Issuu on Google+

Від'їзд товариша Л. І. Брежнєва в Індію

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАНТЕСЯІ Н2

185 (3887) ВІВТОРОК

21

25 :lистопада 3 Москви в Делі з офіційним дружнім візитом на запрошення прем' єр-міlністра Індії І. Ганді .відбув Гене­

ЛИСТОПАДА

1973 Ціва

2

раJЬНИЙ секретар ЦК КПРС, член Президії Верхо.вної Ради

р.

СРСР Л. І. Брежнєв.

коп.

(ТАРС).

Прибуття товариша Л. І. Брежнєва в Індію

РІК

ВИДАННЯ 34-й

ДЕЛІ. Генеральний секретар ЦК КПРС, чл~н Президії Вер­ ховної Ради СРСР .1І. І. БР~ЖН6В на запр()шення прем' єр­ МIНlcTpa Індії І. Ганді 26 листопад& прибу'В з офіцііним дружні~І .ві"Зитом У республіку Індія. (ТАРС).

ОРГАН БРОВАРСЬКОГ6 МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОJ ПАРТIJ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РА80ННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИJВСЬКОJ ОБЛАСТІ

П'ЯТИРІЧКУ ~ ДОСТРОКОВО!

.

Є

"Ласкаво просимо, Леоніде Іллічу Брежнєв!"

...,

ДЕЛІ. Візит товариша Л. І. Бр'ежнєва центральна по­ дія П()літич:ного життя Індії. У ці днів Делі, Калькутті, Бом­ беї, Маодрасі, десятках великих і малих міст ,відбуваються багатотисячні маніфестації під лозунгами радянсько-індійсь­

РІЧНИИ план

Прагнучи зробити якнайбіль- ритонівна Вірич, яка вже отримаШИЙ вклад у дострокове ВИКО- па 4346 і передала на ДОРI)ЩУ­ нання де,ржа·вних завдань по в &1fН Я 4149 поросят. Друге місце

створенню

достатку

тваринництва,

продуктів займає

МОЛОДИЙ

колектив

радгоспу-комбінату «Калитянський» імені 50-річчя СРСР зобов' язався до кінця третього, 'вирі-

шально,го року дев'ятої п' ятирічки одерж&ти 72 тисячі поросят.

одержала

приплоду

,на

голів менше. Відрадних успіхів добився і І,олекти'в .відгодівельного цеху.

Зараз на відгодівлі

31242 голови мо-

одержано знаходиться

тисячі поросят. П,ершість

змаганні

у

серед

JЇдтво·рення

лодняк&.

соціаліСТИЧНО'оlj' операторів

утримує

цеху

Таміла

Ха-

Л.

диспетчер

чя

імені

50-річ­

Овочівники нашого радгоспу високий

в нинішньому

урожай

році

-

городини

по 245 центнерів продукціі вида,в кожен гектар. е чим похвалитися і робітницям пар­ никово~тепличної

бригади,

очолюваної кандидатом в чле­

ни КПРС Галиною Миронівною l!1натьєвою. Вони зібрали по

11,3' кілограм.!)

квадратного

меТРIi

грунту при плані кілограма цибулі. ;~араз

огірків

6

з

закритого

та по

10,5

у парниково-теплич­

ній бригаді в розпалі підготов­ ;'з. до нового виробничого

се­

зону. Робітниці включилися в боротьбу за високий урожай овочів четвертого року п' яти­ річки. Провадиться очищення котлованів у парниках, пов-

Овочева

ланка,

очолювана

ністю

заог()товлено

землю,

яку

почали

дернову

перебира­

ти. В шести с()нячних тепли­ цях під плівкою площею 0,30

ський». Минулого року колен­ тив виростив на ножному гекта­ рі по 728 центнерів напусти,

ОГіркіВ і

136 -

помідорів. Високі

соціалістичні

На

знімну:

передова

ПІД НАОТУПНИЙ ВРОЖАЙ

вивезення

розгорнеться

масове

органічних добрив

під овочеві культури. М. КРАСИЛЬНИК, агроиом-овочівник

пу

радгос­

«Жердівський",

Третій рік п'ятирічки високи­ ми трудовими подарунками ві,Д­ значив колектив ,мехаНізо,ваної ланки П. Мельниченка в радгос­

пі «ТребухІвський».

стив

на кожному

Він

одержати по

250

меНТЮІ успішного

виро­

гектарІ 2~0

центнеріВ картоплі. Успіх окри­ лив. Механізатори зобов'язали­ ся в четвертому році п'ятирічки

кола Михайлович Луцько та Іван Федорович Ковбаса вно­ сять на кожний гектар зябу по

благотворність

зміцнення радянсько-індійських зв' язків. (ТАРС).

.самовіддаоно попрацювали в третьому, вирішальному .році п' я­

тиріч.ки сі.1Jьськітрудівники За­ кілограмів азотних і 160 карпатської об:lасті. При зо·бов' я­ кілограмів фосфорних міндоб­ заНJ+і55 центнерів 'зерна куку­ рив у діюЧій речовині. По 250

180

кілограміВ калійних внесемо весною. 3аготовляються оргаНіЧ­ ні добрива -20 тонн на гектар. Усі землеобробНі і посівні

,відчуваємо

Свято КУКУРУДЗ0водів Закарпаття

центнерів кар­

топлі. У ці дні трактористи Ми­

реа!Льно

Коментуючи успішний РОЗВИ'т()к радянсько-індійських від­ ІНОСИН, б.1Jизька до у,рядОіВИХ кіл газета «Нешнл гер·альд» пише: «Підписання 9 серпня 1971 року Договору про мир, дружбу і співробітництво стало 'віхою в історіі ,в,сієї зовнtШ­ ньої політики країни. Це був .перший подібний Дог()вір про мир і дружбу, підписаний ;Н'(~залежною Індією. Якщо просте­ житисталий і стабільний розвиток іцдіЙСЬКО-,радянських від­ Ін()син протягом останніх двадцяти років, можна 'безпомилко­ 'ВО зробити висновок, що Договір стаов кульмінаційним мо­

ланкова

~IY; висаджується вона і на грядках. Під цибулю вже зай­ нято 1,5 гектара. У радгоспі створено механі­

день-два

країною незалежності, цієї ПО.1Jітики.

ки.

М. П. Прудка. Фото В. Бендика.

уже доставив на майбутні ово­ чеві плантації 2500 тонн гною та торфокомпості'в. Через

кий Ра'дЯНСЬКИЙ Союз, ',вірний ленінським принципам зов­ нішньої політики. Ми 'в Індії, з моменту досягнення нашою

зобов'.язання взяла ланка і на четвертий ріК дев'ятої п'ятиріч­

гектара тав розвідній тепли­ ці посаджен() цибулю під зи­

зований загін по вивезенню і внесенню добрив на поля. На Тарасівському ВІДДІЛку він

економічний прогрес народів. В ава.нга,рді цих сил іде вели­

центнерів

179

народами».

З почуттям бра.терськоїсимпатії іщійський народ говорить Генеральному с.екретар,еві ЦК КПРС Л. І. Брежнєву: «ЛАска­ во просимо!» пише в передовій статті головний 1Іед3!ктор «Нью ейдж», сеКjlетар націОlнально,ї ради ItПІ Бхупеш Гуп­ та. За роки, що !ідділяють нас від пе~шоговізиту в Індію Л. І. Брежнєва, ПРОДОВЖУ6 .він, наміжнаро~ій арені стаолися глибокі позити.вні зрушення, які свідчать про зміцнення по­ зицій сил, що 'виступають за мир, спраВЖJнійсоціальний і

Марією ПрокопІвною Прудкою, передова в радгоспі «Требухів­

ОВОЧІВ БУДЕ БІЛЬШЕ виростили

двома

ПАНТЕЛУСЬ,

СРСР.

діЯJІьність ІНа благо миру і ,справедли.вості

на нашій планеті. Цей ві'зит зміцнить дружбу між нашими

радгоспу-комбінату

«Калитяиський"

візитові індійська преса. Спе­

Ми високо цінуємо діяльність Л. І. Брежнєва на благо йє;го великої країни,

Він вже відправив на м' ясоко~­ бінат 3040 голів добре вг{щова­

тю. 3 початку

року

Величезну )'вагу приділяє

ціа.1ЬНИЙ номер тижневика «Нью е.идж» ,вЩкри.вається приві­ танням прем' вр-міністра Індії Індіри Г1Іінді.В ньє;му гово­ риться: «Уряд і народ Індії ,вітають Леоніда Ілліча Брежнева.

Наталія Федорівна Буй­

яка

І слова свого він дотримав 3 чес- них свиней.

74

."

BO:l, 100

кої дружби.

рудзи.

3

геКl'аравони

,виростили

товариша Л. І. Брежнєва,в якій л,е()нід Ілліч сердечно поздоро,вив колгоспників, робітників

радгос­ сільського гос­

пів, спеціалістів подарства,

партіЙ1НИХ,

ських, ПРО'фспіЛКf)ВИХ

рад я н­ прадівни­

в се,редньо,му 69,5. А кукурудзо­ ків О'бласті, всіх, хто евоєю пев­ води Іршавського і Мукачівського 'томною працею заб~зпечив ус­ районів зібрали на круг відповід­ :пішневиконання зобов' Я'зань по машини поставлені на зимове 'Вирощуванню і продажу державі зберігання, приступили до ре­ но 90 і 79 центнерів. 24 листопада в Ужгороді від­ зерн~ кукурудзи. монту їх. Вирощування картоп­ лі все більше перекладаємо на бувся урочистий )Іітинг, присвя­ Учасники мітингу закликали плечі машин. Сортування насін­ чений цьому великому трудовому ХіІібор()бів 3ака.рпаття розгорнути ної картоплі, завантаження її в бурхливі оплески соціалістичне змагання за висо­ автосамоскиди, перебирання успіхові. Під картоплі ЗДійснюються на спецІ­ присутніх перший секретар обко­ кий урожай чет.вертого року п' я­ альних картоплесортувальних ~IY Пi'fр'тії Ю, В. Ільницький ого­ тирічки під ·девізом примно­ навантажувальних пунктах. :lОСИВ вітальну Te:lerpaMY Гене­ жити досягнутіуспіхи, вийти на М. ПРУДКИИ,

.ра.1Ь'НОГО

керуючий в1ддlJ1КОМ.

секретаря

ОПЕРАТИВНІ дАНІ упраВJl1вRII ClJ1ЬCЬKOГO господарства райвнконкому про надЮ МОJlока господарствами району за 25 J1Истопада 1973 року

..... .=».... '0(--

=~

Електрик ФеДір Іванович Нарнаух, яного ви бачите на

цьому. знімку, 8 ронів працює на ~POBapCЬKOMY ремонтно­ мехаНІЧНОМУ заводі. ВІн і зводив його корпусн, і сьогодні

Назви

господарств

о

разом з товаришами по-ударному трудиться над вирішен­

ням складних завдань. Змінні норми виробітку, як пра­ вило, щодня вmюнує на 140-150 ПРОЦQнтів, з честю но­ сить вис?ке звання ударнина номуністичної праЦі.

На ЗНІмку: кращий електрик Ф. І. Карнаух. Фото В. Бендвка.

"~~"'~~~~~-,#_~-~q#qQ~'~#Q~---

.8! ~ .. s:

РАДГОСПИ: «Плосківський» імені Щорса імені Кірова «Русанівсь.киЙ»

10,1 7,9 7,8 6,6

'" ~:~

'"..""о.... о

о

~~8. о.. "» .,=10 .. §!

......

;0- .... о"" оф .....

""

6

.. ><

оо

.:-

... == ::е ""'" .~2i2 '8 tt: .. ="= .: = =1== ..... ... f;: 0= .. "о +I~ s" .. +1 g,~ ~"< "1=. . 0=

t'II

10,3 8,0 9,0 7,5

+0,2 -0,2 +0,1

..

+0,8 99 +1,1 95 +1,7 90 +0,3 100

ЦК

КПРС нові, вищі ру;бежі!

(РАТАУ).

6,6 6,2 6,1 6,0 5,6 5,5 5,5 5,0 4,7 4,5

+1,7 +1,3 +0,6 +0,4 +1,5 +1,1 +0,6 +1,5 +0,3 +0,5

«Літківськиї!» «ЖеРДіівськиї!» «Требухівськиї!» «3аворицький» «Бобрицькиї!» «Красилівський» «30РЯ» «Гоголівсь,кий» «3аплавний» «Великодимерськ.»

7,0 7,2 6,5 7,3 6,5 6,5 6,7 6,3 6,5 5,8

-0,2 -0,6 -0,1

10,0 10,0 8,0 8,0 5,8

-0,4 -0,2 -0,3 +0,1

+0,6 +0,2 +0,1 +0,6

93 92 92

96 92 88 92 84 88 86

ПТАХОФАБРИКИ:

Калитянська «Рудня»

9,2 8,6 7,0 7,0

Богданівська

4,4

Семиполківська Пухівський

ППР

+1,7 100 +0,2 91 +0,3 88 +1,3 91 НЮ


ЗВІТИ І ВИБОРИ У ПАРТІПНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ§~§~~§~~~~~~~~-=====================

ОЧОЛЮВАТИ-ЗНАЧИТЬ ЙТИ ПОПЕРЕДУ ІІартійна організація заводу

<<ТоргмаШ1>

ЗВіТНОМу періоді зосереджувала ністів на виконанні завдань,

у

вої

увагу кому­ поставлених

і

пішне

завершення

пленумів

партії, плану

Змагаючись третього,

за

ус­

IІланової

продукЦії

за

весь

період

на

товарної

продукції

на

суму

потужних

зросла

порівняно

з

десятьма

ти­

11. 1.

виробни­

ритмічної

роботи

онремих

вироб­

иранів

для

РОdванта,нення

конст­

засобів малої механізації. .NQ 3 завжди в авангарді

Рижова. Спочатку його підсумии Підби­ вже тоді визначає­ Чотири рази заво­

йонував в цьому році перше місце колентив, J(еров<:шнй

бригадиром

Б.

В.

Петрашенком.

План десяти МіСЯЦІВ цехом виконано ДОС ТРО­ ІШВО. Понад :завдання випущено продукції на

місяцями

lоl

тисячу

нарбованЦів.

На жаль, не за

заводський

кОМітет профСПілки

завжди контролює винонання зобов'язань договорами між цехами, ЯКі змагаються.

От і сталось тан, що колектив цеху

не

N2 2

сприяє ритмічності роботи своїх друзів по змаганню робітників цеху N2 3, затримую­ чи поставку деталей і заготовок.

Неодноразово

споживради.

нараховується

організації

невирішених питань,

ваються на дільницях, а ться нраща в І{олентиві.

lU7~ рону на 4,7 процента. - 'І'аним досягненням, - сиазав на звіт­ но-виборних партійних зборах заводу заступ­ нии сенретаря партбюро П, С. Щербаи, сприяло добре організоване соціалістичне змагання внутрі заводу і :3 підприємствами порошкової метадургії та Таллінсьиим заво­ дом торговельного обладнання Естонсьиої

Сьогодні на підприємстві

цехах,

чимало

соціаліСТИЧIЮГО dмагання, відзначила у своє­ l\IY виступі сенретар цехової парторганізації

сячі карбованців, Виконано всі встановлені техніко-економічні показники. Випуск валової продукЦії збільшився порівняно з минулим роком на 5,2 процента. На 7,2 процента ви­ ріс обсяг реалізації продукції. Продунтивність праці

в

рукцій, належних l{омуністи цеху

суму

252

є

ничих ланон, що трапляється через відсут­ ніСть запасних частин у транспортному цеху,

тисячу карбованців, понад завдання реа­

Лі:зо&ано

ще

порушення

вирішаль­

НОГО рОlіУ п'ятиріЧки, колектив Підприємства достроково -29 жовтня-справився з планом 1 U місяців по випуску валової та реалізації товарної ПРОДУIЩії, Додатково отримано над­

451

Та

яні мають стати в центрі уваги партбюро і всієї парторгані:заЦії. Найголовніше з них -

ХХіУ ;j'ї:щом ЮІРС і ХХІУ з'їздом НП Ук­ раїни

дисципліни

цтва.

776

соціаЛ\сТІІЧНОМУ

займали

верхній

щабель

М, О. Солдатенко, І, С. Бужениця, М. А. Марчуи та багато інших. , Протягом нинішнього роиу иолеитив заводу

кійний

неоднора:З0ВО

виходив

переможцем

серед

під­

приємств тресту і району. Таи, в третьому кварталі міськком КП Уираїни :за підсумиамн виконання соціалІстичних зобов'язань на:звав його другим серед переможців. Доповідач зупинився й на недоліиах у ро­ боті партбюро, окремих цехових органі:заціЙ. Протягом десяти місяців неодноразово пору­ шувався ритм праці иолективу, особливо в першому иварталі. Тут вина в першу чергу комуністів виробничо-диспетчерсьиого віДділу, матеріально~технічного постачання й інших, які не зуміли як слід налагодити роботу. Ще не на належному рівні трудова дис­ ципліна в иолеитиві. Вже в цьому році здійс­ нено 21 прогул. Є в нолеитиві і порушнини громадсьиого

ПовІльно прогресивне,

на

що запозичується

заводі

на

зав

на

питань

принладах,

на

них,

ноли

нонтроль

розгляд

за

Бо не

«Москва. Автозавод імені Ле­ нінського КОМСОМОЛУ1>. На цю

дарстві буде зекономлено 1,3 мільйона иаDбованців, а з нольо­

illдpecy Броварсьиий завод по­ рошкової металургії вже відпра­ вив понад 60 тисяч нових порш­

йонів карбованців. ВиВільняєть­ ся також 190 робітників і 80

за­

А тому напрямок роботи повинен

-

інструментального

рового

цеху

і

дільниЦі

кольо­

литва.

Виступаючий

зупинився

на

завданнях

но­

лентиву по успішно:vIУ завершенню планів третього, вирішального року п'ятирічки.

В обговореННі доповіді взяли участь кому­ ністи майстер ремонтно-механічного цеху В. В. Пац, інженер технічної інформації, го­ лова первинної організації товариства «Знан­ ня» Л. І. Маринюк, начальник цеху торго­ вельного обладнання В. О. Корениченко. Вони говuрили про необхідність поліпшення внутрі­ спілкової роботи в цехових парторганізаціях, розгортання

пропаганди

матеріалів

ивітнево­

(1973

го

р.) Пленуму ЦК КПРС та інше. У роБОТі звітно-виборних партійних зборів взяли участь нандидат в члени ЦК КП Ук­ раїни, голова правління «Укоопспілки» Ф. Д. Колеснинов, перший секретар міськио­ му КП Унраїни Ю. М. Соколов, керуючий трестом промислових підприємств« У кооп­ спілии» д. Т. Федоренно. Збори обрали новий склад партбюро і деле­

гатів на міську конференціЮ. Сенретарем об­ рано В. І. Сухініна .. В. ДЕМ'ЯНЕНКО.

рІ­

шень сприяли поліпшенню партІйної і трудо-

ДИВОВИЖНИЙ порошок

має мож­

обладнана як слід вентиляЦія. Завтрашні успіхи не можливі без

ня

важливих

виконанням

нів

ии відновлюють заліЗНИЙ

Верстати з маркою Київсько­ го ордена Леніна Трудового Червоного Прапора заводу вер­ статів-автоматів імені М. Горь­ иого відомі не тільки в нашій країні, а й далеко за її межа­ ми. Вони не раз демонструва­ лись

на

нах

і

міжнародних ярмарках,

вистав­

відмlчались

дипломами і медалями. че

купують

на

всіх

Іх охо­

нонтинен­

тах.

Одна

з

останніх

спеціалістів

уславленого

-

приємства

РОЗРОб?К Пlд­

никовому

заводі

і

Завдання було не з легких. Деталь має снладну нонфігура­ Цію. ТОУІУ заводським спеЦіаЛі­

ДОПО~10ГЛИ

колеги з

Німецьиої Демоиратичної Рес­ пуБЛіКи і 110ЛЬСЬИОЇ Народної Республіки, У місто Тале, на за­ вод «Айзенхюттенвери» бровар­ відрядили

нии.ів,

які

з тех­

виготовлення

таких

швидше

Це допо­

виконати

дружність дає добрі результати.

. Наприклад,

З Польської Народної РеспуБЛі­ ии на підприємство прибуло п'ять високопродуктивних

газо:vI. Це прогресивний, еконо­ :\1ічний, високопродуктивний спо­ сіб. Ним нористуються У бага­ тьох нраїнах світу.

Інженери

220 нілець. його продунтив­ ність У 2,5 раза, а точність об­ робни на 6 процентів вища,

Крім столиці нашої

Батьків­

щини, Броварський заво.д поро­ шкової металургії, розташо,ва­

моделі. удостоєний

державного Знана яиості.

ний за два десятни

кілометрів

від Києва, надсилає

СВОЮ про­

дукЦію більш ян ста машин?бу­

(РАТАУ).

дівним

ПіДпр:иємствам

Серед них

-

країни.

харківські заводи,

і техніки

«АйзенхюттенвеРК1>

заводу

охоче поді­

лилися з радянськими

спеціалі­

стами своІм ДОСВІДом,

Тепер у

Броварах створюється

експери­

ментальна дІльниця, на якій за­

лізний

порошок

розпилювзти­

меться стиснутим повітрям І во­

дою. У недалекому майбутньому колектив підприє'мства

взагалІ вІдмовитися

плану!;;

B1Jt

ВИГОТОh_,

лення порошків методом віднов­

лення. Іх одержуватимуть лише методом

пре­

сів. На них і виготовляються поршні. lх буде використано в аВТО:vIобілях «lVIоснвич».

нопlдшипниновій, наПРИКJtад, він може виготовити за годину

у НДР виготовлення

залізного ПОРОIШ(У провадиться методом розпилення його водою, стиснутим ПОВіТрям та інеРТНИ:\1

замов­

Відпала також потреба роз­ робляти конструкцію прес-фОрм.

У цьому

пошун німецьні та радянські ін­ женери, ионструктори. Спів­

своїх представ­

ознайомилися

за

їн учасниць Ради Е;кономіч­ ної Взаємодопомоги, і ведуть

попрацю­

преС-фОР:\1, технології виготов­ лення виробіВ. У вирішенні цих

-

наПРЯ:vIі, згідно з договором ира­

лення москвичіIJ.

ний до серійного виробництва. Новий верстат призначений для токарних робіт у багатьох галузях промисловості. У шари­

восьмишпиндель-

чимало

вати над розробиою ионструкції

могло

реиомендова­

ніж у попередньої Верстат-автомат

підвищеної міцності.

талокерамічні вироби, звернули­ J:;Я дО унраїнських друзів з про­ ханням налагодити на підпри­ Ешстві випуск поршнів меТОДО:\1 пресування.

майбутнє

УІовані на розробку нових мето­ дів виготовлення металонераміч­ них виробів складної форми-. ':о,

поро­

але й виготовляють з нього ме­

деталей, креслеННЯl\Ш.

ний автомат типу ІБ265-8К, який недавно пройшов випробу­ вання на ХаркІвському підшип­

Як бачимо,

шои з відходів прокатних стаНіВ,

чани

міль­

порошковою металургією. Ось чому спільні зусилля вчених і спеЦіалістів у ЦіЙ галуЗі спря­

знаючи, що броварчани не тіль­

питань їм

20

ПОНaJД

металообробних верстатів.

виготов­

лялися з металу. На їх механіч­ ну обробку витрачалося багато праЦі й часу. Тоді москвичі,

стам довелось

-

рових металів

амортизатора.

Донедавна ці деталі

нологією

ШВИДКІСНИй ВЕРСТАТ-АВТОМАТ

Бендика.

===~~~=P Е ПОР ТА .;R§§§!§§§!§§§!§§

Агапов.

під­

мііІіції

ЛИВОСТі розгортати випуск товарів ширвжит­ ку через відсутність оснастки. ПоганІ в цеху санітарні умови, для нормальної роботи не

пролягати через реконструкцїю'ПіДприємства, освоєння випуску нової продукції, розширен­

приємствах республІки і ираїни. Недостат­ ньо иерувало партбюро роботою иомсомоль­ сьиої органІзації .. Мало було зроблено ним по ПідтрИМЦІ колективом ініціативи передових підприємств республіки, які вирішили прий­ няти зустрічні плани на наступний рік. А можливості для взяття підвищених зобов'я­ зань у торгмашівцlв є. Доповнили доповідача комуНіG.ТИ при обго­ вореННІ доповІДі. Так, праЦівник відділу по­ стачання Ф. Д. Сисуєв зупинився на ролі пар­ тійних зборів як школи виховання. Пона­

лейтенант

Фото В.

Проте колектив неспо­

основи для їх досягнення,-­ сназав у своєму виступі директор заводf І. Г,

нове,

інших

Лещенио.

завтрашній день.

нладення міцної

порядиу.

впроваджується

І.

за

На знімк.у : інспектори-дільничні молодший

О. П. Шевчук і молодший лейте,нант мііІіції М. І. Дроботун.

у

ємства ливарники, так розпочав свій 13иступ заливник, секретар парторганізацП ливарного

П.

нами, тунеядця~и, чим завоювали шану й авторитет у населення нашого району.

змаганні серед цехів підпри­

ударників иомуністичної праці. Вже иільиа роиів підряд успішно підтверджують це зван­ ня комуністи В, П. Рябцов, М. М. Івонио,

цеху

На дільницях, де працюють інспекторами молодші лейтенанти ~іліції раЙвідді.lувнутрішніх справ комсомольці О.lександр Шевчук і :Микола Дроботун, уже кілька років підряд немає нерозкритих злочинів. ДіЛЬіничні ведуть&ктивну боротьбу 3 п'яницями, хуліга­

розпилення.

За досвІдом НДР на підпри­ ємствІ

закінчується

впровад­

ження двох установок:

ДЛ'Я ЧО!l­

ного онсидування виробіВ І для

зняття зайвого металу методом ВібраЦії.

Броварчани не залишаються В боргу перед ні'мецьки'Ми дру­ аями. Вони відіслали в Тале магнітно-·механічниЙ Зм.!щувач для приготування шихти при ви­

робництв! металокеРамічних ви­ робів. Ного потужність - ШІсть тракторнІ агрегати і caMox1Jtнl .тоин продунцlї на годину. Ще шасі, Таганрозький і ДншPQ­ раніше надісЛ'ано креслення до­ петровський комбайнові,. Ли­ зуючого бункера для прокат,ки пецький, ГомелЬСький, Воро­ порошкlв. Було запролОновано незький та багато інших під­ німецьким колега.м 1 техяологlю

що випускають трактор Т-150 К,

АГРЕГАТИ ШТУЧНОГО ХОЛОДУ

АВТОСЕРВІС ДЛЯ МАШИН «ЖИГУЛИ.) У

Тольятті

області

став

Куйбишевсьиої

до

ладу

спеціалі-

Харківський

них

машин

завод

-

холодиль-

найбільший

нраїні

ного

автомобі-

регатів штучного холоду. Більш

лів Волзького автозаводу, яний будувала вся нраїна. Центр оснащений найновішим устаткуванням. Введене в дію пі;:{-

як мільйон таких установок ви­ готовлено на цьому підприєм­ стві. Нині оснащуються при­ лавки і вітрини магазинів,

приємство призначене дЛЯ T~Xнічного обслуговування 15 тисяч «ЖигулеЙ1> на рік. Тут здійснюватиметься гарантійний і поточний ремонт тольяттінсьних малолітражок, продаж запасних частин до них, а танож підготовка кадрів для ін-

холодильні шафи і камери їда­ лень, фабрик-кухонь, иафе І ресторанів. На підприємствІ освоєно серійний випуси ма­ Дощ чи сиlг, спека чи мороз за шин, яні дають до 12 -:::-15 гра­ будь-якої погоди жителІ мlкрораАону БроварІв, де листоношею четвертий рІк дусів холоду прилавкам, де збе-' працю", МарІя Миколаївна Заболотня, рігаються морожені або нон­ безперебійно отримують листи, газети, журнали, За це й шана: їй присвоєно сервовані фрукти. «Нульову»

ших

обслуговування

споруджуваних

технічного «ЖигулеЙ1>. будується ства.

Q

центрів

обслуговування Всього В країні

33

2

таких пlдприєм(РАТАУ).

стор.

е

постачальник

прохолоду

j ти,

малих

в

зований фІрмовий центр техніч-

підтримують

з допомогою ються м'ясні і

аг­

агрега­

яких зберіга­ молочні про­

дунти.

(РАТАУ),

о·

приємств

сільськогосподарсько­ виготовлення метаЛОIreрамlЧНИХ

го машинобудування. Вироби з

звання ударника комунlcтичиої працІ, а портрет занесено на Дошку пошани обласного упраВJIlння зв·язку. На знІмку: передовнй листоноша ра­

йонного ЛОТНЯ

НОВЕ

вузла зв'язку М. М. ЗАБО­ за роботою. Фото в. Бендика.

ЖИТТЯ

о

виробіВ методом гарячого дина­

металевих порошків надійні та довговічнІ в експлуатації, ви­

мічногопресування,

тримують

локерамічних

великі навантаження.

Скажімо, фриКЦІЙНі диски з маркою Броварського заводу до трактора Т-150 К порівияно з

дисками, виготовленими з азбе­

сту і ріЗних пластмас (райбест, феррадо), мають висону

зносо­

стійкість і в момент гальмуван­ ня здатні витримувати темпера­ туру градусів, Економісти підрахували, щО

500 -600

КОЛИ кожну тисячу тонн виробів

з чорних металів перевести

на

випуск методом порошкової ме­ талургії,

тов

ВіВторок,

27

народному госпо-

листопада

1973

р.

технологію

ХJмІкотермlчної оБР~RИ

мета­

виробів.

ГеографіЯ зарубіЖНИХ зв'яз­ кІв броварчан розширюється. Тепер, приМіром, налагоджуєть­ ся співроБІтництво з чехосло­

вацькими

lн~титутом

порошко­

вої металургії в мІсті Шумперк і

заводом

гії

в

порошкової

МокраДі.

На

металур­

замовлення·

останнього українські спеціаліс­

rи щойно виготовили нреслен­ dЯ вертикальної печі для фрин­ ційних дисків до тракторів. ,(РАТАУ),

.8


ВИХОВУЄТЕ · 30Бов~.нЗАННЛ l'

ВИ

л.Х

15

другого. Маємо також

Висока

тонн

першо класного насіння вики для

висіву на зерно, що втричі біль­ ше доведеного

плану.

Не вистачає

в

30

Ц€HTHepiB насіння гречки. Але для обміну засипано необхідну кількість зерна

озимої

пшени­

ці і найближчим часом завезе:vlО потрібне нам насіння . Зараз у коморі провадиться очищення насіння ячменю й вІв­

са, яке має третій клас.

Нерує

цією роботою комірник Петро Пююнович Вірич, робітниЦі се­

стри Оксана Степанівна Божок і Парасковія Степанівна Ряба постійно обслуговують зерно­ очисну машину «ОВС-4,5», доб­ ре справляються

ДО ВИСОКИХ ПОСІВНИХ КОНДИUІИ

в'язками,

Зразу після закінчення рання врожаю зернових

зби­ У

доведенню зерна до

рад­

госпі «Русанівський» було заси­ пано насіння ярих майже всіх нультур. Тоді ж його старанно очистили і завезли на зберігання

госпі неМа досконалих

Трудовий

агровом-овочlввик.

очисних

На фото: робітниЦі О. С. Бо­

жок (ЗЛіва) і П. С. Ряба переві­ ряють якість очищеного зерна.

центнерів ячменю доведено до першого класу, а 350- до

тракториста

Фото В. Бевдика.

Трудомістку

ручну

роботу,

яка вимагалася раніше для очи­ щення нолодяGів, замінив агре­

Лестовничого розпочався два роЦІ тому. З&кінчивши вісім кла-

каРТf)п.lі до СОРТОПYlнкту КСП-15, звідки її відвантажували у тор­

сів, 'він твердо вирішив піти на

rOBe.lbHY

гат, створений чернівецькими нонструкторами. З КОЛОідязя се­ редньої глибини за 3 -4 години

«Заворицький»

Минулої

МиколиВ:lВВ

м, ережу і ,на державні ­

ся агрегат з сосу,

що

в

пневматичного

вантажозахватного

ючого

агрегат

риментально,му

заВОідові

на

заводі,

він

увагу

ДВОРІЧКА МЕХАНІЗАЦІІ

РАПОРТУЮТЬ

ФЕРМ

ТВАРИННИКИ

У колгоспах і радгоспах Вол­ новаського району Донецької області на ножних трьох фер­

раз-у-раз

піднІмаються

літаки

сільськогосподарсько~

авІаціУ,

на масивах працюють тукові сі­ валки.

Всього зернові

у

господар­

ствах республіки підживлено на площі, яка перевищує міль­ йон тисяч гектарів. (РАТАУ).

процеСів у тваринництві. Усу­ нення ручної праЦі дало вІд­ чутні результати. У ряді госпо­

Працівники тваринництва Ки-

Для підвищення

продуктив-

ності тваринництва важливо не тільки мати задовільне пле­ мінне поголів'я, вдосталь різ­ номаніТних нормів, а й створи­ ти такі умови утримання худо­

державімолока, м'яса,

яєць і

нення світлової

рівноваги при

вовни. На приймальнІ пункти утриманні тварин. надійшло 713 тисяч тонн молоВідомо, що нестача природ­

для

ка, 162 тисячі тонн м'яса, 378 ного світла може згубно позна­

Інших ділянок виробництва май­ же половину тваринник.ів. Te,J;Iep у районі розроблений і втІлюєть­ ся в життя новий дворІчний

вовни, що пере.вищує обсяг за- лів'я - викликати так зване готівель цих продуктів за від- світлове голодування. Таке

вивільнила

завершен­

механІзаЦії та

благоустрою ферм.

мільйонів штук яєць і

549

тонн читись на продуктивності пого­

повідний періо\Ц минулого року.

трапляється

внаслідок

Продаж молока, м'яса, яєць

гО' та інших

ВИДіВ

шення

і вовни держав! триває .

що

(РАТАУ).

(РАТАУ) .

мінерального,

призводять

засвО'єння

до

кормів,

пору-

вітамінно­

живлення,

пог!ршення

пригнічення

росту.

Чи мО'жна запобігти «світло­ вому голодуванню~? Так, мож­ на. Для цього використовують джерела ультрафіолетового ви­ промінювання. Який це дає ефект? Науковці нашого Інституту з

До столу трудящих Трудlвиики сільського

госпо­

дарства ВІННИЦЬКОІ, ЧЕРНІ­ ЖИТОМИРСЬКОІ,

МИКОЛАІВСЬКОІ ТА ІВАНО­ ФРАНКlВСЬКОІ област е Й, включившись у Всесоюзне

о

та

орденами

знаком

і

ме­

«Перемо­

жець у соціалістичному ганні року».

зма­

1973

У

минулий

четвер

в

рад­

госпі було справжнє свято. На урочисті збори, присвяче­

ні врученню

ми тваринництва,

Червоного пра:

пора, прийшло багато робіт­ ників і СЛУЖбовціВ. Дирек­

тор радгоспу

він поздо­

присутніх

нагородою

і в

звелиною

урочистій об­

вручив

радгоспу

спілки працівників

3200.

становить

взятих

Червоний прапор обласної Ради депутатів трудящих та обласного номітету проф­

М. Є. Налюж­

ву кілограмів при зо­ бов'язанні Вихід мо­ лока на сто гектарів сіль­

госпуг,Ьдь

ровив

становці

ний у своїй доповіді розпо­ вів, як виконуються плани і зобов'язання третього рону п'ятирічни по тваринництву.

3245

рапорту­

1040

сільсьно­ го господарства і заготІвель. ПLд гучні оплески присут­

ніх 24 тваРИННИRам були вру­ чені знаки «Переможець у соціалістичному змаганні 1973 року». Доярці О. А. Са­ лай, ян учасниці ВДНХ СРСР, бронзову ммаль. І. lVЩХАПЛЕНКО.

«П'ятирічку за чотири роки!» під таким девізом трус дяться механізатори Пухівського племптахорепроДунтора, де серед інших пере.довиків сільського господарства досвідчений тракторист Іван Нирилович Труба і номбайнер нандидат в чле­ ни НПРС Сергій Сергійович LUeBepYH. За в��соні показники в

соціалістичному Ю1аганні

Ї'V! присвоєно

почесні

звання

удар-

ників НЮ1уністичної праЦі.

На знімку : передові механізатори І.

R.

Труба та С. С. Ше­

верун.

Фото В. Бевдика.

Штучне сонце на фермі

роздача кормів. Це зроблено в тівель продуктів тваринництва, би та птиці, за яких ці факто­ прощ~сі виконання дворІчного успішно виконали рІчний народ- ри давали б найбільший ефект. плану механізації виробничих ногосподарський план продажу Мова йде, ЗQl<рема, про попов­

ВЕЦЬКОІ,

нагороджено

1

600

ївської областІ, втілюючи в життя рішення ХХІУ з'їзду НПРС, включившись у Всесоюзмах з чотирьох механізовано змагання за д оїння корів і прибирання при­ не соЦіалістичне збільшення виробництва І загоміщень, а на кожній п'ятій -

-

гос­

подарства і заготівель . Вели­ ку групу тваринників було далями

виконання

про

зобов·язань. Передові доярки Н. А. Зеленко та В. Т. Горо­ бей поділилися досвідом своєї роботи. На зборах виступив пер­ ший заступник голови викон­ кому обласної Ради депута­ тів трудящих А. І. LUульга. Розповівши про завдання, яке стоїть перед працівника­

ПРОфСПіЛНИ

сільсьного

радгоспі

вав

студеитка КДУ.

яким він нерозлучний.

якого

працівників

першим в

в ці

озимому

лану. З посадочних майданчиків

І ось взимку Микола вже Іна чо- лt'ць МИКО,1Jа Лестовничий піде тиримісяч.них курсах тракторис- СJУЖИТИ в Радянську Армію. тів при радгоспі « Вобрицький». Щасливої дороги ТІУбі, відмінJакінчив Їх успішно . Весною йо- ної служби! Г. ПОЛЯКОВА, 'ІУ доручили трак'тор «T-16», з

мета

ради

та

З полів Украї-НИ вже пішли збираЛЬНі та ГРУНТОобробНі аг­

голов.нии ІНженер ро'бітниця радгоспу Галина Коро­

комплексно'Ї

обласної

обласної

трудящих

МІНЕРАЛЬНЕ ОЗИМИХ

Особливу

план,

прапор

Ради депутат.ів

.ШДЖИВЛЕННЯ

прИДіЛЯЮТЬ

ня

Червоний

показ­

присуджено

монтуватиметься

меншало.

техніка

висонl

радгосп у

ному­

ДНі вони

дарств

ники

продажу державі молока.

на шасі автомобіля «ГАЗ-53» .

про смїх CYCtДIB

Сьогодні юнаку · ВІСІмнадцять. Мине небагато часу, і комсомо­

Потім виступив бригадир молочнотоварної ферми Г. І. Маляренко, колектив якої

Тут же,

тракторну бриг&ду .

mд.

значно перевиконав взяте зо­

бов'язаННЯ.За

зобов'язання

його ви­

нального обладнання.

процент перевиконання норми виробітку надає сили. Юнак вирішив без відриву від виробництва набути середню тех­ Інічну освіту. - у них у родині 'всі роботящі, наполегливі. З діда-прадіда

переконався, що прагнення юнака ста:ти ~lеханізаТОРЮI тверде.

свої по

договірНі

також

лока та м ' яса, колектив фер­ ми радгоспу імені Щорса

пуск доручено Луцькому енспе­

ковий

радгоспу. ПіС .1JЯ декількох розмов

Радгосп

виконав

на­

регати . Але турбот у трудівни­ ків колгоспі·в і раДГОСПіВ не по­

lIo:-.!ітив його

достроково

прийнятий

державною комісією.

є вірною подругою ЙОГО молодос­

тю розповідг.-є

мо­

запи­

при­

Ча с то піс.1Я уроків або у 'ви- пеj}едається любов до землі, до хідний день Микола ходив у вирощених колосків, 3 гордіс­ Придивлявся.

виробни­

державі

БІль­

'l

розчину.

Очисний

тракториста одяг соляркою пахне. ті. Кожен трудО'вий день прино­ А МИКОJІ'.: знав своє. Бу.Т(о , сидить сить ЙЮІУ радість. Кожний додат­ на уроках і тільки почує гуркіт )Іотора, відразу кинеться погляДЮІ до віКІна. - Хороший з тебе механізатор буде, запеВІІЯВ хлопця учитель Фізики Григорій Федорович Кирюха.

сано в з обов'язанні.

продажу

заплановано

строю і роз.nИЛіОвача дезинфіку­

чеш - далі вчитимешся, як і баПраця, як материна рук .., веде гато наших сільських хлопців та його по уторованій стежці. Вона натякав,

ків за збільшення цтва і

ніж

набагато

ше,

виймає камені та .інші предме­ ти, дезинфінує зруб. Складаєть­

лися дати б;lагословіння, мовляв, 'виконував норми виробітку. За­ школа Пl}руч.Закінчиш десять робіток становив 150 карбованців r;.'1 aCiB, а там ви;(но буде. 3ахо- на місяць .

Дехто

-

центнерів

соЦіалі­

він виначує всю воду з пульпою ,

курси трактористів . Батьки вага- ск.lади. Тракторие'Т значно ' пере­

'.~ дівч&т.

Всесоюзному

стичному змаганні тваринни­

При річному плані 2670 тонн і зобов'язаННі 3040 тонн фактично вироблено молока 3328 тонн. Надоєно на коро­

КОЛОДЯЗІ ЧИСТИТЬ МАШИНА

ЖИТТЯ

8

перевикону­

f)ceHi Микола працюOCHf)B.ROMY на перевезенні

рз.дгоспу

стаж

щоденно

С. МАРЧЕНКО,

150

робота по

ДОРОГА

по­

машин, більшість посівного зер­ на ретельно вІдсортовано. Так,

в номори. Та й після цього весь

час не припиняєть'ся

високих

з своїми обо­

ють норми виробітку. Механік очисних машин Микола Семе­ нович LUевченко забезпечує бездоганну роботу механізмів .

сівних кон,диціЙ. Незважаючи на те, що в рад­

У

господарстві

центнері!! кукурудзи та

840

ваrорода

ціалlстичие змагання за збlль­ шеиия виробництва І заготІвель продуктІв

рослииивцтва,

виро­

стили добрий урожай І викоиали народиогосподарський план про­ дажу державІ фруктІв. ,(РАТАУ).

со-

ВІвторок,

27

листопада

1873

допомогою

ламп

ртутно-нварцових

опромінювали

молодняк

великої рогатої худоби денно пО' 1 О -15 хвилин

р.

о

що­ про-

НОВЕ

-.:

2 -3

тягом місяців. ВИЯВII,JIOСЬ, що жива вага цих тварин під­ вищувалась до процентів. ДОСЛіДИ пока з али, що в опро­

птахофабриці радгоспу «Нрас­ НЬІЙ» Нримсьної області, дало

мінюваних

зни­

дієтичного м'яса. Янщо враху­ вати, що найближчим часом тут

оди­

опромінюватиметься

20

тварин

ристовується жується ницю

краще

а з от

втрата

приросту

вико­

кормів ,

кормів

на

ваги.

Добрий ефект дає ультра­ фіолетове випромінювання і в свинарстві. В опромінюваних тварин поліпшується Фізіоло­ гічний стан, збільшується при­ ріст живої ваги . Одерж а Ні від опромінюваних

росята вань,

Та

свиноматон

стійкіші краще

захворю­

ростуть.

особливо

явились

до

по­

цілющими

промені

ви­

«штучного

сонця» для птаства. Наприклад, несучість опромінюваних нурей зростає на 45 -80 процентів. Сприятливо впливає передінну­ баційне опромінювання яєць на вихід курчат. В умовах про­ мислового

фіолетове важливий

птахівництва ультра­

опромінювання резерв

продуктивності

птиці,

дів чого є чимало.

-

підвищення прикла­

Ось один з

них.

Опромінювання 1оо тисяч нурчат-бройлерів, проведене на

ЖИТТЯ

о

змогу

одержати

близько

50

додатново

центнерів

цінного

всепого­

Лів ' я 3 мільйони нурчат, то додатковий резерв м'яса ста­ новитиме близько 150 тисяч кі­ лограмів . Нрім того, на при­ БУТКІІ господарства істотно вплине

з меншення

чат,

піДВИLЦення

шо"

TOLЦo.

відходу кур­

класності

ту­

І на закінчення ще одне. Підраховано, що, опромінюючи тільни 1 О процентів ВСЬОГО' по­ 'Голів'я худоби і птиці, в краї­ ні протягом трьох ронів

можна

понад план одержати 66 тисяч тонн молока, 70 тисяч тонн телятини, 1 оо тисяч тонн сви­ нини, 1,4 мільярда штук яєць. Тож треба використати цей ре­ зерв якнайповніше. В. ГОЛОВАЧ, завІдуючий лабораторІєю УкраїнськогО' иауково-дО'слlдногО' Інституту фізlО'ло­ гії і бlО'хіМIї сlльськО'гО'с­ подарськнх

тварин,

ДО'КТО'Р

бlО'логlчиих наук.

о

3

стор.

О


БЕСІДА

ИА

.иZ~ИАРОДИІ

у тому, що вона о з наменує собою початон нового етапу в

роз витну дружби радянсько-індійських відносин і одночасно внесе великий вклад у дальшу розрядну напруженості в Азії

і в усьому світі. Індія одна з найбільших держав азіатського конти ненту, за чисельністю населення вона займає друге місце у світі (ПіСЛЯ Китаю) . Там проживає 560 мільйонів чоловін . БІльшість громадян нраїни народилися

протягом

останніх

26

років, тобто за роки незалежності, ноли Індія , яка скинула ярмо британських імперіалістів, рішуче стала на шлях глибоних СОЦіально-еконоМіЧних перетво-

рень.. У період колоніального панування ця країна здобула сумну славу краю безпросвітних злиднІв і хронічного голоду, вІД яких щороку вмирало багато

на залежніСть вІД нолишніх ха­ з яїв нраїни з губно впливала на найрізноманітніші сторони жит­ тя молодої прогресуючої дер­ жави. Усунути цю незалежність до­

поміг Індії Радянсьний Союз­ щирий друг усіх при гноблених і енсплуатованих народів. Упер­ ше в її історії іноземна нраї­ на, причому велика держава, встановила з нею ВіДНОСИНИ рівноправного і взаємовигідно­ го співробітництва, вільного від будь-яних політичних умов.

З братерською допомогою радянських спеціалістів в Індії були збудовані десятки заводів і фабрик, які стали основою національної енономіни .· Тепер підприємства , що стали діти­ щем співробітництва двох нра­ їн, виробляють 80 процентів устатнування для вітчизняної металургії, половину нафти , майже третину сталі, п'яту час­ тину електроенергії і т. ін. В обмін на послуги, яні ро­ бить ЇЙ наша нраїна, ІНДіЯ по­ ставляє в СРСР багато видів товарів. В останні рони Радян­ сьний Сою з став найбільшим понупцем продукції промисло­ вості

і

сільсьного

дружньої

господарства

азіатсьної

держави.

мільйонів людей. В той же час іноземні володарі виначували звідти неймовІрні прибутни, на-

У серпні 1971 року було підпи­ сано договір про мир, дружбу та СПівробітництво, який занлав

живаючись

міцну

на

поті

і

крові

ін-

основу

відносин

дальшого

між

розвит­

дійського народу.

ну

Завоювавши політичну самостІйність, Індія однак не визво-

Союзом і Індією. Спільні виступи двох нраїн

лилася одразу від тих кайданів, якими Імперіалізм обплутав

на міжнародні�� арені сприяють зміцненню позицій сил миру і

усю її економіну. Ця економіЧ-

розширенню

~

у КРА'НАХ СОЦІАЛІЗМУ

ВЕЛИКОЇ ВАГИ

ПОДІЯ ОстаННі ДНі цього МіСЯЦЯ пройдуть під знаном події велиної вагн ОфіціЙНОГО дружНЬОГО візиту в Індію Генераль ного сенретаря ЦК КПРС , члена Президії Верховної Ради СРСР Л. І. Брежнєва. Світова преса широно номентує цю подію , висловлюючи впевненість

ТЕМИ

Радянським

держав з різними соціальними системами. Індійсьна диплома­

тія антивно підтримує миролюб­ ні акції СРСР та інших нраїн соціаліСтичної вона

співдружності,

виступає

за

загальне

роз­

зброєння і незастосування сили в міжнародних відносинах, за розв'я зання

спірних

мирним

шляхом,

за

системи

колективної

питань створення_

безпеки в

Азії , проти гегемоністських устремлінь нинішнього пекін­ ського керівництва.

У свою чергу Радянський уряд підтримує зусилля Індії, спрямовані

на

встановлення

Народна

міцного миру і добросусідсьних відносин між трьома нраїнами

південноазіатсьного

-

ненту

Індією,

суб конти­ Панистаном

і Бангладеш. СРСР з розумін­ ням ставиться до проголошеної Індією

політики

лювали індійсьні керівнини,

ГОСТРА ПРОБЛЕМА

та­

Енергетична криза, спри­ чинена рішенням арабських

ка політика аж ніяк не означає

нейтралітету в питаннях бо­ ротьби за мир та безпену усіх

країн

І.

сподіваємося,

Брежнєва

витнові

що

візит

ну,

сприятиме роз­

дальших

контактів

з

нові думнами у важливих між­ питаннях.,

--

заяви­

ла цими днями прем'єр-міністр РеспуБЛіКИ Індії Індіра Ганді.

топродуктів

ЦИТАДЕЛЬ НАД.Буrом Пдити меморіалу біля підніжжя штика. На них імена за.­ гиблих героїв . А Ші деяких напи- \ сано «Невідомий». Ні, не забу­ життя запам' ятає її. тий-безіменний герой. І світло. Гостре, разюче враоження зали­ Символічне світло. В()ІНО ллється шається 'в кожно;го. Воно неза­ вздовж доріжок, 'зелених 'вогнів, бутнє, як незабутні ті подн освітлює мгендарні руїни, ожив­ с~рашного 1941 р{)ку. Іх пам'я­ дяє скульптури... Че,рвоні спала­ тають очеви.дці, їх пам'ятаємо хи вогню повертають до тих ми, хто чув про в с е це 'від бать­ грізних і суворих днів 1941 ро­ ків і ).\Ьдів. Іх пам'ятають німі ку, коли Брест першим прийняв 'поранені стіни. на себе шквал шаленого вогню . На них вкарбовані у безсмер­ Особливо вражає скульптурна тя С.'lова: «Л вмираю, <!оле не КО'lПозиція « Спрага». Ніб» жи­ Київ. Колектив кондитерської' фабрн, здаюсь. Прощай, Б1!,тькі'вщино! вий лежить солдат, котрий повз кн імені Карла Маркса. ВКЛЮЧИВШИСD 20 . VП.1941 року» і «Нас було до річки Муха'вець, щоб набр&ти у соціалістичне змагання за дострокове завданІ. третього року п'я· п' ятеро: ' Сєров, ,Круто в , І. Бого­ трохи води. М'язи його .напруже­ виконання тирічки , зобов'язався річний п л ан ви · конати до 26 грудня і випустити понад люб, Мих,айлов, Селі,ванов. Ми ні, в одній руці каска, 'в дру­ завдання кондитерських виробів на прийняли бій 22.УІ.1941 року .. . гій автомат, в очах його­ 475 тисяч карбованців. Свої зобов'я­ зання трудівники підприємства вико, Помираєм{), але не відступимо ... » непохитна стійкість і мужність. нують з честю. 3 початку року реалізо· Ми ходили по зе~лі, де перші Людина йде на вірну смерть. Ад­ вано надпланової продукції на суму понад 400 тнсяч карбоваНЦів. вибухи порушили у 1941 році же фашисти пильнують підходи . На фото (зліва направо) : членн бригадн кондитерів комуністки'n. В. тишу, де пролилась і застигла до річки . Але ніщо не зупинить Наулко, Т. І. Кривенко і Н. І. Чирва. Вонн пр а цюють під девізом : «П'ятк, перша кров захисників Батьків­ героя позаду діти, жінки, -по­ денку за чотири дні» . щини. Тут народилися і перші в paH~Hi. Ім потрібна вода ... (Фотохроніка РАТАУ). цій війні п~двиги. Ми приїхали до Брестської . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~f'I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Цитадель н&д БУГI)М ... фортеці, щоб віддати данину 'віч­ Броварська ремонтно­ Символом без~ежноівідда;ноеті но живим, щобвкл{)нитися CBSJбудівельна дільниця Вітчи:щі стоїть , вона, овіяна ле­ щенній, политій кров'ю землі,

КРILЇНИ Рад. Тут на місці мину­ лих боїв cТEopelf~ Музей героїч­ ноіобо"они Брестської фортеці . 'nce тут священне: і земля, і де­ lleBa, і залишки буді'вель.

, 3ахисникІІІ." Бреста присвячую­

ть~я .~ірші. Ми спіЩ1ЄМQ про них пісні,

ПРОСJ\авляємо

в

легендах.

Іх ,вірність і відв~жність ще дов­ гі-довгі

роки

надихатимуть

ху­

дожникі' в і ~УЛЬПТОJ)ів, писы,(н-­ ників і композиторів ...

Все

символічне ' тут:

ІНИЙ B~iд,

і

і

голов­

це,нтраЛl>'НИ~ мону­

ме;нт, і ·ску.lьптурна к{)~позиція « Спj)ага», «Штик-обеліск» ...

І.

ru

щоб заприсягтися тут і все своє життя присвятити спра'ві КОМУ­ ніЗ~IУ і з~іцненню ми,ру на 'землі. Низькиіі уклін, загнблі герої, Що Буг захищали іі Дніпро. Що землю скропили червоною

Щоб Щоб

більше віііни не пісню співала в

кров'ю, було. зеленііі

Київського

облпобутрембудтресту

ПРИАМА€

будівництво

І

названо

проваджувати

НОПЕШГАГЕН. У Данії за­ проваджено нові обмеження на

'СПОЖИ'вання наФти, бензину і електроенергії. ВідповІдно до пропооиЦії міністра торгівЛі Ер­ лінга Єнсена, яку схвалила фі­ нансова ном'ісія фольнетингу

лошено

тів на

пІ,Двищення

цін на

про

надання

пре­

зидентові надзвичайних повнова­ жень для подолання

енергетич­

ної кризи. Законопроект, зокре­ ма, надає прези.дентові право за-

стування

облнцьовування

зовнішнІх

нізації

експортерІв

(Київ).

11.30 -

візиту тов. (М). 12.00

23.40 (4-11

УТ

Новини. канал)

Інформаційна програма. До Л . І. Брежиєва в ІндІю. Музнчний антракт. 12.15

-

.Тру довий переклик» . (Дружба стале· варів Челябінського та Дніпропетров, металургІйних заводів). (Дніп­ ропетровськ). 17.40 - Наша афіша. 17.45 - «На головних иапрямках п'ятиріч· ки». (Про Каховську зрошувальну). (Херсон). 18.00 Телефільм «Старий човен». 18.30 Реклама. Оголошення. і9.00 Інформаційна програма «Віс­ ті». і9.30 В. Черних. «Справа Боб· рова» . Вистава Воронезького драматич, ного театру ім. Кольцова. (Харків). ського

«На

20.45 -

добраніч,

дітиІ»

21.00 -

Програма «Час». До візнту тов. Л. І. Брежнєва в Індію. (М). 22.00 ~ Про· довження виставн «Справа Боброва ...

Програма КТ (9-1 кавал) 18.00 - Наша афіша. 18~05 - Екран студента·заочника. і9. !О-J(оицерт хору ім. П'ятницького. 2О.45-«Пошуки, резер· ви,

20.45 - Художній .Трагедія гірської ущелини». Інформаційний випуск «День за

досягнення».

Фі,1ЬМ

22.05 днем »

.

Редактор Є. ФЕДЯИ

БРОВАРСЬRИП РАПОН ЕЛЕRТРИЧНИХ МЕРЕЖ

скиртувати

17

листопада

солому,

ти повітряні ЗМІЇ,

штакетних ого­

Звертатись на адресу: м . Бровари, вул. Челюскіна, 2, телефон: 19·5·83, 18-4·84.

-

країн

нафти (ОПЕЩ. Учасники кон­ ференції обговорять становище, яне снлалося у результатІ об­ меження видобутку нафти, за­ провадженого арабськими нраїнами. (ТАРС).

ДОВОДИТЬ ДО ВІДОМА ЖИТЕЛІВ СІЛ ТРЕБУХІВ, RНЯЖИЧllм. БРОВАРИ

Проводити роботи

цеглою,

'Хай буде мир ' і щастя .на пла­

опалення.

ВІДЕНЬ. Тут почалася нон .... фереНЦіЯ Ради МінІстрl'в Орга­

Програма

ВІВТОРОК, 27 ЛИСТОПАДА Програма ЦТ (2-Й канал) 9,15 - Програма передач. 9.20 - Но­ вини . 9.30 - Кольорове телебачення. Художній фільм «Старий знайомий» . і1.00 - Для школярів. «Вогннще». 11,30 - Інформаційна програма. До візиту тов. Л. І. Брежнєва в Індію. 12.00 С . Прокоф·єв. П'ята симфонія . і2.40Кольорове телебачення. «Стовбур бань. яна.. Нарис про індійське село. 15.25 Програма передач. 15.30 - Програма документальних фільмів. 16.00 «До· слідження Ка м чатки ». НаВ'Іальна пере· дача · з географії. ,16.30 «Наука сьо· годні.. 17.00 - «казки Андерсеиа». Навчальна передача з літератури. і7.30 - Для школярів. «Творчість ІОНИН. 18.00 - Новини. 18.10 - «Поезія Індії •. 18 ,30 - «Людина і закон». 19.00 - Ку · бок УЕФА з футбола. 1/8 фіналу : «Ди· намо. (Київ) «Штутг~т» (ФРН). 21.00 - Інформаційна програма .Час» . до візиту тов. Л. І. Брежнєва в Індію . 22.00 - Концерт майстрів мистецтв і колективів художньої самодіяльності

заборонено нори­

приватними автомобі­

л,ями у неділю, заборонено світ­ лову ренламу, скорочено на 25 процентів продаж нафтопродук­

України.

"JлеБаченнSI

на

чих цілях.

'(парламенту),

про

лімІтування

споживання бензину та інших ВИ:ЦіВ пального, накладати забо­ рону на експорт окремих нафто­ продуктІв з США, обмежувати споживання енергії в невиробни­

1973

року взято пІд иапругу

наближення до ПРОВОДіВ

смертельно небезпечне.

рож,

Лариса МОРОЗ, учеииця 1О класу .

Маркса

6JQ РУЬОММ

Не тільни доторкання, а й

індивідуальних

долині Молодь щаслива, дзвінка. Щоб більш не здііімалися братські могилн, Від мук не страждала земля.

ться 'тільки у книгах і кіlНО!

Карла

висоновольтну лінію від Броварсьної до ТреБУХІвської підстанції, яка проходить по землях радгосПів ІменІ ю­ РОl!а і «Требухівський •.

гаражів,

встановлення

високогабаритними проводити

земляні

залазити на

механІзмами,

роботи,

запуска­

опори суворо забороВJI­

ється.

ремонт дахІв іпокрівель.

Будівельними

матеріалами

Порушеиия

призвести

до

трагІчних

на­

Прохання до всіх жителів сіл і міста при виявленні не­ поладок негайно сповІстити черговому енергодиспетчеру Броварського РЕМ по телефону: 19-3-88.

Броварський РЕМ. ~""l"оС"""':'-"''''':-'''''''''''':-'оС'"''''''''ч#''''''~'''-С''''oLI'''l'

АдмІністрація.

............................................

цього може

слlДJdв.

і

робочою силою забезпечує ор· ганізація .

неті! Хан слово війна' зустрічає­

використовують

про те, що з

ЗАМОВЛЕННЯ

на спорудження будинків господарських приміщень,

стін

Ім'ям

нафтовІ нонцерни . РіЗно піДС.К��­ чили ціни на пальне . Мазут для опалення житлових будинкІв у !Деяних землях ФРН подорожчав одразу на 300 процентів. Ого­

законопроент

.

рубежах

з

ВАШШГТОН. Сенат конгре­ су США схвалив і надіслав на розгляд палати представників

ста 14іста, яке знають 'всі: і дорослі, і 'малі. Той, KO~y хоч раз пощастило побувати в леге'н­ дарній <Брестській фортеці, на все

західних

одну

електроенергію.

Нещодавн{) ми, учні середнь,оі ItaM' яні східці ... Вони ведуть все школи М 1, повернулися з Бре­ вище й 'вище до ,Вічного вогню.

на

в

ноніме,цьної преси. Нестачу наф­

А. RРАСИRОВ, (ТАРС).

~WН'.D'A""~А7UAJYZНO'.пz.w-.ипоиА"////UUА7~

гендами,

перетворилася

такі заголовки дедалі частіше з'являються на сторінках захід­

Цю надІю поділяють і мільйони радянсьних людей.

співробітництва

поставни

найгострІших проблем для багатьох країн Західної Єв­ ропи, а також для США і Японії. БОНН. «На ПОРОЗі нафтова криза», «Дорожчає бензиН», «Попереду холодна 'зима» -

керівниками Радянсьного Сою­ зу на найвищому рівні та обмі­ народних

скоротити

нафти державам, які прово­ дять проізраїльську політи­

народів.

«Ми

Болгарі~.

неприєднання

до воєнних союзів , тим більше, що, як неодноразово підкрес­

Л.

Республіка

ц е нтра.1ЬНУ в улицю всесвітньо I!lДО М ОГО чорноморського курорту Варна. За о с танні роки на цій широкій MaгiCTpa.~i споруджено кра­ сиві житлові БУДИНКIІ, магазини, ресторани. (Фотохроніка ТАРС).

,

__'''''.

У СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3-18.

. '!

a_·~::::::::»""'"::P:~::B:p:::-:::'C'""'"'1 ~:;:A':д::C:4A--#~;;E:~H:~ :д:к::-::;:;::т~п:и:аО=Д:;:=:~::7~-1 qq~::::::;n..:>

Ко.... унисти.еекоА партии УкраинЬІ, roродского в pBilOHHOro Совета депутатов тprДІІ~ПСIІ

61964.

М, БРОВАРИ,

КкеllCltOl областв.

~b"#.O"'aC'~:O'",,""';;'#'''''~'''':--1 -ІІІ .

JНДfКС

2М028.

вул, I(КIIІСDК8. 154. -

відповідв~ьного секретаря, вІддІлу сільського ГOC~OДBpCTBa, кореспон-

дента "Ісцевого

радіо"овлення

-

",всової роботи, фотокореспондента _

19·3-18, вІДДІлів 19-4-67.

• . . ,..,:tA"'~"'::O'#:rO'4I*.,.;a>l!g,цO::cO":O' . . . # # -...:"ooC".#~ . . ,..,,~'- - . , . -

~'A~::':'Ki ~e::'

ПРО"ИQловості, .... -

Броварська друкарн!! Київс_кого облуправління в справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, вул. Київська,

Обся:" 05 ФО:IlВТУ газети

•••• -

154.

• «Правда»

-~~~J/I'''

Зам.

.• 'іііІІ

5765-9890.


#185 1973