Page 1

ПРИВІТ- УЧАСНИКАМ ПАРТКОНФЕРЕНQІЇ! г

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАПТЕСЯ!

КОМ УНІСТИЧНО І ПАРТ І І УКР А ІНИ, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОІ РААОННОІ РАД НАРОДНИХ

Г888Т8 ви:ходuть з 17 квітня 1937 року

* .М 1·87 (7060) *

Сьогодні починає роботу ХХХ нонференцін

За результативну, енергійну роботу Сьоrодні .предс-тавники більше ніж семи

. •1сьної

ріШень

зробленого ІЗа зві11ІНЙ nеріод по виконанню

XXVI з'їздУ КПРС та XXVI .з'їздУ Компар­

тії Україин, накреслити шпяхи, спрамоваиі на роз­ в'азакил веJІИчних завдаІНЬ, які визначить 'Иа ваступ­

ну п'ятирічку ХХVІІ-й з'їзд rПІQJriї.

ОсобJІИВістю ииніmиьої конференції є те, що їі делегатам иапежить ІРОЗГJІІІИУТН проекти нової ре­ дакції Програми партії, ОсJЮвквх иа:црямів еконо­ мічвого 1 соЦІального розвитку СРСР на дванадцяту

п'JІТИрічку і ІКа .період .до

2000

;року та зміни в Ста­

туті КПРС, винесені 111а всенародне обговорения. Головку увагу, зрооуміnо, буде приділено аналізу оргаиlзацlйио·партійІІІої роботи, спрямованої иа удосковапеикя срорм господарюваивя,

впровадження

нау.ково-техиіЧІИоrо 'ІJРОГресу, розв' язавия вузлових питань економіки і культури. Про це йшпа мова ва

, всіх звітио-виборвих зборах в партrрупах, цехових 1 оервииних партій:них оргавізаціІІх міста і району. Змаrаючнсь за втіпеиня в .життя накреслень пap­

rti,

комуtНісти, .всі r.rрудящі немало докпапи зусНJІЬ, щоб ус.п1mио справитися 1з завД8:ІІИЯМИ завершапь.

воrо року 1 одииадцятої ,п'ятирічки в ціпому. Про Це ДОПОВіJІИ вже ВіСіМ ТіРУДОВИХ КОJІе.КТИІJіВ і nонад дві тисячі передовиків. }'сбітиики промиспових під­ црвємств за ро.ки п' атирічки лшuе 110111ад план ви­ рООИJІИ продукції J~a суму 28 міпьйонів карбованЦІв. Будівельники ввели ІНОВі внробиичі потужності ка зсшодах порошкової метапургlі ім. 60-рtччя Радя~­ ськоІ Уираїни, апюмШІєвих будівельвих конструк­ цій,

пластмас,

фабрики

верхиьоrо

дитячого

трико­

тажу. Став до ладу .ціючвх радrосп-комбінат cTenJIИЧiudt•, с.поруджеJЮ 288 rrнсяч квадраmих метрів

житла, введено ІВ дію 4920 уЧІШМ:ьких місць у шко­ лах і 2510 місць в дошкіJІьиих дитячих закпадах, достроково збудовано спорткомпленс, новий ШJUІХО­ провщ та інШі об'єкти.

Чимапо добрих сцрав і на рахунку працівввків аrроцромисловоrо ком.п.лексу, які виконали п'ятиріч­ иі мани по продажу державі зерна, м'яса, яєць. Майже з усіх •показииків виконали плани завер­ шапьиого року п'ятирічки, вдосталь за.rотовИJІи кормів дпя громадського тваринництва. Все це в доорою іШДСТавою для успlwиої роботи в . наступво­ му п"ятиріччі. Тепер, копи .партія визиачИJІа курс на прискореи­

ИR соціапьяо-екоиомі'ІІІоrо роовнтку країни, ваміти­ ла пtдияп на якіСІЮ новий ступінь продук'Тивш t:i• ли і ІВи;робіИичі відносини, каминапьяо прискориm науково теХИlчиий

прогрес,

важливо знаи·1и

шляхи

до розв'язавия цих проблем. Тут не _обійтиса Ьез раціонаJІізації виро6ИИЦ'1118, ОНОВJІеИИJІ ТЄХІКОJІОrіЇ, створекия

умов

для

ІПВІІ;Д.КОrо

просувакия

втІJІити в ЖИ'ІТЯ велиЧНі накреспеивя парrії, зроби­

ти плани реапьною ,о.ійсиlст.ю. 'Принципова і ,ціпова розмова повинна йти. про даnьше удоск0111апення СТИJІю роботи партійивх ор­ гані.зацlй, розвиток критики і .самокритики, вtдпо­ відапьність кадр1в за доручеку ДіJІЯИКу роботи, зо­ крема спеціапtстlв, іижеиерио-техиlчних працІвни­ ків, чию _працю переважно слід оцІшовати за кінце­ вими результатами.

Людський фа.ктор завжди був вирішапьиим, а в нии1wніх умовах, коли розrорнута боротьба за повсщве зМіциеJDUІ дисциПJІіии і порядку, викорі­ нення иеrативнвх явищ, ввховакия у людей свідо­ мої дисциПJІіии, активної Жиn'ЄВОЇ позиції, йоrо

ти

rюnеореду .

Це n}:Іа·rнен·

ня і nривело його на Бро­

ІВаІРСьюdі

аJІЮМіНіЄІВіі'Й.

З

ведЬНИХ конструкцій. А першим, кого приймали тут у чnеІИи КПРС, був

часом тyrr також ста1;3 бри­ r<ІjЦНром. І знову йаго

Сергій Урясьєв.

кращих не тІ.'ІЬКИ рресо­ ВОІГО цеху. а й З $.ВОдУ

бригаща

ПО'Везло, скаже дехтQ. ЩаслШІа ВИІІад'І<ОІВість. Ал-е й теnер, називаючи іW!ена найдо•сrойн.іши.х на лЩцлрИЄМС'1181, ЙРГО nріЗВИ­ ще іКаЖуть теж одним 1з .перших. Бо не за щаспи­

стала

Оенрет

y>QIJixy прост~й -

ооявся

за

ПіраJЦЮЄ

З

ІВОЮ !ІИПЗД1ЮВ1СТЮ

Сергій

гаран1'1єю

nочинав

на

давно

воді.

nрацювати

Сnочатку

за­

будував

... А

Кам'sн·

я.ка вже там

труди.ла­

м.Lла

заговорили.

npo

слава

доблесть

на

Ще го

ся

ЛОВСЬІКУ

обласrь .

ЙОМУ

01дному тоді з небагатьох вИІІІала чес.т.ь бути сфото­ графе~заним біпІІ IqJanopa на легендарній •АІВ·рорІ•.

!ВІmа;Д'КИ,

вшrонавши

ІнШе.

су.

А це

ритму,

оДІЮ­

ДО80ДИТЬ·

леренастрсжІSа'l"И

шення

цреси

пору­

-

втра'ТЯ

Немало резервІВ

змІцненнІ

трудово!

ча­

1

в

дис·

ЦИ'ПJІ~ни. Це вже хвилює Сергія Анаюлійовича ян ЧІІІена nщлбюро, вІ,ЩловІ· дальн{)['()

всю облас.ть. Дружними були, в'ІДІЮВІВ, .робота ДО дУШІ,

1

цращовали

чесн.о.

на совіСть. Але було і те,

найгалавн1ше,

ідейна

-

()крилюва..оо це і ІВ nраці,

nереконаність, nередана в

в НІаІВчанні. Навчався в ТеХJН•l'куІМІЇ без ІВІ;щриву ВІД

mадщИН'У батьками. взя­ та віtд уральської землі,

ІВІИ'робництва. Чому ж, заnитую, сла­ ва ·про бриг.а.цу гри.'\'ІІ.ла на

на якій зростав

1

не

За/МОВЛеНJ{Я,

на

трудову

Сверд­

комуніста Уря­

ТраіПNІЮ'l'ЬС.Я

fiOJIИ,

загри­

всю

нален·

прееувапьнюdв

Чи задовольняє дос~г­ нуте? ТІль.<и не Уря.сьєва. НЗІСамперед nрорахунки в ш·аи'УJіЗІН'Н1 . На жаль,

щциром nризначили). І не що

n'ятирІЧЮі. Те·

1

трудовому

сьєва.

ся . За ПЛ€ЧИ'Ма був гарт .служби в ІМорфлюrrі. Гор­ дився ЦІІ;М більше, мабуть, ЯJК баrгЬ1Ю; людина війсь­ 'К'ОІВа. Невдовзі про брига­ ду ІП'ресува:льникШ Урось· єва на з3ІІЮДі затоворили (мЄ"НШ як через рІ~ бри­ те,

Вже npoJ:Іpa.

1986 ~. Немала зах::..JІу~Га

ська-УральсЬ'JЮГО, де rFРа­ щооав ІНа одному 'l.з за.в.о-­ д'Ш! . У пресовий прийшов за nорадою с.таршої сест­ ри,

на

в цьому з

доведи

якостІ.

зСІВеІршена

дарі

цеху.

nриУхав

ІС.Праву.

КОМ'СОМОJІЬСЬКОЮ

ма рІЖу

його, а nотім допомагав ставати на ноги. і в пер· шу чергу своєму ріДному пресСІВому

однією з

до Кі·нця. До-пом·агає в ро­ боті й рада брига.ди. Друтг.ий рІ.к іКОЛеRТІШ

Батько

його,

1

мужнів.

Анатолій

Іванович. комуніст з часів

Висловлюємо свою rотоввість З

вєvrикими

трудовими

дарун­

ками цриІЙі!І.ЮВ до дня ХХХ звітно­ виборної к<»іференщіІ мІсь·ко'l парт·

Q'РІГаІН1зацІІ

КО\ЛеІЮІ'И!В

ноrо .ком-6Інату.

деревооброб­

Наnооег ЛИІВа

nра­

ця на:д виконанням завдань ХІ-І n'я.тиріЧІКИ дала сво1 плоди. Ще станом на

14

серпня минулого ро­

'КУ деревообробНИіКИ с.правиJІИІСЯ k3 контрольними завдаіННЯМИ п'яти­

допоможе працювати ще ефективніше, результатив-

ІВого

віше.

ня. До дня вІідКриття конференції біЛьш-е від .кон~роЛЬіІоrо мвдання n'яТИІр1-чки аwrотОІВІЛено това:рної

-

Делегати конференції, без.перечно, внесуть чимало вропозицій щодо поліmпекия роботи міськкому пар­ тіі, його в1ддіпів, комуиістів, що працюють в Ра­

L ГОІСІІЮдарськоrо

nризначен­

ІtІШІих орrаиtзаціІІх і уста­

продУІКЦ!У на 5,5 м!:льйооа карбо­ ванцw. ПиrОІМа ~вага ви;ро6ів в-ищої

новах. Удоскокапекия сТИJІю, форм 1 метОДів робо-ти від.пові.цно до вимог квітневою 1 жовтневого

ІКатегор!І яносrі в за.rаJІЬному об­ сязі .nродУ'ІЩlІ сІСJІмає 52,9 nро­

з'Ізд КПРС.

комунІста

син

-

важко переоцj!ІІити. Тож з врахуванням нових вимог й потрібно обrоворити ці питаивя, роов'язаивя яких

( 1985 р ..) Пленумів ЦК КПРС :допоможе

Одна з ІКаймоnодших в мicrt - парторганізація заводу апюмін1в:вих буді­

р~чки rио зИІІуоку товарноУ nроду'К­ ціІ. а 2 жовmя - по .випуску меблів, ТООО!рів ку,Jtьтурно-nобуто­

впонати завдаJUUІ,

"

ВеликоУ ВІтчи.зняноІ. ма· ти теж ветеран ленІн­

СЬІКОІ парт.І.ї. <:1'ав

Іх приклад

:дорогсхsказом

у

жит­

ті сестри Лариси. Тепер всL вони оордяться, що і наймолодший з У.рясьє­ вих

з

честю

носить

зван­

же

знає

одне

трудову

в1н в nошуках

Tmep

ди'С·

аІ<·

тивни·х форм rромадсь.коІ poб<mt. Сергій щасливий вІід ус:в'Ідомлення власноУ причетності до великоУ с.прави, своєr nотрібності людям.

·ня члена КПРС. Вlн

за

цитr!:ну на всьому заводі.

заводУ.

А. КВІТНЕВА.

своє

Фото М. Семвиоrа.

праІВо-бути, де важче, бу-

вперед.

Про це, 6езсумнітю, скажуть в саоїх виступах делегати конференції, адже головне тепер завдаивя

дах ІНа,родних депутаТів,

. . . парm1иноі органІзацІі

Комуніст,

з поло­

виною тисячної армії комуиlстів району зібраJІИСЯ на свою ХХХ-ту .конференцію м.tськоі парторганіза­ ції з тим, щоб .гJІИбоко l .всебічно обговорити пІд­ сумки

* ЦUіа З 110п.

Субота, 23 листопада 1985 року

успіШно

що визначять иастуDИий

XXVII

це!Па nри IJJJa:н1

48,5

про~-ента.

М. ЧУМАЧЕНКО, сеире-rар партбюро.

Коемонавтв

Швидко і акісво

поверну яись

Готуючи трудовий дwнок на­ стуnно;Іоfу 3'І~ов1 КПРС, бригади слюса.рів-саитеХ'НІКm В. М. Меще­

:J)іна ! о. о.

Беревюка

на Земяю

з спмк-

503 праrнутrь виконати ман рОіКу ДО 25-го ГRУ'двя·

Зшд<Шіня десяти мtся·$ Із .об­

сяrу пІ.дрядни.х робіт вла.снЯІМи си­ Л·СІІМИ nерший л'lдроодІ.л 1 реалізував

на

129,3 111р0Цента. др)ТИЙ 118,3 rrроцента. Коле!КТИВИ

на

тру­ дя.ться за методом брИІГадного п.іД­ ·РЯдУ, аrургавако, ДІЮЦИІПЛLнсвано, ЯІК'!сно.

У бригадІ МещерІна. яка сло­ РУ'джУЄ lижекерІJі мережі в рад­ госnах ІменІ ЩQРСа, Кірова та 60-річчя СРСР, одними з найсум­

ліНІlІ1шюс poбi11lltКhв є Ю . В. Ав­ рахов та В. В. Макарекко. У nід­ роздtлL Береаtіока, що трудиться на об'ffі(ІТах житла та соцкульmо­

буту, тоо у. праці задають П. Левицький T<l в. О. Зайцев.

К.

А. ОПАРІНА,

cтapuJJIЙ.. <ЄКОВОІІkТ СПМК-503.

21 JПІСТОпада 1985 рОку е.кІ.паж

орбітапЬІИого

иаувово-досп:tдиоrо.

комплеJОСу •Сапют-7• Т-14• •Космос-1686•

-

•Союз :кос­

МОІИавти Володимир ВасютlИ, .dік­ тор Савlиих і ОлександР ВоJІКО.R - повернуJІИсь на ЗeмJJJO.

СпусІGІий апарат корабля -•Союз

Т-14• .з.робив иосадку в задавому рай01иі за 180 кілометрів на пів-. денний схід від міста Джезказгаиа. Тривалий nоліт космонцrtв иа борту орбітальною комплексу при­ пниено у зв'язку з захворюванням Володимира Васюrtна і необхід­ ністю його лікува:ІІИJІ в стаціонар­ них

умовах.

Самооочуття О.

О.

ВОJІ.К()В8

Орбітальний

В.

П.

Савівих

добре.

1

комппекс •Салют­

•Космос-1686• продовжує ПОпіТ В UТОМаТИ'ВІОМу режииі.

. 7• -

(ТАР<.;).


сНОВЕ

ЖИТТЯ»

ЙТИ Н Е О А М І Н Н О А А nІ,

----~-- !55

Висока мета

ГОВОРЯТЬ ДЕЛЕГАТИ

ПІдготООRЗ.

до

XXVII

чя

25-рІччя з дня

В

а!д:Же

КОЖНОІГО

ІrоЖНОГО

п.оа•

С'В!ТJЮТеХн:ІЧН{)ІГО

заоо•ду нове

'І)РУ'дове під­

І це

зрозуміло,

виnюнання

рІшень

наступІfОІГО партійного d>о-­ ІР:УІМ.У С!П1ІВ.па.дає у нас Із rrродо.вженнІЯМ роботи в умовах еІІЮНОtМіЧ Ні О r О екоПJерим-ен.ту, який 'І"рИ· ·ває

ось

уже

два

ро:ки.

Це невеликий nромІжок часу. але цlлесп.рямооа·

нИй пошу.к резе•рвіlІв, сум­ JІ!НІНе С'ГЗ:ВЛеННЯ ЛЮДей ДО дО/РУ'ЧеноІ с:прави, nоси­ лен;нІЯ вмИІВу .п.артО!рганl·

вм

прІЦЬпов

зац!У на хJІд рООв'язаиня гоаn~~~ких ruроблем ДШЗІВОЛИЛН

ко.nекткв

роНІН ~rолеюrив змушений був на 50 nроцентІ'в nеd)е­

гл,янути НО!'dоЄН:КЛатуру ВІf>

робів, ЩО 'ВИ'ПУСІКЗЛОСЯ. Це дало ЗІМQ.ГУ пІДвищити r.ІОІП'ИІТ на нашу прощу>кцlю,

дерєво­

передз'Із,дІвськІ

...

на 8СевароАJІе Щоб

краще

з п•оста!ВІН'2l'\1И якоІ п!дпри· ЄІМСТВО CrQpaBИIJIOCЯ 11'011!1Ні· аrю. За цей пе.рlод: fІІРО· ~У·hП'У.ГЗн.lсть праці зросла

на

партійні

якІ

15 п:роцеІНт.ІІВ

еереМІЬОРіЧНИЙ с.кла,дав лише Це'НІТИ).

ввиесево

обrоворев· жити,

чимало

тру ДНJОЩ!Jв. За ос·т.а.ннl два

обробн()'І'о комбінату до­ строкОJЮ виконав п'итирІч­ ие завд8ИІUІ з обсягу ви­ робІІJІЩІВа. ОсобJІИВОго иа­ ТХІІІеквJІ додають сьогоднІ докум~ти.

пеВНИХ

У'СПІХ!Ів. Цравда, ДЛЯ ЦЬОГО

мІську партійну конферен­ цію. А радують мене вашІ виробничІ успІхи: ще 14 серпня

ДОСЯГТИ

довелося подолати

сьогоднІ ва

тре.

(.ранІше

ообlвар'l'()СІі JЧЮ· на 0,65 цроцента.

ну118ТИ кохсву ,робочу ХВR·

Тlль.ки

за

зусиль, щоб менше прnстоюва.'Іо обла:~нання.

ytelx

рахунок

зеко·

ІЮМЛеJШХ матер.tал.іs бу ЛО в~рацьовано 21 ІВlтня І другий день сьогоднІ -

в

день

відкриття

ХХХ

звtтно - вuборноУ парткон­ ференцІІ. Виконання ІІt()ІВІЄДених заооду пок.а3ІmКІ.В да.л.о

ЗІМk>rу

з61ЛЬШИ'111

фоНІДИ

м.атерtа·льного заохоч.еН'Нst НІЗ. 41, соцlальн<>«У льту.р·

НІОСО · р:JGвитку

1

РОО8И11КУ

на

-

3,8

піД)ІІриє.мства

- на 4,2 процента. Це ре­ зуль11а1т тих зусиль, ЯКІ •JЧРИН'JІ.аJІИ адм lнrlcrpaцiя. ·!1ЗІР'l'іШіа організація в ці­

n

лому і .кожен із 154 член m rnrraюnям робоо'и в умовах

еКСІІериме.нту ,

Ще QДН!єю

зн.амен:ною

іЗlхою в житті колектн'І!,У в лерlод між мн;иулою 1 нинll.ІJНЬОЮ конфе.ренЦІяrми є :wоста:ІІІН.я дlооостl

Н. А. НІМЕНСЬКА, .майстер-овочівник радгоспу­ комбінату

«Тепличний> :

В цроектІ ОсJЮВИНХ ва­ пр,амІв ековомІ'DІОrо 1 со­

цімь.ноrо р«>:!ВИТку СРСР ш 1986-1990 роки 1 ва

період .до 2000 року в:ка­ зуЄТЬСJІ на необхІ.ди1сn. запрова,дженu нових

про.

rресвввих форм 1 методів QРГанізацІі цраці, удос.ко­ И8JІевнJІ брвrадвоrо пІдря· ду. З новоrо ,року за про­

гресивною формою в нас nрацюватимуть всі колек­

тиви. Проте з досвІду ро­

боти вашоrо цеху стають очевНДJUІми

Jl/9 4

проб­

леми, над якими слІд по­

ня .

І

змаrан·

ця сцрава не о61й·

шлаея без участі КОtМуН<l· сгів яrдра авlтлотехнl· К!ІВ. Лише в цьому році ООНИ ВИ'С'І'УЛИЛИ !JнLцlатора­ МН

проведеННrЯ

У'да.РНИХ

ПРИЄМНО було дІзна­ тися

про

те ,

що

наш

цех

виборов третє місце у Все· ООJООі!ЮМУ

соцlалlстичяому

ЗІ.'\fаІГВІННl за треrrі.й К'.Вар· 'l'a:JJ серед цехїв Mlнl.cтep­ crna чорноІ металурrіІ СРСР. Це вже не перша rrру,дОІВа перемога . А скла­ далася

вона

з

ИСІШИХ

що­

ДЄІНІНИХ ycni.'X.Lв.

Наша змІна «В• -

Іні·

l.(lшrop за:водського соц!а. лlстИ'ЧПОТО змагання п~

ПартІйна органlЗаціJІ цеху об'єднує в .своІх ря­

'девІ.Gом cXXVII з'Ізду НІПРС 27 ударних ДІЄ­ ІКад• . ІІ nереможцями ми виходи.п.и шJ.сть разів.

ІВ

першу

• ековомl'ІІІ'lй службІ.

·

ооцlал[стиЧІЮrо

чергу

дУМати

дах 12 ком~ІстІв. Кращі з вих л: П. ПлІчко, С.

М. Ткаче.вко

викQІиують

своі

з&ІІВJІ,

колектив

цілому

успІшно

успІшно

зобов's· цеху

в

перекрив

ПЛ8И0і8ІІЙ ПОК8ЗВВК. З КОЖ· воrо

метр!!

квадратного

зібрано майже ІІJв ОІВОчів,

27 кtлоrра­

але досиrвуте

-

ие межа. Ми намІчає­

мо

зібрати

Іх ,наступного

року по ЗО кілограмів.

nрИ\КЛаду

КJПРС

К. Т.

П'ять fОРЗJЩИІМИ

нас на3и·ваЛІИ за ІІІlдсумками

щом1слчнооо цехо,вого тру·

д0100го сущ~рницmа. КрІ.м тorro. змl.на В. Матвеєва була ВШЗІН'а.на кращою до ДНЯ МЄТаJІ'УІРГЗ, а Та1<0Ж ДО 50 річчя стахановського руху .

ТИІ!!У

дали

вlщІкритrя

вати з nQВНою МЩуТІЬ,

СЛQІВіО

з'Ізду

у

працю-

вtддачею?

nершу

че.рrу,

до лн.я

Б.И'Іrон;атн

ще одне рlчке ЗІЗ.Ві[tання. Інtцlатива ма-с, трудОІВе

п!,днесення.

наС'І'рОЄн!Сть

п.рацtвник'lв

nWJІриємства

на лІJла

дооволили

йому

ІВийт.и в п.равофланrовl внyrrpdpaй<нmo;ro соцз ма· ганІНІЯ, Світлоrrе.хнl.ки не­ ОДІЮІраGОІf!О з•айм.али в ньо.

r.fY ІРРИЗОВ! МіСЦЯ.

trещрщавно

'PQбotrи за ·ДОІВ.і

.l{pyore

Ось 1

за nІдсумІКами

місяц.!в зЗІВО­

9

зновtУ присуджено nршюве мtсце.

Усе це, зви.чайН'О, раІдУЄ. Але. ЯіК n~ecJUOвaв

Ген.еральнИІ$і сек:рмар ЦК НПРС М . С. Горбачов. ми

are

можемо. не маємо пра­

ва зуmннИТИІСя на досяrну·

чому

в ХІІ·й

п'яІПфtчцl підвищимо тем­

nи 3РQІСТанІНЯ стІ

IJPatn

і

ціІ в члеu КПРС було ІQJвІнато 16 молодв:а: арацІ8ввкІ8. Серед ввІ (ва 311Jаку)

оаератор мam...oro

-

корt. ордева Ж08111евоІ

u

30.1

Яків Лук'n0811"1 МJ.ІІ. чук хому'ІІІст з 80-рІ.. ним стажем. Вів 8СТJDВа 3оrвашtХ 1 ІWГОЧНИХ ЛІНІЙ, а ридв КПРС а да.ІІеJСОМf 7 JЧ)Оl'РЄСИЗНИХ теХЖ>ЛО­ 1924 рс:щІ, коли твс:nt В· rlй, 0090ЄІfНЯ ЗО нових ких простих 1 обездолеВН:І вЯІЦ'ІІв вИІРобl'В. Зробити це з болем у серці аІдrуRНу· намічено без з()lльшення пнся ,ва смерn. В. І. Ле. ІКLЛІ:іКОС111 працюючих 1 ма­ в1на 1 вазеsдв зв'азаJІа терlальmrх з-атрат. BeJIJ!!I(y свою долю :а сnоревою 1po00try належить з·дійсни· ним КСІІІ:уи1С1'Н'ІІІоJО аар­ ТИ ПО РЄІЮНІС11РУ'ІСЦІІ заво­ Тією. дУ, адже його

виробничі

потужностІ пооинн.1 зрости

ІМайже вдвLчі. Але найго­ Л'ООНJшим, без сумнІІву. є аІ<'ТІШІ13ацІя

людського

фаюора , моб.l.лlзацlя всіх ({УСИЛЬ, без чого неможли. д:ос.ІІМ'и

иамtченях

ру­

беж!Ів. ЦІ n.ита:нн·я уже за­ раз стоять у центрі уваги

наwо1 ПЗ,ІЛlйноІ орrанlза­

Ffдy

...

ТИ'ХИІМ

'DрОВУЛ·

ком бtля ВокзальноІ вv ли ­

цІ, .це в

буд.и:нпу

живе ветеран

М 26

оортlІ.

В

ІНевеличкlй затишній nркй­ мЗІІІьн1 rl\lle!re теnло :tустр1ла його ~ужи:на. ПривІ­ ТЗІВWИІСЬ,

вt;цразу

nитаю

цро здоров'я Яоова ЛуJ<'я. НІОІВ;И'ЧЗ/.

-

Не

-

XDOjpiє,

туr

RНООН'Ч з

ОПІОІРУ'даІМИ. цромвузол. дороrи. А

накреслення

перетворити

Трохи·

З'ДН1ВО'Ваний,

вlrн

О. KOPI!:Ht;H, еекретар партбюро евіт· потехиічиоrо

6o-ry. 23 mІС'l'Опада, si]J{)y •

заводу,

депеrат конференціІ.

Так

де'І'ЬСR

чергова

НJИJ.'\1 своІх обов'язків, доб·

росооlсне Іх

внtюнанн.я, а

мою

Трудр'ВНХ

м'ІІСJМ

КО·

туrт

же

А яже преІq)асне на­ ше МаrЙбУ'!1НЄІ Я з оолІ:NШ.ч Інmересом

-

11К!сть. від зн.иженн11 со61·

102,8

ВЗJРТОС:Гі 11JЮдупщ11 за рLн плануmься

ОДЕU>ЖаtrИ

водою виажоrо тиску. Ра­

Юше сталь вариrл.и в дРУ­

fiEIIm{Juщlю вІіІtд.ІленюІ дУ·

ntй печі. У вереені рекоо· СІруІОВаЛИ ДОПОІМlЖіН! ОО•

ГОВІQІ nечІ М

f!O

Г;\)ОС:ИІВНІІ

лзднаннrя

ці ,

організа­

1

ціІ еmмуЛІЮВЗІННЯ цра­ цl. Нещода'ВНо на дLЛьн.и­

щ.

роопиленн:я

рено

наскрізку

було

СТІВО­

гооn:розра­

ХуJІКОІВУ брнщцу. Тепер ЗІМіна nередає Lн.шlой об­ лСJІДнання у робочому ст.а· ІНІ'.

А це значить,

дарма

що не

робо.

чий час, n~иtЦуєтьси DрQДуКТИВfІіСТЬ nращі. До

речІ. за

10

місяців у яа-

ся на досJІІ$у.тому. На.nри· кІнцl минулоrо рону в це­

ху

було

бІльш лоrtю

ІКЯ

-

впров~ено

nporpecИ18HY р<У.3ІІИ,!І€ННЛ

вузла

техно­ сталі

роз-пклен.

встанови•лн жrересуе·

НИ'Й СТен'Д \)О:ШИЛЄН.НЯ, ЩО да.rю можл:и:вlсть І першу

.nlR

НJЗІСТУ11НОІ п·~~ЧrК'К. Н. ФЕДОРОВ. ~онт елrоотродуrовоІ ne. ч~ N9 1. ·Не розпоч.али ще

nеревести

леан;я

сталІ

ка вод'()ю

розnи­ висо­

І<Оrо ІІІану . Все це ДОЗВО· mm. У ШІС.'І\УПКОМУ році П'ОІІНісТю <\'\ержуватя за.· лjоюm І'ЮрОШОК за npo· rресн:втж> тех.нологіЕ:Ю.

За рг~он цього ооачно лІдвнщено

буде йоrо

ІЮЛlпшнТІt

1,

йоrо иа ІІtРУ.ГІй.

.

еко­

ощаджено 320 тонн чаву· ну та сталь.ноrо брухту. СІJРИЯЮТ.Ь успІху 1 про­ фGрми

досяnrень у вт1леНН'1 .а Ж!И!m'Я велН'Ч\Нlfх пла11.Ів

додеє:

'НН залі3ного nорошку, :.а­

лено пон.ащ план 47,5 wн.­

В усІ наступні роКИ•, Пере·

буmючи на рlзнн·х nосадах. Бажаю .делегатам Х.ХХ місьноІ п.арnrонфЕWеІІЦіІ -ухmішкоІ роботи І НО'ВИХ

І рай ()Ку.

1

що знаІЧ·

УМQІ8И

пра­

Але ми металурги сьогодн.L могли б nра.­ цювати ще краще. Знавмо аооІ бІ..д.Я. ие залишаємо Іх пооа уваrою. ДНями в!дбу лис-я цехQВІ napr1rй.Jti

-

збори. На них рооr.пядалЯ n.итанІНЯ вчак:ного

на зорІ

n

про успіхи, з ЯІКRМ.И ком:у­ н1с.ти зустрІчають с.вою

J<ооференцlю.

що

't~ В nеріод ІЮЛЄКТИ• в113а1.ІАІ в· Кн.яжичах та й

ІВJідь ;Про роботу ·Партtйнюt

номl!Чн.ий ефект 240 тиаА tсарбованщlв. Час висуває новІ ВИNО· m. У дванадцтlА п'mи· рІ:чцІ. у нас бу~ розши­ рено ши·Х'!'ОВНЙ д;вІр. ре· 2ЮНСТfР)"ЙовааіО ВИТЯЖJJІУ

'І'аrКОЖ ДО'ТІри.маІННЯ вир()(j. ничоІ 1 тех.нол.ог.LчноІ ди~­ циnлlіік. За рахунок цього з по· чаrrку раку бу ло ВИrГ~ов·

1'<>рджусь.

роапо­

Шій

З.о.!І.Ні вона С'КJЩ!tаЄ nроцента. що біль· ше заnланованоІ. А·ле .ми 1re засоокоюємо­

Це

РЩtЯНІСЬІКОІ ·ВЛВІд,И ·В'СТУІJИJІ в п ~. ~.РдЖУІВаrв

робітнича совість

велить

правильне рооуомlнІНя кож·

конферен-

11ВОренн:яІ

костІ рево.люц1онер1ІВ ви· ІЮСЛа а моrуІШю в1с1мнад. ЦІWІ'ИМl.льйонну армІю КQ· •уя:ІстІв.

слухає

лентнвm

з усм!Wкою ІJ;ромавив: ЧИІМ можу бути · ко­ рисним? Я ООВ'JІдОМИІВ, ЩО В cy-

в конкретнІ дlJІа.

qраНІдlоо.н.а. програма ко~у·

•Шоr.ичноrо

ВелНІКОГО ЖО'В11НЯІ ЯкІаt ЛуtК'яНХJІВИЧ з ltne-

opra!tlooцlA.

ЧОЛОВLК.

со.­

1

w

rіотужюШ .

ме11!1WfЩЬ8

УІ

економ.:чного

ц!аJlЬ'НЮГО ,розвшку СРСР 1986-1990 раки 1 в.а rnepdoд. до 2000 року. ЯІка

М'lета на·nередоднІ роковин

над ІКНІИІГОЮ

МЗНСИІМJ'ІМ ЗУІСИJІЬ. щоб ЦІ

.мамrи

асфальтовап1 ІІКНЙ чуд()9·ИЙ

оодару·ва.пн

С1'(АІЮМ

СИІДІ:в

Програми naJPТ,1L Ora туту КПРС. Основни..чи налріІ·

властиве пише нашІй rьарTll. ЩО З ШІВЄЛНІКОІ КІЛЬ·

шляхоораЩд

JJИСЬЬЮВИ'М

д()ІІ(JЩДемо

.!tарqд•НЄ .OOrOI!O!PЄIOf61 про­ екгами Н'О'ООІ ре.дакцtІ

lнШИ'МЯ

мостоб.УщІвЦt

Ми уюв!ДомлІООМо всю їх і

р.) Пленуму ЦК КJПРС. винесе.RНМ.И на. t«;e·

- ТІлЬІКІf вчора 111сш1 тривалоУ Х!ВОрО6к о6'Іхав моопшюю ІВСе м-іс.то. Яким W....811lзfІ!аНІНИ'М C'I'6JIO !ВОНОІ Шцрокі ву·лицl, з вксоmи· ми бу~ІІвлямн. красивкмк та

з

ЖО9ТН'Ееоrо

(1985

ра:дlстю ака33111:

~tаrазинами

ознаЛомИВС11

ма-rер!ала.ми

ДІіЗ'Н.аІВШНС.Ь ІПро М~ ІМІОГО JlРИХОд:у' Яків Лук •

ІВатливість

заводу.

НЕІЦ,аrвн<>

-

opecoм

tколентнву

серці

у

ц1я мІ.сьКОІ парторганІза· цІУ. ХОІl'!в би з П;РJІІВОду ЦЬОГО 'ІІQЧІУТИ ,декlЛЬ.К;і сл.!в •в1\!l, нього ветера. ІНа Ком!j"КІсткчноІ партіІ .

ЖІе е'ІІЦІІю.віла rвона "і прове· ла меНJе ІВ Юмнаrгу, де за

цІІ,

Фотом. c~re.

Леніним

3

процен­

ВЬдJповlдальними зав· ·даннRМи є для нае 1 вnро­ ВВІдЖенІКЯ восьми механ.і·

·во

AOill-

P•omo-

о6с.яг!в ВИ· ПроtДуаrJ'ИВІЮ·

на

цІІ РадІ'ОСІDУ сПпоек18сІtВІІІ• О. І. ~ореРО, JUIII'I'OWJIЦ8 ПМК-7 Т. О. Власенко, Іпсевер-меsаиtк paдroc:8f C3oJNІ• В. 8. К;:,а. . .'ОК, UIOCap lf• •11:1 aopoш1CU80t •aurprІІ Ьrtld ttqpІ•u P....,..wewrol J'кра1а .В. І. Чер. 111111108.

Щороку ІІlсі.ка парторrавІзацІа ПОПО8НЮ8 СВОі PJirAII аа p&SJ801& ІСра· щнх виробвнuвкІJІ. Напередодвt ll8imlnool -ферев.

та .

втрачається

Що допома.nає

членів

Романенко,

Н. П. ЗаугольниІrо90У. К. І. Гладкого, О. О. Ко­ сенковоІ 130 заводча.н Н·аDередОі.ЦНІ 68 (р!ЧЮЩ! Великоrо Жовrrн:я завеір­ шили Оід:ИНадцяту п'ятирlч­ 'К'У, а ще 36 члеНіl8 кмек­

rрООНИЦТІВа

ЖенІJМ дУ'І~цt;І

JПІНУ, економво витрачав­ мо ~вну, ДОКJІад86МО

ЧОІМУ

Та й гооподарюва.ти ми сrаІЛИ ·к,раще. Досягнуто. дадатКО'ВОіГО зни·

,руху,

засцуван­

tІ!Я з31810дУ 1 XXVII з'УМУ I<JI1PC. З3І!ІДЯКИ ~аю­

тому. Ось

зокрема,

праr.иемо ці·

стахан<JІІСьасого

ООКЗЗНИІК 3-4 про·

ба ·краще трудвтвс• таа роGумІюn. верстатии· кв uоставлевІ завд8ВВJІ.

Саме тому

честь

передз 'УздІзсЬІКИх доку мен·

несення.

комбінату: З хорошим нш:тро­

на

ТЇ!В ВІІІКЛ.И.КаЄ комунІста,

бригадир верстатників деревообробного

вахт

40-річчя П~оги, 50-річ­

цJJв;ннка

Г. М . ГРИЦИК,

ІІ1РlV'дЮІВИХ

з'Іtз<дУ кп~с. обгОВ!Орення

реМ<JНТу

облаДНі&НІНя: нас чаето пІ!Д• есщmь служби rоловяоrо механіжа та екерrеrика. Вони заІІ'иrли хаmтальииА

Не qрrанlзовано І на· пениоm ремо.іт' пу ЛЬІ109'ИХ насооІв. І..шюлн пІдводять 1 заводсЬІКі nостачаль·

sc

НІІІКЯ.

ХІQІРОІШІJЙ дружинА ІW­ лектив зміни сВ•. Авто­ рwrегом дм всІх є цепу· тат -мJ.rськоУ PЗj!UI на;род· нях депутатІв, ветеран за·

еоду. !!М'·JІ якого занесеtю у КнііІГУ трудово! слави

мtetra, печоеИІЙ

сєв. печотІЙ

В.

І.

С.

В.

Гу­

Ряб·

.чуи, ота:лева'Р В. Є. А'Ню· nн.. Нам nід силу буІдЬ·SІКІ С.КЛ/іІ~

заццання,

адже у

КОЖІІІОГО Є бажаJІШІ зробИ· '1'И ІІІrоМоса б'І:льwе 1 ІUЮ· моса краще. Так нам ае· J1КТЬ робіТнича совtС"ІІЬ.

О. КОВАЛЕНКО, IIIJqtJ'IIIIIЙ CI'Ue81P8 .е­

Жf

3алі3ІUІ:І

aopomlda

•e-

3UQД,)' аорошковоІ 'UJPril ІМ. 80-рІ... РЦ8кwсоІ· J'кpalu.


сНОВЕ

НЕОДМІННО

АОМАfАТИСЯ

*

23 ІіІІСТоnада І 985 року<

ЖИТТЯ•

з· · стор.

61DЬWOfO

-!!!!I!I!!II!SS!!!IS-SSS~!!!i!!!!:~!!-!!'!!!:!!!:!!'!_!!!!_ ....__..,_...,:!!'!=!!!!= ..._"'!="""=:!!!!!!~!!!!!!1!-!!!!!!!!!=••ww!!wwwwwww!!!!!!~!!!!'!!'!!:!!~----==-••=L'IW•w!!!!~!!!!!!!!!!!!=!!!!=•========•!!!!!!!!!!!!~~,~!!!!!!!!!!!~

ІІІФ11 І ФІІТІ

+ На обт.ку • t'UiвUI

а.оrодвІ

aap.

ll.lcwdl

oprudaaцll сто-

1'І'Іо 7.445 Ь вих -

8.394

ва

КОІІувІСтіа. 1821 zіВКа,

ІІІ&р'І'Jйці

&ІРQДІІому

С'ІS1.

зайватt

rосцодар­

НаІб1тоше Ух

-

6.lв:wro трьох ТИА:8Ч 'ІОЛО81JС .тру ДВ'І'ЬСІІ 88 ароІІИСJІОВВХ JdдopR­

будівель·

1 •

Uic:t8U

ип oprud а а ц ІІІ х, бml:tUO ДВОХ 'І'НСІІЧ 1 .cl..n.elo1rolly '1'0Сподар­

С1!W· Комув.tстн с~­

~цента від ща.nвоІ ld.llltJIIOCтt пра­ цІ8нкІ8 DрОМІІСJІовос:Ті n 8,1 цроцеата від uc;f8 ll!elX -и.евІJІ ІСО·

_.. 11,1

.w~ elm.cькorocao­ A&pewaiJ: DlдаРВ. .СТВ.

Для добробуту Шнрока І 3мlсrовна rrpotpaмa пJднесе.нн.я доб­ робуту населення реалІзує­ тьсл нині в наuюму мІстІ й рай()І{І. З'ЯІВ'ЛЯЮТЬС·Я ІВ'Се нов1 ЖИІf.ІЮВіі бу'ДИІJІКи•, ма·

шому місті

раза більше, ніж nланув.а,.

ХЗ\Р'ЧУІВЗ.Н.НSІ , зага.льн.а кlль­ Кk:ть ооса,дtrоІВих місць у ЯКИІХ 2096, ЩО На 756 білЬІІ.tе nла11у. У ЧЄ'І1В€\РТОіМУ к.варrrалl

газини.

JЮСЯ. ОсrаІПІl'Й дwrсадок ІНіа 320 місць здЗІНо в кін·

.НИІНіШНЬОГО року ДО мають стати в місті

Ці вересня цього фзQрики верхньоrо

коаrме'І'ИЧ'Ний

.н:в.адратН'ИІХ

метрі'В

·~· + До 1101

цяmь

nлоща

емщ

мас..

220 вар'І'ІА· rpyJt, 270 цеховвх

ввх І 1~ ~11111 aaprop-

I'UdciiЦI.I. 27 аера..,..х .IIIIP'J'Opraвl:SaцiA p.tc ва

~повнх,

тисяч

тик;яч

ід'ЗН!НSІ

ста..

Це

в

-

1,6

РОІКУ дитя­

1110

лев.! .

До ІК~нця ро.ку має бу­ ти ЗІВеДЄІІЮ Т·ЗІІЮЖ 18-ІGІ.ар­ ТИJрНИ:Й буtц:Іm()І!( у Семи­

м а н е ж, на

1065 ТОН'Н б!ЛИІЗНІИ За ЗМі• ну, база 0\ІІТово-роздрібно­ rо ІlіЛ(ДООІВОЧЄВОГО КОМб!·

спору джен.ню

лолках,

Швид.ІКими темnа,ми за ­ будоо.уюwся і села Бро­ в.арщини . ТІльки nротя.rом НИ'НІШІІНЬОГО р()І!(у тут бу де СІІорУІЦrжено 5449 ювадоат­ н.их ме:rрі!В жwгла. З хоро­

ДНІМерці кі:н'Чити

шою ЯІldіСтю здано в че.рв ­

N9 1

одоокварти!р­

та

Пух!вцІ . До

кіwця року манується за­ соору джЄШІІЯ

дит-

. І.

с~а у Мк>К!Реці, медам. булаrор1ї в Ру-сахювl. тор­

н.і 16-к.еарти'!JІН'.и.й будинон у Мшqреці та п'ять одио· .mарти-рних у Калинівці . Бущ·іJвелЬ'НІИ!Ки КИ'Івсмюто домобу-ді!вноrо .к.омбіl!ату

п'яrrирlЧІ<и також нові nід-

д.ва

них у Калит:І, один дво­ І<Івартирний у радгосnі Ьме.н! Щqрса, по одному ІВ Пухіщl й ЛirN<ax. З хорошою rо<істю зда­ но У ВЄреОН!і ДИ'ТС<ЩК'И У

на,ту .

І<ВЗІДРаmmх метрів торІ ·о ­ веЛМіо•ї площ!, що більше плану. Здано · в еаосплуатафю проrrяrом

на-

жовтні твоИІВ-артИіР'Ні бу­ д.ИНІКИ в Заворичах, Гого­

ладу 1 лег­

хімчистка

ДЕЛЕГАТИ

оrrо~~илн ,для nрацівни­ кіІв радrос.пу •Теплнч.ний,. 48-ІІtВ1Wfкрний будmюк. ЛосuJQД,ЗрСЬКИ>М сnособом збущІО'Ва.но у верес.нd та

гром~ЬfЮІ'о

-

цращжJІЯ

iiiOOyn"y «ІОвlлейннй• на 102 робочих місця; 3059

житла.

у

місць.

до· на

шкіЛ. За роки :n'Я'ТИ/РіЧКИ за nаtртн в ІЮВообу.до.ваних ІКJLаІСах С'іІЛИ 2744 учні. ЗІбудоваІ/fе також міське nрофт~х}"ЧW!ище на 720 ~оць. З'ЯіВИлнся у Брооа· рах 1 ЧУДОВИЙ буДНІНОК

мerr;p ів

іllвиІц.І<о ростуть

збудовано закладіВ

Повністю ВИІКОНЗІНО ЗЗВ·

квадратних

ІІІВЗдраrrн.н.х

Слово 1 Критерієм оцtн.ки роботи

нашо-

ва

25 -

но ·t1!Д"І1веJtдРfqу'Ватись д1rом. І особ· пнво ваrжливо, щоб цього nрющи­ пу

118ердо

'ІІартіІ,

Ідоmрнмувались

адІЖе

вчинках

даєrься

у ІІИJІІЦІВ • о • 1 888"18АВОМf роцІ 8 СВ· етеІІІ .парт18ВоІ освіти створено с:Ім

шкІп

комувlста,

ШК1.І ОСІІО8

мо­

78

марнсвзму-

41eahd3мy І аоmтшКІЛ, 82 шкоа аауковоrо ко­

~1'dаму, а 1'8ІС08 шкоп аар'І'ІІво

cwcoro

тов€1ЛьRИх це.НІІІРіІВ у Нали­

.ностозагон у

--

В. ГОНЧАРУК.

С'І'ІQ

3.420 ІІОІІІувІ· orte. Ще- 1.271 uев u,prll ...... мapкeв­ crcwro-.teв1Jiei.IC)"

тео­

р110 38 ~ат.ввм IUWI- do ОХОРевнІ І8авмв Ф0І*JІІІа масо­ мІ DOJII'I'R'IIIOJ ocal1'8. Oчo.uoJCm. 18ICOml 110· ІІЦ 1.500 JІРОП81'8ВДВ· етtа, 1.181 1.3 пх ма­

ecal!'f.

+ До C:IUI8,Дf мІеькоІ орrавІаац11 товарвсtва сЗвавu•

вхедв'І'Іо

JІеІІ8ІІІІІІП

зокрема

n:po

цІІлО'МУ.

Особливо

а'ВаШ'а,рду,

скла­

парт1ю

важлива

ІВідвЕЩена

члени

ЯJСОСТЯХ, в

роль,

'КОМуніс·

коли потрібно на:по­

JLеІГJІШІ() ВТІІ.лювати в життя .важли.

в! ПЗІР111ШІі nостанови, .коли rю­ ВСІq.фІо проходИ'ТЬ всенародне обговоренн,я

проектів

новоІ

Щ~ стосуєт.ся на~.

змІ\н. в СтаrrуТі КПРС.

резул.ьтатіІв

.кращІ

даними

домоглися

-

1

кому.ні·сти

-

дійну оонагу дл.я урожаю в стар­ товому роф дванаІ;ЩЯтої п'ятиріч­

ІКИ і

цевІ:і'Х ,резул.ьтат.ів.

сказа:ти. річці

що

і

ІКрема

в

в

цих в.н:м-ог,

qдинадцятій

завершаІЛьному

досялнуто

зулЬІТатіІв.

на

.нас

-

не

rо доїИНJІ,

ре­

••

делеrат

за

:водій І

Всі

працює ­

єдиним

нарядом,

порушень

ДJІІt:ЦНплlни пеки,

1

.трудової

техніки

виконуємо

заадаНІНя процентів.

на

без­

змінні

115-120 Самовіддано

1рудяться в лідроздІлІ, за­ палюючи своїм прикладо~t

межа.

О . ФЕДОРЕНКО, uен КПРС, оператор машИ1010-

зо­

к.руг

~ля

входять також

6еа

працівіНити ро.слинн.и:цтва. Та

досяІГнуте

n ' яти­

році

иеnоганИІХ

Одержа-но

на­

можна

!Wмпле.ксиlй

кранІвники .

оnерато­

нання зу-с·ил.ь усіх галу-зей КОІ.'VІП· Л€JНІСУ ДJЛЯ ОД~ЗІН'Н'Я ВИ'СОКWС КіН·

з

.ur

Намагаю.тьс.я не в:tдставати від пе ­ редовнtка

нашій

бриrаді по виготовленню залІзобетону три ланки: бетониВІdв, арматурникІв, теслЩ>ів. До •Складу бpиra­

Зо­

ри машинного доІння Г. А . Стро ­ Ікач. О. Н. Зел€1На . ПіІдготували на­

Оцінюючи роботу колеюкву

У

на­

дУІКІТамИ ХЗ!Р'JУ'ВЗІННЯ Та СіЛЬСЬІКО· rосподарсwюю сирооиною, об ' єп­

шого радгоаnу

цІ, виходить саме звідси. Причому завжди вчасно.

трудІ'ВНИКИ.-ІКОМуніСТИ,

якІ працюють у 'І'.ВарИІНнИІЦтві.

біль­

мостобудLв .

користовують

на

крm.о>.а.. М. І. Пе.дораШіко на сьо­ Г<ЩНіwІНій день одержала від ко­ ро.ви по 7200 кілограмі,в молока .

jЦ'ОС.JІГН.(VІНЯ СТЗІЛОГО з.ростая:ня СіЛЬ· СЬКОІ"ОСЛОдаlРСЬКОГО виробНИЦТВа, н<Щі.йІне забе;шеченнІЯ краІнк про­

27

орrанtsацІА.

ГЛИБОНИFІ Інтерес ви. КJІИКаЛИ В КОМУ'Ні· стlІв, ус:!х труд1вн'ик!В мі·

ста і район.у nередз 'УІз.дІ.в· СЬІКІ доку.меwrи. Іх вИ'Вчен· ня і обrоворенІНя nеребу­

ПОіftУВЗВ зроби.ти допов­ нення :& nараграфі пер­ шому rr.'moro роо:цілу дру­ rоІ частшш n.рое!(Ту НQВ()Ї реда.нції Програми НПРС.

.

imuнx, Ф . І. Плющ, Л. В. Дідух. М. С. НукшtІН .

варткоифе­

ренцІі.

по

ги всІх nаІУІ"ОfР!Ганізац!й, КОJІе/СТИІВ!В міста і району. СхІв~ЛІЮЮЧИ дуМ.КИ і ПОЛО· жекни документів, робlт­ ИИІКИ. Інжет~рно-техн і чні працІаннІКИ і службовці ,

~авн.кки

інтелlгенцІ.І

Комуністи доповнюють передз'їздівські документи

".l.t!lro

rrоєдІНують накрес· nеНН'я tпарт!І із ·nрактич­ ними ділЗІМИ, на-мічають

профам·у дій на

майбут-

Після

nершого

слід сказати

rnк:

реЧ€НІНЯ <.:Основ-

s пектороких

уІІВJІеиил ІПро се•нс

lдeonorluoro

епюреивх

В8

8

аочаnсу

8.150

при

МІСІІ·

року

}JeJЩIA

а рІаввх ІІІІТ8ІІІо.

НІаІ!Ш:ЗНІІЯ Іх в Іншій ре­ ІдшщіІ,

подають доnоmrен­

ня.

Та.к, на n&ртlйних ·рах

зав()!ltУ

nластмас

з6о­ член

КПРС Б. М. Рнсов запро-

Пропоо!Щ.lю

nоложень

,

·

житгя.

ЯІКе

роз-nочина­

ро.зви~rок

І

дальший

підвищення

Це роз·виток здіб)Іостей І обдарувань у молодості,

rorno,дapcьuюro

самоутверджеииа в зріло­ му віцІ, ,передача знань І

ня ПідТІ'РИЄ· М·СТ.В

доеаіду старших вІдроста­

•і їх структур.них підроз­ ділів• .

ючому

поколіиmо•. І

ку,

ІюслІдовне

НаНЬ»,

роарахун­

переведен­

ДОПОБНИІ1"И

і

об'єд­ СJЮВ<І.МИ

<<КИІВ<J6ЛТ€ПЛОМе­

режа• викон:роб Ф. О. Са­ лєЄІв. До слів параграфу

.rФYfWO nершосо розділу Статуту «Розвивати кри­ тику І самоК'ритику. смі­ ЛИІВО впкривати недоліки 1 ДООИ·ВаТИІСЯ ЇХ усуненню~ .він заnро.nонував додати оервиииу

,партор­

ганізацІю•.

ється зі слів «Партія вва­

жає необхідним

з

ща~ції залро:r1'01Ну.Ва.в на nарті.йних ООорах nІдnри­

счерез час-тини,

щодо поси­

Статугу НПРС в новій .ре-

л.ен'Ня 01дного

єм,сrnа

тизаціІ окремих nоложень,

а

(jлен, НПРС В . В. Мат­ ІВійчуJ< заnропонував nер­ ше речен~m третього абза­ цу ДІІ)JІІГО•ГО розд'ілу ЦіЄЇ Ж

ває у цL дні в центр! ува·

ним положеннам світогля­ ду !РаДІІИСЬКОЇ ЛЮДНИИ Є

-ЦРО"ІВТ8НО

м'ішИІХ

. переважна

шість конструІЩІй, як! ви­

162

корову буде одержЗІНо більше 6200 :кLло[)ра.міІв молака. Ще ва.rо­

ня апроцромисловоrо комruJе.к-су

н.є. ВсІДj!ЮЧЗІС ВОНИ ВНОСЯТЬ -проnооиціІ щодо коюсре­

88Р1'80118Х,

елеК'Jрозварювальни ком.

А,дже

овочів,

Ші

за ІJоnереднЬми

колективу ви­

робничого noJJiroиy нашої органІзації, де я працюю

nер­

агроnроМJЮЛОіВОГО l(ОІМПлексу і реа­ nізація Продоволь.чої програми• НЗІГОЛ.ОЩ.УЄТЬІСSІ, ЩО OCHO.B'Ifi завдан·

також

1 Ь 'Ue&alllll,

1

·зернових.

1

в цьому

коо-

то

чі'fІко

•Кретно сформульовані в ОС'Новннх ІНЗІПрямаос. В рrоділі <.: Роз.витQІК

редакц!І

Цропрами КПРС, ОсНОІВІНн.х наnря­ мів економlЧІюго 1 соціального •роо'ВІflІКУ СРСР на 1986-1990 роки І на nеріод що 2000 року,

завдання

42,9 ценmера

працLвни·кLв

госnодарства,

шочергов:і

Великого Жовтня. З~луrа

нероздІльнІ

вас

у

сілЬСІ:jкого

Ni! 112:

Будівельники моето­ загону .М 112 виконали свій п'ятирічний пла:н до­ строково, до 68-х роковин

Н1іІВЦі та Плоакюму .

з оцінкою сві.щмінню»

Ф . ФШІПОВ.

<' :Іе" троз в ирюоальник

• roeпoдap­

та ІДео.поrlчВоrо &1C1'118J, l .... вuча­

ІОВ 8ВЩJ

ДілОВИ·Х

.кожното

ТЗІМ сьоrодні,

+

ПО

уявленн.я

ваnат.ввх аамадах.

бІІцІІма

~ІЛО

Т!.в ЗЗІВЖДИ бу,ла 1 залишаЄ'11ЬСЯ ре­ ЗУ.ЛЬТаrrивкіСТЬ . Тобто елОІВО ПОВfІН·

як

подоrо

с:1лJ.с:•коrосподарськ в х ш.,рвq~с:таах, 35 1

а

яких

лриємства

-чОІГО три.котажу.

жиrrло­

•ГО •КQJ16ІСТИІВУ 1 !П'еІредусІм КО~НІ.С·

~1 ~

ІР

ІНшІ

метрІв. ІЮр1внtяJй>мо: у де­ сятJй п'ятирічці було збу­ давЗІНо в Броварах 160

комсо-

uртtАвоІ орrавtза­

rpy.a,

1160

ІЮВИТЬ 200,6 ТИСЯЧІ К.Ва'Д­ ора'NІИХ метрІіВ. Це число м.ає з-рости дР кLНця 1985го більше як на двад­

apdJurrвx

115 '104081• -

фровту

тир.Ііч.ки шкІЛЬн.их

воІ IFJIOЩI. Одна:к JIН\We за 4 роки 1О місяців онра­ СОІІО мlcra стали бУ'дюmm. ЖИІ'лава

спору ди соц·

ГОВОРЯТЬ

IIO'IaDy

~

~

дитсадки,

1

f:WЛЬ'І!~. За роки п' я-

об'єкти. Проо'яrом о.цинад­ цІІ'І"ОІ п'яти.р1ча<и пЛ<Інува. ЛОСЯ СІЮРУди'ТИ В Брова· рах Майже 140 ТИІСЯЧ

року ІtМІДІІАІ'І'аІІВ • • uенв КПРС првІuто 178 аеред08111dа внробвв· Ц188~ 8JC1'1181C:T18 rро­ мадс:wсОІ'О асRТrІІ. ВІт.­

~

населення

11.

* ДоооонеНІня оRремих nУІН:ктів рооділ1в нової ре­ <дЗІЮ..(ії Прогр&-..tи НПРС внесли

та.коrж

ІюмуніС'ГИ

·заводу плаСТhІас Б. Я. Нушuнр 1 Н. А . Кразчен­ Jю, члени napl'Opraнiзaц!JI ·міс~ої ш.колн .N2 3 та ін. ші трудівники Броrварщи­ ни.

В. ЛЮБНЦЬКИR

водій радгоспу ~велик'о­ ди:иерськиfі,. :

ПІдсумовуючи за час, ,що

зроблене

мниуІі

пІсля

ХХІХ звітво-внб о р и о ї партJЮнфе.ревціУ, поріВНJО­ ючи із завданивми, JІкі яалежмо вврІmуватв про. тмом цього перІоду, ко­ жен з комувістІв зримі­

ше бачить проблеми еьо­ rодиішнІ, перспектнау. Зокрема, ІВ вашому авто­ rоСІDодарсrв:І, де труднть­ СІІ веJІнкнА колектив во­ діїв, обспу.rовуючого пер­ соналу,

цроцеит

комувІ­

с.т1в серед них дое~ низький. Якщо врахувати, що

половн.на

працюючих

тут комсомольцІ

ro

стає

1

парТійна

що

орrан.І.ЗацІJІ

нашого 111др03ділу, партком

моподь,

очевидним,

радгоспу

ак

так ще

1

ве·

достаrньо уваги nридLлає росту рядів парТії.

БІльш

суворіше ПОВRR·

на запитувати парТійна ортаиlзаціа, адмlвlстра.

цlя водіїв за зб~ежєвна та ефеКТНІВНе викорнстан­ нІІ техніки, лива.

ВРОВАРИ

СЬОГОДНІ.

Фото М. СемииІ)('а.

економію па­


* 23

4 стор.

листопада

1985 року

с Н О І І!

ХАРАКТЕР-СПРАВДІ БІЙЦІВСЬКИЙ

ГОВОРЯТЬ ДЕЛЕГАТИ

------ФОТОРЕПОРТАЖ-----Броварська школа-Івтеркат с.портиввого профі· .ІІЮ

ЛІШІе

ПО'ІИІІ88

СВОЮ

бІоrрафію. І мова rут ве цро ті trpи роки Існуван­ ня П ак установи, а поча­

СТІUПО,

лою

-

бутне. чи не

ивкам:,

прннци­

характеру.

перспе.ктввве май·

J,

додобаєТЬСJІ це подобається супер­

вихованці

wкоJІИ-Івтервату

иашоІ

вtдраву

сміливо З8JІВІІJІІІ про свій

.-

Немає

бІльш

характер. Сцравдt

важ­

WІ Освовних напрямів шкільвої рефор,ми. ПІдви­

бійцІВ-

ський. На змаrавмх рІз­ ноrо масштабу від мІ.<Ських до всесою:nщх,

в

найрtз.номан1'11Нішнх видах апорту в uаваииі І легкій атлетИЦІ, з боксу І py'llloro м'JІЧа . Імена пе­

щити якість навч8ШІJІ, тpyдQJIOrO, моральиого ви­

реможців школи впнсанt в .першІ сторІнки Ії біо­

ховаІІІІJІ, •ПОJІідПІИТИ п:lдrо­

графії.

rовку учиJв

кориСJІої

до сусп:Ільво

праці,

зміцнити

взаємодІю базового прИємства І ІІІКОJІИ rt осИQВІІl питаиия:, розв'язує

наш

під­ ось яІd

учитеJІь­

ськнй колектив під керlв­ вицt:вом ,парrtйиої орІ'аиі­ зацlJ. Для .цього в школі

С'ПІОрена вlДповЦиа база. Уже

всім

.давно

в

увlйmла

ЗВИ'Іку

кабtиетиа

еветема навчання. ва

фермі

та

А ось

автопарку

радrоопу сРусанlВСький• класи-кабінеrн фуикціоііу­ ІО'І'Ь ак сJІІ,д .ІІИШе другий рік. Але :вони вже добре себе за;рекомеидуJІаJJВ. У

rотуст..сJІ

рр

ма

турніру,

що

міжнародного

nроходитиме

а

Тбіnісі. ХочетЬСІІ аІрити, що аІн достойно :sахмщатмме '!есть wноnм. На Інwм~ 3Ма­

мкх Сиn СРСР а ЧеnJІбІнсІtо ну броМ3У :sааоюааа Сер. rій Лайтарнюн. ЗоасІм не­ щоАаано ю. Нещерет, І. &Ілоус та 8. Рубаїіnо етаnи nереможЦJІми першостІ МІ­ нІстерстаа осаіти УРСР.

НЮЄШСЯ, що за такою шко.

JІИВОІ'О сього,ІJJНі еавдаивя длв оовітяи, иlж викоиаи­

3маrанмJІХ

rаннJІх

майстерностІ, JІВ­

Оцlнюючв зроблєие за це~ ІСІОроТRІІЙ CtpOK, упев­

вчителька Русанівської

а

хонаввІ

роблени.І масних

Н. Г. ДЯЧЕНКО,

'Іемnіоном

nершість Ц.мтраnьмоt ~АН тоаармстаа .динамо•. 3ара3

ток JІК НОВОЇ ШКОJІВ у ВИ·

пІв,

середньої школи :

А

тнм

часом

на

зміну

rприходЯ'ТЬ юні. Хто вони? У nіс·ляобl.д'Н.іій час. КО­ щr

ми

вІіщв'І;дали

школу.

у !ВСіХ П В'Чцд1.леНІНЯх ЙІШЛа на.пружеНJа роб<Уrа .

В за.лі боНІСу 11р~алися 'Н'аJЙМОЛОДШІ сrюртсмеНІИ . Тут ми познайомилися !з тренЕWQм старшої груnи

ОлеІНС8.<н:дром чем Іватіним: - 11 радий,

ЛеооІ.!дави­

що aиnano nрацюаати а цій wнoni. 3 КОЖНИМ роком 3МіЦНІОСТІоСJІ їІ ба3а. Та й амхоаанці у мене чудоаІ, Ось цммм ДНІІ­ ми ОлександР Литанн стаа

І

теж

досита.

амео­

мого рІанн-nерwостІ Зброй­

~

rн:ІЖ

нacryщroro

:завLта:m

залу,

~

ІКІдЬІКа

ІСЛІlв про цьо.rо.р~ чнJ ново6удОІВИ школи. Це мМИКо­ ІПрофіпа-юrични.й

'11РИІІ0ВеРХОВ1

корцус,

учбовий та

опальний ІКорпус.и, Ідапь­ ІНЯ. Оаім перелІJк нічого або майже Н'ічого не гово­ рить. Але oЦliOta аецLа­ ліст.1в бази як ІНайщ:>ащоУ ІВ ·ресІ!11ублlц1 приємно вра­ жає. Однак. м·а6уть, чи tre най6lільІиrе

защІ!ка.Dwrь

кожного

тут

фіз~ льтурний

щикшапсер.

Та

іЦРО

це

1]рОХИ :П!ЗІІі:Ше. І ось ми у новому зaJJ.l. Хоч у ньому було вельми ЛІСЩІЮ,

все

Ж

не

ПОНИ­

дало відчуття JFPOCТOPY. Яік н>е як 36 х 18 ме.т­ р!JВ. ПЄ{ІМ()ачеmrй він для ГЗІНдРо.ЛіСТі'В. Але fi{)lf(И ще ПО'Внісrю я1е обладна­ ний. тут rос.пода.рюють

-

л.е'ГJЮ!ЗІТЛетИ.

Зак:rу:nник 1-'tИректора шJю.ТJи з сnортвноІ робо­

ти Вол<Jі.дим:цр цев. ІЯНИІй

rroro

Ілліч Зай­ дня поrо­

:дttвся 6ут.и ІІМіШИМ r)jДом, GИЗІЙОМ'ИТЬ З СИІМПаnNНИ:М бІіЛЯ'ВИ\.VІ ХЛОПЧИНОЮ . -Воаснnь 3Іньноасьннй,

-

атестованих

-10

місць.

тиждень

класів првхоJІ,ЯТЬ ва

ки працІ, справді .цродук­

ТІІВІІо1, с.цраадІ nотрІбиоі суепtт.ству. І так J&Ж.ІІВ­

ва все

жmта. Тож вamt ачвтелt ве шкодують JLU цього вІ

У НАС В ГОСТЯХ-

ними за­

ців. ·Щороку в .радгосп іде

стаиоаці відбулася посвята в робІтинки радгоспу ї випускиюсІв шкми. У школІ добре обл~а­ вий кабІнет профорІєнта­ цІї, де y'DII ВН8ЙОМЛJІТЬСJІ з рІзними професіями. Адже одне з цевтраJІЬиих питань у здІйсненнІ .ре­ форми шкми посІдає тру­ дове

иавчаввя

І

вихован­

ня, п:рофесІйна орІєнтацІя. Але ми нІколи не забуває­ мо девіз партії - не зупи­ ияrися

.

на

досяrиутому.

Знаємо свої прорахунки, ве.долІкн, невирІшенІ пи­ тавня. Тож І праrиемо ва Іх внкова.ІUІJІ спрямувати зуеИ.ІІ.ІІJІ всіх. Насам­ перед, иевtдклад,ного вн­ рtшення .поtребує перехІд ва навчання з шестнрІч·

.ного аt.ку. Хомоса б ма­ ти й кабІнет Інформатики

ra

обчислюв8JІЬИої техвtкп.

ПОЕТЕСА

rAHHA

До Леніна

карбован­

молоде поповнення. Ось І иещодааио в урочнетІй об­

·коо.

А ось І ще одне зн.а­ йоМІСТВо: бі•гун BLXrop По­ плавоьІКИІЙ . Добрий, розум­ кий 001VІЯд ще :ювс.і!М ди­

Летять на землю вересневі зорІ, Жавтневий вітер обіймає овіт, А ми за.вжд.и

-

І в радощах . і в гарі

-

РІдеr.ю до Нього через !ВІДСтань лLт. Хто жиrm.Ім llOJleм, Хто врожайним садом, Хто стежкою квlтучо.rо села.

w

А я словами на оораду, Отак. Як і до батька би Ішла. На клаптику бІ:JJеню<оrо nаперу Пос'іявши дшірливІ ря:дки,

Встаю з·за с::rолу, ВіДчнняю дверІ, ДИІВJlЮСь на жест внсокоІ руни. І свJ.т мен·1 Так світиться, аж сяє. І д.у.маю 1.з вдячнІСтю npo те,

Що стl.ІІьіКи лІт рука

Roro

тримає

Люд.сЬІКоІ віри сооце золоте! РІ~емо до Ньоrо... д.У'маєм npo Вічне. Ма.йбу'І'НЄ КІЛИЧІе олалахQМ зорі. І ІВЧЗJаНl наші за.ду!'tІн космlчн'І, І ::о етичне слово на nop1.

ЖИЗНЬ•-оt>NІН Вроаа.рсЖІrо rородс.ЖІro сНОВАЯ комwrета КомМУНІИСТНЧесІ«>й nартии УкраинЬІ, rородСІ«>rо и райоНІІЮrо Совеоrов Н&ІроднЬІх деnу-

т.-rов Киеаской обпвсти. (На ~раІиІJСком язЬІке) . РеДІІІтор Е . ФЕДЯЯ.

Ггзета вьІХоlІит с l7 аnрел·я 1937 года.

Дн.fl ВЬІХОда : вторннк. ореда. ПJІ1І'ИИЦQ·, суббота .

І

j

робок

же, й не годиться в такий уроЧИІСТИЙ Ч~ 1IJI0 Це ГО­ ВОрИТИ, але треба. Буді· веоЛЬffіІ.КИ повиннІ знати, що Іхнl недол1'Ки стали серйООffою перешнодою .у

poбorri ШКОЛИ. Що Ж СО· бою ПІJ>ЕЩІС.Тавл.яє диспан­

Валерій ИИІВ

-

Іванович

ВаеденнJІ а

Амеnансера

'lepry

перwу

мати операткану Імформа. цІю про фуннцІонаnа.миА стан сnортсмена. Са.оrоднІ, а цю ме хамлмну •. Що це даст..7 Насамперед можпм­ аість неруаатм нааамтажен­ нJІмн. У майбутньому ж

аІтайте до .нас хо'І ре~ пІароку, рік...

Ом

nочнеться. Ніби у вІД1ІовІ\lt:Ь на моІ дуІМ~Н ВолQ­ днмир {ллd.ч <ЖЗGав: сТе, що (1УпериицІ набагато отЗ!рІШ1, нашшс дmчат не КИІМИ

Сотні бІд на земm nepeжwro... А Н'Іі.Хто ще межt не зорав. Над гор~. де сІяли ЖИ'І'О, Народилася оки.тня зоря.

АДРЕСА РЕ.ДАНЦН: 255020, НміІОІоКІ o6naon.•••

сПрометеІ•

еЛюдина з акор­ деоном• (МосфІльм).

25-26 сЯН'ИМИ молодими . були ми• (ЮноотудІя 1ме-'

сrу­

-

еuортс•е­

.

r.

22-24 сІ на ка.мінпІ ро. стуть дерева• {кіностуДія Імені М. ГорЬІКого сrу­ дLя Н~гЩ. 25-~7 еЛюдина з акор­ :цеонО'М (Мосфіл.ь.м). 28- 1 сЯікимн мооодимu були ми• (RІ.носrудlя іме­ Ні О. ДО!ВІЖенка). сІ НА КАМІННІ

РОСТУТЬ ДЕРЕВА•

На;роднНІЙ артист СРСР,

лауреат ЛеиінськоІІ прем1І,

Кінорежисер Стаяkлав РостацЬІОІІЙ , вd.До.мНІЙ гля­ дачам по фільмах cCnpa·

ва була у ПЄffl,l(oвl•. сГе­ рой нaworo часу•, сДожи-

НміІе~tКІ, 154. ." ,._ Те~Jефокн: редактора- 1-03-76; аІмJІІ'/ nартІіІноrо - " " - 8-М-е•: аіАПОІ!ІіАаІІWІоrо сtкретОІІРJІ, аідАІІІ'/ сІІІ..ськоrо rocno,1118pcтaa 1-t2·12; коресмНАtнта мІсценrо ра· 1 1 дІомов-..нІІ t ....А2-7""' •; tасТ)'nнмиа ре,ІІІ8естора, • І··• - " •· промек11оаост , ІІеестtа ~ ма· · co-J рааОоти t-04-81.

11:.-on-••, ••

ІІІСТІ

вемо до оо1ІеДLпІКа• . сА зорІ тут тих1..... еВІлий ВІм Чорне Вухо•. зн.яв нову І досН'ТЬ несподівану

дЛІЯ всіх •картину. Ploro fЮІ!НЙ фІЛЬІМ npo ІІ'ОдіІ ТИ· сячо,л.ІmьоІ давностІ. Про .вhrнгlв,

овLяних

ромаІfІІ'JfЧІНИ'М

хмурим

ореолом.

В тІ далt!'кl ч~и бороо.

КІиотеаоrр ІменІ Т. Шевченка

На. ro.pO!Цl, де СІяЛИ ЖWЮ, СиНІЮвата росте :JЮ6ода. Corнl бІ.д на земл1 nережито, А в кринІЩІ. джерель11а вода..

ставу

вІв. Фото Б. rорбачевськоrо .

Зо9сtм

22-24

дІ;я НорвеrЩ.

Иосовицю врожайного літа. Я :Не жінка з великого мІста, Я журавка з nоДІJІЬСЬІІ(оrо жита.

коктроn

EIPIHil

..ІJмені М. Гqpьfcoro

Зуст,річаю п;ісшwи врочm:то

Жити& зорs

змма:лж:я.

ні О. Дооже.н·ка). яа кам.1ннJ1 ро­ стуть дерева• {кіностудІя

І в жита опуска.юоя з'Н'ОІВ. . Моя хата не має ганку. ТіЛЬІНи має тепло і любов. Моя хата не має стел-І І січуть то сніги, то дощі. В НІlй 1 сум '1 ГОДИНИ веселІ Рообеm'еж.ують сJюкі:й д.уШf.

про­

-

оперативний

лякає . З більш титулова·

27- 1 • І

Пі,д!І.ймаюся в небо щоранку

внизу

водиться

po-

І}(ОМ.пл.еJІеС1 (ІВСЬОСО два

am!), у •м •ЯІЧа.

Ківотеа'Ір

Маю тtльки думки необЖ'ИТІ . Та ще крила Іrебес:но-зе.мн:І.

ва тре­ еuрввтер­

Завершилася ця ІrеЗВИ­ чайна nодорож у старому

НІ.

в rюдІЛ!ЬСЬІКОМУ жнтІ,

ського бІrу;

....

нер В. Д . Похнльченоко. Хвилина-друга 1 матч

Пnocro неба, на чорній землі,

-

rpyna

вуваииях

спентнамнх учнІа. Якщо ІІІ хочете 3Натн детаnьніwе, 3іІ•

ТЗНІНІ настанови давав тре­

Журавка

Домувь; злtва

аІн аІднркс аеnнкІ nерс:пеи­ тнам а доборі сnраадІ пер­

ІГОJІОВН()('()

в голашо­

А. СЕ~ЕДА. На фото: вгорі за­ няття з боксу проводить майстер спорту міжварод­ вого кмсу Воподимнр

ТЗІК:

,110380J\Нта.

фl3культурноrо

у

~м ntд силу.

пож:­

юо:

ХІ8ИЛИ1і

ЛИ nlдmердила, що все це

сер. який ось-«.ь стане до Ід;![?

ЧУБАЧ

Моя ХЗІІ'а -

будtвельни•кlв. Мо­

З яетерnІ:Rням чекала. ІЮЛИ внnаде кіоJІМ<а віль­

..

ІНедавно цривез.лн сср!б­ ло• з чеМJП.І.онату реопуб­ лl.к:и•. Вицробу.вання спортом ... Це ~а.нші сили во. л'і 1 .духу. ха~у, фі· зИ!Ч'Ноrо й морального гар­ ту, НЗІООЛЄГЛИВОС1'.1 . Зу­ стріч З ВИХО'ВЗІНЦЯМЯ Шко­

nрикро, ВНІПjравленн.я недо­

заЛ'І. для ручиQгО Тут заJКіяч.ували роо.мин.ку ЮНі rандбміст­ ІКИ ІlІКОЛИ 1 ІХН1 ГОС'11l соор'ООМенки Те.р:ноnІ:ль­ СЬІКоrо DеіЦ'інсmтуту. Ос­

го ЛJІКаря ту.рбот вистачає. Обл~·Я ІКІ'Миат, за66лrечеиня аnаратурою. відбір методик І... як не

зуст.рtчають ва виробницт­

1985 ро.ку роблено 12840

'IJ)eH~ СРСР Ю . М. Вол·

риrrи ра~~о. Та

·по-6атьк1вськи

гом

'Г]у~ же тренує своІх но­

вобра;нЦІІВ Щом:ий спорт­ амен. нині заслужений

д,ИJОО.аисе,ра ~алерtя Ізано­ БИЧа Хомеmса. Про дис­ пансер с~н\І.Шнlй rово­

А. А. Спруде, В. П. Куц.

вІ ШKOJIJIPW працівники рцrоспу . .НашІ діти люб­ лать ·працювати. Протя­

aaroмlwl

стаа переможцем першостІ СРСР 3 nеrІІОЇ атnетинк. Horo ре:sуnьтат а стr.нбках 'І довжину 6 метр а 88 сан­ тнметріа. Це успіх І трене­ ра Н. м. ГредУноаоі•.

JL~Ja~pя

СВJІ, at часу. Першими ж у фй справІ, ак І .зобоа'я­ зує високе ЗІВаввя, йдуть комуudстИ О. Л. ЯвчвЦЬ­ ка, М. П. Лвтовчеюrо,

Темо,

Ааnено

аерwннк. Тоа ВоnоАМмНр lnnl.. ро3поаіАаС npo ВасИnІІ 3 rордІс:тю: •Цьоrо року аІи

~росу

во, Щоб цІ урок& СТ8.ІІВ Д.ІІJІ них спраВЖІІІ1Ми уро­ авхоВ&ІUUІ

-

станщJІЯх. Вtряrrься, що за с.лова:ми буtдУТЬ спраsж.ні ДІла. ПЇід,С'Гсm<>ю цьому в його званІНЯ чемnІона УРСР Н'ИИLUІт.ого року з

ферму І в цех ,мехавtзаці'і. Тут 80IRJI одержують уро­

камк

мрІJІХ

Ух не стаs рооJі!РИВаТИ. Хо­ четься. MOВJIIIS,. випробу­ вати себе н:а рІ.:3'НіИ·х ди·

Одни

учні

представмасJІ той, nрм. іхаа 3 Васнnькоаа. У wнonl nодобі&СТІоСJІ, Про саоі перwІ 3добутнм а !(портІ 3Моачаа. Адже а

ТЯЧИІХ ОЧJей, а в словах доавІідчен:1сть бувалого с.пqртсмена. І п.п.анів сво-

цеху механізації радгоспу за учвими закрLпп:ево 14 раз ва

ЖІІ І Т Jl•

кили судна

морс.ь.кl простори аІ.КІнгІs сдрмюни•.

Зав'яоУ1Jались

морськІ

бИТІВИ ... сЗвича:йно ж, є у фіJІЬ·

Мі Я.К.ИЙІСЬ відбитОІК сучас­ ного жwrтя І ІВІЗаємовJДноснн.

сучасни х адже м н

адресує.мо його сьоrодніш­

нІім глядачам . Ми кажемо тодям:

нІж

краще

дружшти,

вороrува'ГИ.

торгувати.

а

не

краще воювати.

Ц1 думки проходять через сюокет.

дмІ.

наших

геро­

Ів• так оказав про aв­ rropcJ:OOfЙ ЗЗІМИСеЛ СтаНІ· СЛЗІВ РОСТОЦМ<ИЙ.

''..""Р

І

є. •uяя.

ІнАеКе

lti>Y'JC

11285.

ОФсеоrннй.

JІР)'ІІОВМІИй

аркуШ.

Обсяr

1

ТИІР&Ж

npll'l\dpнКidll. ~~~НІ 5604.

14.060.

----------~~--~--------~----------------------------------~~---------------

БРОІІ&РСЬКа дРУКQРНЯ КкtВОЬІ«М'О ~1(11'0 yni)&8J!ifm11 у сnРММІ« ВИДUНИЦТ8, ПOidrPAФit І ІfНКЖКОВОt 'I'QPrUitt, Адреса дРУКаоРиІ: 2550:Ю. КUІвса.• обпает... м. 8роа84)11·, •Yn. Кtd'ІІСІ>К., 154.

187 номер 1985 рік  

187 номер 1985 рік

187 номер 1985 рік  

187 номер 1985 рік

Advertisement