Page 1

JfAPAДA ПОJІІТИЧНОГО ІОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМІТЕТУ _ДЕРЖАВ

УЧАСНИЦЬ

-

ВАРШАВСЬКОГО ДОГОВОРУ

27

листопада в Бухаресті ві~

25

В ІМ' Я високих ІАЕАЛІВ

188 (4295) СУБОТА

ЛИСТОПАДА

:крилась нарада Політичного кон­ сультативного комітету держав­ учасниць Варшавського Договору,

1976 2

Ціва

У нараді беруть уЧасть деле­ гації НРБ, УНР, НДР, ПНР, СРР, СРСР, ЧССР.

р.

коп.

ГАЗЕТА

В

Делегацію РадянсьІt'Оrо Союзу очолює Генеральний секретар ЦК

КПРС Л. І. Брежнєв.

до дні

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТ~ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

{ТАРС).

листопаді

бі коитрревоJJЮції виступити

УДОБРЕННЯ ПОЛІВ -

зі зброєю в руках». У питанні про сільсько­

господарську кооперацію з'їзд постановив, «роз'їхав­

~п~~~оо~~~~.~ .в!~~~~ торів, бульдозерів, вавтааrних автомобіJІів. Крім вивє­ · зеиия добрив, провадJІТЬСSІ гіпсувания 1 В/ШJІУІІІВИJІ грунтів. Добре організовано заrо·

ти лише завдяки старанно· му удобренню грунтів, по·

ліпшекию їх структури. Цей

~ .

~ 1

j

сом під кормові ло розкидано. і тисяч тонн на гектарів, а під топлю на ПJІощі

трудів·

Ane

ники села не задовольня· ються дОСJІгнутим і продовжують боротьбу за підви·

ботах (оранцІ зябу, збираииі пізніх культур) триваJІИЙ час вивезенню органічних

міста і радгоспів «Вепкодимерський», імені Щорса

добрив не_ приді.цпаея ва· лежка увага. Іх достав.пяпи

та «Пухівський» у районі проводитЬСJІ змагання за вивезеННJІ ва поu мільйова

на поля в иевепнкій кtлькос· ті, переважно св~ :.J'Иій. І тваривницьких ферм. А ва­

тонн добрив.

громаджені

Слід

відзначити, що 1и1·

чергової,

з

nіта

ва.

За підсумками третього

квартапу

переможцем

серед

господарств району вийшов радгосп <<Вепикодимерський», mсому вручено пе· _рехідний

міськкому

1 t-

займаними.

~исутні 123 З їзд обговорив •Нова економІчна

\

ни і Ради

Червоний

Компартіі

прапор

Украі-

виконкому районноУ депутатів трудящих.

Він достроково виконав річ·

ського

кожного незаможииха

Всього у листопаді і грудні

загони дарств

родючості госпо· району, об'єднання

самі

птахо-

260

Велику роботу виконав мехаиізоваmі:й загін районного об'єднання «Сільгосп-

застосувати на дІлі заходи морального і матеріапьного

техніка»,

ріод

вивіз

який за у

цей пе-

господарствах

розробити

і

заохочення, подбати про по­ бутове обслуговування тих, хто

nрацює

у

полі,

насам­

району 208 тисяч тонн органічних добрив. Свій річний план колектив загону внко-

перед забезпечити пюдей га­ рячнм харчуванням. Всі сили нині потрібно

ри й автомобілісти сумлІнно

одмінно

нає в листопаді. М.еханізатотрудяться

і

ниві

у

радгос-

спрямувати на те, щоб невиконати

бов'язаиня,

взяте

зо-

по-господарськи

пах «Жердівський», Імені Кірова, «Русанівський», «Гоголівський» та інших.

використати сприятливі по­ годні умови і вивезти .цо кінця року на поnя не мен­

На цій

ше

технічних

роботі

зайня-то

одиниць

СПІЛЬНИМИ

-

36

трак-

ЗУСИЛЛЯМИ

Здано в експлуатацію першу ~~:ергу Нововолинського заводу ао виробництву спецІального rехнологічного устаткування.

мільйона

овочів та картопJІі, фабрики

птахо·

4

складають

об'єд­

200

нетелей

внсокопродуктив·

останньому

році десятої

виробити і про·

тони

75

ти­

молока.

Основою сучасної сільсь­ когосподарської індустрії є техніка. На ланах госпо­

дарств району

працює

830

тракторів, 780 вантажних автомобілів, 216 зернозбн­ рапьних комбайнів, тисячі двигунів, машин і механіз­

ра­

4) бути завжди

мів,

які

дозволять

нарощу·

вати темпи виробництва.

ПАМ'ЯТНИКІВ ІСТОРП ТА КУЛЬТУРИ ляризацtr

був

прогресивної

присвячений

Історико-культурної

ІІІ з'їзд Унраїнського

спадщини

товариства

народу

охорони

пам'ятників історії та культури. Протягом двох днів він прохо­ див у Києві. На з'їзді відзначалося, що вся діяльність Українського

! \ ) \

стей підприємства, сnоруджупа­ чле­

нів РЕВ, воно почне танож ви· пускати агрегати високоІ точ· ності, автоматизовані л!н!І ;-ля

товариства охорони пам'ятників історії та культури підпоряд­ кована завданням виховання трудящих на революційних, бойо­ вих і трудових традиціях радянського народу. Ці завданн~

чітко сформульовані в рішеннях силою

підтвердженІ

в

Занон!

XXV

«Про

з'їзду :КПРС І з новою охорону

і

винористання

пам' ятни-к!в історії та культури•. прийнятому п'ятою сесією Верховної Ради СРСР. У них знайшли відбиття ленінські

принципи ставлення nартії турних скарбів народу.

1

держави до

З'їзд звернув увагу на необхІднІсть

Історичних та

куль­

вдосконалення форм

пропаганди пам'ятників Історії та культури, дальшого розши­ рення ! поглиблення науково-дослідної роботи. nідвищення ролІ районних, міських t обласних організацій, встановлення міцніших зв'язків з товариствами братніх республік.

Делегати

з'їзду

року.

дружбу,

сшвроб1тни·

Вирішальну

роль

розвитну

звернулися

до

всіх

товариства охорони nам· ятників !стор !У та ком у вІдповідь на рішення жовтневого

членів

Унраїнськоrо

культури

( 1976 p.J

у

все­

радянсько·

уз

солідарностІ

Із закли­ П:;енуму

МІЖ

Номуніетичною партією Радян· ського

Союзу

і

Румунською

комуністичною партією, зуст­ річі Генерального секретаря Ц:К :КПРС і Генерального сек· ретаря Р:КП. Про це прямо го·

вориться

24

в

Заяві,

листоnада

си

товариші

Н.

Чаушеску.

під

~кою

поставили

Л.

І.

шдnи­

Брежнєв

1

Під час переговорів у Бух~­ ресті керівники двох братюх: партій

інформували один

одно­

го про соціалістичне і комуніс• тичне будівництво у своїх краї­ нах,

про

рішень

хід

втілення

XXV

з'їзду

в

життя

RПРС

1

ХІ з'їзду РНП, розглянул!і вузловt питання дальшого роз­ витку

радянсько-румунського

співробітництва, думками

щодо

обмІнялися

актуальних

про·

міжна· 1 робіт·

·

Вистуnаючи

вирощуванню

дати державі більше сяч

громадські

вору про

цтво і взаємну допомогу, який було підписано 7 лиnня 1970

ничого руху.

по

п'ятирічки

своїх

багатогранного характе­

Крім того, створюються гос­ подарства

в

ор­

більш

ру, розвивається на б_азі р.ого·

міпьйонів штук яєць на рік.

1

ПІД­

Радянсько-румунське співро­ бітництво, яке набуває все

блем світової політики родного комуністичного

вих корів. У ее це дозвоJІИть

члени

як

молока,

ваиия, ·JІRe виробJІяє до

входити

усі

рад·

16

Питанням дбайливого збереження, вивчення і широної nопу­

трансформаторів 1 комnлек· складання ЯНі си верстатів для складання уні· низьковольтноУ апаратури. в соцtалі· ІРікованих електродвигунів. відправлятимуться Після введення всіх потужно· етичні країни. (РАТАУ)~

tут виготовлятимуть

в

1

механізовано

ІІІ З'ІЗД УJ\РАІНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ

тони оргаві'і·

-

так

про-

Б~РЕГТИ І ПРИМНОЖУВАТИ СПАДЩИНУ НАРОДУ

них добрив.

ного з допомогою країн

веі

проводити

організації;

заговів,

господарстві

3)

тут

ся ва виробництві

ва посту і при першій спро-

а де їх ще немає ство­ рити заново. Заслуговує на увагу організація міжгоспо­ дарських загонів по вивезеи· ню добрив, у яких можна сІю ~ентрувати велику кіль­ кість транспортних t наван­ · тажувальннх засобів. Для прискорення вивезев­ ня добрив слід у кожвому

і торфокомпостів.

або

дяиськt,

тисяч тони.

механізованих

про­

госпів району спеціалізують­

стати поJІі-

поввині

представників

інших

Справа тепер за тим, щоб повсюдно відновити ро·

боту

значно

завантаження

-

.цукції

вима­

контрольованими

комнезамів

ля

бов'язання іКиївська

поввині

ceni

ганізаціJІМИ;

року.

урожай ваступиого року

фабрика, радгоспи іме-ні Щорса, імені Мічуріна, «Пухівський».. Киижичави вивезли на 8 тисяч тонн добрив більше, ніж обІЦяли, семиполківцl ва 17 тисяч і пухівці на 23 тися· чі тони. А всього по району за десять місяців було ви· везено 760 тисяч тони гною

на

І тичио

до

й автоматизовано.

шкуриицького і шкідJІИВого бідиоті елементу, щоб вони стаJІJІ на ceJJi дійсними орга­ нізаціями бідноти, ві ве· .цуть _економічну боротьбу з куркульством; комвезамн

нинішнього

та

мів

2)

розро­

транспортних пІдприємств повнині доставити Іх ва по­

тисяч тонн органічних добрив. Перевиконапи своі зо-

відзиа'іеио, що •з'їзд нову економічну поJІітику схва· nює як таку, що здійсиюєть­

кінця

«Сільгосптехніки»

Було

гається бі.nьmе досвіду, ніж на першому (бойовому) фронті; тут в ... аtається від нього витримка, стійкість, одностайність, а ще біnьше організованість•. З'їзд по­ становив, що •1) необхідно коіпіезами очистити від

било і довело кожвому Рад· госпу завдання по вивезеи· ню органічних добрив до

ний план, а за . три останні місяці доставив на поля під

19

комнезамів».

ні екоиомічиоі боротьби •від

:.:~~~-

господарства

і роль

го господарства». При веден­

Райовне управJІіJDІЯ еіm.­

·

виробиицтво

радгоспі-комбінаті «Калитян­ ський» імені 5О.річчя СРСР виробляється щорічно 12 тисяч тонн свинини. Усі процеси від роздачі кор­

чоловша. доповідь поJІітнка

са для відновленин народно·

запаси

,;,.,

п'ятиріччі

збільшив

еі'ІВЯ проведено 1-й. дукції землеробства і тва­ Броварський райоииий з'їзд ринництва. Тільки в одному комнезамів, ва якому б~ли

гиою, особливо в пітиіх та·

даного мо-

господарств, кон­ сільськогосподар­

минулому

завершилися

Румунією.

зміцнення

ського виробництва район У

рік

яні

румунських відносин відіграю_ть

На осиові проведеної спе­ ціалізації центрації

п'ятнадцятої

писанням Заяви про дальший розвиток співробітн':щтва І бра­ терської дружби МІЖ :КПРС 1 Р:КП, Радянським Союзом і

бічному

рік

1976

9

ціатори цього почину з чес- борах, поки що пежать не·~\ тю дотримують-

·ЛІТОПИС

1922

Однак у більшості госпо· дарств через зайнятість тех­ нікн на осінніх поnьових ро­

щеиия родючості земепь. У цьому році з ініціативи транспортвих підприємств

(З документів :Київсь­ кого облпартархіву).

Ж о в тни

53 гектари 100 тони ва гектар.

по

-

буряки бу­ приорано 8 площІ 10() ранию кар­

сі.тrьськогосподарсько1

кооперації».

)

ний план уже давно вихона­ но, тут посилеиимн темпами завозять добрива і компос­ тують іх у гноєсховищах та на полях, а також ВИОСJІТЬ у грунт. Лише останиІ.м ча­

кормових та овочевих куль-

картопm.

ції

Незважаючи на те, що Рі'І·

збільшення заготівель і внесення органічних та мінеральних добрив значно зроела врожайність зернових, тур,

шись ва місця, повести най· ширшу агітацію по організВ::

тівлю гною і торфокомпос· тів у радгоспі імені Щорса.

агрозахід особJІИво важли· вий в умовах нашого райо· ву, оскільки бlJІьшість господарств має бідні ва поживиі речовини грунти. Останнім часом внаслідок

свl·

числом, наради Політичного консультативного комітету дер­ жав учасниць Варшавсько­ го Договору в цьому місті про­ йшли радянсько·румунські ~е­ реговори,

сільського господарства, невпииие підвищення врожайності всіх купьтур вимагають постійної турботи про збільшення родючості земепь. А його можна досяг·

увага

тової громадськості була при· кута до Бухареста. Напере·

ЗАСНОВАНА 8 КВІТНЯ 19З7 РОКУ

на

мітингу

дянсько-румунської

ра·

дружби.

товариш Л. І. Брежнєв відзна­ чив, що наш! класові против· ники

завзято

намагаються

плуатувати

ність

у

будь-яку

відносинах

між

лістичними державами, силкуються

екс·

снлад•

соціа· всіляко

провокувати

уск·

ладнення, сІяти сумніви, взаєм­

не

недовір'я,

на

нашІ

1

їх політику відносин. Ми,

зводити

країни,

наклеnи

nерекручувати

суть

їх

взаємо­

у

цьому

підкреслив

зв'язку Генеральний секретар Ц:К :КПРС, не зробимо панам імnеріалістам nриємності, про яку вони мріють! Найкраща відповідь нашим спільним недоброзичливцям .... примно· ження

зусиль

по

згуртуванню

країн соЦіалізму на принципах марксизму-ленінізму і проле· тарського інтернаціоналізму. поглиблення нашого співробіт­ ництва в розв'язанні карди­ нальних завдань комуністично• го і соціалістичного будівни· цтва.

У

своїй

промов!

мітингу Н. вав,

на

тому

ж

Чаушеску констату·

що прове;rені переговори з

товаришем Брежнєвим були nлодатварними і безсумнівно стануть лом

новим

для

могутнім

дальшого

стиму­

розвитку

румуно-радянської

дружби 1 співробітництва, що цілком від· повідає інтересам наших пар­ тій і народів, будучи в той же час

значним

вкладом

у

гаран­

тування європейської безпеки, у ~nраву соціалізму і миру в усьому світ!.

Вручаючи Генеральному сек· ретареві Ц:К :КПРС найвищий орден «Зірку Соціалістич­

Ц:К RПРС, глибоку яскраву промову на ньому Генерального секретаря Ц:К RПРС товариша Л. І. Брежнєва і на відзнаку 60-річчя Великого Жовтня внлючитися в активну боротьбу за здійснення рішень XXV з'їзду :КПРС, завдань десятої n'яти­

ної Республіки Румунії•. Н. Чаушеску вказав, що ця на­

рІчки, внести гідний вклад у боротьбу радянського народу за

родів, нашого спільного бажан· ня і далі йти курсом добрих відносин між Румунією І Ра­ дянським Союзом, курсом. який розвиваRтr-,ся.

виконання накреслень партії.

*

*

*

Відбувся організаційний nленум республІнанського nравління Українсьноrо товариства охорони пам'ятників історії та ку.'Іьтури. Головою правління обрано заступника Голови Ради

Мінlс'(рів УРСР П. Т. Тронька.

(РАТАУ}.

города

чуттів

є

яскравим

дружби

,

винвам

наших

двох

В. КОСТЮХІН, (ТАРС).

по·

на­


З. ПОЧУТТЯМ ОСОБИСТОJ ·в І Д.П О В ІД А ЛЬ НОСТІ ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ЗАВЕРШЕНІ

Партійна, комсомольська ганізації, весь колектив

лІв

М.

Щta'.t»ATJUK,

завідуючий в·lддІJІОМ

ських

органІзацій

KOMCOMOJJЬ·

МК

ЛКСМ

}' країни.

лове шок

жано

з

заводу

і

ГАЗ-53

канвейєра масових

черги

-

Перший став до л аду в

п· ятдесят

великогабаритних nокри ­ шок. «ПрофесІя• НОВО· го особливо мІцнІ ра­ дІальнІ шини для вели­ косерійних автомашин . траnторів. nричеnів . Ме· талевий корд збільшує

їдалень чатку

почнеться

2

80

року·

на

з

по­

nідnриєм­

ки майже подвоїться. (ТАРС).

промис·

стор.

робітничих

відкрилися

ствах І 11 радгосnах Азер­ байджану. До кінця n'яти­ річки загальна кількість сцехІв харчу вання• на пІдnриємствах ресnублІ·

процентІв . Уnерше в краї­ тут

стане

ЗРОСТАЮТЬ «ЦЕХИ ХАРЧУВАННЯ•

cne·

НІ

підnриємство

шок .

дев'ятій n'ятирічці, ціuлізуе;ться на виnуску

на

для

no·

нового

Ух служби

І

найбільшим у країні стачальником масових І великогабаритних nокри­

другого на Білоруському шинному комбінатІ.

строк

nокри·

3

одер·

шин

тиnу

автомашин «Жигули~ . введенням другої

Сотні надміцних nокри· шок ддя автомобілів

ЗІЛ-130

виробництво .такого

о

о

лІї, доглядала наu•их nоранених бійЦів, а теnер акт.ивний

-

міської середньої школи N9 nридІляють багато уваги військово-nатріатичному та Ін­

член

тернаЦіональному

похованих на угорській в роки другої сві,-ової

5

вихованню

учнІв. Тут тривалий час nрацює клуб ІнтернацІональної дRУЖби, рОбОТОЮ Я!\ОГО керує

ДРУrия шиннии СТАВ ДО ЛАДУ

ор·

учите­

н:мецької на Бурr, 10 КJІасу Члени зв'язки і

уЧнями

ВЧІІТеЛЬ·Ка

мови Галина Мусіїв· nрезидент учениця Ольга АнІсІмова. клубу зав ' язали тіснІ ведуть листування з

-

школи

Імені

Генріха

Гейне, що в БерлінІ, І міста Штафеш·аrен Німецької Демо· кратичної Ресnубдіки, з учня ­ ми шкіл Польської Народної Ресnубліки та інших країн со· ціалістичної сnівдружностІ, з багатьма школами союзних рес· публік.

товариства

радянсько­

угорської дружби. Вона веде наполегливий пошук загиблих 1 землІ війни

бійЦів Радянської Армії . На заnрошення броварських учнів Магда Иайсе двічі nри­ їздиJlа до них в гості. Вона nередала їм у nодарунок ху· дожньо оформлений стенд «Ві· зит дружби Генерадьного секре·

таря ЦИ ИПРС тов . Л . І. Бреж­ нєва

в

Угорську

nубліку.. ся

В

вечори

Народну

школІ

Рес·

вІдбувають­

Інтернаціональної

дружби, на яких бувають сту­ денти країн соціалістичної сnівдружностІ, а також країн АзІї, Африки, ЛатинськоУ Аме­ рики . котрі навчаються у вищих

Особливо nодружили учнІ школи N2 5 з учнями ряду шкіл Угорської Народної Ресnублі­

навчальних закладах Ииєва.

ки, зокрема

народами клуб ІнтернаЦІональ· ної дружби міської середньої

Будаnешта,

кож з мешканкою

а та­

цього міста

Магдою Кайсе. Вона nід час Великої Вітчизняної вІйни була медичною

сестрою

на

з кораблІв Дунайської

НОВЕ ЖИТТЯ

одному

флоти-

о

За активну nроnаганду друж­ би між радянським І угорським школи членом

N2 5

прийнятий дійсним

товариства

радянсько·

угорської дружби.

Г. АНДРІЄНКО.

Субота,

27

петопада

Заслужену nовагу мав на Житомир·

с_ькому

льонокомбіваті

Бсдарева .

гання

Дні

вона

сягненням

завдань,

метрів

тка л я

переджовтневого

ознаменува л а

-

виконанням

виробивши

добротних

r.

двох

понад

17

жакардових

Г.

зма·

новим

до­

річних

тисяч

тканин.

З чудовим трудовим досягненням Г. Г. Беда рєву сердечно поздоровив ГенеральниА секретар ЦК КПРС то·

вариш Л. І . Брежнєв і побажав УА дал_ьших успіхів у виконанні взятих

соuоалІстичних

зобnв ' язань. На фото: nередова ткаля Г. Г БЕ· ДдР€Вд. • Фото Бойка. (Фотохроніка РАТАУ).

n.

1976

року

о


КЛУБ "НАСТАВНИК"

Маш цех один з кращих ва sаводі пластмас. Ми виго­ тов.ляємо важливу продукцію,

* * * * * * * * * *

І від виробничої та громад­ сько! активності кожного ви­ робничника залежать здобутки всього колективу. Однією з форм залучення до дійової участі робітників різного віку в житті колективу є наставни­ цтво . Наставиицтво здружує людей різних поколінь, допома· гає їм спільно долати трудно­ щі, здобувати нові успіхи. Особливо це важливо в пер· шому році п'ятирічки якості . Навесні я переконалася, що зараз _треба трудитися значно ефективніше, якісніше, ніж у минулій п'ятирічці. Зваживши свої можливості, зобов ' я зу ва­ лась виконати річний план до

ПРИКЛАД 3 ff,QMYHICTKИ Село Гоголів з давніх часів с.1авиться

неперевершеними

майстрами самобугнього ткаць­ кого мистецтва. І тому не дивно,

що

ще

на

зорі

станов­

,,ення Радянської влади тут було організ.овано ткацьку ар­ тіль. Згодом вона ста,1а роз­ ширюватися, аж доки на її базі не було утворено ниніш­ ньої стрічкаткацької фабрики. З тих пір про/ішло чимало часу, і фабрика вийшла на рі­ вень передових підприємств

республіки.

На

заміну

заста­

рілим ткацьким верстатам прийшло новітнє технологічне устаткування, а старі ткачі передали. молодшом.у поколін­ ню у спадкоємність свій досвід і велику любов до nраці.

Однією з таких спадкоєм­ ниць є Ніна Булавка . Дівчина з неперевершеним хистом і ве­ ликим горінням до праці. Шість років тому вона впер­ ше переступила поріг підпри­ ємства і жадібно почала ос­ воювати професію ткалі . Без звички спочатку робота вида­ лася надто важкою і склад­ ною, але дівчина не впала в розпач,

а,

навпаки,

кожного

ранку ще з більшою завзя­ тістю починала новий трудовий день, наполегливо відточувала

кожний

своїх

nopyJ(

рук і

прагнула якнаііІuвидше опану· вати всіма «секретами:. . ткаць­ кої майстерності. У трудовому захопленні дні збігали швидко. І Ніну раду­ вало те, що після кожної від­ працьованої зміни вона повер­ талася

додому

настроєм, що жоден

з

усе

кращим

бо усвідомлювала, трудовий день не

пропав марно , залишав поміт­ ний слід на її шляху в само­ стійне життя.

... Минув

рік перший. Минув другий. І Нінине прізвище все частіше

стали

.на

згадувати

виробничих і урочистих збо­ рах, у стінній пресі. Дівчина раділа

і,

водночас,

Адже для того, щоб вміло по­ єднувати роботу на підприєм­ стві і навчання у вечірній шко­ лі, .хреба було мати неабияку мужність і силу волі. І це у неї було. І це допомогло ій здобути середню освіту А одер­ жати

атестат з

відмінними

жовтневих

Ніна Булавка

найкращих наших ткаль у числі перших викона.1а річне завдання, - характеризує її нача.%ник ткацького цеху Ніна

Са!!івна Шеве.~ь. ється,

що

саме

-

Мені зда­

таких

ніяковіла від похвали. І все це разом підбадьорювало її і ви· кликало ще більшу завзятість до nраці . Відчувши у собі си­ лу і здібності, з часом вона переходить на підвищену зону обслуговування технологічного обладнання працює на чо­

людей

мав на увазі Генеральний сек­ ретар ЦК КПРС Леоиід Ілліч Брежнєв, коли говорив з ви­ сокої трибуни XXV з'їзду пар­ тії, що ніщо так не підносить особу, як активна життєва по­ зиція, свідоме ставлення до громадського обов'язку. Ніна

Антонівна

велика

-

активі­

стка : вона депутат Гоголів­ ської сільської Ради, член фабричного комітету комсомо­ лу і дуже чуйна наставниця. Одним словом, ,,юдина автори­ тетна, з неспокійним доброзич­ ливим характером. Особ.~иво вона жадібна до вивчення техно.1оrічноrо устаткування. На фабриці немає жодної ма­ шини, на якій ще не nрацюва­

ла. Встановили безчовникові швидкісні верстати - і вона першою опановує іх. У цій справі Ніна справжня енту· зіастка.

працюва ­

ти на повну потужність і ви­ ховувати молоду робітницю . Та ром стала подавати

діі .

Набагато

працювати

великі на­

раніше

визначе­

ного строку освоїла навчальну nрограму для новачків і стала працювати самостійно. Спочат­ ку ткала на одному верстаті .

Згодом два працює

вже

освоїла. аж

трьпх

і

змінні норми виконує на 101102 проценти. - А до кінця року перейду на

чотири

-

верстати,

-

і

вчитися

у

ко виявидася здібною ливарни­

цеху. Машини справили на неї

за

уперше

до

нашого

враження не з приємних. Тетя­ на навіть засумнівалася, чи

що

Ми підтримали дівчину, до­ nомогли їй освоїтися в uexy. Невдовзі вона стала повно­

ву;хова.1а

гідну

зможе

суперницю .

наставниця

ни.

Ніна

лавка, внизу

-

пресі.

досвідчені їй

подруги

стати

на

ноги.

ному грунті знань. і nрактики. Я стала ливарницею ще ві­ сім років тому. За uей час на­ бу,,а досвіду, який може бу­ ти в пригоді тим, хто починає свій трудовий шлях.

Перш за все, необхідно

стей .

-

на

Сьогодні Тетяна стоїть на міц­

ноцінність своїх сил І здібноНа фото: вгорі

Більш

допомага.1и

обох єдине nрацювати так, щоб в ім'я да.1ьшого розквіту Батьківщини віддати усю nов­

А.

працювати

правним членом колективу змі­

дві одно­

комсо:~~олка . А прагнення у них

вечірній

потрапи .1а

- А для мене це подвійна радість,- каже Ніна Будавка. Приємно усвідом.1ювати,

Антонівна Бу.1авка, комуністка , її учениця, ще і Таня Гуть .

школі робітничої мо.1оді. Хоч і не.1егко. а .1е зате nриємно і корисно. В наш час дуже по­ трібні знання. З кожним ро­ ком на фабрику надходять но­ ві машини. А щоб усnішно

поєднати

цею. Вона може розnовістн, як

сельчанки:

в робо·

вдалося

обидві справи завдякн тому, що моя учениця Тетяна Бабен­

виконання особИспІх п.1анів де­ сятої n'ятирічки.

з~І<~гатися

· Працюють nоруч

ті, і в навчанні. А.1же вона прищепи.~а мені любов до пра­ ці, до колективу рідного nід­ приємства. За її доброю пора­ дою ста .~а

все-таки

обов'язко­

Що ж, nозмагаємося. Ue піде .1нше на ве.1ику користь і д.~я сусnі.'lьства. і д ,1я нас .

твердо

і впевнено заявляє Таня. Хочу працювати так, як ~юя наставниця Ніна Бу.1авка. Во­ на кпмуністка. З неї беру прик.~ад у всьому

них,

дострокове

н<>ю

А теnер

на

на

во потрібно мати середню осві­ ту. Я ж хочу вийти на рівень моєї Н<Іставниці , щоб разом з

КОЗАК. Н . А. Бу·

сконало

воїти

Т. Гуть.

вивчити

верстати

Широта

Фото автора.

ня

знань,

дають

l!.O·

машину,

ос­

кількох

типів .

навички,

вмін­

змогу

працювати

по-новому. Uьому намагалася постійно вчити Тетяиу. І бачу, що зусилля не про­ пали даремно. Дівчина вже

Дивишся, як ця вродлива дівчина швидко і вправно сво­ їми тендітними пальцями ло­ вить і зв'язує обірвану нитку основи, й порівнюєш витонче· ність її рухів з артистичною віртуозністю талановитоі арфі· стки. ДивІІ').!Іся, і тУт же пере­ конуєшся, · що для того, щоб бути взірцевою ткалею, теж треба мати природжений та­ лант, як і сла~;~етиі~ артистці.

є

свят.

Звичайно, нелегко

одна з

-

У Ніни, безперечно,

якось

та

добрими оцінками.

-

ЗМІНУ

fOTYIO

наздоганяє мене за рівнем май­

стерності. Вона добре знає nреси кількох типів, може пра­ цювати

одночасно

автоматичному

на

і

одному

двох-трьох

напівавтоматичних.

Звичайно,

це вдається не без труднощів, але наполегливості їй не пози­

чати. Віриться,

що незабаром

Тетяна Бабенко стане однією з

та·

кращих

робітниць

заводу.

лант і до ткацької роботи, і до виховання молодої робітни­ чої зміни. Колись її вчили, а теnер вже сама вчить і вихо­

своїх учителів. Останні лише радіють з цього. Бо основа до­

вує інших, по крупинці

сягнень закладається

Кажуть, учні

пере­

перевершують

спільни­

даючи новачкам своє вміння і досвід. Торік прийшла у ткаць­ кий цех Таня Гуть. Закріпили за Ніною. Поговорила вона з нею, поцікавилася її прагнен­ иями і nочала вчити ткацької професії. І тут у наставниці

го Жовтня. Цілком можливо, що наша Тетяна уже в деся­ тій п'ятирічці перевершить по­

нав­

виявилися неабиякі педагогічні

казники

чання у школі робітничої мо­ лоді? Так, це вже подвиг!

здібності. Ії nідшефна, жадіб­ но иереймаючи науку, незаба-

тирьох

ткацьких

верстатах.

Це не для всіх під якщо

до

цього

ще

силу!

додати

А

.ИА

ВВСІДА

ми

Мені вдалося виконати осо­ бисту річну виробничу про­ граму до 59-ї річниці

лення миру після братовбивчої дянсьної війни

яка тривала

ливарниця

:ИZ.ZЖАРОД.ИJ.

МІЖарабським 'силам ІІН·М

у

ЛІ-ван

ТЕМИ

Із.раУлю

до

тисяч

1.700.000

ліванців

було

жителів ЛІвану

залишилися

рішень

голоду,

ради кері,вників ряду держав Арабсько-

холоду та

ряді місць пе_Рещнодити контингенті,в мІжа·рабських

а'явились

ки.

заnав-

1шлись nІшоходами, .відкрились магази· ии. Вперше за останн! півроку Бейрутський міжнародний аероnорт приймає .nітани різних авіакомпаній. Однак численнІ nро6оїни від артиле-

розміщенню сил безпе ­

Увагу преси привернула звІстка про те, що правохристиянськІ органІзацІї Лівану створили так званий 4:фронт від­ мови», який с-та.вить на меті зІрвати заходи по вІдновленню миру. За словами

рійсьних снарядІв і воронки в1д бомб лівансьно1 газети •Ас -Саф~р», «фронт все ще нагадують про недавнє трагічне відмови• має тепер близько 4 тисяч аз­ минуле. ВІйна знекровила країну, ne- броєних головорізів. Центром цього ретворила в руїни жИтла сотні тисяч «фронту• стало містечно Акура, Р.ОЗТ~11юдей, паралІзумла нацІональну еноно-

шоване неподалін вІ.д стародавнього МІ·

tti~y. Згідно з офІційними

ста Біблос.

Субота,

даними.

27

за

.пвстопада

1976

року

о

ВА СИЛЕЦЬ,

заводу

пластмас

1 nравох-ристиянських

.

військо­

Світова преса звертає увагу на склад­

ність проблем, що стоять тепер перед урядом Лівану, який має nодолати опір противниRів

насам- 1

у внутрішні

Не . задовольняючись

nолітичного

справтf

Р

врегулювання

НОВЕ

. вод.~ !"ель·А~Іва_

раз-у-раз.

ристи нсьні лщери, як і раюше,

прямою добиваються створення

д~централізова­

ного держа!вного апарату 1 двr>х ао•т·тf, а це н_емин~че призвело. б до фактично-

Інших нестатюв.

промисловях підприємств, ·банк!'В, навчальних закладів. На 'Вулицях знову тротуари

я

окупацією ряду ліванських населених У деяких районах, насамnеред на пІв­ пунктів у прикордонних районах верхо-

на-

вчительки.

вих формувань.

посилюється

nиняти втручання

введе- без засобІв до Існування, терпл~ть від Лівану.

rо Сходу, вдалося припинити сутички днІ ЛІвану, наnружена оостаяовна збе­ мІж ворогуючими сторонами . ПІсля цьо- рігається досі. ПравохристиянськІ си­ rо життя в нраїн1 почало nостуnово вхо- ли, як! дістали таємну а часом і яв­ дити в норма,льну но~ію. ну допомогу вІд сусІднього Ізраїлю, У столицІ та інших мІстах Лівану від- І nродовжують саботувати угоду про nри­ новилась робота державних установ, nинення вогню. Вони намагаються в

авrомашини,

Напруженість

Велико­

добитися.. справжнього відновлення nеред через провокаційну діяльність Із- ~~н~~л:Р: 1= · Сnравді_~ . причини , Я~l Р язу в краlю , не усунуп. поранено. раїльської вояччини, яка не бажає при- П ~в~х

грома.дянсь-ноt 111йни загинуло близько 60 тисяч чоловік, більш ян

грома- ! 200

безпеки,

відповІдно

1час

місяців.

19

своєї

К.

ЛІВАН: ОБСТАНОВКА НОРМАЛІЗУЄТЬС Листоnад nриніс багатостраждальному лІвёіІНсмюму народові на.дію на вІднов-

зусиллями.

' ГО ПОДІЛУ ЛІВану на ДВІ деРЖdВІІ: мупоси"лають сульмансьну 1 правохристиянсьну. , Прогресивні сили Лівану, з свого бо­

с.в~1 в ; иськовІ ~Ітаки У n_овrтрянии проСТІ~ незалежної арабської .~.ержави, об-

ку, роблять усе для того, щоб не допу·

стрІЛюють з сушІ 1 з моря 11 територІю.

стити

пряму

НІСТЬ для всІх громадян,

розчленування батьківщини. за· А останніми днями з Тель-Авіва стали хистити її суверенІтет І наЦіональну не­ все частіше лунати погрози розгорнути І залежність, забезnечити свободу 1 рів· воєнну

масштабу

в

інтервенцію

тому

разі ,

якщо

широкого

ські сили безпеки nерейдуть якусь «Лі · /

Нільна днів тому

нію Ікс>> І наблизяться впритул до зон, 1 своє

окуnованих Ізраїлем. З такими nогрозами виступив. зо:нрема, глава ізраїльсько-

го уряду І. Рабін.

Голова

Професійної

незалежно

від

міжараб- І їх релігійних переконань. національне

Ліван

свято

-

лежності . Вистуnаючи з цІєї з~ерненням до

нації,

відзначив День

неза·

нагоди із

президент

респуб-

ЛІНИ І. Саркіс заклинав ліванців об'єд-

соціалістичної натися і приступ_ити до будівництва. но-

партії Лівану Н Джумблат звернувся в вого ЛІвану, залІКувати рани. заnоДІЯНі

,

. · ·.

з.в язку з цим ІЗ сп~щальн_им nосланням

до глав

держав

І урядІв

І громадянською війною, 1 розв'язати гостр! соцІальні проблеми,

арабсьних ~усю країну.

країн. Він закликає їх доnомогти захисту Південного Лівану вІд підступів ЖИТТЯ

якІ хвилюють

А. АЛЕКСАНДРОВ, (ТАРС).

о

З стор.

Q


Суботній МИС!ЕЦТВО у СВІТІ МІКРОМІНІАТНJР В киУвському

музеї

Т. Г. Шевченка

. виставка

~емоиструється

другий

мlкромінlатюр

ЕРУДИТ"

''

-+-....._

Цікаві зустрічі Д.11я комсомольців

ltl·

заслуженого

ник•

·

столицІ.

Ледве стуливши через nорІг.

,. .

почуваєшся в

яномусь назново-

тисяч бунв і

знанІв із тенсту

праць

<<Чергові завдан­

вождя

·~. затаємниченому володінні. Мlнроснаnи, сяйво доnоміжних

ня Радянсьної влади>>, «Вели­ ний nочин» і статей про мир.

освІтлювачів, незвичайні енспонати все це відрізняє вне-

Особливий Ся.:~ристо.го

тавну

М.

Сядристого

від

зви-

чайної. А ноли почннаt: . ю,

ню

то

та

немає

меж

лосини»,

здивуван-

виріб

у

світі,

та

Ще з шнільних літ ми знає- «Нобзар». Діаметр замну 27 мікронів, про ~єсковського Лівшу, ~ · ..

мо

чизняної війни та ударники :комуністичної nраці заводу.

:котрий зущв ху.

Ця

на.

підкувати

оповідь

бло- о ра;нв меншин ського

о

ЮПІИ

шдковану б

·

при итою

вИзволення

висот.а

тобто він у

за

трьома

або

середній

в

нини. Порівнюючи, наведу та­ кий факт: півграма золота до­

під-

статньо для виготовлення міль-

сталь-

йона

ухналинами.

подіб!U!х

виробів!

внготовлений

«Ноб­

. Цей перший, вже навіть леrендарний, енспонат робить заспів усій виставці. Відтепер починаються справжні чудеса.

зар>>,

:конаних

унраїнсь-

на яких вм:щено дві ілюстра­

ким умільцем, є найменшою книгою в світі. Ії розмір 0,6 квадратного міліметра. Вражають юлька nортретів ви- Проте книга має 12 сторінок, nензликом

на ~різі

~рушевого зерна або вирізаних ції, передмова Однією

сноnа дозволяє милуватися обра.зами

велиної

виставці_ є

української

Андрєєв>>.

центральних

композиція

ЗАВДАННЯ

У

розрізану

В.

навпіл

Данте, Хемінгуея. скло. На одній половинці виЗахоплення викликає настvп- гравірувана портрет російсьно­ ний енсnонат композиЦія го комnозитора, балалаєчнина­ «П~лонез Огінського>>. Уявіть віртуоза В. В. Андрєєва. а в соб1 нвітну хризантеми, !\Отра другій розм:щено футляр з ба­ має ~9 nелюсток. На листочnу лалайною. Струни балалайки в розМ!ром 2 х 5 міліметрів на- 40 разів тонші від людської ноти

.

-

полонезу

знанів.

всьо-

.

Надзвичайна тонкість роботи

ВІДЧувається у виробі

<<Троян-

Києва в

КиєвІ. 11. Український художник. радянський

nисьменник.· ІЗ. На­

сини,

nрозорості

вставле.:ІО

Коробка длЯ

збирання

воло-

ця

М.

С.

е~сnонати

Сядристого.

РРФСР.

його

виставлялнся

в

По

nа­

рет

Володюшра

Світлотіньові

~ортрету товщини

Ілліча

Лені-

вирішення

.1осяrнено

раз

митець

готується

та.вни в Моснві.

змінами

та ширини nонад

до

вне-

В. ВАЛЕРКО,

125

не

поєднання

до

висоти

, спорту. 7.

студент.

18.15 художньоУ ПершиІІ Всесоюзний самодіяльної фестиваль творчос-І 13 ' 30 ТІ трудящих. Концерт колехтивів 15 20 Днілропетровщнни перемож- 15:45 ЦІВ другого туру. 19.00 К .. ~· ІнформаціІІна програма 1 16.2S СУБОТА.

ЛИСТОПАДА

27

ПРОГРАМА

10.00 10.30

К. т. •Для «Розповіді

10.55

К.

т.

ва

пошта».

І 1.25 К. т.

ЦТ

вас, батьки• про художників•.

Рембрант.

Музична

•Більше

програма

еРанко-

•ВІСТІ•.

І.

Лицьовий

бік

хороших товарів•.

13.00 К. т. •Музичний абонемент•. 13.30 К. т. Програма •Здоров'я•. 14.00 К. т. Чемпюнат СРСР з хокею: ЦСКА «Сnартак• В перерві - тираж сСпорт,10то•. t8.15 К. т. Художній фільм •Кам'яна квітка>.

17.40 К. т. Мультфільм «Хоробре оленятко».

18.00 Новини.

1Ь.І5 К· т. •Очевидне неймовірне•. 19.15 К. т. Романси П. Чайковського викону• народниіІ артист СРСР

19.35

Лtсіціан.

К. т. еРадянський Союs очима зарубіжних гостей•. фільм сМертвиА сезон•. І і 2 серії. (21.00 Програ­

19,50 Художній ма

22.35

К.

•Час•

т.

УТ

10.00 к. т. Документальні

телефільми «Місто славних традицій», «Пет­

родворець•,

.

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

с

4

класів. П риродо-

пеціаліетам народного господар-

О ства.

11.0

Студентам-заочникам:

КПРС.

11.50

Філософія.

еГолубкмк

стежка-

Генерал,

ХудожнІІІ ніч•

фі льм

К т' сЗнаА и

різних

що­

Вид кінного військо

якого

о(3устріЧНИЙ» та іНШі.

Історіо

сСо-

~:~:::: рееквоонло":.{~~»; .~~~~не~:~ т~оріо імперіалізму і сучасНІсть•; 13.30 •Економічні зако· номіриості розвитку світово·І· системи соціа,,ізму•; 14.20 Науков~д комунізм. • Перехідний пе-

р1од від капіталізму до соціалІз-

му. диктатура пролетаріату І il форми•; 15.10 Основи марк·

систсько-лРнінськоі' естетики.

17.40 Екран студента-заочника. 2 курс. Анг,1ІАська мова. НІмецька мова. 18.45 К. т. с Пісні і танці народів 19.15 К. т. •Клуб кіноподорожеІІ•. 20.15 к. К. т. т. Чемпіонат Вечірня казка. 20.30 СРСР (М.). з баскет· бола: •Спартак• сДинамо•. (М.). (Ленінград) _

21.00 К. т. сОб'ектив•. (М.). 21 30 К м д 11.00 Новини. · . · Ят.І уз'(~j телефільм сЯсь 11.15 к. т. •Слава трудова•. І н на•. · · 12.45 сСуботніА репортаж•. Донецька НЕДІЛЯ, 28 ЛИСТОПАДА фабрика іграшок. П РОГРАМА цт 13.15 к. т. «Палітра•. Виставка тво­ МИ».

рів самод1яльни;< художників Ук­

Цікаво журнал

сСто.рІнки :ворс:.:::~! ІІіс;ю•. ка Миколи Тихо

на

завдання

Nt

«Марс :ки. і

исьменни

к. т. Мультфіль нова•.с ІУ

Т

_

мова.

лентори

~а. О. О. ГоJїеЦь, В. Д. Гу­ лІвець.

о. синицькип.

Концерт-вальс.

'Інформаційна

І9.ЗО Сьогодні

ПІ?ИСЛІвники. стуnені nорІвнянн••·

НІмецька

та <<Зір·

людини•

Про особливості фізично­ го розвитну, форми і методи загартування та інші nитан­ ня роз.nовідали лінарі Ю. П. Норшунова, Л. Ф. Тарабухі·

•1,11 16 жовтня 1976 рок~ І. Любава. 2. Косова. З. Ано' сов. 4. Гастон. 5. с:Корсар». б. «Оберон». 7. с:Богема». 8. Тамара. 9. Л<~ріна. ·.1$; ·!А\Іілана». 11. Мас­ сне. 12. Неніла. ·

рольн!'х робіт•. Прикме~ники та

на

леnціями

ська.

І, вмІщене

мова. сАнцІ3 коит-

усний

світі науки>>,

зблизьна»

доля

1

Ниївського nланетарію В. 1\1. Боровик та. В. С. Брусилов·

в номері

Англійська

пройшов

«У

яному вистуnили з

. Екран студента-заочника. · 1курс, І @.ЗО с П етер б урзьха · 18.25 19.00

18:оо н'ов~нис а вашими. листами•.

СРСР•. (М.).

).

•Пісня-76•. ПРОГРАМА

10· 00

б.

18 20 к т '•Кл б Ін 19:20 к: т.' Впер~е ка о~одор!'Ц~··

О. Корюйчук. •В степах Украї· ин•. Фільм-вистава.

ізнавство. 10.40 Учням

кі.1ькох

звуків.

с ом 1 Джеррі• (США) 3 ер 18 · 55 К т м·. ' 17 25 к' т' • З Іжнародна nанорама•.

19.30 К. т. •Наша біографія ' Рік 1918-11•. 20.30 Музичний антракт. 20.45 •На добраніч, діти!• 21.00 Програма •Час•. (М.). !1.30 На за~омення телеrлІІдачІв.

11.55 К. т. «.Jlітературні читання». 12.20 К. т. МузичниА антракт. 12.30 ~~л~· сСпівдру жнІсть•, Тележур- І Q.40

П.

ка документальних фільмів «Даєш БАМ!», «Тунель»

ВІДПОВІДЬ

.

вертикалі:

зако­

На ніноленторІях ~шля­ хами десятої n'ятирі'!:ки• було nродемонстровано кіль­

20. Спосіб з'єднання металів. 21. Склав В. ВОЛОШИН. волосини. Ділянка фруктових дерев. 22. Від· За правильне розв'язання канНожен ексnонат виставки ходи цукрового виробництва. 2б. курсного завдання буде нарахо­ ; нове розуміння безмежностІ вано 10 очок. Ві.1повіді наденла­ : людських можливостей. Багата Герой-краснодовець. 28. Огола- ти не nізніше 7 грудня ц. р. . 1 талантами українська земля. шення про концерт. виставу. 29. І один з найяснравіших серед Село поб.1изу Києва. 30. Місто в

rі.1ку троянди.

порушення

повщl були кінострічки «Увага., дармоїди!» та ~не­ безnечний він>>.

рослин. rо.1инника. 27. О.1иниця наnруги.

діаметр яно1 50, а товщина БІЛьйоні СРСР на Всесоюзній монети. 2. Рі.1кісний предмет. З. стебла 5 мікронів! виставці ЕНСПО-67 в Монреа- Персонаж з опери «Запорожець 1\Іайстер:но виконано nорт- лі, а танож в ЧССР, УНР. За­ за Дунаєм». 4. Ритмічно одночас­ на.

слідки

нів .. ~родовженням його роз­

Київської рисувальної ціональність. 17. Етаn сівозміни. школи. 14. Антибактеріальний лі- 18. Місце проведення змаГань з карський препарат. 15. Детааь тур- кульової стрільби. 23. Видатний бореактив~оrо двигуна. І б. Фут- український ботанік. 24. Твір ботст кшвськоrо «динамо». 19. О. Гончара. 25. Деталь механізму

да У волосині». Тан, так, саме У н~нал .nросвердленої no довжию й ВІдnолірованої зверху 1 них.- талант народного уміль­

зсередини до

вів багато nринладів np~ на­

sa 194З році.

Києві. 8. Paдrocn на о. колиці Киє-~ ьизво.~ення

засновник

.ROl,

nисано

Nt 2

ва. І О. Видатний революціонер, 9. Речовина, яка nрискорює хі· ш'ям якого названа вулиця в мічну реакцію. 12. Український

сn~.вачни Соао!ІІії Нрушельниць- макову зернину вставлено біле

ro 600

фа­

вальчуном, яний розnовів про кримінальну відnові· дальність неnовнолітніх на·

По горизонталі: 5. Площа в особливо відзначилося ~ бохх

на

«В.

від

~е менш цІнавою була зу· стр1ч з адвонатом А. Г. Но­

І. Я. Франна,

з

Ниєва

твоєму•.

!З .. ну~очюв вишневої чи терно- відоlVІі поезії Т. Г. Шевченна,

БО! юсточки. Гостре око мінро-

вечорі

шистсьних загарбнинів ви­ стуnив nІдполновнин у від­ ставЦІ І. С. Могильний, який роЗnовів юнанам і дівчатам про буремнІ роки боротьби з фашистсьною навалою, про свято Перемоги і сьогодніш· ній день мІста над Дніпром. :Aoro розnовідь доnовнила кінострічна ~мир дому

50 тисяч от укнасправді разів менший від макової зер­

золотою

мозку

тематичному

сС-rорінни великого nодви• гу• на честь річниЦі з дня

викликає у ро:Jмір нервової нлітини люд-

'~ у~:vrішку. раІНськии умілецьА де~І ' онструє нам звичайнісіньку

бJ1оху, нов ю

· .На

збірний

І

npo

ства сЗнання~. НиХвського пла.нетарію, медичні та юри­ д~чні працівники, викладачі шкіл, ветерани Великої Віт­

Шевченнів

захоnленню.

«Світ

«Правда

ні лектори обласного товари­

талант Минали засвідчують два

найменший

Іtіноленторії

нас»,

релігію», «Здоров'я». До ро­ боти в них залученІ nровід·

. унікальних витвори його чутй?мство з унІнальною енспози- пивих рун: <<Замон на торці во­ ЦlЄ

і

навколо

rостеІ

1

мoлo­

будувания та. учнів серед­ ньо! школи М 2 створено молодіжний нлуб «Сучас­

місяць

майстра иародноІ творчості УРСР М. С. Сядристого. Ни­ ставка корнетується величезним успіхом у киян

1

заводу торгового машино­

«Консультація

по виконанню контрольноУ робо-

J\i Кубок І•. • " · 19.40 19.40 тн к. т. европеАськиж чемпІонів з. класичної боротьбИ. (М.). 20.00 20.15 К. т. Вечірня казка. (М.). · 20.45

-

програма день

сВІсті•.

проголошеннІІ

СоціалістичноУ ФедеративноІ Ресnубліки Юrос.tаві'І. Ви t уп Генерального консула СФРКJ у Києві Славолюба Алексича. Чемпіонат СРСР з волейбола. Виступає · анrамбль танцю Вір·

менськоУ

РСР. добраніч, діти!>,

сНа

20.30 Концерт інструментальноУ иуаи- 21.00 Програма сЧас•. (М.). дожній філь н сЗ к_ранІ хукн ... 21.30 Югославський художній фільм жань• м дІІІснення ба- 21.15 •Кн1вська панорама•. «Відважні•. 4 21.00 Прогр~мА •Час•. 22.15 К. т. •Вечірня музична nошта•. ПРО.ГРАМА НА ОБЛАСТЬ 0.35 .і .10.40 Учням 7 класів. ЗоологІя, 2І.ЗО К. т. •Ваша думка•. ПОНЕДІЛОК, 29 ЛИСТОПАДА . еРозвиток риб•. (М.). ПРОГРАМА УТ ПРОГРАМА ЦТ 10.Qe Спеціалістам народного госпо10.00 Художн.ій фільм сПетро Марти· 9.00 Новини .. нович 1 роки великого життя:». 9.10 К. т. ГІмнастика. дарства. «Участь спеціалістів а 11.15 к. т. Для школгрів, сЗнай· лю- 9.30 К. т. «В гостя.х у казки•. Хусоціалістичному змаганні», (М.). би. бережи». ' дожній фільм с:Кам~кна · квітка». 11.05 Екран - учителю. Навчальнr пе• 11.50 «Людина 1 '{і' справа• 10.55 к. т. сОчевидне - неймовірне•. редачі s літератури у грудні. 12.20 Анд.РіІІ Кузнецов. ."московські 14.30 К. т, . ДокументальнкІІ ф1~ьи 11.45 І. 12.40 Учням 10 класів і серед­ ніх спеціалhних навчальних за.. канtкулю•. Телевистава. «Спецtалtrтн для Нечорн.,аем ••· к .. адІв. Хімія. 14.25 н~~уково-популІарннА математкч- ~~·~~ ХJІдІ~нк;іІІ МФаі'лковськоrо•д.ітеІ сІіІ· 12.10 Французька мова. (М,). журнал с нтеrрал• J\i 12 . о У ж ьм дл• ІЗ.О5 сНаш сад•. (М.). 15.05 Фільм-концерт еЛІричний . на- 17.05 ле Ікло•. стріА•. К. т. •Наш сад•. ІЗ.ЗS Учням 10 класів. Історія. сУтво15.45 •Слава солдатська•. 17.35 к. т. •Творчість юнин. р~ння світової системи соціа· 16.45 к. т. Сп іва• народний арти 18.00 Новини. · лізму•. (М.). УРСР к. Огневий · ст 18.15 к. т. сЩодеиник соцІалістнчио• 14.00 Учням 9 класів. Географія. •Мон17.30 «Сільські обріі'•. • го змагання•. . гольська Народна Республіка•. 18.00 •Хроніка наших днів• Кіно- 19.00 к. т. Програма тме.бачениа Со· 14.30 Учням @-10 класів. сШукаю до· огляд. • ціалістично\' Федерати•ноУ Рк· рогу в житті•. Рідкісні профе· 19.00 Інформацідна програма сВІсті>, публіки Югославії. сІУ. (М.). 19.30 к. т, •У світі рослин•. 21.00 Програма ~Час•. 17.25 Екран студента-заочника. 2 курс. 20.20 к. т. «Зустрічі з піснею• 21.30 к. т. ЧемnІонат СРСР s zокею: ФІ3ика. с Електроемність провід­ 20.45 сн,. добраніч діти!• • •динамо• (Москва) - СКА (Леників. Енергія електростатичного 21.00 Програма сЧ~с•. (М.'). нінград). З період. поля. Поляризація діелектриків, 21 .30 м~~~::н х 1й фільм •Якби не екза- 22.ОБ К . т. К онцерт ма 11 стр І в мкстецu. Сеrнетоелектрнки•. 18.30 З. Тоболкіи. сСибірська мадон. УТ на.-. Вистава Волинського дра• ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 10.00 К. т. ПРОГРАМА сНаша бiorpaфtR. РІк матмчиого театру Імені Т. Г, 9.00 К. т. Музична програма сРанко191R-A•. Шевченка. ва пошта•. (М.). І 1.00 Новини, 9.30 сРух без небезпеки•. (М.). 11.15 ДокументальниІІ ?елефІльм сЕре- 20.40 К. т. Співає АнатолііІ Мокренко, 10.00 Концерт з творів народного арван•. 21.30 Художній фільм сПетерс•. (М.). тиста СРСР композитора С.·Люд- 11.40 ШкільнніІ екран. ФІsика дJIR учке вич а. (Львів). ні в 10 класу. 10.45 Науково-популяринА фільм сВчо- 12.10 сІнформація І кауково-теzнІчнвІ · За редактора

ра це здавалось неможливим•, прогрес•. раїни. 9.10 к. т. Гімнастика для дітей. Л. ЗЛОТНІКОВА. 11.00 К. т. •У світі тварин•. (М.). 16.20 Тележурнал сПартІіІие життаа. 13.55 Концерт учнів херсонських иу· 9.30 к. т. «Будильник». 12.00 Теленарис •доблес~ь тих, хто 16.50 Для вас,. учителі. сСисте...- ви· зичних шкіл. 10.00 к. т. сСлужу Радянському СоюА де nопереду>. (М.). вчення теоретичних понять в 14.25 к. т. Екран молодих. с Подруга•. зу!». 12.30 1(. т. Концерт Державного Ворокурсі українсько'{ літератури•. Колектив дослідно-експериментальІ 1.00 К. т. Зустріч юнкорів телестудіі 15.15 еМи радянські•. незького росіАського народного 17.15 Чемпіонат СРСР Із стрибків ва ноrо заводу висловлює глибоке 16.00 Науково-популяринА фільм сБІо­ «Орля» з Героєм Соціалістично·і ·хору, ( М.). батуті. спіачутта шоферові А. В. Соконіка архітектур~•. Праці друкарем М. С. Парамо­ 13.15 К. т. •Турнір СК•. (Ленінград). 17.45 •На доnомогу пропагандистаи•. ловському з nриводу смерті його 18;20 «Любителям балету>. новим. виробництву•. І(ірово· матері t6.45 Телевізійний університет здоро- І 1.45 К. т. ДокументальниА телефільм 14.45 К. т, Концерт камерної музики. 18.00 сНаука 15.10 К. т, М. Себастьян. сГра в кані· градський науково·дос .. ІдниА СОКОЛОВСЬКОІ в'я. • Профілактика грипу•. •€ на півдні Сибіру земля>, кули•. Інститут сільськогосnодарського КаміліТ Антонівни. 17.15 Для дітей. Концерт хору сДзвІ­ 12.00 К. т. еМузичний кіоск•. 17.20 К. т. •Ану, дівчата!• (М.). машинобудуванно. ночок». 12.30 •Сільська година•. 17.50 сСатиричний об'ектив•. ~---~ ~ ~~~~~~~~~~~~~,-~-·~~-•-~-·-~·~~-r·~~~;r~~~-~~~-~-~-•-~~r~~~~~~~·-~r~-~-~-~~r~-~~~.~~~~'4'~~~~~~~~~~~~~#~~,~~~~~~~~

!

~~ :;:;оВАЯ ЖИЗНЬ• - орган Броварского горкома І Коммунистической партин УкраинЬІ, городекого и раАоввоrо СоветоІІІ депутатов трудящихся Киевско(І области.

НАША АДРЕСАІ 255020, 11. · БРОВАРИ,

І

·.r.--------------..J

ТЕЛЕФОНИ: редакто!)а - 19-3·82; ваступн~ка редактора - 19-4-t7a· дента місцевого радіомовлення - 19-3·18; вІддІлів ІІJ)ОМИелМое-rІ. відnовідального сек. ретаоя .. вІддІлу. сІль.сь.кого rоспо11а. рс:т.ва, сооесnов•

' .·

Газета виходить ~б~:;•~ю5 іф~~~~~

У ,вівторок, середу,

~

.,.u ·-.и.с-..Га;е;а;ь:;;~;:,.~~в;.н::о; ~~~~~~oD.c".U#~,~.:;:,К;i:~:;.~~... .М:~~ ;.~<;~~~о;'~~~~~~:..~~~--'- 111411 ~.,..:;:: :~-=-~ Індекс

61964.

Броварська друкарм Київського оМуnраІІJІіННJІ

1

11

сnравах видавииuтв, nоліграфіі і книжкової торгівлі, ·вул.· КиІвська,

!54.

Зам. б995-10.937..

#188 1976  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you