Page 1

ПролетарІ всІх краін, єднайтеся!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО І

МІСЬКОІ

ra8eTa ВВХОАВТ.8

17

квіТИJl

РАД

НАРОДНИХ

Ігри

• у цеху

нетн.

заво.:tу

добре

JIИваРНIІЦЮ

Катернну

:l10РП.3~' )l і ННЯ :ll :Ж

зобов'я:зан,

рІК.

К. П. Вас,,·

В.

Городнього.

процента

ьиnанали

народ­

НОI'оспода рс ьnий про:\ажу

л.nан

молопа

держаВі.

За цей час вони одержа.~" його Від кажної корови по

Кі.10грамів.

3758

НИНІ

середньодобовий МО.10ка

на

надій

кожну

коропу

становить 9,4 кг. Тварин: ННИИ роблять багато ДІТН

N~

814

ПlШОХідниtt

станцІї

~Ю('ТО~І(\ ­

зда.пи

новні!

тоне.1Ь

Фастів.

Він

::а

:Ja~II­

НИВ пlшохlдннй ~licт ',ере:! ~а,'IЗНИЧНі КО.1Iї. За п1~1 пасажнр:J.~!. щоб І Н'. реЙ flI на

іншу

JacHTb

КО.lію,

опусти тне я

в

переХі;І.

.1ася

Г.1нбнна ЯJ-;ОГО чuтири щ'т,

:чі.lьЙона

fЮГО

К n Ш І .їЄ' n l:ЧГ!Ї

довести

ність

корів

;;ерує

ко .\1уніст

IваНОВI!Ч Б.

BapTicrn

Тан у змаганні

серед

тва ринни-

иів господарства майстер ~Іашинного

за:j'!Є до):н-

ня корів О.lьга Євтухівна }\ощій , яка :за десять мі­ сяців одержа.lа вІд каж-

продукція

ної nОРОВИ по 4245 кі;ю­ граМіВ ~\O.10Ka, що на 487 НіЛОГРЮ'lіВ більше, ніж у середньому

по

господа 1'-

С'l'ву. Ва.l0ВИЙ надій йоrо

по П групі становить 1056 центнерів. Трудівниця прагне до нlнця заверша,1ЬНОГО

рону

десятоХ

п'ятирічни подолати л'f>­ 'l'нтисячний рубіж ПО прn­ ДП(ТИRНОСТі

худоби.

ВИСО"ОЇ ПРОДУКТивНос,-і доби.'1ИСЯ також M(\;~-

:1аводу

а .1Ю:\llнIЄR!і \

ціа .1 і СТIf'1IJО,IУ

I' ОIlСТРУfЩІІ"і

I l аЙбі.1 ЬШОЮ в і Д.1ауею ТР У ­

робничю1И ;:tОСЯГНЄI!I!Л~II! ДеСЯТЮlіСя'lНУ вирuбничу

З:llаганНI

з

переДОВНJ;IJ внр~)б­ с.lюсарl-СJ-; : Іала іН, ­

ково

ІІІІКН Во:roДIІ:ІIflР !\lfI['0.13· rlnви'l :lнтвя!{ і В і та .l l Й Іванович }1a.l IIflOHCbf; l; І !, г а _lьrзаннк ВО ,lОДІІ:l[[IР 11111 1ОВflЧ Дfll,ань, пресува :1;'' ІІІ;; Юрій Во.10.1ЮШ]JОR;і'l '\а Р'lенко І ТОІ;а Р ГРІН'О­ рій ІRаНОВІІЧ БlfЦlОра, я~,l

на

l1ереВНliОНУЮТЬ З:'<llннІ НОР­

програ~IУ

усІх

:1авєршено

з

teXfliKO-f'liОIfО~lіЧf!;l,{

lfока:Jникlв. ЗОКРЄ:llа, ллаll по реалізації продУК,(і'j винонано на 104,7 про цента,

випустивши

доща ·

JO плану ПРОДУКЦЇІ 146 тисяч карбоваНці.,

Пр~цюючи під n{'BI3'J~1 «'ХХУІ з'їзду НПРС 26 ударних тижнІв!., КО ­ .1€НТИВИ ниць І

)IИ на

процеНТ і в.

Л. ЖИМАНОВА , інженер по організацІї соцtаJI.1стичиого змаrан­

усІх цехІв, дl.'Тьбригад :1HaQHO

перевиконують

8-1 О

виробн..!-

ня.

стри

машинного

Федорчук, Любов одержали

рови

від

відповідно

по

випереджають

Вони

кожної

ю)­

4047,

f{0 .1еnтив

пересувно'{

3995, 3970 і 3922 кіло·

механізованої

ко.'! он::

гра~IИ ~!O.10Ka. НИНі серед­ ньодобовий надій його від кожної норови ПО їХ групах становить 1О -12

УкоопспІлки справ.1ЯЄТЬСЯ

успішно завданнн-

Hl.;yoгpa~liB.

ТрудіВН1Щі

зупиняються

TO~IY.

Вони

вищити

на

не

досяг НУ­

прагнуть

пі;!­

продуктивність

норів.

ми

з

нинішнього

план

3

т)Оку.

,

генпідряду

Та:{,

за

де-

сять :l-11СЯЦlв виконаний Ііа

КОЛЬЦОВА,

вершення

плану

року І

СТВОРf'ННЯ

:1адl.'lУ

на 11'1.-

корпуикту .Нового жит, Ill~.

нерництві

І

Rlщl

н<1.

;; о р l в

год\'ва .l fl

Жflта.

J-;ОріН

правоф.lаНГОВj

КОР)IО:lI .

РЩ' тоя\,ючн

]оБО8 1

І>ilбич, Над і я

R і дппя і дно

,;є­

3307

не впко-

на

надої

УТРЮІУЄ~ТО

та

УспіХIІ

--

НІІХ

.

r аНIJУШ IІ .

ступне п'ятиріччя. Перед

у

трудовому

су·

""о реЧІ. остання пєршаю

в КО.lані рапортува.1а про виконання п'ятирічного

На

iIB:J. ~l l сЯцІ ранІше cfpaKY справилися з ~аяданням

державі

тва РИННliКIІ

ТРУДИ :ТПСЯ

ферм .

-

л.ро­

~І'ЯС"

J-;О .lГОСПУ

llJeB'leHHa.

Стаоан­

БУРЯl{ОВА

3I1СТУПНН~ ~оловн кому

профспілки

б'уд:

ПМК,

І

запеЯНI1.1Н ,

.1УТЬ усіх сяоїх снл.

і

енерг і ї

І"ІОІ!Н оо О!

пораJ)ё1ати

:>H:J.Hb

того.

щоб

БатькіВЩНі.у

тр у ДОВЮШ

І

СПО1)­

ТlІВНЮ111

у с лlха:,IІІ,

гі;:хао

зу с тр і ти

ХХУ!

з'їЗ1

ки.

(РАТАУ) .

на

вручив

госп!).

де відоб·

ражено досягнення бр'" варчан У ky.1bTYPHO-ОСВіТ< ній роботі , набутий дoeB .i~.

Ра;;н

А поті~1 на сцені

М. ЗАПАРА.

ВНСТУПI{­

.1И еа'IП.1IЯ .lьні :'v!итці Бр)­

зоотехнік «Зоря ко­

варщннн.

Вони

виконуна..

.1И пІсні про рідну- ном-". НіСТIІЧНУ партію. дружбу РЦЯНСЬКІІХ народів, тру­ н~uюrl) KN"J

діВНИКіl1

В. ДЕМЧЕНКU.

GСЛИКОЇ рогатої худоби ВаСИJIЬ Федорович Тв­ ПО та СВlшарна Парас­

ІМЕНІ

ГЕРОІВ

ПАНФІЛОВЦІВ

nОRіл АндГіївна CYXr)RіЙ. Вонн забе:зпеЧИ ,lИ

прирпсти

~!ісяціВ

.1а ряVl а.lьбо~! ,

СРСР .

.1060АІ

;(ЯОХ

.lенюш fIt!lНИ. Він

П.1ену~!у четвертrтї

головннй колгоспу мунІзму».

haYJ-;оВО-~lеТОJ<іq­

Е'стафєта иа'2е­ лун!{та~1И Бров;;р'

рlU!енш~

і Верховної

прнсвячеllУ.

Херсон. СерІєю

живої

са ,lЬНIІХ

YH!BЄJ>­

суховантажни~

пра-

ваги J-;ОЖНОЇ тварини Н.1

суден

на;l­

Яlдгодів .ттl

вий флот країни . На суд­ нобудіl1НО'IУ :1аВОді спу­

r.o

на

р;н!lшє,

Hiit;

соцlа.lі-

друкарн! •

ВИJ-;О-

ріЧКIІ

~·.lаrНJ!jЮІ

Д .1Я

KpOKYRa.l<1.

конкретна

іІіовтневого Ц!{ !{ПРС

1007

і

відповІдно

400

Т.

;\ІО.l0дняка

лере,lбача .10СЯ

спор­

А

жавтня

три дНІ

І

шо ДОК.1,,·

всІ

оператор

П : f1тнрі'IНIIХ

Н

T~'

ПрОТЯГО:ll

ПР<'1яофлангг.­ їх

АіД1l0відь

сесії

J-;OPOBY.

ПРЛВОФЛАНГОВІ ЗМАГАННЯ

ріЧЮВI

розвиток

сы;l1 районним ВlдД1.10М ку.lhТ У РИ .1. Ф. Дехтярен­ Ііа розловів . присутнІм про те, :\ ЯКІІ.\І успіхс>.\!

36gS, Кілогра­

3456

чlн :'<1О.'ІОI;а на

ст і й -

рІвнІ

д"жу

за

ного центру ку.1ьтосв і т-­ fIhОЇ роботи В . Ф. Га;!­ даржі . Заяід\'ючнй Бров3.р-

наДОЇ .11і

по

- --

гоамів. КА МУР.

щено

_._ - - -

нп

не:ть.

Д.

Г.

ЦЄI·ес1ЬНИК.

1\1.

вана

заВ;:t<1Нh

!іr.) ~IУllістич -

на

цього

Ф.

Головня,

порівнянНі 3 п'яти річкою

ваду останнє су.1типv

вантаЖОП 1 J­

А. ЧОРНУЦЬКИИ.

14

тисяч

До відома депутатів раионної Ради народних депутатів

пі;jВНll{илась:.;а

': '11'1,-оваНl!іВ.

торсо­

тонн. Теплоходи, шо н/)­ сять i\leHa гераїв-г.анфі­ .1аяців . ПРНЗНАчені Дl~ перевf':\Е'ННЯ різноманіт­ них вантажlR .

~-СПіху досягнуто зав-

праці: в Ш1ну .10Ю

ПОПОJ3ннвся

itO:l-1Ністю майже

нав П.lан :ІРСЯТОЇ П'ЯТІ!-

.

турботу

збір--'

бать;;івс;,­

ф і зичної ;;У .1ЬТУРИ

.,асного

3а десять

ВОНІІ

.1.

чо~ока

на

Фесенко.

СТОЛЯРlfJ

Я

бr,I.'liстанну

Урочисті :збори відкр,{в Д!і рєктор !{иївського ,,5-

ІваНІВ'lа

rтИ'ІНЮТИ :10f)ов'язач- ;ІЯКН істотному зр')НЮIИ. KO.'IeI\TIIB ра- ,'таНlllO Про;:tуктивносТі

!\1 •. .

І;У

оцінку

ХХУІ з'їзд)' КПРС.

Г.lадка та сll;Іlя ІванТ13-

Броварсь"а дільниця пі;: KepiBHIIЦTBO:V1 Вffнонроба « б В . А . Б а"ПЧа та рнгаД<1

.

ної.

високу

радянської

культурн,

ШІІ­ ТВ,]­

!-;П РС. Тон у HЬO~1Y .33.,1ають rilHHa ВаСllлlВf1а

~ H­

ресурс і

;IСІГОТ()А." Є1НIХ .10ЯI1I1 пср I О;1.

17

HO.1eJ-;ТИБИ:

за

ВАСТУ п І"

Нещодавно культармій. цІ Бориспlльськоrо райо!fY rОСТИIfНО ЗУ<:ТІ'І чали своа колег із БроварІв, якІ прибули СЮДИ, щоб передати сусІдам естафету

ДОСТРОКОВО! ДFа

~'РЯJ()В і

3ЕМЛ(

ринннків 3<1. гідну зу­ стріч .'С\\Т [ з'їзду

на

бу.lll

дне :\!

З:llaгання

~li C nЦiB

JO.1.3T-

ЦІІ.\І

!{О~IУНісти·t­

БОРИСПl.1ЬСЬКІI

_

ПOl;а:ЗНflК : в.

J;ОЖНІІ\І

,11 )

с,аііняті 'І:ІСЧИ праВ.lіJl­ ня та l,ср і r:Н!IЮI І С1lе­ Iiiil.liCТlI. :30 JH iB гпду. liOAI!~l

З

посІяного

x~·.106 i ,

IiOP:ll

Яil.lll

~!lI I II!X

- - - ----_ .. _- . _- - -_ .._

ведуть

ВJяуніпь

ній партІї і РаДЯНСЬКО~IУ

ПА

:l1flНy.1UrU рону. jqї \11) ііого Я сєредньо:>!у JlJ 7 KI.l0rpa:lIIB на коро­ ву. Передові JОЯР~Н .1 06l1 в аються значно

де·

.1СНОЮ "асor(). На 1,0': 0-

вІдгодівлі

час

ну

НОВЮНІ

праці'!·

ло реа .llзації 35 ,7 процєнта. ПРО,l),IЩ і ї. Ще раНіше ДРУiJ\ІІЮIН ЗУСIІЛ .1ЯУ CCPh-яересн і '.ІИ ПО.lіграфlСТіВ ПОНіІ;! Зараз будівеЛЬНИЮJ з~а- З<'1вдання І вІДI;РИ .lа Р<1ХУ- рап о рт;'ва .'1ff про за- І Т.lан ужє рсалізовано гаються за острокове а НПJ-; одинаДI\ЯТО\IУ п'ЯТ ;і- і вrРIJIf'ННЯ особисти х ' ІРО.;]\'. Кl'ії на 2.7 тисячі Д 3 - річчю. '

110,4, а в.,аснн~и сила~ТI! на 105 ,2 процент".

старший ДRспеТ'Іер. '1лен

О.

<!Ю ВТIJЛ

краще

Степа-

нівна Вова та іншІ.

rюку

п'ПТllр і Чf;l l.

1(lвники

БудІвельники

Ч ..lен

рllТЬСЯ

ц і ВНIІІ, і я фєрч на ус­ п і [[IНЄ ~:JІ; о наНIІЯ соціа­ .1 іСТlI 'ІНІІХ з о бов' н:чнь

на

доїння'

Марія Іванівна Ященко, Надія Володими р і в н а Іванчук, НадІя ОлеКС!ЇВБ:J.

)IО.lrЖIJ

І спря ­ : j~ ' СII . l ,lЯ [[1'<1 -

) j[)H~'f,:I!O

і\l.

HoplB

Н1ШіВ І спортс~\єнів' рес­ пУб.llliИ SИС .l0ВИ.1И сердеч­

f-іо)!Партії України ра· порт о.lі~IПІЙЦlВ респуб1і.

PC~CPIJl[

паса . 1Н

тив

ігор ХХІІ О.lі)шіа;:хи B!~ ,,,ені всього 15-~lі.1ЬЙU'!· ного :1агону Фізкультур-

НІ-\ І-\ПРС, перший сек ­ ретар и!{ !{O~1!1apTlї :-'". раїНІ; тпва риш В. В. ЩерБИЦЬЮIfї . Че~1іІіони призери

~ l і С Я l( 1 КО,\ІУ.­

ПРП.1ас

К і 'Щ:1

бу дlве.1ЬННХ

: рпься шщтва

Н і с,)!у»

сятої

'І і завдання "ожного Т!lі!:­ і{ Я. В індflвідуа.1ыJ:l·Iуy t:t, -

~II

И,

}\ПРС. Вони I<РУЧИ .1И ЦЯ:

В Р;1.\УН О Іі О.1'lнадця гої п·ятнріЧКІІ. !!ollaJ :нп ­

J<'1BCmllil . lb lтnro

На рубіж заверша .1ЬНП го РОКУ п'ятиріЧJ-;И колек ·

вlдраДllЮШ

Трl! « Зоря

К Q,lГ'Х П

.1;НІ; ОВі

мостопоїзда.

надпланова

виходить з

ПО.1ітбю!, г)

Зilр а:з rнШIУliУО!О :( J.

начальника

соціа ,llстично~,fУ

спаРТОI~­

тренrрюlИ,

СТУПНЯ

цснтнер і в .

щотижня-

12,5-13

}(i,10гpa~liB, тобто ВИЙТИ на рівень ~ІІІНУЛUГО року.

Ha:lIН,

перєд

ПРИ­

НИliаЩI фі:JИ ' !НОЇ КУ.1ЬТУРИ і cnnpTY ресл~·б.llни ga.

;-{"і1 IIНН п'ЯТ I I рОК і В іі ' lГI ) І АЖС :ЦіІН О бl:lЬШС 600n

МЕЛЬНИК,

заступннк

бі,lь&е

!\I~I-

}lасня!{.

~

ПРОДУКТНі\'

до

\

GРllга;JИ :1 ді.1ЬНllЦі '\;" (і, ~ .хаі1.10

;, у С1 ріНутий

\' YTHi~lI!,

;;epIBHIIJ-; і В

J\Iaff;He

в стрПJ-;. 3аС .lуга А иьо'!у \

того, щоб найближчим чі!.­ сом

УКР А

~' РЛХУНОК ОДИНАДЦЯТОУ

ТРИl3а­

бі.lьше ДІЮХ IЮНіВ. Ус! робти ВИliонаНI ЯН і СЧ() і

'/ .1еН:8

прнзера:чн

у наших друзІв по змаганню труд~вникjв Чорнобаївського району __ _ __. ___ Черкаської облаСТl _. __ .. __

_

,10

ри.

f{оштарнсна новоБУJОВИ

зустріч

на рбоваНЦI '3.

СПОРУJ;;;енні'!

ЯНОЮ

ТЄ'I1 :1О

19 . 1ffСТГ)П;) Ja В U І-\ hо~rпарт їі Украіни вlдбу­

3АВДАННЯ­ В СТРОК Будlвє.'!ьники

іграх

НlI.

• їзда

на

6 .1110:\,'lі БІІСТУIJИ :зб і РНВХ Kn~!aH.1 егср ВНР С.11f по· СlаНцl РаJЯНСЬfiОЇ Украі­

лець.

ФО1'О

.10ніР·і1 l1ере,;')н-

перЄ' ) югу

і

ЩерБIЩЬЮJі\ . Г . І. Ващен­ };О , !. О . ГерасюlОJ3. О. П. .'Т яш};о, І. З. COHO.l01:. В. О. Со .l0губ, О. А. Т'І тарею,l) , О. С. Напто , 51. П. Погре6ня;; .

.1 .10б\,.lН PilJRH Cblil СПОРТ­ о!єни. ЯJ-;і I!=J:' )1і1:1 і в під· нрта:ТНСR на П·Є,lеста.l по­ І.1.1анТІ. ГіД1ШЙ BJ-;.13.1 у

кої якостІ. На її TP~'ДOBO­

1981

і

че~1І110на~1И

партії Ук­ респуб.'lіlШ

О .lі~rпIЙськнх І гор. тре,н:­ рюш і Фі:ЗJ-;У1ЬТУРНЮl акПІRОЧ. У :іустріЧІ Б:JЯ.'lІІ ~'часть таАарнші В. Н.

лрагнен,

наРО.lі1:1111.

.1НБ~'

ия, видає продукцію ви<:о­

му календарІ

з

НЯ .\lо . lnд і ЖИТlI J3 ~IHfJi І .1py;.t;(ii. CTa .lll ba;-t;.lI1ВЮI RК .l ;Ц О~ 1 у pa,B IHOJ-; Ечаl':·

И')­

конала

На фото:

hо:нуністичної раїни і уряду

ЛРП;ІЄЧОН'

гаряче

ва робітниця успІшно ви­ взятІ

О,ll~lПіа;ІИ,

Ні1 0 ЧН<:1

cтp~. ·E: a .lli

знають

снпІвну Василець. Перецо­

ПраЦІВНИИИ молочнот­ варної фер~1И радгоспу «ТребухівсьnиЙ. на 142,2

ХХІ!

я;;1 ПрОЙШ,lИ [: заХОП.1ЮЮ­ Чій ГП<:1РТНRнll1 боротьбі, ПРН8єрну.1Н ДО себе ~' Ba­ ry .чі.lьЙонів .1ЮJеі1 П "lа·

ЛИТтя

пластмас

зростають

J

ОБЛАСТІ

КИJВСЬКО'

ПРИМНОЖУВАТИ СЛАВУ РАДЯНСЬКОГО СПОРТУ

Трудова вахта

НАДОУ

ПАР Т І

КО·МУНІСТИЧНОJ

ДЕПУТАТІВ

N! 185 (5116) ф Субота, 22 листопада 1980 року ф ЦiH~ 2 КОП.

року ф

1937

КОМІТЕТУ

МІСЬКОГО

РАПОННОІ

і

. І І ".1: Р 1 но'! праЦі . , шурадиректор друка и, _____________________ _

ЧЕ'тверта с:есlя районІІОЇ РаДІ! народних депу­ татія ХУІІ СКЛНJ-;ання BI~­ будється 24 ЛИСТ01їада Ц . р. n 15 ГО.1!1Н і в за :!і ;,ас іда нь РіІЙВН >:,) НКО,IУ (BJ'c'1. Гагаріна. 15 1.

РаЙВI1КОНКОм.


*

2 стор.

22 Jl:нстоnа4З 1980 року

НОВЕ ПАРТІИНЕ ЖИТТЯ: СТИЛЬ РОБОТИ

t-------НАШt ІНТЕРВ'ю-----

НОВИЙ ВИр і б На

заВоді

освоєно

виробництво товару

нового

широного

ту. -Це -

те .

д;тя

як

поставлена

уважень і

заходи

в'і­

питанТіЯ

з бі.'!ьшення випусну т'І·

вар і в Д ,lЯ народу, йшла мова

на

но д "'Т

Н ;]

>1

FІВ

вс іх

В

1[ "

г; а р т; , і:то г ГJ те .;Ь!fП

бюрп

ре ­

проа на,lі ~YBa,'JH

pe·C Y:l f.T 3TII

І '.,

увага

\,E:-t;r; Р Н < Т ;f

и ,!"

!,ЛРС,

П А ТIJ R Ч"

СІ-' l;Jдено

;m

~ ' п' ненню

п п,

слухач[в

ЮТІ,

БлІтну.

ЯК І

,, ;;;Р

єть с н ;.іР ; Т!1

П ri

КI ,lькість

RіД'1і­

3:1теншуЕ'ТЬСЯ

,1іто

є

-

ріпд,

Тепер

біб ,11ОТ f' fi

І

ше

.11ТО.

Ч'Т1->()

И

не

СП,1аНУRати

за­

СЛІДАМИ

ВИСТУПІВ

!іОНКОМУ

про

ПРОТЯГО 'l-1

проведення

утрю!нння

пl'~

тр, ШО " Ci.'JbCbKl та ~Iicь­ hi чага·"рm 1\18ЛО надхо­

дl!тяч"'х КО­

підвищеним

Бро­

ВЗ]Х Ь'і(JїО FироБНичого ае­ ре во абр 0 6Н(lГО об'єднання

А. С. ];"ГlІа повідомив, ш о "' ,'! 1981 pl h підприєм­ l д Пjlопонувало

т~ gи~

я рмарок

по

на

оп­

прода­

жу

"r е б,l!Б 24 тисячі мат­ a,l p ФІрма «Меблі,.. ПtХ! ! .lаючи с ь на обмеже­

р;'ці р

Ні з аПJ1ТІ! . .з а<і~'ПН , lа ЇХ ли­

ше

21

ти с яч у .

Враховую­

чи це, ПІпання про заlJєз­ Тіе -;е нн ~

то рговельної

ре;;.;!

і

сі, 'Т

Tos an;:J ,\!11 ти

П(, р Р;!

.1а~ fШ·,]

,'.іе­

~]iCT згадаНИ\іН [] (lТjl l бно СТіі.RИ­

1\!fїБСЬКI.J:IТ

за ~ Ia їе­

ба 111.

!іашта.1ЬНИХ

га

ПОТf}ЧНИХ ре:lюнтів, б .lага­ устрою територ і й. есте ­ тичного офорч .lення YCTa ~ і

заК ,lдДIВ

запЛаДІВ

к у ,1ЬТУР:І ,

ut)-

()j l t o bo-роздРібним с6',,"дн а !-1НЯ~1 фіРМОЮ «:\lеб ,lІ '>.

КУ .1ЬТУРИ

рівень

Л! отен

'Життя,..

J,нrеюор

п')­

1979 --1980

ОГ ,lЯДУ - НОНКУРС;-"

ГЗ " " Т І

CT ~ n

роботи.

те

а

I' ~·' ; ')HT ·

тaK'l;t;

Бідда ,lИ

НІІ!'О-

Д,lЯ

··Ч fР ! Ь

танцюва .1ЬНОГО

Сказано і

[ \-рТtiа,

зр о б.-тєнn

- -

У

б l б .ll(1теu і.

ХОЛОДНій,

В І ;­

-~

ТЕ' \1 Н' l!

нв!'!т),

. (' нп

на'

'10-

но.

пnтреб

БИДІ­

--

КВ3-

I нстр~'иаР<J

Проте

ца

:..(~­

два

liонтро ,'!ем

за

ПО.1іпшен-

ням

праці

У~ЮВ

робітнн­

гостро

'Th()TO rO!\Y про

ТО­

упущення

цехових

стін­

газет. НапередодНі свята Ве l И1і'ОГО Жовтня випущенп нрп()гаНі НО'lери. 'i.'JP нам треба подбати про

цьогорl'l

РО3Пl)чата

партбюrо займеться

rеДl>'!) .l('гіЙ

Рf'Г~',lярність

світ'>

ський БРИТlfкував парт· БЮJlО ііі адміністрацІю ;и що

ДОВОДI-j­ Очевчд,

щ)єдчетніПlе

ВОРИ.'lос Я

;'ИХ звітновиl'iорних з50· нах секрет"р цеХОВI)Ї IJарторганlзаІtії І. Олl;:;в­

те.

навообране

н ' ІІ І

iJiIпоб!тн1ТКЮТ TiJ] ;O ;;';

ху,

. -

;fd

Серед інших аспеНТІВ партійної роботи на зв;т­ но - виборних зборах ни­

\1<Jтеr ' а,lаЧII.

:\н'ха Н і ч н()го

,

пів.

і,фі1і'flваноr() 11раціІінн"а ' ~ A a Д~' , ;[()ПО~;<Jгає\'!() І! ,'І '

ПО ,l і ПШ\' С,I " і ' ()ОНИЧ! \" ІОВ!!

вар­

визначали с я

н,­

1->очб і наТО;lI.

r .lf()r a рн!)

зонрема

СТРРКН, однан ЇХ ,10(Я перенести.

шефських ІІа RЧд .1ьна - а:І-

':чБОВ;І Х

виходу

стіннівок

·,в

цеховнх

парторганізацій, а тан,)ж ,1истнів «КО~ІСОМОЛЬСЬКО­

рn·

ГГ)

І\И тому ренонстр;рщія Н<!

с:авеРПІсна й дnсl. Тут B"~ (о"а зага~ованlсть, бо ли­ варна й термІчна дільни-

:а ­

спра m!

С.l і Д

с!;;наТ I 1,

~

б : б­

3 ,1"11-

прож€нтора ~ .

Токар Д

Чечин 8 цеху

~lета,10конструкцlй

рив ,

що

гово­

парТбюро

npn тягml ;J RП :\ '" І"НН І :> pn 1->ів 1-: ер і БН:І I \ТR П i ' ~J C'" ' ІУ ,;.'I!TKiI3Cblill(! '. .1nK,"I ~ l CI 8:;1 -

ре~ІПНТ~' FаТІ1

сучасних

НУ.1ЬТ\,РН

рІдно

Нада.1і

будемо

систематична іНфОР:llувати членів }іПРС. ,цо

зроблене

за

їХН і '.JИ

струнтивнюm ми . .

КОіі-

I1РorI03ИЦ:Н-

ДиреliТО[1 ,<авпд\' 1\'1. Ба­ б'я!\ КРИТИ n~' RаR на ч аlЬ­ НИКІВ п і ДРn :<ДI,lIБ за IHerrність у R и р і IJТ е нн ! побуrс,. вих питань , Дійсно. ca~Ie воНи

ПОRННН І

в цій РО ,lЬ, У , 1Ю

в і д і гравати

Г(),10ВНУ контро­

([1P<JRi П О РЯДНУ

П ,lануото

за \.l~п;аrи

і ХНі "віти на " борах 1 ,а­ сі даннях бюр() , . ЗаГiJ,l();11, Rі,lБерта Kpl'i< тика ,

щ!)

ПРО :І у на .lа

в

Х').

дІ З Віrновнбnрноі на~!Па· нії , да .lа і :VТП \" lьr УДОСКО­

на,lенню сти.1ю паrmйноУ роботи.

нам

.10

В

ЦЬ!)МУ

на,lе;nить

зробити . Нористуючись

хочу

цію

ряд

ництва

си-

навчаНdЯ

новообраних партійних

Ад;не

пропози­

організації

стематичного

уважень

чима·

нагодою,

вис,lOВИТИ

щод()

плані

щ('

(енретаріВ оргаНі:іаЦ1Й,

нрнтичних

стосується НИ:JОВЮІИ

зз­

неРіВ­

.1анна~1И

парторганізац!ї.

а

са:\ІО­

стійно вир і шнти aliTya.:rhну про6ле~[у важно.

на

ПtlКР1Е',~Я.

!іР "'Ь і

;lIИН,\' l!)\!У

H~

nрlПIІl>'У

огляд

бlб ­

Цl"нтралізоваНО '1

ника,1 не

бli)lіnТО;

~ R I I 1->а т и.

;.- ЦЬ~HI ~'

р!)ц і пр!)веде­ 1->~піта .1ЬНИЙ pe~IOHT

нп

f)~' J r THKY

НУ,11"ТУРН

r (l " r Et ~ , Проте не :1rоБИ ,11-f -

доааЦО}IУ

8

~6y­

М1fНУЛОМ~'

ос,­

ші

Ci1b( blia

R']COKe

Тут створено хп · рош і умови р!)60ТИ Д .l>! праЦ1ВНИНІВ біб.'!іотеки І для читачів Сюди Пр l fЄ~IHO зайти. внt)рати п"J трібну КНИГУ. почитаТ I ' НеПОДі\ .lIК від ЦI€Ї . Б ~1 ,Т1Ь сьному будинну с , TpN: шиНи,

rn:па1JТ()ВЯН~

Інша

біб,lіmет-;::!,

ДСІ

"10 1979

rn1->:1 БОНІ! б',r .

ні

ПРИ~1іщен ­

на :1РУГОl<IУ повррrі. СІ поті~1 її переве.'ти у вдsі­ чі ~1енше ПРЮlіщення, а

П )']­

Бn6гrr1l!,';~ БТJ(·

("!->(lГ() ,lН І

нс! н і

C lfrT f \ J ~

!"іДРР\lОнтпвана ,

Не

1';, нІ'

,:, 1;]-

ще і R БПГ,l;.НІІ R ЦІ. Еер : !' · ники птах()rt'>::JБРШ; 1 1 H i /j ;:

~

Rі,l\I()f<!lЯКПh Г :ОТ

Hf'

Д()

111,1

ЦPHT~H .~bH,) І.

теП .l0траrи).

~,lf'

прр'" Д

ц і вНнн(!:;тп \Тетр]!;

,'Со-

О[1 ;1 . 1 ЮF;1ryьн \'

(ТОЧНІШ(',

К,'1ЮЧНПf

1->еР I БНlіЮІ

Курська область. Двадцять вісім мlJІьярдів КЇ ,100 ват'гоДин

,. 'h!:'РilIRСЬ!;НЙ"

:', '·j~l "

Ч

НС()бхідне

I'T'1R.lf!T;' ,,\,l)'Tпp~

2()Г)

npHn6'1TH

труб . де

с'Т(lтічне і

за

які

:<3 Н('І111 -

~, ]eДТ]~' HHT,

а

не

Teh'Y,

С\'ЬСЬІіа

Іі (l і!\

8іТ­

Б

Р І \.'

не

ПIД .1П Г ' 1

ЩО

В

аRі1Р1ЙНl!Х

Пр1ТЧ І ЩЄННЯХ.

ЯНі

тано;n

не опа-:юють с я. П~Рf'БУ~ .lють бібlіптеЮ1 ;\І()нреJ!Я І БеРJЧЩ ! . То пр() яку Віliе я І>' ІСТЬ f}бс.lуговуван­ ня

.\ [о;;,;на

T~T T

.10Р(lга чинну

Х.1ібор()ба,

Дn :; Е'I .l,lЯ даТIf

йога

!1ЧIСТОВНИМ, серця

і

ВИС'Оliа м і с!я Від НОтн!)і 3

біб ,lіптрк.

8Юlагає.rься атмосфера

Д О С1 >1НУ Т О С Т!.

НаВ!ТІ>

БіДНО-

3РJ)6и-rи

поживу · д~я

P0:lY:IfY них [;;;І

ГnfЩРИТИ.

гпдина

особлитеплоти.

гостиннос [і,

стіни

;чають

бі. б ,'1і(неЮІ , пІд N, /,

.1alClaniB

'авдяни

заRіДУЮЧl1!

'\арчен!\о на,lежний 'ппаЧі

і !1

],

';ij ,1()ІіО . l I'НН г!:l'

прі'і

ХО:1О;ЩО.

!1аК,lіі,l

ІЕ

-'i~

Такі

у.\ЮВ .

в

1 ж

се­

Учені допомагають ОRоч.lвнинам

знач­ за'1ежить !!і;:!

ЯКИХ

бувають. снззаного

П,lзні

відчути

нультури

\тірою

І,

вони

як

у

необхідно

ц і вника,,! .

і

і

пеРJ;-

видно

вище.

[1()працювати

rJП;J,l f' ЧНЯ,

H?" hT\'jlij. ;" f)if' .l ioreui заjjЖДИ

І)'

T~rT ~Р ГJ б,1ечn Р Р \10НТ . rтpaPo'"

ra"nRC

Ri JRi :І~'Юн.

а,l!'

Н!)Ю

.1ЮДИН[

допо­

бе тут "атишно. як вде­ ча. УСПlХ же роботи Ц<fХ

ПРН:W і Шl"НН і ,

центральний зал реакторного

псуваН!IЯ

Село Ве .1И!\\' Димер"" ')бс .'!УГОВУЮТЬ ;І 13 і сі .1ЬСЬКІ

C TapO~IY

на станції; внизу Ц~Ч Курської АЕС.

та­

іІ!ОПИ

ОДНСІ:З Н І{Х рО ёвтшrена в

ПУСІ,'У

posy

оп;з lюєть с я.

.1!)

дНЯ

На :JH!MKax: 8fOpl и.ачальник зміни турбlmю­ (О цеху Н. Н. КУJIJПЮ8 (ліворуч) 1 турбінІст В В . Панихндін. Зміна, 8 JПdй ВОНИ працюють. передова

б 1 б.1юtена

. ПРIl~ Н ,,()

з

тринаДI~ЯТН мІльярдІв кlловат-годнн еле"троенергІї до 22 грудня Дня енергетнка І Д.Н1І Д(1датково до плану для потреб иаРОДНОГОГОСПIJД<lрства еле,,· троенергІї на суму чотири з половиною мlль"оШ! БарбоваНl1lв. Нурські атом щики виріШRJlИ також заверш"тн план двох місяців 1981 року Д() АНЯ вlДКРНТТIІ з·їзду.

біб.'1 1 0-

Рn ;НIlшена у К ,lуб!, Н1->ИЙ :3

виробнла

Ставши на трудову вахту ка честь ХХУІ з'їзду RПРС. колектив зобов'язався на честь партІйного форуму внконати річне завдання по виробленню

пере­

П!Дll с r н

елеJrтроеиергlУ

Нурська атомна електростанцІя.

рад­

го с п\'

ТЦ?

,1ен()

.1а в ЧУ,lОЯ(),ТУ

(і '1Ь ­

та о;'"

6 і l'j ,1 1'че h· :1 .

ппа , lюва . 1ЬНН

'l ljТ:J.ННЯ :

t':MCTBa.

ро-

81ЯТІ-І тю;е ~. с, !J п('ршrтХ ДНІВ і"а'. Н\·Rання б:б,lіотеча '''а Х О ;tI{ Ч С Ь R ПРИ~lіще,]­ fi i CI,lbCbK(lГr) Т-;,lубу. А

rJn;lll H e \],1€ потреби rт::J:1II RJ. l і :,;Н"' :; '; ­

за

підпрн

"вання

RіД:lТ;НН()Ї

Або

ка;.нучн.

RИМОГУ

нього

ГО­

Tap a( !RlI i

1Т, h п,ГІ

,1'-'

б()

пеnеб\'В3f.

ці l{иїВСЬКОI{1 вз~птєвою Фабрикою, Опа:JЮf.ТЬСЯ і освіТлюєтьс? примІщення раХУН()І;

С.

общян()го ;,;пте.ттьню

НИ»).

ТОРЮЄТЬ С ff " P'l h''- R l' If:, у не!"т і ш нп) ]\' P .Ejr'h '"

систе:llУ

будиночку,

прореагу­

6 IЧ~"' . а їі ;;а відуюча О Г , Цуркан Н8rnр!)дже­ на ордена;\! <,Знак Поша­

бп nа-Т:І!," Н." П~'CJН ,l ;е n )'~ I ! ' Ч '

чnнт v ватн

nич1і'О~У

не

fi;:JR .

11 [1 1', Б nє.НІ)

опа . 1ЮЄТЬ С Я,

:<a!'e,l eHn ,

MOM~'

неве ­

Однзн належ­

ГУРТ О ЖИТОIi. ' б : П · с е ,lИ Тflіі Б Щ С' lJ ~. ~вI.1ыjенl l хx кіМ ,іа­ ,11 ТО'І тах ра!1и і ститв дитсадок . Ні!Х. Г'()жн~ .' /\.~-' J"j l lJ, II :P' Тан І "роБИ ,lll. Пі(,lЯ спо­ п'яти ХВН:11ІН T~ ' T RIJf' i.r:: p V J;t;UHH~ ДHT(a~Ka в при­ Rач HP .1aTr t; \I\T Th CR , ,1., JІ!ЩСНН! Н,l~' б\' р<чмісти­ ;не ПР 1НІ , J!(1'Н Н ; j ,1"", ' ; е ,'О1->ре\ lа

,1'Тh' a\,

В

бі.б,'!I. отеЧНОl систе~1И (llБС) 1з Придесення у ВигуріВЩИНі біб ,1'fі<J ~ тека розміщена R !)кре ­ прН;ЧіщенНJ,

рпці.

ЧИН(І~l

про

ЖИТТА~

НІХТО

(·Б'б . Т ; nТРЮl

ц?і!

.1іОТРf(И

ти:

Ро:шочнечо

та

«Н!)В('

З'їЗДОВІ ПАРТt'i

тече

Писа.1а

га"ета

В

"ода

пе ,.lі .

-

КУРСЬКІ ЕНЕРГЕТИКИ

JИ;lolИТDова.

ІН' ГТЕ'рЕ'неС.1И ~ пі ;l біб.'1іо­ ТЕ'І;Н А ще HP тан даВі{О (10,\11 приї;;.;д;на .11Т RЧИТИ­ С:, . •-ІДіІ;Р 'jfj l1еРІlIій було

Б\'дI1О-{­

(ь"І Н ,lубп,

не

В1-І-

тр 1і

б l бl І отек'іХ І

та

НОІа чи,! опалювати І П Р ; П! і ШfННН біб110тен : і.l 3а 80рИЧі та Еу.18жинці. До того ж тут непридат-

НН.\І

IU'~

! В

}іа~инівк1Т

НИХ

3аТ!fШН О І т" ни :Нотеках П.-.гр"'Б I F , ~І·Я. ПУХ I 1іііИ.

ки

ЯIі же 61fКОНУЄТЬСЯ р ' шення }іиївсьного оБЛВ\і­

на

нкі

rrpIJ-

теП .1ИХ

Мішеннях.

!

м()ва,

па ртбюрn

і' ,.)(jНIІЧН;l1

:l,lН

~'cra­

8ка;З\'Rа1И

Г; . ', НІ ]J!е

монто"аних.

мог»,

П О Cl!!т !)ч,

ВРД \' ТЬ С Н

або ЯІ( бібліотеки підготувалися до зими

,- ре Г1 1ЩI ·' Деф і Ці1УН!і~ м н гаu;-, (надруковаНій в

р' JС Т\l<J ТЬ С ;]

ЩО/)

Цей ОГ.1ЯД ПРОХПДИТЬШ.l девіЗD:1Т « Роботу установ

матрац"

'<1ёiyrPT()H.

С1аводчан

ні

C:!lii ,;,

краП((jГО .

• • не ПІДКРІПЛЮЄ,

нов

" п ефШИТНИЙ

·· j:JТJHil I 8 .

Ніати

ДІЛО СЛОВА

ви!\онанн"

Д і' Т ),

але

потурбуватися.

зра з ков!"

.1 : ,·S ':'1-' ,

веЛЬНI неД()РГJбки lиб~' ТlI­ ві ~'~ЮRИ ,1а,1I1ШiJ'<JТЬ (і ,.

І п~я~~~:~~~_аЧ_і_~_ У . ЯіДР~-_--,::~~~~~~, шро

Нів

Йlli.1і1

тут б у;, I '

8r{-

ВИn(')­

К . ВІТЕР . партІйного

.' Но"е

nИ-

рпБОТу :

Ріально-техні ЧНf}Ї

1 0,8 )

nд на 1->

Щ' Т;:J ,lСі ·

ЇХНІ

бюр!).

Х,

н

пра![іВНИНIі

повиННі

~У ,'1 ЬП! ct с ()ву

П.,ану­

\' F3 ;t,·e h!-..

R . ~ ЩНХ

І

нічого

СіМ Іниіе спостеРІгаєть · СJ!l В OCHHbol - ~1f}10ВНЙ 'Н'­

B!f-

1і'rнптчних

ф

IIPX~'

РОК\· ."

захо-

CТ jl o!;iB

('~Rp"Iap

НОрПУСI

3!)т;­

Опе­

~Яr; l НЧ€ННJ

н а ч '1 :'!

пращо-

нонцеРТНі

нотає

ного:

ЧЙ~Т;JЮТЬ :.'і1

,3ff а" If" Ч IJ:·:

')6-

му

нпяо з бу llnBa ІН ·

R

ДИВ ­

'1а-

,іаС, lу х атн

іСТОТ­

СБ1ДЧИ,Ь,

!\О .lИ

ВІдкриті

цьo~!y

коМУНіСТІ-!.

il і "'Ю j;n" ) ОТОЮ,

ре:1УЛЬ­

рекомендовано

дувачів

БіДПОВідз-

пеЕНI

}!lКР(І

~"ти не П(lЧ 'f таТ І Т . А fiK же таНUЮБа~ьниП [~rTn~~ Не працює :J травня 1 t" f-;O

не,1 0.'1ік і в. За р є аl і .нЦlЮ ножного :J

T1\-Н f; Т I Я

у

що

зросла .

hrJ.fTII:(

19

заСElДЧИТIf,

вжитих захадів

ПРОПО,ЗИ'

Q'1E' HI R

нор~lа , lЬНnГО

,1Іотенах

3B~P-

1-> rПТ1f'lНІ

чення

тоді

lR ' tha-ЯI!­

П Г ' ( ' б.lчва"

~ ]icтa

~Jl\'\I f' іП(J\I.

У ~1If H Y ,ї() .\ I~' "БJТН() ·,і .' пеРІоді }і1! ~аіl :lldlИСЯ п · кож Rlfр і'Ш (' flНЯ~1 гопr : fХ

майданчики. ко.'!и ва6.'!ять П .1ЮЮ. ,11С. У біб ­

!іО РЮ і 1і'а '\ rпаН I Ї H ·. ~; ~

І Д('Й Н О 1' [ 1:-:(lБ:-{"

ч (' р с ,

можу

ють

Н():lІуністіВ ,\!ИН\'­

ПРОПУСf\В

СТАТИСТИ}іА

З R:тн()-вибор­

[1 . ч с п!аr

на

шува:IОСЯ . П , lанерках,

Ф' Б l тніх

с.lд () .lР ННН 1 А ' Я l !; І В 1

,1ія,lhНОСТI.

Тrпєр

що

тр ., ,; ,, (1 1.1hше ~T ' C~' :';J ц"й ча с Ч,1РI;И

'"

ПРЮІ :­

тепло .

одц-

,:,~ .'\ Х 0111 I)~.~ <1ШУЮТhС.R ,О" Р" .l "

цент r

зНіма­

liритичне

кому­

~~

бюро,

:" f' l')1 1F,

но

ІНШІ

;,

---------------_._---_ ... - - --- -- - -_._--

п·ятт'fрlчці.

Г!1 Г l Н

rOKY. наці­

ладнати кабінет полlтосвl-

О, САВЧУК, C!'EI'~Tap партійНОго

"и:.:

ГО.~овних

1979

бу.'Ю

резєр­

попитv

на

У міСЬН1і'ОМI паРТІ! Ha~1

I)О:і Ш lfр ення вир )6ПРО;Іунції ма-

( ОI"'ГП

яких служб в

щення. :1 TB~] щоб Яlmі .l!-> нити :за,l. де будє ствпрr

конструнцій

Н И Ц ТВ ;J

н а ,ЩfП I Й

.за­

дист.

но

спрямова­

В!!КОРl!стан:~я

ТІЬОГО

П ! ДГі1 -

клімату

тат!

Винесе­

ріш е ння.

не

ведеться

перещщення І;;"

деякими комунІстами '10 ,1ітзанять , Ян пропаган­ явна

na;J-

:н с іданНі

до

ви­

указували

Про це. а танож про

т ! йного бюро

Зараз

"дне

секрета]!>

тійноі оргаНізації l!iдr1P~I­ Оlства О. С . Савчук, -ПіС,lЯ :,борів [ЮНО пору-

нова

lПТН О ~I,

твердили.

винесені а цеху. Питання важливе,­

говорить

дІЮ

дeHHfJГГy

ЩІ'

Партн"щ]

Учаснини позаминулнх соціальних П1!тань. }ia~]y ­ звІтно-виборних :зборі R нlсти ВИ'lІiJга.l!! ;'і! б е ,~ I ; ~"

карб:)­

ванціА.

н еВ :1Р і ш е НJ

ти.

товка

-

за \'F'а .женн н

кри­

виконанню

люва.lО комуністів на ан­ тивну боротьбУ:1 недис· uипліноваНіСТЮ. халаТНіС ­ тю. безгосподарністю,

станови­

тисяч

реалізації

Б

ТаЮІ ~ ]

пnрядн\' t~Тh С Я

пропозиuій,

по

зборах

кінця ТJOН~' не()БХідно вигот()вити ше 200. В ()БСЯЗі

періОД паррозробивши

словлених

;;0

r. TOl]b-верстаНів,

1.5

їда , lЬНЯ ,

вста-

і!\ено сері й ІН' внроБНИ ЦТВО потрібної проДун· цП. Випущено вже зоа

роБНИl1.тва ' це

по

ці не

й

індивідуаль­

Вводиться

Ш(І'І~' У звіТНий тійне бюро ,

тИ'vrе

робота

liо~шантНі

шафи

нпристування.

н ('н

НОВ,lЄННЯ в гаражах !lВ­ ТО ,lf()бнтеліВ. Налагод­

:зага ,.lЬНОМУ

заводу висловилн РНД Наш кореспондент по

тикн.

попи­

с тіл-верета".

призначений

ного

просив колишнього секре,:!-,;арл парторганізаЦ : l пІдприємства В. О. ВИШНЕВСЬКОГО і НІ) вообраиого О. С. САВЧУК розповіСТJI про

peMOHTHO-МЕ!Х3-

Нічно:vrу

ТОЕ .1ЯЮТЬСЯ

зауважень

нІСТіВ. На жаль, вІдповід­ ні заходи~!И ше не :1а­

крит ики ЗРУЧН І

ПІд час звітно-виборної кампані'і комунlС'fИ ремоиrио-мехаиічного критичннх зауважень.

гs12'ye про винонання кри­ тичних

Віддача

ХРОНІКА ПАРТІПНОГО життя

ЖИТТЯ

бага ~I)

культпра-'

керіВНИ!\;НI

Г!'\('па:І<JРСТВ.

диреюор ЦБС.

і·і

ЦЬО., І У

Г . КАСІЧ . Броварської

Впадивосток.

НаДIЙ;JУ

Е!іспf'рю!t;нтаlыj ,

д"'Тя

rозвитн~'

баз\'

()ВОЧІвНЮrт

ва і) ,1ер;на .'1И зеilиеРОQИ Д;J .1РК()Г() Сходу. Прююр· с ьний радгосп «ApTe'lTГJF ('н и й·, перетворений у дn­ С,l',lі!О ' Fmробниче госп,)­ дарств()

го

haYK()Bt-,-дослідно­

іНСТитуту

- РосІйської

овочівництва

Ф,~цН.

В

fшН!шнІй П01>1Х

тою

п ' ЯТі,р;чці

радгос.п~'

~'ЧЄНІ!Х

RИСО ХІ

('творення пункту

тут

на

ДО П ,-, : . !:')­

ПРИ~fi)РСЬІ{ИХ

'-.держано

ської

з

БРОinі}·! .

()погно?о

Сі,l ьrьког()сп!)дал­

науки

швидше

дасть

З:lІ 0 ГУ '

Апроваі1;;,;~' васи

у виробщщrво ~ .'Ka~!eHдa­ цlї вчених. (ТАРС),


НОВЕ

НІХТО

ЖИТТЯ

ЗАБУТИЙ,

НЕ

НІЩО

НЕ

участь ~~.

панта~ш. Дорnслі, :>SИЧd;'I­ Ж,

h-а:lтага.1ИСЯ

ТИ

цьo~!y:

віilна

до

HaдтrJ

ПОЛI->IВ

партизаНСЬ1'lІХ

до.зВО.1ЯЛИ

бути

ТРУДІПЬСЯ

Га-Т .10

т

5ИЧ .

З:1Ь!<lТd '1 -

:JИаннй

неРІДЮ'1

i~1 ці

HE'~H!Є р : вн!!х у ПереОДЯГН€'fJі ЧН

н АДЗВИЧAfШО

ура-

чнстn буао тогп " дня f'У "1ЬТУри

saPCbI->ОГП

Брс,-

еl,сперн)тен-

Г",а)3.I->ОВИ:vl,

червоню]

Rа.1еРИСТо:Іl

і

~lа.1Е'НЬКОЮ

РО:ЗВідницею

.l янсы->її

Н'І­

чаСІВ

віЙНИ

ГРО:ІІа­

Опанас()-.!

веlЬН"ГР\lа шн ноау ДУАа Іl­

l1еТРПЕ<ичеч Величк<">:vI і :\Іаріr.ю Д~1ИтріRНОЮ Ба ',:­

Н .Я.

ці:>­ чаТОI-> :Jlбrа.1ИГЯ на еві ,1 першнй с.lIДППIIТСЬНИЙ 3.1 I Т. шnl'i П I .l l'iIПIi ПІ.1 еУ' l­ ки ПОШУГ;Пf;оj rООПТI1 0'):ІІ! ! НіПИСЯ наБУТИ"1 доев!-

СRОЮ.

ДnЧ.

ЯКІ

та . 1ЬНОГО

.'dfif),]~'

СОТН і

тор.о-

Х .l0ПЧШ' і я

ГОЗПОЧI!Н:1ПЬСЯ С 'Н

j

урочи,

МЬІ пройдем по Me~Ia~l. гремела

вонна,

Где сады расцвеrают сегодня .

Всех

героев

знает

Багато добрих на рахую,у юни.': НИ1'ів ,Ч 7.

своих

тН/lа

страна,

ЩітеРlа .1И

в

НІ!

ЧIІНУ .lОЇ

ПОД8НГ

A1'TIIF<Hn Х.lОПЧИКИ

і

:1івчаТl->а

\' 1'OP-

Всесоюзну естафету

чагіНСhЮIХ

П()1{О.lінь.

тою Яl->ОЇ спаДЩІIЮI

СТНОрl! .'ІІІ

ГОІ)-

в і й­

. ІНатросова. В1' ,l!<lЧ 11 ,1 И С Ь

фойє

F<ХІJJЯТh

ВОЇН .г.

повторИ .1Н

C.l<lBI!

3 і1 . 1

про ТНХ

РОЮІ

Вместе енею м),І СЛ8!1liМ их подвиг,-звучать H ~,1 :ja:1011 CJ'Jd8 поета. І I lі д :;НУІіН ф:1нф1Р j барабі1НН<">ГО ;\1706:; ::1 В

( пра!'! і д()с.lід­

середньої ШІ->ОШ Піонер!\ :1rJlІраю"Ь

О ,l Е'l->сандра

честина.

где

:чє-

є CTBopeHHfl :\1НI->0 "lИ О С Т-

У

l'а.11!ТІ. червоні

ОРГ:Jнізації рідного ее.' І.

3а антивну ПОШУІ->ОН У роботу сенретар Брпваі'~JіСЬНТ;П:lrv

КПЧёО-

Со". pe;jaF'TOp ,JO.1У В. l\I. Рогач BPY'H~B

кни;t;f;ОЕ'nг r , Rfl.1 '1 RННЦПШ «Bece.ll->~» ,1. Г . Д<1хненно. А ППТ I ~l Д<) .<a .l \' "аХIДЯТЬ IiП .1 1 IШНI Іоні учаснанн ГР'1Чі1ДЯfJ е ьн о і І ВЕ'."'ноі В I ТЧ1{.'JfJ?НПЇ R"ПJ . 'І"і прибую! H~ :;.lIТ на заПjJ')-

Поче С НІ гра~It1ТИ Ниївгь!\о го об .l і1,НОГО ; ;\llCbKQrO J-;ютітеТів .1f-\. Сі\ТУ p~;:;i l\IУ:JЄ'Ю героїз~!у І{)ННХ. I->раЩИ~l чеРfЮНИМ С ., ! .']')­ П!lтач Н. Вереща1і. С. 01,c!<lii . .l. Се~шрУННИI-> Т ;1 І . МартннеЮіУ.

шення

А

питів

шої

()pn.f\~f'l(' hl,I;,

і

ПОТІ;\l

ДI!іЧilТI->~

rюзпоча .lаr-;j

r1ереК.1НЧК8

"

ЧеРF(lНОГ;J .1 СТ~"I Ні ни

С-l і і'{п-

"с і х ],У ТП 'jJ,Ш наНЄf 1 ('Я;j,' ноj J-;ра ·IНН.

ГГЮ:llil.1ЯfJСЬJ-;ОЇ

і

ОРНІТ

Be.OH1'n ·i·

Х ·lОПЧ::-

БіТ'ІИ:1НЯJlОЇ

ВОЄН.

ПеРf'; \

:Jуrтрічають

П· Р]fC'утні\ш.

не,юв

ПОСТ1

дорогих ГОСТРl1 бурх .1ИRИM I~ ОП .1Р С j.;а,111 ГОl()ва 1'.·lYclV <,с.lIДОПIlТ

. 1И буре:l-Іні рОКИ веl,j Ч­ ноі і \Т<">рії Пf'Рl1]ої R світ, соціаЛіСТичної дер;t;авн

Ве ,lИI->()ГО ПnДRI1ГУ" :ll:СЬ3а.1П ~Аврори~ ро:;бу­ ного Б,' ДІIН1'У піон е рн; На- ДИВ Ро,ію, Повrта .1ИЙ н"

таша ВереЩilга запрошує на СЦЕ'н у hО :lІ і1НДl f рів c1iДОПИТСЬ!; І; Х ;, .1 І оні R середНіх ШК і.l .J\;' 2 і .N;' 7, Еа-

род

пішов

на

ШТУР:lI

Зfl'

:VTOBOro па.laUУ, RСТУПИВLІІН в

("~]f"PT€.lbHY

боротьбу

І->онтрреволюцією.

І

вони "JIK T(1)l l feb права раПОРТУfi:1ТН ~.lbt1ТORi про

п і Д ,lіТI->I!. ЯН і .']обрЕ' р()зу­ ~lі.1И. ЩО ЙДУТЬ на біЙ за

свою роб(1Т\,. ПОТІ!\,j.;'"ЩI

В _1аду Рад. Та ті.1ЬЮі

POl-> і в

2

.',0 Й,:J,~' ТЬ

.1 п рстга:\lН

ге-

РОlЗИ'1 ЮН]ІХ ПОl->о,;тінь НраїНн Рад : н е ПОfiНО .lіТНіХ учаСНИl->lВ Be.IIII->ОЇ ff{OfiJневоі С(1ljlі!.lіСТJlЧНОі peR cJ.'Іюц!і. ГРП:lI<1ДЯНСЬІ;ОЇ І Ве ,lИl->пі· RіРIТI .1 НЯНОЇ Bnf ч

C.l1.'IOnIiТ l ;

ПОПОRНЮЮТЬ

ноги Яli

і

в('д~'Чі

В.

му

Бе:.

юннх .

fI еРf'lі:lIРfJояаНі,(j нрщодавн'1. R )l і Гhкиfi H~1'

ні R;t;f" RI.1nЧI i:lleHiI 80() СНН І В ПО1J-;:R. !f1Hr. юни, napTli:J3HiR і 111:1ПІ.1ЬН!lків

B CTaHOF<.1cH<"> : JR'Я:10h' .., Hr,. .1H!IIfJl:l·1 1(\ РI'ІНlI\'] peRo.ll) пr·ТРі1ГР::JДСhКl I :'.І

ГаБРОШЕ' )Т l-\nСТЯНТН0,lеl->сандровиче;\1

н ;ни

п І .']

'1ас

ПО ·1К!і3

BiT!<l Ча .1еН J-;3. ЯШУ В і то,,­

30ВН І Ш ­

IIE'B~. O,eJ-;са НJРЯ ДР,­ тярьова . А.'lьfiI"РПI l\lихаі\-. .,'11' ... Ці !<lH i щl.101е~lе.1ыіі

під .,іТl->ія :.)611-

&

&bQ§55!@

В І ЙН И

:;Р\J1Яfi.

nl)F,Цh.

вою­

неПОF"') ­

НИНі

вет е ·

Д\)І!!И.

що

Щ);f'• .УТЬ '.Місь!! І

перед

. .М

.

А ТЮ1

Іlатрен"ване ТОЧJ-;і:

13 0рога.

T~'

чення

його

ПРЕ~ВЯТН ,lЕ

:lla .Clf>HhJ-;Оf<"> і ~ПогПІJЯ'>

пісНі

про

барабі1нщнка юн і і1РТН('ПI ..

ІСТОРІЯ

rnТYB81a

Н(1ві і'lmрпl'i,'-В3ННЯ СОЦlа.1істичній дер;t;аВІ. На її ві .lьні ПО,lЯ ! нив!! ПОПОВ"-.1ІІ OClia;t;eHi.1i орди фаruИСТ;R. Весь наро.'] під­ няв с я на боротьбу 3 BOPCJго:\]. Справді прогrа,1НI!\НІ ст а.1Н

н!!ка

Д.1~

!!ОЖНОГО

В і тчи CJ НИ

З 8Х,IС­

С.l0ва

по<:­

та:

Вся Родина стала заСJIОНОМ,

Нам

битьсл

с

BparoM

до

конца,

п ' ЯД l

го.10днІ

й

Р І ДН(1Ї

ДНП-!НСТ1'J.J.

щаесш­ Н<=1 Сlиі

ХО.10:1Ні

дорr.­

ГН .

Ра но Д(1Р(1(,1Iша.1Н

.']1

НІ

ВОЕННОГО

часу.

БОН' ;, Ращ ,

" ·ЯБ1Я . 1пеf1

\' них ПОЧ\'Т1Я f!/'наfillпі . . Иого П 1.1Р ;):1][R

ф 'lI1Jfi."I.

що

пос ягнув

.'1а R()!<lRання

ПО:ІЩ І Я.

пml,1

Ні

Велин'1ГО

'1 :

.1>1га111

в

;t;. H~R:lb<a не

ця

І->И

дe('aHT~'

на

го

з

т і.1а

на

ЇЇ

;:<ilХНП

.'() рп"ю R p~'I;a:\: Г;С1\1I .1 ЬНУ ШЮl

і.1

ППДilва.l:і (' Td р­

;j() ПОЧП ГУ

ТОRаР I Ш1<і,I,

Rв а ;J;аю-

Тех.

..

"

.1111;ОГО

і

Н

оТО

не

И

д')

ПОЮ,

8

[ИХ пор .q C.!hll"Y,

ea.l1 npll3HaThc.~, 6hI проf{ры.!юю .НОЮ.

... !За .О{ .

l;раСН/;IД

след"l!hl. Тt1 .ч., . ныl

nГ'J.І!ОЖЄ.\!,

Н И~ТJТ~ ~О':у .че .ЧТhl ОТ

.1101

С 80 .11/1. "

Н

lиt1н.ы.

гегю.qх

песни

[,10Ж/l . ч.,

,<ти вечно жить c)O.-1ЖНЬ[ .' Пfреl->.lична продовжу·

СI1 вчен!!о Вн;тор Іва;;\)8И Ч УчаСНИI-> боїв V hpl{,ІУ. :,ВI ,l ЬНЯБ бід фашист· (ного іга країни ЄВlО(,)П1!. Нин і шахтар, Працює ІІа Донбасі. Кравчrнн{) Петро ГPIНo!1ОRІІЧ. Вихованець війгь)-;t1fю[о ,.; :) ~) п і д

'-;

підрозділу. В Ба .1 а)-; .lіЄю юний

fJlПфЕ'р доставив боєприпа­

: ll!'!OHoB 1\11IKO.1R \ap.l<! :lІпійOFJI!'f. К)нга. Піс.1Я 60ЇВ на :\Іа .1ій зСМ.'І1 брав

П1

,10

:НіСця

ОТРЮl<1ВШИ

\]О .10да

над

нею

ПРIJ~іНачеr:ня.

відраlУ

Ki "l bHa

СНИДІ\Н

ві1'

і'юго Ннні

і

неlвичайну

CepГll~

С"prіЙО-

РО::1БіД\' sа.1ЬННЙ ,1IТaK • ра­ ~1~·". 3а це бу!! Bi.1~Ha-!e­ НИЙ зіДПУСТI->С)}'1 на бать­ Б"'~ЧІС

У

б()'і):

0.1ек-

пІ.']

операП11

Б",,­

'І С:ІП­

пп ~ахоп­

ленТ:!ю штаl'i" нщепь!! )1: есеС І ВСЬ!!ОЇ ДНВI:; і ї У 1·1 рОКіВ :VДОСТОfНИЙ -",Бан;·!.'r ГеРОё1 Pa.']flH CbSCJrrl СО}'1.зу. А 1Е' '1Я R : Д.1Н?l->а 3Н"й­ ш.1а ilогС) .1 !ТШ(' ЧР!1Р.1 -:; ') РCJ]-;ІБ ,'a~J"'h l! бров;н,.,:> . !іН:l1

І

[-іН)1

RОf10ШИ.l1)вграJ.СЬ­

чеРВОНfI\І

c , 'IJCJnТfТa \І.

По .1Я'НrJ1''1 BlhТOP ;\!ю{о­ . Ч ilо!'!нч . ВОК1І33 F< c1'.la ,'Jl ;:<·є.днання Д" ' Чі Гf'рCJЯ Ра­ ДЯНСт,т;nгс, С'1Ю~\' О. Фе­ .10рова. ПрИ('і~'В' на ;> ,1іт 3

:v

ГіраСІІ .1 ЬННЕ";

Е 1 !і'!')Р

СИН

П/'}.1КУ.

Проі\Ш()J, Ri;:r Ста 11HfpaJa до БеР.1і: J~. йот 1 :11'я 3 ' І­ !'~rl'i\'BaHE' '1:; п,,~. ] ·;пни;;у ,]НІПI1 ОП Р ТРОFСЬ!'\· . '1'{ :'апl'i.10:l1". Та піl"lН':"Р-ГО1''1Й ~H;t;I! в і ПРО:10Ві-ЮIВ 6НіИ вор ог а. р,

Ca'.IY1,1 ІЛі,,!, юнт,й T"HS tC7. чаr праuював

BiH1IH f-\О l ншніrt ТРИРI\.lнt!

ОДНО:\І\І

:,

П::1ПРНЄ :lIП·В. С.1У·ФЕ;НО;IlV

г;т((Fсы->\хx

НІ!Н і

на за­

ВІДПОЧІ;Г!j.;У .

СіНЧ"1-> • Bij;ТOP .]:I!1~TPCJ­

f'ПЧ .

СТіН ПО.1J-:\',

по·'Итор.

НflНI !!О\!­

Ного'

l->аН7атою

ПРО .leHiHa B i :1I->Рf!БаІ;С;{ у 1\10(!!В! СВЯТ1'n!щй кони.,:)!

Д.1f.1 ДI' .lегаТ ! 1і! І гоп"й ХХІУ ..,·і:;л~' f-\ПРС Ан­ тор Бідо~IОЇ шеНІ ~Фр'1Н­ ТОЕИI->И,

ВО1ОіІЮШР В'іА;ОЕанеиь 6ата.1ЬЙОНУ.

6Y;(l'E?lbHoro Нин ,

npJeHa·.

на.']еньтр

ЄфаfJОf! .]ЧIІТРnБИЧ.

3а с.l у;t;еНIІЙ

артист

УРСР hО;t;иого реl->.'JИЧ!!І1

ЮНІ

учасню;а

!і1Т2.1И

а~lатори сиенн .

1~ТТРІ.1И

пе­

Пlrн;ши

ТеП.1()

е . lIJor1ИТІІ

,111-

ступи гостей, НІІН! пр"..рр-­ сіона .1ЬНИХ аРТ ;1С Тів !3

СіНЧУl->а

1

В.

.1,

J

ЄфаНОВіІ .

у ЧАСНШШ 1'Е'.lИ

., з",ьа,у

F,lел И}, \

ро,-

~roEY r1PO те, Я!! ПО.lіпшу­ !'они в ШІ->!').lах ВіЙС&КОВОпаТРІОти ч не розвивати

роботу,

вихованн.'!, С~I]ОПИТСЬF'У

розширювати

~!:­

РЕ?і!іУ ШЮ.1I>ЮIХ ~!узе'ів ПО. йової і трудсвоі · с 'В3 ! " Роботу С,lIДОПИТСЬ}іОї() форуму ПlДСУ;l-lува!? се';!1Є­

Г,

МУТи .1 0.

;ІО

ІЗС!Х

З13еРН€,-І-

ШI->О ,lЯРІБ

~Y .'>

Нравчен1'О . ГосТІ БРОJ;;арсь!,ю; C .'11~O" пит і Е побу!'і:РН в ш};С" .чх ЧІста .

п рове .1И

:I!Y;t;HOCT I »,

«~iP()"H

БіЛІJа.1И

зей герої;щу юних. участь у <,Вf1ГНИI->У~ ннчої \10.1(1.'1 і.

:\Іу­

В]Я~!І р(')біТ­

в, д~.мЛНЕНІЮ, !!єрівнш; І\лубу «Слідо·

Д.і;1

віДО:ШІИ у р"сп у б.1іu ) 8чеНИЙ. У частинах особ,lИВО'

На сай

Сjюбоду і неза.lе~НlСТЬ нашої І->ра !ни зверНУIiС;! rтіД!10.1I->ОВНИ!{ запасу П. Г.

х.'1!)-

RlIН<=1хіД.1НВІС·'''. С'ечен ВаСIІ.1ЬОВ,!Ч

ра;;щ­

-

та 1 пайону. 3 на І-> а.зСJ:ll i1~ червоних С ,lіДОПИТlli ili i " І\олишніх ЮНИХ біЙU ІВ "а

КР'l­

RiH'1

3

14 pJ-

rТГ:'1''1~l

3 .11Т ПРИЙНЯВ

пець бняся :1 пеТ.1ЮРІFЦ'!­ ШІ. деПіНlf:ЦЮШ й іншИ\] свіТОВЮI охв іС ТЮІ. Y1'paїнсы->ии Х.l0ПЧlІна ВfіЯВ.1;1В нідвагу

став

,'i'11T'~ ~

в

вич. У 1'5 р(ж ! s ;'\(1Е'иь зе­ h;tho - аРТ;I.1єріЙеь1'с,г'1 ПО')1'\'. В 6nю ПІД Сl0В'ян­ CЬ};O~l ..,6І1l; Н і ~]",UЬ1'ИЙ

і!Я

ОстапеНI->!). на

[{:і!

А.

Пrю]анова був 14--ri'lCe~leH

::tв':аПО11->"

тар Броварського ~ПСЬ1{­ І->ЮІУ Но~!Партіі УІ->раї;-:И

С" Е'е.lі1СЯ на респуб .1lfi.1, ;;анеС.'1а

Нrпн

,1 "'Н'?Щ'­

АЧJр!1 Е'1Б"·:"1і·ОН"UЬ \5'." "~H1-! I. ]'" ПГ~J '-Т"8НII ;· з

не!!іаГаТЬСх ПіОНЕ>ріі . 1'С'П1' БорОГО)l У н",,; і

f!UН.И

ЄТЬ С Я .

,111 і пропеТР О ВСЬhУ.

~.1.

НО$ИUЬКН:.-\ "ТЯНТІІНОF'ІЧ

на

:ют5hIТЬ.

на фргmт (ІШР.'

.'

.1інар'.

пі.']ПРІlп]ства

.\lоже т

боtiне

M(}P~.qHKY

1в і.1ЬН~ННЯ

в

-іУ.

6"IТЬ,

(.lєте

СТП.!

~lд.lо.зе~Іе.1ЬСЬК,)-

десаНТ І

на

601

тогда д LUестнапчагь, РаЗ6ед"Uf{П .IІ, РПС)І/ПО .' !

I ; О .ll!!ІІНЬ'і­

нoFlоросііісыіa RіJ.1fJачТ"ний ор.']еНО:ІI ЧеРSОНІ)і ЗіРI;IІ . Н Н Н і ДI1г, е f<ТПр нР­

па В:1 .'І 11

Н ЮЧ>,lе . h"тaphl.\I '!(IПh fi

H€Ї

Х. lnП 'lIl !і 11 .J 113'I3Tf'd rHX pnr;is R J Я~Н Й на сеБ Е Ч~;;.

П"fi'rтае нпО I1рцвет, дrl/3hЯ ·I)ПНОnОЛ'IGне.

\'часн,!­

>1'1

BOhll

пр;!­

Пf''1-

-,f{ОRТ IfЯ.

~іДIlОRі .J'I.1!-ні rть 1а 6утне: Б~ТhJ-;іRЩИНИ.

Ha,1 I'.laB R ' РШ'1ванЕ'

11 овс-трена.1"., .,

АіН перед.»! Д.1Я і\ІУ:1ею r€РОЇ;Щ'1 ЮНИХ. ВИХQl'1аНЕ'I{Ь \'1'раїнсы->її ПіОНРРії ПРО­ ;t;lІває нині в f'У:1б:=t СI . В і н передовий гірник. CO .10~J:1Xi1R ГРннад.ff ГРИГОРОВИЧ. Юнга. За ~'часть

н е прljl'iув

~Ч::J('НI!Н::J~l

:\lа.1У зе .'У­

.\jОРЯJ-;;J

!<lHOrn

:1,10-

;:<.liT. a.1€'

.110 .

~IІТЯГ.ll1

«І1С)~a йогrJ

Спп аня

Старченно Бо.l0;ІЮНР 1\1ИI->О .'1аНович. Нlнга . У С!!.СlаДl .lагпну Героя р.,.']ЯНСЬf{ОГО Сою;>,у U~ :". ap;j f-\~,НИКО~~ В'1!<lвар, \' пер­ ШО~ІУ деСiJНТІ. Був T:i;t;I->'і ПQ ранениіі . ОДІІН і;) ')('1->0.'1'iR. що Його нєщ')даВ.'10

P('1'f\ l JHIH:'·'~l.

ІюкеНl>р

" :1-1

() lЕ'};сіЙ ОВ I· ,Ч.

га " Ртн ста но,!

(1

Н'!

Став

Si.loryc i i.

.1 п почога

юні

:, JC,·.IY Панча "СІН Тат>~щанrью'!Гn Пnlj;:7~ .

Ер\,:.10Е. НИНІ СПЕ'u:а.1ЬfJ·,і!

б~·.lО :1ЯR.']анг) фаШI!('Т" '. ] :J;J ВДЯГ;І! неOl{ l ненні й ;jOГJ';'· '1(1.<і юних. А.lе .111<">:'·), \11-

-

флоту

Е< :Т ~ННЯ:

пі.lраі:~·В:1-

відчутною.

!іО .1ишніЙ

О . lе!ісаНJРОВНЧ

він

O.leK-

Петра

I-> ОРf>СП О Н ;іРНТ ве С ТІНІ ,). За

ти. Cl->і. 1 Ьf{О:l] доро(' 1101 la XHCHI!J-;I1:1] В і Г!Іі'-'Нli :Jl'iept' ;t;E'HO ;t;НТТЯ. ЯJ;І!Х втрат

одне

про

прреl-> .lI!Ч :'~'

Ба.нІй с ы->гоo

ров ' я

oeHOA~' РО:Jроб.l!<lваНlIХ б,> ЙОRll,: опеРіlЦііі. ЗRичайно 6:1;t;ання -

на

B l1' TOP

геетап с '.

штабн.

;t;андарчерія . 81,10чоСТі

юнга

б1іНJ::J '

РО :J)] і щ \· р,а .111 .: Ь

ДО Е< ·Ф\-ПЬСЯ .

ЧОРНПRпгненне І->РИ~О БіЙНІI .lачеПН1П й .''іВ('·,1 юне ПО!і о ·і ння. Війна пІ' :1абра .1 і1 Р:1:1IСТЬ. вий Оlіх. вигна .1 8

аР~ljЙСЬj;[

H~Ha­

чатеРlа,І.

БНI-> .ll1j.;ає;ться

і

З .lіТ

прrПrJПіlFШИ

ли"ій

" і firаш

Бf' .lшmЙ

Пот і:ll

(1':;II-

1'0:1. "~,I1ГY

.1i HO~1 брав участь

q]; IH1 б\',1(' преJстаR.1еНIIЙ \. !\Іу.,єї геРО{З,JУ юних .

01;0

СІI.111

Б У ДІІНI->IJ.

Я1'их

FHIi.l1-!J-;8ютьrя

ни .

і1ПГО

;t;IIВ'1]

Бу6.1Ю:<">В ОЧОl'(l]'.\

П:IІИТр : є!3

боях:з

с.1 і ;jОПНПI

НІІХ

ВОГНЄ'Е;

:І]і С ІІЯ

' П F:Г'Еf\.lІ!Чl-\А

зе:lllі ВНЯЕ' .lR.1И 6езпр:!Н.lаJНIiЙ ГЕ'рОЇ3 ;11 снни і ДОНЬ!!1І Радянсь1'ОЇ liраї­

д 1 рв;]." а

В

(',\ '.1 :1

сердца.

1->0і!іНІЙ

texhiJ-;И. гкі ,

.10

Ведь пояс ее оБороиыІ Идет через нашн На

пlДЧlча.l0

НІ

на

СііН.']РОіИЧ. П І Ш '1 В Н'! ..ррою :2-j"J : ЧНЮ і Х1'~г.ч ',-

Сіt!:овнч.

ме

-

Б

Прнl"\'1'!

Нівщин'1 .

~flCH l i~] фаШIІ.1~ll')I. ЧеРБ)­

чаСІ))1

,lНТЯЧЕ'

ран в і lіНIІ і праU I 1'I'IHf\O.1~ ГrИl ПРОRІІ'f Єsтушен1'<">. П П 'lреНИ , 1 ГОСТЯ:І! .з .ТЬ f).

чіТf{О

1аП!Н".111

НИ.lіl!

бути чеР~')НОдРЧІ! п~ pT;I~a ;ICb1' i

11<">.lR!,lНl!1'И .

поранень.

.3 Jншропfтj"J~.sсы->a

на3НВ~Ю7Ь

вихnванців

яаВНИfl меч Антанта. І :1 НОВУ Д() "lав борців за на­ роДну справу стаnи ю:,і громадяни ві,lЬНОЇ Росії . Серед ЧЕ'РВ<JНРХ 1->0:JаНіі1 . 1егендарного ко~t6рига ниЙ

HO:li

ІЛНГ

ДОРОС.1И:VПI в чррвmи­ гвардіЙСЬЮIХ лавах l'iY,11-1

еНСП(1Н:1Т'ІЩI ;\1\':1еіі героіЗ

ціпн,РОl 1

L&

стор.

3

сте>м.

пору ч

::1

ШIiО 1H

Нііі ·81!г.1Я.']

Па.lі

росна ·

.,а ХО:1Іі . ·!I!

села.

на В ·) ­

.?,

J!ИТЯНСh];ОЇ СЕ?ре,1НЬОЇ Шj.;CJли i :Vl. В. І .. 1pH I Hi\ . Ca:lle

СЕ'f'РДНЬОі f;;J;e І-> І ,1 ь" а

Е<а !і

.1іТНIі1

('li~('-

Cbl->Oro

Д

у

І",г­

r О !ІІн.l0вградщиН і .

"ав Г і Т .lерівц і В і ЇХНіх П'1ихяопНія ПО.1іпаїя 3

м ~

_

ГРQ \lадя н еЬ hоі

І101'С)

мий

няр :\1

ш

__

пrll.JначеНН>1

Да.·ае.ко .,а ~Te;+;a:IН! нашого району знають ПР') ШJ-;і.1ЬНIІI"! .\JузеЙ бойпвnі

ПНТИ. Нині ВОНІІ "бнрают'Ь ш!теріа.1И про геРОЇ ;:;:, l своіх ::1е:Ч ,lяків в РЩ:Т і ШlНуnпї Віl"!mІ, ДОС-lід;t; у ють історію ПіонеР('h1.["і

ппрт-пі(' -

го

f1OBCb J-;ОГО.

НіСТи І бараОаНfl\lщі. ВеДУЧІ прrдпаВ.1ЯЮТЬ почесних гостей .1.lbOT~'. серед ЯНІІХ СРІ->ретар miCbI->J-;О~IУ \';П:l1Парт і ї Y1'раїни .~. Г І11УТІI.'ІО, 8"'терани п арТіj д. Т. Ч у маІ->. 1\1. Т. ПО.1II1l"h. ві;,"\'J-;раЇfJГl'hlfll

удень

ВО .lr'J.1 1 IЩI\1

Праuює ГірН ІI КО'1

з ' ЯВ :IЯ .1Н ­

ворога.

в ок\,пован і

Р():1ІЧі::! в .1,1-

I'ІIJГ.1ЯД()~]

ВОНІ!

навіть

!1ai.-ТОВ

'10ВIі'І Нlнга . І{аБ~1ер ;)р­ дрна с.1ёіВli 1го стvпеНI1

"орляток" Вітчизни

БРОВАРЩИНИ

Будинн~ '

.

СЛІДОПИТІВ

В

під

Ві,

рашона" I ­

.1:110P<">:l1 \'Тіпа itiдаНОl'!а

ш r,

ДОВО.']I1 .111.

!іращи)]

Сліда.мu героїз.му

ЗЛЬОТУ

ЧЕРВОНИХ

.

~I~

.'liT " 6f'pEГlB АЗОБ\· .

;t;e6pal->іВ,

а ПЕРШОГО

ДЩПР')-

I1Ріli')УВ

'1'1-

u!

ш"ванн і

В і ктпр

Юнга.

К·,' ·

-

СЯ

аliтопіДПР , I­

а

зв'Я.1КОВJlЩ,.

СТіше

харіВ. Та неПОВНО .lіТНі біЙ

Ко.lишні юигн і сиии полків учасиики першого ЗЛЬОТУ червоних слІдопитІв Броварщини (злІва направо); Г. Г. Соломахов, В. О. Краси.1\Ь ­ НИКОВ, А. К. НОВІІЦЬКИЙ, П. Г, Кравчеико, Б, О. Дмитрієв, В. І. Савченко, В. д' Сінчук, В. І. Павлов. Фото В, Десиянського.

на

ПО~l і ЧН!lка~ш

та:vш.

стуШКіЯ

пот~апив

П1СТВІ R нmюрп сі йсы->'•.

{І!

загон і в.

Hp'l-

"81.1bHE'HHi

rrаШНСТСhl->НЙ ПО.l()Н. Та 8 1'онuентраuіЙflО~IУ табо­ рі HP ПРflПІ I НИ Ц бnротьбli: став f11.1Пl.1ЬНllfiО:l] Нвч:

ваЖI->ИЙ тягар :1 .1Я юного покоління. ЯІ->ЩО їх І СІ,, ­ .-.арахувалн

у

П ораNе нн~

"

завади­

--

*

р(!)к:

1gSO

ЗАБУТО

ЧИ, що їхнє :>Іісие ТЕі!і н" передовій боротьби з 01\\', но

ДИlётфпада

22

на

Нн фоТІ): учні cepeдНl,OЇ шкоди ,N? 2 ВРУЧ;1!<lТh {,в'тн ~"1aCHIIHY і)о',в !"Т;3.1'Й :н:'~pi М. Х . ЛІІМОІ-І()ВУ і I(О ,1]ИШНЬО~IУ ЮНО,) ;; р();)rзі;нш:-;у Герою

Радянського Союзу

Б

ПJІТ ВЄ'lИl\ОГО П()ДВИГУ'> ,,'('І,К!)ГО БУД1!НКУ піон'!­

рів.

О . Дмитрієву, ФотС1 В. Десиянськоrо.

ЧШ!Н

спічю\

налістів СРСР.

ЖУР­


*

4 стор.

22 листопада 1980 року

НОВЕ

ЖИТТЯ

24 листопада-250 років з ДНЯ народження о. В. Суворова

карбамІду

Написаний витончеиим пІвуставом, цеА ста·

го

н!

полководця

І\ОЮ

грамота

і

червоною

про

JleHIHfp:J-

СУРГУЧ0ВОЮ

представлення

до

печат:

Суворова,

пив

Дихання історії, нероз­ }:}ивний зв'язок ЛЮДСЬЮ-ІХ ДОЛЬ і цілих ПОКО.llнь сьогоднІшнього дня з даJЗ­ Нім минули;\! відчуваєть­ ся в са:",і!\ апюсфері му­ зею,

.1 едве

переступаєш

'Його пор і г. :НЮІИ

Пnряд

з

фанфа ра~lИ,

'ТИ;\ІИ

сріб­ nід:ш­

3 Ні~Іецьких та.1еРі'! ,

.якюш

нагоро;нкува.1ИС;,

росіЙські пn.1НИ за взяття Бер .lіна в 1760 роиі, ВМІ­ щено знани воїнської доб .lеСТ і Р<1.:\ЯНСЬКИХ ПО.'!­ RОБОДU!В. З пеРШЮI І!Н­ данням зна:>lенrпnї «Нау­ :ки

пере:чагаТИ1>

сусід ствую ть

:ні

в

на

стенді

віддрунова­

1 ~41 -1945

при:чірННКИ

рон1Х

суворовсьиої

праиі. Вона І через п і вт::>­ ра СТn .11ття піс.1Я напч­ санн:'! бу .'1а бі(!UЯ~1 і ,<а­ маНДJlра~1

пnраДНИИО~1

у

ратн ій справІ. За вндатні заС1~ТИ в органіЗ<1uії Рnl­ ТРО)!), [<ОРОГ<1 1 б ,lис кучі пере;\!Оги Н<1 ТЮ.lі БНТDИ вруч'! .:тн віЙСЬКОВИ;\l З'Є,l­ :на НЮ!'lI

.

і

ПО 1КОlюаЦ;ПI

ор­

ДеН CY50poFa. Повз па­ ;,!'ЯТНИК генера.lіClШУСУ, що БстаНОВ.1ЄНИЙ на l\IapЄОБD:\\~' ПО .1і. з ві йськовн­ ми

ПО'lеСТЯ;\lН

піхотинці,

танністи,

леристи, Йшли

артиBO"fH ,1інію

сапери...

на

передову

обnрони, ти

прохо;щли

шnб

наТI!СКУ

в і дкинути ЛОіКеноrn

ПРОТИСТОЯ­ гіТ.1ерівців.

їх від стін .1ен і нграда.

над

скрn~тною

ною

пmпою

напи с n:vr

з

лаконічн;н\

лежит

HeKponr).1i

у

:Д .l енсандро-Невсьної ри

вОїНИ

вірності

nif!:\1

і

дава.111

лав­

К.1ЯТ8У

С .l<1ВНИМ

траД'I­

заПОВіта ~I

непере­

мо)!'ного

у

А

надмоги:ть ­

«Здесь

Суворов »

1':1-

ПО .1КОВОДUЯ.

ПОН;ОВК .lіЙ

від

часу

РУ!іОПИСНіЙ

книн;uі ,..

що

зберігаЄ1ЬСЯ

в

11е­

реJlічено

музеl,

«чини,.

АСТРіі-

У

ЯІ\ИЙ

всту­

nO.1J-

НО:'vlанщ'вання

напади

у 16-й ротного хаЙ.1а

роиі , а на і~I'Я капітаНіі. НО~lандира 1\1>1Нутузова . Тnді

1762

1\0'\1

схрестилися

~lайбутніх

шляхи

двох

ховував

ськових діячів, ЯІОНІ су­ ;Пf.'lОСЯ відігnати іСТОРИЧ­ ну роль У долі своєї Віт-. '1изни. Разом 80НИ бра~и

тично у

у

знамеНИТО~IУ

штурмі Ізмаї .1а. MicroФортеця вважа.l0СЯ неПРИСТУПНИ~I. В Ізмаї:т\ знаХОДИ.l0СЯ 40-Т!lСЯ'lне

туреиьке

військо.

зоо

Г<1рмат на бастіОН;:Х p<JНЯЛН підступи ДО

nх')­ стін

КО,lегії.

і

Облоговий

норпус

наліЧУ8а8

Су­

тl.іІЬSИ

лсно­

ОПІІНИВСЯ

фак­

почеСНО:llУ заС .1ан­

ні.

безглу~

да шагістика, жорсто"а :І!уштра. Несхва .'І ьні 8ід:шви Суворnва про H'J1 i порядки,

.1И

щО

ПРИДУШУВ,J­

ініці<1ТИ8У

ва.1И

і

г!дність

ратор

ПРIІНllіІ[\'­

СОо111аТ<1 .

Д80РУ.

противника

можна

.1ише

при трира:ЗО8ій '1Н­ l'е.1ЬНій пере8азі. Дна

ТlІжні

готува8СЯ

штурм.

розпорядився

відставку

пр,.)

.1юБИ:lЮГО

ар­

фе.1ЬД:\lарша"lа .

Однак ворову

полеонівських

На

ЦЬО .\·ІУ

;!Начити

KO:llY

TpЬO~la ка

з

Дунаю

аР:'vlія

піШ.1а

суші

російсь­ на

ПТНІ­

ступ . Одну з ИО JЮН :\1. Кутузов . У центрі ступаЮЧIІХ фортецю ши~

CTPOЄ~

донські

І

вів на­ п!­

атамана

МаТ8ія П :lаТ08а. Серед них , із спецІально облама­ НОЮ п!кою, щоб зручніше БУ_10 дІяти в рукопашній сутичці, був. мабуть, і сотник Петро Греков. 4: Не

БУ8ало

"іцнішої, рони

не

фортецІ

бува .l0

запеклішої

nбо­

Ізмаїла ,

ІЗ:\lаїл ВЗЯТО», пи­ того ж дня Сувор,)в

а .1е сав

КНЯЗЮ кіну .

ГригорІю Б .1ИСН"уча

та.1ановитого

нина ,

Бн;е

ПОТЬО~І­ перемо;а

воєнача:ть­

відомогn

героя

битв при РИМНИI\У і ФОК­ шанах, Очаиовl і Юнбур-

на­

генераЛ;і1.

напuллга.1И

нсуГідного

двору

.1а

~')-

uар еь ­

фе л ьдмарШd­

ГО .10ВНОКО~ІЗНДУЮЧ;j ,І

РОСіЙСЬКЮШ війська~ш, що Н<1праВ.1Я .1ИСЬ в Іп­ .1Iю. йому підпорядкува­ .1іі й а8С ТРійсьну аР~Іію .

атакуваЛIІ

нозаКIІ

Су-

cxpecTfl-

ЮЗНІІКІІ Росії по аНТI!фраНЦУ~Ьfiій кnа .lіц і і. Пав .l0 був З~lушений ПР,І­

ма

з

незабаром

довелnся

у грудні] 790 рону шість­ колонами

гn

c~aAII.1H.

70 ·рl чнnї ЯН<1

nивува~ись

старої

соча йшиА це.

ворог і в

однак,

дошкульних

\,ваіКень

Сувnрnва

ресу двору,

рі,

РосІйські чудо-бога ТНз ним О . В . Суворов

д!лив

усі

НЄЗГОДИ

і

тяго­

ТИ 8ійнн , всупереч іНТРН­ гa~! ав с трійського генера­ літету ,

РОЗГРО:\lІІ.1И

цузьку

аР!'Уlію

.111

всю

і

ФРCl,I ­

8ИЗВОЛІf­

ПіВНіЧНУ

АвстрlЙСЬКНЙ

.lИ8 Пав .lа перекин у ти

Іта.lіlO.

уряд

віддаТIІ війська

СХІІ­

нака з Суво­

рова 8 Швейцар і ю . I~(' означало у австрійц і в будуть Рnі\в'язаНі РУКІ! для загарбання Іта.'1ії . а російські СО.lдати піДУ7Ь на вірНУ погибе.1Ь. С~ч ПО.1КО80деuь

писа8

«Мене прогнали

в

І

славою

потрап .'1ЯЄ

УЧНі і СПОnВIІЖНИИИ Пn .1 КОВОДUЯ

них

ивартир.

НИХ

третій

8же

сели.

живуть

Затишні

ТРИ-,

Д50-

натні та

світлі

однокім­

руч

із

довий

житлом

дитячий

-

~Пlнуще

значення

суворонська

~lагатll

і

Д.lіТ

'Іа :IЬІІIlка~!If П .laJlів

І. СТЕПАНЕНКО,

гаря­

голова мІсцевкому

холодну

воду,

радгоспу.

га.

по

при

в

партизанських

адреса

І телефони: J)pOBapCbKB

I[OprCnOHAeHTa

загnнів .

80стІ,

lІистl.

друкарм Киlвсьхоrо оМnоліграф8НД!ВУ.

І иасо.оf

!)ОБОТ8

С8lтлоФор.

сJ\"ина 3 rlp~. с .'у",ба .

бу-

Редактор

цех

Є.

ФЕДИН.

Броварського міського товариства

крб .

80

коп. за І Kr; 'l'ясо по піні

по

пі,"!

крб .

3

80'

крб.

3

Правління МСТ.

ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНА

робітниця-підсобниця.

Дирекціи. Броварська госпрозрахункова ремонтно-будівельна дільниuя згі.1НО

РnЗПОРЯДіКення

їв('ької об.lасної

проводнть

Pa,lH

технічне

електропроводки

для

викона8ЧОГО

номітету

НИ­

народних д~путатІв.

обслуговування всІх

І

громадян,

ремон!

JlКI

мають

домоволодІння.

Пїдк.1ЮЧЄННЯ електропроводки без

предстаменн!!

рова .

:нереіК ПР080ДИТИ не буде.

А 8 строю учасників ніЙсьнового параду 'іа Двоn!tовій П .l 0lltі в річн~;­ Ці ГІ\овтня К<1рбують КР :']{ чайБVТНі КО~<1НnИРИ p~­

:tЯнської АР:\lії -

юні Br;.lеніllградськnї()

хованці

військnв()­

CYBOPOBCbl'OfO гn

VЧИ.ll!ща,

спадl(оє'щі

ратної слави чудо-богати­

Be_1IlKorO

рів

ПО.1Кn!10ДU'l .

Адреса ді.1ьниці: м. Телефон

м.

комл­

ВаршаВі

ІменІ

одии 3 найкраснвl­

І

впорядкованlШI1Х

польськоУ

знІмку:

недавио

цей

столи­

буди-

прийняв

но­

ТАРС).

81ААI..

партlАиоrо

clnbc&aoro rocDoaapcтaa,

19·З-18;

lІдАlnl8

ІРОМ.СЛО-

19-4-87.

м. Бровари. вул. КиіВCJaКа,

\154.

Друк високий, O~г

Шна за

Сі.1ЬГОСППРОДУКТИ

житловий

ЧелЮСКlна . .а.

Броварська заготконтора через заготівельні пункти і магазини радгоспробкоопів І Бровар­ ське міське спо>Кивче товариство ПРОВОДИ1Ь закупівлю:

Ленінград.

у

Бровари, вул.

19-5-83 . Адмlн1страц1J1.

В. ГЕР АСИМUВ.

19-3-82; laCT. prAIITopl, радlОМО8леННІ

(М.,еЖ4 20.ЙО -

акта-обстен;ення І висновку дІ.'1ЬНИц/ район еОІектро.

1942

вІДПО81дальниА секр.тар, llдАl .. иlсце8оrо

K3~)(a. .

ПО.1ковnдцlв заСНОВ<1НИМ v рош np;1eHn~I Сув)­

нок

рел:аIТОР.

21.4П ФІ ."М

, J[O!!eJOl

-

2З.15. Дnоln"nоа

коп.; підчеревину по ніні

Ont'воро­

За lJидатні пеРОIОГIl Бат,,­ Ківщнна нагnроди .lа своїх

На

19-4-47;

nrpep.'

са ,10 не менше З - Х см по товшині

3

воєна­

Бі.lору сії

(фОТОХРОНіна

!КІІТТ.

Rf"чltJка

СРСР

'Дин."о'

11

БроварськlА друкарнІ

і~I'Я Суворова НnС!! .l !! СО',­ н!

-

ПРОВОДИТЬ ЗАКУПКУ У насе.JJення в необмеженій кількості:

НА

цІ.

ТЕЛЕФОНИ:

255020, м. БРОВАРИ, • ІУІІ. КИТВСloна, 154.

IlСКА

. . ).

21 .00 Tp., •• I,IIIHJlI!

\' lI.аоніА

(1910

nlДГОfОВЧJa

1~.On '1.",пІnн,т

споживчого

ро з роб:..r і

РОЗГРn~IУ

Ті .1 ЬКИ

питання

р . р.).

С.lпа....

1!Ii141\Jot1,.НI~ . Рncllt(ька моа&..

• Спl.~.

Спорудж:і·пься

істо­

13.20

15.4n

мnва. вам здnров'я.

Н<\

"()О

!аОЧRКJ[ам.

14.4П ['ран .• І •• р",. Пп <Tnpl"Ka, пIДР~"ММl[а Г.nграфІ. R 'д.

КПРС

Магазини

1 кr

(у крб.)

по договірних иінах

Велика рогата худоба више середньої вгодованості 1 крб. Ве,lика рогата худоба середньої вгодованості 1 ~рб. Ве,lика рогата худоба нижче 1 крб. середньої вгодованості Свині м'ясні 2 крб. 2 крб. Свині жирні 1 крб. Кро.1і ЖlІві ДОП,1ата за шкірки від >Кивоі

вагн по періодах року: з І.ХІ по ,'ЗІ.ХІІ }\\'ясо КрО.lяче Я ,10ВИ 1 1 !lІІа .\\ ' яс о ;:ВIНlяче обрізне (а.10 СВlІняче хребтове не ~Іенше З-х сантиметрів Дирекція

• Hawa

14.10

Гаерlt ,'1~ЯfCn" .

anBI.

наст\'пної

воселІв.

мають

,n.

пере­

ннріша .1ЬННХ

раціЙ

районІв

садо­

IQI4

11>1 .,...

1і.I .С; Тr .lепnст

Po~ItIc.Ka

"уре .

2

яа.lЬНnГn

l"оlнl'>'О'.

16 . ЗП М н.

ПТУ .

СТУДОНТАМ

ФІ .)И" •.

УТ

.1ЇЗЗQвl

I<Tonl •. 7 K.JI .

рІя КПРС. І1артІ. бl .~.IІІ()оо 8икj" У перlоll. НОВОГО рее()­ .~нч,іnн()гn пlll.не('tННЯ. nlJlbшвА рn .l8ИТn. 8. І. ЛенІним теорІї і прnграчи .'11 fI:tq!~.

Ште~н .

.Дрескров"ннА

ма .1а

наука

ІШКОРН СТnВУ Н<1:ІI!<:Ь

ших

чок.

О.

пttРnВn .1Н"».

історії росііkької арчїі . у Be.llll, ir"I Вlтчн:зняніі\ ВіЙНі ПР!!НЦ!!ПИ сувnрn;<­ ськnї ст ратегії і таКТIlЕИ

Новий

чу­

вигод:

квартири

маисимум чу

та

ново­

12.0.;

-

Т1щі довівши перева~у сувnровськnї lllКn . 1И. Но:'­

лекс

триповер­

КІ1РС

гlл.ну .,})' (тРіч. СР~5(И ТР;-'40"t')Ї дnб .'1есті» . По.1тав('ь.са nблаСТh. II.lП Wкl .,ьниfi екран. 8 ... ас.

'УКРіІїнська

II ..Н Учня ..

ва .

свІтІ.

ПРОГРАМА

10.2.; ХХУІ

ве-

.10гіЧНИХ житлових бу­ Вже зведено ховий будпнок, споруд­ диинlв. бойлерну, жений господарством у нотельнЮ, селі Зазим"і. У Д80Х з очисні споруди. А 110Це

ІП.ЗО.

11.05

ФI.'tьм·"нста:tА ПП ~акінчtН:ff

~.

10.00 Н"."ии . 10.1.; т •.,.Фі.,ьМ

ПР'І-

"'ІНОН;Н:ІИ С .l а8У російс:,ної :Jбрnї у ВіТЧИЗНЯ~ і Й вІйні 18] 2 року, на ПРН­

Ш8ей-

ана­

LbnrnnHI

року .

би

кілька

с Rtрсія».

-

в

польсько-радянської друж­

ще

Б.НН(;J .

ПТУ.

увінчаН!IЙ

81д

дувати

О.

НА ОБЛАСТЬ

НІ\' КИ.

10.0·; АБвгд ..Ака.

'устрІч . • Рис Кубанl_ . InO-Рlчч. 3 дня R"pn.ll-

Лn

ЖРННЯ

ОП<1.1У. Пnщ'р О. В. C:v'воров 6 (18) травня 1800

.1икnго

~.n.3 Житт.

с По~,ков().аtЦЬ».

,'Ї'Аnвl

непере~ІОЖНОrrJ

nO . lr;()BOJleUb

тоді:

майбутнє намічеио збу­

тr.н~фі .1ыч

1.; Ht1111 c;tA. 18A:t С),щоднf V світІ.

О.

8.3 ,; . 9.3., \ст,,!ЇІ • . 9 J[JI. 9.0·; Чl'>го І .к ваlчают.

1~.

/ідну

обk~'

вн.

ПРОГРАМА

17.1.~ ""ннерт Д(!'РЖ3ВЯnГ() dRсам6.,ю наnnдної пІснІ tI танuю IІlrменсь.ої РСР . 17.4.; дп 2.;n-рlчч. , дн. Harn.ll'''нн. О . 8. (уворnва. До •.

19. 10

сокретар

21.0П 'Ч'С' . 21 . 4~ Те.~.Фlльм .ApTeM~. 1 се­ рІ.. По 5акІн"еннl Ноаа­

статтІ.

1~ . ln Onl~H"~

Незабаром 18 сІмей природний газ, водяне робітників та С;lужt'S08- опалення. Згідно 3 пер'спекцlв радгоспу Імені Ю ­ планом, на рова одержать ключі ТИВН\lМ б.1Jагоустроє­

Горизонт .

Тnо" мнlнс .. а біблІотека . • ПаnтіАна I'>рrанl3ацlя І партіііна _1Iтеnатура.. До і,;~річчя ] ДНЯ оп}' блlкуван­

19.nО ХХУІ

у.асть

Кnмп,ртlУ УкраУни В. RаСНЛhЕIІ. 20.Н • Н. дnбр"нlч, nlти!~.

ВІрмен-

16.4.;

pi:JKoro

ВАРШАВА КРАСИВІШАЄ

нових

1~ . 1.:;

бор. M~'

I1nIl;1ВОРН,іХ

знов

.ОДНО-

телефl,1ЬМН те~ебачеНRЯ .

12 . 1" :la"nnrn lfi.on Нnрини .

йогn

неrrРIІПНЯТТЯ

ц­

18.30

неАмо.lрн •. НОВИНИ.

.1а ."інченні -

(21.(1() «'І<lС») .

и\­

на

дlтеА

-

Нr)ВI1НИ .

До.. СЬКПГО

і

pecr;imnT.. пр:> І не Clal'iYBafJ,

ПаВ .10

Пп 14.~!)

14 ..;n

_1Ю;1!!Н!!,

пеРf'~!ОГ.lа

С. Юсов (скрипка). Пnезія. Роберт ТреТ •• 1[08. I~.OO Дпу·а ",.иа камера. 19.30 ХХУІ , ' У,довl КПРСгІдну ,устрІ • . • Роки ТРУ.ІІОо вnї )1nб.1естl». МИКОJll.r •• ська nб_,аСТh . У nepe.llaql

ЦТ

k.'1::tсникн» ,

10.2" О'/евидне

з

природу ~. Сувnрnва 3іЗ'~­ .'ІИ 8 звання гeHepa_li~ ; I­ ~Iyca вс і х росіЙСЬК ' IХ ~іЙськ. Пі.1ПНСУЮЧIІ «ВІІ­

,Іе

І~ІПС­

ти зброю з віl1ська~!И

.1ень

дo~] і ГО .l0Д()'! 20-ТІlсяч"а аР~'ll Я виИШ.l<1 з оточен·,'!]. « ПОДFИЛІ Сувnрова 8ра­ зи:ти Європу і Росію, 'пише і сторик. Ім'я 11 .)-

р~·l1uії ...

порядки,

вважа.l0СЯ,

зваЖИТll':Ь

ХО.10-

пруські

мією

що

виснаН;NІа

:JRИЧ<1ЇВ прnтекціОНI :З ~IY. пі;раБУ:ЗНИlІтва, н ?­ рабства, Kap'f,plI:J~I~' , .0-

ЗО тисяч ЧО .108ін. За всі~Ia ианона:'vlll військової маАстеРНОСТі того часу на штурм подібних уr<рlп­

і

8.00 • Чар. 8.40 ГlмнаС'rика. 9.0.; ФІльм ДЛЯ

ня

Р')­

ШСЛЯ Оlерті Ііатернни ІІ преСТО.1 :заЙняв Па8 .·I:) І. В ap~liї насаджува .1Щ· Я

подоба.1I1СЬ

фортеці .

ворnва

президентом

ВіЙськової

ПРОТИВIІ!!ка.

похlд ,

веДМЮ;f\НИЙ не 8ідзнаЧ<1J3СЯ Р<1ТНОЮ доб л естю . Рі.1. ної ДУ~ІЮІ СВОf,ї про П 1тьо;.шlна Суворnв, не ПР,І­

вій­

участь

видатних

І

ДOA~­

сіяНІ; ;1Д іItС НИ ;IІІ беЗПРI1К­ .1а.1ННЙ у ВОf,нній Історії

Н і, ВИКJIика .:tа немиліс rb ПОТЬО~lкіна . Будучи го.108НОКО~lаНДУЮЧIВI росій­ СЬКОЮ аР~l і єю у в , йні з турками

не

ДИ .lОСЬ. .'іишався ОДіІІІ Ш.1ЯХ через А .1ЬПИ. ,;1').1аючи неі\:lювірНі тру дно­ щі І RlдбlіВ<1Ю'1І1 постій.,і

нагородн

миогочислениой армнн турецкой .. , заЙия.lа гідие місце в ряду іншнх реillквій, зв'язаиих з життям і діяльиістю геніального во€иа'lа,IЬ­ квка. Він пройшов поруч з російськнм СОЛ;{d­ том шлях вІд капрала лейб-гвардії Семено!!­ ського полку до генералlснмуса і здобував тІльки пере~IОГН на полях битв . ханського пlхотного П::>.'1І\У. На першій сторіНl!і значиться іМ'Я О.lександ­

розраховунати

ЛИСТОПАДА

24

ПРОГРАМА

ді. СкрІплена власноручним пIДПНСО~1 велнко­

війська Донського сотника Петра ГрекоВ4і, Jlкий «... приобрел особливое к себе уважеиие подвнгом своим при взятии приступом Kpt'пости И города Измаил и нстребленин там

ра

~~~~~~~:(~:~Г~.KO:.K1~~~:: ПОНЕДІЛОК.

царію, щоб та!\-І знищч­ ти. . ЙОГО ПО.1КИ ОПИНИ ·lll­ ся фактично у ВnРnіКО\!У нl.1ьцl. На ДОПО~ЮГУ :З ОїЗ ­

поповннв

.D.llfnpoJl.SIIPf

8иробвиqому

Itб'~днаннl .А50Т'. 17.30 док. те",еФlл&м .Зол",,'" KopIH~" 18.00 дебют. Гр.с .~aypeaT р_

Вірність ВіТ'9:взні ровинний документ зовсім недавно експозицІю музею О. В. Суворова в

ва

жинс&,ому

54

коп.

37

КОІ',

02 10 30 62

КО:'!. КОП. коп.

КОП.

О-55 коп; крб. оо Kqn • . крб. 10 кол. крб. 80 коп .

3 3 3 3

заготконтори

крб .

80

коп.

Броварської

раЙСПОЖИВСl1іл ки .

.Новая

"'и~"ь.

"арекого

-

ерrзя

городского

5 !)о.

,омитета

Коммуннсти"скоА п,ртии Ук· раинЬІ . rOpOACf<orO в oaAOAA4'~O СовеТ08 Н'роди"а депутатов КиевскаЯ области .

2

полоса

формату А2.

Тираж

t:'зз ... ВИХОПИТЬ '1 "18ТОРОIt,

середу. п·.твиuю ТІ ІНА!КС

11.800.

еуботу.

61964.

аам.

6659.

-

#185 1980  
#185 1980  
Advertisement