Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРДТН,

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Га:wта виходить з

f\вітня

t7

МІСЬКОГО

J

рА й он но

року

t937

рАд

У ремонтників­ rаряча поверн~ ,,а ся

на

пора

машинні

двор~.

Ча~тнну

вже в;дправ.~ено у спеціа.'Іlзоваю манстернІ госптехнікИ>~.

А

решта

ремонтується

час

напо.1еглнвої

підготовки

до

«Сіль­

господарсЬІіtf·

весняних

польових

Перетворюю•ш в життя • рішення XXVI з'їзду НПРС, листопадового П.1енуму ЦК КПРС, пр~ців­ F.ИКИ

господарств

нашого

району

прагнуть

урожай

своєчасно шини.

зернових

полаГодити

весь

в~І

і

кормових

n<дrотvвати

всі

достроково

машини

б~·де ВИКОрИСТОВувати

І

І

з

висок?ю

механізми, яю

~о­

Інші. Тр,vдІвники очисти.тtн від Еомбайии. розвантажили гуму,

ncprerн і паси. покрили зійним ~ІаСТИЛОМ.

пожнивннх решток позиіма.1и Tf'BH~­

робочі

органи

антикоро­

По-ударному ремоит~·ють техНІку ІІ!ехан\заторц радrоспу ,, Русанівський». Вони. зобов лза,,ися ДtJ початку вес.ияинх по.1ьових робІт забезпечиrи f(l.

товність тракторного nроnентів, а потужних на

98

пн

ре11-юнту

процентів.

парку не тракторів

менш як на типу Т-150Н

95

в

четвертому

квартащ

ннюш­

ньоrо року 3 тим, щоб своєчасно поставити на л!:

н йRу

готовності

м;;;шини,

всІ

зернозбиральні,

кормодобувНІ

трактори.

Щоб успішно справитися .з ци!І!. зав~анням.

x.Jt\.

бороби радгоспів <•ТребухІвськНН>> 1 ,,русані~­ сь«ИЙ•> ·В своїх зобов'язаннях передба•JИ.lН широ•-~

nрп

Державний

приро.:tНІП

n.1~н

Іtnі -РСР на 198~ рі~; і ПІІrннnв~ Bi>p:t.:RRHni' Р:t­ дп ~-~tp:tiнrьr;~t-i prp .ІJro

rпu.іадь­

'хід викnfi'~HRJI

JlРржавииіІ

nprt

l9R 2

у

f\ЇІі і ХЇ.! В.ІПІПНаНН:І .1~rжaвяrtrn п.1ану РКn­

r

нnчІчнnr!l і

rrнri~.1hHOГ!l

!1ІІ~Іі1

f\n~l'IИ'Г!O'

~-Rpaїнrf.кni

'Ч'ініr-rр ІІІіпочrін

РСР r 1Я81 рnці, ]~l'жgвнн/1 ~~~нжет раінсьІtІJЇ l'CP Н3

щн1 ~·""­

.1 ~J')Б ~ 13Hnr"

1982

РС.Р

У

:;а.ТВР\НЖІ>ННІІ

ПРJ1J1'ТІШ}'

і

!ІРУГІ'ІЧУ

l'llfCTYПJIR

J!ffKOII~ НН!І ~'/Інж~ту

ji'H·

~~ ~TYtr·

нлrr ГндІІІ'ІІt 1"ци 'tїпі­ rтrі R ~-"11~ ЇНСhКПЇ PrP.

n.1нnrn.'!nrнn

·

ПJІИЙ:ІІ~­

JiiTІ.r:r ~:tlifiH

prp

~FІЇТУ

РСР

Пtlrt

rі;.чп.

прn

JlNІYтa ТІ!

]Pflit~ FІHnrn ~-І: ТІ~ ін~ЬІ\(ІJ

Пf\11

H~ п·~~ЇR

rn-

ТМ\'ІІПІНnrп

rRiTY няrту­

СК.їІ!І(ІІ.НІ!!І

~'lf­

ПК!І rn.1nR~

Tinu'І·ii RPfl-

r!\(\1/\ рпnпп·.

~-ваrу у зобов'язаннях прндідено еконо~111 матерІ­ а.'Jьно-технічинх засобів, па.'Jивно-Інастн.lьних . мате­

paiнrь!!oi

ріапів, зниженню собівартості ремонтних робІт. Трудівники господарств вість провести всі складні

району ре~юнти

мають машин

PKnнnчi'!fl'ncrn

t

одержати

основну

масу

у

період

ІХ

проведення

no

сtвбн

1

Бомбайнів.

Добре

та

зби­

зарекомендува.JІи

се~е

чотиримісячнІ курси по підготовці механізаторІв nри радгоспах ІменІ Щорса та ~гоголівський». Тут об.1аднанІ нав•ІадьиІ кабінети, створено хо~ошІ умо­ ви

д.1я

проведення

практичних

занять

1:1

сдуха­

ча~ш.

Хдібороби господарств району повнині як мож­ на раніше потурбуватися про постановку відремон­

тованої техніки на зимове зберігання, забезпечити

бе:>у~ювие виконання всіх правил ГОСТу. Необхід:

но організувати на машинно-тракторних двора.х спеціальні технічнІ СJІужби, уком'!!лектувати ІХ к-ва.1 іфіковани~ш слюсарями і маистрамн-налад­ чиками. Є пряма необхідність уже . за~аз _створитм комісії по прийому машин і мехаюзМІf! ІЗ ремо~­

ту.

Треба

значно

по.1іпшит~

роботу

м1сцев~_х

рз­

ціоналізаторів І вина.хІдниюв, спрямувати 1х ді­ яльність на пІдвищення JіКОстІ ремонтних робіт.

Мета соціалістичного змагання ремонтн.и~ів забезпечити найвищу продуктивність ВСlЄІ сіль­

ськогосподарської техніки на rtольових роб"отах на­ ступного року. Нерівники госnодарств ранону зо­ бов'язан\ ·взяти nід свій неос.1абний контродь успішне вирішення питань. зв'язаних з ремонтом

машин, їх зберіганням. товкою

11010

~ п· дrотовкою і

механізаторських

кадрів.

Від

перепІдf'}·

цьогn

ПСР

}"1\-

.~Pr~Tflf(l ~ІІЦЇІ!'1Н.1а

пn

.1ення

нових ЧО.JІОВЇЧОГО і

(РАТА~').

взуття

в

зиа-J,

мірою залежатиме АОJІІІ майбутнього у_"ожаю.

У

зв'язну

П€рІ'Rf'.'ІЄННЯ\оІ

3

X~'JOOH

на зн:~·юве стій.товє утрим·ання, prдan uія місьнрайгазєти <<Нове життя ь nровела ряд р!'!йдія 110 підrотnвпі при :~-t!щень до :шми. а тепер на сторінкзх

цІональне використан­ ня: дефіцитних матер;а­ •1і8 rо.1овннй комітет

ВДНГ

Г!1:1Е'ТИ

реrу.тярнn

Xi.l npr,.

R[1С:Rі)'.']!(1ПЬСЯ

борптьби тварннникін за усnішне яrденнл

зиміR.lі

х:.-дпби.

продуюивпост!,

;:~ростання

по.:_тіпшеняя

її

умов

npaui

на фермах. З ас ·1~товують Riд:ma •tення

нпяані

тематичні

сторінки

на;;~рv­

про ~·три­

мання худоби R племптахп:>аводі ~rудня>>, рцгослах ім. ІЦорrа,

~rпювнй

.'Ніаганнп

зростання

r;op~IiR,

3.

пrрrробну.

внст~·nн га.1ети.

~ІіСЬ!-ірайонної

на

фермах. а такnж викривають недо.11ки в цій справі. Бюро м!ськко:ІР' Jни постановила:

J.

Схва.'!ити

\flCЬfipaJ:\raЗ!'TИ fii1\\П.1PnrfH'J'-!~'

Номnартії

}•крй­

ІніuІативу реданцН «.H(}f!P ЖИТТЯ» :ТІ') R~CRi.TЛNIHIO. ХОДУ

~).!

:~<І1В.1і х~"ііr>би Ft радrо~:нах І !'!ТІ!ХІ') фабринах рай011у, борьтЬбу rва,рииин-

;;ращих

га.н'­

ЧіСЦЕ'ВОГО ра;:tі'1на

ра;:tіоnєрє::~ачах

тяаrтннн~;ів

сторін~;~'{

досві::t

в

реконструкції

;юбr~:

свпr.часно реаІ-уs'І-

боти

nр;ші

На мо.'Jочиотовар­ ній фермі Ленінського

в\дд1.1ка радгоспу ~ Ве,

тання

організацію

ПІСЛR РЕИОНСТРУИЦН

.'JИКодимерський.>

проnаг~·Rатн

R

nланового

відді.'Іу.

1

ти «IfІJBC' ЖИТТЯ>> та

кормів.

М. НАУМЕЮЮ, начал~ник

,

«Авангард>>, матеріали яких )юзnовІ­ ,'\ають про досвід роботи кращих майстрін машинного ;:tnїннл, яикорис·

і](}В ..1еННЯ rа:зети і

запуще­

створюючи ;:t.lЯ ц•,о· сноєчаснє ~'"

їх

rе;Іаюrія.ч

нові

в.зуття

,

органі;:~ацію прані. ти на !ірнтичні

премією.

nсіннhn­

в

rn ві:tnові;:tні ~·.,юяи вr:Jєння

відповІдною

тво.

праuівнн·

янробннпп~

про.lУНІІії

періо;:t,

І

но в серійне виробниц­

JfіРЕ'КЦіЇ ГОСПО;:tарстя С'ПрІоЯТИ ШИРОh'О-

тварннннаь~;ої

третього

.аразки

Зnбон'я:Jати мртійні орrанізаulї, фер:>.t ,,а

Диnломом Нещодавно

району

11~'- ро~rорrанню

нагоро­ фабрики

грошовою

утрн:vtання.

niR

УРСР

див колектив ступеня:

f:il! :за підвищенні! nро;хуктивност! худоби rti.1 час nсінньо-.ЗЮfОвого її

2.

орнгіна.1ьноrо

вирі· шення, високі есте­ тичні показники та ра­

ROMПAPTJJ УКРАІНИ

rосnодарствах

моде.:Уєй ЖіНОЧОГО

конструктивного

комnnексному висвітленню змаrанмg

рання' врожаю організувати двозмінну роботу тра_!(­ торів

.

На ВДНГ Української РСР демонстру­ ється 6 зразків нових виробів об.1асної фаб­ рики «Ремвзупя>>, що у селі Троєщині. За розробку та виготов­

тваринникІв nІд час зимІвлі худоби

ква~:~Ф~кащІ з тим,

весняно!

Р~ли

ЗА НОВІ

-

МОДЕЛІ

мІськрайонної rазети ссНове життJІ>)

вуз.Jt\в

Особливу увагу слід прнд.і..'!Итн піі!r?тов~~.І кадрів

щоб

~(IR\!ni

ДИПЛОМ

Про nідтримку Ініціативи редакцІі

господарства повня.

реставрованих

У .МІСЬККОМІ

:~грег атів.

1\Н'Хf!Нізаторів, підвищенню

Ради

годовп

завкому.

------------------------~-------------------·

основі передовоІ техно.1огії. Активну .участь У ~1tн справі зобов'язаний взяти пу~кт техючноrо обМІНУ райсільгосптехніки, через якни

("

можди. на спе­

ціа.1ізованих підприє!1<Іствах .Цержкомсі.JІьrосптех­ иіки. Підrотовкv ~1ашин необхІдно проводити н~

ні

р

і

В •. БОНДАРЕЮЮ.

1.JІраінrь~

RPfІ:І:nRJ.Іni

обітпрофради

заступник

ЦTRP.JlJi!:PH­

nл~ н

n:i~.%нnrn рn~ІНf'Т'Іr\'

3'арп.1!ати

На ПьnОІ'' '1P1RPf1T3 ~·­

RИI\IIflflrTil НЯ :t

обкому перемо­

Л. А. Войтовськнй:

Прr~І'f1ЇЇ Rоп­

ХПRППЇ Р~ди r:ni РСР.

і

за

Праnор ВРJ'ЧНВ М!Іі1!УJ()ЧИ'Й Б!дді.'ІОМ !!Н· рабинчої роботи та

П.1НПГГІ,1МRn·

агностики, реставрації деталей, прогр_есивних j>оР~І нонтролю за якістю ремонтних робlт. ..~сооливу

дІ­

чіж ~е­

!!PИ~\!II'fi\Th ~1\ІіfІНЛ і П~ rT~f!ПRH

депутатів,

гу в оІітісному соціе­ ,,істичном~· змаганні за дев'11ть місяців. ·

;'\f'П\"1'~T Я. 1( КІІІІатуха.

ri:~

ремонту,

комсомо.'Jу

.,ІJI Пn-.зи.Jіf BPDXn!11fПЇ p~~ij ;\.-ТІ~Їісf<'hІіІІЇ pr.~­

P~­ 11011.

B}JY·

оІі.1асJюї Ра­

народних

облnрофради

\"КаЗJБ

nepin.J

нагоди

~'країни, ди

ви~nТІt!Б r~RP"­

ri!l!!n!l'ni P('f'

методів

П!lj)J!!ІJK

~\ri~iнrf,~:ni· РСР. приі:\­ и~пц у

КО.1СКТИВіВ

з

чення нової нагороди - перехідного Черво­ ного nрапора Ннївсь­ Іюго обкому НомпартІї

ffІJ~3T~:rii F\ориі!\пnі Рн11

H1 )'xnniнrhlini РСР l1f1" j

заводу

Раш rкраін­

:-1~TБPJ)JЖPI'!Hit

фPfi!НІГn ПІІВЇТ\1!1 і ~11fin­

Хкr;,і:ІІп­

трудОВИХ

Пnті.ч: з .:tоповіпю nм

РС'Р :t~ 1~~n рік. З 1nnn'Ri.11111 пrні пrо­ РК? ~~l\n1!y ~'1\ІІ~і'нrи.-rtі PrP прn rtxnnnнy H\fnr-

rnдnR~ :Т ~n:І:П.'ТНі\' )'РСР

!\І'ПУТП В. А. Масол.

Repxnr~ni

~Ві·

nnrтaHf!BИ

I:nf!1FI.

ПС'Р

Prr

~т~пn~'~~

заво;хі відб~·.11ас_ІJ ще ·одна пам'ятна поділ. В цеху N2 2 відбувся мі­ тинг пре;хставнн к І в

BFI 0 ~PHRJ! В ,l!l'fl\ !!ИХ 38·

npнnчa-

:!lf ~-JІJ'IЗi1fN,J(IIj

nJПІІІ'Пі~Х ПfiP1t:110'

rІоІ\ПЇ

ИІІЗІDУН.

нн;n рі#. J~ ~~1\.'!JіІ.ЧН.JіІЦ· r.1fiM>.f

ємств rащ·зі за третІА кварта.'!. А в четвер на

ВИІ\nРИ­

т~ ~;nж

11

B~pXІJ!1Hni

::ta ~;nн ~- f:!la їнrь­ np11 l~рж~вниu ,;~,"'~' _, У!іn:~їнrь;ої РС}' н~ 19Q 2 о і" і nn-

м

ПХПfІІІНУ і

Т",

1(\'!'f,C"

кrї

~!? !ЖР'!')'

~:,;n.o ін~~~~і-

n.

му соц і а.1істнчному змаганні серед підпри­

1'Ііраїнrь­

станН:t ТМРИННГІГГІ

FІИ~тУТ1ТІ1'!

n~нnrn.1nrнn

і· ~І!іт про ви~;пнанн~t

ril(

прn

rn~­ РСР

рпці. f~ ~аК.lІІ'ЧНИ\1 rJnRIJ\,( TP,Thfi\IY ТІІП~ННЇ Пrt­

деn:У1'~Т в.

npиi:\\!a-

~аІіnн-

чnr.фprнnrn nnRiтr~. ~а­ h'П!І ~, F:f\11 І нr~окnі РСР

1!181

ДРННОГП

JІЄ­

кnі РС'Р ПР() n;t.прпну ~T­

PKnHrt\fЇЧHn­

І'ІJПіа.1ьноrn ~tm:" Ih'p~ iнrhl\nЇ

~-J;­

на·

PrP

Н6ГJ1 П.7~НУ

f1Jнnrn.lnrHfi tn-rf:r~

,1РРіІ-'ІІБ­

rA 'і.

rп­

викорнrтанню

ресурсів

но.1ектнв

заво~у порошкової ме­ та,lургІї Імені 60-річчя Радянської Україин от­ римував · перехідний Червоний nрапор Мі­ ністерства чорної ме· та.'tургії СРСР за пер­ ше місце у Всесоюзно·

птат І. Г. ВаАенінтnв.

crmia.ть­

нnrn рn~ви-rку ~-!\ра їнсь­

ТІіаН

Нещодавно

охорnні nрнрс~и і ра!!і ~

ва~n nfiroвopPHFR питанh

;1РріJіІ!ВНИЙ

ЩЕ ОДНА НАГОРОДА

на:~ьно.ч:у

П'\:rІрnІ!''

прогресивних

новини

роF>и, За­ ~-країнської РСР

"nі РСР Лfln )ІРр"Ж~ RHU.ff

використання

у к Р А т н и,

ОБЛАСТІ

1981-1985

ЩН1

FІІІrn

Вирішено також прискор~ти т~ч­

технік·И

І<ИІВСЬКОJ

кон

екпно~ічнnгn і

r!\;tИ!\a ННJІ три­

p:t інrІ.І:оі

д.lЯ успіШНОІ"О nроведеННЯ

Гриrорчук з І. В. Вегерою,. Ух прютад !ШС,lІд}'Ві!· .'ш комбайнери В. М. Тешнн. В. М. ПрудІ\ил та

1

піцьногп ]inзi'IWI'·h'y

потрІбно

:;~ну· ~а mімн техніку передові механізатори А. І.

."Іеrятn:

РСР

n.1ан н·пнnмі-чнrі-r'n і

яю.стю

весюJної сівби І збирання врожаю. Першю~tи від~r.­ мnнrУвали І поставн.1и на зимове зберігання зак·р1!1-

~-!\ра інської

рпки,

Інвентар.

зобов'лзадися

Ра.:rи

1\nЇ РСР на l!Н~ 1:...... 19R:1

Широrю розгорнули соціа.~істичне змаrаннІІ під девізом «60·річчю утворення СРСР --;- 60 ~дарних rижнів» хлібороби радгоспу <<ТрєбухІВськни~ .. Во­ ни

Верховноі

P!\nнnчiчнnrn і

культур,

сільськогосподарськІ

сесії

нnr" оп~вrfп: )' ~-!\ра їнrh-

усшш~о

зав~ршитн нинішній рік, закдасти добру основу nІД ~шйбутній

:тлtтопал:а на ЧІ"'!'~

вертій

року, другого року нової п'ятирічки.

1982

n А Р т 1r

І<ОМУНІСТИЧНОJ

ДЕПУТАТІВ

• Субота, 28 листоnада 1981 року • Ціна 2 коп.

t89 (5328)

27

ІІ

JІ.ПІ силами, ставиться на зимове :зберігання. Настнв роuіт

КОМІТЕТУ

нАр одних

Сесія Верховної Ради УРСР

Давно закlнчюшся жнива. Завершено збирання врожаю всіх сl.lьськогосnодарсьnих культ~·р. Те~.: юка

@D.НАИТfСЯ!

рп­

осіннt,:J

:щ~ювнй nepio,l. показувати зра~r~І1 їх висо~;оnродуюивної праці, СТіІІІ 1\аСОВО-ПО.lіТИЧНОЇ poбorlf, ВИЯВ,1ЯТ!і недоліки. які. на жа.1ь, щє мають міс І!Е'. внсвіт.1ювати Xi::t :нtагання вс·х Пp;шiRHHh'iR фrр.\1 1а i!11CТТJІJ!;IJRP Rli fіnИ::tння R:;ятнх .~'Іfіов ·R1~Hh І дер:кіі ~

;(их П1ЯНІR nepшnrn ро!іу І 1!. ЦіJІО\Іу о.днна;щятої а·nирічхи.

, '

п!с.Jtя

став

до

даду кормоцех. У кІ,1ь· ка разів зрос.1а його

пропускна спромож, ність. За три rодинн кормоцех

до

готvваmме

згодовуван.іл 30·-

35 ТОНИ шуючи

КОрМіВ,

СИЛОС

м'яною січкою. nfонтаж

З

1

3Mf" І

· • -,,

СО'ІО

об."Іаднанпя

провели працівилки спецІалІ.зованої сдужби

райсільгосптехнікн. В.

!

ШЕВЧУК, бригадир.


8

ЖR'!"l'JI РАД

ЗА ПОКDИКАННЯМ СЕРЦІ

Торгівла uожвавилась

ВОНИ ВИКОНАJІИ

}{а СВОЄму ВІіСІ..ІJІ!,нЯі BR· ,СОQоМ J!1~1ВСЬ1<ОУ СіЛЬ· C:ЬRQI РІJдІl народних деnУ·

J.Ipo СТ~Н Та заходи ПО ПО·

Про ГалІІ'ну ИостЯ"И­ тинlвну Довгалюк nередову робІтницю з'l­ вn;Jy пластмас без пе­

:nІnщеІІ'Ню торговельного рбслуrовуванuп труд!вни­

сназатн,

у:аті·в

розглянув

nитання

ребі.'ІЬшеннл

Jd,в села. І доповідач толова nравлІння . ЛІткІв­ СЬJ(.~f'І')

JJ. r.

диться

радrоспробкоопу

Кнченок.

1 спlвдо­

ІrОВ!дач голова постlА­ :ВОІ номісіі Ради по тор­ гІвлІ

І

В. І.

sиступаючі

Мехед.

JtaptЩRo,

з~в:rорг

тивІв

ІЗ магази­

ванладах

rpo.

r.t:ад~кого харчування nід­

в:ищилася

культура

сдугав-уванн:я:

об­

по У

авторит ет

сла.ву .

п лІднІ

ио­

бюр()

заво.'1У

нlстка. Як член na r)тr pyлr)pr

:оtіни

дає чнча .1п

!

док.~ а -

ярос лавц і в

-

втшонува пr

n:тан

не

ІІИе

на

в

з ~r а ганн 1 в а хту

теж

на

р:ч . СРСР.

60

зас .1У Г Іі

nарт­

r . .к.

Довrа­

:тюк. Адже вnна пnа в о­ ф.'!анго~а однна;щятоІ п ' я тнр!чки.

в і д-

лоч а .1а

. А. ROЗAR. Н3 ~,. n: Г. К. Дов­

нен -

Зав ­

од ну

т py ,lOR:V

групорга

Р'1 ·ЗР !ІХt)Ва·

со ро к

І!

n о-уд арн о~r у

чесгь С-1 авн о rо чя утворення

n о ч ин

снла;tQМ.

д.ання .

,r

:1аводl на

шим

,

орrанІза ·

НА

теnер

несе

настаRющя,

гукнула с я

і

ста рань д .:тІ'І

пп.1!пшення

відвlдува­

·

І парт-

І

ре зул ь тати .

першою

І

нn~І\'·

за·

пере:~10 жце м

ро-

й

диться

--

про

обов 'язні з.

н олентиву , nочуття

вість хараІ\теру,

Rона

ра п ортувала

І П старання лають

ви­

І л о ка:зує за ­

мун І сТІІчного ста вл еч­ ня до в пк онаннл своїх

св ого

:К О ~1С О ~ЮЛЬС ЬНО - МОЛ () · д Іжна бригада ЛеонІ ІНІ :Королюн, у яиІй тру­

н~сть.

з авдання•

ла.1ююч нtt прІ\!( .1ал д л я ~t о лодІ. В она перш о ю

профе сі ю, Уй любов

яелиІ\е nраце .1 юбствn 1 внспку nрофеr Ійну ма t\стернІсть, а й за ще;І ­ рІсть душІ. доброзичюJ­ за

т руд и тьс я

девІзо:~r •П 'яшр І ч · ТВО Є ПСІ РТ іі'\ ,J е

в ерше ннл осоои стоrо пла ну на 1981 р ін. У Т і м, ЩО І< ОЛ Є І\ТИ В з~1 І ни, ююю нерує маІt­ с те р Любов Ол енсанд­ рlвна Ш нура, в ийш о в

за

соІ\у rро,Іадсь r:v а nт ив-

r

на­

КОї!(Нlй

бітюРrої г І .:~н остІ

І

nlд На

доск онало

ви ховат и

мІцно,

тя н тинів н а

намага єr~

доn омог ти

до

вете­

'!'янтпнІвну не лнше

s

Т<>Вf!;jЮобороту. нах. ЩІрках,

вросла

в Ісі м пра цІ вниuь.

новач к а \!.

опанувати прищепити

Цінують Га лину Иос­

~11{1'fРИЄМС1'В ТОJ)ГІВ· nланамп

JJI 't.:nравн.тtся

називають

тру .1ову

радгосп­

10 мІсяцІв ни­ року 16 козк;к­

~іІ_ПНЬQГ6

роб і т шщІ

завоювала

tнщі иаrоJ,Юшували на то­ ~у. ЩG останнІм часом JJ·РЩ:фm)!!ки nрилавка по­ мtтно nоліпшили свою ро­

боту. За

nресувальющ І. працює з високюt е н т узі азмом

ся

успІшно тридцяr•

са~Іа ж Га-1и На К ос ­

дбайливою

ставн ицею,

J>олrJпнв

ро6коопу І. Г. БІленко та

прид Іл яє

Буд у чи

nокликанням

рано~t nІдприємства .

81-

ги

тут

виконують

Особливо багато ува­

тру­

1r

б1rницю,

можливостІ.

cвGJro серця. Над усе nо:нобила сnец і альнІсть

nраву

1

~ завІдуюча

сіЛІ>СЬКВ!'d кафе О. П.

вона

І винахІдли·вlстю.

громадському хар­

чуіІе.НіІЮ

за

ховнІ

можна

що

РІЧНИІІ ПJІАІІ

цМ соцІалІстичного змагання, вмІло І!ико­ ри:стовує його усІ !!И­

галюк.

ро-

ч:і!3. SШ<о.навчи.Jt

:комІ'!'ет

~еріІув · увагу

правлІння

цl.ІІ

торmлі

1

ми

rова­

Рf!.МИ безпосередньо у ви­ ррбЩіЧих ПідроздІлах nро­ І

сІльськогосnо­

д~рс~щ цІдnрпємств Лі­

ток. · полІ·пшення зберіган­ нЯ (:ОЦіе.'ІіСТИЧНОЇ В.'ІЗСНО" сті.

У

П]ЖЙНЯТО)!У

рІшенні

в•ноиком також зобов'я" зів - керівнинlв рмбко.лТС)С!!У і~еJІі 40-річч.я Жо$тня. фабрнки ХУ:ІОЖ· нtх виробів Імені Т. Г. ІІ)~ченка. це4у ."{g 6 Ііи­ ївсt,.коrо дrвейноrо J3Hpoб­ H!fЧOro об' є 11. н ан н я <fІ0НіСТЬ:!> регулярно ВИ.:Іі­ Л!JТИ

$~отранепорт

:1.1я

за:j'ІезеПІtя товарів у ~Іага · зцня

села.

М. ПРОІЮПЕЮЮ,

rJІmoвa виконкому

Літ­

ківської сільської Ради

иароАНп депутатів.

СпорудЯ<Є1!'RR Иа.1инІв­ ~ьноrо теnлич ного нсщ.JІ. aary nлощею :30 гектарів зедуть ПМК-7, Пl\Ш-Н . ПМН-9 тресту ~Бровари ­ сільбуд• та ряд сvііпі .1 Р(Ідних орган ізацій . СтJн сnрав не

на

б удов !

виютиnатн

лише трохн ніж наnоловину .

eвi·r·.ta '' .

ще

ус nішне

одни

но:иrілексних

перетворенню

nункт

заходів

по

Гоголева в

нае~лений лун ю високо ­ пр<:щухтнвної nраці, вн е о­ ноУ культури.

зразновоrfl

rромадсьноrо nорядку .

25

листопада в с елі заверше· но · мовтаж мер ежі е.'Іент­ роосвІтлення no вулиuях

ЛеиІна.

Требух Івській.

Ниївеьк!й. Арт~ма. Че х ова, Шевченна. Загальна nро­ тяжність lltepeжl 10 кілометрів . а

-

nоназ вартість

роботи та. обладІіан н я - 45 тцсвч

ІЩрбованц!в .

бі .1ьш r . І це r.

ється пусновн:ч нн н ішн ьо року: тре Gа з:~атн в

- го

ЄІ\СІlЛУаТаЦіЮ

6

Г ЄІ\ТЗРі Б

Т€П .1!ЩЬ.

Критично оцІнюючи си ­ туацІю та анал ізуючrr xiJ будівництва у лоп е рrJНі рони, мож н а з робитн тз ­

ІіИЙ

ВИСНОВОН: не

На

бу .:ІОВі

ві:~чуяа.-Іася

Як видно . .-вузЬИ І!Х дання. Щ об винонати Ао~ІІсць;. на б узовІ бі:tьше. го. пnтрібен 1\Ор!нн ий пе­ ніж лпсить. На жа:Іь, є pe .lІJ .\1 в органІзацІї пра ц І

тн

вони

участь

у

с пnр уді!:енн!

n~;r e ~t н x .д! .1я нпк

1[ е

р іше ння

лc нe

Спо­

з

вини

за .\тов нина

;нrре нц їі б уді вництва ( ;НІрентоn М. О. Новохат-

-

з

бону

у

т п ссті

« Бр овгрж і :r ьб~· J ·>

ІН' !І іІ ­ ста ЧiJ,l(J p\lliiTH!t!; і f;. ~~~ П.liJ ­ HOR:l f!Hii r,(iri!Г J •ПU i T, ЛJ(І!Й rо :!И П О R ІІ!і:!і бу .1 11 !і ІІ!(<)-

ві н) . Останній. прюІІРо:'-1 . ше у тра вні ц . р . офІцІй но заnевнив, що у вере с н і

коте.1ьнл но~ш.lеІ\су

б~· Jє

зnана в ~н с п .1уатаці1n . Проте й до ц ього часv uя обіuлнна

зз лиши .'!ас я

.1н.

ше на nапер і . :~рив :~дачІ к rне.~ьнІ.

у

свою

чергу.

за тримує RBf'.'1eH H Я ! НШНХ об' є юів к о :нбін:ну.

тання про за безпечення llJlO~IIIC.10ROЇ :JO!!JI П!JТНОЮ R nдnю. І!r допrктав.:~ ено І .lPnt;r пfі .1і! .1 ІІ аннл . неч~f: тrХІІ о .lоrі•m ого щебеню·

НИЦТВО

ТРЕСТУ

« БРОВдРИСІЛЬБУД »

ВЖИТИ ТЕРМІНОВИХ ЗАХОДІВ ДО ЛІКВІДАЦІї ХРО­ НІЧНОГО ВІДСТАВАННЯ НА БУДІВНИЦТВІ КОМБІНА­ ТУ • БУДІВЕЛЬНИКАМ НЕОБХІДНА ДОПОМОГА.

ІІОО!' рп :.J и тр ес ту . ІІ с ~~ на• І ­ на .],() І і П .\!ПГіJ . !\ .1 С HC'JJi rJ

!І ! ЩТ НО

Трf'І'Т .V <с ] ; І !Ї F>ІІ! ;ІП Х­

Г> у .t - 1 "

(І іС' РУІО'!Іііі

ІІ r! ;І )1 ІІІ:J ЇІ "ІП )

~1 .

НІ

С.

У r; rщ п .

сп і.lt\ І і ( :: а п у mІ І ІІі rп .•Jn. R!l Пі)іІR.'Іі ННЯ о . І . ~'lr>R ­ •ryІ-; ) не FHf'r.1и C Rf1CЇ Ч::ї ­ сr к н

пrз н і

:)Ji!'li

Ні!

npн C"f\ n p rн ·

v

І' (Ї .СІіта R С'!( СП'ІУ ­

а т аu іrп .

НЄ;JП.l іІі! FІ [ Б r; r; •J l П ­ гр~ с т у. Т;н ;, H;J !lPJH: Н ;1'І ёі:11,НІІ1' [J~I J-1 !· І

lJ Іi 'l: a.IO

пр r.1ІІ і :< 'ІШі

н c: x

,~::r .

;\']. t:

пр а ці

,} O H I ;I CJIJ-;П

Ri.l l>f!()

~ ! ! ЯR

<; д \1 0 ·

ПІІ .1°І R І!І!У

д. 1я бассІш і в б по ку

:;-.;,! 4.

Усі

інш: І х

ці

та

Іtjl!!Ч!ІІ!

6агюо

і

прн :зrзе.'І!І

по

ІН о ;~; ;[.J ;J тп гn,

rpr6<1 щп б

зробІ!ТІ ! :ІГід нn з

)'іШ rНІІШ1

1'<1.111

l\Ііні с трІв

YrCP у l ~JHJ та 1ПВ3 prr к ax

Б FІ ССТ1 1

А

еІ\С П.'! У<ІТа ·

б :ю r; и

площе ю

бv.1if'C' .lh ii <J ~! О!! Таа\!!І ІХ

рпбіт · на 19 В:2 рі І\ н с пєд ­

() ёJч РІ·JІ~іі JJ()I! <І;t н і в 1; а р6 ованuів . J1іRІІЯІ!Іtп

ІІ ' нть

5

\Іі : н, і іп· Д.1я пп .

' а з начу,

р оні в

r- ri .l!O '-Jёl IO'!JI ti ! !JS l plr-: . ІН!!іП!І д! І П pnfll l' Ні\ 8 .7 \ІІ ' ! J, ііnн<~ r: арб оRа н ні8 . !І Р

т рrбёІ

І1 l'ВПЮ8 <1 Т І І

!1 Я

\ІРІ! !І! ЯН 600 На рб п в аН ІІ і R .

P.lE'K·

і

!І[n

R p.j?. [ !IПF!'roprl! l\ ;] ' ГёІ ­ f;Іf\ .1 іІі 1\ n r n І'і~· .1е :<Rі .lЬ ­

'

не но

П~'t· а.1и .

'"

щn

6 .І- J iRH І1!IT R a,

ci•!!!il

та

Г n.1orшv

в про яа:~шуватн

П С' рС,10ВНКі!J ,

о б х і дн і

д .1я

Іі nва

НЄ

щn,

nо ч и наючи

НаСТу ІІН О ГО

ОІЧ сІ\.1~дне й

скурІ\О заходи ,

:~

роІ\у ,

НС ·

н<tnруп ; е не зав

вання,

на

б.'Іаrоустрій

ГoroJJ~a місцеві

НАШ ОБОВ'ЯЗОК

радгосn.

стрі'ЧІ!ОТНацьна фабрика . nраМ!ння радгоспробиоо­ пу

\

ЩU{ОНИО~! С!:ІЬрадн .

Із введенням у дtre нової Jrtнiї елеитроосвіт­ лення п~.'ІіrшrnІ3ся б.'Іаго­

устрій вулиць с е.'Іа . вищилася водЦв

1

безпен а

nі д­ руху

njшоходів .

Г. БАЧУРІН, rолова виконкому foro· півс~ї сІщ.ської Ради ~8.l!JIX депутатів .

чення на

3

rлибоЮІм задоволен ­ нвм aycrplв рішення лис ­

ка.1н у всіх патрІпти•Іне

нас

дІлянках

у

На сеnтІиарІ лікар С . Г,

aa-

в е.'ІИJ\е

піднесенні!,

:чщlю та rо

~;ОJІСІ\ ТИВИ

охоронних

органів,

пmІНи

шпго роз нnіту рі дної Віт ­

і

ЦК КПРС, Голови Презн·

чизни.

спокій .1 юдей праці , сто­ ї~ю на сторожІ радяись1\НХ законів. Тому на чер .

У виступі Л.

дії Верховної Ради СРСР товариша Л. І. БрежнєІ'!а особовий склад раі{ яідді­ лу

внутр!mнІ х

РІП!еІПUІ

Пленр:у

прогр<~~tа

ШІ

н;~

П ле ну ~t і

1.

даш. ­

Брежн є­

nнс.1 ов .1е .

rпрз 11 .

1111 ду~ш~пrо нrІ'ііхід rІ kт J· Ні;НШІІ!. f' ~' Н П Tp~· дfJ .

вик .1и-

ВОЇ

аІ\ІИВНОСІі,

за(іе з пе-

ми

також

охороняємо

гоию: ;1ііОр<1Х ~1И І 1J(}RC.1H '!ІІВ.У !1J'!O Ш .іІІ! ХН :JMIUHeH · нл соціалістичної закон -

ШКЇЛ,

---

ві д поnі ці

ntiCЬI\HM

ГОВО·

завjду·

Відд\,Юо\1

11. 11 .

БІ­

.lОКО І!Л , обгоnuрн.тк ІІРИТІІ'ІНИЙ ntiІJ e piaJІ <<Обід б ез обіду », шщруJ>о ІJ:tиий в га зеті 27 жовтня 1981 ро:; у. lІаІІ азом по

рисІ .'l ьбуд•>.

М І СЬ !\()1!У відд і лу нарGД· ної осв інІ дирек·тор J в шкі.1 зобоз' я :tано лі квІдУ·

мІлlц!ї

uати ВІІа :J аиі недодіКІІ.

виконанню

ної

J\1іськиИ о світи

яідд і rr н<ІрnJt­ та nомбІнат

рішень

XXVI

з ' ї;.~д у

ЮІРС ,

завдань,

ви значе.

П\,lа ;lИ СПЇдЬНЇ З <ІХОДИ Д.НІ

р. )

подіпwення орган і залії об с.чтовува иня учн Ів 3а-

адже них листопадови n1

женнл доnовідІ на ньом у Генерального секретаря

відді.'l нарО),. та педаrоrічнІ

н ародної освіти

ХАУСТОВ .

Ha'Ja ,l ЬHHK ВНJ'ЮfіНИ ЧОГ ІJ віnдІ.'lу тресту ~ Брова .

усnішному

шнlльно­

• • *

ІО'ІОГО

ти

гіrіf: ну

харч ува ння.

І\'Ііськнй ної освіти

дІлови ­ дали с.1ово зр.обнти все тостІ. належної днсnип.'ІІ· необхідне, щоб сnрия ­ ШІ , чІтного дотримання

правопорядку. Uл ду~ІКа у повній мірі стосується і нас, працівників право­

nри•

сутнІnt лекцію про органt.

рнЕа~.

Працівники

асор­

продук­

І'РЕс>бньова прочнта а а

рнтІ>сл у

ності.

харчу·

ції та га рячих стр<Ів. Та­ нож рn :Jроблсно !О-ден­ не меню і асортнn1е1ПІІІІЙ м інім ум буфетної продук. цІї.

органІзованості,

прип.шв творЧІІХ топСІ.Довоrо ( 1981 р . ) Пле­ нп вий адже затверджені нуму ЦК КПРС і tiO.'IO· t:И.'l,

-

всіх

шкільного

т н n1енту буфетної

руДJІ'<ЄИ(') П за рахунок иоопероваиих ноштІв, ян і

внеСJІИ

по­

харч у вання,

розш ирення

ТЄП .'І І РН! І І ГО ГІ .1 J1П !Т П ІІ НОГ() ІіnЧТТ .l !' І'С' .V < 0BO ' H'Rct фа і).

Г.

щсt

на

замінене на нове. З куха­ рю~ш шкільних їдалень проведено семінар , на­ nравлений на ПО.'Ііnшення

RC .l C!IHЯ ПіС І\ ~', !1<'~1С ІІТ V Т а .l'Іn .1 пс r·ав ІіІІ на п 6 'с ктн роб і тн І rtі і R. RІд !\I i нcl .ln ­ ii y д v УР С Р -- Н Є ~1Є НТП~1 Т і! iH !lif' . Н ~; ДіІСТЬ :J :Itn Гy ; ·ap ;JІП.~' R iJ T I I r·B()('. Чi!t:IH' RRf.'.l f'fJHЧ R .1 Ї!П ПrІ Ту;І;!І ПС'Тf'Й

!ІlПЧ іГ.Я ­

ТН І{ ~

наnрав.n енІ

У ШІ( о.nа х технологІчне і хоаодн.'lьне обладнаинІІ, лке було в · неробочо~у стані, відреnюнrоване або

! \ нїв­

Ц<' НТ)1 іJ :Ті JОБа І-Ю ГО

Про­

1\1.

повідо ~Ш .lІІ,

вжитІ.

nnRI!H!! i

ві :t

В.

ліпшення

р об іт ·

MiC!•I\BI!HOI!KO'\lV

організа.

гром адського

харч~· вання

з;ш ;tа н нп .

;l,О!!о:чо І <l

розмова

в

Броварського

оі'і' t:днання

бу ТІ ! ІЦ оправда , трес ­ потр і б І Іа таІ; щ, і ді­

r.ь І; rнn

8

~еІ

.

тюстІ

i! .lC А О!!И Іч rкn н анl. ту

ве.1ас1t

Директор

!ІІІ !\ ін.

ці

року

~об І д

недолік·и

району .

д о св і д

СТВ О Р ІІ ТИ

У'ІЮВИ

С Іі .'Іа:tн І

цьоrо

ціІ хцрчування учнІв mк!JІ

р о:І ь

;[. ІЯ

дв а

C' Y fi nrє

rа з о~І

рс су rca ~1 11 .

<' '~ l'

цію

f1 0ІII('J І (' J;! :r· пn ,

троен€ргією .

про

тр удоRІІ '\111

nn І :J І·rпарІв І тю1 с <J ­ .ЧЮІ :rа І\)І!І Т І! о б 'є ю' 1 Ofi-

ньnr n

номnлеисv

та

:r абе зп ече н нІ t1r1б і т н н•ІІІ \І І ! r; a д pa ~m. в lд !\Іі нlс терстна <1ПТ о '\юбі.1 І, нл го транспо р ­ ту Yf> CP - -- ~І аt!J!ІІ! а, rІt

C TR J'HЄ Hf' il

H:iH~aJP I!n

:;а­

грщІІ зр І tв у : !.1 <-ІЧі об 'скт<-І.

янІ nовІльно янрішува.1•1 питання забе з n ече ння

~ Са СІ ­

тrx r r i•rH!! MИ

нп ,

техмонтаж- 1~> , с·п !\Іn- .5 1 І.

тресту

обІду>>

У Ц Ь П \!У ЛО!J ІІ!!ІІІ Rі.1 іГ Р <JТІ І 11а fJT і і\Н і, HOMCO'I!OJ/ bCbKi Ті! профс в і .1ков1 орган і :r а ­ І r і ї І І ідрn ;JJtі .сІІ" та УПfJСІ В ­ .l інн п трес ту. Тр е ба ст н()­ р : І ТІ І в а G ~'дm' t партіііІІ і г ру н r1 . органі;;у;;атн ,l і іі о­ ве с о цІ а.1 іс тнчн е З'ІІ аГСІ І І -

ПОВИННЕ

о :~ на•І аrс.

nБУ-521

т рс сr у

~Іатер !альнюrн,

.

•Нове житти.-.

жоятия

коресnонденції

с у бпі,'\ рЯДНІІ Х о рг ані ;; аціІ! тр еба Ні\ЙбЛ!!іІ\ЧІІМ ЧаСО\1 ро;.mоб нтн заход11 коШІ · .'І С' І\ сн ої ін женерної п і дrо ­ т о1шн з урахуваннл'ІІ нс -

oG 'Gпa

НдЛИНІБСЬКИй ТЕПЛИЧНИй КОМБІНАТ ПУ.С­ НОВд БУДОВА 1981 РОНУ. ЩО СТРИМУЄ йОГО СПОРУДЖЕННЯ? • ПОТРІБЕН КОРІННИй ПЕРЕЛОМ В ОРГАНІЗАЦІї ПРАЦІ БУДІВЕЛЬНИНІВ • КЕРІВ­

f> Jl !I Г~ J \ 1 :< lt h•Ч' П пf\t: r;т;\ ij ПРрrRІР. fl fl '1 і НІ \І Ні\ :1'1 І(Р .fi;]!(;JC,r"J ПО TjiCC'TY Н~

У д е янІt\ м ір і в ина н я lЄЖИТЬ і На н е рlВН!!ІПВі

т их на ()удов і . n ерівшщтву

У газетІ

27

з аrrня -

д о:Ііt-:і в ІІІШ іШНЬОГ О РОНу , о соб~н во nn забе зпе ч енню

r;epiБHiJ·

сьний), !I l\TK-U Ін ача :Jь нин М . Є . Де:w н д е нко) та їх субnідрядних orJraнi -;a

FІ с і х б у ді вельнинlв,

БЕЗ ОБІДУ•

;;\'\t nR- ніІі) . lЦе не внрІше но ІІІІ · « І1 ровар ис!л ьбуд», коло н,

б у .ю

W''

т r ш.

об'снrа .

І

вІд nо відальн ість

цій. зокре\1а СГ11\ІН Сі '23 (начааьник В О . Бу.ч

БНRОН'КОМ fОf(')ЛlвськоJ сільсьноІ Рци народ­ внк(')нав

"О Б І Д

Об .1а с ний ІИ:ІІ І ТЄТ Ноч ПЗРТ ! Ї 'УкраЇНІ! JІJР У Ч!ІЕ\ деЯКЮІ ор! <!НіЗаЦ і R:ІІ !!3Я·

8СЮ Т ІІс яч Іі;;рбо ван аія . цтва ПМК- 7 (r о.1ов ний ін ­ і\ \1 0 18 І!f~ОU СІ!ТіІ:! рі•ІІІ ІІЇ жен ер Ф. Ф. l\Іаці с ІJ·

• • 1tldOJJeTpiP

ДеrіуrатІв

може

той час. Я!\ об .' єr;т ~;ван; а ­

зовсім

Деспть

ниJ

не

занеппнщ; н­

ня: nлан будіве.пьно-:•мJн · тажних робіт вrп;он3ниІt

за неї

.

ВИСТУПІВ

~----~---------------ПУСRОВІ ЗДАВАТИ В СТРОК

особиста

''

~.!JІДАМИ НАШИХ

промислови-

nроцовольчими

•МЩ:'.ІІЩІИХ

8

Як виникають "вузькі місцв"

Jі:І,ДГОQП·робнооnу на рsд ІІШТіНЬ. яні nотребують нera11fioro ви.рІшеющ Це, в. ~PWY чергу, орrанІза­

Плену~ІОМ

(1981

ЦК НПРС.

В.

начальни ка

р айві дділу

пнутр!шнІ х

3

га .lьнпо світніх

!. 981 - 1982

ПЕТРУХНОВ .

заступник

сnрав

гро~ІадсьІ\огп

ПО.lіТ ИІ'О - ВИХОІІ ·

ної робоrи .

харч у ваннfІ'

шкі л

на

навча.rtьннй

рік .

І

:з а

:JдііісНЮfТНЯ 1\ІІНТРОЛЬ

недо.111і1JІ,

.'І!r;в І даці є ю

вказаних


JtOІ!

N ....,.. ••• ТЮ ,_, #

житт•

8 tтot'l

-------------------------------------------------------------------------------------ТВАРННННЦТВО~УААРНИЙ ФРОНТ 8

НЕ ТЕРПИТЬ

авотклннв

Пехх

НЕ ЗА&УВАТІ ПРО ІКІСТЬ І

'1!'\.двищенн~tм

}'tмІ! на

насемння

продукти

жи!Тuоrо

зростає

хої

полит

тваринництва

ряд Із збільшенням вирооництва молока є nоліnш~ння його cnr!;JЬ

На

жапь,

не

це завдання виконується.

вІ першим сортом 91 .6 nроцен­ та мо.'Іока при зобов'язаннІ 95 nроцентів, що на 1,6 проuента менше. ніж за цей час торІк .

цьо~ІУ

господарстві,

nро­

95

зводить

до

nідриву

еr;оно:\Ііни.

значних

тини

"о.1она

мо:rоно:завол

гnсподарства

за

десять

мІсяuІв

--

8

І

падки

не

~tастито~І.

захворювання

вІл

таких

зливається

хоча

є,

тварин

в

ІІІІ­

цІвnи

павутиння не

прн;v~іщен­

11

прасується

мо.1ока.

\10.101\О

спецодяг.

па

Спепіа.'l!сти не проводять ог;1Яд санІтарного стану робочІ:х \rісць доярок. Норовн бруднІ І фактично не чистилися вІ:по.1І. ян перевІ".1И 1х на стій.1ове

нІсть по групах

утр!!мання.

хо~аводу

ТвариннІffін дарств

ку

не

названих

11иконують

санітарного

причиною

8

що

r;орів,

« Р;;днп~

ти

держа11l

шим

мо.1око

твариннинІв

нращий

С3·

ПЕРЕМОЖЦІ

-

Nr 2

:МО.10ЧНОТОВарНОЇ фєр.\Ііі радосnу <' Вепикодимер­ сьюІй-t-, nчо.1юваний ко"у­ ністом Васп.1е.\І Петровн­ Чf'\{ UJевчуІ\О.\1, вийшов перемотце:>І соціа:JlСПІЧ· ного

:~\Іаганнл

ссрез

тва­

рпннинів району за з6і.1!>· шення ВІІробництва І nро­ дажу

дсртаві

мо.1ока

v

жовтні. Протягом місяця н-адій на фуражну корову зріс на ЗО кілограмів, а

на ножну фуражну коро­ ву по 5.7 кілоrра:wа м(')­ лока, або на 1,7 кІл-огра. ма бі.1ьше проти uієї да­

Р~RКО, __ ~~~~-ОДНJІ

:закуnк.ах

сІльськоrосподар­

ТR

:rорік.

Наш :колектив домігся певного успіху, бо вс!, як один, окри.1ені

~тетою: щення

добитися

nідви-

nродунтивності

:'\У·

дnби, розповів брига­ дир В. П. Шев'JУК. Для успішно! 3ИМіВ.'Іі тва­

ва.1ове виробництво його збІ:rьшн:юся на :32 тоннн

рин сrворенn мІцну кор­ '\<Іову базу. Я1;що торіІі у нас було складне стано­

порівняно

Rнще

нюІ

мнну.1орІч­

:1

ЖОБТНС\Т.

rварІШНІшів'

Бригада

нагородтеІJа

Почесною гра~ютою МіСЬНКО~ІУ І{о~Шартії УН· раїни та районної Ради народних депутатів.

У ui останні осінні пнІ середньодобові надої мо­ .rІОJ;а у брнгаді .1'\Ч 2 про­ дС\вжують ;; ростати. Тате 23 .1т1стппада одєортано

:J

трюІуючи<;ь

ба!'ІКІІ

корма,ш,

то

в

rш­

раціону

--

два

-=-

сІНа,

коренеnлодІв,

жен

:rітр

на

молоr;а

Еио по 500 rраиів кон­ цє:нратів. У нас налагод­ жено строгий нонтро.1ь

п.lод!в.

За

ЧИТЬ ло

20

ро:з.

Старанно

СТЗВ.1ЯТЬСЯ ДО СВОЇХ обо­ в'я:JІ\іВ сr;отарі П. О. Го­ робець, В. 1\І. В<1сюк. М. Ф. Ситюк, вони ва\Іd­ по­

доярон.

твариннш;!R

нує

здоровнй

дух

супернннтва

:rа-

тр~·.1о­

нашІі,Іи

розрJ.·

RОГn

RИСТа­

тнні:1\1У. Підсу\ІКІІ :1.\ІСІ· га ІІНіТ у 6рнга;Jі 11: .1rі:1н1· ЮТhСЯ ЩОД!ІFІ. Г'а~ На .>Іі-

травнп. Одн!к

Ласкаво

їх

П·1·

і

просимо

трудівшrІ-сlв шrІх

діє

І

.\юра.1ьннх

ріа.1ьних

та

мате­

заRиали

r;о:r<•Jі­

~ІІСЦЯ

зара:з

у

надоюютh

2,.5 ні.lоt·ра:~Іа r;opoRy, Га.їІІlІіl І

~Іn.1о1;а

господарства.

rш;t

а

.ІІІ!ІІЄ

ЮІіСТ

~ю:юг;о:1а­

ПС).JШІ!\1

СО)ПО',І,

)!(H)lY R НЬО\11' :>,JJ!

НПНІїГ!, Все

на

І\€

;1ає

Ч\'JОВЮ1У

зєна .'Іеніна ~ПартизанСЬКИЙ», «БОСТОН•, ~На-

Повернутися назад na~ іJ;і!ЮЧІ!Х НЄ'~І<JЄ. І1і.lЬ-

ннх

хnдІ;інсьІmіі>>,

шість

j{C'p;r;aнa ()П.їЗ'І\'Є тість прої:1ду сіоІ'ї

.1ісів.

ТНХ ЖJПТя:ІІ

'JІІСТІІХ, озер,

бага-

piJH<J- -

<<Победа:!>,

П.'lС~Іlнно;·о OJЖi.'JЬHll-

rтєрєсели;юся в Прнмор.сьnий r;рай ~390 сі~Іей. B·cl

RОНІі праІ\еВ.1аштtJвані, :Ja

з

н;ит.lо~І. ~ІаІоть господарспю І

них

ТВ<!РИНІІІ!ЦТRі,

працюють а

таr;о;І(

у

R

~аfІітннх сіножатей. Неосятні багатства, простори. ;:rap11 природн не~юж.1авп нІІІ\ОfJІ!СТаПІ бс;J ;JСІ 'fbtJюгo ;<асс.lсtшл !\раю. В r;ів;rеннііі частині Пр:!:ІІорс:ьr:ого J\раю в:здо:;ж рі'ІІ>и Іlаршзансьnої ро:>-

•юго «да.1ьній•. На територв району ро;Jташована Находк!нська nтахофабрина. Завдання прнмоrх;ькнх господарств забезпечнти трудящих міст Находки І Партизансьна нар-

пвочівнІщтві, мєханізі1ТО· раш1. Рядові праuівннки з чнс.1а переселенців ста.1и працюваТІІ брнгадира~ш внробничих підроздІ.1\в, керуючими віддіm;а~ ми. вІrсоr;онваліфіііовани­ :1111 спеціа.1!стю1и сі.1ьсь

тaw'1Fali:Іii

топ.1ею.

кого господарства.

біlЬШ

один

poJBHHYTI!X

із наІі~ІОЛО·

_іих рdі!онів - І!артв;Jансь;;tr'І. !:3 сходу на захі.1 nро,·тпгн~·вся він на 160

E:.l,JЧЄTJ!iR :1ага.1ьною площr;о .r:юоо І;вадратннх h·i. Іо~;етрів :з насе.lЄННЯ.\І ЗІ т1:·:.1ча чо.1овіІ>. т, т добре ро:звинута ж'рс.І;<І аио\ІоІіі.lьннх Ш.lіІ\'11 .< THl'J1:t!l\l ІІОК)1ІІТ· НІ''· ,,,J.Іі3НІРТЛ .-\втnОі'СНІ .ІІаршруІи зв'язу-

овочюш,

моло-

Багато

1\0:11, \І'Яt:О~І Та ]НШИ\11! НОВОСе.1іВ СВОЄЮ СV~І.1іН­ сl.1ьськогосподарсь ким 11 ною працею здобу.,j'ІІ вв­ нродунта:~ш. ~' господарствах р.айону є гостра потреба в робітнИІ;ах рІзних <:nеціа.'Іьностей. Щорічно в п.'Іаново~ІУ поряд!\у 2 різних об.1астей Радянсьногn Сою:зу в ра,1госnи РСІ· ііон~· ТІРІІЇёІіJіІ\аЮТh Н<ІВ()СЄ.1И. За nrт~HH! Ч<ЧІІр!і

соJ\ий авторюст у но.lЄІ\ пrвах. Так, ветшою шa­ нпю користуються січ'ї пересе.1снuів з Київщнш1 Єфпменна, І\уцаr:а. ;{ааю!іа, Чорного та інші. Згідно а постаІt()НоІо 1'<~,\ІІ :\1іністрія С'РС[' яі:І :·!\ ТJ·,~р.Н;І 197:! l'"fi\' П" рРСЄlеНПЧ'1 НаJ~І<<ІІ,С"

роки

ві;щоsІдні

з

Ниївської

о6.1асті

n1.1ьrи.

На

"ЗабуJІи" про

nисує сіно та соло~1у.

У відповІдь на та1:у. турботу хочеться прац;"­

-

в-атн

ще

-

nращє.

р,.,:з.

nовіла доярка Г. І. Тер­ .1юк. Я 1 мо! nодруги по роботІ І нада.1! нарощуватю.Іе\Іо

ність

продупtт-

тварин,

іі\ІПІНІемо

строго

за

сте-

режюІJ.\І

годів.1І

їх,

ТІІ'ІІОІося

розпорядr;у

дотрюІува-

Тваринннr;н

дня.

радгос~у

f;>>

<•Вс:нн;оди .\І ер с ь ни

внкорист ат н

мож.1•1в!

бити

все

ре:Jерви,

зро­

необхі,ще

.11я

~·спішноrn проведення ~r!в.1! худоnн.

заяву

(kь уж@' бlльше nів­ рону

ми.

динку

мешканні

NQ 4

ло

Б~','!FІШ

Іfапаніна,

не

ДИВИТИСЯ:

Т€ЛЄПЄРЄ,\ЗЧ[

через

на

те,

що

антена

під

час

мо;~;с~tо 1\О.'ІСІ\ТІІFІ

пошно,1;Есна

бурІ.

разово

Heo.lHI)

зверта.1нсл

Б

будинноуп ра в л ін н я

ЖНК тресту ~пrю:~пРх· монтаж-2~> з прпхан нАм ВІдрЄ'~ІОНТУFІаТИ їJ. тільки ченає~10 1 цосt. З усього виднn, пра цІ1ЗНІf'нам будинкоуправ­ JІІння байдуже, що :Іtайже сотня мсшf;ан ців не має з~ІОІ'ІІ 1JО.1іІ та

ВІІ.тися

телеперсдачі

з

якісним зображєннп.>І~ Цей nринлад яcr;paRo поназує .1ення

<~<YRilЖHe'> ста FІ·

до

заяв

трудя­

щих.

МешканцІ будІІнку вулиці Папані­

::ш·

N.o 4 иа.

Н. ГАМАЛІП.

------------

ІІри~Іорський край!

в

на.

POJIO'JifX :;OJ(':Jb,

що­

nІ.1огра:vІів

ко~rб!но)нІу, видає зерно; тюr, хто .\Іає в особистих господарствах 1-(Орів, ви­

nри-

беруть антнвну участь у радгосnному виробництві.

НИХ

ста­

П)НЩСОНТ<1.

co.1i,1Hl

цтвІ. Овочево-моло•mого напрЯ.\ІКУ радгоспи ор-

в краю !ІСОСЯЖ·

50

по

Rci

з.1астьсп

.1Е';tШІІХ 1>у.1ьтурно-побуто· внх ~·:~JoR JН'рсселенuюІ ;/ краю,

вlдпускаt>

м:сяцл

r;о

бr;шечсні підсобне

Партизансьн.

ГОСТРИП СИГНАЛ

&ароб!тноІ nла­

nо,1арство

прагнуть

Ра.дrоспн спєціа:Jі;;уютьl'Я: на nєвно~ІУ виробни-

!\а і

8

ферми господарства ви­ їжджає автонр.юшиця, ре­ гулярно вІдвідують тна­ рнннинів 1 сІльсьн! нульт­ аrшійці. Тварюшrшам гос­

Ч.'ІСШІ брt!гадн вбо.1Іва­ ютr, :;il яr;ість нироб.lюва­ нnї r1 родуr;ції. Все :~ю.-ю­

го пютодарства Даленоrо С\r:'дУ. вро створення на-

народно-

по

'іа 1БаІ!ів'1а прі:ннІІІtС ЯК•.JЇ на Дош1:у поша­

Тср.lІОІ\. :;аІІесенс ни

Tp~',lORO­

ють ус! населенІ району ~ мІстами

fJOJBI!ТO!i

'ІІ­

сти~1у.1ів.

Неодноразово

I!JH!:JOHi

рпд

Радя:нськнJ:! УРЯІІ постійно піІ<пується про все-

б1чннй

nуннтя Наход-

ву. Перє~южця~І вручd· ються перєхідні червочІ вюmе.ш. ;{.1Я :заохочення

.,а

Jinp\liR

винористnвуємо

гncпO,ldPCT·

яr;і

стосуєн,ся

Серед

ХуНКа\ІИ,

по

кор~Іів.

тонн

1\ОР!":tе­

СОЦ\а.lіСТІІЧНОГО

3~1агання

це

nрацю

тонн

~ІОіtіСЦЬ

ттере·

дачі

~ІаJ;си~Іально

тисяча

визначається

чергу

гаються

t:іна,

сянь

до

ГРИІІАП, слюсар.

дей. ЗгІдно а графІком на

\TY супернІщтві Ніна Ва­ сн.1іRІІа l\Інронець, Варвара Я Ііі в на Гсрасн.\rенІіо,

.1егШІ!ТИ

тисячі

М.

ОГJІ.ІІДВS 2б

ти доярон та скотарІв. БажгнІ наслідки да6 і nостійна турбота про лю­

їх внтрачання;v~. На r~;a.lь, на фер\1! ще чюІа.lо про­ цесів ДОВОДИТЬСЯ ВН!\ОІІу­ RаТИ вручну. -В першу

сило­

пІвтори

r;о-

с;го,lову­

тонн

су,

го-

вісім

нішньюту воно. набага­ то нраще лише на від­ ділну і~Іен! ЛенІна у тран­ шеї занладено 8,5 тися'!! кунурудз:шого

до-

дів.1і. Зараз даємо r;оро­ вюІ no 25 н!.1огра~І!в с>Ілосу,

Ue

Фото В. БондареикL

продуктів.

строго

;нн;гуни

ного виріmРнн я!

ЗМАГАННЯ

rосподарсь~«и.

мор<>:ш,

_мРд~_естри ТаУсІІ __!!_а_ІІ~ВНІІ_ _ІІет·

nep

НАРОЩУЮЧИ ПРОАУКТИВНІСТЬ Нолектив бригади

R:харять

·---------------------------

--------.~···-----------------

КОЛЕКТИВИ

ськнх

po:~ifJpa 1ft

СТІНу, ЩОО ВТЯГНУТІ1 .1;1ЗЄЛЬ. ЙnГО Та!Ш RCT<1H'1~,1· ли 11 Іншому прюІlщенні, а у вануумній І Л'1СІ ry. ляє вітер, вlнна не :засн 1Є· нІ, 1 на пднщту навіть не­ має ра:.~и. А Я!\ тільr!И можуть виtітн ::~ ладv. ПИТ::!НЧЯ П()ТреВує нerart.

І!_~_!?~!~·. Петренко.

юr

якості

nро­

пікдування _ ~~--~~~~.!'~

no

і

змаrан­

Тварин-

сприймають

.=_ЗQ_!'!дВІJЧ:_Ва'!!:В~- ---···-- · -

держІнсnектор

за

ники з вдячнlстю

Г. ЗЕМЛЯНИUЬІШFі,

органІзовано

також

профілакторій.

--·-~--------------------~----

сортом.

вони

не

ти­

nрацює

:ч:ю·

тІльки

~р'І'ІІ

раJ!Г_ОС_ІІ]_ імен! __ щ_ор~~- ~~;обре

продук­

П<JВІJНН!

молочнотоварнlІt -~-----------

заnрудн"­

ОХО.lОДіtіУЮТЬ.

не забезnеченІ необхідними М:l­ теріа.'І.1~Іи та Інструментом. Тут

роху

На

визначається

/'інти все д.1я: тпго, щоб прпл<~ва­

Основнnю

те,

Не

ня ваr;уу~іної,

Отr~;е. нрі ВНІІІ\ІІ ра.1гос.пІІІ «іНсрд!БСЬЮ!Й>>, \\ІРІ!\ І\1\чуріН:J, ~ Ве.'!икодюІєрсьнніі ~, n.1e ~тпт~­

rоспn-

розпnря

дня:.

nьoro

цію

не

щ'хані'Іну

на

тварин.

.!\~ І 2. Ще мlсянь Т(}\Іу, КnЛН MOHTVR2ЛH об~аJІІЗН•

.

тару

позначилося

На мо.1ОЧНОТ()Мрн!Іt ферм! радгосnу "!\раси­ лІвський• працюю с.1юса· рем б.1н.1ько 20 ооків. Обслуговую норівннк

молоко

загальну

зІвтоsп -стій­

дуктивностІ

одержа­

ється

не

гу.

дп

nри­

лового !<І~р!щу УТРИ'\оІіШН.ІІ худоби, а це, в свnю чер­

нема

машинного доїння r;oplв. Зокре­ ~Іа, не здоюються онре~то перші

дn

РОЗПОВІДАЄМО ПРО

хворювання

неза::ІСJ·

nІдготов.1ені

у

також

очr1щаються:

прово:.яться:

час­

10

«Жерд!в­

«Великодимерсьний •.

господарствІ

вільно

спецІальшrх примІщень длJІІ зберІгання доїльних апаратів. В пле~штахозаводі « Рудня• не дослІдікуються корови на за­

перед-

стану,

радгоспах

му

міщення:

годІвницІ та автопоїтт. не ми­ ються віІmа та дверІ, не зніма­

назва·

пьпrп

13

якого

а

«Жерд!всьний»

8ер~ прикро про Іtt rо110рити. Але фа!-(т за.1и­ шається фактом. У нашп.

У

В окре\ІИХ господарствах ра­ йону не внr;тrуються правила

недоодержа.l:f

вІдпо!ІІднf\ 21. lї, сяч карбованцІв.

радгосп!

ІменІ МІчуріна, племптахозаво­ д! «РудНЯ'> nр\м МИТТЯ ДОЇ.1Ь­ НІІХ апаратів н\янІ роботи не

через

Нf'сnртnнюІ

Ні

-~

втрат,

Саме

!!

Проте

Ве.'!ино;щмер-

<<

пови­

санІтарн•ій

санітарного

ський»,

сь!іиіі•>. і.'ІІЕ'ІІІ Мічуріпа ~~a:ro :VІJ<ІГИ ПрІІді.lЯЮТЬ Я!\ОСТ! ВИ· робтованої продуІщії, що при­

реалІзаuію на

розnорядком

ппх.

..,іfіер,lіВ<'ЬІШЙ».

тиждень

день,

.1ежного

пле\штахоза водІ ТаІ\ОЖ радГОСП.-\Х

а

на

nроводитися

бачено nровести цІлий комплекс робІт no наведенню на-

центів мо.1она. Проте в

«Pvдf!n»,

раз

нен

водопровІд.

•.цариJІ• 110р88И

ЗІІ ЧИСТОТ)' ІІІ.Кр1ТІЛЄ'НОЇ &а RИМИ худоби.

радгоспу

продали дРРЖаві

понад

са­

пІдлога,

І'!!В,СЬНИЙ'>, \\ІЄНІ Доnучаєва. Іме­ сортrщ

я:к!

nеревірки

••

І

.neu

тованІ

<<П:юсхівськнй:о., І\ІенІ Щорса, .-І' нан іВСЬ!\И Й'>, .-ЗорЯ'>, .-Літ­ filpoвa. як!

ІнспекціХ,

робо"ІlІх

На я:ні<:'І'Ь молока !!ПЛН!!d8 також незадові.1ьна пІдготовна ферм до зюш. Так, у радгосп! ІменІ МІчуріна !! тваринниuь­ них примІщеннях не вІдремоп­

Щоправда. частина радгоспів усnішно справилась Із завдап­ ням ПО реалізації ВНСО!іОЯКІСН')Ї .nродуІЩії. Серєл них радгоспи

першим

nроводили

стаи

нІтарних умов виробництва мо­ лока. !!КаJували нерІвникам І зооветспецІалІс'rам господарств на виявленІ недолІки. Але захо­ дів поки що там не вжито. Ось, напринлад, на фермах кожного

За десять мІсяців ц. р. госnо­ дарства раїюну продали держа­

Н!

заrотІ'l!€.'І!:ІНОЇ

часто

ІШ·

сока! яностІ. Отже, nершочер­ говим завданням радгоолів по­

Л(1ВноцінностІ.

иtтар!ІМ'й

Пра.ціІІВJІ.КJІІ peJtoRНol JІержu­

го-

.'ІОВУ

сі!І·!'ї

внn.1ачуєтьс~

<Іднпра:mRа

гr,юШОВіІ

JOПn-

~Тl)J<J R Р"31Іірі і'\оRаІщік І по

~оо r:<Jp· 7.1 кар6<1R<ІН!(Ів на к'ожного її члс-

харчування.

Сf'.'!ЄІІІ!і

cП.lilTH і·hкnго

ВJІІ!.'Іачуf:ться

піс.1я

селенІtіs

через

псрі:-сс.їРІІНЯ.

І

Н<1р-

ne;>c-

перевс:Jсннп

Пере­

ЗВі.'ІЬНЯЮТЬ<'Я

Бід

сі:Jьськогnспnдар пnдатку строно~І

1;а Н років.

Зберігається

Др)та ІJ().ЮВІ!На пС1йm1рlк

тами

І ІІі й стаж ,.\1она,

безперерв

роботи

янщо

перерва

прахуRання часу

бе:з

переїз1у

ІІС ПС[JЕ'13ІІТЦуRа.1а \Ііслцп. Надається

за тієї

ОДНОГО

праRо

одер­

прода.юn

кожній сІ\(ї по соб!варТ()СТ! 300 ні.1оrрюrів зер­ на.

ДозІЮ.,яється повне або •1астнове

надання

відПУС­

ток, але не бі.lЬІШ'. яr; '.за три

роnи.

ВартІсть

про­

:і:JДу до місця внr:ор>Іпан­ ня відпустна О,\ІІН ра3 за три

роки

рахунок

оn.1ачується

за

радгоспу.

~rаrїна до 2 тонн на родину. Постановпю г·а:хн Мін!~ стрІR СГСР віл 28 черв. ня 1977 рону NQ 555 під-

безноштовно па­ .IIIRO: 10 нубіЧНИХ/ метрів .lPOB або з ТОШІІІ БУГіЛЛЯ •Іротяго'І! рону на кожні :.21 нrзадратні ме:rри жнт­

!ІІ'ре.'!!к

пересетпнся

у

RІІЩІІ.'ІІІСЯ

·юної

лrу

господарст­

роз~Ііри

r;редн-

;І;увапІ

господарства

nлощІ.

Янщо

вона

тів на будівництво будинІ;ія. З цією ~1етою відпvсJіається 12 ТІ!СЯЧ Карбо1\<JІЩіR, З ЯІ\ИХ держава ІІ.lЗТИТЬ 5 ТІіСЛ'!, ГОСІЮ· JapCTЯO 5 І сі~1·я псресе.1е1щів -· 2 тисячІ

бі:rьша. то додашово ви­ .1і:Іяєтьсл на ко;ннпй нвад­ раТНІІЙ \ІЄТ[J ПО 0,1 нубі•І!!ОГО \ІЄТра ;jpOR абn 0.J !IJI!IIIl яугі.l.lЯ. В HBa)JHIрах :~ цєнтра,'ІЬfІЮ! оп:-1~ .1сннюr п.1атv за його f\;)

сятн po!iiR. Гадгосшr від пусr;:1ють нormcє.l<t\1 наІ·іннп д.rтн rtоса:JІ\ІІ та c:nіїІІ. :rпІІ<>\lсННІоТІ. ІІІ''І.1І'іі1 r:r

ра;JГосп. За с.lснтросщ'ргію. RіІ· І-;орІtСТ<іНУ на по(),·тові н:­ · 1:. т;річ :rRІ!Г\'ІІОВnї. pd.l

карбояанців протяго~І де-

]С<\І:іІІІНі\ ltf-CІ. на

~P.:lf'''н

r;:jl;r1.h-

nерших

1;1

ІПН

-'3~rlt' ~!!ГЧ_\-1-ГІТЬ порах

пpo;ryr;.

РІІст~·вання бепе на себе

1.,,,,1

пІІ.lн'ІІ'f

cr.lt\ pJ-

х~·н(ІЕ

Проrяго;v~

Це далеко

не

пІльг

ІІєреселенціR. лоряДJ;у

в

повний

д.1я

п.1аІюво­

nа При:~шрсьного нраю необхіюrо звернушся ;а .10ВіДF\а\ІІІ і офор:ІІ.lСННR.\1 ,\01\J':VІСНТіА у nрояарське \ІісьІ;с ві.1ді.Jеннл по пра­ l\СВлашr~·яанню

,·ою:

:\І.

:ю.1,

Rров:-1рн,

Зі!

ро !і іВ

~JРЄ·

про\!RУ·

рс:~rонтr:о-.\ІСхані•шr:іt

J<JBOД.

'М. АНТИПОВ, завідуючий БроварсьЮfМ МіСЬЮВ! ВЇДДЇ.1('НІ/fІ~І об.~асногп бюро па праuев,1ашт;уванню

;:JBOX

сІмей

Бан.;аючю!

седеннл,

на­


' стор.

*

28 .І!истоnада 19~1 року

'НОВЕ

ДО ЧИТАЧІВ І

ДЛЯ ДВОХ mснч канадських ро­ б!тни"Нів Із завсnів но'-'!nан!ї «Ка­ над!ен Ад'-'Іірал t\орпорейшн• у пров!нпІУ ОнтRрІо перший тюк­ день

:тистопада

6пчим

"нового життя"

дІслапа

ї~У

підпрrІ~~'тств;~

три

п;:цІння

! нші ня,

ЯНІ

НЯ

БС·[Х

ЛкІ

рубрИRи І

надруковані

те, ~~­

рі:>Е~

те.1f>R1::~ори

---------------

та

кr>ристv-ва н­

f(О:ІІП21І!Я.

І;\'П; RС.lЬНОЇ

,С\3НИ\ІІf,

П<t:ІІН·

:JН?.ЧНН\1

СПрО~ІО-к­

Rt.!КІІН\'ТІ

якнх

!!Rб.lmv.;~•.п,cя

:JI') чі ''Ь­ t\она І rтанr'R'НЬ R.Я nr.:нiE'HT::l ~'.1 зага.1ьної r;І.;тьL:•)rті r"nпчої rн.111 " «Хворооа~. ттсп ура:ш1а ~l{aнaJif'H :\.1ч 1 rа.1 Т-\оnгюрейшн•,

1

С'Кnрnч~·пьrя. стають

J{<'ІН3;JСЬН"Ї вироі'JНJ!Т!ТR{) pi:J..rr

В\'ТЬ тепер 11нжче яід пфІr:ійнr1У <,че·<t;! Ci'.lHI)CTi». приІ'Jанrнься ше

rт~кт;1чнп

Г~.1'.':>РЙ

ПрОШІС.l()ВОСТі:

.1981 році, ва~1 и::~йбільше запам'яталися?

п.1я

f!l\1і••нпї програщ1 Рrі\rа'ІЯ .10 :~() :І!і.lЬЙ:JНіВ 3\ІЕ'р:!К:іНЦіВ, ЯКі :~·::т-

тrrтrp

ПРОR!.1!'!НХ

:JАі.lЬНеННЯ

\!<'IC'Ofll

пr>всяr>:rРнннм

ЗО

явище:-.~.

мІю!

МатерІали яких сторінок, рубрни ви И(). стійно читаєте: «Партійне життю~, «Радяз­ ське будівництво», «Тваринництво --- ~·дариmt

авт()р:у.

~.1<!Й!ЮЮ

тетних ~~Хі.1Н!ІХ rгтепіа.lістів, RCT\'· пи,lа R rч:;r\' катастрс>ф ччпrп сr;з.

ТС'Ч\',

-

HH~~

2.

<< Комсомольськнй телетайп•. «Читач газ~~::rа --- чиr~ч>~>, <<Новини», <•Слідами н:t­

потрібно

для

змІстовиішоrо

вашу

думку,

висвІтдеюІя:

:>.а

ви:танн::t'\1

RИС1''FЮЧ

журн~.1у

цих

питань?

;1\тЄ'р:;кансьr;оrо

"Ньюс~·їк ~,

Штати СПJА

ШRH;JH()

конt:тап·є

,.

Екпночн;а

а \ТЄР 1 fr>анrьких

npraн

д!.їОАИХ. Кі.1 л;~·рна.l <• F;i.1H('C ~:ЇН ~. ФаІ>ТН. 3 ЯНИ\1И ШП.1f.!Я CTHr>1!· ЮТЬСЯ СЬПГОJН[ х.1инають у них

Чи задовоАЬН.ІІЮ!Ь вас тематичні crop!н­ trn, р~·брнии, які веде газета? Що буJІО иевда­

3.

н\сть

тrм?

у

США.

У жvрна 1'/

JHI.

c.lnRa,liІ

тnивоrи '1 на~іть

це' не дпвнп.

ЧетRеrтнІі

р\ть:~-1!1 Пі;:tПрНЄ.\ІСТВ, за офІцІЙНИМИ

НАСТУП

їxf1l

rнoHJ\1i'iH:V'

v~'ЯJV

6\'.10

CІ)lt;C1,-.rьнt

про­

а'<Іrриr;ансьr>nїо

ск.1адено

в

інтєреС'!Х

рейрахонана

на

зрост;ш;оя

бе.1р<,fііття. Це ;;;!зчаs директар a.1.1tiH істра ти нно-бю :-1:fic; ного ~·пр з В· .1іння ClllA ,'l. Стоr;чєн, ІІІ'> БИ· Е.1икя.::о у Взr;rінгтr)чі чима,ттtt сr;анда,1. АJже Rюнан;.;я Д. Стон­ \:єна п iJ:rивar, \1::\СИ ,. вогонь не­

r>Oi!i"H

за.1ово.1ення

щих.

які

ачернr;аясьних

внстптають

TDVJ~

ПJ)()ТJІ

«ОЗJО·

рzж1ення ексніо"ік~"' CIIJA за їх пс>.1іrиr;и Рейгана, яна св:т JO ЯJЕ'РНОЇ ВіЙНИ.

рог>J бірж пратr!. rтраіЕ;~ають. не> 1'\Наючн. ян прого,1унатн себе 1

ачеринанців

рахунnк,

Усе

прzнн

авантюристичної

бі,lЬШ

снення

я

штовхае

6e::JCY\1H~BHH'-'!

ст;н:

внсновоЕ:

нa(if'i:mmч!

гантсьної

р<жІв

.5

програш;

ІJЛ111 зJШ­

впєнних

;і. В>!­

трат у cy'vii 1 ..5 трт~ьй()на по.1арів обеонеться да •.,ьшн~І скr,!И'і€ННЯ'& програч

допочопr

С.ОЦі3.1ЬН(')Г0

го

безрпбітннч,

СТР3ХУ!ЧJНІ1Я,

обс:угов~·вання,

лlвництFа,

;:!ах1,1Ноєяропейсьних.

~ІеJИЧНQ•

жнт.1овnга

;:rа.1ьшн.ІІ

бу-

наrт::r:о~!

на

життєвий рівень 1 щ>ава TPYJI'I· щих. Це 6~·.:re п'ятиріччR б~'зробіт­ тя ~ ;ри:унІя .1.1я десятків мі.1ІЬЙ?­

пеrеmияають тепер r;раїзи ЄRропи, a'tepикar~cnк.rf\ ж~·рна 1 «ТаЙ\!» Нй3В3 R "ЧУ'-'! ОЮ бr.зр()біття~. При ньn\Іу nп,nnвича .. :ЗаЧ~'\І.'іЕ'НИХ'> ~aX!;JЧnf:вp.:JГI<?ЙU\8 ~.rо.1одь віН:ї'\1 д<> 25 рnнів.

'-'!lся;Іь

Тан,

нинішнього

.1Ю­

крпін;;х

3ССТН

та

гр:вту

JП\10

3ахі.1Н()Ї

підряд :; r;ра:н1 спnстєрІгаєть,~я скороСJечня янробющтна. За я,}­

Матеріади .я:Rої проблематим ви хотt.ПІ б знайти на сrоріик.ах газети у 1982 році? Яких пуб.'Іікацій і яких жанрів ще бракує а

4.

а

A:t·

нсрхівки" ве.:ІИКОГО капі та.!у І cs:-

Tr. raa

:JHrвipN:ь. І

ха;~ЯЯ\І

тrудя_~1:,;-rх

заRоюванан.

XT•l

~;

та ПР')­

с.1ьози

hапіта.ї:стrІЧН:Іх

;(,.)Пl)\~3 гає

.lЮ,ЩНОЮ».

йстів · -

<<Taй:vr•. naH\'F- ?.ПІС>rфrріі ~а\Ііrлан­

ня

пrесн

т;рокrцк:я•rі

у

иравя

ТRС\О\І~' rтаноянщ! nерrбІ'Ва:<-,rь rьоrо.1н\ 2·1 чі.1ьйпнн тру.1ящих ,, nрпя:дннх капіта.:тtстичних нраї­ нах. V TQ~IV ЧИС.lі ПnHa;l Р мі.lЬ·

3\!E'p!ІK3Hlli. R+ страх і неяпевнr-

:Jантрашнnпчу

;:rй:.

С'>т'ю. RПа.1<1ЮТЬ V ВІJ'І3Й, f!fii'Й НЄ· piJKO Rf'Jf' ~n пснхічннх .1i!xFnpю­ I'RЧh, J() rаv:nг~·бств. Тн:11 'Jaco~t у

F<HH:J».

!{()ТНТЬСЯ

весн~'

«Тай,!•

!!а'<t;КП. пnот:пrі11 ІіагаТhох :~rricян 1 R чar:Jo nіїб•;р.а'{)ТЬ У• т:nшу;:Rх ро<і')ТИ П:J­

Сnо,1~'ч~·!І

r

Ачrр:нт.

Нн

що

.-,,н·анк

приВОJУ <<чу:ІНІ бе:Jро<Jіття''· те наявнісrь аtнІії <•:Jаі!внх

Н(' :JіІ:зная таr>оТ Л"'1!. \'Г,;'і!ТИ cnljj СТі!Н .ltOJf'Й. f!X:

ду. Еn'цєr;трГJ\1 еІ;rнтnч!чн()гn та;t­ фуну, Щ() !iRC'~'R3(.Tf>ё:1, ~а ofipa.1-

фрон~.

mих ви~-туnів» і Інші. Що, на

яу,-оrо.

\!і.:ьйонія.

сназатн,

буржуа:знl

.lІ!Rають

;х<>сятий nrацюючнй nn на Й\1\' а\те­ рнr:анепь ~нnяу-таки .111 оф!uі1нюш. ;"Іанюкєни'ш даними, бу;:е

Ханад2 -- ()JHa '~ прr1я'дннх нр.'!­ капіта.1істнчн()го rяІту, ек.->н•·

\нш;

І;']~. У pr:;~·.lnTEІTi :JJ!i\r·JirншІ ЄІ\0·

r;р:1їн!.

хара~;терна

Тр.м:!.

\ІІ.'ТЬ~ОН!

\ !'iY.liRe.":ЬV.iЙ ЩI0\1HC.ll1 R<JCTi. ;3а ()('Т<JННі JRi\ DOJ.ili 66fi ТИСЯ'! ЯRTn­ "')()j -;r-6у;r 1 RІіІінін ятратн ·:и рJбrн•;. Нє :·се:Іяс на;rій І HJ82 рік. Ч?J;:~roтh, irto нlєї 1rо.1и ()є.) r()бо:и 1)\'Jf' \!і.'!hНІЖ -:-'."ihKH /')\',1іІ'Е.1ЬЧН-

ІIO)'nr!l

<111

8.~

!\, 3 ;'j ~І' 1ЬЙОН1В ~<'ІЙНЯТі .1И· п:r ЧСІС1І;r,рl. Най:шR•тніІШІіі спз.1 С'10СТС'ріГ3ЄТhСЯ В 3RTO:IIOUi.lnH'ii

Н2СЄ.1Е'ННЯ.

Робітники,

Пf'()І'('\уяІІЄ

ч~ 1 Иі

('!{').

ТТJ;JJ:!'Щ<.:\ІПR, ::nпоRНЯТЬ 3П\ІіЮ f(i\ !'!n.1ChH!IX <:Іаі\sНХ ,,іОJЄЙ~. КЇ1h­

~апитання:

матеріатt.

ня

R!іК.'JИК<Ше

)'nЧf'ННЯ\,.

НОСТі

про

трнRа.1оrо

RliПYCK3f.

[і.')ПНТ\'

nросича

1.

пnпиту

на­

ко~шанїі

Причнн3

тnв<І рн

Е:сть

такі

пов!доч.1ення

СВІТ КАПІТАЛУ: • трагедІя безробітних

DO·

останнІ'У.

А:tчініrтрап1я

що

KCJІ роботи нRшої п<Jртії." всього раJян,·ькоrо народу ПО pea ..·J:;,auiї історнЧНІіХ r:шєнь XXVI з'їздv J-;JIPC. п1анlR нn~ої rт'ятІІрічкн, рОКІі\1 60-річчя ~ тволення СРСР. За Jпброю трал­ ЦІЄЮ, Рf'.1іНЩіЯ :>RерР<'Н.СЯ :І'' R3C, ШCIHnRH\ читачі. ::< про-.;а ння" :и.'1 і:І>пися JУ'1Ка\ІИ пр j те, яr;ою 6 ЕІ~ х·ні:•!~ ба·пн~е rе.:<єт:v ~наве життя·> s наст І'ПН')М:V ронІ. B.JCЛ•)R,ryeнl !'11\!И nобаЖаННЯ, ПП[J3.1И, З3\'R2Ж€ННЯ '\ПП~'-'!ОЖ~'ТЬ nс.1іпшити з~Іісr і офорч.1еяня га.зети. Отж<', на

став

тижнеv..

Нf'НR<~ються.

Дорог! товариші' Небагато часу аа.'Іиmи.'ІОСі! до завершення 1981 року, першого Р<ЖУ OJ~'­ нa;Juяroї п'ятирічки. 1982-й буJе JРУГЮ~ PCJ-

віJлnвісти

ЖИТТJІ

нів а:ІіеринаюrіR.

Т. КУДРЛВЦЕВА. (ТАРС).

raзeri?

УЧ.tСНИКАМ ОПОРУ ПРПfВНЧУЄТЬСJІ Про гІдну подиву Дf).1JIO росІйської жінки Є,mза­ вети Кузьміної-Караваєвої, аюивної учасницІ анти­

Лкі годовиі питання із життя м!ста, ра­ йону ви хотіJІИ б запропои~·вати д.'Ія обгово. рення на сторіннах газети? Про JJЮдей ввнх професій газета пише мало?

5.

фашистської боротьбИ у ~ранції, розповість · Іілмt

«Мадам мер Марі~. Зйомки iioro на старовинних вулицях Львова веде група нІнематоrрафістів ст,r­ дІї <• Мосфі.lЬМ». Режисер фільму народний ар.

тист РРФСР Сергій Колосон. Годовну ро.іlь вюшнуЕІ народна

6. ЛкІ пробаеми з господарського чи куJІ&­ турноrо життя, на ваш поr.'Іяд. сьогоднІ най­ більш актj·альні в газеті?

1

артистна

СРСР

.Пюдмида

Касаткіна.

Н11 знімку: кадр з фільму. На передньо~1у ПJ'!It· Rl: в ро.'ІІ Єлизавети Кузьміної-Караваєвої -- на­ родна

артистка

СРСР

wотребуютІо постійної уваги

Людмнда Касаткіна, Фото Б. Криштула. (Фптохrю:ііІ:а РАТАУ!

Редантор Є. ФЕДЯй, ПРОГРАМА

КИl\1 l'ilf ВИ ХОТіЛИ ПОЗНВЙО'\ІНТИСЯ Ra сторінках газети. подискут~·вати? Назвіть ма­

7. 3

теріад року, який викликав

у вас

1n.oo lO.~S

-\ктуа.1ьна

Ме-,'І,жнуtІ»,

роздуми.

УТ

бок

c:Jle~~'Jf

Ба~1етна

вистJІ­

ІНІ.

noHEД!JIOK.

Лк! нові

8.

форми

ВИК{}ристаиня:

листів

ПРnГРАМА

можна застосувати в газеті? Чи задовольняв вас Існуюча форма подачі листів?

!.O<t 8.40 9.0;;

ЦТ

g,.1Q

КІІn·

Буди.•ьиио. С.1у ж у

«По

:н•.

-----------·------------------· 10.

11.

ВашІ

професія. ве

прізвище,

ім'я.

СкІдьки років

по

батьковІ,

Сою-

в!к,

кіо..:к.

rе . 1ефі.аhм

<•Аю:ета

1,1~.2;

Концrrт

фоні•онnrо ВР.

t5 ..t;.J.

До

Наша

нпї

~Р•~стру

J:

адреса

телефони:

k.н:fi

tttA'f&

Фf' 11f'P3TJ4R"

І0Іос:иая0

pёcn)-·б.'1iJІ:Jt.

ПJHЧPti­

ауІІ. Ниівсьна,

Броварська друкарня

154.

Кнївськоrо

ІКМТТІ

.. ІРСТІа,

ioi:fHnnnдnf)nж.eR.

:!{!,Ц Х. · І;,,анкп.

Концерт

арф" і к.,авесина. :н.оо «Час•. 21.:~:; Чемпіпн;Іт свІту ТJ.tnнnї r·!мнастики.

ТІ! Л І! ФОНИ:

м. SРОВАРИ,

.. На

Jl..lЯ

t""op-

1

Фtна.1

10-3-82;

ІІ",повtда.1ЬRОГО

кореспондента

тн!»,

Пп

neді­

« Rесе.1к<Р. lV НИА фE'CTІtRa.lh

tirk.ct.кий

фестиваль•.

(Лі­

КІА

СІІН».

тина

Тt.н~вистава..

в

бaraтtJ ..

І&<•.

HhnІ rн.

А

ВСО

Бенін.

н~(tіnна.,ьноfо ан~ Народної РеспублІ­

,\\аМІ1Н:t

Лд.rесн

шкn.1а.

мn.1пди".

rяітf.

\' ·

-"''3-Ау чарtв-

:18\'1\И »,

21.(}0 .:Ча(•. :?1 •.1.; Лnк. тr.1Рфі.1ьч с:П" 3a.11a_tt Дrржа Rtl'n'l Трtть~ко-вс:ь· кn'і

UI'O

crttlп.

ra.1Pf1eЇ». \ 1 C81Tf.

СЬfН"ОJІ.Ні

' 1'!,0.'}

' бн.етllCKA

'?2.:?fl Рn~а.нrи 'rпсійrькю' ком·· пn:нппрія v ииr.онанн1 f, Не­

JN.JIO

(фnrнІІІа.

ПРОГРЛМд УТ ІО.ІЮ Акт,а.1ьн~ камера.

,жі\.,ьrіrіс•. 2 т;:~;і:tм. Гра<

Jl.

СиН1ІtВ

стrренk.а.

1~.1n « rtrprмn,.щl•. КJІу!І тn_JНІХ llfiY.1iЯ. Ве·~ірня казка..

фрои­

tn.:н Лnбrmrn

19A.l

20.no

Спортивна

p~дRK'rOpa, ІІАдІ.1у

І>аАІочоменна

м. Бровари, вуд, Київська,

154.

програма.

ІІАдІ.,у

вapтltRorn

СІJІЬСhКОГО

19·3-18;

rееnоІІ.U.ІJІів

І(у-

РІ"-М l."'opoe'R, •Щит м!rта•.

!l.n.)

ФІ."'ч

12.35

НовІ тяпри пn1итnрін.

КоЧ\.1\·ннстичt>~f\ОЙ rorю.1('h()rn

СflветоА

напо.1нnrх

1\и'!вс;.;сА

о6 ...1асти.

Друк високий. Обсаr

1

кочпоJиторамв JІ.ІТИІ

про

Kf'HYf Ні'tнн~

го

друкований

паотии

Ук·

Dа~оняого

деnутатов

аркуш,

кра·,·ни

5

заслуж~ний симфо• npkecтp Укра"І'нсько.

те.1rбачення.

ПРОГРЛМЛ

9.00

І

НА

А•іатор.

радіо.

ОБЛАСТЬ

Про

пepmoro

pociЙCbf\OI"fJ JІЬОТЧ И Ка М. Єфімова. 9.3.;, І J5 Природо•наиство,

n..

h.~l.

;J

МІн.-тентt\n tllt"'~Jf ження. Передача 4.

9,.;.;

Bfl!.PO.ll.'"

10.!;.~ ТІ'nя .'Іенінська біблІотек:s. 11.2.:; Наукппо поnу.?tярниА фі.1ЬМ.

!2.40 1\. М~яковс•кнІІ . Пмм>t • Вом&имир ІJІJІ!Ч ,Jlенін•. ІР к."І. 12.1n АБВГд•nка. І.J. 10 Життя науки. 13 ..5.5 Б. .nаRреньов. СторІНІtІІ життя і т ворчостf. J4.4j Історія. R к,,, 1.';,1~ Зап\.1ЬНа бio::.nrlJІ. ~ vr. Іfі.О(І Пrнrtта « Tt.rr~npec-gлyбy~. І!JЛП .І\\іжнаrп11на панорама, ІQ,4.~ В•чІрня ка·1ка. 20.nn С1ужу Радянському С<Ж).

! 1.4n.

2~.оn·.час•.

21.35

и

Те,1е!!~/!Иt

че.мпіонів

зх!

,,ьві•ських ком ­

«Нпв~я жиJнr.• opraR 5со· B<IPCI\Orn ropoдcr;.or" KOMH1~Ttl raннt-.r.

s:a&f•

фу rбo.:Jy кочанду еДина­ мп• ( 1\иїв). 22.15 Ж. Бізе. •дr.,езІанка•. ВІІ•

Бенін .

Ії.!n 'І•чnіпнят СРСР бо.1\': Чn.loni•и.

е•кретарІ,

мІсцtвого

Рсс.пуб.-,іки

:ХХ\'1 КПРС v життq. ІQ.4.; Фі.1ьм-ба'.>ет «Ш

2.

1 ~.:Н) «АН\', ll.iRЧaт~!:t. 16.1.'\ Тt.,rфі.1ЬЧ «І n•

з

добранІч,

«'Іас».

Ch()'fi.''I.Hi 19.1.!і Рішrння

час~

На

20.111

"~"ама.

сдяnеч·

Зустрічі

наr.

«Десятира,о•І•.

·~.1s

·.'lnCT"~fR(hKИA.

камера.

«У буваЕ•.

не

J(иєва.

IR.~O Дn Дня nf'nrnlnШt;HRЯ F!e-· :1а:н•жності НДРП. l(iнnnpo~

cБa;uth­

ку.>~

19.40

КІнопро-

tlпротьби.

tfi.НO Тс:-.Ігфі~ІЬМИ 1\.ТВІ AiTelfl. 10.4~ Оr~rиндне нtАмnвіnне. . 11 СУП\"fНИК І(ЇНПІ'.,ЯlІ.t1Ч3.

12 ..1n Ф:

буднІ.

Зєбо»,

'11.fiO

17.flfl 17,.'\()

Між.нароJІ.·

тrюp•Іncrf.

дІJ)Га

19.110 ЛІ\туа~lьна 19.30 Те.1ефі.ІJьм

По

tfi.OO Рn.чювіл1 прn );\'дnжникfв. НароJІ.НІ<1Й художНик СРСР €. Б~.1ашnва: 16.:10 К\fіок світу 3 х.'І8.СИ'ІИОJ

1t ..,~nJ"OГf13M

нарnдної

юні музиkанти. ІR.:ЗО Фі.1ьМ-І\онцсрт «Моя І!О•

21 ..35

ки

ОБЛАСТЬ

9.:m

с ЧеtН11')..

націnна.лhнnr·о святе ЩJІН·о.ннпення Наро,'І.·

J\оннrrт самб.11<1

J\{)· тt.Ін·фі.1ьми:.

НА

.лfтrА

До Дня нпї

lакін•н"ННі

ПРОГІ'д.І\\Л

nроммсловостl дистІв І масовот р(Іботи. 19-4.:67,

~по,!іграфвндаву.

В

,1ОбflаНіІ.І,

оча.х».

І·рама.

15.:in

нn).

видах

реJІ.нтора

19·4-47;

«:\'країні\ :t.

·-

rпtіі.СІМ('Тражні

1.1, Т

нf'ту cniтv 1 футtіп."у: збіr­ на '1СП' 1fіірна СРСР. 1!~.4-1

nісні.

ван).

Ресn\·б:rіки

Лня

народні

~у.1ьтуrн

д/ІЯ

І4"і{І Сі.,.ські

1\aмt-p:ot.

prnиi

на

НОRІtНИ.

14.311

тииів Дніnrпін·тrюnсьчпї пб .. .1~сті. lрс:~н(.тяuія .J Па.'1аuу

f'rтраднn~смч-

.1 істи•.fнn·,·

""f'f"!ЧИ.Х бпрстоа.

255020,

~·h.р;tїнсьk.і Лктуа..1ьн;1

.іfемаева:.

наніона.,ьнnr·n

(:.n1~ta

-

читачівh.

17.:~.;

Сою·

t;Дf.:wa

:\\нкп.lи

майбутн••·

Іб.ОО Новини. Ні. НІ Срібний .!:НІІнnчок:. 16.30 1\онцерт естраднn-СР.!І!фонічиm о оркестру ~·країd ... СЬІ\.ОІ о тс.1rбачrння І радіо. 17.00 Вперrд. ор.1ятн! 17.30 Тс.1r.фі.1ьм «~' всього te.l'!a

18.00 Грdють

RіноподорожеА. з~кінчf'нні Новини.

мrдиннна.

f9.f}(l

ЦТ

че~Jh '·

ме.1пдії.

)'

.~ИСТОПАДА

10.311 1\.1) б

Ііа-річчя -':тRoJ"ІtJfHЯ 1\пнuерт ''"1\rтріо MlfCTЄ'JlТR j Х\ДО:оk:НЇ\: kOilf5(~

rwa. те.нч);tчення І0Іос~1авії. t6.4.i .\\;·;,ьтфі.lІоЧИ. 17.1.1 Міжнарплна пянорамtt_. 18.00 Riдбipкrrnt-~й Mt\T'1 чtм_njrІ~

r;у

« Пш.1яд

« RзрІІа.­

:toяr·a-kncн::e-.

І(rн.·мі(ІНіt

i:J ник.l\' «Кn!\нніrти•. 14.-1.0 Фі.rhм:конtн•рТ сО. (. Пушкін. • Рус.1ан і JІюдм:и~ .1а •.

ЖИТІЯ»?

Наша aJpeca: 2.55020, '-'! Бровари !\ИТ!!сьr;ої об.1асrі, ву,1. 1-їиївсьr;а. 154. р~да!Ш 1 ІІ газети ~ Нпве життя>> Пресюто зробити поміт­

16 ..)11

• ОJt.ина.

_\\у::~н•тчІі

14.Hfl дnк.

«Но­

Чекає}Jо відповід€1\ на наші заnитання.

.ЛiJHfltHi

СВі·

ниіі півень П.lіМУТІJоК•. !0.10 Грає Ф. Jlузаиов (віолnн­

лн;,ди.

Фі.1ьч

Фi ..lh:v!

9.0:j

19.~0 Jln СРСР.

Радянськn>І;І:.

тур(Іотн

--·---

передn:тачуєте

..

і

ді-н·й.

1fi.10

Кінож\рн~.'1.

t2.3ІJ · Ci.lьCbka ·І,з зп

Чи вчасно ви одержуєте газету?

----- - - - - ---------------- -

Радянсько!<)'

1t.no~ '-'-3дорпв'я•. 11 ..f,; « Ранковtt ш1шта.•.

12.1.;

Д.·111

ра-кр~Іrі:t.

'І.зс •. І ічнаокк•. •Хороший иапрІй•.

н·!

Просимо висловитися про якІсть худож­ иьо-по.'lіrрафічного оформдеиня газети,

9.

С€'.10

(<.,

цеnт.

10.011

H.-1:J 1."5.20

1\,~бn~о;

~ЛІ) <3: Ч<tс ». ~.40 Іїмн.нс1 нка.

11.!1.1 Пр<прам<І. .t.І~пулhс». 1.1.:15 C.liiK<i сrц.zt.атська.

ЛІІПОПдДА

?q

:ІІІ

ПІ'ОГРАМА

ДІ"j'}дТ!ІRН()Ї r•c(nyб.1ikи Юro­ C!rtRiї -- Дня JH'ctlyб.liки. НЕД!,1!1.

жу".ож­

!

ІіМІ10іt.'ТИfо~И;

ту J ~.1асичнnї боротьби. 21.00 «Ча~'О. 21.:>.~ Те.:rефі.1ьм с Пастка».

12.15 і1рщ-рама л.n нautnнa;tьнn­ rn ~.:вsпа Соціа.1істичнпї Фе ..

----------------·---- ----------

Інт..рб•ченwк

ньої

камера.

<.:. - Ба..1оtсаняи.

Фt.,ьм

Газета

cepe.1v.

•Зоя•.

ВИХОдИТЬ

у

п'ятницю

------

1ираж

Інде~с

12.160.

еІ&ТО!>О!І,

та

61 ~64.

За:vІ.

cyбorJ.

--

4962.

#189 1981  
#189 1981  
Advertisement