Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН,

орг д

БРОВАРСЬКОГО

ti

КОМІТЕТУ

МІСЬКОГО

РдАОННОІ

МІСЬКОІ

Рдд

НдРОДНИХ

Газета виходить а 17 квітня 1937 року • .М 183 (5322)

ПЛЕНУМ ЦК КПРС .шппnа1.1

16

Цpнтpi!.lhHnrn

1981

pni\ Y .

КочіТР!У КПРС.

П .1еНУ"І

П.l!'fІ ):Ч

1аr.тпав

і nnJ'І)F\11[1\IR .1Пilnl~i.Ji· 1~rтупниІ\а Гnмви Р~.ІИ ~fi­ нirтpiR СГСГ, Гlt.lfІF\H ]РрЖП.l.'іНУ С РСР Tllfl. М. Н. Бай6анова <:Пrп ;!rрж~FІниіі 11.1ан 01\ПНІ•Чі~•н•rn і rnпia.lhHПГn f!Іt.~RIHI\~· · На І!)~ pn-

l-19x:l

і прn J"JІЖ~FІНJІЙ п.чн р~;оно,tічнпrп і · rnнi­ ~.1hHfiГIJ pn.;~HTJ;\. На 19~? p jJ;;> і . ЧіНі· ·· тра фінанrіІІ f.'Т'П' гм~ . В. Ф. Гарбузова ,: Прn ]Рn',цRниіі 1і~•1ЖРї І'РСТ' на 1!)~2 рі• ·~ . н~ П .lРН І \fi ~ f\P.lf41;nk1 llf111\lo)~IЇ)o'! fiiH'TYПHR ГР­ lil4

('prp

н~ра.тьний .rP~>J)пap UK 1\ПРС тов. Л. І. БреМІ· НСІІ.

П.l~НРІ

llli

1\ПРС пrиііняfІ nn•·танпву , в я•і~

rxвa.li~R н nrнnвнnІІУ Пf!nРІіПІ ]Pp;n~fiHnгn n.тану РІіІ1Нf!\ІЇЧІІ(]Гn і I'IIJIЇ~ .lhHnrn ро~ВИПУ [р('р Rii 1981-1 ~~~!) f\ПJ'И . .1Pf\n:i\f1Ht1Гn П.lаН)' РnnНІІІІЇЧ· нnrn j rnaia.lbHІ•Гn [1(].1Rif'Гli\' ("р('р Н~ 1982 РЇК

і ]~>DЖ<IR!1~rn ~101ЖРТУ

crcr

н~ 1!1~2 рі1\ .

Р:ні

j{jнiпpiR !'РСР T(JP)'!PH(J RRРП'К ~а~н~ч~ні проек­

ТИ. І!~ pn3r.H.1 Т:РJ1~nмНІІЇ r:tJif СРСР. П.lPfiY\1 ні .н·мt і ПnJHiІІ'.CJf• І'ХR~-ІИR . JiiJ.lhflirп, Пn.тifiilflnn ПІі 1\ПРr nn иті .Іt• нн~· R ЖІПТR Rиpo1n­ ,,Pнnrn ХХУТ .1 ' їчn~ партії rтr~ І~ІІЧН ОГn пр r~· в r~ .,,·з і ІІн)·тріІJІНІ;>оі ~пвніnІньnі пп .тітnкя, 3Ji•"frH~HI!If\ ~~B'~Hh l\fl\fYHЇI'Тif!1Hnrn · nПЇBRИttTM. ~- П(]rт~кпві П.lРНУ\ІУ Uli 1\ПРС ni.l1\PPr:Іifl>.т1.­ cи. mn н~'Іічrні n~pтi~lfl ІІr .нн\н~rаr·ппаfіні ~~fІ­ J~ня~ пn н~рnп!\ R~HHJ(] · p•nнn\liчнnrn

nf1~ЇНИ , JННа\ІЇЧНП:ЧУ

pn~RIHfil'

ri:П,rhf;nrnr пn.1~ f1rhlinrn

еНРj)ГРТИЧН(]ГП. R~.lhЧnЇ

. Пf'\Г1\ІИІ'.11)8ІІГn і

fiИpnІ'iiO!I[TRii ,

liП\IП.l~J(r)',

npnГ, .lP\IИ,

nnТРнпі~ .lУ П<!.lИRН(]­

pnjв' :ІЗііННЮ

.l<l .lhПH>\fY

Пpnдn­ ПЇJНРІ'РННІf\ \fHP-

pi~.lJ,HfiГn і І> У .11-ТУfІНПГn [ІіІ!НІІ ЖИТТЯ [ІЦЯН r1- RІІХ .ilf\Ji>ii ничаrаfl•Н Ri.l Ііnжної ra.1pi , кnжнnі rмn~нпї рР І' П )о'і.lі~:и. lif!a111. піі.т~r·ті , 'lfirr1 і РіІ­ /іnнІ' ,

вrіх

~)'~H.1h

TfJ Y JnRИX

nn

ni .lІoill

r:;n.~PiiTИR Ї H

Пfi!!\IHnЖPHHR

RИ!inpкr·r~HHfll

Jl(IRHn"y

f!P~P[I­

Rill і чnж.lи'RnrTPЙ. П f' pmrІDЯJHnrn 1Н~ЧР.ННЯ У ~~~·!!311У ~ J11HI ПІІFJІІННІІ І\УТ'Т4 Н8 .18НІ1 ПЇ .1FІИffіРН­ npr;J.нianв~нnrтi. Ji.1nFІятnrтi, ~\liUHP!!Hfll JPPж.aвflni і тpytnвni .щrrшn.1іня н~ ~:nжній ді .1ЯН· ці 1'11J1(]ііЧНПТfІ~. А yrix rl!lPria~ УПР<ІR.1ЇННЯ. UPHTf!!l .l hHиil Jin\fiTPT КПРС fiИ C.lMЩfl твер1 v ІІn~вн~ніrТh. mn ІіІІ\ІУні r· ти. вrі т-рплmі ЩР mнp­ m~ pn.~rnpн,·r h rnni~ .1і rrячнР ~~~~ra R!l я. n~H.В!P­ Ffi'!ІHt.. n1HH!Illl.!!TY п'яmр іrн:у П~f1RnJn Пf1<1UP1ll, нnяцчн І·rrті,~чц в fto1nІHhfii 311. ВИІіnЧ~ІІІІ<І рі-

і1оротьби 1~ ефеkТИRІ10СТі

нарn .1ІН>ГО

го с п n,1<1рств~

.l·ї.щ· 1\ПРС .

(ТАРС).

lll''

Кf'руючнсь

і

вн оюFі~>Ю1Іі,

про~оні

npfЖHfB:!

РАДИ Вн~>nннm.І

1 1~

І 1 .1Є'Н УМІ.

ІХ

сес і ю місьnnї

Ради

Ради

вирішин

нарnдних

17 rр\:,1ня

198 1 рок~· n 1.5 rnJИHi

виносяться

та~>і

ном~' ·Бу.1ннку

1.

Про

к~· .1ьт· ури.

На

в район­ розr.1яд сесІї

питання:

.1 ер;nаВНІІЙ

депуrатів

п'ятирічний

п.1ан

роз-

витнv мі с uЕ'вnго rnсподар стна міста на 1981-198.3 р. р. 1,lnnnнiдaч rn.1oвa виконк ому ;~еп ута т ?11. 1\ . ФЕ>rик) . .

2.

Пr n

н:1ан

ро з витну міста на

екnномічного

І

r:оща.1ьноrn

1982 рік. І ДоnовІдач -

.1о ва n.1ановnї комісії дЕ-п ута т

О.

rn · І . Єщен·

ко).

З.

Прп бJоJ;нет міста на 1982 рік т~ звІт n-r>n винонання r!юд;+;ет~' міста за 198() рік . (Доповідач з авід~;ючий фінансовим в ідді· !!ОМ :tеп~· тат П . С. Собчун) . 4 Про nерСПЄКl'И ВНИЙ КОМ П .lЄКСЮІЙ П .1іІ К роботи Брnваrс.ьnої місьнnї Рц.и народних

JE'nvraтiв на 19R2 рік . (ДоповіJаЧ сенре1 ар· Fнконком у деnутат R. Л . Багнюк).

5. Пnвідомлення дЕ-путата про рпботj; У ви ­

борчому

онр у:з І .

МіСЬКJ!ИКОИКО\1!.

О.

Тн -

А.

[.

В.

Шевар:~.на !І. .ІС,

Капітnчnва, В .

І.

Лrt.l·

гих. М. В. Зимяиіна, К. В .

Н('-

pnEy,

nоточного

М.

Русакова . .ЧTRCf'.' [ ;t;Cf!fl

fjy.ln

я;r-

1 .,~ ·.1 rнниИ

cE'rii . •'l.n

~!;.lff1'!f'HO

п~т;р.;чn·

!1Пj1Я­ НJ,nrn прn

Еnнанні і п rрРвн~о;он· аН 1 ·1і n .1aн~· 1':18:2 J1'1"Y і п·яl ііріЧКИ R Іtі.1о~у. :1 IiifiO \Н'-

.'1<'р;Е<ІR ' ІІ~Іі ;].тяп rhnнo\fiч1" 11 .,, j сrщ і ~ .,ь <н>r п nn l RHT!i\' ( r (r НЯ 1!)1\1 - JCJI\.i )'<ЖІі·:

тnю · · :1ря чу ня ти всі :1 ус ІІ. l.lЯ

прn

нa rea.liJЗLliiO НrtЙН3Ж.1ИR і uюі настанон11 П3ртіі ПІ.lВ ИШ!'ННЯ ефr~о;тивн<:•пі

НП\fіІТНПГ() j СОІІ!;.! .1hН()ГГІ рn,внтІ;І' CPC:r :·ІЯ 1!)R:' Рі~ і прn х і .1 яю;nнянчя .lєr-

нар(JднnІ·n

ЙnІ·n

І·осnо.1арства,

ін гєнс иф і ;;ан і ю.

l'ИM il. lЬHn

ВІІІ,ОрНСТЗТИ

nрогр~ с1·,

lрОПі!ННЯ .

ТJ.<'r> і~; <1 Rl! ніі

жяRногn

.\\ак-

r·o

НЯЯВ-

Г.Р(Р

Ні мnЖ.lИRОСТі _l.lЯ ПрІіСКО· рЕ'ННЯ Hi!YhORO-TOHiЧHOIIJ

і

r.т ~ н

11 . 1 ~ нІ'

р~о;nноміч н о-

соніа.т1,нnrо

1()1<1

rhn-

рrопІ :

!1!10

.'1/'r>}<.;~RHИii nf() .lil'!'l Г. Г'Г.Р \!Я . Jl)l\2 r>iK j nrn RИІо;ПНа Н·

npo.lyh·

ня

ui\. ]

.'l<' P"'"~нnrn

ЖаАf!И!"І

I'CRi.lOM.lCIHIЯ'ol

CI\.1<1 .1відnnві.1а.1ЬН()С ri

і'ІЮ1:.І\rту

й

HriCTi · зав1ань.

шо

сто ять

СРСР

nrpeд

С РСР .1епутат :\\. 1\. Байб.1·-

кnя.

НаІtі она .lьнос тРй. · Н

n снnя нr1х

Г()­

Пельше,

Кунаєва, д .

Г.

В.

і

HnRИ\f

rоо­

)' !9RI - 19R.'i

ро• ~ '· О .1нн~ .1 ІІ.П~

;:J,

("f\r1HO~

І'f>Іti~.Th• :n,·n

я пткУ СРСР

сті .l )ТТріЛИ ТОR;!ІJІІІІІіn Л. І . Брежнєва, Ю. В . .Дн!l­ роnnва. М. С. Гvрбачnв!І, А. д. Громико . д. П. КиJн­ ,,ен~n, Д . д.

~t=IR.:lr!HHЯ\

\<ічнn гn

n ' ятнрі•1;;~

R<JЖ.~ИRII\f

є

!'ТЯПО\1

6у1іRНИІtтfІ~ ч ~тrр і а.тьІІоТЕ'\Ні11fНіЇ f)~~H J\(І•.1~.' Н і1'1У,

Романова,

ЗАВТРА

-

( ()UіЯЛ Ї·

обчн.:,lенні) uентів.

:.tИ ІНf,

rо1~ИТ С К

Пі.:. :-.: РЄ'С.1ИВ ВіН . з'1ц 1\ІІРС ЯИЗКсЧИFІ

\\\ .(

2 иоп.

n'нтнр і• ІІ\1 11 · 1·1 l!.l~li)' , fіКЄ ПП· .lЯГ~Є !! .J ;II) cmc •ІCHHi ,l:J.lb· І~НІ !" ()

:.;рос Г(ІНІtЯ

J1i1.1ЯHChlil1\

Н~ О С Н()· IIO CТ\їli!.lhHrJІ · n

('Т:І.'ІОІ"І.

Ri

~о; у

JIO.>Riil

ПJНІСhОf'СШІЯ н!

\

r1 :J r Jгo

Н~

Ні1·

npnгpPcy

f'f<()f!O\.fiKII pn.l -

Т1r'РС'Нt.1С'і11ІЯ

TR

Гl1 СПП ·

11:1JH1 .11f()J<)

.l'І;>пR; І , у ''о r.зо- Т('

.:т.n()ро:1уту

,lf().t~il

іІіТ('!fПІRІІІІІЇ

!І! .lЯ х

i) i.lt--!::

r:lrт.in 1 f::І ..lh HГIJ'(')

внкnрІІстян•Ія

я нрnбни •тго

RІ!П\}',

пnт~нпі<1.1\· .

~··р,~іrн•1Ї

НnчіЇ

~H .1 i R

га

АСі\

nn,lіГІ!ІІРння

екn·

pPCj'f'CiR

якості

робо·

ТН.

НяІ'іR:1;к.нRіІІ ІІ І\ІИ RРСТЯ\!Н ~о;и

є

лnсн.,rння

п·nТІіf' іЧ · соніа.1ьнnі

p111R\ITKV

opiffjlillt Їi н:1рn1нn:·о

RChrJГO

rn c nn1:1pcтPa,

11Ї .1RHil\Cl!ll~ ІІІІХ

n спб.~и ·

Пr>ТtlЧІІl1Ї

іноеНСІ'R-

r>n.li

<f> <1KТI>f';B і rф !'KTI'RI1 l1 CТ1

,·,·cni.lhi\111 о

RHpni5HHIITIIR у

формуR 'ІНН і :<[ІОСТі!НІІЯ CТJ11'KTYJ11f

СТ~.111\ і

Т~\ІПі!І

R1n С "она.1І'Нf{Ч ('К()НО\fі!<И . Rll· .1ni.Th1UE'H 1 ІЯ

nr pe:til; RIO'If> l<iH i!t'RИ\ pt>'\y.1nTi1TiB лnрі!1ІІЯ ІІ О

і .1

l<Ітратами

на

іх

дnсягн~ння.

];пя.lь:Іnr~онn\1ічні ІІІІКН

n'ятІІ[Іj•ІНОГО

Ri .1ПORi.1 :J~ Hh

Іl()Jо;Ю­ П.lаНУ

.1:І Ч .l~ННЯ\f,

RП~HOA .ll'fll f\1 \\\Ї :<'Їцn\1 ІІ~Іt іf1н:1. 1hНІІЙ .1n\0.1.

RIIKOf111ГTrJRYEThCЯ

11!0

ІІа СЛОіКННіНІІІЯ і lІіlГrО\!3.1ЖrНІІЯ. :<рОПС '!а п'ят ь ро­ І'ЇR на 18 nронrнтін . о(,сяг 11 рnм нс.l<•нnго ннрn(}н Інt тя~

--

НЯ

:]Іі

пrr1ltrІІTiR,

ПJ11!.1\'І<ІlЇЯ

.lapl'ТRil

А~!ІОRЗ

ci:1h<'hK0Г()

ГrJСПО· l'CJ1CHIЬ0pt 1 1HI)\IY

на

-

ІЗ

Jl~prд6<ІЧE'Hn і

.!аЛЬ ШИ Й 110·

форчуваННЯ

ТУЖ>JНХ.

тrrнтrорі~ .lЬНО -В И•

рМ>н Іі'!И х

ГО.1ПRНf'

1\IlPC.

Jlonnяi.1aq

трнві!.lичи

.lС'П)'ТіІТИ

на

і Прn \і.1 RИhО !ІЯІР! Я Л<'rжаянnго П.lі!ІІІ' 11 Іf!ЯІ [)nІІі RІІ СТ\'ПНR .<~ПУПНІ<К Г().1!1RИ Ра .'!И \'іІІ іст r> і R СРСР. rn.1n~ ~ 'lo> niO.:П . 'iiЧV

ІІі ранку відкрн.юся с пі.1ЬНЕ' .>асіJання Ра.ш Cof()1\' і

ОП.1еСКі1ЧИ

І"'НІЧНfТІ\ У

J'>i!\

\'ію в·ерховної Ради СРСР. 17 ·.lІі ПО П~.l а n(t І! Гl1 .1И­

Б~·rх.1нвими,

t'KnfiO\.fЇЧH()!'O

J(JR1 - - I~1S.) r>o~o;Ji. _1pf1;.І<ЯRHHff 11.1311 Ні! 1gя2

~о;rаїнnю . .:;ібра .шсь .Jєпут~­ тн \' В е.1икnм у 1\рєм,lів­ сько'-1 І' Лі1.131!і на н;nсл· cr·

Радн

П.li!f!

Cf)UЇ~.1bЧn • ·n

j

R.1<І,. hOC43 .'1C'fiHЯ

>TH'!Hit\ CICПi .1hHJIX Bi.lHO· <till. форчІ;R;JНН Я НОВОЇ .liO·

рn1яtп'''

ТІІІІНОПі npaui В у с іх .laH· .• СРСР Ч J(j~ (l r> і І<: П!>О .l a· ~BX н;1р0.1н<1rо rnсІНнар- тя~r1жrння ~ - к~1;11 llnr 'ltcпa ..1і1 і.1ьш с ння виnУr~о;~· і .1іі' B!'n :~ nRнoї Ра .111 Cf'cr nі.1вИruення якості нроду~о;~ .1nn nя i.1 .1ю nrn .lrr-

~"" л.1rксі в .

особ·

.lf! R() \' HPRrJ <1 CR0І<)R<І HH:I ра• йон?.х · Сиі'ііr1· і 1\і'\ .чхснн у. ІТ'ятнрі•r нніі п .1:111 nepe-1· ri<o'!af ]i'l.1hiiiP. R.10С'КОН3 ,1ЄН• ня

nroпnpпi ii

>'.1HI:I1r<J

у

розвитку

нярrо:tНОГОСЛО.lЗ!J•

ChJ\()J "(}

t\О\1П.1Єh. СУ

Кр~ЇНИ,

.1 <~ .1І,: ! Іе

пі.:tнЕ'rrння

ексночі ·

кн

і

~-;у.1ьтури

в сіх

союзних

ПО:JНП\l\. ofi<:~1j

рє2.1;З."•

prc n yfi.1 і к. ~·

f()Tfo(Я

ПІІПіІR ..1 t'ІІі

3'\3]1)<..(

ІІ~[>Тіі ~і!R .1ЯІІНЯ 110 .l'!.lb• нючу 11 1.1 нrrrнню .ибробу·

ту нarn.ly. Про І!Р СІ!і.l'НТЬ пrronaчr н i я n . 1ані вwсокі тrмпн 1рnстяння фон.1у

l;i

П10ЖИR~ННЯ,

якnm

рахуНО К

1~.11'AO.lh11Яff1TЬC.Я

МІ!.•

1·rpi<1.1h"i

і .1\·xnRнi ра 1ЯН С hКИ.\ .lf() JPЙ.

nотреби

Rс.1ю;р ~нач~ння ]n~n.1~ння nотrгІ)

.:и!І з!· нас~.1еч·

ня 'іатю1е ,1()f'O.~h'Іl1Ї

~:.tі :"кн ~ння про · nrnrpaЧH, 1)03• poFi.1f()R?.нoi :1 ініп іа тиІ!и товариш~ .1 . І . БрежнFв<t, а

npnrpi!\111

т~кnж

розвнт·

кv яироІ)нннтяа нпвих това· piR няро ,1нnrо сnnп;ив~Нн'! ,

П 'я тирічнн й 11 .1ани.

ска1ая

.10П()ЯЇ .Н •І,

;шй

курс

і

річні!Іt

н;трикінuf

пер•

RTi.1f()I0Tb нанюї

n;,ртіі

У нинішньому рnці траJИUіЙНf' С'ВЯТО раКеТНИКіВ

стін

і

арТН ,lf'рИ·

в ідзнач апь ся

в

вr .lиr;orІJ т р~·.1nвn·

і

ХХ\'1

,J 'ї:J;tl'

1\ П ГС. За пта.lеноі{J rраднці•:ю 1~ .lнcтrma­

:ta

j1a,1ЯHChfii

('.la Я .lЯТh

.1Ю.111

ракетні

на .1ІНІТі1

n'ятнnічк?.. як;,

r~ж.1f

кnрінн і

L'IIO.liRaHHЯ Hoprt.JiR країнн, І>1Н:J\ІrнІ·є

R і'ІІ!НЯ I!ORHX j'·\·/)eжiR У .1мінненні !'кnн()м і чнnї .\40• г~·тнпсті і пі.1нРсенні no:S. ron yтy rа .Jянrьких . 1I<J .leй.

Сесія прnдовжує J1 nботу .

пра·

:3а 1 /Rерп, СТО.lіТТЯ СЯі)­ ГО Існ~·вання B(JHH ста­ .lИ НаJіЙНЮІ ЩИТn~І нашої Батьківщнни і країн соціа.1істнчної с nія.:Ір~·:.ннnсті. Ра­ дя н ські стран- гічні ра­ кети :~-1" ють НЕ' об,, en;rнy д«..lьнit:rh no .ln nт~·. RlfCOK~'

B.l\'-

ТОЧИ і СТЬ

чення

в

ф рnн т ов нк ів · арти.lеrmстін. Іх зас.1~тн н і'іорnтьnі з вор nrамн Сnціа .1істичнnї Rат;.­

несТІf

ТРр:«tnя;1ерні

~>іRJПІНІИ,

і

НИНІШНF:

RJIHiHOH~·ютh

ПОКО.1іННЯ

І;етННКіН

стін.

і

Rі.:І.:Іають

нченим

І

р;;­

артн.lrрн­

на.1е;r;не

кон с тр уІ' тn ­

r.юf.

інжЕ>нrра:.f і тrхніка~f. роі'і і тннка~І РІіороннnї лрn~нІr.1о-

ності

-

Чarнnro

TRO[Jl!IOI

C~'-

rаІ'rтного

та

іІрти .l ер ійського озбрм:нн я . Пnява ракrТН(НІ;:ІЕ"Р­ нnї ~бrnї вищІга .їа ;:rn· корінної переІіу:~они nр rанізnп ій нnї стr~·к­ т~·ри вІйськ . СТЕІ}ре но

цi ,l h

і

3.\атні за­

РЯ.lН не.тиче.зної поту,к­ ності.

,lnкоріннn :1М і НИ.'JИСЬ C:YXO!l\'THi в:й

Н;ШІ1

с ьfіа . Оснон'' · їх воrне ­ ної

'І оr~·r но с ті

станnннть

ядерна

:J6ІЮ я

пtяно - тактичнnrо

тнч~оІ' n

нин і

ранетно­

опер;;­ і

та1.; ­

призна•Іе ння.

,la.'lh!JJOГO j1ІJ~RИTK\' Н~ ­ (-)у~і\ ствn~ьна і ~Ра~ ПіRна

а РТИ.1Е'j1і)о,

Нннішнr.

пnh'о.тіння

r>акєтннкія і і!ртнлерн· СТІН UE' Гі.1Н і С Па:І ­

ІіОF:ІЧ!!і

старших

Ііойnяnї

c.1a;iJ

nnno .1iнь.

(ТАРС) .

Усп'хамк в бойовій І полІтичній підготовцІ зу­ стр іч ають свято воїки-артнлерпстк прос.1ав .1еної За· .1ізної

!

Нашоr заяnю.

прнзначрння.

Г И

ПО:! В Н

ВИ·

інтересн

ДЕНЬ РАНЕТНИХ ВІйСЬК І АРТИЛЕРН

в ; іі ська

нтічногn

на

llt'YX li.lhHHЙ СО І' і a ,lh!И · PKO• нnмічннй npnrprC' f!?JЯH· l'hKOm СУСПі.1hСТR~. 0.1И•

ВОГНЕВИй ЩИТ ВІТЧИЗНИ

'Іf('ННЯМІІ

r:n.lHKarи

J.

ІJn:Хі.1ІНІ 1l1CC[IC'.llfТИ уя~r·у Н3 у< · піІІІНn\.1 у заRсрІІІОІНІ зав.1ан ь

Сус.~ова,

ttеІІа,

І.

,1.

гn пі.:~несrння. ВІІК.lн naн o r n історичними р;.

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ мі с ьnnї

І

RИh:1a ~trH 11M І i R

тояарНІ І! ~

А.

сельnва. В. R. J<\'JH!'llnRa, Б. М. Пnнnмарhов~. Ш. Р. Р:111111 дnна, М . І.. (о.н>щ•н-

відuмп· Rа\І:

11О.1Оіl\('ННЯМН

nбстановці пn.1iTH'ІHQrn

ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ МІСЬІЮІ

М.

хонова, Д. Ф . Устинова , 1(. У. Чtрнечка. В . В. LUeїJ· 1\•щькІnn. Г. д. A.~ifRol, П . Н. Дtмі•н•ка, Т . Я . \(ІІ·

с ьким , профспі.lКОFНІЧ і kl1\Ісочо.1 ьськич npraнil\.1, \1ін іпr рств<І\І

18 листопада 1981 року • Ціна

ШОСТА СЕСІЯ ВЕРХОВНОТ РАДИ СРСР ДЕСЯТОГО СИЛИНАННЯ

сrа.lИ ріІІІNІНЯ П.1rнуму 111\ 1\ПРС. якиіі · ві .tбувся Іб .1Истола.н. ІІ .r1NІуч лі :tкрес..1ив. ІlіІf!Т іі\ нич, ра.1ян·

НІf\

mень ПП

.1ю.1и в Про:·рd·

~'''~' .Н.l1-ІІІОЇ ni.lRHЩPI!HЯ

У К Р А І Н И,

ОБЛАСТІ

КИІВСЬКОІ

ПЛ~~ПИ ТВОРЕПНЯ

Л.1ана•АИ творення,

~( гули.1и ра :tян с ькі нову 11·я Ії.f[Іічку.

ві.ІбувсІІ

crcr

ВЕ'.ІИЧНИ\Ш

ко...,І\·ністиЧного

П д Р Т І Т

КОМУНІСТИЧНОТ

ДЕПУТАТІВ

Середа,

МО СК ВА. (ТАРС\. О~;ри· .1~Ні

ЕДНАЯТЕСЯf

дивізії.

На знімках: вгорІ вІдмІнник бойової І пол\тич; кої підготовки. навідник гарматкої обс-туги . єфрей· тор Сергій Наумов; внизу лейтекант Гекиад\й Єф : мов ( в центрІ) з воїнамк відмінкої батареї. Фото Б. :Кришту.1а, В. Песляка.

(Фотохроніна

РЛТА:.·).


НОВЕ

ЖИТТ11

-- -·-····---------------'--------~----------------КОМСОМОЛЬС~КІ Ж1\!7ТІІ:__,_ ___,

- - - - - ЗВІТИ І ВІІSОРИ

ЗАВОіОВ!ВЕ У ТИ'Х,

хто

заходив до

залу,

на· rру~ях

вилнІвся значене «Перша звітио-овиборна иомсомоль­ ська конференція. Бро· варський завод алюмініє­ вих будівельних конструк­ Цій. 1981 рік~.

-

з:'І1'аганні

схва.1и.їа

:.ю.1одіж­

1\0\!СО:ІІО.lУ

в

12.

це говорять сю1і комсо­ мо.'Іьці, нача;rьнюш цехів.

ск.1а.дально­

го цехів. Завдяки їх суч­ лінній робот! :1авод зумів

вий БІктор Тала.1іхІн роз­

nерекрити

nо:$J,дає,

ники МИНУЛИХ ::ІtіСЯцЇВ ЦЬD­

як

він

таранив

фашистський літак над нічІЮю Москвою. Мати

ГО

Олега

гання

Нашового

згадує

n."Jанові

пока;,­

рону.

За

nідсуМІІами моJІодіжні

а:'І1'а-

бригази

прячку ще

pot'irнy

і

шнршР

розгоrн:пи

~:11аrання

прапювати

навалися

кращими

буде

з

рrщі

RИПуснатн

серед

них ко.1ективів у .'.Ііrті

та

районі багато. Воно у :.а­ мйовано:~Іу довір'ї. Jо­ 1, тим більше, розібрата­ Бір'ї до якості п:рап.і но~І· ся в недо:тінах:. яких на сомо.1ьців. Це прнйш.1о сьогоднішній день ще ба­ не зразу. Поrрібнай був цілий рік з roro часу. як гато. Незважаючи на. :'11'0.1<'!- о. Василенко. СЄІ\р<'Та

r

дість RОМСО:О.І0.7ІЬСЬНО~ ор­ ганІзаЦії заводу, вона вже :має своє «лице:<>.

Воно -

в організації і

КОМСО~10.1.f,СЬІ\ОЇ 0)1'ГaHi:JR· Ції Цеху _N;, 7, :ЗаЛJ)ОПОН'-. · вав

:1

працювати

датом і

Ісtей~ю.\t

ч;~н­

('Щ1І!ООЮ

r,

:~а­

на

потрІІ\нn

пrn­

янnсrІ.

CR\тnfimпro.li, pn;ЗRHRil-

\ HI!Ja.li

T:l RДnC'HOH:l,liO~'aTІ~. Л.lе П)1Т! J!h~1V не :1afJyRil· ТН. Щn ro.lOI!H!' :1RRJaHHЯ ЗВіТНіЙ ДІ1ПОRі;Іі СЄ'І\)1ЄТС1р НОЧС'n\Ю.'!У ТІ!' І'НХОВС\Н· но~rітсту кn:ІІсюю.lv Він­ ня нпної І'!'ІtСnКОСБІ:ІО\ІІ1Ї :ІУІщії в ше, ніж

Tr!

;ІЕа рази бі.1Ь· зara.J. Точу У

тор Гашєнно ncofJ.lІiBO нСІ· rо.1ошуваR

на

то:~тv.

:;ю.ид!' потрібно підвищувати

.1Ю1ПНИ.

шо

Пі;:{RЮПf'.ННЯ \')<1.11

постійнп

,ю.'!у,

прО.:ІУКТТ!R·

нсть праці, СV!ЛЇЖНЮН!

nRO.lOJiвaти npoфcCiiOJH,

з~югу

.1а~нача.1ІІ,

І\о,1ентнву. за·

щn

ca:~~n:vrv

ход;;ч

ну.1ьтуrнют

не

вистач;1.1о

RОПі

Т<!

Л.w.

fJЕ':івппr~ЮЧ'f

до.1інн,

«НО'ІІСІ1·

Ня

HnJ{фcprнLiiї

Чn'oofy

J-iПf'C,

бя-

;J<1.1СЖІПЬ

!'!ЇД

Тут nотрібно прямn

mn

Н(),1ітrт

нo>1-

C'n,1n.1Y не нее робить J.lЯ ТnГО,

щnt\

ППJ!{'ЯНJІ!'!НІЄ

ЖИ'ПF! RІ1"!СП:\1'11.1ЬСЬІ·:І1Ї rЯHf:JaЛJї бу.1о HRrf!Ч('H(' Hi!oRH\fИ,

Ніf'Т!О

!Н1'СІ1НПІО

стю JТJ()

ЇТЬ

І

<!1\П<R-

1{()МСОЧО.1ЬІ!іR.

!ніпІап1нnю.

нn­

opJti-

:1<'\ХnП.lЮЮЧН\1!!

СПDЯ!18~.

nрннпнппвістю. ТИХ. ХТІ1 1-!f'

R-~І'!іИ

НЯ

ЇХ

Я1;. СТІ1·

1\n\!Cn:\!O.lЬCh!{O\ТV

,l<'\·

ІJ('­

ч~rтнніJ '.1п.1о.1і Helt <'ПЯ· C!!RJ> І 'А1!.110Є nюnn :ІJіСh)'(­ КПЧ\' І-\nчпаnтії Укnаїmт. .'\Jc!if' ffi1111i іасйні вonnrп RCf' rюn.lЯTb ].1Я TnГn, 111.0t'J

:>nic.

\1n.ln.1h

НАШ КОМЕНТАР ПІдсумки роботи

бу;tі­

вельників за

десять ~ІіСЯ·

ців

про

свідчать

стано~нще у

силадне

цій

нарQДНоrо

ra.1yзt

господарства

ніший тrecr

на Броваршпн! ..-Броварнсі.lьб.\'J'>

таж».

яна

нання

на

нс.:юдав

по

Гєнєра.1ьниі:і сенр€тар Ш\ !-ІПРС, Го.1оF<а ПреJи­ :Ії1 Верховної Ра:~и СРСР товариш .1. І Брежнєв, внстУnаючн на XXVI ;з'ї~·

самІ: no району недовико­ нано будівельно - монтаж­ них робіт по rенпідря;Іу

ли тем~

значно

Особлаао

510

ж є

чодовік.

247.

в

наявності

нп.1онтІ

Разо:~r з тим зовсі:~І не- їх

та

~вромри.nро:чжит·

ПМ:К-7.

ПМН-9 тресту

ПМН-8,

«Броварн­

с.l,,~буд~. Дарницьке РБУ, лому ж

зстаномени'ш

13

лJІана.ми з

24

організацій

бу.зівельних

не

справи·

rірфі справи у органlза.ці.ях.

міських

лись

Причому значно

12.

ВІзЬ-'!ІМО,

ПМН-15

та

nplв1ipo,f.

БМУ-35.

Як·

ЩО nоріВНЯТИ НИНіШНі ПО· Еrазf!ИХЯ З мнну."ІОРіЧНИ:ІІ>І, І!Юб!lЧИМО, ЩО оби;rва ІіО·

.лекtиви мевнено набира­ rоть те:о.шів. Так, ПМН-1 ,'5 ~ 1980 році виконала no

r~нnідряду робіт на 2.965

rnc.1fч карбованців, у цьо­

'NГJ Ж На 3.492 ТИСЯ'І'і. 'У t>MY-35, навnаки. но rенnідРЯ.ІІУ не досягли ма­ нулорічиоrо nсжазника. а

влаеними

силами

п~ре­

:крили обсяr робіт на 19.4 процента.

Однією

щеІfого

з

nрачин

доnу­

відставання.

не­

ритмічносrі в роботІ обох організацій

бітШІЧИJ'

є нес1'8.ча жа д р і Ja ,

Р"·

У

Пrч'rІтна

оо1а.1·

робn; :1 н!в. А1е :~о.1я п'ятнрічно­

радумти.

А;;уже

найнруп-

субпі:~рядrтх

ТО\1У

тресту

неrатив:ю дін.тьність

r>рr;щісJ<ЩІІі.

ЧНСlі

xm

паю'ІІІ.\1

Е<ІШОН<JІ!

,,

ncix. тре()а

ж•бі.1\."Jуватн шnro

Rі:І

f1'.J·

la-

їх ()т;пе,

ніJ­

Ві;ІШVТ:а1ІІ pr:Jrpв:t,

свпї сИЛІ!

:~авєршетНІя

ро~>у

вrt-

1981

ненІfІ;nристан і успішНЕ'

СП і\1К2

,Ji!.lPjj;Іпь

n.1анія

;{отрюrаншт

firJH

гrн.пІднцнrн;!J

нют r1.1аНів. t>п.тrиває на

у

гп n.1апу

про- 1\онаншт !і\'.

щn

-1і!Тр!І.\І_\'ЮТЬСf!

:ra

пrp­

nдинадuятоі

п'ятнрі•тки.

______________ - - - - - - - - -

,,Тrп.1ппятсх•чон-

ВИКОНАННЯ

ПЛАНУ

бу,.tн.n.кимх орrакlзацІями :ta д~r.:ять мІсRців J 981 року (за :tаними міськоrо ІиформацІйно-обчислюва.:п.ногn центру держстатистини. }" ·процентах)

б

зав:~ання нп:~-тсо­ оrгані:>~нії

ва·

!!ЮГО :заВО,l\7 ПО.'JЯГаf: f1 ТО·

Ч\.', I:tofJ •ііп;о нв.шачитн ·

САОЇ р~·бежі. \ІЇСІ!Є КUіІШО· ГО

TiO.\JCI1\JO,lЬЦ;I

у

ВІ1КО·

НаННі Пf10Гf1ЮІ ІІ'ЯrІtріЧ· f\И. Нсобхі;jІю та;;ож під­

Москва. ВченІ Інстнтуту металургії і'Иені О. О. Баіf· кова АН СРСР розробипи м е т о д протиозування 1

нІ?сти ІІа R1НЦИЙ, ЯІііСНО НО­ RИЙ t:rYIІiHh ідrйно-вихон­ НУ,

ннутріспі.lНОR\',

турно-:-.1асnну

ну

робот:-·.

та

Ііу,lІ>·

створення нових сплавів Із

спорТІІА­

щоб

гі.1110

с-rріТІІ ХІХ :1'ї:ц

:Jу­

заданим

B.li-;CM.

ції ш~>о.lярів дев'ятої шr;o­ .lH, ЯІ\і ПjJіІЙШ:ТІІ П)JИRіТа­ ТИ СВОЇХ шефі R·КОЖ'О\10.1Ь·

:1

Іх

;тія.lr.Ітоrті

R~ Ж.l:ІRО!О

ПО.lЇЄЮ

--

Особдиву увагу ллІUть учені

цес

на

Втш:онанч~ \Т.,,1f-J\

nn

п:шиs

ШБУ~sо

СПМН-580 БМУ-35 Разом по м1сту Треrт <>t БроварнсІ.rrьбуд~ В т. ч. ШvШ 7 ПМН-8 ПМН-9 П:МН-24 СПМН-508

С1'ІМК·М~

вий

хорnштту r;рІJТІІНІІ

nроИш:т

piяrri,

і

н

J:-·-

са:\ІОJ;рнтиІііІ.

На

Дарницьке РБУ

СтщРБУ

"~'кррадrосn "'

РБУ обnмlсцевnрому Разом по' <'елу

Разом по місту 1 району

(.!і.ЕІ:'-1!'1

!1:З.0 .б

1 ()!

93.8

!17.8

106.8 93 ..3

106.2 100 о 64.6 107.0 100.5 112.2 89 4 83,7 100() 100.0

111 9

107 о 88.1 112.7 ' .. , 4 81,0 86.5 81.6 72.1 66.3

108.4 94 .3 93.0 104,3 8:).1 11 0,8 11 (),2

]() 1.4 Р.8 ~

90.0

8-5,0

9:3.8

100.9 66.3 101.9 l(Jl 1 104.9 106.2 97.3 100.8 98.0 97.5

• 3::1.7

93 1 10:10 101 ..5

98 .) 108.1 107,2 89.4 97.1 104 .з 8.5.7 1 о:;. 7

110.6

10:.:],4 1() 1 .4

101 .О

8-І.І

О1і-Іоrп

п Е~_'::t_ю_!J~~~~-г n

106.4

64.R

на найбіль.

e,1CRTpOHH0~1Y

цесн руйнування (Ф<,тnхроніІіа

ЦС\:-·.

мі~

дос.11д.жують

poc11oni

тарНІ11J('ШJНТ­

НОб:-·.1іRЄ.~ЬНОГО

знімку:

шому

X\1C.lb11!Jl!I,HГ1ГO,

B('f'CTiJT!IIfi;a

порошок.

лів.

Сrт;rєт!1 rr" ІіО\1 і тст.v нпчcn.\JO,lV обр<1ІІ•> ().l!';;. Ci1!J.lf1ct

перетвІ)о

стружки в метале·

Методами електроннDf ~1!11роскопії я інститутІ вивчають процсеп руйну• вання металевих матер!а.

nn\Tli1ЧO,lЬЦi ПОда.l11 1JаГ<-!· то ІІрnnо;та:й J.lЯ по:тіп­ шrння rоботи оrІ·іlні:>анії.

про.

метаJІІв.

Т.\Г'С

-

ГАТАУ),

ВОЛОШИНЕН.!Ю.

• :ЗАМІТКИ :КОМЕНТАТОРА

битва Нє 1E'Гfin ;t;иттrт.

Р.\'К

б.І'.ІУRаrи

не

Hnc>f'

ВН'Т''о;аючн

аRТІ1.'1і1Ті'І.

·О;ІНі!Н

Ві;Іfі:-':10R:;'П<11їІ

r.~Н('

ca-

,Jруіінп­

Іmртуrа:rr.сьІ(ІІ\ТІІ

1ПІІ:;Jатор<І.\1ІІ

н·~-

\'IJC'IIІJ.r:JO·

ПР.О, ;J іі 1!',10\!RdTII i1ГjJ'.'­ riю 11.'\ Г' та і \1\ІЄ'рі;и:,:ТНЧІІІ!Х С!!.І, ЯІ\і CTOHTh 'JC\ HC'IO j ЯІ\і HiJ\ІaГ<JIOTb<'R Прі!\Т)'СІПІІ

:\11!'11.1\'

BJ,l\1()

ВІІТІ!СЬ Rl,! <1iip;;JІrJI'I) 1!1.'1:1· Х\' fi.\·.т!HШillTRcl ОСІІО!1 .;'J-

96.2

~8.8

10.5,2 97.0 11:3,6 l():l,7

98,0

117 .з 102,0

ео.т

99.2

прпц<"НТІF ('!'оїх А RС'І·ГJГП на .l<.'IШiC"~fiTQp \' !ІРА 1ПІ'11 rтnІІПJ,1і1С: б'.'h!U Я!і (-,Q

68

IIJIOI]t'IITi Н

пр:оІrе~І·пн:;<~

ПрО.\ІИС.10ВОІ.0

Б!Ірп6ІJіЩН<СІ . R СІІІrо.Іf,rьт;п)-1\'

XO.l0\1

ППІ\1111.\1 рt'!!ІІП

1іПfО.

;]oбpri~iJ

соr:rпн

:\lOГf-\P

!Ісі 1;офє

НН:!ОЇ

!!их

('l;l'JIІJpJIIOi Е.\' 1f>• :Зп рПfіІІ На• н·•«.lІі бі.'1!-.ШіСТЬ ij

вr:~ІІон:<('fІ".

'.'(!-

PrJJlІ,ii

n;-

ЧІ!

.1Ю.1ІІН1!

r~·,·пі:ІЬСТRО, rf\С'ІІ . l\'СІТаІІії

.'ІІ<>.1ІІІІпю.

,, . Bopr>>ff

T\'jlil !11':\.

не

бУ.lУГоалt ВІ: ЬJJf' 8!.1

і

rюгрІІ.;ІІ

!!іЇ !l.\Г, \1\·;r;•;;І>

'IR1'1• \ii:·t:J!ii• J[r.н;ctr-i~?i()-

Н:-1

С4рС'!1і.

JJ~

:1р1с

і

ЩJ.-!RПІ;а-

!ІР.\

;;аіі111.;

IJ<.1:3il11iiO lll'•.10 U:~нз1; :ІІ~іісіпІІhГ1Го На:~тібіі, псJ· .1~!0'!~1

ІІі.lТРІІ\!і;~·

f1І'RоlтпuіііІтогn аRангар;іу -- :\ІП.ІА П<1РТіі пра­ ні аНГО.lf,СЬ!іІІіі 1Ji!j1'.1,l Уnrннrно іі.1с впrрсJ.

Ті!ЧНІІ\1 ІІІ!, n:;i

Cl!.lil\1

.

~р().)~·:чі.lі

п'.l

~;rpiRHІ!ItTBІJ\1

Тр\'.10БІІ\І

:щн,lЮТЬ

спr>го

фрr;НТО\1

CbOГOJfli

пn(j.

ll!lllti.'l~,1i

ll~f1<J,lfinЇ R1<".111 ~Jf'\'ri'I.I'ІC:J­ .1'1 і БІІПі1.1ІІ.11! 2.()()0 'І J.:)[)() ІІ.'іС!НТаІііІі н:сї Г•)·

pr).;H!iRilTІtc:r) :;:.:атна

~нt·п.lnr.c,.

•н·о6.1ІІІ'n

jJf' R1 f.jll0 <, !iтrmt :й

J!;J\JaГCІt.ThC';J

.\mcтiriнo,

ЯІ-:;;:.1

TPX!!l• СПЄІl <d•

\1!1,

УСІІіХІІ

IICPf'I;,J· :)чіІШНПП1 JJC!Til сг,іт .\' ТО\1\', l!lO !!Р.'\ j>iiTCT .\JІІ'ІІ'ІІІ н~

СТВО·

JПІ10\1RГі\С:

.lіПіІ.'-!11.

Ii•rx

r~'l

i;1f;

ІіШ>ІІСР<lТ!!Rі.В,

;1f'Pffii\R~

)1П;ІІ!t1І

о\·р;t:\<нн~

Чi!f'Hn

НРЛ

3 .111ХІ>.:І rв

Ті!Ка J().1H П!1Па.'1і! !JCІ1JП,"]!Jiii РССІІуб.lі!Іі Aн;-n­ . Ja ( ІІГ'.\ 1. !lapoдrmi ні:і афр:Іhі\І!СЬКОЇ !іраЇНіІ, ЯІ'ІІіІ ІІ.ІіПh роКіВ HJ.\JV .3a130IOHctB CROIO JIC:з<J.ll'•l{­ l!;l'Тh, Hf' Ті:ТЬІ·:ІІ ;J<>ПП.111ТЕ>·

СГІ

Д0}}031

в

\Tf'

B!fp06JT(IТ( на

10'-1.0 90.2

СПМН-509

Уnрав.1іння мexcneцt5y.zty СПМН-1 СПМН-2 РайШРБУ

т-. 'І

~-1-J(HI\'.fH

-----------44.2 --------.')8 1

Гr>НПі.1Гі1.1У

і\Іостоnоrм :"<~ 814 ПД:ВП-2 ПМК Унооnсп!лки РЕУ-4 .БЗБН Ш1К5

F

плазмовоrо

реннл

заво;Jу.

ci

nрндt

впровадже't

ню в промисловість п~ рошкової ~1еталурrії. В інституті розроблено прn·

nrрнтото

-~Ві ТIIO·RIIUnpHOIO КО.\1СІ1:110.'ТЬСf-.КОЮ KOHфf'jlf'lE!ЇЄIU І-\онфf'р€'+НІіЯ

Фі·

в,'Jаст7і•

і матеріальні затрати на дослідження й скоротити строки їх впровадження 7 виробництво.

сеr;рє­

тарі цєхо1шх па ртійннх nргані:нщій. Ten.1o :JУСТ· рі.1н :~c.1rra тн конфrрrн­

ЦіН

хІмічних

востей. Це дало змогу ІJ багато разів зменшити час

На !іn\тсо\ю.lьсьній кон­ Фєреннії бу.1и присутні нача.1Ьl!ІJЮ1, цехів,

комп.1е1:сом

зичних і

Uiii../I.J,Ty. O"ra!l!3aц!f

СПМR-1 тресту «Теnлиц~­

техмон:rаж• та інш!. В ці­

:~юнтує

п·япІрічІ;у серііо:зНІ!\1 Є'tі· :1а:ІJЄ'ІІІ1~! д.lR 6у,lіВЄ.1Ь!1ІІ·

У ПІJ~ьно:~ту nівні орrіJ­

БЗБН. ЛДБП-2. РБУ-·1. цссv. яні не досягли заП.l<шовз · Т('.

ІІід-

Б:\1У-35

тресту.

ІН'.3а;'{ові,1ьної

нання nланів но.1ектнва:~1и ні.з;щії бу діве.1ьноrо

доn у с т и л а

ПМН-15

лобуд:tо,

велике

h'R.'IН·

пиrо~t nовинно прапЮR<'іТк бін'1ту. Тут прашоють в,і

робіт.

става»ня

тресту

зНІІЗ'і·

НП.\1П.1t'КСі

си.1.

Бу.-ю

ночп.тrекст.

П м Н-15 З.! штатним ро;з- НІ!'ісьногn теп:rичного r;n'.:· ді 1\·пгс. н;~:<вав нннішню

на 8.195 тисяч карбован­ НИХ рубеЖіВ. Хоча с!льсьнІ бу:~івuJьців.· НаВіТЬ J'ШЩО ПОріВ­ НЯТИ цю цифру з минуло­ нюш й nоnраuюва.1и краріч!іою оа цей же пер10.1, ще :1а міських. результастане оче:видни.:~~, що бу· ТИ Ух робоТИ не .'.JОЖУ'ГЬ дівел-ьники

ген­

ставання :~опушене на пу-

1 району. ПосудІть ~tає виnравдань не вин.,. --

:мІста

тю

П!.1РRJV 1 f.J7! ТИСЯЧУ нар­ бованпів. В основН!'J\ТУ ві J· СКОБО'1У

· Зара;J

внстv·-

п.Іану

:~-~o.10;Il!X

,'Jнань.

\Ю.'Іьсьг;ої

А.

ПУСКОВІ ЗДАВАТИ В СТРОК

ЗАКОН АВІ ВСІХ

:II1f\,1aCПJ

япчnr.1н~і­

оо.1іну •тн не чає лnn\·­ чєнь. то Ре 1\удr :.начна

E('\1CI'J:I!П.lb·

СЬfіnЇ nобnТІ! :>"~'УНО

:1"іздо'1

ГЯТn

ска зат!~,

Чі!СІ1·

на

БІ!НОНІІН·

rтоrтав1ени-х

ХХУТ

І'Sотн.

ПJ1ГаНЇ-l11БіІ'ІІ1С'Ті.

)1iRC'1b

У

!

rвІ JnMOCTi І n)lГIIHi· 3083НОС'ТІ Kn'v!Cn:lln,lblli!'l, РіННЯ ВНVТ'РіСПЇ.lНnВ()Ї рn­

,111 органіаоrаності. Пf' ny.ln в:~ап:одії чіт ur,:rнзп· :1111 орrанізапіюш. Спnр­ і

:>явлань,

Б

лnп­

nп:~~\чнина

рі АНЯ

"І1ітст:-r нттсп:.ю.1у брану в~·

n•ннн\т

ян

)1f'ЗЄРВУ Партії ні

Kn'11fi1·

продовжумв

~ІІ'JВ('ПЬ.

rіюб рівень рnботн пере;JО· :~асть

ної ручної праці. Ня ді· .lЯHKil роботи н<~:m.lнва 1 д.1я ванюго завn:~у. Тут є

нnчС'n\ю.1 ь- енсrrії,

rл,.тn.1ьсьlі!Й ~~rІн

~1аН·

тя :за те, щоб ui дівчата брига~ всьоrо заводу. Bn:Iy успіШНО ВЮ\ОНУІJаТІІ 1 xлonni гідно несли і пе­ НаМlльшоrо усrтіху :~оби­ державні п.1анп. Віктор Гашенко також слюсарі-скла.зальни­ редавали далі їх і свою лися комсомоJ1ьську естафету. Іш цf!ху .N'9 5. де бригади· ;rопонін прнсутніч. Шn бу­ зрnб,lЄІЮ HO:І!lH'Tn\1 У залі nіднесення. Від· ром І. Фандюшв, ко~Ісор­ .1n чутне хвилювання opra· rо:.t М. Сірин. І пресу­ нn~TCO.\IO,lY Д.lЯ ПО.1іПШЕ'Н­ н!заторl:е членів ко:~І!­ вальнини. бриrа;:ш В. П. НЯ внутріспі.lf\Ової, ідейнn­ тету номсомолу. Адже на Поливц.еsа та HO"vJcopra fЧІхnRної. E~'.lbTypH0·"\1<'\Cn· такому рівні вони зgіту· С. Черненка. R()Ї та спnршвної rюботн, ють вnерше. А Ї.'.І нме­ А.1€ навіть не в цьо:'І1'у де RідчутнІ HЄ'JI'J.l!l\!1. жиrь зробити глибокий <:t:жце>'> Ті. хто внетУпав У пбгn­ орган~зації анал~з своєї роботи. Uloб НО:\1'СОМОЛЬСЬКО • ;І!(ШОДЇЖ· в-оренні звітної :~опnвіJ\, закрІnити і розвинути да· лі успіх на дільюшях. де tвін уже чітко ви.значився,

вмробнмІі,\ТЕJУ

rьt;<>rn fіонтnn. 1 ю .;<~ якістю добре, т;бн НІ1\1СОЧО.1Ь!lі .::n- ТН>nJуС:ції. Т<Іfіі mnrнш j'11'\- RИЯFJН.lfl ініціашву в цьо­ за Ііотп, як nпrрRтнвннh Нn\І- ~rY питанні. rnІ'іnт?

дато:.І якості. У наступнnчу вод

Xopnmnю

11rтянnв. 1 сння-

Ні\-

rcкnчrнJyRaлa

ц\а.lістичне прав()

но,J!тrту

J{b0:11Y

R

npo свого сиш та його то­ 4 рази n-ротягом року виз­ винія став ! їх рівне:-.1. Це ·варишів, які віддали жит­

Наук•­

працювати наса­

вав соніа .1ьною проб.l€\ІОЮ .lінвідаІ(1ю нєнродунТІ!в­

І ще є можливість crвopи­ nr б;mзько десятка. Про

та

Jt!~ь. ~.тt-'f.'l'!l ~m~ич­ нІсть. КомІт-ету комсома л у nотрібно ще звернути увагу на шефську роботу. Не

бІтникІR (І(j'є;Інуиься 11 нo:11cn:vrn. 1 ьcм:n _ чп. 1 о:~іжні нn.1єктнвн. І'ііІчятп neНа ЗВіТНО·Ві!борних паr­ ре!іаrн нієї фор:~~и оргал\тійни.х :1борах нn,І\·ністи запії пrапІ.

них колективів, якпх цьому рощ стадо аж

пресоюго

~ е т ~ l" Уквірливим. що вони можуть р&Уни І. С. Рудак. nрацювати на самоконтро­ Ана.'Тізуючи .tіЯ.'УЬ· .л.і. Першого .:типня брига­ иІсть нn,тітетУ но:'І1'сомо.'fУ, да І. Фан:~инова отри:ма­ сназа-в він. "ожна

т1.1ьнн над дсв'я-rою шко­ ІІіД>ЗНачиrи йогn ))Qботу ,1ою . .зе ви шефа:v~и. Нп. :\!Оконтро.'Іі. Сьогодні вже Л(І тr\удово:'І1'у янховІшню. XXVI з'їзді .КПРС товабільше 25 nроцентів про­ Jkе бІ.1ьmе "(1, 1 n.;rиx р()- риш .1. І. Брежнєв наз-

На стінах nриміщення На аsrоритет h.MH вка­ !ІИВішені графіки, зведен­ зують ті фа:кm, що вони ня, цифрові nорівняння, працюють на найбільш «блискавКИ:!>, що інфор­ в!дповідальІшх дільницях мують присутніх про жит­ тя комсомольсько! органі· зації. 3 rучно.мовuя жи­

ІРуrий

дукції заВО:ІУ FИХОДИТЬ З 1\.lЄЙ \10'1 <• J{O:І1CO~!O.lbCblia гарантія якості».

мцlа.11стичному комсомо.1ьс:ько

!'ІМІ

:Н:омсо]\fо:rьці дове.1и недо­ :'ІІtськкому H<JМ!!Nipтll

.1а дозвl:r

ДОВІР'Я актового

~! ra1>atf'l'!я як001rt,.

11:1·

<!11ГO.lh·

патрі<J• аіr.ї !~раЇ• (}:ІрlОТhСЯ П)ЮТІ{

pacrІcTchi;nї

,, !I<J,I, ;{1Бі1!ІШ1

01:\'Пац ї.

p~.1ЯilCJ,fCif'l

і

,\fO.lЯ.'!,

V,JII:!hlii

аІІl'П:ІІ-..СЬЕПГО

СПО• На•

f>rJpOГh6:-· :Jd RiJii\'JO·:Y род\·, --- ГОRП}>'ІТЬСЯ V f.oi· наніон:-~:тьнпї СІіОІ\11\ІіНІJ. 1 Ті1.1ЬІІП\І\' IIOC.laHHi, На.!і• l)[1Єif;fJЄ.R'OI псрс.\111Г на ·rьn:~тv ФrоІІТі ['.li1!i()\IY. -1. І :..иб~·тп не'1~.10. В Goprнr.­ ;J !Іа!'О,"]І! l!JІ1СТОЇ РіЧНІІІlі

Jll

!ii

~ Гii·a!ITChfili\111 \JПII'J· ПО.ІЇСТІІ'!JІІІ\ІН oб·f!.!HCJIJ!IП·

ності

~111

llfJJIIIII!ІIId\1

ОЙ

<!іа\1<-1!1Т>>

l•>

\!0.10,13

і

<· Го.l<І>·

аІІГО.1ЬІ'.Ьііа

ІІJЮ!'П, ІОІІІСН

11 Я

l!P.\.

НЄ;Іа.lЄІ;;

-

ВірТІ'іЙ

irrтepнal!ЇOIJd• .ІіЛ1V і со.1і.1арності з наро;ІаЧІІ, ЯІ>і 6орютьrя

ВИііІlІ:!а 11Сj1Є· націоІІа.lЬНЕ' Hff• боrотьбі :•,<J :!і! СВОЄ. !iO!ITfiO.lh ІJа;І СВОЇ.\111 :ІІL· :>ВО.ІСІІНЯ, Радпнсьюrй Со· НСра,lЬНІІ.\11! баГНТСТR<J:\111. ІЩ ра,3о:ІІ ;J іНШІІ:\111 COllЇ• Сьотдні .1єр;"аві на.lС· а lЇСТІ!'ІІІШІІІ !i)JaЇJI<J.\111 11~· іІ>Іпь 77 J1jiOl!l'IІTiR <11\ІlіІі :;'Іlі!ІІО RІІСТ\·;:<JТІІІІС Н~ 61 а:r.Іта:юдn•'і:-·в•тї проЧІІс.:п­ l.li !І;>рС>;!ІІ(,ї ['r,ІІ\'О'ІіІ\1': f>nпl. Нафтотн1:~т кпчr~а · Aнrr.•la•.'. С. НУЛИК, .Jf'pii>CIR<t

'юіКІІС:ІІ

v

нi.ff.\1 ДQВЄ,10СЬ

<' )"СТ}"Ш\ТИ~

оnІІщач

ТАРС,


ВОВІ!

ЖИТТЯ С КАРГИ

8

БІЛЬШЕ ПРОДУКЦП

ПОЛІВ І ФЕРМ

3

piщrocny

·~,1.вангард~.

ще мо.1оза. Itt .1нше за 20 rюнІв. Нмтсо:\fо.:rка . ВІдразу n ic :нr пшо.rти npиttш:ra на ферму . Прок н;:: аиь ся завжди

:-vrннІ жІ',

с;rова. коли

що

сnнце

.1и

шанують

м~­

застає

ся

крию МУ

lloro.

При

як

віддає

зсьоrо.

ннх

.rr асною,

І<О.!\И

рю.

v

моло на

попереду. J-[ЬО;:J.обов l ка

щі у

Бо то

тако­

що

rro

то

1рав

8атя

чн .

r.:'JIД

яе.тrн кІ')Ї

r.

у ваги .

__;.

ті.1ЬІ< И

А .1 ~ С !\ З рг а з С<' шнr о.l ОК н е з а б ари· .нея . "На вут ші 1\р~. с у uь~-: ог о е.1 е к тро·

за

се.1 а

та !\О ~1У

яиnад1..:у

ви,

~ !1 ('і) Гі Я

F.)'.l!Пl h

: 1іс ово Т -

.J. юопро­

в

зрозумі .111 .

вт руч:ин-І я Й()Іr> nраu і внн кі в

.10 8 1'0

я кі ст в ор ює !!є: nn 'ІУ П Я .1 \';1\е

1наІіо~н·

і

Т ак· остан : 1 і м

' lill'l1\І .

1

Л І,ІІ '· ! Іf

в

ЗА ТО РІІ ТП

СВОї О

lllc

тr . "Іі.

ПЕТРОВА .

зr. rр т апь с я

6ую lь,· я

-

_., ,"'

11зсе.тr rтя,

ня,

!-ІЄ Ш­

не

т ур -

роу.1ь·rаті

про

р<:'.'\ЗІщ і ю

на

ї~,

кnнан? .

<.карг и нє

У3бецька РСР. 3ааершено моитаж 23-поирхово·

но вписався • панора:trу старої частини м іста. Но­ вий готель розрахований на 1150 місць і буде на :І61.1fьшим І найко:ІJфортабельнішим в Узбекиста н і .

''\rн ., ~

Перших rоетей вІн прийме

rч птовг•

~' наш'' rіч'ю

і!і

РАТА У)

-

н~

постач ан н я

H C'I1f.iX Ї J.H O

"іІТ Н

Яі\ а

;.кІт-r.-t ов r,ч\·

те

FHi ;,·,Лf · иа

\1i r r :~ .

Б1·:Ііі г.1 н б nк а н і ч . ІІез.; :о.~:• і

8

ОРГАНІЗАЦІЯХ ТОВАРИСТВА

:Звl тно - в иборпі

ох орон и

збори

npraнt - auiй товар нетва

праро,1н

прово ­

дяться щорічно піс .1я за· !і іІ1'ІЄ! ІНЯ 0р01;ів 110Б ІІ О~а­

',М~НЬ

в нб орн11х

Як правн .lо. ROHH В Hi!!Jti

орrа н! н .

ІІ РОХО :І!ІТЬ

П О Т ОЧН()\' 0 рону . ,'.\ата \'.lГО.1іІІУЄТ Ь\: Я :1 а .н І ін і ираПі f: ю і nартtй ­ нюr

1\О ,\ІіТЄТО~l

Внборн вс І х rн:р і в н нх ОРГаНіВ П('рВН Н НОЇ О)JГ ІІ.tі ­ ·13.UіЇ :J;Іііісн юють ся :;а f1!1ИНШІП О:ІІ

Г ГJ f:

Je:\IOfi p aT I! ЧtJ ')­

нснтре~ .1і з ~r v . Ц Є \11Ні.

юrь

Та\1 .

ЛСрШІ!:ІlІІ

Б (')Нн .

а

тод і

.'J~

:ІR іТУ · псрвнн ­

ні .

:-\ БіТНОЇ ;t ~ ­ П ОВі .1і :-~ внчай н о бе ру ть :vчап ь вс і ч .1rнн б юро . У т~ко :ч~: paJi RiJpaJa є r! C· OOXJJHJ CTb Іф ОВСдеНН!І С П Є Ціі\,lЬНГJГО бюро J .lЯ ';і :чІТвер,1;r ; с ннл . !:1 :нrіСТlП JO П CJFІ i :Ji n ;нr а і1 о :ІІ ; rюєтьс п

:'<' 11 i.JrOT013Ui

ге кр с т а р т с ту ,

ЩО

ІІа рті !Ін nг n .13 СТЬ

Bi CTb ;ІрОб І!ТІ І

ко~tі -

~JO< J:.JH-

ЇЇ б !:ІЬІІJ l(і.ІЄ С П p !t\10·

I!Pf' Д .\І ЄТІІОЮ, мною . !:1 :1ауважс н нп~-rи секретаря потр і бно о :з нп ­ fі n .ч иrи в с і х 'І сІснів бюр'J . Я Еш n б юро ввr~ а;а є н е об ­ хід н ю!. у д о по ві,з і :YJOH{Ha j іІ тн

ха рантеристн}{у

ро­

ііn т н 1\ Оа\f!ОГ О ':.lN! CІ б !{) ­ )11. Г))О,І<І:\ l' Ьt;і і Х і Н С П Є Іі Т С · piR Ji ! ІШІІІ \ аІіТ ІІ ві сті в. !\ є б ~· дr t: П }Н ІІ Т:І ро з вит­ І;~- f( Jl:I TII I\ ! 1 Н ''iOIOh)JII T ii · 1\ Ji Ні! ; Іб О р RХ. П ' .l R І':Н С НН Ю

В і;1ПО1\і ;:tа .1ЬНОСТ і ІіОЖНО!'" :нІ доручену ді"1 І!Н RУ рt>­ ботн . Про час l місце п рове­ дення з<J орі8 О ГО.ІОІШ'ННіt вн в і ш уєт м: я не пізніше . Hlm за ТИН\Де І!Ь JO Ї Х П Р J· ее,:~('Ншt. З б ори вважа ­ ють с я

ПраtЮ~ІО'ІНИ?.ІН .

ІЦО На

НІ!Х ПР НС ПН І

Лі\ ·

бі.'ІЬ ·

І * Нуточок друзів природи ся

n ср сона .lЬІІО

Рt' іJ.Н Ь О на ч .1е н

НІІХ

бе;щ о с е ­

зборах .

:;

т овар и с тв а

ІІ Р И ЧІІН

не

1-І нщо п о в а :-tі ·

ГJр Іfб у в

: 1а

щоб бу.1а

п ри с утня

а бсо­

Іk-,ьш іст ь.

Запро ш уют ь ся

також

І

nрєд с тавНІ І Ю! 3.J)·r iнicт-r:a · ції. партій ної. t1рофс пі .-,. J-;()Б ')l КО>І С О~JО.lЬС ЬІИ/ nрга нізаціі\ . Порядок І! Є ' де н ня збо рів з вича йний.

В нступ аю•І і

в

;rебат :н

п(') в ннн і Qб ~оворювати f•C ті . ї ьни доп ов і дь І .>аВ ;Іd Ч ­ н я органі зацій , а н .:~ава ­

т и оцінку бюро ( з а.:tові .1 і> · ну

чи

незадов і .1ьну) .

ВнроІ5 .1 е ння п nоеnту v і ­ ІІІ е ння.

JІІК

чається

лравн.1о .

ко ~t Іс ії

ло ;Jу -

ра зо'І

з

до1ювідачем. В ажл н во. щ об у ході зборів прое кт доповнюва вс я,

.lа с ь

врСІ.ховува ­

зауваж ення

:нщії

.1ов не -

і

nроп ~J ­

висту п аючи х .

І

го­

'І рішенні повнІІ ­

на б ути На\r іч ен а ос нов на .'Іі НіІІ

Д·ЇІІ.І ЬНОСТі

ної орга ні :1 ац і ї ньом:v році .

в

пe pR Jf J.{ ·

'1айбу : ­

Вибори н ового 1\ю оо проRО:Іі!ТЬОТ t!iJI<PifTИ'1 J'Г>.lОс' ~· ~аНн ~щ . J)СІН.1.И;:t3Т\'­ ри

R li r ~ї:!a}()т ьcr.

.\ · ча с н н к ;j

po

чн ё Сn ц ії . Ч .1 ен т ова­ Р ІІ ств а. якого обра.1н .; о CJ\ ,l CІJV 81\TJi B\', ІІО ~ НН , _' Н

доб рос СJ вісно · іі

і нін і атнв ­

н .а

<.: в ої

а вк ону в ати

в я :.J юr ,

н е;за.:J с; І ;но

о бо ­

ВІ ;:J.

то ·

г о. ч н б~- в в ін :зt· о .JН ІІtі 3 Ві ! С у' ІІСН НЯ .\1 ЙОГО na f! Д i !.]1· тур и , чи н і .

П і дС \' :І'l КІІ

rn:JOt; \· в a н н i!

о(юR 'язЇ\ОlЮ 3d.ІІОСЯТЬС П

В

ІІрОТО К 0 .1 . Я к що В р е J у. І ь ­ r о.1осуваннл ло С Н 'І а ­

та т і

.1 У бю р о обран о ! н шу н і.l ь ­ к !ст ь

ч .1е н і в,

:JOOIJ I!

ні ; І..;

:\ІОЖУТЬ

раІ і і ш г- .

ІІ РІІ Й ІІІЕІІ

рі шення

про

зат в :с р ;х ж е ~І ­

ня бюро

В н ов : й

І\ і .1 Ь НО •: ­

Т і.

Гп.1о ва бюро і cel\ pf' та р- касир обираю тьс я н а :~ а ;: і .1 а нн л х бюро. а н е : 1 й ~бор ах . ro~ogи і с єкрє : а ­ r! ceкu : ti та нож обир юот ь · с я на за с і дан н ю: сек ці й .

О . РИНОВ . вІдповІда.1ьннй се кре ­ тар Броварської райра ­ ди УнраУнськоrо тоІІв ­ риства Д JІ .

охорони

приро ­

nр и н~ с.1а

·8

сrр і й .

HrJ ~ C l' fJ H C ~r . .-\

:<nм

.)

сес тр ою

nот і"

P. CTa HrJ B.1C ff().

Рос lї ._

:'!

оІі.1 ас r с й І

Пі ;tро.хова н о . І

TJ .lhfШ

В

І І рІlЧ (щ~-

ЇХ

Пр И - ,

CIO.:.tH

~І е іІ> ЗХ

Н і .:.tня :з им~·ют ь ко 1 ОО Т І! С Л'! ріН

б~· :І о

ЩО

Б ОВІ!

ц є н т р я л ьнн х

тнх,

з

банзь­ п ер на ­

ту т

,,

ні

Бров r~ рrьr;іJЇ

пре зиді ї

;ш· і;Іан ­

рци

;\' Іі раїн­

товар и ства

природн,

н:t

ці а ко:w

н:rощах і

.r л с ре r є· с сб Є'

н !л ьн о :

на на

.l i C.

Rн вч е ння

1!1 .1ЯХ ІІ

.1 і ТНІП

п овr .1 і ню І

у л е р l о::~: їх до з в n .1 І !Тh .

C BЇJ' I Є' flfl il \1

•'Іратн

К у ,1J І

ВУ Є !-111.\ .

но в і

.1а н і

:ІІ і ГJІ <І Ц і Ї

lfT ~ X iP.

1 !'YJЯ Ul lf .\.

Q<СЗ·

n

hrзwr

R<: i Hr

n н та нн я н а Пl' УВ З ТІІ н а ·

ін шю .

б у.и

·

вп~> Х'>роші 1 ю,~11 . ч~ т ! П po ffH~ Tii L Я ~f \.'lf\П .\f і (1Р Є Ч . J:: п о тr іб 'Н' .\ n if.IIIH \ ' П r н ііт • r Н3

.1 ~НІО \1 QГ\'

йо ІІ ііі

:rЮ.1 ІJІІі

ре c r r нr

:з н ­ за ;з ; .

пр о

ІІ С р ~ ·

.l ()RC Ї .'i

ii Є J H ;J ..

В і,1

ІT hO ' n

ROJ i ю

D i!C) '; ~ :·· ,: ;- 1, . ,

і! ~ Т О ІІі .ш р І ІЕж 1·в а

;-n

O!'J().j І

f! а в.1 У Д пан о 'І \'

3. Д УБНЕ ВИ Ч. Бjю ва r н .

~

~ ~ шп­

і!J;JІІ RіІ'Т І І

Tf!

них TP \f . поR ' Jtзано?

'ТИ '-1

3

це

ти

3Н ~Н НЛ

Bpn

Н~ВКn:JІІJІІН ЬОГО

r~­

r J \'Xa Чa M

rтан

тР, якnі прир од і

я r; i

J И ІЛІІ hО \J У .1~

ПJ1ІІІНІДfІ (І :'( І) j) ІІННа J1 11n oтa ведrп.rя н r. на 11 ~ ­ :: ~ ж НО \І У р і вн і. П Р rт п ­ ,, J· п ь с л .

Hil. r юшr p P J ,

;J ~ Bn -~Y. ~- Іtьому рпні пр rд­ ПІНН ІJ\) f'\ІОІПН ГJ!l)

П ІІ. В Н!і!;и

rт ва

нr

П І ;І ЛРJІ Є )І·

R і J. ні да :т п

.10Ві і оn 'є кти.

'НП h

nnn

ІНІ к и

НР

ІІО~І п жут ь

ПP IIJ10,~ 11 1)X П ­

аКТИВУ

f!!JHHO\! )'

пrr,1 ІІ РТН У

і

пrрШР

Ні\

r вnїх

в і .1іЇРІ1t'R на

er;n-

фаІі )' .1 J, тпі .

Н и н ь очу 6r:~a n р оч и та­ на ,;~r;ц і я <' Стан ЮІВ­ І;о.1и шнr, пrо

f.~'P~' J O !Htllr. ~;

R :ІіІ•J Ч fіВЇ ,\ Н ІІС 11 НИ \І і ІіИ

і

rr;o Jro-

r!\11,1І)Гі Ї ;> ,

}) i.l ь-

flf i i'Т h І' .l)'ХаЧЇ ІІ f!J!C .'I ІHI I! ­

.l il rh,

що

нкі

.1~r:п ії

дУЖ Р

ПІ1 Т рі fІ н і .

R он11

.1ІЩНІ.1Я ІІ1 Т h

ТР ,

ІНІ~Н:\ '111 ТІІ

що

к rr і в ­

:1-JЗДІ) \1 П~рТЇЇ R 11 n.'1at"Тi ІІ\ 11 [111111!

n р и р nд и .

Hr~<l.lf1B i .lhiІ п f' Т ІІ

в і Jв і л·-

і'\

3іІ М .Іі FІ

іІІіТИ Б і -

n.1a crч ~r .

· ·в і т.l<rТРхн і '! н nгn, \!fІІПнn Ті\ ко;r;.

fІР ­

'ІСХ іІН Ї ЧІ'f (!f І1, ~ тр r г: ті в

« Б r!) ­

Ai! p rtn poчжtt т .1 n І) у

.ІІІ R~

.1 r р жа ян а

RI!Kfllf:t i!НЛ rп н нrп тrІ \ІР

~ аж ­

rпra Ra.

П JJНP ()1 (!fJ:'( !) ·

~ il ~ fi .Ji R

І' П РІІЯ­

:Jfi pp r•;J; r•J: IJ ~!

p ia.l hHI!X

ч но;t:е н н І " ,і;J r;нrтв

у

tr pOR i'-

)І іі TP -

rнr ~ р с і в , !1 ]111·

їн н.

(IJ Hi!f:

д ··· ,

nxn-

(; h]1 fi1Щm c i .п.nн :; . po нa j!;' ІІ f1ІІf111.1.11 -

ТЇ

<\ РІІ В ~· .

~іІ!І ­

XXYf

МІІ Ь , П n tr aJ3 .lf'I1 1! X

l'r \1 }' і :!~ R .1i! HH II R J1 ІІі\n ­

П РІІJ1І):(МІ \ІІJІІ1 fІН ІІ І'І І

ж nJ ­

п~ C FІ i J ·

p n J Y ~І i 111 Th

І•• т ь :1 ;\Н :ПТ!Т

заняття

нoч i чf'O \f!'

Я РСТИ

І [ і .1Р Г Пf\Л­

Н і! ВІ\(1 -

f' rj)r,10 EН I!IO ,

нnr t~ ~ЗНЯТtІt .

ГОІ:ПО .1і1Р l' hІіі ~ ~ня ття .~n ­

:и FІ.1і!ІІ1ТЬ

Ш Іі n .Щ

;1.1R;Ii\ I0T h 01\fj~Mi ПJ11J:ЧJІ Г ­

Ui

Г. Р j)Б JШ ·

них nрган і з ан і іі т пх п і .1ЧИч.t.lnЇ

ропі

~

nn-

;lивно, i\.lr фа п : на~­ r i pme Bi .l B Ї.l ) fn Tf, :Ji!H ЯT ­

нрн!і \І rтf! ,

навча.1ьнn~t У

З"Н f!ТЬ

і п отні нrдо.1 і 1ш raн e в і д в і .1 Уваннл.

\! У

ІJ Ї J,fІ rИ Є '-І ('ТВаХ .

.1ахах б~· дrІН н і в І в п а р ­ Ііах . BCЧ fJJ1 8MII JІJ ІJаІ\ І ! FІі ,1 nр а в.l я ю п,с я на нn ­ '1і в.1ю у ві д ен с ьІ-\иіі

пт ~ хІ в :ІІів .l і

:JiHl В

.10

т rту « П р ирода >~ у нов о­

в

в с кверах ,

nхn­

НаРОЛІО Г О )Н Ї ІІ І'РОІ­

36і.1Ь·

п очу в а ю т ь

Т(ц і

на

Нt> щодан о

ТІ шч а с о в І

він

rвер;J:Женим

Чn!І'ІН)' роІ\пту

рок~·

Н І .1ЬК і С ТЬ

те ­

;1;! ;

J P.ii

ДОБРА ПІДМОГ А

ш у є.т ь с я .

.l ('Н Ц І

та

Як доtІр~ . 11!<1 n,.,rv~ ж :; .

стn,1ІІЦі :з а я ;І\J ІІ !': ~-."юб ­ .ї Е' Н:ВІ ~! !l'І tN1 :З!f:І'Іі В .1і ,. J11' .111В ІІЩа, nrщ Wli<l i{IR . !Ц е L)J.IbUJ f? ~пІ;ощ Ні\ Шііf

.lJ Ta JOTb

ra ·

R і ,1в і:; І І<1С ,'\ fJ ·

ПРРШ ~а ВСР. , пи'~ ,,А ­

Oкo.l!! Ui а я п рііісьІіnї І

TD'1\.

ДО ГНJ Ч і Г

:Іо,н· . В а вто :~ ~рк з аn ізнивсJІ .

шпаки

р окі в

1n

ііу ;І}ТЬ 'ІІП:НИ С fІ .l Р ІЩі f ті;Іь КR 3 при роJІ ~ nхорnн ­

Де зимують

ЩО

Св і й

сnівчІ'lТ Я\1 ~~8С И В\',

ро ни

ЦІRАВО ЗНАТИ

rт<І

' '"·'rry

п оn т о р ІІ \'

:таііти Іют р і бну: R) .11!UJO . ~ є с rр н н х о ч у е !.;а :1 а т н с н ас ! 1''1 і 1д . 1ІfІJ!И~, KrJ.l li С Т <і .1 0 nora- :1 ~ '1 \· іі ! ІЇПЬ, .l Ю.\ЯlІі І' П•. J ГІ!) ..

тя л

І

ше ;)0 процеіпів ч.-Jе н і в .16opjj, а прн І: утні ;:юб :J с то в СІристм. .'\..1 € , звичай­ i1oro :щ ають , в і н :~ю;кє б \· ­ нn . по трібн о доб нватис:t . ТІІ об ра 'іІ!:І! ,10 CK:Ja;JY бJ{J­ .1ЮП1 8

1!1!Е' .lек тр о ­

rь~ого

,ІІ\\\""\\\\\\'І'І\\\\'І'І\"І\\"\\\"\\\\ІІ\ІУІ\\\\\'\ІІ\\\\'\\Щ"._І"~І\ІІ\\\\\\\\~І\\І\\І\\\\\\\\ІІ~ІІ"ІІІ\\ІІІІІ\ІІ\ІІІ\\ІІІІ\"\І\І\І\ІІІІ\ІІ'і'оІ\\1\\\\\\\\\\\

~б орі в і обгов ор юю гп ­

nnuп a

Ві:І !'rОІ! ід мьність .

районно ї

f

мн

т а і ІJШІJ .\) .

ЦИХ

6ЕРЕJКИ

збори року первшr н•іх Унраїнсьнот

nЮ 5И,

3НА Й,

ПІДСУМНОВІ

н i •• nr n

Ч н с:е нні сr.: з ргн - - pr-:y,l hT o r тJ~\' В~іІ{·

В . 'п .

""\\\Wі'оІ\\tУіV\\"І\\',\'\~\'І\.І\~\"\\"\\\ШЩ\\\\ЦІІІ\\\\\\\\\\\\\"\\\І\\1\ІІІ\ІІІІ\І\\\\\І\І\\\"ІШ\І.\Щ\І\\І\\\І\Щ\\\\\~\\\\\"І\\ЩЩ\\\о"\'І'І\'f

ЗВІТИ І ВИВОРИ В ПЕРВИННИХ

.1азо

П . Ч нка .lо Р. r.r. я ,._ чr p r 1 ,,~ф ин 3ІІО В У За~·ІrJП І< >'.

шо

.lОВО Г ()

['JО ЗП ач і 3\' ПІіІ!Н І~

8

R\',lH Jli .

ра іі вузо .1

т;н,

Ri .1

.\ю г о горя. Пі :1в і З .10 Ж ІП ·

Ч с­

Ж IJR('

ма С І{В і

в

~ .1 с

А на л и ст П . Ч І Ік а .lО RІ! Я , ~І r tІJІ\ анu ІІ С(-.18 Т ребу х а н а . 1 і,lЬК ІНІО нц іІ'і w.1 а !3ідnов і д ь, що «П\1~ фо І ! у cr .•i І !с р счо­ тr н п Т р єбухі всь:;ої с і.1 І . р а.1 11 y ~·; r np a· !І Ю€ к а бс:І Ь B i .'lfJOIO H l r1 A a!!ГH , Я Е т у т

нро іі н я в с я

ВІІ<1Ч і

бііт ,,:,о .

fi y. : c,

l'CCТjly.

рС Ч ОН Т

s2

R у.1иц і С.

ЗВТО б)'t:. !! КИ~ ЇШО ІІ у П2]1К. f\ ().1 Ї Й \' RaA\H<1 P. H C l}'X a~ .

б і д г ~'~r)lt ­

II C'C il OJi вa r: n ; І!О\Іr р

:,J ('ІІJ К ан ­

С. ПОТ У РН АR.

за чуйність!

ванням внсоБОЇ сеіkмічиесті зони. Будинок оргаиіч·

ТАРС

з вєр т;.І .l !Юt n бі ня .ш.

ІІ а.І.\(Ця т ь » .

Спасибі

rотелю <"J\Іое*ва• найвищої сnоруди у столи­ ЦІ ресnублІки ( на зн!мку) . Вона зводиться з ураху­

(Ф ото хrюніr;з

р<1з і в нам

с ІЮ~ Ч1ІС ІН' в н ріш ув а т н :І! І r Ш!\, С' к n ;J О~І І ІТ ІІ 'І~ С.

.:т ет. на 'І ~:1ьннк Р Е .\\

с· • n .1и

ІІС Я І,іс ІІІІіі

Нн х ковс ;, ки.<: R і .1 п ., вів ч ер!' .~ га зетv. шn

нсіі

ro

цІ.

і

Hf}i' O ПЗ В .l~ ІІ !І Я

енергн

наступному ро­

<е !\і .l ь І\ а :J R · язку,

no

<ІRС і Р~Ч()!J ТІІ і rоІіnт н ('.:ІсІ\ТРО\І Е'р~ Ж і

вже в

зв ертают ьс я

Н СВ •І J ёІНІ іі

А Ї .\ бу .1І І Н Е <і .\ H C \! ~ t ,~ Bi T.l~ . f' OЗГ•l~HVB ·

І ни

~сМос:каа)J у ТаwкентІ

r. І\Ші ІІ

' !С .1[Ю6И .1 І! » ( іі.1С Т ЬСЯ Пrп Ckn р rИ Н. Ш а ж·їі впї 1 б\'.'!ІІ ІІК\' Х? І .; n 11 в\-.lч ­ п і ! '.I i fl kH. Г. Шк~-.l~Т .:.... fi p І!JI() ~ 18

о .1нr пi :t тnrp .l л;e Іt :tя ньомv. Жи ­ :-r-: Іп.т о во го ча~ нну rt.la С с\Іиnо­ А

~

(ІІа

те.1ефо н і в і раJіРІn• юк i' C' .l ~I\ІJ i >t r>_lepл..::::~ :Ja ] (і тр н оz.: т с:111н і ч kя ні \ · і ., ~ c;.; arr ). ~ ·сі во н и ч а іі ;.t.;с ~ ):t ІІ ~lІ\ ОR~"ІІ· о .~ч іст у:

П і .1. П!J! ІО1СТ R а .

,,,,,r жr :. l;r c я

:І В .1.ШЯ·

те ~tряві 1 » ...

!l і

рс :tа rшія ст ~ :; Р.

к і :ІІ!Е'В О \І)'

В

с в оє р і.'\ І !І!іі t'i пr(l ~ tr rp .1 н сти Jl (H~ a :З ::ІR . U10 і R p J t~i ByJ~'Ii .; R·Я' .)!...;у f-! C\.' BOE. 1!VC!I O n н r ~ш у ю о.~ fi HT a H·

сяt •rр!лнн~! noc rp ~ J H tІкoм ~Іі Ж \Іе ш ка н ­ ІІЯ\fІІ ~1іс тз і р аііо н у та nраuівн rr качи ра­ ііоІІу (\l ск т р н ч :І ІІ х чсрrт . А д же са\!і ROIIII Oi!Cpi! TIIf! JJ O fi 1' В ІІр іШуJОТЬ П Н Т З І ІЬ ,

ЩJуж­

ШС

Ч! І Т ::: І ! і Р.

11 РЕ .\\ ., І нr. віт ь !! Ж І!А \'Тh згхо.1 і Р.'

в и­

В і.1 К .1 ЮЧL'ІІ а

l1cit

\Ir i Я T Jf i!fiO .>py q . н;ш е :Іектrо~ нср ­

n y J('TC

6 у.1 а

Т Н.\ Чlft.'l <l .\ RЄ pCl'IJ5i. ПІІ lІ!Є .-\ . .\\а к ~ ­ рr ІІ ~ (J . ! lr \l aє їі і l"І,n r n .1 ІІІ. ОІ би пра Іl і!< І і НК і R r E.\' y nn т р н ч а тн cri.lbi\ 11

c e-

К о:Ін 1· ерnЕ'пь уr ~"ть с ІІ .1Є'Т!Пь r '~r ­ "a.l <<SOS " с карг ~ в \І ісьіірайnнну J' :1JCT~- Т і :Jн; ;: H J.1 i Ro lll ~0.10С ПОЧІІЮТЬ

ІІа. 1!ка :1 рештою і д"noмa rar. нам ~· роботІ.

!'І~да -

_______________

та : :юr ·rсжи­

\iCШK <tll l ti

ч = сї а,

КОЛИ "'ТВОРЧІСТЬ• НЕ НА ІЮРИСТЬ

ннн -, ва.

роботн, Надія,

пе ре~Іо;нЕ'

з а р з :;

Hcti iJ OJ о

як

:; а

ПОТУРБУВАТИ

І\ .1 і ' ttя ч R \'.lІ.ші IU~irr.J.piRI\ 1! з К\'.lЗ;+;ІІfІ· rr iв. ~ таііо ;к ;:; нт е .lям Г>р овзр с ьІі.оr о ,lіС­

Надії.

nrжа:зюшах з ізнає: тьr: я

с rr~ти .

(са :ч('

ЛИСТІВ

ДОЗВОЛЬТЕ

.><<І:rупе .

не

Ba 1·i:ra -

rія .

їНJ

нннl

й

\\o,,pcli ~.

~Н IJte н.-,,: ті .

Л .1е cPpr ;\· надої мо.1 о·

}{Орову

вн

.l нr<І пе

иеч н і <

чіІІnА n І ·о

Я кщо 1 не доже ­ О.1 ьrу ГрнrорІен у

f!у

раніше.

Нормам

на

авт оритет

.1A f'f)II~Ч:'L:1 .1rt J.0 П f1~1 n ~· oю R raf!~! r e ,lt"K·rn!I'!HI!X ~trpc;к. Т і .ть кн !і(> чеJ;а~те те р­

1·\О рО·

подр у г о ю

;-> ад і о

ililiR'' fi,

~r

Пр0,1 УІі·

пІд сумками де сятн м і ­ сяців су перниця йде

ра з не до;10їш коров ~-. зругий. ~ та)f , взажа іt. втратив Е. не візьмrш

тоrо .

з

8 or ЛЯД

сJІоерід н ий бз-

-

nоказує,

я~ ) .

А­ А

r.Їrкідлн в о. Один

навІть

.l~

хтп

за:rпшн:rося­

енм ' ї.

" "'~

робот і Ольгою Гr н­ rорlвною Сорокою . :3іі

nереві­

не

НО і1\НОЇ

п ьс я

й

ІІНдою машинами.

чп

ТІІВН ОСТ[

нч г<t.:і

C P. C'p .1.10 Ra

розnаді.•ш т;! ,

В!;:(

П JЮ

~і нrа чн

Над і я Дужик Зм а га-

nід ·

а .1е

розумів .

І

ро:ца­

концент р<!·

За .l С$1\ЧО

до

~ добро:~~~ . байзужіr'!'ю .

дуже

!! ід­

у доярюі

~~

Днвно.

обо!!'язново

господарювання .

у нас ,

з

,тс n і :юрн ,

вн . Tpox;r зайвпї пр а­ цІ. зате віддача я r;е~' От в ам і ~!Ої сеюJетн .

за ­

я

за

А

я ручн у

Re

А

прос те;!\

А анням .

в и доюєть­ інша

oдepcr ; a ­

ти. ;rоІіІІ наші ~техан і ­ зо ва н і роцавачі Щ Е'! HC.J,O C ~IO Ha.rri, краще

в<: і 't

MO.'JOHO,

корова

ВНСО!\ОМ У

;trJC HTh

рІенІ

то

то

доїнню. не .1ю-

нінця.

ко рова

роз­ річ. щоб

..la на .1('іЮІі їй ка :юр 1ї,

:1acr;a твари­ .1аскv .

п і ;:r даєть-

Олна

до

м нrї хто :'!

го ворить

··--

нmtma

Знаю.

.1еrко

ходом.

:З58.5 І-\і:JОrрам і в . Яннй же сеІ.; р ст ytrтlxiІJ'' Янщr> · ме таи Дужт<.

лю­

знаю

ТР1п.tує

по

Н.

rtopi!!.

6ить .

m<J ·

нцої.1а

-

я

<Я ~1ашннноч у ~ Ііатра йоrо

І !nпа rnnвнa иізда~ rебе рюб:н~ній cnpaei Дnr.Іяда,:; 26 к ар !е . :1обо!!'я3а.~а с я о;:;ержа ти ВіЛ 1\ОіfШОЇ З H tJ X по 3900 иі.поrрамів :-.юлока. За десять ми­

Іtl І-\ авить.

:l с р єд.

с воїх потра

працьови­

мІ с яці в

-

сенрет

Механ і зоване їх :~авання добра Та 1\о :ш хочеш ,

~:ва;? ;:rn себ~> . На саі,r-

тих.

ну.щх

доїн один

машиниого має бути

бов до справн. дn корів. Ад:-п е на т~н; .1юбнть

н~гп­

тебе в .rriaш:v. - :Знай. дпню .

маІІ -

стра ня.

тільки

рано

nригадує

.'Ін тепер к3жуть .

що

!!.кої служби пад ає сере.1 н асе.1енн я . Останн ім ча со~І таке ста.тося з райо но\.! ~ .1е к ·r рнч н нх ~rереж : ті.тьки за д ва з n о­ .l ОБІІ ІІОЮ м іс~ uі на роботу u і єї ор г а н і ­ .lааі ї ре:r аюt і я о 1t p 1к a .la 12 скарг. В и­ яв.lя ється , ї ї кср і ІН і ІіІ' ІІ е ннайш .1 н • но­ в р ор нг і на .т ь ну ф о рчу .Іія .lь rюст і . Оз ­ н а іі о~шмо в ас з нею. І І апрІІІ<.lа .1. \' в ~Ш ІІХ І'іудн ;н.: а х 6i.1hJI!e мі ё яшr не праuюють х о.lС JИ .l Ь Н И ІШ , те­

У 11раці mавуваввв НадІІІ Дужик. маfі­ tтер машиниого · доїння

читачІІІ

ро~Іе rр,

r; ра­

А . МИХАйЛОВ СЬКИй.


*

( ttop.

•Ічне

.

в

!

І

НОВЕ

Н А Р И С '"""'"'"''"''t."'''wм.~·-m~'f\\\\"""""'"'""'''""'WWI\\\\\\m'I\\ШwtшtmttшikІLMІІІІІitшІwwnwnWI'In'ІІ:Ікaaш:.;::c::aш:a: ZUUtill'f

f'm'""'\'"'''"'" f

І 8 "1истоnапа І 981 року

І

І

джерело

•.~\\\\\\".\l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\;\\"''''""'''"''''"'''""'"'"'~"'"'"'"\\\Щ\\\\\\\\\Щ\\Щ\\\І\\\\\\\\\\\\\\\\\\'..,,І\\1\І\І\\\\\\ІІ\\\\\\\\\\\\\\ІІ.\\•

Ко.1и ~а:в

б

ХТО.

prжiF ЩО

.1ваJцять

,'TC\Ht.'

RJH

тому

сна­

RЧНТ\-'с'ІЄ~1.

r:ькій

Та

хі~ІіІ:.

Пр<1

які

вп;є

MOtl-i'Ha. 6~ .:;с, гог;орнти. Одна!\ (Ч<1ГО ті.lhК·І ЖИТТі) яка

JC.lЯ

:JRЄ'."In

пpE•IifJilcHo

--

:М0130Ю

ІіОГО

та~t

нє 3

-

ЯЮЛі

:;;<ІН

:Jечп

1'1).1

ДаТіR

Rё!\Е'

МРіЯ

R!ІБЧННі

у

Ні~ІСЦЬНУ

rJi.'JHi: ню\

СЯ

яі.l

н~

оспn.111~\'

lORf'IЧI!E'HiCTh.

mа;"таря.

Нее нPofixi;lHe !-1Я Т\'Т бv.1о:

IJJ.JЯX JO' ~1СТ'!! Іl\'R :ЗFШВНС'ЩМ, МО!' rtрська стс;.;:к~ С.:к\-ШТ\'13ав і х.1rб шпфера. Та ~-Ірія

но.1н

вивє.1а

пrJ6оп-:'

І

.тзвоннн.в,

На

п<н~тн

врзн шньої

;~о­

Прr1

це

рогИ до ШfіО.lІІ. боз :1ітвори. досяг :.-сп:ху'? Т:'!К.

- Чи

Яf:

ТІf)()

ного- :<ас в і JO\t

FJ}'M.li!ROГO,

ячтпє.1я.

-

на

сивого.

в

старо~Іодннх

,li тн МРН'і

мова

улюбленим вори,

~ю:J>е

і

повинна

дред~Іетом

навіть

ко.1н

виховном~т

в

пронесі

в

діт­

~·сьпму

:>ак.тадапь

r

прнсвятн.1и

батьки,

сяоє

п;итпІ

я

С'ашк~

-- трактор>Іrти, шофРри, до­ це нє

зразу.

В

гrо:цоnоя.1яють С'RЯТОМ.

тих,

у~ите.ть-

Н ..

--

tz.І,_r

tfй:сІІка

нn~н•.

.'І ітера. тура..

х.'!ас.

.s:Скарбм м:у:!еЇв ).'краJнн•. С. Васн.,&ківськиА. c:Koз~t.tta

12.11')

18 .ЛИСТОПАдА ПРОГРАМА ЦТ

.;.оо •Час•.

R•.1Q

Гімнастика.

9.().; 9.50

Удюб.н~ні

J2.2Б І1Іас.1нва стnрІн~а. Ков· курс мо.'Іодих ,11юбите,.1іВ

Новини. Спібний д.~вімоч.,к. Іf; ..lfl MYl. фі.:tьм «llii'JJHJr~ю

м'яТі

Новини. rnСП()lJ.арюваннІ.

Кінппрщ·ІJама «Час вирішу· вати ра.1ом•. с:Спра.ва. якій с.1ужиш», «Якість nродукції турбnта спі.1ЬНа•.

Харківська Rуп'янсьну

обдасть.

вІдкрито

У но·

вий. Па:tац к~·.1ьтури <<ЛИ· JІарннк». У ньому є кІно·

хонцертний мlсnь.

зал на

кІно.1екц\йннй

обладнаний с~·часною

ратурою.

1200

16.о.;

16.1;) 16.4:;

спортивний зал.

~Ливарник».

Фпто М. Нова.'Іьчука.

(ФотпхроніІ'а

адреса

І телефони:

Російська мова. Д. Л. Шостакnвнч.

Кnи·

Гвінея-Бісау.

Hayкn"n~nnny.lяpниtt ф(.1ьч «MнxaA".lfl Лом.nноrон•. (Дn 2711~рі'"~я

з

дня

1~.:н1

ипу снІту на СРСР

з

-

матч

qемnІ~­

футбn.1у: збір­ Vе.1ьсу.

збірна

нІ

Лкт\·а.'1~она

НІ ..1n RrtпЇi С\'»

21.nn

CьoronRI у свІтІ.

м. БРОВАРИ,

вуn. Київська,

Броварська др~·ка.рня

154.

Киї.вськоrо

8

життя

nар<твІt,

..1.;.

9.3."1 10.2.;

qa ..

•Та·

MiжкattnJІ·

ба•иіtті~ 'гкІнчеи­

lfi.lfl

кор."nnнмнта

nроміюІОІО<'тf.- JІІістІв

об.1nміrраф.вида.ву.

ІV·З-87:

ІІІJІnов!nа,,ьиого

І

sаст.

ІR.ІО

масовот

Шахnц

17 ,4,;

вІн.І,1у

раJІіомом•ння

робnти

юних

19-~·67,

м. Бровари, вул. Київська,

154.

19-З-18;

na

рі я.

ПРОГРАМА

М.v·

60J(C\',

ім.

М.

11/Ці.ІІІВ

9Л5.

ner'inJІ.y вііtни.

і

Література

8е.•1нкої

Rітчизня:н~!

12.40 Фізика. я КJІ,

1~.2n Спn>ади

Всево.1ода

npo

Гаршнна.

СИМ•

•27

ха­

наро11·

тр1п бан­

Укра.їнс~tокnго

тt.1е­

бачення і радіо. 19.110 Актуа.1ьна •амера.

·ГнЕ­

ПТ:\:;

.1іНїt•,

• щ,,инни~ п~нстрv

ісnанською. 6 к.Іt. ·

Фізика.

Ма.мt-tна ШJН'ІJІа. НаукРRQ·nопу,,ярннА ФІ.>!ЬМ с На11. дахами староrо Та.!!~

сЗnрастуй,

інструмr-нтіи

ОБЛАСТЬ

Гпвооіть

Учням

14.20 Фі.1Ь" Hf

КонttеРт

них

НА

12.111 13.10 фі•икn·

Мясков.сьkнА.

дурнстпк

1І.n:;

~.3.'!), 1(),.'3,.)

II'J.05

mко.ІJа.

фі.1ьм

Н<>вини .

~ло «Час».

11АО.

)ІТ

аікторННІl.

8.4.), 1 .~.4n На_\ h"nІJO-fiOЛ'\'ЛJ!tH~ИЙ фi.JthM «JІе-r.енда І пtім'Я!ь"'.

Сьо-­

рактер»,

І ~.:Jo

І

І

субто<тРами

:JHHKAIOTh

тнна

ts.oo

І.•

nnfR.11Hi».

•ТІ• Чае..

З.

Екран· курс.

С'Т\'дt'Нта-::.аочник:а, Хімія.

'Іемnіонат СРСР ' х~кею: ЦСКА СКА. У перерві 1~.20 Вечірня казка.

q,l)n

:?1.fкt «Час».

2\.:J.>

Фі.1ьм

« Юнt11ь

,!Jюбаи!-

них•.

2:1.05 ДовІnкова с.1ужба.

11 J\()Ma.HllyBaRHЯ', партійна nрганізоuія І вес• особоиий с..1а11 nід\103АІлу МЇ.lfЇІІЇЇ 8ИС ..1(')8.11ЮК'ІТh Г,1Иfif)l(f" СПі!'ЧУТ­ тя пр;rufиникові М. А. Д воромму з nри•nду смерті Aorn матері ЛВОРОRОі Антоніни €остаф\ївнм.

з

констру~­

rмno.

~

ФІ·

МVJична

•акінчеинІ -

JІзв!иоч.,к.

І ~.ОО Те.:~ефі.1ь"

нароАюtх

nар?\ІІнnrІІ

сІ.•ьськоrо

3

~амінч~ині

Дпк.

школа.

ІІ11JІІ.•у

ее.

22.4Q

вn1иі'И.

Р.спvб.1іканс~ка

торів,

рцактора,

JІ,,.,..

?.!.ОО • Чао. 21.35 .те:,.фі.1ь" сАревІк• _

То­

фоні я».

наІІІают~~о

""

Кnикурс

Ф.

Світ і.

Но•нн~.

17.20

мy:JJfЧRO·n~дa­

Інституту

і

концеот. день раке-rних віАс~ок І артн.1ерІ!, <СJНІ.Ва. со.1J.Jатськ~». 20.4.5 сНа добраніч, lІ.і'ІЧ!~»

Фекікс».

Пп

Фідьм·кnнцерт •Зустріч ;\ушрnю Ст;rсюнtt~тf•.

секретарw.

місц••nго

1 1nІ-о

у

Срібниіі

17.00

~життя

17.10

11Л!) Німrц~ок::t мо"а.. 2 f'ЇК накчаннw. g,:~.;. 10 ..1.1 ЛнотРчія. фi,in.1n· r!я І rirleнa JІЮ1ІИНН. 8 к.•.

Пn

Іб.ОІJ

ПТУ.

сО.•~•с•"JІР

Проко<І>•••.

редактора

rурмАчі!

фаіоі:у.1ьтету

rnriЧROГO сіни.~.

ОБ,ІJАСТh

мі­

Ге·

ПрапІ.

В.

.ІІис.тами.

rвi-r\1

мат~мат.ична

кіноподnрожеА. Нnвини.

інструМt:ІІТіВ

СРСР.

ар"ії

16.10

16.30

Фі.н.:ч-концrорт

JІ.tнтів

9.n.;.

19·4·47;

ЦТ

До Дня ракетних вІА.-ь• і артнмрії. Д~к. тмефі,,ьм «Вартові зем~1і». 1.;.40 Коиuерт п~даго•Ів і сту·

~лn «Час».

фі.1ьм

JlІІПОПАдА

•.

К.1уб

заСТ\'ПНИКа

ПРОГРАМА

закінченні Новини.

с:Ч::~;с».

~.4.; Ло•.

KYбnt;

на.1.

14.30 !4.50

те.•ефі.1ьм

с4ас•.

nicнj»,

літи!

І

rоJІовно· nакетними

програм~

2J . .37J

с.'Іужба.

~.4Н Гімнастик•. 9.n.; ВідІ·укнітьс:я,

ня»,

кі Новини. ПРОГРАМА НА

Сою-

Те.1ефі.:1ьми.

19

ві!Іrь ..

Виступ

-

19.ЗО Естрал:ииА

19.50 Сьогодні

Р••етннх

вашнчи

ГОlІ.Ні

ПРОГРАМА

nісні.

,rt;:";p('aт

Ру.ІІен.ко.

Радянському

ЧЕТВЕР.

ІІі<·

« Кn.1ьnрм

11пбра ніч,

21.3о ХуnnжніА

ТЕ,1ЕФОНИ:

255020,

'?n.-1.~ • Н ;~

it.

уиfв~рситет tвіті.

nборnни

:?t.on

nрихоJить

Редактор Є. ФЕДЯН.

Манн. сБ~· л:пенброки•, Те~1~кн:става. Частина І.

артистка.

вчнте.1ям

~- 3аворичt.

19.4~ Т.

нароnн•

шно.1а. Сте~ Першою Б районі

їй.

nосивілим

Соціа.,істнчно·,·

J!J,p; За :~и~tна

~І.nн .-Чt~сж-.

~1

кам~ра.

у.,юб.,~ні

20.1:і ТЕ>.1tфі.1ьм

«Час:~.

Knнuepr ма~стрія мис· Тttпя у Ко.1nннnму за:tі Бу· zнtнкv rr1i.:tnк. Пп :1акінчен ..

Співа.

.~;.rю с Ч;н·

патр!Ртичнnf

ногn кnRкvpc\o· R. ЗубиuькИА. ·пn

, .. сАіті. рnзмnва.

19.1)1) RідRерта 19.30 Rідбіркпвиіі

21.00 21.35

1~.нn

нnтки.

1~...1;1 Сьогодні

курс. Фізика. 8е 1 tірня 1\З.З"а.

;?.з.nо Ловідкnва

ні.

21.~;; ГІ"аБ

Весг.~і

(g,;щ

19.45

KOJHtERa.

Конuерт

•Горн~ОН·

lТудента~заочннкз

з у.

npO·

nnpa.!.J.t.

те.1ефіJІІоМ

людей.

* * * 3аяорицьна

вчителі.

rенера.•а .1убка.

сnlвдружност1». Екран

СРСР

Народні т3,1аІ~ТІІ. Самn· .ІІія.н.ни~ иаро,и.мий а.нсамб~,ь таю1ю «Ка.:~инnиька» м. Mм­

tS.OO Кnрисні

нv

дня

rоя

Перел: а ча

душею

мо.1одь. Випшевські п.:~нl з тих, хто nерейняв цю не.:теrн~· еетафету. ... Щоранку Jп ШКО.lИ Йде Сі.:ІЬСЬЮІ дітвора. щоб пrнт::~rтп до жнвптве~р­ ноrп джере.1а знань. бі.1я І'ІПоКі!! яного стоять чуйні і уважні люди -

ВіЙСЬІ':З.МИ

К."'І.

tO

учням спі.пну­

Та так же. як ! десятиріччя тому, розчісують хмари кремезні дуби і то­ пп.1і,, що внрnс.1и 15\.'ІЯ шко.1<1. несе свої води ;:rревній Трубіп;. На зм!­

hомаил~ ючоrо

.

20.0~ С.1ужу

17.:10

нарnджеи·

ня).

сонnк

•{

Шо).

1S.Jfi

·z

nа­

мпеі'».

Іі.fЮ Те.1ефі.1ьм мікь».

!R.:JO

Hi.fiO

РАТАУ)

Наша

«Му.1икаR·

і\\ахтра».

респуб.1ікн

На знімку: Па.Jlац Rуль·

rури

1

uерт Nt !. li.fiO ВідrУкніться. С\'ГJМачі! 17 .зn Конrіерт ;..ртиСті в балету

зал,

ana·

Фі.lьм-ІІ.nНН<"РТ

ти

ти

му•

!6.00 1A.1n

RИН~І.

Лосвід

симфонічної

7\НІ':И.

вірш!.

Фі.1ь:ч « Мн,ай:tо .Ло.чnн!!­ сnв". По закінченні Но·

J.:Jn 14 ..j0

Jij,4., Док.

КНJ1ГИ.

1~.40 Кпнuерт

біо.tоrі-я,

14 ..;., Бернард 2.

•'teвa.ll&•.

СЕРЕдА.

Заrа.н,на

14.30

рпзrюві:Іаю підр~-чF-Ію(ах,

вона стала дrсятиріч~>ою, вит·стила за ці роки на життєві ш.1яхи-дороrІ! тисячі ,1юдей.

артн,,ерІї.

ністра

1

Постаріла рокія мт-mу,то

ву­

1Я.(){1 Лn

І!іас. батttки. Розповіnі про л.екабристіо. І. ІІушин. · 14.10 Ботаніка. 5 к.1.

..:J.,Jw

я в

Н\" .rт!<'бнть вона байдужих, куцих

серцем

1.~.111 ,JlенінсhКиіІ ІЧі.'1hЙОНіІ'. 18.4.; Сьогодні у

13.1.0

Ро-

про які

картинRах

-~

роз­

Іііn.1оrія.

у

~·являє·

пnаці. що потребує удf1rноналення:, по.тnшення. Тані! вже ця професія

вати с·:rояш;ковий ~апас учнів, ро6.1яти схе'ІШ всіх урок і я.

ОТУ. 'Ес.тетичне ВИ·

~·нівС'рситrті.

;~ійснп. пhд~·матн т~·т є над чим. Т скі,1ькн ll!P- такпта в - учительськ!й

м~:то­

3ar а.нна

Мій

навчався

день?

ро)рахт~у­

ховання.

н::~прнк.1ад.

здорово

НДР.

і'здт в НДР, хоча б на якийсь тиж·

Rчите.тю

11.411. Іё.-111 9 ....

Я

R

вчився

ваяся з ніІІІЦЯМf!. Це баг<~то значить J.'!Я ВЧИТЄ.1Я. Чпму б Л.lЯ Нас. МОFНИ• кія. не організувати час віJ часу rто·

важкУ

1D.Oi\ ~·чням

МОЕ».

Інтер•·•уб. !1.4~ •ШкІ,,ьнн!і

ннкн. по

ва;.~;нувато.

програма.

ІЦrуб всім,

тr. 4 pmm він XO;lHB яу:тчця:~-т міста, буві!в в його музrях. 6ачив пам'ят­

т~-т

мю;онувати

хто

.lейпцігськnму

сн:rадно осніпьки

3\Іінн.Jася

доі1ре б~·.и. ко.1и

попадало від цього запо­

тим.

товариш.

-- ;зоRс.ім дnрос.1нй народ. мої се­ МИК!Іасннкн. А го,,овне. привчив їх до самостійності. Якось у шності

сЗак!ІJnНТІ

11.05

:1а:црю

Багато Rаси.1п Ан<1тп.1ійович рпз повідав прп свій 7 к.1ас. Дf' в н чет Rєртий рін керівником. Вперше йому таК ппве3.10. І ~-чн·в до-бре АИRЧИВ, і з батьнами тепер тісні стосунки.

JОШКИ

фі,,ьм

нині

;щчну робот~-. rа~тстійно

ПРОГРЛМА УТ ка ме оа:

10.3іі М,-3,

. 1Ітературою

чого

FПителя:.ш,

ві.тного · «пирога!•. Або ось таке пит:шня.

НІ> вис:тачаr. -її. Осо6.тиво працювати я '4-.'j класах, довn;:rитьсJІ

ячтrте.'Іь:

Акr' а~н,.на

нпму требі\,

пpfJ·

до

і

-

фтц шrфсьної допомогн.

RЧИП'.1ЯМИ

вступити

перr.'( калнтянсr,кнмн

ві;:rчува.1и. А як nи

до речі, теж вик1а­ цій же шкп.1і в мо­

збираєтr,ся

дичною

\·по­

,-,·піх'

хто

до:и·

тє:rевізІJрИ

() створн,та R районі пrнтр~.1ізораний

Як ·ВІ1ЯВІJ:юсп. з н-аR'-ІаJІЬНою. метn­

!Jff\f1.:нrni в

ЧЧТ<'\ЮТЬ

ро:зпояіJаr.

1~J~fl

І

З

і

il.Tf' ГТО:(ібнпї ,'jГJГЮМОГИ Ю{ HJKп.lH Не

зу.

·знаF.те. Fі.1rтавая x.1one11h ::~ мпви. Нібн і НР .1'нькvr;атнй. а· ніМРЦь!{а тy­ rn :l'1ВЯ.'1ася йnму_ Дове.1оrя ~ нчм nозаймаrнrя :rодатково. піс.1я ~-рпнів.

ярки.

Да.1nся

HiMf'!\hiOП

Оrь я1н. RЧнтr:rьrь;шй -- HrJaBH('I внк.1нкая

їхні

вимагає

ПОГОВОрИТИ

(дrуn;нн<~ його. даr. Ні'І-Іецr,.н:-· в

А Я!{ пікаво новпр·!чний : "В<)Г­ ппоtішов v нас' -- пnзпnя'.'!8.1И

Hni'OJ').ЧHП'I-f

як і

~·ч­

юшжпк. Б~·в у Ннєві на f(урёах під­ ЯИЩЕ'ННЯ нва.тіфікації І натрапнв на хороший п дРУЧНІJ!{ з німецької .1.1я

орієнтація на >Іасові прnфесії сі.1ьсr, ногосподарf'ького виробннцтБа -- ті. яким

яс.е. щп

Т~·т тобі

·А я r.одум;:,в ІІРО нашv шко.rrу. Пгрf';\ нами такі п; :і<JRДі\ННЯ стоять,

« периферійність •.

npec.loR~·тy

учням

rо­

ВІfІ{!ЮЇВ ЧаС,

ко:rьпрові. і ~tагн:тофонн тl.1Jhюr немаr. в тій шно.ті.

:Лкr)('ь зайшов я до Вишневських не.1і.1ьнпго дня. Нп.1и ж іще мп:-sна

Уяв.1яr-:тР. ::~юtовнй r.nч·p. rніжин­ кн за я і кн ом внFп.1лть 1'?. но!{. а в яс· крявп\І\' з~.1і :>i!Rnnrщьf(~ :rітвора чн­ таr. Rif!Шi НІ'І-1Е'ПЬК!JХ ПпРТів'

стати

оF;рємі

нали

шко:Іу .

:~о П'яти;Іннчної цнфр:1

-

;.(нп, до:юмога!

роботу.

ЧНrТНЙ вітR.lhННЙ віnш. Поті'! ппчн· н:нптьсп ::щаr<~ння між rто.rтиками. І яrf' пr на Ні'І-1f'Цькіі\ мояі.

1но­

сіпьської

шr-;п.ті

IIII\n.111.

ПО І\ "І :;~·ра,1н

ШтеМПІ'.lЯМЧ

.1і

Ніп;инськпму це

Ні!.1і~м.~·.

Сні r~11пнька

хо.1і.

на

Нf'КВаП.1НВО

:-!

у

Сва;r-;ете.

вчнте.1я,

учнів,

НіМСЦЬ!\ІІ~.ІИ ТОБарШШі'І1Іі.

хоrошої

.1одшнх н.1асах.) Rаси.1я ·лнато.1ійп­ вича заст<~в 'за rпзбнранням стпсн!{а

1

що ніхто з батьків тепер не дума::-.. навіщп, :~<tов.1яв, ні~tецька моєму :\1н­

Hi!VIrцr,кy

очІ

В :rуші хви­ Однак Н."ІаС

ЩО() 3аГ:ІЯНУТіі В \tiC!\f'B\1 !!!КО,1\'. Хороша ШІ>о.lа. ]~раси я~, сучаr·.на. С.1ава про неї нн всю пб.:Іасть гри· мить. Поря;:r01; :;р~т;)м. всє -- н би :З Г0.10ЧНИ: ВЖЬнрб~·R~НЄ', вчі')і,lЄНе. 1-\сцєгн з го;цtпІо рr).1!1ояіда.lп мені про шефіR з r;омб,н<Іт~·: от Jопомага· ють~ Л гріrШІІ! Я!\ пі,(соб.lяють ШКІJ­

* * * f>i-ira то цJнави.х дУмок у Василя Анатс' ..lійовича --- 1 ripo шкр.'Іу, і лро

інтєрнац1она.1ь­

:захопленням

.1НСТІІ

НРК~

:За роки робот:; ТУТ. в 3аFорнчах, Васи.1ь Анато.1ійович дО'~>ІіГl·я того.

земн"J

Подібний

УЧНі. У !!ЖО.'Іі .з·браmJСЯ .lИПН' ті, хто доnрР 3наr-: німеньк'' '1-fOF\'. R :;<'!.li з~ сто.1rік::шн rncп'J:t?"'f('f "!'"<Ш~ nрнrоІшноть усіх чап1. ;l,iJ ~Іпrо::~ І

вина.

переконав у(іХ скептиків:

предметом,

і бп.lrапrr,ких '1'ст. fin.leкц ї nощтn­ вчх м<Іпок. присвячених 1нтернаціп­

оку.тя­

НЕ' спортнвний ЯКИЙ .за:rЮбКН. старшог;.1~сннк~ч

у- ВО.'ТЄЙбо.~і. і 3 -33ДОВО.'!f'НЮІМ ПОС.1\­ хає нови1-1кн t>пpi!JH. Таких моподь J!Юбить. А це досить супєва обста­

Він

кн

f(HH\'TH F1 \'ЧНЇF\hК; ]\'Ші R!" Ti.lhf(И IOJ ~-роках.· І r:-·r на :~іщомоrу пnнхn­ к.1уб

ЦhОМУ

но". Тан що в нас НfМ<ІЄ ніякої сн•ц­

грама.

J.ять г\·рпш. ної J\'1\'ё!\6:1.

внct)l-\f3

В

ЮТЬ Німенr,r;у ·на·· «до.бре" і <·Rі.1~1:н­

ппрт­

Та 1єрно .1юбr•ві :ro мnвн r;a~-I-;.1HFІ(>

йо­

його· :1ня.нь.

В~І:J]ІаЧС\.1hНе

ше я оспбнстнх :шаганнях. Нарештl, б;,lЬШ<" ПО.'!О!ШНИ \'Ч,fіі}! \IIKO.lf-f :ЗНа­

ПО,'\ар~їіа.1И

:-! f)пfірнпьної

неоо:з­

;:rєt.:ятнк.lаснння. ІІа дя· 1-іурмач ---- пер­

пі:<ШИFНи. га-

,\оІОК'1<ІТНчнпї ;Jп~·~ям

скн~Jати

пrо

Вирішив: самостій­

-- ДовrлосІ, ~1сні не так ;<а внn побу­ вати в 1-іалнті. Був зн нсрек,тадача, 1\J.lH На t:ВННОВіДГО:ІіRС,1hННЙ КОМ6і· нат приї;r;;rжа:ш ;(!".1огація :з НДР, ро:шовідає RасІІ.'!І, .\натn.'ІііИRІІЧ. І хоч ні.lІНІІІ ,lНЯ.\ІІІ б::в :>аЙFJяткй 8

~fіц­

о.lімпі<~ді з н!м'енr,кої мови учні шко­ .1и заііня.1н тrетІ': ~,. снє. а но.тншня

Днr.мп

св·r1і~1

rо· і в раііоні -- очо.1юс: мrто;:rичнє об'є::щання ячнте.lіF ні~1ецr,кпї мnвн. Він ме схо:-:-;:Ій на :-звнчннй Hct.\1 !!ри такю.: епrтеТі!Х оора.з наl'Тавна­ рах-веlnr;шєJі. Ні. Hd. ВИГ.1Я:\ Ч').1ОЕ[І;, ск.таJе і но~шаніm

каfііНЕ'Т.

Рrсn~:б.1ікн.

ці

ні. їх о:п{нrщі .,. Л,1є і-!-: під час \\нrл·­ .11\Х :>ІІМОRІІХ fіі1Нік~·.1 НН рі!ЙОНН.:і\

д.1я усnішного навчСІн­ ПіJР\'ЧННКЧ. C'.'lr1RHИKИ,

НЕ'!!ІОJЯВНп

--

BHІ\.la~ar.

JІонтаn; :1 ;.~;нття тр~·:~яших Нмrпr,нnї

ROHH

~Іо:-с:на

пе:rінститІ-ті.

~1f'HE'.

учнІ прш;ріпн:Ін

поєJннні.

Поняття

р·н. lппrїі, .lітературв. Дая<JіІтr тт­ Ішнrмо: r. сrрєд наших внпускНІ1к:в такі, що навчаються \' «інязах"·: Є, 1 не один. На,·rя Тес.:ІЯ .• напрнн:rа;~.

.

стін.ах

\1<'1НТЯЖ

~-~Іудре

Знають

Шf(!,1ьниіі

но

УС'ПіХ lt!f:,І1!:

ім.·я uпо:ш.

,lo

''fТН Аннн :Зегrрс. Генріха І'ейнr. Fіертп.1h,1а Rрехта. тут ;1\r-- нікавий

мо;~а ~·r::PnT!' твср;:rо. бе:з н<~тюкок. У Завор:щьн.й серr.1нііі шнп:rі прп Ваі:н::я Анато.JіІіовнча В<;шневсr,г;ого fOBЩJЯTh

П]1Р­

зет :~ н:1Р.

зайве~ Просто. не ~:яв.lяf': а;нття (1ез

шкі.1ьннх

ро:іг:ІЯ::іая

~

. Ус:ПЇХ \"!fНЄ.lЯ

дпбрс

Я ніко:;н нє ;~опуснаF у lРІТ!і. і нозоtна мояа в с!.тrr,ськ;й шко.1і .:ІР~ТО[JЯ:\НИЙ Пр!';jМЕ'Т, говп­ рип, RІі!ШІЄ'всr,юІй. неї має бУти таке ГІ: стаR.'І!ШНЯ. ·ян до а;а·еІ)­

ЯІ1 ,11·~:.'Іа­

R!!НЮ;.1:·І

ро:1.1~ткоRі матf'ріа.1н,

з ~!ан;вців .10 щаг.'ІНвої прпв\дНоІ зорі. П'ятнаJuять років віддано пе­

даrоrічній спраRі. Чи .1юбитr, свою

.1\.МКИ

Теп.1ішають ворІІТh

що

інптх »;Р яс>: бУ:tо поскромнІ­ !1!>". ::~.:н:> оІ5rтанnвf(;-: ніби н~строюв<~­ .lСІ HR В.1\'\1.1ИВ~' робот~·: 1'\'Т Hf' MY;-Jf'Й. f-lf' \:н!СТЯ'fН\R, а ССІМЕ' рпб('}ЧfІ к·м­ Т~Кі

ра-

-

.\OI'I0-

В

Н;tТ<t.

на

Х\.НК\' Па,·rr.~Я .'\нато:ІіЙОНИЧа'

з;щі наF. Іrності

Пo1-';J,-,vxa~

ПО­

на перший

перемог

~·спішнпсті.

;1ОRІJ!11-

ППRС'ЮlИ

нехай.

Нf'RС."rнчких

но, без моїх пі.іказок. .тюваг.ся. зро:,у.\Іі.то. зайняв перше м.сцс.

.1аі-ІТІЮ:-І;Ку. І(~ ЗfіС:і0~1а. ;:J,o ХОрОІJЮГО ВЧИТІ'.lЯ Ш!(О.1Яр! ТЯГ­ НУТhСЯ д~'ІLІСЮ і хочуть Г1:vти на ньп­ го СН<ЖІІМИ. :Зві;!С:Н ПрЯМИЙ !l1.1,ЯХ ;.ІО

Ra-

::!

ск :ІьНІJ таких.

Н)'.'ІІ>Г~/1<1

h\'.lH вонн

(rmcтo

І

поr.1Я.\.

да)·tент~.:lhНkть

f;\.!i;t ' XY,lO'hHЧI\CJ-!HJOch?rioHf\.1~. і шлrо става:ю якось не nn собі.

сnрав;-J;НЬО:\1\'.

і

к:н"і! НРТ' в

свя:то .квітів opraJJlзy~.nи. нехай готуються до ньо'rо

'!'З. ! ПО~И.1ЬН!Ші ~·чні ~ОЛОМОГJ!И ХЛОП­ ЦЮ. Бач~·. Сашко ві.1ьн1ше читає ї~!-ісr, непогано розповів тем:.т про жпття мn:ІІ)ді: увІрував у свої сили ...

рнвні . .\.lC' особисrістr, вчите.тя. r~ун-

б

іН"з<"М­

рпі')И.1Оf'Я

R CJ.1HHX RCf'

ТС"'·'3:ё:J-n

Rac:r.1я

МОВУ

р,І·нз~тІ! ~·чнія. г:но н авча.1ьннх

f);,

<<шпрехаІпть~ rцвпх. Спn'Jатн~· tч е ue · наrа.1І'Е';І.1С• Іlн·тот.1rrві ~>абавн. Т;~

саме тnд! і н~r;>дІІ.:Іасп

каf,інrт

~ахr>nивrя nо:.~моFоЮ

.1fІ.'Inl'Я 6ачнт11 в !!!К"~:•?-Х.

f{<\-

HiMf'ЦhE'iX

t'•')Jf';[

HiJ .\.lТC!J. ВІЦf\СТІ,('Я в Bi.lbHi! XR'!.IIIH::l, і\ БОНН

прихп.1ять

rrJ.'Ib .\нато.:-rіііоR:І'І. --- Rcr та~~ зроб­

н''1єцьною

,10iiiПiR

!Jачн.1І! нат

Hff

но'( ~1ПRН-:' -

:знання

В amriї в н ІІU.lРУ:ЮІRёЯ :-; тояарн­ ше:.І.

перемоги

І

~~"'"'~""'"'·

~10RИ.

!J~'FІ:-ti': F .'ІЮ,ЩНОЮ.

но:т;:р.Ін

справі

ПРОСЯНОВ

і rпТ\'ЮТЬСЯ шодеЧН('ІJ{! i1p<-JIt~>IO. Пп К<-1МіНЧ1!К)'. ~НJВ б~·днН()К, сн:та:<СІRС'Я. М\І!Н В інтерес уЧНіR ДО

RO ..lf'I.K<J.

І;П<'!С і!

в.

І

р0!-і2.~1!!

ще !і ні~rецh!:·•ї ш!вн. RacІi.l!-, Ана­ то:rlііпюrч ті.Іьr;;: і"):",-,1 НfН'Я r, з таfіОІ"І• npopmнs~. У їхн;І'і ПІІ\О.lі .1шн в .1е СЯТОМ\' К."І;>сj :>.ЛRfiHl'H ('11Р<1В;.І;НіЙ Mr1B НІЛ\. ~ TP.fi BII[J\''!Cl.'!l!, ХТО 'til'. фі­ ЗИК.

І

ЖИТТЯ

«Новая ertpc:кoro

ЖІ~-~н~·

-:

Cnf\eTnA КиовскоА

Друк вис.окий. 06сІІr

І

U!JІ аFІ

горо:Іского

J\r:"І\1M\"tiiH'1 НЧЕ"СКОfі f1~ИНhІ, roprщcкorn

наіJD)'і.НЬІХ о6.'3сти.

друкований

5роф

коцитета

nарТ'НН У'К· А .раАnняоrо

Газета середу·,

вихоnить

п·,.тнип.ю

у

та

вівтооох..

су6оту,

11.елутатов

аркуш.

1ираж 12.160..

Зе.:и.

4830.

...

#183 1981  
#183 1981  
Advertisement