Page 1

....---------·

f!!ІІІ!ІВІІ!!!!--ВВ!!!І---------.---

acfx'

RIOJ!!TArl·

KPAtlf, . !.D.HAfffEC.I! . •.

~

O.ft

ГАН

& РО В-АР С. ЬКОГО

МІСЬКОГО .. 1( ОМ

МІСЬКОІ ·J'-PA.AOHHOI

1 Т f ТУ КОМ УНІСТИЧНО У : nА ft Т ІТ_ )'КР А У НИ, НАРОД_НИХ ДЕП'УТАТІВ К.ИІВСЬКОІ'ОБJІАСТІ

Рд·д

Гааt>та виходить а 17 · кв~тва 1937 року ·•

.

ПЛЕНУМ '

·,

І

.

ямстопада 1982 раку вІА6увся чеttгниА/Пненум Ценїраnьнаго Иомітету ~ПРС.

22

. Пленум засnухав і обговорив Доповіді застуnника Гаnави Ради Міністрів СРСР, гаnави Двр·жпnану СРСР

тав. М. Н. Байбакова «Пра Дерікавний nnaJІ економіч­ ного і соціального розвИтку СРСР на

рік» І мі­

1983

ністра фінансів СРСР тов. В. Ф. F'арбузова «Про Дер­ жавний бюджет СРСР на

1983 рік». · З велиною промовою на . Пленумі · вистуn"в rене­ раnьний секретар ЦН НПРС тав. Ю. В. · ~ндраnав. Промова публікується в пресІ. · Пленум ЦН НПРС одноголосно . _ПРИЙНІІВ постанову, . в якій ~хвалив в ,основному проекти Державного плану

економічного і соціального розвитку СРСР і Державно­ го бюджету СРСР на

1983

рік.

Раді Міністрів СРСР

доручено внести зазначені проекти на Разrnнд Верховної Ради СРСР.

'

Пленум цілком І повністю схвалив практичну діяль­

ність Політбюро ЦН НПРС по втіленню в життя вироб­ nеного XXVI з'їздом партіі и_урсу 1 ,.галузі внутрішньої і: зовнішньої поnітик14, здійснення завдань. комуністич-

ного будівництва.

· ·· .

·

Пленум п:~станІвив схваnити nоnаження І висновки,

вккnаАЄкі в nромІJві Г~ераnьнеrо t:eKP!ITapll ЦН НПРС тов. Андропова Ю. В; 1111 "11fftff91r dA-1fnPC; і покnасти . Тх в основу діяльностІ всіх nартійних іІрганізацій.

Підкреслюючи особnива ваІІІnиве

значення

успІш­

.

КП-РС

ЦК

надзвичайно важnи~ога ''авді~tІІІ, . ~нсукуJого ; : XXVI з'їздом парті't', -· посилення· інтенtИфікаціт: суспІльна- . .

ту НПРС, Пре3мдіТ Верховноі Ради СРСР і Ради Мініст•

господарства.

нева:.,

(1982

· ЛродІівоnьчоі _.

р.) Пленуму. ЦН НПРС, · резІІізації

програми СРСР, пnакомірному.; розіІитнІіві ~ nаnиіна­ енергетичного комплексу; Дальшому підн&ііеtіню : мате'-; ріальніІго І кynьтyJ)1foro рівня ' життя :раjІянських людей.

· ·

і

реалізацію

·стиЧноі партії і

за мир і комунізм Лео·ні.-а ІІіnіча :Брежнєва і 2 метою

уаічненІ'..я· його· пам' 11tl,

Ім'11 Л. І .. Брежнвіа вирішено nрисвоіти ряду пІд­

наfчаnьній танковій_· дИ'8ізіі, де сnуЖив Л. І. Брежнев, НОІ!ІИМ nnощам у містах Москві, .ЛеttІнграді, НиєвІ, Ал­

ма-Аті І Дніп~ОПОJРОІСЬКУ' . норабntо -·.Військово-Мор­ ського Фn~ту; морськом.у пасажирському судну.

Пленум ЦК НПРС розглянув організаційttІ' питаннtt.

Пленум ЦН перевів з кандидатІв у 'ІІІІНМ . Поnіт6іорu

.

,' Всt~ІЩі~ІСІ~tь~

.

· АІІІі

Пленум ЦН увіnьн~в ro~. А. ·п.: Hм~иn.ei;USL_ від Генеральний секрвтар

ЦК нnРс

. ДИtfІроіі:ькому

·. тов. Ю. В.

11.

І. брежнєв,

- на будинку Дніnро•

дзержинського ІндустріаіІьноrо інституту ім. Арсениче­ ва, де· він учився, і на будинr1у N! 26 по Кутузовсько­

opra- ·

му прос_пекту в місті Моск!Іі, де він жив.

нах, тан і в Центральному Комітеті КПРС, І ми· віддас;.

. ТОІ. '

метаІурtіііноМу заводІ ім. Дзержинсько­

го, Де працював

Андропов відзначив, що тов. А. П. Кириленко довгі ро­

Пленум ЦК о6рав сеtфетарем цк І{ПРС Рижкова. ·

1~,CTИntltjдiй і~іні Л. І. Брежнваа

СТУДСІНТів трьох·. в~аІ~:

. &.Y•ffЬ•-:-iftfiiit..~ІЇ,Іi' МЇМІрtаІіІ,нІ . nам'ятнІ .ДОШКИ НІ

обов'язків чne!:[jl _ПііnІтбюРrі ·цнТІ:е~таря' ЦН нnРс за Ста!:ІОМ 3ііЇЇііі·;,.я І в зв'язну 3 йtгіІ' осrо1аІІ:тіtм прn­ ханням.

Дніп·

·

приЄмств, навчаn~онЮс 3акn.адів, Зоряному _містечку (Московська обnаст~о), атомному криrіІnаму «Арктика»,

ництві, забезпечать дальше успішне nросування краТ-· ни по ленінському шляху АО комунізму, ·

•.

НПРС,

родзерJІІинська. в. Брежнєвський район.

соціалістичної Батьківщини; -тіс~:~а··зГур'тсії'аtіі· i'taeкonil Номуністичноі партіТ, гідно зус:rріttуть wістаесятиріччя утворення Союзу РСР, озІ:tам~нуtота/.1.983 рік нов~tми звершеннями в господарському· і куnьтурному бу дІі~

.

Центраnьний . Ном і тет

_в Брежнєвський район; Заводський район мі&та

ки, інтелігенція, всі трудящі НаwоТ багатонаt\іональ·наі

A.-An_itaa;

міжнародного

· · · місто Бреж~єа; Черьомушкінсьний район міста Москви

Пленум Центраnьн.ого ·Комітету~. НПRС ;. іисnсіви~

ЦК НПРС тов. -Г.

Радянськоі рдерІf\ави,

· ко~уністмчнс_го І робітничого руху, nоnум'яноrо борця

Президія ВерховнеТ РаАи СРСР і Рааа Міністрів СРСР пІJстановиnи . nерейменувати місто Набережні Човни в

тверду впевненість у тому, що 'рсіб.ітнинИ; ·кonrocm.м.

мо малежне його засnугам nеред партісНІ І кріІікою.

на

-Враховуючи ІстоtімчнІ заслуги вІрного продавжува· ча великаТ справи Леніна, вмдаrноrо діяча Комуні·

-

витну на 1983 рік для п'ятирічки в :І.tІлому, •Пленум ЦН звернув увагу парті1іних, радянських. госпоJІар­ необхідність спрямувати всі зусилля

рів СРСР «Пра увічм'ення ·nам'яті ЛеонІда lnniчa Бреж­

Першорядна увага, пІдкреслюється в постанов{: nо­ винна бути приді.лена виконанню ріщень·:· ·,:rравнеІJоrа

ки активно · пtацював як .у місцевих · nартійних

на

Пленум ЦН схваnмі ПОСТІНІІВУ Центраnьноrа КомІте­

го вироб!fицтва. та підвищення ефенtивfІ~сті народнога

ноrе виконання плану економічніІnі· 1-соЦіаnьн.ого роз­

сьних та інших ооганізацій, трудових колективів

.

.М 187 (64~5) • С.е·реда, 24 АИСТОnада ~1982 року • Ціна 2 коn. .

.

.

.

На могмлІ Л. І. Брежнева на Нра_скій площІ Кремnівськоі стіни буде· встановnено бюст.

м. І.

біnІІ

(ТАРС).

НА СЕСІІ ВЕРХОВНОІ РАДИ· СРСР Москва. .:rrистопада

(ТАРС). 23 у Великом·у

,

.Нрем.lівському палаЦІ по~ чала роботу сьома сес:я ВерховноУ Раt~и СРСР десятого скликання. О

Н> годи.н1 ранку від-

нрилося сп:льне

засідан-

· :ни Ради

Союзу 1 Ради Нац:ональносrей. Бурхливими,

тривали-

оплесками

депутати

ми

-

Потім деІІутати затвер­ дили порІ'!док денний се­

с!І, на

винесено

обговорення якої питання:

про

обрання член!в Президії ВерховноУ Ради СРСР; про Державний план економІчного 1 еоЩ.адьного

·

-

РQЗвитку СРСР на 1983

рік 1 про х!д виконання Державного плану еконо­ мічного 1 соціального розвитку СРСР у

про

1982

ДержавіНИй

році;

бюджет

зустріли товарищів Ю. В. СРСР на 1983 р~к 1 про АНдропова, 1'. А. Алtєва, · виконання Державного М. t:. Горбачова, В. В. бюджету СРСР за 1981 Гришииа, 4і· А. Громико, рlк; r про. проект Закону д. А. Кунаєва, А. Я. СРСР про державний

ііельше, І',

В.

Ромаио.оа,

М. о. Тихонова, д. Ф. Устинова, к. У. Чернев-

п. Н. демічева, в. 1. дол-

кордон СРСР; про утво­ рення постійних комlс:й ПО енергетиЦІ Ради Со!І)­ зу 1 Ради Нацlональнос­

В. в. Кузнецова,

УказІв

ка,

rих,

в. в. Щербицькоrо,

'1'.

я.

КнсеJІЬОва,

Б. м.

Пономарьова, ш. Р. Ра~ mндова,

М. С.

Соломев-

цева, Е. А. Шевардиадз~.

rей;

п_ро

затвердження

ПрезидlІ Верхов­

ноІ Ради СРСР. Депутати

прийнJІJІИ

о.цноrолосно

постанову

про

роцІ

виС'l'упив

Голо11и СРСР,

СРСР

];>ади

заступник

М!ністр~в

-

голова Держплану

.

депутат

М.

Баіібаков.

К

схвалив

·

жавний. nлг..н го

1

Дер­

еконо:\!!чно­

соц-~ального

розвитцу

СРСР на nр_омовІ на

1983

нерального

секретаря

рlк. У Пленумі .Ге­ ЦИ

.КПРС товариша Ю. В. Андропова дано всебіч­ ний аналіз сучасного ста­ ну . радянс.ькоІ економіки. в!-Ізначено актуальнІ зав­ дання, як! стоять перед народним

господарством.

ДооовІдач охарактери­ зував очІкуванІ пІдсумки розвитку народного

госпо­

дарства в 1982 році, а потім спинився Ra основ­ них

завданІНях

плану

иа

М. В. Зимяніиа, І. В. Raпlтонова, К. В. Русакова,

обрання Генерального секретаря ЦК КПРС де­

рІк. План лений вІдповІдно

М. І. Рижкова.

путата

деnутати вш~ваJІи хвилиною мовчання · па-· м'ять видатного керlвника номунісrичноУ парт!У 1 Радянської держави, найвизначнішого діяча

членом · Президії Верховно'і Ради СРСР. Чле­ нами Презид!І Верхоа­ ноУ Ради СРСР обрачl також ·деnуtати С. О. Шuаєв 1 М. · Г ~ Басов,

цІально-економ:lчJWІ стра· тегlі КПРС, спрямоваиоУ

.міжнародного комун!стичного 1 робітничого рух:у,

З доповіддю ,про Дер­ жавний nлан економічно­

невтомного борця за мир 1 дружбу народ!в ЛеІ)ИJДа

1Jlліча Брежнєва.

·

Ю.· В. Андропова

соціального розвитку СРСР на 1983 рІк 1 хlд

ro .1

авоц.аиил. ПJІІЩУ JS

1982

1983

на

прис.нореиня

фІкацlr

всlх

спІльного

розроб­ до- со­

!нтеиси.

галузей

су­

виробиицтва

пІдвищвн;ня

·

І

йоrо ·ефек­

тивн-ості, широке mфов-ад. жеНІНя

досягнень

техніки,

базових ловості

иауюr

І

модернІзацію

галузей

1

1 швидкий роз-

виток . агропромислового комплексу, збільшення

Генеральний

курс на-

щує

завдання п'ятирІчно-

шої партії· на першочергове розв'язання соц1аль-

ro

плану на цей р~к .

ливІшою

СРСР депутат ~. Ф. Гар-

вилуску tовар!.в народ.ио- них nроблем 1 зростання Передбачає_ться даль·й ший економІчний 1 соцІспоживання, здt сне1:1- добробуЧ' народу . зна- ал,ьний розвиток усіх соня: суворого· режи-му еко- йшов вт1ле.н.ня у схвале-_. юзних республ:к 1 екононом!.У в народному гоопо- кtй травиеви {1982 р ) дарс'l'ві. Розв'Язани.я Цих Пленумом . Цн НПРС м·:чних район:в. завдань забезпечить даль- ПродовольчІй-· прогр~мІ 3 допоІІ!ддю про Дер­ ше пlднесеивя д6бробуту сказав да.lІ м. К Байба: жавний. бюджет. СРСР на радянських людей, зро- ков. Ця багатогранна цІ- 1983 РІК І про виконання стан ня кІнцевих . резу пь' ·· бюджету за 1981 р!к ви­ татів робо1;и, · змІцнення льова програма є 11айваж- стуnив мІністр ФІнансів

го

Доповідач вІдзначив, що Пленум ЦН .КПРС, який відбувся напередод. н! сес~ї. обговорив 1 в

оснсвно:\!у

елІдовний

nромис­

транспорту8 по-

обороно-здатносТі краІни.

складовою час:

У. плаН1 _знайшли вtn· 0 _ тииою. економ: чної стра-. бузов. теr:У партіі. План на 1983 Д бІ)аження вимоги партtІ ! рrк no розвитку галузей · ержавний бюджет Ра,!!янського уряду щоДо аГропромислового комn, СРСР на 1983 р:к, ска, дальшого

·

вдосконапення

.

зав

доnов:дач,

розробле-

планування І · господарсь- лексу резробJіений. в!Дпо. ний, · виходячи з рішень кого меха.в!з.му. вl~о до завдань n'я1:и- XXVI з'Ізду партіІ, наПо,р!вн.я:но · ~ першимя рІчного пла.ну 1 Продо- ступних Пленум~в ци двома

рокамя

"п'ятирічки

вольчоІ

п;n-nграми. .... ~

Вало-

.КПРС

·

ВІн

складений

nlд:вищуються те_мпіІ зро• ва продукцІя сільського відповІдно до Державного стаиия 1 збільшуються господарства в 1983 роІtІ плану І забезnечує необабсоліоти! прирости нац!онаJІьного доходУ, вироб-

НИ'Цтва · nромисловоУ

!

зросте

PQKOM

пор І вняно з 1982 · · на 10 •5 процента.

хІдними

ноштами

піднесення народного

далЬше

економіки ~ добробуту,

Буде продовжено здій- зм!Uнення обороноодатнамічених XXVI ностІ країни.

сl.ПьськогОспоДарськоІ про- снення

дУ'Ш!11.

У

1983 роцІ пе- з'Уздом .КПРС заходІв по

ре'Д'бачається

забезпеЧи- розв'язанню

великих СО·

На затвердження Бер•

ти п-риріст нацІонального цlальних 'проблем 1 пlд!И· ховноУ Ради СРСР бю.ц­ доходу, використовувано· щенню матеріального .fa жет вносИться по доходах го _на споживання . 1 - на- культурного рlвня життя у, сумі 354 мільярди кар­

rромаджеІІJІ-Я:, на 3,3 npo- радянського народу.· Ши- бованцІв, по видатках -

цера. ·· Нам~ено виnеред. РОКИМ продук·

же~я:·приросtу

фрdН'rоМ

веети353;8 мільярда ка_ рбован.

цlJ; групи· ·св•. промисло- · меться · житл'Ове бу~t-lвни- цlв. ·-Перевищення доходІв востd порlв.няно з rрупою ц'!'во. НамІча-ється ввеетя над. видатками становити­

сЛ•.

на

Вона . збlJІЬшнться в ексnлуатацію .·жИЛ! бу- ме 0,2 мІпьярда карбо3,5 процента ttрсіти динки загальною rrлоще:ю ва!Щdв. ·

3,1 · nроцента с.А•.

по rpyпl

~06.6

JШХ

мІльйона

:метрів,. Що

к.задрат-

~1я: .. ВерховноУ Ради переви- СрСР продовжує 1ЮбспУ.

·


t

* 24

eNp.

листопада 1982 року

До 60-річч• )ТВореІІ818 СРСР------------

·у Та .джицька·

сУ к'аІиt аставоввnиСJІ зрілІ соцІалІстИ'ПІt суспілЬні· відно. eJUІJІ, pon•naвo в оскоаому зев~8ІПUІ uрtвиюва~.ІІ рІанt.

Ра·д•нс .. ка СочІаліетична

eкoaoмluoro

Республіка

рогвитку рЦJІІІсьивх

ресqубаІк•.

(3 пос-тавови ЦК КПРС «Прu 6Q.y річнищо утвореииJІ Союзу Радянських <;:о~!алlстичних Республік• ).

,

.

.

nе ·р 11 11. н а

rІрсьиоrо краю Гмоаа

колrоtпу tмекІ Маркса Сапар Джумаєв повернувся в

KaJ)J'Ia

.

правлІJІ1ІЯ

у

настрої

в 3аnлав1 Вах-

стан. У дні Jtось

його народження дове­

думати

навіть

про

те,

де

енергетики

Таджикистану є НурецьІ\а ГЕС, що стала до ладу на ~5 мІсяц:в ра

н:ще нюt!чеиого cтp!lky. У nривІ· танні ЦН НПРС відзначено . що цл

nu

створити столиuю. Тоді було ви · брано кишлан Душанбе в сорок

nepeмora

двор:в.

го змагання. в xo;xl яного .Ря до-

Ресnубліка 38 РОКИ СВОГО !СНУ· ваИНJ! З ДОПОМО~ОЮ Rе.1ИКОГО рос:й­

сягнення сu:льної !І-ІСТи об'є.дна лися зусиаля г\дроІJу;жІвникJв Тад ншкистану. машияобу~~r.:ню;:в

СЬКОГО народу Та 1НШИХ нароДіВ нашоУ ираїни буквально на nусте му м:сц! створнла свою Індустрію - понад триста комбінатів, заво­ д~в. фабрик. шахт. об'єднань, як1 nредставляють майже сто промис лових галузей . . У наш; ;:ні в ресnvбл:ці ciJop:~-~y ється найб!льший у Середній Аз!У ПІвденно-Таджицький територ:аль­ но-внробничнй комnлекс. де сила­ ду яко·rо входять Нуреuька rІдро­

.

великої

е:тектростанuІя, Явансьний елек­ трохімічний завод, . алюмІнІєвий завод у молодому м!стt Турсунзаде, великІ гірничодобувнІ та г:рничо-збагачувальнl вироб"Ництва.

І<азала

Лиш€

година

головному

вІ

ресІJублІки,

вІ

А.

з

хірурго-

професоро­

Пулатову,

трапити

потрібна

щоб

Душанбе

у

nо­ ви ·

охорони

стану.

ММJІа

т011а

a11!81tlt ІІІU

пІдрооді'лІв

системи

Ура.1у .

д.11щих Інших промислових

країни. І законом•рно, ничу естафету~. яка гато

тру;tових

Таджюшстан

ц~нтр:в

що «робіт­ заро;tилась

знаходиться

на

..10~1етр:в

s\д Нурєна

сягне позначки тужнІсть турб:н

Її гребля до­

335

метр:в , а становитиме

мІльйона к~ловат. Нижче ч:єю Вахшу створюється зи-нська станція.

ПО· .

"6

за те­ Байпа­

pecnyбJJJкa

К'раїн;

жаї:

по

ви­

v

буnь

Таджики

тисячі

А.

Пу ЛІ!

врятованих

людей . «Хірургом з неба» назива~ь пР<КРесора йоrс

одержує

40

з

гектара . . У

но

бавовни

рекорди:

лишном

тонноволокнистої

ріни

а

центнерів

бавовни-сирцю

з

г:рськ(НІІJ''. ·~ираї успfш·

розвивається

їти ще б!.1!ьш ян

·

цитрусІвнищ;во.

reкtaplв

tOQ:',j_li:c.

иоJІІих 3емвль. Тепер · · від НvреЦІ•· кого моря через Вахшеькнй хре­

r.робивається

цайбlльший

-

в

ВОДОВІД В!ЇВДОВ~ Він nриведе ІОАН Дангаринський степ.

В. І . Лен!н заповJв І-1(нно

~алі.

б~JІьшоrо

-« ... Іtти

добиватися

.. •

Сnовнені

собою

об -

І

дають

rr,

вовну .

чудову

ба­

шовковисте

во-

локно йде текстильникам Москви, ЛеніІfГрада. Іва­

нова та

Інших міст краt­

ни. НаМІльшою будовою першої п'ятирІчки була Вахшська зрошувальна система . ТрудящІ бага· тьох нацІональностей аво­ дили один з первенцІв r>a· дянсьного гідротехнІчного будівництва. За два pcr.

ки (як на ТІ часи

-

небаt

чено коротний строх) бу­ ло збудовано сrонlломет• ровий магІстральний ка­ нал , с!Поруджено ,сотнІ Іритаційних об'єктІв .1

· пронладено

зрошуваЛьну мережу. Тепер тут зрошу­ ється майже 200 тисяч гектарів

полІв.

на

яних

пер тІльки наш колгосп вун!в , динь , персик!в. має Ух понад три тисячі Відроджена ммля дарус гектарІв. КолИJ.ІІн.l. солон- людям щедрі плоди.

у

СВІТ~ 1'yRiMi> 14 кідометр~в.

Вахшу

являють

. тац!І

ширні джунглІ, І житло знаходиться 114 великих зустрІчається дуже рІд· иощ·оспІв· І радгоспІв. Іх но.,.•. валоеа продукція ·оцІню- НапередоднІ Вели- єтьсJі майже в півмІnьяр. коt Жовтневої · 't!Ь'U~tm•---дan 1rарбованц!в. стичноІ революц:І,. - про'У долині виробляєтьса довжує Джумаєв, - в майже 500 тисяч тони усІй долинІ було б.лизьио бавовни-сирцю. Вона дав ;хев'яти тнсяч ·reкNplв також баrато лимонІв, Зрошуваних · полІв . Те- гранатів, винограду, ка­

вро­

ЗдІйснення :ригац!йних І мелІора­ тивних програм дасть Змоrу осв~-

неоn­

неодмІнно

висо1рrо

змісТу . .1ен1нсьІі1 сло!!а народжу­ ють трудовий ентузІазм І натхиеН'· ня. я~>: в!дображенІ в д!лах І пла­ нах парт!ї І народу.

восьми тисяч JІikaplв І втроє більше медикІв Із середАьою спецІальною

численнІ nац:е:нти . Тепеr І учн:в баrато значить є ко·му довІрити справ) всього життя. РІого вихо ваІЩ! стали провідними 1ікарямн. очопиля най

-

більшІ рахунку

один з лідерів ~и­

найц:ннішої

-

належить до слабонасе лених 1 навІть малов1домих мІсцевостей : береги

Tener

-

робннuтва

доnомоrа здоров'я .\ За

книгу з своєt чималоt бІб л!отеки сТурІ{естаи•. Ви;tІ\НО П в 1913 роцІ. На одній Із сторІнок чи таємо: сДолина Вахшу

У лвадцятих роках лише з роз· пов:Дей знали. мІсцевІ семни про · тонковолокнистий бавовник.

·'і ет

колектия:в.

пІдступах до ще однієї висоти енергетиии. ПочалосІ, будівництво Рогунської ГЕС за с:м:~есят ni

куточок

На

тру

на бу;жов і , взяли на озброіннл ба

ках І вертольотах який

ІJЄРекон;шво

Лен!нгра:~а,

кликом ди-с~rетчера спецІ алІзоІІані бригади медянІв щодня вилітають на літа

сокоrlрний Мургаб на СКJІадиу операцію. Доло служба санІтарноУ - один з Числен­

раз

могутню силу соціалістично­

УкраІни.

Криnата була

ще

гектарів не-

ник . В.Ін показує рІдкІсну

НА ШЛЯХУ ДО •НОВИХ ВИСОТ ЛерВ"енцем

200

придатних . земель. З допомогою бульдозерІв до: вмос~о буквально настила · ти родючиІt шар. Щоб належно оцІкити Вахшську долину, треба заглявути в УУ недааи~ ми'Нуле, , гово·. рить колгоспний керІа-

П.110ща іменІ Са~іддіиа Айві.

Не знайти географічно! карти хо-~а б ш:стдесятнрІчиої давності. де був би по3'начеиий Таджи·ки­

пІд.несен()МУ

шу механІзатори заверШИ.JНІ пt.!(rотовку цо сІвби

рису ще

ДyJIWIC5e.

-

ЧМ<И, н8!1ІрохІдн1 зарос'rІ очерету, болота перетво­ рились . У врожайнІ плак­

к .lІніки

ведуть

1

лікарні

науково-дослід-ну

роботу. Те!Пер

у

нладах

працює

медичних

за ·

близьке

осв:тою. ств_оІJ<>но ринетва І

·

У

респубJІ!ці

Інсти~т мате· диrи~rетва. Вl.д·

Байпа31РІська ГЕС ..... будова одвиадЦято1 D'JІTB•

крито республ!канс&J\иІ! кардІологІчний цеиn>, · lн шІ спецІалІзованІ слуЖ()н

Сnоруджуються

річки. Це буде п'ята rlдРоставція Вахшськоrо каскаду. КращІ будІвельники, nІ зводили Нурецьку ГЕС, ударно nрацrеють ва БайпазІ. СереА них брнrадtІР Герой Соцtапістичиої Праці Мухаббат Шарtфоа (праворуч) і старщий викоироб Олег Му­

медІІЧНf'

;о.LІстеч~<о .. науковІІй центр, інститут

сейко.

гастроентероJІо­

(Фотохроніна ТАРС- РАТАУ).

гlt.

_ц~'~!~~.~~~в~~~е~н!,"~~~ .~І ..-.~~~:,~7~~~: ::;..~;~::::';vl

веси! зІрвати в дерева зо.лотисrий лимон, - говоРН'І'Ь В. Цулая - застуnник директора вахшсьно1' lfa rtpcькtl pllll!ld ве дослІдноУ стан.цІУ субтро зuошкн :1300 метрів , _п:ч·н~х культур~ ВІн ~ б~ааt,ровно дів првІ- 1, одни 8 тих, хто знайш~Р мuьво

. стацtи · · 31'&811)' _.t8111.

передавапьва

тропосферноrо · .

ІР• СРСР І

Іа-

1 ключІ до при·м.хлиеоt .... v лолюunв 01 рослини .

1en

лині морози булн сильнІ- і щІ, але й там не спосте - і рІгалося загнбелі рослин Отже, вmrравдав себе й 10 створєни вченими слІnноУ станцІї траншеА ний мет~Д Іх вирощуван .

tr!xy - зІбрано 52,2 тис.іІч! тонн бавовни~. пов\д('}млялось У мІсцевиж rазетах. 1981 рік. На бааовнякоавх попп Таджикиста ку заrотопено 9:.;&9 тнс·r. · тонн сбtлоrо золота•. з а а .. • * HR. наст RI!Rм т І!JІИІ :і • 9 . ·

1 29 РІК. 'У Гар~! трант.ttеt ІІІJІКРІ!То в ~дкрилася nочатІ<ов; До nlзньоJ o<:efl! росЛИRfІ щкола . у Р.f'Ї nриІ%нят Минулої 3Имк МОІ'О3И перебуватимуть під npo- 25 чоловІк . у вахwсьнІй ДОЛИНІ дося мІнням сонця. 1982 РІ1С. у WKOJJU А*" . Таджвкис-rаау иаачаєть<': гали 20 гра .дусtв Лнмонарl'І СТаJІИ R&OJI· ttoaa" · "" .. "' міЛЬЙОН "'ЧНІІІ. ~ жодне деревце "" nотер· -"І l иною деталлю nейзажу * • * nІло. 3e!lfНoro renлa ІІИ- всіх долІіи Таджикистану.. , 8 1930 РІК . У Таджистачило для

nлюсовоІ..

дІfІ·В

збереження Вони сnорудженІ

темnератури на на 'ПJіаН'Гад:ях ПІД СКД.ЯІfПМ Гір~

схилах

навіn.

Ла.мtnсJ>ккх

.

,.

·

!

"<истан

nрибула

колона тракторів.

жай збирали більше трьох тисяч бааовнозбв­ ральИJІХ машин.

• • • За 105 ;іІ ів 'у горах Наміру , Дар-

8

1940 Рік.

нзу . І Наратегіну nроби·

ro автомобільну дорогу , ІІНа зв'язала столиuю оеспубл!ки з · центром Z'орно-Бадахшанської

ав-

:а номної області Хо· )ОГОМ, 1982 рік. Bet раІІонв 1

»Іста Таджнкис-rаиу

· до Великого Жовтня

який

''8•

зиІІали •краєм класмчио-

""РШІі ro

бездорІжжя•

зв'ІrаУ·

ют• не тІльки сучаснІ ав"і томоu JІІ>Ні маrІстралІ, а й

1aan " • рІк. На .....on.... · респубnІ.МІІ JІрІЦЮХ)Т- ПО· ,1 ітакн,

верТОШ.ОfВ,

·


NOB~

*

!4 .1истоnада 1982 року

ЖИТТ,.

3 с,-.,.

ПАРТІАІ1Е ЖИТ'tА: ЗВІ1И І ВИ60РИ

Підеумов 1

Оrлядом рядів міс~tкої nартійнСІХ t~рганізаЦіХ, уроком зр:лості cta.ila

комі~т!в 1 партбюро обрано 1936 комуНІсtі·а. ев,5 rtpoЦeиra секретарів

~Іlтно-виборна камnанІЯ, йка иещода.но закінчилася. Підсумкові збори

року nройшли в

цехових

первинних,

143

парторганізаЦіях

rrервиИRих nарторrан:зацій вищу І .неІІакіичену вищу

Удосконалилась також

248 214

І в

струнтура

ttaptopraнJзaЦiй.

у члени НПРС,

виборноУ kамnаи'Іt

У .ході камnаніt

вистуnило 291,1

члени бюро, члени І кандидати в чле-

ретарІв, бюро парторган!заuІй.

ці-

S

ни мІськкому

о/ІОМУ звіти І вибори цройщ.ІІи s обстановці зросл:рУ орrанt~ованост! І анtивностІ членІв napтlt. Особлиsо 11

XXVI (1982 р . )

р шень

го

аналізували no виконанню

·

·

з'їзду партії. травнева-

Пленуму

і

соціалІстичних

uзнь дnугаго

року

х ' д підготовки Бєтщого

11я СРСР. На

п'ят!'fрічни,

Иритики

І

самокритики.

кожного кому(!іста зокрема.

утворен·

з о бов'язуючий

.

характер.

На збоnах в первинних парторгані-

зацІях АТП

високопродук-

СПМК-1, досл~д-

09014,

но-експериментального

заводу в _<:: вІ:r-

п ередового досвІду , забезпеченни ор-

:~!Яльності партбюро, секретарів па_РТ:

yclx

ланках· госnода-

органІзацій,

рюванн я. на кожному робочому мІсц '. суворе дотримання планової, тех'

·

рІшень ,

за

заверше ння

зві. т!в

ри лося

коло ,

борного

партійного

рями,

поліпшився

заступнина ми

Робо.rи .

ІШНних ,

цехових

nартгрупоргами,

ни

комуністи

усувати

організації.

своїх

тільки

сл:vікбін!их ·обо·

fіартійнDrо

вnливу

на

всІ

НПРС,

для

кожно!

nе р винної

парtоргані;;ац ії.

ви·

зац',цуючий

пер­

орrІцr·з:щійним

! Семінар nроnаrандистів вІдбувся

XXVI

ІменІ

Горького

ч ерговий

семІ!fар · пропаган.

дист1в: Перед· його початком присут·

ні хвЙл·иною

мовчання

Ці нав ою

технічного

світлу пам'ять ЛеонІда Ілліча Бреж­

1

чалнея

раніше ,

J(О

тійного,

системи

J<ОМСОМОЛЬСЬКОГQ

-

наступного

економічно!

nар­

говорили

проблеми

rових

занять

nідготовки до мето,АичноІ

вальноУ

роаrпяиули

тему

активностІ

е Виховання

пlана­

слухачІ•• ·

:Кож·

1fИlf ПроnагандИСТ С!тtІІІМаВ ТЄМІІ ре. феJІ&1'і$ та сnисок І'~МеидmІі<ВОІ .иІ­ тераtур~.

ІІа пленарних васlдаІЩ.fІХ l''РИСfТКІмИ ІЩСТУіЦПЛІІ fA65fl Ии&ва.

.3

,

'"J'ell МіСТа

. lІРОФfМРІ

!tfetli О. J(;

А.

nол і

Лук ерен ­

буржуазних'

. радянського

способу

екон оміч них наук з пропагандИстІв

·

фальсиф!·к ацІй

виступав

заступ-ник

Іщенко

з сп:вдоnовіддю

еької

Рад и

· по

громадському

А.

-

М.

радгосп·

Б іле нко , а

-

т оргів лі

І

тет nостійних номіоііі року

JJИШНИ

тр'бно.

д·ерЖ 3 В ~

Ось

не

pormoвl"i JІрисутн1м передЖt>ІТкеtоrо

про nід·

ам-о змaramut тру,цqвих · ко.nектиІІв · м1еrа та раАо1Іу.

У p~ort сІІІІІів&рf брав )"ІіС'tІІ сек­

ретар мte•ltieбwy КомиарtІ.І Y*J'AIHtl

Радк

характер

+

+

Підго­

коnентивнмй

в·ідр~дні зміни в ІКитті

cena.

ПО ·

першочергової ваги нс.би- цівни~<и nовнІше· задоІ!оль- соціально-побутового жит­ рає орган \заційний бік няли зрослІ потреби тру тя включилися н·ом!сії . справи

І

підготовка

-

м : шкотари,

авт отран с nо рту,

ний

в~г

виділення

розрахунqк

своєчас-

з

жиrе-

лями. а також прореден ня вантажн о - ро зва нтажу-

вальних робІт.

Ці

момен-

д! вник:в,

п :двищува л и

к ультуру обслуговування? Ц им

nос т і йно

за ймаютьс.f'

члени' деnутатської

ко м!

сіІ. Иде п ід готов к а мага зинlв 'ІІО роботи в ос!нньо-

зямовий

пер:од

вон и

-

ти повямні врахувати І тут як тут . Ро'Зп о ча лас Р. к олек т ив П(3одавц lв, і ви· реко нструкu : я сіл!!tьког с конкам сіль ради , і м;1, ка ф е , 1 знову народrІі ЧJtе ня постійної коміс!У. обр анці не лишилися Размо ва на засІданнІ о сторонь взяли хІд ровиконн·nмv не пройшла да · б:т п!д свІй контр оль . '

активу за-

к а мп а ~іЯ

ПРО ·

Іщ о зав ершен ня доведено· го завдання:. А всього на за гот !ве.11ЬН! пункти . надІ йшл о 107 тонн цІнноі'с харчового продукту, ка ба

га то б:льше н:ж передба чалос[І . Причому, 6 жите

Нимн

було

я !д.ки ,

що

п ідгот о влено

глибокІ , всє охоnлюю';І ! до­ доз вол ило

зро­

бити розмову на сес!І цІ. кавою І заінтересо ваною. ВиявленІ в ходІ перевlр­

ки недаліни були доведе­ н і до в І до~:а кері вник і в п!Д пряємств і уст ан ов ее­ л а. Здійснення їх деn ута ­ ти в зял и rr!д свІй кантроль . Небагато часу про йшло

та-к п рацюють у Літ - з тих пір, але вже є в ід­

1

нах не лише

члени цієї радні зм іни . У дільничній

Доброго

KOMJC:l.

СЛ О Ва

заслуговують а нтивіст и доnомtжнях органів Ря.ди _1 постІйних !і tJ:І.І і с і И п о шляхо вому буд і вництву , благоустрою ( голов а А. І . Опришко), нультурІ і на РОд'н:й освіті (голова Є. В . Вакула ) та Інші ЯнІ б nитання не дове

л:карн і ,

ПрЮІ Іро м,

завер­

шується д nб:v::rnвa двох Ііі:~ша т п :;~ дитячий каб!­ н ет . Саме про це йшлося в одній з реко мендап!й,

яку над:с.1а .1 н н а адр е су адмІністрації л:кар~і. _чл е­ ни по~т : йно'і . комІС!~ по охороНІ здоров я , сощаль~ · ному забезпеченню та по­ ,,оёя перевіряти, вивчати бутовом~ обслуговуванню. 1 готувати на розгляд Ра- . Перетчити всІ оп рави,

лів с ела р еал ізували дер -

ди

чи

винониому

О.

Я

як ! . за перІод ми нул ого І.

м : в бу .1ьб. іІ М . І. Юрчен -

А.

м.

Марченку,

М.

Ф

рІшили

жа в ; ПОН О !І , · оrю Кі ЛОГріІ· Сав іну, В . А . Глущенко , Н~НІШНЬОГО склика ння ~и­ чл е н и

9

пост , й­

н о та М П. Нет реба Юрченко. А. м. Ільчеd· них коміс Ій.. Ради. неп рос­ відпов ідно ло 1.250 та ко, з дорученою справою то. Сфера 1хнього вn:Іиву.

1.200

кІлограмІв.

Т!сний

зв'язок

вони

ролю Ради.

завжди

налаго- справляються.

напо ями

соцІаnІстич

+. Вмсоний авторм­

сіnьськІі

ч о му нин і

нями

критик и

rромааськістю ее•

s

товна до сесії сіnьс~оноі Ради має

видавс я добрий, гово рила депvтат. Агіту вати людей продавати йо ГО

Тісний зв'ІІJок деnутат/І

na ~at nазмтмвні ре3уnьтати

х арчуванн ІС

Іл ьченко. Врожа й цього

вон и

еkоі!ом!ч

+

секре

да вно

ЗаеtдуюtnІй · а1дд-ІJЮм пропіrаиди ra artraцlt міськммУ nap'l'1t О. М. сумхІІ

nравлі ння

робкооп у І . К

ми групи наро дного кант·

системи

колективний 1

3

дю

цьо ­

о­

ПІДХІД.;....

н іст ь правл і ння місцево го радгоспробкоопу до за · куп івлі лишк:в картопл ' у нас еленн я:t. доповІд·

n

НёІ ПОЛІТИКИ НПРС.

А. Г. Мутило.

аели1tим 1н1'аресом tеоnа.rщие­

.,н nросnухали ~&в~ь HиY!tМtort> педІ.иt1'ИТУ'І'У

сИритика

іJ ЗР ·

І

розгляда

дили депутати і з чле на-

буржуазнщ

чер-. кон­

Ниїоськоrо В.

тем у :

кандидата

економ!чноІ освІти з nитань

of!.

пита~на

н а ук

тему

інформувала

провеДення

лекція

Інституту

Наядидат

системи

щодо

фер ещ:У на

та

на

І

на

аСПеКТИ

го ж інституту . Н. П . Нарпенко

освttи .

На секційних заняттях слухачІ

н:коленна

ЖИ1ТІі•.

ЦЗВЧ/!.ІІ!іІ'І.

пропаганд исти

бул а

фальсифікацІ-й

у перший день м.&В·

пропагандисти

Ф.

філософських

вшанували

:Н€:ва.

Як

Д.

« СоцJа;1ЬНО-ПСИХОЛОГІ ЧНі тійної проnаганди•.

з'їзду НПРС

с:львинонкому

.-РАДfІНСЬНЕ БУ.Ц/ВНИЦТВО ."7' CТМJtlt РВІММ­

лося питання « Про готов ­

ЙШ"'Іа орган'зп ва но і три вала дише 7 дн ів . Уже 8 ве ре сня сільвинонком n"P _шим у рз Іtпн1 Р3 ПІJ·РТ'УВан

раУНJІ.

Днями у Буди нку культури заводу

на

. Л!ткіоськоrо

васіда ин!

ГОТіВе.'ІЬНа

вІд­

ХРОНІКА ІДЕОЛОПЧНОі РОБОТИ

•Торгма.ш~

серпня

нинішнього 'року

сті деnутатів ,

д1лом м~ськко-.у . ІtомnартІУ Ук­

паnтійнях

АПРИЮНЦІ

н

ремна . Прн активн:й уча ·

В. іЮВБАСИНСЬКИИ,

nарто р rан1заціЙ'.

членами

не

повинен

сто рони життя колективів . А ті не­ .:~оліки. яні були вщrвленt І! їУ ходІ , повинні стати кер~вництвом до дії для кожного члена і кандидата в чле­

Секрет!l­

секретарів

їх

У ц ~лому зр і тио-виборна камцан : я пока зма зросляй рІвень партІйної

другого

склад

активу.

п е·

в'язн ів , завдань І сnокійно кон r·а ту­ ють rіорушещJЯ трудової дисц ! " ·: ї ни або випу ск недоброяи•сної nродук ції. .

виборІв розши

1

а

1 еиконання~

року n'ятнрічни до 60-річчя утворен­ ня Союзу РСР.

У проц есі

по.11,:щu єння контролю і

варишІв,' -ІІКі задовольн.sіоІьс.я

партійного

завдань

ролІ ,

Не було конкретних претеf!зій до то­

ІІдоскоf!а·

впливу у т рудових коле ктивах. під­ вищення активності і відповідально с ті к о муністів , їХ особистого приклаnу. Звіти і вибори сnрияли новому п::~несенню трудаваУ І політичноУ ак­ ТИ!І'Ності комуністі в. ПІдтримавши Ініціативу членІв НПРС, всІ коле.к­ тнsн промислов их підп риємств борю­ ться

IIJ8POX,..UЬI88

Boed.

Фом М. • • • • • '

тар п пс тІйн ої комі сії с:ль­

хтось,

nеревірнк виконац-

nо силення

Н. фото;

голови

враження . · що

:но -nа рт~йно1 роботи. внутріпарт ійного

1-Ія

.досп­

М. і.

У партійнИх організаціях· радгоспу іменІ Доку чає в а, Заліс ьн ого цеге ль­

рев!рки викон а11н я пl дн :мались без належної гостроти. Тут · якщо й зга­ дувались .!\едол\ИИ , TG · ВТ&-"РЮВВЛОСЯ

життя. Основна увага при цьому ак­ питаннях

888'1•

вКJІад у трудові

веІІІіІuІ ИОJІЄКТІІВУ,

ній період .

ної

да"1 ьшого вдосконалення- · орГёtНі'Зац-іИ­ на

як;

і дисципліни ксмуністів. їх авангар~­

обговорювалися завда\ІНJі.

лення контролю і

комунІстів .

ного виробни цтва та денних інш их пито;ння підвищення відповідал ьное ri

я ,lьності парторганІзацій по · розв я­ занию П родов ольчоІ прогоамя, вті­ ЛЄ!іІ!Ю в життя курсу партП на інтен· сифікацію с !ль ськогосподарсьного ви­

центувалася

окремих

цо пуснала з ри ви в робот!, по сутІ не визначр.лись завдання на майбут-

нол о г:чної і трудової· дисциnліни. Члени партії робІтники. спеців· л :сти радгоспів І птахофабрик вимог­ лнво оцІнюв ала перші результати ~~­

робництва. Всеб : чно

11111

передовий

ВRОСИ'J'Ь

РіШення

f! ИХ доповідих і ви с туп~х но_муюст:в не .було глибокого анаюзу пщсуІІJКІ В

в

аІІ)ЮбRИ'ІИИК

'І'РУдо­

60-pi'I'DI

не

Т!і8НОЇ праці є приснарення науково· теJ<нічного пр о гресу, вnровадження

rан!аованості

'lecn.

утвореІПІJІ СРСР,

було . своєчесно допомоги з боку

зборів маля загальний, ні ~о чого не

підкреслювалось .

що гоJювною умовою

ва

aaxry

було відповідного аналІзу дІяльності

'

зборах

Ставши ва ударну

-.у

в окремих парторганІзацІях до пІдruтовки 1 проведення зборів пІдійшли поверхово . Так , секретарям цехових парторганізацій, партгрупоргам зав;,Добу~Івного комбінату. райсільгосп,- . техніки, радгосnів «НрасилІвський~>,

лежної

зобов' я-

60-річчя

Гру~

прикраmаІ

збори пройшли там мляво . без -па-

до зустрічі 65-рІччя

Жовтня.

всіх

ХІ-ї

_..

ор.цеи сЗиак Пошани•.

nартІІ, ч.п~и рев!зІt\-

« Русанівський» не по~ано конкретної

Босого.

праці

партком:в. nартбю ро. І як наслідок~

ЦН НПРС.

По-д:ловому обговорювалос.ь виконан-

1-:я:• планів

, ветерана

ноУ комІсІУ, вІдnовІдальні щ;ІаЦІвники аnарату мІськкому партП. . Разом 8 тим ам.пІз пока~ує , що

ц_:.ому планІ потрІбно вІдзначити nap_: Т ійнІ орга_н із аці~ . за&одів . порошкоsоІ металург : !:.. алю~ІНІf:ІІ~.х ' будівельних КJнструкши , НИJвсько_І ~т а ~пфабрики. ПМ~-5 . радгосnу ІМеНІ Кфова та багато Інших.

Номун:сти всебічно 'Роботу па рторганІзацій

моJІайовкча

ку nарткомІв, партt'ІіОро. У підготовц І

було на адресу riapтrpyпoprlв. сек:

передо­

ІUІІ автемашин J."икоJІН Єр­

сnрияла постІйна

і nроведенні зборІв брали участь відповідальнІ працІвники ЦН Ноt.шарт!І УкраJн11. Обкому napтil, секретар!,

пІдпри"

1

шорохувальника nerиoo

••••

. увага до цІєt важливої справи · з бо·

міської організацІІ. Учасники зборів іЩСЛОІІили 1300 критичних зауважень. 83,9 процента і~ цtєУ И1ЛЬJ«Ос-.

де розмІщено порт­

орр;еиоиосцlв

Імства. Є тут фотf!

ОрганІзоваІtому nроведенню звітно-

ttомунІст!в -майже полоанна складу

tl

рети

Наnрик-

лад. створено десят'/j нових партгруn.

.

пошавв,

організаційна

nартrрупах. У ких бралt? учасn май-

же 97 процентів член!в і кандидатів

7 18BOAOYПPaitJJIJmf IIIJ'I'fiO· ремовпото ааво.цу є ДоШRІ

мають освІту.

усnішно

ши-рока. Це питання бла-

гоустрою населеного пунк-

.

ту

1

пІдвищення ефенти в·-

До речі, у Л!ткІвсьнlй ності роботи промисловях

сіл ьській

Раді

народних

п.Ідп риємств,

зміцнен н я

Лиrпе нещо- депутатів ось уже декІль- nрав-опорядку 1 пол!nшеН­

сп і л ьно

пере -

в:ряли дотр имання правил ка рокІв є законом: до ня соц!а.tJьно-rrtJбутови; раfянськоУ торгJвл! спирт- підготовки майже всІх nи- умов лІтківців. Розв'яза ив

ма га-зи -

тань ,

що

виносяться

нах Літак та роботу сіль- :vry,. залучати

с ьноІ rі'екарнІ.

на

ня їх потре бує в і д обр а н-

ро згл яд Ради чи виконко- · ц!в

необхідних

знанЬ ,

членів по- ,Ум•Інь і бойовитості . І хоЧ

стійних комІсІй. Так бу- не всі болючі

проблеми

Под: бних прикЛадІв ло, наnриклад. n·ри вив j вирІшено, депута ти не чпжна навести чимало . ченнІ литанни про діяль- втрачають надіУ ці ле­ Без уч ас тІ депутатІв :.> н!сть сІльська! Ради по сn·рямовано . день з а днем

цІєІ nосr !йноУ ко мІсії н е виконанню орrаf! ІзацІйно· . шукають . вони сп ос о б~ внрііпується жодне питан . Го сподарських . заходів no здІйснення завдань, ви­ ня торгов ельного обслуго р еал!зацІ! . рішень . X~VI п равлення н едоліків.

гування ліtкlвntв. дІяль- з'їзду НПРС. XXVI а'ІІСаме таку цідеспрямо~ ності закладІв громаJ;сt> цу НомnаР'ГП УнраХни та вані сть r мали на увазі

кого вати

харчування . Працю активІстам є над

чим . 17 магазинІв і кі ків, кафе , Уnальия розта -

nостанови . XXVIII мІськоУ виборцІ , коли давал и на­ п арТ;ІонфереІЩії. ІТро це ро,д!tІ'М · . обранцям наа<а~ ма ла йти мова на одному ~з засіда н ь Ради . До ви·

wosaнt на територ ' ї села · вчення ' її діяльностІ 1 Як зро6нт!f, щсб Іх пр~ - ус Іх сферн економ!ми та

- вІрно служити інтера­ сам rтюма.ztи . 8. ИІЕВРА'J\


М лктоnажа 1~2 ~tmf?

-

рогах

руху на.

l(O·

це сьогоднІ ,зло­

боденне nитання. Бо май­ же кожен мешканець м:с­ чи

села

має

трансnорто-.І, ро.і!І

ра

1Т•

~~~------------~------~------~-----------------------------JІІнаАс~ока бuа сОкеанрибф..•~•

БЕЗПЕRА

)І( М

сnраву

у

узяв у товариша для nро­ гулянки мотоцикл. Про'

зоелектрозварників. кухарІВ,

МЧаТИСЯ

З

в!терЦе)!

ПОГО·

саме так1 дився j його дружок п. О. Шевченко.

rасають

швидкостІ вони наскочи· на на перекинуtу внаслі ·

Із

шу1.ю:.І і нси" І сі.1ьсьни-

:1\QM м!ськюш дорогами,

з;~ій~1аючи

змушуючи

пере-

:~ок

На

велик:й

недавньої

ЯВУ-350.

аваріJ

Обох

було

до ·

~ожих шарахатися вбік. ставлено до л!карн:. ПаМи вже не раз розпо- сажнр на третю добу nо­ :в:да•1И на стор:ннах rазе· :.1ер. ВодІй С . Є. Берка· ти про нас,1ід1;и отакої .10 бv;1е притягнутий до

0абавн юних

вод!їв.

Не-

,рідно вони сідають за нермо, не :.1аючи посв!дчен-

кримІнальної

вІдnов!даль ·

ності. Двома

ЖО!JТНJІІ меш­

ження ,

номерних зна­

що

рухався

цей на

же

момент

тала док,

nраворуч.

Ян

у дуже. тяжному ста­

1

через неспр авн ість. З nрИходом осенІ знач:но ускладнюється рух на

того ж І без' номерних зн акІв) двох nасажир :в, що вже було явним nо-

~дорозІ

руш еннют,

1

наскочив

на

,дощі в , вран:шніх т ума- . тракт орний прич: n. що :н: в, заморозн:в. стояв на правій частинІ Будь-який трансп орт шляху без освітлення.

.,дразу зупинити не мо;~-

Тракторист

:на .. А за нав еде них умо в rа.1ь~tІвний ш.1ях ~ ростає

н енко тут же ремонтував nа ливну rистему тракто­

у кі.'Іьна

ра.

А.

Вод : й

Г.

Анто·

мотоuик.'!а

1

ІПоява на ;tорозі малоЛІТ- о!)идва пасажири загину· ніх, .'Іітніх пішоходів до· ли . сить неб езпечна. Аналогічний випадок

Для того, аби пересвІд· .стався 28 жовтня на !ІОРJ­ читися, що може ск ЬІти : з! Бровари - · Требух: в. ся, . но:ш за кермо с ідає Тут п о страждав во:t:й мо­ ліодина у нетверез{)му тnuикла В . Г . Н осенно . станІ чи не здатна на- В ~ н теЖ наскочив на трак­ чин о:v1

керувати

на.1ИТа

Заворичі

-

.великій

швидк остІ

на

мчали

торний

причІ n ,

ЯJ;ИМ

у

цей: час перево зили буря· ки без в!дтюв : дного о світ­ ле·ння. Трапл яютьсл й поруш ·

ники !ншоrп жовтня

плану.

вод:й

18

мотоuик,'Іа

НЯ

МОТОЦИК.1іСТИ

В.

П.

свої:vt

літнім діТЯ!Іі торолери, ни

не

неnовно­

моnедИ,

мо·,

:v~отоцикли.

Во·'

контролюють

дlнки

юrrих

nове·

водІїв ,

що

створюють небез·nеку на ;:(орогах собі І перехо: жим . СлІ д збері гати а в- · тотранспортні засоби так, щоб діти шк:льного в!ку до 16 рон!в взага яJ не могли ми

кори стуватися

ни­

...

Бро варськи:vt това ри ст ·. во:v1 автолюбителів орга н\

no

зава ні

курси п і дготов ­ м о тоциклістів у смт .

ці

правила

руху,

тут

до·

мож

на одержа ти nосвідчення наf егор;ї 4А'> . Авто:нспекц: я Іі>ровар­ сьхого райв і дді ,1у ВНУТ ·

рішніх оп рав тається

до

раз звер·

ri1e

власників

МО·

ного

гр ди.

витися в zv=!ржавто!нсnек· ц !ю з квитан ц:єю за тех·

ЛІтках

С.

гр')мадянRу

Савельєву,

ЇЙ ТЯЖК!

Т і.1еСН!

ПОШКОД·

Жигало, військовослуж· бо1;1ець, І А . А. Нухарсь· іІ<ИЙ працівник радгос· пу-ко~тб :на ту «Налитянсь· <Кий• , з агинули. Пасажир В. О. Єрьо~І€НКО одержав

оушнин був виявлений За свої вчинки в :н в!;що­

ог.1яд І про сплату подат­

ия .

су;юм.

м.

же трасі їхав на мотоцик-

вІдати

Лі без но:v~ерних знак:в житель селища На лити С. Є. Б е ркало. Повечеря:вши ! З ХМіЛЬНИ!Іі , Ві!І

nорушникІв прав и.11 доражн ього руху . Але в цьому матер~а.11 nро анал\зую .'ІНШе О;!ИН !з НИХ.

Наступного дня по·

цтво

впорвдаов~

та

s

буДlПІКІв :

СЬКІІМВ будІМJІМВ В

огляду.

мають

жи­

При · 3аходженнІ до іноземних

Чима.'Іо

:-.тожна

про

неповнолітніх

сВесІлля•. По s акІнчеииІ Сьо годні у 'віт! ,

23.00

ПРОГРАМА

10.00 10.35

УКРАІН С ЬКОГО

ТЕЛЕБАЧЕННЯ Актуальн~ кам ера. Шz ню дружби заспіву•

Тел ефІльм

Р)"Ть вітер•.

сІІіТІІІІла

. 11.40 • Шкільни/І СЕРЕДА,

ЛИСТОПАДА

24

І . ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

8.00 8.50

сЧас•.

К.

Сен-Савс.

Ви ко н авц і

тистка ва

8.05

І

В.

Фільм

-

ЦТ

сФактазІя•.

з аслужена

РРФСР

Е.

Жук.

• Се кретар

раАко-

ІО.3~J(.;уб кІиоподорожеА. закІнч~нні 14.30 Новини.

-

аР•

Москвиті·

11.30

Псt

Новнвв.

Комувітек вісІмдесктих. Док . фІ.1ЬМИ с Го.~О ВКа дор О• га•, • Наш секретар».

14.50 15.50

ПіснІ

моє1

Концерт. Російс ька

18.15 18.45

БатькІвщини. мова.

Док. фІJІьм· cMysell радкксьхого Чераовоrо Хрес-

та•.

J$.50 17.35

ВІдrукнІтьск,

Концерт

РУ.

сурмач(,

духового

Московськоt

оркест-

мІлІцІt.

18.00 По.а.виг. 18.30 ВеселІ НОТІІR. 18.45 СьогоднІ • свІТІ. 19.00 Говорять ' зtеnутатв !!ер­ . ХОІВОІ Ра.а.и СРСР. 19.20 Футбсtл. Кубок У ЕФА. 1/8 · фІнаJІу. сСnартак• (Москва) - · сВалевсІк•. (ІсnавІк). tt.OO ·счас• . , 111.45. На ~краиІ - KIRctJ[OMe,u;lк. сНОВАЯ

клас.

12.10

'

екран•.

Російська

Фі.іrьм

іе-

· 8

лІтература.

еГо д ни ник

t

sуnи-

CiD·

13.55

Про

ськІй мІсцевостt.

ЛьвІвський фІ~ал • Укр­

віту можуть заочно навчатися а

НДІдІ1Іросtльrос!J9>• .· роз­

пІ,!І.готовку

градськоУ

Лієnая, КалінінГрад, Кл айnеда: Рига , Талл ін, л~ні'нград.

жено

JIR1IЙ ·· ·· ·~а.fвер/1-

тнповd ' Іtержбу­

JIR

дом СРСР.

На

вІд

У nлавск.1ал: бази nриймаються чоловІ ки м• ком . .tю 45 років, які nройшли сл ужбу в Ра• дянській Армії чи на флоті, з середньою осві• тою чи при навчанні у вечірн ій (заочній) сt­ ре:П.ній школі. Вони повинні мати здоров'я,

моднфtкацІІ

зІіІІмиах:

вropt

яке . дозво.1яє nраuювати у п.павскладі . База забезпечує nостійну прописку. Іного· роднім на весь час роботи на базі відnовідно до законодавства зберігається nраво на жит­ лоЗу nлощу по nопередньому . місцю nрожи•

архітектори Л. ·С. Руден­ ська

Л. А. МедвІдь а

1

макетом

новоrо

-

вввзу

' будивкУ";

такий

. виrлц

матиме --....а сі.ІІЬСЬІСІІЙ будИвон.

вання

кадрІв

JІДА

редача

ПушкІна. Пе­

І.

1 ~.1 0 Нови ни. Екран студента·!еОЧНІ"<а .

!5.20 .(

курс.

20.00

Вища

курс.

математика.

Те орети ч на

ме хані­

К!но nрограма.

Довідк ова

сл у жба.

Фільм-опера

.•Боrдаи

Хме.1ьниц ькиА•.

кожного .

Корисн і nоради. Конuерт р а дянськоТ пісні. . · 19.00 Актуальна камера. 19.30 с Екс .1ібр иt• . JІітературно·мнстець.r.иА а.1ь манах . 20.20 Те.1еф І .1ьм с Продовжен-

ня nодВнrу» . На добраніч, діти! •Час• . •Зустріч s nІснею•. По sакІичеиві Новини. 11 ЗАГ АЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕР ЕДДЧІ Н А КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

20.45 2! .00 21.45

ГІмна стика.

-

В~•rІр ня

ка зка .

о .1Івець• . 20.15 М ",,енькнІІ

сЧар!вниІІ

концерт.

20.30

<А3тогр зф и

21.00 21.45

•Час•.

ваmоі

Ф.

иs

23.15

АмІров. нІч•.

М vз

І

•Тисяча

8.50 9.35

OJI:·

<Ьі.1ьм

с ПІснІ

25

ЛИСТОПАдА

осенІ•.

ВІд•

відціл .ка.z;рів JІаnравляе заявнику умови при·

А:qму і н~обхіftні бланки з роз 'ясненнями що•

· · За довІдками звертатися на алресу: 229700,

до іх заnовнення.

м. Лієnая, ЛатвіАська РСР, вул. ЦелтнІєку, тел: 27421, 26812.

Ху.JІ:ожнІ/1

сВесІл-

Концерт· ра,JІ;ІІвськоТ nІснІ. По закінченнІ 11.25 Но­

~3. 10 І.

о.

Гончаров.

rе•.

9 11.11. СторІвкв

ro_.a,

QббСІТ8о

15.30

,JІ;орозf• ,

про

_

КонцертинА

р;ІТ

ВІттекбер-

аа.ІІ

теJІесту-

сОрля•.

A.Jtreca

редакцІf:

255020, ВУЛ

caoro

Ре.uктор Е. ФЕдЯЯ. Газета вьrJІРднт ~ 17 аnрелІІ . 1937 1 Ан• вьrхода; вторник, среде, ПІІТВІІца,

СОЛЯНіЙ

с Ро•повІдь

....

ЖИЗНЬ». -. орrав 5роварскоrо ropoдexoro

комитета КоммуннстическоІІ nартик УкраиІІЬІ, r~poзt­ и раІІовноrо Советов І!ІtІОАRЬІХ депутатов Киев. ской области. · (На украинском ІІSЬІке).

На

ТеJІефонв! ре.~~;актора

-

Життя

на у ки.

ХуJІожнІІІ

фільм

сІІбитиІІ

nри виКонаннІ ... ~. 21.00 Пооrрама сЧас•.

Піснн-82 . По 3акІвчеинІ­ СьогоJІнІ у свІтІ.

ПРОГ РАМ .о\

16.00 16.10 16.30

Ресn ублІканеІока

І

І

кJІ.

llara

t .M. 12. 10 Ісnанська мова. 10.05 Науков.,-nоnуJІярниА фІльм сАлтайськиА sаnові,JІ;ник ВІ.І

аесн11

Act весни•.

((1.3!, 11.45 З оолоrіІ . вомавІтиІс ть ІІнб.

11.00

7

сл.

Науково-nоnуАнрниІ

сУрочише 11.15 Мамина

12.40 13.10

РІз­

фІльм

кречета•. mкола.

Іст&рія. 4 кJІ . nартІІІ. РомантичинА

ров•·

14.10 ХУJІ,ОЖв)І

математична

фІs&ІІО·

mко.Іа.

Щсt

вивчас оrатемати<іниІІ aиuls? кова

ФІ!wса. неваrомІсть.

8.35, t .S5

8.

І. ЛевІв

те.атр

фІльм

І!

&аІ-

~у6-

титрами сЗиикла eкtmeJІ.. цІя•. 2 ceplst. Екран студевта-s&О'ПІНК&, І курс. НарисІІа rеометрІ8, 2 к урс. ФІ зи ка.

15. 15

Киіащнна. ЧемnІонат СРСР s хоке~~t, ЦСКА •Торпедо•. В nllio

18.15 )8.45

ре рвІ Веч ірня ка•ка. П рограма сЧа с• • Ху дожній фільм •Хто 111J11o каа sолn те ІІ,Но?•. (ЧССР),

21.00 21.35

22.40 ДоаІдков>t Кnвnерт нІ. ·

22.50

23. 15

МvsичниА

Забере•.

хІ.JІ:• .

Ша хоао-mаш­

програма .

1о1.

Диреюфr.

Міtькому управJІІнню торгівлі НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ПОТРІБfІІ:

старовиввоТ . МУ· ...,

"

АктуальнІ камера. І9.3О : Д. Кобури. сГра в JІ:КИІІ> .

Вистааа , . 20.45 .На .аобранІч. .ІІтіІf. 21,00 Цроrрама •Ч•~· 21.35 ПроаоJіікеивіt . вистnІІ · сГра в зtікив• .. Псt sакІнчен­ иІ · Ноаиим. ' · · 11 зАгА.nьносоюзиА ПРnГРАМА ЦТ І . ПЕ .. !.!І.А·ІJІ НА КИТR ТА ОБЛАСТІ. . • 8.00 ГІмнастика. 8.15 НаукоВО"ПОDуЛЯРИИІ фІ.ІЬІІ с Природи . мІцнІ sапорІІ>.

5РОВАРИ

nioo •ЯнІ&

ккіІІ

19.00

КИІВСЬКА,

фІльм

·

БроварськІд друкарнІ Нд ПОСТІЯНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: .1інотиnіст та техnраuів ни ця.

сJІужиш•.

Концерт

служба. nатрі от ичІUІІ

У КРАУНСЬf(ОГО

Т ЕЛ Е 6АЧЕННЯ Новини. . Ср ІбниІІ JІ•вІвочок.

Іе . 55 с Bam

C1t0e10

реалізаціt

Пр·одовольчоі nрогра ми країни.

І

21.35

оплачуе·

На вас чекають океанські nростори! npaueю .· ви зможете допомогти а

КИІВСЬКОІ

nрФв:їіІвці ситр~цеху.

nродово.'Іьчих

товар ів, робітн ики

За ·:11Ові.tками звертатися у мІське віддІлен·

ня

по , nраuевJІашт у ванню.

}..імІвІстрацІя, na~TIARa · І rtро"'ф_с_n_Іл•к•о•ва-•о•р•rа'"'н•Із•а•І}.•ІТ-~

.I&PKitiiЬK()rO

ремонтио-буJІІвел ьного

управл І ння - тресту

с :·кррадrосnрембуа• гнеловлюють rлибок е сnі вчутт• uрацІвuнцІ · к І. ІваиовІ/1 з nриводу смертІ •, чоловІка ІВАНОВА АнатолІя Ми ~аАловиqа,

05ЛАСТІ,

ІМ,

- 19·3-82: 3астуnиика ре.ІІіІктора. вІд.ІІІлу nартІІІиоrо житт~ 19.J·47: вІдповІ.ІІаJІьвоrо секретаря, вІ.ІІдІлу сільського Fо.сясt.аарстаа 19·3·18; м ісцевого 1 радІОІоІОВ./ІtІІІІ& ,.. ~-3·05; вІддІіІіа . uроuи""оа~І. .JІИсТіа касовоt роботи "" 19·4·17• .. ' -· .. ·-··- ..--. ··- · · · ··

І<оресІІ()ндекта

І

19:00 19.30

3 ИІ:И .

10.50

ти

(акор.JІ:&о

ІЗ. І3 ,ЛенІиськнІ уаІаерсвтет м1.1ьІІоиіа. Прац• сусnільство ЛJО)І;ИНа. 18.45 Сьогоо~иІ у tвітІ •

ти

8.35 ФІзи ка. МеханІка І мехави ІІи. вІ•апІя · виробииптва . 14.30 Новини. 9.05; 12.40 НІмеЦька мова. .аруsІв. ДосуМев9.35 О ~орова npиpoJІJI в СРСР. 14.50 Екран твлькІ телефІльми с Царев­ 10.05 На уково nоnулІІрвІ фІJІ.,_ · град Тиркав • . • П ерехресми • ПерватиА велетень та/І· rи•, сМиоборн•. 10.35, 11 .40 Іс тор/А. , 9 !1.05 Для вас . батьки. 12.10 Загальна бІ011огІя .

сувенір•. ШІІОЛа. КоІІТув

он).

18.30

л:я • .

стачальниuькі•.

ськнА

17.30 Ша~ова 18.00. Гра& В .

18.00 Телеф(Jіьм · ·. cCnpaaa,

ЦТ

фІльм

Антуая _.е Сеит-!с!ІІІВерІ. Сторінам життя І тІJорчостІ. 17.05 Конперт аисамб.ІІJО с РосІІ·

16.15

проУзд

ться по залізничному тарифу.

Екран , nошІІІИ Украtись""rо телебвчеивs ;

Програма сЧ ас •. • ВІдrукнІтьс к . с ур мач(!

:!,

Виїзд .110 місця роботи тІльхw nІ.сJІя викJІн•

ку. При вик.'Іику на роботу

17.45

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРА МА

S.OO

І

Вистава.

з~Мської

ЧЕТВЕР .

Істо-

·

рІі•.

..

БажаючІ nовиннІ вис.1ати на базу особмсту заяву і докл ад ну автобІо~.рафію, після чого

Редmор є. ФЕдяи.

ПТУ.

1

ду, зона відnочинку в окодиuі Лієпаї.

Т)'Т переАба­

чево всІ комунаЛьнІ виrо­ лежно

На міжрейсовий ві дпочинок інОІ

городнім моряка м надаеться готе.'!Ь п л авtкJІІ•

(ФотохронІка І?АТАУ).

областІ.

14 д5 Театр О. С.

спр ава

сСІІJ)ави

учать а

f

робив н011іІ,_ ~ таКих

Фото В. КJНПІІТ1н.

ка.

18.00 18.30

фільм

творчостІ.

середні х

буд·иикІв,

БУЦЬКИІ'І,

як

вищих · навчальних заклалах галузі в містах

Ол1м·

рнболовного флоту МПТУ .М 2 м. Балт!Аtька КалІвІн­

17.20 !8.20 18.30

Док.

І

Чого І

.І{JІІ

розмірі 7 пропенті в заробітку за рейс. ... · · Бажаючі одержати морську спепіальну н. .

з ' я·

старший державтоІвспектор Броварськоrо райвіддІлу внутрішніх справ, капітав мІліцlІ.

нився оnівночі•. Новини. сСрібниІІ дзвіночок•. «Урок для вч ителів•. П роаовол ьча програ•<а

16.00 16.10 16.30 17 .ЗО

8.00 8.15

ву.'І,

·

В.

життя

молодь .

!1.15

Бро вари,

разnо- n!йська, З .

':орті в

МдnОЧИНКУ МОрЯКаМ В ИП.'І ач уетЬСЯ ІНВаЛЮТА

"яжкі т:.'!есн! поіnкоджен· в :дати'ме перед народним F.ового зб ору за адресою: За кІлька го:~ин по цій

t

350 карбованців

більше, в заЛежності від виконання nлану.·

rосподар~

становить вІд 45 . до 60 квадратних метрІв.

в и вчивши

го складу , ск..,.адае 300 -

мею передба'Іево бу1ЖІВВИ·

н ! в енсллуатац:ї трансnор· р ажнь о г о

сnецод'І•

Середньомісячна заробітна nлата у Р".І{ОІІО.

проrрі­

дн. а ЖІПnо.ва rілоіца , _за­

,'! ій, в 1 н :vт : к з м ісuя ПРИ·

Г.

ПродоІЮ.ЦЬ'ІОJО

Нашrт ! . Л : тках, РуднІ П огрсбах . Набувши нави ту,

6 місяuів . Плаs•

промислі

гом і · беЗкоштовним харчувацням.

Це

страu: йно:.Іу в ідд !л еннІ Ті гро мадяни, трансnор! яких не nройшов технІч·

селі

прави .1

-

ження . Замість тоrо, щоб no:tarи допомогу потерnІ ·

до тримува лися

з іткнен-

на дорогах

і вина батьків, якІ ще:тро

завдав

ІЖ-Ю 85-27 НХВ І . Ю Гай;tак збив на дорозі у

Внасл ідо к

приго;щ

до

-

склад . за(')езnечуеться на

отак\

тотрансп о рту, якІ експлу· атують його ·без номерних знаків : слі;z термІново за, реєструвати СВОЇ МОТОUИК· ли у мІжрайонному реє­

назустріч один. одному два мотоuикли. В одії не .руху .

анах . Тривалість рейсі в

н! він був :~оставлений до

дарують

"ранспортом, наведемо та· :кJ: приклади. Вс! · вони дато вані минулим м ісяцем. 10 жовтня на. автотрас І

га. Судна ба.зи ведуть про~исел в Атл антич~ ному, Північному Льодовитомv і Тихом у. ок..,.

нaCJJI

радгоспу Імен \ Щорса Т. Б. Гусаян п осадив на мотоцикл бе~ ноляски (до

Раnто~а

виnлачується однораЗова безоплатна доnомо•

наскочив

І!'аких, що не пройшли технічного огляду з різ· іНИХ причин, в тому чнс.'Іі

разів .

Бажа~чІ можуть укл асти трудовнА договІр строком не менше 3-х років : у цьому в ип адку

автомашину, що повер­

(р()ваних мотоциклах чи на

яастнх

стипендія, надаєтьс~ харчувам­ ня і житло на ·пільгових умовах.

голов­

районної JІікарн: . Ще раз зазначу:

внасл ідок

виnлачуеться

ною дорогою. До того ж невмІлий юний водІй у

днями n!зн!ше на дорозІ Бровари-Ння­ жичІ сталася аварія. Бригадир поливної спстеми

ІНЯ на право управління. А то їздять на .незареєст-

м у техучилищі nлавскладу. На nеріод навчанн11

мотоциt:л 1

на

н!в на трас! Прилуки І\иїв не nроnустив мото· цикл,

~~~

Особи; які не мають морських сnеціальJІо­ стей, вчаться ·на курсах при ба з і або Ризько­

Гоголева Сергій 1967 рону народ·

М-115 без

ХЛІбоnеКІВ,

маІСть відnовілні лишюми чи свідоцтва.

Першоrо канець Ткачук,

.~

машиністів. котеJІf~ І р~боборо~няних

установок, ел~ктриків, СЛJ?СарІв,_ тока~ІВ, гА­

кермо:\! швид­

Hepi;tKO

лежням

матросів, мотористів, нИх,. рефрижераторних

руках

ранu! любнте.ІJ! швидкост І

ІКуряву.

маються . внJіовом та nереробкОю Р~би,

дАя се.11а

вистуnаючи

J<існсго ~юпеда. а те й мотоцикла бачи:\Іо зовс :м юну ЛЮ;!ИНУ Ш!\ОЛЯ·

:ми

Jta суаиа sакордойного плавання, trd нІ-

з

nасажи­ чи. водІя . Ми нав:ть зеикаємо до

ра.

ЗАПРОШУ€ НА РОБОТУ

fіудимов

п:шохода,

того, що за

•• .••

н

ВСЕСОЮЗНА ОПЕРАЦІЯ «МОТОЦИНІІtСТ:е

Rat

та

И О І І

• ,

..

Індеке 151964. Друк високиА. Обс>Іr І .11.\"УКОо ваннА аркуш. Тираж 11 .940 nрнм ІрникІR. Зам. 4601. Броварська друка рв~ Київського обл всноrо · ynpaBЛIRRII у СПDЗВаХ 8ИДІВRИЦТВ. nол і графІІ І книжковоt тФрrівлІ. Адреса JІрук арві : 255020,

u. Броваря

1$4,

Телефон

Київськоі

19·4-37,

областІ,

вул.

Квівсьха;

·

187 номер 1982 рік  

187 номер 1982 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you