Page 1

вСіх

ra:JeTa вн:ою;щть 17 1;0lТНІІ 1937 РиКУ

3

(:( РІЛ\. ~H JI иі:тоrlЛДЛ

країн, єднайтеся!

І!НЮ РОКУ

Ціна З коо..

Opr8H &pO.8pC ..Horo 8ІО.. НН..... Номпарт.' Унраіни, МІСЬНОЇ І ра.онної Рад народних депраТ18 НIІ.8сьноІ оlnас'П

зидента СРСР М С

Піf~ТРIIМ"fЮ

бачова на ної Ради.

програм)'

великим

нилася

їна:

вислухав

я

І

тривогою

доп()відь

Пре-

сьогоднІ

на

опір

Обраний курс на

наша кра­

деструктив·

позицію Йовича. завдання шучу

т()му

с()ю:з

вважаю

правильним

КраїнІ

Сповна

них сил. опозиції. міжна­ ціональні чвари. розгул організованих злочинів. І

за

Президентом стабілізацію ста·

Іювища в

опи­

перебудова наштовху,

ється

інтересом.

хвилюванням

сесії Верхов· Справді. у

с"ладному становищі

Ilpe~II/l,eHTa з

Гор·

підтримуючи

Сергі'

вважаю:

зараз дати рі·

NQ 1 -

відсІч

усім

чемо

жити

в

одній

сім'ї

У мирі і достатку.

тим.

І.

хто виступає за «роздріб­ лення» держави . Ми з.а суверенних

КомуНІстич­

ну па'ртію. яка, вІрю, змо­ же надати допомогу усІм НОІШМ починанням Прези­ дента. А ще ми хо­

Рад.

Михайла

оновлену

ГНИДЮК, пенсіонер.

с.

держав.

Велика

Димерка.

3 КОРІІСТЮ 1'1 nРIІСУТНIІ пройшло чергове занят­ тя депутатської школи при райвиконкомі, учас­ никами якого були цього разу голови Рад і викон­ комів оріоаНіВ народо­ владдя Броварщини, де­ путати раіірадн, голови постійних комісІй по сіль­

було пояснено, що меБЛі на суму від 500 до 1500 карбованців можна бра­

ському

ються

господарству

лищної, народних лекціями

17

листопада заводу «Рудню) висловили СВОЮ

ц. р. в колективі держплемптахо­ пройшов мітинг, учасники якого оціику діяльності Верховної Ради

настроям,

що

панують

в

іншнх

спілки.

_.-

Останнім

часом

сько-політична

публіцІ. лась

І

помІтно

економічна

ситуації

знизився рівень життя

різка

поляризація

в

рення

ідейного

('ької,

антикомунІстичної

свою

протиборства.

нашій

Розгул

кампанії.

і

загост­

антиленін­

який

супрово­

джується демонтажем пам'ятників Леніну в захід­ ному регіОНі респуБЛіКИ І фактами . глумлення над його пам'яттю. викликає Обурення комуністів. усіх трудІвників

зовІй

держплемптахозаводу

ситуацІї,

коли

для

«Рудня».

успlшн()ї

У

роботи

які

намагаються

Рішуче

засуджуючи

безплідну

l:Іе

схвалюємо

. .

кри­

парламентську

Ми

закликаємо

політичних

парла­

для

необгрунтованих

пожертвувати

пр о .ме

u

діяльність

НайвагомІших

успІхів

пошуку

ведуть

ту ,

Очолюваннй

її

республіки

шляхів

із

с А О В U х

Рожком.

Працівниками

цього

7,5

початку

вн­

на

вн­

більше

пІдрозділу

готовлено

з

мІльйона

250

На

ГоголівськІй

завдання.

Зароблені

в

попередні

дено

вечІр

як

роки,

!фове­

посвячення

робітничий клас. го

прибули

ХХ

стріч­

фабриці,

лююче,

столом.

за

І

Ніна

ли

«солодким»

теж

пра­

фабриці.

вирішили

Тка­

трудитися

.

сандр

Коцюба

ДИМИР

Балабан.

ВСі

вони

Олек­

та

-

випускники

школи.

80.'10-

недавні середньої

Після

закінчення

майже шість місяЦів оволодівали «азами» об-

ІІОВОГО

ПОПОВ,

близнята

Люба

Таран.

дівчат на

картонажниками

батьки,

хви-

додаткові

І Валентина Паламарен­ ко та Наталка Щербак,

На ньо­

невимушено,

... Серед нення

лями

у

«цнуватці,.,

наставники,

свято

ЦЮЮТЬ

Вони обра­

спеціальнІсть

ткалІ.

раної

професії.

практично

ставники. знаннями

їх

А

Цьому

навчали

на·

теореТНЧ!lИМИ

опановували

на

Андрієнко. Після. відповідей на запитання та роз'яснень присутнім дав

на

занятті,

заступник

раitвикоикому

чон,

у

заm

В.

які

голови

О.

Гре­

розгорнулася .

жите­

лів. За реалізацію худо­ би і свиней власники особистнх Підсобних гос­ подарств

мати На

зможуть

отри­

купонів. занятті йшла

560

мова

і про деЯКі Інші питання, пов'язані Із впроваджен­

ням купонної торгівлі.

Після

цього

учасниками

тупив

СИСТ~МІІ

і

поділнвся

на

із

торгівлі. У ході її люди мали змогу з'ясувати те, що Іх хвилює.' Зокрема

ду

чотнри­

перебування

стажуванні

фермеРіВ

тор

внс­

своїми

від

місячного

дискусія иавколо введен­ ия купонної системи в

перед

занять

враженнями

8

в

одного

ФРН

ДJlрек­

держплемзптахозаво­

«Рудня»

В. В. ФРQЛОВ.

С.

ВОРОПАй,

студент

КДУ.

під­

виходу

сили

до із

суспільно­

співроБІтництва

економІчної

кризи

нашої

країни. ви­

кризи.

n

під

коштн

р

колектив

у

викори­

стовує для поліпшення соціально-побутових умов. Так, в цьому році буде рекоиструйовано мед­ пункт і оснащено його новітнім медичним облад­

нанням. Передбачається, що 125 сімей заводчан відсвяткують

ПОЛКУ

Батьки

І

чимало трудівників підприємства. А пройшло

внго­

ТиСЯЧ карбованців

'. РОБІТНИЧОГО коткацькій

року

товлено товарів народ­ иого спожнвання на 27,S мільйона карбованців, що

ВІктором

Антоновичем робничого

го

до від всю

висту­

юридичних

наук С. В. Бичкова та коису льтант відділуЦК Компартії Укрцїни по зв'язках із Paдa~ .. В. д.

РезолюцІя схвалена на мітингу трудівникІв держплемптахозаводу .PYДH8>~.

погонинх, метрів столової клейонки, що значно БІль­ ше запланованого. А всьо­

сом добився цех полівl­ иілхлоридного пластика­

спрямувати

конструктивні

рухІв

вrД3НА ЧИЛИСЬ ПЛАСТИКАТНИКИ у працІ в колективІ заво­ ду пластмас останиім ча­

закликів

ними

с1'осу-

сільських

політичного хаосу.

І службовці держплемптахозаводу

3

захис­

доктор

і

Тільки здоровий глузд. коннретна копІтка праця. створення людям реальних соціальних гарантіЙ

демократії у своїх корисли­

Вісті

балаканину

перед

пили

Нововведення

ЦК Компартії УкраїНИ т. Гуренка і бездіяльність Центрального Комітету КомпаРТії республІки.

миром.

Ми. робітники

кампа­

парламенту України. а вимагаємо готовності знайти спільну мову 1

зможуть консолідувати народи

громадянським

OJ

нескінченну

тати f.aеї плюралізму і

готові

і <;<новояв­

антиленінську

і

Заради них вони

зі­

анархії

адійснити

менту І органІв Радянської влади на місцях по­ ТРібна стаБІлізація громадсько-політичної обста­ НОВКИ. знаходяться сили, якІ намагаються викорис­ вих Цілях.

спробами

прірву

теми

процентів.

Ми засуджуємо діяльність депутатської Народ­ ної ради. спрямовану на дестабілізацІЮ внутріш­ нього становища України. на схиляння людей до актів громадянської непокори. до БОЙКОТів і страй­ ків. що веде до економі чного розвалу республіки. Нам незрозуміла мовчанка першого секретаря

рес­

поз~а-чи­

СНЛ

в

сільських Рад депутатів. З на актуальні

бованців і більше оплачу­ ються купонами на 20

вищення життєвого рівня народу України.

громад­

трудящих.

громадських

суспільство

вандаЛі;JМУ

розпалювання ворожнеЧі між народом Ук­ ми вимагаємо від Верховної Ради УРСР:

розпуску депутатів

Я"

ускладнилась

актами

І. Леніну.

наше

припинити

Ми

дер_пnемптахозоводу

н

uбуреНі

на сесії Верховної Ради; - негайно tlРИЙНЯТИ ;~аконодавчі акти по ту паМ'ЯТі Леніна, ідеалів соціалізму.

трудівників

у.ц

пам'ятників В.

НіЮ і раїни.

р Е'З О.Л Ю'Ц І Я. "Р

села.

лені демократи». функціонери Української респУб­ ліканської партії. СНУМу. РУХу. Демократичної

колективах

РадІ УРСР.

Мітингу

стосовно

безааконня.

Броварщини, ми вирішили опублікувати прийняту резолюцію, яку учасники мітингу надіслали Вер­ ховній

жителі

штовхнути

УРСР. Оскільки думки руднян багато в чому сПів· звучні

«}Jy ДШІ».

се-

ти в кредит. Чеки ощад­ банку на суму 1500 кар­

в цьому

Нещодавно Б. М. Єльцнн зДійснив Офіційну по­

Іздку на Україну для підписання Договору про СОЦІально-економічне, політнчне співробітництво між нашою республікою і РРФСР. На фото: Б. М. ЄЛЬЦИН. (ТАРС УКРІНФОРМ).

uє.мсmв у

колективі

трудиться

багато вІдмінних майстрів своєї справи сорту­ вальниця Поліна Дмит­ рівна Дудка, машиніст Володимир

досвід

Краснодонський варіант

Дмитрович

Мележик,

коландруваль­

Поєднати

ник Анатолій Олександро­ ви_ч

Uчередько,

Сергій

слюсар

Григоровнч

Дани­

левськнй і ін.

ро­

М.

ці новосілля.

АНДРІЯЧУК.

І

постійно створеній

діЮЧій школі, на підприємст­

Ві.

ЛекЦІї молодим рОбіТ­ никам читали головний інженер Л. А. Перерва, головний технолог Н. В. Яковенко. інженер з

техніки безпеки горулько лісти

та

інШі

І.

За­

спеціа­

піДприємства.

~ічаСflИЦі пов'язали

червоними

а J/3ПИСОМ

фабрики

хлопців

спілкового номітету фаб­ РИlШ О. В. Ковальчук і вручила

та

і

дів­

стрічками

(. Робітник-90».

їм

нулася

Н.

І.

З

напутнІ­

до них

звер­

наставниця

ткаля

Прима.

батьнів- , на

посвідчення

подарунки.

ми словами

ходько.

художньої

са~lОдіЯ.1JьнОСТі чат ·

І.

Тепло привітала молодь зі святом голова проф­

Н.

а від А.

ІменІ При­

Вона теж працює

фабрицІ. Закінчилося

свято

КОН­

цертом.

А.

ГАВРИЛЕНКО.

владу

місце­

вої Ради запропонували депутати Краснодона. Во­ ни ЛіНІІІдували посаду го­ лови міськвиконкому і ввели

ка

ПРИБУЛО

законодавчу

виконавчу

-

нову

голови

заступни­

мІськради

по

втрутитися в робо'!'у ви­ конкому. бо той піДзвіт­ ний тільни сесії Ради. А оскільки вона збирається не часто, то й вирішення животрепетних

нерідко через

що

виконавчІй роботІ. Зміна, як бачимо, не така вже велина, але істотна. Вона

ство.

дала

можна

змогу

. ефеНТИВНіСТЬ-

підвищити роботи Ра­

ДИ, . а народним обранцям дала більші можливості брати особисту участь у розв' язанні В;іЖЛИВИХ проблем. Все це працює те­ пер на їх авторитет,­ додає голова міськради

А.

Г.

Пашенцев.

-

чо­

го не можна бу ло досяг­ ти при колишній струк­ турІ. За Ідеєю місцева Рада в особ! окружних представників повинна бут~ 'єдиним господарем у мІстІ. Насправді ж це не -;ак. Депутат не може

питань

відкладається,

терпить

Нt'малою

міське

Тепер

усе

простіше ВНОСIIТИ

мірою

господар­

знаЧIJО

корективи оператив­

но.

До того ж ПОЄДН;іННЯ функцій усуває розбіж­ ності

в

думках,

підвищує

відповідальність праЦІв­ ників виконкому. Адже вони теж стають ними виборному

пJдзвіт­

qpraHo-

вІ, а не просто найня­ тими на роботу. Т ч й ав­ торитет їх від цьрго не падає. ДІяльність зали­ шається тІєю ж. що й раНіше. тільки тещ~р уже менш адміністративною І більш громадською.

(Кор.

УКРІНФОРМУ).


2

стор . • 28 листопада

~-.

Сьогодні,

редоднІ

напе­

впровадження

в країнІ ринкових від­ носнн, що більше всьо­ турбує нк ке­ го вас рівника? Як працю­ ється

тепер

вашому

колектнву? -- Я розумію, ме

життя

що

са­

нас

пе­

рейти на якийсь енономічний шлях.

новий Адмі­

ністративно-командна

сис­

тема

вже

вог­

нище

під

гасне,

час

рино/\.

А

це

ціатива

ян

дощу,

виходить

а

іні­

діловитість,

творча

фантаЗіЯ

мічна

незалежність,

нахідливість нареШТі

на

вільний

значить:

і

і

еноно­

і

ви­

енергія,

вміння

йти

на

РНЗИН.

Наше підприємство, після того ян воно вий­ шло З виробничого об'­ єднання «Київномунмаш» і стало самостійним, пра­ цює більш-менш стабіль­ но. Тан, ми успішно ви­ КОНУЄМО

трудящих

державне

ще БІльше зни­

Передбачається введення

ня рентабельності. значить, що весь тон,

нову

продунцію,

користується

попитом

яна

великим

(а це

немало·

важний важіль при рин­ кових відносинах); у два рази

у

порівнянні

нулим

роном

випуск

з

ми­

збільшили

товарів

нарОДIjОГО

вжитку.

І в той же 'Іас нас ля­ кає як пасивне, реджене

ких

і

так і упе­

ставлення

підприємст!!

УнраїНИ

договорів

заводу

до

постачання

і

НОМП­

леюуючих на 1991 рі1\. Основний наш поста­ чальник

декоративного

-

пластина

ВО

Митищенське

«Мосбудпластмас»

за

свою

гає...

продунцію

валюту

3

вима­

першої

договору

тисячі

житлово

не

знаємо,

листи

і

го

розвитку,

на

що.

дОНИні

на­

вчасних,

а

ральних,

а

тан

танож

по

нових

вІдносин.

Маю на увазі запізнення із застосуванням життєво важливих занонів та не­ ДОС нон алі сть уже прийня­

Ви, мабуть, у першу чергу маєте иа увазі оподаткування приросту . фоиду зар-

-

плати?

Дійсно,

-

всім

сьогоднl

доводиться

HdM

знижуватиметься

життєвий Знаю, на

наш

рівень. вашому під­

побуту

-

полегшення

працюючих.

Економіна респуБЛі­

обігу,

необгрунтова­

но зростають ціни на більшість видів продун­ ції та послуг населенню.

А

середня

заробітна

нашого

у

з

90-му

держбюджет при досягноштів,

пла­

промислово-

виробничого персоналу становить 242 карбован­ ці. Я вважаю, що це не­ висона заробітна плата. Ось

тому

адміністраЦія

ціально-побутові

порІвнянні

ми

допо-

вирішувати

своїм

со­

пробле­

працІвнинам.

Так, жодна сім'я ви­ РОБНИЧНИНіВ не мешкає на

приватних

нвартирах.

що ЙШЛИ на оплату пра-

Усім,

хто стоїть

на чер­

цІ,

зі

одержання

житла,

проценти,

то з 91-го рону буде нова «арифметина». Тепер

пода тон збільшиться май-

же удвічі. - Виходить, З новогО року заморожується приріст коштів, нк! йтимуть на оплату праці? - Інакше це й не розціниш. Тану ПОлітику

можна було янби і цІни лися.

дрібнІ ся

у

б прийняти, заморожува-

дійсності

ж

роз-

ціни передбачаєть-

підвищити на

про­

50

про-

ми за­ безпечили виробничників нартоплею, болгарсьним перцем, баклажанами, частково яблуками І цук­ ром. Шдшефний радгосп «Заплавний» перІодично завозить нам м'ясо.

ва

ми виділили гуртожитну.

тІвок ного

80

в

здравниці

Азовському Діти наших у

пу­

(а для дІтей шнlлЬ­ віку безкоштовно)

роздаємо

цьому

на

узбережжІ, працІвників

роцІ

відпочива­

ли в піонерсьних таборах Севастополя та Занар. паття

за

рахунон

підпри­

ємства.

-

Чула, ЩО від­ пустки у BC~ ваших заводчан

тепер

одна­

ковІ.

Так, тривалість Ух у всІх працІвників не менше 24 днів, І ножен з

кімнати в них одержує. грошову А завдяки допомогу на оздоровлен­ пайовій участі у буДІв­ ня від 100 до 300 J(apництві житлових будин- бованців в залежності ків підприємство майже від .стажу роботи.

святкують

новосілля

в

зицією

до

колективу

за­

лових

товарів

сім'ям

виділяємо

Значить,

по

захисту.

життєвий

рівень..

чи

а

він

що ко­

-

чи

то

тим

то

обласно!

БІльше,

керlвнин,

ко­

повинен

працювати в

інте­

з

цього,

при

зустрічі

Тан, жителі вулиці Андрєєва звернулися до мене з проханням доби­ тися асфальтування ву­ лиці, якого не було в плані благоустрою мІста на 1990 рlн.

центну

позину,

молодим

вала

6

безпро­

вала

зарплату

гасимо

годин, а

годинний

за

одержу­ восьми­

робочий

день.

На

запитання, профком

людеи

в

як

за­

інтереси

установах

і

ор­

ганізаціях Шевченнового, було чимало подібних відповідей: «Профком ні­ чого не вирішує без згоди адміністрації» або « Намагається, але безуспішно».

лише

на

головному

матеріальному

дена

Леніна

снладі

ор­

ПівдеННО-dа­

хІдної

залізниЦі робітни­ ни відповіли, що їхній профком в основу своєї діяльностІ ставить турбо­ ту про .1ЮДИНУ. Багато з-алежить від профСПіЛНО­ вого лІдера. 3алізнични­ ни торін обрали головою

профкому

Тетян'у

Янівну

Кабан. 10 рокІв вона бу­ ла головою побутової но­ мІсl} профному. Ії знали як

ділову,

принципову,

душевну людину. Ці янос­ ті якнайнраще прояви­ лися,'

коли

профном. При її створенІ

вона

очолила

активній

участі

хорОШі

умови

для високопродунтивної праці робітників складу оргаНізовано пlдвезен­

-

ня

людей

на

роботу

навколишніх

ваджена

з

сіл,

запро­

наунова

органі­

зація праці, всі об'єкти телефОНізоваНі, раДіОфі­ новані. Переважна біль­ шість

тру домістких

цесів

механізована,

довані

тан,

гів.

приміщення

щоб

У

не

комор

було

кожному

про­

добу­ прот я­

цеху

об­

.N2 184 (8093)

закону

чекаючи

хищає

І

Ж И Т Т Я~

туаціЙ. но,

Проблем,

вистачає.

але

звичай­ вони

ви­

рішуються У робочому по­ рядну. Так було і з на­ данням жіннам раз на мі­ сяць

одного

вихідного

додаткового

дня.

Профком,

iHTepeCJf

захищаючи нок, довів

жі­ адмІністрації доцільність такої· пільги. Додалося роботи в го­ лови профкому в питан­ нях задоволення потреб робітників, снажімо, в будівельних матеріалах. Так, у цьому році було розглянуто 150 заяв ро­ БІтників на одержання це­ менту. 143 з них уже за­ доволено,

своєї

решта

чекають

черги.

Голова профкому живе турботами людей, інте­ реси яких захищає. А проблем у них вистачає. Це в першу чергу будів­ ництво

дитсадка,

віДкрит­

тя майстерні по ремонту взуття, пральні, нестача будівельних матерІалів, відсутність

землІ

для

за­

бу довників. Здається, проблеми на­ стільни складні, що ви­ рІшити їх прОфкому не під силу. Та Тетяна Янів­ на

не

сидить,

снлавши

руки. Вона планує уклас­ ти відповідні угоди з пі,:­ приємствами

селр.,

рад­

госпом, сільською' Радою, радгоспробкоопом по бу­ дівництву об'єктів соці­ ально-культурного

чення

для

призна­

жител~

села.

ладнані побутові нІмнати, які обігріваються взимну,

Так, закон пр,Q проф­ спілки потРібен. Але та­ на організація, в якій

побудовані три 24-нвар­ тирні бу диннн. За цей же

ди,

не

час сбладнано ідальню та буфет, недавно побудува­ ли теплицю, обладнали ле­ нінсьну німнату, кінозал.

цій

згори,

Андрєєва і до кІнця року

Ведеться'

тереси

по

спортивного

Завдяки лови

О.

ДОПОМОЗі

го­

мlсьнвиконкому

М.

Іщенна,

це питан­

ня на сьогодні з порядну

денного знято. Колектив ШБУ-50 якІсно зробив тверде

понриття

вулиці

можливості

проведе

асфальтування Жовтневої. А

зараз

-

чо

на

газове

нотельнl

в па­

будівництво що

профному

у ро­ адміні­

і

працюють

страціі,

ян

правило,

не

вининає

нонфлінтних

си-

ініціативні

ченають

а

інструкціям,

грає.

Тому

є

лю­

інструк­

йдуть

стріч

назу­

-

ви­

впевненість,

що він зуміє відстояти ін­ вах

номпленсу.

), араитерно, боті

допомагаю

переведенні

ливо

вулиці

робітників

риннових

в

умо'

вІдносин.

П. КУДІН, громадсьний кореспон: дент.

виробни­

торговельного

трино­

арміях сьогодні

тажного об'єднання по вулиці РаЗіна, а танож у виготовленнІ технічної документаціУ і в прове­ деннІ водопроводу пен сі­

OH~paM

вулицІ

якого вони 25 років.

ЛенІна,

добиваються

.Хвилюють

мене

і

пи­

тання екології міста, по­ ліпшення продовольчого

І

промтоварного

чення

наших

збільшення товарІв

забезпе­ жителІв,

виробництва

народного

спожи­ вання підприємствами Броварів, дальшого роз­ виткv· унраїнської мови і НУЛЬТУРИ,

охорони

рично!

спадщини

чан

інші.

та

СподіваЮСІ!/

істо­

бровар­

що в

на­

ступному PO~i мені по­ щастить... ліквідувати набридлІ і такі вже звич­ ні калюжі біля середньо!

школи М 3 та на пере­ хреСТі вулиць Леніна і Пушніна, добитися твер­ дого Рози

покриття на вулицІ Люнсембург.

Як

член

місії

по

постійної

ко­

ЖИТДОВО-КQМу­

щороку одержує по 2- 3 Є у нас в цьому пла­ нальному господарству і квартири. На Ці ціЛі ни­ НИЇВСЬКОї ні іще деяні ~ задуми. благоустрою нішнього рону з власних 1995 року пла­ обласної Ради народних коштів ми направили по­ Так, до у квар­ депутатІв беру участь ки що 25 тисяч нарбован- нуємо забезпечити всІх працівників вирішенні деяких важли­ ців, а 50 тисяч карбован­ тирами які взяті вих питань. ців виділив нам галузевий пІдприємства, до - Успіхів вам, державний номітет. Спо­ на квартирний облік Думаємо та­ АиатоJJiю Григорови­ діваємось, що до нового 1990 року. чу, і нк директору, і року три наші сім'ї від­ нож звернутися з пропо­

номпенсацій

заходІв

вважаю,

депутат

із своїми виборцями я цікавлюсь їх проблемами і в силу своїх можли­ востей намагаюсь їх. ви­ рLшити.

кожна 14з-квартирному будинку воду з тим, щоб жінна, яка має дітей ві­ по вулиці Лагунової. Для придбання пра мис­ ком до 14 років. працю­

і

Я

чи

на свою продукціЮ)

працюючих.

мате­

ресах людини. проймати­ ся турботами своїх ви­ борцІв і служити їм вІ­ рою та правдою. Виходя­

центів і лише на 15 процентів збільшити доходи населення за рахунок

'соціальному

жен

Ради,

тридцятипроцентних

при­

будівельних

міської,

СіМ ям

для

ня його у

три

продукти

деякі

у

ровичу, ви - ' депутат міськоІ та обласної Рад народних депута­ тів. Що вас сьоroднl турбує нк обранця на­ роду? Якою конкрет­ ною роботою займає­ тесь?

пра­

вого

гато

магають

понад

завод

Не

на

ріалів д-ля спорудження і ремонту житлових бу­ динків інвартир, безнош­ товно виділяти транспорт на ці цілі. Думаю, слід пІдвищувати заробіТНУ плату працюючим за без­ доганну виробничу дї­ яльність і антивну участь в громадсько-політичній роботІ. - Анатолію Григо­

достав­

ки та країни «хвора». Погіршився стан грошо­

ПРИЄМСТві робиться ба­

ку ми очі.куємо збільшен-

приросту

на

що

допомагати

дбанні

ро­

побут

те,

продуктами

зиму,

втричі.

Дбаємо і про вІдпочи­ нок працlвнинів і їх сІ­ мей. У їх розпорядженні 5 будиночнlв на баЗі від­ починну «Приморсьне» на Чорному морі, якІ ви­ діляються безкоштовно

Тан. Наступного ро_та проф ном заводу

ненні

ляємо

і

ськими

за

1989

пІдприєм­ забезпечу­

вати працівнинJв заводу всіма сіЛЬСЬНОl'осподар-

порів­

мислові товари, Так, в цьому році (вимlнявши

тех­

вирішувати чимало питаиь типу «що їсти 1 в що одягтися?». З усього видно, і далІ

та

тих.

Янщо

і

1988

в

зменшилось

Поліпшує

ян

догляду

як там буде завтра? Чи стануть панацеєю від усІх бід ,ринкові відносини? Своїми думками сьогоднl дІлиться з читачами директор одиого з найстаріших промислових пІд­ приємств міста заводу комуиального обладнан­ ня, депутат обласної 'ха міської Рад иародинх де­ путатів Анатолій Григорович ЛЕМПІЦЬКНR~

цент­ оргаНіВ

НИllї!lIнім.

ками

по

дітьми

нЯflні з

в

Економічна криза, в полои нкої потрапила наша

просто

місцевих

податон у сплачували

хворими

що

лікарняних

держава, а значить всі ми, хвиmoє кожного з иас. Але особливо керівників промислових пІдприємств:

не­

регулюванню

-

році

СЛУЖИТИ ВІРОЮ І ПРАВДОЮ

відомчих,

енономі чних

за­

що

повинно

жити і

зали­

ян і

дало

ство

ли

ось

1

ми

іноді

дій

Це

НАШІ ІНТЕРВ'Ю

зовсім

заЛОЖlIинами

невмілих

та

котрі

Підраховано,

бюлетенів

ніни.

наші

Хотів би сназати шаємося

1990

соціально­

науки

тих,

воду?

харчування,

реагують.

про

Що

-

го

запросив

телеграми

для

цівників

технічне переоснащеlJНЯ свого підприємства. Інші

не

А

і в яні й кільності форму­ вати фонди матеріально­ зархочення,

тисячі

мають дітей шкільного віку, 1 вересня оголоше­ но вихідним днем.

номунального

значить

иварти­

2

розмірі

заводі.

господарства, ми і до­ нині не знаємо, яний гра­ ничний розмір рентабель­ ності нам буде встановле­ ний. Тому не МОжемо по­ рахувати, снільни прибут­ нів У нас буде вилучено, а

иооператнвні

одер­

робочий день з оплатою за повний. Причому всім жіНl{ам, яні працюють на

Маючи зараз нерівну надбудову ВО промис­ ловості «Унркомунмаш» і Держномітет УРСР з

нарбоващ.u.в.~ на

підприємства

в

жети.

тегорії. А КИЇВСЬНИЙ ,>~B­ тогенний завод при YH~a­ даННі

понад

зараховується

хто

карбованців). Не забули ми про жінок. Ім встановили скорочений семигодинний

рівних долях У союзний і респуБЛінансьний бюд­

РРФСР

матеріалів

ри

Вважаю,

ноопераТНВНIІХ

тим,

дея­

унладання

на

жав

рів­

А це прибу­

одержаний

лення УРСР і за 9 міся­ ців маємо 666 тисяч нар­

МО

танож

граничного

замов­

бованців прибутну при плані 638 тисяч. Освоює­

кредити

залишнІв

ЗИТЬСЯ.

нього,

змушує

арену

СН О В Е

р.

1990

як

депутату!

СпасиБІ тер.в'ю.

-

за

ін­

Б~с1ду записала С • .пОТУРНАК.

~. . . . . .~. . . . . ._~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .r' .

Фінляндія велина.

ся

31

І\раїна невелика, і армія у неї не-

Щорону

на

війсьнову

тисяча чолові!\.

службу

Є ще Й

24

призиваєть­

тисячі найманих

солдатів.

Солдати у Фінляндії служать менше рону. Але це обов'язок усіх чоловінів. Звичайно, якийсь про­ цент бракують лінарі. Є можливість альтернативної служби: без зброї. Але тоді служба розтягуеться до 16 мІсяців. Армія у ФінляндП деполітизована. Це не озна­ чає, однак, що війСЬНОВі не впливають на життя нраїни. Ті, хто служить в армії, мають право голо­ су, право на свою думку. Військовослужбовці мо­ жуть обиратися членами місьних І номунальних рад .у тих місцях,. де розташоваНі Ухні війсьнові

частини, але вони не повиннІ належати нІ до якої франції' в цих органах самоврядування. Основне завдання армії

І

-

стояти на варті кордонІв країни.

цьому сприяє принцип «поза політиною». У червнІ цього року у ФІнляндії було призначе­

но

нового

міНістра

оборони.

Цей

важливий

урядо­

вий пост довірено депутатовІ парламенту, енономі­ стові за освітою... ЕлІзабет Рен матерІ чотирьох дорослих дітей. У' світовій прантиці це другий ви­ падок, коли війсьнове відомство очолює щlнка. .

МІністр і

головнономандуючий

розмовляють

із солдатом пІсля иавчального «бою». У цІй ситу­ ації хочеться вірити, що жІнка міністр оборони -додатнова гарантІя миру для країни.

(ФотохрОНІка ТАРС

-

УКРІНФОРМ).


сП О В Е

8 28

Ж И ТТ Я»

листопада

р.

1990

відповідальності

зробили.

Не

не в роамірl мІСячного оиладу, як це повинно бу­

ветлікар

приніс

рlальної

ти,

а

лише

на

його

тре­

тину.

Нрім

иерував

автомашиною

у

нетверезому стані. Пору­ шення не пройшло для нього безслідно. Диреитор радгоспу В. Д. Прохорен­ ио видає наиаз, згідно з яиим порушнии тру ДOBQ.Ї дисципліни Нримець був

двіЧІ

поиараниЙ.

оголошено ведено

ну ці .

на

і

пере­

рався і

сам

порушив

два

ПОf(арання

той

же

не

За­

Осиільии

в

ріло

сіно

-

ви­

те,

що

В.

ко

не

дотримується

не

рушень

анає.

Чи от ще один не менш

трудового

Це

заионо­

говорить

Д.

зірвався

про

Прохорен­

ченку А хто

ви-

мог

го у журналі, був на роботі. хоренко

зго­

В.

видає

за

ньо­

ніби

він

Д.

дає.

тить'l

1 ви-

ким

гато

Д.

Хильио

же

із

заплющеними

рожІ»

очи­

Це

зв'язиу з цим про притяг­ нення до дисциплінарної відповІдальності назва­

осиільии

ном М. І. Бєліuським, бригадиром П. І. Нарпен­

иампанії І . він це без вагань вчинив . Одне пога­ но забув, перш ніж

{шх

видавати

пу

і

ЯКИХ

у

Т.

він

Гордіною,

вважає

:заподіяній

були

С.

винними

шкоді.

притягнуті

Вони

до

вище

Пі,1lьчун

мате-

спеЦіалістів.

порушив закон. Бо до того, як наиаз, Панченио І

мали

пояснити,

чому

згоду

ЩО

одержати

профиому.

Сиажімо,

зможе

на

і

догану.

нього

дрІбниці,

збитии

вІн

не

СТОСУЄТЬСЯ

як

завжди,

самодІяльності.

Інженера-

радгос­

«Жердівсьиий»,

тут,

Оирlм ВОЛЬОВI1Х наиазlв

так

не­

відшиодував.

т . ДЯЧОИ видає чималень· ио й лІберальних наиазlв .

СlJочатиу пони

наиаз,

від

лише

ДJlЯ

тонни

Однак Чому? видати

з А

одержав

-

значне

для

у

госпо­

на

з

ТОМlлен-

Г.

громадян

міста та

Для

додати

сторін

цього,

неодноразово

приходила

до

мене

відтоді,

нашого

вами,

тобто

життя,

газета

у

БІльш

РОЗКРИТТі

глибоко

повинна

висвітлювати

стати І

також

ЯК

мінімум,

трьох

кількості

за­

передплативши

видання,

я

повиuен

увійти

представники

органів-спонсорів.

сенсусу обличчя

Д ОРЕЧІ,

Тобто

тання

про

від

редакції, Рад

та

а

міськ­

редакції

могло

зменшення

редколегії та б

там

для

бути

керів­

вирІшення

періОДИЧНОСТі

удосконалення

їх

творчої

випуску

пи­

газе­

«кухні»,

заоща­

міськрайонка,

питання.

вище

ОСОбисто

я

вона

в

цьому

власної

волі,

селі

а,

сказати,

з примусу.

рідного

села

нині

не

Безвихідна

з

можна

иету

Бо ії не

щасливими

вони

гати,

що все

КОРСУН

уважною вачІв,

зарекомендувала І

чуйною

ІІОЖНОМУ

до

ретельно

нить. 1111 необхІдно ІншІ лІки.

себе

вІдвІду­

пояс­

вживати

чи

На

фото:

8. фОТО

КОРСУ". л.

Козака.

тІ

другій половині ніхто не живе (там нема ні вікон, ні дверей) і через те хо­ лод так і віє звІдти. 6ри-

Чо­

на

те,

А. І. Бойправ прожене його.

приховувала,

що син у неї «одірви-го­ лова», з тюрми майже не

так

виходить.

Анастасія ІваНівна роз­

проВіЗОром 8 місь­ Nt 249, Валентина

посилаючись

син одно

Жінка не

цІ.

Працюючи кіА аптецІ

хоча

ловlк (вона з ним не роз­ писана) не хоче допома­

і не стали на новому міс­

повІдала, що рокІв шість тому горіла хата, і тепер будинок терміново потре­ бує ремонту: протіиає дах, перегородку треба замурувати, оскільии в

привозять,

й оБІцяли У. сільраді.

іс­

нує його затопило Ни­ ївське водосховище. Лю­ дей, звісно, переселили, в тому числі і Н. І. Бой­ прав, збудували ДЛЯ них оселі. Але по-справжньо­ му

не

.

Оце

знову

посадили.

нього

допомоги

недавно Тож не

від

доче-

иаєшся. Словом, біда та й годІ матерІ, -- .UЦoдo птахорадгос­ пу,

--

говорить

голова

виконкому Семиполківсь­ кої сільської Ради на· родних депутатів В. Г. Иоркін, ТО дійсно, ди­ ректор

В.

Д.

господарства

Нудренко Ій вlДмо-

довго.

в

рити)

керівниии

зроблять

відповІдні

у

цю

про­

з

виявлени­

проиуратурою

про

ві­

пуБЛікаЦіЮ.

зв'язку

ми

це

висновии,

читавши

пору­

законодавства

працю

ректорів

на

адресу

внесені

ди­

подання.

На їх основі всі ці на­ кази мають бути перегля­ нуті і приведені у відпо­ відність

із

законом.

М. ЯНИЦЬКИИ, поміЧНИИ

прокурора

ра­

йону.

міської

Ради.

Чому?

ного

дня

не

100

варТОСТі

зданої

в

радгоспі. З свого боиу ми все зробили, що було в наших силах. Виписали шифер, цеглу . А вона иа­ же, що в неї нема гро­ шей. А де ж ми Іх візь­ мемо? Хата власна, то нехай господар і піклу­ є.ться про неї.

Отака

ситуація.

Невже

безвиХідна? Не думаю. Світ же не без добрих людей. До того ж у А. І. Бойправ є родичі, які могли б допомогти їй У важку годину. А мо­ же раЙОЮі/іЙ фонд соці­ альної дрпомl)ги підсо­

бить? HeB)J(e T~K ніхто й не допоможе ~iHцl?

І. БАБЕНКО.

сIfожив­

процентів

що

продук­

з

за

молоко

грІшми

повинні

розмірковую-

Ці

картини

часто

мож­

яснимо, що місце 4іі цих

у

по

сІльгосп­

якості

С.

А.

Булно­

погодився з моїм

міриуванням,

але

що

тим

у

за­

районі не

дають

сказав,

часом за

мо­

вихідНІ

по­

Навіть

Зараз

ла за здане в жовтнІ

27

мо­

нупонlв.

Дивина n.росто та й го­ дІ. Ніби обидва райони знаходяться на Ииївщи­ ні, а така велика ця, Тут видають, Броварах ні.

В ,Агропромбанну

різни­ а в

мені

поясни,тrи, що «раніше не вистачало купонів навіть

на зарплату. Тепер вони є.. Так що слово тепер за відповідними праЦІв­ нинами

і

господарств.

І. МИКОЛАЄНКО.

свят.

у

і

но­

чергу

прикупити

іграшок

діти

до

А це зна­

першу

обхідио вих

батьки,

rотуватися

на

не­

яскра­ ялинку,

карнавальний костюм, ио-

\ ворічиі ж

\подарунки

іrрашки.

жаль,

теж

От

суті

і

І

все

за

і

ті

це,

на

купони.

виходить,

мн

понуємо

локо

кар­

110

трібеи один купон.

литься

одержа­

мо­

купон­

вартістю

іх

що

при

бованця, адже і за иеї по­

їхав я до своїх батьнів у Володарсьиий район. Зайшла ввечері мова і за купони. Мама й хва­ мені,

не кож­

батько

люкам улюБЛЕИУ іграшку.

нупони.

мину лі

що

чи

'ній системL, придбати ма­

чить,

це

нєрцують

тепер,

ворічних

купках

в

жуть

поста­

держінспектора

SiH

мати

ствер­

повинні,

дитя-

відділ іграшрайспо­

А

малюки тому,

на

на

про

з

-

універмагу

можна

що

і

ки.

почали

спираючись

локо

працювала

JjЇJ{ВИЩИ­

розмірІ

спраВДі

Бо вона жод­

'

проаон,ує

живспілки.

продукції

вив .

• •

Ч ита.,.

лоиа та інших сільгосппродуктів купонами в

Запитав

ситуаЦІЯ

.

дуже

бу­

(хочеться

чим плачем .парфюмер:я

та,

ЯНОСЬ до редакції за­ вітала жителька Семипо­ лок А. І. БоЙправ. Живе

іти

до

ми

ВтІм

ча коопераЦія забезпечу­ ють здавачів худоби, мо­

джувати,

голову! я. ШИПЕР,

депутат

заиону

держави

.

фа"ти

радгоспи,

НОВУ. уряду,

готовий узяти участь в цій справі.

Отже,

розумjJlНЯМ

правової

міні-спектаклів

чи,

ЖИТТЯ», щО Я і пропоную зробити' після глибоиого цього

і

госпи,

Логічно

Думаю, настав' час змінити статус газети «Нове вивчення

за

ось де ио­

ДІТИ

видавати КУПОНИ (на всю СУМУ?)>>. (Мається на ува­ зі за жовтень).

Нолектив самостійної газети зміг би більш плід­

ретельного

--

лись»), що, згідн6""з по­ становою Ради Міністрів УРСР від 22 жовтня

разом

но та щільно працювати з активом, СТВОР!Qвати ДіЙQВі осередки помі чників редаиції тощо.

та

безиарНість

на спостерігати біля при­ лавків нашого відділу: матері заспокоюють своїх дітей, яні СТРУjtІКами .'ІЛють сльози ... Чому, вам стане зрозуміло, коди по­

правда,

вищити.

тою (з кожним окремо) про те, що редакція, з одного боку, зобов'язується готувати та вміщувати в газеті матеріали, що в них заінтересовані нерівні органи. А вони , з другого боку, вносять на раху­ нок редакції певну суму коштів. Ось ТОДі газета

і

IldRЧfТL

Наші читачl з Богда­ нівки, Великої Димерки цікавляться: «Чи це

А вартість оголошень, до речі, не завадило б Під­

відмовитися! Так-так! А замість цього необхідно укласти угоди між Радами та Місьикомом і газе­

зовсІм

рінь зла порушеноІ проб­ леми. З таким підходом

пору-

ції.

джувало б папІр та поповнило б скарбнич/{у газети.

гарантії довгострокової з ним СПіВДРУЖНОСТі «<чи­ тач газетю». А для цього треба, щоб газета була самостійною, щоб господаре~ її став нолек­ тив редакції. А щоб не втратити, боронь Боже, до­ тацІю від Рад та міськкому, треба 'взагалі вІд не'і

БАЧИМО.

1990 року' (М 330)k иол­

ти при збереженні існуючої кІлькості кадрІв. Для цього треба один з номерів, наприклад у середу, Ціл/{ом робити З оголошень та офіційних (нетеРМі­ нових) матеріалів та ще й на формаТі вдвіЧі мен­ шому за звичайний. Це вивільнило б час журнаЛіС­

мати

ЯН

ко­

БезвІдповідаль-

свої вчинки

догани .

купівельні ціни

газети.

першим кроком

ництва

«фортелі» викидають деяиl Ради та комітети? Чи не залишимось ми взагалі без «органа»? Або зму' шені будемо пустити шапку по колу? ні, шановні, я особисто з цим не згодний. Вва­ що,

...

кому. Ця редколегІя формувала б на основах НОН­

Хіба ми не знаємо з тих же газет, які, пробачте,

жаю,

мають

оголосив

велииу

виходить

так.

ність

організатором.

вїддзеркалювати точии

зору,

житті

і

Ми вже поЩ.омляли (читайте «Нове ~иття» за 17 листопал. . «За­

А для того, щоб посилити зв'язок з масами, треба створити редакційну колегію, в яку в рівній

мовників (і дай Боже, щоб вони співпадали!). ЦІкаво, чи матиме газета право, при трьох гос­ подарях, на висловлення своєї думии? І що ста­ неться, якщо колись - таки зробить це, і вона (думка!) не сподобається одному із спонсорів, і він образиться та скаже «досить!»? Що буде тоді?

тет)

які

Все ніби просто. Однак в

переилали СВОЇ' обов'яз­ ки на профСпІЛковІй комі­

називати

Лише це зробить . її більш популярною, навІть без гороскопів

ділянок

Ч1т"и і

«темних»

я дізнався про дотацію, яиу ~ 1 січня 1991 року надаватимуть нашому «Новому життю» Ради та MlcЬКJ(OM НПУ. І чим більше я розмірковував на цю тему, тим більше розумів, що для плюраЛі:}Му думок настає золотий вік: відтепер газета повинна

друиування

земельних

і

право», їм

8

Необхідно також виступати з цікавими ініціати­

як

нулись від розгляду за­ громадян на виділен­

я думаю,

причини недоліків, завжди та відверто «антигероїв:!>, незважаючи на ранги.

«ХТО платить, той :замовляє МУ:JИКУ!» - стверджує народне прислів'я. Влучно сказано. Ця думка

наполегливОсті

принесуть

купони

вже не таи багато ~ треба, маючи на увазі досить висоиу кваЛіфікаці,ю журналіСТів редакції. Треба лише

законодавства

директору радгоспу В. Й. Мельнику та юрискон­ сульту У. Ю. Єфимчуку (аони спокІйно самоусу­

підвищення авторитету серед

району ,

в

законність»

«Радянське

аа 110.11080 -

інших.

своєї РОБОТlІ,

ДІЛЯНКУ

«ЖерДівський».

цер ед­

«СоЦіа­

не оглядаючись

Ставши самостіЙjiИМИ, творчий колектив зможе спокійно та по-діЛ{)I;!ОМУ вирішувати питання орга­ нізацП

присадибну

ня

навируги. А якщо хтос.ь не схоче укласти угоди, то це його справа, значить БІльше газетної площІ ~алишиться

одержувати

на

-

лістична

не

права

що

журнали

ще ираще

працюють в сільсьиій міс­ цевості. Товариш Ноно­ ненко жив і "живе у Ниє­ ві. Так що він не мав ні­

вистачає

земельнІ профиом

свою думку висловлювати,

А

платити

ристь.

якого

значить,

трактувати

рішення.

фуни­

а таиож вчителям, ліка­ РЯМ та іншим спеЦіаліс­ там, яиі проживають і

яв

тепер виділяє

Г.

ділян­

_.у

ції профиому не входить. До того ж, городи нада­ ються тільии постійним робіТjiикам і службовцям,

то

дарствІ ДlЛЯНИИ

чолІ

присадибні

городи

шеннями

що

покарання

день

ЧИ

рі­

ви­

вистачає.

свій лад. Не знаєш запитай, проионсуЛрТУЙ~ ся, а тоді вже приймай

мельного

з'ясувалось,

приилад,

робочий

ии

на

бо

не

можна

демо

траитора.

весняно-польової

діляти

протест

профиому,

ніяк

їх

Розг лянувши постано­ ву прокурора району, ге­ неральний директор· аг­ рокомбlнату «Десна» А. В. Березовсьиий ви­ дав наиаз у зв'язку з цим. За порушення зе­

у

булО пошиод­

період

винесла

шення

аж

ви­

винИ хилька

в

для споруджен­

будиниу громадянину М. Нононенку. Це Рішення, звичайно, незаионне. Проиуратура

роботи

жено

встановити деся~

землі

ня А.

закону

Дирентори господарств району, напевно, не зна­ ють всіх законів. Але це

радгоспі

трактор

иолесо

Т<lЦ

шень

М.

власних цілях. Причому був п'яний. Після «подо­

май­

ном. Зоирема, в ТараСІВ­ іР було ВИДілено 12 со­

А.

ма. Задумалось йому, на­ ТИГОДИННИЙ

у

видає

пІсля

та­

задуму­

...

користовував

диреитор

Дячои

над

не

Механізатор

наиазІв

В.

Диреитор питанням

вався

у ПТАХОРАДГОСПІ «БогдаНівський» теж ба­

Про­

наказ

звідси

наиази

Панченио (НИНі пра-

розписувалась

а

;j<l/iUHY,

неправильні

директор змилостивив­ ся над головним зоотехні­

иом

від

вЛlпиjJи догану. ж збитки олла-

-

44,2

иотел,

чого .побилося майже все скло, пошкоджено було сам иотел тощо. За це Теплюка позбавили пре­ мії ІІа сто віДСОТИів за мІ­ сяць, а інженеру Андрій­

Чи знає днректорзакони?

Директор радгоспі

нема

доиумента.

тор

допускає.

коли

нього

давства.

ріла

чун

за один і проступои заион

А

у

четність до того, що аго­ скирта сіна, дирек- ,

наказом оштрафо­ фуражира М. В.

цює ветЛlиарем у НалитІ) був відсутній на роботі иільиа днів. Але інспеи­ тор по кадрах З. Ф. Піль­

переста­

ион про працю.

ствІ

дні

Лисенка. А яиа його при­

Д. І.

нижчеоплачува­

директор

два

правдуючого

ціlісШI1Й факт. nОJll1Шllій головний веТЛікар рад­ госпу «Придеснянсьиий»

роботу, на три міся­ Однаи в даному ви­

падиу

що він був на той час у Лікарні. Щоправда, аа

теплотеХНlиа І. П. Анд­ рlЙ'lениа та оператора нотельнl М. О. Теплюиа. Свого часу у господар­

в npot;~pal1J~fJl JlайОН~

йому

догану

безпідстав­

А

довідку,

Можливо, Панченко про­ ГУЛЯВ, хто його знає. Є немало й інших по­

но за вано

Нi;jb~It=:ll() Рі:ЦГUl:ll «Придеснянський». Шофер цього господарства С. С .. Нримець не таи ДаВНО

того,

пояснили.

8.N2 184- (8093)

стор.

3

що

по

позбавляємо сво­

дітей

свята,

радощів.

Хіба це допустимо? у

чі

5

зв'язку

з

цим

продавати

'іграшки

про­ дитя­

вартістю

карбованців

(як

до

каиц­

товари) без купоиів, а нз новорічні

іграшки їх від­

міннтн

зовсім.

все

таки

ж

Давайте подумаємо

про наших дітей. Врешті­ решт

подібні

повинні

бути

обмеження розумнимн.

Продавці відділу універмагу

живспіJIКII.

.NV 4

райспо-


4

стор . •

листопада

2R

р.

.990

«Н О В Е

СОНЯС/НІ l\()Л('ГИ

. :',,;'(1,/

~-':'.>'.'

·'С

«

111І

р()ботl

ЩИРО

нітаЮТI.

~

~,-·~t~1

бр ",'a;J. 11 рад ­

В('ЛІІК()дl!м('рс/.Кlllі»

рістю

('1': -

ДО

рон я,

щаслипого

MeJЇHoЇ

злагодн,

УНАІ'И

ДОПГОЛІТТЯ ,

успlхін

КЕРІВНИКІВ

ОРГАНІЗАЦІА,

у

СеР;{("IНО ;\нчимо міцного :що­ осяііного щастя, допголіт ,' тя. Шлемо ДО;\('МНllіі уклін Вам , ' ДОРОга б:!бусю, . З:! Вашу любоп,

Бажасмо, щоб :lДороп'ям вн бу­ б:!г</ті, ГОРЯ-ОIУТКу ніКОJІИ не :шаЛIІ, щоб у мнрі, злагоді й до­

ЛІ!

статку

сі-

;tОПI'і

літа

ДРУЖИНА,

пр,щl.

Т~'рботу,

J

НАСЕЛЕННЯ

затверджених

траси пІдземні стоппчика:vIи j

Ради

МінІстрів

Наймилішій матусі, найрі;tнішій

. ' ,'. '

~:-::,~/)J.Ч(/ t!абусі

а також в смузі . автодороги

Федорі Андріїв-

11

",,-. ;ilL

'; . ' . '.' .\.' НОГО " , ''. .,... / ...... '.~·клін

лlні1 попе­

,,\опголіття . Земний тобі аа тною любов, турботу.

'-,' \щире

c('pl\e! Дочка

.... . "", ' .:. . , . . ' :>~'i;,.'

, СРСР

ОЛЕНА,

ДИМИР,

ои)'кн

('1111 ВОЛОМИКОЛА ,

аять

ЛЮДМИЛА,

ЛІН. ТЕТЯНА. IІраllНУКН АНЯ І

від 22 .1ИПНЯ 1969 РОНУ N9 567, при проведеииі зеМ;1ЯНИХ робіТ в Броварах, селах Броварського району,

МОРГУН

~i ;{снь 80рі'IЧЯ наші щирі ві_ .•. . . ~~.-.uниll. Бажаємо :lДорового, щuсли­ ...

« Правил охорони ліній зв'ЯЗНУ~,

постановою

('ррцр.

СОНЯЧНІ

знаками.

Відповідно до

добрІ'

ДІТИ.

вони належать.

реджувальними

і

П1ДПРИЄМСТВ,

УСТАНОВ

На замісьних ділянках зп'язну позначенІ замірними

Щ(';tре

Онука 'ІРА, н('пістк:! МАША,

ПРОЖІІваЛIІ.

ЯКЩО вам потрібно провест!! бу дь·які землянІ роботи, обов'язково з'ясуйте у В!!КОНКОМі міської Ради народних депутатІн . чи не проходять на МісцІ наМічених робіт підземні кабельні лінії зв'язку і кому

(R()93 )

роп'я,

Б,ажаємо ііому КОЗal\ЬК,ОГО ЗДО-

'_

І R4

ИІд щирО/'О сррця вітаємо нашу ~ '--~л'n"гу бабусю КОВРИГУ Поліну . Іп:!ніпну :\ 7() - річчям .

ДУІІІ('ІІНІ!М теплом, С{'РД("1Ною "iT:!Є~10 ДОрОl'Щ'О нашого Thl\a. дідуся СЕЛІОКА Миколу Саміііо10""'lа :І 1')0 рі'I'IЯ~1 від дня

:J

\ ~ .. /~,і ЛI{)КА Миколу Саміll.IОIІIІ'lа;\ :$.з' 60 річчям під дня народження .

. J!io<

М

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ

, l.fA~~~ IiРIІІ'а;J.ира са.101l0Ї

:~,. Ї" ' .. госп)'

Ж И Т ТЯ»

ВІТА-

ЛЕОНІД, САШКО.

Київ-Брова~

рн - Семиполки проекти земляних робіТ повиниі бути погоджеиі в лінійно-техи1чиому цехуМ 44 (ЛТЦ - 44) за адресою: м. Бровари, вул. Свердлова, тел.: 5-42-98, 225-10-08 (кнївськнй) по вівтор­

7,

ках І П'ЯТНИЦЯХ з

9.00

до

11.00.

Прн проведеииі земляиих робіт у селищі Кали­ та. селах СемиполІСИ і Опанасів проекти робіт по­ винні бути погоджені у ліиійно-техиічному цеху .М 49 за адресою: Чериігlвська область, м. Коае­ лець. вул. Комсомольська, 10, тел. 2-14-73.

Проент

зеМ;1ЯИИХ

ре6іт

необхідно

також

3АRРОШУЄІІО НА НІВУІННІ! УЧБОВО-КУРСОВИй

пого­

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОБ'ЄДНАННЯ

f>ез ДОЗВОЛУ винонному і відмітни В ордері ви­ робничої дільниці та виклику предстаВНИl\а пlдпри-

відповІдальність.

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ

ВИРОБНИЧЕ

ВІДДІЛ ЛІНІИНИХ

ГОЛОВНЕ

.N2 7

СПОРУД

(ТВО - 7).

ня

2.

КО Н СТ Р У КТО РС Ь К 0- ТЕХ Н ОЛ О

rІ ч Н Е

-

!<Jвідуючого ного

відділом

інж('нера

т()карів

4,

по

Бровари:

І. ІІ категорій;

(rMX<JHiK);

Б розрядів.

с.~ужбовим

р(,жим роБОТІ!

:{ 810

транспортом

строк навчан,

до 17.02, два вихідних

За довідками звертатись за адресою: місто Бровари, вул. Лісова, 2, телефон 5-69-95. відділ J<aApiB.

5

.АДМІНІСТРАЦІЯ .

С>;оГо и ра нонного Советов народиМо» Д~YTaT08 Ский об.13СТН. (На украннском ЯЗblие"_ Редактор А. ВОJJQШИНє:t\IКQ

Киев­

Га.зета Вblход.иr с 17 anp8Jl1JI fo937 года. ВIJЛоДа: uторник, среда, пи~щ"" су6б<r1'3. І>роварська

пер-

3

раДIСНОI' О

lІарських

щасливого

ДОВГОЛІТТЯ ,

на

MOI'YT-

бажаємо

здоров:я,

повного

неспокійннх

бро-

автотрасах.

КОЛЕГИ

ПО СЛУЖБІ .

4

потрібні:

кранів

3

-

~TPOK

---

строк навчClННЯ

1,5

слюсар

КВП і А

С,lЮСilР

ІУ

-

розряду ,

4-5

розряду.

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Бо­

місяці. строк

на-

місЯltі.

Стропальників

МОЛОКОЗАВОДУ

строк нав­

-

місяців .

женка,

Броварський

5.

молокозавод.

мі­

надається гур­

тожиток (одинакам), виплачується в розмірі 103 крб. на місяць .

По закінченні

курсів

стипендія

випускникам

Учбово-курсовий

комбінат

Загублену

нада-

Апарат

тив

питань вступу м. Київ-121, Jlефон: 556-60-03.

вул.

на

КО ..1екторна ,

адресу:

3,

те-

штамп

УПРЗRяі' НlНЯ

тресту

",,·ерТі

колкшньої

KBЇW'obKoro

Щ«І

обласного

&рУК. . .I:

аважн.тИ

і

RИСnОRЛЮЮТЬ

щире

сТеплицятехм,онтаж»,

Пl>аціRНИI\і

Тетяни

СПіНЧуrтн

колек ­

глибоко сумують з при­ СПМК-І

О .. ексl'lвни

рідним

та

БЛИ3ЬК}іМ

по ­

Колектив

спеціалізова· н.ої

е::Теплнцятехмон·таж:t інженерові RИЧУ

tJ

П.роект'в

:4Н'нзку

:ti

проектtlої

8ИСЛОНJIЮt'

щи, ре

MaACTep~ i СПіВЧУТТЯ

КОРЖЕНЕВСЬКО,";\У

смертю Оленн

ЙОГО

тресту

головному Іса ко·

MaJ>KY

ДРУЖИНИ

ПетрІвни .

ez:z. Редактор'А. ВОЛОШИНЕНКО .

упр_МіННІ!

Каікь.8

«Весна»

кіА!Юї

АДРЕСА РЕДАКЦIJ: 255020, Київсьа:а область, м. Бровар .., вул. Київська, 154. ТелефОН8: редактора 4_03·76; ,аступни"а реll.актора, аlдll.lJ1У партІАного життя - 4-04_61; вlдпо_lдального секрет_"., _Іцl.tу cl"~CЬKOГO ГОСПОll.арст_а 4-23-26; _IДІІ.I .. у промис .. оаостl І соulаJ1ЬВИХ Dнтаи~ 4-02-92; _Іцl.tу .. нстl_ І масовоі роБQrн - 4,04-81; 8lддl .. у радІо. ІнформацІ і 5-13-91. "рукарни

кооперативу

Тре<:ту

новиково,

проводить на­

звертатися

f

БРОВ", Р"hКОЇ" СПМК·І

воду

вчання механізаторів (машиністів екскава­ тора, бульдозера, кранівників, зварювальни­ ків) для інших організацій по договірних ·цінах. З

печатку

недllAсннмм .

«Київобл­

буд» на будовах у Київській області - в Яго­ тині, Баришівці, Переяславі-Хм('льницькому, Броварах, Білій Церкві, Обухові, Вишгоро­ ді, Бородянці.

252121,

• Н о вая ЖIl3НЬ_ орган 6раа:аРСКОjl() городского КОМіітета І(~"'імунистической пар"ип, )".k)JlaИКЬІ. город·

Іпанович:!

;tуші

БРОВАРСЬКОМУ

Мулярів строк навчання Електрозварювальників

вчання

ГСКТБ.

дні,

Дни

-

ється гуртожиток і робота у ТБО

Доставка на роботу і з роботи робітників оргзні:J il1 tії

и

. . ;

строк НClвчан­

5, Машиністів баштових навчання 5 місяців,

mah'pia.1bHO-Тt'хніч -

(ВМТП);

транспорту

усієї

блаlОllOЛУЧЧЯ

місяця.

строк навчання

8.

Вi;t

/іЬО ;t:ш!икого

-., ',-

--

На період навчання учням

конструкторів

постачання

Машиністів Clвтокранів

3,5

6. 7.

Віктора

СЯІІЯ.

провідних .конструкторів;

іНЖ('lн'рів

. "" :: -, . ;, с

4. Машиністів мостових і козлових кранів

БЮРО МИАНОГО ОБЛАДНАННЯ запрошує на роботу в м.

...

' . КОГО

;~\..,. •....

навчання

3, Машиністів важких кранів чання 5 місяців.

СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ

СІІрав щиро віта-

місяців.

6

ня

внутрішніх

','Ш й.,. 50-рі'''.. " .іД ДНЯ н. <~ ' . ". ;,іі родження.

БУДІВЕЛЬНОГО

І. Машиністів бульдозерів,

-

КОВТУЗ.

на

"Ділу

'< .

КОМБІНАТ

на курси по підготовці:

ОБ'ЄДНАННЯ МІЖМІСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ТЕЛЕБАЧЕННЯ

1J1i

:. • _ .. .~ . '. .. .' ,. .·ютЬ нача.'Іыlк:! відділення БУЦЬ­

скиrВОБЛБУД»

запрошує

ємстна. яке обслуговує набельну лінію мlжмІсьно­ ГО зв ' ЯЗКУ. виконання робіт в охоронній зоні ка­

За пошкодження набельних ліній Ylіжмісьного зв' язку Уназом ПреЗIfДії ВЄРХОВНОЇ Ради УРСР від 15 грудня 1969 рону встановлена кримінальна

~" .:,\J,(., '.' ' .ТОІІІ('ІІРНЦІІ .ПраціВ~.~IКИ_Броварського відділення ДC~~?BраНIІIД-

- "'"

ГОСПРОЗРАХУНКОВИй

джувати у відді;1і ліиійиих споруд КОВТУЗ за ад­ ресою: м. Кнїв, вул. -.І. Сірка, 2. тел. 224-20,36 по вівторках з 9.00 до 1.7.00.

бt-' .lЬНОЇ лініУ забороняється.

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ

у

~8cn.,

справах

ВИдавннцтв,

РОЛіграфії

11. 8"8."8, 8УІІ. К8Ї-=lо&а,

15(

І

КННЖК{Юї

торгівлі.

Індекс

61285.

Друк офсетний . К09аний

аркуш .

Обс"г

І

ТІ/раж

ПрИМ ірників. За мовлення

N9

f);~2,

др)'­

'SRRQ

#184 1990  
#184 1990  
Advertisement