Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАТН.

НАВЧАЮТЬСЯ КУЛЬТОСВІТНІ ПРАЦІВНИКИ

ЄДНАйТЕСЯ!

.N!r 186 (4500) П'ЯТНИЦЯ

25 ЛИСТОПАДА коп.

2

відділами них

РЕМОНТ ТЕХН ІКИ­ СПРАВА НЕВІДКЛАДНА Нинішній життІ

7

рік

.ознамено,

видатними

подіями

радянського

в

народУ:

жовтня позачергова сесія

Верховної Радн СРСР прий­

няла

нову

СРСР

урочисто

вО-річчя вої

Rонституцію вІдзначено

Великої

Жовтие·

соціаліОО'ИЧНОї

револю­

ції. Славний ювілей рідної Батьківщини трудівники сіл району зустріли вагомими здобутками. Успішно викона­

сільських трудівникІв за своєчасний і якісиий ремонт техніки. Іх підтримали мехаиізато­

_

Нннl

перед

хліб.оробами

нові рубежі. Треба зро­ бнти все, щоб унаступиому

на зимове

Ударною

працею

механІзатори також

клик трудівннків русії,

на

за­

сіл Біло-

Ставропольського

краю, Білгородської, ІваніВСЬКОї, Володимирської та Одеської областей, які ви­ ступили іиlціаторами Всесо­

т!! Інших культур. На удоб­ реиих земляХ в оптимальні

гання СІЛьських трудІвннкlв по достроковІй пІдготовці

вІ.

парку до польових роБJт на·

урожай

ще

зернових,

кормових

строки посіяио озимі зерно­ вим

ВQflЦ

густим

килимО rт'

смарагдо­

вкрили

широ­

кі лани.

Одним з найважливіших і иайневідкладніших завдань

мехаиізаторlв

тепер є під­

готовка

техніки до

Недарма

в

веснИ.

народі

кажуть:

воза готуй взимку, а сани _ вліткУ. Ремоитии!,ам не можна барнтися з Пlдготов­ кою машИИ до весияних по­

льових робіт. Час ие жде, І

те

що

можиа

зробити

сьо­

годнІ, не слід відкладати иа завтра.

Механізатори радгоспу «Требухів ський» одиими з перших У райоиl впоралися

з польовимн роботами і вІд­

разу ж приступили до ре· монту техиіки. До загоиу ремоитників, що очолює го­

ловиий інжеиер П. Ф. Гло­ ба, входять три ланкн. Rож­

ній з них конкретио доведе­ иі завдання. На пері?д про·

ведення цієї ваЖЛИВОl робо­ ти в господарствІ розробле­ но заходи, якими передбаче­ но широку глаl!иість соціа­ лісТИЧИОГО З~lагаиня між лаиками

та

ремоитниками.

Механізатори своєчасно ви­ коиують завдания по ремои­

ту плугів, культиваторів: ~i­ валок, б.орін тощо. На JIlНІЙ­

юзиого

соціалістичиого

всього

зма­

машинно-тракторного

С"іІIJНОГО року. Напружений

ритм

панує

нині в майстернях радгоспіВ (,РусаНіВСЬКИЙ», (,Літків­ ський» , (,Авангард». (,3аво­ рицький» та Інших. На ре­ МОИті зайняті спецlальиl

бригади

роБІтників.

Меха­

нізатори

готуються

старан­

но Доо

боротьби за

иовий

урожай. Поряд з цим при пере­ вІрцІ виявленІ прикрі про­ рахунки

в

окремих

госпо­

дарствах. Так, у радгоспах «Зорю) та (,Заплавний» ще ие розпочали ремоит грунт о­

обробної та

посівної техиі­

ки. 3атримуються з ремон­ том сільськогосподарських машин і механізатори рад­

госпів (,Бобрнцький»

ні Докучаєва. У цих госпо­ дарствах иизький рівеиь ви­

користания

та

збеРігания

сільськогосподарських

ма­

шин.

ви­

Він

ие

відповідає

могам постанови ЦН КПРС

і

Ради

Міністрів

СРСР

(,Про заходи по підвищеиню ефеRтивності

використания

сільськогосподарської техиі· ки поліпшенню її зберіган­

ня' забезпеченню

колгоспів

Один зерновнй комба~н віД­

тиву

спеціаЛІзовану Березанського

району

-

госптехніКз» . Добре ремонтують машини трудівиики радгоспу

переМО2lщів

цій справі

У спіху

сприяє

те,

в

що

вся ремонтна база була за·

в

рекорди І

ювілейиого

зма­

роцІ

багатьох тру­

колективів,

а

того - силосозбиральиі ком· баЙни. Вони вирішили довес·

ти до сівби

ярих

коеФіцl·

єит готовності тракторів до 96 процентів. Хлібороби гос·

подарства виступили торами

райоииого

інlцlа·

змагаиня

будувати

країни.

і

відомствам

докорінно

порядок

тодів планування, застосування економіно-ма тема тичних мето­

д:в

і

обчислювальної

увагою

м!нару

вислухали

тури

ше як один

BOH~

раз

шість років

підвищуватимуть

кваЛіфі­

каЦІЮ. Для кожної посадової категорії (наприклад, фінан\:о­ вого

прац і вника,

цеху,

директора

робляються

начальника заводу)

раціональні

роз­

форми

навчання з відривом та без від­ риву від виробництва.

(ТАРС).

-~ ДО ВІДОМА ДЕЛЕГАТІВ ХХІV 'комсомольської КОНФЕРЕНЦІї 26 листопада 1977 будинку культури

року в' заводу «ТоtJГмаш» відбудеться ХХІV звітно-виборна конференція міської комсомольської орга­ нізації.

Початок роботи конференції о 1О годині ранку. Реєстрація делегатів з 8 до 9 годин 45

LИКИ й новатори, зрозуміло,

Наближається

до

Фіиішу

рік. його здобутки ва­

гомі. Нииі

завдання хлІбо­

v

сокоякісие насіиня до сівби

ярих,

своєчасно

відремоиту­

вати і поставити на лінійку готовності

всю

сlльськогос,

подарську техніку. Вони по· виннІ

зробити все

щоб весною не мок у полІ.

для

було

того,

затри·

ЗАГСі на урочистій рацІ!

Тут в будинку нультури бу­

В роботі

А

ди-

Одна з авторІв відомого ЛІіС­

та

передових

легкої ки

вироБНИЧНИКіВ

промисловості

Центральному

І{омпарТії

ця

республІ­

І{ОМітетові

Унраїни,

прядильни­

Полтавської

бавовнопря­

дильної фабрики нівна Пронченко

Ганна Степа­ в числі пер­

ших

рапортувала

про

достроно­

ве виконання особистої п'яти­ річни. На її рахунку близь­

90

ко

тонн

найтоншої

високо·

янісної НИТІ:И. з якої можна ви­

готовити

обновки

Тепер

4408

з

лишком

галузеву ДОМ

200

ти­

багатоверстатниця

слуговує три

для

КИТВ.

чоловік.

на

області ЧОЛовjн.

веретен, рази

норму.

За

об·

що

в

перевищує

її

прикла­

підприємствах галузі працює

б:льше

Багато з

конали по

3-4

них

в

тисяч! уже

РАТАУ.

<сП о ленінському ШЛЯХУ», присвя­ чена БО-річчю Великого Жовтня. ті вже відвідали сотні киян і гос­ тей столиці України. В центрі виставки образ ВОАодимира Ілліча Леніна. йому, творцеві Комуністичної партії і організа­

Надоєно молока на корову (кілограМів) ± до відповідного перІоду минулого

мииулого

молока

м'яса яєць

Верховної

Ра.1И

r

2850

в партійних органах та

231 +

176

з

п'ятдесятиріччям

100 104 119

Товариш

1

теП.10

196

+

року

Продаио державі (в процен­ тах до рІчного плану):

Президії

з

в 1н'Я1КУ

llНЯ

наI'О.l·

ження.

минулого року

несучку (штук) до відповідного перІоду

ПолітfїЮро

Української РСР ІІершому секре­ тарю Чернівецького обкому Ko~!­ партії України В. дикvсарову. Цієї нагороди він V.l0СТОЄНИЙ за багаторічну П.10ДПТВОРНУ pn/'i()TY

+202

Одержано яєць на курку­

±

23 листопада чмн

898

129

РАТАУ).

ЦК КПРС. пеРШІІЙ секретар 11K Компартії України ТОВ~J1f1Ш В В. Щербицький вручив Почесну Гра. мату

року

Вир()блено м'яса на 100 га сільгоспугІдь (цнт.) ± до відповідного перlо::у

держави

Вручення нагороди

БроваР\'ЬКIІЙ

+88 2770

світі

(фОТОХРОНіка

га

року

в

УРСР В. Зн.о6u "РеRО.1юція» .

року

514

рес­

виставка

робітників і селян. nриС(lяти.JU свої кращі роботи художни"и Радянської України. На фото: скульnтурна кмmози­ ція заСАуженого діяча мистецтв

В. МУЗИЧЕНКО.

1977

роботу

художня

торові першої

ви­

річних завдан·

ня.

місяців

Продовжує

публіканська

Чорнобаївський

мину лог·о

ГАВРИЛЕНRО.

зонах

rваринннцтва за десять

до відповідиого періоду

взяв·

сектором

ПО ЛЕНІНСЬRОМУ ШЛЯХV

ЗМАГ АННЯ Р АЯОНlВ Показники по виробиицтву І продажу державі продуктів

±

семіиару

культури обкому Номпартїї України В. А. Зеленно.

за­

РСР,

•.

участь завідуючий

куль­

fO.!!W4I

100

реєст­

новонарод­

жених, відвідали новий кі­ нотеатр ~ПрометеЙ». Потім вони з~или поїздку в се­ лище міського типу І{алиту.

се­

виступ

працівника

кор.

сільгоспугідь (цит.)

та

підвищених

На

хвилин.

Вироблено молока иа

шлюбу

УЛАрииD ФІНІШ!

сяч

ЗВІТНО-ВИБОРНО Ї

рОЗПОВіла дирентор загальиорайонної систе:lПl Г. В. І{асIЧ. І{ультпрацівни­ ки зробили енскурсію по місту, були присутні в

ЮВІЛЕЙНОМУ РОКУ­

перІодичність

на

озна­

роботу

куль­

учаснини

УнраїНСької

техніки

перепідготовки керівних працівників і спеціалістів. Не рід­

семінару

3 районною цент­ ральною бі6ліотеною. Про П

Черепахін. З ве­

ликою

та ін.

Встановлено

Учасники

йомилися

та

перепідготоl3'

щення нваліфікації кер:вних працівників і спеціалістів на­ родного господарства. Передба­ чено підвищення знань слуха­ чів у галузі найно,віших техно­ .I1OГЇ\lE1lX процесів, теорії і прах­ тини управління, наукових ме­

про добір, вихован­

і навчання надрів ку льт­

освітніх працівників.

трудящих.

управління

В.

служеного

пере­

ни надрів, створити єдину за­ гальносоюзну систему підви­

передо­

робів полягають тому, щоб вивезти вдосталь пожи­ ви на поля, підготувати ви­

варки та інші збиральиl ма· шини і зиаряддя, до 1 лю·

МініС1'ерствам

ня

обласного

тури Є.

об,'ЗСТі

шини, до 20 лют·ого нозбиральні комбайии,

зер· жии·

економіки

запропоновано

кадри

дальший

зи­

ли на святі <Серпа і Моло­

рубежІ

1977

грунтообробні та посівні ма·

нова

пра­ в

Доповідь «Про підсумки роботи культосвітніх уста­ нов області по гідній зустрі­ чі 60-ї річниці Великого }Ковтня та завдання по даль­ шому удосконаленню їх ді­ яльності» зробив начальник

Черкаської

1 грудия відремонтувати всІ

до

розвиток

про

дня,

навчання

культурно­

серед

тваринництва

-

рьова

ло~{Зхін.

вдосконалення

вже

повинні піти далІ.

передбачили

закла­

спрямована

держави

ювілейного

справу

наступному

стали иормою дових

треба

організувати

так, щоб гання

І

здалегідь підготовлена. М.е·

хаиізатори

дальше системи

соціалістич­

роз­

мовий період, завідуюча Ма­ нарівсьним районним від;:!.і­ лом культури м. :Мо Пушна­

ричних наун, доцент Інсти­ туту історії Анадемії Наук Української РСР М. М. Со­

розгалуже­

навчальних

завтрашнього

підкреслювало·

напруженІ.

районного об'єднання «СІль­

.

На

ся: плани на наступиий рІк тепер

(,ЖеРДіВСЬКИЙ»

мережу

і

та

роботи

цівнИ'кlв

ви­

них зобов'язань

і радгоспів кадрами мехаиі­

ку готовності поставили вже

правили в майстерню

иу

широко

дів:

та іме­

заторів і закріпленню їх У сІльському господарстві» . На зборах партійиого ак­

2 зериозбиральНі комбайни.

створено

освітньої

боротьба на сучасному ета­ пі» прочитав кандидат істо­

кваліФікацію. Для цього в краї­ ні

во-політичної

иародногосподар­

плану

ного

нашої країни, підвищують свою

партії,

тут

вищий

році виростити

і

успішне

і

ським районним В:;Щ;,10М культури Г. І. Бобош.{о роз­ повів про організацію масо­

Ленц!ю «Нова І{онституція Союзу РСР та ідеологічна

які представляють УСІ иародного господарства

машин.

та продажу державі продук­ ництва.

лістів, галузі

зберігання. Закінчують ре­ монт кормозаготівельних

вже

сьного

тисяч спеціа~

постанова ЦІ{ І{ПРС і РаДІ! Міністрів СРСР. Цей документ - яскраве свідчення турботи

ставлена

господарс:rва

тварии'

радгоспу

конання

за

питан­

Потім від6увся обмін дос­ відом. Завідуючий Баришів­

нився на питаниі партійного, номсомольсьного і економіч­

всієї

відповідають

І

нерівних працівників

району

на

лаС"іl

рону. Разом з цим він зупи­

сівалки, борони, інші сіль­ госпмашини. Ця техніка по­

відділкІв

ли завдання по виробництву тів землеробства

дви ІЦороку близько 1.400

І

зупинився

витну музейиої справи в об­

ди­

про боротьбу трудящих міс­ та

Віи

яслав-ХмеЛЬНИЦЬКО}IУ

район­

міського номітету партії В. П. Ребров, який розповів

завтрашиьоrо

імені Кір.ова. На машинних дворах тут внставлені плуги,

всіх

і

культури,

цівників області. Перед учасниками семіна­ ру виступив завідуючий на­ бінетом політичної освіТИ

Готувати кадри

56 інститутів І 83 їх фі­ ліали, 113 факультетів при ву­ зах І понад 500 різних курсів.

ри

відділів

го.

нях створення музеїв у Пере­

інспек­

ректорів будИНКів культури та інших культосвітніх пра­

ОРГ АН БРОВАРСЬRОГО МІСЬНОГО НОМІТЕТУ RОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УНР АІНИ, МІСЬНОІ І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ RИІВСЬRОІ ОБЛАСТІ

ваний

культури,

торів по культурі

н

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 НВІТНЯ 1937 РОНУ

ректора обласного історич­ ного Переяслав-Хмельниць­ ного музею М. І. Сікорсько­

в Бровара-х, иа базі ра­ йонної центральної бібліоте­ ни відбувся дводенний семі­ нар завідуючих райоиними

р.

1977 Ціна

рова

2

107,8 ІП,О

1:111,8

І

В

поздоровив з

ВИt:ОКОЮ

В

Ще >fїИLLь"иіl В

Г.

дllК уса­

нагородою

рес­

пуб,1іки і побажав йому нових усніхів У праці на благо наlllOЇ с()!!іа.'I1Сl ичноі Ба І ,і ВЩИIlI1. При врученні іагороди бу.щ IJplJcYTHi члени і кандидати в Ч.lени По"ітfiюро LIK КО\1l1ар[ії ~·І(раїни. (PAТA~·).


Ознаменуємо новими ЗЛОdутиам и

Цими

дн-ями ВІДбувся

раЙRОМУ профс.пІл.ки

IV

пл€~м

працlВНИRLв сіль-

ського господаРСllва,

який

обговорив

mrrання «Про n.lДСУМ!lШ жовт.невого (1977 р.) Пленуму ЦК КПРС, позачер-

ГОВОЇ сьомої сесіУ

Верховної

сячl СВИ1І.еit. ц1 досягнеННЯ - резуль-

жує положення CTaTrt 22 НОВО! КOfreТИ-

Дарсьної працІ. Якщо В 1960 роцІ всІ-

послідовно втілюється в життя програ-

тат оосокої меха.нІЗЩ1"І

сільсы<оroc.IIо--

Ради

протягом цього року

срср І за.вдання профсПіЛКОВИХ орга-

ДЯIfСЬКИХ Соціалістичних РеспуБЛіК і nlдcУ1llЮ{ його всенародного обговоренНЯ •. Доповідач - голова райкому профcnілни В. М. Мемрук пІд,креслив, що

радгосп-комбінат

змагання, не займаються ВІШ,ченням 1 !lюширенюrм дocatдy новаторш вир06ни-

!розвинутого соціалізму, гараНТ'ує його творцям права на Вільну, наТXlНеину

В!ідпoвl.двльниЙ І вооружений пе.рІод триває нині в роботі тваринників -

ституцію, я~а проголосила СУІСпільсТі!Ю

На

славу

потрудилися

феР:lf. Вони

працівнини

вІрні слову,

w " цретНі заходи по уопlшному проведен-

. roРІЛИИ

пах 1мен.і MI"""plнa, .'"

!Груп по мо6ілізац.ії трудіВНИlІ\hВ на доя й.,ия наМІ'чених рубеЖІ',в Про вrисо-

"вага,

вали про трудове під.несення у своїх

lВизначено кон-

j

виконали

ховноІ Ради ОРСР, труд.ЬвНИRИ .нашого

вано.ну

на 105,3,

успішного arrілення В Ж!ИТNі на,креслень XXV з'їзду КПРС. H8lIIepeДOДIН1

ІВИХ умов для високоефективної проді,

по-

дonOВ.Lд!I ви:коміт.ету

угідь по

М. М. Топіха, який

КПРС, позачергової сьомої сесії Вер-

roono.дa,pc'l1Ba

докладають всіх сил

продажу держаВ'і молока, м яса, ОВОЧІВ.

слуговує

радгоспу ПРОООДЯТЬ активну роботу п? широкій пропа'ганді 1 'в·ивч~нню HOBOl

Парт.ЙНа, профСrnlJUюва

ВИСОКОПР9ДY'RТИВ'Н.~

праця лауреата ДержаВНОl пре.мll УРСР, члена президП райкому ррDф-

проведенню

ст,воренню робітникам

ЗЮІ'ївлі

худоби,

кий.

но гра)IОТОЮ міськкому Ком..

звернув

Д

б до ре

уже

трудилися на !Монтажі крито ..

КомпаРТ!l УкраІНИ

В. И. Мельник, який

Ястремсь-

Його за це нагородже ..

партії України.

На пленумі виступив iHCT~~KTOP ~pг-

Ві м ї.1У MiCb!\KO:lIY

електрозваРНИКІВ

Сергій Микитович

робіТничого КО}lітету ві;\.:\ілка радгоспу «.AlBaнrapд» К. Г. Кильницька.

оргаНізації

будівельно-монтажних

бригадир

ферм сприятли-

змістовного відпочинку говорv.ла голова

ювілею вони Р8lII0РТУ13али про здійснення Р'Їчних зобов'язань по В~06ЮЩТIВ~ 1

ПРОфСПіЛОК. За-

На

роботах у раДГ\.Jепі з ентузіаз .. мом працювало багато людей. Але найбільш відзначився .

Про роботу тваринників по організо-

до

життя накреслень партії на десяту п'япохвали

С IГн..,nл !ку ефеКТИВНіСТЬ оргаНізаЩї змаrrання засвідчуЮть виробничі показники. Так, за 10 МJlсяфВ нинішнього року вироб-

сназав: - НатхнеНі історичними рlшеlН'НЯМИ жовтневого (1977 р.) Пленуму ЦК

Відрадний той факт, що в aJВВJHгapдl са"IОВідданої боротьби по втіленню в

тиріЧtну йдуть члени

v'

ромо-

раДіГ'ОСnY сЗоря.

• б' експлуатацію літніи та Ір для велик,ої lюгатоі худоби, вито .. т&вили і вс'гановили механіч.. ну пр"в'язь на 200 корів, ~1 п&будували критий тін: на 1500 т(}н-н зерна, епорудили кормоцех на фермі.

П. . І роо"рив Пn'ВСЯRденн'У ді" яльність робіТНИЧОГО :комітету, профu

і агропромисл()Воі

ли чималий Оlбсяг робіт. 30'К"

радянського народу. Зокрема, тов. По-

сКрасил, іВtЬКИJЙ:' об

ІІаіртlйного

кооперації

В. І.

лено молока на 100 гектаРів сільгосп2050 центнерів, а надій на ФJ',ражн,у КОРОВУ станом на 15 листоп ада складає 5035 кілограмів. Річне зобов'язання _ 5500 юлогра,мів моло:ка від КОРОВ'И - буде виконано.

завдання по виробництву зернових на

163 проценти, картоплі овочів - на 103,4.

інтеграції» }}азом з ке'рівниками підшефного ра,дгоспу був

рема, виготовили металеві ОПI}РИ, змонтували і здали в

ступив сеокр.етар

листі тваринники КИї,всЬ'Ко'! області то-

я~і

В. С. Мудрий, Н. Ф. Буйвол, Боб!<о, Є. П. Кузнецов та lншl.

!КО8НХ організаціЙ ць~ питанню при-

Першим в обговореННІ

яне дали в

lВаришу Л. І. Брежнєву. План двох !Ків п'ятирІ'fКИ по продажу держав-l лока І яєць завершено ДОСТpOtко'во 21 вересня нинішнього року. Є чим

~валитися і рільникам,

ЦІва на базі міжгосподарської

БИРобничих колективах, вwкликане важливими іСТОРИЧНИМ'И подія,ми В житті

р"""ТКОМИ Йвідсутня досі не иГ06Х1дна tv>:.'>.p или у,мов з~аRНЯ. наочна агітація.

="-

тонн м'яса. В авангарді змагання вП'ев-

оБГОВl}рений план спільних дій. Робітники заводу викона..

ню ВaJЖливої КaJМ:Пa.нdУ. Од:нак, в ра:ц,гос-

!Ківський», раДГОСПУ-іКомбінату «КалиТЯНСЬ1ШЙ» іменІ 50-річчя срср, Київської і СемИ'полківсьної птахофабрик.

..

світ постанови ЦК КПРС «Про дальший розвиток спе .. ціалізації і концентрації сіль.. ськогосподарського виробни..

важливої галузі народного господарст!Ва калитянЦі працюють високопродуктивно 1 якісно. Станом на 16 листonада 1977 року вони здали держаВі 11200

ГОЛOlВП робітничих KOMITeTd!B 'l'адгоспів «Плосківський», «ЗaJВОРИЩЬКИЙ». П. І. ПогорІлий 'і Н. О. Кожура розпо-

n,ілена веЛИJНа

лись ПРОфСПіЛКОВі органіЗalЦії рад гос'"І'в «Плоск;~"ькиlЙ», «.Alвангард», «Л~т-

рі на ш)сильну шефСьку допо .. могу у вирішенні багатьох господа,рських питань. У ми.. нулому !Юці після виходу у

перетворення сіл у благOlYСТроен.t селища». . У відповідь на ту'рботу пар'!'lї, уряду про дальший розвиток життєво

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

'l'обництву і прода,жу держаВі основних

дівниК'ам радтоcnу імені Мічу..

З ПЛЕНУМУ РАИКОМУ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

праціВНИRамн

,видів продукції. Найкращих '7'Г'ттіХІів В " ~. переджовтневому соцзмаганні ДОІМОГ-

культури,

нено йдуть члени профспілки оператори

'Rликане всенароднНІМ 06гOtВоренням проекту Конституції, підготовкою до 60!річчя Велико,го ЖОВТН,Я, сприяло до-

іРадгоспів і птахофабри.к РaJЙону плану десяти міСЯЦіВ ювілейного року по ви-

освІти,

за,ноДУ залізобе-

зн.мівля худоби: В бlльшосrt профСnl.n-

БаТЬНіівщин,и. Політичне 1 трудове пlднесеmя, ВИвиконанню

з<шладів народної

ц?ва.

працю в і,М'Я дальшого р03Rlв.іту рідної:

Колектив

тонних конструкцій завод(}бу.. дівн()го К(}мбінату подає тру..

охорони здоров'я, торгівлі І громадсьного харчу'вання, побутооого обслугоВУВaJННЯ і комунальною господа'рства,

Tocn1в імені МічурІна, L-.,:ені ;,tокучаєва, СЗ8lIIлавниЙ., сКр3(:ИлівсьКіНЙ., робітничі ·КОІМ"їтети ямих не стали СПРСІІВжніми Ш1'а6ами по організацLІ дійового соц-

труді,вники ланtв і ферм району всім серцем і душею СПРИЙНЯЛИ нову Кон-

строковому

ма перетворення сільськогооподарсько'(

праЦі в рІзновид індустріальної; розширевня в сільськІй місцевості мережІ

продасть державі не MeН'lll як 13,2 тисячі тонн м'яса. Тов. Мемрук В. М. nIддa.в гострІй Rpитицd первинні профорганІзаціІ рад-

СЕЛУ

-

ДІЛОВА ДОПОМОГА

TYlЦiї СРСР, в якій записано: «В срср

ма господарствами ра.Йону 'Вироблялось близько 2,6 тися'!! тонн свинини, то

ніЗaщj,й, якІ ВИnЛНІВаІОТь з ДOnОВlіді това!риша Л. І. Брежнєва «Про проект КонституЦії (Основного Закону) Союзу Ра-

МІСТО

го

увагу

току

~ранівник

Костянтинович

Віталій

Литвиненко,

профСПіЛКОВИХ аЮИБ'істів на tюкращення роботи по забезпеченню ~икон.ання

слюсар ремонтно-механічного цеху Микола Олексійович

На ,всіХ вирішальних діляню1Х радгоспного виробництва звучить пристрасне

закликав проявляти про трудівників.

О.1Jійник та багато інших. Крім того, :Jаводчани весь

яких слід відзначити членів робіТКОМу Іюмvні'стів П . Ф . КАП ота, . , Дзииов ,,ського, Г. Ф. Максименко.

шення, в якому визначено ш.ляхи дал.ьшого піднесення боєздаТНОСТІ про Ф стлкових організац:й по розгортанню со-

соЦіально-економічні ЗМіНИ, яні сталися за роки Радянської влади в населе-

трудові здобутки. При зобов'яза~Ні продати державі 7800 тонн ОВОЧ1В фак-

шено ознаменувати треТІЙ РІК п ЯТИРІЧки новими трудовими здобутками.

,сільського г~под~рства на ос ... _ бокої спеціаЛlзацll і концентра.Цll, пе з' на промислову основу реведення галу 1 а 25 СьогоднІ пташни>ЦЯ д~глядає 2 П0 2 титисяч курей, а опера ор ,

с 1 селища міського типу, комплек у б' рад г осny -КО'Мсказав голова ро ІТКОМУ бінату «КалитянськиЙ. tMeHi 50-річчя СРСР Г. П. Акимов, - наЯ1ВУ стверд-

взяти під неослабний контроль хІд зимівлі худоби І створити всі необхіднІ .. 1 умови для ВИСОКОПРОДУКТИВНОl прац тваринників.

Конституції СРСР, матеріаЛІВ, присвя-

спіл'КИ,

orrepaTopa раДГОСПУ-КОМОІНату .НалитянсьниЙ. імені 50-річчя СРСР А. д. Верпеки, доярок Г. А. Строк~ч,

Є. М. Нривець з радгоспу

чених 60-й річниці

«Плосюв-

с:,кий., Г. М. Бербець, Р. М. Шусть з · й ». Обов'я'зо Іи" ро радгоспу« Ж еРДІВСЬЮ! бітничих ко,мітетііВ профСПіЛОК вивчати

слово політичних БІйців

-

доСвід передовиків виробни"цтва і робити його надбанням кожного трудlвни!Ііа.ДалІ доповідач розповLв про великІ

іНИХ пунктах району. На ;конкретних nриклаtlах продемонстровано :oOB~B~O:

g

«Даєш 2-мільйонну шину!». Яскравий плакат із цим написом

красується

У

шино­

Великого

Жовтня.

соцзобов'язань другого року п ЯТИРІЧ!(И,

партії, серед

тично продано 7897 тонн. _ Будівництво і розвиток нашого

S

itомсомольсь.

ВІІ'КО­

визначн,ою Пl}дією у його тру..

нує роботи з високою якістю. Цього дня робітники зміни з нетерпінням чекали виходу

довому житrі, вручИ'В передо..

заводу,

ла

вантажних

Ш.1ЯХ

шин бі.1JЬШ як на

продовжи­

40

автома­

мільярдів

Ji:,lO')lfTpiB. У llю трудову перемогу до­

K:JaB багато

цеху, С;Іужб

заводу.

старань

працівники усього

Та

колектив

багатьох

шиноремонтного

особливо

хочеться

згадати тих, хто безпосеред1ІЬО брав участь у ремонті де­ сятків тисяч

одиниць

aBTO~IO­

бі,lЬНОГО «взуття». Серед них - вуш;анізаторник Валентин

NихаИ.l0ВИЧ

Пискун.

Через

руки досві (ченого спrціаліста проходили )Іільйонна, півтора­

мі.1ьЙонна день ЙОЩ'. никові,

«А»,

якою

Перловський,

двомі.1JьЙонноі

керує

неоднора­

дмагання,

автопокришки.

Світяться радістю обличчя пе­ редових шорохувальників

Р. П. Тєлєгіна, А. А. Ляшен­ ка, вирізувальника М. П. По­ НО}lаренка,

ремонтувальниць

С. Вор(}бйової та Н. Шусть, вулканізаторників М. Олійни­ ка, В. Пискуна, В. ЄЗ0витова, В. Макаренка. Радісна подія окрилює операторів В. Бочка­ рьова, П. Цимара. О шістнадцятій годині К'ОНТ­

В.

30ЗУЛЯ

поздоровив

шино~емонтнorо

вати так, Щl}б з честю вико" нати взяті соціалістичні зобо­ в' язання, щоб у майбутньому удостоїтися

права

Є всі підстави сказати, що свого слова робітники дотри­ мають.

Адже

передовому робіт­

самовіддаНІ},

ку. «Якість відмінна!» за­ доволено констатує робітниця.

муністичному.

за

СУ~lЛінну працю медаллю «За

2

стор.

о

випуску

тримільйонної автопокришки.

має двомі.1ЬЙОННУ автопок.риш­

нагородженому

а

ВУJJканізаторни'К В. Пискун від імені товаришів по робоri запевнив дирекцію заводу, партійну організацію, місцев­ КОМ, щО і надалі члени цехо .. вого колективу будуть працю­

ролер ВТК е. Доронцева прий­

в

колек" цеху

викам вітальні адреси.

цей

шини. А

заГОТОВИ.1JИ 45 тонн сінажу, пере'брали 55 т(}нн картопJIї. виростили 10 ге.ктарів кор. мових БУ'І}Яків. 3а це хліборо.. .. би СВОІМ шефа~ висловлюють ЩИ1}У ІІ(}ДЯІКУ. А. КОЗАК.

кої організа.ціі за'водУ В. Ли.. сенк·о. Директор пі~приємства

ціалістичного

монтного

літніх та

мітинт. И&го від..

крила cespeт&p

ТИВ

шиноре­

весняних,

осінніх польо,вих р(}біт ви.. їжджають на поиіч хліборо.. бам. Ро,бітники цього РОКУ

цівї наг&ди тут відБУl!СЯ

урочистий

зово виходила переможцем со­

заснування

у по.ру

---------!!!------------------------------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!--_~---!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I

з

часу

.

ми будівельними матеРІалами,

Пленум зобов'язав робітничі комітети профСПіЛОК радгоспів і птахофабри,к

ре)IОНТНОМУ цеху. Вдумайтесь у цю цифру. Така кількість шин, відновлених за 14 років

І.

час подають допом(}гу різни"

ціалістичного змагання серед робl~НИків радгоспів і птахофабрик за зБІЛЬшення виробництва продукції тваринництва і рослинництва. О~нос!айн? вирі-

ки.

Зміна

турботу

В обговореному питанні прийнято рі-

Майстер засолзalЮдУ рад'госпу «БобрицькиЙ. Н. В. ПаВJIенко розповіла учаснинам пленуму про ударну npJ~~ овочівНИКів в ювілейному році, про lX

трудову доблесть», випала честь узяти участь У віднов­ ленні двомільйонної покриш-

О.

постійну

вони трудяться сумлінно,

по-ко­

м. СЕМИНОГ.

НОВЕ

життя

На фото: товариш! по ро­ боті вітають вулканізаторни­ ка В. Пискуна (другий злl-

П'ятниця,

25

листопада

ва)

з ВИПУСКОМ :ЦВОМільйон­

ної шини.

ФОТО автора.

1977

року


АДЕ МIeJtЧНI4К аИIЕ3ЕННЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ

ТРУДІВНИКИ радгоспу «Го­

тільки запас СИЛОСУ та сінажу

ньому році ювілейному ро­ ці Радянської держави­ значних успіхів у господарю­ ванні. Переборюючи труднощі,

перевищує 20 тисяч тонн. Вчасно і високоякісно посія­ но ози~і на площі понад 2 ти-

А водії двох TP~KTopiB. ЮМЗ-6

викликані

Д}'ють зір_

ри

імені До1tучмJ!oa ще у жо.тні

з птахоФабриIrn вивезли на ін­ ший лан 1500 тонн пташино­ го по сліду. Всі ці добрива бу-

ПРИСТУПИЛИ

ор­

ДУТЬ зразу ж внесені в грунт.

нера

rанічних добрив на поля. В листопаді ця РО80та Ifа{;рала ширшого розмаху. х,рім власного MeX~Ki30BaHI)ГO зsгону

у роботу включається розки­ дач РУН-15, щО прибув з

культур.

Сипами мехаНізаторів По

завершенні зБИРІНilJI піокіх культур та інших &Сін­ ніх робіт трудівни~и радгоспу до

вивезення

Н6 транспортуванні

торфокомпостів

гною

райоб' єднання

та

працюють

Завдання по вивезенню ор­ ганічних добрив на поля під

ме­

хані·затори В()І'Д<анівської пта­

ча.с

ХОфа6ІЖКJІ і районн{)го об' єд­

і вн~ла в грунт понад ТODН гною з літ,нього для

ху.,ц.оои.

Тут

6500 табору

ВИlGOристо­

вуються п' я'l'Ь потужних тракторів T-lffОК з приче>na­

TpaKTOplf8.

ми-розкидача'ми,

ло­

пата ТJI-3, екскз;ват()р і буль­ дозер. Колектив ме;ханізаторів вивозить за день по 600700 ТQ.IШ ПОJQВИ. Всі ВО'діі виконують

і

норми, але

перевиконують наіівищого виро­

бітку добиваються

тракторис­

ТИ товаРJl!Ші Кульбіда і Строіі, хотрі IІ(3SЛЯТЬ по 10-12 рей­ сів

1 достаВЛJJЮТЬ на п{)ле по

130-160

тон,н

гною

кожен.

Радгоспні механізатори ви­ возять д()брива під КУКУРУД­

зу. Своїми

заеоба}lИ їх ,же

місячника

п~над

у цей період, к~ли ще СІЮ­ іть сприятлива погода, тру­ дівники радгоспу ПРОДОВЖУЮТа інші польові рООоти. Механізат()ри, зокрема, вже підживи­

ли наземними

Іх

засобами

550

гектарів посівів озимих куль­ тур. На кожен гектар вноситься по ОДНQlМУ центнеру амі­

ачної селітри і по Д1!а цент­ нери фОСфорно-калійних доб­ ри,в. Найкращого виробітку д06иваються трактористи Вік­ тор Михайлович Вобко і Ва­ силь Васильович Антоненко, які

вико.нують

по

півтори

норми щозміни. Розгортається також внесення в грунт міне­ ральних добрив і а.міачної во­ ди під кормові буряки та картоплю.

високого

врожаю

в

виростили

СПІ.JIЬНЕ

з

26,4

цент.­

та

інших

гектара) Завдяки

уро­

цьому

гос-

СЛОВО І Д І Л О подаJ)СТВО успішно С'llравилося з

виконанням

плану

продажу

сячі гектарів, посіви яких ра­

Недавно робітники госп 0дарсrва на своїх зборах під­ вели

попередні

підсумки ро­

боти в рільництві й тварин­ ництві і визначили для себе завдання на наступний рік­

третій

рік

п'ятирічки. Вони

подарських

план по продажу

державІ молока. На

47

стають.

ловий період

утримання.

11

Механізатори і члени рільни­ чих

бригад

наполеГЛИilО гo~

туються до настуПНОЇ

весни.

гектарів посівів озимих

1100

культур

підживлен,о

азотнИ1МИ

добривами. Механізований загін вивозить нині оргаНІЧНІ добрива на площі зябу під

картоплю. Іх уже доставлено і внесено в грунт на 200 гек-

тисяч кілограмів на голову.

тарах.

громадський

ми. Так, на зиму заготовлено

дент.

ферми виступає майстер ма­ шинного доїння корів Єфр~

одержала

ганічних добрив, притоту'ванню оргаНО-Мікеральн.их

редбачеио

від

кож,ноі1

корови по 4780 кілограМіВ молока. Валовий надій по групі становить 968 центне­ рі'в. Трудшниця успішно д~ лає рубеЖі д,ругоro року п'я­ тирічки по виробництву M~ лока. На неУ рівняються ін­ ші.

Високо!

ПРОдYRТи:в.ностl

тварин добилася Т8JКОЖ май­ стер машинного доїння Світ­ лана Федорівна Журибіда. Від кожноУ корови вона одержала по 4657 кілогра­ мів молока, від за~ріпленоі1 групи надоїла 1094 центне­ ри. Робітниця зайняла дру­ ге

місце серед

господарст.ва

т,варинників

у

переджовтне­

вому соЦіалістичному зма­ ганні на честь ювілею рІдноі1

кореспон-

яна

одержала

з

початку

ро­

центнерІв його відправила на приймальний пункт.

++

НинІ щоденний над1й мо­ лока

Іванович

Дмитренко -

пе-

гард».

він

ред овий радгоспу

Двісті тисяч тоии оргаиічВИХ добрив - иа двадцять

соціалі­

ку по 4606 кілограмів мол~ ка від кожно'! корови 1 945

Іва.н

nO.JIE

у

БатьЮвщи:ни. Ударною пра­ цею в,lдзначається такот майстер машинного доУння Л1Дllя ВасилІвна Жеребець.

Г. МЕДВЕДЕНКО,

добре

справився і з іншwми робота~

ЗаСпівувачем

ферМІ

радгоспу.

кіло­

грамів більше, ніж пе'редба­ чали, одержали йо'го в>і;t кожно! норови. Надої зро­

вона

культур.

зобов'язання, а її напарниця Р. ~. Ралько мав близько 4 радгоспу

родногосподарсьний виробництву та

синlЯ ЗахарІвна Могильна. За десять минулих місяців

цівники ферм борються за те, щоб не допустити зниження продуктивності худоби в стій­

Колектив

ли гідну зустріч вО-рІччю ВеЛИRОУ Жовтневої СОЦіалі­ стичної революції. Вони ус­ пішно виконали річний на­

містІсі процеси в рільництві й тваринництві, виростити висо­ кий урожай всіх сільськогос­

Особливо відрадних резуль .. таті1І добилися працівники ності худоби. Середній надій від корови за десять місяців становить понад 3 тисячі кі­ лограмів молока. Передова до .. ярка орденоносець Г. П. Лог~ виненко одержала майже по 5 тисяч кілограмів, уже за·раа наблизи'вшись до виконання свого річного соціалістичного

радг о спу підготува-

стичному змаганні серед працівників молочнотоварноjj

С.'!ОВО СВОО к()Лектив рад­ гоепу підкріплює ділом. Пра­

ферм у підвищен;ні продуктив­

Твариннm<и сТребухівський,>

вирішили добитися ще кра­ щих результатів, зокрема більше механізувати трудо­

держа,ві хліба, картоплі та iH~ шої продукції.

третьому

ПРОКОПЕНКО,

агроном

непоганий

жай зернових (по

році п'ятирічки. Ф.

по-

ГОДОЮ, рі.'!ЬНИЮІ Й механізато­

Трудівники полів прагнуть уже зараз забе:шечити необхідні умови для одержання

'Ю1fН.

1700

нашому

виконане.

доставлено і покладеlЮ в К\уПИ

на полях

по

господа.рству буд-е обов' язково

lВанН« «Сільгооптехніка».

ОСООJlИВО ВИСОКОИР{)ДУКТИВ­ вою працею від~нач&ються 'ЧЛ&JIН бригади з «Сільгосrrrех­ нік;и», я~і под.ають вЩчY'NIУ д{)поffOfУ господарству. 9& П1В­ місяЦІ! Щ>игада ]l;ОСТМ1ила на майбутні к.арт(шляні ШI,аltТації

«Сільгосптехні-

ка».

несприят.'1ИВОЮ

МОЛОКО ПОНАД ПЛАН

кормів :а;ля ІУДООИ,

ВДІ>Сталь

голівськии» досягли В ниніш­

кожної

корови

становить

грама.

не

по

11,2 кІло-

Проте цей показник

задовольняє

Вони

водій «Аван-

Нині

вІд

прагнуть

тваринників.

більшого.

МОЖЛИВОСТі для цього Є. . У господарствІ введено в дІю

кормоцех.

УсІ

корми

працює на виве~ зеннї добрив У

добре підготовлюються до згодО<Вування. Велина заслу-

ню їх у грунт. У розпоряд-

поле_

ни Гнатівни Шекети.

вям, виеслв в грунт земле-

ження цих пІдроздІлів

конує

роби Ярмолинецького

подарства-пайовики передали

тисяч тоин більше, иіж пе-

річним

ву XMeJIЬHHЦЬKOi Тако! KlJIЬKOCTi їх

иіколи ие запасали.

завдаираііо-

області. тут ще

УспІх забезпечили

мlжколгоспlfИХ

шість

механізова-

;них загонів по внесенню органічних добрив, що їх очо'

суМішей, а також по внесенгос-

необхідну технІку І транспорт. У кожному з колгоспІв

загони працюють

періодич-

но, за спецІальним графІком. На гектар

орної

господарствах

землі в

району

вже

заготовлено по 32 тонни ор-

лили досвідченІ спеціалісти районнОГО управліннЯ сlль-

ганіни - БІльше, ніж у минулі роки. МІжколгоспні ме-

об'єднання

ли господарствам

ського господарства

ніка. вс

і

рай-

«СІльгосптех-

Вони

взяли

на себе

-і ту'рботи по вивезенню ор-

норми

робітку на

125

кормо заготівлях .

ви-

ВиконуІОтrn

110-

процеН'fів.

постанову

Ради

ЦR

RПРС

І

МІністрІв

'ЗЄдення

зимІвлі худоби в 1977-1978 POKY~.

СРСР «Про заходи по забезпеченню успішного пр~

На фото: І. І.

Дмитренко.

період

Фото

тваринники господарства зо-

М. Семинога.

вий перІод значно збільшити виробництво молока 1

бов'язалися

успіх на

в

осінньо-зим~

продаж його державі.

+ +

ханІзовані загони забезпечи-

1

га У цьому сГуражира ТеТЯ-

Щодня ВИ-

Н. КОЛЬЦОВА,

диспетчер. член корпу нкту «НОвого жит-

____________________________________________ ~

(РАТАУ).

тю>.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------------

ВЗИМRУ в ці передзимові ~Hi не в

усіх

господарствах

наповнені

по

вінця

дійниці молоком.

Да~ться взнаки пора року, пе­

:реведення тварин

на

стій;!о­

ве утримання. А от П!чщівни­ ки

ферм

йону

не

Новоселицького відчувають

ра­

спаду

продуктивності тварин:

в

ІЦО)НИ

вони одержують ві,! корови по

8,1 700

кілограма

грамів

молока

більше,

-

на

ніж на

цей час торік. Змагання тва­

ринників очолюють трудівни­ ки колгоспу «Дружба наро­ дів), де добові на.10Ї сягають 12 кілограмів. У юві.1lеЙНО\lУ році господарство вирішило

вийти

на рекордний

рубіж:

-

з літньою ПРОДУRтивністю ===~~== СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОГЛЯД ві РАТАУ начальник Головно­ го управління тваринництва і птахівництва Міністерства сі.'lЬСЬКОГО госпо;щрства УРСР А. Л. не

-

Бабак,

тільки

для

характерний новоселицьких

колгоспників. З хорошими по­ казника:llИ до фінішу ювілей­ ного року йде Чернівецька об­

СК:lзав

о

кореспонденто-

Зilвдань,

успішне

виконання

ВИСОІ,ИХ

соціалістичних зобов' язань другого року десятооі п'яти­

лока жовтень

треба взяти на

його

корови по свідчить

234

про

які

є

в

кілограми. ие

великі

вості дальшого

робництва

кілогра ~Ia. За одержано від можли­

зростання

продукції усіх

ви­

фер'd,

господарствах.

Результати

-

складних

в республіці добові надої мо­

господарств і районів Черні­ вецької, КРИ'dСЬКОЇ, Київсь­ кої, Тернопільської, Лhвівсь­ кої, Закарпатської га інших

би,

колеь,-1'ИВИ трудівників на роз­

в'язання

Приклад

кілограмів молока.

ГосподаРСhКИЙ підхід до організації зимівлі худо­

рівники і спеціалісти, партій­ ні організаціі колгоспів і ра)­ госпів ЗУ~tіли мобіліз~ ва ти

річки,

7,3

П'ятииця,

25

роботи

листопада

бага'l'ЬОХ

1977

року

==========

областей свідчать: там, де ке­

ласть в цілому. Тут найвищі

одержати від корови цо 4290

-

ваних кормів. 348 міжкол­ госпних комбікормових заво~ дів, що діють у республіці,

і

дарств,

справи

йдуть

передових набутий

добре. госпо­

НИ\ІИ досві;! озброєн ня.

наГОЛОШУ6ТЬ~:'І в постанові ЦК КПРС 1 Ради Міністрів СРСР «Про заходи по забез­ успішного

дення зимівлі

ріод

1977/78

худоби

року»,

о

прове­

в

тваринництва.

Особливістю мівлі є те,

вах

пе­

у листі НОВЕ

нинішньої

що

республіки

в

зи­

господарст­

помітно

зрос­

ло поголів' Я Х У доби, а забез­ печеність КОР:llами, особливо СОКОВИТИ~ІИ, nещо нижча, ніж

торік. Лосвід

праВОфлангових

В'lИТЬ,

що баланс

Kop\liB

~Іожна поповнити IЛля­

хом

Це тим біЛhше важливо, що ЗИ'lівля худоби тільки, власне, ПО'lинається. На відповідальності цього періоду

печенню

Генерального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ради СРСР товариша Л. [. Брежнєва до ~Іайстрів

силосування

ПО\lОГОЮ

сокnвитих

СОЛП\lИ

спеl{іаЛhНОЇ

3

nо­

з!\ І\Я!\С­

ки, дбайливої підготnвки кор­

мів по зголnвув~ння.

у

21

господа рства в nnHi!.Q ТИСЯ'lа К'op~IoцexiB і кор­

дають

можливість переважну більшість фуражного зерна,

згодовувати КОР)lів.

у

Заслуговує КО)lбіКОР1InВИХ щини,

Криму,

вигляді

уваги робота заводів КиївБуковини

приготув!\нню

центратних

для

СКЛilду

входить

і

брикетів

ХУ10би.

Ло

50 - 60

~lінеРilльні добавки, каrба \lіll. Використання таких БРИl\етів дn~впляв,

скнжі\IІ),

ГРУlівни­

ка'\І колгnrl1ів «Зоря КО\lуніз­ му» R~rJj .ll,KiRf'I,Knrn. «Лrнін­

СІ,КИЙ Ш.1ПХ» ()ЇJYXiBrl,!(Oro р,иnнів КИЇІН",КОЇ nnп!\rrі за­ fjр;щрqУR;' ги ГИ('ЯЧУ і liіЛl,rпе

мокухонь, біЛhlПе трьох

гиrяч

Необ­

rpil~;B

rrрrlНhnqпfiПnИ1

хідно повсюдно налаll1.1ИТИ ПРИГОТУВ(lННЯ СУ'\lішок 8 гру­ бих, соковитих і КОНI\СНl'РО-

ропів

R!\ГИ

ВР.1ИКОЇ

рога гої

ЖИТТЯ

їх

про­

центів СnЛОІIИ, rrrптн зер­ НОфураж, ТРilв'яне бороrпно,

КОР"lових

~аЙланqиків.

по

СОЛОІІО-КОН-

гранул

вілгозівлі

комбі­

h-nЖНnЇ

при-

голови

х:оnliи.

(rH\Y). з

стор.


ТИЖДЕНЬ РЕВОЛЮЦІйноl СЛАВИ Мииуло

зовсім

небагато

у переддень

святкуваиия

часу відтодІ, як увесь радян­

вО-річчя

ський

соціалістично! революції всІ шкіJlЬиі колективи міста і району активно включилися у тиждень революційної сла­

иарод

одиоголосно

схвалив і прийняв нову Кон­ ституцію СРСР, Констнту­ цlю розвииутого соціалістич­ ного суспільства, Конститу, цlю, по якій радяиські лю­ дн звіряють шлях, пройде· ний нашою країиою за шість десятиріч Радяиської владн.

під ня»,

пlонерами

ми Великої Вітчизняної вій­ ни, почесною мешканкою мІ·

були

і

&омсомольцямн

проведенІ

зустрІчі

з

«йдемо

СУБОТА,

9.00 9.10 9.30

дорогою Жовт· підбив

підсумки

10.00 К. 10.30 К.

піонерської ОРГ1нIЗ8' ІОвІ·

СоцІалістична республіна ело в е н І я (СФРЮ) багата на нра­ сиві й

визначні

місця.

ТуРИСТіВ сюди приваб­ люють ЮлійськІ Аль­ пи, висоногірНі лижнІ стежни,

водопади.

ма­

льовничІ озера. бланит­ ні води Трієстсьної за­ тони Адріатичного мо­ ря. Окрім у-сього, цей ~рай природа щедро обдарувала сотнями ве­ линих 1 малих печ'еР. Протягом довгих ти­ сячоліТь, повільно, але вперто, підземні води розмивали

вапнян,

С'lворюючи

порожнини,

'в яl!{их нинІ перед люд­ сьними

очима

ВИНRнає

фа.нтастичне печерне багатство, казнове цар­ ство

ІЗ

пренрасних

сталаН'rИТ1в і сталагмі­ тІв. ОдніЄЮ З найбільш досліджених і доступ­ ІНих є Постойнсьна пе­ чера. Вона розташова­ на неподалі!: міжнарод­

іВої зал.іЗНИЧНОЇ магі­ стралі 1 шосей них шляхLв,

які

ведуть

Італії та Австрії. тідне

Ви-

розташува,НіНЯ

зробило П'ечеру ром

до

Постайнську великим

масавого

Про

її

цент­

ту,ризму.

популярність

СВідчать цифри. 3а сто п'ятдесят ронів вІдкриття

з дня

печери

в

!lій побувало понад мільйоні'В чолові.к

13

95

З

країн. ДОlвжина

всіх

дорів становить лометр,

але

кори­

21

ні­

оглянути

її нрасу -можна

лише

протягом 5200 метрів. Нин.! ведуться роботи ПО освоєнню :всієї дов­ жини

підземних

гале­

рей. Наше

відрядження

до Слове.нії лося

до

наближа­

завершення.

незважаючи

обмаль

часу ,

на

каної з найтонших нит·

11.05 11.35

радо

коподlбних натіків. Освітлена , вона відли­

прийняли пропозицію словенських колег від­ відати Постойнсьну пе­ черу. І ось з різномов­ ним

гомінним

сьним

турист­

людом

ємо до наси. біл'Єтом

-

вовняну

З

наптуром.

Хоча надворІ печері

спека. в

прохолодно.

Шдземний

світ

річно має темпе.ратуру,

ціло­

однанов.У

яна від­

повідає середній річній температу.рі даної об­ ласті. Разом з

Іншими ту­ ристами сідаємо на спецІальний поїзд, ЯІШЙ кожних пl,вгодини відвозить групи

в

гли­

БИJlУ печер. Проїхавши 140 метрів штучними тунелями,

потрапля­

ємо :в печерний світ з почорнілими натічними нашаруваннями 1 за­

:нопченими Цое

стінами.

нагадує

словен.сьних

про

дІІ

партиза­

нів, ноли вони 23 квіТ­ ня 1944 року, пере­ бравшись через Чорну печеру в Постойнську, підпалили склад бензи­ ну німецьких

о.нупан­

різноманітними

відтінками

нольорів,

3

яких природа

виткала

цю

тканину

винятнову

карстового

підземелля.

Незабаром

Разом з

одержуємо

екіпіровку нанидну

пряму·

ває

увагу

нашу

привертає

зігну­

та постать Хлопчи,ка, що ніби ховається за висоною нам'яною ко­ лоною. Він є символом усіх фантастичних істот Постойнсьної пе­

міст ,

велиним сталагМітОІВИМ стовпом, поїзд швидко

яний

привозить

нас

до

вели ·

дворана) метрів,

враження .

В. ПОЛОТНЯR,

журналіст.

є найбільшим у

вий зал заввИШtКи метрів. Між

18.00 18.15 18.25 19.25 21.00 21.30 22 .05 10.00

що

війсьново­ в

лодитися вається

не

Із

відкри­

св!­ до

Балетна

иий журнал

К.

вибори

в

кі­

математич-

«Інтеграл. N. 17. Державної премі' р. Одеські селекціо­

т. • НаЙдорожче •.

сьомий

.як

-

ВідеоФільм

тебе

не

КИЕве мІй •. К. т. lиформаційна .Вісті-.

К.

любити,

програма

т • • Під прапором Жовтня'. трудящі Кіровоград­

Звітують

обкому

Компартії

Ук\Jаїни М . М. Кобильчак. «На добраніч, діти!. Програма .Час •. (М.). Художній телефільм «Інженер Прончатов •• 3 серія.

НА

ОБЛАСТЬ

матеріалістичної

КН'. 10.20 Вища курс. 11.35 К. т.

діалекти­

математика . І Історія КПР<:.

«ПартІя більшовиків У роки . .СВІ­ тової імперіалістичної ВНIНIt.

Друга революція в Росії (1914-:ЛЮТІІЙ 1917 рр.).. 12 .30 ПОЛІтична економія капіталізму. «Кllига В. І. Леніна «Імперіа.lізм ЯК вища стадія капіталі з му». 13.20 Науковий комунізм. « Map~­

систсько-ленінська

талістичиого

15.00 На фото: біля входу

до Постойнсьної пече-

ри.

Фото автора.

К.

т.

вузІв.

Для

тих,

РОЗ9ИТКУ

хто

Російська

Греції

дати

представнинам

парТіЙ

близьно

l\Н~НТСЬНИХ

тих,

яні

!нших

40

парла­

з

числа

Місць

належали

їй

17.10 17.55

давно

чекають

в'язання.

свого

роз­

€. БАБЕНКО, оглядач ТАРС.

до

Право­

Вистава Хмельницького

му­

театру .

Музичний фільм .Покликания'. Екран студента-заочнИ!<а. І курс. АllгліАська мова. «Побудова пи­ тальних

ва.

речень»,

.§ 7.

звороти»

Новий г,рецький парлаМ1:НТ збереться на своє перше за­ сідання в грудні. На його порядку денному довгий список політичних І соціаль­ но-еконо ~тічних про{ілем, якІ

(М.).

вступ ае

мова.

І

• Радян­

пис суфіксlв прислівників і від­ діЕслівних грикметників.. (М . ). 15.30 К. т. Спортивний клас. (М . ). 16.20 М. Кропивницький. «lваСIІК' Теле­

рані­

ше.

нек аю ..

теорія

шляху

сучаснІсть.. 14.10 К. т . ське державне право..

СНК».

показали

опери

«Катрусин

зично-драматичного

Що

вистава

театру

Науково- популярний

ropiї

першу

повертає

фонтан'.

балету.

ПРОГРАМА

ве.рхнього

зачарованого

нас

УТ до­ «П ята

9.25 Студентам-заОЧНlІкам . К. т . ФІ­ лософія . • Основні закони І кате­

шем біЛоЯ цього моста. І кожен З нас думав: хто були ці люди, яка доля завела їх у під­

ту

закінчеНlІ1

22.35 «Альманах кіноподорожеЙ •. 22.55 .Любителям оперної музики-. По закіиченнl к. т. Новини.

світову війну. Доогень1\0 стояли ми З товари­

ДО

По

ПРОГРАМА УТ К. Т. Вперше на екрані кументальннй телефільм

градського

20.50 21.00 21.30

насо­

земелля?

«Веселка..

ської області. В передачі бере участь перший секретар Кірово­

прекрасним з

т.

Ра-

культурне

нери.

18.10

Очі з по­

1

зустрічі. .

новини.

17.40 Лауреати СРСР 1977

по­

красу

К.

ськиіі

19.30

вдосталь

.Паризькі

нозал».

різних

полоненими

цю

т.

Диіпропетровського

БИСо.кими

російськими

всю

К.

10.20 К. т. МультфІльми • Пригоди Болека і Льолека •• 11 .00 К. т. Новини. 11.15 .СуботнlЙ рм?ртаж'. 11.45 Те.1еунівеРСИ1Сl «Здоров · я'. 12.15 .Людина і F. справа •• 12.50 Циркова програма. 13.35 Докумеитальний телефільм .Юр­ мала ці.,иЙ рік •. 14.10 К. т. Б. Асаф'ев. «Бахчисарай­

17.00

СПQCтерlrають

можуть

«Час ••

Програма

16.00 К. т. для дітей.

падають з ви­

соної стелі.

тираж

К. т . Мультфільм. К. т . • 9-а студія'. Художнііі телефіль~ .Народже­ на рево.,юціею'. Прем'ера філь­ му 9 ,Остання зустріч-.

та

верхнею, об яку роз­ биваються нраП'Єльки води,

перерві

чверть».

19.00

гладенькою

Ве­

Новини .

-

форм 1 :кольору росте натічний підрост з бі­ лою

У

співробітництво .

45

сталагмітами

ви­

60·річчю

дянсько-французьке

цІна­

яка освітлює весь зал.

поспішає

природи

створена кам'яна квіт­ на. ДВі години перебу­ вання в казковому CB~ ті заJIишає незабутнє

звертають їх увагу на

цей надзвичайно

в

незбагненною

майстерністю

за мовами. Провідники

каєть,ся скляна лЮСт,ра,

Rипарис,

50

ками важко описати Ц'Є

Ірозділяються на групи

майданчика на Рреій­ сьний міСТ, збудований

пр'Є.нрасної 3аВіСИ, зіТ-

(нонцертна заввишни

У

кон­

ряд­

Велина гора, де зaк.lн­ чуються обидві колії підземни. Тут турн.сти

виглядом, що

Оригінальний підземн'И'Й поїзд, МlИlаючи величезний сталагміт

входимо

струментальні

ЯНО:l1У

художня

присв~чена

ЖОВТІІЯ.

ПреМ'Ера документального теле­ фільму з циклу .Міста і ЛЮДИ'.

і ін­

царство,

товарів-.

«СПОРТЛОТО» •

церти. Газетними підзе:l1не

Всесоюзна

ставка.

бінськ) .

урочи­

вокальні

т.

хороших

16.15 К. Т • • Очевидне - неЙмовlрне-. 17.15 К. т. ,Посма про Ташкент>.

влаштову­

залу

до Танцювального залу (Плесна дв.орана). Він лежить на глибинІ 90 метрів. 3і стелі спус­

вувалися нолись.

ми сяє символ По­ СТОЙНСЬ1\ОЇ печери­ Брильянт з великою натічною колоною. По­ тім, минувши висячий над нами РОС і йсьний чезний l\онцертний зал

ДИlвом

печера великих TaHЦLв, що та.м іВлащто­

кристала­

Пройшовши під при­ родним мостом, яний У дійСНОСТі є поваленим

подій

ються

лампочка~ш,

численними

чери.

тів. ПІд НИЗЬ1ШМ снле­ піннЯМ поїзд проходить МИМО Слонової rолови

Овою назву здобула від

тричними

важливих

стих

К.

.Раи­

пошта».

Т • • Бlльше

12.05 К. т. ,Людина. Земля. Всесвіт-, 12.50 К. Т. .МузичниЙ абонемент •• 13.15 К. Т. Програма _Здоров'я'. 14.00 К . Т. Чемпіонат СРСР з х окею: .Спартак- .Трактор(Челя­

Постойні 1 може вмl· стити близько 10 тисяч чоловік. Тут є пошта, буфети, ніоски з суве· ніра~1И. а під час особ­ ливо

К.

ликого

нерів та школярів.

дійсності голос прові;!· нина, яни й веде гр у пу через 3ЮІОВИЙ заJl (3имську дворану) до найнижчої точки си­ стеми п'Єчер. Ще тро· хи далі і ось освіт ­ лений багатьма елек·

зоопар­

т. _Для вас. батьки'. Т. Музична програма

кова

ДВІ ГОДИВИ В ПІДЗЕМНОМУ ЦАРСТВІ Однак,

ЦТ

Новиии. К. Т. Гімнастика. К. т. .У Московському ку_.

В. ОСТР ЯНКО, директор будинку піо·

ветерана·

ЛИСТОПАДА

26

ПРОГРАМА

доро'

лею.

учні

з

револю· дружинн

цlї на честь славного

диції своїх дідІв і прадідів,

зустрілися

якнй

роботи

слави у Великоднмерській середнІй школІ розпочався уроком мужиості, на якому

тра­

девізом:

гою Леніна,

сій. Так тиждень революцlйноі

ви.

славиі

веденнй фестиваль ційної пІсні, збір

ветеранами партІ! І комсо­ молу, кращими вир.обничнн· ками, людьми рІзних профе­

Великої Жовтиевої

Продовжуючи

ста Броварів М.. І. ЛагуН0вою. у школІ також був про­

т.

Німецька

ІнфінІтив.

.

Естраднніі

мо­

ІнфінітивнІ

19.00

К.

19.30

лін) . К. Т.

20.15 20.30 21.30

ч. АЙТМ.ТQВИМ. (М.). К. Т. ВеЧІРНЯ казка. (М.). К. Т. «І(луб кіноподорожей •. Художні!' фІльм .Хлопці муз-

Зустріч

кома'lДИ>.

22.55

з

концерт.

(Тал­

письменником

(М.).

ІнфОllмацlЙllиіі

випуск

.День

дием-.

Редактор Є. ФЕДЯЙ.

Заготконтора Броварської РСС та товариство «Кролівник» 27 листопада 1977 року на старому РИНКУ міс,!,а проводи.ть виставку кролів за участю КРОЛІВНИКІв-любителІВ та кролеферм радгоспів. Виставка праlllOЄ з 9 години.

Будинок культури Броварського заводу «Торг­ маш» приймає заявки від організацій та підпри­ ємств міста на проведення НОВОРІЧНИХ дитя­ чих ранків, які відбудуться 1-3 січня 1978 року. АдмінІстрація.

за

#186 1977  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you