат нап~r.аи.ОІ іюбоп ІІСьо­

XOJ"-iml••

• роботі. з~

Aoro.

рошииченк:а,

щос:.~юс:аря

пІни. Випереджуемо графІк: рt!­ монту комбайнів. 3 маістерні випущено 14 сС-6:. і сС-4:.. резульУспіх на ремонті

Тут

комбайнів.

ком­

відзначаються

Олександр ГригорІй Костюк, Бредак, Василь Гуляєв І Ми­ В роботІ на~ кола Щербина.

кукурудзоводи фото: На та (справа) О. В. Ракович Г. І. Полтавець перевіряють,

ри.

як зберігається насінна куку­

Кушнір,

рудза.

головний інженер.

Бобрицька

весняної

кондицій.

них рі•иSІІОТЬСЯ всі комбайне­

€,

до

готуються

сівби. 216 центнерів насінної кукуруДзи перевірено на схо­ жість, доведено до посівних

ного строку завершити ремонт

Черед­ бригадиром Панте.~~ій першими ничок. ЦІ бригади

-

шmно

ся за те, щоб ранІше визначе­

байвера Кoa'tnmula Урсеrова. Значна зас.ауrа а цЬому і ме­ ханІзаторів трuторн•х брtІrад керують .М.М 5 і 11, якими Книш та Степан комуністи Максим Мирошник, .М 7, де

Зu~аю · nJAroтРакторів. riнt&y сІв&JіоК, ·.,аJ.пвtторів, борін та інших причіnшjх ма­

з~. Велико--Багачавського ра­ А?ну, Полтавської області, ус­

Заріu механізатори борють­

Дмитра Гузія, який очо­

СоІІОСаря комуніста Інна Ми­

мц ремонту

річиІіІ

~ua

К:олгоспннки артілі ім. Фрун­

культиваторІв і плугІв до вес­ няних робІт.

.аив вузол по ремонту моторів,

ну Рцу СРСР, МТС набагато р8ІііІІІе ІUІЗвачеиеrо . ~ку ви-

.

4

сівuок:,

закінчили підготовку

-

о4Sоа?аово'

до­ зре6Нtь, .-цуть с.110110 ГотуючИ rІЖ­ трІОІаtОТь ву зустріч виборам у Верхов­

о

з ремонту,

одержали машнии

маАстернІ І в Ко.ІSТІІВУ rо пrредовикІв першу черrу бригадира тракторної бригади

МТС.

о

У відповідь на Звернення партії та уряду надають механізатори. Бригада, якою керую, закладає добрив Мищенко з міцну основу дл.я вирощення ви- Тракторист :Микола

ВОЗИМО ПО

42

ПРИ ВОРІІЇ

ТОННИ

------tr

tt~.- - - - -

-Час напруженої роботи

36.

Брига,ц О){ераала 60 тоив мі· сокого врожаю зернових і картоп- своїм напарником Борисом Мико­ За три дві, відхоли з Бобрицьлі. Ще з літа виробили та забур- лавиком трактором з двома с~tиь­ неральвих добрив. f січні підzиднів вип впи 134 гектари озимих хоі ИТС прибув до колгоспу ек­ тували 755 тони торфо-гнойових ми на причепі за 6 робочих і вивезли

компостів.

тоив добрив.

280

тукороз- скаватор,

посівів. Ш.11живлювали

везти на поле ·1250 тонн торфу рів. На цій роботі та 450 тонн гною. В січні заго-і тт. Штулsр В., Строхач .

.

І

товили 1 вивезли шд картопл~ І Строкач на поле М 9 400 тонн торфу 1,

JI.

С. та резиs завершити повністю та план виробиицтІа добрив. Фесюк Г. Ланкові

. оргаИІзу-

160 тонн гною. Це становить в І К. Лущеико добре середиьому no 17 тонн на гектар. вали навантаження та

бриrадкр,

розванта-

КОЛГОСПНИХПАРНИКАХ

НА

,остуть огІрки І циdynt

тур на всю площу, якиаіраніше

доставити ранні овочі киявам із

Посіяні раніше у теплиці цибу­ ля на перо та огірки зійшли, за­ зеленіли. Цибулю незабаром зби­ ратимемо, а розсаду огірків пікі­

торфо-перегнійні руватимемо у горшечки. Що день, то все біль­ шав щавель.

парниках, Почали роботи на скоро сіятимемо в рамах ранню вирощення

для

ім, Леніна, I(OJirocп с. Плос:хе.

розсади.

парнчковод.

ТЕПЛИЦЯХ

конюшини та тимофіївки, навесні

підсіватимемо ще 200

гектарів та­ кормового

конюшини. Вирощуватимемо

rектарів

кож 1000

торфу, бригада вивезла ва поля люпину.

ІІІ ІОСНІІТЬ

Проте в тракторній бригаді, 1000 тонн гною, добре справилаНайкраще ідуть роботи на пар­ ся з очисткою насіння ярих куль- яка обслужує копгосп, не1t1ає ииках У комплексвій бриrаді, жодної справної травосіючої . еі·.яку очолює П. Тупий. Зобов'язав­ тур. валки. }1ирекція МТС повинна (бригадир бригаді В городній шись зі6рати по 250-300 і біль­

В залежності від погоди, але гектара, бригада забила гноєм 80 не пізніше 15 лютого почнемо парниковп рам. Тут через день­

стити близько

забезпеченні

нам у

ше цевтиерів хапусти, помі,JІо- т. Примич Є.) заплановано виро- допомогти

рів та інших овочів з кожного

тисяч штук необхідною технікою.

800

розсади різних овочевих хультур.

В. Кудренка,

працюють

агроном.

Щодня

на парвихах

І(олгосп ім. Леніна,

Розпочали гноєм.

с. Семиполки.

За

ки і висадимо у віДRритий грунт. бити стільки а або й більше пар­ ціові Таким способом цього року впер- никовп рам, аJІе вони ие поспі­ сіна,

·

ше вирощуватимемо цибулю на шають, чим

ПосІІJІи раин10 каnусту ін­

Дарма, що надворі мороз,

-

В

на­

З трактори з причіпами. Серед сіииицьке господарство по тра­ водіїв машин хорошою роботою вах. Маємо понад 300 гектарів відзначається шофер т. Покориьп В. Вів щоденно виковує свої змівві виробничі завдання на 120-150 процентів. Крім

сіяти ранню редиску, якої буде два буде висіsиа розсада.

«Більшовик:.,

с. Рожни.

І

районне

Наш колгосп -

ва поли зайиsто 8 автомашив та

100 рам, а кількома диsми пізні8-10 хопrоспииць. Друга і четверта комплексні ше-ранні огірки. f парииках буде також рости розсада цибулі, бригади, .якими керують Г. Вірич забивху хотловаиів яку потім запікірувмо у горшеч- та І. Мархуця, та&ож Повинні за­

К. Довгадько, І(опгоса

закритого грунту, почали роботу на парниках. Вже забили гноєм 200 рам. Колгоспниці Параскавія Вітер і Меланія Петренко посіяли У 24 рамах ранню хапусту.

Стасюк,

8.

Белиху допомогу на вивезенні І жування торфу, тому щодоби ви-

ший раз

сіння капусти. З ранніх овочів, бригаді кріи 4 гектарів капусти, внеади­

в рільничій

)і 2, очолюваній комуністом тов. мо також 4 гектари ранніх по){!­ кидною сівuкою. Зобов'.ааувмось АО ДН.І виберів Мазниченком Т., видобуто 1000 дорів, редиску та цибулю на п.:­ відзначилися У Верховну Раду СРСР - 16 бе- тоив торфу. На доставці добрив ро.

Торф добуваємо вручну, копавЗ нового року одержали зав- · дання заготовити і до весни ви- : мо його на глибину 80 сантимет­

капусту

3-4 дні висіємо під рами на­

1,5

А. Гуяиіі,

А. Іщенка,

хуртовина, проте це

наших ие перешкоджує роботі овочеводів. Щоб вчасно вирости­ ти .якісну розсаду овочевих куль-

затагують

самим

строки сівби овочів у парвихах.

гектара,

І(олгосп ім. Щорса,

І(ОJІгосп ім. Сталіна,

~. К:няжичі.

с. Русанів.

Сі.АькорігськиІі ргйд-п~регір"а

зи..ttімі ·худоби.

никах иевистачав

НА ХОДУ ВИПРАВЛЯТИ v

НЕДОЛІКИ И ПОМИЛКИ . .

.

серед

яснювальній роботі.

комуніст

фермою

пункт штучного осіменіння корів, завідуючий внаслі~ОІt чого значний процент М. Негода.

пра-

приділяє

В артілі всю зиму не працю& цівнихів тваринництвІ\

-

Добре доглядають і годують яловості. Відсутиs племіива робонаші свинарки, серед свиней високопродуквід телят Облі& та. 300 рам, 20 Наталія Не­ відзначається яких жирведеться, не корів тивиих в теDJІичка,

коробів. Невепчка .a.ttiй щороку вирощу811о

·та підго•огки до Іесняної сігба

ратів на літр надоєного молока.

агроном -овочевод.

агроном.

хожиоі хорови 6 кілограмів молока ... по 120 кілограмів. Дуже 20 хілоrрамів соковитих занижені зобов'язання по надоях кормів, 1 кілограм підтримуючого і на ЛІЩИЙ. хорму та по 200 грамів концент­ Недостатню увагу масово-роз'­

розсаду

ім не створено

года. Але

ності молоха не :визначають.

фермі На молочно-товарній ранніх оnркІВ, напівзруйнована ЖНа КОМСОМ8ЛЬСЬІtО-МОЛОДі працює Невистачав і потребуе ремонту. у Негода Ніна Комсомолка група. гною. РіJІЬвичі бригади, яким АО&ілограму ведено ппаи вивоз&и добрив на січні надоіна по 231

пор-

мальних умов для роботи. КарМИТИ Надворі ТОПЛЮ ДОВОДИТЬСЯ біля колодяз.и, в той час як цю проводити в необхідно роботу

Певних успшв 11 роботІ ~оби- · парники, не виконують його. На- молока від кожної закріпленої nриміщенні. Ще позаторік врожайність зерРейдова бригада: нових становила у нас по 7 лися _також твари~ник~. ТорІк ва ІІриклад бригада ;м 1 за всю зи­ &орови. На неі рівиsютьсs поцентнерів з гектара, картоплі -

60, овочів - 55 центнерів. В 1957 році врожай подвоівся, а по овочах - більш, ніж потроївся: іх зібрали по 173 центне·е ри з гектара. п артшна оргаюза· - · по

ЦІЯ І правшння

головну увагу

кожнІ 100 гектарІв угІдь вироби- ку не в~езяа жодної тонни.

216 центнерів молока і по 26,1 м'яса, в тому числі по 20,4 центнера свинини на кожні 100 п•&тарів орної землі. За ще вищі бореться артt'ль у 1... ока:>ники " 1958 році. ли по

В колгоспі .1\ОСі не закінчено очистху насіння, :10крема 13 тони кормового люпину, який необхідно вегаіно перепустити на змійку. Невистачав на посів 2,5 тоиив вівса та 3 центиери ПІ)Оса.

ff1: виконуютьс:J взяті зобов'я- Колгосп мав обмінний фонд натрудівників зосередили на піднесенні родючості грунтів. Якщо в зання? Цьому і був присвячений сіивя sрих зернобобових, проте 1956 році на кожен гектар внес- f рейд-перевірка готовності до вес- обміи не зроблено. ли гною ледве по

1957 році -

4

тонни, то в 1 пи та стану зимівлі худоби в ар-

по 8. В цьому році 'І'ілі.

Повільно ремонтують

сільськогосnодарський

запланували виробити 7200 тонн

други fалина Бугаєнко, Катерина Брувнко. На фермі нема жодної до.tрки, · яка б у січні надоїла а пере­ нижче 150 кілограмів, 160-180. важна більшість В тоі же час такий прикрий обладнаних у зразково факт:

кімнатах відпочинку для тварин­

ників скрізь на видних місцях вивішені розроблені зоотехніком соціалістичні М. ЧереАJІиченком

дрібний зобов'JІзанн.а -

інвентар

о~ераати у січні

•••

В.

Литвиненко, організаціі,

комсомольської

змінна,':і

Степаненко,

І.

дактор І.

ти,

Гринько,

.

обді;ювень

молочно-товарної

Бондаренко;

Г.

ре-

стінгазе­

колгоспної

ферми,

свинарка,

М. Тищещс:о, працівник

· ·

ра-

йонної газети. Колгосп ім.

с.

Кірова,

Погреби.

ч вже й при.d:Ано Побували на парниках, де роз- А.,.. плуrи, хо по торфо-гнойових компостів Бюро партійвої організаціі об- висвітлювати хід перевірки зимівпередвесняні роботи. Гно- для них новІ· ле м еш 1· ,· п о лиц·1. Ма поqали 12 тонн на кожен rектар орної Київського лі худоби і підготовку до весия­ постанову говорило vnи.f't .:rабито котловани на 64 рами. ло готових б ор1'в . т Р ив огу ви..... понад виробили землі. Іх. вже проведен- ної сівби. Наслідки роботи рейпро fкраіви КП обхому · ьиий стан трактор днів TY'l' буде посів-

Чt-рез

4-5

-

кав незадовІЛ обговорені м насінна paht~Loi капусти на З них сівалок, які давно спід замі- 11.1 сількорівського рейду по пе.- дової бригади будуть В триває. добрив Накопичення ревірці стану зимівлі худоби та на засіданні правління кощ-оспу, rе&тари. 13 ранніх овочів копгосп вити новими.

5000

тони.

січні та на початку лютого ріль­ нича бригада М 1, якою керує

С. Кладун, вивезла на поля 800 тони торфу. f бригаді М 2 (брИгадир М. Улещеико) на вивезеині· гною

8-9

підвід.

щоденно

працюють

капусти, в внрощує 5 rer.тariв тому чис;tі 1 It>ttтap середньої, в

200 рамах -

огірки.

Однак у овочевадів ще чикало недоробленостей, які можуть на­ коли затримати сівбу, багато

іх негайно не усунути.

пі.цrотовхи до

весняної

сівби.

Рейдова бригада до фермах. f минулому роЦІ копгосп сuаду JІкої ввійшли представив;- до· роботи. Побували

ва

твари~иицьких Створено рейдову

спорудив 2 нових типовп корів- u ві,ц

партійної і

иики, телятник. Цп забезпечево І ськоі організацій,

бригаду,

комсоІІІ>ЛР.­

колгоспників,

хулобі теплу зимівлю. ІорІdв редколегії щодеивоі стінгазети. Зо6ов'аsаво редкіІлегію широко хуАоби в достатку. Зараз в радля На пар-

приступила·

П. Лукаwенко, секретар парторганізаціі. І(опгосп ім. Сталіна,

с. Бобрик.


с

t

ц Ь

А. Х А Н О.

-~~~ З редакційної ПОШТИ Ва ецеві-Надін Потапенко Надія Потапенхо живе далеченько від центра нашого села аж :НІ ТОІІJ ~тк:у, ЩО біля краси лівсьхоrо- ІdётКа. Звідти до нашо -

го

uydy

І З .trис11в сіJІьrорів

но народні пісні - ліричні і жар­ тівливі. Де б ми не виступали, ЖіНОЧИЙ ансамбль ВСІОДИ добре зустрічають . Ну а в ньому першу

ве бІаИЗІоКО і дорога тут скрипку, як-то кажуть, грає На­

не завUН хорошою буває: то снікалюжі то . rпибохі гу накца, з'явnитьс:а, то аробаtьсJІ слизько . Але JІКЩО а uy6i nроводяться заняття хору, то Надія обов 'язково ауриалі старости прнхо~ а хару з осені MllfiJ.IOro року проти пріааJІЩа Потаnенко не бум •одної поміткк npo аідс:утиість. Так

6 не ~

само, куди

авступати

XfAOIIIJIIoOI

наш кмектиа

самоді-

дія. Вона ж у нас не лише гарно а й майстерно читає зі співає, сцени. От не так давно ми внету­ В телестудії. пали в Киівській пр8граму концерту були включе­ ні номери, які ми й раніше вико­

нували . Але тут виявилось малу­ вато

гуморесок.

Надя. За

Виручила

-

Надія

вона

короткий строк

кабінету не

відПовідає

своєму призначенню.

Відвідува­

тезноrо .

чак векав Ае присісти. Є перебої і у постачанні гіпсу. О. Старостенко, пенсіонер .

•••

РожІаиа. В нашоку магазині ССТ нем:ав зошитів. Ходили наші учні і до П>:х.івки, -але і там не­ Маі.

Дрогобицька область. До Радянської

Л. Лнщенно, В. Строй,

підготувала новий номер сТа які

яn•ІІості: в Киів. Іроаарв, до ше- ж вони мужчини?:.. фів чи 8 cyct.!ttiЄ село·

нас

f читаІІі в

&,аари. Приміщення ~опро­

Р

К.

_

Недавно делегація наших кол-

еманенно.

• • •

Заз-.'11.- -в аmеці в нас вавжзавжди присутня. Цю дів~ину _в госпників їздила в гості в одву нашому селі знають і поважаюп.. військову частину. Взяли й Надю. .ци ХОJІО,~но, бо колгосп ве А&В

Ііі нещодавно сповнилось двад- Вона разом з подругамн

цять років. Працює вона після аа-

пила перед

кінчення семи класів в городній Армії. Воїни

були ним надзви- Muo ту,ОуsтьсJІ про це і сіль-

говорить

~еПJІо

. . СЬ&а

про ~их Надя. ДІвчина в~росла цертних виступів. 15 лютого у на· без рщ~ого ба:._ька і матерt . Але шому клубі відбудеться зустріч

сьогодНІ ми 11 бачимо завжди передовиків колгоспу з шефами, життєрадісною. В ~ьому велика 22 лютого - урочистиА веч1р, заслуга подруг Надн .__ В _хвилини присвячений дню Радянської Ар­ смутку вони завжди ~~ ~щтриму-

вали добрим словом І ДІ.~юм.

Разом з подругамн НадІя Пота ­ пенко записалася до приклубиого 1 п'ятниці неділі хору. Кожно! вона стала відвідувати заняття. У дівчини виявився хороший го­

лос

-

щось подібне до колора­

турного сопрано. І тому, коли ми

виріUІИJІИ хоровнА

жі~очиА

організувати ансамбль,

то

одНІєю

з

міі, 8-го березня відзначимо Між-

народний жіночий день.

легливо вчаться в гуртках худож­

ніння худоби. коп

ти,

ньої самодіяльності.

В. ПасІчииА, завідуючий клубом. с. Требухів.

·

Непоодинокі фак-1

onepмf доставляють з ічня 28 31

заш~нення~, а.

с

.-

зовсІМ ве ІОС ..,..••• ~ма чекала також машина з русанівського

ROJII'OCJiy іІІ. 01-апіиа.

ЧИ НЕ ЗАНАДТО БАГАТО?

·'

К . Бутько доглsдав в колгоспі Броварська МТС виплатила йому 5 буrаів-плідників . За це йому також 450 карбованців премії. Чи не занадто дорого обходиться нараховують щомісяця 22,5 тру­ завідуючий нам утримання плідНИків і чи не Крім цього, додня. занадто велика ця оплата? Та це

Обов'язкове рішення

.

Вмконаачоrо ко•Ітету Киїасьмаі DO.nacвor Рааи деnутатІв · труаящих про адІІІіtтративиу вІАnоІLuвttнІсть .

за воруwенва rроІаАськоrо порядку на те,итарІІ с .ІІі •••• Кміасьвоі оdІастІ порушень кидати недокурки, папір, обгорт­ усунення З метою веопубІІІоваnrt пста ки, лушпиння від насіння та ін­ громадського порядку на тернто­ Зоотехнік гого.иівського колгос- ріі Київської області виконавчий ше сміття); в) курити в місцях, для цьоrо пу «ЧерJІОНа УкраЇНа» т. Пuій комітет Київської обласної Ради не відведених. надіслав .. Щт до редакції, в яко- депутатів трудящих ухвалює:

стаіня іІорушув договір з колrос-

занесено іі прізвище. Цей ансамбль виконує переваж -

йому додатково

•· Троценме.

але вона нам Роботи чимало, зараз велвкиі!. му · mtm~. що броварська держпо плечу. В нас актив. Сьогодні в нашому сеJІі є які tак ·багато юнаків і Дівчат, доставку ~ерсамо, як і Надія Потапенко,_ люб­ пом про своєчасну лять виступати зі сцени і напо­ ми для пункту штучного ос1ме-

перших в список його членів було

фермою записує

Ра~.

Зараз готуємося до ряду ион-

Фото А. Запари.

(Фотохроніка РАТАУ).

дачівського району.

висту- транспорту, щоб завезти паливо.

бригаді. В неі там е багато хо- ~ чайно задоволені.

рошнх подруг.

. . На фото: родильний будинок в сільгоспартілі імені Кірова, Жи-

Радянської

воїнами

мади- у Жидачівському

Тепе~ приватних лікарі і дві ~ушерки. районі було всього два середньою з тут працює 28 лікарів і 120 медиЧних працівниКІв освітою. В 17 колгоспах району є родипьні будники

І. Встановити адміністративну

відповідальність:

а) за порушення громадського

порядку, спокою на вулицях і в інших громадських місttях;

б) за вживання алкогольних на­

поїв у місцях торгівлі, де воно заборонено, а також у парках,

скверах та

громадських

інших

з-за того, що кашt~на пісJІJІ рейсу

в

С

'J'І..~бvтів

г) за організацію і участь в

і сталося це азартних іграх, за ворожбу, жеб­

мав місце

JtНJІЖИЧі

~~ ' · .

ЛЇТКИ

Щ>рушенні

в

лягають

таким

стративного

заходам

вПJІиву:

адміні­

висломенню

громадської догани на словах або через пресу, штрафу до 100 карб.,_ на роботам поправко-трудовим строк до одного місяця.

цього

з порушенням громадського по5. Особи, до яких застосовані рядку в театрах, клубах, кіноте- заходи ~дміністративного вПJІиву,

У __своему JIИC'rl на аАР~СУ ре- атрах, автобусах, скверах, парках

Аійсно

винні

4. Нагляд за виконанням місцях; рішення покласти на органи мілі­ в) за появу в нетверезому стані ції.

дакцu АJІректор дер.жстаіВl т. Ку- та інших громадських місцях; лаківський пише, що таr.ий факт

Особи,

З.

цього обов'язкового рішення, під­

рацтво ~а вулицях, ринках,

>:

пар­

ках та ІНШИХ ГромадСЬКИХ Місцях;

д) за ображення громадян та

протягом З днів з дня оголошен­ ня про це можуть оскаржити діі органу, що накпав штраф або по­ карання, в,порядку ст. 55 Адміні­

стративного

Кодексу

Українськоі

РСР.

с · .. ~"~" 6. Це рішення набирає сипи че­ ще не все. НерЦко Вутько при­ Семип~лки не зумша _до~хати до лихослів'я, коли ці діj не підпа­ штучно запліднену корову, немов­ своює по 20- 30 карбованців за Гоголсва. «В&ив необхщш заходи, дають під ст. 70 Кримінального рез 10 днів з дня його опубліку­ вання в місцевій пресі і діє на колгоспників корів би санітару. І Ді в той час як парування Кодексу УРСР. пише тов. Іулаківський, території J(иївської області про­ ще по

0,50

трудодня за кожну

він нічого спільного не має з цією колгоспними плідниками. Про все це nиеаJІа ваша · ~'І'ЇR­ осіменінШІ tправою, бо штучне пунктом газета ще 24 січня, а висновЕів заві,цуючий проваДJІТь і його помічник. За минупй · рік ніяких не зроблено.

К. Бутько записаво біль11е трудоднів і в додаткову

ВИАаНО

,ЦО

400

nітрів

Р. &е6ко.

1000

ошІату

ІІОЛО&а.

.'

'

щоб таке більше не повторилося.

JСОШ'ОСПЇВ В разі СWІЬВИХ СВЇГО­ П&,ЦЇВ В&ДСИІ&П сперою евіІ

J(олгосп ім. Леніна,

sa

с. В.-Димерка.

СПОІІ'f».

ДО

2.

ВИДОВИЩНИХ

Відвідувачам

херівників закладів забороняється:

Разок з тик прошу

.-ержстайві

кінний

трап-

а) створювати шум, який зава­ перегляді при глядачам жає фільмів, спектаклів, концертів та

інших вИдовищних заходів;

,

приміщення б) забруднювати (ПJІювати, видовищних закладів

тягом

одного року.

Голова виконкому обJІасвоі Ради депутатів · трудкщих

І. СТЛФІRЧУК. Секреrар нконому ot..atнoJ Ради деnутатів тру.uщнх &. ГРЕЩЕНКО.

цію іноземних баз на чужих 'q!- знаменний длЯ шестисотмільйон- · споруди. f розгориутому в країні ного народу Китаю період, коли, русі за зрошеннs пол~в ВЗJІ~ акриторіях. перший тивиу участь 150 •Іхьіонtв ки- у no'e)Jtвtri Jl. О. Etnraнtнa успішно завершивши

DСJЮВаІОІ'rЬСJІ вuеввевість в те- п'ятирічний план, краіна поЧи- таісьІИХ се.uв. Ще веJІВ1ПІіші плани розвитку ку, 11;0 арада глав урядів зможе пав здійснювати 1\РfГУ п'ятиріч-

НОІІІ 38ІІИК ДО ІІРУ 4 пютого опубліковано послан­ а rолови РаАи Мівістрів СРСР президентові Булганіна И. О. США Ейзенхауеру. В цьому пос­ ланні знову звертавтьея особлива веобхідність увага ва вастіІну скликанНJІ наради керівних дія­ чів держав з участю глав урядів дШІ розв'язання найбільш невід­ кладних питань сучасності .. Радянський уряд вважав, що на цій нарці можна було б вре­ rулювати такі міжнародні питан­ ВJІ, в nозитивному розв'язанні де.який сту­ пих в вже тепер

Акерnанські правлячі кола, .-ап позІІfІІІВі резуJІьтати. якщо ку. ве ,в:авши досі .ясноі ві,Іщові~і на всі іі rчаєіІпи ви.іuИть необв результаті виховаивя і пенапОJІJІІ'а­ хЦву повагу .-о інтересів один ревикона.нвя першої рацнські пропоЗJІЦіі, п'ятирічки ють в той же час на обговоренні о~ноrо і поста1ІJІЛn. вад усе бла- в Китаї с7 ворено ОСН(ІВУ соціатаких питань, які взагапі не під­ гороАJІf мету зміцнено за- лістичвої індустріалізації, значно лягають розглядttві. Вони, зокре­ ram.вero ІПІРУ· збільшилося сільськогосподарське ма,

висунули

питання

про

ета­

новище в краівах наро,~~;воі демо­

кратії. Але кому ж не .-єно, що ~au пропозиців відображає запо­ вітне бажання імперіалістів США· змінити існуючий лад у цих краі­ нах і знову встановити там капі­ талістичні порядки? «Радлнський говориться в зв'язку з Союз, цим в останнь~му посланні :М. О. не може бути сто­ Бупrаніні, роною в такій справі, пу ми мо­

пінь впевненості. Це, насаІШеред, питання про негайне припинення аемо розцінити тілЬRи як не~о­ випробуВJНЬ ядерної зброї, про пустиме втручання у внутрішні

вЦмову СРСР, США і Англії від справи суверенних ~ержав~. про зброї, ціві застосуванНJІ Ві,~повідаючи на пропоаицію створенн.І в центрі Європи зопи, США П)о заборону прези,~;ента вільної від атомвої зброї, і деякі •іzконтинеитахьнп баJІіСТИЧJПІХ в пос­

інші. Як підкреслюється

ракет, :М. О. Булганін sаявив, JЦо лавві И. О. Булганіна, Аос.иrненСРСР готовий о6говорnи це пн­ . нs уrо,в: хоча б по РJІдУ з цих пи­ танНJІ, aJfe лише при тій J)ЮВі, тань створило б сприятJІИВі пере­ копи захі,І;Ні ,в:ераави пог(),Ц'fЬСJІ думови

AJUf

врегулювання

в

,~;аm.шому івmих вероа~'язаних на заборону ядерuоі аброі, П})иmr­ невНJІ іі випробувань І хіквідамЬкнародних проблем.

Народи всіх краін з палким виробництво, підвищився

схвалеІПІJD( аустріли

новий за- ріальний

ІUUІК РаАявського Союзу до ослаблення міжнародної напруженості. египетсьІt& газета «АшШаа6» пише, що посланн.я И. О. Булганіва «в ще одним кроком

і культурний

сачІаІІзІJ

У китайській стопиці

господарства

Rпаю

вепкиіі завод або фабриха, вe­ лика шахта або рудник. Тільки

мате- на найважливіших

промислових

рівень підприємствах у цьому році буде

трудящих мас. Про видати~ досягневня китайського народу, який впевнено йде по шляху будівиицтва соціалізму, говорять і дані, що наводились на сесії

вироблено 372 види нової про­ дукціі. В галузі сільського, лі­ сового і водного господарства бу­ дуватиметься майже 200 великих споруд.

ські селяни, .які міцно стали Н?-

мислової продукціі. Видатні успіхи ·китайського народу і йо.го згуртованість навколо Комуніс·rичної партії та уряду Китаю s вірною запорукою того, ЩО .. це

ВЗНП. В минулому році випуск промислової продукції в Китаї збільшився порівняно з 1956 роком майже на 7 процентів. У країні було- почато будівництво метою, то загрозу вііни буде 642 великих промислових підприусувут~ і мир переможе на всій вкств. Протягом 1957 року майже кожних два дні ставало до земніі куШ. ладу нове велике підприємство. на WIIIJ бJАІІІІnтІа Значних успіхів досягли хитай"

Р&АJІнського уряду, спрямованим: на збереженНJІ миру». Вся прогресивна зарубіана преса вЦзвачає, що коли і західні дераави керуватимутьсл цією благорОАfіОЮ

наро~ного

намічено на 1958 рік. У цьому році в середньому в коані 46 годив ставатиме до ладу новий

Комуністиvна партія Китаю поставила перед народом країни завдавня протягом 15 років на­ здогнати і випередити Англію по обсягу виробництва сталі та ін­ видів про­

ших найважливіших

Пеківі шл.вх кооперативного господарст- завдання буде розв'язане.

1 JІютого відкрилася п'ята сесія ва. Борючись за підвищення вроВсептаІських зборів вароАВJІХ жайності вони спільними зусил-

' преАставвuів (В3ШІ) . -- вайРЩого органу . дераавноі ~аДJІ u•в бУАУЮТЬ

.

врош:в~ьн1 -~и:

:країви. Робота сесії проходить у І є~ми, створюють новІ 1риrацІиНІ

Н. Чиrмр•

Ре..апор

С. ПОГРЕ6ІНСЬ1(ИІІ.

Адреtа рцuціt: •· Бровари, І(віІЦ:ьхої обІІкті,::_·_:•::_Yil:-_:K:~::i:вewt::a.:_:16::__::13. 8.:=----------------;;:-=:../~:-;--;,;-;;;:~ 2500 Зам. 6 61 уираuівn хультурм. oбnaaroro Броаарська paAoua АРукари• Київсwrоrо

18 номер 1958 рік  
18 номер 1958 рік  

18 номер 1958 рік

Advertisement