Page 1

'7f'ОЛЕТАРI

ВСІХ

КРАТН.

-

ЄДНАйТЕСЯ!

Сьоrодві відбувавться ХХІУ

.N9 187 (4501)

звітво-виборва КОВферевgія місь­ кої комсомольської орrавізаgії.

СУБОТА

26

ПАЛКИЙ ПРИВІТ ДЕЛЕГАТАМ КОНФЕРЕНЦІї!

ЛИСТОПАДА \i~ 1977 р. 2

ЦІна

\

коп.

нових 3ВЕРШЕНЬ ТОБІ, КОМСО}ІОЛІЄ!

~iiiii7

ГАЗЕТА

ВИХОДИТЬ 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

З

СЬОГОДНі

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

МІСЬКОІ І РАrюннОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КЮВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ВИХОВУВАТИ ПЕРЕКОНАНИХ Й СТІЙКИХ БІЙЦІВ ЗА КОМУН~ЗМ ПЛЕНУМ

ЦК

КОМПАРТП

УКРАІНИ

Роботу парТlйниос орГанізаф~ ІЛОДі, ,враХOtВувати ті у.мо~и, в реапубліни ,по винонанню РІ- яних вова живе, в яких ВL~бушень ХХУ з'їзду ~ПРС про І вається її ста.нов~,ения. А,дж~ пміШІІення ·КОМУіНістичного ви- тепер. 75 процент~в ПР8lЦЮЮЧОl ХOlOO'ННЯ молодІ і посилення паРl'lійного ,керівництва номсо-

'молом обговорив

ПленУ'М

1

МО'ЛОДl має ВИЩУ ..віту.

ЦК

Яс.нравим

середню ос-

вия!во, м

ДOlВір'я

і

гальиооСзітНlИ 1 нульт~риий рі­ в'ень молоді, опеЦИфіка різних її 'Категор ій . Пленум зобов"Я'заlВ обкоми. м-ісьнкоми. райк,о,ми первинні парТійнJ орга-. посилити роботу по ви­

Іюнавню р.ішень

ХХУ

з'їзду

НJoм,na'ртії УкраїНИ, яний від' бувся 24 листопада в '111 . КИЄlві . З ДО[JОВід,дю ,на Пленумі :виступив член Політбюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК НО:l1партії У'країнИ! В. В. Щербицьний. Ми завжди 'пам ' ятає,мо, СКalзав ві'н, з яною люБOlВ'ю

нікщування про молодь .в умоІВах СОфаЛі,СТИlЧНОГО ладу є надання їй широких політич,них пр.ав і СВО'ООД, реальних можливостей для гарМОНійного розвитку, вибору ,профеС,ії, всебічного зростання, безпооередньої участі в у,праВЛіННі. ~.правами

партії в питаннях ,номуніСТИч­ ног о вихов,ання молоді і партШного кері,вництва КОМоСО,МО­

Ленін до МОЛОІДі, яну ВИНЯТJ{Ову y,Bacr'y ПРИ,,1.іляв :віН її ре.воЛЮЦійному загаРТіУ,В8ІННIо. форМУІВ'анню у неї КОМУlНiіСТИ'ЧНОї с:В'іДОМОС1'і і моралі. ЛеніНСЬ!{іі "" ор QlГo

клад, більш як НЮ ТИСЯЧ моло,1.ИХ громадян обрані депутатами Рад , у ТО:\1іУ ЧИІСЛl 94 чо:1O:BLKa - депутатами Верхов.: ної Ради СPlС'Р і ВepXOBHOl Р УРСР

ління марксист,сr,но- ленінсь.ного світогляду , і.цеЙної переНОdiа­ ності, нласOlВОГО піДХQlДУ до ЯВиЩ суспільного життя, не­ при.мирен!!ості до буржуазної Ідеоло:rії .

і Пінлування'м

стави'вся

В.

І.

держ аJВИ.

,ідеї наvули дальшого тв ч РООВІ!!КУ Ів .. ріш.еннях ..~'Ї3Д~B НaJШОl

I паРТ!I,

lН:ШИХ

ци

значалося

своїй

ВИ<:~'у~ах

паРТІЯ'

формування У мо,лодо'го

поко­

Зазн,з:чалося, що всю роСіоту Ф

цтва необхіДно вести

вихо'ванню цllЙб."вано ,

молоді, Р,ООВИТ.К У її політичної і трудової акти,вн.ості. Новим

цілеСПРЯUVI?ОО-lНІJИ

Найважливіший обов'язок партійних , радя.нських, ко'мсо­ мо ;)ьських , профСПіЛНОВИХ ор­ ганізацій, усіх НОМУ'ністів­

B~- по іДейному загартуванню юна-

що партl'ИНl оргаю-

СТ о - по но, му,н lстин:,ному

совно до сучасних іУ'МQlВ у . працях това'риша Л. І. Врежнєв~.:

У

напри-

гли- зації проводять значну роБОТу

БОКО і bc-eQІЧНО Р03КРИТl

Ідеологічній pOOO'J1i

.

У ДОЛОlВід!

11 наи-

ваЖЛИ1Вlіших. доку, ментах,.

· ·

В реCJIу6ЛЩ1,

.'10:11.

на

ди ерен-

основі

Jюмплекс-

ною Підходу, перспентив'ІІОГО ллаlНytВіаннЯ', широко ви:но,ри-

підтвердженням політичної зрі- СТОlВу,вати досвІд,

нагромаД!Rе-

на І лості

l' с''''.іальної а'Ктивності ний у ході підготовни і свят'ку"""' вання ва-річчя Жовтня, всю перший план висуває за:Вlдан~я молод,і стала її широна уча,сть р і зноманітність форм і засобl'В номуністичнorо в~хО>вання шд- ~ :осенарод,ному нової Р остаючого ПОКОЛlIIJНЯ. Ц~ при- проенту

РОДоНО:

нраїни. люди

молодь

. маи утн. СРСР.

-

В ресц~БЛ!Цl

МОЛОДІ

це маиже

-

06ГOBOPe.н~.~ НОНСТИТУЦll

є

-6

За

OCTaНlii

Плену:м

закликав

роки

по~овина збільшилась нільність

Тlворч.і

на~ни, на.-

зна ч н о родної освіти, КУЛЬТУРИ, НО:l1УЮ- ,культури і спорту

брати

фіа­ Щ~

.BC~O>ГO .населення. Ножнии дpy~ стів, які працюють у номсомо- антивн ішу участь у вихован,ю

гии, . що ~paц!OЄ в ПР?:І1ИСЛО лі . Вони очолюють ~lЗйже ДІві моЛОДі вианаЮIJВ ряд заlВдань BOC' Tl., маижегосподаРСТВІ, 30 процеН~lIВ - у трети,ни перви.нних :ном,сомоль- у цьо' му пит~нн'і перед мінісільському приІ оо, блиl3iНО 40 процентіlВ зайнятих ських орган зацlИ. . сте;РСТJВЗ:МИ і ·відомст.ваIМИ рес­ іУ буді'ВНИЦТВі, майже ПОЛ()іВИН~ всієї iHT,eJDilreHЦiї люди Вlком

30

до

років .

креслювалося

в

У,се

РаЗОJМ з . тим Вl,дзначалося. що В роБОТ,1 З мол.оДДЮ :I1a~b

це. під -

ДОПQlВіД'і,

Місце

не -

1

упущенн~

не~ол~ки .

При проведен'ІІ1 ,ВИХОВНОl РОб~~

обхідно повною ,мірою в'рахОіВУ-

ти

НЄ'ПQlВ:ІІОЮ

.. мірою

BP~XOB)

.публіlКИ, господарсь'}(и.ми нерів­ нина:vIИ, ідеологіЧіНИ:МJl установами, орга.нами преси.

В

.

обговореному

питанНl

прийнято ВіДПОВід.ну

постанову.

вати в РОб<J'l"і по IВ'ИХОва:нню мо- ються зросли.и ПОЛlтични.~и_._з..а... -..:-._________{_Р_А_Т.А_У_}_._

ПОЛІПШИТИ КУЛЬТУРНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СЕЛА ЦентральнНlЙ Номітет КПРС і Рада Міні­ стрІв СРСР прийняли постанову «Про за':{QДИ по

дальшому

говування

пол і пшенню

сільського

культурного

населення».

У ній відзначається, що 'в рішеннях ХХУ соціалІстичної

ідейно-політичному,

'}(ультури

і

мистецтва

моральному

та

в

естетич­

ному вихованні радянсьних людей, зближення рівня життя MiC~KOГO' сільського на~елення, зміцнення матеРlаЛЬНОl бази занладlВ нуль­ тури , особливо в сільсьній місцевості . За ми­ НУЛУ п ' ятирі"lНУ В .країнІ здійснено заходи

!.

по вдосноналенню системи культурного об­ слуговування сІльського населення, поліпшен ­ ню дІЯЛЬНОСТІ й розширенню мережі нуль­ турно-освlтніх закладів на селі . У ширших розмІрах проводилося бу'Д:ВНИЦТВО районних будинНів НУЛЬТУ'РИ, підвищилася їх РО'ль у

неріВНИЦ'l\ві

І' Dботою

сільських

закладів

культури .

Водночас у постанові вказується. що діяль­ нІсть багатьох сільсьних клуБІв, бібліотек та інших занлад!в рою вІдповідає

ховної

роботи .

культури сучасним

зрослим

ще не повною М і ­ вимогам і дейно-ви­

нультурним

запитам

ТРУДі'ВНИНів села.

ЦіН НПРС і Рада Мін;стрів СРСР ~обов'Я­ зали ЦК Номпартій союзних респу?ЛlК, кра­ йові,

обласні,

тії, Ради стерства

мІські і раойонні НОМІтети п~~­

МІнІ,стріВ союзних республlн, МІIIl~ І відомства, ВЦРПС розробити 1

:щІйснити заходи по ПQліпшенню культурного обслуговування с:льсьног~ населення, розвит­ ку і рівномірному РО"ЗМlще~.~ю .~ульт~рно­ оов і тн:х

занладів

на

теРИТОРll

,нраlJ:1И,

.п~.цви­

щенню рівня її роботи, зМіЦненню матеРlаль­ но-техні чної бази.

У постанові .піднресл!ОЄться,

широно

винористовувати

ЩО необхідно

можлив?ст~

сільсь­

них клубів. будинків. НУЛЬТУРИ, б:бЛlOтен та інших закладів нультури 'в мобілізації тру­ Д:ВНИНі,в

села на

виконання

ного та

соціального

планів енономі ч­

розвитну

і

ротехнічних

оослу­

з'їзду НПРС передбачено дальше підвищення РОЛІ

змагання, пропаганді передового досвіду і аг.­

виробничих

завдань, в організаЦії НУЛЬТУРНОТО відпочин­ ну населення, розгортанні соціалістичного

знань.

Документом

передбачено.

З0нрема,

лити виконкомам районних {МіСьних}

дозво­

Рад на­

родних депутат : в приймати на ,прохання нол­ госп:в у встановленому порядну і в межах

передбаченого в держЗіВНОМУ плані економіЧ : ного і соціального розвит,ну СРСР мереЖ І клубних закладів на баланси місцевих Рад народних депутатів палаци, будинни культу­ ри і клуби. споруджені колгоспами за типо­ вими

проентами.

Ра~госпам та іншим

rдержавним сільсько­

госпо.дарським ,підприємствам надано право використовувати кошти, .передбачені 'на турно-масову роботу , для . оплати кіносеансів

KYJ)b-

і

концертів,

які

організуються

в

польових

станах, на фермах і ділянках вїдгінного тваринництва.

З

спеціалістів

на

р060-

ту в сільських закладах нультури запропоно­ вано, ПОРЯД 3 іншими , заходи по забезпечен­ ню всіх культосвітніх працІвнинів і ніномеха­ НіКі,в, як ; живуть і .працюю,ть у сільсьнШ міс­

цевості, безплатНими нвартирами з опаленням і освітленням; встановлено порядон .І,шплати їм пенс:й і допомоги , додатно'вої оплати їх за

проведення

активної

культурно-ма­

сової роБОти на селі .

ЦН НПРС і Рада Мін;стрів СРСР 'висло­

ВИЛИ впевненість у тому , що партійні і радян­ ські орган і'зацlї, ,всі пращвнини нультури вжи­

вуть необхідних заходів до успішного вико­ нання р:шень ХХУ з'їзду НПРС по дальшо­ му розвитку радянсьної соціалістичної ну ль­ тури на селі і пол:пшенню нультурного обслу­

го'вування

сільсьного

населення ,

спрямують

всю багатогранну культурно-освітню діяль­ ність на селі .на гармонійний розвитон особи,

на збагачення духовного життя, на 'виховання висоної

8,5

тоmш

1\'І ' яса, подано

кролячого

велику допо-

Вона проходить в період небувалого політичного і тру-

'1їв і фруктів. Загалом учнівсымии руками виконано

ДOI!.~гo піднесення

р·jзних робіТ на суму поиад

мас

ви-

кликаного історичнимн' матеріалами ж о в тне в о г о

р.,

Плеиуму

КПРС, позачергової

ЦК

сьомої

тисячу карбованців. Безперечно, сумлінна пра-

171

цЯ молоді

в значній

мірі

сприяла досягненню тих тру-

сесії Верховної Ради СРСР,

дових здоБУТКів, які мають

Жовтн.~вої соціалістичної ре-

здійсненню напруженнх пла-

урочистнх засідань, присвячених 60-й річниці ВелИRОЇ ВОЛЮЦ1І. КОМСОМОЛЬЦі і молодь нашого міста та району висловлюють Одностайне схвалення внутріишьої і зов-

нішнь.ої

політики

етичної партії.

Справжиьою

Комуні-

перевіркою

вірності юнаків і дівчат за-

повітам ІлЛ'іча, справі побу-

ДОВИ

комуністичного

сус-

пільства стала ювілейна тру-

дова вахта під девізом

«60-

річчю ВелИRОГО Жовтия -

ударних

тижнів». 132

КОМсомольсько - молодіЖні колективи, понад З тисячі молодих вироБИИЧНИRіВ поударному працювалн иа ви-

рішальних ділянках

десятої

вироБНнчі колективи нашого ItJiCTa і району по успішному

нів десяти місяців нинішHьqrO року. Тож на звітновиборній комсомольській конференції повиина відбу-

тись відверта

і принципова

розмова про діяльність пер-

винних організацій по забезпеченню ВИRонання

завдань

п'ятирічки в цілому .

513

делегатів,

ставляють

які пред-

на

конференції

більш як 9-тисячJOfЙ

загін

комсомолії Броварщиии, иа-

креслять програму

діяльио-

сТі міської організації иа наступний звітний період. А він зиаменний для Ленінськ,ого комсомолу такими

визиа1JНИМИ

подіями,

як

П'ЯТИРічки. Відрадний той Фант, що першими послідов-

ХУІІІ з'їзд ВЛКСМ і 60річчя від дня утворення

райОИі, а й в області висту-

тива,

никами цього патріотичного почину не лише в нашому пили

комсомольсько-моло-

діжн-l бригади Ольги Теплюк і Михайла Царюка з заводу ціатори

металургії. Іні-

змагання

вийшли

спілки. Саме тут має сповна розкритись творча ініціа-

пошук,

майстериість

молоДих.

У комсомольців є з кого брати ПРИRлад, в кого вчити-

ся. Самі

юнаки

і дівчата,

пройшовши справжню

переможцями трудов.ої вахти, рапортувавши ще у ве-

лу трудового ~ гарту, високими маистрами

лися

ставляють

ресні про виконання плану ДВОХ років п'ятирічки. В цілому успішно справиз достроковим

завер-

шенням соціалістичних

бов 'яза'нь, взятих

зо-

на честь

шко-

стал~ СВОЄІ

справи. Велику КОГОР.ТУ моJИДИХ ударників праці сьогодні на конференції предпечовий

зав.оду

порошкової металурГії. Юрі~

М.аркін, тналя

ГОГОЛlВСЬКОl

ювілею, 112 молодіжних колективів і 2,5 тисячі робітників, а закінчили дворічну

стрічноткацької фабрИRИ Ніиа Булавка, водій АТП 09034 Василь Даневич, слю-

треба відзначити комсомоль-

продавець

програму 17 бригад і 600 виробничників. Серед них

сько • молодіжні бригади Галнни Волкової з Г.оголівської

стрічкоткацької фабрики, Андрія Малюги з радгоспу «Плосківсьl\НЙ», Оксанн Ху-

сар-наладчик nMK-5 Воло: димир Харчеико, старши~ 50-річчя Алейник,

універмагу іменІ

СРСР доярка

Тамара радгоспу

торної з ПМ'К-7 тресту «Броварисільбуд» , Ольги Пархомеико з рЗЙп.ООутком-

«Плосківський» Євдокія Кривець, пташниця Семиполківської птахофабрики Наталія Батнна, тракторист радгоспу імені Щорса Іван Вітер та багдто ІИШИХ.

На славу попрацювала шкільна КQмсомоліяпід час

КомуиІстичної партії Ленін ський к,омсомол впевиеио

бінату.

Під мудрим керіВНИЦТВОМ

п'ятої ТРУДQВОЇ чверті. Силами членів 34 трудових об'вд-

веде всю радянську молодь

деН0 обробіТОК сільськогосподарських культур на площі

ну є комсоlt10лія Броварщини Нових трудових звер-

кань старшокласинків прове-

2456тонн гектарів, заготовлеио 350 сіиажу, здано дер-

до перемоги комунізму. Ча-

сткою цього великоГо загошень тобі, комсомоліє!

____________~

-~-----~--------------------------------------~

в'язальному

цеху

фабрики

верхнього

дитячо­

го трикотажу

метою занріплення

праЦі

жаві

могу робітюtКам радгоспів і птаХОфабрнк у збираННі ОВО-

порошкової

ідеологічного впливу.

спіЛJ<И, всіх д,іячї,в

ПОДія

КОМСОМОЛЬ-

СЬКОї оргаНізації - ХХІУ звітно-виборна конференція .

(1977.

партії, нізаЦії

визначна

в жнттІ м;сьної

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

комуністичної СВіДОМОСТі трудящих .

Усе це благотворно впливатиме

і на PO~'B'}1-

зання полІтичних, енономічних і соціальних завдань. які стоять перед тру цівниками сільсьного господарства. (ТАРС).

диться

МОЛОДЬ . ЯК чить. кр а щі ки

тру­

переважно

і

ли­ зраз­

високопродук­

тивної

праці

ка з ують

МОЛЮІ на

по­

КОМСО­

Рита

Чор­

по-ударному

працювала під час ювілейної тру ­ дов о ї

в ахти ,

жовтні

своє

сячне

у

мі­

за,вдання

викоfIала

на

143

проценти. В пе­ реддень міської комсомо л ь С ь кої конференції в'я­ зальниця ла

викона­

листопадове

з авдання.

На фото: Р. Чор ­ на за в'язанням дитячого тажного

Фото

трико· одягу.

А.

І(озака.


ТВОРИ, ДЕРЗАЙ, ГАРТУЙСЯ, по КОРЧДГІНУ ЗВІРЯЄМО КРОК ця

.. .на

будові не було міс­ любителям пер.енуріВ:

першу

чергу

піонерського

табору «Щура,вна» но було ввести строн,

до

Baro:vre

літніх

СЛOlВО

,комсомолІя.

них

нанінул.

,мала

саме

тут

J{орча,гінсыІйй

за,пал

'1

І

сназати

Адже

потребувалися

ентузіазм

необхід­ в діЮ в

неспоній­

серд,єць.

НО:lісомольці нашого за'ВОДУ, вJдстоя,вши зміну біля печі або преса, знаход.или в собі сили для ПОЇЗДЮІ на споPlУ дження

ПУ'СНОІВОГО

об'єнта РОНіУ. Там же прово­ дилися заСІДання НО'мітету комсомолу. Увечері по ЗaJ\ін­ ченн! НЄізвично тривалого ро.бочого дня, його члени обговорювали &ажливі пи­ тання

ІЮМСОМОЛЬСЬ,НОГО

жит­

тя, дalВ!aЛИ реномендації вступаюч,и,м у ряди JЮМУНі­ стів . Тут, наПРИlнла,д, одер­ жав рекомендаЦію для всту­ пу

нанди~атом

у

члени

КПРС електро,слюсар сандр CYIВOPQlB. ПІСЛЯ

ві~криття

Оле.к­

міСl1ечка

цювати комсомольці, я.кі внесли овою лепту ,в його спорудження. І в тому, що «ЖуравЦі» було присуджене перше М,ЇlCце серед IlодJбних Піонерта60РіlВ Київщини, є теж частка їхньої праці, їх­

-

вого

заводу

не

не мо­ передо­

мають

жити замl{'НУТИМ

права

свіТ,IЮМ

ховної тісняви. Вони проходять ,мимо подій дії

не

,нівІ». Першими hfJилатий де,віз члеlШ

в

області підхопили

ном'сомольсьно-моло-

;( І НlН()ГО

колективу

Ольги

Т е плюн а дlльниц,і ширвжит­ ну цеху NQ 7 . За ЇХНі'М при­ нладом

Baxry

на

жовтневу

ТРУДОІВУ

заСТ,УПИШI

НОМСОМQЛЬ­

сьно-молод,іЖний

колектив

Василя

Гусєва

,Ві,;Щілення цеху

да то'нар і,в на з цеху

з

печового

NQ

І, брига­

МихаlЙла

Царю­

NQ 8 та ще 16 комсомоль,сьно - молодіжних ,Rоле,КТИlвів . За визначні трудові здобутки колЄ'нтиви

ОЛЬГИ ТеплЮІН і Михайла Царюна, які достроново ви­ нокали ДІВ0річні 'програі\1И , у достоїлис я честі носити імена ЗВИТЯЖЦ і'В революцій­ ної доби перших ревко­ ~IiBЦi,B району осипова і Ан­ дрєєва. Печовий Віктор

Матвєєв, IПресувальнИtця Натерина Гайдай , наладчик ВалерШ Обухов, електрос люсар

піо,нерії ВQlжатими стали пра­

ньої творчості. А бути інаIfше же. Бо кQмсомQлыц;i

почин «60-РіЧЧЮ ВеЛIІКОГО товтня 60 ударних ТИЖ­

Tap8JH

Ва,силь

усього 21 переможець перед'ювілейного змага'ння

-

,вибороли право підписа­ ти рапорт ЛенJнського ком­ сомолу Центральному Номі­ тету КПРС на честь 60річчя Велиного Жо.вт,ня .

Життя

НОМСО,МОЛії

заво-

ду в Юl3JілеіЙному році було насичене ціна,ви,ми подіями . - У нашoмw цеху, -раз­ ПОlВідає ІКОМСОРГ цеху NQ 5

Анатол,ш

Тонковид,

ду­

спраВЖlНім святом стали кон­

не по­

.курси

обминають їх_

Мин~лого PQКY В країНі наро:дився ,комсомольський

ПpGФесі,йної

майстер­

ності. ПрЄСУ'вальнищ змага­ лися за найбільш яН'існ-е ви­ готовлення дис:ків, які ви­ пускаються зі Знаком яко-

виховуємо СВІДОМІСТЬ У

чудовиlЙ

і

прекрасний

І<івщиною Жовтня,

наші

ве­

також

члени

яким було доруче­

но п і ДТРИ'МУ'вати тісн! .нон­ танти з пі~шефни~ш кла,са­ :шr ШНОЛII-інтернату. На Цій б:r,~годатнj,fі ниві особливо пл;~н о

ц!

ТР}'ДЯТЬС:!і

1'.0 ;\!С<; ~1Оль­

ц е НТраЛЬ,НОЇ

заводської

лабораТОРії. ЛЮД:\Нlла Си­ :vriHCb!\a і Галина ФО~Іенно тан

ЗДРУЖ!!ЛІІСЯ

8-А

H"lacy,

ням

що

з

УЧНЯМ!!

'Di з нет,ерпін­

че:кають

ножного

віЗИ­

ту шефіІВ' у ШНОЛУ .

Над ЧIIМ працює

новооб­

раlНИИ J<омітет JЮМСО1МОЛУ? По перше, вдоско,налюємо

форми

ідеЙНО"IJолітичного

-виховання

молоді.

Система

НОIllІСО,МОЛЬСЬНОГО чання

політнав­

охоплює

юна'КіВ

та

дівчат, що мають , я!\ пра­ вило , вищу і середню освіту. Це вимагає суттєвого поліп­ шення

яності !діяльністю яних

14,

десятки КОЛlсолю.1ЬЦ1l! О'іПЛlОIОТЬ соціаліСТll'lNС Ударно трудиться також сар-складальник' виконує тів , бере ак'тивну участь

Q<еріВНИіЦтва пОЛітгуртків,

усього

нарахов,ується

в ТОМУ числі

по

13 -

Івивченню ,пол і тИlШ КПРС ЯН марксизму-леНІНІЗМУ 'в дії. Їх в ідвідує 326 чоловік

70

слухаЧ llВ

сомолу плаlНіУЄ

боту .

танож

Завод

має

СПОРТ'НОJWплекс,

Фото Б. Удовиченка, члена корпункту «Нового життя»,

o

сомолу

комсомо л ь­

металургії.

НЕВІД'ЄМНОЮ снладо.вою ко~шле.ксного

ви­

ховання молоді є фор.м,уван­ ня рис інтЄ'рнаціон а Л і з­

мови Л. В. Нізенко у Троє­ щинськїй ,середній шнолі.

народжує

в

масах

со­

Ціалістичне суспільство, на що ЗjДатні люди ,віЛьної пра­ ці . Законодавче з анріплення

новою

КонституЦією

СРСР

а,вангаРДі гресу», го(

соціального

я

про­

намагалась

яномо­

,ро'знрити

велич

ра ,дянсьного

наро­

ширше

нерівнОї і спрямовуючоі ро­ лі Комуністичної партії в житті радянсьного суспіль­

досягнень

ства

ротьбі трудящих нашого м:с­

з

гарячим

зустрів

весь

схвалеННЯ~1

народ,

вся

мо­

лодь Країни Рад. Юflа!\и

і

ної

дівчата

ГОРДЯТЬ­

є надійним помічни­ резервом Комун:стич­ партіі, пра'гнуть бути

гідними

продовжувачами

справи комуністів., Саме ЦИ~1 виклинаний велиний інтерес молоді до вивчення історич­ них матеріал:в жовтневого

(1977

р.)

КПРС,

Пленуму

позачергової

ЦК

сьомої

сесії Верховної Ради СРСР, урочистих

чених 60-й ЖQвтневої революції.

25

засідань ,

ПРИСВЯ­

річниці Велиної соціал і стичної

-

слу­

хачів гуртка по програмі «Політина ,КПРС марк­ сизм-ленінізм в дії», який я

веду, глибоко і всебічно знайомляться з доповіддю Генерального сенретаря ЦК КПРС, Голови ПреЗИ'Дії Верховної Ради СРСР то­ вариша Л. І. Брежнєва <!Ве­ Жовтень

людства»,

з ЯКОЮ

і

прогрес він висту­

пив на у'рочистому засіданні

Москві.

нумент

Цей видатний до­

творчого

марксизму­

ленінізму я:снраво і пере­ конливо Відо-бражає героїч­ ний шлях, пройдений -бать-

о

2

стор.

о

Мої

слухаЧі на

місцевого

життя

бачать ті великі зміни, Яl< і сталися в нраїні. Біограф і я світлотехн:чного заводу за­ свідчує

крони

зростання

д.окумеНТів

ЦК

чоловік

o

було

надано

іноземної

комсо­

щу,

незакінчену середню освіту.

і онре,міІ учні

ведуть ЛИСТIУ'Ва!IНЯ зJ своїми РОlВеснинами з усіх нуточні,в нраїни та з друз5ЬМИ з-за

нордону. Так, у нореспон­ Д1:НЦ!Ї Валентини Новохаць­ ної -- листи з Узбенистану та Польщ!, Клава Новин, Люба МИlгашко , Люба Дори­ дор мають подр у.г У Болга-

рії, Валя Д!ВОРНИI{, Ов!'тлана Ігнатенко - у Німець'кій ДемонратИЧНіЙ Республіці. у шнолу

листи

З

Прибалти'Ни і т.урн,меНії, Че­ хослова'ччини та Угорщини. Надходження різномовних листів ЩИНЦlВ

опону.кає до

юних

вищу

та

.11. .- ~ ж Б И

мости

Надходять

.

Майже половина ком­ сомольців-робітннкіlJ має ви­

троє­

вивчення мов,

до­

нладнJшого О'знайомлення з географією, е!\ ономікою різ­ ІШК нраїн . А найціН8JВіше в роБОТі клубу висвітлюється В сті,нній газеті « Ровесник» . До ва-річчя ВелИ'но,го Жовтня ,кожен юшс підготу­ 'BClJB альбом, присвячений о.д­ нііі і з союзних респуБЛін.

Знання,

творчість,

винахід­

ливість, у'МіННЯ проявили уч­ ні, п і ;:(бираючи матеріал та оформляючи ЙОГО. Перегор­

таючи тепер ці альбоми, що стали

своєрідними

НСІ,В'1аль­

'НИМИ uюСі,БНИlна;ми, можна просліДку:ва ти зростання усіх галузей виробництва і

НУЛЬТУРИ Країни Рц за Ш;СТь десятиліть . Особливою старанністю відзначаються роботи 10-А, 10-Б, 9-Б, 8-А, 8-Б та 8"В нласі.в про Ли­

товсьну,

Бі.10РУСЬКУ,

сьну, Typ,н,мeНlCЬKY зинс!>ну РСР.

&тон­ та

Гр,у­

В. МИКОЛАЄНКО.

мо­

гутності рідної I3:ТЧИЗНIІ. За 20 ,ронів з невеличного цеху виросло

сучасне

підприємст­

во виробничого об'єднання «Ватра», яне нин: випусн а є

БЛИЗЬНQ

60

процент:в

ВИРО­

б і в із Знаном яност,. ЙОГО загальна потужність зросла б:льш ян у 15 разів. У цих здобутнах є -частна прац : і молодих робіТНИНів заготі­ вельного

Тож

комсомольців

ликий

та і району. П]Jинладах

ся тим, що Ленінський ком­ ('омол .ом і

ду за 60 ронів, по!\азаТIІ НОНl<ретну участь у цій -бо­

Цілі класи

1977

до· дирек­

мольській організації заво­ ду порошкової металургії.

ської ,організації заводу

Готуючись до заняття по темі «Радянський Союз в

гію

нізації ЛКСМ, України иай­ більша питома вага нале­ жить робітникам, яких на­ раховується понад 3,8 тисячі

ВЛКСМ, права райкому ком­

БУРЯК,

вчителькою

відповідно

тивнИх

'Важчі проблеми.

дою

героїчного ШЛЯХУ ,поназали всьому яну титаНіЧНу енер­

o

3а СОЦІаЛЬНИМ станови­ щем у СJ<ладі міської орга­

комсомольська

органІзації. У серпиі року

новки.

ронів

Міська

організація нараховує близь­ ко 9,5 тисячі членів ВЛКСМ, об'єднаних у 144 первиині

світу,

молодь.

....

}fe-

молоді

і\!ОЛОДИХ поро.шно'Вин і в свід­ чать про те, що і,м піД силу зрушити з місця навіть най­

частиною

....

.....

~~,'\.'\.""""""'\.'\.'\.,,~,,'\.~'-'-'\.'\.'-'\. '\."'-~,.','\.'-'\._'-'-'\. '-'\.'-~~""'\.'\.'\.~'-'\.'-'\.'\.'-'\.'-'\. ,,'-'-,'-,--.""~

НевиpJшених питань ще чимало. Та добрі справи

порошкової

за­

ро­

ще

достатня Кlількість ,в,;двідує ЙОГО.

секретар

Y'IaCNllK

чудовий

аЛое

А.

активний

-

На фото: слюсар-складальник В. ЛЕПЕХА,

поліп­

,ОПОРТИВНО-,\lасову

Лепеха

воаrького хору.

ШНОЛИ робітничої молоді. Новообрани'й КО'Мітет ном­ шити

ГІа :ЮІЩ(]{ торгового ,llO({{{{Nо(jуuуваЮIЯ з,\ю г агіНЯ сереи ,1І0ЛОUllХ IІІlробни'llшків комсорг цеху ом З Василь _J/ еnеха. Слю­ вироБНllчі завдаНNЯ на 110-120 np~,~eH­ в осв оєнні нового виду автоnродук'ЦН

меблевого кузова. Ко.1t с оЛ/олець В

зараховано дО

і перспентиви, дає наУКОВІІЙ анал і з міжнародної обста­

радянська

проблеми

ВЛНСМ,

Жовтня

60

живе

досягнення,

з:на'ШЛІІСЯ

му. ,с.а,ме цю мету пере­ слідує НЛУlб інтернаіЦіональ­ ної дружби, неро!Ваний ,моло­

час

личні

,сті. Переможцем стала Тама­ ра Копан . Деталі «ДЮЗА » найкраще спресува,в Михай­ ло Дергун. Серед МОЛОДИХ шлJфу,вальнин'Ї.в ТУ'ГОПЛClJВЮIХ ,виробів кращим майстром ,став Дмитро МусієНіКО. ЗмІстОІВНОЮ робот о ю Bi~­

цеху.

ПРИЄМНО

слухати

ви­

ступи комсомолыівB Натал : ї Матвієнко, Ольги Зінич, На­ таЛії Вірозуб; Станіслава Бесєдкіна, Віри Панасюк, які ,вМіЛо пов' ЯЗУЮТЬ теоре­ тичНІ

положення

з

пранти­

кою, дають глибоний анал : з і оцінку політичним подіям та фантам. Треба ві,Дзначити, що на­ вчання молоді в системі по­ літичної освіти сприяє п:д­ вищенню їх трудової актив­ ності, виховує свідомими громадянами нашої держави.

Є. ЛЯННИR, пропагандист ського

комсомоль­

гуртка.

о

Фотопослуги -

вування

відповідальна сфера обслуго- І

Броварського

фото зроблене в ательє

раЙnобуткомбінату.

N!

Це І

і, де працює комсо­

МОЛЬСЬК,О-,lІолодіжна. бригада . Очолює її !Санди- \ дат в '/лени КПРС МиК,ола Блінов. Цей к'олек­ тив добився значних успіхів у соціалістичному змаганні. Ще на nо'штку вересня цього рок'У АЮ-

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

Субота,

лоді працівники рапортували про nepeBIIKOHaHHfl pi'LНoгo плану. Нині вони працюють у рахунок третього року десятої п'ятирічки. На фото: зліва направо фотографи І,анди­ дат у члени КПРС М. БЛ/НОВ та к'ОМСОАюльці С. ЗАГЛИНСЬКА, О. МИРОНЕНКО, О. ПАРХОМЕНКО. Фото М, Іваненка.

26

листопада

1977

року

о


RОИСОМОЛЬСЬІtЕ!

ПЛЕМ'Я ВІРА Гнатівна ВРО,lИТЬСЯ

Чl1rтіш['

Bre

Зill~шслювалася,

її ,lітюr.

- у Насті легкого не буде, .lу~rала. вже

неї

)'

жи'ГТя

Tat-іИЙ

характер:

на себе бсре.

все

Та іі rі,,'я у

MaKapCНl;iB,

lIar,

,1 ОШІ

Яl\а

велИ!,а,­

дев' ять дітей, а Настя одна із

...

старших

Щвчині ще не ВИПОВНИЛОСJl 16 років, коли почала працю-

СешIПОЛКИ. Та\І при рад­ госпі і\(ені Мічуріна щойно організува ']!{ КУРСІ! щханіЗil­ 'Г(}рів. Та, ДИВИСЬ, не. підве­

АКТИВНІ ПОМІЧНИКИ

ди! Важко

санівський»

.10

Трудівники

навіть

пере;ши

ту

!ІН

радість, з якою їхала на пер­

Та

н,}н І і

в

радгоспі

Спочатку

«Авангард».

ДОПО~lагала

сестрі

ла

ч,в,

lІі~lИ вечора \ІІІ, І,О.ІН ЧИ І' Н' /11 ' -

бо

)Іа 'стала

IIi.JHi-

чина на по{)аЧl'нfiі з НКІ\ІИ JlО­

ше ;!,оїла І\орі& на фер"і. Ро­ бота, здавалося, до ,\уші і жилося добре. 'Га гуркотіння сракто,рів БУДИJ10 неспокіІІ.

ВТОРЮВd.lа пройденІ'. На ~a.1;-

Ті,lЬКИ

побачить

("чей з нього

Tpal\Тopa, зводить,

1\0-

стихне мотор. Н якась надзвичайна сила нула її в 'поле, туди, де

його

ки

не не

зовсі~l

потужний

І\ОЧУТЬ

потужні

і б и тяг­ гур­

машини,

де

к(}лl}ситься

жито,

де

зеленіє

буйнотрав' я.

'Тошу

й

зверну­

l1ася

взимку

до

директора

Владислава Мик,олайовича Суржавського з проханням на­ пра'вити

її

на

курси

ЩО ж, Насте,

-

механі-

нам tIютрібні,

ска­

-

Оlі.1ИВ(),

без

pOh. не

BJll'B-

ПЮIИ,lОI\.

дівчина

Ді'ВЧИНіі

ТОРИСТ"'ОIО Н,"стя Макаренк'о. Н".

нено

KPORYE: нею. Нині у КЮІ-

Та й за цей RО'РОТКИЙ час ЗУ-

СОМОЛЮІ Насті Макаренко ві;\-

"ім зареl\О~lендувати себе Яl\-

'повідальна

робота. ТраКТОРО\l

Т-16 вона підвозить

liоре-

нистого лану тобі, доню!

Бентежним карБОI" лягли НI1

ними.

За

попереду

комсомольсько-

1.

місяців

,колектив

фер-

Завдання двох ро­

яка

за

року

кожноі

Гвер­

l\lіСЯЦіЕ

одержала

qJуражної

коро-

ви ПО 3500 кілограмів молока,завдання. значно

перевиконав-

ши

ДО'бре

попрацювали

жнивах цього

Завоювала автори-

на

року комсо-

МОЛЬСЬКО-МОЛО~іЖНі

екіпажі

тет і шану .1ЮДСЬКУ. Ії оира-

номбайнерів

ДЛЯ тварин. Рано-вранці починається її трудовий день і

но дe.тн~гaTO\1 ,на ХХІУ конфеРl'нцію міської I\Юlсюrольrь-

ВОНИ викону,ваJJИ по півтори-дві норми щодня.

І\ОЇ органі:mції.

мадськ! доруче

пізніше інших

ни-

найкраще.

НадіЯ

десять

КОР)ІІІ

Та

ва врожаюJИ ВИДЗВОНlоnaла,!\

праця

НіІ фер)rах худО<ба бу.'ІіІ ситою.

Ві'лике

.1

_\!снше POI\Y І1рацює ТР<lК-

. .

стан.

се-

(}ор:ша І1Р<lВИЛЬНУ

стежину в ЖИТТІ І тепер впев-

пра,цювати еумліIlIІО,

віддані їй до кінця. Бери на­

м;ж

десяти

ВІД

ше,

правлення і їдь у сусіДН6

змагання

доя­

соц:ашстич­

П.дсумками

нинішнього

3іРl\а, що на ЖИТО\lирщині. Тю! живе її )lати 3 ТРЬО\lа ченшюlИ дітьми-школяра\ІИ. Вона ,радо зустріJlа Настю, благословивши:

щоб

НО~ІСО~ІОЛЬСЬ­

КО.lентиви

шинного доїння

приїжджає

справу,

460:3

тонни

радгоспу нині

два

Шириться

ДЮК,

зав доброзичли,во.- Тим біль­ свою

:ги:г

hiB п'ятир:чки комсомольці виконали до вО-РіЧЧЯ Вели­ кого Жовтня. Лідером удар­ ної вахти стала маистер ма­

серце неньчині слова. Як щирі зичення, ЯІ\ ,настанова -

за.кохані в

і

фермах

'Іи _Ч

О,ll'РЖI1Л,l

І 1\0110СИСТОГ{),

hO;UCO-

lJнесли

'lОлодіжний

посвї,lчення. З НЮl їци.l<t до­ ДОЩ' В рідне село Червона

-

Р1Д­

1JС.lI1JШИ

ФРУnТі'в,

84'( -

:І!олона

}.U-МОЛОДіЖНі

лися.

Навесні

це

трудяться

Дехто з курсантів заз,"\РИВ. ЇЇ знання\!. А вчиТ'<'.lі псрекон­ .1ИВО твеРДИ.1И: і'іути Нас гі траr;торисТl\ОЮ. І IJ(' ПО\III.1И-

механі­

за'J\Oрів. затори

нено,

у

На

;(ів-

І;ах ві~пов:да .'Іа першою,

юв;лею

~!'я­ са, що значно більше П,lану.

cxe~lII,

Каті доглядати телят, тоді са­ те.1ЯТНИцею.

чесп,

~IO:lnЦ.. llРIІ іх аnТlllШіН до­ llO~lиз і х.l.60РОО!! господар­ с І ва Нllро6и:!И .в ДPYI'O~IY ро­ ц: деОіТоі п · нтир.'liШ :2t145 10НН зернових, (:)(08 ово­

--

да.т;і .! I1 Р;,

на

Ш.:Ш,l

конспекти,

вкрива.'І1І

НllроGшщтв),

деРА\ан і сілы:)-­ 1 продукці і,

ьаты,вщшІІІ..

JIOJ

шлях ДО МЕТИ ваПІ

сuц .ал, етичні НО

lіРuДЮКУ

«Ру­

!J!!кона­

nOfOClltJ,.japCbno

хлі60р(}бів-викладачів,

писала

П\;(!ШЩСll!

."UlJOH}і.\аI 1Ні!

ше заняГТ'я Настя Маl\ареНI;О . На уро'ках нюшгалася вловити кожне C.1JOBO досвідчених

радгоспу

успішно

вврчері вона

на

тракторний

нелегка

приносить

Г

щодеННіІ

,

НІ

радість,

та

Петра

Онищенка.

НОМ~ОМОЛЬЦі

мають гро-

ння

тю їх виконують.

. ПОЛЯКОВА .

На знімну:

задоволення.

Няка

ГРИГОРіЯ Чер-

і

З

чес-

Т. СОЛОВЕИ,

член ВЛНСМ

секретар КОмсомольської

трактористна Н. Макаренко.

організації радгоспу.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ill!OO@J~OO ~ ~~~1ГOO е

6,5

ВЛКСМ, складу

тисячі

міської

ро

Д01ЮГО

комсомоль­

то

рах

сту:пають

вjpяють

'\юг.и,

ІЮРДОИ їздило дівчат

75

району.

райОНі побувало

чверт!. з

молодІжних

лу

покО'ління.

секретарів

ЯRості тут ви­

Rласних

ДіЯЛЬНіСТЬ

залучають

постів

УЧRi,в

ГУРТІКах.

:взаємодопо­

до

'роботи

Практично

в

кожен

во

'КО:vIсомоль.Ц'Ї'в «добре»

за'гальне

і

закі'нчили

її

«ВtiДMiHHO».

піднесення

,ооієї

комсо­

ШlКол.и

,вІв

Н:нигу

тр,УДОВИХ

справ.

класних RОМСОМОЛЬСЬКИХ Орі'ан.ізацій стали пере.моЖlЦЯ,МИ цьdго з,матання і за,воювали по.чесне право підписати ра­ порт ш:кіЛЬНОЇ організацl.ї м,lсь1(,КОМУ

у

юнакІв та

комсомолу.

у місті та

Багато

'корисних

справ

об'єднаНllЯ старшоклatCНИКі: В.

20

зару­

'На

раХУlIКУ

420

учн.іlВ

взяли aкrИВlн,у участь в п'ятій 'ЕБерті, яка проходила ПtiД ~еlВіЗОМ «Моя праця ВЛИ'Вa€ТЬСЯ В працю моєї респуБJ1ЇКЮ).

3

лодІ.

інЩіативи

комітету ,комсомолу Rожен

спlльчанин 'відпрацював не менш

Субота,

ор­

8

ком­

біжннх країн, в тому числі одна в рамках зустрічі радянсько-американської мо­

о

звіти

оцінками На

груп за

делегацІй

старшого

мольської роботи ,ПОЗИТIliВНО вплинуло зма'г,ання класних організацій по гід­ ні'й зустріч! ,славного ювілею Країни Рад П1ід девізом «60-Річчю Жовтня 6.0 ударних ТИJfQНЬв». НОМітет комсомо­

СРСР і 3а звіт­

понад

од-

Г лиБОJ\И:vIИ та мl.ЦІними знаннями пере­ ,КОНЛИlВО засвІдчують підсумки першої

розширює з молоддю

активІстів.

висловили

комсомолець є ГYPTHt1tвцeM. Про "ефек­ тивніСТь роботи по ОВОЛО!ЦіННЮ ІУЧНЯМИ

Броварського

складі туристських

спра'Ви

преДlметних

ний період в міжиародні та­

сомольських

ШКОЛИ

26

листопада

1977

року

і

БдячноСті

1

.вересня

СЛaJВУ

На

ганізацій, окреl\fИ,Х J\ОМСОIМО'ЛЬці'В лро ставлення до навчання . Активісти пере­

29()И

навчання,

'КОМСОМОЛblЦ<і

-

«Я

Союзу».

ефеRТИ!В'Ні засоби під!Вищення ЗНaJНЬ. ОДНіЄЮ З ділоlВИХ форм

бори, в подороmі по мІстах Радянського Союзу направ­ лено більше 120 молоднх передовиків виробющтва, відмінникІв

збори

гордості

сіли учні за парти нової школи, де СТіво'рені всі умови для ,усruішного аав­

збо­

За,кО'ну нашої J\раїни

РадЯНСblКОГО

-чуттям

гро­

свя­ поло­

питання KOtМiTeT J\О,МСОМОЛУ тримає П!Д неослабним ,ко'нтрол.ем, використовуючи

чоловік.

браТНіх республік зарубіЖНИХ країи.

OcHOBHoro

молоді

Ілліча,

Най,почесніший обов'нзок !Комсомоль­ ЦЯ б,ути зразком у на'ВЧallНі. Це

rOHiB старшохласникlв, в них учаСНИКіВ - 1500; 30 та­ борів праці і відпочlПШУ,

постійно зв'язки

учнівсыкїї заповІти

10 годин на будівництв! ШКОЛИ. щО в певній Мірі дало можли'вість с,воєчас­ ІНО здати об'єкт 'в ек'сплуатацію. З по­

чання. Адже j 'ВОНИ В'несли Clвій скром­ ний вклад в цю важлИ1ВУ справу. Посильну допомогу надали члени ви­ РОБІШЧОї бригади ТРYlД1івникам мі,сцево­ го радгоспу. Сил,ами учаснИtНі,в та60PlУ праці і IвіДПОЧИIНКУ «р.омашка» було ,1ібрано сіно з площІ 180 гекта,рі,в. На

тру­

в'ідпо­

й\1Н діл,ами.

1977 році в районі 76 трудових за­

Молодь

J\УЛЬТУРНОГО

І ЦЮ в'ірніСть ІВОНИ ДОВ<J:ЦЯТЬ конкре'l1НИ­

працювало

е

організацій

успішностІ,

комсо.мольські

жу,ва,чами

у

варщиин.

району цружнІ

ВЛКСМ.

1І0.стаЙн'Є схвалеНJНЯ нової l\ОНСТИТУЩі!, запевнили, що. будуть гjднИtми продов­

роки на

участь

ГОТОІвност,і

IМащянин

міськкому комсомолу було направлено 53 найкращих представників МОЛОДі Бро­

У ЯRИХ брало

'виховаlННЯ,

ження

ударНі будови п'ятиріЧКн за комсомольськими путівками

е В

К()МСОМОЛЬСЬ,І;{ИХ

ВИК()Інувати

стали

ного суспільства.

1975-1977

членів

чинк,у Учні<в. Сво~рідн.им ОГЛЯДОІМ пере­ !Ві,рии

комсомол прийнято 391 ~ молодих ТlЮрців комуністич­

е За

класних

леребу,вають ilIитання

процентів

поповнилнся:

177

рядах

у центрі уваги комітету комсомолу, бю­

ської організації, це юна­ ки і ~івчата віком до 23 ро­ ків. е 3а період, що минув з часу проведення ХХІІІ місь­ кої комсомольської конфе­ реІЩ.lї, первинні організації значно

робо-

БУХіВСЬК()ІЇ середньої школи, яка на,рахо­ .вує 'в СІЮЇХ

ч лен і в

68

або

І,НАВО і змістОІВНО проводить

.. ту КО:vI,СОМОЛЬСЬка органі.зація Тре­

як по

попрацювatв

'під

час

жни,в

член

виробничої БРИlгади Микола Ро,гач, Я'КИЙ удвох 3 бать:ком наlМОЛОТИВ 256,6 тон­ нн добірНОГО зерна. Юні поМічнИКИ зі­

брали

601

тонну ябл~к,

87

тонн овочів

LЇ 5,.5 тонни ягід. СправжнLми помічни­ ка,ми праЦівників ферми ,себе зарекомен­ ду.вали загони юних тваРИНRИК1і,в. Про-

ГорДіС~ю кOЖtно,го учня

наЛlстами. СЛІД !Відзначити

ШКІЛЬНОЇ КОМСОМОЛІЇ тяго'м

нинішнього

року

члена,ми

ШRіль­

ного' трудоб"єднання 'винонано різних робіт на загальну су,му 13,5 тисячі кар­ БОіВанців.

При активній ДОПО:vIозі педа'ГО'ГіЧНОГО КОЛ'Є1І<ТИJву ,комітет КОМСО1\l0Л~ здійснює роботу по пі:Цlвищенню ідеЙНО-uIOЛіТИЧ­ ,ного РlВНЯ учнів , вихованню їх на ре­ ВОЛЮЦіЙНИХ, бойових і трудових тради­ Цdях радянсьного. народу. З числа кра­

діЯЛЬНіСТЬ

ради лені,нської німrнати, яка за під­ сумками реоп,ублі~ансЬІКОГО огляду ро­

б~ти ленІНСМШХ Іамнат

за!ЙнЯла друге

МIСЦlе.

Наl!10ле'гливу і цікаву роботу проою­

дить клуб « IПOlШУК», ЯННіЙ очолює в>чи­ тель.ка і,стор.ії В . П . Нрасовська Тісна

дружба зв'я'зує наш кл,уб з 'bet-еранаIМИ

зв гва,рді'Йського бомбаРДУівального а!ВІіа­

ЛОЛ~У. школи

травня 1977 POtКy до нашої завітали ДОРО'Гі гості КОЛИШНі

9

фронтовики

ТУРБОТИ

нашОI ШJ\О­

ли Є леЮнська !(і~шата і музей бойової сл,ав.и, в створенні ЯІКИХ багато з.усиль Д?!<лали КОМСОМОЛЬЦі. Ці святj релік­ ,В'В , Які І\Ш Зібрали, допомагають ,вихо­ BYBaT~ юнак.іВI і дівчат В дуСі ,Вірності И?МУЮСТИЧІНИМ ,ідеалам, глибо.кої любо­ ~a до Hapo~y, до БаТЬКhВЩИНИ, ростити ІХ ~ПРaJВіЖНl'МИ. патріотами й інте.рнаціо­

Ф.

Г.

Першу:ковий,

Є.

Я.

Ну,ракін, В. А. Гала:кТіОНОВ, В. Є. Єфі­

~юв,

[

як,і

розпOtвіли

МLYжнІсть

чили чер.воним ,сув'Єнір.

Хвилюючою лишиться

учня,м

захисників

на

слідопитам

пам'ятною

Івсе

ДО'ПИТ:ів зустріч

про

героїзм

Віт'ЧИ'Зни і вру­

життя

пам'ятtНий

подією

для

з учасн\:!ком

групи

за­ слі­

Великої

Жовтневої соціалістичної революції В. П. Сінозерським, яка відбулась ми­ нLYЛОГО

Лlта

в

ЛеНінграді на· крейс,ерl

«Atвpopa». Матеріали ц.ієї зустрічі ши­

роко

вИtкористовувались в

період підго­

товки і СВЯТRУВaJННЯ ва-річчя Жовтня.

Безпере,чно, неможливо перераху,'ВаТlі Босі корисні і добрі діла ш.кілЬІНОЇ ком­ сомолії. Вона бере активну участь в житт~ ШКОЛИ, виступає застріЛЬНИIКОМ й організатором цікавих починань_ Хо­ четься згадати ще про O~HY добр:у тра­ дицію колективне шефсТіІ!О ;кО,МСО­

-

мольських

груп

над

піонеРСЬ1ШМИ

заrо­

нами. НомсомольЦі допомагають юним лен.інця..'І'І Rрокувати маршем «й:цемо дорогою Ле,ніна, дорогою Жовтня». Нра­ щими вожати,ми себе показали Олена

групи ПОJ]1іТінфор.маТОРіВ і лекторі,в, ЯlКі в ДОХіідлИ'вtй формі розкривають зна­ чення і зміст важливих іСТОРИЧНИХ до­

Гребельник, HilIНa Н:овбас.инська, Валя Сом, Надя Цахло та іНШі. Нині номсOtМольЦ,j школи готуються відзначити важливу подІЮ в житті Ле­

НУМЄlНті,в, виховують Ів учнів політичну с.вlдо.мість . Всі ,стаРШОRласнИ1Ш є ак­ тивними учасни,нами Всесоюзного Ле­ HiHCHJ:<OfO заліку «Рішення XXV з'їзду НПРС :В життяІ».

Л. КОВБАСА, секретар комітету комсомолу Тре­ буХівської середньої школи.

щих

КО,МСОМОЛЬЦіIВ

НОВЕ

ЖИТТЯ

в

школ,і

створено

нінсыгоo ВЛ~СМ.

комсомолу

о

-

з стор.

ХVИІ

з'їзд


ВШ"'І .

НЕДІЛЯ . 27 ЛИСТОПЛДА 9.00 HOBIIH~POГPAMA ЦТ 9.10 1\. т. Гімнастика для дітей .

.

k..

~ .)и

(.

Радянському

задач І.

К. т . Вперше на телеекрані філь. МИ'вистави Державного Цент· рального театру ляльок під ке· руванням народного артиста

(,І'СР

С. В. Образцова

"~-Іноземсць>

та

.Петруш,

.МістеР·ТВіс·

тер_ .

12.30 ІЗ.ЗU

14.00 16.25 16.55

К.

т. • Сільська година>. т. Е. ГрІг. Соната ом

1\.

скрипки

;1 ~ll С Т ОВИ Е

Тут, у ленінськLU "і.4tflаті, часто

відбуваються

зустрічі з ветерана.4lИ Великої Вітчизняної війни

У гуртожит"у тресту « БровПРUС.іЛЬ(іуiJ» ство· рені всі умови iJля К!lльтур"ого L • З.4tlстов~ого

18.00 18.15

і праці, проводяться вечори віiJnОЧIІНКУ, читаються лекції.

відпочинку. До послуг молодих будLвельникlВ є простора ленінська кімната. Вона . офор.млена з хороишм художнім смако.М. На. cТl.Hax - бар~

Нещодавно КО.4lсомольські активісти ради гур· тожитку організували черговuй вечір відnО11UНКУ.

18.40 19.40

хопленням слухали виступи самодіяльного ест.

21.00

На ньому було багато молоді. Усі з великим за-

висті стенди і плакати, численю дІаграми, . ЯКІ

розповідають про ycni~He втілення. в жит. тя ІСТ?': ричних рішень ХХV з Ізду /(О.4IУfll~тиЧНОI парти, про грандіозні vеретворення, що. вl~.булися у на· шій країні за БО років РадЯНСЬКОI влади, про

К.

т.

великі права і обов'язкtl, які гарантує трудЯtцим

Текст і фото М. ОлексеНR8.

~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• M • •••••••••

11 0;1. н 111"\ ~ щоосеНl ,в

Броварах

іПРОВОДИТЬСЯ пробіг «ПаМ'я~і чекіСТІів»

довжиною

шнн

старту

зи.\t'я. Очолює rPY[Jy бігу· нів М . Шацило. За НИІМ В. Залізня!; та А. Максимо·

виши.ку.валися

подвигу

ських чекістів. Старт! б-й кілометр диста,НJЦії. l<aли'Нівна. Пам ' ятник чекі ­ стам, захисникам Ииєва

Дипломом медаллю

першого

та

призом

нагород­

очолив

ГОЛОВНlіЙ групі також бррвар­ чани А. Максимови'Ч, А. Сергіє,н,ко, М. Шацило, ру-

та третє МіСЦЯ посіли В. За· лізНlЯК та А. Ма.КСИМОВИЧ. Учасни.ки пробі,гу. що досяг­ ли Фін.іщу, отри;\!али грамо-

року.

1941

В. Нонончу.к

ПробіГ

з Рожівки .

~.

зма'f'ання

на

рево.nюцIЕоЮ>.

му 10 Програма

т.

К.

т.

країні>

18.15 19.00

іно­

свою роботу ступила

Асамблея

сесія до

якої

13.35 14.20 15.45 17.55

лижо·ролерах.

ЗГУРСЬКИИ .

в

Нью-Иорку,

обговорення

про становище Сході. Питання років

фігурує

при­

питанн'я

на Близькому це вже багато

на

порядку

денно ·

),ІУ ООН, однак розв'язання його зриває Ізраїль, який відмовляє­ ться припинити свою експансіо· ністську політику. Цього разу величезна більшість промовців, що взяли СЛОВО в· ході дискусії, тики

та

спрямувала

насамперед

Єгипту А.

бив

на

вогонь

проти

Садата,

початку цього

кри·

президен,

який

ЗрО ·

тижня

па­

ломництво в 6русалим і зуст­ рівся там з вищими ізраїльськи­ ми керівниками. Делегат Сірії на­ звав ініціативу Садата зрадою спільної справи арабів. Представ­ ник Иорданії підкреслив, що сс­ паратні можуть

угоди

з

привести

врегулювання Сходу.

агресором до

нс

справжнього

проблем

Близького

ного Єгиптом у бік Ізраїлю, бу­ ли Сполучені Штати Америки . Розглядаючи Тель-Авів як свою головну опору на Близькому СХО· ді, вони водночас скористалися фактом,

сі

. Є гипет 1

І

..

перебувають

ОДИН

З

одним ,

у

Це

що

після

Насера 1111 чолі єгипетської

смерті

дер·

співробітництво

вступив держави,

у

змову

яка

з

і ~i·

претендує

на землі всіх своїх сусідів, у то· му числі й на єгипетські.

!

війни

19.00

солдатам,

виведення

усіх загарбаних

країн .

Виступаючи . з пром.овою в

) І зра1ЛЮ, (парламенТІ

кнесеті

ВІ

мель:

го

•.

і СанД' Вистава Сумського музично­

гал ь ною

країн, які

військ з окупованих

територій.

Однак

прем'єр-

ЧІІ

Л ітературна

Властивості

ними

військ

чужих

З

зе-

арабськовключаючи

влаСІіо'l'

и·

і

незалежно·!

(включаю.

Ізра-л)

І Ь

на са·

відповів йому демонстративною Вl·Д".... овою. «Президент Садат, сказав він, - зокрема знає (і він знав це від нас до тог"о, як при·

мостіііний розвиток та безпеку. Під час поїздки міністра за· С С кордонних справ Р Р А. А. Гро· мико на сесію Генеральної Асам·

зиція відрізняється від його пози-

ковано

І'хав в Єрусалим), що наша П,О· блеї ООН 2 жовтня було опублі-

ції щодо

кордонів навколо нас,

сідамИ»

лідер перебував в

радянсько· американську

заяву щодо Близького Сходу . НІ· И·

У той час як єгипетський

Радянськии·

вперше

Ізраїлі, амери·

Союз

спільно

досягнення

..1

США

висловилися

такого

В

всеосяжного

країни свіїI шостий флот. А коли Садат повернувся в Каїр, війсь-

всі заінтересовані сторони і всі riитан.ня (СРСР, ЯІ< відомо, до-

кові

J,сржувався такої позиції і рані-

кораблі

США

приводу

наблизились

Єгипту. «Наше писала з цього

америкаНСЬ1<а

таймс»,

що

ше) . Відповідно до того ж доку· мента США вперше погодилися

гаЗета

з тим, що одннм З ключових ПИ·

вирішило тань прав не дозво·

лить зірвати ~Іісію єгипетського президента» . КО\1ентуючи той же . факт, газета «Арбааташар Ок-

є забезпечення законних палестинського Ііароду .

,Найкращим форумом для розв язаНIlЯ близькосхідної пробле~ІИ, за переконання", СРСР, є

тобр», яка ВИХОJ,ИТЬ в Адені, кон· Женевська

мирна

конференція,

статувала: «Це ще раз неспрос · яка.• ..могда б уж . ' е в наЙближчому

товно

доводить, що дії С адат а

грають на руку

імперіа"ізмові,

дають

американському

повністю

плаНЮI

маиоутньому ВІДновити свою ро·

боту, розпочату кілька років то-

му і перервану на

_врегулювання І час.

близькосхідної кризи

СI' ОН1'СТI'в'

.

відпові-

в інтересах

невнзначений

А. КРАСИКОВ,

18.30 111.55 19.40

_ _

COBeT~B народнЬІХ депутатов Киевско/l области .

_

_ азета BblXOAИJ на украииском ЯЗЬІке.

І

НАША АДРЕСА:

255020

м

вул

.

БРОВАРИ.

Київська.

154.

оперета>.

К.

т.

Ф.

Рабле.

на

«Гаргантюа

l.антагрюеJtь •.

ІсторІі».

к.

т.

О.

Бородін.

Квартет

.N't 2.

К . т. Змагаються трудящі Іркут,

ської областІ. К.

В.

т.

Вперше

Чериих.

на

телеекранІ.

«Справа

ного театру Ім.

О.

Боброва •. драматич-

lІ.ольцова.

(21 .00 Програма «Час» . 22.40 1\. т. Співає народна артистка РРФСР О. БардІна. По закінченні - ИОВИНИ. ПРОГРАМАфl'nЬМ УТ «Тридця· 10.00 Документальний тирІчнІ •. 11 .00 К. Т. Новнии. 11'4.150 кшамерний концерт. 11 кl,nьниli екран. 10 кл. Фізика. «ФізичнІ

12.10

основи

радІолокацІї>. к. т. «Шд

радlозв'язку' і

прапором

Жовтня,..

З вІтуют .. трудящі Кlровоградс .... ої

областІ.

17.15 Для дІтей. концерт (Ризьке те· 17.30 ~е;:;:I~~~)·життя>. 18.00 Грає оркестр народних інстру­ ментІв Украінського І

радІо.

18.30 «ПоезІя..

Свої

"ВІсті,..

телебачення

вІрші

«Майстри

ПРОГРАМА

мистецтв )'кра-

НА ОБЛАСТЬ

9.10, 11.10, 13.00 1\. т.

(М.).

«ВинахІдник».

9.40 К. т. 4 кл. ІсторІя. «ПершІ росІй. ські революцІонери>. (М.). 10.10, ІЗ.ОО К. т. АнглІйська мова. (М.).

IM\~~~~ ~иJ~.7 (~:).300'nОГIЯ. «Роз-

12.101\. т. Студентам·заочникам. Істо· рlя КПРС. «ПартІІІ БІльшовикІв у

роки

свІтової

І

курс .

та

числа

лІнІЙ·

Властивості

і

травматизм».

Бе·

сіда. К. г. Вечlр"я казка. (М.). «Служу Радянському Союзу!'. (М . ).

Художній фільм сщорс>. (М.). IнформацlАниli випуск «День за

ВІВТОРОК, 29 ЛИСТОПАДА ПРОГРАМА ЦТ 9.10 К. т . ГІмнастика. 9.30 ХудожнІй телефільм "Народже­ на революцІєю». ФІльм 10 -

10.55 14.30

15.30 15.50 16.35 17.00

«Остання

зустріч

К. т.

«КлуІі

К.

«ТВІІ! труд

т.

•.

кіНоподорожей>:

-

твоя

висота

•.

Документальні фІльми «ЖІнка з колгоспу «комунІзм>, «Морські оФіцери., «CKY'nbnTOp Василь ЬородаЙ». К. Т. «Рідна

природа».

ТворчІсть Б. По.nевого. К. Т. Концерт иародної музики. К. т .• ",ело ; діла і проб.nеми •. І і.3О К. Т. .t-онцевороТ>. (ЛенІнград) . Новини.

18.45 ~.a·T. «Зустріч з доктором ком» . Передача 1.

19.15

К.

т.

Спо·

IІрограма телебачення

ціаліСТИЧНОі публіки

Со·

Федеративної

Юrославіl,

Рес·

присвячена

наЦІональному свяtу - Дню рес­ публіКИ. I1рограма .Часо. 21.~0 К. Т. Чемпіонат СРСР з хокею ; «Крила Рад» «(.партак-. 3 пе·

21.00

22.05

К.

т.

дання нІ

10.00 11.00 11.15

.

ріод.

-

М.

Ульянов

В.

Шукшина.

читаЕ, ОПОВІ' По заКlнчен ,

новини .

ПРОГРАМА УТ Фільм·балет «Лускунчик>. К. т. Новини.

Документальний

телефільм

«Ось

ська

16.55 17.30 18.00

література

«Вершники>.

«РубежІ

10-ї

ра

•.

Сьогодні

-

коицерт.

• свято

наЦІональне

СоцlаліСТJLЧНОЇ ФедераТИВНОI

люба

К.

У

КИЄВ'

Інформаційна

«Вісті>.

т.

Міжнародиа

«Глобус»

Рес·

День рес· Ген~рального

Алексича.

т.

К.

-

Югославі і Виступ

консула СФРЮ

20.45 21 .00 21.30 22.45

кои·

Телефільм «СтариА І озеро>.

публІки пуОЛIКИ.

19.00

Яновський .

теllнерниli термінал в ІЛЛІчІвську . «Тел.вlзlliна -школа механlзато'

18.ЗО Малеиький

18.45

«ІО .

п·ятирlчки»..

Славо­

програма

кінопрограма

..

«На добранІч, дітн!'. ПрогР.ама «Час>: (М . ) . К.

т.

«Новини

.

КІноекрана>.

Тележурнал «Старт>. По заКlН' ченні к . Т. Новиии . ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 9.10, 11 .10 К. т. Учням ІІТУ . ~ курс. Загальна біОЛОГІЯ. .СелеКЦIЯ рос,nин».

9.40 1(.

т.

8

.

(М.).

КЛ.

Uснови

Радянсько І

державн і права. «Політичні пра­ ва і свободи радЯНСЬКI1Х грома· дян». (М.). 10.10, 13.00 к. т. Французька мова.

К.

т.

кл.

7

ГеографІя .

«Природні багатства морІв СРСР

12.10

та

їх

дос.nідження».

(м.).

К. т. Студентам·заочникам. ФІло­

софія. рlІ

«ОсновнІ

закони

матеріалІстичної

і

катего·

Діалектнки

•.

(М.).

К. т. «Шахова школа> . (М . ). 14 .ОО К. т. "наш сад» . (М.) . 14.ЗО К. т. 5-7 кл . «Чи знаєш ти за· КОН?' . «Моє, твоє, наше- . (М.).

13.20

15.00

К. т. Для тих, хто вступає до вузІв. ФІзика. «Закон всесвІтнього тяжІння..

(М.) . «ХлІбороб КиТвщини,. 17.IО Фlльм,концерт «ШвгодинИ

16.40

17.55

19.00 19.20 19.60 20.15 20.30

сичноУ

музики

К.

т. Фільм-концерт «Від серця серця.. (М.). К. т. «Об·єктнв>. (М.). К. т. П. Чайковський. концерт для вlо,nонче.n1 з оркестром. (М.). К. т . Вечірня казка. (М .. )

11.0

Теленарис

«Три

21 .ЗО БагатосеріАний

22.40

кла·

•.

Екран студента·заочника. І курс . ІсторІя КПРС. «ПартІя бlльшо· виків иатхненник І оргаиlзатор перемоги Ве,nикої Жовтневої со· цlа.nlстнчноJ революціУ» .

капlтаии>.

(М . ).

художнІй

Te~e·

фІльм «Моя доля •. І серІя. (М.). ІнформацІйний

випуск

«День

за

днем>.

читають

Тни - ювl.nею Жовтня •. І\онцерт. 20.45 добраніч, дітиІ.. 21.00 «На Програма «Час». (М.). 21.30 К. т. ХудожнІй фІльм «Здрастуйте, доктор>. По закlнчениl новини.

Щепкіttа.

Кіножурнал.

Б. Степанюк І В. Коротич. 19.00 К . т. ІнформацІйна програма 19.ЗО К. т.

вектори

«Алкuголізм

10.40 11.40

К. т. «Наш сад> .

сонце».

Імені

ного перетворення . власних векторів».

21.30 23.20

19.45

•.

Вистава Воронезького

-~--~'--------~------~-~-,~,~-------~-~----«НОВА Я ЖИЗНЬ,. - орган Броварского горкома Коммунистической партии УкраинЬІ городского и раl!онного .

«Запрошує

17.30 К. т. Концерт дитячого хору. 18.00 Новини. 18.16 К. т. «У кожному малюнку

оглядач ТАРС.

".

рядів>.

т.

ня зустріч>.

за

канці підтягнули до берегів цієї врегулювання, яке б охоплювало

до узбережжя КО~lандування, -

рІвномірно-зБІЖ'

9.10 К. т. Гімнастика. 9.30 Художиlli телефільм «Народжена революЦІЄЮ' . Фільм 9 «остан·

II.UU

20.15 20.:\0

2

к. т. «СторІнки

безумовне

19.55 2U.05

К. т. Концерт. Екраи студента-заочннка. курс. Вища математика . «Рівномірна. збіжнІсть фуикціоиа,nьного ря·

16.30

алестини,

1,

передача.

містить

позиція по

вимоги .

зрозум 'ло

щеп­

проблемі

держав цього району

:'lіністр Ізраїлю М. Бегін тут же,

ім.

ПОНЕДІЛОК, 28 ЛИСТОПАДА ПРОГРАМА ЦТ 9.00 Новинн.

вимагають виведення держави ; забезпечення права всіх

ізраїльських НІІМІІ

створення

театру

кlиа. В перервІ иовиии . ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ К. т. Екран молодих . • Господарі землі». «Житrя І творчІсть М. Некрасо.

К.

театру

11 .40 ~О:іЛ~~'nИО:' екран. 10 K'n. україн·

«На добраніч , дІти!. Програма «Час (М.). К. т. Г. Хугаєв. «Андро

К. т. • Очевидне неймовірне •. ДокументальнІ фільмн.

.

ЙОГО право на самовизначення

арабських

Вншеслав·

11.10 14.30 15.45

поважання ,прав

народу

Л.

народ.lВ

законних

.

ізр'!їльських

нГІ

на словах солідаризувався із ЗІІ· 'єю позищ

основні

.nюби,

УСІХ

.

ІНтереСІВ

близькосхідній

рідніli

.Сільські обрії>. К. т. Концерт за участю маli· стрів мистецтв та ХУДОЖllіх ко­ лективів Диlпропетровщини. К. т. «У свІті рослни-. К. т. Інформаційна програма «ВІсті •• К. т. «Знайомство зблнзька>. Народниli артист УРСР М. Гринь­

21.30

Близькому

врахуванні

.

та

арабських

проти

на

ЦЬОГО району. Наша

не перешкоди·

ізраїльським

воювали

ПРОJ,е:-юнструвати,

дерами

прав

м'ятника

які

західної орієнтації, і постаралися здобути з цього факту макси­ мальну вигоду. Садат широко відкрив двері своєї країни для іноземного, і насамперед амери· канського, капіталу, згорнув, на· скільки це було можливо, єгипет­ тепер

строгому

.

три

«Нью-Иорк

ось

стані

до

ЛО Садату покласти вінок до па-

жави опинився діяч відверто про­

сько - радянське

юридично

зраlЛЬ

небезпеки

'По

ський.

ва..

ІСандро', музнчно·дра­

1~ . 15 К. Т. Концерт з творів И. Штра·

«Знай •

.Сlм'я" К. т. «ПоеЗія'.

РО',

(М.).

«Андр"

студента-заочника .

«8ласні

18.00

2О.15 К. т. ВечІрня казка. (М.). 20.ЗО «Київська панорама К. т. Художніli фільм «Анна шиї>. (М.).

Сході на справедливій основі, при

н. l'ж нами і нашими СУ· КОР ""ОНІ'В ...

ЯК тепер стало відомо , справж­ німи ініціаторами жесту, зробле­

тнм

воєнної

НА МІЖНАРОДНі ТЕМИ

за

дітей.

Про·

.Мишко-артист>.

ду.

послідовно Союз ліквідацію вогнища

Радянський ВlІступає

БЕСІДА

Для

Екран

фі,nь,

По закінчен,

Кінопрограм а

.

плаНіметрії. .

Сумського

Нарисна геометрІя . Взаємний перетин поверхонь простих форм . Кінолекція. 8ища математика.

зустрІч •.

«Остання «Час •.

драlliатичиого

ці до учаСТі у зматаннях бу­ дуть запрошеНі ЛИЖНИ'І<И на

ООН,

продовжує

«Народже.

Прем'єра

ко,

20.45 21.00 21.30

БЛИЗЬКОСХІДНИЙ ВУЗОЛ Генеральна

кlиоподорожеЙ>.

телефl,nьм

бережи>.

них

чергова

«Клуб

Художній

К.

16.20 17.05

кості. За рішенням оргаlНіза­ Ц"1йного комітету у 1978 ро·

А.

т.

12. 15

19.30 кіЛЬКОСТ1і

К.

11.45

14.35 15.20

гороДніх учасни~j,в лробі.гу Сlllідчить про зростаючу по­ пулярнjсть його і дає ПіД­ стаіВИ сподіватися на дальше роошнрен.ня географії учас· .ників та збільшеНRЯ іх кіль­

ступе,ня,

ЖУЄТЬСЯ тренер ДЮСШ при спортивному клубі «Полум'я» М. Шацило . Друге

оргаНізаЦії

Збільшення

30-іі Ki 'lOlM·eTp ДИСТаІЩll . ОКОЛИЦЯ Бровар~. Попереду М. Шацило та В. Заліз няк. ФініШ . Меморіал Сла.ви.

радян­

Від·

завод .

вич.

12 учаСНИJКiJВ забіг,у. Настрі,й у спортсмеНіВ бадьорий, під­ несен,ий: їм належить праііти маршрутом

у

династІя».

Телепрограма «АвтомоБІліст', ІЗ.ЗО Художній телефільм для дітей

СП()lРТКО~1ітетов>і ПрИ Бровар­ ському мІСЬКlВИКО'НКОМі най­ аКТИВНіше ДОПО:-.1аJгали спорт­ клуб «Полум'я» та Бровар­ ський pemoht.ho-механlЧНИЙ

17-й кілометр пробіт\у. За­

Бровари. Біля пам'ЯТНИJ<а Мужності .і Героїзму на

'кіЛО:-.1етрів

-Чабанська

12.45

ступає.

з Чернігова .

33,5 ю­

лометра.

На·

радуть, іВто,"а ТРИД·

ЦЯТІ! трьох

санJ.вець П. Соловей, .ки·яни В . ЗаліЗ,ня'к та О. Мележик. Трох({ Вjдстав М . Романенко

Як вже повідомляла наша

га'зета

ти та пам ' ЯТНі жетони. городи

• Пісня·77>.

Прем'єра документального Te.ne. фІльму з циклу «Батькн і дІти>. Новини. Мультфільми. «Казка про царе· вича І трьох лІкарІв>, «Легенда озера Парвана> .

ПРОГРАМА УТ 10.00 К. т. Фільм,концерт «С. коф'єв. Дитяча музика •. ІО.ЗО «Те.nешкола механізатора' . 11.00 «Слава солдатська • .

На фото: співає Алла ПРАВДОЛЮБЕНКО.

нова Радянська /(онституція.

т.

«ЯК

днем>.

2І.ЗО К. т. «Про балет>. нІ иовиНk.

радного ансамблю. Особливо великого успіху досягла його солістка, комсомолка Алла Правда. любенко.

3 для

фортепІано.

К. т. ЧемпІонат СРСР з хокею; ·Динамо> (Москва) ЦСКА. К. т. .Міжнародна панорама».

17 . З5 К.

ДО;~ВІАJЛ

і

з

ХугаЕВ.

матичного

17.35

зу!»

11.00

Росії (М . ).

(М.).

ДЛЯ ТИХ,, хто вступаЕ до Математика. «Р03В язання

ISliстава

Сою.

в

•.

К. Т. аузlв.

~ЬУДНЛЬНИk».

т . • Служу

ІО . ОО К .

15.3.5

реВО.1юція

К. т. ~ 'Jнт{'льські уроки . ВЧИТИ сьогоднІ (М.).

J4.';0

15.00

Друга

(1914 - лютиіі 1~li рр . ». К . т .• Для вас. бать"и'.

14.00

Імперlалlстичноі

Редактор Є. ФЕДИН.

........._

~

:•

і.

.....................

Управлінню внробничо, технічно'І' комплектацll"

і

тресту «Броварнсільбуд» НА ПОСТІПНУ РОБОТУ : • ПОТРІБНІ:.

робітники на центрааьиий:

СRЛQД •

і

Оплата праці Звертаl ИСЯ

М. Бровари,

Тел.

ВІДРЯД. 1.

на

вул

ММ

адресу:

І

Київська

. _................-....... 170.

51-90-64.

18·0·35:

Адміи ' страці

1

Я.

- - - - - - - - - - - - - - . . . .. ------,-----~~- ~ . , - - ТЕЛЕФОНИ', ,.. . редактора - 19·3-82, заступника редактора - 19·4·47; Газе18 B"~OДlI1Ь \ ВІДПОВІДального секретаря

ВіQ.дlЛу сільського госп

ден та мІсцевого радlомо~лення _

19.3. 18; elдд~~:Pc:::M~::~~~/; ма.сової роботи. фотокор~спондента _ 19.4 б7

у

вівторок

середу

П'ятницю і сУботу'.

Обсяг 0.5 формату

··І;;:6і964~в;,;:р-;ь-;а#;;;;;;;К·иї;:;; :~;п;;;;;;:~;а;а~:І~;:и:;;,~;:г;;ф~~~;:;о-;~~;~;;,-:r:.К~~~іМ-#~.:>-3?м~~~I;:;1.54Q

І

#187 1977