Page 1

Пленум міськкоJ\tу

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

.N.! 189 (4090) СЕРЕДА

Компартії У країни

26 ЛИСТОПАДА

1975 Ціна

2

р.

Компартії

25 листопада відбувся пленум міськко~у

авtтну

Украіни, на якому було затверджено

коn.

про роботу міськкому партії в звітному періоді

ГАЗЕТА

Пленум постановив nровести XXVI міської організації Компартії Украіни

ЗАСНОВАНА В

1935

роки.

-1975

року о

1975

РОЦІ

годині в будинку культури

9

доповjдь

за 1974

конференцію

29

листопада

заводу «Торг-

маш».

затверджено

Доnовідачем на конференції

тов.

секретаря міськкому Компартії України

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

перщш·о

Павлен­

ка Л. І.

Землю угноїш- 1 XXV З'ІЗДУ КП!~:- ГІДНУ ЗУСТРІЧ! •• урожаи ПОДВОІШ u

району уваrу

приділяють постійну підвищенню врожай­

сільськоrосdодарських несті культур, з року в рік одер-

жують все більше продукції посівних розширення без цьогорічного Навіть площ. :sасушливого літа будо виро­ щено непоганий урожай зер­ кормових

овочевих,

нових,

культур.

інших

наслідком це стало Все людей, праці самовідданої вико­

у

наполегшІВості

їх

XXIV з'їзду рішень нанні КПРС. Важливе значення в успіхів відіграє досягненні впровадження у виробництво аrро­

прогресивних

нових,

ведення землероб­ основі. науковій на позначається

прийомів, на ства Особливо

зе­

родючості

підвищенні

їх удоб­ поліпшення мель певної рення:, З!lСтосування системи внесення органічних

1

мінеральних добрив.

завернинішньому, У п'ятирічки році шальному більшість господарств райо­ ву успішно виконує доведені завдання по вивезенню і вне­

сенню в грунт органічних і !Іlнеральних добрив. Напри­

клад, у радгоспі імені Щор­ са ще на 1 дистоnада бу ло на

вивезено

ний план

поля

8618

понад річ­

І'НОЮ

тонн

і

торфокомпостів, у радгосnах <<Тре­ «ЛіткіВСЬКИЙ>> -8600,

8400, <<Пло­ бухіВСЬКИЙ>> 8000 ТОНН. СКіВСЬКИЙ» Перевиконали свої завданна радгосnи <<іl\ердівсь­ також кий», <<Русанівський>>, імені та деякі інші. В Мічуріна на nоля цілому по району радгосnів і птахофабрик до­ станом на 24 за ставлено ппстопада майже 670 тисяч орган.чних

тонн

завданні

річНО!Іу

доuрив

375

при

тисяч

тонн. Значна частино:: їх •Же

внесена в грунт під уроЖай

1976

року.

І хоч завдання виконано, nовсюди добрив вивезення триває. У кожному госnодар­ стві є чималі запаси їх. За рішенням виконкому район­

трудя­

депутатів

Ради

ної

щих у радгоспах і птахофаб­ риках в листоnаді й грудні проводиться двомісячник по вивезенню місцевих добрив.

Кожному дено

~

дове­

господарству

завдання,

конкретне

розроблене районним управлінням сільського господар­ за два мlсяці ства. Всього району повин­ Мt!Хаиізатори поля 300 на Ні доставити тисяч тони добрив.

Активну

nрове­

в

участь

денні двомісячника бере ко­ лектив районного об'єднання

«Сільгосптехніка». Тут ство­ рено ни

два

вивезенню

по

добрив. Загони ють

механізовані

у

заго­

органічних

почергово радгоспах

працю­

по

1 гноє­

тваривницьких ферм

нашого

села

Трудівники

5-7

днів, прискореними темпами завозячи на майбутні план­ добрива, заготовдені тації очищають від них території

сховища.

За короткий час механізо­ вані загони обслужили рад­ госпи «Бобрицький», «Вели­ кодимерський», <<Зоря», <<Го­ госпо­

інші

та

голівський>>

дарства. На поля їх достав­ nонад 19 лено у листопаді тисяч тонн гною і торфоком­

майже

~ П'ЯТИРІЧНЕ 'ЗАВДАННЯ

~\

загони

механізовані

<<СілІ. rосптех­ райоб'єднання більше 250..'1 тонн. иіка>> Крім того, ще один зuгіи, у якому налічується 12 авто­

\

мінеральні

птахофабрики

добрива. допомогу Відчутну госпу <<'fребухівський»

nідприємст-

промислові

ють

радпода-

аа і організації Печерського міста Києва. Вони району

15

зення добрив з

яких

виве­

для

сюди

направили

автомашин,

механізований ціальний працюватиме гін. Він три тижні.

за­ тут

госnодарств

більШості

У

вивезен­

провадиться

району

ня добрив власними с11лами.

Механізатори щодня· достав­ поле

на

ляють

і

кагатують

їх по кілька сот тони. Доб­ ре організовано цю роботу в

Кірова, імені радгоспах імені Щор<<Літківський>>, са та денких інших.

керівники не всіх Однак радгоспів і птахофабрик !ІОпохвалитися

жуть

успішним зав­

доведеии,.

виконанням

Радгоспам «Пухівсь­ дань. кий>> та імені ДоRучаєва, на­ ще за.11ишнлось

приклад,

мають

вони

ще

з

доставити

15- 16 тисяч Не справилися

по на поля тони добрив.

виконанням

своїх

зав­

дань радгоспи «Зап.1Jавиий», <<Бобрицький», nлемптахоза­ та ряд інших вод <<Рудню> господарств.

У народному nрислів'ї го­ вориться: <<Землю угноїш урожай подвоїш». Тож иеоб­ подбати про хщно nовсюди те, щоб на поля було достав­ якомога бідьше орга­ лено добрив, а це стане нічних врожаю

високого

запорукою

сільськогосnодарських всіх культур у иаступио~tу році десятої році першому

-

п'ятирічки.

розмах

соціа­

змагання

мехаНІ­

Широкий лістичного

заторів го

і

автомобілістів,

ст им~· лювання. с.ІІуговуваиия

нині у цює організовано

місячник тися

нями.

з

і

з

місяців завершального року в бережливого витра­ рез у ль таті

зразкове

тонн чор­ металів, 50

48

чання заощаджено них і кольорових

БУ ДЕ МІЛЬЙОН КУРОЧОК

ноІ. п~ахофа.брики ,взяв висою сощашстичю Rрема,

зобовязання. дали

птахІвники

виростити

і

кранових установок-48, або на два аrрегати більше місячного також Виготовлено завдання. 16 нових автокранів при пла­ ні 12. Іх серійний випуск за­ вод освоїв у дев'ятій п'ятиріч­ ці.

nеред

виготовити

і

40

цю.

на

результатів

Відмінних

ремонті техніки, у випуску но­ вих кранів добиваються колек­

тиви дільниці старшого майст­ і бригад, ра Бориса Мойсеєва якими керують комуністи Во­ Іван Герасименко, лодимир Микода

Пістунов,

l\арпенко. вико­

сумлінного

Приклад

нання своїх обов' язків показу­ ють члени l\ПРС слюсар цеху по ремонту екскаваторів Воло­ по слюсар Рубанік, димир складанню нових кранів Вол0-

нових

димир Герасименко і карусель­ ник слюсарно-механічного цеху

Іван Рубанік. Вони виконують норми на 115-120 процентів.

цих заслуга краніs. Немала виробничих дільниць в успіш­

Г. АНДРІЄНКО.

поставлених

виконанні

пра­

високопродуктивну

на

ків

Kl 1еКТИВИ кранів, ПОТУЖНИХ та цеху слюсарно-механічного по ремонту і скдаданню нових

ному

начальни­

зацій Владислава Назаренка і Анатолія Семенова. Саме вони і зуміли мобілізувати робітни­

труднться над Наполегливо тим, щоб до кінця завершаль­ ного року понад п'ятирічне зав­ дання відремонтувати 75 екска­ 120 кранових уста­ ваторів,

новок

завдань

ними

ків цехів Віталія l\учинсьного Омельянеика та і Володимира секретарів цехових парторгані­

Івановичем Гона Михайлом робцем, уже виростила і передала в інші господарства для поnовнення промислового стада 911 тисяч ділових курочок. Дn

добу при плані 7, збереженість поголів'я становить 96,3 про­ на 1,3 грама більше цента відзначаються планового. Тут і високопродуктивсумлінною

яких закінчуєть-

ко та Раїса Петрівна Мишко.

вирощування

сяч

голів

перевищує

у

ся. Приклад

ють

Надія

ськ.а

та

роботі

Микитівна

ська, Ганl'!а Петрівна бригади.

річний

інші Вони

Річний план продажу пташи­

показу-

виконано -

Соснов-

тонни. До

і

нано

робітниці цієї досягли

державі вже

ного м'яса

Желев-

пере­

його здано 178,7

грудня буде вихо­

10

соціалістичне зобов' я­

зання.

найви-

Добре потрудились цього рощих виробничих показників. \ план. при- ку також кор~~одобувниRи rоссередньодобовому По \ зустріч нагідну Готуючи \ ступним XXV з'їзду l\ПРС і росту живої ваги молодняRа подарства. _8mт_ку заготов;~~ено \ XXV з'їзду Номnартії 'Украї- птиці найкращі результати має 1510 тонн Вlтамшного трав яно­ \ ни, колективи всіх бригад гос- перша бригада (бригадир Ніна го борошна. Понад завдання

подарства

свої зобов'язання. Так, напри- ду, вона одержала з початку клад, третя бригада, очолюва- року по 7,8 грама на голову за

і

в~роблено

l\ориієвсьна). Ви-

Михайлівна

успішно виконують рощуючи курчат першого періо-

j

щнного корму. економіст

продано чимало

М. ЛИСАЧ, птахофабрики.

140-165

ре,цюшів

справи­ завдан­

люк.

Між нулося

грудня

завдання

виконати

по

листопада

t'ОСПОд а РСТ F

агроном

1975

року

"С ~­-c:J~:::t

>

" о"" ~·-о

"'"'"

11,5

10,8 8,0 7,5

105

11,8 11,0

-0,5

+ 1,0

8,0 7,8

+0,1

-0,8

8,0

91 97

наВІсних

нагромадженню ~ ооnрискувачІВ, ЯКІ вІ.д:зн:tчают~~я ї В~СОІ\ОЮ

""'"'

«Плосківський» «ТребухівськиЙ>> імені Кірова імені Щорса

1

Ф. lH'UKOllEHKU,

"" Назви

· ·

Л

« ьвшстль~

квартальне Ііз_ установок. новщ. сер! І

добрив.

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ управління сільського господарства райвикон­ кому про надій модока господарствами району

24

заводу

nо.1ектив

вносять

механ:заторами розrор- моде~і вже відправ,11ено сільським - •одна щоб д. 0 20 . трудшникам. ОН-400-1 зма •• • , r анн я,

пер ,1ає~ю землі віта:11іни ро::~ю· вивозимо в поле часті. Щодня

за

ПЛАНТАЦІЇ

НА

• , • • . Панасович І1 Микола н.затори ОлександD Степанович !І ник.ами 1 хворооами ~артопш, тоБобка, ;а ІНШИХ куль: Байдін, Мих.айло Павлович Теп- :1 матІВ, тютюну ·тур. Першу па рию \Іашин ново1

Те­

зяб.

.

".

свої~и агрегатами по тоннІ ка ~маш» приступив ДG випуску на­ ОН-400-1, лшних добрив на кожний гек- і вісних обприскувачів тар. С:рmінно працюють меха- ., призначених д,11я боротьби з шкід ...

центнерів.

на

виорали

Бабко і Віктор

l\арнаух

Се:.тенович

Планує;ло в першо;лу році деся­ перевершити ці тої п'ятирічки Заготовили достат­ показнини. ню кількість насінної картоплі і зак.:rали її на зимове зберіган­ кращих попе­ ня. Площі ;з-під

йо­

об­

Костянтинович

Ряд років механізованІ ланки радrоспу імені Докучаєва виро­ щують високі врожаї картоплі

по

Григорій

Трактористи

с.1іду.

Ф «САНІТАР» ВИХОДИТЬ

пташиного no-~

300-350 тонн

3Е:МЛІ­ ВІТА~ІІНИ РОДЮЧОСТІ

"'

поставленими

гекто-кало­

заводу продовжує l\олектив темпи випуску і нарощувати Так, у продукції. реалізації п'ятирічне зав­ жовтні понад відремонтовано ЗО екс­ дання завданні · 25, при каваторів

лових курочок, що на 140 ти-

,..,.

честю

. слово

господарствам один мільйон ді-

пра­

хто

Зо-

передати . шшим

поді, дозволять провести дво­

тих,

500

понад

енергії, рій.

. , . 'У завершальному рощ п .яти-~ кінця року буде реадізовано 1 ною роботою пташющі-ордено­ рl~ки нолектив Семиполювсь~ ще сто тисяч голів молодняка. І носці ~·ляна Євтухінна Єре;,~ен­

матеріального

І

9

за

Тільки

енергоресурсів.

застосувания

гласність,

морального

зросла продук­ період значно тивність праці, зекономлено чи­ та матеріалів. сировини мало

влентро­

кіловат-годин

тисЯ'!

до

виконання річного плану ви­ везти більш як по 9 тисяч добрив, а органічних тони двомісяч­ період всьоrо за ника

\ \ \ \ \ (

реалізова­

і

Випущено

но продукції більш ніж на 19 мільйонів карбованців. За цей

спе­

укомплект-овано

ремонтно-механічного в рік успішно року

кслектив заводу з

рубежі.

самоскидів і два навантажу- \ вачі, транспортує в радгоспи \\

і

п'яти­ Набравши з початку річки високих темпів у роботі,

виконує виробничі плани. Він достроково вийшов на фінішну пряму п'ятирічки і подолав її

тони доб­

тисячі

6,5

то

рив,

день

за

ПОНАД

цілому по вивозиться

в

коли

І

постів. району

КРАНИ-

НІСТЮ В

НаДІИ•

(ТАРС-РАТАУ).

радгоспу.

<Русанівський:. <Авангард» Племптахозавол «РудНЯ» «Жердівський» «Літківський» «Бобриuький» «Гоголівський» с:Завориuький» <Зоря» «Красилівський» «Великодимерськ.» імені Докучаєва імені Мічуріна <Заплавний»

ПРОдУКТИВНІСТЮ,

ексштуатації.

7,1

7.4

6.9

7,3

6,7

7.0 7,0 7,0 6,5

6,5 6,5

6,2 6,0 5.5

5,4

5,3 5,2 5,0 4,6 4,5

+0,3 +0,4 -0.1 -0,1

-0,2

84

+О, І

94

+0.4 -0,3 +1,3

93 90 94

-0,7

92 95 86 89 81 91

5,0

-4,5

88

4,7

+0,5

83

6,3 6,4 6,0 5,7 6,0 5,5

+0.4

-0,2 -0,1

-0,1

+0,1 -0,2 -0,1

-0,3

80


Зимівлі худоби - неослабну увагу Кілька тижнів за.1иши .1ось до закінчен ня останнього зараз

року

можна

дев ятоІ

сказати,

n'ятирічки.

що

в

ши­

роко ролорнутого соціа с1іс тичного змаган­ ня за зб і.тьшення виробництва і nрод ажу держ ав і мо.тока, м'яса , яєць госnодарства )'іаШОГО раі1сJІІу дОбИЛІІСЬ ІІСВНІ1Х успіхіА V

р оз витк у

т вариннІштва .

нуеться n'ятиріч ний п.1ан

З н ачно

Спсніа.1!стам відомо, що обробка со.1оми

перевщ<о­

продажу продук­

ще є нед о.l іКІІ

і \'fІІщсннн.

ІІ О\ІУ

кілогра мі со.1оми збільш ується з до 20-30 грам і.в. Проте у б ільшості г осподарст·в не ви к ористовують цей доси ть простиіі, а.1е ефекти.вний метод . У р адг ос­ r І ах «ЗаrІ.lіJВНІІЙ », і \tені Мічур і н а , о:Же р ді.в­ о, J\ІІЙ» т а ря:rі інши х не прово дитьс я з~І і­ шуuання 1·рубих і соковитнх кормів і здоб­ рюв<ІІІІІя

~· p~ .1roc n a x оrАвангард»,

Проте постан ови

,,:стІІ

те,

«Пухівський»,

господа рс тв 1'.1ИбОКОІ·о

~1оно-

і

го

nракти:к ою доведено, що мів до згодовування не

підготовка кор­ тіл ьки nідвищ ує nоїдан ня, а іі робить іх бі.1ьш пож и внн­ ми. засвоюваними організ~Іом тварин.

спец іа-

не

ранково;-::: до·

то:.1у , що ря.'І

е~пн о~но

витра~ати

корм и ,

боротис~

тому

ВІJІІ<JДКІі, КО.1И

на .1ходя ть

КОрМИ

нере гу­

ЗaBO:JЯTbCfl

вча с но,

поруш ую ть

Серйозну

слід

А.

на

пред'явнти

На

виробництво

1

в стінгазеrах,

~rетн

ПРАЦЮй, У

перш ий

регулярюtй

шрут з а втобази мосавтотрансу

N2 17

Голов­

вирушив

елек­

тро:.шбіль один з :збудованих у столиці. Ор и г ін альність

машини

мар­

десяти,

це

єдиний

ел ек тро мобіль з у с іх створених досі, з двигуно~І. який пр а цює на з~тінно:11у стру:-.1і. хо<1а Jкн­ вить ся він від акумуляторних

батарей постійного стема

стру~1у. Си­

перетворення

дає

можли ·

:вість заряджати батареї в:д не­ с кладних них

на

встановле­

стоянк а х .

Перші білі

nристроїв,

~юсковські електромо ­

призначені

конструктарюш

для переве зе нь не в еликих (по п'втонни вагою\ п артій ванта­ жів. ВонІ·і обслуrовувати .\>lуть п ' дпрн є:нства

rІJO~li!Jcr,кoгo

хар­

чування, торговельні <<ТОЧНІ І ». nошт у. Т в орц і '1аrлини rа:rают ь , шо такого тиnу елеитроекіnажі в майбутньому мож у т ь бv ти вн­

КОІ'\ІІСТ~Нlі

і Для ПаСаЖІЇрСЬКИХ

nе ревезень .

(ТАРС - РАТАУ).

2

стор

виховання молоді , гідна зустріч XXV з'їзду КПРС. Чле- (

нн товарнетва викривають наявнІ

недоліки, вносять

комітетів обираються

енерrійщ товариші,

кон-

кретні пропозиції, спрямовані на їх усунення. До складу ред яких

-

ініціативні.

ветеранн минулої війни ,

ее-

\

~

робітники, служ-

бовці та інженерно-технічні працівники . Акт~ивно проіІшли ~~ збори на заводах

порошкової

металургії, холодильників,

у радгоспах імені Кірова, «Літківський». >~~

'

\

конструкц11

в тому, що

виборні зборн. В центрі їх уваrи - дальше піднесении . рівня оборонно-~tасової роооти, війсмюво-н8ТD отнчного ~

о

ДОБРИй ПОЧАТОК П е р в ннна орга ні заu: я ДТСА Л Ф у радоспі-І<о:~<Іб і наті « Натп янсьtшй>) І~н~ні 50 - р : ччя СРСР створена не­ щода в но, а ле і за uей норот· КІІЙ 'I R C ТуТ зробЛЕ' НО ЧІІ~Іа· ло иорн с ного і цік а вого . Н а­ довго запам 'ят авс я чл ена м тов<tр нс т ва мотопробіг за м аршрутом Налита фор­ т е ця,г е рой Бре с т Хатннь Налю·а. С во ї~1и вра ж ен­

нями

уч ас юt к11 проб ' гу поді· .1ИЛИСЯ 3 ТО В~р ІІШR~Ш ПО ро ­ боті. вистv пн. а т а кож ви·

с тупн

rx

вет ёра н і в

В'тчІ І з н я ної

віііни

В елю{о)

прац і вни ­

ки ко:v1 б і нату зан н,дв слуха­ ють з R f' ЛиІ;ю,І інтер есом . З ІН ІІІ І f!ТІlВИ перВИННОЇ

ор г ан і зації

(голова

комітету

М.

л ""Я ;:(С Ь КИЙ)

оформ л ен о

к у то'tr.Іt оборонно -~~ас ової ро­ боти, проводя т ься стрілецьк і змагання. А ко,1и до цього додати. шо майже 90 п ро­ центів кас1нтянців члени

З ба гат ь ~І а ч о.1о .1 юІи ,.1Ю дh ~1Іі .:rове.1ося зvст рі т и с я а в т орові п о ;;;.

сті. Ue n epe.J.\т i w .1 ю.1 и з D і .lі!И ~Іи

ДО.1ЯМ11, рі 3НІН1И XapaKTe[1<J MI1 Й уподоба п нями. в ,lе всіх їх об'єд­ нvє одне - з дійс-н и ти зп в д<Jння на ­

роду , п арт ії ,

ДТСААФ,

можна

висновок :

молода

зробити первинна

опган '. з а ц і я в же зроб ила го :vшй п ерший крок.

ОДНА

3

рахунку

ва­

КРАЩЦХ

Чимало добрих п ерв инної

с п рав на організа­

ції vпоавлІння тресту «Ниїв­ шляхбуд » . яку очолює кан ­ дидат v М і!ЙСТ РИ спорту по с тріт, бі В. Гордієнко . Но­ жен

член

к олективу

-

чл ен

ДТСААФ. B:vt!лo, з і о1аком оформлено наочну аг і тацію. цік а во п рох о :1ять стр і лец ь кі з~1 а га ння. Дійо в у :~оnо'І-югу

НОВЕ ЖИТТЯ

б пи ві )1ІІн ~нІ

дО•ВЖVВ<JІІа .І·І И

С.lа.ВНИ Х

БА,\\

ва.lа

r І o - curaн/I, H f.o ~І v

-

всенар о.1 на буд ова

письмен ник

пок пзv f

м а т ю1у ть

nо:нrа і1 оУІи т и с я з нІнІИ н а CTO pi HK<JX Сііранд і Х В ІІ JІЮ ІОЧО Г О Й ор н гіна л ьного з а с в о ї ч х-vдо ж ні м

«Блис­

трену­

11.'

залучила до стр:ленпкої командІІ нови й загін любите­ цього

виду спорту .

.

ся бі.'Ія куточк : в в ійс ьково­ ШІТріотичної роботи . Все це оформлено з : нІпіативи nер­

винної організац і ї ДТСААФ

28

листопада

ігри << ЗІрн и ця >>

«Орленят­

T<t

КО>> ці та багато інш их ц і кавих, захпп.1 ююч н х захо­ д ів nост ій но в цРнтрі уваги

шкі ль ного

товарн етва

Д ТСААФ . ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО Спортив но-техн іч ний клvб, якому нешодавно ми н уло 10 років, готується по но в ого навчального року . На базі радгосп у << П лосківський>> готуватим уться .:~л я сі .І!hсько­ го rоспо.:~арс тва пюф еr и. трактори с ти. У кл у бі н <tв ча· тимуться також ш о фе р и -лю­ бителі та мот о ц и!' л ' с ти . п : л к ер ; вн ІJІІТВ О>І ін с т ру к­ тора В. 11\ е:vrенюка зара з у онпв.1 ЮЄТ Іс СЯ

на оч ні!

агітанія. робІІ т ьс: я все . зб 11

ськnви·й каб : нет . затримував­

1975

й

яку очолює м а йор заnасу Г. Мирон ець-люд rша т вор­ ча. енергійна. Ма со ва здача нори ГПО , зу с тр І ч і з земля­ ками-в етеран ам и Великої Вітчизняної війн и , війсJ, нові

класах

11t:t-JSt1HHA

Хто бува в у Вел икодимер­ ськ:й середн ій школі. той . nевне. об ов'язково візв і дав к і мнаТ\' бойової слави. вій ­

Середа,

О.1еся - Л уп і я,

оnубл і.ко вано г о в с еrїі « Ро~І ани nо·вісті» видав ни цтва «д н іщю » .

ськ і. а й спортсмени міста та nайону . П ервинна організація заво.'Іv (голова А

ШКІЛЬНА

~юж ­

ливість

вань 1 зм агань, якІ прово­ дять у тирІ не т і льки завоз­

лІв

це

1\ о н к n етни х

прикла д а х . А щ е 'це~- н а в .ІІІsовн ­

жовтня

для

на

н е бу ­

в : r; v,

ж у ін терн аціо ІиІ ,Т hІІа б У дова. Т у т nр ааюють к o"co~нJ.l І, Jl i іі ~Іо.1 о д ь з усіх братн і х ре с І І Уб:І ік і кр а ї н со­ ціааістнчн ої с півд руж н ост І . кращі З КраЩІ!Х, 33Г3 [1 Т ОВ3 ІІіІІІ і iJ ЗіІ Г З.J1·

nлакатах,

у:о.~овн

про­

і Н е ~І ЄР К ·

нуч н х nодв1н і н св оі х б ап.ків .

в пропаганді бойових тради­

всі

на

Ж ІІТТ Я.

цій н адають ветерани війни п. Одинець , н. АмандЖОЛ{'ІВ, Л . Осовець , П. Руть, які часто виступають з лекц іями і бес :дами про славний бойовий ш лях Радянсмшх Збройних Сил. Ця організа­ ція одна з кращих v ра­ йоні. ЗАВОДСЬКИП ТИР Добрий подарунок о:~ержали JІюбителі стріл еuь.коrо с порту завод у холодильників. З<t активної доnо моги членІв ДТСААФ тут сnор уджено тир закри того типу. В ньо­

-

О..1~ сь

по (j у ва в

жи ві невигада ні ге рої, п р ав дttв і та яскра ві, вил овл е н і з в иру са~юго

тов а н іших . Ч н т ач і

му

nра ­

- перед нач и ц:каяіІ, с- вnєр і 1 н а xv дож ньо- ilO K\ ~І е н т :1.1 1, н а п оR іп ь « Пе r ша зюt а·,, . Tr. 'p н <1се.1я~ >Т ь

(Фотохроніка Р -~Т А'~т).

ЕЛЕКТРОМОБІЛЬ!

нvщ о :1 звно

вирі шенн ям т вору

У первинних органІзаціях ДТСААФ проходять звітно- ~

во н : І

БАМ і . Як р е3ультпт і1 ого ' н ої з ,1 КІІ ,

Фото В. Самохоцького.

) \ \ \ \ \ \ \ \

І\раю

народ \'.

ЛУп і й

кавку >> .

ВОВППИ ІІАУКО І ТЕХІІІКІІ

\'\!О~ а х

У кр аїнськfІ іі пнсьч е нн І Іr;

спеціа.чьних випусках « Бли с кавок».

На фото: робіт·ники пошюшоrо цеху читають нову

на 1ної нео ­

нюють на .1 :ц іі1с н ення.ч з а повітної

і додатково виготовити пр оду Іщії на сім мі:~ьfіонів карбован­

ціІL. Іх досягнення висвітпюються

nopeвipRe Козака.

Б ат ьк і Rщ ІНІ ІJ з' ї ха.1ися й :1 і в ча та . В С\' ВОJ1 І! Х і

с к.та .1 ІІН Х

нових вил.и до

на

КО-1еМТИ8

фото : О , О. ЛЕТРИК швеИних виро f: ів . Фото А .

с я жної юнаки

БКРЕ~UІ:JСЬКИИ,

Ііиробництва

ва х ту

СЯОЇ BИfiO\~ Hll'li НОр­ проu~нтів і випускає ВИСОtіОЇ ЯJіОСТі .

яаж .1и в іша б\· .т о ва я н аш : іі · ~' Ра ї н і.

продУІ--ціі. Трудівники підприємства зобов ' яз сшися заверши1'и п'ятирічну програму по обсягу

з авдання.

цей

Сю.1и з ус і х ·кут очІ<і в

честь XXV з ' їзду

чо1'ири

кnРС.

Б аіrка,1о - А~1урсьr;а ч агі пра л ь ... С ьо го.1 н і не на і': б і.lЬШ J. нпй­

чатк у року тут виготов.т ено понад паан 48,6 тисячі пар взут­ тя, з дер жавни'І! Знакюt якості випущено 167 тисяч пар. Роа-

у

достроково

трудову

"ПЕРША ЗИМА"

«XXV з'їздові КПРС - натхнемну працю! » ~ під таКJІ:м девізо"' працює колектив Київської базово-експериментальної взуттєв ої фабрики і~tені 50-р ічч я РадянrьІ\ІJЇ ~· країни. 3 по­

роблено і впроваджено

н осучн

МИ на 125-1 30 nрод у ІН'. ЇЮ ЛИШ(' якість

Ол С" ксандрівна

п е рших п ' ят11річне

хх V з"ізду ЩОде нно RHKOHY E

Інструктор сlльrоспвtдділу міськко­ му Компартії України.

раціони .

nр е тенз ію

вахту

п арт ії.

з

своє

ЧОСТh

за

с\ ть тру д о·ву

Є

промкоJІ.tбіиату ктtсктив бригади.

n cxy Ольга

одним

По-у дар ному

стоя ч нх n артіііних орга ні в. Не заnж.1н с1зоєчасно і nринципово .13€ оu'нку роботи в•Іро6 ІІІ ІЧІ1Х лідро3ді.1ів і окреми х спеаі~­ .1істіs. З ара з ще не п ізн о п~ р ег.1янутн св ; й сти . 1ь робо ти, приді.11пи основн у увагу пи­ т ан н юІ з ІІ \ІіВ.lі ху.<обfІ . Ни н і го.1о·в не завдаН І·ІЯ тва ринник ів кож­ ної ферм и, бригащ1, відд ілка - рете.~ьнішс,

.<іа~Іо н і ііфос­

керує

П етр5-! к ,

n:

щr

JП<J/1\\ооть ся.

яким

завершив

!1;1ЯГV.

інш нх, с"рі .1ь, де ще сн .Н"ІІ1 п арт і іі н их, І< О~Ісо~rо.:Іьськ ІІх о рг аніJацііі , сі льсьr;ІІХ Рад, народних ко н тролер і в не створено н естерп ­ ної обстановкн любнтеля:-.1 ле1·кої н ажІІ ВІІ. На фер \Іах радгоснів <<За п.павн ий», « Её\1111\О.'lІІ ~·Іе рс І,r; 11іі», .:За вор ;щькІ1Й >> ко р­ не

)" nошивному раАспоживспілк и

тійних ко ч і тетів недост атньо контро.1ює ви­ конан н я вла сних рішень і постанов вище­

Х і ~ІІЧН ОГО

на ферми 3 nеребоя ми, тв ари н году ють не­

товувати відповідні машини і механі ам н. Ними господарства р айону заб езпечені Зіі­ ,довільно. Проте в ряді місць до щ,ого

час

п і JrНІ ЩеІІІІ Я ол.1ати кор\І У п р о д у ктивністю і не до п у ст и ти спаду у виробн Іштві твар ин ­ НІІІLЬіі ОЇ п р одукції. Від ус п і ш ного nрове.:tен­ н я з10·1 : в.1 і буде за .1ежати ви конання HOBfl:< з а н .ннь розвиr І< У г а.тузі в насту nній п ' я ­ тирічці . Тому т ак важ .1иво , щоб партійні ор І·а н ізац і ї. кері вниr; и і сnецімісти госпо­ дао ств всем і р но nідтр и~І У Ві'І іІИ трудовий ен ­ Т\· зіа :: м н раrrівників тва р инництва . які не­

,1ярІІо.

Д.1я п ідготовки кормів ло трібно викорис­

зооветспеці алісти

ni!l

Пе ре.~ічені nорушення. і недоробки в зи­

.1:

ефективно вони будуть викорнстовув <ннс;, . Рядом науковнх дос.~ідів і багаторічною

господарств

~Іі R.1 і Х \' доби з'явилися

танІІЮ В І11< ОJ1І Іс тан н я зерноф у р ажу. На ЖiJ,lh, ЯІ\ ПОІ\З J}' ЮТh фаКТИ ІІер~ вір(Ж, у ря­ rо.~ІІ'~.Т ііІ'СТІІ ше ]НоЧІІіІ част rІІІа ііо го не І І ОТ)J:ІІІ.'1Яt 33 IIJ1ii:Jfi 3 ЧCHHЯ.\I. і•\аКJТ Ь ч: с11е r;p<r.l'ЖI\11 1\Ор\І і В V радІ'ОСП<ІХ і~І С Н : _'l (ЖyЧ<J t'B<J, « Г (nО:І і всJ, J\ИЙ», «Зоря» т н р я .1і

H<JCІ\i .l J,J\ 11

ряді

іння , с.1або контро..тюють n і дгото.вку і нор­ мування к орм ів. Недисцип.1інова ність сп е­ ціа.1 істів nризводить до розлад у тр удової дисц ипл і н и серед праців ників ферм. На частині ферм низький санітарний стан . С ан і тар ні .1ні провод яться нерегуляр­ но . Доя р ки не :Jавжди своєчасно з·абезnе­ ч уютьс я н еобхідним ко~І·п лскто~І санітарно­

фат. д ін а трійф осфа т т а інші nр епар ат и ~rакро- і ч і кросле~Іе нтів. Особ.тІJR\' ува г у необх ідн о прн.т і.т н ти ІІИ­

·ваного проведення ЗІВ1ів.1і худобю>. Ана­ лізуючи матеріали nере в ір к н, с.1ід ві.~lн а ­ чити, що не скрізь зробн .1н все ~!ОЖ.lІІ ве Jl-1Я виконання цієї пост анови . Відо ~ю. що д•lЯ успішного проведенн я :т­ -мімі худоби. nідвищення її nродуктнпн о с­ ті ве.1ике значення ~1ає не ті .1ьки кі.СІІ . І\ істп й

б і аьшос ті

п р ОНОДЯ ТЬ

ЖJ!ІО І\о.і ьІІ іїнjюсфат,

І[!ЯнсьюІх і господ а рсJ,ких органів ресnуб­ лі·ки по пі дготовці і забезnеченню орг а ні з о­

а

У

<>І'а.ті .·Jу раніо ну і не використов ую ть д.тя Jfіа.lа ІІ СУЕ> а ІІНЯ його такнх кощю н е н т і в . як

ве -

ресне1!оrо П .щнуму UK Ко~Іnартії УІ\!1 і1 .І «Про завдання пар тіііних органі з ацій . ра ­

кор~1ів,

в

ІіЄ

до оtе­

т-варин.

б увають на фермах

ічсні !\ір о-ва уж ~ n риступи.1и до в ІІКорис ­ т анІ! я в ра ціо н ах ху доби ка рба \І і.1у . Вс­ детnся серііазна під готовка до введення його в раці о н у рад госnах «Бобри.uькиі1», «3а ворнцькиі'І » та ря ді інших.

надій у рад­ і~1ені lЦорса,

господарства ми

КО"ІПОНеІПаМИ.

с;r\·жби.

майже

застар і.1 і, а то й взага .1 і в : дсутні таблички з даними про походже н ня і лродуктивн k1ь

)103!\ІІСЛЄННЯ ЇХ ПОКИ ЩО Не ДОВОДИТ ЬСЯ. В сторон і чо>~ усь в ід ц ього важливого пит ан­ ня і nрацівник к державної вете ринар ної

За

Нещодавно у районі пр ове дено перев ірК \'

заготовлених

НаЯВНИМ И

ие запускають

Часто від.сутній б уз ь - який і ндивідуаль­ ний nі дх і.1 до годівлі і утр им а нн я високо­ прод \:ктиnних корів. На багатьох фермах

До цьоІ о часу в ряді госnодарств не п ро­ ведено зоох ім ічного аналізу кормів , особли-·, но си .10су і с іна ж у , то:.1у гово ри ти про

ріодо'<~ мнну.1ого р о к у, зж~ н шено надііі на КОРО•ВУ У раJ.ГОСПаХ «ВС.1ІІКОJ.ЮІерСЬІШіі » на 28 кі.1огр<І~1і.в, «Заворн ц ький:о - 68, «Краси .l івс-ьюІЙ » 7о, іме н і lllopca 93, сРусанівсь кІІЙ» 47 кі.1о1·ра~1ів. Н а сьо ­ годнішній день на п і в кі.1о грама і біл ь ше

:виконання

ко.1и кор і в

.1ення. І ті і другі nор у шення приЗ<Водять до зниже н н я продуктивності тварин, до недобору зн ачної кількості молока.

5-8

д~сять місяців, порівняно з відповідним n е­

зменш ивс я середньодобовиіі госnах «Еое,lикодимсрський», імені Мічуріна.

пла·ВН ИЙ» nовинно бути в запуску ІІІ ко­ рів, а фактично залущено 146'. Є випадки ,

а\Ііачною во:rою є досить ефектив н им за­ собом. Встанов.1ено, що пр и викор и станні аміачної води (розчин гідрату окису ЮІО­ нію) ~Іісткість nеретравного nроте їну в од­

тів ТВ 3РІ1ІІНІщтв а . Бі.'ІІ>ш іс ть госnо дарс тв усп ішно ВІІКОІІУ<' зав.нння цього року. Ос­ танн ічи днящ1 викона.ти народногосподар­ ський п ..тан по продаж у дер жаві ~1олок а радгасли «Гоголівський », «.'1 іткі вс-ькІІ Й» , «Жерд і вськиіі» і «П.l оск і вс ькнй». llle до 1 лнстоnада n овн істю рщрахуна.1нся J держаною по nро да жу ~~·нса ра_1Іоспи « Бобр ицьки іі», « ГоголівськиіІ», і ч е н і W op ca, Кн івське виробниче оо <' .lнання nтахо ­ фабрик та ряд інших господарств. Однак поряд з досягнення~111 у роботі nартійни х opr<lHiзaaiii і ад~Іініс трації ряд у господар ств

дарств роздоювання корів не проводиtься. Корів , і особ.1и.во нете.1і-в основний . ре­ зер·в n і двищення прод укти в н ост і стаза. на.1ежним ч ино м не готують до розтелів. Журна.1 и кон тро.1ьни~ надоїв у занедбано­ му стан і , ма.1опрндатиі для аналізу про­ дуктивн ості тварин. На фермах радгосп і в «Зоря » , «Ве.1 икодимерськ ий:о та деяких ін· ш их в і дс ут н і графіки зал уску і розте:Лів. Доярк и заnускають іх на свій розсуд. На­ прикла .1 , на відді.1ку N2 2 рад г осnу сЗа­

часу не слро'-!огл ись налагодити іх безnе­ реб ійну роботу. У р адгосnах «Пух і вський», <<Жердівський », «Зоря» в окремі дн і даю ть тваринам непод р іб н ену солом у . Шо вже го­ во рити про бісl І•Ш детальну ці !Ігото·вку її ДО ЗГОДОІJVВЗННЯ !

Уже

результаті

зoomenh.maм f!:!.А<>пу. У !J,'.ІІЬ~ ·mеrто­

з

перШИХ ДН' В ЗіІН Я ПЯ Л ІЮ ХО­ ДИЛИ Н:-і ВІ І С Щ; Q~1 У р' r. н : JІ<JВ­ Ч а ТИ:І1УТЬ !{У [JС~ НТ ЇБ

.1 GС f-'і .1 Че­

Н Ї інст Ру Іп о ри С . П ас т у­ хов . І . То пі хп 1\J. Е о рнією;о , ви~;лад і1ч і І Б УНСІКОВ . Г. Ях­ но.

Д.

ti:A. ІJt<;HI!;.Ilbt:UH,

громадський

р.

кореспондент.


З досвіду

ЗИМІВЛЮ ХУДОБИ-=.._ ПІД _КО_!ІТ~ОЛ~_ ГРОМАДСЬКОСТІ!

МЕНШЕ НІЯК НЕ МОЖНА

ВИСОКА ПЛОДОНОСНІСТЬ

ча Цьомки. Він сам встигає з п'яти приміщень вигорта­

tІ,ІiІ,J,lfZkliЩfii,j;@

Заворичі здавна славлять­ насадження:vти фруктових дерев. Село завжди потопало в садах, немов у д:брові.

ти гній на естакаду, а потім

Так говорять про радгосп імені Докучаєва, коли захо-

-

дить

нав р:чний

розмова

за

продуктив-

ність худоби. Справді, за десять місяців нинішнього рону надоєно від кожної коро-

і вихід

п'ятирічний на-

Особливо

його на сто гентарів

цяті

Ми розуміємо,

-

головний

при середньорайонному центнерів.

зоотехнік

ро;звитку

піс.пн

н

трид­

переходу

господарства

колективну

основу

Микола

Усти:vювич Гергелr,, що такий показник негативно відбивається на економіці господарства і тваринників, бо з:vтеншуються грошові

господарствах,

надходження

високого

приступили

в

су, знижується зароб:тна плата доярок і скотарів. То-

створення

му

бази.

міцної

Звичайно,

нормової

за

останній

вживаємо

щоб

рік дещо ю1інилося на краще. Хоч погодні умови були несприятливі, рільники ниростили на ножно:\!у гектарі 304 центнери кукурудзи на

всіх

nідвищити

надплановий продаж і сортність його радгосп одержав

ренеплодів. Нармів

додатково

при пра-

тисяч

50

ванців. Слово не розходиться з ділом. Норів. в міру розте·

ню

підвищенню

про-

лення,

В

цьо:vту

вання.

переконалися

під

час

пере-

нн.

вірни стану зимівлі ХУ':\С\>' На фе}Н1і стоїть 930 коrрів, як і передбачено планом на nерше січня року, а також

150

В

нема

коv:vю-

кормокухні.

То:vту

господарстві

цеху чи

ставлять

rx

Так,

на

виділено корова

но не

і

квартальне

ри,

ти

В

Регулярно

премії.

добре нагодова-

При оцінці

старих

во­

в

телят розміщають у дерев'я-

Рейдова бригада:

А. Пилипенко. В. Музиченно, А. Цьомка -

Нема випадкін відходу. в КОР!.внинах непаганииu саютарнии стан. Заслуга в цьому, наса:vшеред. транториста Олександра Мусійови-

члени го

ф

на

·

на селі особливого майстра-наладчика ТhJашнн, операторін

поширення: польових машинного

дарства.

доїння

чали навчання. Серед них хлібороби і тваринники. випускники шкіл і демобілізовані воїни, яні обрали механізаторські професії.

за

тваринницьних

них уч.бово-курсових, ком~~на· тах, в ~lчбових пун~тах paHOf!·

комп-

лексів та інші.

Добре підготувались до меха­

візаторського всеобучу в Ни­ ївській, Полтавсьній, Терно­ шльсьюи, ЧеркаськШ, Харків­ ській, Сумській та інших об-

ластнх. Тут створено всі умови для грунтовного оволодіння об-

раною професією. Набінети тут

в 0 ~J_Ia:· укомплектовані

необхідними

учбовими посібниками, техні ч­ ними засобами навчання, дію­

~их оо є.днань <<СІЛьrос_п,техю: І чими установнами і машинами. НИ». в СІЛЬСJ:>КИХ профтех} чи ли Під керівництвом досвідчених щах. на базІ передових . Г<?СП?· спеціалістів майбутні механіза­ дарств. Всього в респубЛІЦІ ДJ(; І тори пройдуть виробничу праккабіне

тів і класів по підготовці мехн

нізаторів широного профілю шоферів. газ~елеІ<Тро:зварнині н. Значна частина зарахованих на

го

професії,

які

відбувається

тех-

госп()д;'Ірства,

пронес

ciлr,chKO-

поглиблюється

спеніалізанії

і

коннент·

Середа,

ТШіУ в передових

колгоспах І

радгоспах, озІшйомлятhСЯ з про·

гресиr.ними прийомами вирощу­ вання сільськогосподарських культур. організацією роботи на.

вешших

тваринницьких

номнленсах.

У

підготовці

К()ваних ку

26

кадрів

допомогу

листопада

висококваліфі­ для

села

вели­

господарствам

1975

р.

Під кож­

вносимо

по

кілdграмів органічних і двадцять нілограмів повних мінеральних добрив, муль­

бригада і на

чуємо

полуниці,

площу

полуниць.

В. АНДРУХ, бригадир садоної брига· ди.

по-

область. Пьо­ імені Шев• району ви• сорт куку• Грузії про­

гектара було заготов­

1000

центнерів зелено'і

50

центне­

зерна.

На

фото:

ділянка

нового

сорту кукурудзи.

Фото К. Дvдченка.

(Фотохроніка РАТАУ).

ЕФЕКТИВНА

ЛІНІЯ

У баришівців-наших друзів по змаганню

ної обробки і панування качок ня на риці.

Яготинській

птаха

ф б а

РОСТУТЬ БУРЯКОВІ КАГАТИ

-

У РАДГОСПІ

мінського

обладнання

становатн-

дають

шефи

мислових

колентнви

підприємств.

харкінсьних

~заводах

робудівному тракторних ХТЗ,

-

про­

Так,

-

на

мото­

«Серп і Молот>>, самохідних шо:tсі,

Нролевецькому

ремонт­

ному заводі СуіІіІської області, Тернопільському комбайновому теж вивчають нові машини і обладнання, особливості їх екс­ плуатації,

і

технічного

догляду

ремонту.

Перед початком весняних по­ льових робіт посланці нолгоспів і радгоспів з посвідченншш класних спеціалістів понернуть­ ся у свої господарства. Масона підготовка кадрів для дасть змогу у наі\бі.rтьш

пружені періоди двозмінну роботу

села на­

забезпечити всього ма·

шинно-трuкторного

парку

рес­

публіки. ширше розгорнути бо­ ротьбу за багаті врожаї. внсоІ-tу продуктивність

забезпечити

твариннrщтва.

vспішне

завдань перШого року

виr;онання

дев'ятої

п'ятирічки. велнчних на крес· ле нь наступного ХХ V з'їзду НПРС. (РАТАУ).

НОВЕ ЖИТТЯ

ОДЕРЖУЮТЬ

ГЕКТАРІ

дослідно-конетрук-

ефект від засто-

<<БЕРЕЗАНСЬКИЙ>>

ПО ТИСЯЧІ ЦЕНТНЕРІВ КОРЕНІВ НА КОЖНОМУ

Міжвідомча комісія рекомендувала розробку спеціалістів

J

рік у системі підготовки 1 ne· репідготовки механізаторrьких кадрів для сільського rocno-

ників і робітників радгоспів по-

гризу­

120

рів

ме 3,5 тисячі карбованців на рік. (ТАРС-РАТАУ).

набувають

і

дерева

,иаси і одержано по

С"вання

ермt,

виробництва,

Більш як сто тисяч колгосп-

крону

.1ено до

ХЛІБОРОБСЬКИЙ ВСЕОБУЧ

коли

ну

"ожного

Cfh"//.пo'//.ULO'A"//.O.Т//H/.U/UUU/H.F//.O.ТAY/H/H////AY//".////HHAW"/AY/.Nr/A'YH.-7AVHH/.HZ'//H/H//.п.тHHH/H/H/.U///A

рації

майбутній

фесарол Г. К. Папалашвілі. З

ЕкономічнІІіі

М. Іваницький - працінник газети «Нове життя>>.

Розпочався новий навчальний

1 XXV

взимку

Миколаївська

торсьного бюро <<М'ясомо.'Імаш>> до серіііного виробющтва.

робсількорівсько-

поста

під

Щоб

<'0 року в радгоспі •;енка Жовтневого пробувався новий рудзи, виведений у

з успіхом пройшов випробуван-

них клітках прибудови корівника. Там чисто і тепло.

наступних

НПРС

ними матеріалами.

якої є чотири гектари. При :>обо­ в'язанні 50 центнерів зібра­ ли на кожному гектарі 57,5

бові надої становлять до де-

. П · А нтоюна авшвна Ільїна, Олена Родіонівна Павлюн та іншІ.

снатарів додатка-

переозброєння

наша

вирощуванні

примно­ трудову

ни не пошкодшш стовбури дерев, їх об:\!отали відnовід­

що віддача кожного гек­ тара нового саду не тільки :Ja нільІtістю фруктін, а і за прибутнами :1начно зросте. Непоганих результатів до­

билася

честь

основу

урожай.

ну,

д осшднин · .. зра~ок потоковомеханізованої лшtt для первин-

доярки

час.

ну

вдвічі білr.ше, ніЖ у садах. Немає сумні­

312 -

лер багатьох орденів Софія Іванівна Цьомка, яка надоїла за десять місяців від кожної корови 4537 кілограмів молока, а вал становить

на доярок,

нічне

1йа­

гект~'lрі

роботи

1463 центнери. Нині щодо-

ві турботи, але вони не ремствують. Новонароджених

в

можливість

кожному

підводять-

сяти кілограмів. Добрих результатів добиваються також

oдepJ.IOITh

дало

на

зобов'я-

На фермі нема родильнаго приміщення. Це покладає

нурси

що

їх

на

1

з'їзду Номпартії України, продонжуємо закладати міц­

завдання.

Взяті соціалістичні

торист комуніст Федір Іванович Хилько на роздаванні хормів кормороздавачем. В турбота у сьому ві;тчувається ., nро те, щоб худоба була

спеніалізонаних

вахтУ

XXV з'їзду

високо­

До кожної доярки доведещоденне, декадне, місяч-

враховуються не тільки кількісні, а і якісні показники жирність молока, чистота його. Заспівувачем змагання є доярка комуністка кава-

1340

молодого

зимових

16-18.

ній вона замочує комбікорм, :іJісля чого роздає коровам. Доярка ж регулює даванку нор:\ювих буряків. Самовіддано працює трак-

єдиними програмами

геІtтарів

досягнуті успіхи, а жити їх. Несучи

вже дає щодоби 20 кілогрюqів молока, іНШі по

ся підсумки змагання. Пере· можцям вручаються перехідні червоні вИмпели 1 грошові

провадиться

на маємо

вже

голо-

ристали дві спеціально споруджені ями, в які подаєтьсЯ з котла пар. На фермі

навчання

мет­

яблунь

за номером

зання.

на.

Тепер

8х8

році десятої

п'ятирічки наша бригада ви­ рішила не тільІШ закріnити

урожайних сортів. Схема розміщення яблунь 8Х4 мет­

:Jа­

вносимо

156

пізніх

У першому

Схема

роздою-

102

для запарювання січки вико-

своєчасно і

навесні

по­

впрощувалн

тобто

саду

деІЗ'ятої

о:vтолодження їх.

ми

двадЦ;JТь

самперед, старанний догляд за садом. У зимоnо-весняний період проводимо планомір­ не обрі:Jування гілок на де­ і

що

літніх сортів.

гектарі.

Що забезпечило успіх? На­

сени

заморозків,

365

наступного нетелів.

кожна доярка має діжку.

рів,

ні сто.

ревах,

оброб­

карбо-

Бильному використанні вистачить до нових. Певних заходів вжито і по поліпшенстада,

році

потреби,

розміщення дерев

врожаю

нинішньому,

від

Досі

ному гектарі при :зобов' язав­

вахту на честь XXV з'їзду НПРС, тваришшни зобов'язалися продовжити здачу молока понад

тонни силосу на корову, збільшилась і кількість но-

У

від

фрунтн

п'ятирічки ми виростили 420 тонн внсоноянісних фрунтів -по 127 центнерів на ІЮЖ­

ність корів. Несучи трудову

8.2

сталого

вершальному

продуктив-

план, довівши його до 450 тонн. Відправляти на завод не менше 85 процентів молока першим сортом, щоб за

дуктивності його.

фруктів.

заход:в,

силос та зелений корм (і це на супіщаних землях. бідних на поживні речовини), що дало можливість закласти

У боротьбі за внеоний урожай фруктів і ягід від­ значилося багато робітників і робітниць. Серед них Нос­ тянтин Гнатович Нолосков, !нан Григорович Бобошно, Векла Іванівна Федоровська., Марія Григорівна Єрко.

90

радгоспну ка-

до поліпшення стада, збільшення маточного поголів'я,

лежно

шноджують зав'язь плодів, а коли дозрівають фрукти­ збирає:vто їх без втрат.

господа­

Такі показники результат того, що в Богданінці значно пізніше, ніж у інших

779

центнера ягід, тобто валовий збір їх становив 230 тонн_

С<ІДИ

на

гектарів, у . тому числі плоданоеного 33. Нолен­ тив нашої бригади вже три­ валий період добнвається

пристовбурні круги органіч­ ні і мінеральні добрива за­ ляємо дерева проти шкідни­ ків і хвороб, прагнемо, щоб під час І\Бітіння захистити

рювання. Після визволення села від тимчасової фашист­ ської окупації було посад­ жено ще два сади. Тепер у радгоспі <<ЗаворІщьний >> їх є

наже

-

роки

сільсьного

мів.

угідь

значного

набрало садівництво

цтва, однак тепер низькі щодобові надої молока від норови- лише п'ять кілогра-

становить лише 544 центне-

ри

і

раднагосподарський плани по виробництву і продажу державі продуктів тваринни-

ви лише 2397 кілограмів молака набагато менше, ніж у середньому по району, та сільськогосподарських

ся

у тракторний причіп. Хоч радго.сп усnішно вико-

На

подвlр'ї

другого

відд:лка

радгоспу <<Березансьний» швид­ ко ростуть нагати. З кожни:\! ;ще:v1 вонн довшають. Робітниці закладають

на

зи:vту

гроУІадсь­

кііі худобі кормові буряки ... :'Jнбілиuни у звичайне відро. Вага окре!VІИХ коренів переви­ щує ;щадцятr, нілограУІів. За по­ передні~1ІІ

підрахуннами

кож­

ний із 20 ге1парів дасть не :~rенше ТІ1СЯЧі центнерів буря­ ків. Отже, запас соковитих кор:vтів на вІд,1ілку збільшиться на 20 тнсяч центнерів. Звичайно, у цШ коротенькій статтІ я не ставлю

боно аналізувати ху.

Проте

рах

на

до;шолю

за

мету глн­

складові ycn~

головних факто­ зупинитися.

Раніше заплавні зємлІ річ1ш Недри майже не використову­ валися

росли

чаrарнини,

. бур' яни. дmш

Після освоєння зав­ в:v1і.1о спланован:й снсте:vті

роз~Ііщення культур дає великІ прибуткн. Попереднином під

заплава

кормові бурюш п:шла суміш багаторіч­ них трав. Минулої осені меха­ нізатори транторної бригади ка­ валера ордена Трудового Чер­ воного Прзпора Григорія Анд­ рійовича Волошина вчасно під­

няли глибоний зяб. На кожно:~<Іу гент а рі приорали по сім нентне­ рів мінеральних :Іобрив. Ниніш­ ньої весни ста ран но підготови­ ли

грунт

л:ння

ни.

за

і

з

два

ВисоІtУ

настання:vт

дні

посіяли

'1айстерн'сть

продемонстрував

nоїеп·

буря­

тут

тракторист

Мнт;ола Андрійович Тю1ченко. Проте наtіголовніши~ агротехнічним заходом є вчасно проведена проривка рослин. Ал-

же зап:знення з цією роботою на три-чотири дні дорого обхо­ диться

кожному

господарству.

Рослини стікають, їх глушать бур'яни, втрачається 25-30 процентів валового збору коре· ні в. На проривку коренеплодів партійна і профспілкова органі­ зації відділка зуміли моб:лізу­ вати

всіх працездатних

радгоспу, рії,

спеЦ:алістів,

допомогу

на

членів

робітників бухгалте­ тих,

запросили на

хто

знаходиться

заслуженому

відпочинку.

Висока організованість заб'"з­ печила нам бажану трудову пе­ ремогу. За вісім робочих днів ми прорва.'Іи буряки. На кож­ ному

ли

по

них

поганному

метрі

залиши­

шість-сім

добре

розвине­

рослин.

Теплих, слуговує

похвальних механізатор

Якович Я.хно.

слів

за­

Борис

У період догля:tу

за посіва:\Іи всі агротехнічні за­ ходи він винонав бездоганно.

На

збиранні

коренеплодів

сумл'нно трудилися члени ла­ нок, яні очолюють Надія Трохи­ мівна Шушпанова, Ганна Олек­

сандрівна Омелян та Настя lва­ н:вна

Іщук.

Наша :\!ета у першому ро­ ці десятої п'ятирічки не т:льІіи закріпити. а й nрю1ножитн ви­ робничі здобутки. гідно зустрІ­ ти черговий тії.

фору~І

Ф керуючий

ком

нашо·І

пар­

KPECTHHUB, Аругим

відділ­ «БерезаР.­

радгоспv

ський•>. Редактор Є

ФЕДЯИ.

З стор.


До ваших nocлyr,

Оровар­

ч ани!

Но'~~;;;::·~~~;;~·;;;;;;;·······~···ш~ёіі f НЕ ПРОСТО РЕМОНТУЄМО,

МОЖУТЬ пошити НАШІ ШВАЧ- ~

1

~?~rнr.?o<;I'~~~~:EВ ~gpo'!fк'i~ ~ m~© ~~ ~ mJ"i/ ~l ~~у~а;ов~д~~~;д~~б;ту п:~ Т ~ НОВУ), І ТІ, ХТО З'ЯВИ ВСЯ НА СВІТІ f ємо запрошення, ~амо на- l ~~ ВИХ СОРОЧКАХ ЩАСТИТЬ ВСІМ! пошитт f (МОЖЕ- ВЖЕ І ЧАС ПОМІНЯТИ НА

БЕЗ НИХ. ЧОМУ НАШІ СОРОЧКИ ЩАСЛИВІ? БО ВОНИ

А В

КРАСИ ВІ.

-

НА ЗАМОВ-

о СОРОЧОК

ЛЕННЯ -

КРАСИ-

,. БУДИНОК ПОБУТУ, ВУЛ.

вулиці Гагаріна, 15. Надішлемо до вас ~tІузикан· тів, фотографів,

видруку-

Т

прокат nосуд, весільні костюми

кож

Най-к~ащим

та nлаття.

забезnечимо

А та-

залом

·

ЗНОСОСТlИКОСТІ

Є

ХІМЧИ-

. СТКА. РЕГУЛЯРНО ДОРОП ДРУЗІ! ПОСЛУГАМИ КОРИст;-,·лтЕСЬ сл;-,'ЖМІ ХІМЧИСТКИ. ХІМ­ 11РИИЛ·\ЛJІЬНІ ПУНКТИ ЧИСТКИ ВИ ЗНАйДЕТЕ В БРО­ ВАРСЬКИХ ЬУ ДИНК.АХ ПОБУТУ.

Мерщій до нас!

-

•• •• •• .•

Зробимо,

щоб точно показував час.

r одинкинових

справ май­

стри.

*** ВСТАВИТИ ЗАМОК-ИЛИСКАОКУ до сумки, чобітків, відремонтувати че­ все не можуть зробити nраців­ l\іОдан за шюрга.'1антсрсйної. 1\Іайстерні ники

адресою: вулиця Київська,

f

f f f f f f f

способом

СВІЖОСТІ ПІДТРИМ.\ННЯ иоr·о ll!ДВИЩЕННЯ С)ДЯІ'У,

Підводить годинник?-

.

Вітаємо! І запрошуємо

;

~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=:~~~~~~~~~~в~~

•• •

А яюсть гАР АНТУ є мо

146.

f f

t Т

ХоJtод!1льники, ~ра~ьні машини, пилососи, електроутюrи, е.1ектрооритви, яю вщмовн.rІись с.~ужити, - примусить 3НО· ву викон~вати .свої фунюtіі. м~йс.терня

по ремонту

побутовО! техюки по вулищ БvДІве.1ьній.

складно­

....--~....",-...".-.",.-..."-_,-_,-_,......",...._"_._"....._",__,.... ...,-._,-_"",....._,.:._.-,..,..__.__., __.~.....-.---......-..--....-.---......-...-..--.J "........",....,." ...~~_,-...."..."-.~"...._,....",-_,.-_.",-._,-.~~.............-......,.-._,.,. ..."-....,-....,-.._..-.._..-...._...~.......-.. ... ....."..._.........,.....""".........,-_.-.....,.,-...."-..~__.....".......,.-.__..

---------------.--~._"..~._.,._,...._,...

fj

l

!

__

._......~..,..,..._

Всі згадані на цій

сторінці п~б~т~~і по­ сіл

мешканці

слуги

- -""'-----....

можуть

з.амовлюва-

\ !.!1 через

місцеві ко~­

плексно

пункти

Чобіткам, дарують

------.. черевинам

друге

життя

майстерні ремонту взуття. і

-

приймальні

----

Броварська-

-~--.

го райпобуткомбіна-

-

ту.

У:вр:ао6;у"Z'ре:вааиа. ~ ~~~~

1ндЕКС

61964.

Броварська

друкарнІІ

Киівськоrо облуправління в справах видавництв. nолІграфіі І киижковоІ торгівлІ. ву.п. Киівська.

154.

Зам.

5975---11.122

#189 1975