Page 1

ПРОЛЕТАР/ ВСІХ К.РА!Н, ЄДНАНТЕСЯ! .NЬ

СУБОТА

1_5 Ціна

р.

2

коn.

ПрИВ:І.Т

ra

е

е

ЛИСТОПАДА

1975

Палвий

183 (4084)

ХХІІІ

та

••

.И.ІСЬ.КО:І.

ГАЗЕТА

••

ЗАСНОВАНА В

ВО:ИСОІИОJІЬ СЬВО:І.

РОЦІ

1935

.ко:нферен:цііt

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ, ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

У Центральному Комітеті КПРС

~

науки з виробництвом

nентра .'І ьнnй Комітет ІіПРС розглянув питання «Про роботу Ли­ товського нау~>ово-дослідноrо інституту зе~леро~ства по підr.ищен­ ню ефеотпвності дос.1іджень і впровадженню науково-технічних до­ СJІгнень у сільськогосподарське вироtjництво».

~~ приіІнятій постанові відзначається, що ЛитовськюІ інститутом земмро1jства проводиться значна роі'1ота в цьому напрямі. Кnлепив інституrу в своїі'і діяльності, керуючись по.1оженнюш, які виплива­ Ге­ ють з аграрної по.чітиJ;и партії на сучасному етапі, ВJ;азівІ;ами

нерального сеоретаря ПК КПРС тов. Л. І. Брежнєва, висловленими яа бе11езневому (1965 р.) Пденумі ПК і в пода.%ших його висту­ пі.з.вищенні ефектив­ пах, го.'!овну увагу зосередив на все~Іірному ЯІ\Найшвидшому і ширnІ\ому впро­

Разом з ти~ UK виробництво. сі.'!Ьськогосnо;харське вадженні у КПРС відзначив, що в дія.1ьності інституту і його фі.чіалів є не­ гативні сторони, усунення ЯІ\ИХ сприя.1о б бідьшо~ІУ підвищенню ефективності науІ\ової роботи.

!

сь})а

на

об'єднань, персдба чуваних в їх nромфінпланах

завдань по поліпшенню

укомплектуванню ними науково-до­ підготов"и науnових кадрів і слідних закладів, особливо розташованих у віддалених районах, по виnереджаючо~у розвитІ\У матеріально-технічної бази сільсьІ:огос­ подарсьт;их науково-дослідних закладів та іх експериментальних господарств, по вдосконаленню nлануванна і ІСоординації наукових

~ '

СІt'ой жизни», республіканських, крайових і облааних газетах.

Народжено Єдиною робітничою сім'єю о..(ехах міаяш1 іІ Протягом :Київського заводу <.:Червоний еІ.tскаватор»

працювади

рі, слюсарі і зварники цігського

народного

важкого

ства

тока­

Лейп­

підnриt>м·

м;~шинобудуван­

ІІЯ імені С. М. Кірова. '1\'іцні узи дружби і ді.1ового сnівро­

бітниuтва ав'пзують ці трудові міет-нобр:нимін. У :колеииви

1973 вір

році вrіни

про

УКJtали дого­

соuі:tлістичне

Jм~rІІн­

ня. Бі.з.тоді робітнІ11\И обох під­ обміню­ регулярно nриє~tсrв ються досвідом, де . егаuія~и. метnди Pt боти Прогресивні

киівських ексю~в:J.нробудівни­ ків використову Jтьея німець­ боротьбі за кими колег~ми у заснований nошани, Прапор

~

СПІВдруЖНІСТІО Пlі СЄПН у зв' язку 3 наступ­ ним ІХ з'їздом партії.

•••

фабрики

стрічкоткацькоі

\

подарювгтимемо тут

всіх

до

сомоль.сьною

11

111

n І

:

~

виконання річного

:

~

цього копдану. Ініці.>тиl!а бюро схвалена лективу місьющму комсомvлу і зна-

8

і

мольців

розгорнути

сrршшве

~

~

молоді змагання

Ku !I!CO-

широко до-

за

І

річних

8

:

п'ятирічНІ

зав·

8

заслуrи у

дво-

• :

вщщнали

he

ветеран

комсомолу

...

1

мали заявити про це справді нои­

роботою.

На території посадили дерева. Багато дерев. ~так бу­ де нраще»,

-

думали і ВЖЕ шунали сnравжньої велиної

роботи. А вона, робота, не забарилася. Тоді традиційни­ ми були сіль.сьногосnодарс;ьні виставни. Подумали: чого б і собі не взяти участі? Робота занипіла, і зовсім скоро ху· у гарному nавільйон! були виставлені наші роботи дожньо оформлені меблі. То був nочаток. За ним пішон серійяий випусн меблів. виnуен холодильних намер ... Потім уперше в нраїні До нас, двадцяти п'яти коr.tсомольців, влилися ще моло­ заnальні., неnосидючі, життєрадіс­ ді хлоnці й дівчата Раїсу ні ... Згадую їх: Івана Шульгу, Леоніда Старука, Калюжну ...

Нині новий час, иовt вимоги. Однак

незмінним зали­

Тому Батьнівщини. широ~ий nоступ шається одне сьогоднішнім номсомольцям я б nобажав танож незмінно­ творчості у nошуну, невгамонності, неnосидючості ... го -

І

менші

звершеннях належать

району

молоді

комсомо-

лії, що пр;щює у сільськагосподарському виробництві.

~ Незважаючи на иеспрнятли-

ві погодні ~·мови ниНІшнього

~

року, 18 коntсо!Іюльсько-ио· лодіжних комбайнових 1 22

\

брали 4384 тонни хліба і ВИ·

автотракторних екіпажів зі· везли з поля 1900 тонн.

Широко відо!Іtі Імена мо-

лодих пташпиць з КиївськоІ

8

КОЛЕКТИВНА ТВОРЧІСТЬ

:

бригадир комсомольсько-молодіжвої бригади

в І

8 І

: І • 1

:

1

Багато справ на рахунку

1

радгоспів <<Русанівсьций•.

юнаків і дівчат! Та nопереду

'Відкриваються нові горизон·

ти.

СьогоднІ

вранцІ розпо'Іа·

ла свою роботу ХХІІІ ком· конференція. сомольська Бажаємо юнакам і дівчатам

нових рекордів, нових звер-

~ ІІ!ень в ім'я ио?удови кому·

Василь БУГЛАК,

1

із

доярок

птахофабрики,

\

в

8

дання.

'

І

сьогодні на Вже районі. 1 дівьільше 1 ООО юнаків Чат, 37 КО!\ІСОМОЛЬСЬКО-МОЛQво

~ ~

1

:

діжних колективів достроко-

t

1

nідтримку в

йшла широБу

холодильників,

Зустрtли нас з яноюсь nрихованою недовірою: «Двад­ цять п'ять у чорних шинелях. .. » А ми знали: віднині rос­

звьриу Jшся

І

: • • : • 8 І

: •

заводу пороПІRової металургії, делегат XVII з'Ізду ВЛКСМ

Наш колектив - нолентив номуністичноІ nрацІ. Звісно. це звання виборюналося не одни рін. Пригадуються nерші нронн - такі несміливі. боязкі. Однак з дня на де'нь вони ставали все більш і більш вnевненими. Бо закладена була в тих нроках молодеча члена бригади.

енергія

кожного

справа не тана вже й нова, Алмазне шліфування і тому мірилом нашої роботи мала стати лише нолек-

ТИІі.На творчість. Я наголошую на

«нолентивна

словах

творчість». Іншого бути не може! Нолентив, справді ном-

сомольсьний нолентив, здатен зробити найскладніше. Са-

ме дотримуючись цього правила. nродиктованого

сього-

денням, наша бригада зовсім нещодавно змогла перекрити власні ренорди, яні, здавалось. були вершиною. Протягом ж.овтн~ нолектив здав у відділ технічного нонтролю

700 ВІДШЛІфованих

nластин

чотирьох

різновидностей.

Такого ще .не було. І тому я ще занликаю ровесників до

~ ~~~:::~~:::,~:~~~~:~~~·_"__._,_.~:~=HOl творчості. ~

де-

начальник цеху товарів ширвжитку заводу

заводу J\!ОЛОДИЛЬНИНіВ

якій

кад!». Молоді п:алі Гоголівської

Іtраіікомам і обкомам КПРС nк Компартій союзних республіІt, рекомендовано обговорити прийняту nк КПРС постанову в партій-

Виклад постанови ПК КПРС опублікований в «Правде», «Сель­

в

ударних

25

KllPC -

робіт.

науково-дослідних аакла­ вих організаціях сільсьRогосподарських дів, дослідних і еІ\спери~ентальних господарств, мобілізувати всіх працівнинів науки на дадьше зміцнення зв'язкr з виробництвом, на успішне розв'язання завдань десятої п'ятирічки.

металургіі,

КОМСОМОЛЬСЬКG-МО;lОДЇЖ· nр ::дюють під брrігад них з' іздові <<ХЛ V девізом:

Олександр Дмитравич ЗЕЛЕНСЬКИИ,

Завжди у сnомині nовертаються ті nіслявоєнні рони, коли ми, двадцять n'ять виnусннинів художньо-ремісни­ чого училища, вперше стушти на подвір'я теnерішнього

по­

заводу

організація

•• •

.1.0

КПРС зобов'язав Міністерство сі.%СЬІ\ОГО господарства СРСР, по науці і техніці, Міністрів СРСР Ради комітет Держ~вний

господарських

іІ

рошБоноі

~

UK

відповідальності ВАСfНІЛ вжити рішучих заходів по підвищенню закладів за науково-дослідних зональних сільськогосподарсьІ\ИХ nрискорення науково-технічного прогресу колгоспного і радгоспно­ го виробництва у с!ІОЇХ зонах. Розробити чітку систему організацн виробницrвІJ сільськогосподарське планомірного впровадження в досягнень -на у ки і nередового досвіду. 3діііснити заходи по більш к~;~лгоспів, радгосnів і між­ раnіонально"у використанню коштів

І

що пройшли роки, Два конференції. минулої від району молоді для б,ули ударними. У поході дійсно за виконання завдань п'яти­ річки більше 135 первинних KO!IICOnto,l<>CbKИX Ор!' .,Иізацій. 1\омсоrйоль­ Серед кращих -

\

розробІ\У конІ\ретних науково-вир.обничих

горизонти • •

; Нові

Зміцнювати зв'язок ' '

ності наунових розро6оІ\, на їх

l tl t·I!P[11

ви­

болг~rсhког~ лавниптва .:~ля юнаuтв~ ; \Щ­ доді «Нп рr.дна \1.1аJеЖ ». CepeJ

став~а книг

скспон ов ~­ ннйм~яувань пpnJ~· ~:ці і ної тут друк.-.ва .. ui

15()

(nнінІІh­

суспіл~.но-по.,ітичн• Н·J-еf;r,номічніІ,

нн укnf1о-по­

пу.'!ярна, художня і ;щтячн !Іі­

тер;нура. у

Осо6.1ИВІіЙ

ві.твідуваqів

СПіЛhНЇ

cьForo і

iнr~ІJt•·

ви~>лвоа:l\і

КRИІ

UОЛГ!іj)·

радянського

sидав­

ВИП)'СКf1

ництв.

(ТАРС).

~

j

1

~

1

~

'

!

j

~ ~ ~

~~ Виставна ~ болгарської нниги ~ У геяер .•1І.но~у консут,стві відJ;рИЛRСЯ ви­ Кивві НРБ у

\ ~

~

'

\\

~ \

~

~

'~

~ ~\

~ ~

~

~

~

'

'~ \

По удЩНН!М:V пrнщює

~

ного заводу, де бригадиром Володимир Гера-

~ сюненко. ,...."...",.._,...

члени

бригади

(:ш!nа наrта во)

ремоитно-механіч· !' !нан Сидоренко, Володимир. Лях.. 1\'2и::о .', ;! ;:і

д!жиа Gриrада

\

На фото:

комсомольсько-моло· І

е.1ектр1шів

~

..,.....".....,...."...~~ . . -4".##..".4"wC".",....,.......",. ... ,,.

док, Володимир Герасименко, Михайло до,1О·

манськнй, Олександр Назаренко.

Фото О. Калашнщ;оза.

' ~' \

~

,

~

..,.,..11:!?'.,..~ "...,.,...."..:""о-І'~'<ІІІ?..;;?".;:а.~...,...." ..q ._ • .ІГ ...т ~


Листоnад, J(g

ЦЕНТРАЛЬНИМ ЗАВДАННЯМ КОМСОМОЛУ БУЛИ І ЗАЛИШАЮТЬСЯ ВИХОВАННЯ МОЛО­ ДІ В ДУСІ КОМУНІСТИЧ НОУ ІДЕй НОСТІ, ВІД­ ЛАНОСТІ НАШІй РАДЯНСЬКІй БЛТЬЮВLЦИ­ НІ, В ДУСІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМУ, АКТИВНА ЦІІ-ІНО­ І ДУХОВНИХ ПРОПАГАНДА НОРМ СТЕй НАШОГО СУСПІЛЬСТВА.

197ttp. 4

з чим

1.

ти йдеш

на конференцію?

конференцію на И;иму більш уnевне~:і:.!.іим, янщо хочете,

ніж

rСІрдим,

більш

..:.__

Тому,

гордим?

Чому

ЩО

nротягом

бриrада наша

А'\ИХЛИJJО БРИГАДИР

.

Адже

минулі

заповнені

справці

комсоr.tолщям.

роки були

ударною роботою. Вона, ця ро­

бота, огорнула нас yci:t разом, і, нали МОІ1іна так с:о~азати, ки­

2. {!jo

Наше гасло

буднів.

НіНОЛІt не СТОАТИ OCTQpOtib,

К~.r:ектиsу багато ЩО nід СИ­ лу. Знову ж raк~t. r.ншулиі': рік увійшов у наше бригацtІе жит­

5

до

НІ[)Ї'!І:!~ ва кокан о 1ив

взаємності. зу.::rріХо<;у, в ПР.!ШJУ чергу,

лис;о­

..:а

rи~яч: І і <І

БІ1!1Она : !о

nерєеєр­

зсJ:·и'язанн;;

шує єлuсні річн і

t:a 5

200

це

r.ргд;::1 t;~JП H\OI .~!~

K!J(1U-'ИX

жнп~» про Н~ІВі методи ребо­

року

про хлопців заsОАУ пластмас, Вінтора О!іуфрієва із бригади

П:Jо1 nr ом нинішнь.ого

згвоц будує !!еличззну бзJу від­ nочи:нІу. r.~гбуть, І-'9'1~Є ·а :; ого

з з<:uаду. холодильІ-І~к·в...

цеху, та~ої бриrад11, які б Ііе

нІН!І1 на сторінках

..1 . :··· . 1. mшІІі~ІІ·І:::·: 1

• 1, 11.

.

" .ІІUt!llllt "

газети

Ін-

1 громад-

1

І

ською активністю.

І

С. МЕЛЬНИК.

~~···································~-·~

OU·

скаzап1,

з:1єn ,1

увє~ь

зрозумі­

Оrож і

механіки.

-

осслуговус,

бригада

Наша можна

нG::.:-

ло, що nідr.се; ід~ пькіс;ь •

ноrо велика . ~ак •ш іванше це І

;!'і,

11

ро­

ширОі{J·

на

-

тво;:зчссті.

nодальше: работа ко­

-

лективу:

на

SІ!\С!ІН!астьс~

разrштноІ}і

Звідси

раціоналізатоЦього року ри бр~онади r.nроєадили у ви­ nропrзицїі, рс5ницl во ЧОНІР:-1

;••••++••........................................••н••н••••~••..•

що цзло зм~rу nір,е v. щ1ни r. ро­

~

цукції. Н ВР.~е ГОВОІJV.В, ЩО nлан рок"

бриrада

початку

листопа­

завершальfІОrо викnнаnа

просто

ВК/1ЗІ1И і СВОЄЇ СИЛИ У будову.

про пеsн11й

слово Хлоnці з бриr ади )'али відпр;шювати ·а об'єнті по сьогоnні На людино-годин.

коленІ ив

nровів на будівництві Більш

дино-гоt~ин.

Кажу

600

є

про

~ ~::;ир~:::~и;0а::-ід Сн:о~~::ю::~ лектиnу в чомусь цопоможе мо·

лодим робітникам І'JЗйону.

2

стор.

має бути взаємно

на мою цумну, були

б дуже цінними творчі зустрі­ чі

започатко­

що розпо-

однодумців нашої Тож зустріч,

Ін:

Однак,

злагодtие­

мин.

комсоt олії.

П"ідною.

лю­

цво::-трьох

копєктивів

у

Іншими робочих обстановнах. словами, обмін досвіцом просто

друІнніх взає-

вана на грунті

успіх

сnодіваюсь,

уцарною стає основна на­

ша ребота в цеху,

nовідомпення

бригади чимало.

чоловік)

(9

коротке

на

вагома прич~:т­ да . У тому ність раціоналізаторів.

му руслі і крокуємо

до

: :

~

:

~

:

~

: з'їзду КПРС і XXV з'їзцу Ном­ : nартії Унраї·1и. Уже вирішили колективно:

за •дання

nершого

иr~арталу нового року за&Р.рши­

ти до дня

відкриття

роботи

форуму партії.

ПРАВО ЮНАКИ І ДІВЧАТА! БОРІТЬСЯ ЗА КОМЛЕНІНСЬКОГО ПІДПИСАТИ РАПОРТ СОМОЛУ XXV З'JЗДОВІ КПРС!

i ...... f+t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,,.,,.ll_ ..,,.tl• ..•. - ..................... ,.,,.,,.,,.11.1 ..11.11.11·11·-НОВЕ ЖИТТЯ

ОСЬ і

hрийuюв uei1

де~ь.

fiPO СВОЮ КОЛИ ЗВЇТ\'010 робо1у. Та звіт КО\Ісомu.~ії то о.:нтраJоно і перспеІ\Н\ВНИЙ.

гц~~ роботи, R основі досні.~. Так воно є, 1ак вІtннn бни. І сі .1ьське дення ще раз вимагає чості ...

Від села ло

Я І\о rо і посьоготвор•

села промrга-

+

і

t ;

190 гектарів. П о 1і~1 61·ла rJi.Jина. Кrнtсомо.Jець не осор ' )~іІІВ довір'я ....

Ось він - один з rncп n:т.~рів . І яке поєднання: школа -

3

В І Т-

Костя Одн ак механізатор! Гр інченк о - не ВІ1І<.1І<ІЧ ІО ІІНЯ. Мину.1ого року я радгосві

лоJ.іжна у'д~рІ!ИК»... Батьки -

Перш11й мо.1одіжні колективи. З НИХ - ПО ВІtрОЩ у ВаІІІІЮ ~арвипускн11к очот1н тоnлі -

вчителі наші, ее·

~ ло вчить таІ<nж, жипя сьuгод• ;: нішне готує хліборобську змі·

; ; • :

врожаю літо сприятли ве д.1я !\ОС1Я з і бр~н 546 Т ОНН Х .lіба З

ють лани х.1ібnдайні. Знаою: завтрзшніІ.І господар ~ем .1 і гартується сьогодні. І повторюєм

XXV і п одумки:... :о, «Комсо~rольспко-мо«Комсомолець -

., _

! !

~

: Плани на наступний рін за­ : твор­ : m1шаються такими ж чий розвиток набутого. У цьо­ ;

....................... ........ . ................................_.. ........... ...... .......".''·············"···· ! і і і і

На.rІ.ія rрупкомсорг твариннІ•ULКОТ ферми радТОСІІу .о:Р'уССіНіRСНі.ІІі1• Б[ JC. ;\JlЛ в минулому роні н~ ра Новному кvttkypci ~. ;аііl·трів машин­ Н О! о д.о"іння nociJІa нер ше місце. Праuює зав:нпо. люб~11ь свою rю : оту. Фото О. КаланшІа,ова.

пошук.

дунтио~ність nр~ці і якість nро­

1

в навчанні

І

Твоі' п.лапи?

з.

му

Словом,

:

r.:ін ДССБіДGМ.

боті, точніше,

\

натрі від-

Єфпмчук, Віталій J?ичналов та інші шнолярі,

:;а .. r,~4Jєму,

7u~i.

МГ.ЩНёІ буд~ ГОЗСріТІt і Пf'D

nозитивне

ною,

І 1 1

борної номс омольської нонференції, в роботі якої беруть участr, І делегати п'ятої школи, члена~ш ВЛНСМ сталп Натал і я Сергій Формансьний, ше 36 учнів. Серед них

ти бр11Г<11\ІІ Пгоr~іда Стуnа~а з

сир~в~~ни.

уr;есь

І

єн.ся новими членами. Напередодні районної звітно-ви-

разrлянупа

r.fпан;;я

ц:'!

НО ! -' ф~рrнн.:.ія.

<' і ·:о ве

та

по е:Іr>t: Н1ЇЇ слєн 1p!Jeнcpr їі

НОМСОМО,1ЬСЬІіО·МОЛОДіІІІ·

І

нсrс ц~ ху, за~rду. Хотілося б,

С:Jи

читати

в МІсьирзйпrнІІи газсті

1

значаються відмі~ними успіхамн

1111-: бриr!!д 11 :1 ше в рам І; ах с.~­

ЧІіЩ)і:О.

Не ре!~

процентів

зобов· ~=:за~!~Я

р :чн е

3

рі~ОІ1У. бр;:r ~Д 1\Щ'ОUііІ~ Ч:ІХ А ї~. ЗііЗНJ, tіЗ кснфJренції Gу­

тисяч

19

вн: е

кап f:св?Іщів . щr.

ТНСЯ

І

номсомольсьІшй лобрухту. А потім провели урочистий вечір. Шк ільн а комсомольська організація постійно попnвню-

Ще одн~. М:1 зп!!біт:ьшого ор­ ГІJНІ ~

надnлано­

G f:П'J'-1 ив

прод:;;щії

вої

сrр :; щевими.

штм виходом на суботнин по збору манулатури та і\Іета- І

І

досі.

ганізовуємо СQціапістичне зма­

'1і!Р.'3 . Гіrст r:r ом десят·t міс:щів Ііо.пе : ;

єід t~онферениіі'?

1

левого брухту. Зібрали. зокрема, близько 10 тонн мета-

заf;адто

c;.:sanи

то

зрідr.<І,

І

Цснь народження комсомолу шнолярі відзначили друж-

11

вони

й траnпRлнсь

нсnи

А

1

Намітили ряд захо- І - відмінне навчання, :

ОХОІІЛеННН усіх ІЮМСОМОЛЬЦіВ доруЧеНННМИ ТОЩО.

ПGДіОІ·НіХ ЗУ·

u:u

~тост;еич:в і включитись у змагання. дів, взя:ш зобов ' язання. Серед них

стріМІ{І1Й r:ccтyn m::1:ar о ct.or o-

чекаєш

П' Я­

З<HJ!JPll,ar.ьнor О ІJОІІУ

ПТ!ВН

ти

то

коротко,

говор~ни

Коnи

В~1Магає

НОГО

з'їзду НПРС. На ком- І

111

: НЄОJ;(Ї Д!!!~Й

XXV

( (J '\Io.l:.cr,~;нx зборах школярІ вирішили підтр имат и пnчин

І

І

С 7 річєіі не r:p::н::.;yr,a,lІ1

цосягнень.

тя як рік висових

:

дeHfi;J. I.!J~:rc д J,

купа у н::о є~ жаркіший вир ЖІ1Т­

Т~!1айних

~ порт Ленінського номсомолу

КОМСО­

и

в

1888888888888888888888888888888881"

D

І!

а

р

комсо.мольськІ

1!1

UAPIOK -

ГйО.П ЬСі:>І<О - МО Л 0ДІ!і\ІЮІ БРИГАДИ РЕ­ і\'01-!НіО - МЕХЛ НІЧ­ ЗАВОДУ НОГО ЦЕХУ МЕТА­ ІЮРОШКОЕОІ Л~'РПї.

Є про що розnовісти друзям-

n

ІіІ

ШОГО І(ОРЕСПОНДЕJ-1ТА ВІДПОВІДАЄ ДЕJJЕ­ .\ 0!-ІФЕРЕ Н ЦІ І ГЛТ

ТШІGМ. І з честю носимо нині ім'я колективу імені Володими­

ра Іллі•Іа Лєніка.

t'l g

НА­

НА ЗЛШПАННЯ

двох

років зміц~:іпа ще більше, ста­ ла Д ;:J)' Інниr., робітни•тм копек­

-

• •

деr.аrато~п.

був

с

••

9

також

коли

тому,

рони

два

ну.

створено лва

KO.\ІCO~t ·).Jьu.~o -

сільської шкnли Bo. 1 0!lH\IfІP Дідусь.· І перше трудове хр~шL·ння

принесло

х.1 О ПІtя:.r

тверду

Але хто він, завтрашній гос· под ап? Костянтин Грінченко, склав-

впевненість : того лі га B lJ HИ зібрали по 180 центн ерів карто плі з гек r ара .

хівській середній школі, nодав ралгоспу. У лирекuіі заяву

виТа r<ож Овчар. лодимир nускник. F!ого ланка - чотири

ши останній екзамен у Требу-

! ~~і~че~:~е~е::~~зат~~~~лу ~~:

Другий ко.1е1<тив очо.1ив

E·o-

~~~п~~-:іе~аа~~~;~~~й -са:.0 гЇ1 rо

~""""""""""""*""""""~""""""""""""" Субота,

15

JІВстопада

1975

року


... ----

_...,....,.

_."..".

fd ' !

&U9U ·- irU ..

-~

_,

Розповідь про делегатів

-

Ноло інтересів І захоплень цієї ;::\вчини широке. Вона 3 ціка­ ВІстю читає белетрнсrш\у і науJ;о­ во-попу лярну літературу, особли в о ту, що стосується її п рофесії (а за

фахо:УJ Галина Бабіна

інженер-

-

дУШ А КОЛЕКТИВУ

Говорять делеzати ХХІ/І

С ь ого,"(ні у }; аті ос о б ­ ЮІ RО

напружені дні: до

кінц я року

;~ іііти до

вона прагне

кілrн· ра­

4()00

мів молока на коров у .

НА

КОМСОМО.'ІЕЦЬ

Олександр

Ллтихов

тракторист

-

nершого

ві ;ці.'Іка радгоспу (<Бобрицький » . ЗавершаЛJ, ний

рік п'ятирічки став для нього роком трудових

пере~Іоr:

ві н

nостійно утрюІував п ер шість у СОЦіа.'ІіСТИЧНЮІУ ЮІаrанні серед мо.'Іодих механізаторів радгоспу.

Наступний рік уже сьогод­ ні обіцяє бути

не гірши~І:

Сашка свої плани

у

вагомі і

-

сміливі в задумах.

1\, ОЖНОГО

місяци

ва нтаж-

на маш ина Во.'!одІІ.ІІІІра Б асяна - во.~ія рцгоспу, і~Іе­

ні Щорса - «намотує» бnизь­ 45 ТИСЯЧ КЇ.'ІО)І еrрів . Це

ЕО

значить,

що

ко~Ісомо.1ець

-

по стійн о у ви р 1 стьських т ур­ бот.

Щод ень він виконує зав-

дання

n

по

ж у на

п ерев~зен ню

120-135

ванта­

пр оцентів .

РОТЯГЮІ десяти

міся~ів

заверш ~ льного рок:у п я­

ти р ічки КО)І С О~І олка l\І иро н ець

надоїла

Катерина від

к ож-

ної фураЖНОЇ ІіО РОВИ С ВО Є Ї г р у пи по 3500 !іілогра~Іів мо­ л о fіа. Ц е вже к орд :

особи с т ий

на п о ч:tт ку ро!іу

ре-

доярка

за пи с а.101 в со ціn .~і ст ичних зn­ б ов ' яза ннях: « Н:цоїти по

-

10

по~в що _ н з іі н шце досягн ен-

Н Я С іі .1 І А Н :І К І R . . :~\11

ГОрJ.Щ10СЯ С~ОЇ~ІН ~~е~а·

НІз а тораІІІІ .

!... }дя 11.10

МО Н ОШІ Х З В Я J К; в

Ш )К а ~- -

~ І .llJ \, O; JOIO,

я ка , ПjJU І e , н е о ом с ZJ, у є r ьс н од:-

ТО ПОЧАТОК н юrи ЮІШе вип у скник а ми-~rех а ·

в іза т ор а чи . Відо ~ю . що в р а д го с п і 4:Тр еб у х і в ський » у ж е ось-ось пр а-

nю в а ти ~r е н а п овн у n от ужн іс ть

т вар нн ни цьк ий

ко ~1п.1е кс. Ct,o·

біл ь ш е де в ' яти

тисяч н етелі в :

rодн і

в

ньо ~rу

вир ощується

наст у пного року їх б v !te

н а д u я ть

тисяч.

ко ~rn .1 екс

~ю жн а

ч а сн і стю,

0_,111 _ В е.т ІІчс:; нІІ й

н а з в ат и су -

мол од істю с ільська-

господ а р ськ о го

в и роб ницт ва .

J\\о.1о.1ість сел а ! І на uю ві дnов і д а .1 ь ну д іл я н к у ко жо ~r 0 .1 ь-

БЕЗ

псрс6і.%ШеІІ~І_R

~Іожна

швачка

фабрики

верхнього дитячого трикотажу

і дівчата с т а н ов.·І ять пер с ва .жну

• ••

Gі.чьшість 1' !іУдового 1\ (І.ІІСІ\ПІВУ .

а

СІ;аз<ІТІІ, ЩО ХШU ОЗО!ВОД­

Під ПРИ ЄЖТВ О МО.JОДЇЖНС : ЮНаКИ

.,..

.

..."..."....,.._,..,.."..........,...~..,,.

~ ЯНІСТЬ - ТУРБОТА

~

j

;

,~

МОЛОДІ.

НАШЕ МАйБУТНЄ

~

-

ТВОРЧ И й ПОШУК.

______

О.1ександ р

МАtіЯТОВСЬКИ И, ш л іфусальник

заводу

J1 Тt:1 r Т ~ІІ ~С

~

НОЛЕІПИВНІСТЬ: БУДНІ

~

НАСТУПУ.

\

,,,,,,_~--·

Лнато.1ій

ЯКУБОЕСЬКИИ,

де сятик л асник

!S

Красилівс ь коі

середньоі

~ · •Е n тt и

ІІІ

П ра цюют ь мюо ;1і ви р оu ІНІ ' І НІІ !іІ! на сові ст ь . О с оіІШШ!J не с о с !'ЄТ Ь С Н

[; 0)1 СО 'ltJ.JЬ С І> 1; ІJ- )! О : І ІJ­

ді;КІІИХ І-а>:І ~ КІИНі В . !Ір о Ц:; ГО ­ ВО)JИ.lОСЬ і н а уроч.исто~у в ечорі,

що

відб увся н ещо ;щ вн о н<І

пі.~приє ~І стві. Н а ньочу відзнал є но

кра щі

с ько -)Іоn о д іжні За

&

•• • ••• • •• •..

З)Іагання

виборов

другоі бри г а ди,

с о рrюІ O .lhГa

H acтynt1 a п'ятир і'Іиа

кожомод ь ­

ко.чективи.

піде у мка~ш

першіст ь

Всі х:юnці з н а ш ої к о мn ., е к с­

бУ:l О

11

коле ктив

де

груп~о м­

Мельничук.

Ії

відз начrно гр а~І О'іО Ю м іс ькко­ му .lKC~IY. Грю1оти були вр у­ чені таІіnЖ кожюІnлкюІ Ма рії

І

Іі учерявій, Ніні Г ераеюІ енко та

11

Світ.чані Ан тоня!і . 3акін чи вr я цеіі цєрточ .

П е р ед

п і д прио1 ст в а

в ечір

тр уді в ннка~ІИ

ви с т у пили

то:1ії1 Пр уJ. ~ ІІ Й т а Вt>.1О;1 ІІ\ІІІ Р

,\\е:ІІ,Н ІІЧСІІ І;О, Усі Т\)ОЄ

-

р а ШІІ і ПІІПУСІ\ІІ ІІК\1 Ш"О.1 ІІ.

В'ІО·

П р о і'І де н е - нс в ІРІ С JlП ІІ е дж е -

І![

::

Jl!l :

~~~

:• p e .l O П ОШ )<\ у , І I\OIJCCH10.'1l•Cio· :: к ІІіі з ві т _ т о nоч а тrж н ов о ї : 8 спр а вн . Ни н і н а ш а n р г а н і 1 а11 і н :• н а р а х ов у є 68 ко ч с о~r о .тьuів. За :• к і .1 ьк а дн і в кож е н отрн~r ає н о- : : ві кв1п к и д о р ого вІ< аз н о - : 11 в І ІХ дер з а н ь. І вс і че к а ою в ес- ~~~ н н , І\ О.1Н п р о З Н\' Ч І І Ть ос т а нн ій дз n: Іюк на Шкіл ьн ом у r1o- і

t•

д в іr ' ї .. .

• ...В і д сел а до сел а nро.1 я г а- :

ють х.1ібода їrні rю.1 я . На ок о- і .1 1щях р оз р ос ..1ІІ Ся

т в ар инн1щь -

~

кі ~ricтe •r r; a . Ми р ев н о вбол і вз - • Е \І О за ЖІІ ТТ< д а іін иіі по .1 11 Х зе м - : лі . 3 І І З Є \Jо: це _ н а ш е ; ві ри - • іІJО : бу д уть р е ко рд и, б удуть и е - :• •

ре \югн!

Раїса НОВБАСИНСЬКА ,

сенретар комсо~юльської організацІї радгоспу.

с. Треб ух ів.

~

: :

t

зокрема

шв е й н о го

цех у.

відзначитись

не

!

О д (' К Саіі д р

lІама гаєrr. сс ь

лише

к і ~'1:> ~-\k~ ­

ни м и n о ка з ник ам и ( а воІІИ G нас досюь неnога11і: річне Ю1· робвич е

з аn д;нrня,

в аr1 рикл а :~ .

М аю K tІ JJ ф l'j;

ран1ось не до н у(кат и . Всі ч т:~ Н а Ш О ГО

Іrр п цю­

о л. :r а к

о ,тьга

Ще

ТрИ

-

Ш у.nяк,

к ри u ець та

ГатІІІа

за ­

цік u в оrо

і,

ІІ'І \ пелш,

моЛІ, ц іс

Бі ,lо­

Ва .~ е нпт а М о вчан .

н о~и

а

к омсо­

ШІШШІ . З ак.1 а дат и BJІao\O r· o

треба

й

ос­

маіібут нього

с<І мо ~r у !

Ще одr1 с. Що р ок у хлоnці -

ПИn )' СІ\ІІ ІІ ІШ

й дуть до мїі,

ШІ\ і Л

раЙОІІV ­

лав Радян ської ·др ­

н а д і й ними за­ хи с ник ам tІ Батьf;іnщини. З ЯКІі­

ПРАВУ МОJІО ­

що б с т а т и

Ц е нтр а ль­ XX IV з'їз·

тивнос ті п ра ці , і на кільк іі: Іtих Т а ЯІ( і П! ІtХ

Коли мос квичі

пр ес і і з

розгорн у ти

зм а га ння за п рав о nі д п исати р а п орт Л е нін с ь кого комсо м ол у

~

~ ~

XXV з 'їзду К П РС, наша бр Іті-

да од ніє ю з n е рши х у р а ноні пі д:,р11~1ада ,. цю ініuіатиІІу. У с во t х зобов я з ання х ми тоді записали: внести

6

раціона.~іза­

стичних

зо бов'язань

в и конано .

вони

\ \

ви сту nи т1 у

закликом

ТОІІКН?

вир у ш ають

Як

прав ило, всі н а ші р а ціоналізатор ськ і проn оз 1щії шви дко в nроваджуються у виробницт во.

у до р огу ~ Чи н е замало для цІ,uго лише теоретичної підго·

н а Інtчка~н!

ПОКаl ·

та с л юса р Ю рій Л іп атін .

Приємно nові дом ити, що вже н а сьогод­ нішній день цей n у нкт соці ал і­

усп ішно

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JІистопа д,

1975

.N'2 4

р.

RIPT

___-=..____________ ,0_

_ _ _...; о;..__ _ _с_уб_о_т_а_,_1_5_ли_с_т_о_па_д_а_1_97_5_.:р_о_ ку=--------О -=----но_в__Е_ж_и_т_т_я

ВИрОUНІІЧ!ІХ

ник ах . Тон у т ех нічн ій твор ­ чості зада ют ь нанчастіш е фре­ з ~ р у ва.п t,н ик Ед у ард К ач у р і н

щтпозицій.

ПРОБЛЕМ ЕКОНО­

МІЧНОГО І КУЛЬТУР ­ НОГО БУДІВНИЦТВА.

раціона ,qьв о з м ін ІІ Т ІІ фс р ~.ш. сnрост и Т І1 їх т а к , що б це n ози­ тивно відбил Dсь і н а n р одук­

торсьКІІХ

ми

ДИМИ БУД І В НИК АМИ КОМУНІЗМУ. НАШ ОБОВ'ЯЗОК П Е Р ЕДАВАТИ НОВИМ nо­ КОЛІННЯМ СВІй nо­ ЛІТИЧНИй ДОСВІД, ДОСВІД РОЗВ'ЯЗАН­

(Із •З вітної д опові ді ного Ком і тету К ПР С до в і К ПР С » ),

гол о с н е,

П С /) ( П е І\ТИВ І !ОГО.

тіаьки

-

---+-8-+--

НЯ

н е­

-

аб н 'т а ло це пн т а н ня н а nо­ ря дку денн е му с робот і не

Я теж змагаюс ь за nраво в ип ус кат и д 1пя чи іі т ри к отаж .~ише н а й в ищої якост і. В nро ­ цесі роботи nост ііі но стежу , щоб не доnустити н ав іт ь др іб ­ ного браку.

П А РТІЯ ПО ПИШАЄТЬСЯ

..

н ов о го

Пр :нfюрі є tІтація . Ми з авж д ІІ rово ;н1~10 про н еї. Хотілося б ,

виnус к а є

K0~1COMO .lK 11

на

ровесннІ~~~tІ1,

с t аго дс нн я

ufук ає

п н .л t)в о н>,

д и п1чі к остюмоі зі З в а ком ~шо­ сті. Окрім неї, продукцію, ві д­ значеву Звак ом якост і, вироб­ дяють

зустр іт и ся з

н аш е

с т ри м ІІ о

че н ко, ГаfІНа Бомштейн та і нш і роб і т нrщі. д ко~r с омо.~І\ а Лю з­

ми,1а - Бульба на в іть

н а ді ю

_ ! іUЇі

а б ~t п т- оі~ ~-~ рнт и в ро н а і1r о ~нн;­ ІІ і ш r. ШіііЮ.І1е ЖІ1ТТЯ ви р ує,

І< О МСО М ОЛЬ І..'L, t\.0 -М U -

к олект ив у

бє р у ть

В ОІНПИ ї х, дивим о сь , де мож на

бр и га11д вж е вико н ала), а;~е й ви со кою я кістю . Браку ста ­ ни

Ст у r.ак,

\"І а со ь в техніч вій тв ор ч ості. kошІ оде р;:'.уємо но в і кр ~с,,с н­ ня л иттєвих п ресов и х фе рм, з б ираємос я ра :;о м, щ о б обг о­

· ~1 а шого

ють на совість. Особ.:вшо ста ­ раr;~ю т р удяп,ся Н атз .n я Т к а ­

•• •

.~і са,ю.Іі n .lт,ні артп ст и з з аво ­

фабрика1,

в

11

мо л о ­

п' п ­

,q од і ЖН ОГО

кон­

-

н ої КОМ(ОМ(' .:ІІ, С h!<.О- ~; () ,!ІОд іЖІІОЇ бр и г<І ;J. І!, як у оч оJtює кт.r у н іст

тирічка як •J с ті. Це до Іі р е п ам' ят ають моJюді 1 р у д і Ін нщі

в

__......--...............................................

ська орrа ні , а ція ралгосnу н а пр ав и,1а п' я т ь роб іт ників . Серед н их - різноробочий Бо-

ДЕМКО,

дУ « Торr.чаш » .

І<i JOГjJIOJiB MO.lOJia ... ».

Ольга

шревикона.1а річ- : ни й план валового зб о- : ру овочів ла нка кожо"олки • Ніни С;шсонен І'о з радгоспу : «Краси:Іі всh!іНіі » . Сащ з її • nо.1я ниніш нього року rocno- 11 дарство одрржа;lО 179 тонн • ПU)!i,\Uj)iB і 2-15 ТОР.!! Іі і\ ПУ СТИ . :

....................................................................... :•• nентнерів фр 1·ктів з гектара рис І нnнr; о, трапорІІСТІІ Ана -

3000

~~...."........,

ПРОЦЕНТJВ а

11

_ __ ~-- ~-~-Р--___О _·__


"""-----------------'!'!!':JI"'.!""'..JI!!l_"'$-'''!''",...l'e~<ll!~f'!'~jl!i;""~/@.llf!ol/!';;;;; ~~ -~~іі!!~І'еІ'е~""·~ ~~~~~

Ін на_ _ ВІТ~~~~&

~.~", ..,_..,.ii\J9#•=

рассвета

-

Родина

Пусть

И

Сентябрьской Мне

над

не

об

осени

Не

скоро

раН,

ТЬІ

вече.

старЬІЙ

-

ветеран,

Пулями и

к

осень,

временем

Возвращаюсь сам с собой

Не мраморньІй

сначала.

С

Не Верь словам,

словно

проза,

Когда

ства ціеї країни.

На

9.00 9.10 9.30

кошти,

нраїна, яка перевищує площею

варті їх інтересів. було створе·

шість разом узятих

но

західноєв-

Фран·

-

різні

ро:JколІ,ницькі

вання, що

угрупо·

розв'язали

антивні

патріотів руху за виз·

цію, ФРН, Італію, Бельгію, Голландію 1 Люнсембург.

бойові дії nроти членів Народногu

У сwлиці Анголи Луанді відбулась урочиста церемонія

валення Анголи. Найбільшими з цих угрупо· вань є Ф HJJA і УНІТА, які спиракт,ся на відкриту під·

спуску португальсьного

і

під·

няття ангольського державнuгu

прапора.

Президентом

НР А

трнмку західних

став голова Народного руху за визволення Анголи (І\ІПЛА)

Агостіньі~о Нет о.

ділі в сусіднього

Революціііну раду, яній доруче·

но визначити основні

маііже

напрями

На

Заїру,

відкрито готує

я ний

відторг·

нення від Анголи денких особ·

внутрішньої 1 зовнішньої полі· тики молодої держави.

Одночасно

держав.

півночі країни до них приєдна­ лися кілька військових підроз·

Він очuлить

10.00 11.00 13.50 14.50 i5.2U 16.45 17.15

18.00 18.15

22.20 10.51; II.OU

16.40 16.45 монратичною державою, ста· Але особливе обурення ан· 17.15 вить своєю метою повне визв()о гольсr,них патріотів винликає лення ангольського народу від втручаюія в справи Анголи з 17.30 бону ННР, Яі<а

направила

допомогу нротивнннам

на

МПЛА

роль МПЛА над усім еноно- не тільки велину партІю зброї 18.00 1 політичним життям та боєприпасів, а й своїх вій· 18.30

мічним

нації.

сьнових !нструнторів, що базу-

ІJрurолошення незалежності Анголи є резуш,татом майже

ються тепер на території Заїру. у відповідь на проголошення

півтора десятків ронів наполег· ливоі збройної боротьби, яку вели ангольсьнІ патріоти, що стали під прапор МПЛА. Це торжество справедливості без·

Народної Республіии Анголи розиальники з УНІТА і ФНЛА

посередньо зв'язане також з по· діями. що розгорнулися на зем· л! самої ПортугаліУ, народ яної

здміністрації. Тимчасовим цент· ром «політичної влади• роз· кольнинів стало місто Нова·

у

Ліжбоа

квітні

минулого рану снинув

фашистсьну диктатуру.

оголосили

про

створення

захоплених ними гольсьної землі

Однак

на

ділянках. ан­ своєї

(Уамбо).

реальну

власної

владу

на

Португальспке колпніальнс панування в АнголІ тривало

бІльшій частин! території кра· їни має МПЛА. Створений ним

близпко п'яти століть.

уряд уже дістав

Нолоні·

заторів приваблювали не тілп· ки великі розміри ангощ.сьної

території та її стратегічне зна· чення Ангола знаходиться в південно-західній частині афрп· кансnиого континенту в бе;шосе~

пародне перших

широке мІж·

І:Шзнання. Одним з його визнав Радян­

сьннй Союз. В столиці Анголи

опубл!ко·

, вана комюнІ!<е про встановлення ' дипломатичних відносин на

Новини. К. т. Гімнастика. К. т. Програма «Чуня», «Вовка в

перспеftтив•'

; двома

країнами було

сприйнл

прогnлошення незалежності Ан ~·то в Луанді з велиним задвве; голи

викликали

міжнародних здавна

стурбованІ стІ,

монополій,

експлуатували

ленн нм.

що

А. КРАСИНОВ,

баrат·

оглядач ТАРС.

ЩОКОЮ

Зранну грію червани ...

-

19.00 19.30 19.50

9.30 iO.UU

Новини.

ІнформаціАна

програма

•Час.).

К.

т.

•Спортивний шоденник•. закінченн4 новини. ПРОГРАМА :VT

По

Наша

афіша.

• Шля· 21.00 « ШкіJrьниА екран». Фізика. дл А 21.30 учнів 9 класу. «Будова І власти· твердих

тіл

та

їх

застосу ..

вання•.

т.

ка•.

К.

(1

т.

ла'

Художні/І

фільм

серія).

'Іемnіонат

•динамо•

СРСР

(Київ)

до•. (Відеозапис). Наша афіша.

-

s

футбо·

сТорпе·

•донецькі

кн•.

життя•.

9.00 9.1U 9.30

Іскрин·

-

Передача

nерша

(Донецьк).

«Світ, схожий на =:азку». Інформаційна програма «ВістІ•. «Зимівлі худоби повсякденну

-

творів

композитора

Цицал••ка.

Програма «Час•, К. т. Сьогодні студентів.

дих•. сУвечt"рІ, Ве•Іірні новини.

'

~ щ

-

МіжнароJ;RнА «Екран

лrкнІй•. Програма пере·

' нагадуємо ... \ буде

~

, ~ рою, що чергове заняття лі· , тературної студії імені 1 Тfмитра Чепурно і б

о

ro n.

д удеТЬ·

';ся, лк 1 намІчалось. 16 ли~ стопада в приміщеннІ редак·

;

~

.,~ \

гос·

і

ніНІ рад).

аоуту».

10 .00

ріоди).

. ·

(М.).

т.

Докум•нтальииА

•Зем~я тіJІь_ки одна•. (М.).

Чемnюнат

ла Рад•

-

(М.).

СРСР

з

хокею:

фільм

1..

ІТ

процедура атестац 1 категоріях якостІ.

ц!'і•

nродукц ЦІноутво·

Багатосерійний художнІй теле· фільм •Вирок•. (І серія). (М.). ІнформацІйний випуск сДень за днем• •

)

17.10

Наш'а аФі.:Uа.

18.30 19.00

к. т. Для дітей.

17.і5 Л.

•КРИ·

Радищев.

ші•.

•Завжди

Телевистава.

на

мар•

сАБВГДеАка•.

(М.)

Екра~ студента·заочиика.

курс.

2

Вища математика •ЧисловІ ряди додатміми членами. Числові ряди з членами різних знакІв•. Реклама. Оголошення.

s

20.05 20.15 20.30

ЛИСТОПАДА

ПРОГРАМА ЦТ Ноаини.

К.

т.

Вечірня

К.

т.

Бізе

казка.

(М.).

На допомогу слухачам шкІJІ мунІстичної праці. (М.).

21.00

Гімнастика.

О. Заградник. сСоло дJІІІ rодин

-

ЩедрІн.

сюїта>. (М.).

КО•

•Кармен·

К. т. сЗдоров'я•. (М.). БагатосеріІІний художнІІІ

К. т. еМи sнаАомимоtа 1 npиpv

15.25 16.25

Проза

С!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

дою».

О.

С.

ПушкІна.

К. т. Скрипічні нІ заслуженого В. Третьякова.

п'•си у виконан артиста РРФСІ

фільм

сВирок•.

Інформаціііний днем» ..

(2

теле-

серія).

випуск

(М.).

сДень

sa

Редактор Є. ФЕДЯП.

І

ПО!l.Іта сПодІИrу». ~~ Чемпіонат СРСР s хокею:І' «Динамоа (Моск· (

19.30

К. т.

21.00 21.30

Інфо~маціІІна програма сЧас•. Чемпіонат СРСР хокею: •Спар.

«Сnартак» •а).

так•

(3

(1, 2 -

nеріоди).

с.Динамо»

~~:У ·~~~~;:ьн 1":ен~о~~~~~:У:~~::~ Передача

друга.

UНJеаІІХЬТk3)Р.СЬКОІО

- ПОГОВОрИМО .., 17.00 МуЗИЧНИЙ Тож ласкаво запрошуємо' ' цІ•.

«Лабораторі~

дОСВіду>,

фіЛЬМ

" · ~ '117.30 «На rоловних річки~. Новий

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: муляри, теслярі, бетоиии· ки, жерстяники, склярі, елекtрики,

(Москва).

період). К. т. •На вулицІ Нежданової•. По 1акін1н•нні - новини,

~

,.34оІ'..,....":!' ........,.,..~......,.~....:-..-...,.

і 10.40 Для учнів 10 класів І ее• редніх спеціальних учбових за·

no

Музичний антракт.

к. т.

ОБЛАСТЬ

рення 1 економічне стимулюван· ня в управлінні якістю продуt<•

ЦСКА. (З перІод).

18

НА

о. Ко· вечірнІ

кладів. Сусnільствознавство. сСутнtrть капіталістичної екt• n.•уатації•. (М.). Для спеціалістів народного гос· nодарства. СтандартизаuІА І якість продукціУ. сПринцнпи І

ДАІ

К. т. Чемпюнат СРСР s хокею: •Крила Рад> - ЦСКА. (1, 2 ne· К.

житто•.

музично·

учнів 1 курсу профтехучи· лищ. Основи радянського законо· давства. «Соціалістична держава 1 право». (М.).

.

телеnост

•дарую тобі

Чернівеuького

ПРОГРАМА

9.30

постачання

iQ.55 Н•ша ~:і~~~АМА :VТ 11.00 Новини. 111.15 Телефільм •Один реАс•. 11.4U •Шкіл•ний екран•. УкраУмська < лнература для учнів 10 к.•асу. , «Vеволюuіею народжений». Твор\; чий шлях в. Сосюри. \ , 12.10 Худож~ій Фільм сСибІрячка•. .' (2 серІя). ~ І :3.15 Те.•ежурна~ • Прогрес•. (ЗапорІж· \. жя). \ • 16.25 Наша .".Фіша . ~ Іі6.3о х_ху • tзду КПРС - гІдRУ sуст·

Рада літстудії.

Валєєв.

Вистава

(!\\.).

\

1ІрИХ0ДЬТе

д.

nарку:..

15.05

моJІО·

пfсля

... у<:ІnІ-усім, у КОГО

.

«На добраніч, діти!». Програма •Час•. (М.).

19.00 <ЛОЛЬОRа

(М.).

~зайвий вихідний і хто має ~ певні стосунки З ліt·ерату·

~ п

"0.45

''1.50 '2.20 '3.05

, 22.10

е раз

Батьківщини:..

(Львів).

17.00 до 100-річчя з дна кародженни - - - iS.OO :ов>~~/алініна. :( Броварській 18.15 К т. •Екран sбирае JІруsІв•, fi меб.'ІевІй фабрицІ

(Харків).

з

~ародноІо

будов>.

•СпадкоємцІ•.

МузичинА фільм еСтруни гучні•. Вперше на екранІ УТ телефІльм

Концtрт Григорія

•Телевізійна школа механізато· ра:.. «Технічне обслуговування

драмати•ноІо театру ім. би л янської. в перерві новини

ника з боєм•. Філ~м·вистава. І і4.05 Юнопрограма c:V буднях великил ·

ХХУ з'їзду КПРС гідну sуст· річ. «Соuіальний nортрет колек· тиву шахти імені Абакумова•

увагу>.

моєї

.

•Вісті•.

«!'\'\е.'1одїі

9 .00 для

ВІВТОРОК,

Тележурнал «ПартіАне (Дніnропетровськ).

Фільм-концерт

22.10 22.25 23.05

сСибІряч•

сnецІалІСТІВ

ружа•

програма

19.45

21.00 121.30

і6.50 Екран студенrа·заочника. І курс. Вища математика. «Застосу~ання в:кторного та мішаного до~утку в к горІв. Площина. ОсновнІ за· дачі на площину• · 18.30 Для школярів, сВ\трияо•. (Л.,..

Новини.

К.

«Трояка

20.15

лод~рства. ОсновнІ .nитання гос· по,_(.арськ?rо зако~одавства. «Пра· вов1 nитання плануван~я, вироб· ниuтва,

19.00 9. 3О

даІJ.

~

Ну, а пляшну коньяну ... Юшу ли у воду.

і6.45 Наша афІша.

І

.-----------.,~

~

йшли додому нашвидку, Лаяли погоду.

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ . . і iOAU Для. учнІв ~ класІв; Гео· r рафІя. « LІ•1ьське господарство ll'li'• · (М.)_. .

,!.1я

-

заглянули в рюнзан

Почалася сварна. Чим же пити нам коньян? Ні одної ж чарки ...

машинно~rракторного

К. т. •Наш сад•. Художній фільм •Арсен•. 1(. т. «Творчість юних•. К. т. «Молодь планети•.

день.

22.30

Як

царстві».

20.45 «На добраніч. діти!•.

21.00 21.30

Сіли їсти. Кожен їсть ... І сть очима пляшну.

мультфільмі' тридев ятом

редній близnност! до важливих І рівні посолnств між НароднО!'' . ції газети «Нове життя~ морс~оких номунінаuій. Справ<~ , Республікою Ангола 1 СРСР. ' ~ ше 1 в тому. · що надра Ан го 1 ІІов!дпмленнн про встановленн;: ! Початок о 10--00. Порядок денний також ~ ли багаті на корисні копалини І дипломатичних відносин M!JJ; .) ЗаЛИШаЄТЬСЯ НеЗМіННИМ: ~ Нев1шадконо

-

18.30 Фільм·концерт 19.00 інфор,.аційна

К. т. •У світі тварин•. К. т. «Клуб кінонодорожеtt•. Програма документальних фІль мів.

вості

побоюєпсн, що принлад Анго· ли виявиться гідним насліду· вання для сусідньої Намібії.

залишнів нолоніалізму та імпе·

поводну.

ЦТ

ХО6ИКJ1».

Кабінди. На півдні під ширмою·

ріалізму. Встановлюється конт·

на

Вдвох зітхнули тяжко.

Іі.15 Документальни/І телефільм

11.40

руною,

Ловить знову дрижаки. - Це не флюс! Це за

ЛИСТОПАДА

ПРОГРАМА

(21.00

ливо багатих на природні ре­ сурси провінцій, насамперед

опублінована основний країни. У відповідності з цим документом народна республіка Ангола, нна є незалежною і де·

грозьІ.

Назустріч ХХУ •"їзду КПРС. «Змагаються трудящі Івановської області». 19.00 1(. т. «Творчість народів світу». і9.45 О. Заградннк. •Со.•о ддя годин· ника з боЕм». Фільм·вистава Московськоrо Художнього акаде· мічного театру Союзу РСР.

12.10 було сепаратистів діють агенти раси· закон стськuго режиму ПАР, яний 13.20

в ЛуандІ

солнце,

17

ПОНЕдІЛОК,

ІНІДілені іноземними компа· нінми, а також імнеріалістични~ ми державами, нкі стоять на

держав

как степи,

!'"вилася нова, 47~а числом, иезалежна держава Народна Республіка Ангола. Це велика

ропейських

вечная,

Микола НЕСТЕРЕННО.

ветер.

НОВА НЕЗАЛЕЖНА ДЕРЖАВА На політичній картІ Афршш

в моих свершенІіях. всегда

ТЬІ

.міжнародні теми

на

тебе Ж флюс,

J3

щону.

юахнув номусь

-

НЕ RЛЮЄ

Иль памятника траурнан

немой, как ночь, вежнейших чувств,

прозрачньrх,

тремтить

-

Нє,

-

П,.•f1.13130Н анітелень, Холодно сьоruдні. 1\Іи із ьумом цілий день (ІІдИ~Іо голодні. Раптом смик! Тягну йорша. Знов ти на прик~ІЄТі, Ах. І\о.'JІс, й ти душа, Будеш у нас третім. І взяла нас люта зл;сть,

ПоlИТ8

такой

-

Са~1

Г:> кають люди,

Зачем тебе граненая

ЛЮБИМОЙ •••

ПОбЬІТЬ

И всю жизнь свою пройти

Роздуло усю

Він ~Jабрів уже по груди,

на голубой планете.

СЛОВ,

непокоем!

при чала.

ФЛЮС Знов снується дощ осінній, Вію-.·ь .'IItJTi холоди, А рнбалка змерз, посин!в, Та не вилізе з води.

каждЬІй, 1\;!Ж,\ЬІіі, кто любовь по ;на .:І, день засветит,

Родство с извечнь1м

Болью обрь1ваясь у

РИБАЛЬСЬІ\1 ЖАРТИ

При имени твоем, как

тоскою,

ВЬІШе

Фотоетюд А. Нозака.

[-~~~····································· Микола СОМ

повт.орял,

с

ЧУВСТВО

осінню.

дет>r.

Пусть

кодь душ ой

Что есть .'Іюбовь

ЗТО

з

утр~'

МЬІ распрощалися И

* * * скоро осень,

как

И как азЬІ когда-то

нить,

Бесіда

М:ечтЬJ твои,

Не скоро осень, Зх любовь,

нссечен.

Вьется детства голубая

П 1:ощання

ШІаИеТМ,

Что жизнь МО!! твоей любви ростки,

неизвестности бесстрашен.

отцов·rероев

КаждЬІА ясень

МЬІСЛЯЩИМ

толкуют.

Ветер D.JІЯШет .

~1арснан

ОКОПНЬІХ

Я расскажу всем

заливом

РосиЬІй луг в рубцах холме,

КJ'СКІі?

свеж~сти

Не скоро осень, Посмотри, как над

услЬІШаТЬ.

На

Что мрамора XOJJ(>IJHЬie

слова,

крь1шей топоJІей, впервой

rовор

странице й.

листва

вишеи

ла сточек

сrремленье

..І,альвий

ра~мах орлинЬІИ. строй,

Перес у дЬІ

и nо.лях

И оживать немеркнущей

Нружит, пьянея, мостовую,

-

горячих

Кружиться в п~·щах, pct; 'Х

Не скоро осень,

цвет

И мечтЬІ босой

точь,

солнца длиться,

Весну веселую пророчнт.

У плетвя сирени синнй

в

Под жаркими губами

И nольtхающиіі рассвет

гу л

точь

трепетать ключом,

цвет

Н(J'1И 1

пч·"шн;,;й,

твоя,

Но чтобЬІ светом реял над планетойІ в нем будет ра 11 ость

Все небо вьІкрашенn е

свет,

Хр~ пкоrо

жизнь

И солнця рьtжа.я глава Смеется в волнах перелесков. В енний

.хатенки б.ль1й

-

l'Jоздвшну памююtR, как

плеске,

Не скоро осень.

РОДИНА Родина

Еще деревь.я в юном

(ДО·

сНароnнІ

напрямках n'яти-

риб"иО

Іл.•ічІвську. (Одеса).

~

.

~-········· ···~ Броварському

!І•

шиноремонтному заводу

НА

РОБОТУ

слюсарі,

у

цех

' технічного контролю С,!]Ю<'а· t ; рі контрn11ЬН()~ІІиn1ірюR:tЛь· l , них приладів і аnаратури. І ;_ _.._..... _... ...... ••

~~р•е•к~:я:. J

Керівн~uтво та партІ~на ОРІ•ніЗd·

ці я

раЙОННО! О

ЧУТТЯ

І Гудзю

ві 1 1i1V

&rtC.'Ii'JR-.'1•1'І•!1J..

npattiRHI1кnвi

порт в

18.00 Реклама. Оrолошення.

lЮТРІБНІ:

робітники

І «IЗOJl.V>>, контролери відд1,11у t

~ПР(tВ

TRH·

друкарка.

АдмІнІстрація.

ПР"'·"''~

"VJaтє•pt

ВНУТСЇІІІНІ'

rли:·.n,u

•i,liH

С'<ерті

.-п 1 РІ·

1\

-\.

і\о• о

ГУдзь

Bapвaptt

ХаrttтnнІвни

---------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~;~~~~~~~

~ '

•НОВАЯ ЖИЗНЬ,. - орган Броварскоrо горкома

Коммv"истическоR nвртин ~краияь1. о-ооодскоr.:. и раАониоrо Советов аепvтвтов трvuящи•с• КиевекоА об.•аста,

Га-~етв ВЬtХОДИ'І

1!18

VK('IliИRCKOM

tl!\biKII!,

І

НАША AllPIЩA: 255020. м, БРОВАРИ

вул. КІ1і'і:І,;ьк!. ~[4

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 19·3~82, заступника редактора _ 19+47.

ВІдnовідального секретаря. аІлдІлу сільського rосnодарства. коrеспон· дента lІісцевого

радіомм.;ення

-

масовоr роботи, фотокореспондента -

І9·3·і8,

19·4·67.

Bill.lliniв

nромисловос:тt.

І

Газен АІ1хопІІть: v ві•топок сеР•'·" n'ят>ІІІІtю І cv~oтv. ОПсяr о ..~ <іЮІН.1JНV rя-~етн «ПП::jН,'1;1»

\ \ ~

~,,.,, ,,.._,..."...."...,..~..,..~~"...".._,....,._..,......,,.,.."#--..,....1---.4"·'-.... - .r-.:;-...cr-.#41"...,....,:..-..", -~~..,....,..."~ . . .с-".~.".~ ... .,.."....,....".".."...,..~,.... -, ,.....,.____,...,...,..... ІНдЕКС 619fi4 Броварська друкарнІ КиівСJохогG облуnраВJІіі!ИІ ~сnрава;.. ІІВдавниа,тв, поліграфіі J книжковоІ торгівлІ, вул. Киівсьна. 154. Зам .~іИО-11.122.

#183 1975  
#183 1975  
Advertisement