Page 1

ВАЖЛИВА УМОВА

lS5 (4292)

.М-

ЗРОСТАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ

·ВІВТОРОК

23

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР прийняли постажову «Про заходи по дальшому поліпшенrJЮ селекції і насін­ ництва зернових, олійних культур і трав». по~танові відзна­

аі

.ЛИСТОПАДА. 1976 р. ' Ціва 2 коп. ·

it-. '..

s;

r

чається, що за останні роки створені і набули великого поширення

високоврожайні

s;

сорти

сприлло підвищенню

МІСЬКОІ І Р АИОННОІ РАД ДЕІІУТА'1'1В

Більше 3

кожним роком ІrОВСЯRденний побут

НАШ! БАТЬКІВЩИНА

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИКОНАНІ

товарІв

у наш входить

різноманітних

rо призначення та виробів rосподарського вжитку. uс­

вовннми

напрямами

ються

народного

розвит-

господарства

1,6

раза.

родного

споживання,

~

шд­

у Звітній допові­

-ді ва ПV з'їзді партії Ге: Jl~dЬ1RIЙ секретар цк КПРС товариш Леонід Ілліч J;реz;иєв,

в

високим

великі

р~зерви;

Особливо має

річні

підприємств і Розробляючи

плани,

ІІUІСJІових

колективи

пр~­

підприємств

шд

Jерівництвом rаиіі~ій

партійних

внеели

певні

ор­ ко­

·рцfnи в сторону збільшен.JІL.)Іипуску 'fОварlв

цих

важливих

оновлення

асорти­

Менту, 'по~іпшення їх якос­ ті та естетичного

о.

А

оздоблен­

соціалістичним

зо­

бов'язааия на 1976 рік в ці­ лому по району передбачено .пише

понад

їх на два

план

випустити

мільйони карбо­

ванців. Добре налагоджено випуск товарів культурно-по­

бутового призначення та ви­ робів господарського вжит­ Іf1 ва заводах електротех_: нІчвих виробів, порошковоІ металургії, експерименталь­

ного торгового машинобуду­ ваиия, деревообробному комбінаті та ряді приемств. Тут,

випускові

завжди

иого

цієї

інщих шд­ як правил?_.

продукцІї

надають

першоряд­

значення,

добиваються

систематичноrо

виконання

Місячних завдань не лише У валовому виміринку, а в повній номенклатурі перед­

баченого

десять

асортименту.

місяців

випуск

~~

ц1є~

rрупи товарів у пор_івнян!:І 3 минулим роком зр1с ман­ же на 10 процентів.

заводу

15

найменувань товарів куль­ турно-побутового призначен­ ня та предметів господар·

ського вжитку. У нинішньо­ му році він збільшив іх ви­ робництво

проти

тів.

областей, JІІіиlетерств.

можли­

колектив

року майже

у

галузі виробии­

пластмас, який випускає

іІdціаТІІВИ

крюв

великі

вості у цій

'fYT ИаіmирШИЙ ПрОСТір Д~Я республік,

попитом

споживачів.

цтва

У виробництві товарів ~а­

І

1

тqргового

машинобудування славнться своїми виробами широкого вжитку. Зараз він виготов­ ляє 12 виробів, які користу­

uпуск в

·.

традицією

заводу

культурно-Побутово­

СРСР на 1976-1980 роки передбачено збільшитІJ Іх

·

За давньою колектив

товарів

~

15

на

З початку

минулого

процен­

року

випус-. ~

тив цих товарів понад план J

на 151 тисячу карбованців. )

Нижче рівня ливостей

колектив

альні

можливості

система­

тично перевиконувати мlсЯ'l·

го призначення і дв& виро­ би господарського вжитку.

Серед них - люстра "Крис­ тал-1• торшер «НТБ>>,

ні плани по випуску това­ рів культурно-побутового

призначення,

він

Аналізуючи

недовико­

інколи

зовсім ~

мало уваги приділяють ви­ робництву товарів культурно-побутового

rосподарства ків. Є

й

керівники

ють випуску

не

ходів.

веJПІКИМ му· ж

попитом.

На цьо­

підприємстві

у

цеху

товарів ширвжитку в~робля­ JОТЬ

8

із

виробничих

найменувань

господарського

ВІдход~в предметІв

призначення.

пол.ич,ки

для

кухні,

ди­

машина найпотужніша се­ турощ збудованих в

СРСР на

замов.1ення

СФРЮ

за всю історію співробітницт­ ва ;~:вох краін.

Десятки

виготовлених

круп· я них

ку:rьтур

і перехідні фонди сортового насіння, повільно впроваджують У ви­ робництво нові високопродуктивні сорти, порушують строки сорто­

онов.тення. Особдиво неза,lовільно організов.ане виробництво насін­ ня багаторічних трав і, насамперед, люцерни. У насінництві повідьно ційснюються захо;~:и по спетщ.щаціі

І концентрації виробництва та міжгосподарській кооперації. Наяв­ на матеріа.'!ьно-технічна база насінництва не дає мож:rивості про­ водити

своєчасну обробку насіння, його правидьне зберігання і гальмує переведення насінництва н.а промислову основу. Все це стримує зростання врожайності сільськогоелодарських ку,тьтур. У постанові передбачено заходи, спрямовані на дадьше пОJіп­ шення селекційно-насінницької роботи .в к_раїні і юrіцнення мате­ ріально-технічної бази цієї галузі сільськогосподарського вироб­ ництва.

Центральний Комітет :КПРС і· Рада Міністрів СРСР, нrраючи

важ.'Іивого значення селекції

і

насі.нництву зерІfових, п.тійних

культур і трав, вис;:rовиди впевненість у то:~~у, що партійні, р?.дян­

ські, · сі:tьськогосподарські і заготІвельні 'органи забезпечать здійс­ нення необхідних захо;~ів для пі;~;вИщення· ефективності се;:rекційних

у

нашій кра1ю агрегатів п~ тужністю 100 і 200 тисяч кіловат уже працюють н~ е.тектростанціях СФРЮ. Спів­ робітництво продовжує . успіш­ но розвиватися. Об'єднання югославській стороні про­

(ТАРС).

Самохідні кормозОиральні. маши~и для села Центральний КюІітет ІШРС і· Рц~ Міністрі::: СРСР прrіі\ня.1и д.осrанову «Про оргаІfізацію в 1977-1981 роках виробництва цмохідни~ комrозбира.ТJЬних, комб.АЙі{jв і самохідних косарnк-п:rю­

щилок». У постанові передбачаються'' завдання по організації ви­

робництва самохідних збиральних комбайнів і самохі;~:них косарок­ цлющидок на пі;щриєжтвах Міністерства машинобудування д.1я тваринництва і кормовиробництва. В 1977-1981 роках буд·ть створені потужності по виробництву 20 тисяч са)!Охідних корщ­ збира.'!ьних кюrбайнів і 12 тисяч самохідних косарок-п:~ющи.1ок на

рік. У цьому п'ятиріччі намічено випустити 10 тисяч таких Rом­ байнів і 1600 косарок-плющилок. До іх виробництва зааучаються в порядку кооперації підприємства багатьох міністерств і ві;tожтв. (ТАРС). ПОКОРИТЕЛІ

ПІДЗЕМНИХ

На допомогу колективу шах­ тобудівного уnравління N2 1 прибули: nрацівники Донецько-

ГЛИБИН

250-й метр гірнИчих виробок го сnецІалІзованого

похилого ствола

шахтопро­

пройшли бу- хІдницького управлІння

тресту

дівники шахти «Новомирго- «Шахтосnецбуд•. Проходка ве­ родська,. в Кіровоградській об- деться методом глибокого за­ ластІ. Потужне комплексно-ме- морожування грунту. Бригада, ханізова:Rе

пІдnриємство,

про-

очолювана Л. П.

Геращенком,

.................................................................

шир­

ват.

До них належать за-

І бурого до. ладу

д. укти. вністю

1.4 мільйона тонн .щозміни виконує вугілля на рік, стане /120 процентів. в 1978 роцІ.

завдання на (РАТАУ).

РЕВ- У ДІІ

БJ"' ДОНА ДРУЖБИ

цій, заводи дослІдно-експе­ рюнентальннй, нестандартио­

го комунального обладнаиия у

рішеннях

жовтневого

р.) Пленуму ЦК КПРС і листопадового ll.iІe· нуму ЦК Компартlі УкраІ­ ни матеріалах п'ятоУ сесіІ

Верховної Ради СРСР і чет­

вертої сесіІ ВерховноІ Ради УРСР підкреслено, що у

виробництві nродукції

займає

)

промислово! ~

особливе

випуск

.місце ·

товарів иа~

родного спонsнвання. А то- . му колективам усіх підпри· \ ємств пmрібно з усією сер- 1 йозністю

поставитиси

до

цієї важливоі· справи, щоб 3ад'6во.ІіЬиити зро­ ТА табуретки, ящики для · повніше· стаючі ;потребИ споживачІв посилок та· інші речі повсяк­ на високоякісні вироби куль· Іенноrо попиту, яких щомітурно-побутового призначен­ СJ111Ио цех випускає майже ня і господарського вжитку. ва 40 тисяч карбованців. Це

на

ектної ·і технологічної доку­ ментації на турбогенератор потужністю 300 ти~яч кіло-

плану·

товарів

завод»

ред

чу

підприємства,

яких

«~1енинградский

мета.'Ілический

«Електросила» nочало переда­

чнмІІJПІХ збит­

такІ

(1976

надзвичанно

\ )

призначення

та господарського вжитку, а часто-густо й пускають це на самоплив 1, тим самим, завдають для народного

якості.

воркетуються

J

стан

ники більшості підприємств,_ ~ досягнувши відрадних за- ) гальних техніко-економічних \

та інші.

\ Велику питому вагу у ва­ ( JІовій продукції займають \ господарчІ товари і на дере­ \ вообробному комбінаті. ц_е \ перш за все кухонні меблІ! ( які в торговельній мер~ж1

\

справ, ) треба зауважити, що керів- )

показників,

об' єднаІІнЯ

споруджувану ·в Югославії е.тектростанцію «Гацко». Ця

нав свого десятимlсичноrо завдання на 5,4 тисячі карбованців.

світил~ник «Квант~ та інші

удостоєні державного Знака

j)

ціі кукурудзи, вівса, сорго, зернобобових,

і трав. Багато господарств не виконують планів ви!'{Jбництва і прn;~а­ жу державі висоRоякісноrо сортового і гібридного насіння зерно­ вих, олійних культур, у не;з;остатніх розмірах створюють страхові

сінництва та переведення його на. промисдозу основу.

турбінИ потужністю . 300 тисяч ь.іловат, відправленої з

на те, .що він має цілком ре·

водобудівннй комбінат, за· вод залізобетонних конструк·

виробів

ДЛЯ ЮГОСЛАВСЬКИХ ЕНЕРГЕТИКІВ

був ДлЯ перевезёння парової

виробниЧого деревообробно. го об'єднання. 'Незважаючи

сортів ярої пшениці і ячменю нестійкі проти вилягання, уражаю­ ться іржею та іншюш хворобами. Повільно ве;~:уться роііоти по виведенню сортів сі.тьськогоспадарських культур д:rя сівnи на па­ ливних землях. Значного поліпшення потребують роботи по се.lек­

робіт, прискореного впровадження У. вирорництво · нових високо­ врожайних сортів і гібридів, для 'спеціадіза,Ц,ії і концентрапіі на-

Ц.ІІ'И п'.ци 'ддатформ потрібен

своїх мОж­

працює

тонн.

Зал1ЗНИ'І!іИЙ состав з трид­

плани.

·випускає 11 . найменувань товарів культурно-побутово­

електротехнічних

сяч

ритмічності у виробництві цієї важливо і продукції,· ін­ коли зриваються· місячи!

вжитку, які можна було б виробляти з виро6ннчвх віД··

наприклад,

Працівники .сільського гос­ подарства ДнІпропетровськоі області, наполегливо борючись за втілення в життя рішень XXV з'їзду партії, успішно виконали соціалістичні зобо­ в'язання по продажу цукро­ вих буряків державі. На заготівельні пункти па­ дійшло 750 тисяч тонн цук­ рових буряків, що на 204 ти­ сячі тонн більше від встанов­ ленQго загального обсягу заго­ тівель. Колгоспи і радго.сци облас• ті також .виконали підвищені соціалістичні зобов'язання по прІJДажу гібри,:~;ного насіння RУІtУРУдзи. В Державні ресур­ си поставлено .62 тисячі тонн І'!асіння при завданні· 30 ти­

Однак тут r~e бракує чtткоІ ~)

завод

Так

збі;lьшенню

ських культур є істотні недодіки. Багато поши.рених У виробництві

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬRОІ ОБЛАСТІ

ширвжитку бl.пьше

і

шилась якість насіння, що висівається. . Однак у селекції і особливо в на~іннидтві сільськогоrподар­

ОРrАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬІЮГО КUМІТЕП КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ YKPAJHH,.

вее

пшениці інтенсивного типу, що

валових зборів зерна в країні. Пі;~:вищився рівень насінницької роботи, в ко;:rгоспах і радгоспах розшир: "!ИСЬ п:rощі посіву най­ більш. урожайних сортів зернових, олійних кульrур і трав, по:rіп­

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА 8 КВІТНЯ 1937 РОКУ

!

озимої

врожайності цієї культури

· .

Закарпа~ська область: На п'ятій· дільниці .ма­ дружби газопроводу Оренбург -

еістралі

Західний кордон СРСР пліч-о-пліч працюють будівельники з СРСР і УНР, які споруджують .Іf.О~йресорн.і станції та ін.ші виробничі об'єкти.

Одна з таких станцій будується поблизу села

"··:'!за

s: .р~оні

Хуста. Споруд:женн.я їZ н.ам.ічен.о за·

кінчити

в

третьому кварталі наступного року.

Вже вийнято понад 50 тисяч к.уfюметрів грунту. На фото: молоді бетонники lжеф ІГНАЦ (лі­

воруч) і Габор БАЧЕВ.

На фото: підготовка труб до транспортування на будівельну дільницю.

Фото Л. Ковrана.

(Фотохроніка РАТАУ).


ПОЛУМ~ЯНЕ СЛОВО-НА СЛУЖБУ n~ЯТИР/ЧЦ/1~~~~~~~~~~~

ВИХОВУВАТИ, ВЕСТИ ВПЕРЕА Пі~ вnливом рішень жоат­ невого

Пленуму

него сесіУ

Иомітету Верховної

живе

і

НПРС і V Ради СРСР

трудиться

нині

Адже

весь

сягти,

НПРС товариша Л. І. Бреж­

-

знати

загальному

яскраве .'!енінсь­

В

торгового

nрацю

ротьбі

у

комуністіа,

ського

народу

які

значення

НПРС за

бо­

своє

місце

в

заводу

вміло

6~!

з

активною

радян­

лом

ведуть

робничої ливим

nрограми.

інтересом

З

nроходять

но

значенням

конкретних

завдань

схвалюють

рішення

жовтневому Пленумов!. Хочеться відзначити, що успіху у вивченні важливих nартійних донументів досяг­ ти мол на лише творчо nід· ходячи до Цієї сnрави. Роз­

-кварта­

а>гітатора

оnиратися

досвід,

лише

знання,

вом,

по

розвивати

робот!

у

робництва. Не лише вихову­ вати, а й вести вnеред. Та­ к! бесіди цікавлять слуха­ чl.в,

завданнями

захоnлюють,

ви­

сnрямову­

ють зусилля й інІціативу на здійснення nоставленої ме­

висо­

ти,

сnрияють

результаті

в

дань nершого

постійне вдосконалення nрофесій-ної майстерності. В

зав­

року десято!

n'ятирічки.

npo

кінцевому

виконанню

О. БЕJІІС,

аrlтатор.

Ставка на якість -

КІЛЬКОСТІ

ступилося

ЯКІСТЬ

лише

заводам

електротехнІчних

1

виробів

nорошкової металургії.

На жовтневому (1976 р.) Пленумі ЦИ ИПРС Гене­ ральний секретар Централь­ ного Иомітету Номуністич­ ної nартії Радянського Сою­ зу Леонід Ілліч Бреж­ нєв говорив: «Боротьба за ефективність чає,

що

якість

1

кожна

Иолектив продовжує нарощувати темnи. Радують ре· з у ль та ти з:Іійснення десяти· місячної виробничо! програ­ ми. План з виnуску товарноУ nродукції виконано на 101,2, а з обсягу реалізаваноУ nро­ дvкції на 100,9 nроцен­ та. Понад nлан капітально відремонтовано 59 екскава­ торів. 67 кранів, виготовле­

озна­

радянська

людина. кожен трудовий ко­ лектив nовинен добиватися найвищої npaцl,

nродуктивності

но

до~ержувати

ни

строго

ЯКіСТЬ

роботи, яність

ним

ку

СВОЄУ

На

ремонтно-механічному широко

соЦіалістичне

nоліnшення якості нок виробничого

вальники, токарі Після

слюсарі.

nроведення

струкції

nершої

nриємства гальна

рекон­

черги

nід·

nоліnшилась

творча

трудового ширення

.

за­

атмосфера

суnерництва. Роз· виробничих nлощ

по суті означає зміцнення nлатформи соціалістичного

змагання. ОрганІзаційно-ви­ робнича структура цехів бу­ ла n:д~ана nеребудові. По· ліnшено санітарно-гігієнічну обстановку

робничих шено

в

більшості

nідрозділів.

так би

ви­

~біль­

мовити,

радіус

дії сфери nослуг. Все це да­

Ло

значний

мічний

соц:ально-еконо­

ефект.

Турбота

не

збільшення

лише

«валу»,

а й

npo npo

nоліnшення виробничого nо­ буту людей ві~чутно nозна­ чилась на їх ставленні до роботи. Наnриклад, у nро­ сторо~Іу, залитому свіТJІ.РМ nриміщенні

стали

nрацювати

токарі. «Посв:тлішало» у них на

серЦі,

з

nідвищеним

строє~І

розnочинають

робочий

;:~;ень

і

внутрішнього

з

на­ вони

відчуттям

зцоволення

закінчують його. Легше ста­ ло nрацюнати й робітни­ Ка:ІІ

Ні!

і ЧШИХ

робнrщтва. Тру;:~;овий тивах

ВИ·

невnинному

колек­

nідnриємству

фінішувати

кварталі

у

в

nершого

тре­ ро·

ку n'ятирічки якості і ефек­ тивності. За nідсумками соЦіал!: ~ичного

змагання

у

рості

nраці.

nроти

Цей

минулоріч­

ного зріс на 3,2 2,8 nроцента. А

nри nлані нинішніх

в

умовах nродуктивність

'

ці

1

пра­

слід розуміти не тільки не СТ·ільки як виnуск що­

найбільшої кількості вира· бів, а nерш за все як могут­ ню nідойму в сnраві поліn­ шення

якості.

Високоякісно nрацювали останні місяЦі бригади І. А. Шстунова та І. А. Ш·

в

• чинюка

з

дільницІ

метало­

конструкцій. Добре зареко­ мендували себе на ремонті двигунів члени бригади R. А. Рубаника. а на ремонті кра­ нів М. Ф. Нарnенка. Зараз на заводі nровадять захо;:rи no, корінній nеребу· дові методіІІ І стилів роботи над всієї

nоліnшенням якості nродукЦії, на якому б робочому місЦі вона не ви­

готовлялася.

йдеться

застосування досвІду. равління

систему

якістю

nодарунок

-

новий

nромислових

товарів

магазИн

.

Подібно­

го універмагу ще немає в жод­

ному

селі.

Проект

конструктори

розробила

заводу

машинобудуБання,

торгового

а

робітники

nід керівництвом інженерно­ технічних nрацівників вигото­

вили усі будівельні конструкції і сnорудили його на замовлен­ ня радгосnу «Требухівський~. Всередині світло і nросторо. Корисна nлоща становить 600 квадратних метрів. Всюди на nолицях,

стелажах

і

вішал­

ках безліч різноманітних то­ варів. Тут і модельне взуття, і добротний одяг новітніх фасо­ нів, вироби галантереї 1 nар­ фюмер!І, культтовари 1 дитячі

самообслу-

розnовідає

нелегко.

вільний доступ до усіх товарів, можуть nриміряти одяг l взут­ тя,

а

нашим

nродавцям

зали­

шається давати консультац!І, оnакову.вати nокуnки і прийма­ ти гроші. Кожного дня nродає­ мо в середньому товарів май­ же на три тисячі карбованців. З тих· nip, як цей універмаг вnерше відчинив свої двері, ми­

нуло ще не багато

часу. Але

вже відвідали його не тільки мешканці Требухова, але й ба· гатьох навколишніх сіл 1 nри­ дбали собі безліч гарних обнов та необхідних речей. На фото: вгорі внутріш­ ній вигляд універмагу; вниз-у­ nриміщення його.

Фоторепортаж А. КОЗАКА.

1

технічного

сnеціальним

nідnриємства.

уnравлІння

ефективності на

всіх

1

Поча.1ося унікального

nрокладання

ажіакопроводу,

який: простлгнеться більш JK

о

2

стор.

Q

Оригінальне устаткування роз­ робили і вnровадили у виробоо иицтво

новатори

підnриємства,

слухачі цехової школи .основ марксизму-ленінізму Б.. 0; _За·

ватра і В. Г. Павлютін.

Творчій удачі

умільців ра•

зам з керівництвом цеху щиро порздувався і nроnагандист це­ хова! школи, конструктор висо­

кої кваліфікації В. Г .. Лунін.

сил і енергії віддас

заводських

новаторів.

nроnагандиста·

конкретними

керівництвом

наставника

завданням·и

жі,

спрямовані на усnішне_ ви•

конання

соціалістичних

в'язань nідnриємства

директор ремонтно-меха­

ному

заводу.

ятт1 1 Гриrор'ївський

зв'яже ве.шкі новобудови п'я­

поблизу

тирічки

зож

Q

муть

з

Одеси.

На

компресорними

також

НОВЕ ЖИТТЯ

станції

Q

порт

трасі

ра­

діяти­

роздачі

аміаку. Вони постачатимуть добрива прилеглим до трубо­ ·проводу сільськогосподарським

районам.

(ТАРС-РАТАУ).

Вівторок,

23

.11истопада

no

Зобо­

техніч·

переоснащенню

виробни•

Нагромаджений В.

Г. ЛунІ·

цтва.

у місті Толь-

nо­

рішення Пленуму

дила десятий n'ятирічний nлан, намічають ще вищі рубе­

М. ЖЕБЕЛЬ,

азотний: завод

слу­

ЦН ~ПРС 1 n'ятої сесії Вер­ ховно! Ради СРСР, яка за:т_вер­

ви­

споруджуваний

виконали

nівмільйона

глиблено вивчають Жовтневого (1976 р.)

якості

на дві тисячі кіложетрів. Він

для

індустрії.

хачі школи в т'сному зв'язку з

~'-"-'-~

УНІКАЛЬНИй ТРУБОПРОВІД

галузей

У щ дні nід

робництва.

нlчного

nровідних

свого ідейного

nро­

ділянках

на ВИГОТ<JВЛ~ННЯ

електромашин

державі майже карбованців.

Повне

nраЦІ

ня

іде

заводські умільці, занономиwи

конт·

є~Іств системи Міністерства с:льського будівниц т в а УРСР. А в районному зма·

ЯКИЙ

дань

1

органІ­

якістю

лу,

великих

дійовим засобом розвитку. твор­ чої думки. Сто практичнІ-Іх· зав·

завершецня робіт із вnро­ вадження комnлексно! систе­ ми

nродунтивність nраці, наnоло­ вину скоротились відходи мета•

ми nрацюють Володимир Гри· горович і його слухачі,- ·стали

заЦІйним комітетом з ИСУЯП роз_f..об;Іено 17 стан­ дартів

матичну лінію розкрою ·руЛон• ної сталі. Тепер nри виконанні важливої оnерації вдвоє зросла

ОсобистІ творчі nлани, · за яки•

службовЦів. ролю

На Харківському електр.ом~ ханічному заводі nущено авто­

ванню

си­

працівників

ТВОРЧИЙ ПІДХІД

Багато

стема бездефектної nраці (СБП). Вже 91 nроцент ро­ бітників здають nродукцію з першого nред'явлення. Вnро­ ваджується СБП інженерно­ технічних

poflom!

досвідЧений nроnагандист· вихо­

Нині

вnроваджується

Гранt lдеологtчноl

заві­

Дуюча Іванівна-' Грінчен­ RО. Це дуже вигідно і зруч­ но дЛя ·nокупцІ-в. Люди мають

nродукЦІІ

дукЦІї знаменуватиме новий етаn у боротьбі за nідвищен­

no-

Нещодавно трудівники села Требухева од-ержали чудовий

метод

Mapl!'t

говування,

уn­

липні-вересні ремонтно-ме· хаНічний завод завоював друге місце серед nі;щри­

ганні Нqше nідnриємство, зайнявши третє місце,

Пврший в районі

нашому · магазин! за· І-:=============

nроваджена

іграшки.

вnровадити активно

про

львівського

Номnлексну

Відділом nідйом

дозволив

усnішно тьо~Іv

ді,lЯНКаХ

на

nоказник

всіх ла­ ланцюга.

1

минулого ро­ товарної nро­

продуктивності

за

У ньому активну участь бе­ руть ремонтники і ·фрезеру·

nеріодом виnущено

сити

розгорнуто змагання

тон·

62

устатку­

дукції більше на 128 тисяч карбованців. Особливо хочеться наголо­

виготовлюва­

ної nродукЦії~. заводі

нестандартного

·

вання. Порівняно з відnовід·

виробничої дисциnліни 1 ре­ жиму економії, день у день

ПО.'Ііnшувати

автокранів та

19

з

на

ініціа­

ку відnовідальність за дору­ чену cnpaвv, турбуватися

пар-

пов'язувати

конкретними

товаришів

активістів,

слід

не

тиву. Практика nереконує· в тому, що nотрібн<J діяти в тісному контакті з колекти­

особ­

ними

і

його

ви­

nрийнятих на Пленумі рІ­ шень, а також nов'язаних з

змістом

цеху nровів 32 бесіди на найрізноманітніші теми, 9 з них no матеріалах XXV з'їзду НПРС. 4 nрисвятив

повіді

пuвинна

на

винонання

третього

Діяльність

громад·

робітників

достро Іове

виконан­

контролю

лу.

nоєднують ударну

в цехах, безnосередньо на робочих місцях бесІди npo важливІ nартійні документи. Робітники заводу одностай­

із

nlдс:і)VІками

агітатори,

ською роботою, словом і дl·

ня Історичних рішень XXV з'їзду ИПРС. Тому глибоке ознайомлен­ ня

І

машинобудування

значає

ЦИ

no·

технічного

з nершого пред'явлення. Першість у соЦІалістичному змаганні займає бригада ·шта:vшувальників кавалера ордена Трудової Слави ІІІ стуnеня номуніста Володи­ мира Петровича Рябцова. Цей колектив визнаний кра­ щою бригадою заводу за

строю.

налlчvється

особливе

ко­

людина

агітколективі

кої nолітики в життя. Саме цей важливий документ ви­ Пленуму

трудовий

кожна

винна чітко бачити nерсnек­ тиву, рубежі, яких має до­

ра~янський нарщ. Промова Генерального секретаря ЦИ нєва на Пленумі сві~чення втj ІІення

кожний

лектив,

65

цеху трудяться ударни­ ків комунJстичної nраці. Горджусь. що в цих здобут­ ках є і мій труд агітатора. Так, лише в цьому роЦІ в

вnроваджується

система б~здефеитної nраці. Зараз 98 nроцентів nродук­ Ції заготівельники здають у відділ

нині для нас, агітаторів, nитання найбільшої ваги.

Централь­

агітаторів

.

ним цінний досвід роботи уза­ гальнений Будинком nолітосві­

ти Харківського обкому nа'ртіІ і рекомендований для · nоши· рення.

1976

року

(РАТАУ).

1


РІше•••

ТРУДІВНИНИ

Нива віддячить

кий», як

во

значних

успіхів

у цlй

Самовіддану nрацю хл:боро­ бів відзначено. Не так давно у

радгосn прийшла радісна звіст­ на про те. що за високі показ­ ники у використанні добрив у минулому році Головвиставком Виставки досягнень народного

СРСР

нагородив

його Диnломом другого ступе­ ня, срібною медаллю з вручен­

ням грошовсІ прем!У. Не гірших показниrк!в до­ сягли кияокичани і в нинішньо­ му році. Сnеціальний механі­ зований загін уже давно ви­ ttонав своє річне соціалістичне зобов'я-зання 1 понад завдання вивіз на nоля 8 тисяч тонн ор­

ганічних добрив. Навесні було вн.есено в грунт nонад 31 тися­

чу ТОНН ГНОЮ і ТОрфОКО•МПОСТіВ, близько 20 тисяч тонн вивезе­ ко і складено в б)"рти на nо­ лях, закомпостовано. І влітку ке nрипинялася ця робота. Механізатори загону родючості особливо активізувалися :восени, після закінчення зби­ рання ПіЗНіХ нультур. Поле З!'!ову

повниться

торних

1

рокотом

.

рів.

Лише кілька

-

трак­

автомобільних

в

матеріали

захоплює

промова

мото-

но

накреслено

нашоХ

Особли­

ВИКОРИСТАТИ 3ЕМЛЮ

Гене.рального

nерсnективу

країни

Землероби

на

глибоко

десяту

парт!йн!

документи

повна!-Іе

використати

ви,

ПІдвищення

важливі

з тим,

щоб

наявні

врожайності

ськогосnодарських

no 27,5

ні умови, зібрали центнера зернових з гектара ПQ.!і план! 22 цент­ урожай картоплі по нери. Одержали

розвитку

n'ятирічку.

вивчають

1

же

Хлібороби добре знають, що головна проблема дальшого піднесення сіль­ господарства

n! -

це,

на

насамnеред,

сучасному

ета­

nроблема

його

в тому,

щоб

тонн. На кожну умовну голо­

6000

ву на стійловий період заготовлено більш ніж по п'ять тонн кормів.

Щорічно

у

радгоспі

площа

розумно, по-хазяйському використо·вува­ ти величезні ресурси, які виділяє дер­

!;Іентнера з гектара, то нині

Ілліч,

жава для

ства.

полягає

розвитку

бережно

биватися

сільського

ставитися

максимальної

до

вить му

віддачі

з

до­

кож­

досягнення

nройдене,

у

бачимо

підвищенні

всіх сільськогосnодарських

їш

врожайності

сі~ьськогосподарських

нинішнього

ву по

2399

-

у

картоnлю.

У

на

nогод­

nередником

були

{ультур

тракто­

Ві­

тер та Леонід Стеnанович Тол­ мач,

як!

розкидали

мінеральні

добрива розкидачем РУМ (до речі, їх внесено по шість цент­ яерів на кожен гектар). nо­ стійно перевиконували свої ви­ робничі завдання водій трак­ тора Т-74 Володимир Михайло­ зич Москаленко на розки­ данні комnостів, Воnодимир Іванович nогоріЛИЙ та Олек­ саядр Михай.'Іович :Корольов - на навантажуванні добрив тракторною лоnатою ТЛ-150. Удобрюють механізатори й :п.nощ! nід інші культури. 'rак, :nеред оранкою на зяб nід ран­ ню картоплю внесено по 100 тонн органічних дпбрив на гек­ тар на nлощі 53 гектари.

-

лі

nосівам ранньої картоп­ Пl'Иділяємо особливо велику

увагу,

каже

J,Іj.'Іьницl

начальник

рослинництва

Іванович Ткаченко. ~мо

1

для

маємо

них від

-

високий цього

має

внесення

жtентнері:w tІрн nлані

дІлку

з

Загін

агрофон

від­

році зі­ по 1ОО

145

цент­

гектара.

родючості

nродовжує

нагромадження органічних доб­ рив. Зараз він завозить тор­ фокришку з Рожі.вки і кагатує Yr на nолі. одночасно nроводя­

чи

комnостування.

Особливо

високим виробітком на переве­ зенні добрив відзначаються

На

32

центнери з гектара. Такого врожаю не було раніше. Ось чому хлібороби радгоспу вирі­ шили під урожай наступного року ви­ ІІезти більше тисяч тонн органічних добрив, тонн мінеральних і до тонн аміачної води. Для цього створили спеЦіальний механізований за­

35 1600

350

гін по вивезенню добрив. Добрива вно­ сять відnовідно з картограмою грунтів. тобто залежно від того, скільки і яких є

у

грунт!

У

nоживних

нинішньому

дарстві

речовин.

роЦі

працювали

вперше

дощові

в

госпо­

установки.

Ними зрошували пасовища на площі гектарів. У майбутньому їх засто­

200

совуватимуть більш широко. Постійно ведеться освоєння нових зе­

мель. Там, де раніше був nустир або росли великі бур'яни, а також на осу­ шених землях нині виростили і зібрали висок! врожаї кормових буряків, на­

косили 200 тонн сіна. Робітники радгоспу все роблять для того, щоб успішно втілювати в життя накреслення XXV з'їзду ленінська]) партії. матеріали жовтневого ( 1976 Р.) Пленуму ЦН :КПРС та n'ятої сесії Вер­ ховної Ради СРСР дев'ятого скликання. І. РОМАНЮК, rоловиий аrроном радгоспу.

в

Oт-

. · Василь

Тут

са­

потрудилися буПетро Мехед

Захарченко, Петро

Астапенко, Петро Мичак і ін. На фото: nередовий кра­

нівник

Радгосnу

с~й•

Василь

«Літків­

Татарив

1

МОН'І'аж фундаментів під ци­

стерни для аміачноІ

води.

Фото В. Бендика. ;:о • 8 8888888888888 8888888888888888 . . . . 88888888888888888888118 .8 1181811811118

·

Всв насіння ярих куJІь тур-до високих кондицій ЗВЕДЕННЯ про хід підrотовки насіння ярих зернових і зернобобових куJІьтур у господарствах

району за сrаиом иа 15 листопада 1976 року .s> 2 З -;0 ~"'

;;

:; ~ ...

:::

·~~ь

"

"

.,

.,

"'"'ї;;

Q-

Назви

rосподарств

"'

~~.§' ......

= о[ 150,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0

w2 ~

=:~- і::"'

97,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,0

69,0 77,3 71,8 41,0 39,0 2,6

g.·~ ~

імен! Щорса імені Докучаєва «Жерд!вський•

.,

·~ ~ ~ 11.1:::~ t:

«Заворицьний> імені Юрова «Требухівський• «:Красилівський•

~

~

=g

"""" ., ::1~3'~

~ ~

=5

«За,nлавний• «Заря» <<Л!тківський•

«Гоголівський•

«Русанівський» п

лемптахозавод «Рудня»

«ПЛОСКІ'·ВСЬКИ•8 '>

імені

Мічуріна

«Великодимерський>

«Пухівський• «Бобрицький» Ниївське об'єднання nтахофабрик

100 О 1оо' о 100'0 100:0 100,0

96 О 91 '9 90'7 87:2 72,6

100,0 100.0 100,0 99,0 97,2 95,0

617 37:о 19.0 100,0 97,0 75,0

92,7 90,1

92,7' 100,0

41,4 23,8

75,0

100,0 та 320

75,0

«Авангард» Центральна дослідна станція

ярих зернових і зернобобових при плані 32600 центнерів, або

26 ё 51' О 19'0 59:6 49,9 .. 47,0 1,8 6,1 29,4

хівський» є дуже мало. В оди­ і 3L5 центнерів з підвищеною надцяти господарствах ще є не- вологістю 15,9 nроц8нта.

112 процентів. Майже все воно 1 кондиційне насіння ярих -

посівну придатність. Проте очистка зерна і доведенн~ до високих посівних кондищй провадиться вкрай незцовільно. Хоч по району кондиційнато насіння є 31751 центнер, тобто 87 процентів до перевіреного, але першокласноголише 12618 центнерів, або 34,5 процента.

це

радгоспи «Бобрицький», «Гаго­ .'Іівський», «3амрицький», «3о­ ря», «Літківський», «Русанів­ ський», «Плосківський», «Жер­ дівський», «Заплавний», імені· Мічуріна, племптахозавод «Руд­ ня». Найбільше некондиційног., на­ сіння є в радгоспі імені Мічурі­ на - 570 центнерів ячменю, за-

схожості. Тому насіння з підви"' щеною вологістю потрібно негай ..

НО СУШИТИ Ї ДОВОДИТИ ДО НОР'" мальної вологості, вентилювати, засипати тонким шаром до

30-

сантиметрів. Слід також очи.. щати :його від бур'~нів, сторон"'

40

ніх домішок. Керівникам вищезгаданих та інших господарств необхідно в першу чергу

вжити

серйозниJ

заходів, щоб не допустити псу• вання зерна, зниження його ехо ..

жості і в найближчі дні довести все насіння ярих культур до ви.. соких посівних кондицій.

У госnодарствах

району пога ..

рицький», «Гоголівський» та де- центів. Насіння ячменю очища­ силь. щоб до кінця нинішньо­ які інші. А ось у радгоспах «Бе- ють, але не сушать. У радгоспі го року вивезти на nоля ше не ликодимерський», «Пл о ск і в- «П.'Іосківський» є 200 центнерів менше 10 тисяч тонн .!!_Обрив. ський», «ЖердівсьІСИЙ» його ячменю з підвищеною вологістю П. ТЕПЛЮК.

ти госnодарства докладають

Вівжорок,

зу­

23

Багато насіння ярих к1тльтур

.пистоІlа'Да

1076

року

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

сипаних 4 76 центнерів очистили і здали на перевірку лише два господарства

-

радгосп

«За•

з підвищеною вологістю мають плавний» 30 центнерів та :Київ .. також радгоспи «Гоголівський», ське об' єднання птахофабрик «Зоря», «Русанівський», «3а­ 42 центнери. Решта господарств багаторічних трав не штаВІіИЙ». Сушіння його не про­ насіння водиться. Д(\вго ж зберігатися в очистила і не перевірила на по ..

такому стані воно не може. На­

сівні якості. А да.'Іі зво.'Ііка ти цю

приклад,

роботу вже не можна.

при

температурі

15

:Керівники й нрпномічні пра· градусів тепла насіння з водо­ гістю 16 процентів зберігати­ цівники госnодарств зобов' язанt меться нормально 32 дні, з во­ подбати про якнайшвидше завер­ логістю 18 процентів - 10 шення підготовки насіння, поки

Кращі показники по доtІеден- сміченого бур'янами, 680 цент­ нерів вівса та 140 центнерів д.нів, 2О процентів - п'ять вики. До того ж, воно має nід­ днів. При температурі 10 граду­ вищену вологість до 17 про­ сі6 тешщ з вологістю 18 процен­

радгоспні шофери Микола Іва­ ню насіння до кондицій першого нович Богданов та Олексій класу мають радгоспи «ТребухівОлександрович Лесик. імені Кірова, «3авоМеханізатори й автомобІліс­ ський»,

о

хліба.

підготовку на• Господарства району засипа- зовсім немає, а в радгоспах імені 16,3 процента центuе­ но організовано Створю­ ли 36570 центнерів насіння Мічуріна, імені Докучаєва, «Пу­ рів вівса, засміченого бур 'явами, сіння багаторічних трав. Із за ..

майже на 200 тонн бульб біль­ ще завдання. А всього на нруг нерів

добрив.

госnодарства.

мовіддано дівельники

ранньої · nродукції перевірене на 70, державі П!Щ1Jали

вийшло картопді по

аміачних

Віктор

хорошу

,nачу. Ось і в цьому брали Б середньому

врожай

встановлено. по кілька ци­ стерн, у яні завозиться амі·

18-20 13. Усю

у полі

!

для збільшення вро­ сільськогосподарських

rрунт

по

Васильович

nлощах,

господарства

добре оброблених та вдосталь піджив­ лених мінеральними добрюзами і а:>~і­ ачною водою площах ячмінь вн;~ав по

Відомо, яке важливе зна­

чення жаІв

rехтарів при нормі площу старанно удобрили, на 100 гектарів внесли 8 тисяч -rонн гною і торфокомпостів. Щоб забезпечити фронт ро­ біт орачеві, звичайно ж, само­ ві,Іtдано nотрудилися й інш! механізатори. Весь світловий Микола

її

Не скрізь однаково зібрали трудівни~

ки

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *1

ачна вода. Особливо значна робота в цьому напрямку з~облена на третьому від­

працювали

році

озимt ~рІ(()Ві.

JХ&рства Микола Іванович Стригун. Водій трактора :К-700 Іван Федорович Рома­ кенко впорався з цією робо­ тсію за якийсь тиждень, бо

ристи

госnодарстві

цьому

декількох

на кожному відділку ti_\/. ii._) . j'·j[.jl же, радгоспу «Літк!вський•

JХ!НЬ

найбільш

там, де внесено дос?атню к!ЛhКіоrь ор­ гаючних та мінеральнщ: .}0~. де nо­

угідь.

днів тому

щодня

нових

nоширених

закінчено глибоку оранку на з;((і на майбутній плантац!І нормових буряків. ро:шові­ JХаЄ головний агроном госпо­

:виорював

вона подво·

дала по 80 центнерів з гектара, на ін­ ших по 200. Висока вро)і(qйн!сть

вироб·

несприятливі

13,5

по-різном.У удобрених, з-під різних по­ передниюв. На одних· ділянках вона ви·

року надоєно на коро­

на

по

сортів.

вирощували

лено 31 центнер м'яса на 100 'гектарів Незважаючи

років то­

Недаремно кажуть: добре грунт угно­ - урожай подвоїш. У цьому nере­

культур

угідь.

кілограмів молока

застосуванню

найбільш

На кінець n ятирічни їх буде 50 голів на 100 гекта·рів угідь. За десять міся­

цІв

20

коналися наШі хлібороби на власному досвід!. Для nринладу візьмемо одну з

у

збільшенні ·виробництва молока та м' я­ са. Нині ми маємо 42 корови на 1ОО гектарів

гектарів. Якщо

1736

родючих

nевнІ

культур,

вона стано­

урожайність зернових була

землІ,

ного гектара, з кожного карбованця вкладень, з кожної тонни добрив.

Оглядаючи

Нині

lЛась. Землероби добились цього зав­ дяки наполегливій nраці, хорошому удоб~енню грунту, вмілому обробітку

господар­

землі,

орних земель.

збільшується

ефективності в найширшому розумінні. Основне завдання Іх, як сформулював

Леонід

цент­

3200

цій

основі збільшити їх виробницчо.

ського

64

центнери з гектара nроти

нерів у минулому роЦі. Якщо торік для згодовування громадській худобі було заготовлено тонн кормових буря­ ків, то нині закладено їх у бурти май­

сіль­

на

,

132

все

резер­

всіх

культур

z•2"2"HI

ПР АГПЕМО ЕФЕКТИВНІШЕ

жовтневого

секретаря ЦХ :КПРС товариша Леоні­ да Ілліча Брежнєва, в якій чітко і яс­

справі.

госnодарства

радгосnу сЗа.вориць­

радянські люди. вдумливо

р.) Пленуму ЦН :КПРС.

(1976

Проблема підвищення родю­ чості земель постійно хвилює трудівників радгоспу !мені Щорса. І вони вже не один рік приділяють якнайсерйозні­ шу увагу удобренню полів, до­

билися

1 вс!

зчитуються

за турботу

ВПРС-:в

XXV

тів насіння може зберігатися

36

днів, а з вологістю 20 процен­ тів лише 13 днів .. Потім від­ б)·ваєтьс·я різке зниження його

не

настала

зима.

О.

ЛОБRО,

агроном-інспектор

район­

ної державної насінної ін­ спекції.

Редактор Є. ФЕДЯй.

о

3

стор.


Броварська

служба побуту про по·н у є: Унраї.1;;ьке національне вйоаннR- \ це

диво'!ижне

зерj ББі3

-

..

розмюттл

І

кольор.в

та

.

\

б2здонне джере.;ю для ство-

)

рення Ц::;о;авЕх моде.тхей сучасно; о одяrу! Тож н~;:щр:.tа деда.1і бі.ТІьше з'являєтьtя

та:кпх шв~йних вироtіів.

Ми nропонуємо ~ам г:ридбати трикотаІк·

ну блузу мацелі «Ук;Jаїнка».

Нз.ша ацеса: ~~- Бровари: вул. Гага·

р;на.

15. бу;~инон побуту. трикотажн;:.-І:і

цех.

)

---------~- ---~-~----ГРАВЕРНІ FОБОТИ Будь-який

nодарунок буде вд~ІчІ

приємнішим,

1 nам'ятний

якщо

наnис,

його

прикр(Ісить

зроблений

граве-

рем.

Цю

послугу

динку nобуту

\

ВІ·

У

бу-

вул. Гагаріна,

15.

вам

no

маDадуть

І

рідної

рушник

ги,

... ВИШИВаНИИ... ,

як б згато

nов язано

v

і

матері,

Шановні

нас

і

шляхи-доро­

задушеви-і

броварчани!

мовляйте

і:\Іенні

\· ·

ЯіКЩО У ВАС СВЯТО.,.

пісні ...

Якщо

За.·

\

~. \

8

~

:

ПРИКРАСИ

~\

свята,

звер­

каси та брезент проведеННЯ мо

також

для тентів',

ТОржества.

проводи

до

М~.

зал для

ОбС!lУ~.ОFУЄ·

армн,

ювше1,

зу-

стрічі ветеранів тощо.

А:~реса

Бровари,

nобуту;

-

;:Jа­

запрошення, дамо напрокат посуд, кар-

м.

ремонтуємо

S

до

шлемо до вас 1\tузнкантів, віддрукуємо

І

ЮВЕЛІРНІ

• •

~

rотуr.тесь

безпечимо обрядовою символікою і атрибутами тих, хто вступає в шлюб. а також батьків иоіІонародженах. Нропо­ нуємо весільне вбрання, прийtнаємо замовлення на фотографування. наді-

вишивані

\,з вчш·;ван•;м рушнико.:і1. Це рушники в бу;~инку nобуту \і спогад!-! дитпнства, і руки І (бюро :І' брих послуг).

\ \ _ .................. ) . ._. ) Ч

в.и

нітьс.ІІ до салону обрядових послуг,

салону

вул.

цреса

обря:~ових

Шевченка.

nункту

nослуг:

бу;~инок

прокату

~ ~-~~~~-:-~~:~~~-----~--~

ТВ ВИГОТОВЛЯ&МО,

~

• м. Бровари, будинак по­ : бу;у (вул. Гагаріна, 15).

ЮВЕЛІРНИХ СПРАВ ~

: •

j

НАШІ

о

~

.....

~

0

\

ІНТЕРВ'Ю

РААОННОГО ТЕJlЕАТЕJІЬЄ

ПОСJ\УГИ

----.------------------------- -------:--------- ---· ...........,,

МАйСТРИ.

-- Які послуги r ~~ає населенню районне телеательє? Ві;~повісти на це запитання ми пощ.< и його начальника Л. М. Пургина. - ГоловІіе, що ми ,юбимо - це ре-

.........

~юнтує~ю

за

замовленням

телевізійну

та

того,

встановлюємо

нішні

антени

Є

у

нас

і

населення

ра;~іоаnаратуру. і

за водського

с:;ужба

Нрім

ре:УІонтує~ю

зов-

виробництва.

про~;;-;у

Тариф

теJІІСрадіо-

в~м

аnаратури. Напрокат даємо як телевізори з чорно-білим. так і з кольоровют зображенням. Цей вид nос.1уг корнетується дуже широкою nоnулярн:стю. Ремонт телевізорів, радіоаnаратури т-а ;~оставка на квартиру замовника пр~ вадяться без додаткової оnлати.

за.

nрока!'ом

користування nостуnово

~овrостроко-

знижується.

Ереварах Філії працюють у селах: Налита; Літки, Пухівка, Погреби, В. Димерка, Бобрик. Богданівка, Гоголів', Нрасилівна, Заворичі, Требухів. Русанів. Довідки можна одержати по телефону .NQ 19-5-13.

no

Телеательє знаходиться вулиЦі М. Лагунової,

у

2.

~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

І

Еле.rанrні, чі триJtотажні користуютьсJІ пулярністю у

замовити у ательє, яке

\ · ~

Т_".ХНІКА ПОБУТОВА СТАЛА «КУЛЬГАТИ»~ Холодильники, пральні машини, пнп:ососи, електро­ праски. електробритви та іиші предмети складної побу­ тової техніки ремонтує майстерня за адре,с:ою: м. Бровари, вул. Шолом-Алейхема.

вул.

\

~

І

-

ІJОВЖ~иии служби. ДороГі

. терміну

друзі!

йоrо

і і

Регулярно послугами

слуЖби хІмчистки. Адреси приймальних пунк­ ті& хімчистки: м. Бров:ри, вуmщя Енгельса, 2, ательє .N2 3; вулиця Гагаріна, 15,

.........

15,

~--,__,~~

мальнl пункти.·

оформляються

~.."....,.",_.,..:?-:4"47..:""Go0':#,...,.-o- ·~.:..:r-..:ao~.-.,".,g-co>C"~#~C#W!'"..,~.чO"Cic

І

НАША АДРЕGА:

І

в

елегантних

nрІІмих

пальтах

аамdви'ти

стоячим

УВАГИ ~ЕШRАНЦІВ СІЛ! цій сторінці· nобутові послуги ви

можете

.\0

на

"І:ерез

м!tцев!

комnлексні

приймальні

пункти

Брr>варського райnобуткомбінату. Телефоw для довідон М 19-3-97.

І

\

t

УКРПОБУТРЕКЛАМА.

.

&?.~~

~Jiiifiii~C~f'SUriiiii

.....

•q0oa~4'fi•#•:C"QQ#O##I'"..,.#:O":D..,..I4117'>1'• ·~~_,..,.;r-,. '* -.?41"~::;:.,

ТЕЛЕФОНИ: редактора

-

_

61964.

з

зимового є&зану

високим

19·3-82· аастуnвика реJІакrора - \9Ф47• КоммунисtическоА nартии УкраинЬІ,. rороJІСКОГО в paAosвaro 255020, ІІJІnовІдаЛ&НОГО секрет~ 11 Іі І • 11 . • Совеrов депутатов rруJІящвхся КиевекоА обnаста. Р ' l!Jilt'J сІ І>СІокоrо rоспоJІаостеа. кооеспnв· 8 БРОВАРИ · • • .а:евта мІсuевого РадІомоВJІенва 19·3·18; alulnla оромис.nnвостІ. Газета вь1ходит ва украиясхом ІІ3Ьtке. ІІУJІ. КRТІська. ІМ. масовоТ ообіпn," фотокоресnонJІё ..т 19_4_67 tr4 ....,.~_".~.J7.....?otllt'~,~.".~....,...,..o- .,._..,.:rt#3...:"...,._,4•--•~~\o:C.....,.,.:-~•...o-•otr•,..".,.oor0"...:- 8 1 • ___ •__•__ 0 • . , ·-~ __ __ _ .

Іfідекс

мода

коміром.

f

Тут' також

",.,.

знайде

ЗгаданІ

замовлення

на прання білизни~

УВАГА, ЖІННИ! Своє найбільш антуал .. не вираження

!

Нрийом речей у · Хім;!Ікстку здій· снюють. комплексні прий·

Пошиття чоловічих сорочок.

J

\ \ \ \

Га­

будинок побуту. МЕШКАНЦІ СІЛ!

НОВА ПОСЛУГ А!

І

І

• • \

трикотаж­ працює в

користуйтесь

ЗМУСИМО ПРАUЮВАТИ!

сНОВАЯ жизнь. - оргав Броварского rоркома

І

\ \ \

вайкращий спосіб підтри­ мання· свіжості одягу, по-

@

м. Бровари, вул. Гаrаріма,

l

~

нар.11дні жіноджемпери, JІКі неабиякою по­ моподі, ви мо­

ХІМІЧНА ЧИСТКА

Прийом замовлень буцинок nобуту.

~

-N'! 4.

будию>у nобуту по гаріна, 15.

-

l

тично, сучасна! ПашиттR джимсів на за· мавлення м. брввари, вур. Гагаріна, 1О-А, ательє

жете ному

ПОКЛИЧТЕ НАС

МОДА ЗИМИ· 77

ВСІМ, ВСІМ, ВСІМ! Джинси - це зручна, nрак­

І

Газет& •иходить

V ,вівrорnк. середv. о ятниню ' cv!lnтv Обсяr 0.5 форм•т~ rа":Іети сПранда-.

1

Броварська друкарня Київського облупрааJІі~НJІ в 'СПравах видавництв, поліrр;фіі і "":";Rи;;:s~ т;-;)гі~і, ';;Jl~киh:::З.""'j54-:-"•З:;:.-6sss:.iQ.937,'

#185 1976  
#185 1976  
Advertisement