Page 1

ПЛЕНУМ МІСЬККОМУ ПАРТlt

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ KPAlН, ЄДНАНТЕСЯІ

.Ni 186 (4910)

ВЧОРІІ від6увсl, чергови!\ lМенум м'Їського комітету Пllртіі, ЯЮlЯ розглянув такі питання: «Звіт паIJТКОМ'1 рад,roспу імені Щорса про організаторську і м&сов(.політичну, роботу по вико-

СУБОТА,

24 ЛИСТОПАДА

1979 р. 2 коп.

нанню

ЦІна

р~шень

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

партіі

КПРС.

Серед

~----~

ЗМІЦНЮВАТИ ПРАВОПОРЯДОК

радгоспу. імені

XXV

з'їзду КПРС БИСТУПИIJ

Новнм проявом постІйно! туро боти парт І! та уряду про змlцненв. соцlалlстнчноі законності стало ПРJIЙШIТТJI ЦК КПРС постанови сПро полlпшеИИJI роботи по охьроні праВОПОРJlДКУ І ПОCИJIення бо-

роцІ в селі помІтно змеВПJRJIась кількІсть правопорушень, поліпши­ лось дотрнмаИИJI ТРУДJIЩнми ЗВКЬ­ нів І соцl8JIlстичних норм спlвжнт­ ТЯ. Є В цьому І заслуга місцевого товариськоro суду.

постанова

конностІ І боротьбІ з антиrpoмад­

з правопорушеинямн.. Ця

- ще одне яскраве саідчeИИJI TOro, що в наm1й краІнІ вдосконаЛЮЄТЬСJl

зако-

иодавство, створюються нормальнІ

умови для внсокопродуктнвноУ працІ І цlкавого, змістовного вlдпочивку трудІвникІв. Новий докумеит стосується не лише полlпшеННIІ дlJlльностl правоохоронних opraнl.. ВІн у значнІй мІрІ СПРНJIтиме актнвlзацlІ зусиль трудящнх

У боротьбІ з антигрЬмадськнмн ПРОJlвамн: пняцтвом, дармоІдством, алкоголlзмом, caMorOHOBaplHВІІМ.

У нашому районІ боротьбу за змlцнеННJl соцlалlстнчноі ЗВКОННОСтІ, профІлактику правопорушень cьorOAHI ведуть не JIИше працlвИJi-

ськими

в

населених

велику роботу. Проте

ще не всІ

пунктах

проявами

Броварщивв

'1урlіІ). СпІльними ЗУCИJIлями депутатІв, ~омадських організацlй,

'1ленlв Д ровlльннх народннх дружнн, при допомозі керівннкlв І '1ленів трудовнх колектнвlв радroспу І стрічкоткацькоУ фабрнкн у ceJJl ведеться значна профlлактична ребота серед населення, роЗ'JlСнюються положеННJI дlючого звко-

нодавства.

У спІшно вирішують ці пнтанВІІ

також адмІнІстрації, партІйнІ 1 профспІлковІ органlзацlі заводІв пороmковоі металургіУ, пластмас, фабрики BepXHboro дитячого трикотажу, виконкомн Рожнlвськоl, ЛітJdвськоУ, РусанівськоУ сlльсь-

ких Рад народннх депутатІв.

Регулярно, напРНКJJад, ВНХОДJlТЬ

І

,

просто ве пом чати цнх упущень.

І це в той час, колн в новій поста­

новІ ЦК КПРС чІтко наголошується, що саме первивнl 8рг~lза­ цlУ, партІйнІ комІтетв, бюро повнн­ вІ координуватн зуснлля господар­ ськнх І громадських opraHiB по змІцненню соціалlстичноІ закон­ ності І праВОПОРJlДКУ.

ЗовсІм невипадково у постановІ

внсловлено рекомендацію: при складаннІ перспектнвннх І рlчннх планІв роботв партlйноІ органlза­ цlУ по комуністнчному внхованню трудящих І, зокрема, молодІ ВКJIЮ­ чатн в них конкретні заходн по Особлнва

роль

у

цІй

,~

ВЕЛИКИЙ ГАНДБОЛ - У БРОВАРАХ

Справжнім святом стало спортсменів нашого міста і раііону проведення, 33 рішенням СпорткоМіт е гу срср, третього туру першо. сті краіни з гандболу cepг~

жать боротьбу за чемпіОRське звання. Учора у спорткомплексІ «Металург» за/юду порошковоі металургії відбулося урочисте відкриття турніру

рах. Піонери мІста вручмн гостям букети квітів. Після урочистого вІдкриття розпочалася перша зу­ стріч, На майданчик вийшли гандболістки кишинівського

дівчат 1959-1960 років на- Воно розпочалося парадом «Динамо» і берегіВСЬКОГJ родження у Броварах. Про- учасників., ~их гаидболі- «Колоса». О.ll'Pазу ж пісЛ>J тягом

23-28

листопада

у

спорткомплексі «Металург", команди «Ростсільмаш,. «Динамо» (Кишині'в), «К")лос:. (Берегово), УПІ

(Свердловськ),

парткому заціі

«Великоди'мерсь- пластмас.

ськиіі»

П. С.

СТРУКТОР

Богданов, іи-

відділу

пропа,ган-

Н

Толnекіна.

та-р

парткому

радгоспу

парторга,ні..

броварського

а

пленум.

І

заводу

npOMOBOIt9

ВИСТУПlИв перши'" секрета" ... . ккому паРТІ'"1. А Д ГРJl

..-

МІСЬ

стрічкоткацькоf фабрики ди і агітації міськкому пар- ае •. тіі Н. А. Ничипорук, секреДокладиий · О льzа 1ваltl8на комуністка

ааlт про бро.. . буде опу Лl-

боту пленуму

На фото: О. І. ТОЛПЕ- .«,:А:в:а:нг:а::р:д:»=в:.=в:.=П:Р:IІ:А:к:о,=к:о:в:а:но:.=======:::::::сі Фото А. Козвка.

ю НА.

Рапортують побутовики Виконуючи рішення XXV з'їзду КПРС і наступних Пленуиів ЦК партії, колек­ тив районного побуткомбі" нату

достроково

план

завершив

чотирьох років деся..

тоі п'ятирічки. 3а цей пе .. ріод він міста

надав

трудящим

села

побутових

і

послуг

на

361,3

тисsrчі

мільйонів

7

карбованців.

3а попередніми підрахунка" ми до кінця поточного ро ..

ку буде

реалізовано

планових послуг

на

над­

більш як

тисяч карбованців.

245

Найбільший внесок у до .. року буде вироблено то­ строхове виконання завдан," варІв на 2,2 мільйона кар­ зробили праВОфлангові со­ бованців. ціалістичного змагання за Першими справилися гідну зустріч 110-і річни­

ЧОТИРИРІЧНИЙ рубіж

-

Із наміченими завданнями ці з АНЯ народження В. І. l\оЛективи цехів слюсар­ но-зварювального (началь­ Леніна бригади закрійників ник Я. А. Гуревич). торго­ В. С. Купцова, Р. М. Ваг­ вельного обладнання­ рамяна, колективи майсте­ Днями колектив експ(', по виготовленню меблІ!! риментального заводу рень сіл Великої Димерки для торговельних підпр"­ торговельного машинобу· К. Г. Юхта), tMCTB (начальник цеху (завідуюча дування рапортував пр,) VD. П. Новбасинський) T~ Калити (О. М. Махлай), дострокове завершення цеху товарів широкого швачки Н. Ю. Врожек, плану чотирьох років де­

достроково!

сятої

п'ятирІчки.

період пустило

цеі!

пІдприємство ви· рІзномаНітно]

продукцІІ

на

56,4 міль­

вжитку

-

по

випуску

коративного

де­

паперова­

слоїстого пластика '(нІ!.­ чальник М. 3. Воропай). В. ЮРЧЕНКО,

йона карбованціВ. До кін­ ця року У рахунок 198О

справІ,

гувата правовІ знаИИJI. ""-"'~"V

nnJl

секретар

завдань, ки.Й» Л. В. Слободянюк, диР ектор радгоспу «Требухів-

Гоголівської

В-ІДДІ.

АОМ МІСЬККОМУ партlІ С. Г,

начальник

В. П. Парменова, Н. С. Він­ ницька та багато інших. В. КОВБАСИНСЬКИП, директор побуткомбІ­

планового

нату.

вІддІлу.

профІлактицІ правопорушень.

.'.-,___--..........__"'""'-.....--.....'"'-""-....-____v-..............____" -.......___- v........

НОМЕР

п'ятирічних

.міцно закріпила свою nозиЦ ію передова ткаля-багато-

ноУ органlзацlУ

кам І комсомолу. Для зміцнення правопорядку слІд пІдвищити роль профспІлкових І комсомольських зборІв,. прн пІдбиттІ пІдсумкІв соцl8JIістичноro змагаННJI вра­ ховуватн стан трудово! І виробви­ '101 дисцнпJJlнн, рівень виховноl роботи в колективІ. БІльш ефек­ тнвиlmе 1 дохІдливІше слІд пропа-

КОЛИ ВЕРСТАВСЯ

ракове . завершення особис- радгоспу

ства 00034. З"

'ОхоронцІ правопорядку чергують не тІлькн в громадських, мІсцях, У цеитрl села. Людей з червоною пов'язкою на pYnBI можна побачити на молочнотоварних фермах, бlЛJl прнмlщень, де зберlгаються концкорми, сільськогосподарськl продукти. І таке ставлеИИJI членІв ДНД дО своіх обов'язкІв дав вlдНННlmиьому

про дост- участь

Жердовl, МокрецІ, Богдaиlвцl ДЛJl

крІм пр,воохороивнх органів, по­ вннна належатн також профспlл­

У

.д.lи раnортувалu

лооо-т~анспортн,им

Вlиииченка, який до цього

ному, Заворичах членн доБРОВIЛЬ­ них народннх дружин на чергу­ вання внходять дуже рІдко, а у

му 88nа.цку aJ;мIн1CTpaIiIIi nартlй­ вкрвА необхІдне, проте керІвникн пlдприємств,уст,пов, органlзацlй намarаютьCJI

opгaHI~

твердив завідуючим про!"и~.

В обговоренн4 звіту ВЗІІЛІІ був секретарем

вІдповІдальністю керІвнвкІв мlсце­

ва чергуваННJI членн добровlльноl вародно! дружинн уРусановl.

наслІдки.

І.

вих радгоспlв І голlв вцоикомlв сІльських Рад, можна ПОJlCJIИТН той факт, що у Бобрнку, СвlтИJ1Ь­

"ав8ЛОCJI u, втруч-.ня в дам-

Свlд .роботн у цьому напрямку виконкому Гоголlвськоі сlльськоі РаДІ{ (голова внконкому Г. С. Ба-

І.

керlвннкн повністю усвІдомили значення участІ громадськостl у цІй справІ. НІчим Іншим, як без­

ОсоБJIИвоі YBarн заслуroвує до-

відповідні п:)оо,

Було розглянуто

проведено

КИ вІддІлу внутрІшнІх справ, мlсьKoro,l районного судІв, мІськоІ І районноУ прокуратур. Це питаИИJI постІйно перебуває в полІ зору партlйннх, раДJlНСЬКИХ о,ганlв, профспІлкових, BOMCOMOJIЬCЬкmt: установ,

З пита,нь, яJd РОЗТЛJlіП!lЛН.

По змІцненню соцlалlСТИЧRоІ за­

охоронцІв правопорядку не видl­ ЛJlЄТЬСЯ автотранспорт. Снстема­ тично зривають графlк виходу дружививкl.в на чергуванВІІ І шть­ би ДНД раЙШРБУ,. сlп.ы'cJІІ1'ехнl-­ ки,' радгоспlв сзаплавннЙ., еВе­ ликодимерський., штаби комсомольських оперативвих заroнlв mниоремонтного заВОДУ, 'q)~cтy еБроварисІльбуд., автопlдприєм­

оргltнlЗl1цlй іІТдприємств, 88кладlв Броварщнин.

парткому

правофлангових Плюта.

верстатниця

пр.>

Статуту

ІЦорса по виконанню РІшень заціirне питання. Пленум за.

нашого району, які nерши-

тих

ви,мос

ся, прийНJIТО діяльність станов,и.

П'Ро

, радгоспу

М. М. Топlхи

Статуту КПРС», було роз-

секретар

повІднІ

ТопіХ1{ «Зоря»

ВlІ'КОп.аI!\Н!(

парткому

партії секре­

п,а,ртхому

М. М. про виконання в,им(},"

питання. Зі звітом

МІСЬКОІ І Р АВОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

послідовно

тов.

міськ- -та,р'я

глянуто також орга'!l\Їзаційне

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКР АІНи,

ротьби

XXV з'їз;J.У на міськкому

КПРС»', «3в:іт члена

кому

голова lІІІ\ІКонк.ому foro.n:l .. ськоі сільськоі Ради иа-ро.lt· них депутатіВ Г. С. Бачурlн, дирекroр радтocnу-комбіна­ ту «КалитJtнськиlr:. і меи,j 50. ріЧЧIІ СРСР В. П. БородаА. Пленум З8СJI'YХІВ звlт Ч~

сток привітав голова оргк:>-

суддівського свистка на полі

мітету змагань, голова \lіськвиконкому М, К. ФІ!сик. Він поздоровив учасн'І~iB з віД,КРИТТЯМ ТУРІІіру,

і на трибунах завируваЛl1 пристрасті. Хороша атака дівчат 3 Кишинева - і м'яч після' кидка одиієl·~

«Жальгіріс» к:>ротко розповів гостям ПРJ спортсменок «Динамо:. влі-

трудові і спортивні .З1l0бут- тає у (Каунас), «Металург:. (Бро, ки жителів району і міста, чаток

вари) проведуть ЗУСТРІЧ! побажав спортсмеНК,ам ус- , nуты мІж собою, у як~ продов· rnшноro.' виступу у Брова-

ворота «Колоса:.. По­

зроблено. 8.

У доБРі

ШЕ8Ч,УК.

Запрацював вітамінний с:с:конвейєр» На

де

бригадиром

ленко,

В.

овочІвники

Єрмо­ ведуть

пІкІрування розсади помІ­ дорІв. На п'ятій частинІ запланованоІ площІ рос­ лини розсаджено 1 вони

добре розвиваються. Водночас радгосп госпо­

парниковому

дарствІ радгоспу знову за­

почав

реалізовувати

роз­ свІ­

РоБІтники жу зелень. До столу киян 1 ре­ вІдправлено першу пар­ монт рам, закІнчують тію зелено! цибулІ. Неза­ склити Іх. В другlй дека­ баром з радгоспу до ма­ надійде зелена дІ грудня сюди завозити­ газинів кипІла

робота.

завершили

меться

очистку

БІопаливо

почнеться щування

і роз­

масове розсади

виро­

у розводкових теплицях,

ДАНІ управлlния сІльського господарства про надої району иа (Перша но

молока

у

господарствах

листопада ц. р, графа надоє­

21

на

корову,

дpyг:~

-

по~івняно З цією датою то.рік. В кілограмах). «Требухівськиіі» 12,7 +1,! «Плосківськиіі» 11,6 -0,6 імені Кірова 10,0 +0,2 імені Щорса 8,0 -0,8 «АI!!lНГ8I'Д» 7,8 -0,3

«гoroл,івсыїІй"

М. ГАЛЬЧИНСЬКИП,

arpOHOM.

городи­

ни.

молока

петрушка.

6,4 -0,5

Радгосп «Великодимерський:..

«Літківськиіі:. ПлемптахозЗlЮД «Рудня»

"Заплавниіі» «Русанівський:. <30РЯ» «Красилівський» «Жердівськиіі:. «Пухівський» «Бобрицький» «Великодимер,» «3аворицький» імені Мічуріна

імені Докучаєва По району

Інструментальники І,МеnlтопоnьсlnьБУАу'І НаприкІнці

жовтня

ко­

лектив Інструментального цеху pemohtho-механIЧНI}­ го

заводу одержав заі3дання виготовити 15 ванн для заводу домобудуван, ня, що зводиться біля Ме­

лІтополя. для

Нреслення

миття

деталей

ванн роз­

робив Інститут сДІПРООРl­

сільбуд.. 3а виготовлеti­ ням новоУ ПРОДУЮllI сте­ жить

конструктор

структорсько

-

кон­

технологі Ч·

ного відділу М. П. Вага.

До лення

виконання

замов-

. мелІтопольцІ в ро6,2 -0,8 бітники заводУ приступи. , ли Із завзяттям. СТclршиJ!

6,2 +b'~ майстер дІльницІ ГеоргіЙ N -0'З І АндрІйович Петренко ска, 'зав,

що

виконувати

його

5,7 j'~ доручено кращим спецlа5,7 'І лістам цеху - слюсарям5,3 =б'~ інструментальникам Гри5,1 горlю Павловичу Саєнку, ,4

5,11

=б'~ І ОлексІю Івановичу Пархо-

N -0:5 , мІвеаНнуlfУ, 44 -о ~

3:2

М ихеЛаейкторозваурнгиркиу л вич -

-0:6' нишину та Іншим.

6,05 -0,021

в. МИГУЛЬRО,


*

24 листопада 1979 року ! стор. НОВЕ ЖИТТЯ --------------------------------------~--------------~----~~---------------------------------------Д ОБРЕ

ПідготоВJtен!

зві tho-виборИі

збоРІ{

в будь-якій партійній ор­ ганізації завжди вІдзна· чаються серйозним І rли· боким аналІзом роботи не тІльки партійного комІте­ ту чи бюро, але й КОlИНо­

го комуніста. І це не ви­ падково,

адже

від

як члени КПРС

своl

зростання

на розв'язанні най­

залежить

конання

успішне

В

планів

і

вує

авангардІ

трудового

--ПАРТІПНЕ ЖИТТЯ:

ви­

соцІаліс­

колективом

цеху,

траплялося і

програми чотирьох п'ятирІчки.

ВИЩЕ

дільниці,

піДПРИЄМСТВА. схвалення

ДіЯЛЬНіСТЬ

предметно

ні

внутрlпар;rійно!

ти.

На

зборах

цехових чата

цеху

св,оlм

на.

ЗВІТИ І ВИВОРИ

кому·

Молодай

С3 вогнином.

-

тійних груп. якІ об'єднують у своїх рядах 173 комуністи. ЗаВДJlКИ ахтивній діяльності переважної більшості їх завод успіш-

Протягом ріоду

Чи не найважливішою проблемою. на вирішення якоl спрямовувались зу­ СИЛЛJl парторганізац1ї у звітному перІоді. є нерит­

Життя на стародавнІЙ землІ Нампучlї нормалL­ зується. Народно - рево-. люційна рада країни по&­ нІстю контролює по,11ти'і-' не й економІчне життя; вживає енергійних зах~ дів у боротьбі з нестачею

вз~1t

ВЛНСМ у системі комсо­

мольської

політосвіти.

Номуністи

звернули

продовольства,

увагу партійного бюро на необхіднІсть постійно мати в полІ зору робо по механізації трудомІст­

дбати

ПрО'

умов

дови

поліпшения

....... лО •• vА'-ч

працІ і відпочинку

Не все

карбован- ський) і

N2 4

за

звітноro

порушенн"

пе­

тійної

дисципліни з

ще гаразд і з хого цикорію. полІтичного

На знімку:

ся цією спраrюю,

партіl

було

виключено

ПРОДУК-

На

заводі

(начальник

не

МIJрlя

у

МЕТАЛ}' Pl'AM

своєму

жуть

не

хвилювати

участь

чле­

В.

повіді.

заводІ

елек­

тугоплавких

ме­

-

вагою

дО

ВОСЬМИС'J'Г

кілограмІв.

ІТ Al'C).

Одним із завдань.

поставлених у рІ­

шеннях ХХV з'lзду НПРС, є дальше ПіД­

вищення матерІального добробуту І куль­ турного рівня народу. Дуже важлива

Однак в цІлому, досягнення працівни­ к!в торгівлі могли б бути набагато кра­ щими. якби увесь склад райкому проф­ спілки повніше спрямовував усі сили на

роль відведена тут працівникам торгівлІ.

дальше пlдвищения ефентивностl своєї дІяльності. ОстаннІм часом голова рай· ному профспілки О. М. Нацалап та OHP€:'

принципова

мІ члени президії пустили

Як саме здійснюється це важливе зав· ' дання у нашому районІ. йшла діЛ < Jва Й розмова

на

звітно-виборніl1

КОНференції райкому профспілки npd' цівників держторгівлі і споживчо! коопе­

раЦії.

У сфері торгІвлі трудиться З246 чле­ нів профспілки. Протягом звІтного пе­ ріоду ПРОВОДИЛИСІІ пленум райкому. а також засІдання його президlІ. на яких розглядалися

питання

ПРОфСПіЛКОВОго дальше

господарського

життя.

полІпшення

спрямованІ

організації

стичного змагання. пІдвищення

і

на

соцІалІ­ нультурtt

торгівлі, полlпшенКJI обслуговування споживачів та проаеJеиия змістовного дозвілля.

Все

це

у значній

мірі

ПОЗИТИВНІ)

впливало на досягнення відрадних фІнан, сово - господаРСі>КИХ показииків. Тан,

райспоживспілка обслуговує близько 100 тисяч населеиНJI. В поточному роцІ П роздрІбний товарооборот складатиме

48.9 мільйона карбованЦів. З початн" п'ятирІчки продано понад план товар1В на 3778 тисяч карбованцІв. У coula.'1i, стичному змаганні за гідну зустріч 110-1 річниці з дня иародження В. І. Леніна найкращих результатів добиваЮТЬС:1 бригади продавців продмагу ,Ng 1 с. Тре·

бухова (завмаг г. М. Бабич). господар' 'Іих товарІв с. Літк" (М. А. Володіна), гастроному с. Великоl Димерки (М. Д. Миронець) та 1нщl. Досягла пеВНIа уСПіХ1В 1 промисло­

вІсть райспоживспілки. Зокрема, пром' номбінат з початку п'ятирічки вИпустиt· додатново до завдання товарів народно,

го споживання на

1

міньйон

117

тисяч

карбованців.

Значии:; успІХІВ ,цобилиея І працІвни, J<И державноУ ТОРl'іалі. ;) початку п'яти річки колектив

3M!wTOPry

продав това

рІв на 112 мІльйонів з~g тисяч карбо­ ваНЦіВ. це на 1 МІЛЬЙОн 494 тисячІ кар,

бованців більше плану. Зара~' він впро­

ва~жує систему бмдефеКТНОІ праці. Розширилася мережа міеьиих і сіль ських l!ання!

підприємств

rpoMaAcbKoro

харчу­

нІсть

на

самоплив,

що

свою дlЯль·

призвело

до

п/)­

H~~. відчуваJЦIСЯ справжня ЧУЙНіСТЬ. по­ ваг'а до покупця. На жаль. у нас ще можна почути грубу й нетактовну вІд·

повідь. Торгувати треба нультурно, щоб прниосити людям задоволення . . Голова місцевкому змішторгlвськог() універмагу Н. М. Єгорова наголосила на необхідності поліпшити гласність соціа, лістичного змагання, підняти роль маТI!­

слаблення трудової І грубого порушеннІ'! фІнансово! дисципліни. Про роботу райкому профспілки роз­ повІла на коНференцtr сенретар райкому профспілки Н. М. Норениченко.

рlального

Обговорюючи доповідь, делегати кри' тикували райком за допущені недолІк",

коопу

і вносили коннретнl пропозиціІ щодо пз,

ліпшеиня роботи новообраного його CKJla· ду.

За десять мІсяців наші працІвники при рІчному зобов'язанні ЗОО тисяч про дали понад план товарІв на 444 тисячІ карбованціВ. Досягнения могли бути ЩІ? кращими. вІдзначила старший економІст змlшторгу М. А_ Бєсєдкіна, .кби члени райному профспілки проявляли більше актнвності в організаціІ соцІалістичного змагання. БІльшІсть із них пасивно ста­ вилась до організаторсьноІ і виховної

роботи. Янщо подивитися нення,

говорив

на

заступник

загальні досяг­ голови

пра1\

ління райспоживспІлки В. І. Лисенно, то вони вІдраднІ. План товарообороту виконується. зростають доходи. А янщ') глибоко проаналlзуватн нашу дІяльність. то ми побачимо ще чимало упущень. ~ ціЛому нолектив райспоживспілки пеРЕ:­

крив план за

10 мІсяців на 751 А 53 магазини. що

тисячу

карбованц!в. не ви­ нонали своїх завдань. не реал!зували то·

вар!в на потрібно

400

тисяч

ширше

карбованців. Отже, розгортати

змагаНЮ1

під девІзом сПрацювати без відстаю, чих.. Щоб досягти кращоl ефективностІ в роботі, пІд час пІдбиття пІпсумків со­

цІалістичного змагання потрібно врах,,· вувати насичен!сть в магазинах необхі.1 · них товарІв. ритмІчнІсть виконання ПJlа­

нів, трудову дисципліну і культуру об· слуговування.

У переважаючій більшості в торгівлІ.

сказав експедитор змІшторгу М. П. СН·

доренко. працює молодq. Треба посиmt· ~И ІІІЦ:ОЩІУ. роботу. щоб 8CJf)p І ИlІ'ази-

і

морального

стимулювання,

налагодити правильний розподіл путІ­ вок, видавати їх тим, нотрі добиваються більшо! віддачі.

Працlвнини Гоголівського радгоспроб­ сумлІнно

виконують

план

товар(),

обороту, сказав голова місцевкому І. З. Гуднов. Хотілося б вІдчувати з боку райкому більше уваги до поліпшення умов працІ та організацl1 відпочинку. Перш за все . потрІБНо потурбуватися

про постійне опалення усіх магазинІв. Досвідом роботи по Обслуговуванню тваринникІв і ХЛlбороб!в на робочих мІс цях подІлилася продавець

комсомольсь-

1\0 - молодіжної бригади унІвермагу іме ні 50 річчя Великого Жовтня Олена По' номаренко.

За

10

місяЦів цей колектив

продав трудівнинам села товарів на З:J тисяч карбованців. Про підготовку підприємств до обслу­ говування учасників Олімпіади,80 роз,

повіли директор

нооперативного

нання М. П. Голубовський номбінату

rромаДСЬКОFО

О. М. ЄрмолеНIІО. Велико димерського М.

об'єд­

та технолог харчування

Голо~ правління радгоспробноопу

Д. Теплюк говорив

рlального і

морального

про роль MaTt~ стимулювання

ІЗ

підвищеннІ організацІї соцзмагання. Ди ректор промкомбінату Ю. С. Anаєв РО," повІв

про

інших

полів,

розгромлених ,банц полпотівЦ!В, якІ марно на­ магаються

перспективу

кооперативноl промисловостІ

розширеННІ'

1

органіЗd

переШНОДИТd

становленню

нового

жит­

тя.

Але саме такий хl:{ п~ дій

не

задовольняє

кінських

п~

енспансІоністlв,

американських

імперlал1.

стів та інші реакційll1 ка­ ла,

ЗАБЕЗПЕЧИТИ ДОБРОБУТ ТРУДІВНИКІВ

ЖИТТЯ

та

ків

проведення

1 ПРОФСПІЛКОВЕ

цр

ратовсьному

для

зливки

НЕВРАТ.

скоротилася '

кількохсот тисяч гектаріВ:

досліджень. почав СЛУЖJA­ ти і металургам. На C:t-

струмент

виступив член

тарів,

стали до ладу більш як 50 промислових підпри· ємств. До занять у ' шке. лах приступили 680 тисяч дітей. РеволюційнІ сиJЩ Нампучlї очищають теРІІ­ торІю країни вІд недобит­

бюро міськкому Номпар­ талІв плобlю, церк()­ тН Унраїни, голова міськ­ нію. молібдену та Інших виконному . М. Н. Фесик.

нІв організації. І тому во­

сталося

і

ПО,lпоті1J~

При криваВQМУ проп~­ КіНСЬкому режимі П();t Пота-Іє.нг Сарі було ПОВ­ ністю зруйноваАО eKOНO~ мі чму І соцІальну CTP)'l(· туру краУни. ПлоЩа об­ роблюваних земель, яка становила до 1975 року близько 2 мІльйонІ. І'еІ<­

рисових

Електронний проМінт.• яний використовуєть('я вченими як тонкий ін­

сило-па­ В. Ігна­

розореної

цями країни.

Нині заново освоєно вже понад 550 тисяч гектарl8

ЕЛЕКТРОНИ

.парт·

роботі

слю~р цеху О.

r

На звІтно-виборних збо­ тротермічного устаткуван­ рах обрано новий cКJtaд слід суворІше запитувати ня за кресленнями МОСh'ВИ' партбюро. Секретарем комунІстів про виконання чів почалося виготовлен­ партійного бю~ заводу ними статутних вимог і переобрано О. М. Іщенка. ия промислової елеНТР1Н­ партійних доручень. но-променево! установки. У роБОТі зборІв взяв На нІй одержуватим)'ть ВсІ ці питання не мо­

М. С. Баб'ян) не справля-

випущеної

хімі/С

(фотох"оніка РАТАУ).

тенко.

Заслуговує на увагу t лися з виробничими зав­ НИ взяли активну участь той факт, що 96,6 про- даннями. у обговореННі звітноІ до­

цента

в

говорив

виступі рО80ГО

лав

nере-

інформування номунlс.тlв. Іванівна Кришталь робить Онремі бійцІ ідеОЛОГlчно- аналіз цикорію. го фронту. якІ Фото П. Бойка.

бюро

пар­

заводі йде

сировини. Вже заготовлено 9200 центнерів су-

членів колективу. органІзаЦією

мед ~.

каментів та інших неоо. хІдних засобів для Відбу<

ких процесІв у виробниЖитомирська облаСТІ>. На чих підроздІлах заводу, Чуднівсl>КОМУ цикорієсу-

упущения

трьох членів КПРС. Оче­ видно. партійному бюро

но виконав план деСJIIТИ мічність у роботі окремих місяців по обсягу валово! цехів. Протягом ниніш­ продукцІї. виготовивши нього року цехи N2 2 (на­ понад план товарів на су- чальник Ю. П. Ковбасин­

тисяч

ВОСТОРЖЕСТВУЄ

виконання своїх обов'яз­ ків. У цеху' помітно пl)­ лІпшилась трудова дис­ ципліна, навчання членів

ЯКІСТЬ

партії, дав оцінку діяль-цем трудового суперницт­ ності кожної з 12 цехо- ва і йом~ присвоєно зван­ вих організаціі! і 2 пар- ня .НращиЙ цех заводу~.

337

~ пра в а

lІожаком

бюро заводу «Торгмаш~. За 10 місяців нинішнього У цехах N2 2• .NQ 5 і М 7 жди вміють зиайти Виступаючи зі звітною рону колектив цеху ,N'q 3 (сенретарі парторганізацій до серnець слухачІв. Такі доповіддю. секретар парт- (начальник цеху Я. А. тт. прохо­ Мельниченко. Дени­ ПОЛітlНформацН бюро підприємства О. М. Гуревич. секрета:р парт­ сов. Рубльов) слабо зай­ дять одноманІтно, сухо. Іщенко детально проана- організаціІ Е. Ф. Голь) маються поповненп"м пар­ нецІкаво, нічого нового в лізував роботу членів 6 разів виходив перемож­ тіЙних рядів. собі не несуть. Про це

ців.

Справедлива

допомага~

комсомольській opraItt38-' цlї. П!С.'1Я звІтно.виБОРі

робо- організаЦіl lOJJаJ(ИТА діВ-:

нІстів, якІ не лише самІ йдуть у авангард! СОЦіВ- суперництва на підприєм­ парторганізацій бувають лістичного змагаНff", сум- ствІ йдуть клепальник це- вІдсутнІми по 10-15 ко­ . лінно виконують своl хуМ З В. Г. Линник, паку- мунІстІв. доповlnі партор­ партійні доручення 1 гро- вальниця цеху М 2 Є. Г. гІв не завжди в повній мадськІ оБОВ'ЯЗJ<И, але й Литвинова, водій цеху мірІ ВІдображають стан дбають про пошук І впро- М 10 М. В. Грінченко, справ у органІзаці!. Це. в вадження у виробництво е.'Іектрозварювальник це­ першу чергу. стосується неВИJ<ористаних резервІв, ху ,N'Q 3 В. М. Полуян. партІйних органІзацій це­ передового досвіду. слюсар цеху.М 5 П. О. хів .NQ 2 І. ,N'q 7. Хоч пар­ Саме на виховання та· Норнійко. У внутрlзавод­ тІйним дорученням на за­ кого ставленнл ДО праЦі ському змаганнІ Місце на воді охоплений кожен ко­ кожним членом органІ за- правому фланзі займають муніст. проте не всі чле­ цlї і спрямовувала всю колективи цехів ремонтно­ ни НПРС сумлінно став­ свою діяльнІсть , партІйне механІчного N2 3 І .NQ 5. ляться до Іх виконаиня.

му

КОМЕНТАТОРА

них комQoмоJlьсысп збо~': в проведен- рів по рекомендаціІ парт- \

ПАРТІЙНОЇ РОБОТИ

Поз­

заслуго­

тих

КОЛОНКА

Говорячи про авангард, ну роль '{леНіВ КПРС 'у t{олективах, старший f48Й стер цеху М 2 Г. 8.0cet, . ров наголосив· на· 080-. в'язку комун1СТ8 " більш

І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! обрали В. .в. ТимошечКі·

тичних зобов'язаиь трудо­

ного

раху­

продуктив­

народногосподар­

ських вим

за

помітних зрушень t в питанні поліпшення міжценостІ праф, яка в порів­ хової кооперацlI. а комуняннІ з мину лим роком нlсти А. І. Лукашов. А. І. зросла на 4.2 процента. Рогачов, І. Є. Пнсаренко, Нову трудову перемогу М. В. Голоцуков не завздобули колективи цехів жди виявляли наполеглиМ 2. М 3 і М 5. янІ ще вість та ініЦіативу. до 20 жовтня рапортува­ Чимало упущень. проли про винонання вироб­ тягам звітного періоду років

ау·

більш В;J.жливих проблем виробництва, багато 11 '10' му

забезпечено

зуміють ничої

сконцентрувати

силля

т(!)го,

ціІ

нок

які

вступили в зговІр

намагаються

повалений

і

вІдродити

за суд жени А

кампучійським режим

нвродо:.с

масового

геноциду_

Вони не пропускають жод­

ної нагоди. наклепи силля

щоd

і

звести

пІдІрвати

народної

зу­

влади.

Недавно під тиском США і Китаю на нинІш­ ній сесії Генеральноl Асамблеї ООН б~Ло орг,,· Нізовано

неправомІрне

06·

говорення естановище

питання . ПРQ В Rампу'чН ••

після

відбулося

яного

га­

лосування резолюції, ЩО грубо перекручує . сТано.

вище і спрямована проти народів Нампучlї та В'єт­ наму. Ця резолюція. як справедливо

говориться

заяві МЗС СРВ.

11

ПРИНРК­

ває злочини ПекІна, спря­ мовані на відродженн" режиму Пол Пота Івн!'

Сарі. МЗС Народноl Ре::.

публіки Кампучії закономІрно

niJ1HOII,

розцінив

J1К грубе втручанн~ внутрішні справи НРК.

ЩО ж до

у

міжнародно!

допомоги

цій

подолання

труднощІв,

нраїні

для якІ.

вона переживає. то Кам­ пучія дала чІтку І ясну відповідь щодо цього: во­ на готова вітати таку Д<'­ помогу, звІДIffi б вона не виходила, при умові, що

за нею не стоятимуть лс­ літичні мотиви. А таКі спроби робляться а тим, щоб ПіД виглрдом сдопо­ моги.

сприяти

розгромлених

заЛИllIКам

полпотів·

цію відгодівельного господарства. НаприкінцІ З промовою виступив дРу,

сьних банд.

гий секретар міськкому КомпаРТіІ Укра· Іни А. Д, Фролов. У роботі звlтно-виборноІ коНференцП ВЗЯJlа участь І виступила 3 ПРОМОВОI('

піхом. Камnyчійський на­ род. обрr. вши свій власний

голова обкому

торгІвлі

1

профСПіЛКИ

споживчоІ

державно)

кооперацlУ

Н. П.

Власенко. Відбувся організаційний

пленум рай кому Пl'офсп!лкн. Головою обрано В. О.

ДIІЧУJ<а. ceKpeT~l"eM

-

Л. Є. Білеш. А. КОЗАК.

триги

шлях

не

Однак цІ ІН­

увінчаються· ус.

розвитку,

вІдбудовує

успішно

країну,

і

ні.

ному не вдасться поверну­

ти назад наступальиий хід

розвитку революцlI в Нам, пуЧII.

М. ЯКОВЛЕВ, OfJJJlg&'1 ТАРс,.


НОВЕ ЕКОНОМІКА І ВИРОБНИЦТВО

І

тонни,

}t()муНістичиа радянська

І КІлометри

• Броварське автотранспортне пlддрнємство рай. сlльгосптехнlRИ - одне з иаАКРУlJИlших 8 областІ. • ПЛаН перевезень иаРодиогосподарсЬJCВХ вантажів за третІй Rвартал Ц. р. викоиано успІшно. • Авто.

в

оптимально­

му реЖИМі І не призводи­ ли до церевитрат бензину.

Все це та ряд Інших за·

траиспортникам потрІбна допомога: стаицlя техоli· ходІв технічного та орга­ CJJуговування 4наЙвузькlше. мІсце пІдприємства. нІзаційного порядку допо­

• ПерспеКТIІ:ВИ розвитку. • Допоможе госпрозраху. иок.

магають

вести

ву боротьбу

здоров'я пІдростаючого покоління. Щороку у сІль­

наполегли·

за економію

автомашини ав­ підтягнутий, зібраний. І паливних ресурсІв, подов­ підпри· автомобіль у нього завжди ження строку служби ав· ємства райсільгосптехніЮJ чистий, доглянутнй. З 110- тотранспорту. А.lе аналіз виробничої J'ирушають у радгоспи р,'­ чатку року водІй зекон('\- дІяльностІ йону. Вони везуть різнІ мив пІдприємству пона~ авто транс· бензину і МІ- портного підприе:МСТВd ,антаЖі добрива, зап­ 650 літрів пере·

возять найрІзноманітнішІ .&Нтажі внутрі rOCnl)· ,царств.

Планові техніко МіЧНі

показники

району:

тонн

планІ

fiO

при

тис. тонн, зна"!·

перевиконано

БЯ . У

завдан­

тонно-кІлометрах.

{ІОЧ8ТКУ

року

ми

З

одеРЖіі'

ли майже 13 тисяч ~Ol!aHцlB прибутку. сягнуто

на Лисенко, Тетяна Меф!')- tі1льш 4ВУЗЬКИМ"

непоганих

кар­ ДІ)­ показ­

мастил.

Наше автотранспортн\~ IJlдприе:мство - одне з найБІльших в областІ. Царк машин нараховує 135 автомашин. Це Ho~i машини,

оскІльки основн"

,ранспортне

парку но

поповненн~

вІдбулося нещодав­ 5 років тому. Зда­

-

місцем

вають визнання

нІчного

вносять слугевуючого

раЙсlльгосптех. стачу

запчастин.

Тому,

мість

.

годин,

згідн')

14

Нещодавно група водіїв нормативів,

райоб'єднання ся

з

ня

сІльського

та

буряків. Усі

вартостІ

працІв· більш низьні

перевозити

жай овочів

та ся виконувати самим шо­

району, де ферам. Звідси -

вони допомагали даРСТl!а

зростан-

ремонтІв,

показники,

ГОСПІ)-

вр.). нІж плануваЛИСJII, по вико·

цунрових

РИСТІІННЮ

автопарку, тех·

вони noc:rd- нІчнІй готовності машин і

вилися з великою вlдпові- т. ~ля

дальністю

доби.

повернул'\- РемонтнІ роботи доводить­

Миколаївщини

никам

3-4

до

поліпшення умов

важливого

державного завдання. За працІ водНв ще '1:реба успІхи. досягнуті у соц1а- зробити чимало. Буде ро'3 І

л етичному

змаганнІ

JТТИnf>НО

станцію ТО,

З:l з'являться

тут

ремонтнІ дlль-

транспортом,

нерно

-

Інже·

техні чних

спрямована

в

служ/l

кІнцевому

"езультатІ на поЛlпшеннч рОботи кожного водія, ремонтника,

оскІльки вІд

JіRЛЬНОСТі автотранспорт· lJoro цlдпрнємства у ве­ ликІй мірі залежить вико­ нання виробничої програ· мц а цІлому по рай сlЛь­ гоептехmці, адже вало!!1 доходи

автотранспортного

СТОЄН0 чимало

дПв. Серед

наших

ВО-

них М. Бон. топарк господарств

райо·

дар, В. Сердюк, А. Без- ну БІльшої. уваги спецlаЛl­ палько та

ІншІ.

Широкого

розмаху H~' стІв б райсІльгосптехніки

було у нас змагання за потре ує вивчення і впро економІю паливно _ М,I- вадження господарського й і і З розрахунку в роботу во-

ст льних матер ал в.

гlд- д!їв. За бригадним пlдря.

но його умов четверту ча·

стину к'оштІв

від вартостІ' дом в роботі ШОферlвпІ'1

..

час

виконання

певного зи-

зекономлених vензlШУ, М.і· ду робlТ -,примІром, 'перестил одержує водІй. В той

ЖІ! '!ас

1

за Ух переВИТР;;l- везення кормів

нашому

колектидl

ють експлуатацІйнІ ІІКОСіl ,втомоБІлІВ, добиваються

піонери ЛІткІвської серед· ньої школи разом з орга­ нІзатором позакЛасної ро­ боти Н. В. Дударенко здійснили екскурсІю до мІста НрасноДона, де в грІзні роки Велико! ВІт­ чизняної війни працювала ПідпІльна організац і >l сМолода гвардія,.. Номі­ саром .Молодо! гвардП. був сімнадцятирічни'l! Олег Ношовий, Ім'я якого носить

високої технічної 110сті машин.

готов·

ною

експлуатацІєю

Адже відомо,

шин. шення плануваИНJII І поси­

Заслуженим аВТОРИТ\d­ мання потрІбного тиску n подовжує строк :rOM користується в колек­ шинах І ИРИНОТиві водІй першого класу Ухньоl служби ,омуиlст Микола ІваНОВИ-l сить підприємству неаби. П1кож. В райоб'єднаНll1 який економічний виграш. lІіН працює понад 1О ро­ На стаиц1У техобслугову­

має середню освіту. ваННJII стежать за тнм, Микола Іванович завждя щоб карбюратори двигунІв

j(ia,

ВЕСЬ евітJtОВИЙ день

Qe

.

стихає гуркіт TpaKTol>iB аа ПОJlJlХ радгоспу сПухіiJ­ ський.. Механізатори ВИВ')­ ,ЯТЬ органічні добрива. Во­

ПИ зоБОВ'Jlзалися 'r'J'а,нспортувати ЇХ

щодня фер­

ДлS1

- Такі плановІ проф\.­ лактичні огляди сільСЬКИ7..

дітей

школярІв

впливу

господарсь·

кого механізму на підвн­ щення ефективностІ ВИ­

робництва 1 якостІ ти,..

робо­

М. ХОМЕНКО,

автопІд . Р8Йеlльгосп­

иачальник ПРИЄМС'fва техніки.

майбутньоrо

врожаlO

ми

проводимо

втретє, та наАбlльш повно вони ". р оводяться в цьому році. ТричІ на тиждень

медикам за таку

ській. Шевченківській. СеМИПОЛКіВСЬКІЙ, Нраси­ лІвськІй, Димерській, Тро. єщинській, ПлоскIВСЬКіЙ. БобрицЬКіЙ школах. Мет.!

турботу

про дітей.

Я. ЯНОВСЬКИИ,

директор

Русанівської

огляду виявлення

школи.

раннІх

дружина.

стадіЙ

Цього листа ми показали заступнику головного лl·

вань,

каря району материнства

дітям сіл.

надання

захворю,

спеціаліз(\­

ваної медичноУ

по охороні дитинства

і

профІлактика. І лікування

допомоги

-----------------

ОЦЕ ТАК ГРАФІК!

Читач

Вlдписни керівників ан" топlдnриємства 09034:1 метою виправдання

графІка

руху

маршруту .М вольняють

чуйнІсть

одним, але в кінцІ дня, У. вихІднІ

виявила

днІ

і

пIВГОДИН11

ЦИМі.

автобусами.

хвилину. 31 серпня я. по- ський), аЛе

музеУв Ровеньон і Красно­ rрапив в автомобільну дона. Особливо ЗВОРУШЛі{­ аварію. Незнайома жІнкз

вІн здебlль~

шого заповнений

сlльсь­

вою була зустріч з мате· рями молодогвардійців

викликала швидку допо- ними ЖИ'телями і Уде бе~ могу і разом з медиками зупинок. Часто буває В

ли

НивВі, про БІду. Два міся- суютм на зупинках. Цlка­ ці я пролежав у лlкарн!. во, чи керІвництво АТЦ

супроводжувала мене до І таке, що автОбуси ОДНі" Жукова і ФомІна. сповістил~, ,за одним Ідуть в гараж, З великою цінавістю лікарні, потІм які живуть,' тодІ, як пасажири еголо, учні нашо! школи здійсни­ родичам, екскурсію

у

шахту

4ВІС-2 •. Надовг() нам запам'ЯТJ­ ЄТЬСJII $ iteзаБУТrl1r по­ дорож.

СвtТJlава ПАРХОМЕНКО, )"ІеВИЦIІ 7- Б класу,

ro-

J10аа раjpl дружвив 1м. Oaera Rошовоrо.

перенІс

Тепер уже

три

операції. 09034 контролює цей мар.

'ВДOМf1. Дуже шрут,

особливо

прошу цю )6іИКу i1д~ Т7.00?

НУТJ«:яl

М. Вровари

62-А'

МБЯ

iJфе~а.

вул. ЛенІна

Федір Федорович

,

ТЮРЄВ.

післ:{

.

До мене, як до депутата

мІсьної

Ради

народнюа

-ються виборці,

роБІтники

децутатІв,

часто

пІдприємств

зверта·

пІвденного

мІкрорайону міста,

скаР"1

жаться, що часто запізню,

Ai~BiCTЬ наших виступі в у устрІй

матtрlш

-

справа

(сНове житт•• ,

CBJlUO'

BC!J.

.Ni 132)

ТИВУ ре:srJlJIJIУЛО. матерІал і критвку визвало пра­ ВНJIЬиоJO.

ЗагanRl аборв :sобов'я· ЙШJlOCJl про погаивй пор.­ .ок бlJlIІ ЖR!JlОВОГО ко· аали дв1рника Х. С. Она­ оператиау CKOMYВ8JIЬ' фрlвикова бlт.ше уваrи прв,цIJlJIТИ сав1тариому ник •• Як вам повІдомив аа­ стану територll, а мешкаи· ступник иачаJlьника жит, цlв будинку підтримувати J10ВОГО кооперативу .. Ко­ належний санІтарний стан мунаJlЬНИК. В. В. Степ.· в під'їздах 1 на території, аенко, правлІННІ! коопера- прилеглІй до tlудиmcу.

розповІдає Є. А. КОЗУЛІ,­

ються на роботу, не мо. жуть вчасно добратися додому. МенІ соромно чо. тири роки підряд вІДПОВі" дати Ум словами керіВНИ' цтва АТП: 4 Недостатня кількІсть ся

кадри

водіїв,

готуютЬ1

••

Хотілося б. щоб

керів­

ники автопІдприємства відгукнулися нарешті H~

словами, а tt!ЛОМ! М. МАРЧЕНКО, .депутат міської Ради народних депутатів.

ЗА ЗАКОНАМИ СПlВРОБІТНИЦТВА

ми ммітили. що В нас є ще багато неsишуканих ре· зервів. Використання !"( дасть змоr:y. значно підви­

щити врожайність всіх КУJlЬТУР. збільшити їх валодня. Тоді визначаються пе­ ІНЯ f водІй трактора _. на ПОЛІ по 560 тонн. ве ВИРОБКицтво. Т-150К Микола МИКOJIайо­ - 3а,вдаиия. як бачите, реможці. Перш ніж вивозити доб­ Був полудень. БрнгаДИ;J ВИЧ Конончук. Він тако« ~Jlике. говорить брига­ ри!!а на ПOJlК та вносити іх підбивав виробіток кожно­ перевикона,ь доведене зав­ .11ИJ! Євreн Андрійович К)­ у грунт, спеціалісти госп,· Із

,УJlIІ. Проте механізат)· рв не втрачають надії на виконан,ня.

Acro

ЯК дізналася, кілька днІв т()му

в

господарство

npll-

го механізатора. Я поміт\{­ ла, як в його очах ісх.рила. ся радість.

дання.

вІдзначив

дарства добре проаналізува­

та­ ли можливості кожного по­ Ля. Тепер 8И&езення орга­ - Два меха.нізатори,­ рів Миколи Івановича Пет. нічиих і мінеральних доб­ повідомив Євген АндріЙ.,­ ренка та Дмитра Максим.,. рив тут плану~ь зriдно з вич, уже перевиконаJlIІ вича Головка. Автосам:>­ картограмою. денне завда,иня. ие Ва­ скида ми Г АЗ-5ЗБ вони пе­ НинІ ІОНИ вивозять орга. леl>ій ПеТ'рОВИЧ Шеверун і ревозять по 50--60 тоня при завда,нщ 40 -нічні добрива иа cтoгeltТap­ BOJ!OllRMIfIJ • Михайлович добрив ну плошу, де в наступном,' Строй. Кожен з них перевіз тонн. році ВИРОЩУl!lТИМyrь кор­ по 112 тонн орга.нічннх В nlJЮМУ мехашзованиn мові буряюи. добрнв при за,вданні БО загін по ви·везенню доБР1ll1

6у!! на допомогу механізо­ .'II'If,Й аагін із райсільгосп· техніки. Відтоді на виве­ J6Rиі добрив щодня тут П1\ЩЮЮТЬ де.в'ять тра.кторів і двІ автомашнни. Мехаиі­ заторам і шоферам доведе­ ні конкретні завда·ння. Ка­ тонн. МQлодці, хлопцІ! Звичаliно, Ух успіху спри­ .ен 3 них намагаЄТЬСJl У-:­ високопродуктивна пішно їх виконувати. иьn­ яла Петра му СПР·ИRЄ. насамперед. ши· праця механізатора Висоцького, JOKa гласність соu·іалістич. Олексіliовича IfOro . змагаиня. запровад­ який . швидко згортає доб­ • ення моральних і матер:­ рнва на лопату для иаван­ іх на причепи ,ІІЬНИХ стимулів. Підсумки таження $MaraHHJ1 підбиваються в тракторів. До6ре попраДl()Ва.в 1oro кінці кожного JЮСіочого

Бригадир

кож

ударну

у гоrподарстві

працю ·шаф."

працює доб.

ре. Про це свідчать показ­ ники. Так, якщо в пеРUI! дні лнстопада хлібороби ви­ возили за день по 250-280 тонн добрив, то ннні цей показних ПОДВОЇВ·СR. - Підбиваючи підсумки І>оботи за нинішній сіJlI,­ ~оroс.подарськВЙ рік.,...

.

автобус ом З іде один за

незнайомій мало, щоб виїхати

яка

Mi~

тично нІякого графІна руху не існує. Так само не ритмічно працює автобуо N2 3. І його ДОВОДИТЬС){ чекати по 45 хвилин. Що~ правда, буває й тан, що

Хочеться від усієї дуШІ ЖінцІ,

не зад~

Цей маршрут ніноли не працював рИТМіЧно. Прак~

СпасиБІ

подякувати

121

мешкаНЦіВ

ста.

читач за

зриву;

аВТt'Jбусlз

справжню людяність, до· Інноли нас виручає a~ НИНИ. Б'агато Цікавог() помогла менІ в скрутну тобус N2 6 (ТребуХіВ. розповіЛи нам експонати

ти ~РОДУКТИВНість працІ водіїВ, полІпшить еконо­ ~lчнl показннии дІяльно· сті підприємства. На це нас націлює Іпостано!!"

що ДОТРИ- лення

наша

Ми побували на мІсця» бойовоУ слави молодогвар· дійців, у місті Ровеньках, де були страченІ пІдпІль­

у госпо­

Регулярний КОНТРОЛ1> ЦН НПРС та Ради МІнІналагоджено і за правиль- стрІв СРСР сПро .полlп·

Ось що

вона РОЗПОВlла::

ПІд час осІнніх наніку.'

СКJIадаютї>

стила. Поки що наМlльш~ мастил зеНОН0' працює чимало ВИСОКf\­ пального, JtввЛlфікованих ВОДІЇВ. мили В. Магдик та Ф. НІ')відповІдно 788 І справжніх майстрів своє! роль . ~рави. Вони добре ЗН-l­ 776 літрІв. у

дітей, якІ

НАША ДРУЖИНА

чання з нього вирахову-_ дарстві) -велике маА­ 45 процентІв иІд усіх до­ ється 60 процентів варто- бутнє., ~З1Щ організація стІ цього бензину чи ма. роботи Дозво.лить Пlдвищи­ .одlв райоб'єднання. цlдприємства

80

Мого ІМ'Я НОСИТЬ

персоналу,

нікою виробничих завдань приміром. техдогляд ~2 2 четвертого .року п'ятирі'l- автомоБІль проходить за· ки.

Г. А. СластинlЙ.

з турботою про здоров'Я

ПАМ'ЯТЬ ВІЧНО ЖИВА~-~-eo;JI!!!-~~іІ).

свІй вагомий вклад у ви- бувають простої через не­ конання

медсестра

С. І. Канарсьна. Вони ог­ лянули понад

І поваГJ (ТО). Тут не вистачає об­

КО.'1ег по роботІ,'

електрокардіографа

В. М. Дзюбак,

обслуговування

бlл:ьшого це автомаШI·r­ 3 квартали Ц. р., ударну ни ЗІЛ-133, ГАЗ-53, роботу на перевезеннІ ВРО- ниЦl. Діагностичне обл адП нання для цього ми вже ,сНамАЗ •. жаю, очесних грамот 1 одержали. Згодом станціп . ВСJII робота по керівни, цІнних подарунків удn- обслуговуватиме увесь ав­ рт&у

раит

іншІ товариші, яні своєю автомашин на станцlI тех­

доблесною працею здобу

З.

голог Т. М. Середа, лабо·

маЄМІ)

кож вода Ганна Григорів. шення своєї роботи. Най­

рикІв по економlІ пально· Яготинського r~,

що. ми

Г.

Н. П. Нонончук, отоларин­

Ноливай, Василь на виробництвІ було й ли­ Облакевич Т'І Шається обслуговуваннр TPЬO~ Якимович

вантажІв

316

свІдчить,

ревматолог

Мокієнко, психоневролог М. М. Нестеренко, хІрург

Відмінно працюють та- ще багато резервів полlп­

еконо­ дНвна

-

l(варталІв нинішнього рn­ жу автопідприємство вико1fала успішно. За цей час перевезено майже 327 ти­ сяч

СТИЛ.

3 CTO~

профілактичнІ огляди дІ' потребували КОНСУ льтацШ теЙ. Нещодавно сlЛЬСЬКИl1 окремих спецІалістІв. Для бригада райони~х спеціа­ лІкар М. І. Бутенко про­ їх роботи У школІ облад· лістІв виїжджає У села нали усІм необхІдним на­ вів обстеження учнІв ру­ району. Медики уже П')· санІвської восьмирІчна! бlнет. ПедагогІчний нолек­ бували у ТребухІвськНI:, та діти вино· школи. А днями в руса· тив, батьни 3аворицькій, Налитян' вдячнІсть нів виїхали спецІалісти 3 сять сердечну

Щодня

механізми,

не­

устанно пІклуються про навчаННJII, вІдпочинок J

,отранспортного

частини,

партія,

держава

ських lUколах проводятьс~

працювали

*

24 листопада 1979 року-

ЖИТТЯ

-

-

На кожен гектар ріJl'

лі. скаЗ1·В Jlанковиl! ме­ ханізованої ланки Микола N\иколзl!ович Конончук. -буде внесено тут в серед· ньому по 100 тонн орга. нічної поживи. ДОбре удоб • рене пме запорука Ma~­ бутlliiх успіхів.

.г.

ПОJ1ЯКОВл.

Алжlр. Важливою віхою 8 історіі розвитку еl((жомі~ ки країни стало створення власної металургійної npo~ Jlисловості. Заснування в 1964 році Національної КО..ll'; nаніl металургії r/оклало початок цій жuттгво га:жАи­ вій галузі, серце..ll якої по праву вважається комбінат ~ ЕАь-Хаджарі, збудований з доnом.огою Радянського с.ОlUзу. Після пуску В

гІгантського

КО.мnлексу

1972

році першої 'Іерги цього

алжірської

металургії

країна

одержала 98 тисяч ТОЮl сталі на рік, а з Вtlедгнням у дію 8 1980 році другої черги noтужність nідnриЄА4ства перевищить два дільйони тонн.

Н а знімку: доменний цех ком.біnату. (Фотохроніка ТАРС -

РАТАУ) •.


*

t стор.

...

листопада

24

року

1979

НОВЕ

ЖИТТЯ Ці

Чергове

у БРОВАР АХ

СТВОР<>­ повідомляєш, що дитина нІ всІ необхіднІ умови ддя не була на тренуванн"х, розвитку Фізку~ьту ри І а батьки безпорадно роз­ спорту. Є хороший ста­ водять руками: чим, мов­ у міськІй школі NJ 1 ють педагоги, лікарІ, юри­ діон, працюють ДЮСШ, ляв, можу допомогти. 1&81дбувся черговий лекто­ сти. Планом його роботи спорткомплекс «Мета­ ка позиція батьків дивує, рій університету педаго­ передбачено розгляд на лург. -заводу порошковоІ а.те часто буває, що гlчних знань для бать­ заняттях таких питань, як металургії, в якому є проходить час, учень по­ I<lв. Перед слухачами уні­ «Трудове виховання шко­ кілька дитячих секцій. У трапляє в компанію під­

Jlекторію

занитти

верситету виступила завІ­ лярів та молоді у сім'ї., дуюча районною дитячою «Ідейно-політичне та мо­ поліклінікою Р. Т. Хав­ ральне виховання підліт ­ ро: Вона розповіла про КіВ., «Естетичне вихован­

роботу, яку проводить ко­ ня школярІв лектив

поліклініки

по

за­

побіганню

спілкування

кожній школі міста облад­ нані хороші спортивні за­ ли. Багато учнів по-

у процесі 3 природою»

ОЛlМПІАДА НЕ

Иласовод І-Б класу Н. Я. Плотник прочитала для батьків доповідь на .-ему: «Як виховати у ді­ lей любов до читання •. Заняття лекторію дуже подобаються батькам, ад­ же

перед

ними

у

навчального

І ВИХОВУЄ

Г. БУЛЬВІНСЬКИП. м. Бровари.

справжньому

ся

СТІНГАЗЕТА РОЗПОВІДАЄ НапередоднІ свята Ве­ ликого r.Rовтня В радгоспІ «Пухівський. було випу­ щено черговий номер стlн­ газети «Зоря комунІзму". В ньому розповідається про успІхи трудІвникІв господарства,

пи

вони

за

яких

досяt·

десять

мІся­

цІв нинІшнього року. За десять минулих мІсяцІ!!

господарство продалn 86 тонн м'яса, виконавши на­ родногосподарський план продажу його

131,8

державІ на

процента.

Иормодо­

бувники заготовили на зи­

му для худоби

...

сіна при планІ

І

прихо­ ,мати:

захоплюють­

спортом.

Гордістю

на-

~~~06_r.;,іС~~аgтаёJГОRr~И~~

ці цифри свідчать пр::> срібний призер сумлІнну працю трудівни. ки,

учасник

вІд

ВР1lтуйте

!!'Пливу

зрозумі.'І8,

ГАРТУЄ

року І порадила батькам, на якІ виховні моменти слід звернути увагу, щоб Іхні діти росли освічени­ ми і вихованими.

виступа-

тоді

схвильована

ВІн такий хлопчик!».

СПОРТ

роботу шко­ першій чверті

1979-1980

-

ТІЛЬКИ

нен

хвороботвор­ аналізувал~ лярів

СИllа

ДЛЯ ОЛІМШFЩІВ

кам, як запобігти проник­ ла участь завуч школи нению в організм дітей М . B~ Ирикун, яка про­

них вірусів .

порушень, дить

«Допоможіть!

інфекцІйних за­ та іншІ. хворювань, порадила бать­ У роБОТі лекторію взя­

небезпечних

лlтнів , схнJlьних до право­

республі­

мати

вулицІ.

довірливий Тепер вона що

син

хороше,

захоплення,

що

пови­

здорове

спорт

до­

поможе йому стати дисци­ плІнованим ,

до

себе,

стовно

вимогли вим

дозволить

змі­

проводити

час,

вІльний від занять у шко­ лі . Та ще БІльше дивує по­ зиція директора СвІтиль­

нlвськоІ

школи

Миргородської, чатку

Т.

яка

М. з

навчального

по­

року

обіцяє побудувати город­ ковІ майданчики БІля шко­ лц. А бажаючих займати­ ся спортом у селІ багато .

всесоюзних Иожен юнак вважав би за

змагань «Старти надій. в

честь пройти школу спортивної майстерностІ у Радянського довиків газета відзначає стки ДЮСШ, lІкl зайняли чемпІона Союзу з городкІв, маймеханізаТОРІВ Миколу Андрійовича Висоцького, почесне четверте місце в стра спорту В . І. Червоно­ го, який зараз викладає Миколу Миколайович;! першості України. Ионончука, Миколу МикоОднак є ще чимало фІзкультуру у Світильнів­ лайовича Шматка, шофе- школярів, які иесерйозно ськІй восьмирічці. Ми стоїмо на порозі рів Миколу Петрович'і ставляться до занять Марченка, Івана Михайло- спортом, пропускають тре­ Олімпійського 1980 року. вича Трубу , . Володимира нування в своїх секціях. Дир ектори шкІл , керівни­ Мусійовича Машевсько~о, Тут необхідно не тІльки ки промислових пІдпри­ тваринникІв СОфію Трохй· тренеру, а й батькам по­ ємств і радгоспів повинні мlвну Висоцьку, ЛюtJоз яснити дІтям важливість створити необхідні умови

ків на всіх

ділянках ВИ- «Артеку..

Успішно

робництва. У числі пер~- БІОтували І юні

де-

гандболі­

f

ДанилІвну

Інших,

Терещенко та , спортивного

загартуван­

якІ сис.темаТИЧНОlия органІзму,

460 ТОНіІ перевиконують 450 тонн 1 завд~ння.

.......

доведенІ лювати, де був

син, про-

пустивши заняття.

Г. ПОЛЯКОВА.

багато інших кормів.

проконтро-

Інколи

приходиш до учня додому,

для

розвитку

масового

фізкультурного Броварщині.

руху

на

М. ДАНИЛЕНКО, тренер, майстер спорту.

.*.

ціі юних техніків. по

ом

та учень

5

ТЄJlЄ­

JJОНЕДІЛОК, 28 nИСТОПАДА

ПРОГРАМА ЦТ

МУlІьтФI,/lЬМИ. 9.35 С. Соловейчик.

«Ватага

ТеJlе.иста.а.

IсторІ. 2 еРозмо.и'. 10.20 О.. еандне - иеЙмовlри.. Новини.

ио.иии.

14.50 Док. фІльми про c:nорт.

ПОSИnlрl..

ськоТ

1(ОІІцерт

рцкв-

пІснІ .

ПРОГРАМА

УТ

10.00 Новнни. 10.15 Док. тиефlЛЬJII eHam:aJl;1nl канонІрІв.. )0.35 концерт солІстІ. Ворош,,ловгра.llСЬКОТ фІлармонІI. 11.20 Тм_фlльм «Ангарськl ..,. соруБИ., 11.40 .ш .. lльн". екран'. 10.... ФІзика. 12.10 еДоброго .ам ІАоро.·... 15.55« СрІбний .ІІз.lно'lОК'. 16.15 .ГОСПО.llарl sемлІ.. 18.45 Композиторн УкраТнв. ЦНЦ8ЛЮК'.

\7.30 СоцlаJlЬ"ИЙ портрет КОJlективу Донецького трикотажиого об·Еднанн.. Перед!!.

\9.00

ЧемпІонат

еДииамо.

тор..

казка.

21.00 21.40 23.10

)'

СРСР

хокеlO.

S

(Москва)-«Трак-

перервІ

ТелевІзІйний

ве'llрн",

-

свІтлофор.

ФІльм .3вук мотора.. Довl.ІІкова служба. ВІВТОРОК. 27 ЛИСТОПАДА ПРОГРАМА ЦТ В.ОО .Час. . 8.40 ГІмнастика.

9.05 Експе.llнцl. "а ПОJlIOС. 9.35 ТелефІльм • ПІ.ІІпlJlьниl! обко" ді ••. І серlА. «Вlйна.. 10.45 Концерт. 14.30 Новнни. 14.50 СІльськІ БУ.llнl. Кlнопро, гра .. а. 15.25 М . ОстровськнА .• Так гар· туваJlася стаJlЬ'. 16.10 .Удоскоиалювати господарськиА .. еханІз.... \8.30 МузичнІ вечори J1J1i1 юиачтва . 18.15 ЖИТТЯ науки. 18.45 .CborOJlHI у свІтІ.. 19.00 Людина І закон. \9.30 РомаllСИ

П.

І.

ЧаАко.сь,

ПРОГРАМА

лективу Донецького три. kотажного об ·Еднанн.. n~-

редача 2. 18.00 .Народна творчlс,.... 18.30 Док. фlJlЬМ «Мати І син.. 19.00 .Актуальна ка .. ера.. \9.30 .Олl .. пll!ська естафета.. Мюнхен-72. оо 45 Н бранІч .ІІlтнІ. 21 :00 :ч:с/ О , 21.35 Новини кІноекрана.

ПРОГРАМА

8.\0

НА

ОБЛАСТЬ

ДЛА вас. батьки .

8.40-17.~0 НавчаJlьна програ· ма ЦТ.

кого у виконаннІ народноТ 19.00 .Пробле .. и,

-

Советов наро.llныI

J1enYTaTOB

Киевсltоll

области.

Газета выо.llн!! и. украинском .з",ке.

м.

проти

тих,

хто

спалював книги Пушкіна, Гейне, Шевченка, УІтмс­

проза!ка

«Не

м,иколи

Рудя

сказала люблю.,

матір ' ю на самотІ. циклу «БОРИВітер.).

(і&

До книжки вибраних поезІй ввійшли краЩі йо­ го вІрші й уривки з поем

Новий роман «Не ~iI. не клич» (третій Із цього циклу) обіймає чималиl8 період від двадцятих Р<)О ків до наших днІв. Пись.о

німецькою

менника

на

...

та

українсь­

захопила

TeM~

кою мовами. З поетичних формування нової раДЯR* роздумІв про добро І зл·), ськоІ людини в умова. прекрасне й потворне, перших п ' ятирічок, іиду'~ творчість митця й руїни­ стріалізації, колективlзА1. цтво загарбникІв постає ції кра!ни. Велика BI'N' образ людини, яка вболt­ чизняна вІйна, вІдБУДОМІ ває й за долю світу, праг­ сучасні проблеми ще біл,", не залишнти на землІ ше пІдсилюють ваЖJII{t світлий слід свого життя. вість дІянь покоління JlІ().' Пншучи иІмецькою мо­ дей, яких нниі з теплотоIf" ВОЮ, Грубер поєднав у величаємо ветеранами. п

- - ЗА

ФАСАДОМ .ВІЛЬНОГО СВІТУ.

Поии_ають ріАні місця Токіо.

НJlI територіальних пра. ескІмосІв, які там ПРОжtt4. вають. Ця «угода., O~­ нак, так і лишилась нt папері.

Більшість

Сільське госпо- подарського

дарство ЯпонlI переживає . надськоІ

планів

ГO()l

освоєния KA~

півночІ склада­

гостру кризу. Провал ек 0- ється без урахування аб$ номlчної політики правля- всупереч інтересів коріи..

чої лІберально

демокр а- них жителІв.

-

Пошуково..

тично! партії, пише жур- розвІдувальні роботи і ВИ'4 нал «Дзен'еЙ., тяжко вда- добуток корисних коп~

рив по селянству. Скоро· лин на мІсцях мисливс~ чення

державних

закупок

сІльськогосподарської продукцІІ, штучне заниження монополіями закупочних цІн, зрослі витрати

селян

місця

міста,

ких

вирушають

щоб

допомогт" я·о{і

будіВНИЦТВІ)

водних шляхІв усе Ц, веде до пІдриву 1радицНt­ них промислІв ескІмосІв • прирікає Іх на иапівголо~ не існування.

Маленькі раби Банrкок.

покидають

І

угідь,

транспортних маГіс.трanей. яке порушує шляхи MIN рації оленІв, БІЛьш іИ4 тенсивне використаин~

ДванаДЦJlТ"~

рІчна таїландка Маєм бу­ .'Іа продана батьком, яки$ втратив всяку надію 184

шим Ти

По­ роз­

способом

свою

прогодущі...

численну

сім'Ю~

чинка у комІрчинІ без ~I

пошуки,

рІ_

ринках

за

рахунок

роб, внаслідок відсутнос::' .

свого найБІднІшого селян­ медичноІ допомоги, а ш ства, ще більше погіршує теро інших стали калІк_&.<і становище в господарствІ

сІльському країни, під­

креслює сДзен'еЙ ••

му лює,

ФедеральниА і

анади,

в дхиливши

позов ескІмосів півнІчнозахІдних територій, дозво-

лив гІрничорудним компа·

нlям вести розробку природних копалин на споконвlчних

них

землях

жителів

І

кор Н-

канадськоJ

пІвночІ. Майже рІк тому пІд тиском

І

широких к ,1

громадсьностl краІни фl:'_ ...

деральний уряд, якиn Ю І Пі управляє коном В-

нlчно-захlдними

рlями

пІдписав

РозповІдаю"

що

до

rалузl

ei<~i

плуатаці'! дитячоІ працl . 1f краІні склалася надзвп. чайно гостра ситуацІя. .

законних прав Оттава. И

праці.

про цю трагІчну Історі'Р, таїландська преса nlДKpeC~

П озбавnяlOТЬ суд

ми в результатІ неПОСИJI~ ноУ для дитячого opr~

терито-

у

передмlстях

столиц1

Таїланду Бангкока ic~·. ють понад п'ять тис,,", майстерень, в яких npaK~ тично

працюють

лиш.

«маленькі раби. , як H3<f зиває їх мІсцева преса. З,. свою

каторжну

праЦІ\)

вони одержують JI1ШІ8 · вбогу Ужу І ценовки Дпl1 нlч.тrlга. ЗгІдно з даними мІсцевої преси, третин", всіх підприємств БаНt'Rа. ка

експлуатує десятки

сяч дітей.

ТРо-

(ТАРС) .

«принци-

поіу угоду. про визнан- Редактор Є. Н. ФЕдяRt

В роварська '

друкаРНІ!

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 19-382; заступник. редактор. - 19-4 ·"1 І сеl<реТЗРR . вІддІлу сlльськогct rocnO.llapC1Ba. кореспви· І \лІ І дента мІсцевого радІомовлення 19-3 18: в ДlI в ПРОМИC./lОВОСl. масовоТ роботи. фотокореСПОН.ІІеНl. 19·4-67. вІдпов І дального

БРОВАРИ .

вул . КнТвська.

154.

Друк високий. Обсяг

619 64.

боровс:!

«нацистської

~_~~~#,#~~~~~~~~~~~~,,#~#~~.~~~_~~~#~~~4~~~"#~~ ~~~~~~~~~'#'~~l

roPKOM. НАША АДРЕСА' ЖИЗНЬ. - оргаи Б ров.рсКо.... І районного 2,5020 Коммуннстическо 11 партии""ЬІ краии . roP~.IICKOTO W '

, I~дeKC

культури.,

вих

УТ

10.00 Новиии. 10.10 «Наука _ виробництву', 10.45 .Вмнке ]l(8бен... Л.ІІЬкоа а вистава. 11.40 Шкlльннй екран . 12.10 ТелефІльм .ВІ'ІИІІ. 110' КЛИК'. 7 серІ •. 13.35 .СрlбниЙ Д38Iно"ок •. 16.20 .Компас туриста •. 17.05 ФІльм - концерт. 17.25 Соцlальниl! портрет ко-

артистки РРФСР І В . Лев"... шення. . й Іі 20.00 Вечірня казка . пу блl"И, присв.чеиа 55-;1 3 пер од. \9.55коТеле"'lльм «ПІдп JlЬНИ О - 20.1.; . Київ _ мІсто "О.' . НІ' 22.\0 ТелефlJlЬ" еВlчний по.. дІє>. 2 серІя . «Великиil річницІ проголошення М клик'. (7 серІя) . загІн. . 21 .00 в. Троцю ... . Ранок нашlt11І·~lке::Ф~~:~. І ;е~~~~IЛ:ВI~~ ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 21 .00 .Час.. го життя'. Вокально-хоро8 10 Життя нау кн 21.35 Доку .. ентаJlЬ1lиА екран. В виl! цик., . , 2\.0~~·Час.. , 8.40-17.3f1 н\оаВІqО~ЛАh~~гдП~~~.)~iPePBI • СьогоднІ у свl~И~ ~~в~~ко;:е~~жб:.ОП Ш·. 2\ ЗІ! УІ ВсеСОlOsниА 3 ТЗJl &ОМ' ~a ЦТ. ( . .'. _ _ _ _ _

нової

Не одержуючи нlякоІ за" робітної плати, дівчини. разом з 58 своїми ОДНО1 лІтками працювала по 1~ вольства з метою скоро­ годин на добу, упаковува~ чення розбухлого позитив­ ла цукерки. Ій давалидУ4 ного сальдо японського же вбогу їжу. Спала дi~"

ча \. 18.00 Поезl •. О . ЛеваJlа. 17.00 AJlpeCN молоднх. \8.30 «Актуальна камера.. 17.45 Виступ HapOJlHoro хору. 19.00 ЧемпІонат СРСР s хокею «Сокіл. «АвтомоБІлІст». 18.05 П'ятнрІчка. РІк четвертиА. А о \, 2 перІоди. :::~~:::~::~И компл~:::.ВИ - 20.45 «На добранІ.. , J1lтиІ. 21.00 .Час·. 18.45 «СьогоднІ у с.lтl». 2\.35 Че .. пlоивт СРСР s хокею t9.00 Програма ТЄ.llеба'lени. «СокІл» - «Авто..обlлlcт.. МонгольськоТ народно' РесІ

о

фашизму,

проти

залишаються на селі. Уряд ліберально-демо ­ кратичної партlI, ЙДУЧІІ на поступки США 1 краІ­ нам «СпІльного ринку. збільшує імпорт продо­

«Г.

111.48 Наш са.ll. 18.\11 О. Купрlи. Сторlнп аит' т. І творчостІ.

_-----.г~-~.НОВАЯ

ідей

душІ романи Відомог.о українського радянськО! о

кон . За чотири мІсяцІ, JlJ( в'язують завдання конку­ Маєм провела там, двІ , рентної боротьби на світо­ подруги померли від х

ЕКРАНАХ

14.30

шалених

платІжного балансу. літика властей, якІ

МА ГОЛУБИХ

-

протиставляв

людожерству

прогодуватися рІдним,

cepeal-tboi школu

По закlН'Іениl

творчості

у

cepeal-tboi

Cєp~iй Жуков

вІтрІ...

і це ро­ Пона Грубер німеЦ!,­ кількох народів, зміСтов­ !шй поет, який народився, бить його вірші живе А працює на Укра!­ нlшими І цікавішими. М. Ру.. ь. Не ЖДИ, м. В роки боротьби з фа­ не КЛИЧ. Роман. шизмом письменник яи Шанувальникам худож­ послідовний інтернацІо­ припали д() наліст увесь пафос CBO.·:J нього слова

рІдні

*.*

«СІм

811ТТ1І

тисяч

/І! 7 Валерій Cal-tніко/J, якuх ви бачите I-tа :3l-tімку I-tашо­ ?о громадського Kopecno/V(Jel-tта П. [оловаl-tя.

'.05

своїй творчості фольклоро иі 1 лІтературні традиці!

Вон Грубер. СвІтло

ті існують в основному ~a рахунок поБІчних зароБІт­ ків. Щороку кІлька е-от

Першими

вивченню

Броварської

ШICOJlU

видаННR

мей у сільській мІсцевос­

графної азбуки добре 0,0Jlодівають учень В-го КJlасу

із

Нові

на Інвентар, машини t добрива призводять д::> масового зубожІння села. За даними японської пресн понад 70 процентів сі-

Із захопленням ви/Jчають радіосправу гуртківці 'Ta~ уроками

.

2

Газет. вихоllИn

<.

'1 в І второк. cep-.ІІ v ,

, І

о'81НИЦIO І суБCJl1,

полоси формату А 2 •

К-И~IВ-СЬКОГОО'бл'уп"""р'аВ:і;;;~";~~р:іr~іа:;;:~~;;:;;Н::К~~5:'fиfвrь~~~I""Уа:'6вз8~1і.2~

#186 1979  
#186 1979  
Advertisement