Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

ЄДНАRТЕСЯ!

J(PAIH,

.N9 189 (3890) ЧЕТВЕР

5 ГРУДНЯ

р.

t974 __

І

-~іна~~:- _ __1

КОНСТИ1НUіЯ

СРСР

І

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Наша рідна Радянська Радянські

люди

відзначають

Так, в складі найnищого. орга­ ну державної влади кра'іни як велике свято торжества со­ Верховної Ради СРСР 1517 ціалістичноІ демократії, справж­ депутатів; 767 в Раді Союзу нього народовладдя. яке могло і 7 50 в Раді Національно­ виникнути іkрозвинутися тільки стей. Серед них 498 робіт­ в результаті JІеремоги проле­ ників і 271 колгоспник-понад тарської революцї:і. Великий 50 процентів усього с:кладу. депутатів представляють Жовтень знищив приватну влас­ 180 ність на засоби виробництва, Укра'їнську РСР. У червні минулого року тру­ експлуатацію людини людиною, відкрив шлях до творчості. й дящі республіки обрали до міс­ депутатів. активної участі в управлінні цевих Рад 518447 державою найширшим масам Тут представлено всі соціальні групи населення, · комуністи і трудящих. 5 грудня 1936 року Надзви­ безпартійні, чоловіки й жінки,

·День

Радянської

НонституЦії

чайний Восьмий з'їзд Рад СРСР

затв!!рдив нині ·~ночу Нонститу-

представники старшого і молод­

йонів

школярів

витрачається

в

середньому 150 карбованців на рік. Майже тисяча карбованців

-

середня

вартість

навчання

одного студента у вузі. друга дитина четверта

Ножна

у місті, кожна в селі виховуєть­

-

ся у яслах або дитячому сад­ ку. На оплату перебування про­ тягом року однієї дитини в яс­

лах виділяється карбованців.

близько

400

Жодна кра'іна світу не має такого розмаху житлового бу­ дівництва, як Радянський Союз. За абсолютним його обсягом, за

кількістю

зведених

квартир

(в розрахунку на 1000 чоловік Всього в нашій кра'іні до Рад населення) СРСР значно випе­ 1ю СРСР. На ознаменування цієї історичної nодії з'їзд про­ обрано понад два мільйони де­ реджає США, Англію, Францію голосив цей день Днем Нонсти­ путатів. В роботі постійних ко­ та інші кра'іни. Лише за перші туцН СРСР. В Основному Зако­ місій та інших органів Рад бе­ три роки п'ятирічки було введе­ Ні нашої країни законодавчо руть участь 25 мільйонів акти­ но в дію понад 320 мільйонів шого

поколінь.

були закріплені перемога со­ ціалізму, соціалістичні основи

вістів.

суспільної і державної органі­ зації СРСР, широкі права і свободи•радянських громадян.

нє

Генеральний

НПРС Л.

І.

секретар

Брежнєв

ЦН

у допо­

віді сПро п'ятдесятиріччя Сою­ зу Радянських СоЦіалістичних Республік• nідкреслив: «Держа­ ва диктатури пролетаріhту, ви­

квадратних

Слід підкреслити, що справж­ народовладдя

проявляється

світу

здобутками

ра­

дянського народу в соціалістич­

ному і

комуністичному

будів­

ництві,

захоплюються

радян­

ською демократією тією якісно нового дає

трудящим

-

демокра­ типу, яка

справжню,

а

не

примарну свободу.

Конституція СРСР трудящим Радянського

надає Союзу

через

органи

влади,

а й через широку мережу масо­ вих

організаЦій

трудящих,

зо­

крема, 100-мільйонні профспіл­ ки і ЗО-мільйонний Ленінський комсомол.

надається забезпеченню і гаран­ туванню соціально-економічних прав. Це право на працю, відпочинок, безплатне лікуван­

ня, на J.УІатеріальне забезпечен­ ня по старості і у випадку хво­

роби. Все в ім'я людини,

nринциn стичноІ уряду.

що випливає з самої природи соціалізму, грунтується на по­

втілення

марксизму-ленінізму

про те, що творцем історичного

процесу,

вирішальною

суспільного

розвитку

щі маси,. У нашій

силою

є

трудя­

кра'іні

сам

народ управляє всіма справами

суспільства, бере участь у ви­ робленні законів і nіклується про

'іх неухильне

Перед

радянськими

виконання.

закон~ми

всі рівні.

Найширше

залучення трудя­

щих до управління державою

-

основний принцип соціалістич­ ного ладу. Всі радянські люди користуються правом на об'єд­ нання в громадські організаці'і,

правом вибирати і бути

обра­

ними в органи державної влади, до народних

деnутатів

і

Конституція

судів, відкликає народних суддів.

СРСР

гарантує

громадянам Радянської свободу совісті, слова, зборів.

країни друку,

Провідну роль в системі со­ ціалістично'і

демократії

віді­

грають Ради депутатів трудя­ щих. Вони є основою нашої за­ гальнонародно'і держави. У· них беруть участь представники ро­ бітничого класу, колгоепного селянства, трудової інтелігенці'і.

все для

такий вищий

-

-діялЬІИості :Комуиі­ партіІ і Радянського такий визначальний

принцип

нашого

Запорукою

суспільства.

його

здійснення

в життя

є

накреслень

XXIV

з'їзду НПРС, членів ко­ муністичного будівництва. У спішне здійснення головно­ го завдання дев'ятої п'ятиріч­ ки з новою силою ·підтверджує, що для нашоІ партії немає ви­ щої ,мети, ніж піклування про

благо

народу.

Переконливим

свідченням цього є заходи по підвищенню міні·мальної зарJ­ бjтноІ плати робітників та служ­

бовців і водночас· збільшення прибутк1в середньооплачуваних працівників,_ по збільшенню роз­ мІру стипендІй, поданню допомо­ ги багатодітним сім'ям тощо. ВажливИм джерелом зростан­ ня добробуту радянських лю­ дей є суспільні фонди спожи­ вання. За дев'ятим п'ятирічним планом обсяг безплатних мате­ ріальних благ і послуг, а також грошових

органів

споживання

316

новлять тепер на

виплат. із

фондів має зрости в

сусmльних

1,4

раза і

в

роз­

карбованців

рік.

Наведені

факти

свідчать про

переконливо

переваги

радян-

ського способу життя

* * * найважливіших

найширші політичні і громад­ сью права. Наш демократизм,

ложенні

Виплати і n1льги із· суспіль­

рахунку на душу населення ста­

лише

блага людини

• • •

34

мільйонам чоловік.

не

Однією з характерних рис соціалістичноІ демократії, які відрізняють 'ії силою якої залишається робіт­ від демократії капіталістичної, ~· -1ий клас•. є те, що вона не тільки прого­ Нині СРСР постає перед сві­ лошує, а й реально забезпечує том як зразок суспільного про­ права трудящої людини. Першо­ гресу, справжньо'і демократії. рядне значення в нашій країні прогресивні люди

що

них

в загальнонародну соціалістич­ ну державу трудящих, керівною

Всі

житла,

і в тому, що участь у вирішенні державних справ здійснюється

конавши свою велику історич­ ну місію, постуnово переросла

захоплюються

метрів

дозволило поліпшити умови

над ка-

nіталістичним.

Буржуазні пропагандисти всі­ ляко розхвалюють каmталістич­

ний лад, капіталістичний спосіб життя. цьому

Чи не найчастіше вони

вживають

при слово

«демоJ<ратія». Але істинну ціну буржуазній демократії добре знають самі ж трудящі

капіта­

лістичних кра'ін. Всі буржуазні конституцl'і

стоять

на захисті

приватно'і власності, · а отже, і системи,

ність.

що

освячує

цю

влас­

Демократія буржуазно'го

суспільства - це ~емократlя для меншості, для тих, хто во­ лод·іє грошовим мішком. Про яку рівність може йти мова, скажімо, між «білими• і счорними• у Сполучених Шта­ тах? В іншій цитаделі капіта­ лізму - ·ФРН людина, що до­ тримується прогресивних погля­

кра'іни.

Нині середня тривалість оп­ лачуваної

відпустки

одного

до­

рослого робітника і службовця становить 21 робочий день. На виховання кожного із 50 міль-

cпtm.вoro

до

країнах не мають роботи понад

100 мільйонів чоловік. Недо­ ступність висококваліфікованої медичної допомоги, освіти, при­ мара незабезпеченої старості

-

все

це

чорною

хмарою

сить над трудівником стичного світу.

* * * Радянської

Трудящі добре розуміють,

що

-

ви­

капіталі­

нраїни соціалі­ перш дис­

ципЛіна й організованість. Вона передбачає виконання кожним сво'іх конституційних обов'яз­

-

неустанно

трудитися,

берегти соЦіалістичну власність

-

джерело

буту,

народного

багатства

корабШв

«Союа•

вимоr

сІІіЛЬноrо

uоаоту,

., 1

пр~

1

а

вауково­

даних дпа розв'язання вapoAJІorocao.,a.taa аавДІЦІЬ. Корабе.u. «(.;оюз-16• аиапоrічнd ворабпю,

8DI

uв в

1975

році брати

участь в раданс~ако-амернкавсьвому евепервмевті.

ЦЕНТР

* * • КЕРУВАННИ ПОЛЬОТОМ,

(ТАРС).

2.

(ТАРС). На

20

rо­

диву москове~акоrо часу космічивй 8ОрІбевь «~16• зробив

обертів иавкопо Зем.пі. Ше&а •рецJ.І

q8eictbp1I

руху,

uроведевоі ва u'пому ввтку, корабеа llpo~OВZJC . . . .., ио орбі­

-

макснмапьие вІ.ддапевва вІА повер:пd Зе8І (в

кlлометрв; - міНімапьве вІ,цдапеввв від ІІоІНІрDd rei) - 177 кілометрів; - uеріод обертІІІІІІІ.І - 88,4 DJІUHв;

223

-

вахн.пенна орбіти

-

51,8

~

auorel)(в uepи-

~са.

За uроrрамою uepшoro ДІІJІ ВОС88В88'ІІІ А. В. ФІ.wЬІчевко і М. М. Рукавншнвков провоДІLІІІІ ~PIQ' робоп CRe'fell во­

рабпа в РlЗНИХ режимах ПО.ІІЬОТJ. а· -.epro.вOIIJ' ееаксl 8В'sаву А. В. Фіn:іпчевко повідомив, що 88ІІІа8 110881C'l'JO освоІвса

стична демократія це за все висока свідомість,

ків

косІІl'ІІІП

технічних доспtджевь, а також С88С81 • ва 1 фо!оrрафу­ ваииа окремих діпавок земвоІ ._.... ·а метою ·~аввя

ТІ з uараметрамв:

в несоцlалістичних

поаоту

(СРСР) і «Апоппов• (США) :2 rрудва 1974 року в Радо­ ському Союзі зДlйевево запуск космічноrо корабu сСоюз-16•. Космічивй корабета пшотув eldDUC у сuаді командира корабоІІа Героs Р~воrо Союq, аоnuа-110е11овав~а СРСР попвовввка ФІВnевва Авато.аtа васвао_... 1 борт-ЬРкевера Героа Раданськоrо Союзу, .ІІЬОТ'ПІКа-коемовапа СРСР Рука­ ввmвикова Миколи МнкN&ІоВІІ'Jа. Проrрама орбітапьвоrо Dom.orJ 8ерІіІІІІ8а'І&в ввпробувІІІІІІІ.І бортових еветем кораб.ца сСоюз•, ....,...,...-: в1ДІІо81Дво

сокt пенсії.

добро­

й могутності

кінець п'ятирічки Батьківщини. Ножен трудівник мільярдів карбованців. Май­ має глибоко усвідомлювати,

же стільки становив У·1955 ро­ Ці весь національний доход

ВідповІ,цно до раданськоІ проrрамв uwотовкв до експерн· мевтапьиоrо

u· ять

Сьогодні

(Фотохронtна ·РАТАУ).

у ПOJILOTI- ,,СОЮЗ-16''

дів, не може знайти роботи, а коЛишні нацисти одержують ви­

досягти на

90

Мал. В. Стерлева

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

з умовами неваrомості, caмouoiJY'I'ls

'80CIICRIUIJa

~обре.

* * * КЕРУВАННЯ ПОЛЬОТОМ,

ЦЕНТР 3. (l'APC). На 12 rоднну 30 хввлни московськоrо tqCJ JUJaІIIJJIJIЙ •орабепь «Союз-16• зробив 16 обертів вааоло ЗЄІІQІ. Друrвй робочий деm. космонавтів АватстіJІ Фі.Іdпчевва і Микопи Рукавишинкова uочавев рано-вранці. ПіС.JUІ евідавку і медичноrо ковтроmю вони uриступвпв до ввковаива дапьІІІої проrрами uоаоту.

За проrрамою

меднко-біопоrlчввх

доспіджеm.

космонавти

контропюва.пи ріст мікроорrавlзмlв в умовах веваrомостt.

~і,цuовідво до npQrpaмв ПіАJ.'()rовви до спlльвоrо поаоту

косМІ'ІІІИХ корабпів сСоюз• і

«Aпqnnoв• uрово,цвлвев ввuро­

соціалі­

був8ІІВJІ светеми забезuечевва життєДІяпьвост1. Зокрема, тиск У відсіках корабu сСоюз-16• був 3ІПDКеввй до 540 мlnlиетрів

стичне суспільство дає людині, є суспільно корисна праця, осо­

ної lвформацІІ, самовочуnа космовав'l'lв добре. Частота путо­

що джерелом усіХ матеріальних

і

духовних

благ,

які

бистий вклад трудівника у роз­ виток економіки, суспільних справ.

у вирішення

(РАТАУ).

ртутвоrо стоВDа. За доповіДІІІІІв екlпажу

1

Аанвмв телеметрич­

су у Аватопіа ФLDlпч:енка - 70, у Мвкопв Рукаввшннкова 75 ударів ва ХВВоІІВJІУ. Частота дихІІІІІІІ.І у rсомавдвра •орабяа 15, у бортівжевера - :Ю. Цо.JІІ'І' BOC!IIi'Dioro корабаа «COI9a-J$»> rpuae.


ЩаСТЯ МВТері ЩаСТЯ трудіВНИЦі ПР AUEIO СЛ АВЕН СЛУГ А НАРОДУ . . ' _.Поруч :-І І мною на фабри-

.. . І1 ДІТИ зростають

лабною

понад чот~риста Ж1НОК, хороших тру~lВНИЦЬ, якими І:ОР-

УСІЄ! ~адянськоІ_ де_ржави. ЗрозумІле щастя ІНШОl мат~-

тажного

одягу

. працюють

диться Шд:fіриємство. І гордиться пщприємство. 23~ моїх

то_варишок по

ЦІ,

десят.ки

роботІ

ЖІНОК

ху

зав-ер-

п ят_ирПІЧ~~:

та ІІІШІ прац_~ю;rь у~е в ра хунок десято! п ятирtчки.

двІ

механізовану

Тут, у нашому дружному ко-

Андрійович

~ів.чина

фабрики

серед

во бути nо~нов~~дним госn.>-

обрали

дарем своє1 краши н~м Д~І.Ла

кращих.

дівчину

осередку зміни.

Радянська _Rонституц_ІЯ. ТІЛьки н а нашІй фабрицІ можна

в

здобула

профсnілко.вих активістів.

на

радІсть

дився на збиранш врожаю, вико-

секретарем

з

площі

близько

70

комбайнером

заторами,

в

усьому

показує

Івановичем Шити м на приклад. Звертаються гектарів.

вище зобов'язання му гектарІ

Ко-

до

ім

нього

люд11 за доnомогоіо, і він ніколи

вивІз

правами,

гарантовааоt · 47 чоловік мають стаж від громадJІНИй 15 до 20 років. Іх великий ви­ рсбничий дос.в.ід наслідують ро­

обов'язком оумлtнно трудитися бітники молодшого покоління. на користь рідної Вітчизни, в Наш колектив згуртований. ім'я змщненнЯ 11 економічиоІ Атмосфера доброзичливості і взаємоповаги дапомагає

працю­

аати дружно 1 злагоджено, з мl· сяця в місяць nеревиконувати

по

тонн

уже перед

сільської

Ради

депутатів

трудящих.

·

обов' язки ській ба·зі на Десні.

змагання працює

з

б ільшою віддачею. Тепер йдуть зміни майстрів

А.

П.

Онашка, П. І. Шкаровсьного, П. А. Найдана, бригади М. Ф. Бабарика, Н . М. Фесюка, М . Н. НазмІрчука та В. М. Найдана. А хто nрацює добре , той вмі­ використовує

своє

право

на

відпочинок Ім подают ь допо'Мо­ гу профспілковий комітет, адмі­ ністрація клад,

своє

в

заводу.

цьому

здоров ' я

Так;

роЦі

в

напри­

поправляли

санаторіях

ють з .fІе.JІИКИИ завзяттям, бо nрагнуть зробити все для того,

ного підnриємства. Таких , кот- щоб накреслення рідноУ Ному-

._,._

туристських nоїздках по і нраїнах соціалізму.

чення

Є серед робітників нашого цеху ба,гато таких, якІ вико­ ристовують

право

на

освіту,

вміло поєднуючи виробничу ді· яльність з навчанням у школі

робітничої молоді, у технікумах та вузах. Так , наnриклад, май· стер зм іни В. О . Микитюк та столяр В. І. Маковкін навча­ ються в інститутах, верстатник

В. А. Дяченко, столяр Назмірчук, веретатипці

М. К Н. А.

Матвієнко і Л. А. Нириченко

О. БОНДАРЧУК,

Дуже багато nраЦівників під-

заступних начальника меб­ левого цеху.

радгоспу,

Таращанський

Петрович Тупий.

Група

працівників

спорудженні

установки брали

Рябий -

студент сільськогос­

подарської академії . А колиш-

ні тваринники

1 1

на Юрченко вчаться на зоо­ техніків, Віра Федорівна Ряба - на економіста. Світлана

Федорівна Костира буде юрис­ том, вона студентка Київсько· го

державного

товченком

о

2

стор.

о

республіки,

Село вчиться. Вчаться всі і дорослі, і юні. Незабаром дев'ять випускників Березан­ ського технічного уqилища по­ в рідний Русанів

вернуться

механізаторами широкого nро­

філю. В

агрономічному, зоо­

технічному гуртках і на кур­ сах підвищення кваліфікації протягом зимового періоду нав­

чатиметься

пона.в;

170

чоло­

це все

стає

вік.

Безперечно,

переконливим свідченням того,

що Радянська влада дала вели­ кі права кожному громадяни­ ну нашої країни. Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, громадський кореспондент.

Текст і фото В. БЕНДИКА. НОВЕ

межами

-

тинов.

о

Олександром

чемпіоном Віталієм Петрови­ чем Романенком.

ветеран Київського тресту « Промтехмонту~ Автор установки керівник таж-2» бригадир бригади кому­ лабораторії· nерліту КиівсьІtого ністичної праці слюсарів-монтаж­ державного науково-дослідного ників Микола Михаілович Мар­ доктор тех- 1

та

стром спорту з стрільби, віяо­ мвм за

щороку випускатиме 50 тисяч ників кубічних метрів спученого nерлі- БУ-22

виробів, професор,

Радянської

Михайловичем Солов' ем, май­

автоматики .

інституту будівельних матеріаJJ:ів

лікарями Степаном

ченко, офіцерами

Київ­

ка та один з кращих її будівель-

-

Армії Михайлом .Яковичем Ли­

ські БУ-522 тресту « Сантехмон­ таж-1» і ВУ-431 тресту «Пром­ техмонтаж-2 » Мінмонтажспецбу­ дУ УРСР. Ці колективи високо­ якісно, з виnередженням техноло­ гічних графіків вели будівельні роботи, монтаж і наладку конт­ рольно-вимірювальних приладів і

установка, яка

де­

Федоровичем Рябим та Іваном ПлатоновИчем Рябим, вчитель­ кою Надією Грцгорівною Дя­

заступник директора по будівництву заводобудівного комбінату В. В. Редькін. Се­ ред них найбільше відзначили ся пересувна мехколона ;м 15 бу­ дівельн{)-монтажного тресту N! 3

експерим ентальна

навчаєть ся

Село гордиться своїми зем­

розповідає

На Броварському заводобудівному комбінаті стала до ладу

університету.

вищих навчаль­

закладах

ляками

уqасть дванад­

а.шштсь:а-

ЖИТТЯ

Четвер,

5

грудня

1974

року

1

Нестройова та Галина Павлів-

господарства.

цять будівельних організацій, -

Конструкції з перліту будуть на 30 процентів легшими, ніж з пінобетону, що до цього вважався вайлегшим матеріалом. На знімках : перлітна установ­

Віра

.Яківна

них

унікальної

комбінату · « Київnромбуд»,

госпо­

дарства здобував освіту за ра­ хунок радгоспу. Вчорашній ме­ ханізатор Андрій Іванович

сять чоловік. Це майбутні пі­ лоти цивільної авіації, педа­ гоги, спеціалісти народного

нічних наук, лауреат Державної премн та премн Ради Міністрів СРСР А. В. Жуков. У

технікум елек­

rрифікаціі закінчує Олександр

Крім них, у

-

випускниця

ського технікуму Іван Федо­ рович Соловей нині поміч­ ник бригадира другої бригади.

-

Є перлітна установка!

народного

сільськогосnодарської академії Катерина Василівна Середа бухгалтером, а Петро Федоро­ вич Дяченко - головним дис­ петчером. Вихованець Немі­ таївського сільськогосподар­

в лісотехнікум ах. У-с іх їх об ' єд­

СРСР

інституту

ком головного бухгалтера ІІіе­

ми відпочива,ІІи влітку на завод­

В. Д . Мірошникова, В . В . На­ здобути ба­ повісти про людей меблевого виробничІ завдання і соціалі­ пецький, Н . С . Огородни к, а в нує єдина мета цеху заводу холодильників. Но- етичні зобов'язання. З початку будинках відпочинку професію, щоб Н . Н. жану потім лектив наш дружний і завзя- року виготовили кухонних меб­ Демусенко, П . І. Талах та інші. с воєю nра цею приносити біль­ тий . Є робітники зовсім молоді. лів додатково до плану на 200 Ті, хто. любить подорож ува ти, ше нористі н а шому радянсько­ в іку середнього 1 ветерани тисяч карбованців . Всі працю­ nр ов ели с.в ої відпус 1'!\ІІ в :v~у с ус n ільств у . люди всіма шановані за їх.на'І'хненну працю , за любов до рlД·

Продовжувати навчанна -

цевого

приємства разом з своїми сім'я­

ло

населення .

господарства працює помічни­

д. РІЗАНЕНКО:

Однак, соЦіалістичне

попереду

доросле

року місцева школа дала середню освіту 536 юним русанівцям. Нині за nартами школи 542 уqні.

голова виконкому ПухівсJ>коі

гною,

хто

все

щл янки.

ністичної партії на дев'яту п ' я ­ тирічку виконати достроково. визначає,

а

3 1965

головний агроном радгоспу'

виконуємо

завжди

ся не лише діти шкільного ві­ ку,

виростити

закрmл ено1

70

Велике право громадян на­ шої країни на освіту. Взяти, наприклад, одне із сіл нашого району - Русанів. Тут вчать­

мета багатьох випускників і длл багатьох вона стала дійс­ ністю. Так, Володимир Дмит­ рович Пильтяй nісля закін­

Зар_аз він удобрює грунт -

швачка.

добробуту радянських людей. , Сьогодні мені хочеться роз-

бульби

вич часто виступає перед механі-

по ~ОО цен_тнерів ~ульб -~Іа І_(Ожно-

сім

Н. ГАВРИЛЕЦЬ,

розквіту

nродав молока державІ з власН?ГО господарства - 780 кілограМІВ. Н~мало залучив до цього роб1тниюв радгосnу - · виборців

жен гектар в_идав 155 центнерів- не відмовляє. Наприклад, допоміг на 5 центнерІв бІ.І!Ьше зобов'язан- пенсіонерці Єлизаветі Іванівні

високі урядовІ ваrоро-

якими . відзначені

рабаті

дальшого

павши

Миколою

Ножного разу, колИ святку- рі nрацюють у нас від 20 до ємо день Радянсько'!: Нонститу- 25 рокІ~ і бІльше, є 27 чолов-ік. ції, nраймаемося nочуттям Це учасники В е л и к о ї гор,!{ості .за свій основний ВітчизняноУ війни П. А. Най­ ЗаRон, який вnер~ в k:то- дан, П . Я. Семеног, Р. С. Бор­ рії людства дав я:юдині велии1 сук, М. К. Козмtрчук, І. У. Чар­ nрава бути господарем своєІ до-, ниІ, А. П. Онашко, Н. Н. На­ лІ. линовський, А. Ф. Шишканов, Одне з великих прав пра· А. А. Рогач та багато інших.

1

Гагаріна

ди,

Користуємося

могутності

вулицю

отрутохімікатами проти хвороб і свого округу. шкідників. Восени_ ударно nотруЯк депутат, Микола Андрійо-

11 названо НомсомольЦі

наших трудІвниць.

СРСР вважає сво'ім священним

Микола впорядкували

·ня. Обом механІзаторам видано Микал і робітниці Ганні Тихонівгрошову премію. ні Микал придбати шифер для На настуnн ий, завершальний nерекриття будинків. рік п'ятирічки ланковий узяв ще В. РУДЕНЬКИЯ

матері-героїні В . М. Дудово'і.

во на одержання праці. Ножен

площі

році

вирощував картоплю і с~м він там потрудився добро: 70 гектарів. у кращі совІсно. У цьому році ~айбільіuе

мужнів наш колектив, набирало широкого розмаху соціалістичне змагання. І як результат самовідданої пра-

ці -

двох дітей;

нинішньому

строки провів садіння, любовно доглянув nосіви влітку - двічітричі розпушував міжряддя, підживлював рослини, обприскував

я працюю на фабриці не одИJІ рік На моїх очах ріс і

н а рахувати не один десято-:.; жінок - керівників виробництва, жінок-деnутатів, партійних, комсомольських і

на • ОСВІТУ

ланку по вирощу- nутатів трудящих. І він з честю

ванню картоnлі, з року в рік до- виправдує це довір'я. би ва ється внсокого врожаю. З його ініціативи трудящі села

ниць

на в-щnочинок І освІту, пра·

по

11 дІти.

Сумлінно виконує Ми~ола Анд·

жив nовагу і авторитет у одно- високе довір ' я, обравши депутасельч ан. Очолюючи тривалий час том районної і сі,~Jьської Рад де-

моладих: у конкурсІ робІтничої майстернос!.~ оверлоч-

П~аво на ТВ?РЧУ . працю,

моєї товаришки

працюють

Право

Миколу Андрійовича Ви- nроти злакових· культур.

він механізатором у рідному ее- рійович і свої громадські- обов'яз· лі, самовідданою працею заслу- ки. Односельчани вияв1UІИ йому

кваліфІкацІю, закІнчила ееред-ню школу рс;ЮітничоІ молод!. Зараз Наталка Шишковська сама може навчати

близька і зрозуміла

знала

соцького. Багато років трудитьсп

ДОЧ'КИ, син 1 зять. Молодша - Наташа - прийшла ~а

лект~в~ ,

А Г. А. Накун, І. П. Р курнича, А. В. Литвин, ТЛ. Носько, Г. С. Лесюн, · · Мирон~ць, М. О. Роман~

Мені, матері

школи,

.?Рган!зацій,

фабрику і!Іісля восьми нлас1в.

виробничу ,прог.раму

четвертого року

ться

Р 1 - М. В. ШишковськоІ. Ра(ЗОМ з нею У ІІ!.~ейно~у це~

удостоє~І висон?го з~_ання у~арни.юв комун_Істичноl прашили

ту.рботою

ГР?~адських

Напевне, у Пухівці не знайде- оранкою на добрив, зяб внесено суміщ жодної люДини, яка б не мінера.%них гербіциди

під неос-

ЦІ верхньою дитячого трико-

о


зернових.

мої

у

то:~о~у числі

пшениц і

-

nзп­

цент­

46 ,5

- 160 центнср:в кар ­ - 327 uентнер : в ов о ­ 100 центнер і в фрук ­

нера,

топ .1!. чів , -

т; в . Дружба

вел ика

шнt

ш л я.\

ося в ає ,

В

праці зрідни л иси 1 села . й міста

Леніна

прапо р

ни И

нам и

пала є

Воля од.чи п наt:, однй е

нас

----

мета .

декламують в е дучі Мик о:; 1 Терещенко і Ніна Щ ербuІ ;

МОЛОТ І СЕРП НА ГЕРБІ В НАС ІСКРИТЬСЯ всі! Слуха~­ с ЛУХАйТЕ те всі! Слухайте ООІ!

nодали сигнал фанфарис­

-

ти, і по трансляції за·зву,чав голос

динтора:

-

npaui,

Людям ~асу,

нашого

велиної ський

героям

за

мільярд ,

унраїн­

приевачуємо

у

заводу

<< Торг­

nеред

початком

було вручено ембле:v~у свя­ та. Незвичайним був того дн·я і сам будинон нульту­

-

ри : у фойє ного

чаша ра.дгосn­

достатну,

досягнення

стенди

nортрети

ків.

зал!

У

nарантИ,

про

колентиві.в, діа­

грами,

nередови ­

лозунги ,

що

транс­

славлять

союз

Серпа і Молота, творчу пра­

цю

тичного го

змагання

визначального

в

ім'я

.комунізму_

На

сцені у маєві праnорів Державний герб , вис.вітлю­ ється зображення скульпту­ ри Робітuина і Нолгосnниці . На цьому святі президія - всі присутні в залі, ті,

lхній союз

цеху в ич,

ху

начальник

Як і в

своїх

робітниця

Ніна

столяр

Борис

Гуре­

десЯТ(\1'0

Федорівна

синська,

ху

третього

Новба­

третього

Ів-анович

це­ це­

Новшин

під оплесни піднялися иа сцену . І стали nеред лицем своЇХ товаришів тракторист радгоспу <<Требухівсьний>>

Микола Га врилович Жити­ на , бригадири Галина Юхя:­ мівна Орловсьна, Олександр Іванович Наленченко, Іван Миколайович Норнійно, до­ ярка Надія Володимирівна Іванчук, ,неруючий першим відділком Микола Іванович Прудкий. Сильні руки унвіт­

Молот і Серп, нержавіюча

-

ний

на

внеоні

рубежі

пишається

на­

шій нраїні, хто зміцнює м-о­ гутність рідної Бать1\івщи-

І слава, і хвала також усім, в кого руни робочі .

ліки, велиний вклад у СІПра­ ву виконання рішень XXIV з'їзду НПРС по розвитку

творить

достатон

у

«Батьківщино ти моя безкрая ... >>

економіки

кр а їни

ш і вЦі і тр~бухі.вці. Ось до а алу входить в е­ д у чий і бер е інтерв ' ю у п е ­

І

сильне

редовиків

про готов­

роботу

колективу

пісні.

ї.:v~

Поті м

підне-

ІШJtонкому

районної

Ради

депутатів трудящих.

він.

Ілліч

ніна прийняла альбом-ест а ­ фету. У ній трудящі райо­

Сухі­

Він розnовів та-ІWЖ про

уопіхи

колективу

тому,

визначальному

у

четвер­

році

n'ятИрічки. Достроково винонано зустріч.ний nлан. Підприємство займає пер­ ші місця у з:v~аганні серед підnриємств м і ста і утриuvrує

перехідний Червоний nра ­ пор Ради Міністрів України і

Укрnрофради. Засту:nник

диреюора

н і в Ниївщини, котрі ниеели вагомий вклад н україн­

сь.кий мільярд , поставля тt, с вої автографи_ · Раді·сним, веселим було

свято. Вдало Пі·дібраний ре­ пертуар , змістовний сuена­ рій . І в цьому, перш за все, заслуга

У

ниніШньому ,

1974

стар­

Л. ЗJЮТНІКUВА.

рад-

році з ножного гектара зі­ б,рано по 31,3 центнера

--

режисера

шого методиста р <'1 йонного будинку культурн Н. :\І. Щербан .

На

госnу Олексій Данилович Гребельнии звітував:

-

залиш а є

родної т.ворчості А . В . Кал і ­

(.;аме в цьому від імені торгмашівціІ\ заnевнив хлі­ боробів секретар партбюро

Володимир

передовпк

r;

-

знімках

на сцевt

вгорі:

справа

передовики ви­

робництва,

злІва

висту­

-

пає секретар партбюро за· воду «Торгмаш» В. І. t:ухl­ нІн.

Ба з'акlнчення вечора цю піснЮ вИRонує зведений хор будвину культури заводу <<Торгмаш>)

-

виробницт в а .

присвячуються

н

ду, ві.д::тачену перехідним '-іервоним nрапором міськ­ кому НОМІ!Іартії України і

ресnуб­

і

само­

торгма­

альбомі-естафет і с в :й ав­ тограф. На святі б у ли присутн і працівники районних будин­ ків культури області. Дирек­ тор обласного будинку н а ­

радян­

чили nіонери майбутня зміна . І то були нвіти всім.

-

кожен

ський царод. Продаж міль­ Ярда пудів хл іба чудо­ вий успіх труд-івниК'ів сіль ­

господарства

виступають

артисти

З

художнім

заво­

по вироб­

сьІюго

танцями ,

чнтання:\1

вру­

на доnомогу

ху ­

ш€'ф­

виходять

весь

прийти

п '. снями , д : яльні

уч а сники

са :vюдіяльності.

сьну

ництву і nродажу зерна, і це стає славною традицією, яною

npo

--

сцен і

дожньої

будь-який час , про ту

хлібороби

підряд

чали живі квіти , які їм вру­

хто

ність

говориться :

рік

заводчан,

робітниче плече,

Центрального Номіт·ету НПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Ради Мініст­ рів СРСР, в якому, зокре­

другий

сувенір

він на,гадуватиме

друзів-требухів:ців

«Українсьні

На

радянсько­

чений ·1м на цьому святі.

прийняли з вдячністю торг­ машівці. Під бурхливі оnлески при­ сутніх ведучі проголошують слова з п р и в І т а н н я

ма,

добробуту

народу».

У найкращому приміщен­ ні, у найлюднішому місці треоухівці виставлять імен­

наш

в нас іскриться. І я-н символ непорушн(}ї , вічної дружби у залі по­ плив коровай. Цей норовай, часточку ук ­ раїнського мільярда, від

то.нар

Абрамович

го

Молот і Серп на Гербі

четверто­

-

сення

живемо

криця,

кращих

соціаліс­

ков, Катерина Василівна Во­ лощун,

Гостям - торгмашLвцям і робітни·кам радгоспу << Требу­

-

з

будинку

маш >>.

хівсьний>>

кращі

Воскобойник , бршгади.ри Олеr:сій Михайлович Вол­

яне відбу­

недавно

нультури

І

nравофлангові

великій

Свято з 'бднались

не Основним Законом Нонетнтуцією Союзу Радян­ сьних Соціалістичних Реt­ публін .

дружбі

тепер,

га-рантова­

першого цеху заводу «Торг­ маш>> Борис Миколайович

розnочалося

Серпа і Молота,

на nрацю,

У

-

свято

·цей вечір!

лося

право

nереможцям

битви

Тан

ни , хто має велине право

1 радгоспу <<Требухівськнй>>

разом з присутніми в залі.

Фото П . Голованя.

~~·r;l''ifii~iiO-

c

ПРАВДІ ,

•ПРО

це

. можна

один

сказати без переб:ль~ення. Нав і ть старожили , яю з тих чи інших причин виї 1 здили з села , по.вернувшись у рідний край, дивуються з ве л ичезних змін, які відбулися за останні роки. Літні люди з гадують про дореволюц!йне минуле села, а воно .н_!чим не в-:дрі_знялнся від десятюв і сотень шших пасе~

лених

пунктrв.

ПриземкуватІ

оселі під солом'яними стріха-

ми,

nідсліпувати:\tи проnусхали

що ледь середині

-

ки. Дощаний

із

тваринницьких

ко:vІП·

ність

:

колектив комб:1юрмово-

ленсів по відгодівлі на nромис- го заводу. ловій основ і щорону 108 тиСеред передовик :в соц і ал і сяч свиней, що становитиме етичного змагання делутати 13-14 тисяч тонн свинини. селищної Ради депутатів т·руПершу· чергу будови було за- дящих доярна Катерина Макакінчено на рtк раніше, ніж рівна Швачко, олератори T<l.l'VIiпланували . В цьому році л.а Харит-онівна В:рич. Натарадrосn-номб і нат <<Налитян- лія Федорівна Буй.вол та багаський>> імені 50-річчя СРСР то інших , які достроково викоповинен був здати державі нали своє зобов'язання.

67 тисяч

центнерів

віннами, н Е

світл·о. В глинобитні долів-

свинини,

ТА

Збільшується

т Е п Е р

.1_ітній

кінотеатр ,

мед-] чального рок у

с учасних

:v~ебл і в

у

нім-

·

кожної квартири до ексллуатСІ-

ції в зимових у:\1овах, за екu Неnоган і

тив радгосnу << Налитянсьний», на полях і фермах якого 45 тракторів ,

натах. Тільки з а останній час жителі с елюда nридбали 28 .їегкових антомо-б : л:в та ба.гато

перспек т иви

у

ка-

Ці п'ятирічки буде виготовлена

документація по газифікації селища, прок.1 адається асфаль­ то.ва дорога з Налити в Опана­

робітників , nоліпшується доб- мотоциклів, мопед і в і вело- сів, де розташована молочното­ робут . За три роки п'.ятирічни сипед і в . Вклади трудящих по- варна ферма радгоспу , ро з поч­

35 різних автомоб!- в селищі виріс новий житловий рівняно а :v~инули:\1 роком зрос21 багатоповерхо.вий ли н а 227 тисяч карбованців , ти хліб і до хліба. На прим-і- подарських машин, електро·дви- житловий будинон, адмін і стра- а к і ль кість вкладників на тивне хліборо-бство земля від- гун і в тощо. у цьому році ви- тивно- культурний центр, об'- чотириста чоловік. 635 кали-

тому столі можна було nобачи- лів, сотні складних сільськогос- :-.шсив пові.дала мізерними врожаями . Основна маса селян жила в

ціло:\1у п'я ·

лнтянців. У завершальному ро-

званий піл _ був м і·сцем від- фактично за одинадцщ·ь міся- сільськогосподарської продукпочиНну, де сnала вся родина. ців уже здано 97807 центнерів. ції, знижується її соб і варт ість, Меблі _ ослони вздовж стін, Успішно трудиться і колек- nідвищується заробітна nлата · та не завжди на

в

к А л и тА НО:\1ію газу, вади , електроенергії .

на, стил від nечі

стіл, збитий із дощок, а часто його заміняла скриня _ по-

і

амбулаторІю, аnтеку та багато тир1JЧки. Шдтри:v~авшн ініціаінших с .1ужб . До послуг насе- тиву ниян та населення о б л а с­ лення-три бібліотеки, є вечір- ті, прадівники селища включи­ ня школа робітничої молоді, му- лись у боротьбу за перетворен­ з ична (ф і ліал Броварсь-ної му- ня Налити в селище високопро­ з ичної школи). дуктивної nраці і високої кульЛюди стали зі смаком одята- тури та зра-акового гро:v~адськотися, , краще харчуватися. Те- . го порядку_. Гаряче п ідтримано пер не знайти родини , у якої б по·чин днілропетро.вців та киян ае було телеві зора, радіОІПрий- : 3 а Підготовну кожного будинку ,

виробництво. :v~ача,

до протилежної · стіни --:- та-н

саг молодої.

стадіон ,

неться

спорудження

профтех­

училища на 500 місць, де піІ.д­ rотовлятимуться

для

комбікормової

спеціалісти

промисло­

рощено значно вищий урожай єднавши в собі приміщення ее- тянців одержують державну і оості республ1ки, розширювати­ зернових, ніж у минулому, зо- лищної Ради, Будинок культу- колгоспну пенсію. Немає жод- :v~еться дитячий садок, а також крема пшениці по 32,4 центнера з гектара. Нартоплі зібрано

ри на залом,

.місць з сnортивним відділення зв'язку, ав-

ної родини, яка б не передплачувала газети і журнаЛІ-І.

теплиця для вирощування 50 тисяч штук розсади Н"Вітів , за­

Не впtзнати тепер селище Налиту. Волею парта, силою

по 15 1 центнеру. За оди.над- томатичну телефонну станцію Виконком селищної Ради плановаво спорудження закри­ цять місяців -надій на норо.ву на 250 номерів, радіовузол , (голова В . С . Тавлуй), nрацюю- того плавального басейну, nро­

народу ро·зквітла рею Радянської

вона під зо­ Конституції.

становить 3295 кілограмів "" "О-

продуюовий і nремтоварний магазини, ·ідальню , кафе, лобу-

чи в тісному контакті з пар·v тшними і профспілковими о-р-

довжуватиметься житлове бу • д ' вництво зокрема двох в

Особливо

зміни

ше,

лу на

злиднях.

помітні

стали­

ся за роки де.в'ятої n'ятирічки. Тут, відповідно до рішень XXIV з'їзду НПРС, був споруджений

о

Четвер,

5

лока -

на 171 нілограм біль-

ніж за відповідний період

минулого року. Нарощує виробничу

грудня

1974

року

nотуж-

680

v товии номб інат,

960

середню шко-

місць Jз спортивним

залом, дитячий садок на 280 мІсць, банно-nральний номб!нат,

о

НОВЕ

ган і.зація:v~и,

нерівникамн

госпІПідnриємств,

сіль-

сnрямовує

ув•агу трудівник і в набезумов.не виконання зобов''язань визна-

ЖИТТЯ

о

.. · · мик·вартирних

·ось-

будинків.

Такі зримі риси

сьогодніш-

ньої і майбутньої Налити. М. ІВАНИЦЬКИИ: .

о

З стор.

о


<<Громадяни СРСР мають право на матеріальне забезпечен­

чоловіки в су.мі 28,6 тися­ чі карбованців на рік.

494

Нро те, як здійснюється і зростає соціальне забезпечення тру­ дящих міста і району нашому кореспонденту розповідають:

єних

Всенародною

пошаною

ото-

жава про

тих,

хто

в:Д:Починку .

на

заслуже-

Лише

у

цього

на ділі

бачимо,

ким відділом соціального заб.ез­

країні

Державними допомог

ко.ристуються

му місті

4310

сім мільйонів

валідам передано

вони

винонання рішень

ИПРС

XXIV

з"ізду

мінімальних

розмі-

щороку

збільшенн.я

рів nенсійних категоріям

про.водиться

виплат

населенн~

-

кол-

15

з

грудня

ЦЬQГО

одинадцять

приклад .

Лише

є

з

і

т а к и й nочатну

року

чуються

які втратили годувальника. За цим Указом доплату до о.І{ержуваних матимуть у райові

ства. Серед nенсіонерів багато громадян, якІ хотіли б ще сво-

загальній еумі

карбованців

щомісячно. Серед них зроблено перерахунок 788 інвалідам

років тому Ком)'Іні­

50

стична Спілка Ммоді на своєму шоt:тому з'Із­ ді прийняла рішенля на­ зиватися Лені-нськuю.

вірними

на

на

XVII

рапо.ртував

клят·ва,

партії,

яку

молоОJ.і

Всі

слав-ні

у

сь.кої

сімдесятих. діла

молоді

радян­

печення

завжди вір-ні». Так нази­ валася читацька конфс-

18.00 18.15 18.30 19.00

13

Центрального Иомl­

тоnада . Зараз на кожному під­ nриємстві, у кожній організа­ ц і ї й радгоспах створено сnе­ ціальні КОІМ!сІї, до яких надхо­ дять від малозабеЗІІечених сі­ мей заяви І у обов''язкн smиx входить їх оперативний роз­

система

тих,

хто

втрати.в

пра­

карбованщlв

держави, повага Народу до lи-

дер-

спілки,

бі-бліотека

для

Д®[Щ~ C!till[!~~ 2X~~i@rn100~~ ПОГОДА В ГРУДНІ

Подекуди

вав

на

ту

велику

роль,

яку від•водить молоді Ко­ муністична партія у

кон­ nер ­ МК

_програ­

зверwе.нні своєї ми. І сьогодні сти

ВВаЖаЮТЬ

вірним

кому-ні­ КОМ<СОМОЛ

помічником

зервом. Більш як

75

і ре­

про-

центів ка.ндидаті:в КПРС

ро­

-

комсомольці.

«Бути людиною на землі» - так назвала свій виступ секретар ком. сомольської організації радгоспу «Літківський»

Н.

Юктенко.

щомlсячноІ допо­

моги.

Вона

на

заводу порош-кової мета­ лvргії, розпові-в у своєму -виступі інженер заводу А . Ільєнко.

ві-дданість кому-ністичним ідеалам, глибокий па­ тріотизм, лізм .

Про те, як продовжу­ ють традиції батьків ті,

розкрила

приКJІадах

такі риі:и

дянського

Старша

1(.

23.15

Новини.

на більшій частині території рес­

публіки становитиме

метрів, на сході міліметрів

(норма

ми), в західних

ра­

народу,

- як

інтернаціона­

грама.

і

менше

нор­

-

50

міліметрів (більше норми). У першій декаді переважатиме хмарна погода з опадами у вигля: ді дощу і мокрого снігу, можливt хуртовини, ожеледь, місцями ту­

За прогнозом Гідрометцентру СРСР, перший місяць зими обіцяє

градуси тепла 3 - морозу, вдень 2-7 градусів тепла із зни-

мани.

Температура

вночі

-

2

«ШкІльний

11.40

тература

екран• .

для

РосІйська

9

учнів

лі­

класу .

«Громадянські та на_родні моти­ ви в ліриці М . Q Некрасова•. «Телевізійна школа механізато­ ра•. (Організація ремонту І під­

12.10

готовки

12.40 14.20

20.35

техніки

до

сіЛьськогос ­

подарських робіт у 1975 р.). (Харків). Художній фільм «Товариш Арсе­ ній•. Для дітей . сТім Талер, чи проданий сміх• . Телевнстава. «Вогню не пройти:.. «Календар малечі•. (Донецьк) . «Закон І ми:о . Реклама. Оголошення. Фільм-концерт ~Роздуми• . Інформаційна програка сВісті:о. 1(. т. Художній фільм «Секретар парткому:.. (2 серІя).

сНа

добранІч, діти!•.

21.45 22.15

т . «Мультнпанорака:о. Програма еЧ ас•. (М . ). К . т. А. М'ястківсьн41 . сПрн свІтлІ соняшників• Літературний

23.10

Вечірні

хто · сьогодні

пі.оJіервожата

театр.

новини.

Програма

пере­

дач.

Проrра:ма на Киів І об.tасть 18.00 Наша афіша . 18.05 Екран студента-заочника. Другий курс. «Марксистсько-ленінська фі­ лософія. «Основні категорії ма­ теріалістичної діалектики• . 19.10 Дла дІтей . Ляльковий фільм «Осінь, дощик І гриби:о. 19.30 О . Твардовський. «Василь Тьор­ кін:о. Вистава Волинського зично-драматичного театру

Т.

му­ ім.

Шевченка.

служить у

рядах Радянської Армії, говори-в військовослуж­

ДО ВАШОІ УВАГИ, МИСЛИВЦІ!

лоснла

бовець Київського вІй­ ськового округу Ю. Ла

У зв'язку з перенесенням вихідвого дни 8 грудня (неді­ ля) ва п'ятницю 6 грудня 1974 року, потоваввя на пуmвого 1 копитвого звіра дозволиєтьсЯ

у

своєму

висту­

пі «Бути патріотами» на тій великій роботі по ін­ тер-національному вихо­ ванню, яку веде Ленін­ ська Сnіл-ка Moлwti.

Про те, у

Присутні на конфер~І'­ ції сердечно вітали ви­ ступи гостей поетів і письменників М. Сома, І. Гончаренка, В. Конд­ ратенка, Б. Степанюка.

як трудяться

четвертому

ному

ЗО<В.

молоді

визначаль­

робітники

5, 6 в.

міліметрів (близько норми), в

40

вигляді дощу і мокрого снігу, хур­ товини, ожеледь. Температура вно­ чі 0-5 градусів морозу, вдень 0-5, місцями до 8 градусів теп ­ ла. До середини декади вона зни­ зиться вночі до 12-17, вдень до 5-10 градусів морозу і збере­ жеться в цих межах до кінця мі­

У першій декаді переважатиме хмарна погода, часом дощ, мок­ рий сніг, наприкінці декади пере­ важно без опадів, можливий ту. ман. Температура вночі 0-5,

сяця.

Миколаївській,

Одеській,

Миколаївській більше норми.

вдень

5-10

ження,ч

області

та

7

грудня, а

воро заборонено. П.

ме малохмарна без опадів погода,

У

Програма передач . Програма УТ Для дітей. Мультфільм «Івасик­ Телесик>.

11.30

міської середньої школи N'2 З Л. Грищенко нат- .

25-50 мілі­ місцями туман. Лише на початку менш як 25 третьої дека~и можливі опади у

областях

Інформаційна програма «Час•. т . «Арт лото•. Естрадна про­

20.45 1(.

Вібліографічний огляд на _ тему «В бурях на.род­ жений, у праці гартова­ ний славний наш ком­ сомол» зробила бібліоте­ кар Л. НизовСьха.

конкретних

так>.

21.45 22.15

бути не дуже холодним. Середн~ женням наприкінці десятиденки Херсонській, Кримській областях температура повітря - 2-6 гра­ вночі 5-10 градусів морозу. Дру­ (крім південного берега) стовпчик дусів морозу (близько норми), га декада передбачається дещо термометра в середньому покаже 1 градус тепла.- 2 морозу. Місячна місцями _ на 1 градус вище вtд теплішою від першої. норми. Місячна кількість опадів Наприкінці місяця переважати­ кількість опадів становитиме J0-

пройшли хуртовини. Зима вступає

в свої права. Яким буде грудt:нь'І

такої

вказувалося,

які nови-нні бути її осно­ ви, практична діяльність, завдання. Ленін вказу­

до­

присвятила

де

19.30

16.20 17.00 17.30 гляд. Вже сьогодні до райфін­ 18.00 18.30 відділу надійшло 68 заяв . На 19.00 основі їх начислено 300 19.25

цездатність на війні, по ста­ рості, в рааі хвороби. І турбота

креслив nрограму

нещодавно

боті Леніна з молоддю . Ще на ІІ з'їз.ді nартії, коли не було навіть оформленої Комуністич­ ної Сnілки юнакhв і дів ­ 'І<ІТ, Володимир Ілліч на-

кого Леніна . Юнаки і дівчата клянуться еМи справі Леніна і партії --

сніг.

яка

молоді»

звершені

під прапором ідей вели­

Випав перший

Постанова

соціального страхування дає можливість реально гарантува­ ти право на матеріальне забез­

:користь

ти т.рудовлаштовані. Заков гарантує також

.nнй секрета- р ЛКСМУ В. Лохов. Викладач музичної іІlколи Н. Качура свій вистуn · «Великий друГ

що

д-вадцяті роки, священна

длЯ

Найдемократичніша

госnодар­

приносити

Вступюrм словом .ференцію відкрив

ра­

давали

сім'ям:

інвалідів праці.

державі. Всі бажаючі працюва.

рослих.

дянському нарwtові, Ко­ муні-стичній

Ум трудом

\)енція,

з'їзді ВЛКСМ комсомол урочисто

l

пройшла у райониаму будинку культури. Орга­ нізували її мkький ком1тет комсомолу та район ­

ленінцями.

Нещодавно

як

15

Шяяхом звитяг і перемог

Учасники його від імені всієї молоді Кр-а.іни Рад урочисто поклялися бу­ ти

800

більше

16.30 17.00

по­

відділу: Новим свідченням постійної турботи соціалістичної держа­ ви про ·молоде її nокоління є

мак-си­

грудня

чотири

автомашин. старший ін­ спектор бюджету районного фін­

жувати 118 інвалідів війни, більше 5 тисяч доплати до що­ місячних пенсій матимуть 427

санаторно-курортним

~!.в для дома~нього

25 тисяч

та

пенсій з

15.55 16.00

матеріальну

цього року інвалідами придба­ там, де є інваліди праці, Вели­ тету ИПРС та Ради Мін:стрів но за власні кошти 45 машин кої Вітчизняної -війни, де втра­ СРСР про дальше збільшення годувальника . На 1238 матеріальної допомоги малоза­ «Жигули>> та 29 <<Москви­ тили більше у загаль­ безJІеченим сім''ям, що мають чей». Щороку всі бажаючі Ін­ карбованців валіди війни повністю забезnе­ ній сум! щомісяця будуть одер­ дітей, яка набрала сили з лис­

валідам праці і війни та сі.м'ям,

чоловік у

мінімальних

мальних розмірі в

матеріалами,

на власні кошти К. Кулініч -

року

шення

47 мотоколясок. Свід­

лLкуванням. Держава доnома-гає їм у придбанні буді.вельних ма­ теріалів, толлива, комбікор­

1970

цього

9.05 9.20

9.30 10.00

вої допомоги 52 чолавікам . Ли­ ше цього року 13 пенсіонерів - інвалідів війни - придРали

нашо­

ченням зростання матеріальної

62 машини

набирає чинності Указ Президії Верховної Ради' СРСР про підвищення розмірів пенсій Ін-

близько

місяців

виплачено

П'ЯТНИЦЯ, 6 ГРУДНЯ Програма ЦТ 1(. т . Гімнастика . Новини. · «Сяє зірочка•. (Гомель). І<. т. І. Ольшанський, Н. Руднє­ ва. «День відкритих дверей•. Телевистава. Програма передач. Програма документальних філь­ мів; «даєш зустрічний!•, «Ми будуємо метро•. «Шахова школа•. 1(. т. ~Один за всіх, і всі за одного•. (Ленінград). Новини. 1(. т . «Загадки та відгадки•. 1(. т . Співає заслужена артистка Латвійської РСР Лайма Андер­ сон-Сіларе . І< . т. На запитання телеглядачів відповідає член-кореспондент АН СРСР В. Г. Афанасьєв. І<. т. Чемпіонат СРСР з хокея; «динамо• (Москва) «Сnар­

ць01го

різних видів матеріЗ.льно-грошо~

чоловік. Лише за

<<,Запорожець» з ручним уnрав­

забезпеченості

госпникам, сім'ям військовослужбовців, Інвалідам війни 1 праці. Це свідчення постійної уваги партії і уряду до кожної радянської людини. Ось і

користування· ін­

у

лише

бували у санаторіях. А .всього в цьому році надано

у

одержали 1 мільйон 473 тцсячі карбованців. Зроб­ лено перерахунки для збіль­

лінням,

рІзним

місь­

матеріальних

турбота особлива. От хоча б такий факт. Всього у районі у

.сума виплати пенсій перевищує безкоштовне

ними

виnлатами

вигляді пенсій і

-

-

допомо.гу, шістьох бажаючих забеЗІІІечили різними будівель­

печення:

шому районІ пенсії одержують 18 тисяч 850 чоловік Річна

карбованців. На

Я!{

гальній щомісячній сумі біль­ ше 11 тисяч 449 інвалідів вій­ Про них у нашій

відділ,

гарантуються

к-ожному. його права . В. Яхно завідуюча

ни.

на-

усьоrо

10 тисяч карбованців. Одержу-

ватимуть підвищені nенсії у за­

чена у нас людина праці. Та :не меншу турботу виявляє дерному

З

реально,

н.вартир

року п''ять таких сімей уже одержали кварти.ри, а дві, які стоять на черзі , незабаром одержать. П ' ятьом інвалідам віЙНИ, ЩО звернулися у наш

Гарантовано Законом праці, яким дода'l\ково буде ви­ плачувати-ся щомісяця близько

em.шz4lia

вашдІв війни виявляється не лише у підвищенні розміру пен­ сій. Вони мають право на поза­ чергове одержання благоустро­

жавну допомогу багатодіТНfІМ сім''я:~~~ та одиноким матерям у районі одержують допомогу

ня по старості, а також в разі хвороби і втрати nрацездат­ ності>> так записано в Основному Законі наmоі держави.

І. Козіков завідуючий районнНІМ відділом соціального забезnечення:

ВО:НСТ:ВТУ.Ц:С:С

РАДЛ.В.СЬRО:С

П:СД 30РВ:ЕО

місцями

8-ro -

КОВАЛЬ,

о. головн райради УТМР.

декади передбачається хмарна по­ місцями дощ, можливий года, мокрий сніг, туман. Температура вночі 1 градус тепла - 4 морозу, вдень 3-8 градусів тепла. До се­ редини третьої декади і до кінця місяця вночі 5-10 градусів мо­ розу, місцями до 13 градусів, вдень 4-8 градусів морозу. З. СКОТАРЕНКО, начальник Украінського бюро погоди. (РАТАУ) .

градусів тепла із зни­

наприкінці

періоду

вночі

дq 4-8 градусів морозу, вдень до 2 тепла - 3 морозу. У другій і на початку третьої І

су­

Наступний ня

ц.

номер

газети

-

7

г.руд­

р,

РеАUТОР Є. ФЕДJІR.

l,~К::::~:=~~:~::::::::~:::~:::::::Zн::•\•'':Л:~.:є;:~g . .-,;:~~:~;:~;:::~~д~;~~~=::~и:::;::~~:~~~-~~;.it~~~~1~~~~ С

оаетов аевутатов трудвщнхс•

К

невекоА

обл

астн.

к,

БРОВАРИ,

вул, Київська, 154,

дента

місцевого

радіомовлення

-

масової робоrи, фотокореспондента -

19-3-18, 19-4-67,

вІдділІв

промисловостІ,

Обсяг

о

5

формату

rазетв 'сПрава••·

~~~~~•cІІ~~'~'CI~~~##~#~~~~~~~~~~~~~.~~q~~g~~~~~~~~~~~~~,C~~~~,~~CI##~#~~~~~~~~~~~q~

ІНДЕКС

61964.

Броварська друкарик Київського обпупраВJІіиив в сІфавах ви.r~амицв, по.піграфіі і ІШІижковоі торгівлі вул. Київська.

154.

Зам.

6055-10.814.

189 номер 1974 рік  

189 номер 1974 рік