Page 1

(40В5)

184

18

ЛКСМ Украіни

ЛИСТОПдДд

р.

1975 2

МІСЬКа

• ковференgІя

ВІВТОРОК

Ціна

ХХІ ІІ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАРІТЕСЯ!

коп.

15 ли~топада ц. р. у приміщенні будинку культури :=mвo,u «Торгмаш» відбулась ХХІІІ мі~ька конференція ЛКСМ Украіни. Із звітною допові;J,дю «Про роботу Броварського міського 1\оміте­ ту комсомолу з листопада 1973 року по листоnад 1975 року» ви­ ~тупив nеред делегатами перший ce.F."'J)eтap міськкому .liKCMY В. Лохов. Він проаналізував роботу міської ІWмсомольської ррrа­

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА

В 1935 РОЦІ

нізації за звітний періо;~;, заг..острив увагу присутніх на зав;~;аннЯх, ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

що стоять перед комсомольцями і молоддю Броварщини.

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

XXV З'ІЗДУ КПРС - ГІДНУ ЗУСТРІЧ! *

В

організації Дарницького РБУ. У роботі конференції взя.'Іи участь і ви~тупили nерший секретар обкому дКСМУ С. М. Безрутченко та перший секретар міськкому

Компартії України Л. І. Павленко. Конференція визнала роботу Броварського міськоrо комітету ком-­

з;~;обув ве.11ику трудову пе­ першим

-

на підприєм­

стві достроково завершив

~омо;lУ задовільною.

вироб­

Обрано новий склад міського комітету ЛКСМУ, кандидатів ~ міськкому ЛКСМУ, ревізійну комісію міської комсNІольськоі орга-. нізації і делегатів на ХХІІ Київську обласну ком~омольську кон~ :

ничий план дев'ятої п'ятирічки а усіх техніко-економічних

показ­

ниRів.

ференцію.

* * *

Рапортуючи про ~вої трудові дСІсягнення, робітниІ\И та інженер­

Відбув~я перший nленум мі~ького комітету дКСИ Украіни. На ньому до ~к.11аду бюро міськкому комсомолу обрано М. Бабалу,

но-технічні працівники зобов'яза­

Л. Грищенко, Ю. ДавиАюка, В. Дячука, П. Івахнюна, О. Іщенна. 6. Лохова, С. Маnяренка, Н. Ничипорук, В. П.Одзигуна, М. Розгоню­ на, Г. Ткаченко, В. Шатохіна. Першим секретарем Броварського міськкому дКСМУ обрано в. Лохова, дРУГИМ Івахнюна, сек­ ретарем заввідділом учнівської молоді Н. Ничипорук. Завідуючим відділом RомсюrQльських організацій . міського комі­

лися до кінця нинішнього року ви­ пустити

швейних

виробів додат­

ково до п'ятирічного плану на 130 тисяч карбованців. Своє сло­ во наші працівники щоденно під­ кріплюють ділами. В авангарді nередз'їздівського СОЦіаJJіСТИЧного

май~тер заводу нестандартногв'

бригадир комсомольсько-молодіжного колективу Гогмівської стріч­ Rоrкацької фабрики, А. Франтовсьний -- секр.етар комсомольсько!

У ~оціалі~тичному змаганні аа rі;~;ну зустріч XXV з'їзду КПРС і ХХУ з'їзду Компартії ~1 країни колектив Літківського філіалу Ки­ ївської швейної фабрики «Дит­ ремогу

беря -- Герой Ра;~;янсьRого Союзу,

комунального об.'Іаднання, В. Подзигун гмова районної ради спортивного товариства «Колос», Н. Вітошкіна вчителька місь­ кої ~ередньої школи J\2 2, Р. Ковбасинська секретар комс~ мольської організацн радгІ)спу «Требухівський», О. Зінченко -

PЛX;f"HOR 1976 РОК~

о;~;яг»

У обговоренні звітної доповіді взяли участь: Ю. Давидюк секретар комсомольської організаціі заводу порошкової металургії, М. Бабала секретар комітету комсQмолу тресту «БроварисіJІЬ-о буд», Н. Кас11н доярка ордена Жовтневої Революції ра.дгосnу «Плосківський», групкомсорг комсомольсько-молодіжної бригади, Л. Яхна старша піонервожата міської середньої шко.'!И М 7~ Н. Лугова - продавець універмагу райспоживсnілки, Ф. К. Бен де-~

змагання

крокує

n.

тету комсомолу затверджено В. Дячука. Позаштатним міськкому - О. Іщенка.

колектив

Головою ревізійної комісії міської

швейного цеху М 1, я:ким ке­ рує кому~іст Петро Іванович Тро­

секретарем

ком~омоль~ької

організаціі

обрано М. Поліщука. 3віт про роботу конференції буде опубліковано.

хим_енко. А в трудовому суперни­ цтві серед швачок найвищої про­ дуктивності

праці

добивають~я:

Доспідний інститут у Броварах

колективи бригад комуністки MafJii Іванівни 3аRревської та Гали­ ни Іванівни Кравчук. Працюючи піД девізом «П'ятирічці удар­ ний фініш», вони

У нашому новий заклад

щозміни вико­

нують свої завдання 1 ЗО процентів.

на

підтягуються і всі інші працівни­ ЕУ вже

випустили

робів майже на ванців.

20

1976

За якістю продукції стежить старший оператор калаІіdрового віd·

ви­

ділеІІ.ІіЯ цеху скатерок заводу пластмас комсомолець Володимир Ье.

тисяч !(арбо­

ЛЄІіець. ВіІі швидко опаІіував складною професією оператора і про­ дукцію дає відміІіІіоЇ якості. За це Володимирові

Л. КРАВЧУК,

старший інженер

ського

філіалу

Ііаdано

право працювати за особистим клеймом. Ідучи на:щстріч

Літків·

почесІІR

XXV з'їзdу

КПРС, бригада, в якій в іІі працює, взяла підвищен.і соціалістичні зо­

КнївськоІ

бо~'язаІІ.ІіЯ.

фабрики «Дитодм•.

Фото О. КалашІіикова.

Успіхи автомобілістів Дружний у роботі JЮлектив водіїв авто­ бази N2 3 тресту "':Ки­ ївсільбудтранс». Вони доставляють будівель­ ні матеріали та ін· ші народногосподарсь­ кі вантажі на новобу· дови Броварського,

Баришівського і :Киє­ во-Святошинського ра· йонів, на яких ведуть роботи підрозділи тре­ сту «Броварисільбуд».

Готуючи трудові да· Р' нки XXV з'їзду 1-tПРС. колектив авто­ бази достроковn викn­ нав п'ятнрічний план з

усіх

мічних

жів,

чотири місяців завдання

роки

і

За

десять

дnдапюво

дn

перенезєно

ванта­

зроблено

3629

тонна-кілометрів.

томобілісти цьому

ли

і

Ав­

лише

році

27000

ного

в

зенономи­

літрів

паль­

мастила.

Відмінно

трудяться

водії бригади, яку очо­ лює Олександр :Кузь­ менко. Вона по праву вважаєтr,ся

ще

раніше.

JІому

ла ла

передовою.

ніж

автобі:\за,

п'ятирічку

ково

до

близько

ці­

виконі:\­

і

плану

у

додаТ'

перене:;.

700

тонн

вантажів.

Швидно

технікn-еконn­

показників.

тисячу тонн

21

доставл"-

ють будівет,ні мате­ ріали на новобудови шофери бригади, яJюю керує

ни

кандидат

:КПРС

у

Віктор

чле­

:Ко-

маров. багато

На їх рахунку народногоспо­

кооперації.

РСР створило його на базІ Центральної дослідної стан­

скла:~у новоствореного інституту входять три відді­

муться

дарських

вантажів,

ревезених дання,

понад

тал

зав-

зекономлених

пального

Лише

пе­

бле:vІ. До

лення: Олександрівське (на базі пругого, третього і п~я~

:Київської дослідної станції тваринництва «Терезина».

того відділків радгоспу «Бортничі» та земель рад­

і

за

за

линого

мастила.

третій

рахунок

квар­ ощад­

витрачання

..:оноМ!ІЛf-1

більше

тонн бензину.

зе­

5

В брига-

ді відзначаються ком­ сомольці Володимир

Зайцев

І

Мих<=~йло

допригора. бригадир за І\а:шики

в

роджені

«Ударник

Вони високі

роботі

Ш­ і

пп

наго

значІ;а:ІІ>1

дев'ятої

п'н·

економного

трачання

тин,

та інших одержати

вих

ви­

штучному

рогатої

В інституті nрово:~итнмуть­

ного

видів,

продуктивності

Вирі·

шено також добитися підввщення продуктив­

про­ широко

0.7

.·m

зюаганн;'

устшнr

r;Ін:онаннп

ро:;горну :1а

ссщіа.'Тістнчннх

:1-JІj

щину

·'

тнм.

зоІіпв'я·

щпб

пора­

рідн~

Батr,кІв­

HOBH~IIf

rрудnви­

успіх:JМІf.

Г.

Те­

відділів і лаОО..

ра торій.

Центu інституту міститься у Броварах. Директором цього науRово­ дос.піаного закладу призна­ чений доктор сільськогосло~ даоських наук Володимир

1

в різних областях ресnублі­ ки. Розробляпшуться та

Юхимович Недава.

орга­

М. ГАВРИЛЕНКО, науковий працівник.

час­

надплано­

ності праЦІ на цента. В.-•дії

14

нуватиме

придатності їх :~о розведення

НАРОДЖЕНИй

матеріалів тисяч

прІІGуп,ів.

«ТребухівсьІШЙ>> ).

резина (на базІ дослідного госnодарства Ниївської стан­ ції тваринництва) і Бровар­ ське (на. базі виробничого п:дрозділу Центральної до­ слідної_ станції штучного осі• меніння тварин). У межах наукового заклаау функціо­

ся наукові дос.'Іідження у ба­ га тьох напрюІ-ках. Основна увага буде приділена вивчен­ І'!Ю господарських, біологіч­ них особливостей окре}ІИХ по­

мастнла

30

!іарGовСІнців

ду

під­

запасннх

пального.

дувати

в~ншв

І

великої

нізаційні фор"Іш і методи се­ лекційно-пле:vІінної роботи за

Водії автобази, Іду­ чи назустріч ХХУ ~1'Уз· соцііілістнчні

розведенню

о.сіменінню ху лоби.

в::rоскона.1юватимуться

~с;анr,

НПРС,

по

вантажів,

хунок

госnу

інститут покла­

дено обов'язки науково-мето­ дичного центру республіки

народногосподар­

ІІІріЧКИ>>.

вищені

На новий

тварин

сью-Іх

ра­

також

та

ськогосподарських

тонн

за

Досліджувати·

нові методи штучного осіменіння тварин та ряп Інших важливих проо

РіJ худоби молочного і м'яс­

зобов'язання: до кінця п'ятирічки перевезти додатково 22 тисячі

поглибленої сnеціалі­ та міжгосподарськоІ

інститут розве.:1ення і штучного осіме­ ніння великої рогатої худо­ би. Міністерство сільського господарства Української

ції ШТУЧНОГО ОСі:>ІеНіННЯ СіЛЬ·

ро­

швейних

умов зації

місті відкрито Український

науково-;:{ослідний

125-

Наслідуючи приклад правоф;lангових, до рівня передовиків ЕИ. Усі разом в рахунок

-

АНДРІЄНКО.

І

СПІВДРУЖНІСТЮ

ВКЛАД БОЛГАРСЬІШХ БУДІВЕЛЬНИКІВ

БУДАПЕШТ. <<Совімаг» СОФІЯ. Пона.J 150 тонн ста-о так називається новий токарний І лев их :юнструкцій з маркою верстат з числовим програм- заводу. <<~алканстрой» у містІ

ним керувкнням, який створено сп;m,но

з

спецJал;стюІи

радян-

ського експерюІенталr,ного науково-;:щст;щого

ІНституту

мета-

1

~ургас1 .вІДnравле~о на адресу

оущвниюв

Усть-Іmмського

люлозного

комбінату,

·

це­

сnоруде

лорізал!.них верстатів і угорсJ,кого :нстнтvту розс.итку вер·

жуваного країнами членами РЕВ. Для виконання цього важ­

статобу.:rування.

ливого зюювлення на заводІ не­

Новий

високо-

продуиивний і ОСО0.1ИВО ТОЧНІіЙ верстат знайде широ~:е застосу­ в~ння

в

промисловостІ

кн СРСР,

не

тіль­

а й іНШІ!'; ..:раїн со­

ціалістнчної спів;:{ружнс:сті.

давно

здано

по

в

експлуатацію

вий

цех

вих

конструкцій.

но­

виробництву стале­

(ТАРС-РАТАУ).


ПОСТІЙНО ВДОСКОНАЛЮВАТИ СТИЛЬ ПАРТІЙНОЇ РОБОТИ Нинішні звітно-виборні партійні збо­ ,ри проходили в обстанов ц і всенародного

Гоголівська стрічкоткацька Д обре попрацювали також

трудо вого

організації, зок рема ремонтно-б уд і вель­ не управління т рест у « Укррадгпсп б у д >> ,

піднесення .

ближення м чергових

ви rт иканоrо

XXV

н а­

з 'їзду :КПРС,

XXV з ' їзду J{():мпартії України та завер­ шення дев ' ятої п'яти р іч.к и. Вони стал и своєр ід ним о глядом бойо внт ос ті партій­ них орг а ні зац ій, про в еденої ни;t и робо­

П Д БП-2,

мостапоїзд

фабр ик а . б удівельні

ШБУ- 50 ,

814,

Б М У (Укоопголо в п остач). Нових трудов их успіхів досягл и п ра­ цівники с іл ьського господ арст ва . Понад

ТИ по вт і л е нн ю в житт я накр есле н ь па р­

п ла н

тії.

де ржа в і 35 тися ч тонн молока', 12700 тонн м ' яса, 126,8 мі л ьйона шту к яє ц ь. Однак у роботі окремих підпр иєм ств та радгоспів є се рйозні недол і ки. П і д загрозою зрив у в иконання п'яти річного илану на заводобуд!вноиу . комб інаті. меблевій фабри-ці , заводІ пластмас , де­ яних будівельних організаціях та рад­

В

ході

звітно-вибо рн о ї камnанії ко­

муністи знову показ али , що вони є авангардом трудових к олективів, котрий ІІІОСТійн а мобілізує трудя щих на самовід­ дану працю.

За звітний період

первинні

партійні

ерганізації нагромадили великий досвід внутріпартійн ої, органі заторської та ма­ сово-полі тичної роботи. Помітно зросла роль зборі в у ви ріше н н і актуальн их пи­

колек тиви

го спода рст в

п родали

гос п ах .

Вс і ц і фанти стал и темою ділового об­

тань виробничого та гром а дського жит­ тя. Поси л илась дієвість прийнятих рі­ шень. Все це сnрияло еф е ктивності ро­ боти , проведеної nарторганізаціями.

г ов-орення на зв ітно-виборних зборах nартійних організацій. Характерною їх ри сою було те, що комуністи, відзна чаю­ чи позитивне в діяльності того ч и і ншо­

Головна увага ком у ністів зосереджу­ вала.сь на ан алізі вшюнання пл а нів де­ в'ятої п ' ятир і чки , викритті недол і кі в , не­

ро критик ували у вагу н а ще н е

обх ідності

введе н ня

н е викор истан и х

ре­

зервів. П ри нципово , по-п ар т ійному обго­ ворювались питанн я підвищення су­ спільного виробництва, п рискорення тех­

нічного прогресу,

ут ве рдження

партій­

вого стилю керівництва народним гос­ подарством. Це великою мірою сприяло успішній роботі кол е кт иві в підnриєм с тв ,

установ, ра дгоспів ра.йону в заве ршаль ­ оому роЦі д ев' ят о ї п 'я тирічки. Пром ислові п ідпри ємс т ва в цілому ~ре

сnр ав л яються

з

вико нанням

взя­

'1'ИХ соці аліс т ичних зо бо в'язань . Пл а н по .mrробництву продукції за де в' ять м! с я ­ "Щів цього року виконано на 103,8 про­ ~нта , по реалізації на 103,1 проц е н­ "fа , по продуктивності пра ці на 102.8 nроцент а. Чимало пі д.п р иємст в достро к о­ ФО винонал и

po-

з ав данн я за ве ршальн о го

ltY

з осно вних т ех н і ко-е.ион омічн их: п о­ ttаЗникі в . Це завод и <<То ргм аш» , шино­

ремонтни й , ре м онтно-~ехан ічний~-

холо­

дильниюв ,

еле к­

порошк ов о1

тротехнічних

мет алу ргн,

виробів та

молокозавод,

го

трудового

но л е к тиву,

водночас

г ос т­

недоліки, загострю в ал и ви рі ш ени х пробле:-.~ ах: .

Нап р иклад , ч имало від радн ого мо г ли б сказа т и п ро робот у коле.ит и ву К О )1 У· н іс ти заводу « Торгм а.ш >> . Ту т щ е 23 жовтня

ра,порт ув а л и

про

з а в е р шенн я

п ' ятирічного плану по обсягу вало вої п ро дукції, а е~ авда н н я по реа л і з а ції то ­ ва рної прод ук ц ії б уло виконан о до 1 ве р ес ня. П ро т е н а звітно - внборнн х :збо­ ра х п а рто р г ані заці ї підпри є мст ва голо в­ ну

ува гу

з ве рнул и

на

не

в и рішен і

п и т ання більш ра ц іона л ьне вико рис­ r ання робочого ч асу, зміцнення т р удо­ во ї дис ц иплі ни , забез п ече н ня ш ироко ї гл а сн ості

з:~<~агання

.

На високо'W у о рга нізаційно'Wу та і дей­ но-політично:'vІ у рівн і прпйшл а зв і тно­ виборна к а мп а нія н а з аводі поро шков ої метал у ргії. П а рто ргані за ція п ід п рнє:'vІ ­ ства о дна з найбі льших у район і . Не­ рованиИ н ею колек т и в з ро к у в рік доб и­ ває т ься нових т рудов их здобут к і в, ус­ пішно д олає н амічені рубежі . В аван­ га рді ко лен тив у члени парт ії . Так, з 56 робітників, які нині працюють в ра-

ясла

:Ni! 1 ,

у

хунок

ти.

1978

Це т а к і.

року , бі льшіст ь

як

ном уніс-,

-

прес у ва льник

А.

На

зборах

к ом у н істи

висло ви ди

де­

О.

я кі п обажанн я. п ро п оз иц і ї , кри тичні з.~­

токар Є. П.

уваже н ия на адре с у м і с І . кк о :vту па р Т! ! , м і сь-кої і р а йонн ої Ра д дєп утат :в т р удя­

·від ал ьні за нд<'н ня. Щ() ч Ркаю т ь порошк о· ни к ів у на с т упн і й п 'ят и р ічці .

ди п о ви кона,нн ю кри пІ ших "а~ вRж.е нь 1 про познцш , В І t С.lов::І е ннх. члєн ;Р.І.~І

Зверєв, сп !к ат~н ик О. П . Б ойко, Г. Ф. Г> е :з угли й , електрос люсар

Мар"v!ій та' ба га то інши х . На зборах говор илося і про недоліки , зверталась увага н а ті снладн і й відпо-

· .зова н о о ргаНІ

., пр о иш .1 н

. .. ~!В ІТ И и

ви

б

.

щих та ряду інши х організаuій і установ. Бюро м і с ького к ом і тету п а ртії роз­ роб ило і затвердн~о н ~ за с ц~:~н1 з~хо­

о ри

в партор.г ан і:;;щі ях :1 аводі в холод ильників. пл аст:;1 ас, Дарн 1 щ 1, к ом у ремо нтно-

будівельному

управл ін ні,

радгосп;в

НПРС. ПІд ч ас звrтно · ІІ І tоор н оІ к.·. а:-.rпа н:І .

.

..

.

Н І}НІ осно вн а увnга п а)НlІ!Н ІІ х оргаНІ-

зац : и, зв ерт ає т ьс я на ус: пшrне п н ;шн~нн я

зобов язань . завершал ь ного

~о х.;. п .~~и­

імені Щорса, << Плосківський. « Бобриць- Р~.:ки , за пдну зvстrнч 1:.~стJ п н1.х ХХУ, кий», :Київської птахофаб рики та інших, з ІЗД~ НПРС та XX V з 1 зду :КомпартІl де nостійно займ ают r.с я на вчанням і вихованням калр і в, політи ч ною освітою

УкраІНИ. Разом з радянс ькими. госпо­ дарс ь.к ими. п рофсПІ .1~овюІ и та к о\r с_о­

ч а.с ион тролюється і с п рямо ву ється робота но мсомот,с ькнх , п роф с пілк о в их та інших г ромадськ их органі : 1 ац ій .

пост: и но п о ш пш у вати сною роо_о! У ~є­ р ед :v~ac. удосн() н алю вюи о р га н :аа u,ю со ша л:с т и ч н ого змаганн я , ;vт ет о .1и кер Ів-

комуніст і в, вихованнл:.1

:-.~олод і , повся к-

моль~ью1 ми ?Рга н Ізац . nлІн в они ~п ови н ні

. , ., , иицтва . Ра~ом з ти:v~ у деяких парт .иних opra- а нангар

НІза~tях поруши ли

з?орш. Ц є стосує.т~ся :. п ередус Ім, упраn-

лtння

СПМ :К- 58 0 ,

мєх,tНІза rJ І І

буДІвни цт.~а

П:\'І}{-1 5,

тресту

«:КИІв-

шля х б\' Д•> . те.1е а т елr.є. пле!VІптахорадrосп у << Броварс~>н и іі». Пр и низькій явц і ко:~-туніс т ів 8

ві дбулн е я

гос подарств О:\! ,

тр удящнх

J-,о;,І ~· н : стн

то :vІу в он и п ог .. ·,н і

строки проведення завжди '~тоЯти на 'ч о л і

з ві тно-в и б орн і

збори

Гоголі нськ 'іі с ередній ш колі, ПДБП-2,

н атхненн ика ми

' 3 }r ага нн я. б ути

і о рган і з а т орам и

щих на само 13 :ддан у п ра цю .

·,

.

тр уд я-

·~

.

. На порозі - Ноі!а п я тир t чr" р Ічна якості і еф~.кт и в но сп. Д~' " .. ш е~ня с к лад.н н х

11 завд,ш.І, тр еоа

даш доб ива 1ис ь

r,j.

н на~

усп І шн о!, .зла г оджено !

райліка рн і , в р адгос пі « Лі т нівсь кий>>, І д і яль нос ті парт ій нн х бю р о, створювати .в На ни х були при сутні 9 1-95 процентів п.арто рга н іза ц і ях об с т ант: к у д t ло в н т осп , ко~1 у н і ст ів .

к р ит ичн ого

В ці лом у ж ~щ ітио-в нборна ка:v~п а-нія у районі п ро йІШІа о р га ні зов а но. Мі Сl>КИЙ ко :~-1: т ет парті ї . пар т ком и , бюро п е р в ин н и х парто рrа н ' :зац ій провел и необ хі дн у

Слід ш ироко в и корr tсто ;;у вати і Б,1ОСН~­ f{а люnат.и Т Rн і п еревір е н і ф о р :.r н І нди вІ· д уально 1 робо т и а но м ую ста\111 . як СП І В · бесіди, звіти п еред п а рт і іінюш збор ами

роботу

п ро виконання

по

п і д готовц і

й

п рове денню

тів і вибо р і в . Збо р н в і,1б ули сь в усіх

партійни х

135

зв і-

ста в.1 ~ ння

до

недол:юв .

дор у у е н ь тощо .

Обов ' язо к к ожн ої п а рторг ан ізаu ії , кожного к оУТ у ні с та повся кч а с на дихати

п ерв инних

о р ган ізаціях :v~:cra й ра йон у .

колек т и ви на трудоні подвиги і зробит и

На ни х б уло присутніх 501 5 кому ні с тів, аб о 98 щюцl' нті в в ід їх загаль ної к ільк ос т і . В обговор енні з в і т ів взяли участь

я комога б і ль шин r.иесон в \'С П і ш t•е :за · в ерше ння де в' ято ї п ' ятиріч ;; н, йти в а ва нга рд і с о ціа .~істи <: ного З)1 а rа нн я н а

1054 ко:-.~ у н істи . 1 ч ест ь хху з ' їзд:v НП Р С В хо,1! зв ітно-виборної кампанІї поліп-~ НомпартІІ У.краІНи.

ши вся склаіl секре т арІв п арторга ні з аці й. Біл ь шість їх м ають ви щу або незакінчен у в ищу освіту , реш т а

школах по окремих статтях є

X X V з'ізду

О. Є Щ ЕНКО , органі з~_!J.ійним відді-

завідуючий

се редню.

-

та

пом міськкому партн.

перевитрати

коштів.

За допущені недоліки в роботі , невиконання виробив· чо-фінансовнх пла нів та невиконання рішень виконкому міськради .NQ.NQ 301, 302 від 4 серпня 1975 року ке· руючого трестом «Броварнсільбуд» Л. В. Ткаченка, ди· ректора завадобудівного комбінату І. Я . Левченка , дир.ек· тора меблевої фабрики А. П . Качана суворо поперед· жеио І зобов ' язано їх глибоко проаналізувати підсумки виконання плану за 9 місяців і вжити дійових заходів по успішному виконанню планів і соціалістичних зо· бов'я:Jаиь завершального року п'яти річки .

Виконком міської Ради депутатів трудящих у рішенні •Про виконання плану державних доходів за третій квар· тап 1 бюджету міста за 9 місяців 1975 року)) відзнача є, що план державних доходів

за

ІІІ квартал виконано на

104,4 процента: при плані 8284,7 тисячі карбованців фак­ тично надійшло 8648,4 тне. крб .. Бюджет міста по дохо­ дах за дев' ять місяців виконаний на 11 О процентів , понад план надійшло 203 тисячі карбованців. Проте ряд під­

Звернуто увагу керівників та головних бухгаптерів РБУ-4 , СПМК-503, управління водака налізації на НІІзьку плат іжну дисципліну та зобов ' язано їх повністю і своє· часно розраховуватись з бюджетом.

приємств міста мають заборгованість. Це, зокрема, меб­ лева фабрика, яка план прибутку виконала лише на 77 процентів у бюджет міста не поступило 66,5 тисячі карбованців . Трест <<Броварисільбуд >> недовиконав план будівельно-монтажних робіт власними силами (95,9 про­ цента) і план введення в експлуатацію об 'єктів (77,5 про­ цента) , допустив здорожання будівельно-монтажних робіт

Директора міської кіномережі В. А. Ящука зобов'яза· но забезпечити винонання плану валового збору lV квар­ талу і перекрити допущене відставання в ІІІ кварталі 1975 року . Зобов'язано завідуючого міським віддіпом народної освіти П. В. Хоптіл посилити контроль за повним і ефек­ тивним витрачанням бюджетних коштів , особливу увагу звернути на харчування учнів молоко м . Здійснювати більш дійовий контроль за сво єчасним на дходженням пnа· ти батьків за утримання дітей у шко л і-інтернаті.

на 695 тисяч карбованців. Це ж стосується заводобудІв· ного ком~інату, с.ПМН-503 , заводу будівельНІІх виробів тресту << БроварисlЛьбуд >>. На низькому рівні також пла­ Тіжна

дисципЛіна

в

о.кремих

підпри ємствах.

-

таких,

як дитячі

t:? N-мy б і .'Ія

воr р <Ід Ш И tІ і

бот и. U Ь ОМ у

кі.ІJомt.· т р і

«Орс н ~) ург

С Р СР ,-.

С(' jІ а

м а гіс тr;~.'1і 1 а ., і:1.н 11й

-

П а г. .'1 іR к а

rю ча л в с ~r

П раво

І 1 \f1 r rrн ;1

В -'\~~~.~нл~ бе~<;~~~~~~ С ЬК О Ї

ЛЮБИТЕЛЯМ стерео ф он і ч­ вищого класу

<( Ф ен ікс -ОО 1 » зій шла з ка н вей ­ єрів Льві всько го r.нробни ч о­ те х н ічного об'єдн?..ння ім е ні гр ана ч з

д Б О)t а ак ус т ичнЮІІІ

п ро ­ к о­

Ло н ка~tи ::~ абе::; п е чу є вн е окояк і с­ не в ідтворе ння !.tоно- і стерео­ ф оніч них гра:vt:Jа пи с і в . << Ф е н ік с - ОО 1 » по в ні с тю виго­ то в:~ений на т ран з и с торах , має елентро н ну

с хе :vт у

керування ,

п ідст роювання ш в ид к ост і обе р­ тання ди с к а, ш ес тноt у говий ре­ rуд ятор т ембр у і гу ч нос ті . Д о еде кт рофону м ож на пі дклю чат и магні тофон , рад і оп ри ймач , .стереофонічні тел ефони-навуш­ ники . серійне виробництво яких т анож на л агоджене на підпр и ­ єм с т в і . П рогран а ч м ає краси ­ ,внй зовні шній ви гляд , надій­ ний і п ро стий в екс п луатації. ( РАТАУ ) .

о

2

стор.

ІJ.13ДІ1

у

на

Н ІШЙ {'RPOI:{ іі r,;, к и -

]

1\t И І..: ШtЇ <l .1і С НРІ НІНІИ І\ і}3ЇtііР.Нt Ч ..'1Є ­ Н аМ И РЕ.В , бу .1 о нd : r. :І н с- кptt: ~ t !H·t роб іт­ _н ика м

І·і і мсІ t ь r\о ї

:J

Де ~.~ о к р ат Іtчноі'

Р ('с n уб .1 і J\ Іt .

Н а ф о то: Фот о Л .

ОД ІЮМУ З НПЙбі .1 Ь Ш ИХ с іл т о го ч п сн ого Осте р ­ ського по в іту . В U І1Х у мо в а х

с правді

ге роїч ­

ною бу"1п ліяльн і сть ! IL OiJHO народіІ\Є ІІОїО KO\t · СО~НЦЬСЬІ(ОГО

0с е р е.1 к у.

Ком со \1 (),1ЬСhКіі орга н і­ з;шін в Гn гtJ,l eH i у т Rn ]ЧІ· .lІІСЯ

М ~ іі ;.;(С

ОДНО'! ііСН()

.1 і стrюреннЯ\1 о с ередку ~о чуні с т і в . БУ .1о ~~~ н

I ~J:?O рnці . Чл~ 11и n а рт ії

(ІЗ

ІСТОРІІ

ко\!ун і стп~вt ра л>~н · А КТІН> і С Т і\ ЩІ КО ~!·

34

ве с ни

осе р ед о к

р о­ на.1ічував

1924

Ч.l Є І І ІІ.

:1nарН""І R ання

труU .

f\(•f\ a.'1a .

ч а ІІ і т н н .1 < І СЕ· робот ~ r.o \1 · C <1 \101~. :.:.i n R P ."lHr.:;., \'f\ 3Г ~

l'.О\І О.ПЬІ!і

зfін р;;mІ

'! е rво н ої

Арч і ї

б і тн и ків Л!1СЯ

З

Д.'Т~

т~ Р '' ·

чіст х.1і6 , боро· б а Н д ІІТИ .lЧ О \1,

ІІf~ ­

ну

роботу

серед

11 ас~ ­

:t е ння.

Дуже

з р іс

к оч с n мо.,lЬ·

с ьки й осерсдоІ\ Го r о.1 е вз в тя жІ< і с і чн ев і дн і 1924 pcJI( y, к ол и вся кrа ­ їна !lрОЩЗЛАСЯ З ІЮЖ· ле м трудящ Ін . За n р и ­ кладом n є рРдо в их rобіт · н иків і селян м пло д ь ее ла піш.~а в ряди членів к о м сом ол ьської сп ілки .

-

н .;1 \."(\·l :? !І !і ""

· РА Т АУ ).

ськ о г()

оцісш і.

осе р ~ дк у

і в сусідн іх ее · Т rе бр о в і , К ра ­

Tl ~ ."l hHO ~~І y, : LO С ~ .1 ~1 .1\.

ЯКі

)Т іх

Іl ро в():1 ІІ .1ііС' Ь т ahn~' Re · .11 1 1\іі

К\' ЛЬ ТУРН І ІІl І > ~:l

[' О·

бот:~ . :\\ о 1о nь м:1.1~ св' іі к :н~ п .

П і Г) .'l іо тс І..:у.

R

сС'. 1і

Х \'ДОЖ J!Я C CJf\I Oдi· нm.І І Іс ть. Кочсо\ю:н,н і

fiy:'l t-1

н н ст уп Іt .lН о:н:• л е нсн н

НОВЕ ЖИТТЯ

іні І tі3тор а ми $1

•І л е н и

го-

ТО ~1і

~n .l<X Ti .

ll.lf .X

зп х п д а х

час то

сек рет а р

но FІже

стали

ле-

1\nмс ()мпль­

Іl і в п е рш их рок і в ста н ов-

листопада

1975

року.

на

Н і ІХ

і

0 Т' Г ~1 І ~Ї .1а Ltі А !, і . J ~· ~·: ісч о..

С Є~l Я

"3Ji C1l'.:1 :1

1

Ч У t'

п онад

:2 :У)

Я І\ :с~о.

В о н <!

н ;_, _,; ;.;\· -

~ ~ .:н:= ні н

В /1!\С :\\, :..;і 1:1 1 1 1 ( \ ра дГ<К І І v'

ІІ і ІJІ Н О С Ь К (}

Т і \ С Т р іч ­

-

З U"І

і

\" СІі і І ІІ Н О в

Д R~ ,1 1 l q ­

K CI \ ] \"()\ І (l . l h l l. l

З

стііі но

~·с -

ГОІІ1 ..1і!.' ~

,\1 Q:1 0 Д ~.J . Яh

Cl1:·i \.

f1 0 І"'"; i ·r ­

ф ;~ () р ! іІ-\:1_

П f1 ;1 І L ІОЕ

RЧІНЬС Я . t ii X

Ч іі І.."

L T.З H OБ .'l >l Tt)

І< ОП\ tНlЬК r)Ї

h O\J )'II ICT : I .\111

p i1 · nn ·

-~ н~ х n .'1 :.1 п-.с п

ll crC .'lн t: { )\1 \'

ВЛДUЯТ І рок и дав ­

18

Р і нн я є т ьс я

гого.1і вс r."~ \10.1 11 .1~'>. !-:о\1 ·

HHK 1f

гр :; д і .

Вівторок ,

l\ cm cc).\1(},1 bU i R с і :\І д е с ятнх .

К ()М С О.\І О Лh ·

Н н н \ про жив ає в JІен ін­

1\і і.П Ь Їі Р Н Н

ч.·,е ні я. R Л !\С\1 -

ЯІ\JІ Х

~\ HR ' ' 'ії ланах і в ч и н і І Іі.'J, ІІ0"1 1\ ОВН ІІК а П і ІUО В На ' <1 C.1V il\ e H Hit ВідІ І ОЧ ІІ НОК .

J..l

Н~СЛЇД\" !{; Т Ь

вн ст у ·

С І>і\ О ГО ОССрСД і(V U. М . lJ Ін ф ,І :ш Зго,111 М він ст~я воїном Ч е рвон ої д р ,·І і ї , ііпrа тп рокі в с.~ у -··

ге н д а рн нм и .

се.11 а.

Іlр о во ,1І ІЛfІ

II ~ R

(;;і .

B.'\ n.1I1 ,1 fi

Н.'Н\" 111 1 1()Ї

l·oro.1 iRc~·~>o ї

R

мас ов У

д у л:;рк ові ,

Р ед ян е ько ї к р а ї­ FJ n k H Я X,

O C І 1 ir, :_ lHO

П рО ЇХ Ж і t ТТЯ і П О .15 11 ПІ }ЮЛЮЬі ..l <Іі\J ТІ, 1\ Н Н ГН , 1\і· н офі .1 ьч 11 . І І р І І І< .вд їх

к о~tсо ~Іо,1Ь ·

і н і ~ І. Їі:-1 ro p n ч го oce pe}1X \J ny.rт 11 ор: сt ІІ і ­ .что р ~ \J ІІ Іl С Р ІІ JО Ї в Гnro · ~1 t"" A i n i o ІJ l)rc hкпї о рr пні ­ з :щ і ї . І ї но ;h:ною ст а .1 а Jl 1ncя В r ц ч а ненh к а .

ни

~ ~

год і нс ьког о

Р :1 : ~ о .ч і . ; у l J!·ІТС\'І Я\НІ ІІ І kО·

.1ення

ОРГАНІЗ А ЦІІ)

ро бо ту .1 ~ х -

36~r а т н :І а сь,

Іі 1 \('!>t\ І~· ;І і І І.) ( ' Г !

ли іні ціа ти вну груп у , я ка й зай н ялась орга н і­ з аuі єю мо.~ олі . Ч :І е 11 11ми її бу,,и Вас и л ь З ах ~ р ­ че в ко , Олекс ій Ч у п р нІJ­ к а , К ост янтин Опатовнч, стя нт ин Чупr r1нка. Не ­ за баром у ceol i вже л і я в пе р Ш И Й ~0\І СО М()Л ЬС ЬК ІІ іі осередок. Д() нь о го вхо ­ дил и гогол і вч а ни Іван

1, у

до

np ~t ~l ~ .1 Я . 1 iiC~) ..1::-: ~~і .1 V Іі ; Ї н е-

масову рсн'я с нюяа .1ь­

К о­

Вже

\J

КО І\\СО.'\,ОЛЬС Ь КОТ

CI>KH,"JH

.1 И

З а хаrченко,

~ ~

ГОГОЛІВСЬК ОТ

П риміч, Г алина Остри­ цьк а , сестр 11 Мн рсr.кі, 3 ах ар Ось мак, Л \ m;о.1а Острицький , Ні!та.1К:J Бориспомнь. Р~ зо ч із

Н іі С В ОЇ Х збор і\ Х ВІІЗНаЧТІ·

Павло

17~ ,---;} (j\ 1'?~ ~

~ r:l.:;;.a ~ ~ ~

Г () ГОЛеВі

-

СТЕРЕОМУЗИКИ

Н ови й

l j f ~-~ 1~ Г.П l f

за встававленн я Радяи-

JІІОДПНІІ

Жо в тн я.

ро­

r ов

~~ІІІ!!~. ""' ~ ~ !!!!!::!~!!!!!::!~~!!~~~.... !І!!!!!-=~-=-!ІІ!!'І!!!'!!!!!ІІ!!!!!!::!~!І!!!~~!!!!!::!~!ІІ!!!!!!~~~І!!!~~ ~"""'"""""""""~"""!І!!!!J~!ІІ!!!!!!~І!!!! ~'

д~1Я РАДJІІІ(.~ЬІtОІ

50- річ чя

Кі р о­

т р у бОrІ р03() JІ. І .

C Пi .'l hfiO

( Фо тох р о ні к а

nерш а парт і я mrх електрофонів

га зо­

k.О("}до н

на

з ва р;<: n ам.rt і

зро {і втн

8 {".111i4('J H 0 :"~1 )'

СПОрудЖ УЕ"fЬ С R

Міськфінвідділу (завідуючий П. С. Собчук) пІд вищити рівень коитрольно·еконо м ічиої роботи і встановити су ­ ворий контроль за своєчасни м і якісним внтрачаІщяІІІ бюджетних коштів.

Видатки місцевого бюджету міста за 9 місяців вико· вані на 1~1 ,5 процента. При задовільному викона нні бюд­ жету в ЦІлому в окремих установах

На

nр ов оду

І< ра і·

на

(}оро п, ­

за

п n f> У .'1П Н \'

~о:'\І\'Ні3 -

Г.

МЕД В FД НІ К О,

му .

к орес-


З~МІВЛЮ_ Ю/Д~БИ

І!_ІД RОНТРОЛЬ ГРОМАДСЬКОСТІ!_

-

По в ідом.ляе

Не

рейдова

личить •

красилІвчанам

винонати на 12,5 процента . Однак бригадири і зоотех-

«Нрасилівсьний>> привертає увагу кожного, хто йде або їде в село . Обіч прокладеної

нік-селенцюнер микола Миколайович Осьмак, який тимчасово виконує обов 'яз-

з твердим

покриттям

стоять тваринющьні щення,

споруджені

тривrшх матеріалів

вими проектами.

примі·

з

вогне·

за ТІШО·

Заасфаль·

;rовані майданчики для кормів 1 тирси для nідстилки, вивезення гною з-nід похи· лих транспортерів, виведен· ня худоби в обори. Усе це сnрияло полегшенню праці

скотарів і доярок, nоліпшенню санітарного стану на фермах, де розміщено

же три тисячі голів

май-

велико~

рогатої худоби, в тому чисЛІ 1465 корів.

ІШ

головного

зоотехніка,

дарства. Тисячі юнаків дістали тп путівку в

за-

(Фотохроніка Р! Т A~r).

nочатку осенІ була мажлиність ліквідувати цей мінус, а тепер ще не nізно зменшити його. Заходів що· до цього не вживають. За твердженням зоотехніка. цін-

н іс ть раціону становить дев ' нть 1\ілограмів 1\ормових одиниць,

-

лише

а

надої

на

ТОРГУВАТИ ПОТРІБНО

корову

5,3 нілограма мо-

Готуючись до роGоти в осівньо· зІвtовиіі nеріод, колективи т ор r оr• сльних організацііі ~Ііст п і раііону зробнли 'ІІВІа.1о доб-

но-культурного і r ·1бутового оfісдуговування наседеНІJЯ республіки», пrац і вники державної і кооперативної торгівлі

крес.1ила, шо усі магазяR'И добре підготов.1ені до роботи

годівлі корів.

зда .~е гідr. 11 rове.lи

за готів.~ю і закладання

рахунок десятої n'ятирічки.

ремонт пр 11 міщень то рговельних закладів. Особ.~иво ст а ранно поставІІ,lІ1ся до uіЕї в ажливої справи nраціuннкн змішторгу, які нласнІніи си.1ами nровел 11 110 точнн й, а в окрсми х магазинах і каnітальний рс>1онт. Го.lовІІИ:-1 чино~.

м:і було дві кімнати

вам, яні стонть рядом. А бу-

шення

чинку. Одну з них для інших потреб, досі

не

відпо-

зайняли а другу

відремонтували.

Практично тваринникам ніде зібратися, щоб обговорити свої справи, подивитися роз·

порядок дня. ян винонуютІ,· · ся плани і завдання по надоях молона, nочитати газе-

ту

чи журнал,

телепередачу .

подивитися

БІльше тоrо,

навіть переодягнутися немає де.

у друr:ій бригаді, яку очолює Михайло Іванович · Менжега, У свій час бу ла змонтована доїльна уста-

новна

« Імпуль с-620 >>.

На

сухостійним і .дійним

і в бригаді а де гарантія ТОГІ), що і він не стане <<Мертвим капіта л оМ>>? ·

Uглядаємо прІ;;tіщення першої бригади. - риrаднр Семен ідає Антонович ІОхнменно р що радгосп ус озпов винонав · ·

п·

н~но

·

ни план робництву

його

десятимісяч

· -

ються

не вел ичкІ

доярка

р е штки.

тарів Cb х nИ

сільсhкогос п

0 станоuІІТь

уг1'дь

дар· оsз

встанов.1t'Но

Романівна

тоr:·овельне

ясі\Іа нр;НІІJ.в-..; н П іс.1 я н соГ>хі,1 н 010

сухостійним - видала однано~у кількість нормових буряюв. Прикро і те, що тільки

ведено н а са,.tооt)С.·lУІ·онуваннн в нrодояtJ .1<> ЧІ1Х щt га :< инах Х2 2, .;\~ І :) , .N2 І ~. ,\і]> 20 та інІІІІ1Х . В \тіх м:н;; н1 на х мі ста

половина дерті запарюється, згодовується сухою.

бо, ян

пояснює

винонроб

П е тро Панасович Лазаренко,

немає робо•юї сили. Інженер по трудомістних роботах на фермІ Іван СВНІНІДОВИЧ Мо скнле нно відверто заявив:

«Доки не nоставля ть ворота

в цеху і не за снлнтh вінна,

ннша бригада не буде монтувати обла:~нання>>. 1 ще одне зауваження.

Треба

З f! срнути

\.' вагу на абст)ігання

особл иву

кормо-

вих б у ряк ів . що в кагатах.

ПО Hll· центнери П f>nШJ.C Tb · . ,. доях посіла доярка Натери· на Петрівна МосІ;аленно, v

пr<~ці.

15

і колектив

Великодимерською

ЖОВТІНІ річ·

не завднння по виробющтну молона було виконано, а п'н· Тирічне передбачаємо

М.

вет-

ІВАНИ-

ЦЬКИИ, працівнии редакції газети (<Нове

пере-

життя>>.

в оГJС.1\.' Гову-

''·'нн і насе.1е t ;ня, в створенні бі ..lЬІІІ сЕрІ·ІЯlливнх У'Юв д.1я Завідуюч а ві дділом тканин кtюІІератt1вного універмагу іме-

ні 50-rіччя ВеmІІ<оrо Жовтня

важ!І3 б і,lh нt ість сі,тьсt,кІІх мага з ІІнів n р<~нює з а np•яr ec tІ d·

,. •

праІLіRнІІки відді.ту з обов'язалися рі•tний план виконати до

fІ :;н ня і д'Іс· вже і2 пртtентн

Н а сьогодні вже продано то-

.~ о гічни'' J''CT<lТh''J BifHІІfl~І. flcrc-

Н ІІ М

мстодо\r

s tпot,rгy

f)

пір'

сащюfіс.1 у rовv-

загальної

с,·щ1 J

ТОВароо Ігу. Од ІНJ' І іlсно з ПІЛІ'<Ноnкою торrоn с.~ьtюї ~Ісрсжі нрацівни-

101

прtм аuк п

.

І ІОІ1оа.пи

ІІJЮ

. . .

по-

1\срую•нкь МJт е ріада~ш Пл ену му

ЦК

ноюnшення

СІ\азала,

Дня Радянської

Конституuії.

що

одягу

Нинішнього

літа

та

на nром·

комбінаті райсnоживсnілки по-

будували нову їдальню,

під·

кресЛІма робітнІщя Н. І. Ов· чар. Приміщення світ.~е. устат-

ськоrо харчування їдальню

nостуnидо

щоб

у нашу

доставляли

обіди

3

требухівського кафе «Яблунька». Невже не можна у нашій їда.'!ьні готувати свіжих і смачних страв?

Багато корисних пропозицій ІІИсловнли інженер по охорон.і nvaui В . П. Киrій , завщуючи11 .

торговельним відділом

мІсько-

го

сnоживчого товариства В. ГолуGовський, гоаова nрофкому трансnортної КОНТО• ри

М. Я. Шевчик,

.1івського

· nрацІ.

умов

ної вентиляції.

[олова nрофсnілкового комітету Літкінського радгосnробкоопу М. А. Во.1одіна під-

Гого-

радгоспробJ<Ооnу

І. З. Гудков. голова nравління райсnоживспілки П. О . Котель-

никав.

У роботі nленуму взяда "Часть і вистуnила з промовою J лі

· полtпшснвя

директор

Світильнівського кvща

Секретар

к у , а в магазині немає надеж-

соц t аль-

нього трикотажного

інші.

чсться, щоб дирекція нauюr:J магаз;ту більше турбува.1ася

на11риклад, склади не "' nрнстосооан1· до ро.юти в з им-

ве-

ремонтно-

впрів понад план бі.1ьш як Н!І 3()() ТНСЯ.Ч карбоваНІlіВ. Дде ХО·

про

nартії України, зокрс~1а Постановою « Про ~тан і завдання дальшого

\І т • 1\ІН:вон І.lІІК,

т ак ,

1\ом-

талургії, пластмас,

,'\\.

оuл~яна11о їх су•tа снІІ\І тс х но·

rеснсвоrо

вніс

Ще

.1и на недо1іках

J ї дале нІ, 1·

диме-

rозnорядження,

правління

спо;.;.;І;нсніпкн, <j1ру· ктоС.\ОВІ11І'а, '

в аІІ о ряд сільсь~;нх

nри~Ііщен ь

раіісrІ<н<нвсnі.пкt1 В. І. Лисен-

своїх вистуnах, відзначаючи деякі досягнення, наго.~ошува-

nІ'д ів ІІІ1Іtтно rскоІІстr\: ііо-

підготовку

коване сучасним кухонним обладнанням. І всі nрацівники nошивного uexy бу щІ задаволені. Але з об'єІtнання громад·

пrофспі.1К І1 О. М. Кш1алаnа про rотовністt, торгове.1ьної м ~ режі до роботи в зимових у"овах, уч асники плену~1у у

ських "'а rа ;; и:Іі в. По ряд з нІщ закінчено f'C'\Iotп fJa .l ІІ raii·

Про

n.>eнy~ty об'<днаного райкому nраttівників nрофсnілки державної торгів.1 і і спожІjвчої кооnерації . Зас.1ухавши звіт

мерка, Б ()r .1<~ н :вІ\а , За ; им· я, І,а,Іf1Та, наотt,r;а .:ться до завсrшення рс,:он т світІІ:%нін-

дільницею,

він,

до ро-

~;а і допоІІідп го.~овн раі'!ко~ІУ

біт ВІ1кона :tо і в ~Іере;к і коопе[J<ІТІІвної ТО f1Іївл і . Реко нструііова нtJ rо р rове.1пні tteJHf'И у cr.":1.x І ' оготв, В е.1111<а Ди-

бригади.

лює

організаuій

зпсту нннка го.пови

-~ІІІІІІС І ІНЯ торпв л t с1льськогосnо .1 арськІ ІМІІ про;t у hта\Іи.

.

гпвельннх

оГ>ігріван-

ди депутапв трудящих, в . ХАЗАН , завщуючи · й

на

~rеханічного, торговельного ма• шиноб v дvв анн я. хо.1о:rи льникіs, шинор е ~1онтного .. ф абрик и верх-

функніон)·є водяне

норо·

одержала

nротяго~І вересня і жовтня Чl'рf'з кочісіііну торгівлю було продано трудящим міста дуже

боти в зимовий період було вин есене на порядок денний

ву 3626 нілограмів молока. Певну частну праці, підкрес-

вже

своєчасно потурбувалися рекuії заводів порошкової

Питання про підготовку тор-

rемонту

Рейдова бригада: М. ЧУНЯК , голова ви.. р аконкому с і льсьио1

яна

к ож і кооператори. Зокреча, во; ІИ заклали 455 тонн картоn-

в с.~н"у кі.1ькість огірків, nомі-

Ве.'!икиіі о6ся г rе~ІОНТІІІЕ ro-

і механіами. Але робота провадиться вкрай повіЛhНО,

стачати усі робітничі їда .1ьні.

знач но ІІо.1іІІІІІе ІІ о оrганізацію пrааі і біл пtність нідл.і.1ів пере-

ня.

Буряки не МИЮТJ-.СЯ і не по·

то н !jИ моркви. Значно nереви-

дорів, картоп.1і, капусти та інШІІХ 0110 ч 1 в.

естетнки .

Менжеrа під час вечірнього

доїння всім 26 закріпленим за нею норовам - дійним І

Про роботу комбінату громадського харчування говорив заступник директора Г. М. Лип'явка. Перш за все, сказав він ми своєчасно зак.1али необхід~у кі.1ькість картоплі, овочів і фруктів. Ue дасть мож.~ивість безnеребійно по-

л і, 550 тонн ояочів. Крім того,

о6.1а.1.наннн , е.·t r кт рооіІ ІІ ваги, а са"с пр 1 щ 1 ще; 111 н о у. о 1н1 лено

саме томv

Марія

нояс

хідної кількості овочів і картоп. 1 і . Так, наприклад, пр а ц і вники овочевої бази змішторгу заклаm1 на зб~р іr анн я 728 тонн картоп ,1і, бїО тонн овочів, 426 то н н капусти, 82 тонtш огірків, 17 тонн nо"ідорів, 104

необ-

конали намічене завдання та-

каnітально

Ja

на 264 тонн~ більше, ..

лого року, вихІд на сто ген-

Та;,, на:tрІІк.~ад,

.Корови залишаються надго-

лодень. Мабуть,

п<> валовому вимолона давши

ніж за цси же_ період мину-

санітарно-гігіЕ. нічних

відр е •.tонтРnnно і nояністю neреоб,1 а_111 а н о на с;в 1 о о бс.1 угоьуванн;~ rаt:трuном J''<? .\U. Т у т

і в годівни-

др ібнюютhся. Ще навесні радгосп почав своімн силами споруджувати кормоцех, придбав відповідні машини

« І!'<шул~с- 620 »

було звернено уnагу на поліп-

Ці потраплнє більше кормів, а потім прибавляє хіл і в інщі год :н ниці висипа-

мороздатчин -

про

взимку. І ue є надійною запорукою усnіхів . Колектив радгосnробкооnу вже nрацює в

своєчасно nотур бувадися

нео!1хід:Іиіі

у~10 в праці та nідвищення ку.1 ьтур 11 оfіс,1 уговув3ння.

ну відпов:дь : <<На ножний сарай потрібен слюсар-наладчик. а їх У нас немає». У Ці дні закінчують монтаж Ng l.

Перш зп нее, за·

ває ж тан, що транторист спершу веде тихенhно нар-

решта

ппчули та·

рих справ.

коро·

наше запитання, чому її не винпристовуютh,

KPAQ!E

лона. Така невідповідність результат незбалансова-

Справді, січку і силос роздають кормороздатчиком. У годівниці потр а пляє май· же однакова їх кількість. Донрка ж щодвн регулює Цінність щоденного раціону більшою чи меншою даванною комбікорму, бурянів

В минулому році на фер·

траІ'ТОрИ•

Улітку і на

приміщеннях. Так, У десятому корівнику стіна осіла і утворилася тріщина. В кімнатах для nриймання молона і зберігання доїльної апаратури відстала штунатур· на. В другому nриміщенні на підлозі провали.

окремих·

заняrтя з майбутніми

Фото П. Бойна.

зменшилися на

ності кормів, неякісне приготування їх, зневажливе ставлення до індивідуальної

у

О. Д. Супрапичні

викладач

стами.

Тварин своєчасно nереведено на стійлове утримання, але відразу впадає в вічі не-·

якісний ремонт

проводить

На фото: щевсьний

на корову, порі1шяно з мину-

76 кілограмів .

і дівчат трудове

ІК. ИТТЯ.

мовчуюТ.ь, що надої молона .'Інм роком,

готує ~еханізаторів широко­

го профі.lю для еі.1ьеького rоrпо­

мІнусувати

Зовн:шній вигляд тваринницьного містечка в радгоспі

дороги

ЖІПо~прське технічІ'!е учи.'Іище

.\! 2

б

О кочу

Пf'О

nрааівників держ11вної

Є.

і

сnоживчої

Т. Шннкарьова. Пленум пrинняв

ф СПІЛКИ ·

торгів-

кoonepauii розгорН"Те J

рішення. спрямоване на nеретворення в життя постанови вересневого Пмн уму UK Ком-

партії j'країнн про по.тіntІІення обслуговування тrудящнх . д. КОЗАК.

····················~···········································~········································· ТЕХНІКА ГОТОВА ДО 3111\НІ

Механізатори

нашого

радгосnу 1 чились

майстер-на ,та.:tчнк

IF;aH

завершили постан о нку сільська-І Іва но внч Чечко та с.1юсзр Вас и .1ь го с nо .1арської техніки на зи мове Іванович ДІ' .1і1К ' Лен інсь кnrо

збсріt<о~ння.

Внпрая .1сно

недnлікн

в ц і іі CПf1oRi, допущені в перший nepio:J. роботи. Всі машини й зна-

р яддя виставлені ряда~1и на про-

фільов;ших доріжках на садибах

тракторннх бригад, для чого викор !істано спеuіальні nідставки. Робочі органи машин покрито антикорозійним бітумним мастилом. Л аt щюги, nаси

та

інші

з 11 яті, nроварені в мастилі ні

на

зиму

часп1ни

і зда·

8 скдад.

У госnо ,1арстві створево дві лан·

Черкаська область. нa»

У кол госпі ~ПаАt'ять Jleнt­

Черкаського раtіонtІ

збудовано новий Аtоло~:

ний ко .нплекс на 1700 корів . Завдяки мехаю з ацн трцдо.Іtістких процесів одна доярка-оператор об­

На фото:

Вівторок,

вигляd

Ашличгшго

ко,нп­

лексу.

Фото

слу гову є. тут одночасно 100 корів.

о

за гальний

1. Волчкова. (Фотохроніка РАТАУ).

18

листопада

1975

року.

о

НОВЕ ЖИТТЯ

ки по ремонту інвентаря, до складу яких входить 4-5 чоловік.

Е·о ни nристуnили до р·оботи. Під час nостановки техніки на збеrігання і теnер на її обслуго-

вуванні сумлінною працею відзна-

о

відд і.1ка,

с .~юсар

вич ДворнІш ві:J.ді .·1Ка .

Ва сІІ.-1 ~ д~ІІНРО·

з П ер шотр а'внtВtJГ О

Нинішньої ОСЕ'Ні в обох тоактор­

них бриr~дзх

pa !lrocny встан о ~;­

лено механі .ю вані ко.1Оf\ КИ п..111 заправки тракторів . На Лен інс ько­ му віа.дідку до колонки зроб.1ено під'їзд з твер.:~им покр 1птя~1.

Д іє в госпо.'!арстві технІчних

шуєrься

оt ·лядІв

один пункт

машин,

спорідження

і

заRер­

лpvroro.

д.1я нього завезено необхі:1не устаткування з районного об ' єднання

«Сільгосптехніка» . І. ГЕРАСИМЕНКО, головний Інженер· радгосnу імені М.ічуріиа.

о

3

стор.


~~..,....,._.,..~~·.,..1".#'.#.#.# #."....,.,..~ --=-~~,..

... .... _,.-".,.,,### .,. • -

РІК І 3'TaJY KftMП А РТІТ КУБП

.",.,...,.~,.~

~

~ Б АГА'! О тих. хто пише ла і без того заплутану дум- ливостІ виділяються з тек- ~ в1рш1. РІдно хто унии І майже цього захоплення, кожен сr;лар, де:кіль:ка вірша-

~

'

~

ваwих рядкш. не ви:клюНаші ч1пачі добра третина "Іення. адже

~

Помітний пое:Іії. факт: час від ча-

на сю1с ще такніі

знаскрІНІhКа су nоетична йсмІІтг, нас з новнми ;штора· учні це ~ш. ПсревСІжно 8-10 к .1асів. Сної поетичні

\

ст:тбн вони наіічастіше супрсов<>джуютІ, коротсНІ,юІ~І .111-

~

\ '

сто~І. прн().'ТrІзно, такого :шісту: «l!n·г.~a Шїсатн вірші. Прошу оціІІІПИ їх і. якщо u.e ~ 1 , ёr;.lrшo. ол\.. 'б.lіr.;.··затн>>, · <J.Go: «Я ні1>о.1н не нСІдсн.1ала

~ ' ' \

То~~у про-

споїх віршів.

Б&~І

'

шу датн ~Іоні вичерпну від-

\

повідь ... >>. намагаємося І ми

~

\ '

~

Однак з цг,ого часу

~

втрачаємо

стіше

Виетукує•,

як правило, зазнає кр<tху. Ми часто повторюємо та-

годинник час, Вистухус•. зовсім Інакше: «Лічить годинник 'Іас

кий банальний вислів: -.Ма3 одного ло ще досвідУ•виправдує себе, нін боку на користь адрез іншого -

або: «Лічить

~ ~

приносить нам нові адреси... в Розчарування Чому?

перш ся легко,

Н

·

впливом

· (с. Гоголів):

тів сказати наш автор М. М. (с. Шевченкове):

В. С.). І очі лагідні матою ...

~изнь сурова, мне

може,

своїх здібностях чи,

<<рецепту>>

точного

одерн;апи

що не

ти~І.

невдово.•1ення віршів?

!

огляА. Тож. готуюч11 цей напtОрє;:;,: рецептів cкa;ne ;\lo до вірша не ісаує! t: рнма,

кr н :

якр; ·осп

не

Існує

го

ви:ша'Іеннн.

· рстноможна

нке

"правилом

на~шати

6

але

т вору ,

поет11 чного

бу.1о

;

вн:шачнтн

~lіJ;.кна

ро з лІір,

є

;t;анр

пое :J ії». ГОБО j) И і\1 1:>: Чаt:ТО J\lи !Іроте. .,сг;;І ад но скасзан<J>>. ~JНаЧІ!Ті>,

не

Ще

Це

X:J до;І;нь•>

иде

про

ний

БІІТНІ[J.

,\J

fHHpiil\Iai!O

ЧІ!

ТОГО.

НИХ

ПОеТ !ІЧ Н! Т І•ШіОЩі. JX ЗНІ3;JЩН треба опус'іліконун,\ТІ!, бо са­ l\Іа ТеlІ!<І Г<.l!Jll<l>>. J3ІІЗІІС!'ІЄННіІ Тод:. н:; підна;зус; етащ,ну·' тр еС)(-) . ;г і f\~1. e .'Tr' :\1РJІ; :- ~ рн;-t lt~liJ.J.)'

Hd

lLI\l

ціє ї інди не <.:TaJio· Ві/(ХІІ:ІJ!ТНСН ;( С ,\!0

lloi·i!! СЯ,

НЄ

Б,д

H<Цii,JiOГtJ

1)_\

:IIi:l>>,

<< ІJО~> ~ І і)J»

НЄ,

і

<<p~tTi\1>>,

<<pH-

(з чого.

влас·

ПО'lНТКіВ·

!IO'IIIl!UIOТf>

щ) і не буде:11о ІНІК .' ІЮ'ІІІО.і рОJІі

нпданати Ім у Ri]JШOBa·

у

приходп;у не

шо

го,

Я

внс:І<>ВИ·

r~к

хоро­ стоїть <<І !огода ти: ша» . Це ~юже о:;начати так та­ доЩ>> «Іде багато ! кож

... >>.

13ін 3а

те,

подру-

картав

~;' r~ко

Fюна

що

не

могла

інтона­

передати ~1 с лодШну цію фрази.

Те ж саме зустрічаємо у вірші Т. l\1. (м. Gровари):

! ~

~

Лічить

В. С.)

(? -

Щастя покинуло нас

Сміхом вигукує.

(?

Е лементарна

-

В

·

С

)

· ·

б езпорад-

ність авторки у грамотності

одразу і зовсім перекресли-

!

подаруf:

же

це,

щастя

знахід-

автора,

його

власної

думки. Але щоб читач

ж ян ішов

важливо, за саме

.ки

життІІ

-

так закінчує дев'ятикласни· ця з Rроварів А. Т .. свій

думкою творця! Та ще як багато потрап-

лося б, останні рядки мали

творів, У яких і так і сяк

відвести

летнп,

ска3ати

про добІр

.

.

І~дивідуальносТІ

творц~

цям. д

те-

не джерело ана нь.

В. СТУПАК.

рядок. І чим більше ці особ-

... ....:""'~..;?...;;-..,...".~.."....." ...... .,....."......,.~."..,......,...,.,

сН0ВАЯ ЖИЗНЬ• - орган Броварскоrо горкома

Коммунистической nартии )'крвяRЬІ, rotю.ncкoro 8

oaAaн~toro

І

Гв 9 ета

8ЬJХОДИ'І

88 VJCP8HRCKOM

W!hllte

ІНдЕК<і

61964.

5роваІ,ська

ШІУК&Рв•

м.

8V.ІІ

~o#~..-~~..".....,.,.."..Jro~~~# . . . ~~.,...~ .,...#4'~ -~..,....#

.r

кар•.

15.25

(Ленінград).

мі я Трясогузки• • 16.45 «Наука сьогодні».

17.15 18.00

к.

і8.30

• ВrесоюзмиА

19.00

К.

18.15

т.

НОТКИ».

rтароrта•. (До 100· річ•Ія з дня народження М. 1. Ка­

лініна) .

9.00

nрофт.хучн•

курсу

сНа• Суспільствознавство. лищ. уково·технічна ревО Jl юuія і П t.о­ ціальні наслідки•. (М. ) . кяаrів. Літе• Для учнів і

4

10.40

9.30

Андерсена•, (М . ).

•Казки

ра тура ,

гос­ і

наро.'!ного спсuіалістів Для Стандартизаuія подарства.

10.00

ІИоделl

соніаліетичні

типові

і

ди

мето­

«Статичні

продукuії.

якість

продукції:.,

якістю

17.25 17.30

(М.). Наша афіша. документалt.них Програма

18.30

Для

19.0('1 2fi.0:)

фІль•

мів.

rлідо-

сВсеrвітній

школярів.

(Лгнінrрад).

пнт:.,

21.00

СРСР, генерала Армії В. Ф. То· лубка. ІЯ.Іі\ К. т. Концерт для во'Інів. Пр•м'єра художнього телеК . т.

21 .30

сРосНіську

22.15

Інформаційний

22.30

""атосеріі!ниіі

МR.

День

ракетних

Виступ

артилері'І.

і

вНf­

ракетними

призначен­

стратегІчного

Міністра

заступню,а

голов­

\ \ 19.45 «Наречена з nівночі». \ 21.110 · фільму 1 нформаціАна програма «Час». 21.3fl

\ 22.50 \ \ 11.15 ~ 11,20

1(.'-'т.

К. т. Тираж •Сnортлото». новини . кtнчrнні ПРОГРАМА УТ Наша афішв.

піеня•. екран•.

9

Сhкої

сИскрьr,.

тава,

для історія ленін­

ст&орення

за

но-вого

n3рті'!'

про­

тиnу».

вис­

ЛяJІ&кова

· Піс:Ьа».

сПрмгоJtи

(ХаtжІв).

вмсока

якість».

від

модепі

«Л еrка

-

до

~..",~,жичинвиа~а»а.нтnаvт. 17.1 .""' ... ... " 17 '30 ~і~.: :J~;,r ~к~~c п;рт~~::Ук;:~:: · м•б а кумова•. і менt шахти тияу П•Р•••ч• трrто •R ••аигардt :tНІМУR.іЄТИ». (.ltnнeІHoK). •~.оо r<. т. D-•• дітrіІ. •Сонечко•. п1 rня. з якою •· 18 .30 ~1 ~и ···"""·концерт • ракетних •ника .. нача · ;~~~·~~· ~. 1 50 вН<r•к 1 артимріі Київеькnrn Riil-

...

nк"yrv

C'hS.:ORoro

К.

аr:т•ілrрії

вnt..

всюди

м~лодію (М.).

Конttерт.

•наю•.

«День

виnуrк

sa

днем» .

філt.м

Т<JІ&о

художніА

•Вирок•.

(3

(М.).

rерія).

Редактор Є. ФЕДЯИ.

t•. •• " "~о;;;,;;;-~ ШНИQремонтному заводу

t

П.

НUТl'ІБНІ:

НА РОБОТУ

; слюсарі, робітники • «Ізолу», контролери t технічного

Наопа .афіша.

16.45 « Дrвіз -

20.30

за­

«Боротьба

класу.

учнів

JІетарськn'І'

ІА.40

По

Невини.

ІІ.Зо • R •Фірі 11.40 • Шкі.ІІt.ниА

12.10

20.15

дівчата!•.

«Ану.

поnІУІиrло~t~ість:

\ \ \ •, \ \

3

учнів

д.• я

ОБЛАСТЬ

НА

ПРОГРАМА

оборони

-

Сьогодні

ськами

f..

пере-

Програма

Екран rтулента-заочннка. 1 курс. «За бРзnеку руху~. К. т. Вtчірня казка. (М.). « Підчосков'я•. Тслеоr.ІJяд. (М.). «Більше хороших товарів•. (М . ).

т,

віИськ

нокомандуючог~

~

•Слово

тtлефільм

новини.

уrІравлІння

сурмачі!».

•Відrу~нітьrя,

Новини. К. т. cBecrJІI

,",.,.,_,.~..",....~~_,.......,,

І

.2550'.Ю.

.

К. т. Художній Андроникова•.

Ве•tірні

• них

контролю,

слюса-

контрольно-вимірюваль-

; рі

І

цех

у

вtддІ.'Іу І

апаратури.

приладів і

ДирекцІя. ! .. ................

' Колектив

,-либnко смерті

ХО -'ІО!lЮJьникі заводу сумує з приводу трагічн•

ветерана

rІрапі.

fipиrз.!J"t'l

лісопильно-прирізува.rн~,ноr· о В<~.<."Ю1івни Любові

uexy

..~ИБЕРltИ

('nіRчуття

вис.ловлюе

rt"нf'n~л~мaAo'pa

сім'і

покій ної.

РябnRа,

..",.. .". ~.,. . . ,..". , ,.#...."......,..- .,...,..,. . , . . , " . . , . , .,..,. ,..."..",. ,.,....,...,. ,...."...., ~.,_...",....."..~.".."....."....,....,.."..,...,. .,....."...,..

НАША І,ЛРF.СА:

. ся КиевекоА облает. а. €оветов nепутатов трудящих

нами, нас».

НеждановоТ». телефільм •То·

К. т . •На вулиці ДокументальниИ

\

~~~..."..."......,.,......,...",.,,.",~...,...._,._~..."...,...".

~.:r."";--.".__...,.....,. ... _

невичерп-

іІІкол а,

нанкраща

вли-

з •Роби школярів. Для як ми, роби кращ< роби.

~~~~~ніА фільм для дітей с.Ар·

.

Ух

-

21.45

22.50

дач.

п .. настика.

т.

~

що можна

о поетични ( книжок. Адже '' r М ГОВОРИВ 1\НИrа · орькин, · ·

написании ним

ТІ в кожен

подавати.

ЦТ

Новини.

к.

(М.).

21.30 «tі.1hСькоrосподарськиі1 'тиждеиJ.о•.

СЕРЕДА, 19 ЛИСТОПАДА ПРОГРАМА

діти!».

•Час•.

Програма

t.олдатt.ька•.

«Слава

добраніч,

« На

20.45

21.00

\

~

програма •Віrті•. День ракетних війt.ьК

арти.н~рії.

і

14.25 С . Михалков. «В музеї Леніна•. 14.55 сОснови радянського законодав·

~

намагат,сн

ТАРС).

Інформаційна

19.45 Сьоrод.ні -

10.25 14.00

~ поетам-лочатківпорадити авr·ртайтеся більше

початківцнми. В тала}ІО· внтому творі всі особливості

ми

~

м_о нагадати чиrачам: рецепТІВ до наnисання віршів ми не ,:l <'uyєf с..дию•, · с.., ~·'

f!І.СЬ тут якра3 хотІ_·лося б

19.00

(НДР).

~

не

1

обертом.

заходу на схід, .з'єднавши міста Лінар-де-Ріо і Сантьяго-де- Куоа.

9.00 9.і0 9.30

І"Ііі ще раз хоче-

мови,

увесь вірш, якого, лому так і не вив результаті,

TpaHCJ\!fOUHCbJ\OZO тисЯЧОКІ.~О.ЧеТ• На фото: 01.1ЯНКа будівництва 3 крт~у роно <о шосе. Uя иитдкіснп автомагістраль пересіче всю

!

риску роз-

Jl ІДВОДЯЧИ

перекресли-

.

Jлнсьh·и.ни ін:ж.єнерами.

(Фотохроніка

\ \ \

ЗНІJ!­

шлях_ів велике

методів, розроблених ра..

використання

спеціалістами,

· радянсьh·ими

~

, \ \ ~

мИ!

ло всі nопередні думки, в ці-

все

модні трюїз-

повторюються

мовилася про . те «нещастя•.

герої,

схематичні

бродять

у вір·

ші авторка й словом не. об-

а це, зрештою,

відо-

мі істини, набрид.'Іі історії,

на тому. ПІ•') що йшлося в

усьо~ІУ творі. Однак

давно

пережонуються

наголосити

риску,

багатослівних

до рук

ляє

Здава-

ноАІічних інтересів країни. П ракладсні за остаНН! роки ш.1яхи з єс;.

нали промислоRі райони остраRа, Rеликі . сільськогосподарські зо­ ни, нові міста і селища. Довжину автомагtстралей республtJ\и буdе

твір

образу,

конкретного

Я понесу його з собою у з ним забу11у про нещастя•,

позбавляє

зрештою,

сполучення.

пасажирське

і

ІІІ ляхове будівництво пранадиться за планом з. урахуванням ~КО8

Але ж вірша не

вірна...

перевезень

обсяг вантажних

на8най

чсння .нur, плодонюрне співробітництво кубинських оудІв ел ьникts з

\

~

ни;юшшї влисн на Куйі пpoJ\.1a<Juнu nuнacJ І:І тися•і J\!ЛОо

i""''u

мстрів асфальтованих і грунтових шляхів, по яких зdшснюється ооо

доrоєдсно да 5.5 тtLсяч кілометрів. В успішно.«у f>n:muткy розгалуженої мережі

\ \

повторювийшло. Для чого вати всім відомІ істини?! А

мені

вірш «Люби мене».

' ' '

ду­

правильна,

дуже

думка

\

про сама

зрозуміло, Загалом що йдеться у вірші. І

Це

йшло. Один лише м 9 зо.к -

rодинющ ча~

Вистукує

НавІки

шу­

від то­

відчай

~шаю.

думки.

читача

повісті.

цілої

Безпор<Lдність <Lвтора оче­ видна. Uдна:к скажемо лише послідовність викладу про

слово

~

\

\

Над містечком моім.

перебільшення.

не

читаю

н

вира~І оGличчн, посмішку. і

і

них

інтонацію,

гу

протнгом

заіскрився прапір,

І

!

\

Народ наш переміг.

творові будови.

веде

проааїк

якої

до

(? -

поезії,

одне-єдине

надати .:про~ожне семантичної тако!

коханої,

~31\'l<iBHI!K.

НК

JIJICTH, КаЮ н

В

оркестрі.

він

випав

Та

j

~

В. С.) щасливий. В. С.)

(? -

сло-

зага.1ьному

ніде.

13іаьмемо длr~

ЧІІМВJІО JliT мину ло, Чимало зим прошло, Иели до нас явилось Ore страшне число.

довго вередує, не бажає під­ яка зву­ співувати мелодії, вощ1 І хоча чить у душі. гарна в інших відношеннях, перепнс;-;вати її доводнтІ,ся і псреробтоватн десятки ра­ ~Іів, аби вона злагодженп за­

як

своїх доробnи.

ра:

фраза

що

буває,

весному

пнше автор і два редакції

дею,•. «Щасливий вірша зберігаючи пун:ктуаЦію авто­

аорепад (?! - в. С:.) Н.а зем.ТІю .1ист11 В. С.) Посилає (?! -

в

і ліричні•. далі пропонує

розг.'ІЯдУ .rrнше дві строфи з

Північний

відпові-

Сент-І<.;І,~>юпері, лист на <<Адп;е скар;юшс· н:

•шану, і про життя, є у мене

Яка краса, ОсіНИ·й сад Він мов

авуча.'Іа

матеріа­

Ось лист невідомого нам «Я а Броварів. коидитора скл а д а т и люблю дуже В. С.) вірші і про Віт­ (! -

візьмемо ну. Для прнклад у картинну з <.'дну пеіі:;ажну нірша <<Осіннііі сад'" М. М. Пунктуа­ Шсr.ченковс). (с. цію за.1ншаемо авторську.

Часто

використаному

зово

нросто потвор·

-

ну, інколи

« ... твоя любов

да:очи

Але одного лише життєво­

"..4

нову, сві­ лі анайти свою те, грань, поІЗачнти жу чого ніхто не бачив· раніше.

тнорах.

них

І

ро­

ШІ,і.ПІ,НОГО

С .. ІіБ

;,;_·. ;\l i HH}I

і

вірш

бу;ц,-іІЮІЙ

ПР'~'П сії.У!JСІТІІ

переконала ...

ие

дати

ніД

Н

чому його ж

в

ні

автором,

слоFІами пейзаж, почут­ тя. Інтонацію: і зовсім інша, коли він створює свою . «гар­ :зовсім не виправда­ ~Іонjю~

своіх ти <<поет,,чної

3 ВірШІВ ВірШі

HdШJ iX <іВТ< . • ]JЇВ Щ<>ДО <<Т<щі ПрО КОХС!НІІН: ;за:;;J{Д!! гарні. нс:;а.їс,кно

позицІя,

nроте, будучи названою

JfXa,

засобом думок пере­ гармонії•.

ОДНИ~!

НІ1l'.'ІІ НЛСН"!

:\!Ііа,

сей'Іас.

певна

вже

Це

вислови­

може

не

тор

іНШі:!

И

знают

знаю миогого

11е

JII

го досвіду бракує, аби напи­ Талант сати гарного вірша. полягає, й творця в тому багатора­ щоб у відомому,

доверше­

ІйІуЄ

раз

тппннй

Ведь оп о жизни мвоrо

коли ав-

• • ДНА справа,

~!LJBa

ЩО

~ ~\

напоминают

Кажп;ьrй день и наждЬІй

в ір ш і без рецепту \ \ \\ \ \ \

означає. зміцнювати революцію;

-

ти ... Про це, по-моєму, 1 хо-

(? -

.,....,....."...."..~".

фото: один. з таких плакатів. На ньому мписано: f:3міцн.юs028

fla

{1"' 1" ппптії

висновки І сюже-

надумані

нова (? _ В. С.) Я тебе ба'Іу нав:круги,

,.......,......,. . .,...,.

На гgлшри: з'яtтАUСя nAaКa'I'tl з емблемою І з'і'Зду Компарт~

закликами Політбюро ЦК Компартії Куби.

випливають

саме тут

ківця,

сонечко исие

Ти кожен день дли мене

~..........,.~..,._..,.......".

року.

-

почат-

ста11ає того досвіду

~------- Л:ІТЕРАТ:УР.В.А .ПО.ШХА.

, .....,..,."...,. .,.,.....,

вражень

схематична, творів все-таки поверхова. Саме тут і не ви-

А очі, ик глнбінІt рі'Ікоаа. Нена'Іе

під

Іноді

просто.

свіжих

Кубин.сЬlСUй н.арод гигується д() важлuво'і· под!Ї в житті країни І з'їзду КоАІЛартіі }(уби, як:ий відбудеться наприкінці нинішнього

иаві'І'ь цікаво. Але бІлмпість

Твій голос чистий, ик кришталь,

ними

з

Л

ниці

найча-

зв 'язо r;, і редакцііІна пошта

Пиш~ вірші ховлюється... про те, що її вразило. Тому 1 творч 1 сп роб и даю-rь-

названу рядків з вірша дев' .яти клас-

задо-

~ \

сатам. Адже люднна доросліщає, її щодня цікавить все біль~ l більше, вона за-

Вистукує•.

налогічні претензП можна nред'явити і двом остаинім ряднам строфи. До речІ, лише не кІлька спіткає Ось така бідаавторку.

авторів.

прохання

вольнити

ставлення до неї. Надумане,

•Лі'ІИТЬ rодиииик, 'Іас

А

~ ~

нен nережити чи докорінно вивчити описувану подію, а своє пока:Іати звідси

ря~ки два nерші Однак можна зрозуміти зовсім порізному:

редаг;ційної пошти присвяче-

~ \ \ \ \ \

сту, тим цінніший твір. Це, зрешrою, досягається за одніє. ї умови: автор сам пови-

ку. О"!:евидио, Т. М. хотіла сказати, що годнJІиик лічить вистукує. і годинихк час

й.~'Нт~

Бr06(<\ РИ . IC{of18<'bJfl.

І_.,._.,.......,.."

..ц І. С!Іf'RОІ"О

Ч,.С()FЮІ

154. . . . .~ -

ТЕЛЕФОНИ . редактора -. 19-~·32, звrтуnника редактора -

вІnnoRІJJ~,--.,ьнoro секрL·~аря

..1-

,. ..#

І'

JJI"

І'

(ЮfІrпи.

nапюмов.:1ення

вtдділІе

19·:~·18.

-

ФотокОfІРСПОндентв

_.,~І І І І І .1'

19·4-47.

вІлЛІJІV сільського г~по-~арства. коресnон-

nром~словостl.

1Q·4-б7.

І

Г"'ет. Rнхоанть:

./ят:':~~о~ с~~~~~:

~

і

Q()rяr O.F. Фоn'\.1 атv r~~ети

«ПnfІял.::~•

-1 ..,-_"._,.. .... -І>-#'...,.,.._..."-.".._.,..."....,.....,.._.".~-.- ___ _,~..."....,..._

Киівеь&оrо облупр-аІJІіннІ • сnрава-І ви.ц.аь1кІІ.ІВ, nv-111 lJaфli 1 tщио/1\кvьvі

ropi ІВЛІ,

В)'Л. Кківська, 154.

Зам.

5874-11.122.

#184 1975  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you