Page 1

КОМ У НІС ТИЧ НО,

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКО " І РАЯОННО' РАД НАРОДНИХ Газета .ИХОАИТ~ І І7 к.ІТН8

*

року

1937

,Ми. будШельиИЮl. не повиИН1 ділити об'єкти НЗ­ першочwroві ' 1І'а другорядні: 'ВСе 3аПЛ8fl'OI8ане нe<Jб­ xtднo. ввести в c'l"pOК. І все ж. ИOnи доходить спра­

ва ДО житла.. . Незважаючи на всі енерг1йk1 за.х,о­ ди. нам ~ .вистачило буивально, місяця-півтора. щdS OnО!рЯДИІТИ власний будинак по вулиці коро­ ленка. А в цеА ч~ у un~1в·маляр1в IнpJИХ бу~lІІе,ІІьн'их оpraпt.Jaiц~Й. можливо. не бу ло фронту jЮбtr. Пропоную створити }ЩДУ ~1вниКів:буд1веnьни· НUt. JПd б, незважаюч.и. ва ВfIЦ'.OIМ'I1 бар·єри. мorли. oбon1DьНD оодавarrи дOOJYlfЮty одни С1ІФІОІМ!У .1JIЮДЬМИ,

аІраВоа

тІльки

В. ТКАЧЕНКО, ва'llulыpDc ПМК-5 ~ сУ8р8rpOЖІІ'ІЯО­

lІоБJ'l'C5,.~ •

aoro

OBuьвoro в1QoA8eВIIJL Це .. IIIдкpeCJIlOВ8JIOCJI на реепуб.авакШ вауково­ теоретвчвШ

ковференцll

.К"СJ)ll веребудOllВ

8р8110РО. Вe;nвВOro Жовт­ ІІІІ., 8к8 ПРОХОДlШа :rI-

28 .IIJIС1'ОПад8 Вона

ЧJO

ЖOJIТВJI

ПрICSa:nтнцІ.

~

~О-рlЧ.

lІартll,

вчевІ­

ВIIIUIa­

У ДОIІОВЩЯж,

3 fQUI" директор Ін-

~1rf1Т1 ваРКСВ ЗIl1-nевІ­ вІЗIl1 арв ЦК КПРС,

'Шев

кореСПОВАеп

СРСР

Г. Л.

nЬCJI. вя

на лІкарня, ПOJlOГОВJlЙ бу; динок

маю'rЬ

помоги на

вІдав

чено

НІ для .кого не секрет. що зварювання балкона 'дає Ім 120-130 .карбованців за 4-5 годин робо­ ти. сШабашник. гОтовиА ВИКОНatrИ будь-яке замоо­ лення І пpmoиyє для цього будь-якоХ ~овжини карнизи, дюбеля. пристрlnьнІ пІстолети, наАрІзно­ манh'нlшого JЮnьopу 1ШJаяери. дермантин . .. А цlqC жематерianІв у IММ8'3ИЖ1оХ удєиь 3 вогнем не знай'­ дew. А у рвачЬ усе є. Словом . nl8De rpowІ плати­ ти: ва об6и&су _рей 52-55 карбованців; за ЦРИ~ІІ трьох K~Н31в 100-120 KapSo-

послуги.

Як

правило, ЦІ люди и1 пментlв lНе .мають, нІ до скла­ ду I«QJepaт~ ке 8XOjДJlТЬ, не n,paцюють від , .яко­ Ісь oprанізaцtt; тому ІЙ 1UIaдy'rЬнемалl суми до вnacвol кишекl.·

у

цІй

СПJ)alВі, бо новоселам ке ~Йдуже. lКYIIUf птрannя­ ють Іхнl 'rpoJDІ , в держа!ВНу с.к.арбннцю 'ІН , raмa­ зднрниха.

В. КАЛИНИЧЕНКО.

auJд7J0ча каБІвето. JIOJIlтоса1.....

paJbcOIll7

lIepe.вarB

Це

та

добре

ео­

перспективи.

ВВАIIQ

І

ва

IІРВИJJадl

PaNIВc;.КOI УіС· 8к8 • друисвШ братв1х реCliyбnЬс

раУнн, еlll'l досsгла

,.

BBCO~X

po38ВTКf

вершвв

eвOвo.tвв,

науки І Кfль"УрВ. Разо_ з UИ вenвкoваСШ'l'абва перебудова 8Сlх сфер суевlnьвоro , жвття, ЩО ро3JqN1YвI в1дво­ в1двО АО p1Jlleвь кal'DIeRoro

ropll7naCII '1

(1985 р.) ПnЩIІ7 'цк XXVII з'JaQ вар_ пУ, Вllllarав в_orо ае...

КПРС.

. e.lleJIIUI 1I1дc:,...dв ~ ypoJdв еоціan1е1'll'lВоl ревоа»цll. )''1аснвкв IІОнферев Ц 11 првд1nвnв вeJ1J1К7 part завдання.

ІІІІ

цосковмев-

еуспіт.с:твоз8U'І в х

ДOCJllджевь

у

реСD)'БЦd.

На · JCOнферевцll ввсту. ІІИВ 'Шен ПonІтБJOРО цк

КПРС,

цк

Перmвl

ceKpe'l'~P

КовпартІІ

Украв

В. В. Щер6вцwadt.

-(РАТАУ).

обладнано сучасною зпа.

ратурою

амбулаторіЮ

Фізіотерапевтичний фiJIак'1'ОРIiй. Почато

відвЩувань лнкій ДимерцІ.

у

150

-'

І

про. спо.

рудження полшn1нІкн

Але. на жаль, у

на

ве­

цІА

справІ БІльше питань про_

блемн~.

ПримІром.

партП.

На ХІІ І передба­

нІж ,вирІЦlенqх_

кіль'JCa

' років

технІчну

clльськнх лl­

,кувальних 3aiКJJaдi'B. Зви­ чайно. без допомогнрад­ rocпШ. птахофаБРИК на_ прутеНі

конати.

З&ВД,"ННR

.Окремі ,

ие

ви.

кеJ2JВНИ­

Rи це усвідомлюють. Ак.

тивно

птахорaдrocnу

.СемИпOnКівськиЙ..

Тут

уже виroтoвлена технічна документaцjя

І

в

наступ;

ному роцІ почн~ться

конструкція еькоІ

ре­

С~мнполкІв­

дільничноІ

лікарні

60 лІжок з амбулато­ рІєю 1 аптекою. на

Багато Зроблено

І в

радгоспІ ІмеНІ 60-ріЧЧЯ СРОР. У цьому рац. а

' ТреБУХОВІ введена в ексц.луатац1lpамбулаторІIІ, закінЧувться BнrOтoвпeн­ ня

елементарних

дання

ЬІ

моги.

В

товсь'Кий

по­

основному

в · так

но нову

ІН'КОJЩOМУ

ПРО 310Р08'1 '):-'\~i .• •

проектноУ

Документа­

ціІ на реконструкцію . дільничнеІ лІкаРНі. .

, «Охорона ДІвникІВ rypбoта.,· -

здоров',. тру.

це І наша '!ак розу. міє питання адмінІстра­ цІя paдrocny -кQ'1!fбІнату

.rеIlJlНЧНИЙ..

жується

це!

,

Підтверд.

КОНКР!'!ТНН!МН

ділами. Разом Із споруд­ женням DИр06нНЧ1fХ при· 'Міщень тут збудовано і

для

щення

фenьдшеРСILКОГО ·

маю.

в

що

113-

наступному

роцІ тут знаАдУТЬ · мoжnи.

раАради HapQДHIU: депута·

від

побудова.

котельню

пункту в с. Сви~!Яах.

nІвЩ,

'

Кус.

лікарнІ, обладнано примІ.

селах Гpe6enЬKax. Під­ nІссІ. МИХ!!.Йn1вцl, Соба.

тІв ом з4

О.

-

маЛО уваги

ЦІ

снеперСПективних.

Рішенням

П.

роови!Ку охоро­

ии здоров'я пр~дІлив не­

медичноі допо­

пуНКТИр03мlщені званих

rосrІОдарства

умов

для прнйому ~ворих.

2.02.1987.

вІсть побудувати І ФАП. ,Проте вперте невмо. нання ріщення раАвикон. кому

директоlЮ1l

paдroc­

пу cAвaнrapд. Е. О. . Прнходько по.яснн,", нІ. .ІІІІ

не

.

можна.

Протягом к1nЬКOX

8CIM

Ків

не

)10-

IJJI.

вирішується

TaнHJI будtlннцтва ФАПу ЗалLcсІ. Фактично в

цьому

I _"_ _ ;,I.~\;,_~~i~;l·;i

сепl

немає

иоro закладу шерсьннА

віДгукнулася адмІ­

ністрація

.

має

""УВАІИСІ

пon1пшитн

базу саме

років

.

значно

матерІально

одер­

жа'Вю механізми й інструменти.

ЧорвоБВJael>ВОro

ЦІна 3 ._n.

Ic'1'OpJI'IВI

сучасннм,JIИМОГа:м.

l]Ланами ХІІІ П'ятцрічки

по 71$ -1 ОО карбованцbl ва иJ')lmату. Бl:JIьш НІЖ упев. нена. використовУ'Валн .ці любwrелl наживн деР-1

nop.ядOJt

до­

сучасному рІв.

, Тож

со.купyвanи. сшабаmннки• . · Довелося нам. новосе­ лам. за пJ,дromcy 1 ПОЩ>И'1'тя лаком паркету платити

110tк чи ие настав час навести

_ОЖ.IJIIВостІ

. ЙОГО

ц1anlзJВy,

на мережа села не відпо.

ВЛКОМ.Ва.рто було одержати ордери. як будинок

ааиц1lJl. Не менше кaurryють й ІншІ

медичноІ

Разом 3 тнм · nLкуваль­

,ку сплачувати частину одержа.ногодохо.ду державІ.

50

все

подаин.я

нІ.

партll глибоко· й всеБІЧно oбrоворити питання про те , ІІК 1-де перебудова в 1Ц1lяnьжж:тІ служби побуту . а ЗRaЧК'І'Ь, І удосконалює'n>Cя работа міськвикон~ кому по керівництву сфероюсервk:у. Проблем виcrвчає. І одна .:s ваАважпив1ших серед них­ заСТ<JICуваШLRтакоl <:и~емн. за асі б різнoro роду cmабашннкн. змушеиJ були ІВ обов'ЯЗоКовомуnopяд­

по вули,цІ

ннні

дnя

населенню

'Мk:ЬККОМУ

Нещодавно ми, жи.тея1 мІста ЧорноБИJJЯ.

матерІ.

безпе~не дoc.яrнен. ня. Центральна рвАон­

Хто зупинить "шабаmНИКів1"

2

*

грудняJ987 року

1

ства виразно · DpOJl8В.lJllСІІ . rlrIнTcbKI

qспІМ.-

ально! базн лІкувanь. них закладІв мІста це

необхідне

жали JOJЩI:rrири в будИНІКУ ом

ОБЛАСТІ

що за '1ае IcвyвaJI·

р8Д.явськоro

3 МЩНЕННЯ

М. С.

роБІIJ'НИКtв

пленумІ

С"РВОВ,

УРСР. aкaдell1к В_ Є. Патов та іншІ, · вщзва'lа-

В. ПАНКР АТОВ, буnдоаервст СПМК-509.

на.

АН

DpeЗВАЄВ'І' Aкaдeвitl В8)'К

зважати ва Іх думху.

ИЄQбхtдне

Рц.яв­

ва )'краІвІ.

ey~~

ВВСТ)'IDIЛВ

'слід слу~и І noвeртатис.я пОТім ' до Іх пропозицій.

нець

,70-р1'1.

І

дачі BY:JIв, пртUbprl • IlРОIІUЦДВС'ICWCIIЙ aJmD.

.

Я не вJ;дм~яюся. 'Але ж.як НЗlГолосив

,

. ' Киевl.

IІрВСВll'lева

ветеpaIIJJ

як член КПРС, ве можу СТОЯ11l осторонь всЬО­ ГО, щО СТОСУЄТЬСІІ нamoro колективу, його партІй­ ноl opnod3aцil. Onкe, шукаю резерви. виступаю 3JJP(1103~1яМИ на зборах. Але... на цьому все lшс1нчуєtься. На, жаць, немає звoporrиого зв~язку. Звичайно. те. що нас. роБІ~н:к.lВ. ХВИJJюЄ, десь за. ]fQl'08УЄТЬСЯ. А що ПDI1'lм1 Адже не відомо. чи усу­ ваються 'Вказані недолl1<и. яка реакція. МaJnО ще СПIn,куються .ке.рівНИКИ з рядовими iJCoмyнh:тами. Щопра!Вда. іноді. переважно ;в п'ят­ ницю, MaAC!J'ep або' ви:канроб починають щукати спtдxоди. вийди. друже. в сyбorrу. ІІo;Ja.рІз по-

в

пІд

В П pofЮтl В3М11 у.асть

думку робіТПИК'8

вважаю за

уираІвClo-

ваРОА _де ClЮ8 ео­ ц1ал:IСТII'JВе лl'1'О'lВслевнlІ, ПОВ'ІІЗУ8 з ВВМ почато~ с:вpauuп.ol'O нацІ-

еькоІ

Зважати на

ГОРб~ на 3ycrрічІ

ВІА ЖОВТВJI

Jad

ЧJO BCT.OВJIeВJIJI

трlбнеl

11 УКР А' Н И,

пІд прапором Жовтня

СТВОРИІІО раду

lЩІ'рає.

Вівторок,.

ПАР Т

КИ,ВСЬКО,

Курсом перебу.дС)ви

НА ТРИВnW ПЛЕНУМУ МІСЬККОМУ ПАРТІІ

технlіоою. М&1'ерlanами. Від цьoro

*

ом 189 (7476)

ДЕПУТАТІВ

меди,ч..

фельд.

-

пункт

знахо­

диться в Заn1СЬКО.му ' мн. переноситься

будівннцтво

Красилівськаl та

НІвськоl

Богда.

амбуnаторіЙ.

Особливо важке становн. ще СНJJаnося ·· в Вогданів­ цІ,

де

в

naторlІ

існуюЧІй

ніде '

амбу.

розмІстити

' клінічну лабораторію, Фі. зІO'l'ерапевтичннit кабінет.

І жителям сеnа. роБІтни. нам

Радгоспу

для

про.

ходженн.я ФізІотерапевтич. ного лшувШfНЯ необхідно.

Ухати в Броварн ЧИ су. сІднє село Рудню. Не.задОВільна матері. аЛЬиа база & багатьох ам. булаторІЙ. ТОЖ прийн.ято рішенн.я

будувати Іх в

Княжичах. Погребах. Ше.. ченково1ilу,

IJYXiвцi. За.

воричах,

Особливу тривогу

ви. Кликає стан справ в 01,(_ ремих ФеЛЬJIJDЄРСЬКИХ

пунктах.

ЧJflllало

розташованІ

в

3 ННіХ

пристосо­

ваних прнмlщенн.ях, де не-

року аобов·.язано директо­

сливському

Рів радгоспІв сЖер.лtва.

за три кІлометри від села. Але нІ керІвники

JCиЙ... cAвaнraPд.. сЛІfIa кІвсь'КИЙ., , ДЕУ -693, за­ лІсы<го

ДЕУ-693. ні ЗалІське ми.

JoIИСЛИВсьиOl'O

rocподарства.

сливське '

птахорад­

rocпу сВогданІвськиЙ., рaдroспу .Зоря., !Мобlnі-

. пуиктн

8 сenax ПIДJiІсс:I, 'МНХаА.ІІlвц1. ОПа. насовІ, СoБQn1вц&, За.

заслухав

виконання,

шення.

МОЖна

ж

про рІ.

ПОЯСJlИТИ

в я.к1Йсь мІрІ те. що -не

роопочате ФАЛу в

таннІ",

будІвницТво

СоболІвці.

чВ(о.и

створення

Ос­

J1ИDt!ктon '

зоо­

медичноІ сіЛЬCЬЮlХ

справа

І потрібна. належноІ

І fltа­

терlanьно-технІчноl

бази

мелИЧИИХ закладів tпрня·

тнме ПіДН~eJї~

разу

питання свого

до

ТРУ:Дівнииlв

серАозаа

1987.нА,. . побудовано лише один ФАП у Кула­ .иицях. Решт~, арозумl­ ао. не будується, 1 рвА­ не

не

нІчого

НаближеННІІ

Заи1.Нчує~

жодного

сВогда.

нівсы<й..

ДОпомоги

nіссl. КуlWlUlНЦЯХ І гре.

ВJfJKOHKOM

господарство,

нІ пrахорадгосп

бнли: щоб ЗРУШИТИ спра­ ву 3 мІсця . На жаль, ос­ торонь за.лиши.лис.я' і ви. конко"и сІnьськи~ Рад.

зувавши rpoмадОІСlсть. Побуду:ва,н фельдшерські

бель!Сах.

господарствІ,

УІ рІВ.

ня. Це ПОВИННIIlв(овре~

.

тІ-решт зрозумі'J'lf

,1

К"

рІвннки ~tль~ькоrocnодар­ ських нолективІв.

О; СВИРИД,

_.n. .

з.с~ rOJl08BOro 11.....

m.-


«НОВЕ

2 cTQpiHKa.

життя-

грудня

1

року.

1987

rOnOBHE-ПIАВИЩЕННI БОИОВМІОСІІ РАА Реалізуючи иа І!рактиці рішеиня ХХУІІ з'їзду партії, Сlчиевого і червне­

вого (1987 р.) Плеиумів ЦК КПРС, ви­ конком районної Ради народннх депута­ тів у звітному періоді спрямовував свої

народних депутатІв за 1987 рlк, який буде вииесено на ро.ЗГ.llяд ІІІ сесІї РliЙ­ ради 5 грудия ц. р., райвиконком, редакцІя газети сНове ЖИТТІІ:. звертаlOТЬСIІ з проханням до. всІх депутатІв Рад, .итenів сі.. 6роварщиilи висловити сво.ї пропозиції стосовно діяльиостl районного. органу Радянської мади. його відділів І спу.б, сільвико.нко.мlв, ці пропозицlі й зауважения будуть вра­ хованІ, їх виконання коитро.ЛlОватимуть райвиконком, постlйиі комісії. Листи з qOMiTKOIO сВикоиком ГОТУЄТЬСІІ до. !звІту:, елІ... наАсилати на адресу райвикон­ кому І реАакцlї газетн.

зусилля на забезпечення перебудовн в діяльності радянських і господарських органів по управлінню економікою, під­

вищення ролі місцевих Рад в соціально­ економічному розвитку підвідомчих те­ рнторій, мобілізацію трудящнх району иа успішие виконання соціалістичних зо­

бов'яз""нь та планів

1987

року,

.

рову по району l;Іа

ціалістичної революції. Дечого вдалося досягти. Підвищилась результативність впливу райвиконкому на роботу підзвіт­

місяців нинішнього року' виконати пла­ ии по випуску та реалізації промисло~ої продукціі, продуктивиості праці, вироб­ ництву товарів иародного споживаиия.

них і підконтрольних органів, удоскона­ лились стиль і методи їх діяльності, по-­

Понад план Реалізоваио промислової продукції на суму 2 мільйони 228 ти­

рицькнй:"

ліпшився

сяч карбоваиціВ. Нииі в районі випус­ кається товарів иародного споживання на суму близько J9 мільйоиів карбоваи­

тн

в

рівень 'оргаиізаторської

трудовнх

колективах,

робо­

посилилась

відповідальність керівиих кадрів за АО­ ручеиу справу, викоріиеиия формально­

припадає

иа

депутати районної Ради, спеціалісти иа­

родного господарства. Сім питань за­ слухано за участю постійних комісій.

ємствами. В раДГ9спах еЛітківський:., імені IЦорса, еЖердівський:, працюють

удосконалювалась

єдииа форма коитролю і:":' безпосередня перевірка .иа місці. Ними перевіреио ре­ алізацію 68 рішеиь, в тому чиспі 26 у відділах, 42 в сільвикоикомах. На засідаииях викоикому ра'йониої Ради розглянуто також питаиия про .хід ви­ коиаиня 9 його рішень. Значна увага приділялась питаииям організації серед трудових колективів і депутатів соціалістичиого змагаиия за

гідиу зустріч 70-річчя Великої Жовтие­ вої

соціалістнчиої

революції.

Викоиком

схвалив іиіціативу депутатської групи племзаводу еПлОсківський:, та окремих

депутатів Літківськоі сільської Ради иа­ родиих депутатів, які зобов'язались план двох років п'ятирічки виконати до

ювілею Жовтия. Успішно справились з виконаljИЯМ' взятих зоБОlf'язаиь трудів· иики сільського господарства району, завершивши

м'яса

-

продаж

МОЛо![а

10 жовтня, яєць -

Достроково

завершили

8 жовтня, 21 жовтня:

дворічні

плани

радгоспів, 4 птахофабрики, 94 цехи і бригади, понад 7 тисяч трудівниКів. у тому числі 185 народних депутатів. В умовах розширення демократії про­ йшла пі'дготовка і відбулись вибори до місцевих Рад народних депутатів- двад­ цятого скликания. При внсуиениі канди­ дата в депутати, як прави.llО, обгово­

8

рювалось

по

дві

і

бі.llЬр1е

каидидатур.

Вперше обрано д~ Рад райоиу

648 .J1Q.-

ловік. Райвикоикомом постІйно ведеться ро· бота по підбору керівиих кадрів сільви­ коикомів, поліпшеиию їх якісиого скла­ ду. Так, иа перших оргаиізаційних се­ сіях заміиеио шість голів та п'ять сек­

ретарів сільвиконкомів.

одии

секретар

ваииям.

обраиі

Три ГОЛОВИ і

таємиим

Сьогодиі всі Гомви і

голосу­

1О сек­

ретарів мають вищу, 2 секретарі неза­ кіичену вищу освіту. З метою вдоскона­

лення- діяльності радяиськнх працівин­ ків, піДВR1l.\ення іх теоретичного piBВJI І відповід.альності за доручену справу проведеио атестацію прац.івииків апара­ ту райвикоикому, його відді.llів і управ­

лінь,

голів та

секретарів

викоикомі!S

Рад. Відрадио й те, що в роботі ПЛOCl\ltI­

ської, Жердівської, Требухівськоі, Тро­ єщииської, Кияжицької Ра;д У процесі

перебудови використовуються різиі засо· би підвищення активності виконкому,

постійних комісій,' дe~YTaTiB, органів громадського самоврядування. Значиа робота проведеkа в райоиі по благо­ устрою наших сіл, Разом з тим райви­ конком ще не домігся глибоких змін у діяльиості відділів і управлінь, районних організацій, сільвикоикомів. Частииа сільвикоикомів, керівииків, відповідаль­ иих працівииків апарату перебудовуєтьj:Я дуже повільно. . З боку райвикоикому, вживаються З,а­ ходи, спрямоваиі иа дальше удоскона­

ления планувания і управліиия, пер~бу­ дову госnoдарСько.го мехаиізму. Трудо­ ві колектнви підприємств району сталн повніше використовувати досягиеиня на­

уково-технічиого

прогресу,

можливості

для рекоиструкції та техиічного переоз­

броєння діючого виробинцтва. Здійсиено перехід пі.цмиємств иа багатозміиннй режим роботи, більше' увагн приділя­

~'rься питанням ресурсозбережеиня.

Докладені ЗУ(;И~/J" Д~З'QЛ"Л!l за

ІО

вачів

попитом

банти

корнстуються

гофре,

з

У

спожи­

металевою

нит­

кел:. деталі двигуна автомобіля еВАЗ:..

цехи, "кі щорічно виробляють промис­ лової продукції на суму близько 1 міль-

4

йоиа карбованців.

'

Помітних успіхів досягли

будівельиі

організації раЙоиу. Введено в дію зим'янську середию школу на

464

За­

учнів­

ські місця, медамбrлаторію. в селі Тре­ бухові на їдальні на

100 160

відвідувань за зміиу. посадкових місць, цілий

ряд об'єктів виробничого призначення. Одиак район не справляється із пла­

нами капітальиого будівннцтва. За місяців недоосвоєио 1 мільйон тис"ч 'карбованців капіталовкладень.

10 756 З

відставанням ведеться будівннцтво теп· лиць у радгоспі ебобрицькнй:" тварин­

НИЦЬКИХ приміщень у - радгоспах ликодимерський:., еКрасилівський:" хорадгоспі

еСемиполківський:"

еВе­ пта­

сіносхо­

вищ у радгоспах е3аворицькнй:" еЖер­ дівськнй:" еЛітківський:., імені Щорса. На будівництві житла і об'єктів соціаль­ но-культурного

481 7.786

тисячу

призначеиия

карбоваиців.

неДООСВОЄНQ

При

плаиі

квадратиих метрів здаио в експлу­ атацію 7221,5 квадратного метра житла. ОсоБЛИВУ тривогу викликає стан спо­ nуджеиня

житла

господарським

спосо­

бом у радгоспах еЗаворицький:" еГого­ лівський:., еЖердівський:" птахорадгоспі еСемиполківськиЙ:,. ПОЛіклінікн та примі­

щения сільвиконкому У Великій Димер­

ці, гуртожитку-в радгоспі е~расилівсь­ кий:., закладів' К'ультури в селах Бер­ виця та Шевчеикове. Низьку якість бу­ дівельиих робіт, недоосвоєння планових кqштів, порушения С1;років будівиицтва

допускають колективи ПМК-8 та ПМК-9 тресту еброварисільбуд:.. У цеитрі уваги викоикому райониої Ради і в звітному періоді перебувала робота агропромиспового об'єднания як однієі з головиих галузей народиого го­ сподарства району. За' рахуиок впро­

ваджеilИЯ іитеисивних фаК1'орів в райоиі збільшилась урожайніСть зернових куль­

тур на няниі

10 цеитнерів з гектара у порів,­

з мииулим РОКОМ.' Урожайиість

озимих, посіяиих за інтенсивиою техно­

логією,' в' радгоспі еПлосківський:, до-' сягла 65,4 цеитнера. По 44,8 цеитнера зернових з гектара зібраио в радгоспІ імені Кірова, 42,8 в радгоспі імеиі 50-річчя СРСР, 40,0- рliдгоспі імеиі ЩоJtса, 39,0 радгоспі еГоголівськиЙ~. Підвищилась

також урожайніСТЬ

ово­

чів, що дало можливість реалізувати i~ державі

Н5,5 тисячі

тоин при плані

113,2. Райои

успішно

справнвся

із

плаиамн

виробництва та продажу державі всіх видів твариниицької продукції. Збільшн­ лось вироБИИI1ТВО кормів. Проте, відда­

ючи Йалежне досягнутому, слід відміти:­ ти,

що

колективи

господарств

ще

не

в

повиій Мірі використовують виробничий потеиціал, внаслідок чого ряд з них не

вийшQ,В на вольчою

рубежі, передбачені Продо­ програмою. Аrpoпромиспове

об'єднання, виконкоми сільських Рад иа­

родиих депутатів' не вжнли необхідних заходів .щодо використання усіх резер­ вів і можливостей по різкому збільшеи­ ню виробництва сільськогосподарської продукції. Так, на 13 ~HTHepiB проти

мииулого року знизилась

урожайність

картоплі, яка склала лише 135 центие­ рів з гектара. При збільшенні НаАОlО МОJlока на !СО-

реформи

загальноос­

заходи дового

спах еПухі~ський:"

єнтації школярів, підготовки їх до са­ мостійищ'О життя. За школамн закріп­ леио 35 базових підприємств, госпО­ дарств і організацій. Понад 200 ВИПУСК­ ИИJ(ів середиіх та восьмирічннх шкіл

імені Кірова, сбоб­

еЗоря:.. Низької ваги здається

ні із успіШним проведеииям знмівлі гро­

частииа, яких

напрямів

вітньої і професійної школи. Вжнвалися

ти відповідного періоду минулого року, знизилась' продуктивність корів у радго­

Гоголівську стрічкоткацьку фабрику. Ве­

зиачна

З метою кращої зайнятості иасenеиия в районі здійснюється виробнича коопера­ ція радгоспів з промисловими підпри­

періоді

кілограмів про­

ЛНКИМ

ців,

кою, текстильиа застібка. Високу оцін­ ку отримали й відновлеиі заводом еФа­

звітному

139

'в ве­

Райвикоиком спрямовував роботу ор­ ганів народиої освітн на реалізацію Ос­

велика рогата худоба в радгоспах сКра­ снлівсы9І:',' еЛітківський:., еВелнкодимерський:.. ' Розпочався період зимово-стійлового утримаиня худоби. Нииі необхідио сво­ єчасно внрішувати усі питання, пов'яза~

бюрократичного ставлення до людей. На сесії райониої Ради, засідаиня її виконкому та постійиих комІсій виноси­ лись найбільш важливі питаиня coniально-економічиого розвнтку раЙоиу. Відповідио до плаиу роботн на засідаи­ нях викоикому заслухано 61 питания. В підготовці їх до розгляду бра.llИ участь

У

ні зали і маііданчи'ки, особливо

чірній час та внхідні.

иовиих

гідну

зустріч 70-річчя Великої Жовтневої со­

иа місцях надають працівники райоиио­ го будиику культурн. Не відповідає потребам часу фізкуль­ турно-масова робота. Дуже повільно по­ ліпшується матеріально,технічиа база фізичної культурн та спорту. В районі відсутні госпрозрахункові абонементні групи, слабо внкористовуються спортив­

Публlкуючи сьогодиl матеріали звІту про роботу виконкому райониоt УаАИ

мадського тварииництва, створениямна­

лежних побутових умов ків ферм, ие допускати

для працівии­ знижения його

продуктивності. У цей складний період робота тваркнницьких ферм повинн~ бу­ ти під пості~ним' депутатським KQHTPOлем.

Постійиа увага з боку виконкомів се­

лнщиої

повинна

і сіllЬСЬКИХ

Рад, райвикоНкому

пр,!ділятись

шення виробництва

питанню

збіль­

СІльськогосподарсь­

кої продукціі в особистих підсобиих го­ сподарствах. громадян. НаЙl:'ірше займа­ ються цією ,справою викоикоми Завори­ цької, Пухjвської, Літочківської сіль­ ських Рад.

Червневий (1-987 р.)

Пленум

ЦК

КПРС иаголосив на да/lЬШОМУ розвитку платних 'послуг населению. За 10 міся­ ців ц. р. їх обсяг у райоиі склав суму мільйоии 357 тИсяч карбоваиців. Однак втішатися цим рано, адже із

3

планом

иадаиия

платиих

справнлнсь радгоспи еЖердівський:" імені

послуг

не

еРусаиівський:" 60-річчя СРСР,

імені Кірова, райШРБУ, РБУ-4. Абобрицький, Літківськнй радгоспробкоопи, Магазиии сіл Красилівки, Пу­ хівки, Требухова, Рудні ие виконали планів товарообігу за, 10 місяців. В ма· газинах

часто

відсутній

асортимеит варів першо! необхідності. ПоиаlД 50 сяч карбоващхів до плану иедодалн слуг иаселению району працівиики,

то­

ти­ по­ по­

бутових підприємств. Найбільший борг мають компл~ксно - приймальиі пункти сіл Літочок, Рожівки, Заворич, Кула­ жинців.

У райоиі вживались заходи Д,IJЯ покра­ щеция медичиого' оБСЛУГGВуваиня 'насе­ лення, зміциенню матеріальиої бази лі­ кувальних устаиов. Збудовані амбула­ торія в селі Требухові та .фельдшерсь­ ko-акушерськнА пункт в селі Кулажии­ цях, розпочато бу дівиицтво поліклініки В селі Великій' Димерці, виготовляється документація иа будівиицтво дільиичиої лікарні в селі Семиполках. Успішио про­ водяться диспансеризація населеиия. комплекси і огляди працівннків сільсь­ кого

господарства.

Проте стан охороии здоров'я населен­ ня району далекийаід бажаиого. В мЄ'­ дичиих закладах мають місце факти без­ душного ставлеиня до хворих, безвідпо­ відальиого відношения медичних праців­

ників до/своїх обов'язків. ~e турбують­ ся, належним

чином

про ЗМІЦиения

мате­

ріальної бази охорони здоров'я KepiB~ иики господарств та голови внконкомів

ТТ. Приходько Е. О. та Погрібиий І. В. (Опанасів), Мельиик В. й. (Підлісся, МИ;ltайлівка), КустовськиА П. О. (Соболівка). ' У звітному періоді продовжувалась робота над реалізацією комплексного плану розвитку культури броварського райоиу на 1986-1990 рокн. Здійсиюєть­ ся, зокрема, перебудова діяльиості куль­ турио-освітиіх закладів. Дальшого роз­ витку иабула художия самодіялы:lсть •. В райоиі працюють 188 гуртків худож­ ньої самодіяльиості, в яких налічується близько 3200 учасників. Утверджуються такі форми роботи, як любительські об'­ ~диания та клуби за іитересами. Про­ довжується й с'tвореиня культурно-спор­ тивних комплексів, яких на сьогодні 8 районі діє 14. ЗМіцнюється матеріально­ техиічиа база клубинх устаиов. Ведеться будівництво клубу в селі бервнці та

будинку культури в селі Шевченковому. Проте в селах Калинівці, КраСИ.llівці, Княжичах, Світильиому, Семиполках гуртки художньої самодіяльносТі пра­ цюють від випадку до внпадку або зов­

єім не створені. Серйозно стоїть пробле­ ма кадрів клубиих праціВRИків.

сТ'атию допомогу

• оргаН!З'l1ії

Недо­

робот.

по поліпшенню організаціі тру­ иавчаННЯ,виховання і профорі­

залишилось працюватн

в

місцевих рад-'

го<;пах.

У той

же час у

роботі шкіл є ряд

вузьких місць. Найсерйозиіша проблема, яку необхідно вирішувати, це розваи­ таження шкіл. Майже всі школи пере­ повнені і працюють в дві або )'ри змі­

ии. Але 1іирішується лише питания дівництв,.

школи

днтячого

-

бу­

садка

в

селі Рожнах та добудови школи в сели­ щі Калwrі. Потребує також вирішения і питанЩІ РОЩ.lJиреиня мепежі дошкіль­ ннх дитячих установ. Не' мqжиа обминути увагою питаи-.

ня иеоБХідності зміцнення соцзаконності. Райвико~комом, адміиістративними орга­ Ю/МН

ра ону

вжито

ряд

організаційних

та прак IНчиих заходів по посиленню бо­

ротьби ~ злочинністю, охороні правопо­ РJlДКУ, щирокому залученню иаселення до БОРО1jЬБи з правопорушеннями. В ре­ зультаті проведеної роботи

лась бороть~а мн, пияцтвом

з

активізува­

нетрудовими дохода­

і самогоноварінням.

Разом з тим оперативнаобстаиовка в районі З[:1лишається дуже складиою. За 10 місящв злочннність зросла. Особлнву

заиепокфність' кількості

внкликає збільшення

навмисннх

карннх злочииів,

скоєних У стані сп'яніния. Високою за­ лишаєтьqя злочинність серед

HenoBHoJjjT-

ніх, яка зросла протн підповідного пе­ ріоду мЦиулого року і складає 19,5 від

числа карних ЗЛ04ннів. Збільшилась T~­ 'кож KiJtьxicТb злочинів, СКОЄНIjХ особа­ ми, які~аніше притягались до кримі­ нальиої відповідальиості. НаЙбіЛЬ!.IJе скоєио злочинів иа терито­ рії селищ, Калити. сіл Великої Димер­ кн, Гоголева, Богданівки, Требухова,

Княжич.

349 158

За

звітний

вогнищ

період

самогоноваріння,

виявлено внлучеНQ

самогонних апаратів. За порушеИИJl

антналкогольного

закоиодавства

тягиуто до відповідальності та 316 водіїв за управління

при,

особи транспор­

373

,\:ОМ у нетверезому стаиі, иаправлено на

лікування в ЛТП

осіб, порушено

49

35

кримінальиих справ за самогоноваріння,

Приведеиі цифри говорять самі за себе. Таке становнще є результатом незадовільиої профілактичної роботи ви­ KOH~OMiB сільських та селищної Рад иародних

депутатів,

громадськнх

орга­

нізацій', дільничннх інспекторів міліції.

Це сьогодні одна

із

найсерйозиіших і

иевідкладних проблем, які стоять перед Радами та всіма жителями району.

Вона внмагае негаАного вирішеиия. У звітному періоді райвикоиком при­ діляв

певну увагу дальшому

ленню

і

роботи

скарг

гррмадян,

райвиконкому

вдоскоиа­

по розгляду, листів,

З

початку

надійшло

заяв

року до

1273 письмові

і усиі звернення. Більшість із них була взята

на

контроль,

значна

частина

пере­

вірялась із виїздом иа місця.

І всІ! ж

ие' можна

'не згада тн, що

збільшилась кількість звернень з' питаиь одержання

бутового

житла,

торговельного

обслуговуваиня,

соціалістичи~ї

закоиності.

.звернень надходить

та

по­

дотримання

Найбільше

від громадян селн­

ща Калнти, сіл Требухова, Літок, Шев­ ченкового, Семиполок, що свідчить про байдуже ставления керівннків Рад і господарств до запитів та потреб лю­ дей. багатьма питаинями довелося займа­ тися райвикоикомові в звітному періоді. Дещо вдалося вирішити, окремі пробле­ ми зараз вирішуються. Але й недоліків теж іще чимало, Тому внкоиавчий ко­

мітет продовжує

роботу

по' дальшоt./

удосконалеиню стилю і методів .Діяль­ ності місцевн)( Рад, зосереджуючи го­ ловиу ,увагу иа найбільш повному вико· ристанні иими иаданих повноважень у внрішеині завдаиь соціально-екоиомічио­

го розвитку

підвтомчих територій, як

це 'і передбачеио иакреслеИRЯМИ ХХVІІ,. з'їзду

партії.

КПРС, наступиих

-

ПленУМів ЦІ(;

,

'.


грур.ня

1

року.

1987

Більmе

Потім внстуои.пи

ська

пози­ За

даними.

ра-

йон одержить 42.6 мІль­ йона карбованцІв приБY'l'­

плані

радгоспи .

плавн~.

тІ . нанопичуЮ'l'ЬСЯ понад­ норматИ'ВнІ залишки ІОва­ PQl-oма'l'еріаnьних ціннос­

винятlКОМ

та

сЗа-

будуть прибут­

c1fPyтoxbdlКarrlв . у

РеЗУnЬ'l'ати аналІЗу становища

фІ­ ра­

Слід оназати. що госпо­ Aapc'fBa райоиувідвол1К­

Ян­

що. напрннлад. з розумІн­

ли на .напіТаЛьниЙ ремонт

ням оправи підходять до розв'язаннsC енономічних ПИ1'ань , дирентори

БІльше мільйона карбован­ цІв. Це СТОСУЄГЬСЯ' у пер- ­ шу чергу ра.дгос.пів сРу­ санlвсЬІКИ'Й.. Імені 60-річ­ чя СРОР. сзоря.. сАван­ rард.. У той же час не­ використаиий державний

радщ­

пІв сГоголtвcьний. А . Т . Носенко. скрасил1всыкй•• М . М . Л1J'ПУН. TQ там є ПОЗИ'l'ивнІ зрушенця. Про­ те

ще

тІєю я~у

·не

бtoджет ·на

ПРОИИUUJись перед

~ами

на нинішньому етапІ пар­ тія І 'держава. 'Керmнини

,

радгоспІв сЗаря., сЛlт­ кІисыJJIй••• сЖердlвсЬІКИЙ. , сПухів{:ЬНИЙ..

ний.. му

«ЧОб.рицький •

у

не

сЗаплав­

ЦИ)!:

.

То­

tocnoдapcTBax

paдy~

напlтаЛQВКла­

дення по району снладає більше ДlЮХ мІльйонів !<а.pбotsaнцl!l .

вІдnовlД&ЛЬНlcrю. ставлЯ'l'Ь

1'Осоодаривкlв

оо

ввробвицтву

ОСВОВИвх

к1.пька найбі.пьш

цlнaввx внступlв

яnьнІсть.

гли60НО

лІзувати

проана­

elКономl'Ку

люваних

ними

очо­

гаспо-

фІнансово - господарськОІ д1яnьнос1'l. тут значнІ су­ ми H01l1Тiв ,вІдвоЛІ'КаЮ'l'ЬСЯ на позапланові цілІ. ма­ J<n'b Mlcц~ випЗtдКи пору-

О.

учасників

М.

дирекТор

Пристрій

ЧИЖИк,

ордена

хи

.робcmt

у

узначн!й

ДJlI Ч.ltстиlt

сЗнак

каналізаційних

господарствІ

КОJlодязіl

'мірl залежать

ВІ!Д спl.Вробl!rиицтва з 'Оа­ йонним об· єднанням сС1.nь<Ipcпх1мIЯ. . ремонт­ но-трaнcriортним підпри­ ємством. Однан rnlвробlт­ ннцтва ЦНХ органІзацій з радгоспом імені Hlpoвa )І не бачу. Приміром. працю­ аав у нас на вanнyвaнHI гpyнтl!в «-Буран. із ССlлЬ~ гос.пх1мІІ. . ТраІКТорист по­

дарств. зайнятись пlдго­ товною, .кадрів бухгалте­ рі:!!.

розвозив

вапно.

Пристрій бою захват

БІЖУ

БІльше ЯН на ванцІв . ж

В. І. ТКАЧЕНКО. ' ироном

Д,ПЯ

центів ' ПЛОЩ

ПО картоо.пl

РАПО . не nРИJq>O.але

як

цих п1р

:ДОВОДИТЬСЯ

c'l'a'lj"Вarrll.

що

до

кон­

нартопля.р­

у нашому районІ є зБИ1'КОВИr>!. Що нf п<лрі6но зроби­ ти. щоб ~OHO стало рента­ бельним? Проаналізував­ ши стан справ із виробни­ ЦТВОМ цієІ культури з аг­ рономами ГОСПClдарс'l'В.

ми

прийшли до .вИСНОВКУ. ' ЩО собlва'РТIcТЬ бульб можна

'l'pbOMa

такими

шляхами:

про­

на

удобрення

ніни acnадає центІв.

80; ,

то

' П(}JJ'ре'l'Є.

зменшити

за­

ІСОН п.ро соціалІстичне пlд­ приє~ . (об·єднання).

тонн

елilr.ннх

:решту

насіння

З ПO'la.-mу 1988 року пла­ 'l'ежl в бюджет будY'l'Ь

ти власними силами. nра- ' ще всього. якби вироб­ ництвом ЙОГО займався радr.otcп. я.киЙ не реалізує

'l'исяч нарбова.вцbt. До roro ж.ири роорізан­ і(1 ~ЛJI Irepe'.3a.paЖу­

6Ульб .

а

державі ш.ртоnлю; шrдруге.

знизнтн

за-

трати, пов'язані Із IJHeсенням орга.нlчНих дoGpq.

Тана

У

вчання

.

дає хороший насін-

рювача

НЯ

Ми.

праців н и І< Н

центрально! полh<Л1ніКИ . увагу

на

те.

втручання

у

міському

те­

медєес:тр&,

д. БОНДАРЧУК,

BiДдl./.Jl

в дІльницІ елеКТрОмерей досі не

J>eдаІЩІІ

Н. ТЕРЕЩУК,

'комунanьного господар­

ства та районної жі. ' але

n І с .п 11

риторія поблизу полl­ нлlнІIКИ. ма nopaцює І у .веч~ні ГОІдини. буде освІтлюватися.

вже

не перший ріК міЖ заводами порощновоІ метanургlІ та ремонт­ но-меха н lчним немає вуличного освІтлеяна . На:маlГалж:я з'ясувати це

BiДnOBiдi.

Можливо.

,

,

.

санітара&,

О. СОРОКА,

Аеоутат ":хс.

д.рутого

Норпус ника.

теплообмін­

ВJU'ОІ'ООвлений

метрів.

вварюється

вертинanьну

•.

деа/Єратор1в .

.розмlщеи1 загальною

біля

довжиною поверхню

теплоо6Мlку.

,

тажеиь

градусів сів С.

нов.пeвl • ЩІ ковднц1овер, аатомІ'ІІІе CJIДbDUI та bDDe oБJJвдиаВВJl по- '

до

завні через

'.

-

РАТАУ).

РОЗІгрування

першої спортивно-

речової лотереї 1-11 розрядіВ

РJqКзак

00549 00564 00631 00633 00641 00669 · 00698 00739 00760 00757 00797 00865 00879 00894 00965

Сумка crюртнвна

00966

РЮl(3ак

Палатка ТУРИстична МlIlЮК спanьний МlшQК спальний

CYМll<a спортивна Су·мна ёпортквна Мотоци,нл .Ява.

00076

Пanм:на туристична Велосипед сОрльонок.

00077 00077 00153 00206 00220 00237 00320 00322 00355 00537 00544

Велосипед «десна. МІшок спanьнu:й

. Велосшщц сОрnьоиок.

Мtшо.к спальнИЙ

РюН3aat Сумна спортивна Сумка спортивна Па.па~а туристична Па.па~а туристична Велосипед сОрльоцок. ВелосlUeД · cO~нoк.

МoТOЦКJUI СЯва.

103

граду­

'МІшок спanьиий

Сум.ка сrюРтивна Мішок спальний Пanатка ТУРИСТJl'lна Су.м.ка : СПОpтlfвва. МlшОіК спа.пьнНЙ ,

Рюкван

~J003aJ< MoтoцНl<J1 сВосход.

ПРИМІТКА.

002 001-010 004 006 004 006 005 009 002 001-010

009 001-010 001-010 006 001,-010 ' 001

Розlгравий тlnьни по І роа­

ряду

в

00544

}16 оов І розраду не реanl80вакиЙ.

Номери

ЗВ· язку

І

З

тим.

серlІ решти

кІв , розповсюджуЮться розрядІв.

що

квиток

серlІ

виграшних КВИ'І'­

иа квитни J І

11

!Вставку , з

-

фланцями на нолент~р діаметром Гаряча

004 001-010 005 009 007 001-010 003· 001 006 004 001-010 003 006 008 002 007 001 006

зо

ВхІд 1 ВИХ~ тепло­ обмінни,на виведені на­

JШВJtaIII знаuо ПOlllerDIII­ ти працю . вoд1Jl.

00003 00022 00031 00032 00041 00074

в

охолоджує

nPOдYВOlЧну 'водУ , з

Мотоцинn с;Восход.

Велосипед COP.lJЬOHOI<.

Вона

режимІ середнІ;х: наван- '

біною (ва Зиlмкy). Вета­

мм

тру­

меотрів. янt ут­

40

ворюють

!р8К­

Kmm<1в

корпусу

чотири

би діаметром 32х3 мм

торів ТR-ВO ' 8 НОВОІО ка­

N-М c~

в

ділянку

У середин1

108х8

вода.

чи через

Назва виграІіІу

.

теплоо6інюucоМ

ваиуумних

·дає

ОФіційна та6лици

Із

трубonраводУ холодиоl ' води діаметраМ 426 мм

Народна Ресоуб.пlкa Вo.пrар1Jl. Тракторввй за· вод у вdcтl Rapиово ори.

(Фотоxpoв1Jra ТАРС

схемі

труби діамеотром 478 MlnlMeтplB ДОВЖИНОЮ 5

coqlaJll3MY до .JЦJyCК7

про­

JWТ л1в. В

переД'

СтуовІі

ступе­

, ломе.режl.

у краТнах

, одержали

районно! звертаємо що

використан­

n1tцiгplвy 'І11джнвлю­ .вальноІ води для теп-

ЧОМУ TAК'BYBAe?======z=============

ПІТЬМІ

Він ВДНГ

бeзnерервноУ

ДУВКИ'

.о .

у

метра.

2.2

яка НaдJЩЦИТЬ з розши~

04 .

Вулиця

людИною,

НЯ тепла гарячоІ ВОДН.

вини

Іх ум[н­ оргав1за­

зaroнl

хвнлин .

обсЛУГQВуєть-

корисоого

ра,дгосnних 'lнже­

дарст.ва:х су

105

за

Bl~ призначений для

су

торськоІ роб<Yl'и. тоді ' не буде ця єnужба в госпо­

вручну.

і

теллооб.іННIК

'

нерів. озброJrrь НJm1И . На!Вичнами

urrOIК.QМ

СРСР .

Нехай РТП проведе на­

пристосу­ або роо­

грунт

з

зІ

еНСПОНУ1)ався на

працю­

не

навішуЄ'l'Ь­

ОДЮЄЮ

ДР

Хіба '

Кривий Рі:г.

fI\oII!8" О&дитн картоплю ~ , ' ц1Jюю. Для нладати

•. ЩО

-

дає можливість чисти­ тн нолоднзі глибиною

керівників :радгоспів. а з 'ВІІНВ райouиoІ службн по­ стачаиня. А.цжене секрет. щ,о ' гanOВHНМ інженерам ДOllЩЦlm>CJJ f.цити за трьо­ ма n!дшнnниками аж у

480

Щ)упноІ краще вати саД;ЖаJIЮi

ся

затані. . тут ;ва,рто бу ло б уточнити

шарнІром.

ПристрІй працює на базі eKCRaBa'l'Opa «Бе­

Є'l'ЬСЯ

, ІКодиого

rQlCllOдapcTB

друтого­

Лриcrрій

палив­

НОріЩЛЬНО

служби

трати на підг<Yl'ОВКУ насіН­ ня бульб . Тут необхІдно вІдмовитись від lIраНТИlКИ готовку у та:кнА аюс1б пОСівнOt'O мareр1а.пу що­ рІчно :витра.ти , склaдaюrь

ви,рощува­

можна

ПІД

г.радусlв 1 метanевим

пневмоцИлlндром . Пе­ реоблащнання вкнону­

нас

палива ,

з

НУЕЛься

вати за таких умов? на зас1данні ради Р МО проовучanа думка про те . що інженерні

~

Tk:ть ' насіння . Тобто заку­ павуват.и не ' більше ,4.50

знизивши

радoocnу

нlлOl'рз.'ма

п.ро­

20-25

у

господарства

ШOlГО

орга­

седератlв

Це

з " забезпечен­

1

листом.

ла'РУСЬ.

ho-ма'С.ТWlьнимима'l'еріа­ ,лами. Був lВиnадон . нрли РТП ие вмалодпя на- .

усlєІ

Ян yctм в1:дОМО. з HQlВO­ ГО року починає діяти За­

IIIG-neplll1e.

ШlМ

ПЛОЩі. )l1дведеноІ ' під на'Р­ тOOJJЮ. ~a 1801'НСЯЧ нар­ бованц~. , ДО ТОГ0 ж. як­ що аQPисиа віддача

але

зрізані

45

ся замість НQdlШа . з'єд-

нарбо­ здирни­

ТраплякnьCя проблеми

седераль­

них нулиу.р (о Л І й н О І редьни. люпину. жита). Цей прийО'М зменшить за­ т,рати

Вибачте.

спрa;sЖЩС1ньне

цтво.

удобрювати

приорюванням

C'l'BO

знизи1'и

50

цьОй'О слід

.

рахУR<Ж

600

вонк

кутом заваренІ

скріплені

порознн·

виставило

являє со­ щелЄflНОГО

ТЮ1У. 'Яl(ИЙ CJ<ладаєть­ СЯ з д'ВОХ труб діамет­ ром 300 м·м. З oДIIorQ

дaIВ на купнн j зми.вся. За цю рооооу районце оо'єд­ нання

ДЛЯ

ВПРОВАДЖЕННЯ:

Пошавн. радгоспу Iмeвl КІрова. На мій погляд. успі­

р'1занНJI Ух. Адже на ' під­

ню виробничого потенцІа­ лу. Тому зараз керІвни­ нам радгоспІв иеобхідно. ВНИННУТИ у фlнавсову ді-

РЕКОМЕНДУЄ

:8 допомагати

вар­

проеодитись усіма госпо­ да.рства'Ми району п() рІв­

результати

ТЕХНІЧНОІ IНФОРМAЦlI

На здирати,

BHДIв

разш

заfi'lастин. У разІв 61.nьше д~НoВ 'l'a у 4 ра­ ЗИ будматеріалІв у сЖер­ дІвсьному. . У 5 ,разів пе­ реВИЩУЮ'l'Ь . нормarrи.вниЙ запас добриВ у радгоспах С3<>рЯ.. СfIIТНіВСЬКИЙ •.

йону покаGyЮ'l'Ь. що воно у велинІй мірІ зanежИ1'Ь .вlд підходу до нього спе­

IНePЬтикlв.

7 10

-

шІсть .

цlа'лісТJ!I.

рад'1 rocвoдapcтв.

СЕКТОР

районІ стане прИOymDвим.

Р8ЙOllВOJ'O

тей . Приміром. у с .Боб­ РИЦЬ'КОМУ. у 10 разів більше норма1'ИВУ дООрив.

коВими . Однак ЯКЩо ЗНЯ­ ти надбавки . ' якІ одержу­ ють ни'зькореита6елыll господарс1',ва. то до збит­ НОВИ'" додалось би ще

HaHcdВoгo

дlя.пьwcтl

шення фІнансоВОІ звітнос­

Усі

32.5.

за

сПухIВСЬКОГО.

соецla.пlств

ГОСПОДАРЮВАТІУМІЛО, ЕКОНОМНО, ЗЛАГОДЖЕНО

дебітор­

заборговаНІсть.

ку при

реЗУ.IJЬтатн

СьогоднІ IDI оодаємо заСf.ц8IIIUI.

Варто вІдзначити. ЩО в цlлOlМу фlнан{:аве стано­ внще господарств .району у нинІшньому році полlJI­ ШWlося . Зокрема. знизи­

ПРОВIЗОРНИ'МИ

Орр81дв1

агропрому О. В. " Щербенко.

Р АПО.

оо

вlддl.пlв,

сторІнка.

ВІЛОЦЕРЮВСЬКНR НАУКОво..

НЯ таних УМОВ. , на мою дУМКУ. нартопnЯуство у

сlJп.cькогосоодарської ПРОДУХЦlї, вакрес.пено вaopJDIКВ роботи ва майбутнє. у роботі ради РАПО взо участь заcтyDllВК . ro.повв Київськоro Об.п­

В. , І. ,ІВАНЕЦЬ,

платежі

невий матеріал. Тlльни СІісля ВНRoHaн­

С.пІд сказати; що на , заСlдaввt ради РАПО бу.по г.пвбово ороава.пізова­ но

1'О.ІІовниЙ економІст­

Держбан-ку.

кe~lввввв

arpОDpoIDlс.пового об єДIUUIIUI~ директори

діяльності

ках

3

д8JЩJI ради Р АПО~ Від.крвв йоro оерDlВЙсекретар MICЬКICOIl7 ' oapтli А. Д . Фро.пОВ. З IIpOeКТOll п.п&Ву продажу д,ер. . .1 cl.ш.roc;JJDpOД)'КТ1в ва 1988 рік ОЗВ8ЙОIІІІВ ор_сутв1Х ro.пова ради РАПО А. В. Верезовеьквй.

фінансовІй

лись

ЖИТТ"':.

ДВПІВ '1 деРЖlUlемааВодl сП.поек1вСЬНИЙ. вlдб'1.1JiOeJ1 п1дC)'llКOВe засl­

уваги

ф1вавснcr

«НОВЕ

Mr,t.

проходя­

трубки .

телло

від­

lI1джнвлю­

вальнlй водІ

тепломе­

1

вlІ'Х1дний

режі

ч~рез

,напентор

С'Нидаєrься

в

тру6опров~

злЩJУ

розатвору

вануумних

деаераторІв .

ди

гід­

Прот1н ва­

За6езпечуЄ'l'ЬСЯ

нлючио

цtl

І

СИJЮЮ

'не

потребує

дaTHO!ВOro

ви­

гравіта•

до­

джерела

енергіІ .

ЕкOfЮМія

теплОВОІ

енергіІ за рахунок за­ С'ЮСУ'Ваиия тenлообмm­ Hlfl(a ClUIa~aє 1940

f/J<an. За додатковоJO Ів­ ФОR.мацlєю звертатися дО Б1.поцерJdвc:J.IСОГО сектора

вl'lllOi

вауково-тех,

1нформаціІ

Jфoоагавдн.

Церква.

14).

.

(м.

вул .

та Біла

Г()ronя

Т. АНІЩЕНКО,

старший tюкeнер.

_


4

сторінка. ВІ ВТ:oРОН,

І

«НОВЕ

ЖИТТЯ» 15.05 в: ОпІйнии ~Сива па-

fPYAHR

стІвка.. для дІтей. сЄгорна..

ЗАГАІІ ЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

отека.

В.

І.

ЛенІн.,

АН

РСР.

18.45 19.00

сЯк

ЛатвlЙськоl

СьогоднІ у свІтІ. ЧемпІонат свІту з ша-

хІв. 19.05 МультфiJlьми.

НОВННІ!. ФІльм сСеред

19.25 19.ЗО

дня

21.00 21.40

білого

перебудо-

.

Камера

дивиться

СьогоднІ

ПРОГРАМА

у

У

свІтІ.

ТЕІІЕ6АЧЕННЯ Новини. Муз. фІльм CCTaHCI! •. 10.З5 Шкільний екран. 7 клас. ФІзика. 11.05 Доброго вам здоров'я. 11.40 Шкlльннl!: екран. 10 клас. УкраІнська лІте-

12.10 Грає

В.

МlльшиИ.

(Акордеон). НОВИНІ!. 16.ЗО НОВННІ!.

12.40

Срlбннй дзвІночок. сРодом з жовтня •. В колгоспІ Ім. крейсера сАврора. НІкопольського району ДНlпропетровсь­ коІ областІ. 17.ЗО Концерт хору УкраІн­ ського телебачення І ра­ дІо. 18.15 Телепост на будІвницт­ вІ новнх потужностеА виробничого об' єднання сЛьвівхімсlльгоспмаш •. 18.ЗО Грають юнІ музнкан­

16.40 17.00

ти.

19.00 19.35

Актуальна камера. сЧас рІшень час дій.. Госпрозрахунок далекнй І близький. 20.11> ЧумацькІ піснІ. Виконує народний артист

УРСР На

М.

ОгреНI!Ч.

добранІч, дlтиl сЧас •. Прожеlt'l'ор перебудо­

ви.

21.50

МІжнародний музич­ ний телемІст сКиІв­

Тампере.

2З.20

(Вlдеоповтор).

Актуальна

ВечІрнІй

11

НА ,(КИІВ

8.00 8.15 8.З5. во.

8.55

камера.

випуск.

ЦТ

І

ТА

06ЛАСТЬ

Науково-по­

пулярний фільм. Французька мова. еМІсія сlфхангаз-І •. Науково_поп. фІльм. 10.05 Учням СПТУ. Загальиа БІологІя. IО.З5 ГеографІя. 6 кл. 11.05 РосІйська МОІІа. IІ.З5 ТелефІльм сЖиття без кІнця.. І І 2 серlІ. ІЗ.45 Новини.

9.05 9.55

16.15

ФІльм

сЕкIПаж..

2

се-

рІя. 17.15 ДовІдкова служба. 17.ЗО Дебют. 18.00 сКнІв.. ІнформацІйний випуск. 18.15 с ... До шІстнадцяти старшІ •. 19.00 Ритмічна гlМнаСТl!ка. 19.ЗО сЗБОРИ.. Про проблеми .деРЖПРI!Ймання. 20.00 ВечІрня казка.

20.15 21.00 21.40

МІжнародна сЧас •. Проже.ктор

.

ви.

перебудо-

ТелефІльм сЖиття кІнЦя.. 2 серія. 23.00 Новнни.

• 2

без

дня

[0.05 [7.00 [7.15

білого

•.

Це вн можете. СьогоднІ у свІт:.

Люднна

боротьбу,

І що

занон.

'

20.З5 Ставиться питавНІІ. Чим міряти силу зеfН&?

20.45 На добранІч, ДІти 21.00 сЧас,.. 21.40 прожекТор переБУдО­ ви.

Фільм

21.50

сДвое

в

.

кlj.X..

пlс..

22.55

Актуальна камера. ВечІрнІй випуси.

'11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПfiОГРАМА

НА

ЦТ

КИІВ

8.\)0 8.15

І

ПЕРQAЧІ

ТА 06I1АС'"

забудови

У нас на ТелеафІша

фільм.

8.З5, 9.З5 Суспlльствозиав­ ство. 10 кл.

НІмецька

9.05' 10.05 10.35

Док.

мова.

тlльм.

Загалька

БІологія.

D

кл.

ЛІрика П. Твчв_. ТелефІлІоМ сЖиття бе$ кlиця.. 2 І З серІ'.

11.05 11.40

Новннн.

ФІльм-концерт

патськІ

джерела

сКар­

•.

РосІйська nJтература. Г. ТроєпольськнЙ. сВІ­ ЛI!Й ВІм. Чорне Вухо •. 18.00 Новнни. 18.10 ДОН. фільм.' 18.40. сЦjлющий бальзам •• Про правнла користу­ вання в'єтнамським б8J}ьзамом СЗОЛОТ811 зве­

17.25

зда

•.

20.15

сСхlдний

20.25

Із

скарбницІ

музичноl

КІ­

CBIToвol

культурв.

Про в

званн!!

працівника мlлlціІ. Пе­ редача І: СПllдlння •. :9.ЗО Читач І KHlJra. Час пе­

косиця

Актуальиа камера. 19.З5 еНезабутнІ.. А. ГОЛQJiI­ ко. (До 90-рlчЧl! 'з дня народження). 20.40 Танцювanьний етюд. . Тenеафlша.

20.45 На Аобраиlч, дlтиl 21.019 сЧас •. 2І.4О

Прожєктор

ТепефlлЬМ сЖитт. бе. кІнця.. 3 сер". Новиии.

ЧЕТВЕР,

J

,,-рУАН"

ЗАГ АЛЬНОСОЮ3НА ПРОГРАМА

.

MonoдbJcHa

14 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА nporPAMA ЦТ І ПЕРЁДАЧІ НА ,КИJ8

cHecкn~yxa

•.

сНезлаго-

Новнни. сПеревага добросусІД­ ства.. Репортаж з фlР­ ляндlі. 17.45 ХВИЛИНІ! ПО8зll. 17.50. с ... До шlстн~цяти старшІ •. 18.З5 Мультфільм. 18.45 СьогоднІ у свІтІ. 19.00 ЧемпІонат свІту 3 ша­ хІв. 19.05 сЛюдина І занон ••

Передача

19.40

2.

сОчнщен­

•.

Новини.

Якщо

хочеш

бути

здоровим,

19.55

21.00 21.40

Фlпьм сВесlлм •. сЧас •. ПрожеКТОJ)перебудо­

ви.

21.50

Док.

ТА

телефІльм

05ААСТIt

ГІмнастика. Док. тenефlпьм. 8.ii~, 9.35 Осиови Іифор-

8.00 8.15

матики І обчнcnювan.­ ноl технІки. 10 кп. 9.05 Іспанська мо.а. 10.05 Учням СПТУ. Істор".

П.05 РосІйське мистецтво ХУІІІ СТ. АрхІтектура. П.40 Тепефlльм сЖиття без кінця.. З І .fo серІ!. IЗ.55 Нови_.

16.1О

Телефільм

черевични

17.ЗО

Фільм-концерт

рож

18.00 18.10

сЧер'вои!

•.

Новинн.

сВ

му..

сПодо­

пlсеньиою •.

3

краlнах

соцlалlз-.

.

Тележурнал.

Сільська година. 19.4О МІжнародний фести­

18.40

валь

телепрограм

народ­

ноУ творчосrl сВеселка •. сl[зичницl. (ЮгославІя).

20.00 20.15 20.45 21.00 21.40

ВечlРI!Я казка. ; РитмІчна гIMHacТliKa. НароднІ мелодІІ. сЧас •• Прожектор

перебудо­

ТелефІльм сЖиття без кІнця.. 4 серія. 2З.00 д. МIЙо. Сю!та сСна­ рамvш. для двох фор­ тепІано. 2З.l0 Новини.

21.50

\ .сШ­

демо раЗ0М.. Про спілЬ­ ний марш миру пред-

..

ГРУДНЯ

ЗАГАЛ ЬНОСОЮЗИА ПРОГРАМА

цТ

с90 хВИilии •. Фільм сВесlлЛlI!.. СпlваютІо сестри Чохоиenlдзе. 10.05 Новини. 11.00 Новини. 17.15 сРосІйський музей •.

7.00 8.35 9.35

ПРl!кладие

с90 хвилии•. 8.З5 Знайомтесь; молоДІ кІнематографІсти. Корот­ кометражнІ ХУдожнІ балет

студія

сГарт •. 2З.00 ~ктуальиа камера. ВечІрнІй випуск.

Радянське

ЦТ

7.00

"

перебудо­

ви.

21.50

перебудо­

21.50

•.

П'ЯТНИЦЯ,

сЧас •.

Прожёктор

сШовкова

19.00

ви.

2З.0О

•.

фlпьм

ііі.

Варток.

21.00 21.40

кож_·

СиБІр..

ножурнал.

шиола.

ви.

Музичннй кІоск. 19.ЗО Для вc,lх І ДЛЯ ного. сАукцlон •. 20.00 ВечІрня казка.

19.00

Муз.

декоративио_ мистецтво.

Експеднцlя у ХХІ сто· лІття. СьогоднІ у свІтІ. сЛюдина І закои •. Пе-

17.45

18.45 18.55

З. сРовпnата •. фІЛЬІІІ сПрорив •. сЧас •.

редача

19.25 21.00 21.40

прожектор

перебудо­

ПрО:-

ЩІ

мІст.

сВlдлунНІІ.. З Icropl' Чистих Прудlв. ВечІрня иформацlй-

21.50

22.55

музична

програма.

Чемпlоиат свІту з ша­ хІв.

0.25

ПРОГРАМА УКРАІН<:ЬКОГО ТEnЕ6АЧЕННЯ Новини. Ж. Офенбах. сЗвана вечеря з ІталІйцями •. Оперета. П.ОО Моподlжна с:rудlя сГаг т •. 12JO Новиии. 16.ЗО НОВІ!НИ. 18.45 СрІбний ДЗВІночок. 17.05 Любителям джазу. 17.ЗО ,Телефільм сЦя важ-

10.00 10.15

ка,

~Скарби музеlв УкраІни.. КамІнний свідон IсторП.

19.00 Актуальна камера. 9 5 О I.З ~ островсьний. в. со-

21.40

ПрожеК10Р

ловйов.

ЛенІнського

сОдруження

НА

сЗа

'

дanmo

Інформац~йиий випуск. 18.ЗО По музе.х І виставоч­

змах..

Респубпlкaн­

худCl1КНЯ

Епоха

І

виставка.

щоди.

Бокс. ' Міжнародний турнІр. Пlsфlнал. У пе­ рервІ ~O.OO ВечІрНІІ

19.15

казка.

21.00 21.40

Час. Прожеитор

перебудо­

ви.

.21.50

ТелефІльм сЖит:rя без

кІнця.. 5 серІя. 2З.05 Новинн. .

СУ60ТА, І

тура.

ви Наш

IЗ.l5

с90 хвилии •. 8.З5 ФІльм-концерт сМузнчна палІтра•. 9.05 АВВГДеЙка.. 9.35 Концерт Сl!мфонlчно­ го оркестру ВІлорусько> го телебачення І ра­ дІо. 10.05 Рух без небезпеки., 10.35 МІжнародний фести­

творчості

на­

.Ве­

селка.. Народна музика з Ікаanlнена. Ц.ОО Проблемн пошуки рІшення. 8e'rерани: дІла І турботи. 12.ЗО Г. Свнрндов. Малеиь-, кий трнптн!'. 12.40 Для всІх І для кожного.

1З.1О Док. фільм. 14.00 В ,краlнах соцІалІзму. 14.ЗО Новини. 14.40 Док. тenефlльм. 15.05 У свІтІ тварии. 16.05 До Дня прогрпошеВНІІ незалежностІ ФlнмнДІ'. Програма телебачеВНІІ Фlиляидll. 17.05 По сЗолотому кІль­ ЦЮ ••

17.55 18.35

Мулlll'фlльМJI. Чемпlоиат світу хІв.

ман.. сад.

IЗ.45 Якщо хочеш б,,", . ЗДОРОвим. Факти риаи-

3 ша­

Минув рік. СІм'. Лок­ ши"них говорить з Аме­ рикою. ТenемІст Москва - Нью-Норк. . І 19.40 Фільм сСол.рIС.. серія.

цирку.

програма.

\

15,.55 Погода. Програма передач.

16.00 Слава сопдатська. 17.00 Мультфільм на зам08ленНІІ.

18,15 По сторІнках ЩІасич. них оперет. 19.00 АктУljДьиа камера. 19.З5 .. Концерт 'пауреата ';IJ..

нlНСЬЩlI премП СРСР 'ва-

родиого артиста СРСР А. COnOB'.~eHKa І Даржавво' ,заслужеиоl

ка-

ПІШи б8J}дуристlв УРСР. 20.35 КlиозаМIUlЬО8К1t сНаодинці з природ~.. :т.. .пеафlша. Погода. 20.45 На добррlч. Дlтиl .... О ...1.0 сЧас,•. . 21.40 'Прожектор переб)'До-

ну.

ВІ!.

14.00 сКоли співають солдати.. Фестиваль СОЛ.

21.50 фільм ~акоX8IUIЙ . . ,~СНИМ tsажан~М ••

16.15 Телефільм сВез сІм".,

даТСЬКОI пІснІ.

2З.l5 Актуальна камера. 'ВечІрнІй ,випуск.

17.зJ йr:оlяі глядач. ОClгово.

:пр~~р~А::пць;о~опа::~~"ЧI

реННІІ

художнього

тene.

~

фІльму сВlзит до Мlио, тавра..

НА КИІВ ТА 08I1АСТЬ 8.00 На зарядку стаа.О!

18.4~р~r.еФІН'::~ K;'~~ нІр.

8.20 РосІйська MOвa~'8,50 Мультфільм: '9..00 Програма СахалlисІо-

.

Здоров'я. ВечІрня назка. PeкnaMa.

19.15 20.00 20.15 20.20

ко, студіІ телебачення.

10.00 Із скарбниці свІтово! музичнОI· купь"урв. Т

Баскетбоп. ЧемпІона

СРСР. Чоловіки . •Жальгlрlс. _ ВВФ.

ХРЄННІІ.КОВ.

11.00 Док. 'фільм. 11.30 Співає М. Пахоменко. 12.\)0 Очевидне l!еЙмо. 'вІрне.

QЗ.dО; Мlжнародиий

Швфlнал.

валь

Новини.

7.00

родноІ

Рубеис.

11.45 ФІльм сВlЙськово-по.. льо Й ро

2З.20

ЦТ

телепрограм

П.

турнІр.

ЗАГАЛ ЬНОСОIOЗНА

валь

0611АСТIt

21.00 сЧас.. 21.40 Прожектор переБУдо-. . ви. 21.50 Вокс. Мlжнароj:lJlИЙ

S rpYAHR

ПРОГРАМА

ТА

ПЕРЕДАЧІ

::~ J}.о:;м~е:~~~:астика.

IІ.З5 Телефlnьм сЖИття 'без иlнця •. 4 І 5 серІ!. 14.00 Новини. 18.00. сНа землІ киJвсьиIЙ •.

ська

КИІ8

І

9.10 РaїlКОВ" пошта. 9.40 Тепефlльм сЖиття без кІнця.. 5 серія. 11.00 СвІтова художня купь.

даль •. 10.35 Геоrрафlя. 5 кп. 11.05 Російське мистецтво XVIII ст. Скульптура.

Мих

ЦТ

8.00 ГIMHaCТl!Кa.

Історія. 4 кп. І. ЛенІн І партія .. 9.00 АнглІйська мова., 9.ЗО сТут панують мело­ дІІ І спорт.. Науково­

Учням СПТУ. О. Твар-

Ввnугlир.

11 ЗАГАllltНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

фільм.

довський.

переClУдО-

у перервІ 22.30 Актуальна камера. ВечlрнІй випrск .

В.

10.05

'ми

14.15 НОВИНІ!. 14.25 Док. ФiJlьм. 14.45 'Село І люди. ,15.25 Імпровізація., Естрадиа

ви. , 21.50 Продовження вистави

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА О&ІІАСТЬ 8.00 ГІмнастика.

фільм.

Ім.

комсомопу.

21.40 Прожектор

перебудо­

11 ЗАГАЛ ЬН"оСО.103КА '

популярний

Бе-

Ленlн-

театру

2r.~ ~а.с~~браНІЧ, ДІти!

сВIД першоl ОСОбн •. П. ЗагреБIШЬНИЙ. 2З.15 Актуальна камера. ВечІрнІй випуск. 2З.45 ВІДповІДІ на запи..аиНІІ гмдачlв сСуботнlx зустрІчей •.

8.35, 9.40

Вистава

2

21.50

8.і5 Док.

сОдружеиНІІ

лугІна..

градського

Анджапа-

10.00, НОВННИ. JO.l5: Р, итмlчиа , rIМИ~иа. 10.45 ТиllФlльм :-p'~C'l'J' не поТребую.. І· І 2 ее. 011. • ІЗ..00 "Іиоеиран дАІ. Пого. да (експрес-Інформація). lЗ.05 Студія сЗолотиА' 'iQпo. чик•. ЗустрІч 3, майстра-

18.45

Актуальна· камера. Редакція гмдач. СлІдами Вl!ступlв тепера­ дloпереклнку сТемп •. 20.00 СпІвак І композитор П. дворський. 20.45 На добранІч, ДІти! 21.00 сЧас •.

В.

Новини.

гаeтpoJ1llX.ПРОГРАМА УКРАІНСЬКorо (експрес-ІнТEnЕ6АЧЕННJI

фОРМаціЯ).

'

теми.

19.00 19.35

СРСР

рlдзе.

2З.0О

НЕДІІІН,

15

9.ЗО

ВуДипьник.

10.00 Служу І Радянському . Союзу! 11.00 Ранкова пошта. 11.30 КІноафІша. 12.15 Хвилнни поезl!. 12.20 Музичний кlоси. lЗ.ОО

ХJ>КІ!Й 3 м'.чем. Чем­ пІонат СРСР. сДинамо. (Москва) сВолга.. 2 тайм. 14:45 Якщо хочеш бути адо,ровим. ' 1 15.0Q ВоАие ,попо. КуCloН

14.00

ЦТ

Тираж сСпортлото •.

9.111

СРСР.

валь

родноІ

теп~програм

творчостІ

", .

серія.

Концерт сОркес..ру де

ПарІ.. У програмі тво­ ри М. Рав4ЩR, Г. Мал.. ра, М. Гnlнни, Ж. Вlaе. 18.50 Баскетбоп. ЧеМПlоиа...

на-

СРСР.

сВесел­

ЧоловІки.

ЦСКА

еДинамо. (ТбілІсІ). тайм.

-

2

І9.ЗО Наука І Texнlкa. 19.40 Вокс. Мlжнародиий

турнІр. ФІнал. В перер­ вІ 20.20 ВечІрНІІ кu-

Чемпlоиат CBtry з ша­ хІв. 17.15 сРоки, поколІння, пІс­ нІ •. Музична програма, 18.00 МІжнародна панора-

16.55

ма

ТУР-

.

16.З5 ТелеФільм сВеа сІм'!•.

, 2 17 :50

ка.. сРьоктюшке •. 15.20 ТелемІст сМосква ХельсІнкІ •. 16.50 ЛОВІ!НИ.

18.45 20.25 21.00

фlНальиий

, нll. " 15.ЗО'Ваwa ·думка.

Сільська година. Здоров'іІ. Міжнародний фести-

14.00 14.45

• ),

Телефільм ~~l.el.. дзеркал.. (ФIИЛllидJIi).

с90 ХВИЛИН •. РитмІчна гІмнастика.

8.ЗQ

Му'8Jlка

13.20

ГРУДН"

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

7 _ОО

иа-

POДJIoI т~рчо~тl' сВеcen­

ка.. Народна ІкаалІнена.

ПРОГРАМА

феста-

''І'елепроrpaм

.

ка.

21.00 21.40

.

сЧас •.

ПрОжектор

переБУАОо

ВІ!.

сМир тому. дить!., 23.20 Новини.

21.50

Фільм сСИНlй птах •. Концерт-вальс. сЧас •.

Х'І'О

по­

18.40

21.00 21.40

ви

21.50

сЧас

•.

Прожектор

.

Фільм

перебудо­

сСопярlс..

ЗЛГОТІВЕЛЬНІR

КОНТО!»І

РАНОННОІ

СПОЖИВЧОІ СПІЛКИ

2

серІя.

ви.

}l0

нlзацlях Вlлгород-Днl­ стровського району Оде­ ськоУ областІ. 18.ЗО ВарІацІ' на балетнІ

ви.

10.35 Етика І психолоrlя сІ­ мейного ЖХТТ.. D кп.

ГІмнастика.

Док.

СрІбний дзвіночок. РеспублІканська фlзи-

назавжди

камера.

19.З5 сАвтограф.. Народний артист СРСР М. Мавойло.

16.40 17.00

І8.ЗО

У вихорІ танцю. Агропром: проблеми І пошуки. КукурудЗАннй лан республіки. 18.З{) Муз. фільм сОх п_ бов, любов•.

НІІ

ведеться

СКОМПРО"lетували

пІс­

творчlСТІо. Натал.

Актуальна

НОВІ!НИ.

В майстериl художни­ ка. сЧарlвна rпина. П. Мося. ' 17.55 ТверезІсть норма жнття. Порушення пра­ вил торгІвлІ СПI!РТННМИ иапоями на ЛьвІвщинІ. 18.10 Телефlпьм сЗ фпотом

17.20 18.00

19.00

12.45

17.30

9

ансамблю

Козлова:-

голоси •.

16.ЗО НОВИНИ.

кримсько-та­

Народна В'язальниця

19.З5

МВС СРСР за ОЧl!щення своіх рядІв вІд осІб, якІ

ретворень.

16.ЗО

16.40 17.00

ансамблю

сШахтарськl

лІтера­

да.. Новнии.

•.

тання

кального

І танцю сХ8йтарма•. НОВІ!НИ. Новини. . СрlБНI!Й дзвІночок.

нІ

12.45

10.00 17.00 17.15

Новини. Новннн. Док. фільм сМаp1daл Баграмян •. [7.45 сЛаос: ступенІ зрос-

[8.05 [8.45 [9.00

Койцерт

фlnьми

ГРУДНЯ

с90 хвилин •. ,ФІльм сСеред

люди.

тура.

12.10

Концерт народиого во-

ko-мате.аТl!чна

УкраlНС.ка

ФІльм

ЗАГ АЛ ЬНОСОЮЗНА ПРОГРА",А ЦТ

7.00 8.35

І

сДрузl •.

Вl!става.

12.15

сВаби~а ха­

1l.40 Шкільний екран.

Панорама.

21.50

СЕРЕДА,

Село

Новнни. Кобо Абе.

10.00 10.15.

IО.З5 Шкlльннй еісІЩН. 7 клас. РосІйська. лІтера­

II.lO

УНР.ІНСЬКОГО

ТEnЕ6АЧЕННЯ

•.

16.45

ПЕРЕДАЧІ

ГlмнаСТl!ка. Док телефІльм. 9.35 Природознавс'l'­ 2 кл.

сВибір..

Новини. ТелефілЬМ

ІЗ.50

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОГРАМА

ПРОГРАМА

ПРОГРАМА УКРА'НСЬКОГО ТEnЕ6АЧЕННR

тарського

10.00 10.15

20.40 21.00 21.40

Док. телефільм сМайа ПлІсецька, знайо_ І ие­ знайома•. 22.40 СьогоднІ у свІтІ. По занl_еннl чемпІонат свІту з шахів.

клас.

YKPAIHCbKQrO

ратура.

перебудо­

ВІ!.

тура.

свІт.

22.45

ставникІв радянськоl І американськоl громадсь_ костІ. 22.55 СьогоднІ у свІтІ.

21.50,

та

сЧас •. Прожектор

сЧас •. Прожектор

21.00 21.40.

10.00 10.15

•.

вн.

21.50

бпеми

переБУдО-

ви. Прожиття І твор. чlсть народио! артист-

21.50'

18.ЗО Мупьтфlльм.

18.40 БІБлІ':

органІзувати змагання?. 17.40 Док. телефільм.' 18.15 Наука І жнття. Про Інженерно-технологІчний

центр

'Суботнl зустрІчІ.

17.00 ка

року.

t 987

21.40 Прожектор

фlnь.,

15.55

7.00 с90 хви~ии•.

8.З5 Фільм сЗустрlч ЕльБІ •. 10.15 Новини. 17.00 Новини. 17.15 Твоя' ленІнська

грудня

t

важка

вага

...•.

сКомунlСТI! 80-х•. ЗвІТІ! В партІйних ОРГ8-

18.00

23.15 0.20

Естрадний Новини.

ПРОГРАМА УКРАІНа.кого ТEnЕ6АЧЕННЯ Новини. Ритмlчн" гlСНliстика. Музичиа передача ДЛІІ молодІ. 11.45 cКlT у чоботях.. Ляnькова Вl!става. ' 12.40 ДоБР9.ГО вам адоров' •• ПрофlлаКТl!ка захворю­ ванНЯ 'зуБІв У дІтей. 13.05 НОВІ!НИ. ' IЗ.20 Концерт майстрІв ми­ І художнІх lСо_ стецтв леКТl!вlв ДнІпропетров­ щини.

На ЦШlІХах республІ­ ки. Погода (експр~с-Ін­ ФормацІя).

14.10

14.15 ка

термІново потрібні:

.

10.00 10.15 10.45

Кlноальман8Х

сЗlроч­

забійники тварин і учні забіЙНilків тварин.

Середня заробітна плата забійника

300

карбованців.

Одинокі· забезпечуються гуртожитком. А.цм IHicTp.QiJl. АдмІнІстрація,

партlйка ·та

-

.t-М-8I.

профспілкова

орrан(зaцiJ

Броварського об'єднанНІІ сСlльroспхlмlя. виcnоалюютІо щире спІвчуття головному, бухгал..еру об'SAИанl!. ІВА­ НОВІЯ А. Ф. з ПРI!ВОДУ смертІ П . матерІ ГОЮК Оn.кеанАРИ IннI8НИ.

11.

Бро••р., .У", ~.i8CЬкa, 154-

4-03-71; .!мl"у napтlAHOrO ."."... - 4-84-81; 8Ід_I,..,. ....... секрairаря, Вlддl"у cllI~loКoro rocncrдapc-r8• ....; "'02-'2;. кореспондента IІlще _ _ ... AiOll08ll8HHR - 5-13-'1; ааСТУПНlІ1С& Р8Д8I11ТОJ)ll, .lмl"l. nPOIIIIU88OCТI. 811er18 І ... ~i poOqтll

250-

•.

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020, К.і.ська еБJIасn., Т_-Фони: ~КТOJ)ll -

концерт.

Дp1JC

IИJlе&с: , 61285. ефce71ad.

)фуковu.Й

14.860

0БСІи

аркуш.,

примlpIUIIda.

ЗамовленНІІ

І

1'11р88

J\I! 5723.

#189 1987  
Advertisement