Page 1

ПролетарІ всІх краін, єднайтеся!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОТ

Гааета ВВХОАВТ. 8

17

МІСЬКОГО

РАйОННОТ

квіТНJI

РАД

дання, над якими слід працювати, щоб викорінити не­ доліки, які трап.1ЯЮТЬСЯ у веденні деяких галузей на­ господарства.

країни

глибоко

цих проблем.

усВід~)мили

ваЖJІИВість

ви­

Про це СВІДЧИТЬ широко розгор­

нуте соціалістичне змагання

за дострокове

здійснення

п'ятирічних завдань. Чималий вклад у перетворення в жипя народногос­ подарськогu плаиу внесли будівельники міста й D'l-

йону. Першими рапортували про виконання п'ятирі'IНI ініціа тори передз'їздівського соцзмагання механізатори СПМК-509 тресту «Броварисільбуд». А згодом іх послідовники: колективи мостопоїзда ХІ 814, ПМК Укоопспілки, ПМК-5, райШРБУ та інші. Свої ТРУДОl!і перемоги Жовтня.

вони

присвятили

63-м

роковинам

Великоrо

У «Основних напрямах Р01ВИТКУ народного госпо­ дарств<! СРСР на 1976-1980 роки» підкреслено, що «у капіта,1ЬНОМУ будівництві основним завданням є підвищення ефективності капітальних вкладень, забеі­ печення дальшого зростання і якісного ВДОСКОН<1,lення

основних фондів, якнайшвидшого введення в дію і осво­ ення нових виробничих потужностей в усіх галузях Н,-1родного

господарства

... ».

.

Чимало зроблено в цьому напрямку в нашому МІС', І. Так, з початку десятої п'ятирічки освоєно капітальн.IХ вкладень маііже на 39 мільйонів карбованців більше, ніж

у

дев'ятіil.

В

цілому

зросли

обсяги

та.

Однак, як свідчать показники виконання п .панів за десять місяців, стан справ у будівництві вимагає ОО­ .~іпшення організації роботи. Будівельники ще не справляються із поставленими завданнями. Як. завжд~, успіхів добилися ті колективи, ~Ki з року в РІК,. 3 МІ­

Докладаюч!!

на

карбованців зага.1ЬНII~

При

обсяг підрядних робіт виконаний лише на карбованців.

ТИС>l'1І

49.822

господарське

виробни-

зового

ГОСl10"арства

ЦЬОГО

виду

міськвиконкому

закінчити

в

.ш­

спорудження

~

об'€ктів, однак, за попередніми даними, будуть введеш в дію лише три, а інші

-

-

велика

зових

мереж.

якими

ють комуніС'ТИ ВИЦЬКИЙ та Ю.

ПJlану

ва, який

Ставши

на

керу­

ударну

вахту

ХХУ!

на

з'їзду

природного

тру­

виконавську

півріччя

дисципліну.

становили

Великий

1.463

2.454

Серед

будівельників

ЛЮДИНО-ДНІ,

і коефіці€нт плинності

Серед причин невиконання планів -

тивність праці

часто

будівельників,

а

прогули-

кадрів

-

12.f>.

низька ПРОДУ!'­

порушення

господарська­

фінансової дисциплінн та інше. Найнижчий виробіток у ШБУ-50 (66,1 процента), БЗБК (87,8), ПМК-7 (80,5), СПМК-503 (78,8 проц.). Виступаючи на урочистостях В Алма-Аті, товариш Л. І. БреЖНЕВ зазначив: . «Треба, розмірюю'!и можли­ вості

3

бажаНН!lМИ,

максимально

концентрувати

си на головних напрямах. Хай правилом стане:

ресу:>­

буду­

вати швидко, економно і на сучасному технічному ріА­ ні.

А точніше

llня».

Це

Особливо

кажучи,

на

-

програма

дій

це

стосується

тих

рівні'

для

вимог

завтрашньо.о

всіх

будівельникі!3.

організацій,

які

допуск;!­

ють зрив введення l' дію пускових об'єктів. до кінця року залишилось зовсім

мало 'Іасу.

Тому

відстаючим колективам треба зробити все для ТОі О, щоб виправити становище, з честю виконати постав­ лене

завдаННІ!

перед

рина

честь

КПРС. ко­

кожним

колективом

-

своєчасно

здати В експлуатацію пускові об'єкти року. Це буде наАкращим п"дарунком наступному ХХУІ з'їзду КПРС

ВІ" цього залежатиме успіХі справ ::І одинадцятій П'ЯТ!1" рJчцї,

Во­

добивається закріП,lІеної

групи

щодоби

за

Нею

гається

~1IB.

теmlТННЦЯ

,К В. ТАРАСЕННО. Фото В. Деснянського.

зручностrR

xaraKTEOpHa

if{ИТЄ.lіВ

дета.1Ь

длл

розвитку об,lасті.

всіх

J!риклаДО}1

не

є

ТИПОВН\1 ХІМІ­

позначиться

<'здоров'ї» ки

:ІІісто

воно

:llїста.

на

оскіль­

поступово

У;кджає»

все

вод('ьких

цехів.

два кар· планової

птахофаб­

Від

премії, Україської РСР комуніст Любов Пантс­

за·

.1єЙМОНівна

ЮЛО:llет­

Слуценко, яка

РОВОї ширини зе.lена :зо· на. передбачена проектом

працює

рєконструнЦії,

КПРС Петром Володими­ ровичем Касяном. Rони доглядають більше ЗО ти­ сяч куреЙ-нссучок. від яких з почаТІ;У п'ятнріЧ­ ни одержали майже 45 мІльйонів яєць. або на

:Jахистить

тором

надійно

житлtJві

квар­

тали.

З:llіНЮЄться: традицlПний ВИГ,lЯД і старих «B~'­ гі.'1ЬНИХ» ,1И

на

се.1ИЩ

\11ст. \Іісц:

які

._-----_. __

._.

---

вирос­

розрі:знених

поб.1И3У

Правофлангпвою ;'jчкн

ПО

праву

ся опера тор

п' ЯТff­

вва;каєть­

Чсlен

:hПРС

Любов О:токсандрівна Ре­ петунова. С~'мліНlЮ так<)ж трудяться Тетяна Іванів­ на RЛі1.сен!{о. Наталка Пи­ ,lипівна Петричук. Пра­

з

слюсарем опера­

кандидатом

в

член!!

·~,6 мільйона штук БІльше

шахт. (РАТАУ).

рей несучон,

ГІдуч!! наз~'стріЧ ХХУІ з'ї:зду ЮІРС кодеlШIЗ

птахофа6r!!Юі ся

!lонад

завдання.

зо60В'ЯЗ"-З­

п'ятирічне

зав­

дання ВIfРООIiТИ і продати державі -15 мі,lьйонів штук

ЯЄЦh.

місяців нати

:<;Jвдання

193і

до

двох

РОХУ

дня

вико­

відкрнття

форуму КОМ\'ністів У Мо­ \'І;ві,

Попереду в соціалістич· H(JiIU{ змаганнІ птаШНИЦh йд"" лауреат Державної

далІ

«пере-

На

технології

бованці. або на бованці менше собівартості.

ОНОВ.lенни віст І.он6ас!т Доиецьк. Створення ман­

нової.

запраljад'

догляду. зокрема. годіFлі птицІ. Так. вироБНИІІТВО 1ООО штук яєць птахофап­ РИЦі обходиться в 44 кар­

управління газового гос- І

подарства.

завдяки

жЕ'ННЮ

фото:

на­

продукцІї. колектив добивається ЗНЮI,е;шя її собівартості. Цього дося­

гра­

550

колектив

цтво

прибавляє

грамІв при плані

На

виробничого

висо­

в живій вазІ по fЮО-700

3і!

цеіі

штук

період буде мільйони

24

lJilep;J.;aHO яєць,

;каві

ПІ">Дано

део­

мільйона

23,7

штук,

. Нині

в

фабрики

Ijrxax

70,5

утримується

r:уреЙнесучок.

а

пісяч

на

нець.

одr!Надцятої

річки

їх

ППГ(),lів'я

зросте

до однOl'О мільііона, ВІд­ повідно з І(ІіІ.! з61,lЬШИТЬ· ся ВІІр()бmщтво і продаж

державі ЩЮ:1укції птаХів­ ЮlЦтва. ['Інні щодня ;:ro столу

ТРУJ!ЯЩИХ

з

п'!'ахо­

фабрики надхо;щть м[.rlьЙона ШТУК яєць.

етаПl

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИи. ог ЛЯД ТрудіВНИКИ господарств нашого району широко розгорну­ ,1И змаганнл за яннаЙШВНДL1Jе завершення КО:l1ПJ1ексу осінніх ПО,lЬОВIІ:;: робіТ, за гідну зустріч XXVI ;;'Ї:JДУ ленінської партії.

В

райоНl

завершено

збирання

пізніх КУ,]ЬТУР.

У редакцію газети ~ІІозе ЖИТТЮ> надходять повідомлен­ ня

про

Ніх

повне

ПО,lЬОВИХ

І,ИХ

завершення

робіт.

Одне

господарств

ОС!Н­

з

ТЗ­

радго':п

«Красилівський». Тут першим!! в раЙОНі хЛібороби. закіНЧИ:l!!

OP<!~KY груиту на зяб на запла· новаНій 1000-гектарній грощі. Овочівники vспішно Bl-шона.'Н1

,.lOBHC

різної ГОРОДИНИ. НИНі завдання трудівників

ІТі;\жнвлення

озю\Их.

весняного

ЗilТРJПlна :за

Ky.lbTYP них

У\ІОВ

окремих

наявНі

можливості

прискорення ві.1ЬНИМИ

госпо­

використову·

цієї

д,щ

роботи.

темпами

По­

ведеться

осіння оранка в радгоспах ~За­ Г1Лавниjj», і\Іені Мічуріна. (,В()­ :rикодимеРСЬЮіЙ», п:rемзаводі (,Рудня».

Тому й

завданнями

При'1Ина

-

тут

доведеними справилися,

низький коефіцієнт

використання

у

3

не

техніlШ.

господарствах

Ііону БУ,10

нашого

ра­

заГОТОВ,lено піп зя5-

,1еву оранну необхідну кількість з

не

Сі,рі зь

го­

усе

уваги

приді­

---

:тяюп. проведенню цього

важли­

Н'І '

до

вали

в

погано

все НОу­

Та

:lЮНТ

сіння

коли

І за

у

вивезення

підготовка

мальне,

дilрствах

оранці.

визнати

добрив.

р",

і

зяб,1Jєвій можна

сенням

С1рганіЧНIІХ добрнв на поля. техніки

на не

органічних

п'ЯПІріЧНlІЙ план продажу лер· жав і

ся ж

засіву.

вегеТ,ЩІl піЗ:Ііх т\ьогорічннх погr)J­ відповідно познаЧИ,l&-

їх

гаразд,

вого

грунт

Мало

<!грозаходу

в

вне­

радгоспах

i~leHi :Vlічvріна, «ЖерДівсЬКИЙ»,

«3ап:rавнЙй».

Хлібороби господарств райо­ ну брали зобов'язання в завзр­ ша.1ЬНОМУ РОЦі десятої п'ятнрі'l'

ки

вивезти

на

ПО,lЯ

1.150 rH-

сяч ТОНН органі.чиих добрив, внести їх у грунт у середньо:'о!У пс 20 тонн на кожен гeKT~p

Рі.'1сіі.

Добре організовано цю робо­ ту В ордена Жов.тневої Револю­ ції радгоспі «[]:rnСКіВСЬЮIЙ:Ь. яні зобов'язались вивезти на ПО)" .1Я в НИllіШНЬО~1У рощ 52rи­ сячі тонн оргаНіЧf!ИХ добри:! Вони 3 честю ,10ТР!;!:llа.1И С.10ва і понад завдання вже вивезли більше 800 тон!! д<mрив. На кожен гектар рі.:.'Іі заl"ТОRле>іО і внесено в cepPДHЬO~1Y по 23,2 тонни

органіки.

Нині є шення

добрив

ступного

Х,'1адні у~юв

Нсі УЩ'Rfl

зяб:іЕ'ВОЇ

сення

рону. ~ІОЖllа

Д.1Я ё1авер·

О)"Jі1.НЮ!

під

роботи

не

та

урожай

Цє

і ЇХ

ні

-

вне-

на-

невід-

за

ставити

в

яких чер­

гу. Треба зроБІ!Ш все для пов· ного :Jавершення осіннього KO~T­ П,lексу робіТ у ПО,1і. Ш.1ЯХ ДО

ЦЬОГО ці.

-

чітн<!

раЦіона:lьне

\"~.·ііки.

кі­

п'ЯТИ­

----_._--_._---

заве рzп&ль:но:иу

карбованців, по БЗ Б К -968 тисяч карбованців.

трапляються випадки запізнення на роботу, прогу.'!!. Втрати робочого часу в будівництві. ,1Ише за перше

Катерина

ких приростів. Кожиа тва­

газу.

начальник

організацій. Так, по тресту «Броварипромжит.10буд» во­

і

те­

сяців до одного року. по­ стійно

.ТІ. ПОЖИВІЛОВ,

БУДІВНИЦТ­

Усі ці факти свідчать про незадовіJIЬНУ організацію праці на багатьох пускових об'€ктах, низьку трудову

працює

те.1ЯТ віком від шести мі­

лепи в зобов'язався реа· лізувати ще не менше 50 мільйонів кубічних метрів

перевищує річну програму робіт будівельних

но становить 13.761 тисячу 11.304 тисячі, по ШБУ-50 -

років

ківський»

за­

І, Д. Са· С, Камєн­

будівельно-м?нтаж­

НИХ робіт значно зріс обсяг незавершеного

Сім

.1Іятницею в радгоспі ~Літ­

цев.

ДОВУ

.1ooтrXHlh

шої птахофабрики достро­ наво виконав п'ятирічку, З початку п'ятирlчни державі продано 619 Mi.ln· цюючи з слюсарями-опе­ йонів штук яєць. або на )1<!торам!! l\[Ш';О.10Ю Бори­ 6,1 мільйона штук біль' СОВliчем ТвернтінТlМ І Пет­ ше. ніж передбачено зав­ ром іванnвичем Бабичем. данням. Водночас здано вони перевш;она.1И свої 46.060 центнерІв птаuш­ особисті п'ятнрічки. одер­ ного м·яса. що також жавши відповідно по 24.9; бі,lьше, ніж передбачало­ 11,8 і 16.1 мі,'1ьйона ся. штук яєць вІд закріплено­ ЗБІльшуючи виробни- го за ними поголів'я ку­

Тарасеико. служб лодимирівна об~lіку і реалізації та га· Нині вона доглядає 50

під загрозою зриву.

У результаті невиконання

хівництва.

колективІв

це

будівництва

необхідно

сІльського ГОСПО­ дарства, в тому числі пта·

ДОСТ­

дi,~y

році

дуктах

палива.

у цьому

сmіга

головний

Задовольняючи зрослі потреби населення у про­

роко"с) викона.l!! п'ятир,ч­ ний план по реалІзації

ХіВ Авдіївка. Один :; наЙб;.lЬШИХ У світі місце­ вий консохі}lічннй завод збі.1ЬШУЄ потужності. А:ІС?

капітального

кореспонденту

рики Леонід Михайловнч Мадінов.

цтно. <:оці<1ЛЬН() !;ультурні :3іШ.1і!;11l і житлові будин­ ки газом. пrацівнини ви­ робничого управління га­

Особливо великі неДО,lіки в капітальному БУДIВНИIР­ вІ. Зриваються строки введення в дію обєктів ПР()~І­ вузла, переноситься здача арматурного цеху на БЗБі(, незадовільно будується профтеХУ'lилище. ПОРУШУЮТl,сq строки і на об'єктах соцкультпобуту. Тільки по віll­

нішньому

Як вирішується питання збільшення Еирсб­ ництва І продажу ;lержаві прод:.'кції птахівни­ цтва на Київській птахофабриці, на це запи­ тання дав вІдповідь нашому громадському

ста

сІльсько-

}тіст

.

всіх

підприємства.

tи~уиу

а

88,7.

власними силами

-

по генпідряду иа

країні.

рань, щоб безперебійно ~,абезпєчува ти про~шсnовl

сяця В місяць працюють рИТМІЧНО, без ЗРИВІВ. Це СПМК-580, СПМК-509, мостопоїзд-814, РБУ облмісце'J­

прому, ПМК-5, ПМК УКООПСПі.ЛКИ. В цілому ж з ІІ?­ чатку року виконано план БУДІвельно-монтажних poillТ

Виступаючи на жовтнеВЮIУ (1980 р,) пле­ нумі ЦК КПРС. Генеральний секретар ЦК КПРС. Голова Президії Верховної Ради Сою­ зу РСР Леонід Ілліч Брен;нєв особ.JНВУ ува­ гу звернув на необхідність дальшого зБІль­ шення виробництва продовольства в нашій

рахунок

капіта,пьного

будівництва. Збільшився й промисловий потенціал міс­

84,6 процента, плані 57.682 тнсячі

(5117) ф Вівторок, 25 листопада 1980 року ф Ціна 2 КОП.

Відкрито надплановий

Наша країна йде до фінішу десятuї п·ятирічки. Весь

Трудящі

ОБЛАСТІ

КИТВСЬКОТ

ПРОДУКЦІї

народ напружує всі зусилля, щоб завершити її з як­ найкращими успіхами. Виступаючи на жовтнеВО~ІУ (1980 р.) Пленумі ЦК КПРС, Генеральниіі секрета? ЦК КПРС, Голова Президії Верховної Ради СРСР т/)­ вариш Л. І. Брежнєв зробив ГJlибокий аналі] стану справ у економіці країни, чіткu визначив основні зап­

рішення

ПАР Т І ТУК РАТ Н И,

КОМУНІСТИЧНОТ

ДЕПУТАТІВ

ЗРОСТАЄ ВИРОБНИЦТВО

СПРАВА ЧЕСТІ БУДІВЕЛЬИИНІВ

родного

Н!! 186

року ф

1937

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

оргаНі:Jаuія пра­ вакоррстання

пів­


*

2 стор.

25

ЛИСТОnllда

1н{)

Трудова

})оку

НОВЕ

ЖИТТЯ

WJlяхобу дівнинlв

перемога

НАШІ ІНТЕРВ'Ю СВіЙ п'ятирічНий плаи Rолехтив районного шляхово· го ремонтно·будівельного управління виконав за чо­ тири роки. Запорукою трудової перемоги послужили Биuжа ЛРОДУНТlІвність І постійна ри-тмічність робо­ ти ш.lяхобудіВНИКіВ. Не pa~ вони виходили пере.

nцбиттl

I3РRХCJRУПlf)

~!Oтц ЮІI{ сr:>ціалістичного змагання серед будівель­ них nггаНі~аціЙ району. В третьому КFартаЛІ Н:і­ НіШНЬОГn РОН. У колентив зайняв перше місце І 811-

ЧІШro. T i lЬ~01 :<а 1979 ріК Е()на ()дrр~;j 1а 10А6 кар­ БОБiJнцін пре\l!I. а таКО . і{ I3НЙШ:18 nереЧП;t;цем об­

продуктивн ість пра fh~)' номію па .'lbНПГО і . ClRИЧR ·І·

.1RrKnr<J fiOHK:,pry на HP<lfIlПЙ nf)!'тп. У 11i .10MY Ж

підсумків?

і

I3cтaHO~ .lP HIiX

НРіМ

НО, всі

це

JnBeAf>HHX

КOII3H1ffi

нів

бо))!)!' п"рехlдний Червоний прапnр мlс"кному Ном­

цього.

:10

npiJlli.

яКість дороги

1980 г(жу БlІконано достроково!

ти на рік зДiJЄ:v10 с1 тійним таЛОНО,1.

Іване АндрІйовичу, ро зкажіть, будь ласка, нз яких об ' f:ктах працювали ш.;rяхобудівники? -- у І.\ і .'О'IУ З початнv

гrри

~ті.'1 ьЙ()НіR

Й40.7

j;а рБОF<<J ІЩіl3

;\1Н

Ilf'біт

7

на

ти с яч

hs"i

плані

5

тися'!і

ПІДСУМКИ змагаиня пlд­

виконали

биваємо щомісяця. Визна­ чаємо кращі дільниці, яким вручаємо nремїі. В Iнди~ідуа,lЬНnМУ :lмаганні

мІльйонів.

карбованц:в.

~:e fЮ Ki .'10:\IeTpi~ автодо­ ріг. І, аnітально вlдреМО>-l­ ХіВ

на:lиваЄ:lfО

ІНОГДИСЯ

такнх

ШИрОIiО

ОЧО ЛН,:ТН ЕиКів.

його

Я!іі

прп

с т~новить

нарбоваа­

fiJP;'1i1Tnf), () управ.'Ііння ГАР n н т ." Є. якІсть Marirтp;:J .1I R f"h r плуатації ДЯ::! rn};H ; де ·

цін.

фекти.

які

.~·ЯR1"J()ТЬ~"

протягnм гараНТіЙЧОГ() с трону, усува!' :lа rRiij ра­ хунон.

Іване

-

Андрlljl)НflЧУ.

а що нового з'Яви.)J(>('Я » органІзації "р;щl за де­ сите п'ятирІччя? У 1 !176 pm[1 УІ!

впровадили брнг ,' .lН"Й

RiApn.lHI{X

ся

ПР<JТЯГО:,\

P('''\'l]'TiI' '~

.1АОХ

CTOCnRYF:~1()

ЦЕ'іі

РПJ; ія

""] -

'ІРТП,(

і1::!

ра­

виконан­

ня "сГ\бистих п'ятирічон. с.l!д.. наса;;тперед. відаиа-

В:lВТИ. прютірCJ\r. брига­ ду ВОl()дю~нра ФР ;ИРcr­ вала

Бог()ле!1.

В()н'1

ДOPOГ~' БЕ'РВИЦfl.

буду­

Ш еRЧ"Ч К()П € 3aгa .:H"H ; 't\

авто­

грейдерист ВО.'1Одимир ПеТР(1ВИЧ Пономаренко. ЯкІ ж показниЮl вважаєте за осиовиt при

но~ив три POl{!{ . ::)3B;:1'1hl1 переДОВО!llУ 3.1nбі HCbKn\;Y ~!eTo:ty б1Jигада справ;{­ лаеь !qI IЮстаВ .ТJени}! .1а:)-

Ка.,енченко ,

24.188

ARK 3NiJUWl4lcb ма-

-

теріа l1ьн(} - технIЧRа ynРlІвлJння? ~-

база

нин іШНЬЮIV

роцІ

С Ті111 ;10 li1::t~' нnни'й ,ІС­ rtJalJ,Tnl'iE'TnHHI1ti :заво Д . B~p nР'1Rе1И RипроБУl3ан­ НА !1nrn \rrXi1hiT\-lіR З "Я ІТНА

Я:Н

nnчнр

nprurv

T~

.1HiJ'IH n

,ln:JRn .1И Тh

шити

ЯНnУСfi3-

nР nД\· Кll ію.

r1fiiCТf,

е9

П<J ,ll l1-

ПУ.lіЯРЛ"Н :IХ

і роrnНТfIfП P(1~iT. Я",,,й оБСRГ

роботи "()Л~КТflВ !JMKOHa<; за 0;::танмі м!сятtl нинІшнього рону? Зі1

- -

попег""дн,\!ц

рахуноам!' ,

строк ВИh'онання Б('іfї ТJ')' боти :згІдно 3 П Jlанп~r (,T~­

вич

передо­

Папуша, екс­ Петро ПаВ ;1l'­

Vf""

ТОД роБОТlI на отр, ;1;j,'f'T' ні НОl3их д()ріг І .1 с ,(і"Т,I·

Бича

колаЙОRИЧ каваторник

пп \·праВ .'1і нню '3чачно п і ~­ f"ИЩИ .1R <ь rтрnл~'у.;ТIІ~hіС7Ь rтРRпі . ВV!рnб , Т()j.і на ()ДНО­

рік

.1а ПеТРОF<ИЧ Гапон. бе '~­ партІЙНі водій йосип М ' І­

гrершими

ПОРТУБВ 1И

звзн­

р.а­

працюю'югn

успіху

змагання.

13

це

~!ісяцl

ка

високих

розгорнуте

соша:r; етич не

році

І:!

ТРІ{

rn

кап іта .1ЬН{lМУ PP~' 1(1HT \ .

показників? -- Запорукою ста.10

пра­

Пf', ; ШПГП

на

пред'яв.ryення і :І xnp"I'-)1О оціН!(nю. ОДИН - ДRn nп'Є1-;'

ня яиборюва.,и водії чле­ ни КПРС МИКО.ІН.\ Вас"!' .:JЬОВИЧ Татарин та Мик')­

За рахунок чого дО·

-

за

Найчастіше

НИНіШН"о~!у

1,'5.

планових

нращих

фесіями.

::ч "іломf'ТРИ Ш.~я ­

:<а:l!іСть

к"..

ноВ'Ича Штакуна.

:<а uеЙ час "будовано май·

r ysa.l!f

;щобутни

чити Петра ПаВ .'lОвича Наленченка, Володимира Дмитровича Листопада, Аffдрія Миколайовича КnрнtЙЧУliа. Федора Ів':1-

-

п'ятиріЧIiИ

про

ррчі.

R pn· r .

:lД8F: :Ч n

П -l уапщ1ю

ка''! j ППnРI)СIІ.lа ц()го розп·nвlСТИ .'іЄ";ТН'3у 13 де(';ГГNIУ п'ятиріччІ .

аІ­ П :1<1 I!nР,I .

'!'.

п аР Т .1 ї ~·краІни. ч\сьної Ради народних деПУТ.8тІв і ,riCbJ-:r; n1Т~' .]І{СМУ. А напеРf'додНI свят;!. Вел"f­ ],'(,го }f{<JБТН1 ще одна трудова перемога: план

Наша кореспон­ деН Тl-:а Л. Шинкаренко зустрілася ~ начаЛЬН1lН')\1 ИГ"ПНIІЧ<J-техНіЧНОГО вІДДілу райШРБУ І. А. Зуб­

дання~т

НасачпеРЄ'J .

-

1

до

~'Пf'АfЧП

::,о6 і т

ще

~a

ТИ С:l Ч 1-·і1I~l'iГІ"і1fНJ'р,

Пnві .1Ь

на

не8"Г "

(1980

~OB,­

Р) П .-Тf'НV 'IУ fi/)'1PIiТV!f3

Н1-

IIJ.1'J':08I'fiiB

F!НPlШНI3 ХХ\'Т ., ·ї .ц у

l3ід!(тчптя

J')

10n 8\.1-

:-.

ріпrечня

КПРС

fI1lfX

В)і­

б~';, ' RР,'ьнп-rz ­

:HnHTHI{X

ЦК

піJ­

rіч'іВ

г;пр(, . ра:ЮРТV1.'ати

ви",он~ння

пn~

ДRО'fісячного

:заВlIання.

,і.рхангельськ по праву називають ('воротами в Арктику,.. З АрхангеЛЬСЬRОГО морського nopTV бз­

гато суден виходять на трасу Північного морського ШJlЯХУ.

До чотирьох вантажних і пасажирськнх раЙОНіВ ~1()PCЬKOГI) порту,

суховантаж нІ

СПОСІБ ЖИТТЯ

РАДЯИСЬНИR

-

Інженерко,техНічних

ПР::J8,'1ЄНО

понад

працівників!

Багато хто побував тут

3 Ч··] f' !ЧШ! Гf'''ЇХ родин. Серед них завантажуваль­ !І Ю, Ш Н:\11{ цеху залі:<них ПОРОшКів ,1. І. Дяченко 3 JР~';Г.ІlНnЮ та RHYKO\I, водіЙ М. 1\'1. Верепейник з дру ~.ичn "'. ,-ТiJб()рант - х і МіК центра.:ьно'і завnдсько'і ,.1Jаl'i П РЗ Т n[1і1. П, Ф. Нучеренко СІ діТЬ:\о!lf ..

Запровадження новоТ форми органІзації дооаlЛJ1Jl

ТРУДIJ1!{І!Х

прошу прокоментувати

голову

заво.еьwo­

ro l\o~!iTeTY профспІлки М. Л. Ларlиа. П Р nфі .'1RКТ()РіЙ

-

верховий

порпус.

де

роз.

1311x iДHOГCJ пнsr!ЧН Віднрили н ПРЮІіщенн! гrioHepcЬK:)ГO

мlщен! їда .~ ьня, к:туб. чи­ тальня · біб .lіотена. кІмна ·

Я"ИЙ :<БУДУR~ lll три

Також

табору

,< l-hураво ч н а".

РОКІ!

ТО:пr R :чтишному, ЛЬОF·НfI'Ю\ [У ],'VТIJЧКУ

xi.13Chf\()rn ,~I(y.·B

:lfa· пv-

ТИ

Д:lЯ

ігор .

Створено

СП(lРТНВНУ

на якіЙ є достатньо f{ОElзаНів . Неподалік

п'іоне~'- ташоване вnдне

базу, ,1И!f\, РCJз·

плесо, І

та ()()г>і ТРО!!І рі}; яЛітнv'юбитеЛі риба .1КИ можуть СЗДОР"';'J-nПЬ( fТ .1(1 900 І'осидітн тут З вудочкою: Ю'{lfХ

nР"ЧРЧ;:jН. Крім того , т':т прmюд 'lТЬ .1i THi h зніJ.{у ~-r!1 ~;:;-40 дітей

в ()1Ррі

р ,О1пщt;іR.

ваючих

!Г: '!'-1!;\'

ІНтенерно-техг,г,щіRни!\ів

І

водяться ю\ра':I, !(nРIJПИ ... Як прави:!'), ВlдПОЧI1'

у

;юстав'ІЯЮТЬ

профІлакторІй :чводськl

ав­

с ".':+.б'-'!'L!і", nратнь о г" ,:!еишr;r ': ЬКQГ(l ('KPyrV Ні-

т()буси щ()п'ятниці після рабочого дня і В!і.\БО3ЯТЬ

Fєс;г:б-r іh l!. А гrрnфілактоn : Й ",:л ·..-і ДНО ГО дня ВіДКР"I~ ~lЧ!l[" HeIlln;l:jRHO, Пран 'а,,~ ПІ,!lО "іН ДП ~aKiHч nчн:-l Н~, Rча ,lЬНt')rо РО!іУ

Перебунання на базІ ninг.очинну обходиться чле­ ~:jM гrрофспілки ЗОl!сlм дешевn: 1 liарбnванець 20 nnnit1:of\ :1.151 ТИХ. ХТО бе1-

;lSIIb,,'-"

"

'IІ'

,1 е:IТ(1!·іраТичн')ї додо :чу в неділю увечері .

",:1:..

rтOcepenHbn

трудиться

на

т · І CТl'()peHr ВСі у;\юви Д 1" Т"Г". щпб Відпочив:=!Н'''І jln'I':"<I.!1! гебе якнаf.I-

ПіДПРИЄ~IСТВ'. У цю cy~\y входить ОГО ~aTa за ТРИРіі­ 3<JBe харчування, КОРИСТУ-

F""б1.Ь" і' аНI спальнІ німH~T'l, пrег;рас ний ДБопа-

перегляд нїнофільмlв ІншІ ПОС.1УГН.

Н1J3Шf

Jf)

. є: затишні, добре вання

Н

І нші

заходи

для

,ТИ щ

вид!лені

днре};цією

і

}:-;UH L1. F нинішньому році в

дружнн,

дІв,

завкомом

санаТОРІЯХ

профспілки

побувало

{'11"r';:[

R

};(;HTfJO.1('r

"JeCbKoMY

санаторії

«Лермонтовський"

Б!.ДД\ЛУ тєхн,Ічного контролю Н. В. Нор ­ ветеран війн!! і праці С. П. Сю­

V ВЩЧЄЛ! T;:j Ін;+;с нер

К Ігнатьєв . Поправляла ЗДО, rr<:'Q f3 '\ІНРГОРОД1 ~Іашиніст насосних YCTaHOB~H Н. Г. (>НіНР ня, Єсентуках апаратник цеху мета ­

.ч"'''rі!Ч 1 Т ;И

:VI.

Р.

Д. Толочко . Як передовнка:lf вироб­

Пff:!Т":; Ї :'І видаНі беЗКОШТОВНі пvтіВКJI .

:··:а ПllЬ Г')R!ППf пут.івнами в буднннах ВІДПОЧИНКУ "r,.;'i\·R;~,n ().lІ1:\Ь};(') 150 заводчан. Ще 320 чоло!!ін П('.l " ;") ;'~ : -\ 1!1 п() р і дній Батьківщині. а 50 заводчан "l;:/i:.:;a,lH hраіни соціаJIістичної співдружності. А.

r АВРИЛЕНКО,

t.y.

Т()f:нrIlСМ;ИХ

І\омісій

по

бnРОТhбі

тони

наРОД'іQгосподар­

На знімку: вдень і вночІ не припни"ються

них

К(JНСТР:'КЦіЙ.

ські

активlrти

онеанських

суден

аа­

.

гптують ::t<lННЯ

ту т

'уд у .

ПАГУЮТЬ

:J

Кnтне

за с і­

ш~рпко

т;rvn·

гrгт:н<Пяі

h'Q .i P h T 'j-:'1"; .

f,'n

:JНЯННЯ

в

Н Є'l3і іПі1ДКОН() !'r \щ,;

пlд-

H~P(· \·ДY

рі,,­

11":113"1-111';

IT P II' : ~I"TA

Громад­ сумлІнно

д"

1Іr1 ,lХn.lЯТЬ

rигна.lі!

прп

пияцтвом і саМОГNЮО3рінням, вуличних і ломо­ вих комітетів. Нн нараД;JХ

НnД;>ІН·ТНі1.

І семІнарах керіВННI{И ЦIfХ саМОЩНІJ\УВ3ННЯ

F.:J r!1rrl"' ~P~ r~~'ili R !\J n,'l (1 J-\ (13іЗ ~nпу. ФiJ6Р:.fЮI І''"рхньо­

знайомлять~я з формаМIІ І методамн роботи, ді ,1Я' ться досвІдом.

rn

3

органів

На nДНОМ ,' з T~I-:'IX се ­ мінарів. що прпі'!Ш()R У мlrЬ};ВИНnНh()~1 І. ЙШnrJ. мо · ва

про

ності

ппліпшення

;1I Я .1Ь­

ТnRарпrЬКІIХ

rтворених

Ні}

(·уд ів.

ний

суддя

В.

пnрушення

П

Б~'НЯК

дIЮ'IПГI)

у Т(',(' i~e Ч~t '

Ч : I€НИ

НН ;К'ІР

~1"~mIRn r T ,,ij !{НХ

'l.lf'HII

то­

('вnїх

lа r IД'1ННЯ

npr<lHiB

грпм~ дrЬhll\

ПР"ХС',lЯТЬ

заКf) '

TrI{K()Ta;t;y

ДJ1ТЯЧ<JГn

працюют"

н р геГУ:ІАРН(),

CYJliR

а

Hf' i!n~TaTHbn ро з· яrнення

I1l'n~ПДЯТЬ

Юригт

С.

Д

І{раБЧ У К

1·(J·ЩI\F 1R

ГР'Щ;)J(' ЬК"~1

Trlf'irT;t~1

прп

[,чув"'.тнгя

'уду.

т е, ;ІС,

:Jяерну!'

як

ан­

СЛ"

у~згу

працююп,

ЦІ

органи

на

AAТf)·

пlДПРИfмст~і 090:) ,1 "''180' дах пластмас і бу::tlБель,

rO,101'a

О . ПАНЧЕНКО , міського народ­

иого суду.

ЗАЛІЗНИЧНІ БОРОШНОВОЗИ Ворошиловград. Надійний і ефективниr\ трз+ СПОРТНIfЙ засіб ;psr пе(1 СО-

РІJ :ЩIРIR. На h <J f!iній плат­ ф')Р:lI! RстаН(1F .1ЮПЬСЯ чо­

везення

І!nю :llіСТКIСТЮ УСі ПfIOЦf'(І! Iln

борошна

"раїНи.

му ді

~' а,lIЗНН'тr!IJКН

На

CTiJXaHORCbKJ-

Rагоноб~'Д і RНn~l\' вве/1ено

випусну

П '

('пеціа.l!:ЮRаню:

!{у.1яСТі

Є:lr};оrті

СП .,ilRі~

різняют"ся

б і.-Т ЬНИх

:іаВ ' і'

Ппту;t;н()С'Ті

транспортерів.

~lініЄRIІХ

ГР е

fln.ll \Іе р :в

нульова них одержать

І

R!.1

ТlІр!!

такі

<і,('Н НI()

і

п Р"Ю' hllIЇ

OTKorтi

:загаль­

4R

тонм.

:;3R3HTa-

вива НТiJ~РННЮ

П(l~ністю

~Tex:J.·

!fі;~п~;)н(} ,

Г;ІІ!10U1 НЩТ!і''> Т3ІіlІХ R~' ОСR()ЄТlО r; кр а·IН I Г;ІІ(' І'І ;І('. В е.їlil;І lіі арх. ,,~" Г ""IГ>

IIi1IJ{('lfllii '1IПО:llаТИ:ЮRа':I' :< аЛКI· \111 і RIIC()!;() .\lrXil! li ~ORi1 ,.JI' І н" Ri::- .'.111 I1ГIT()J;nRiI~l" .1 і Н і П!I·' ~~TP\!I)' Ш"!'''і:\' Fі!П\ТІ·: :1ТI1:11Р ( :,;.

f)прrШІНГ" :' lIR . · АО-

ни ті .1ЬНИ значно б і.1ЬШ; !Х

ні

будівельнимн організацІями за 10 l\1IСЛЦів 1980 ропу (за даними мІського інформаційного обчислювального центру держстатнетики. В процеитах)

на

проана.']і:ЗУ!3~lі! 1'1)- прrщ (суальний БІК Р<JЗГ,'!Я ­ тпваРИ rЬК ИХ <у"іВ. ду ( ПР~R. Н3 З !';:JR ПL1ТQННЯ. віднесені ::t<J компетенції детально 3VП!IНІ!.1і1ГЯ на недолІках у 'їх ,1 іяльнn~ті. T<J133PII<' hfiIlX суд і" На закінчення семіна АКТИБНО 1 uіЛ€ l прямо - ру йnго УЧі!ГННКН ')бмінявано. вlдзнаЧ!lла Д(l[юві · :Ш"Я ДО С віДП1\! pn(j(HH. (аМОFрядування

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

з~r і Дд ННіІ

і',

Вона боту

дач,

Москва. Співро"ітннкн Державного науково до­ сл!дного Інстнтуту ЦивІльної авІапН ведуть виnро­ б:vва~НI! раДI!НСЬКОГО аеробуса «ІЛ 86... Багатоміс­ IІ!fЙ реактивний лайнер , який представляє нове сі­ мейство радянських пасажирських літакІв, братиме на борт 350 чоловІк, розвиватиме швидt;ість до 950 Кі,''Юметрtв на годину. На знімку: в повітрІ (.IЛ86.>. (фОТQХРПНіка ТАРС-РАТАУ).

:lС1 n.онія.

IТЦIIРI{ r,~ І

ствах і R \-rТ;:JнnRіі ': ~lie ТіЗ. Пере" ~'ЧRrНН};'1J\oIІ! се ­ мІнару ЯИ r тушr Л;1 'I'1P'1::t -

корисно­

ТГ \ДIВНН liів. За безкоштовними путівками ліну·

ПП'::! (''СК ' Н

займають питання, які стосуються роБПТIf громадських самодіяю,ннх оргаиізацш, доброві ,lЬНИХ

та

Г () F І :J.П()ЧЩ!f\У. За пільговими путівками, придбани­

198

виконкому мlсь"ої иародних Дfш~' татів

аБтотранспортом,

оздоровлення,

тисяч

РАД

Важливе місде у діяль­

ноеті Ради

с.'I1' l\I~ Л. Ларіна дoдa~lO, що на заВОДІ про­

l'іІ:Д .1Т Н' Я

сто

сh"их ваНТджlв додатково до завдання в населенt ПУ~І{ТИ басейнів Білого, Баренцового! KapcbRoro ~1()pIB, на Нор\льський гІрничометалургІйний комбі­ нат . (,Зелену вулицю» вІдкрито перевезенням ван­ тажІв у КОJlтеЙНерах . Комплексна механІзацІя Baqтажно розвантажувальних робіт перевнщує в порту 95 процентІв.

.

c . -т~·іб"f'Ці R .за воду порошкової металургії імені 60річчІ'! Г'1дянсьнn 'l Унраїни.

судна.

аКТИВІСТИ

Добр е 1;1і.\почи.1И, набр!.rIИСЯ НОВИХ СИ.1 у профІ­ ~Та!!Т (іРl і ВИхіДНОГ<J дня в суботу і неділю близько j)fJбlтників.

13

на

Навчаються

ПРОфіnаиторl1 вихідного дня 80

житrя

якого простягдясь

По · ударному працює на фінішІ п'ятирlчки ко.1!е ктнв Архангельського порту. З ПQчат"у року вІ,'­

вантажеНКR

8

причали

тиСI!Ч метрів, щороку mвартується б,18ЗЬКО чоти­ рьох тнсяч вітчизи"иих та іиоземних суден. Це B~ ШIКl)тоннажнl лІсовози і l«Jитеііиеровози, танкери 1

граНLпорт"р і ~

(РАТАУ).

....___...........=--==,.,..,==-...,.,..,

=к=======--

с~

'" ~:

=

':'.:

=:;"

O;"l;"Hi~ ,l !'1 1

~ ~.=

RЖ=============с~

є: ~

________________с=~ .

ЮН'-15

2~ U

~::

===c=~_==~.~.

80,2

79 ,7 103.5

:\lостопо'ізд-814 ПДБП-2 П:\І!'; УКООПСПіАКИ ГБУ-4 БЗБК

100 .6 95,8

79,0

79.0

ЩІК5

101.7

ШБУ-50 СПМК-580 Б:VІУ-35 Разом по місту Трест ,БроваРИСі.'Іьбуд~ в т. ч. ПМК - 7 Пі\ІКВ ІНІ t\ -9 ШІК21 СПМІ{-50В СПМК509 СПiV1t\SОl ,1" pH~IЦЬKe РБУ \ !I I' ;JБ.lіНН Я \тех. спецбуду lїJ:\II;·1 СІ] '\1 I; ~

69.0 113.8

101.7 72.7 109 .0 73,0 88,1 89.6 77.5

80.4

77,5

І ',! i\I IIPb~ '

]32.6

100.З

99.2 84.0

99,:] 108.0 B9,J

86,4

8В,І

<-"'r: :. р

J'.:.

РЕУ c~r-; ·~

Г~ ,; o~]

":' - hрра::tГОСПР1"'16у.:І" ! :cII PRnpn~..ty

по ce,~y

['330М по місту і району

98.3

110,4

105,2

97 ,0

97 ,0

90,0

89,0 79,6

66,4 74 .6 69.7

73,3

91,0

97,2 93.8 64.9 116

І)

77,4 97,5

75,0

81.1

81,1

89.5

86.7

І ОІі . О

94.g


НОВЕ

ЗА МЕТОДОМ ЛЬВІВ'ЯН ТВАРИННИЦТВО

Радгосп

,;ЗаБОРИЦhКИЙ"

першю\ у райоНІ і

концентрованих

в Дар-

)Ірханізатори

УДАРНИй

-

кормів

заВОЗИ.1И

в

І!

IiОР'о[ів. Тварини .lобре Br()-

трачання

довані

рацій

нnво-

і

.lог.lянуті.

3Вl,J.СИ

НlЩЬ Іі 0\1 У треПІ по проМИС.l0ВОЧУ нирnііництву \10дока і к~ртоп.lі пер~ilшов на .1;'Б[ВГhКУ ПnТОl\tlRо-цехову TPXHO.10r[~1 Rироііництва ЧО.1ОIi;j ;.: ДОI'відо\[

цехові ПРИ)ljщення. ;:(.1Я ті.lhНИХ !іорів, якість ЧО.l0[;ОmНОГ() цеху СВ[Й ра- ка. Як сказав' він, .1ише ціnн. ~' КnЖНО)IУ ПРЮlіщен- O~HP не.значне ущ·щення. н[ чиrтп і затишно. В що ПРІ[:JВО~ИТ;' .10 зниженгаких УЧ(lвах і працювати ня ПРОlYliТивності ХУдоби, тогшр. ПОІррііуF. 6-ї 1НІВ копіт-

Їх Пf~ревпдlПЬ у РО;ІИ.lьне ві;ці.lення. Піr.1Я ОІе.1ення КОРІВ ~оят;, три рази на день. Така періl1.1ичні r ть .10Їнн;! ТРИВ;Н; в цехУ РОЦОJ(l, 1Р

роБОТИ ТБаРІ!НННIі[Н ЦЬО[(І ГОСПО.1і!РСТRа Il.1Н,lj:iI1)1I!.ll1rя ;ЩРРRТОРІІ, ІП.lflВlt роі1ітнпчих "ОЧ[ТРТ1Н прпфrпі.lIiИ, ГП,1nВНІ .ЮОТРХН[JiIl ТіІ інж&нери по трхніп[ lіеЗПРfiИ

На НРИТI)ріl ферчи .зна- кої рnl'iпти Д.1Я його .1іквіЩ:\ИТ;'ГЯ nУ.1I1НОК ТБаРIІН- .1rtШЇ. Ю!lіів. ~' НЬОЧУ .1РнінJ' СВОЄЧ: виступі ТОВ. I'h"a liіЧНaf:t, фі;;іотерапев- ЧеjJНИШРНfiО пі.піреr.1ИВ ТИЧНИЙ сточаТО.l0гічні ваЖ.1IІRі,'ТЬ відтворення че;J:пчні ка6інрти, Ї.1~.l"НЯ, CIaJiI, ОjJганізаці!fl ВИРnЩУ-

їх

ПРЮIУJ(lТЬ Щ'IlТЯГЮI 6()--9() днів. Тут .:\IlВО~.ЯТЬ ПРО.1УIiТИRніпь "орів .10 17-18 "i.lorpa\fIB. А чайстер \f3ШИННnГО .1nїння Ната,lія [мнівна НеПО,lОnНіі

радоспір, троп)". J' р060ті ('рчінаf\:-, Інші', неЩО,1і1ННП Rі.1('УR r я В ра]-

Ч~Г<l.1ИН. О.JН~1іочившись з рnііо,Пf(l )lо.l0чнптпварної феРЧIІ

n.:\еРЖУВа.1а В.1ітк" ві1 кпжної корови ще nі.lьше ПП 19-20 у;і.l0Гf\ачів )!І)-

гпспі ,- З" RОРНПh К!lіІ" RЗЯ:ш учаГТh го . 1l1Rниіj інгпек-

ГОСПflД'! РПВіі, учасники C€чінаr)" ПРI1ЙШ.1П .10 ВПСНОВ-

тор по тр\кіпі 61'3ПРКІ1 0(,КЮІУ прпФспі.1КJI праЩВНIІків rі.1fo " f,КПГП ГОГППJарства О. [,. НIІЧ[1ПП)1У!\, 1Иректор JаРНН[I.hКОГП ТРРПУ В. І. ЧРРНИПlрнко, іІnГО -заступниl-':

І.

rn.lnRНJ

А.

JiПВ;).lI'НhП,

СПРЦlд.l[СТИ ТРРСТ")

в гаJузі

ТRаrИННllІ[тва.

піДRНШИТИ

ПРn1УПІІвніrТh

\У.10"И. ;\- r!lЬСЬ!іОЧУ

ферчі чіг [[РВІ'ГО ГОСПn.НРства, ознаЙО'lи.lIlСЯ з р060ТJ')Ю TRa rИННІ!І;ів :1а HOBn!fl

HP засідання. На Н"О\ІУ

TPXHn.l()ric~l.

fo'f1ГО Tf\Prтy В. Т. ЦГРНffП!РН-

Rі,l.яі,Іа-

Б:,1!fl-1І;~:

"у.1Ь Л Р!! ві;Іорnrя П·1 с наро ГТУППR

,~ИРРПО)1

811-

]аrНIЩh-

О.llі\НПF. а НЕП:'" прсупs­ НИ);И lН1ТТJП ГnГnn,ІАРПБ ТРРГТУ.

Т,Ніl,"; IiОР)IIі\Iі1і1,\аНЧllli, f,'0. Він rn.щm;іR присутні\1 .111 I1ТРУ'ННЯ, ;Ч.1Р;КIПh ii~на ЯКО"У і'прпіil.lhна .1;JHK.1 ніч прп пан ВIІРОlіНIІIlТВі1 гнn. В ПhОIfУ ПРХУ У ГРІІКОР'ІО.l"готіRР.lhНИJiін ГОТУ- \10.1111>3 В ГОГПО,1і1j1ствах трр- ЧН,п.е,! нині ? jl1 "0(\[8. ва.lа 1\011\111 ,1..lЯ худопп. ПУ. ЗОJiреllі!, :1ІІР[IНУН УБ.l- ТН НП:' Пf:ПРРНП ГПс!Щlf,Зчішані і ~,lfJilpPHi якісні П' H~ ПР01УПИFнігн Х'".1 0 - НІ·ії l1 іll ІlnН ГО1іН.1 1 . 1'I'.l·1JpСПlіщі груnих, СОКОВТПІІХ і 611, піДОТОВJiУ Knr"iB]O НС, rf\~rt'i" З~RР3РННЯ О",~И

ратПБНТlЙ

:11'1

працює

у

Бр(}вар~ьк'й

райспожив,піЛЦI СТУПНИКО".1

бухга.пера 110 меха!lі зації обл.ку. ВllnУГ;.(­ ИИЦR Полтавського тор· гово·економtЧНОГ1) інс' тит~-ту

зарекоменд.У ва

ста.н

.1ИВ

ceIipeTapR I\OMCnMO.1Jb,

цеХОliОЇ

СЬІ:ОЇ органlз:щlї. На зні~tку:

Г. паПЛЕОВА.

T'-'оНН.

~'nягяТhОХ

ЧСТІ1\

чден

~';-Ep

P:JTBOPPHHfI

КПРС Г. ПnЧ:ПОВСЬКВ. Фото М. СеМИ1fOга.

Й

на

ЦТВВ

СОЇ.

НА

ТЕМИ Ци~!Н JHfI}IН ІсттаНI І 'ІІаДР1ДI ЗУСТРІЧ

СТО.lиuі П('jча.l~СЯ

IlРРJстаRНИЮВ

де ріЕ ,НІ

о.

ра]и

j1ИТ,'Н!Ь

В

~ Чі!ГН;ЩЬ

На-

ое.'НlЄКИ

і

С!1IFрс,Б I ТН"I\ТRd R ЄВРОllі У f-Т ' Іі nрр\'П, \'часть ~3 t"~'!ГГIII'f--1-,'1

l;l'a·IHJI.

а

та

Іі('1т Сlll.\ І E~Ha.la БI,J!-;)'I!ТТf<1 \1?;lPI.]CbHcji 3~ ':ТРІ'{І пrРР,j\"НRR RЯ;f{КIП1 г! <Jгnтг~t::Т111!1

('T;.l![

ДС-

--

Б'я п, JII:>.НІМ Т.'!Т тР. в ПаЧІі.1 Г;ПНІ'!J('('ІR !спа,l' СЬ];I,ї CТ('jI~llli. lіш.1О об ,0-

Bn''''HH і1 тань

І

J! p')llr';l\'rHI!X IIIJР:Сll;У

()('~H~E:HO!

;~~·('1P:\JI.

1.• {-

;lРНННО

I3mE'

Т'1-

Одна!{ .НІМ та

заВДі!RИ

ЗУСИ.lСоюзу

ІНШИХ

,JержаR.

соціаЛ1СТНЧЮІХ шдтрю!ани:vr

де,

якюш нраїна:\!И Заходу. .lІадрідсьна "устріч Пl)ча· .1ась. Цє дуже позитИ!шГ! ро:щінюється ~шро.'1юбн('j!О ГРО:l1ад('ЬКістю на 11(і:; f;онп{нєнтах. особ.1ИВО ііil ~~RГОПf'Й('ЬКО:V1У . ЗааОВ('j~ення Hap~,JIB

!=:Rргmи :lГОЗУМ1,1е. З ма.l· ріДСЬКЮl Ф('jРУЩЩ ВОН!І :;в'Яі3УЮТЬ ІІадії на ~1I-!PHP lІаЙ6утн~. на досягнення ;10~IОR.lt'ностеЙ, ЩО спрня .1И б ::шіцнєнню R Єнр.),ті

ти

нанІврць

не.

ЧОГ('j

в

ЧJI

чожна,

\'ваги

';ати

F1!нце

татів

пБГfJ'

СШl

f,a -

гпр.Оilli. CTROPIiT!i R І\Іадрі· .1' Il"іП~'!ПRI;\, кпнФr('jНТ;{ ,\іУ !l(1l~ 111,0\1\' АОНН Пn",1 Н'Уf:;1.Ч~·h;:! "fTI ~·nrti(1.1i('THrfHi

КГ~"іНИ ті».

В

".незговір.'ІИВОС­

з

!'ІИНИ

обстаН()іj'

агреСИВН'IХ

кіл ЗЯГ('jСТР[{ lіІ('Ь. ПО.lіТl1ЧННЙ К.1і'\1ат R ЄЯР('jпі БУR OTP?~Hlrii

;JахіДНl1Х

R рішень (;Осій нарощування насачперрд

pPily.1bTHI НАТО пр') озброєнь і

в

сназане,

до че­

ре3У.1Ь'

Від

перс

'\1іЖНR РО.1на

беручи

ПI1:ШТИВННХ

ррш"П;l"П

,11:IПf;ОЧ\'

,JnСЯГНУ7('j пустити

,1H.

Rажко.

\ТР\.I!!II1'11

бу.lО

позитив

.,'1-

секрет,

F"I'~Hlil().

в

цю

пп ру

шусть('я

. Ті.1Ьf\lі

тут

,JеревообробНl

П1,JllР:lОIПІ," (ТАРС)

РЄШКО;!ИТ1І .1 0би

Вияв . lеНСJ 6araT() іНШИХ харантерних порушень: е.lєктропі,JіГРlвачі вста­

('правді

Б

:-Jбі.1Ь'

19Ї9

році

в

Г.1Я;!У.

в Ki~IНaTax тварин­

ників

R:1ІіРРИСТОБУЮТЬСЯ

са~lОроБНl

шеннях

Пl;:1ПРИI;Мrтв~х ~- BnrHi

рес,

заГННУ.10

равні . .1а~1ПОЧf'Н в І'ІрнМі­ не

Щ1Дрідськ('jї зу· Дати ('jднозначн?

відповідь

на

ЯСН('j

бота' зустрі чі

ае

питаная

ll,JHe б?дє

ро­

нел€г,

1;

НОБНУ І

НЮ

обста­

Па.1аці конгреСІВ

перешкодити

ДОСl1гне,,­

домов.1Е'ностеЙ. ЩОд('j

держав

сі'!'l ШТУК птицІ.

J\]а.іl!;втішною

THCТl!К;}

є 1 ста'

нинішнього

року:

;JРНЯТЬ місяців тварин'

;1;1

НПh'){

етичної співдружності, то вони сповнені ;:хоброї B'J.11, ГОТОВІ :зробити все. щоб :зустріч завершилась успішно. В('jни при6у.:m в :\Тадрід ;; ноннретнну1И прnпо:шціями, мета яних

-

даЛЬШі

ки

на

пря:vrах

всіх

прахтичНі

кро,

основних

З:l<lіцнення

Ні\'

безпє·

ки і співробітництва на fCRропеЙСЬКО~1У континен, ті. На Ух ;!умну, в Мадрі;!і слід бу.:ю б прийняти рі шення

про

CfU1Икання

KfJ;1·

;;('jЮ. Вже пеrші дНі пm;<J.­ ij;J.1H. ІТ\с) США та Іх сп· 'О;1I1Н1,11 ІТП НАТО хоті.'[lі б [<іДАЄСТН ДНС'fiУСІЮ ві::!

ференції :з питань BO~~II Ної Р('jзря;!ки і j:)€ззбр" f~HHfI R Єнропі. Таку ід(';<'

ц ~ і\RЯЖ.1НF і f1I11Х

f'Rрппе(~сf.,

ких

\-

Н :<i1i~ снення СТ1риюю б ю!iU· ненню ловір'я в ЄврОПі. і

пгnij,р,.,.

чергу.

від

rтроб.'Іем

прршу

змlц-

[<пнв

"1

я[~суну.'1И

197!1 І"()!'?

Щ!'

R

TP~11

І'І"1а­

не

]О.1ічи.1!ІСЬ

сутні. аап теж несправні.

Винні

У

шеннях.

таких

за· t'iезк'1РНШ!И,

.1ишаютьrя

через

Проте

справа

ранні.

ва;Елнвlше

,'яч

побігти

г"пів

ху;:!оби.

ПРИ

п,-,ру-

звичаЙно.

по:t\ржі nl.%ІІ1 ян ]ВОХ ТІІ'

не

не

в

ПСJ!{а­

за-

-

.1I1хпві.

l\hn;\1\' (' .11.1 :<і1JнаЧI!ТН. ШО Ха.·татність. беЗВ1.1Пr')вt· ППЮ,] ) 05 тисяч твар!!н дальність нерівннКів. не­ "'~'.ln RРЯТОRан('j. П '1перр]у .- на Йбl .1ЬШ

:знання або не.:\одержання с'бс.1УГОSУЮЧНМ пеРСr')на·

"неl'езпрчні"

.10М

~lісяці.

ОСЬ

3

ра:,пм

е.lе~1єнтарних правил

пожежн('jї безпеки, часом HPRMi.1P Пі1БС1д:"ення з об..':<ДН~ННЯ~l :Ч!':"і]И приЗВОДЯТЬ Д<) сунних наС ,1ідків

ДО

втр:н.

.1ПТ ПІД час М!1Н\".1п]· зи-

Т"МІ' неl):)ХІінС) П1-'ВСЮД­

Д;jRfЮ. IЧ'і1Вlі.'Cl б;нято сеРЙО:ШIJХ Н(> J,('j.l1 fiJ В. ЗО' "piO~1a. в o\np('jHi ферм. R ~'трrщанні Ш.'lЯХІБ ева·

ПОРflДОfi е.1РКТРNr')СПО.1ар­ ство. I1П".lюва .1ЬН! снсте­ ~ІИ ПРНlі1J!!. провести протипоже:t\н'~й іНПр'. К­

~m!'.li худобll i,('j'RciM не· н<) прі!вегти Б .зраЗ1-(('jВИЙ

fi)-:щії .

f".lPI-,'ТГОГОСIЮДЩ)'

СТБ? Тё!Н В радгnспах "З<J Пl~вн!П1,>. .' Бо('jрнць, І-,'пй,) «Рл-:аніRrЬЮl1f".

таж

;,

уrіИil

ми феРnl. ПР1Шlшення IHE<eHT::!pe~l.

I1рацівннка-

.3;jПезпечити ппжетНI!М запаl'а~ш вп-

.(, .зоря". ,,}і'С>р.1! Rсы-,'!й·'.. ]11. прг" ні,ува ти П!1.'1ЬНИЙ ,. 3аF('jрrЩ"К Т іЙ.. «Пухів- КОНТРО.1ь :ч РС\і'ОТОЮ аг­

"bf\HIЇ~

"тпрп;Еі

:1а;;ість регатів.

Щ('j6 ПJ!.lЬНО охоро ;!пвірені їм об·с;{-;ти.

TOfn. НЯПі

l'iезт"рб('jТН('j

спя..lИ.

Ева·

:3Бичайнn періfJД.

НJЩЬКНХ

чя

приміщеннях

не·

pi,JKn бу.1Н наг.'1УХn забитІ і1бn

захаращені

Б

інших

г"сподарrтвзх ~i ПР('jходах ПРІІміщі'НЬ на ніч запиш", трактори.

l!i .1(),JI',~ol'e

РІ!lНі!

ЕОЄННОіС)

Ссцlа.llСТИЧНI танClЖ

ють.

р"д

ЩІ')

прсщесу

С!1еціаЛіСТів

р3дгоrпів

СОЛОВЕ!!, райради ДПТ •

праВfJ

во

на

вважа­ розвитку

РОіЗрЯДКИ

завдяки

створ!!­

база.

назвати,

п('j

нього

охороні

30Hm~­

здійсненню наПРНН.lад.

навкпЛ!IJТ1-

('Є'rедовища,

Rідб?.стnС'ь

11 Женеві.

яна

або

-науковий форум» у Гам­ '\урзі. Не:1Rажаючи на lІенні тр~'днощі, pO~IBHBci­ ,ис>! ПfJlіТl!'1ні. еКОНО'\I;':­ ні і куnьтурНі зв'язки ЯХ

'1;]. ;нюстор('jНН ій Taf( і :-іВ 'araTfJ('TorOHHiil оС'нові. 3,1 1·.lOF!а:ШI r.laRH де;тегаІ,ії І!.l Р.

.:rа.1И

тивного.

не

,J.1Я

відповідна

ЖИТТі!,

КР:ilН:І,

і;,1ГаЛЬНОЄВjюпейrьк? нара-

•1?

на

1\1.

ГOJIова

заХіДН('j€,SРО­

ці.l0ГО РЯ,Jу :заходів. нам;­ ч!'них у Хе.lьсінкі. Мо,!{­ ІН!

бе.3пєки

майбутнього

зниженню

ма.

'?6езпечен­

по;т;еЖНr')1

причепи,

прсти~тояння.

на

ві:щС'віJ;J.'1Ьни\t

Том'!

фермах ПО!'ІІннр бути під неОС.1абннr! KOHTpn.1eM

автомашини. що в разі не-

а

чер­

гування Ч.1Е'нів дпд. 3ВМІВ .1Я Х\",JСJбн на.:\­

м'~-ацil'rНі RЮU),JИ в твярин,

пейсьних .держав соща.Т!l-

:закрито

"і.1ЬШ ян 2.3 Тllсячl гп.lів фона~1И. пеРБинні зас(')би \У.1nI'JИ. <ВТінрЙ і 180 ти- по:t\еЖnГ~l-іння абп від-

d

РNзбр')­

І'бlгрівачі, опа­

П\ б.lIК!!

СЬКЧХ

ви рn6ни­

vrК .1Jа,JНИТИ

,(у-

.1юва.'lьні пеЧІ e.l!OSTjJoрозподі.1ьНl щити н€':п­

раЦІОНІВ тварнн ресП\·б.l1f''' В3f1.1И

нення ·без.пеки і єння.

ВИЕеденню

КО.lГогпах. радгоспах та lНШЕХ сі.1ЬСЬКОГ('jспода р.

мирного

непам'ять СЮ1ВО.l РО"ряд, КИ ЗаК.1ЮЧНИЙ акт гаЛ;'Н('jєвrопейсьноІ Hap.-J-

прічі?

Ч.-J­

усе

:\е.lь,інкі.

ІІВРУ. r('jЗРЯ,JКИ. безпе~н і сп іВР('jбіТНlІцтва. І Іє пстанні'\l

1·,lшr.О~1О.'Ь%I{

-

;11 llj''',lП,JI'JlIН:11 СІLIА і Р!1]У :1111111\: I;P,l'1fJ Ч:ll?· HlR Н.\ТО Н~'.lctГ~'-!IiСЯ іТс'

щn

ДlЛЯНШ

ЗИМА НА ФЕРМАХ

ють

про виробництво та рс;­ чіщрню! в ЗахідНІЙ Євро­ пі нової америнанс;,кої ракетно-ядерної ::Jброі ~e­ ре;!ньоІ дальності. Ті ~a­ :ІІі агресивні кола не Bi,J' ЧОВИ'Іись ві;! спроб ізвес·

ШJ-іОl[і

НОВ.1ЮЮТЬ ПрЯl'jIО бі.1Я но­ ма ВНJ-IIJКНЄННЯ l10жеж тут рів і за . lliшак:lть без да­

Д1:1

(РАТАУ).

Інтересах

РадЯRСЬКОГО

на

і в пташниках завжди приносить додаТf'nві К.l0' поти праuівникам по:t\еж нпї (.lужби В цьому не' II1a~ гїарil;JОКСУ. Небезпе

СІ")·

Пf)rIВІ".

;значне· з6l.1ьшення

в

БЕСІДА ІШЖНАРОДНІ

ТI.1ЬКН

Р('j.,ItШРРННfI

]."'1 ,багачення ТР~-;:ПFНИ]{И (\.1

курс

н('

11

Г Г1 сп Г1 ]-'lР'

гnrП('jдарствах

f'1Істачзr. і

руху

JрrЖП('j;f;Н~Г.1ЯДУ

Ci.lbCbKnrn

TP~',J\f1HIHilR

постійН('j-,JJЮ'11

чому. іщається. є рація ПРО;Jна.l]і'уватн причини TaKnГn .1lпа ПР,l1Рв-іРК;J.прnвеДЄн;-t Fi ,;lі.'1енням

ства ня ШВрnfif' р.ПР('jR~]тЕ'нняіі" РІЗНИХ rat!('jHax MP~ЇHlI. ПРРШ":l1І~ :,:,. 'Jа.1И fi~'.lhТ1{8~'BaTI1 ('ПЮ :>E')-1ррпСіl! І;РЮІ)·. В H"HiIlJHbfJ:I:Y CPlnHi Ба.l0Я~іІ"і З(іір l'\пбlв тут ППГіВНян('j :з ~ІИну.ll1М 1'''';0:11 ППДf1<)іf'С'Я і ]('jСЯГ 22 Т1Іrяч

членом

КПРС. AKTRI~HY участь бере вона І в rpoManському житті. ВОНІ'! заступник

JorplI-

чанн~ НХН11;1І ііРЩРFП вп­ І'Т)'ППВ ЧСТУТ1НН!; 1Нf\ОПО­ ра трепу Т \ fi~"~.l0H!(~.

-

ла себе іщіБJШМ П~;j цівником. У цьому ропі

nп с -

П".lе в ,JЕ'F';jН"П() .<l!lШf'О:l1 ге.-(­ тар в с;аЙча.l!J пм,го Р"К\' гr.1аЧ7аніl (оі F ~·n.lrn('гr;JX І rЧ]ГI'ГГі~\ ре"п"б:ll­ FШ И(' EТPL't 6l.1ЬШЕ'. fmt: fiy 1С) на пnчат"у ннніrлНЬnl п'ятвріЧl-,'11 В[{РnЩ~СfiаТIІ шо Rlі,nfinбі.lfil)"V КУ.1ЬТПі\, \.lіnnРnПIi ~fi)lяіНlі пnча.IИ ПІСІЯ ХХ\' ;,·].l,l;.' І;ПРС. m-;'Ні напі­

,щ.

Г()ЧI)SНtJго

:;е

nргаНlзпваНі

О(lнньо,ЗИМОЕИЙ період обхlJНОСТl те:" ~1'j;;-;'" П~

Сої б\' • r il~ ,

ПочаТОJlська

Нз

БАМі

на тваринницьких фермах

ЗЕРНО БАГАТСТВО БА ТЬЮRщин:rr

• 11

fa>'L1iHa

);ОНТРО.1;'

створенюlИ тут ве:1lIf;Ю11! ГОСПІ-,;!а pCТBa~IH

ЛИКОВ:!

Т! ІІ."Х' І')'хооіilних корів. Ан;с рачр тр :1аJi·1;J.Ч~Н1''1 \1.1 і'ї'rутній і'rпіх Ні] то-

прп

та'lга". поСТВ·

Запо 6jr'I'H

rЯ,1Гогmв- ічр-

;, інфор"щіf!fl

(CXl,J-

.1ЯЄТЬСЯ дісоруааМI! ІІРИd~1УР я. заГnТОБ .1Я>',Т:,ся

ні Шnрr.l Ч. С. А,В\f'nВІIЧ. 'ГПГП.11RП-,l;иІ!, А. Я

"ПРОБУ

.1ісозаготіве.їьникіF !'оа ПРИЗ «JOTOTa Четверта частина ВСІЄЇ ПРО;!УКl!ll. ЩО

створювати

JИ(\РliYnf\И

[Т[,1ГОТНШ

Берез.,вка

-

на.Амурі- БерезіВf,'а .,IСОЗ,JГОТlве.1ЬН]!!\і\ ЗІста· НУТЬ вих[д до I-І(,Д('jСТУПННХ раНІШ(' :llа,]!3,8 тайги. що .1асть 3~1Oгy ШБНJЕfI :11 ' ТЕ':,ша:"j

о\ ()rnr..lIlБУ )'B~ГY щщr:'тНІХ він .зоrррr.щв н" )10'00-

ЯК

І

за.1ізннчного

rтпчrГТБІ наярrні ПhОГО ро-

го,

RОМСО~10льск-на-Амурі

на ;1l.1ЬНИЦЯ БА;\Іу). ,lісоруби ба.I1IБСЬКНХ rocподарств .1і.1Е'РИ З'\lагання _]а.1Єf;"СХ1?НИ·'

P€,JOBOfO досВі;JУ. 3 віДКРИТТЮІ .. реГУlярног r .

НіІ rp\1 і НіІ рі, є rадоrп .1nТ; а. "nраl'и.lівгмші\". Щоро!;) Цех товарнntо В!f))l'inНП"у, ЩО .1bRiBCbKa потоково- ТУТ o.'Pf\mY~1Th пп ЗG-9і цтва ЧО.lпка наі\іі[.lЬЦРХПRіі теХНО.lnгія ВJf[1І1ііни- ТР.lіП вісІ ] ОО Борів. ший. Він аайчаs чотири I\ТВо \[0.10Ii~ ча.. '-ПТF.В[ J.Пj1РПОР р;:цгосm ·(3~- У;і1Р[ВНИЮі на 2()0 чіrць прреваги і ГОСПО,Іар,'hКІ ВПflljJ\н;пі! В. А. ()rд,пиіі У;1l"'·НИЙ. Jояр"п 3\lага[(lгьrя BJfГIЦ1l. Вона Діі .. \10;+;.111- ро.ШПБів про переваПІ за пі.]внщрння Пf\О,])"f\ТIІВвіСТІ:> ЧІТкішІ' П.l1НУВН1І .1hRіВГhJiПI ПОТПl>n'ВП-'ПРХОВПЇ ності коріn, Пі1.,іПIJJРННЯ витрачання КnР'Іів. Пі1.1IП о [РХНП.ll1гії ВJ!rо~ниптва )lП- ~IinCT[ 'IО.105а. ШИТІІ організяціJ(l прапі, .10".1. ;1апровцжрної В госНа С/''Іlна))! ВИСТ)ПИ.l!!

J-Ч"СН!l1i1l грчінару поБУВІРИ на ЧП. 1 ОЧНПТОВ.lгніЙ

Нон!!

В"ННЯ ТР.1ИЧОК. ОДНЮІ і" пеf\Р,JoВJlХ господарrтв по RИХО;!У те.нт, Зil.1Н:Рlil.10rя

З стор.

Діють тайгові КО/t\ПП~КСИ

І

ФРОНТ

згодовування, еКОНО)IНР. ви-

їх,

*

25 ,'ИСТОl1ада 19М року

ЖИТТЯ

llЄРШОГ('j

:JаСТ?ПН1!'

T{~ :lТ1Ністра закордонних , 'пря]>, Г ){pr).liH('jR,bfi('jr,).

ті хе.lьсlнсь,,1 ності. ЯКІ вже

до~!овпе-

BTi.1JeHi

в

багато

і'ЩЩНН.1'!И

.1ЮДИНН

ПОЗ}f-o гnлоє­

-

пра­

життя.

<, Ми не ~а!1.1ЮЩ'!Є:Vro очі на те. що мехто хоГ1В

би

перетворити

цЮ

З-,"

СТРІЧ не в діl0ЕУ HlpaJY, а у ФОРУ~1 ;:І.1Я пропагам­ ]и

].1JЯ

-

невис('jКОГО

гаТ:\'Н1<У.

дечагогічних ПРО'1П;;, сказав товариш .1. [.

БРЄЖНf.[>; У СВОЇЙ ПРО~юві 8 hpe~!.'li 12 листопадІ'..

-

че

A'Je 'ІН буде:v!('j РІШУ"

БОРОТИСf1

проти

таких

намагань. БУ,Jемо твердо Rести .'lіюю на ,Jосягн"н­ НЯ до'\!Ов.1еноrтеЙ. ЯКІ б

iHTepeca:l1 P)Jрядки, бєзпеr;и і ,\шрного '\1айб?тнього наРОДІВ"'. Са,тє цього чекають ВіД ,\Іадрідської зустріЧІ на­ PfJii!! Європи і всього сзі·

с.1УЖИ.1И

ТУ.

Т. КУДРЯВЦЕВА. (ТАРС).


*

. 4 стор.

.

~5 листопада

1980

роК1

~---------е~---и~~е--~-=и====--

_________

НОВІ! ~~

ЖИТТЯ

___________ __ ~

~.

у ДРУЖБІ 3 ПІСНЕЮ

11

20.1~. КиУ. 111сто lІое_ 21.00 КОИllерт ДеРJКа_иоrо сим­

фонlчноrо оркестру СРСР. ТелефІльм .Юркові свІ-

21.40

танки..

22.50

;1 іl

11 11 II II

І' I1

ВІВТОРОК .

І'

8.00 8.50 9.1.;

I1

11

11 ~ 11

І'

11 ~

~ 11 I1 11

14.50

11 11 11

I l

~11

І

І

СРСР по-справжньому

баяністів О. Ю. Сидоренка та А. О. Малиць-

.1ружать Із піснею. Вона їм допомагає і жити

І

II

го Всесоюзного феСТІІва.1Ю ХУ.:Іожньоі дIЯ.1ьності, розучують наРО.:ІНі пісні та

ровані чудовюш ГО.l0са~ш і хистом до пісеt{-

11 (І

I

му

І

"-ту Будинну НУ,lЬТУРИ. Цєй співучий НОЛЄКТ;1В

І

HapOДHO~1Y хорі,

що

працює

своїх односе ,lьчан , а,lе

1

Й в районі.

І

I1

п'ятирічні П,lани. Серед них -

АД~Ііністрація піДПРПОlства зі свого бо"у всіляно сприяє розвитнов! сценічного ~шсте-

1I

нщrпозиторів.

з'їзду I-tпрс, 3 спеціа 7]Ьною прогрюlOЮ пєред праціВНІ!liа~ІІ! ciabcbHvхористи

В ЙО~О

зобов' язалися

ВІІСТУПИШ

нах НУ.1ЬТУРН .

CI->,laцi багато ударНlіl->ів соціа.lіСтичного З~ljгання, яні ДОСТРОI;ОВО Blil->Она,lІ1 свої особисті

1

радянсьних

Готуючись до :зустріЧі ХХУ!

при селищн:О-

зажив доброї С.1авн й пошаНІ! не .'Н!ше серед

~

го господарства, а таl;ОЖ у ПідшефНих Будип-

11 І 11I1 і 11 11 11 1I

сучасних

ного мистецтва, беруть участь у са:lJодіЯ,lЬНО-

1

11 I1 !

ca~!Oтвора

подружжя Ві-

І:

I1

ра і Віктор Тптарею;и, Ва .lентина і ВаСИ.1Ь . Н. ШИЛО. 11 Сябри, Ніна і ВО,10ДИ'lШf' ПаніЙВ<1НИ. Т. 3а)!ОНа фото: саж\діЯ .1ЬНИЙ народний хор p~.lІ. 11 I1 рей , Г. Салуян, М. Мостовий, К ТнаЧЄНr:О госпу·номбінату ~І-\а,lI1ТЯНСЬЮIІ1і> i~IeHi 50I~ 11 та О .Міт.'ТашєвсьниЙ. річчя СРСР п ід час ВИСТУПУ на ~lіжраІ10ННО11 1.'1 'Учаснини хору з заДОВО,lЄННЯМ ходять І-'а му огляді-ноннурсі. 11 .. 3 араз вони під ФЕ~~ І.11 11 _ ~ ________________ репетиціl. нерівництво~ ДИРИото А _ ~К____ озака. ~~~З_.f _ И ___________________________________ __ І! 11

11

ДВЕРІ НА ЗАМКУ ПОВІДОМЛЯЄ Членів народних ко

доБРОВіЛЬНИХ дружин Нl"рід-

називають

OXOPOHЦH~I!

праВОПОРЯДI->У. І це визна­ чення

ці .11ЮЧ

резонне.

ВИnОНУЮЧИ свіЙ ГРО:llадяч­ СЬНИI1 обов'язон, юнани та

Дlвчата

з

червоними

пов ' язна:lШ на РУl;авах у багатьох випаднах сти­ ЮТЬ на шляху хуліганів і Сі:lfейних бєшнетнинів, :за­ хищають інтереси трудів­ нинів. Пройдіться вєчора:\\И ВУ;lИЦЯ~Ш :Іітон чи Гого­ лева, I-tа,lИТИ чи Рудні і БИ обов'язnово зустрінете тих, хто стоїть на сто­ рожі

вашого

епоною,

го­

товий У першу-ліпшу ХВ,І­ лину прийти на ДОПОМОГУ ЛЮДЯ)I. Однан нерідІ,О траП .1ЯЮТЬСЯ

ЛИ не

випадни,

ко­

дружиннинів У се.,і знайдеш і з свічкою,

хоч тобі що вони

добрє повинні

відо:.\О, бути нз

місцях.

У

JlИстопаді темніЄ

но..

Ноли

ми

ра.­

приїхали

У

-Белину В.lадно

Димерну, ніч вступа.'1а в CB'Ji права. Пасажири, що від'­

ні:lува.'lИ,

приміщенн!

органу

Ра­

за~lnНУ

двері

~IY,

і

піду

дод,)­

пояснила

во"а

Ч,1ена~! рейдової бригадr; . Ще непривабливішу нарти ну застали в Ce:lliiПО :lнах . 'у ПРЮlіщеН~іі

сі.1ЬВИНОННО~!У тут не бу­ :10 жодної душі. Про об'J­ в'язновість

організації

чергуваННfI

голова

СіЛЬВІІ­

конночу В. Г. 3аГРІеНН:lіі знав добре, а,lЄ , очевидно,

він не визнав за нєоБХl,l­ не виnонати вказівну рgй­ ВИНОННО'VIУ. ДО речі, сіль­ еЬЮІЙ Будинон нультурн був таІ,ОЖ на зюшу. Міц­ но і

за;\ІнненюlИ двеРі

імен!

ВIІЯВН ,l НСЯ

nонтори

радгоспу

Мічуріна.

Прав"а,

пІзНіше

М!!

дізналися,

що

це черГОВі забаринадува­ лися там ... Спробуй :то% у

раз!

до

нєщасного

них

випадну

-

достукатись

і

в!н пєренонався б. що ця затія

марна.

Порожньо було того ве­

бусом. поспішали зайняти

чора і в Будинну нульту­ ри села Бобрин_ Замість того, щоб організува'ГИ цінаве дозвІлля трудівнн­ І,ів села, ад~!lНІстрація нультосвіТНього занладу пов і сила на його двері ;за­

1VUСЦЯ лися

у

салоні.

додому.

Повер г",­

проводжаю­

чІ. А в БУСНіЙ

цей час зупинці

на

<1ВТО­ група

х:топців

пуснала

по

НО -1У

пляшnу . ря,

;\!ОDо:зяне

здава,10СЯ.

повіг­

навпіл ро:з­

КО.lюва.10С я від бру дн')ї лайни. 3упинити ПіД:lуJ­ :тих :ЧОЛОДlІнів БУ;10 HinOму, а ДРУЖlІннинів. які мали

цього

ти

СЄ,lі,

в

дня

на

чеРГУtJа­

місцях

ае

ВИЯВИЛОСЯ.

Водночас хоТіЛОСЯ б згадати і про безтурбл­ ність працівниnів

сі.'!ЬВИI\ОННО~fУ.

апарату

ЧеРГОВIfХ

Наша адреса

і телефони:

OHPЄ~1O хотілося б

:зати

ні.lьна

бувся

:>lОН.

I-tіНО~!еХаНіН.

теж

чєкав

нів

«вогнища»

спробував

появи

ЯЮ!Й

нер!вни­

нультурн.

прояснити

си­

туацію:

-

щєння

першість

присвячений

БРОВ<1ріБ.

6З-іі

юя.1Н участь 36 проБідних шахil:тів ні с та, - в

тому ЧI! С.'! і

у

фіна.'ІЬНI!Х

Іграх,

дЛЯ

неріВНИі(ів усіх перевіреНI!Х Ha:lIl! сі.'!, наведс-

дирують

:lІаДСЬНIІХ :Vlісцях були і члени ДНД, а у BIII->OНl,O~Ii сільради - відпо',і-

TOl;ap

безтурботністЬ харантеРrlа

зварник

:110 нільна ПРИnс1адів. У I-tапиті , наПРИН :lад, у гр)-

ТЗПРIІТУ_l

eBoe:llY посту перебував :: Є. ЛЮ~ЧiJЧ,

В.

в'арто

було

дачІв. у цих

б

руть

змаганнях

участь

веЛИНОДЮlерцям, сеМIІП ().'Іні вцям. шєвченнівцям та

перспеlіТНВН! СЬЮІХ шюл

досвід

ООВІІЧ,

бобричана:\!

запозичити~,

сусідів.

чення

3абеЗ:IС-

на,lЕ'ЖНОГО

п()рядну

в

святнов!

RаЖ.lliва

а

з

спраRа.

ти ,

що

тя.

народної

С.

-

дру­

ТЕЛЕФОНИ:

вул. Ниівс"ка,

154.

життя

П. МАРУСЕНКО.

]9-3-82;

заст.

м!сце80ГО

.,истів і масової

nrнаНlзацlя

редактора,

вlдді ,1

~ілд{.l(>НЬ.

n.

[кр ? н

f

~

19-3-18;

8іддl.1ів

1 KyrC.

f't\nн()м:ія. піДI "ОТОВЧИХ

І8.ЗО

11

.. 18 .4.; Сьогопнl у 19.00 Т е"ежурнал

1)poвaJЦ:ЬКA ДР~РJ!a Киіц;ьхоГ9 о~міграфвидаву. м. Вровари, вул. J'иівська,

Друк високий. Обсяг

opraHHoI

Kohue-рт

в

Дамському

МУ~Ю{JІ

коицертному

залl.

10.20

ПРОГРАМА УТ .Артем,.

Телефl.1ЬМ

се-

2

рІя .

11.40 ШкІльний екран. 8 кл а::, 16.00 Новини . 16.10 СРlбния дзвІночок. 1А.35 1\0МСОМО,'ЬСЬКИЙ АВтограф. 17.20 ФI.,ьм-конuерт .Все стане

танием:..

18.00 Корисні пора11И. 18.15 дпк. телефі.,ьм

.Ten,~1I

за.'1f.,а».

МальовничиА

світ

.І1нтн!!­

ства.

19.1Ю Апуа .,ьна 19.30 ЧемпІонат

камера. СРСР 3

хокею:

cCoKf~l».

-

періоди). У ВечіРНА казка.

перерв!

3

(2 f -

21 _ 00.Чар.

21.45

В.

Шукшин . • Харахте!'и"

Виста8а.

У

перервІ

-

Но­

вини.

ПРОГРАМА

НА

ОБЛАСТЬ

8.0·; Д". 8ас. батьки. 8.·35. 9.~~ Суспільствознавст.~. 10 к.'. 9.05 Ра11янськиА пеА!ажвн~ ЖН80ПИС

20-30-х

рр_

10.0,; Нlмеиька М08а. 10.35, 11.0.; ФІзика. 8 K.~. J 1.0.;. Н.40 БесІди про пра!lO. 12.03 СтудrнтаМ.lаоч.някам. Фі .. зика. з курс. 13.20 ФІ .• GCО­ фія.

ді",;'ь.

Фlзика_

15.10 Малюнки О. Пуmкlва. 11 Kvpe. Фізика . IS.f;u Екран CTY.l1rhta - 3аОЧНИН. 19.00 ЧемпІонат СРСР , ба,СКА

(Ки'(в)

.Ж".,ьr · lріс. (Каунас). 20.ЗО ДОК. тtлефідь", • Ма.,,,,.

Спартак

Калачои».

20.1:\ Д"нідкова с ,'ужба. 21.00 К(\иu •.!>т ,nру Д,ржте .~е­ р"діо MQ_11\a&CbK01 РСР. 21.40 Тмефі.1ЬМ ,Юрковl евІ· танки». 2 сері ••

с РОЗГРОМ».

Rиша

мзка.

мате!'ttатика.

Управлінню

Редактор Є. ФЕДЯН.

виробничо-технічного

НА ПОСТIИНУ РОБОТУ: робітники-будівельники усіх спеціальнос­ тей муляри, теслярі, зварники, слюсарі­ сантехніки, бетонники, опоряджувальники, електромонтажники

~: fIравління

та

інші.

займається

будівництвом

жит­

.10ВIІХ будинків, дитячих садків, будинків ви­ робничого призначення, споруджує підземнІ комунікації.

ОП ,1 ата праці

відрядна

-

акордно-пре-

MiaJlbHa.

Спеціалісти забезпечуватимуться кімнатами у БУДІіНКУ готєльного типу 3 наступного року.

Працівники, які проживають на житлови .'{ ~Іасивах м. Бровари і в навколишніх селах, доставляються на роботу і з роботи автотран­ спортом управління_

ПіДПРИЄМСТВО має свої бази відпочинку на річні десні, на Чорному морі, має піонер­ ський табір, санаторій-профілакторій та дитя­ чий садок у Броварах.

Адреса управління: м. Бровари, вул. Гес­ .10гів, 1. Іхати автобуса~1И N~NQ 41. 120, 121 до зупинок «Військкомат» або «Бі.lа діб­ рова».

Адмінlсrpацlя. -

Комктив БРОВЗРС.ЬКОГО мlжраА~НRОГО вир';:';ичого

упра8 ~'ІННЯ г.ззов()го спінчуття старшому 3 ПРl1ВОДУ c~epTi ЇЇ

ва рского

господарства

бухга""ру

>l\н.зНI:'»

-

(}(')ган

ropo.'l(!,;oro

ПОЛОСІ! формату А 2 •

в ИС ..IJ.t)в.,ЮЄ rnиt)окє ф_ П. КОРОТКО.IЙ

маТЕ."рі ПІНЧУК

Андріївни.

5ro-

К(JМlпе га

КОI\1МУНJlСlli чес кой па.ртии УК­ P.1liHhl. г() р nщког() и naJ~Ol"IJ·IO"O СОАетов Н ;НЮ-'II1ЬІХ депутатов

2

д"рrxлих.

ЦИК_l ДРУГIlЙ. СьогоднІ у свІті.

22.05 22.20

Га.'","

середу.

Тираж

виходить у п'ятниuю

вlвт"р"к,

та

суботу.

Інд"кс 6і964,

Киевской об~асти.

1154.

.СпI8АРУЖ.

19.30 фj"ЬМ .Чапаєв •• 21.00 .Час •. 21.45 Контро.,ьна дл"

забезпечення і комплектації ремонтномеханічних майстерень ТЕРМІ НОВО ПОТРІБНІ

~: I { О В ; і Я

19·4-67.

свІтІ.

HicTЬ~ .

студента-J;lочника.

ГііННИ

промисло­

народжевн.

Разом дружна сІм' •. кожному ма"юнку -

18.00

кетбо ."у:

"- ..1,

Математик:...

ФаДЄ€R.

1 курс . 20.00 Вечірня

секретар

партійного

АНЯ

14. І а Со1 \'Ха чам пі2l'ОТО8ЧНХ 81А­

мова.

Федерації шахів Украї­

радlомов"ення

роботи

Но-

.lіrерзrура».

ге.ометрія.

1·;.nn

,

19-4-47; відповlда,~ьний секретар, відділ tільського господарства,

кореспондента вост!,

редактора

се-

2

-

ОБЛАСТЬ

Географія.

11.:1;)

t~ЛО

СМЄ'Н<1МН 6у ду ть працюва­ тн досВі"ч е Ні трен єри.

БОЧКОВt:Ь­ старший ін­

з

письменника.

".lубу, де 3 ЮНІ!МИ спорт­

ни.

м. Бровари,

НЛ

1:~.I .) П() .;1ітична СI1\охач.ам

дея'яти-

ня шах оної ЗМіНІІ. ОСЬ чому нині пр()водиться додаТН()RНЙ набір до ди­ ТЯЧIJХ сЄ'нцііі Ш<1ХОВОГО

Рейдова брнгада: А. КЛОЧАН Ч.'1ен спецІалізованої доБРІ)-

«Артем:..

ФраНЦУЗЬКtI:

rисн~а

бе­

го­

Па­

Харківського

закінченні

14.00

ТрсБУХОБа

зараз набvває

Кониерт

Шахова шко ..lа. Ч .:}:і Фізика . 6 кл. Т8nя .'ICHiHChKft біб.,іотека.

10.:~,!j,

ТR,НОЖ юнІ

танож

бли­

II.П.'. 1-1.:\11 ~'рnки пr11агогlчноr 1'о1<1Йстєрності. ПереJlача 1. l;.O .~ c.T\',1.chtaM-.lаочникам . На ..

та

Цього Вlі:\шгає ca~1e жю- строт!! нр06.1сма зростан­

жини, КИП

По

партіііН(l

шах!сти мі­ Ма рчеюю,

пондент мlcькрай,ОННОЇ газети «Нове жнття».

255020,

«Чаr».

Тr.1Е."фі.1ЬМ

Борнсенн() та Ю. Ду-

нласнини

Ли.'ІЬКО­

бандуристок

21.·-I.j

Hace .'!CН;1X~· Шибі но та С. Новтун І, ос()БЛIІВО , У ] . ВЧІ!ТЄ'ЛЬ ціr.ї ж шноли дНі наДЗВ\І- М. ПЩІІ" . СЛІд зазначи-

пуннтах чайно

праRО-

рІччя

наА­

.Да,,"ке,

К\' ,1ЬТУРИ

21.0n

М.<1ЛО Ц1навих парпй, тому ВІН винл!нав !нтерес гля-

3 заСТУПНlJНО~І rO.'1o~]j сіЛЬВИНОННЩIУ товаРИШС~1

І

n.ЗО Ви<туп зае ,1УЖГНОЇ артиtтки ~ ' PCP В. qаfrки . Темж}рнад ,Старт'. 2nA.~ «На добраніч, дIТИ!::J!

10.n:)

оркестром.

3

Ві11гукнІтьеи, сурмачі~ К. Симонов. ВіршІ. Щаденники . Спога11Н. До 65-

«Спартак:.

20.00

Заворнчах і Ді:ІЬВIIЧН I!іі І Г. ГРСОСН!;ЧСНІ;О , ЯНІ мауповноважений ра(Ів і дді- юТІ> П() 4, ;). ОЧl->а: лу l\!ілЩії В . П. I-tовал:,На TYpНlP! ЗІГР;J.НО 'ІИ­ чун. У Богданівці чергува,lИ ДРУЖНННИНИ на ЧО.lі

вар-

заводу'« Серп і МО.l0Т». 19.00 Дктуа.lьна камера .

йдуть

Чн~

попа

та.,аН1И.

анс(!мб.1Ю

.13U\'

завод(),

за нами

АЛ.

віо.,онче ,,1

16.45 17.15

1 ~.ЗО

ровеснику.

Ба ~,ДУ:t.

ROrO

вистава.

18.30 H"POllHi

дсрсвообробног() nомбінату А. Степансць та художнин Ю. Брах.

На

По

зьке:..

будівного !,омбінату П . ШУ:JС)К Н (). І;"рівннн ді.1Ь­ Нlщі П:\ІК5 ііІ. ДРО3Д()В ,

Ю чергування дружнн­ нинів . по селу. ні чергу-

важно.

ва

Ше.1Я шостого туру .'І! ­

вlдповіда.~ьннЙ

:зап"

мита

10.20 КЛ~' б

керамІка.

про

18.00 lе ., е фі.1ЬМ

яnі

ПРОХОДJ!ТИМУТЬ наприnінці рону.

с"а­

-

ро :з почнеться

lї.20 . Казка

цlв змагання зустрінуться

структор райвиконкому. В. НЕБРАТ корес­

він

ріЧН1fці

Щоб у читача не Віlнинло ДУ:\lНН, що Tal;C!

ЧИСТЯНО~І.

зем".,

~'KpaїHCЬKa

«Партііfна

МУ

сі.,ЬВИНОНI;ЩIУ

черговий.

Т80Я

16.4·) 17.1·;

9.0 .)

турнір

рокан.

1903-1904

СріБНIІЙ 11З8Iночок. 110К. те .,еФI.1ЬМ .н" тІ ПРИРОДИ>.

Be_llln()rO }J'овтня. В ньо­

виявився зачинеНП~I.

да.'IЬНИЙ

раїні у Н08ННИ.

16.00 16.10 16.30

8 ..1;j,

8 нандидатів го з члєнІв ДНД на MiC;~'i чергування ми не зустрl- у майстри СПОРТУ. 21 пер­ ли, а ca~T штаб охоронцІВ ШОРОЗРЯДНIfН та 8 друго­ правопорядпу ПРЮІі- розряднш(їв. 6 перемоn:-

вільної

Планували, начебто,

організувати Бечір відпо­ ЧИНІ->У МО:lОді, а.'1е НОЛИ

на

відбірновий

.Музичн!

10.ЗО Те"ефі.1ЬМ .Артем'. І се­ рія. 11.40 Шкі .lьниА екран. 9 К •• ас. Історія . «~·.,ьянови на .УК­

ПРОГРАМА

'у шаховому l->,lу61 від-

п),)о

УТ

зустрічі».

~ .r, .j

ТУРНІР

0:.1-

С.lів

ПРОГРАМА

10.10 Фі.1ЬМ-КОНU.РТ

рія.

ІП,~ХОВПЙ

пр'!­

дянської влади не було. ШевчеНI;ОБО. Доброві,lЬ~lа ,.'Іише начаЛЬНl!n війсы'-­ дружина цього bo-оБЛіНОВОГО СТО ,lУ бе.1- народна надійно ногось qel;a.la '! на с е ле ного пуннту остан.Hi~I Ч<1СО'1 ПО:llітно 1І0ЖfJ3ПОРОЖНЬО~IУ поридорі. - ilІожє, хто ПРИЙi.lЄ ВИ.lа свою роботу. ПРО':'е на чергування. А ні то у день пєрсвірни жодн')-

рейсовим . авто­

їжджа,'1И

двеРі

С8ітl.

ВИНИ.

:ІІіщення ci.1ЬBBK O HKO~IY бу.~и ві.:ІчвнеНі навсТіЖ ..

РЕПДОВА у

хоч

СПОРТ

вання вІдповідасlЬНИХ ПР;J.­ цівни"ів ВИНОН"О~ІУ сі.1;'­ ради у Бобрину не орга­

"Іка­

«Монго,!'!ія сьогоднІ». КОН­ иерт Державного ансамблю пісні ІЇ танuю ми Р. 21.00 .Ч,с'. :.!l,,!.j Документа.lьниА екран . По ззкінченнl Сьогодні

І'

цтва, підтримує ТВОРчі починання.

БесІди

наук Вlрм.нсько!' РСР. 19.4П дО дня прого,'ошевня і\'\I)НГО.1"(ЬСЬКОЇ Народної Рес­ луб .lіки . Кінопрограм:а

у

кіНОПО110рпжеА.

закінченні НОВИНИ. І4.ЗО Новинн . 14.·50 дОК. фільми. 15.35 ДІтям про звір.т. 16.05 А. Дворжак . КО!lиеот

(оние

18.45 (ЬОГО11нІ у свІтІ. 19.00 Життя науки. Ака.l1емlя

II

ного розпоча.1И антивн у підготоВf;У до друго-

E€C€.10. І працювати ударно. Бі.lьше п'ятдєсяти виробничнинів, янІ об:Ja-

Теле­

ря.

ТрудіВНини радгоспу-номбінату ~І{аЛИТЯR- гента Дарії I\ІlIхайлівни Борис у с;упрОВ;Ці і! І"~ I~TeHI 50-річчя

творчІсть .

Л,ноголl,м.

18. 15

І'

сьний»

телестудІй

СРСР •.

І 11

i!І

фl."ми

nг ~l ЯД.

11

11

дОК.

17.ЗО Народна

І'

і 11

закІнчен­

Те_,ежурнал .Звlздар'. Темста1110Н. до ZО-рlччя встаНОВ ,""'і. ДИП.10маТНЧНltх відносин між СРСР І Нlгерlею. ФІ,1ЬМ • Пар.,аментарlї НІгерІї в

І' І' І'

I

.Версl ••.

По

країни .

11І' 11 11

I1

•.

ФI.,ьм-виста.а.

16.00 16.40 17.10

І'

.Час

Гімнастика . О. ШтеИн.

цт

В.50 ГІмнастика . 9.1·; Му " ьтфільми. 9.40 Співає 3. Дo.,~-xa"o.a.

ЦТ

ні НОВИНИ. J4.3П Нuвинн.

~

11 I1 II 1I

СЛV>кба.

лr:lСТОПДДА

8.00·Чар.

ЛИСТОПАДА

25

ПРОГРАМА

І'І'

1I

серія.

26

ПРОГРАМА

11

II•1

І

Довl11кова

СЕРЕДА.

11;800.

аам.

6736.

І

#186 1980  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you