Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАЯТЕСЯ!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО І

MIC.bKOJ Газета виходить з

17

квітня

МІСЬКОГО РАД

PAAOHHOJ

1937

189

·*

р~ку

КОМІТЕТУ НАРОДНИХ

(7270)

К О М У Н І СТ И Ч Н О J П А Р Т 11 У К Р А J Н И, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОJ ОБЛАСТІ

Вівторок, 2 грудня. 19.86 року

*

2.5

процента і склала

106

На знІмку: переможці змагання М. Р. Розовеико, К. І. Забlака, Л. В. Дмитріtв11, Т. І. Суховєй, Н. Д. Ко­ валь, В. Т. МельНик, Н. В. Дравик, В. К. Кучковська. Ф<_1то М . Семвиога .

процен -

Майже 600 органІчних

рив

вивезли

працІвники райсІльгослхІмН. Чимало ло-

Нині

в сфері праці та умовах життя иасел.::вня, в8ЖJІВВа роль належитЬ працІвникам сервісу. Мож­

чостІ

на навести чимало прик.ладІВ сумліниості окремих працівввків І колевтввів у розгалуженій сисrемі Броварськоrо райпобуткомбівату. Але в цілому пе­

нІ.

радгосnу

60-рlччя

щуватнмуть

І

нартонлю

кукурудзу

.

сиців з обсягу реалізаціІ побутоввх послуг викона­

чий

процентів задоволено і потреби сільського населен­ ия у різвоманtтвнх послугах, але темпІв росту не

···>снів

послІд

•{>;Jбрик

.

поля

І; навпаки, добре Працюють коммексво-приймальні

пункти у КалинІвці, РуДнІ, Гоголеві, Пл()('J(ому, Світвльвому тобто, там, де за їх роботою спід­

О. УСИК.

До 50·річчв наwоУ rааетм ; __________________________

.ё.іііііііііі8ііі . іі--------------~ііІ-ііІііііі

татів (шоста ceciJI 19 скликання) в 1986-2000 ро­ ках обсяг оп.;tачуванвх послуг, які надаватимуться вас~евию, МІUfУЄТЬСJІ збіпьшити в 2,2 раза, в т. ч. в діаиадцятій п'ятирічЦІ ва 34 проценти. Обсяг реалізаціі побутоввх послуг населевню повинен · 3.б1пьшвтися до 1990 року на 49 процентів і до 2000 року .....;. в 2,6 раза. До 1990 року слід задовольвнти потреби васе­ леввя. в послугах по ремонту 1 технічному обслуго­ вуванню радІоел~ктровної апаратури, побутових

Інших

речей

дом~ьоrо

!Со­

рнстуванвя .

При цьому необхідно активно впроваджувати об­ мін · несправних побутових приладів ва раніше від­ ремонтовані, а також різноманітні форми терміво­ вого обслуговувания 1 роботу в присутності замов­ внка та у нього вдома, послуги за абонементами. На жаль, саме таких пocnyr, ' потріб&ІJХ бровар­ чанам, райпобуткомбінат пропонує нам сьогодні дуже мало. Найбільш поширевІ з них послуги пральні ва самообспуrовуванні та терміновоі хімчистки.

~

А чи можпнво взагалі працювати так, щоб

mo-

11 дям було максимально зр~о, зберігався Іх доро­ ~ rоцtви вй чі ас? т ак, м ожіяінво. п отрібнба тільки в~~~­ ка

1

1

в дпов дальв сть,

1 н ц ативи1сть,

ажаввя

зрuun­

тв біпьше І краще. І щоб це бажанщ. було у всіх­ від праймальпиці комппексного примального пунк­ ту

до

директора.

Застрільниками перебудови у сфері послуr по­ винні виступати комуністи. Вони покликані повести рішучу боротьбу із застарілими методами роботи, відкрити простір ініціативі і творчості, якнайкраще

задовольняти рtзномавІтні запити трудящнх. Шир­ ше спід впроваджувати ' бригаднІ форми організації праці. · Перебудова вимагав також ваблнжеВНJІ сфери

~ ІшОСJІУІ' до місця роботи і життя людей, вставовпен-

~ВJІ зручного для васепеввя режим, роботи підпри­

ємства. Недостатньо ще дбають керівники про рі­ вень мехавізаціі, впроваджевия передовоІ техноло­ rlі. Отже, партійному комітету, спецІалістам райпо­ буткомб іва ту в вад чим працювати. І голоаве створвтв в кожвому трудовому колективі атмосфе­ РУ прввцвповостl, критики t. самокритики, внробви­

чоrо вапружевіІ.ІІ, швидкого ввправпев.вя недоліків і прорахунків. У цьому й полягав суть перебудови, ва дозволвть трудІвввкам сервІсу значно поліп­

D&тв свою роботу, забезпечнтв високу якість oбcny­ ralyв8JIJUI васелеввя.

.

". Нового

·Читач. ам

кують депутати, керtввнки господарств .. Згідно з рі­ шеввsм Броварськоі міської Ради вародних депу­

та

рад·

радгоспів, rолів сільських

маніt, працюють івертво; по-старому.

прн,ладів

птахо­

« Гоголівськи!!•. ,, ВеликодимерськиІ! ...

Рад до задоволеввя потреб односельців · у різнома­ вІтвих побутових послугах. Наприклад, у Квяж~чах, БогданІВці, ЛІточках вови не контролюють роботу сіJІьськиJ!: працівників сервісу, не задовольняють Іх потреби у транспорті. В результатІ побутовики не

~ .машин,

куря­

Із

на

з

бочками

транспортують

Причвва тут . криється і в везадовіпьиому став·

'.

чотири

трак1·ори

сrІецІальннмн

во· ва 101,1 процента І надано населенню повадма· нових послуг ва 22, 1 твся'Іі карбованців. На 1ОО

~ виконують

Н<~ Іме -

СРСР .

Одночасно вотужнІ

Можливо, в райпобутісомбіиатІ вважають такІ ви­

леввl деаквх директорів

родю­

ва на ІІлощl, де виро·

падки вееу'І'NВИМН. Адже в ціJІому ман десяти мі­

досягнуто.

загони

племзаводу «Ру дню>: Вони вивозять добри ·

.

З&ІUІадаХ.

куль­

господарюють

полях

ребудова ТУТ ведеТЬСЯ не ДОСИТЬ рішуче і енергіЙНО. Тому · зросла кіJіЬRість скарг на низьку якість :~ культуру обслуrовув8ІІІUІ в перукарнях, пральні, майсrерВJП по ремонту . взуття та в інших побуто-

поля

району

мових І овочевих

· зІІdвв

ВИХ

на

господарств

тур.

культурвоrо рівня народу. У здІіtсневні шв­

'ІІІІf

тисяч дQб­

. тонн

рокоt1. ссщ1uьвоі програми, ака пе~едuачає глибокі

._

поля

живи вони внесли лід урожай зернових . кор­

з'ізд КПРС вІ,цзвачвв, що вищою метою евовоМічвоJ стратеrІІ партіІ в зрост8ІІІUІ маrеріаль­

t

на

І

. XXVII воrо

Добрива­

ІнформацІї, пІдвищення особистої вІдловідальностІ кожного працівника .

рском продуктивність їх працІ зросла

на

Ціна ~ коn.

тів. Досягнуто цього успіху за раху­ нок поліпшення технології обробки

Бригада .М 1 вІддІлу експлуатації обчислювальних перфорацІйних І кла· вІшних машин мІського Інформацій­ но-обчислювального центру, очолюва­ на НадІєю Дмитрівною Коваль, до­ строково, 25 листопада , виконала рІЧНИЙ план . У П9РІВНЯННІ З МИНУЛИМ

ПОБУТ­ І У-Р Б ОТ А СПІЛЬНА

*

17

квІтня

колектив

1987

редакціі

року

життя'6- .~~(~). nленум у ЦН ·

народвих

міськ­

депутатів.

активннмd

райовиої газети · •Нове життя• і іі актив відзна­

дописувачами

Зараз

розпочалася

під­

Вцйшовшв в світ 17 квітня 19З7 року, з пер­

готовка до випуску юві­ лейвого номера , присвяче­ ного -п'ятдесятнрІччю ви­ ходу газети. Звертаємося , до вас, шановні читачі ,

шого ж двя своrо існуван­

з

ня

•Стахановець•

ву участь у підготовці до

(таку назву вона тоді но­ сипа) намагалася бути ва вістрі часу, відображала ва своїх сторіиках події,

ціЄї знаменвої для всієї Броварщипи події. Проси­ мо надсилати до редакції

зети.

все це

знайшло

внсвІт­

ленвя ва Ії сторінках.

Пізніше, з

1960

року,

газета називалася •Вудів­ ввк комунізму» , а з квіт­ ня 1965 · року вона носить

нивІшию назву •Нове життя•. Наша газета це сПравдІ масовий орган міського

міськоі

комітету партіі,

і

райовноі

Рад

проханням

взяти

актив­

архівні документи , фото­ графії, зв'язані з Історією

що відбувалися не тільки в районі, а й у Країні, світі. Здобутки перших п'ятирічок, успіхи і ск.ладності соціалістичного бу­ дівництва на БроварщинІ, незабутні імена иаDІИх земпяків-стахановців

·

району і газети, поділи­ твся своїми сцогадамн про людей, які активно

сп(вробІтиичапн цією, все,

з редак­

повідомляти що

годі

може

при

про

стати у

підготовці

на­

свят­

кового номера, допоможе якнайповніше відтворити

півсто.1Ітню Історію ~онної газети.

ра·

ДНІ тривали ра­ йоннІ партійні збори. комуністи району обгово­ рили інформацію тов. Жупінаса про роботу орг­ бюро РК НП(б)У новоут­ вореного Броварського району . Обирали район­ ний партійний комітет, ре­ візійну комісію та деле-

.

який

незадові)н,.но

керував партійними орга­ нізаціями Броварщини . Міськпартком не знав комуністів приміської ему·

ги .

Представники

МПН.

які інодІ nриїжджали,. були гастролерами в ор­ ганіаацІях. Ряд партІйних організаЦій до цього часу не персбу дували nартійно· масоuої та агітацІйної ро· боти. не зробил.н більшо­ ницьких вненовкІв з рІ­

шень. ЦН ВІЮ(б)

по Ки ­

ївській області. У таких селах. як Літ­ ки. Требухів. Бобрик , Бровари та ВигурІвщина. мали місце вилазки· кла · сово-ворожих

Ряд

елементів.

парторrанІзацІІ!

враховували, карою

ються

не

ЩQ пІд маш­

церковників

гурту·

класоно-nорожІ

еле·

:VI t: HlИ.

Зб fф и nід з н а чили. що місьюrартком незадонІль ·

nартшколи

nогано

nра­

цюють . робота серед сnів· чуваючих не органІзона· на. робота . комсомольсь ­ кої організації в ~ знеnа· д1.

На

рІвнІ

високої

тичної активності

вІДальностІ

і

nолі · вІдпо ·

номуністи

ра­

йону обговорювали кожну кандидатуру

районного

до

складу

nартійного

ко

мітету.

Із ного

ли

висунутих канди·

46

датур

в

сnиску

для

голосування

32

таєм ­

:Jалиши­

чоловІка.

У наслІДок таємного го · лосування

до

складу

чле ­

нІв л:;ену~~:~у раІ!оного пар· тІйного комітету обрано 15 тонарншІв: 1. ЖупІ

нас . 2. Пісковой. 3. Ге рус . 4 . Мотора, 5. Порт · ной. 6 . Сіроштан. 7. ГРе· чаний. 8. Нарлін. 9 . Бсй­ зак. 10. НікІтІна. і і. Бо­ ланеrІко. 12. Найдu . 13 . Оноnрієнко . 14. Нулажlв.

15.

Б~рСІ'(>ВОЙ .

Чекаємо ваших листів.

1-й

* * *

СьогоднІ ми знайомимо своїх

читачів

матеріалами

газети

з

1-го

деякими

номера

•Стахановець».

Звітно-виборні районні партійні збори т РИ

кому,

в сотні робітинчих І се­ лянських кореспондентів .

чатимуТЬ півстолітвій ювілей з дня виходу пер­ шого номера районної га­

газета

Номуністи на зборах пІддаJrи більшовицькій критиці роботу мІськпарт·

Ії

но здійснював лозунг про оnанування більшовизму.

10 шиІ!

ПJІ ЕНУМ

квІтня вІДбувся пер· пленум Броварська-

Першим секретарем

ванням обрано т.т.

та -

Єрофеїч. До бюро більшістю таємним голосу·

ЖупІ ­

ємним голосуванням об-. наса. Піскового. Мотору . ра~;~ий т . ЖупІнас Пилиn Портного. Геруса.

В ПОЛОНІ Троєщинський

коJІгосп

слуговуваний броварсь· кою · МТС. зірвав строк початку сівби ранніх ярих культур. На 15 квітня з nлану засіяти 69 га тут не спро· моглися

Жовтня•.

засіяти

об­

жодного

гектара.

• мокро

ще•

--

НАСТРОІВ

«МОКРИХ»

конференцію. Номуністи давно не па­ м'ятають таких зборів': Ці збори стал,и справжньою школою · більшовицького виховання комунІстів, розгортання критики І самокритики , глибокого лют-

Другим сек· т. Пісковой

Микола складу голосІв

«13- р!ччя

ухвал

Васильович. ретарем -

го райnарткому. Пленум обрав першого І другого секретаря РПК та бюро.

гатів на обласну партійну

усвідомлення

РАИ ПАРТКОМУ

теренс ·

нить

голова

тов . Дроботун ... Прогавлювати

колгосnу

найкра-

щІ агротехнІчні строки для сівби ·- це значить свідомо знижувати уrю­

жайнІсть.

К. МИХАИЛЕНКО. (газета .м 1 ).

«Стахановець•


2 стор ..

*2

грудня

1986 .року

сН О В Е

ЖИТТЯ» ~ЧАС

n о · с У є 111 о

~го Як свою кровну справу сприйняпи учнІ школи

женням

виконкому районно1 Ради

ганізаторську роботу ви­ конкому Семиполк1вськоІ депутатів

виконанню

рішень XXVII з'Узду ИПРС та XXVII з'їзду ИомпартіІ України• . Відзначено, що

викон­

і

Досягнуто

торгівлі.

сільськогое­

закупівлі

лоцарської · продукції докорінних

підміняється

зру­

на

кому

рівні

і

.заходів, яких

1

так

ионаною. . Перебудова

·

а

не

Наїн·

nрак-

ріна · не

виконують

зобо­

в'язань

стартового

року

відсутність

з

комом районної Ради на­ родних депутатів рішення •Про організацію громад­

ського харчування учнів загальноосвітніх шкіл ра­ йону•. ка.

Повторна перевір­

проведена . нещодавно,

засвідчила, живспілка,

що · райспо­ об'Єднаннн

г:юмадського

харчувг.ння,

раіо.:>н~-tЕ!!' відділ на_іfодноІ севіти

вжили

nевних

за-

ходів для поліnшення харчування учнів шкіл. Зокрема, зміцнено ма-тері­ альну базу їдалень, за­

кщщено овочі й

фрукти

на зимовий період, згідно з nланом

в

вnроваджуют!.СЯ

практику

nроведення

спільних · нарад диrJеІ(то­ ріn шкіл з працівниками райспоживспілки.

Проте, як від~начив ви-· конкам районної Ради на­ родних депутатів на ~воє­ му засіданні, зрушення ці

надто

малопомітні . . Адже

об ' єднання·

громадськрго

харчування · дос!

не нала­

годило чlткоІ сищеми за·

безпечення

їдалеНь

тех­

нологічним обладнакням, ·. невідомо · хто, коли і •.як його nовинен ремонтува-

. ти

при виході з ладу . Не­

гативно

позначається

на

роботі й ·не::>итмічне за­ ,j езпечення · зг.кладів про­

дуктами

. той

же

хар'JУвання.

час

В

працівники

райспоживспілки самоусу­ нулися

від

контролю . за

підпорядкоuацимц,

У"'

в'

життя

буде

8

КУРС ТЕХНІЧНИИ ·ПРОГРЕС

СЯ ГІРНИЦЬ-

Wи~ОJІЕктп--

.

школярів, але навіть у випадках відвідин, корис­ ті від таких перевірок майже ніякої, бо дійова надається,

а

констатуються

факти, фіксуються недолі­

ки. Нерівиицтво об'єднан­ харчу­

вання недостатньо -займа­ єtься добором кадрів для роботи в їдальнях. З вини адміністрації в біль­ шості навчальних закла­ дів району в їдальнях не організовано дієтичного

харчування учнів. Далі розмов справи не йдуть 1 в запровадженні абоне­ розра­

хунків за обіди.

·

Словом, всі названІ СІр­

ганізації через свою без­ ініціативНість, а інколи й 'небажання · обтяжувати ее­ б~ .турботами, перебува­ ють мовби в замкнутому колі бездіЯльності. Тому . ча

засіданні

районноУ Ради

виконкому

народних

депутатів

вказано голові

nравління ки В. І.

2_айспоживспlл­ Гузенку, вирі·

шено притягнути до від­ повідальності директрра

кого

Донбасу і Дону давно вже

лІ тих, хто очолюЄ сьогод­ вугільників,

комсомольськ6

з

шахти

імені

Ленінського

60-річчя

явлец~~ недо.цlкіе,

регу­

nроцесорна техніка

автомати­

,об'єднання •Гуковвугілля• (Ростовська область) . Стабільно працює брига-

дитинство,

моволі щемІіо стискаєть­ ся серце. І на ясне П об­ личчя лягає тінь смутку.

Зовсім

маленькою зали­

А як пlдросла, забрала до себе старенька бабуся. Жили в маленькій земля­ ній хатині. З юних літ привчалася

до

на

молокоза­

спорудження

- 1

власно­

не передати: За­

те беЗмежним бу ло і щас-

. тя · жити

Пухівки, то роздуми свої ІМрlУ несла сюди ж. · у

·сад. сШвидше б зустрітІ:І-

могли піти людИ.

nроцесами

і

ні системи, в основі яких лежить найновіша мlкро-

шилась став

Нелегко

було звикати

до чужого

села. Інколи

х~тілося

покинути

одна.

Олексій

працювати

водієм.

ханіком, минуло двадцять

років. Тепер не.

уявляє

собі іншоІ роботи. каже

Іноді

так:

ЛЮДИНА І · П.СПРАВА

--------ііііііііііі508і-.,..іііііііііі

·

цював Олексій. кіномеханіком,

Не було в мене ди­

-

тинства, не було і Юнос­ ті,

Він був вона в

зате

тепер

завжди.

з

молодими. І сама Ніби мо­ лодію.

нього помічником. Об­ слуговували · два села: Пу­

І додає: сЗвикла .уже ходити сонним селом. Не

хlвку і Рожlвку. На пер­ ший поГляд, робота й Ht! . важка. Але чого були·

пlцу

варті лише однІ нІчні nе­ реходи Ііlд села до села.

Та ще й не з порожніми руками, а з коробками кінострічок. Ва)J<ко було, але поруч був Олексій . Ось так вони разрм пропрацювали

А коли Лідія освоІла

· три

роки.

Вас.илlвна

апаратуру,

зали·

кілька вечорів

.

до

клубу, коли, скаЖІмо, ре­ монт, то вже й мІсця не знаходжу. Телевізор не

звикла дивитися

--

малий

екран•.

Тепер Лlдtr

Василівні

доnомагає старІіІа дач­ на Інна. Афіші пише, ко­

ли квитки проДає. А радісно

дому

повертатися

разом.

·

Та не це головне.

ведуть

у

автоматизова­

них систем управліннІ! технологІчними процесами

хіміко - металургійних ви­ _робництв .1 енергетики. У них беруть участь і че­ спеціалісти ...

хословацькІ

На Знімку (злІва · Hllf' право): · ІЮКенер Празько­

,

го

науково

-

дослідного

інституту засобів автома­ тики (ЧССР)" Мирослав

Гоужвlчка~ Інженер

Ін­

ституту автоматики Во­ лодимир Ионьши.н та ін­ женер Празького 4.нсти­ туту засобів автоматики Іржі Десорт ведуть пере­ вІрку системи автоматич­ ного управління АЕС.

Фото Ю. МосеJDКІІВК8.

(ФотохронІка РАТАУ~~ ДІя

Василівна

любить

свою роботу. Хв~люється

... З того часу, як ста:­ ла Л. В. Пиндюра кіноме­

1

не втекти від долі. Тож nішла на роботу, де пра­

го буднику. Зводили вони його вдвох з бабусею. Якою нелегкою була та ноша · для УІ ще дитячих·,

рук

Fie

туди,

Забезпечити надійне й ефективне уnравління

повернутися до бабусі. Та

вод, а через деякий ча~ стала буд111ельницеЮ. Досвід знадобився для

куди

складними

·------------

всякоІ роботи. І вже в п'ятнадцять роКів пішла працювати

·

повели ІМашини

механізмами на атомних електростанціЯХ' nоклика­

_;_ все писав Олексій, хочеться бу.ти разом•. І така зустріч відбула-

все

Тут

ЦВІТ ЮНОСТІ В ДУШІ 8

шилася вона сиротою. Ви­ ховували Гі тітка, сусіди.

дівчина

ньому плані), гірничий майстер В. О. Мельввков,

одруження.

ми­

управління

було створено прилади,

які

бригадир

ся, а за нею невдовзі

Коли ~інка · розповідає своє

1

ся ,

ницькоr · області, що доля .закине ІУ в Пухівку. про

станційного

В. С. Кузнецов (на nеред- .

-

1 опорні nункти в

рухомими. об'єктаМи.

Фото І. Бру.и. ,(Фотохроніка РАТАУ).

ЧИ ДУМАЛА коли Ліда з села Заставля Хмель­

філlа.ІПt:

створенням

відділенні

заВод,

бульдозерами зай·мається лабораторія систем ди-

видобутого

знімку:

дослідний

rx

Розробкою систем ра­ рlоуправління баштовими і мостовими кранами,

з початку року . . Иолектив упевнено йде до мільйон­ ного рубежу.

На

центр,

су­

1

часні засоби Відображення інформаці!. Роботи над

ряді міст країни.

механізатори Г. п. Писа­ ренко і О. І. Мещерцов.

комсомолу

1

зобов'язано

тонн вугілЛя,

- молодіжні

ки Ідалеиь 1 вживатИ всіх заходів для усунення ви­

пенка

В . А. Прок~

об­

Імені XXV з' Ізду Н,ПРС. У його складі 37 науково - дослідних ВіДДіЛіВ, КОНСТРУRТQРСЬКе бюро, обчислюва.іІьний

лярно проводити · перевір­

демстанці!

інституту

.кн

у власній хати­ ні, навкруг якоІ щовsсни так ніжно розквітав сад. йому повідувала дів­ чина свої радощі і печа· лі . І коли в листах по­ знайомилася з хлопцем із

об'єднання громадського харчування О. П. Рубанtк. Головного лікаря санепІ­

заводом,

АЕС ... Це -одиа з численних розробок одиQго з вай­ більших у краУні :КИХвсь­

бригади-тисячниці . Вале- . рія Кузнецова з .шахти •Краснолиманська• об'єд­ нання •Нрасноармійськву­ гілля• (Доцецька область) і Вячесла!ІЄ Кузьмеикова

харчування

.

Машини, керовані Qa від­

ні змагання

Ідальнямн. Вони рідко ко­ ли бувають в закладах

Во­

стані, відкрили шлях для Інших видів · техніки при ліквідації аваріУ на

стало традиційним. У чис­

' XXVII з'їзДу ИПРС.

бульдозерИ.

тракторним

боротьби з

системи

д~.-т.

ладнано розробленими си­ стемами радіоуправління.

заходів по перебудові ро­ боти зrідно з вимогами

ментної

П. КУДІН, кореспон­

будинку вІД уламків, працювали там, де рівень радlаціУ був найбільшн·м .

сьог~деиня

громадського

rромадсьввІ

підготува­

Але в Іх кабІнах ·не було людей. Бульдозери, випущені Челябінським

у визначєні с'fроки вжити

ня

На закінчення вl"'бувся

ни розчищали nідходи до

І

туцlУ вона виконала річ­ ний план і записала на свій рахунок 785 тисяч

тільки

у

миру.

концерт, який ли школярі.

-

увійшли

ЗМАГАЮТЬ-

да Валерія Кузнецова . Напередодні Дня Ионсти­

не

.

перерахували

фонд

•аварlУ на Чор­ нобильській ·АЕС у най­ більш заражену зону

Суперництво передових гірницьких колективів

допомога

т.рудові

на

карбованців

328

діти

конди­

Виручені

...Після

робота. Не­

громадського

ярмарок,

'металу,

СЛОВО БЕРЕ АВТОМАТИКА

8

накреслень

до

провели

дерева,

ньому

на політlнформац!­ класних годинах, або­ рах загонів. ·

належних

вимогам

діяти!•

тисячі рlзноманіт­

терських.

Готувалнея до цlєІ по­ дії протягом двох міся­

ців ях,

році

2000

цей лист-звернення

і реалізації

У заминутому иоJІі Минуло більше пІвроку часу прийняття викон­

вірити, що

вчителями

· пла-

Виконком районноУ Ра­ ди народних депутатів вказав М. І . Медвідю на недостатній рівень керів­ ництва роботою сільви­ конкому, зобов'язав його

тут пІДМі­

конкретними,

-tКомсо-

ті по його благоустрою.

минув,

няється словами про нёt,

в

нащадків Хоч~ться

ням. Населення села май­ же не бере участі в робо­

строк виконання

залишилась

мольську npaF.дY».

листа-заклику

з листом ·до · ХХІ столітті.

пняцоg3ом і . самогоноварін­

Далі

намічених

вже

мі колективи не справляються з виробничими на-

ганізацій

виконавська

давно

. В". В.

десанти.

лученням громадських ор­

На низь­

раніше

Ради УРСР

Кузнецовим. Не бу.,о ні одного байдужого до

н<Н:портивна

диодиплlна. Про це пере­ НОН/ІИВО свідчИть хоча б той ' факт, що значна час­ ТІІН6

ної

,мітинг,

споруди

достатньо виконком сіль-. ськоІ Ради займається за­

складан­

nапері.

школи, · в стіну

-

сЧас

реформи. Значного поліП­ шення потребує культур­

рішень, що так і залиша­

Ються

депутатів

сlльськоУ Ради. якl допускають недоліки та відста-

ню

·

прийняттям

спwва не йде .

була замурована каnсула .

двадцять років тому, в день відкриття нашої

і

НИJr . учнівських виробів­

у дні антивоєного моло­ діЖного референдуму

Іірацlвникlв,

дає

М. І.), поки що не ві~у­ ми

д_і!.тячо! творчості.

учнями

більше

.ний колективи Шевчен­ кlвськоІ середнь.оІ школи

мож-

робота в Семиполківській середній школі по в~lлен­

дося. Часто жива, органі­ заторська робота з людь­ ням заходів,

·ще

н:а. Ми вірИмо, що сила

· Низька в селі і куль­ тура торгівлі . Не відпові­

від

шень у роботі винониому (голова тов. МедвіДЬ

'МИР

* * *

умов праці і побуту;

населення.

Проте

врятувати

-

виставне

5.

Учительский і учнlвсь­

.

що

розуму nереможе.

на,

за­

гів

конкурс полі

·

газет,

ня слабка технологіч­ на і виробнича дисциплі.,

nобуту

росту обся­

-

кликом, розуміють,

.. тики на сесіях сільськоІ Пам ятною для всіх ноРади ·народних депутатів. . д!єю залншит.ься з~<;:Р!"' На . них рідію одержує ·І з делегатом XXVII ~· ~ЗАУ

виробництву

зав­

Пj~ анованого

тичrщх_

сомолу ШКОJІВ . .Ni

піонерів, які постави­ ·ли свої підписи nід за­

всіх видів сільськогосподарської продукціІ, крім м'яса. В основі відставан­

року

дання працівники

самокри-

ний огляд

.

не

директор · школи В. І . Иовшун. Потім вІдбувся ярмарок солідарності . На ньому було представлено

секретар коІІlоrету ком­

1

Органlзова-

Після рапортів на мі­ тингу підсумував зробле­

мирним

В. БАРАБАНЮК,

плани? 670 комсомольців

дванадцятоУ п'ятирічки по

дванадцятої п'ятирічки з усіх основних показ&икlв. доведені

ярмарку

намИ. Приміром, трудівцини радгосnу імені Мічу­

рики достроково завершив

Виконують

карбованці.

вlдсут-

родногосподарсьиими

органів, веде роботу по підвищенню JІНробничоІ та громадсько! активності депутатів. Заслуга його і в тому, що колектив Се­ ·миполківської птахофаб~ стартового

ході.

в школІ, виручено і передано у фонд Миру 273

вання. в результаті окре-

ком удосконалює стиль і ф(Jрми діяльності Ради, ІІ

плани

У

солідарності, · проведеного

ІІІ И РІ

прочитаний під чистим небом.

ня на землі?. 1 не. збу­ дуться наші дитячі мрlУ,

принципову оцінку робота j И~РС. депутатом в,.рх<"'ь ..

народних

по

цього є

ність критики і

народних депутатів роз­ глянуто питання сПро ор­

сільської Ради

тиІ • ,

тичними .діями. Підтверд-

На черговому засіданні

Невже ми представ· ники останнього поколІв­

участь у Всесоюзному референдумІ •Час дія-

ПЕРЕБУДОВУІОТЬСЯ••• НА СЛОВАХ

ДІЯТИ!:t

-

SIK до­

Л1-

xo-

щораз, · щоб і філвмп pqwi привезли, 1 щоб гля­

дачів більше було. За добру вдачу поважають Лідію Василівну 1 дорос­ лІ, І дІти. Та доброта ІУ діяльна. І допоможе, ко­

ли треба. І вимагати вміє. А коли сказала, що хочу написати про неІ до

газети, запротестувала. "1 - Ні в якому разі! Я план

не

завжди

виконую.

Це питання і1 . зараз найбільше хвилює. Хоча і не Ії вина в тому. Мен·

шає в селі молоді.

інших

Інтереси

ються

рані.

·

А в

замика·

на домашньому ек·

Вона

розуміє,

що

план то закон. І бага­ то робить для того, щоб його виконати. Небайду· жlсть до справи, Яку вJІ конує, вболівання за н~

n

- визначальна риса характеру. А ще, хто знає Лідію Василівну , завжди

приємно

ся УУ молодій

дивуєть·

невспокоє·

ності, енергІйності. тому,

що

молодими,

працює а

ЦЕ вона

може,

в

~

дУ·

ші ІУ все той веснян~ uвlт юності.

· В. XOJIOШBiif. rровадеьквІ во~­

девt.

·


сН о в Е

/

ж и rrя~

2 гру~ня 1986 року

КОНТРОІІІ-ЗИМІВІІІ ПРОДОВЖУЄМО ДРУКУВАТи СПЕЦІАЛЬНІ М4ТЕРІАЛН, .ЩО РОЗПОВІДАЮТЬ ПРО 3ИМU.ІЮ-t.:'1'ІИ­ ЛОВЕ УТРИМАННЯ . ХУДОБИ в

n

РАЦІВНИRИ

ферми

легливо

щоб

працюють

добитися

зростання

над

Частину

тим,

виробництва тва­

~ля

розвитку

дальІUого

ми

стематично

роботу.

. по

від

Як

запізнюються

на

правило, надоr

їх групах значно нижчі середньорадгоспного по-

·

казника.

·

' бульська.

зараз

свій

групи:

,раціон,

сухо­

що

дає

можливість ефективкіІUе

ви­

трачати ·корми, надо У.

но кормів менІUе, ніж торік,

збіЛЬІUИТИ

грубих ковитих

лока. Плануємо в січні-лю­ тому довести середньодобо­ вий надій його від кожноІ

припа-

дасть

можливість

виробництво мо­

перІUочерго-.

комуністів.

Не­

і

на

засідання парт­

кому. На ост~нньому з них, що відбулося 20 листопада, члени парткому, спеціалісти, керівники середніх ланок в

0днорог,

успіхи

РО&ОТА

спокійній, діловій обстанов­ ці зробили аналіз стану справ у тваринництві і Ді­ ЙІUЛИ висновку, що в госпо­ дарстві є можливості вико­ нати соціалістичне зобов'я­ зання і вже в наступиому

всього ко­

Водночас є у нас і такі люДи, яким · байдуже до ко­ лективних інтересів. . Вони можуть взагалі не прийти на роботу, і їм однаково, чи доєні корови. чи ні. Серед них Г. А. Ніколаєнко, Л. І . НlІUенко, П. А. Тараще-

Починаються масові отели корів, . що

на 907 тонн і со­ на 775 тонн. На

силося

лективу.-

підвИІЦувати

·

худоби

одноразово · це питацня вино-

О. В.

за

надається

направлено

вають

чотири

зимівлі

ве значення. З початку стій­ лового утримання на ферму

дено

на

турбує партій­ радгоспу, Тва-

ринництву,

М. І. Дяченко, Я. І. Сав'я­ ненко, Л. с, Зінченко, З. М. Якубовська та iHIUi . Вони безвідмоаві в роботі, вболі­

зимово­

голову

,

кий стан не ний комітет

стійні, свіжорозтелені, · із З -9 місяцями лактаціУ і не­ телі. Для кожноУ з них скла­

ні

заготовле­

-

ДІJІА

нюк. А тані доярии, як с. С. Зінченио, З. · М . Зінчеuко си~

приділя­

приклад подають оператори · маІUинного доїння Р. Я. Ци-

Усі твариН1f в нас поділе­

які чітко дотримуємо. В ці­

умовну

увагу

завдання

З цією метою ми склали графіки витрачання кормів,.

кожну

кілограмів.

8

Особливу

цим

дуктивність дійного стада?

ниніІUНій

ІІРО

.

Перmо!-ІергоВе

тва­

масу до 15 листопада. то ни­ ніІUнього року П вистачило ЛИІUе ДО 8 ЖОВТНЯ. , Нині середньодобовий нас дій молока -від корови в -гос­ подарстві становить 5,3 кі­ лограма, що на 0,3 кЩогра­ ма менІUе, ніж у цей час торік . .Як же підвищити про­

лому на

.

ємо налагодженню і підтри­ манню в колективі здорово­ · ГО МіЩ>ОКЛіМаТу. ДобрИЙ

іНІUИХ господар­ звичайно, віДі­

не мomeJИQ. Якщо торік тва­ ринам згОД6вузали з~лену

стійловий період

РОЗПОВІДЬ

Не можна сиазати, що та­

в Ух Але

·похвалитися

доведеться

ка.

ринництва, підвищення його ефективності треба мати добру кормову базу. На жаль,

СЬОГОДНІ -

корови до ·

.

одиниць.

б ·ється на собівартfсті моло­

ринницькоУ продукціІ, внес­ ти вагомий вклад у реаліза­ цію Продовольчої програми

головне роботі.

кормів

ІУАО&И

ПI ІМЕНІ МІЧУРІНА.

17,3

по

кормових

закупити в ствах, що,

відчутного

краУни. Це СЬОГОДНіІUНіЙ

середньому

центнера

стор.

3

ТВАРИННИКІВ РАДГОСПУ «КРАСИJІІВСЬКИR•. НА ЧЕРЗІ ПЕРЕВІРКА ЗИМІВЛІ ХУДОБИ В Р AДl'Ut;-

ГОСПОДАРСТВАХ

дає в

на­

ІUОГО господарства напо­

РАЯОЇІУ.

*

·

w

ду

ДО На ферму

І

приходить зима.

Для

році вийти на виЩі рубежі. Потрібно тільки предметнl­ ІUе займатися кормовою ба­

нас, тваринників, це надзвичайно. відповідальний перІод. Тим бlльІUе, ЩО У НННіІUНЬОМу році у нас ЗНОВУ

зою

склалося

1

ремонтом

стада .

с1<рутне

становище

з

кор­

мами. Це зумовлено. як суб'єктивни­

М. ОСЬМАК, головний зоотехнік.

ми, так 1 вагомими об'єктивни-мИ при­ чинами. Але нам від того не легІUе,

бо «причинами• корів не нагодуєІU і мqлока від них не отримаєІU. У цих

умовах особливого значення набуває ощадливе

• ПідвищевІ

соцІалІстичиl

доби колектив

брвrади

другої

одержати від кожвої корови по кілограМів молока, що ва

бi.JJьme проти

передові

му році надоїти від

відстаючою, і ось перехід на двозмінну роботу приніс нам успіх.

кІлогра­

67

змаr8ИНJІ

Нині ми одержуємо вищі надоІ, ніж у перІUій бригаді.

виступають

виробни'ІИИКи

Н. -С. БІ­

-

Поряд з нами

лоус, Н. П. Шеифельд, М. І. Дячен­

Я. І.

Сав'аиеико,

Цибульська, Н. В. Завацька, яких ви

ні добитися високих 1 сталих надоїв. Вміння - 1 досвіду нам не nозьчати . НеобхідНО ЛИІUе ЗМіЦНИТИ КОрмову

базу.

Р. ЦИБУЛЬСЬКА, оператор

• -rварвиввкІв У листопаді почалося навчання в тваринників наІUого господарства. Дві· чі на місяць ми збираємо­ ся в класних кімнатах, підвищуємо свій · Ідейно­ політичний і професійний рівень.

З

цікавими

вйступають

лекціями

перед

нами

економіст В. Т. Дремлю­ га, головний зоотехнік

М. М. Осьмак, lнiUi спе­ ціаліс~и. бригадири гос­ подарства. Вони розпові­ дають дро нові форми і методи організацІІ · та оплати праці, знайомлять

нас із

·

кращих

досвідом

ми

молоко

вивчали

тему

колег. ' · Навчанням охоплені всі

ІUИХ

ферми .

Н. БІЛОУС, ДОІВВS.

від

доярок,

жать За його визначають

сте-

чистотою, жирність

кислотність.

проходить

первинна

об­

робка молока. Тут аку­ ратно оформлені таблиці надої13 по кожній групі

корів,

. лока.

журнал обліку Кожного

дня

моВар-

вара Митрофанівна Інфор­

Заслуженою поваГою в тваринників користується обліковець В. М. Шибіко, котра вже nонад років

15

мує

доярок

про

підсумки

Ух роботи. З початку дарство

роиу госпо­

реалізувало

завод

ку

лока перІUНМ сортом. Чи­

вона посдішає

боту,

сумлінно

на ро­

виконує

закріплені за нею обов'я8-

.

ки.

На

фермі

новий

мала

заслуга

обліковця В.

збудовано

молокоблок,

99,8

процента

на

працює на фермі. Щоран­

в

мо­

цьому

М.

1

Шнбіко.

Г. ЛЕМЕЩУК, брвrадвр ферми.

де

- машнввоrо

соціаліс-

взяли нaiUl тваринники на зимова - стійловий nе­ ріод утримання худоби.

першим

Вони дали слово вироби­ ти 3670 тонн молока, продати

його

державі

доївІUн

тонн . ·Зобов· яз ання­ ми передбачено все моло­

3270

симум

докладають

капосуд

сlтии,

до

градусів.

Звідси

ними

рено

ІUести

спеціаль­

воно

на

те.п.вт від

90 Майже

20

років

пра­

цює . техніком ІUтучного осіменіння тварин П. І.

Мурмелюк. Він справжній

майстер

своєї

справи,

добре володіє тонкощами складноІ

професіІ.

буцІ Павло ще

ІІ

аз­

Ілліч нав'ІИВ

трьох трудівників.

Техніки на фермі конт­ ролюють графіки розтелів корів, дбають про моціо­ ни тварин. Завдяки їх

корів

100

сумлінuій праці нинlІUньо­

за­

го

року

в

одержать по

100

корів.

господарстві

90

телят від

Це

показник

високий. І досягти його, звичайно, нелегко. Він під силу саме таким від­ даним ул:о6 .1 еній справі

людям, як П. І. люк .1 ЙОГО учні.

Мурме­

д. лозинськин, rм.оаввй аетпlкар.

На -·фермі nрацюють два облі~овці і_ лаборан­ ти. Вони перевіряють на­ доєне

молоно

по

групах

корів_ кожної доярки на механічну забрудненість, визначають nроцент його

жирності

та · инслотностl.

Результати таRих nереві­ рок систематично ви­

світлюють

у спеціальних

дистках,

які вивlІUують

кожному

корівнику.

у

Велику увагу тваринни­ ин придіnяють дотриман­ ню сані'l'арних вимог. По-

моло·

хлорного

роз­

ваnна.

санітарні

комісії,

котрі очолюють обліков­ ці . До них входять nере­ дові оператори маІUинно· го доїння, бригадири. Ко­ жен nрацівник ферми постійно бореться за ви­ соку якість молона.

автомаІUинами тран­

спортується

весь

Після цього пропо.іlіску­ ють його водою ; У кожній: бригаді ство­

охолод­

плюс

ре­

апарати,

спеціальним

чином

·мак­

Після кожного доїння вироблеве молоко відра­ зу ж фільтрується через спеціальнІ

вони

миють

дезинфікують

зусиль.

жується

корів,

тельно

ко реалізувати перІUнм сортом, Для цього тва­ ринники

машиниого доЇВШІ.

на· завод~

зобов'язання

вод.

одному із за­

Узд ТВ!!РИННИКlВ у рад­ ГОСП •Русанівський•. де ми зможемо ознайомити­ ся . із досвідом р9боти на-

опера'ІОр

бригаДою

тичні

роботи

•двозмінна робота на фермІ•. Заплановано ви­

ПраЦіВІJИКИ

кожною

тваринників закріплені об­ ліковці. Вони приймають

тваринників.

Так, на нять

За

П ІДВИЩЕНІ

сестри

По показниках роботи вони також ідуть поряд з нами. В цілому колектив бригади друж­ ний, працьовитий. · Ми розуміємо, як1 . важливі завдання стоять перед на­ ми . Протягом усього року ми повин­

бачите на фото.

ОбJІіковечь ва фермі

трудяться

Марія Дяченко та Яніна Сав'яненко.

Т. І. Дзrрба; Т. А Супруичук, Р. Я.

Иавчавв.в

кожної коравк

кілограмів молока. Уже н~­ ближаємося_ до цього показника. . РаніІUе наІUа друга бригада була

no 3350

2160

минулоі зимівлі.

ко, Л. І. Білоус,

фуражу.

Приїхала в Кр:kилівку із ВороІUИЛЩІ­ градщнни. Разом Із Лєною Однорог доглядаємо 53 корови. Працюємо у дві зміни. Зобов'язалися в нинlІUньо­

зобов'а­

зимівJІJО ху­

ІніцІаторами

використан­

кілограма

На фермі я праціою десять років .

заИИJІ взяв ва иивlmию

мів

господарське

ня ·кожного

Доярки дбають про чи­ стоту

·

ми

заирlплених

коР.ів.

дично їнням

Вони

їх nеріо­

Щоп'ятницl санітарний

тваринники

на благоустрої місць білять

ни­

чш:тять . Перед до­ вим'я :миють теn-

лою водою. на фермі день:

за

1

зайняті

робочих

nриміщень. Бонн годівниці, nрнво-

сортом дять

в nорядок

доІльну

апаратуру.

За

перІUосортну

nро­

тваринники

одер­

дукцію тують

додаткову

Документом хування

є

для

оплату.

П

нара­

журнал

сані­

тарно-гігієнічних вимог для всіх тваринників, ·

яки-й заповнює

санітарна

комісія.

Залежно

конання

вимог

ник

ний

може

від

ви­

тварин­

бути nозбавле­

· додатково!

оплати

частково або повністю. Така система преміюван­ ня добре ·зарекомендува-

ла себе. Колентяв обох бригад виробляє nерІUо­ сортну

nродукцію,

сприяє

збlльІUенню

ходжень

додатRових

що

над­ коІU­

тlв у радгосnну касу, під­

вищенню

рентабельності

галузі .

Л. БІЛО'УС,

слюсар · ферми.

Матеріали еторІвкн підготувала кореспондент Г, ПОЛЯКОВА.

І

·


*

4 стор.

2 грудня 1986 року

ВІВТОРОК, І

2 ГРУДНЯ

21.00 ·21.40

:>АГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ.

час. Ху.д. Т!еnІефІльм ЕЙІР•·· 1 t 2' серИ. 10.40. 14.ЗО Н0оВJ1111И.

8.00 8.40

Док. ф!.пьми ді!Jй крd!tн.

Л.

15.315

м

11.1.00 10.20 1.1.40

1. •

Юнсuарис

про

фіІnьм сЯ ие вмdю бай­ дІУ*Є жити»•. Про твор­ чJ!сmь М. Т.ихо1ЮВ8.

13.410 16.00 16.1{) 16.30

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕІІЕВАЧЕННЯ

~тра;н.

Укра.І'ІІІОЬКІа

J(IJ]I.

pa. 12.10 К8!М'ЄІринй

17 .ЗО 18.00

Н~

ма

ROP·

2ЮІІІ"І'ЯІ.

13.25 HOJUII!Oii. 16.00 НІОВИН!И·. 16.10 СрІбкиій дзвіночок. 16.30 J:ЬmR ШКОЛоІІІРІів. сНа старт, аІРХІ!меднІ:•"

1

ф!u'ІЬІМ

два

17.15 НоаJУІІІОВО • rюпуnя.р,~ с-РІаз

спdвце...

сJіІ.вце,

17.30 сід.ерІІОІІІВН.Є"

П·рНЙМ&ЮІЯ курс-яRІсrь-.

nРD!дІУ'кціІ: РеІЮфІТІІІЖ З Ворош·ИЛОВ· ~ тру&юго за­

~У ІІМ'енt Ян::убовсокоrо. діоІи. фіІJІІьм.

18.00 18.30 19.00

Ів) рерві

19.30 сАп'ІЮІІІроМ:

камера.

еІООНОlІdіч· енсІlе!РКМІЄ!И'І'"'. ВИ·

Н!ИЙ

ізи~ .ре:дjІІ!Кц:•я УкраІІнсь­ КІОГО '11ЄЛебаЧJеи.НЯ На КУ· баН!. Передач:а 2. 20.00 СІМіоJЮДі ГОJЮСИ.. Кан·

.

21.00'Час.

21.4Q ЗУІС-м>іч .і

2$

1ІІІWІ'ЦІІВ

д.І:ВнJІІІОІІІМ д.ІіnІЬсІЬиІОІГ oбn.aCII'f·. 1'() НС!ІвиІН'и.

з

& ОО 8.115

ПРОГРАМА

НА

ЦТ

І

ПЕРЕlІАЧІ

КИІВ tA ОВЛАСt'Ь

Г~мнастИJОа.

8.00

ІН5 с.'11аІні

діа<ЛеЮ

дІИ'Ьt.

близькІ

&35,

2IOJ.

Фр&ІНЦУЗІМ&

9.05, 13.05 ва.

9.55 •·КРИСІГ&'1И... rюпуЛІІtрний

МО·

Н:а.уково­

фЬтьм.

10.05 УЧІКJІМ

СПТУ. А. Ча. хов. «·ВИ>ІІІіН8ВИ'Й СІІІД•. 10.35, 11.35 ОСНОВИ' tнфоq:Іма­ ти·ни І обЧІНіСJІ\Ювал_.оі ~ни. 9 кл.

11.05 J..Uaxoera ШIIIOJNII. 12..05 в. А. Жуковський. 13.35 Істор,ЗR. 6 кл·. . 14.05 В. КУ'С'І'О'д:Ієв. Зіа листами . і ОПОІІ18ідаМИ'. 14.35 15.05

СІЗІиаІй І Новини.

Хуод. тел:ефfиІ.ьм сКомпІ!іНіЬЙІОни•. .

17 .зо

.,за, СJоСОбпоивНІМ ка.ле"Іt­ дІІІі~ ДВ.рн!И'ЦЬКИЙ раЙОН ~И1&ВІІІ. ·

про

казка.

с~ров"R•.

Чем/ПіоНІМ'

22• 25

HOBИJIII\J.

Час.

ОПО/РТНіВІІІІО'І

СЕРЕДА, І

СРСР

Гі'МІнІаСТНІКИ.

• 3

іа

11.05 ЛЮІЦІІІІІ8І.

.ГРУДНЯ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 11РОГРАМА ЦТ

1().40 1141.30 НОВИІІfНІ. 14.50 сСоюз науки 1

працР. НаоунІОІВОІ-JЮnуля.рн:t фіІпJь­

·М'Н.

1-5.30 cilJJeтeipc-.,, Худ. фІльм. 17.05 . НовиІніИ. 17.10 РІоозІповідІають иашr КІО· реаrюиде'Н'l'ІН'.

Мультф!аІ;ь.м. сПісІн.я Д&ІІека

й

бmf·

ЗЬШІІО\.

Сьогодні у cal:ri: сдіериmри.ймашІІІІ: 6!>РJ'І'ь6а• 31111 .IIIКoic:'row. дос·ІІІІД 'PQIISolrllf иа МDСІІІ)ІВІСЬНІОМУ 38180ІдіІ сФрезеJ». 20.00 ~У'д. телеф11111ьм с.Іtжен

18.4>5 19.00

ЕАІР"\.

3

.

по~-

СторВКНІ історІі. сОс-· І -мІО& ІІІІІіІІІ1И :В:.~. 1д.О5 Новини. 15.10 МУІJ!ІоІТФ'.ІІІІЬМ сП'рнrодн БУ'Р8ІІ"..НІС»І.

14.25

С'І!ІРЬІ.

І"осІЮtХtаРСЬКИ:Й сrюсі·б б~ва В al'pcmpoML 1Q.11() сСDра,ви ЖИІІ"ЄЙСІЬкР. '

19.45 20.00 20.45

Веч!~ -· ІkщvJМРІМ' музJПО8,.

ДQК, фЩ<ЬМ майс1'ру.. 21.00 Час·. 21.40 сJlірих<ЩЬ ХУ'д. фІ,тьм.

с(JаІПИ•Т.а.ІІ'•

ни

в!ЛJЬНJИ~.

23.10 ІfовіиоНІн.

ЧЕТВЕР,

І

8.00 8.40

Час. Худ.

те.rnеф:\1ІІЬ'М

11-.30. 14.30 14.50 «Нtаіш

вторник,

.ПРОГРАМА

QРеда.

-

Новини. суча~.

ДО'К.

МІІЧНІО!rО теаmру· опери т~ бІвлеrу Молдавсько-і РСР.

115.55 Hoвmm. 16.00 illa!X.OIВa Шh"ОІІІо&. 16.30 «РоІзІ:\ром ~мецько-Фашисrеьних: військ під М'ОСИІВОІ(»', Док. фі~ІЬм. 17 .ЗО. « ... До шІ.сrr:надцwгн

'IXJI(Iom~· WDеЙН)()ГО об' ЄА· Н'8!НІНІІІ сМОС'К'ВІР. 20.С·5 ХУд. телефі.п:ьм сДжен Ейр.·. 4 cepi'JII. 21.00 Час. 21.40 Кон•rролІЬна дпя до.рос­

CJ3iшto-

І

10.30, 1-'ОЗПОВІДІ

Сьагод,w;

у

св.Lті.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕІІЕВАЧЕННЯ

10.00 Новиии. 10.20 ·~ мosarxa•. 10.315 lll.кiluiJмiJий екран. 10 кл. Ф!emta ТоІІІИІЦІОВІІІЛІЬ111і ритми. 11.315 Хущ, фІп·ьм с.Я вас до­

111.05

чеН8ІОСJІ!•~

1'-1.40 1і.м дtreA. с38 nапуг•.

ВИсrгеІм. lG.ЗO Но~. 13.~ РосійсЬІКІ мелодіІІ. 16.00 JІовИ'НІИ. 16.1(). о~ дзвІ!ночок.

нооова на ек­

1З.10 сДля

rода.

суб6ота.

ф·ilr:І"PR<Jro

Музична

;и,а.т&Н'ИЯ

заслужеиого

.

дІв'Іа

мис­

тецтв УРСР, композктора І. Карабиця. 20.50 На добранІч. дІтиІ 21.00 Час. 21.45 ПродовжеииІІ коицер-

22.s'1'новини. 11 ЗАГАЛІІНОСОІОЗНА ПРОГРАМА ЦТ І nЕРЕ:ІІАЧІ НА КИІВ tA О&ЛАСt'Ь 8.00 На ИРІWСУ аrевіаАІ 8.20 сПо слІдУ барса•. Док. 8.40 сВук8'1'

мІмози та Ін­ ш.! квіти•. Худ. фІльм. 9.50. РосІйська мова. 10.20 еМузичнІ зустрІ'ІІ: НІ· во ЧІроиадзе•. 17.00 Чемпіонат евІту з rандбопу: Жінки. Збірна ПольщІ збІрна СРСР.

дім•. _Тележур­

СРСР з спорту.

РозповІдають

нашІ ко­

респонденти.

катання

МІжнародна панорама. МультфІльм.. КІноафІша. МІжнароднІ змагання з

МІжнародний турнір 11 боксу. ПІвфІнал.

13.00

14.00 сНароджена революці­ єю•.

Худ.

телефільм.

ФіІІьм 4 еМи допомо­ жемо Тобі•. 15.ЗО сТео Адам запрошує•. Концертна

програма

лебачення НДР.

те­

16.30 Очевндне-иеймовІRlfе. ·17.30 ІІІ скарбницІ свf'товоt мvзичноtкультури. О• СкоябІи. ...-ей•.

Повма

18.00 Док. фільм. Жуков.

d>ІУ•.

сПроме·

сМаошап

СторІнки

бІщ·ра­

· 19.25 НароднІ мелодІУ. 211,nn RечІоuя кая>еа. 20. 15 O!t!rr І М'ОІІОДЬ. , · 20.50 Прем"єоа науково . -по­ пулярного фІльмv

сВпе­

nеІТ .. до кам•вного віку•. 21.00 Час. 21.45 Цок. тenedllnь•f сДжа­

пІта. .Япtт~. Яmа•.

з

·

з

в'я•.

ВІдповіді

на

Міському

НЬОі

WкОІІИ

rлнбоке

тепю

ВНСЛОВЛІОС

вчк­

Малиновському

Іваноамчу

а

nриводу . nередчасноІ смертІ Аого брата

.

Іван.а

•ваисЯІича

МАЛ ИНОВСЬКЬГО.

255020, Київська область, м. Бровари, вул. Киівс~ока, 154. - 1-03-76; вІддіnу nартіііного життя - 1-04-61; вІдnовІдаnьноrо секретаря, вІддіnу сіnІоСьного госnодарства - 1-02-92; мореспондента мІсцевого ра­ дІомовnеіІнR ~ 5-13-91; заступника редактора, вІддІnів промисnовостІ, якетІв І мас~ воі роСІот~о~ 1..0U1. · редактора

сnрава'Х В.ндавнІЩ'І'ІІ, ІЮJІ:Іа>рафІІ І ~~ ropmw. м. Бровари, ву.n. К1\tаська. 154.

КW:ВСЬІО\\ ~СТІr.,

сер8А·

сnІвчутn~

СтанІСлаву

лИсти.

коnек-

ГоголІвськоТ

АДРЕСА РЕДАКЦІІ:

Вр<>ІІ&рса.R& др;у~я КИІаськоrо облааноrо уnравл:ііrп.ІІ у

м.

Бро~арн,

Заrотковтора.

споживчому товариству ДJІJІ роботи

ПедаrоrІчн~А тнв

листи

Наука І час. · Циркова програма. сВІдвертІсть•. Письменницькі діалоги. 16.45 Г. ДонІцеттІ. сДзвІно-

14.40 15.10 15.45

1-04-76.

в заrотІвеJІЬввх JІарках ПухІвки та КрасиJІІвКR ПОТРІБНІ ЗАГОТІВЕЛЬНИКИ, А ТАКОЖ УЧНІ ЗАГОТІВЕЛЬНИКІВ. Звертатися на адресу: м: Бровари, вуJІ. Воров­ ського. 16. Міське споживче товариство.

УКРАІНСЬКОГО

теЛІеГл.ІІІЦІііч&. 14.10 Солдатські

тел.

на

Виступає Державний ан­ самбль пІснІ І танцю ВІрмеиськоі РСР. 1З.40 сДоброго вам здоро­

ІІІуре -.smість•.

22;

змагання

фіrурногu · катання

10.00 Новини. 10.20 РИтмічна гІмнас_тика. 10.50 Худ. телефільм сОвІд•. 2 серія. 11.55 Інтерклуб. 12.40 Новини. 12.50 сНа хвилі . дружби•.

.~!lі~ННЙ

з

Міжнародні

За довідками звертатися на адресу:

вул. ,Богун.ська.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ПРИ'Йма.юtя

почин.авться

ЗАГОТІВЕЛЬНИК ХУДОБИ.

н.ароду•.

вільна nрограма. новини.

хор.

I'OICnO):QIIIpя,.. І\айдиІ. Концерт АЛоЯ ~І з оркест.ром. 19.00 АІюгу>8ІІІ.ЬіН!а. камера..

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН

ку Іьтурн

23.50

113.15. 1&.00 НОВ.РНИ•. 16.10 ОрЬбний дзВІіно-чок. 16.30 Вистуnа-є ЗВІС.:І'УЖений

18.30 1'1.

ЗаrотівеJІьвій конторІ . райспоживсп1JІКR

Час. сСкарби

ПРОГРАМА

.

ВJШС:\1. lti. фабрика верхнього ДИТ!fЧОrо тріІнотажу. відділ кадрів. · АдмІ.JdстрацІJІ.

на

nриз гнз.ети сМuскuвские наоости•·. ЧоJІов:оки. · ДQ·

М·ОІЛОІЦіжн·а СТУ•ді.я с'Го!ІІРТ>. 3вУ'ЧИІТЬ орга.Н'На МУЗИ•

rазоеJІектрозварвик, жерстs­

·

В суботу ввечері. Вас заnрошує Натрі Хелена ·(Фін.~яндія).

23.00

робіт,

вик, сJІюсарі по ремонту хол:оАИJІЬВИі: установок, електромонтери зв'JІЗку, токар, ковапь, моJІото­ боєць, прибиральвиці, двірник, rерміст. За довідками звертатися на ·адресу: вул. 5О років

22.10

1.2.4()

· с>ГоіС.; Іі

воскJІадаJІьиих

ЗМ'ІІІГВІННJІ

катання

Вітчизни

НОІВІКJІ·И. ВнІробнича г!МJнастнка . Есmра.д~нd ри,тми. Xy\lt'. телефіvІьм .овід~-. сер::Я.

теrrефІльм

фігурного

.

цІ, учнІ в'JІЗ8JІЬИІЩЬ, електромоJІ1Єри, стосарі меха-

нець•.

21.00 21.40

на

PienOIP!l'aж З ВНІ\)ОбИІНЧОГО об' fЩІНІІІІН'Н.Я сд,н.'.nропетровсЬІltИ\Й И!ОІМб&йн!оВИІЙ 3ІІІВОД tмe.tm К. 1 Вороши.ло.

програма,·

приз газети сМосковские новости~. Довільний та­

nротра-ма.

сід.е~ржwвне

І

БроварськІй фaбpJUU аерівьоrо Автячоrо трикотажу НА ПОСТІИІW РОБОТУ ПОТРІБНІ: шве1-мо~ористкн, ·)"UII швей-мотористок, В'JІЗапьии­

ветерани•.

!9.sW~,rЖна,!JО!д:НЇ

ПРОГРАМА УКРАТИСЬКОГО ТЕЛЕВАЧЕННЯ

3а;КВ:•\.ШШІ'СЬКИЙ

вас,

ВІдкриття фотоконкурсу сВатьківщина улюблена моя•. 14.30 Новини. 14.45 с·У сві'І'І тва•рин.•. 15.45 Худ. фільм сСестри•. 17.З5 сПотрібна Ідея• . 18.35 НароднІ мелоріУ. 18.50 Новини. 18.55 сПравда з nерших

Теле.

цріш rе1:;.ет.и сМос·ковс·к:и.е ноІЮС"Гн•. П~ие ка:rаНІНя.

~ друt(ІІІрН:Іr.

11111). 19.00 Актуальна иамера. 19.30 АвторсьииА коицер...-

Ре'.цактор €. ФWR~

14.15

nопул·ярн.ий WнІд.л·ИІВ:.сtrЬ

ВН1СТІІ:ВІІ!.

Теnефони:

'Іер1110110о1Шf8рих•.

з фу-rболу: сДинамо• (Ки­ Ів) сДииамо• (Моск-

12.30

зма'І'fІІІІ·

фІгурного

про. дпв

сВоно,qь

15.30 Ceno І люди. 16.00 Слава солдатська. 17.00 ЧемпІонат СРСР

~1-;::;ярського

ДовІльна програма.

кожного• на ВДНГ СРСР. сПро час· І про себе•. Поетична аитолог\JІ. П. Антокольський.

Ху-д. тел.еф~льм сДжеи ЕйР•• 5 сер;.я, 21.00 Час. 2<1.410 НІсІІІІЦерr А. Пугачової в Ч01\JІЖ)Іб1WІі. І 212.35 · ОЬІОІГОІЦІnІ у св:тj, 212.50 МоJІюіІSJроідНЇ ЗМ&Г!ІІННЯ

П<ЩІІрство

з

·

художникІв кІно. ...-еатру І 'І"елебачеиu. 12.55 НОВИНJІ. 1З.О5 Компас туркС'І'а; 13.45 ДтІ дІ-rеА. Вистава

12.00 ЧемпІонат

ГРУДНЯ

Ч.ас. РИ'АІ!!чна ІtМИ'аСІ'И:к&. Кіножурнал сСибІр на екрані•. 9.20 ТІІІР8JЖ сСпормото•. 9.30 Будильник. 10.00 .Служу Радянському Союзу! , 11.00 еРаякова доШ'І'а•. 11.30 Клуб мандрІвникІв. 12.ЗО Музичний 'кіоск. · 1З.ОО СІльська година. 1.4.00 сЗдоров"в•. 14.45 Коло читання. 1-5.30 Худ. фІльм еВІсІмнадцятий рік•. · 17.10 Новини.

18.00 18.45 19.00 20.00

ня ФІнлянд!І.-

19.50

-· 18.00 .ДоНІ.

· 12.10 Виставка. творІ,в

12.50

М>.

ІІ!\Х>дУ'ІщіІ:

7

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ·ПРОГРАМА ЦТ

ня

артист ТАРСР В. Федо­ тов (баян). 11.25 Програма телебачен­

Сьо:год'ІІІ~ у свіТі. 1&.(;0 «ІІtл!ОУ'И З ОС!·ІmЮ У серці'•с Ес1•РаАНоО-ЦИІРІЮ·

17.30

З серІв., Муnьтфtп.ьм.

11.55

нал.

на приз газети сМосиов­ ские новости•. ЖІнки.

худо:іК-.

1~,20 ВиУІЗ!НІа реда'КЦія грами сДля всіх І

16.1і5 сСп.~.а.д~ружн·:еть•. ЖY'PitiiJI\. .

10.50 1 и •. 35

про

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННR -10.00 Новина · 10.20. РитмІчна гІмиаС'І'JІКа. 10.50 Худ. тепефІпьм· с()вІд•.

11.~0 сПаш

17.1.5 ~-

ників.

18.45

10.30

. ·

11.05 Внетупає . заслужений

тел.ефІл-ь-ми.

ДО!&лІьна

ГРУДНЯ

6

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ,,ПРОГРАМА ЦТ

ЧІІІІС. Грає Московське трІо. Худ. телефІльм сJ,І.Жен Ейр•. 5 серІя. 10.10 Док. фІлЬм.

ЦТ

ПН!Я'Ц'І1ВаІ.

10.00 10.20

фіЛІЬІМ,

НезакІ~че­

мІмози та Ін­ Худ. фІлЬМ.

фІгурио.­

телефІльм.

Все­

8.00 8.40 9.10

8.00 8.40 9.0!)

НоІВІЩ{'НІ.

з

І

ШІЗІОІІ:. • популяркнй

НООІИІН•И·.

СУВОТА,

·

}113,

лІИХ.

· 1937

Худ..

22•. 5О

1•5.1·5 l>осійсь.ка мова. 15.45 НоНІЦер:г.

ВІ8!

11J)аІє ОИІМфОНJЧl!ІІІІЙ О•Р· неаr.р ДІерЖІІJВІЮГО· аtНаде­

НЕДІЛЯ,

ЧемІПІОІНІаrl' сВ:ту ·а ~у. Jw.Jн·ки·. 21.00 Час. 21.-40 с.повІrr!РІІJИИ·й в:зЩІ"к•.

Ей,р.-. 4 і 5 oeptY. І.)вІт і 1\ЮЛО•ДЬ.

НоаукоІВО ф:UШ,.М npo

нейМ'ОІВІ'Р·

ВечІірІніЯ НіаІУІІJОІВО

ф'!uJІ<М.

10.415

тй•r.

cetpli.

ЖLк­

кот-

20.35

11.20. 14.30 НовиЮІІ. 14.46 Люди.н.а (. прИJРОіда·.

18.0.5

15.25

JJ.І!.'ІІН1Ща!.

20.00 20.15

ра.н:. Му,л.ьтф::Л•ьм сНе­ ЗН'аІЙКІО В СОІНЯ''і'Іі'ОМУ МіС·

сДжен

дп·я

ГлІнка.

Час. сВукет шІ КВІТИ•. 2З.10 Новини.

21 .. 00 21.40

МІ:,Ж.И.В,р,о,ІІJНІІ ЗМ&Г&НІНЯ а ф:ІІ"У'РНІОІГО И!а!І'ІІІІНІНЯ и~ ПРИІЗ І'ІІІІЗІІ!ТІІІ сМооковакне нОВОСТІІІ•:. ОриrІіІІ'а~ьноий

8.00 час. 8.40 :Х.УІд. 'N!ІІІефІл'ЬМ· •Джен

До111.

і

иа-

СРСР

иа соната.

_

1Ю'ГОІІ'.

ГРУДНЯ

5

з КОВ·

CF(:P

всіх

свІт. 20.45 М.

19.30

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

17 .1•5 J1e1po1

теЛіефІ.лІьм.

22.415

доРОС·

1І6.15 сСпор-кл,уб•. ГРУДНЯ

4

с:д,л;я

19.00

іНІСт.румеНІТІів.

І

ЧемnDнат

Чайковсь-

18.30 МультфІльмИ. 19.55 Рекпама. 20.00 ВечІрнв казка. 20.15 Людина. Земли.

Ф:.П,ьму

·КИ• .

еJDеК'І1роМУЗНЧ­

П'ЯТНИЦЯ,

д,ок.

Раід...•.

П.

виконаннІ

артистки

покаао­

внетУпІв ' а

2З.15 Фу-rбо.nЬІІВЙ ОГJІЯД. Новини.

пам'ятни­

І. АрхиповоJ. 16.25 Клуб мандрІвникІв. 17.25 Ве'ІІр у концертній студІІ Остаикіно.

'J'ІІІИеЦЬ.,

21.00 ЧВІС. 21.40 Х!Уд. телефІщ;м - бІІж!нІІ 3ІІІХJ()ДИ·•. 23'.80 НоІІЮІ·И.

1tl.10

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

.не.

Peд&lcrrop Е. ФЕДЯН. ВЬІХОдит с 17 а.препн

вЬІХода:

КИ'Х

18.30

владу

заІН!JІРСЬІІЮГО cпo·prry.

ІООН'ЦЄ!Р'І'Н'ОГО

Qр,кестру

.

СІеІJ)1я.

жиrrтя.

Ч'ОJІОВІче жиr­ ф:.П·ьм Із суб­

БИ!СТУІt

Прем' t~PSo

сЗа

19.40 Вечhрия - - ·

20.30

18.20

у

родиоІ

3&/РУ'бІожіне обравотворче МІИІС'І'еЦТВІ>. П. Рубен.с. 15.00 НовиІніи.. . 1•5.05 Телеф'..mьм>tt. , 115.410 ~У'д. те.п.еф!льм с.Осо· бж:ТІІ! mii'М'1t JДІІфеКТОІРІD. 1 І 2 ceplr. 17. 5О с;Ка зеІІІІІ:І КІІІУвсь.иІй-•. L'НфорМ\!ЩtЙИІНЙ ВИПУСК.

свІ<rоtвоі МІУSНІЧІНОЇ · кул•ьтури.' Ф. Шо.пев. 19.00 БаJонетбол. Кубок ЄltJ)O· пе~ чемІП'Юнhв. С'ЖІІІЛьr.!.рІо:осРеаІІІ• (І~~У перерві -

НародНІИЙ

артИІСТ УРСР І:СІОІМ'ПОЗИ'І'ОР О. БІ:леш. 17.115 Х•У'д. фІ!п:ьм сК'~. 1

сНОВАЯ ЖИGНЬ.-ор-ан Вроварского І;"ОРОАС-КО· ~ КОММУІИJІСТИЧЄСІКОЙ партии Унра.ннЬІ, rородсІІіОІ'О и раЙІОЮІОГО Совеrов иародИІЬІХ депу­ татов КиеВС1ЮЙ обпІІІсти. (На :унраІІІИС'ІІОМ МЬІІИ!е). Газета

.

СіиІІЬСЬка ГОд,Н/11!111. д,о.и. телеф/іп;Ьм сnодо­

кого

лих:.

ПОИХО·

в

Романси

15.45

14.15

1-5.05, 1.В.00 НОІВИН'К. 18.15 МутьтфІ·Л;Ьм. 18.25 Іоз сШІІрбuицІ

Все-

~-

І

сМузіІ:ка·

ПО!Ка8СWІ

23.45

110ID'NP.

ках архітектури•. ТВори Г. Веиявського. Виконує М. Лавринович (скрип­ ка). 15.20 сЗемлв сибІрська•.

ІІІІІВОСІІИ•.

rо катання.

сПаш сад•. сПІсиІ землІ мові•. Стадіон дт1 всІх. О. <..:. Пушкін. сМІдннй вершник•. 12.05 Концерт. 12.ЗО сЗІнулв•. Прем'єра фільму - вистави Ярославського академІчного театру Ім. Ф. Вопкова.

·.t4.50

на

сМосковс-

ЧІІС. Продовження

вих

9.45 10.15 10.45 11.15

J!Мрв.ІН у'ІІІІ1'8ПЮ. 112.25 1'І!РИ1РоІдоаНІвство. з RІІ. ]!3.15 Кан!І'!РDЛJЬНІІ ДІМ дорос.

'1"1.-rРІІІМИ.

овn-.

1"0

Дни

1З.35 сСуВІОІре тя•. Худ.

1.2.05 E!qp/8/}f -

~рwим•.

Чвіс.. \ ХУді. теп;ефІл.ьм С"Джеи Ейр.~. З серІя. 9.40 Клуб ~рІівииікІв.

.

З.емля.

с~ейІІІ:Jft>

JlЙIX.

учктелв

учmІеЛЮ. Ос­ кови іІІфоІрмвrmки .І об­ ~теХ!t'І.хи.Ю

Е'J:'ниа

9 ЮІ, . 11.10 «АІІІВО ''І'еМ•РЯЗИІ•·. 12.05 КоJІІrроJІІЬНа- ДІІЯ

ПІІІРФеиову, З8'1'811lьна бІОло­

18.15 с3аі СJІІС>ВОМ ДІ\1100'. 1.6.45 Сьо.го.тнІ у саІтЬ. 119.00 сmває м. П'а'tомеНІКО. 19.35 с~ржприйме.ння: бо. .ротьба за як'.ють•. Про

.

8.00 8.40

17.40 18.00

Л.

Н.35

.нн&

иа...-аиu

га88'І'н

ІІИСТ)'ПJІ.

31.00 21.40

сНауна І ·технІка•. РитмІчна гімнастика.

ІНб СІР8інкоІва:

1o2.Q·5

дa.n·w.~.

10.40.

Телв.

ИВІРОдІНО'І'О

10.35; 1'1.35 гія. 9 JЩ

ВИ'ПУСІН.

20.J.5 2·1.00 21.40

ЧІ

фtІиьІм.

18.00 с·Ки.Ів.. lнфо:рмац~йкий 18.30 Кубон! СРСР з хонею: ·~ с!Dраіктор ... 119.30 РіІІrr!МІ:чнао гЇltІ'Н·астиКІІІ.

Учням СПТУ. За.га.пьна бІОЛоІJІ1JІя. 10.35, 1.1.3>5 Іоторї.я. 7 кл. 11,05 н~ш оад. ·

МOJta.

приз

rtмнастиtrа.

8.00 8.20 8.30

ва.

9.55 УЧІНJЯІМ СПТУ. О. ТВІЇІртвський. .За A8J11liO

8.35, 9.35 СусmЛІЬС'І'ВОзІNІІВ· ство. 10 нп. 9.05, 13.35 НФмеЦЬІR& мова. 10.05 С'У"ІИ'І'еІІь.·. ТеленеІРис

10.30

16•.25

2С•.ОО ВеЧ:ірия

псm~ ф!.пьм. 9.05, 13.05 Ісmшrеька

JІІО'Г~я

ГІ1ми8ІС'і'нІаа.

ЕІ!ІР•• 3' t 4 ОчJевиіІ'tи.е

умЬі!:•.

11 ЗАrАЛЬНОСОЮЗНА

10.05

8.55 сАСУ ~ кІно•·. На·у·к:ово­

фІгуриого

сДеиь

·

ПРОГРАМА ЦТ І. ПЕР.ЕААЧІ НА КИІВ ТА OISIIACTb

.сJ.nьське

'

18.40

Док. фШьм. 9.3'5 П;рирод~во.

дІти!

Г•:МН8ІСТНІКа. сУ~ .щли доросл.ІІІХ•. Дон. ф:.Пьм. 81.315. 9.3'5 Цри:родоЗНІ8ІВСТВО, 4 fll/li,

У пе­ rІ•мнас-

сІ1удаІСfІ'вІірІ-•.

16.16~раф···

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ТА ОВЛАС'І'Ь

Q.З5 Музине. 3 кл. 1~.45 АRГffі'ЙІсЬШІ МО·

8.35, 9.05,

8.00 &.115

·~ (Ки­

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗ~

ІРQОК

Кам" ІІ!Іця .по­ Хмел~ЦЬКІОІ

з

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕР НА КИІВ ТА О&ЛАСТ

12.35

тру.

СРСР

ТИ'КІІІ\,

14.05

письмен.никІв

Унраfии

КИІВ

Г-:.мнастНКІh Кі'НІОІЖу>рнал

І'ОіСrюдаІРС-~.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА .ЦТ І .ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОВЛАСТЬ

20.4>5. На добраіИІіч, д'JrиІ 21.00 Час. · 21.40 с.Музичнd зуст.рІчІ•. 22.40 НоВІІІН/И'.• •

церт.

20.35 Веч~рия г!ІМІи1ІСІ"И:ІІІ8. 20.45 Н•а до'бра.НІ:'Ч. $ml

НА

11

намера,

с·ІІІах-мр•. Веч·ірия

СРСР

СоІfJАНЄ КОJІІО'. АІкту>8ІЛ'ЬН'&

АJСІrуа,nьна

футбопу.:

1І2'.40 11еnеф!ітьм сЩоб п.Іізна· здРРО·

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ЛЕРЕlІАЧІ

8.00 8.1·5

ввс'tава.

тепефІльм

с<.:иарби муаеІв Укра­ rии•. Ф. POR0'1"9B. «ПOjJ'r•. рет иевІдомоt•. 19.00 Актуальна к11111:ера. 19.30 сСонячнІ кпариети•. 2Q.45 На добраніч, 'дІтиІ 21.00 ЧВІС. . 21.40 Худ. телефІпьм сОвІ.ц•. З cep\JI. 22.45 новини. 2З.10 Естрадний концерт.

УІт-

.

і9.00 ЧемпІІооніат

концерт.

ТИ~. .,доброго . ВВІМ з',_ Тверез!.стЬ

У.

Оперна

18.45

11

1~. 22.-50 Но·ви•ни.

оркест­

0\Іарти надій. сmває І. Захарко.

118.30

ntroepм-y­

12.65

Концерт

з

-

поезt.У-...

Худ.

иародж.нна•.

мен.

21.00 Час. 21.40 Худ. тмефІльм сdв.ід-..

.

новини.

11.410 ШІОілЬиий

снрИ'Пки

..кроки

чок•:

17.5:5

1~1

Док.

ФІльм. 213.05 СьогоднІі у свh'-1.

10.00

КІінОІІіроІ'РІі'М•а

cJ:IaJ]II'•. 20.415 Нв до~ра'RІ'Ч,

с-ОВІ'І'

23.10

МоuюдІ'Ж'ІМ С'І'УдІІ.я

20.00

дзвіночок.

·РОМ.

21.40 с.Ма.рWІІІЛ Жуж>в. Сто-

10.25 НОВІШІІИ ІІ!і!НОекРВИІl•.

Ноівнки. Ср:,би•ий

• А/ІЯ

Час.

бІІоrрафІ'І-t',

JіовиюІ!.

. П'JІІМ!Ірі--; '17.10 А. Пе'І1РО'В'.

ЗllfiiiOOijlfflcTЬ.

'РІніан

І

НовІРніи.

22.45

Док. фІльм с3·ІtНІКУ88: "І.VЄ'І'ЬСЯ с.Юн4зм-.. 18.30 ВсmІwІ!ьнІ дуети. l·Q.OO A1iri"Y''WJJЬЬН ІWІrера.. ' 19.30 СІАІ'\РОІІІро-м: е~чІНИЙ енспернме~. Вніз­ ка .редв.кцtв УкраІисько­ rо те;лебеІЧЕUІІНJІ на Куба­ И'L І'JІе4редаіча З.

18.00

НІІІРОДН!. ТЩІІ8Н'І"И. с-Темm. Тел.ера,дІопере­ ·К..'LНІК З Проб.ІІ!ЄМ: ИІі'УІО()ВО· ~прогресу,

18.45 CЬOГOUJ.RI у ові!r.і. 19.00 ІDробJDе.МИ пош.укн р!wеНІКЯ. ~ і

PII\IUIO.

; 2. ]'(} 1·~ 10

день

17.1!5 сІаа.рп·аrrеькІ акварел~. 17.3'5 Наук~ І життв. 18.20 науково - попул,я.рн.ий

:111.00

сВІпер,е.ц, ар.n!Я'І'81•. Г.рає засл~ИІіІ: сНІМ­ ФОЮіч1ІtИ'й ОІJІКЄС'І'Р Унрао­ ІИОЬІКІОІІ'О тел~я 1

.•

lcrrot!*.

Істо­

р'.ю ~ сьоrодиІ:шн.Ій Лаосу.

НовиJІІИ.

19.30 Ce8llre

де.

Худ. фіІrьм сНІи-а... lІ.fІн:ІІrьений еЩІоІІИ. 9 кл.

Ж И ТТ .Я•

д~ально. ГО І tiiiiiYIIJOIВO-ПOПYJ\111PRO• 1"0 ЮІю. 20.30 Ве-шрия ГЬМНІІІІСТІІІІОа. 20.40 на добJ)ВІНtч, ,!ІІtrІІІІ 21.00 ЧSJC. 21.40 Худ. телефІльм сОвІ-д•. 2~.

фjзн­ ШКІОЛІІІ..

17.00 17.25

ТЕЛЕВАЧЕННЯ

Беrхове.н. Сш.tфоон-Ж

гу•.

КІО~

МвІтоем!аТ'ИЧНа тел~

2а.~ СЬОГОДНІ! у cвtrl.

еДІКен

РесnубпіІНаІНсьn

. 16.30

212 55 Cвlrr t мопо,ць. nРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО

НО!ВІНН'НІ. 16 20 сЧоrо і чому•. Перед,а• ча дп:я д'пей. . t6.50 с~уб.ІІ'::Ка на МеJООН·

16.15

Час.

КР.;,І'J)ОJІЬНа дпя дорос.

/IY.'JC.

те.цесту­

14.45

сНОВ Е

АдмІністраЦІJІ, nартІА·

иа та npoфcnlnкou ор­ rанІаацІІ ааВОАУ nnаст­ мас гпкбоко сумують а nриводу nереАчасиоІ смертІ начапьиика вІд·

дІnу

каnІтаnьноrо

иицтu

СІУАІ.!t­

-АУ

АнатопІІІ С"ТіІnаи08Ича ІВАНОВА І аисnовпюють щире сnІВ'ІУТТJІ С·ІМ'Т nокІАиоrо.

ІнАекС 1128&. Друк офсеrний. Обсаr 1 друКОВВІІІІІЙ аРкУш. Тиране 14.015~

3аІмовпения 1\t 5~4'5.

'

#189 1986  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you