Page 1

l/РОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН. еДlfАIfТЕс:Яl

В........

На відзнаку 5O-рІЧЧJl утворення Союзу Радянських Соціа­

ГРУДНЯ

2

ЦІва

наРОДІВ

JJlстlIЧRНX Республік Президія ВерховноІ Радн СРСР встано­ вила орден ДРужби народів для нагороджения за великІ за­ слуги у змІцнениі дружби і братерського спІвробітництва со­ цІаJJlстичних націй і народностей, за зиачний вклад в еконо­ мічиий, соціальио-політичний І культурний розвнток Союзу РСР і союзннх республік_ Статут І опис ордена ДРужби народів публікуються в цеит­

19 1872

Орден Дружби

а

.N9 185 (3495)

р. коп.

ральних, республіканських і обласних газетах_

РІК

Трудова ювілейна вахта

ВИДАННЯ ЗЗ-ій

* *

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАmи,

ГОТУGИОСЬ ДО весни

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

День розпочинається ОБ та­ борі мехаНізаторІв радгоспу «ЗЗlIIлавн1ІІЙ» ДЗ1ЮНОМ мета­

Свято непоруmної Аружби •

дів Рад, член КПРС з

ну, за ,рідну КомуНі'С'!'ИЧн:У паРТІЮ, я~а згур· туваларадянсьиий народ 1 веде ЙОГО ВЩ :пере­

Шишкін.

50-річчя

сар ХаркІвського

моги до перемоги, відзначають радянські люди

утворення

Союзу

РСР.

1~. груд~я

у Київсь}(ому Палаці 'иультури «УираlНа» ВЩ­

не цій знаменній даті.

тії Сполучених

Святиово прикрашений зал заповн~ли чле­ ни і нандидати у члени ЦК кп 'укрюни,чле­ ни Ревізійної иомісії кп У,нраl'НИ, депутати

УІнстон.

І

комуністичної

і Верховної Ради Уі{'раїнсьиої РСР, присвяче ­

Верховних

Рад СРСР

Всесоюзного

і

VII

і

~PCP, дел~~а~и

ВсеУКРalНСЬКОГО

з lЗДlВ

Рад, ветерани партії, 'керівн.ики 'ре~пу~лікан­ сьиих мІністерств, ВіДОМ' СТВ 1 оргаюзацій, пе­ редовИJИИ й новатори іІ1РОМИС'ЛО~ОСТ.і '1 сіЛЬСЬКО­

го господарства, визначні вчею, діячі иу~ьту­

ри, воїни Радянсь}(ої Армії. Тут прис:~тНl д~.~ легації иомуністичних партій Бразіліl, ІтаЛll і США, які прибули на СВЯТО.

....

Яскравим світлом вогнів осяяна сцена. В 11

глибині

-

оиу льптурний портрет заСНОІВника

Комуністичної Іпартії і першо! в СВІт1 держави робітникІв і селян В. І. Леніна. На червоному фоні

Герб Союзу Радянсьиих СОЦіалІстичних

Республіи.

«1922»

і

Золотом

сяють

пам'ятні

дати:

«1972».

Біля бойових прапорів несуть почесну вахту

воїни Радянсьиої АрмІЇ. 15 година. Бурхливими оплееиами зустрі­ чають присутні появу в президПиерівнииів Комуністичної :партії і урядуре.слублtии това­

ришів О. Ф. Ватчеика, Г. І. Ващенка, І. С. Грушецького, В. І. Дегтярьова, Н. Т. Каль­ ченка, І. К. Л1'.!ака, О. П. Ляшка, О. А. Тита­

ренка, В. В. Щербицького, М. М. Борисенка, В. ю. r$l:аланчука, Я. П. ·' Погребняка, В. О. Сологуба, В. М. Цнбулька.

Разом з ними

--

члени Президії Ве'рховної Ради УРСР і Paд~

\1іністрlв УРСР, делегати 1 Всесоюзного 1 Всеуираї.нсьиого з'їздіG! Рад ,ветерани партії, правофлангоВі .дев'ятої п'ятирічии,

VII

иерівниии

делегацій

областей

республіоИИ,

представниии ,науиової :громадськостl і .. твор­ чих спілои, ,гості 3 ряду зарубіжнихираш. Вступною промовою спільне урочисте засі­

дання відирив член Полі'llбюро .цК КП У,краї­ ни, толова Президії Верховної Ради }Ткраїн­ сьиої РСР тов. І. С. ГрушецькиЙ. Під БУРХЛИВі оплесии

учасниии

засідання

обрали .почесну президію в силадІ Полі"r6юро ленінсьиого Центрального Комітету Комуніс­ тичної партії Радянсьиого Союзу. До залу вносять прапор Уираїнсьиої РСР l Пам'ятний прапор ЦК КПРС, Президії Вер­

ховної

Ради СРСР,

Ради

МінІстрів СРСР

і ВЦРПС.

З доповіддю «У братерській сі'М'ї радянсь­ иих народів до перемоги 'иомунізму» іВи­ ступи.в тепло зустрі'нутий IIlрисутніми член Політбюро ЦК .кПРС, перІІІИЙ сеирета,р ЦК

КП Унраїни тов. В. В. Щербицький. Учаснииів урочистого

гат І Всесоюзного і

VII

засідання вітав

деле­

ВсеУlКраїнсьиого з'їз­

не

лише

ДОТРИМУЮТЬСЯ

.ивартал

плаНyG!алось

учасники

ТQв.

ЛуІса

ремонт

Карлоса

Прес~са_ Учасників !Урочистого засЬдання сердечно вітали представники ЛенІнського иомсомолу,

молодь 'респуБЛlии,піонери І шиолярі. Від їх

імені з лромовоювистуrшв перший секретар

механіза­

проведуть

червоний

яиlс­

вим,пел

ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ ~Про розгортаННJI

всесоюзного

со­

цІалістичного змагаННJI пра­ цівннків сільського господар­

ства за збільшения виробни­ цтва І заготівель зерна та інших продуктів землероб­ ства у 1973 poцI~. ! праг­

сlвалои,

нуть

~льтиваторiJв. З піднесен­ ня.м у ці lПеред'ювілейні дні працюють Оленс&Ндр Я>кOlВИЧ ll1eпJ тнко , Іван ~иколайович Оленсlєнио, Микола Микола­ йович Тна'ч, ВасИЛЬ Пе'l1pО­ ви'! Бригинець та інші. Меха­ ні,затори зобо'в'язались до 25

урочистого засІдання .вистуП Генерального сек­ ретаря Центрального КоМітету БразілЬСької

партП

6

лущильники,

заlвершують

ремОіНТ

маreріалыогоo

ПраЦіВНИlКИ села гаряче СJOВалили Постанову ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР

поста­

павнiJCтю ,поставили на лінІй­ ну 'ГOТOlВHOC'l1i плуги, ИЗlp'J'оп­ лесаlДжаJIIКИ,

оплесками · 'зустрІЛИ

Яищо

,перехідний і премії.

вано 7: чотири Т-74, один ДТ-55 1\8 два «Бела'руси». ВLдзна'!ається в !рОботІ бригада слюсарів. Вони вже

Штатів Америии тов. Генрі

і

заохочення.

но і !Вчасно, їм БУ'де вручено

траитOlрі!В, а вже відремонто­

елеитромеханtчного завод~,

сільсьиогоспо­

морального тори

гра­

вити · на ЛIНі~ готовності

'весь

Диренцlя, партІйна та 'ПірофСіпілиова аргаКізаЦії для робітниоИ!в 'розробили заходи

фіиа, а йдуть із значним >ви­ передженням. На четве>ртий

1919 роиу тов. І. І.

Потім виступив тепло зустрінутий присут­ німи J-Iаціональний голова Комуністичної :пар­

Т'РJolвалими

Од­

'мінио І в маЙС'І'ернях. йде ремонт техніки . Ремонтниии

Герой Соціалістичної ПрацІ тов. Л. Ф. Глу­

щенко.

тра'Иторів.

ші пЬдвозити фураж, бу­ дііВеЛ1iliі ,матеріали тощо. Го­

Слово ,від робітничого масу Радянської У,ираїни виголосив член .цК КП Уираїни, слю­

булось спільне урочистезас~.дання ..~eHTPд:7IЬ­ ного Комітету КомуніСТИЧНОl іІ1а'РТll УИРalНИ

гуркотом

грудня

дарсьииЙі,ивентар поставити на лінійку г.отовнос·ті.

нІ виїжджають доставляти органічні добрива в поле, Ін­

вАНОСТІ

МОГУТНЬОІ

з почуттям заионної гордості ~a с.вою ~paї­

лу,

••

І

(ТАРС)_

весну

третього

po~

дев'lЯ1'ОЇ п'ятирічии зустріти у всеооброєН'ні, виростити ІВИСОИИЙ урожай осіх зерно­ 'вих та

інших

иультур.

В. ЛОЗИЦЬКИИ, завідуючнй майстернею радгоспу «Заплавний •.

ЦК ЛНСМ У~раїни тов. А_ М. ГІренко.

Слово 'надається ,депутатОВі Верховної Ради УРСР ла:mroвlй ИОJП'ослуliМенl ХХІІ з'Узду

КПРС' БоРЩіВСЬКОГО

облаС'1'I,

дВічІ

Герою

УСПІХ ПОБУТОВИКІВ

району Тернопільсько! СоціалістичноІ

Праці

ГІдний ТРУіЦОВИЙ

тов. ~. О. ДОJJННЮК, яка .вистуnила від тру­ дівнИКіВ сільсl:/КОГО господарст.ва 'республіки.

нада'ННЯ послуг населенню

І

Вlйськово-Морсьиого

засідання

звернувся

ниии

N2

в

Найкращих успіхів ,досяг­ ли IВзуттєв,иии (началь'Ник це· ху Світлана Василівна Гла­

иоман­

дуючий військами Київського Червонопршюр­ 'ного війсЬІКОВОГО оиругу генерал-пол'иовник тов. Г. І. Салманов.

дишевсь:ка),

які

додатlЮВО

до річного плану

випустили

взуття

Від інтелІгенції республіии виступив прези­

15

на

тисяч

'ира,вецьиого

праців­ ательє

3

'на станції Брова,ри (майстер Петро Я.кович ЛИН­ 'нии) та ЩllВільйону «ДИJМер­ чаниа» (завllдУЮча Наді,я Му­ сіївна Драна). До 'иіНЦЯ рOИQ' побутовики зобов'я,залися надати послуг на:селенню ще на 30 тисяч 'карбованц~в.

С'і'року.

Флоту. З словами :привlтання вІд Імені солда­ тів, сержантіG!, Офіцерів .і 'генералів до учас­ нииLв урочистого

ли своі рJ:чні плани

сум,1 755 тисяч \КарбованЦів вююнали на 15 'ДНів раніше

З бойовими пра:порами ідО залу ,входять вої­

Радянсьної APMl.Ї

ваНlЦіВ. Відповідно .на 3,5 і 4 тисячі ' иарбованців ,переfКРИ­

ного свята-50-річчя утворен­ ня СРСР - :працівники рай­ побутиомбї'нату. Р.і:чнИЙ IПлан

Тепло був зустрінутий .виступ члена Кері,в­ ництва ітаЛіЙСЬИОЇ иомуніСТИЧНОЇ партії, го­ лови Центральної :контрольної 'Комісії партії тов. Артуро Коломбі.

ни

ПQДа,ру­

'но}( іІ1I.дготували до :всена'род­

Д. КРИВЕНКО, секретар партійно! ор­ ганізаціІ побуткомбінату.

кар'бо-

ден.,. Аиадемlї наУ1К УlКраїнсьноУРСР, лауреат Ленінсьиої і Державної премій СРСР, Герой

ПАМ'ЯТНІ ПРАПОРИ

Соціалістичної Праці а:иадемік Б. Є. Патон. З велииим 'пlДнесеннЯlМ було прийнято ві­ тальний лис'!' ЦентральноМJY , Ко'м1тетовl Кому­ ністичної партії Радянсьного Союзу, Президії Верховної Ради СРСР І Раді MiHICTplG! СРСР.

МинулоХ суботи робітНики ПМК-8 Зібралися на урОЧИСТі збори. 3 доповіддю про трудові досягнення колеитиву на честь 50-рІччя утворення СРСР виступив виконуючий обов'язки на­ чальнина колони Г. К Дєєв. ВІн відзначив кращих будівель­ никіВ, яиl зробили найБІЛЬШИЙ вклад у достроиове виионання соцІалістичних зобов'язань на честь знаменної дати. Потім член бюро МК НП України, редаитор міськрайонної газети «Нове життя» Є. Н. Федяй вручив 'иолеитнву ПМК-8 Пам'ятний ювІлейний Червоний прапор МК КП У.нраУни, виион­ ,иомів місьиої та районної Рад депутаті:в трудящих. З словом подяки виступили бригадир штукатурів Н. Глу­

Спільне УРQlЧисте зас1дання Центрального Комітету КП Україии і Верховної Ради Ук­ раїнсьиої РСР, присвячене БО-річчю утворен­

ня

СРСР, оголошується .за'критим.

ПРИСУ'І'ні

в залі з велииим натхненням співають парТій­ ний гімн« ІнтернаЦіонал».

На заиінчення відбувся .велиииЙ святковий ионцерт

майстрів

·мистецтв

І .колективІв ху­

хенька, слюсар В. Новохацький, секретар номсомольсько! ор­ !'анlзації В. Лось. Вони запевнили, що свято берегтиму'!'ь Би­

дожньої са,модіяльноСТі 'РадянсI:/КО! У~раїни.

*

*

ВРУЧЕНО

-

соку відзнаку

*

І

надалІ

примножувати муть

трудові

успІхи

в

Ім'я ріДно У Вlтчизни. Тепло lПоздоровив переможців змагання виионуючий обов'яз­

Цього ж дня иерівнини Комуністичної партїі і уряду респу.6лtии, представники партій­ них, радянсьиих ,і !Громадських організацій, виробничих иолеитивlіВ поклали 'квlти до 'ІІа­ м'ятнииа В. І . Ленlну,вl'Нни до lПам'ятників учасникам революційних 601в ~ жовтні 1917 роиу, учаснииам січневого ilювстання 191~ рону і на МQiГилу Невідомого солдата 'в паplНУ ВІчної слави. (РАТАУ).

иииеруючого трестом «БроваРИСільбу'д» А . С. Колотилов . ВІдрадних трудових успіхів на честь славного 50-РіЧЧЯ СРСР добилися залІзничники, як1 завоювали перШІСТь серед транспортних пІдприємств ·раЙону. На урочистих зборах 16 грудня голова мІського комІтету народного контролю І . Ф. Дворнии вручив колективу станції Бровари Пам'ятний ювілей­ ний прапор МК КП України, виконкомів мІсьної та районноІ Рад депутатів трудящих.

IIWТН.NZН'Нh7иLZYН7.иAVAV.LU'Н~НLU.UO"НА7НН".NO".D/д'ТНННН~А

Оперативні ~aHi управління

«Русанівський» «Требухівський»

«3аворицький"

ci.llbCbKoro господарства

райвиконкому про ку.IЙ MO.llOKa господарствами 'району за

17

грудня

1972 ~

с

:s:

На]вн

'оспода рств

.,

;:: .:

8=:: 0« .. 11:(.- о

or::t:c.

3'''0 Е':

О

,.,с:>.

4JO::I:(O ::СЖtQа.:

.. ~~~:a ::с:с::а: о.,

..

::f«l(Q~

_('1'):_

року

., ь -"-

о

= ,.,= t cF -.,

2 t- 'Ох 12=0;'" ~ІІІ R;::-. 0_ _".: :s:

ІІІ Б

СІ: "-о

~~~

~ 8.~~

ІІІ

=....

+Іzf-o~

= .. .,-: ""о

..

о

~:;

Радгоспи «Плосківський»

імені Кірова Кнїв.

Верховна

Рада

УкраТнськоі РСР.

(ФотохронІка

РАТАУ) .

імені Щорса

«Жердівський» «3аплавний» «30РЯ» «Літківський» «Красилівський» «Бобрицький" «8еликодимерський» «Гоголівський»

9,9 7,2

7,7

+0,1 +0,8

+1,1 +1,5 -0,5

93 93 80

6.9 +0,4 +0,7 6,3 +0,2 +1,6 6,8 -0,1 +0,8 5,5 +0,4 5,3 +0,2 +1,6 6,1 +0,3 +1,1 6.0 -О,і -0,6 5,5 +0,1 -0,2 5,3 +0,1 +0,4 5,0 +0,1 +0,2 4,4 -0,1

в4 85 93 91 100 89 в7

83 90 8з

87

ПтахОфабрики

Пухівський

ППР

Семиполківська

9,3 8,6 6,9

6,8 6,0 5,8 5,3 4,9 4,8 4,7 4,6 4, І 4,4 4,1

Калитянська Богданівська ПлемзавоД

«Рудня;t

9,2 8,8 +0,2 -1,4 93 7,8 8,0 +1,2 95 7,4 7,5 +0,2 +1,1 89 5,і 5,4 + 1,1 оо -0,5 88 5,1 7,0


Парт:і.Й'ие

60 ,дНІВ УДАрноІ ПРАЦІ

КомуНіСтн експернментального

До знамеННQЇ дати в житті радянського' народу залиши­ лися лічені дні. Інолентив нашоУ дільниці робить все для того, щоб це велике свя­

заводу «Торгмаш. ак­

тивно готуються до обмІну партійннх документів. ЩО НО­ BOro в ці дні в житті цеховнх партійннх організацій? Про це розповідається в Інформаціях.

то зустріти з якнайкращими виробничими досягненнями.

ОСОБИСТИМ ПРИКЛАДОМ

тивної участі в г.ромадському житті, підносити р1вень ви­

Цех торговельного облад­ нання виЙІШОВ переможцем у ювілейному соціалістичному змаганні

хів

серед

зwвoду.

почесне

основних

Союзу

«Цех

імені

PCP~.

Очо­

лили ювілейне соціалістичне змагання ,КОМУІНісти. Серед них член НПРС Г. Іваниць­ кий і ка'ндидат у члени пар­

тії М. пруд~й. Обидва очо­ люють бригади, обидва вмілі керLвники,

Вони

здІбні вихователі.

особистим

ПРИlкладом

ВІЩУТЬ за собою інших на но­ вІ успіХИ У праці.

ГІДНЕ ПОПОВНЕННЯ цеху

одержала

ли­ в

ці

ДИJi гідне ІЮІЮВнення. Нан­ дидатом у члени КПРС прий­ нято кокільника Станіслава Туровця. Очолюючи трива­ лий

час

цехову

ничник, Ylдарник комуністич­ ної цраці Туровець користу­ за,служеним

авторите­

том у колеКТНJВі цеху. Нещо­ 'ДaJВHO його обрано до складу заводського комітету проф­ спілки.

ВСІМ КОМУНІСТАМ ПАРТІИНЕ ДОРУЧЕННЯ ГО1'Уючись до оБМіНу П1ilР­ тій них

документііВ,

парторга­

нlзщія цеху .N"2 10 перегля­ нула практику 'підбору пар­ тійних доручень. Зараз до­ tpучеИНЯКОЖНQМУ

комуністу

,п,щtбране з урахуванням йо­ го д'ОС'ВіДУ, знань і здібно­ стей. Члени НПРС М. Воро­ пай і Л. Шайнікова

працю­

ють пропагандистами. В. Ри­ жов очолює цехову проф­ спіЛКОву органІзацію, В. Чу­ канон

веде

заняття

по

про­

грамі цивільної оборони. Встановлено постlЙ1Н.иЙ конт­

'роль них

3АВЖДИ 'У

за виконанням

СЕРЕД

ЛЮДЕИ

екwери.ментально-ін-

струментальному

цеху

пар­

тійна організація невелика. Але її вплив на житт~ ко­ лективу цеху відчу.вається у всьому. Номун~сти показують особистий приклад у праці, є

nолум'',яними ПРОП8ІГ!liНдиста­ ми і агітаторами. Цїкаву і змістовну роботу серед лю­ ~ей ведуть члени НПРС І. Ярошевський, П. Щербак, М. Лебедь та інші. Іх бесіди цро події в нашій країні і за рубежем ,робіТНИКИ слухають

минулому

партІй­

доручень.

ВИСТУПИЛИ ВСІ КОМУНІСТИ

оправитися

ботах по ладнанню

дуючи

Оснач.

ДQПОВiJДЬ викликала аКТИmIИЙ

О.

Волокітlін,

І. Писаренко,

ВиСТУ'ПИЛИ

В.

А.

Ю. Фомін та інші

і

об­ кана­

Нали­ Наслі­

ентузіастів

140 процентів. Вони роблять все для того,' щоб був вагомим внесок у дострокове вве­

дення в дію свинарників дру­ гої черги.

НПРС

Рябцов,

Остапок,

говорили

про неоБХiJДНі'СТЬ З1WЩнювати па:ртJйну ДИЩИIlJI!іну, залучати всіх комуністів для ак-

свинарниках,

укладають

лізобетонні труби ництвl

у

багатьох

в овочівників турбот не змен­ шилось. Вони вже 'sараз, не гаючи часу, дбають про вро­ жай май,бутнього року.Механі­

затори Василь Юхименко, Пет­

ро Моця, МИКОЛё) Циба, Григо­ рій Донцов, Микола Руденко та інші доставляють добрива. Пра­

тійних

бетонних труб. На першому плані (зліва) Н. Я. Гера­ щенко, справа А. Ю. Ба­ галій, на автокрані .,- М. І. Гасько.

за­

Фото А. Нозака.

внутріплощаДочн о ї

зборах?

Як

правило,

це начальнИіКИ цехів, або ж сеН'ретарі паРl1Qprанізац1Й. В

слюсаРНО<ІКладально,му це питання по-іншому. ДОПОВІДЬ на пар­ тійних зборах з порядком цеXlj'

вирtшили

денним «Високе звання ко­ мунІста зобов'язує~ ДQPYчи­ ли РЯ'дОвому робітнику, чле­ ну партбюро цеху А. Бреу­ су. А щоб доповідь була змі­ стовною, тісно пов'язаною з житт~м, бюро доручило ко­ МI,У'ністам М. Нруну, М. Сол­ датенку та О. Дудко допо­ могти доповiJДачу. Така прак­

тика цілком ,виправдала себе. Збори

пройшли активно, ор­

ганізовано.

ТВОРЧА ДеКілька 'Редколег,їю

ІНІЦІАТИВА

. місяців

тому

заводської

ст1н­

ної газети «Машинобудів­ ІНИН~ за дорученнЯІМ партій­ ного бюро пlJдпpИЄМСТІВа ОЧQ­ ЛІИ1В один з найстаріших роб­ ~юрїв КOМIYHiCT В. Пац. Енту­ зіаст своєї справи, ,вш з 'вогником

і всебічно висвітлює

життя

гових ювілейного соціалістич-

си т. Пац подає допомогу

практичну

редколег.lї стінної

газети цех,у, де вмн

IмаЙстром. Цехова

КОРМОВІ ДВОРИ ГОСПОДАРСТВУ

"Не скрізь по-господарськи" Піі\ц таким заголов'ком

зеті «Нове ЖИТ11Я~ вІд

у га­

20

жовт­

інші

Понад

Директор

ра'дгоопу

І.

Май­

зосереджено

теріал РeЙJд'OвоУ бригади 3 Пу­ Xlівоьокого радгосIrY". йшлося про

матеріали РelЙ:Дової бригади бу­ ло обговорено на зборах пар­ l'ійної організації. Факти під­ ТВЄlрдилися; 3берtгання нової

на, соломи,

,року

зберігання,

надруковано

технtни

на

ремонт.

зимове

Вказува­

лося, що окремі машини, за­ пасні частини знаходяться про­

техніки,

сто неба і псуються. Не краще зберігаються на складі кормо­

долrки

запарники,

електродвигуии

та

матеріалі'в,

У'ПОРЯід'К()вано.

запчас'тИ'н складом

Д. Г. Писаренка нанладено пар­ тійне стягнення.

працює

нова модель апарата, яку незабаром почне випускати Донець-

ptн виготовлятиметься сяч холодильників.

За

зоо

ти-

ро Савченко та Василь Івчен­ ко. Роботи велись 'в комплексі. Незабаром Петро Савченко про­

Григорій Донцов провели дис­

Садіння почали в кінці квіт­

вів дискування.

кування. 'Невдовзі цю ділянку

ня

закультивували,

ною, а закінчили

одночасно

розсадо-посадочною

лише

полити

розса­

ду, а й 'підживити.

попередників були вільні, внесли по 4 центнери супер­ фОСфату .j 3 центнери калій­ них. Потім Микола Циба та

маши­

на початку

Міжрядний обробіток дору­ чили І. Микитчику та В. Гав­ риленку. До розбирання ряд­ ків розсади провели зове

розпушення

кількара­ міжрядь. В

період вегетаціі ще раз піджи­

вили. Кожен гектар одержав по 2 центнери 8!міачної води. Для

центнери аміачної води. Все це

травня. На славу попрацюва­ ли ланки Г. Івченка та М. По­

переорали.

пович. Тракторист Іван Ми'кит­

В період формування к&ча­ ,нів бригада Василя Пархомен­

внісшй на кожен гектар по

4

Зимою пр,щював агрогурток.

жен гектар внести по 50 тонн органічних добрив. Трудяться зенергівю. Щодня в поле виво­ зять по 100-120 TORН. Добре торік вродила пізня капуста в бр игаді , яку очолює Василь Іванович Кабан. По 250 центнерів з ІКОЖНОГО гек­ Тl\!ра зібрали. Ще з ранньої осені розпочали турбуватись про врожай. Як тільки площі

Механізатори вивчали передо­

О

часу

не

ву технологію овочів.

вирощування

чик за:безпечив чітку роботу І\!грегату,що сприяло високій

'.як'ості, дотриманню

норм

ви­

садки на гектар.

Одн(}Часно механізований за­ гін на поля доставляв органіч­ ні добрива. На кожен гектар іх внесли по 40 тонн. Ранньої весни все це розкидали і при­

орали. Роботи викон3!Ли в оп­ тИ'Мальні строки. Відзначились трактористи Микола Циба, Пет-

о

3 енергією працювали робіт­ ниці Г. Донцова, П. Костенко, Н. Лук'яненко, М. Чиж, Н. Ма­ каренко, М. Масич та інші. Словом, капуста була вчасно висаджеНІ\!. При садінні вноси­ ли з тонною води по 1,5 цент­ нера аміачної селітри. Це дозНОВЕ

ЖИТТЯ

о

боротьби

ВИКОРИС'l'али

з шкідниками

флорофос.

ка провела два поливи. Ось ці головні заходи, які позитивно вплинули на врожай. Наступ­ ного року тРудівники пр&гнуть добитися ще вищих результа­ тів. З кожного гектара зібрати щонайменше по 300 центне­ рів капусти. П.

ОЛЕНИЧ,

агроном першого

віддіяка

радгоспу сЛітківськиА:t.

Вівторок,

19

грудни

запаси

цьому

-

Економічна

кормових

дворів

у

ефеНТИВНіСТЬ очевидна,­

скамв коре;с.nондентові РАТАУ начальник У'правління кормів, лун d пасовищ міністерства

господарства

УРСР

І. В. Мироненко. _. Ініціатора­ ми створення їх у республіці стали трудівники колгоспів і радгоспів МогилІв-Подільського району. Тут вони є майже в

кожному господарстві. Сюди за досвідом

приїздили

спеціалісти

з різних областей республіки. Створення кормових дворів вигідне господарствам. Візьме­ мо, наприклад,

колгосп «Друж­

ба». На будівництво двора тут витр~чено 40 тисяч карбован­ ЦіІІ. На ці кошти споруджено три беТОНОІВанІ траншеї для си­ лосу ємкістю 1800 ТОНН, дві для сінажу. Є також майданчи­ ки для буртування коренепло­ ~iB, ,зберІгання жому. Такий гос­ подарський пі,дхl\Ц до спра,ви дав можливість знизити собіlВартість фуражу на зо процентІв, знач­ но

підвищити

рентабельність

тваринництва.

НормавІ двори створено також у більшості колгоспів і радгоспів Тульчинського, Іллі­ нецЬІІЮГО, Теплицького, Хміль­ ницького районів. Розроблено документацію на будівництво ще 600 дворів. Ініціативу вінницьких тварин­ ників підтримали у Ровенській,

НИЇВСІ>І<ій, Львів'ській, Терно­ пільській та багатьох інших об­ ластях. Найближчим часом на­ мічено збудувати корМОВі двори у кожному КОЛоГоспі

1

радгоспі

республіки.

1972

сі­

господарствах налагоджено чіт­ кий облік кормових ресурсів, раціональне їх використання.

сільськоFO

300 ТИСЯЧ ХОЛОДИЛЬНИКІВ 3А РІК «Донбас-5~ так зветься І ний завод холодильників.

основнІ

сінажу, силосу, ко­

ренеплодів. Завдяки

За допущені не­

на завідуючого

дворів і радгос­

пах Вінницької області. На них

стренко повtдомивредакцію, що

цього

кормових

900

створено в колгоспах

механізми.

ма­

cTiнН!l'ВJ(a

ДАВИДОВ.

-

КОЖНОМ'У'

«РемонтНlИіК~ почала виходи-

ти регулярно. К.

УВАГА: ДОСВІДІ

Слідами наших виступів

виконує

це ВJiдjповiJДаЛІ>не і почесне партійне д'Орученн~. Газета

цівниIVИ полів прагнуть ва ЕО­

стор.

Н. Ге­

м!у бути доповідачем на пар­

втрачаючи

ти на овочевих плантаціях, але

2

На фото: ланка Я.

ращенка на укладанні залізо­

органі'заЦіЯХ

волило

Давно вже закінчились робо­

о

Г. РОМАНЧУК, начальннк першоУ діль­ ниці СПМК-508.

на бу дів­

~!!!! ~!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!І! ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! І

Не

успіхами.

Неподалік від основної но­ вобудо.ви вже розгорнулося 'будівництво племінного комп­ лексу для репродукційної групи. І зараз там трудиться майже половина робіТНИJ{іВ нашої дільниф. Вони ведуть монтаж колон і панелей на

нерідко виникає питання: ко­

ІНОГО змагання. АктИіВ1ст пре-

це-

цехової

Члени

благоустрою, вентиляцlї

в ро­

Хороший приклад запалює на подвиги інших. І в цілому перша :дільниця завзято бо­ реться, щоб другий рік дев'я­ тої п'ятиріч:ки завершити з якнайкращими виробничими

125-

КОМУ БУТИ

партqprанiJзації

думками.

на

ювілейного змагання піД де-

постановку

всі комуністи.

робіТНИКИ

працюють

приклад

завqдy, зі смаком оформляЄ'ГІ:>СЯ. Поетійними в газе1'і сталІН фотознJмки праlВофлан-

обмІн

завдан­

лізації другої черги тЯ'нського комплексу.

ху були прИС'Вячеш ДОТРИманню Ста'ТУТНИХ обов'язнів члена'М1Н партії. З даПОВ'іДДЮ

,механо·заготJJвельному

М.

річним

Зараз наші основному

ІНЯ

секретар

з

на

ДОПОВІДА ЧЕМ?

творчим

Ці ЧЩ>ГОВі партНіні збори

ВИСТУ'пИІІВ

зав­

ням.

виходить регулярно, широко

в

місяці при

данні З7 тисяч карбованців ми виконали обсяг БУДі­ вельно-монтажних робі1 на 64 тисячі карбов а н Ц і в. Це допомогло дострО'Ково

норми

ЗначН!у увагу .приділяють к·о­ мунЇіСТИ lНДИВі'ДуаЛЬіній робо­ ті з людьми.

комсамол~

ську органї'3ацію, Станіслав набув досвіду роботи з людьми. Передовий вироб­

ється

у

нують ClВої

наналізаційної системи. На цій роботі дуже добре заре· 'комендувала себе ланка мон­ тажниніВ Якова Геращенка.

завжди з великим інтересом.

Пар~ійна організація варного

членІв

кюлективу.

йому приовоєно

:шання

50іРіччя

це­

ховної роботи серед

Свої прагнення роБІтники піДкріплюють добрими ТРУ/ДО­ ВИМи ділами. Так, наприклад,

вїзом «50 днів ударної пра­ Ці», бригми монтажників Анатолія Петровича Стара­ ненка та ЄГора Тито.вича Єгорченкова щозмІни ВИНО­

року

о


ВОНИ

СТОРІНКА

ЯК ТОБІ СЛУЖИТЬСЯ?

РАДІ БАТЬКИ ЗА СИНА Напередодні 55-ої річниці Ве­ ликого Жовтня в сім'ю Федора JIляновича, колишнього ФРон­ товика, бухгалтера радгоспу, і Марії Іванівни Нас тич - ли­ стоноші села, надійшов лист­ подя ка в ід командування вій­ сь ков ої

частини, в якій прохо­

дІІТЬ службу ЇХ син Анатолій. Командир частини і заступ­ ник командира по політчастині пишуть батькам про наполегли­ вість , яку проявляє Анатолій в оволодінні військовою технікою, 6 бойовій і політичній nідготов­ ц.і.. Вони дякують батькам за

ге, що вони прищепили Анато­ ,-ію любов до праці, техніки. Навчаючись у середній шко­ лі, під час літніх канікул, Анат та л ій два роки працював поміч­ ником комбайнера в радгоспі. Комбайнер Петро Якович Семе­ ног характеризує Анатолія як хорошого товариша, доnитли­

Не поглядом висоти БРaJIИ,

дитин­

тересів

свого

народу,

І не питали свіжих сил,

Пливли, мов невідома пісня, По латаній накияці днів,

в різний

Зникали, як дочасні вісті,

частин.

.Служба

У променях прийдешніх днів,

Олександра цими

Палають цвітом горобини,

вою технІкою,

НЕСТЕРЕНКО.

по-

не-ЛІК:

І1ритихла,

8З-Й.

1920 •. .. . 1920-Й. Чотири гони санітарна

білополякіlВ У

ма­

ці

ста­

peHbHa-стареНЬІКа.

Як­

Тремтячи­

тучка-мчать

ми пальцями розв'язу­ вала 'вryзлик 1 !Виклада­ ла па'П1:РЦі , немов ви ­ кладала ов'Ої роки :

-

- Ось це лист 1-з Президії Верховної РаідИ СРСР, nояс­

яку

званнявіідм-інни&а

бойової і політичної підго­ ТОВІКИ став майстром своєї віЙСІ>КОВО їспеціальнос­ ті. його уапіхами lПишаються

встановлено

тав ар ИI!lI і .

Сердечне те,

ли

спасибі

вам

що ви виростили,

Радянській

ного

вихова·

Армії

захисника

рубежів

,нашої

за

дивІзії, рук

могилою

до солдатів,

Героєм

Н<liДій­

священних

,соціалї'стич,

ної Вітчизни . Ви можете пи­ шатися своїм сином». 1'<1-

-

НИЙ лист надійшов в село Рудню, в сім ' юЗіненків з військової частини, де слу­ жить син. Сафрон Семено­ вич , софія Григорівна з гор­ діс тю показують лист рідним

і

знайомим.

виростили цював став

у

Добре

радгоспі,

зразкавим

надійно трущ

Хорошого

вони .

пра­

а ,зараз

солдатом,

захищає

радянсыихx

сина

мирний

людей.

допомога.

середня

колгоспникам.

стипеЦДію,

допо­

мога виплачується в розмірі

процентів місячної сти­ пендії . Це правило поширю­

50

шова

допомога,

щоб

носельчан,

перед тим,

як одягти

Для скла­ у пе­ підготов­

у

гає.

дання

виконує

зав­

,звучали

І урочисто струнно

Вітчизня­

організація,

яка

кореспон­

На

фото:

Олександр

Зlм­

ницькнЙ.

закату\вали гестаПі'ВЦі . Двох внучок виховала ВОН<І, бабуся. З ОДНОЮ з них Галиною Держані!Вською живе нині. Галина має

слова.

-

застигла,

вицрямившись,

сім'ю. Працює на Боб­ рицькому

,засолз~і.

Недавно їй присвоєно звання «Майстер золо­ ті руки •.

.•••

гословення,

дала

дент.

СКИНУ!ВШИЗ себе тягар n\рожитих років, Надія ДеНИСl:вна ДiaMaHдl.дi. Та Діамандіді, к'Отра без батькіВського бла­

У ро ­

яка

Д. 1tАЦЕНЕЛЬСОН,

Олександр

клятва

школа,

громадський

нули У дні Великої Вітчизн,яної війни. Як

-

і

ні якості.

Зімницький. Не будемо при-

жит'1'я

дво­

передо­

прищепила їм високі мораль­

ну пісню 4: Червона рута •. Відповідальне бойове

може

мольська

тан­

зов'сlм

Я КОСЬ

вже

склалося

так життя

На:ДЇЇ ДенИСі,ВНИ, що 'Отут, біля пам'ятника односель'Ч&нам ,

. щувались

схре­

її

життєві

дороги... Тепер

1972

року

котрі

піоне­

бов'язаний по закону

на

утриманні

двох

дру­

за'ро­

своєму

що мають

утриманні

непра-

о

ки

студен­

зобов'язаний

з'я­

витися на призовне відділен­

ня в строк, вказаний військо­ вим комісаром. Призовники, що тимчасово .внїхали з Mi~­ ця

тимчасового

зобов' язані

проживання,

одразу

'прибути

в Війсьнкомат , в яному сто­ ять на оБЛіКУ. Ухилення від призову

караєтьс·я

законом.

Особи, що IПризвані до Збройних Сил СРСР, повин-

НОВЕ

житrя

о

ча­

одязі і

видачі

власник

одягу

не

опла­

чує . Призов на війсЬІНОВУ службу не позбавляє моло­ дих воїнів ряду прав, якими

Питання переносу терміну призову у ЗБРОЙНі Сили ви­

призовник

власному

лений за вказаними адреса­ ми . Вартість такої пересил­

не

бачимо, ба г ато. Але· й обов'язків теж немало . Піс­

у

взутті . Надалі після

-

навчання

Л. ЗЛОТНІКОВА.

молодим воїнам обмундиру­ вання цей одяг буде відправ­

жину інваліда першої або другої групи.

Надається можливість

ПОЛУМ'lЯні

Отак одного разу зайшла в редatНЦlЮ На­ 'ДіЯ ДениСliвна і ПOlПро­ сила передати спасибі ваім, хто вшановує ,пам'lЯТЬ героїв.

стину

вирішуються питання і по відношенню до громадян, що

ля оголошення наказу про призов на ВійСЬНову СЛУ,жбу ·

середнього

незабутні

ні приБУ,ТИ в військову

магати їм). Таким же чином

або ~ільше дітей, або

слуха­

дні .

роз­

допо­

заllРОШУЮТЬ,

ють її розповіді про ті

Та Діа,мандіді, кот­ Іра ВіlД'дала Вітчизні св'Оїх двох син~в. Мен­ шого Левка, партизана,

,заги-

мають

ду

стрілювали денікінЦі.

го зберігається посада, яку він займає, і виплачується

цездатних батьків . {якщо не­ має більше нікого, хто зо-

безпосе-

'РУ в громадянську

рішуються районними або міськими призовними .комі­ сіями. Прав майБУТНіх воїнів, як

на

від

юн'Ою вийшла заміж за бе'зріДНОГО й бідного грена Костянтина Ді­ аманщіді. Та ДіамаНідіді, кот­

Ра:ЦЯНСЬКОГО

зовником збеРігається се­ редній заробіток на основно­ му місці роботи. Якщо юна­ ка залучають .до навчання з відривом від виробництва, то за ним на весь період йо-

одержують

грудня

ми

ці. Я проспівав мою улюбле­

там денних відділень вузів.

ли СРСР особи,

19

національні

-

їм путівки в життя, і комсо­

вірші, .

переривати

Юнаки, що готуються до служби в Радянській Армії,

Вівторок,

виконували

-

синами

вими воїнами. Гордитись ни­

співали

ки без відриву від виробни­

В окремих випадках гро­ мадянам СРСР призовного віку (18-27 років) може надаватися відстрочка. Не призиваються у Збройні Си-

відповідності з вимогами за­ кону, поверненню не підля­

держави не тільки

мовою

денламували

цтва їм надається додатко­ ва відпустка на робо­ чих днів . При цьому за при­

бітку.

Гро­

одержана

підтримку

пісень,

на садибі Діаман­ Iді:ді відбуlВСЯ урочис­ тий мітинг. Тут вІд­ крито стеллу, на якій ,викарбувано імена од­

зверну­

половина

ється і на молодих спеціалі­ стів, які не приступили до

роботи за розподілом.

ма Олександрами

-

5-7

Студентам вищих і серед­ ніх учбових закладів, що одержують

представ­

І ОСЬ у ці дні-напе~одні 50-річчя У11Ворення Союзу РСР

~ання екзаменів ріод допризовної

заробітна плата. Половина її виплачується

чеченці,

тім рідною

ознаиу

батьки-фронто­

грузини,

розквіт своїх республік . По­

доручила

честю .

вики своїми

Союзу .

.військову форму.

КОНСУЛЬТАЦІІ

двотижнева

з

ники інших національностей з гордістю розповідали про

вІйсько­

з

Гордяться

українці,

,.

...

лась

Для робітників і службовЦіВ це

один

коную

Росіяни,

Вона Iврятувала жит­

перев'язувати

мою

Громадянам, які призива­ ються на військову службу,

-

присвятили

бився пульс . Загиблих поховали на садибі ДіаМаІндіді.

- Вбито .команди­ 'ра ... ЖмачеНRa ... - \По­ чула. Побігла. Над са­

написом :

пам'ять бійцям

грошова

на «відмінно., ваш наказ ви­

. іри й ж'Овтенята в ШК'О­

поранених

видається

ка тих незаБУТНіХ боїв ра­ портує: вчусь і службу несу

славно­

полум ЯНІ ДНІ

ТІ

редньо

високе

до

ранків.'

ВеЛИК0Ї

встигає

НАШІ

святу

За

МАЙБУТНЬОМУ ВОЇНУ «За час служби Зіненко Іван Сафронович заслужив

ця. В ці дні, коли відзнача­ ється ЗО-річчя історичної битви на Волзі, син учасни­

го 50-річчя утворення Сою­ зу РСР. Цьому великому

ної той став генералом,

наркома К Є. Вороши­

від

готуємось

Ч/УТНУ

лова

загинули

умілим

·«Разом з усім нашим на­ родом

ва­

pa-жаЛі'бниця гос:піта­ лю управління форму­ ваннявійськ 12-ї армії Надія Діамандіді не

7-ї стрілецької

клас­

А це рядки з одного з ос­ танніх солдатських листів :

віднесли командира у літучку: вловила ледь

му саду Надії Де'Нис1в'Ни ДiaMaHдilдi 'в Б()Ібрику з наказу

яНlі

спеціалістом,

!ки

навчання,

спортсменом.

'Чи кров, смерть. Сест-

в

Т ОДІ в присадибно-

з

ним

командирові.

Це з Києва ... Ворошилов писав теж. У 19З5 році ...

«Вічна

відмінником

тя

сі ­

водити витяги з його листІв. Скажемо коротко: не підвів Олександр батька-сталінград­

допомогло Олександру стати

Барів засвітилися не ­ видимі досі ЗQрі 1 роз­ СИlпалися іскрами, сію­

-

пам ' ятник

СИНИ фронmовиkів

ро­

лі­ м·чать .

і

:нювала .

було

Вітчизною

наполегли­

До Києва. Із Ніжина. Та ось у раЙОНі Бро­

.

А це від м'ї Жмачен.нів .. .

почесного

перед

йому БатькІвщина. І хоч Олександр далеко J\ід рідної землі, він, як і всі його бо­ йові побратими, завжди в

війни,

ленька,

свого

обов'язку

ва солдатська праця над ово­

що не бачили

«Великодимер­

словами

лодінням складною

Ті,

Така

зуміння

нормально.

Потапенка.

Олександра стіннівка під­

одержав відмінні оцінки. Ро­

ці три слова можна зу­ стріти в кожному листі

Зостались в вічній тишині .. ,

-

інших рівнятися на нього. На заліках з вогневої, полі­ тичної, спеціальної, стройо, вої підготовки наш земляк

з військових

йде

з

розділу писала, як про пе­ редового воїна, закликаючи

-

Щоб нас ні в чім не краяв докір,

раА­

час

надходять

читаємо в кожному листі .

в

Перед нами солдатські ли­ сти , які надійшли у Бровари

сиділа

-

Це про нього Потапенка -

ДіЛОМ відповідають хлоп­ ці на наказ своїх батькІв.

На схилах згорених могил.

що

із за­

газети

Москви і Києва. «Служба йде нормально»

мії.

А зерна cdяли пророчі,

передачі

радіо,

читають

журнали,

службі І навчанні- примно­ жувати славні бойові тради­ ції героїчної Радянської Ар­

Таранили вогненні ночі,

!руч.

хопленням

пильно стояти на сторожі ін­

здіймали,

Воїни з ін·

слухають

Московського

Обидва добре пам'ятають наказ баТЬНів-фРОНТОВИНіВ

А ви несли на плечах світ,

в ОНА

тересом

Вітчизни.

Над вами смерті смерч

М.

думках про неї.

цю свого народу на території

Виходили В останній бій,

І. ЗАВОЛОТНИИ, госпу ський».

з

Після одержання серед· ньої освіти шляхи Олексан­ дра Потапенка 1 Олександра Зімницького розійшлись : перший пішов працювати на завод холодильників, другий -вчитись. І в рядах наших Збройних Сил у них різні дороги : Потапенко служить за межами рідної Батьків­ щини (до речі, там , де вою­ вав його батько), а Зімни­ цький охороняє мирну пра­

Солдати

вага Аtеханізатора. Тому не ви­ падково він і відзначається на с л ужбі в Радянській АРА/ії. Після здобуття середньої освіти в 1971 році Анатолій nра­ ljював на одному із підпри ­ ємств м . Києва, звідти і пішов у Радянську Армію. Раді батьки за свого сина. секретар парткому

,друзі

-

ства . Виросли майже на од­ ній вулиці. Разом закінчили міську середню школу .NQ З. Спільне у них й те, що їх батьки ветерани минулої війни . ШоферЗМіШТОРГУ Сергій Миколайович Пота­ пенко визволяв країни Євро­ пи від фашистської чуми, а п'рацівник ЗМіШТОРГУ Дмит­ ро Григорович Зtмницький діяв десантникам ry районі СтаЛінграда.

вони

користувалися

раніше .

За ними зберігається право після демобілізаЦії продов­ жувати навчання

бо вому , закладі

в

тому уч­

і на

тому

курсі, де вони вчилися до ,призову . Юнаки .невтрача-

,

ють

право на житлову

пло­

щу, яку займають. Військо· вослужбовців не повинні БИ­ ключати · з списків на одер­ жання житлової право

площі.

поширюється

на

Це чле­

нів їх сімей. Лишки житло­ вої площі, які створюються після призову в армію чле­ на 'сім'ї, оплачується .в оди­ нарному розмірі. Час пере­ бування на військовій служ-

бі зараховується в загальний

обов'язковий стаж . о

3

стор,

Q


До уваги передплаТНИКіВ газет

\

~;Из;іо;~J;іі::~;:!

і журналів

Щоб газети і журнали ,своєчасно ІЙ lПовністю були вам

доставленІ, ПРОСИМО ПЕРЕВІРИТИ ПРАВИЛЬНІСТЬ

АДРЕС, вказаних у ваших квитаиціях. У ВИillадку вияв­

ГРОМАДЯН

щО з ку

по

16

20

включно

ПРО

ГРУДНІІ

ТЕ,

ро­

1972

ПРОВОДИТ,ЬСІІ

при­

леиня неточиості в адресІ, просимо{) до 25 rрудня зверну­ тися на 'Пошту за своїм 'мuсцем IПроживання для виправ­

йом поздоровчихтелеграм з Новим роком за пільговим

лення

тарифом (1,5 копійки за слово замість 3-х капіЙок). Зі стро­

,адреси.

~,,_,_._._a_,

"-4r_ ... -

-

-

-

" . ....

....

~.,.~:-

. _._._._._ ...

«Союздрук~.

~...........-.~

.... _ _ _ _

~

___ • .

~~~

___

ком

,

"'~""""'.:1"

вручення

приймаються

23

леграми да

те.

грудня.

Не гарантується своєчасне вру,

ПЕРЕСУВНІЙ МЕХАНІЗОВАНІЙ КОЛОНІ Н!

24

чення

ТРЕСТУ «БРОВАРИСІЛЬБУД» мулярІ, теслярі,

бетонники,

.••.••....•........•...................... ЗАПИТУЙТЕ -

радrос пише

ЦіВники йога 'і районна ,камі­ сія (ЛТЕН) :в п'ятиденний страк зобав'язаНі направити

Q листі до редакціІ М. І. Бар­ даш. Інвалід ВІтчизняної війнн ІІІ rрупи. Два місяці (іув у лікарНІ. За цей час менІ сплачено

по

Вашу 'заяву 'з усіма ;ними

чи

*

це.

няно! війнн П rрупн запитує, чи

ховують

значення державних

плати.

непраце'здаТНіСТЬ

Н~ща ж

що

го ІК-Сіліцтва аоо професiJЙlнаго

господарства, яким

нарм,

допо:мога

дарlвнює

пенсій»

в'становлених

ста

II

,має права

MOBВJla йому в установленнІ інвалідиості і, иезважаючи на йоrо прохання, не передає пнтання на розrляд обласноі

гектара землі, фантич­ но має 0,40 гектара, хоч ніхто 'з членів сІм'ї 'в 'Радгос­ lПі ше працює. Пенc.lю при­ значена як зв'язаному з сіль·

Бровари вlд­

Ви маєте

'Оскаржити

в Броварський

вулкaвlзаторвик,

І

комісії

райвідділ со­

ціального. забе,злечення. Пра-

маляр

мвйввцІ автобусІв на мехав1ЧИIй

~

s:

IV - V

§

авто-

§

т

~АеБаченнS1 19

ВІВТОРОК. Перша

9.30 -

ГРУДНЯ

~

~

§ S

СЕРЕДА,

9.35

Програма передач. Новини. Для школяріВ. «Пісні над морем Концерт. Худож· ній фільм «Клич пустелі». і і. і5 Телеиарис «Гвардійці праці.. Програма документальних фІЛЬМіВ студії «Білорусьфільм» «Призначений

9.45 •.

10.05 -

-' 11:45 -:-

:

директором.,

тя»,

«Людина

сПрофесор

15.55 -

Kpac~'

З

Програма

мого

жит­

«Будинок»

.

Перша

20

ливарники.

Одинаки .забезпечуються

гур·

1 пропискою.

Адміністрація.

w.

1/1

~

......

ііі

БРОВАРСЬКЕ

.

':

: :

АВТОТРАНСПОРТНЕ

і: ofo'~~~~~~BH~ ~fp~ і підrотовки шоферів ІІІ класу:

: в Киlвському автоучбовому ~ комб1иатl

~

з

вІдрнвом

від:

виробництва. : Зарахованим на курси ви-\: плачується стипендія у сумІ: 35 R'pб. на мі,сяць. :

За довідками

на адресу:

Металургів,

м.

звертатися:

Бровари, вул.:

22.

АдміністрацІя.

: :

• • • • 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :

слюсарі-наладчини,

Літківській фаБРИ. ці ХУДОЖНіХ!

пресувальники,

виробів ім. Т. Г.' UUевченка

токарі, машиністи холодильної

на пастійну роботу

установки,

ПОТ Р І БН І:

муляри.

Звертатися

на

адресу:

м.

Бровари,

промв~зал,

Адм1вlстрацlи.

та рахівник-касир;

За довідками звертатись на

........................................................... ...............................

адресу: с. Літки, Броварського району, К:иївської області.

,,s..

~

_._._._._._._._._._._._._._._._._.~.~.~.~~~;

ПромкомОінату Броварської райспоживспілки

:

на постійну роботу потрібні: _

і

_

ГРУДНJI

:--

швачки;

учні на майстрів та помічників майстрів по вироБНИQТВУ безаnкогоnьних і ковбасних виробів; паборанти харчовоі промисnовості; комірники;

9.30 - Програма передач. 9.35 -Но· 9.45 - Кольороае телебачення. Телевізійний кудожній фільм «Ось і літо минуло.. 10.50' Кольорове те·

«TOPfMAUU:.

БРОВАРСЬНОМУ

ШИНОРЕМОНТНОМУ

вантажники.

За довідками звертатися на адресу: м. Бровари, вул.

t __..__.-_...__ __...__.__...__ __...__.-_..._.......__...__.__..._........__..__

:.

t : : : : :

.._..__..........

робітники в ковбасний цех;

вини.

···························;~. БРОВАРСЬКИИ ЗАВОД f

: токарів, : зварників, • слюсарів. ; Одинаки забезпечуються гур· ; тажитком. : Адміністрація.

ник напоїв;

програма-ЦТ

Дирекція.

і ЗАПРОUUУ€ НА РОБОТУ:

механік у цех безалкогольних наПОIВ і ковбаснии цех: механік по наnагодженню швейних машинок; слюсарі по налагодженню обладнання в цех беаалкоголь­

22.50 -

1

інженер (технік)-будівельник

завод

пластмас.

передач.

-

слюсарі-інстру­

ментальники,

слюсарі-ремонтники,

21.00

лебачення. Програма докумеитальиих фільмів: .Росія промислова.. «Івано· во, друге иародження., «Земля ря· занська.. «Це КуЙбншев.. «Ниж·

ковальсько-пресово­

обладнання,

....................... n ...... ~JM 11І11 • •

~ ::

слюсарі-сантехніки,

робітниці в цех безалкогольних напоїв:

новини.

.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

ні

програма-ЦТ

21.30 -

РОБОТУ

~~~~~~~~~~~~~~#~

Броварському заводу пластмас

майстер по тарному виробництву:

•.

ПОСТІйНУ

тожитком

WН"НA"".zи.zиD'AVН"D'AVLII'AY'.иоАА~

добраніч. діти!». (М,). Свят· присвячений 5О·річчю утворення СРСР. (У запису по транс· ляції з Київського Палацу. культури «Україна». 2·Й відділ). Вечір·

«На

Програма «Час ковий концерт,

го

!

маАстерпо виготовленню безалкогоnьних напоїв:

20.45 -

комунального обладнання

наладчики

............................................................................................ lfМI"A

заводу

експериментального

формувальники-ливар­ ники, газорізальники, електро­ зварники, слюсарі-ремонтники,

§

Адм1иістрацlя.

WZ"Н".мі

І. КОЗІКОВ, завідуючий Броварським районним віддІлом со­ цlальноrо забезпе'lеВИJl.

рішення

~

вантажиих

матвзованlй мийцІ, мулярl-штукатурн 111-V розрядІв. Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Металурrів, 22. Іхати автобусами: Ng 41 - до станції, N2 1 - да ~ ~е::тно-мехаНічноrо заводу.

'кари стування

ським гoonодарством на 15 процеНТіВ менше міської <нор­ ми зтїдно закану IПравильно.

Фе­

слюсаРI-КУЗОВННКИ,

~

розряду, тракторист для роботи на тракторІ .Беларусь.,

0,15

комlсll.

право

~

аl!тоелектрикн,

Ваше господарства, земельного кодексу, на

для роботи ва

автомашинах; автослюсарі всІх розрядІв;

Гр,упи. закон не робить ви·

ська трудова експертна комІ­

районнаї л~карської

~ ~

І ІІІ класІв

земель­

нятків. згІдно

доте Васильовичу!

шофери 1 111 класів для роботн на автобусах (одн-

воло­

Жнтель села Рудня Ф. В. Глей повідомляє, що лІкар·

ВІдповідь: Шановний

~

Koдe~COM УРСР від 1. 1. 1971 року. Хоч ви і є і'Н1ваЛЇД()l:М Вітчизняної 'ві'йни

зарплати.

сІя (ЛТЕК) м.

пот р І Б Н І:

11

~~....?~~.,.

коваль,

~

ШОферн

зв'язку.

ПОТ Р І Б Н І:

~

иакн забезпечуються rуртожнтком);

...

Броварському

НА

НА ПОСТІПНУ РОБОТУ

ним

в

170.

БРОВАРСЬКОМУ АВТОПІДПРИЄМСТВУ 09034

іЦіє ;пенсіонер, U\ористується земельною ділюuюю в межах

наступила ,внаслідак TPY'ДOВQ­

випадках

roc-

пенсія за міськими нормами !ІІризначаЄТI:ІСЯ при умові, ffK-

тимчасава

дих

процентів пенсlі

ІІІ. ] 0,3 «Полаження про при­

спілки, то йому оолачуєтьоя

лроцентам

внра­

В1дпuвідь: Шановний Ан­ дрію Федоровичу! Згідно

допомога В розмірі половини

то

ньоrо

подарством.

ної IПла'ти і незалежна !Від безперервного. стажу. Одна,к, я~що він не є членом 'праф­

захворювання,

15

з

за зв'язок з сІльським

оплачується ,грашова ДOlПамо­

га з тимчасавої непрацездат­ ностІ сто процентів заробіт­

праЦівника,м і ,служоов'Цям

правильно

!

~'U/DZN".иr//AYН"D'AVD'AVНDrZМ"'НО'Л'"Л'НР'"А7ТН"/~~Н"Н"А""~~

*

та

~

~.,...,...,..,...,.~#"~

~~~~~~~#~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~,~~.

юрист.

Житель села Лlток А. Ф. Гавриленко, інвалІд ВІтчиз,

Рай вузол

АдмІністрацІя.

раз­

!

ПО3ДОРОВIIТИ.

~~~..,...,.~

доплачується

ВіддІл кадрів «БроварисільБУД1>.

мЄіДИЧ" на

роботи

Звертатися на адресу: :м. Бравари, вул. НИЇІвська,

М. ФОМЧЕНКОВ,

ВідповІдь: Шановний Му­ сію lовичуl Інвалідам Ве­ ликої Вітчизняної в і й н и

~аробітноІ

30 процентів иадбавки до тарнфу.

м.!сії.

непрацездатно­

правильно

дакументами

мон­

З робо тн Й на роботу робіТННКИ доставляються авто­

бусамн. За пересуввий характер

гляд обласнаї лtкарськаї 'ка­

стІ 50 процеитlв заробітної плати. Коли звернувся до ро­ біТНН'lоrо комІтету радrоспу, то мені відповіли, що так зроблеио тому, що я ие член профспІлки. Прошу поясни­ ти,

,

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

BIAnOBI,ЦAt:MO Я працюю в {(Жердівський», -

і(ФотохронlRа РАТАУ).

піс.1Я

рідних. близьких знайомих,

fiyxrалтеуа

(оклад 140 крб.), старший бухrалтер (оuад 120 крО.), бухrалтер-розрахівННК (оклад 100 крб.). Одинаки забезпечуються гуртожитком в м. Бровари, с. ЗаваричІ. ПМН-24 веде будівництва в селі Налита.

ХаркІв. Будинок державноl промисловостІ.

Фото О. Татаренка.

rоловноro

ЗАБУДЬТЕ

сваїх

електроrазозвариики,

тажники, арматурнвки, заступннк

поданих

грудня.

23

НЕ

НА ПОСТІПНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

те.1еграм,

і

І

ЗАВОДУ

Бо­

ПОТР ІБ НІ:

і

16,00 -.Ро­ ній Тагіл - Нижній Тагіл.. 11.40гунського, 22. Тел. 19-3-55. 16.45 - сІЛЬ' ,Ювілейні зобов'язання виконали до· Адміністраціll. ському господарству.. (Соцlалістичие .......... .... ..... .,..,_..-...-.. строково.. 16.40 - Програма пере· 1иженеРН-IroIlС'1'РfКТОРН, змагання на фермі). і7.15 - Для дач. 16,45 Кольорове телебачения rоловщ б1П'lUIтер, школярів. «Композитори - дітям:.. для дітей. .Виставка сБуратіно' . завrосп, 17.50 - Говорять депутати Верховної 17.30 - «Наука сьогодні.. Науково· ~ Ради СРСР. 18.00 Новини. 18.10 популярна програма. і8.ОО Новики. CJlЮсарl по ремоиту об­ Кольорове телебачення. .Люблю тр 18.10 - Концерт лауреатів міжнарод· • Jlаднання, бе, мій краю рідний.. Коицерт. 18.40 них конкурсів. 19.00 Інтербачення. • НОНТОРА М 1 • слюсарІ-сантехнІки, - Ленінський університет МІЛЬЙОНІВ сСоюз нерушимнЙ. , «Москва~оли· аЛDРОШ.J'G НА POGOTJ'": «По-ленінськи поєднувати скромність. вантажники, ця СРСР •. 21.00 Інформ:аційна про· довір'я до людей з вимогливістю до rазоелектрозварннки, го"ма «Час». 21.30 Кольорове теле· себе.. Репортаж з музею В. І. Ле· • слюсарів-сантехнІкІв, бачення. Спортивне свято. присвяче· водІй автокрану, ніна в Горках. 19.20 КІномистецтво .! rазоелектрозварннкlв, • ие 5О·річчю утворення СРСР. Переда· І(раїНИ Рад. Художній фільм «Біля робітники в mиноремонl'­ т мулярlв-пічникlв, з Па.иацу спорту Центрального озера». (1 серія). 21.ао - Інформа­ ча стадІону ім. В. І. Леяіна. По закін, ІПІЙ цех 1 цех «Ізолу •. ційна програма "Час" 21.30 - КІио­ ченні • столярІв, • новини, програма перед" •. мистецтво країни Рад. Художній .Звертатися на адресу: .! БJlяхарlв. Друга програма-УТ фіllЬМ «БІля озера.. (2 серія). 22.50 м. Бровари, прамву з о л, т ПРИЙНЯТі на роботу забезпечуються службовою квар- Міжнародний турнІр з хокея на 11.00 - ТелевІзІйні вістІ. 11.15ШРЗ, віддІл кадрів. приз газети «Известия.: збіриа ФІн· • тирою протяrом року. Пісні К. Мяскова. 16.55 Наша афl· ляндlї '- збірна Польщі. (З· й пе· ша. 17.00 Телефестиваль худ01ltиьоТ Оплата погодинна з виплатаю премії до 40 процентів .+ Адміиlстрація. ріод). По закінченні иовини. Про· самодіяльності областей республІки, вароБІтку на місяць. присвяченнй 50-річчю утворення СРСР. _._.- ·--·--....- - -__і ЗвертаТИСff на адресу: м. Бровари, вул. Димитрова, 23. Друга програма-УТ Звітує ХаркІвська обласТІ>. - 18.00 ~ .! Іхати автобусом .NQ 41 до зупинlfИ ~вул. Федорова.. Тележурнал <Скарби народу.. 18.ЗО-У СПРАВАХ ОБ'ЯВ lІ.ао Телевізійні вісті. 11.15 -Те· «Старт •. Шаховий випуск. 19.00 _ І" т Адм1вІстрацlя. ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ nефlльм сНа бистрині.. 1і .35 формаційна. програма «ВІстІ.. 19.30 ~~~ ~ • ШкільниЙ екран:>. Фізика для учнів «Крим курортний.. (Сімферополь). .~ ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3-18. 7 класу. «Будова атома.. 12.05 . і «СІльські обрії.. 16,55 _ .Наша афі- 20.00 «Література _ І СУЧ8СН сть:>. ша.. 17.00 _ «Мелодії моєї Батьків· 20.45 - «На добраиlч, дІтиі •. 21.00 НАША АДРЕСА: .. Програма "Чае». (М.). 21.30 - Спорт· У краІНСЬКОГО ІНДЕКС бl~. щнни.. І(онцерт хору лото. 2і.40 _ Вперше на телеекРанІ. 255020 сНОВА,Я жизнь,. оргаи Броварекого горкома Газета виходить телебачення і радіо. )7.ЗО.- «На го- <Художній фільм сСім днів Туйзу ·РИ. !\оммунистич~ской партии УкраинЬІ. городского и раЙОIІНОГО м. БРОВА ловних напрямках п ЯТ':РІЧКН». сГі- Тааві» 2255 _ ВечІрнІ новннн. Про. ,а' аТВ ".ТCJPO&o се)ІеД7. Совето.. депутатов трудящихся Киевской облаС7И. гант еНеРГетнки -- ЗаПОРІзька ДРЕС.. .. • •1ІІ І CJ'1ioтJ. р .ам._8п.е.р.е.д. 8ч (Запоріжжя). 18.00 - Телефільм «Зав- .г. •.__________ вул. КиІвська, 154"h:=========================================:11 жди на сторожі •. 18,30 - «Розповідь І ТЕЛЕФОНИ: редактора - 19-3-82, заступника ре-, мовлення - 19-3-18, віддІлІв промисловості, масової про металургів». (Донецьк). 19.00 НвступиніІ номер вийде у четвер" д.актора _ 19·4-47, вІдповідального секретаря. віддІлу роботи. фотокореспондента _ 19-4-67. Інформвцillна програма «Вісті». 19.30 121 грудня СІЛЬСЬКОГО господарства. кореспондента мІсцевого радІо. Програма передач. сійська мова. «Наука

. . . . . . . . . _. . . . .--.. .------------1+ ......

БРОВАРСЬНА ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦПША

+

грама

+ +

+ +

~

передач.

....

-

~~K~d

5О·річчю

WЦ~~

утворення

пркмч~d'

СРСР.

запи-

су траисляції з Київського Палацу по культури «Україна.. І-й віддІл).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'

Р eAaктot:J. в ФЕДЯИ •

........

--...........................

+ +

~_ _~_~~~~~~~~~~_ _~_ _~~~~~~WW~~_ _~~_ _~~~~_ _~~~~~~ •

Броварська

друкарви.

КІІівськоі області. вуn. Київська. 154. Тenефов _ 19-4-57. Зам. 5530-6680.

185 номер 1972 рік  

185 номер 1972 рік

Advertisement