Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАPlТЕСЯI

Велика перемога бавовнярів

.N2 183 (3885) ІГЯТНИЦЯ

23 р.

Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної Ради СРСР, Рада Міністрів СРСР П&.lКО поздоровили трудящих Узбекистану 3 великою трудовою перемогою -виконанням соціалістичних зобо­ в' язань і продажем державі 4 міЛЬЙОіНів 900 тисяч тонн бавовни­

коп.

сирцю.

ЛИСТОПАДА

1973 2

Ціва

Продаж державі вперше такої великої кількості бавовни, під~ креслюється в привітанні, є великим .вкладом республіки у спра.ву успішного виконання Директив ХХІУ з'їзду КПРС по розвитку сіль­ ського господарства кр&.jни і піднесення добробуту радЯ1fСЬКОГО на­

РІК

роду.

ВИДАННЯ 34-й

ЦК КПРС, Президія Верховної Ради СРСР і Рада Мilністрів СРСР ВИСЛІУвили впевненість у тому, ЩО трудівники сільського

господарства Узбецької РСР своєю наполегливою працею доб'ються

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬ1ЮІ І РАІЮННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

нових успіхів у землеробстві, розгорну'ть боротьrбу за прискорений

розвиток тваринництва і з честю виконають З1j,вдання п'ятирічного плану по виробництву і продажу державі всіх сільськогосподаорсь-

Наполегливо боротись за збільшення вирОбництва молока =ad~:~::Ba~H=:: K~~~OBi;~ 190 по

кг, в грудві-242 кг

нам веОБХідно матн не менше кілограма. Добре підготувалися до знмн радгоспи «Плосківський», імеиі Щорса, «Русанівсь-

продажу державі продуктів тваринництва названо наш район і вручено Червоний пра-

кий». госпу

пор ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ. Указом Президії Верховиої Ради Союзу РСР 104 працівники ферм удостоєні урядових нагород орденів і медалей, 390 знака «Переможець у соціалістичному змаганні 1973 року,). Колективам тваринників радгоспів «Плосківський~, імені Кірова та Киlвської птахофабрики присуджеиі Червоні прапори Міністерства сільського господарства, Міністерства м'ясомолочної, харчової промисловості

кілограма, Семиполківській птахофабриці по 9,2 кілограма, імеиі Щорса - по 7,7 кілограма. Проте стан справ з внробництвом молока по окремих господарствах викликає серйозне занепокоєння і особливо в такнх, як Богданівська птахофабрнка, в радгоспах «Велнкодимерський», «Красилівськнй~, «30РЯ~ та «3аворицькиЙ». Середньодобовий удій молока на фуражну корову за дві декади знизився по радгоспу «Краснлівськнй» на 0,9 кілограма, «3аво-

, ~PCP та відповідннх ЦК профспілок. Червосуджено

колективу

рад-

10,1

рицький» на 0,6 кілограма, «30РЯ~ на 0,3 кілограма. Об'єктивних причнн для зниження надоїв молока по цих господарствах

",JИЙ прапор Міністерства радгоспів УРСР і Республіканського комітету ПРОфСПіЛОК притварннннків Семиполків-

нема.

ської птахофабрики. Колективу тварннників радгоспу імені Щорса присуджено перехідний Червоний прапор облвиконкому та облпроф-

Тваринннцькі прнміщення до зими в цьому році IlідготовлеНі краще, кормів заготовлено більше, і лише прояв неорганізованості з бо-

ради.

ку окремих керівників та спеціалістів госпо-

Успіхи, досягнуті у Всесоюзному соціаліс-

тичиому змагаині,

високі

нагороди

дарств,

сприяють

державі

понад

річний

контролю за безперебій-

ною доставкою кормів, їх переробкою та пlд-

успішному виконанню зобов'язань на 1973 рік. 3а попереднімн підрахунками до кінця року радгоспи і птахофабрики вироблять і продадуть

відсутність

готовкою до згодовуваuня привели до зниження надоїв молока. Щоб виконати взяті соціалістичні зобов'я-

народно-

зання на

1974

нізаціям, керівникам та спеціалістам радгоспів і птахофабрик розібратися з ставом ви-

господарства

коиання

тваринники

робництва молока на кожній фермі, в кожній групі. Створнти всі умови для успішного ви-

району взяли на

зобов'язань.

Насамперед розробити

1974 рік підвищені соціалістичні зобов'язання: ЗБІЛЬШИТИ ПОГОЛІВ'Я КОРІВ НА 2400 ГОЛІВ, ПІДВИЩИТИ УДІй МОЛОКА НА КОЖ-

там, де ще нема, щоденні завдання по надою молока по кожній фермі, для кожної групи корів і вийти на наміченнй рівень виробництва молока, організувати дійове соціалістичне змагання, своєчасно підводнти підсумки

НУ

роботи доярок та відзначати передовиків тва-

ФУРАЖНУ

ГРАМІВ,

АБО

КОРОВУ

ДО

ПlДВИЩИТИ

3300

КІЛО-

ПРОДУКТИВ-

ринництва.

НІСТЬ НА 350 КІЛОГРАМІВ, ЩО НА 'І КІЛОГРАМ БІЛЬШЕ ПРОТИ СЕРЕДНЬОДОБОВОГО УДОЮ МОЛОКА ЗА 1973 РІК ЗБІЛЬШИТИ ВАЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА ДО 66 ТИСЯЧ ТОНН, М'ЯСА ДО 13300 ТОНН і ЯЄЦЬ ДО 170 МIЛЬйОНІВ ШТУК. Виконання взятих соціалістнчних зобов'я-

Необхідно налагодитн чітку роБОту кормоцехів та забезпечити безперебійну доставку кормів згідно встановлених раціонів.

Протягом

Ні, і вже зараз можна зробити висновок, хто і як підготувався до зими. За цей місяць продуктивність корів вища проти відповідного минулого

року

на

0,9

кілограма,

8,5

і

грудня

надІй молока

довести

на корову

по

кілограма (по кожиому госп 0-

дарству окремо такі завдання вже розроблені). Це дасть можлнвість організовано розпочати новий рік і успішно виконати зобов'язання по виробннцтву та продажу молока в четвертому році п'ятнрічки. В. ЩАБЕЛЬНИК," заступник головн райвнконкому, началь-

зань в значній мірі залежить від того, як мн проведемо зимівлю худоби. Вже майже мІсяць вона знаходиться на стійловому утрим ан-

періоду

листопада

середньодобовнй

району до

ник

а

райуправління

сільського

госпо-

дарства.

~~~#~~~~~~~~~'~4~~~~~~~#~'~~'~~~'~'#1~ ===========В ОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ===========

Понад

***

ПО-У;ЩРНЮIУ

гоші

трудиться

«Лїтківський»

Марія Дмитрівна

ЇХНІЙ ВНЕСОК Минулого літа чимало робіт­

тринадцять

років в

рад­

дояркою

Опан&осенко

яку ви бачите на цьому знім~

. .

ниць

радгоспу

«Літківський»

вирощували на закріплених пло­

щах 0,15-0,20 гектара кормо­ ві буряки. Це дало можливість кожній жінЦі, як кажуть, пока­ зати свої здібності на ділі.

Уже тепер є чим похвалитися

Прийом у Кремлі

Голова ПреЗИllф BepxoBHQX Ради СРСР М. В. Пїдгорний 20 листопада прийняв у Нремлі мі­ 20 листопада партійно-дер­ Ні'стра закордонних справ Нана­ жавна делегаЦіЯ РеспуБЛіКИ Гві­ ди Мітчела Шарпа, яний пере­ нея- Бісау на чолі з Головою буває в Радянському СОЮЗі з

ВІНКІВ

Державної ради республіки, за­

ступнино.м Генерального се.кре­ таря Африканської партії неза­

лежності Гвінеї і остроаів Зеле­ ного Мису (ПАІГЩ Луїсом Наб­ ралом відвLдала Мавзолей В. І. Лені'на і поклала вінок.

.потім гості з Гвінеї-Бісау по­ бували в музеї «Набінет і квар­ тира В. І. ЛеНіна в НремЛ'і~. Після ОГЛ'яду музею вони зроби­ ли у книзі відвідувачів запис: «Безсмертна справа великого Леніна вічно сяятиме на всіх континентах, освітлюючи

перед

народами славний шлях до виз­ волення,

миру і

*

прогресу».

*

*

офіційним візитом. Відбулася дружня розмова, в хощі яної порушувалися питання розвитну

радянсько-канадських

відносин і деЯJКі м~жнароднl про­

блеми, що становлять взаємний інтерес. Було піщкреслено праг­

нення Радянського Союзу і На­

на,ди

до

дальшого

зміЦНення

,доБРОСУСіДСЬКИХ відносин і роз­

ширення

плодотворного

співро­

бітництва. У розмові

.взяли

участь член

Політбюро ЦН КПРС, міністр закордонних справ СРСР А. А. Громико, посол Радянського Со­ юзу в НанВіді О. М. Яновлєв, а

дня партійно;держав­

також заступнин міністра занор,

на делегація РеспуБЛіКИ Гвінея­

донних справ Канади Дж. Хол­ стед, посол На!'lади в Радянсьно­ му СОЮЗ'і Роберт А. Д. Форд та інші офіційні особи. (ТАРС).

Того ж

Бісау поклала вінок

Невідомого

до могили

солдата біля Нрем­

лівсь.кої стіни.

рік, необхідно партійним орга-

господарський план майже 5 тисяч тонн молока, 1,5 тисячі тонн м'яса та 45-46 міль-

йовів штук яєць. На районній нараді працівників сільського

(ТАРС).

Покладення

Серед десяти областей і 45 районів Укр аїни переможців Всесоюзного соціаЛістичного змагання за збільшення виробництва та

Середньодобовий удій молока по «Плосківський» зараз становить

ких продуктів.

(ТАРС).

Київському політехнічному -

75

За роки Радянської влади у Київському політехнічному інсти­ туті піДГОТІУвленоблизько 63 тисяч висококваліфіко.ваних ~пеціа­ лістів. Багато його вихованців стали про.відними вченими країни, керівниками наикрупніших підприємств. Серед ,НИХ -

'відомий р·а­ ДЯінський енергетик, будівник Шатурськоі і ДніПРl)вськоїГЕС, аока­ демік О. В. ВїН'Тер, Герой Соціа.ТJістичної Праці, академік І. П. Вар­ дін, двічі Герой Соціалістичної Праці, академік C~ П. Корольов. Нині на сімнадцяти факультет1,!Х вузу готують іНЖЄlнерів за j 7 спеціальностями. В інституті на'вчаєrься нона.д 30 тисяч сту­ дентів. у палаці КУ/1ЬТУРИ «~'KpaїHa» відбулись урочисті збори колек­ тиву і,нституту, присвячені 75-річчю з дня заснування учбового закладу.

(ТАРС

є

РАТАУ).

-

план третього вир і ш аль н ог О !

Ще у першому нішнього

року

кварталі ни­

колентив

пере­

СУВНОї механізованої колони N'Q 7 МіЦНО занріПИВ{;Я на пра­ BO:\lY фланзі соціалістичного змагання серед будівельних ор­ ганізацій тресту «Броварисіль­ буід». У третьому кварталі Б'ін зайняв першість як серед колон тресту, так і сільських будівель­

них оргаНізацій району.

Остан­

1738

тисяч

виступають

кому­

рІчному завданні

карбованців він виконав обсяг будівельних робіТ на 1763 тися­ чі карбованЦів. ,ЗаСпівувачами соціалістично­ го змагання

НіСти партіЙНОІ групи дільниці.

Вони

особистим

прикладом

1

палким більшовицьким словом ведуть за собою на ТРУДОВі под­ виги

товаришів

по

праЦі.

У

ку, За десять місяців вирі­ багатьом. Так, на Рожнівсько­ нl,м часом БУДівельнини примно­ «Блискавках» і «Листках трудо­ ,му відділку Марія ГригорівНа жили свої зусилля. Десятимісяч­ вої слави~ широко популяризу­ шалного РОКУ дев'ятої п' ЯТИ­ Ячник, Горпина Саківна Мичак, ний обсяг будівельно-монтажних ються імена ентуЗіастів змаган­ річки вона вже надоїла від Галина Барило та інші в пере­ робіт вони перевиконали на 134 ня, комуністів, бригадирів комп­ кожної :! 2G фуражних корів воді на гентар Зібрали по 680 тисячі карбованців. лексних бригад Миколи Про но­

270~) кілограмів соціаліСТИЧНЮIУ

центнерів кормових буря­ ків. ПеНСі,онерки ж Устина Іва­ нівна Набиш, Олена Гаврилівна Мехед, Тетяна Дмитрівна Нар­

молока при 620

зобов'язанні

3000,

Односе.lьчани виявили Ма­ пенко виростили в перерахунку рії ДмитріВRі високе ДОВlР я, на гентар по 974-700 центне­ рів коренеплодів. Середня вага обравши деПУТГtТЮI Рожнї'всь­ кожного нореня становила 6-8 кої сільської Ради, Всі нака­ зи виборців вона успішно ви­ конує.

Фото і текст В. Беидика.

***

кілограмів. . ПеНсіонери сіл Літок, Літо­ чон та Рожнів і в наступному

роЦі надаватимуть посильну до­ помогу

всіма

радгоспу

у

вирощуванні

сільськогосподарськими

культурами.

Весь час в авангарді соціалі­ стичного змагання йде колек­ тив дільниЦі .NQ 2, якою керує комуніст Леонід Андрійович Яцура. Працюючи на спорYlд­ женні Бортницького тепличного номплексу, він відзначається ви­

сокою продуктивністю праці і якістю виконаних робіт. Борю­ чись за успішне виконання лі,д­ вищених соЦіалістичних зобов'я­ зань, колентив дільниці достро­ ково винонав план будівельних робіТ третього, вир,lшального року дев'ятої п'ятирічни. При

повича Рибака і ЮЛіонаса Іо­ новича ПОН1'ужаса, муляра Ми­ хайла Петровича Опанасенка, маляра-штукатура Любові Олек­

сіївни

Мехед та інших, які си­

стематично

виконують

змінні

норми на 130-135· процентів. До кінця року ~ільниця зобов'я­ залась ви.конати ще великий об­

сяг біт.

бу~'івельно-монтажних

ро­

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН,

завідуючий робкорівсьRНМ пунктом тресту «Бровари­

сільбуд».


• • леНІНЦІВ

Виховувати вірних ХХІІ У обстановці високої актив­ ності, Піднесеності Відбулася ХХІІ Броварська міська конфе­ реіщія ЛНСМ України, на яку п рибуло понад 500 делегатів. У звітній доповіді міського номітету ЛНСМУ «Про роботу по виконанню рішень ХХІУ з 'їЗДУ НПРС, ХУІ з'їзду ВЛНСМ та завдання комсо­ мольських організацій по даль­ шому поліпшенню комуністич­ ного виховання молоді» пер­

ШИЙ сенретар місьнному ном­ сомолу В. Лохов відзначив , що номсомольці і молодь добре розуміють ять

завдання,

перед

ною

ними,

працею

які

і

'сто­

самовідда­

відгукуються

на

батьнівсьну турботу партії, на її глибоку віру в творчі сили юнаків і дівчат НраїНИ Рад. Більшість первинних номсо­ мольських організаЦій району уміло спрямовують свою робо-

Серед

8

правофлангових

ЦіаЛіСТИЧНОГО

ЛИКИЙ

:шгін

стичної

змагання

ударників

праЦі.

дівчат

удостоєні

умовах.

ве­

лося

номуні­

юнаків

739 цього

і

з вання,

виборюють ЙОГО. Так, Ольга На кун доярка радгос­ «плосківсыlй»,,

ордена

кавалер

'Грудового

f1рапора ,

Червоного

Іван Ратушний

-

но­

валь з аводу «Торгмаш» , Алла Мурай електрослюсар заво­ ду пластмас, Надія Норж з Гоголівської стрічкоткацьної фабрики виконують норми ви­ робітку на 140-150 процен­ тів. ВОНІ! вже трудяться в ра­

хунок

лютого

бере з ня

-

1974

року .

За звітний період у номсо­ мольських колективах району народилося ряд патріотичних починань, які сприяли мобіліза­ Ції юнаків і дівчат на достро­ кове

виконання

КОdLСОЖОДЬС'l/НО'l

со­

1143 -

пу

8.

88

,JJ'/lCbUO~

поставлених

Періодично

дотримання

ської

торгівлі,

громадського

перевіря­

правил

радян­

графіків руху

відсутня

чітка

система ВИt~ УС1\И

наРО;:іНОГО

І ос­

подарства. Це привело до того, що окремі пости і штаби пра­ цювали

нижче

своїх

можливос­

тей. «Центральним завданням І\ОМСОМОЛУ, - підкреслював у звітній доповіді ЦН НПРС

і

духоаннх

178

пра­

гуртнів і теоретичних якими

слухачІв.

охоплено

Більшість комі­

Чималий досвід

комсомольські

заводів

організа­

порошкової

пластмас,

мета­

«Торгмаш»,

верхнього

дитячого

Богданівської

птахофабрик.

цього

не

скажеш

та

Та, про

на ор­

ІЮМСОМОЛУ

тут

не

контро­

місьна ція по

проводить

комсомольсьиа організа­ вихованню молоді в ду-

сі радянсьного пролетарського

патріотизму, інтернаціона-

цього

ню

стичної

трудо-

імеНі

50-річчя

утворення

воі активності, за успішне вті-

СРСР, трудова вахта

лення

ударної

в

є

життя

історичних

участь

юнаиів

і

рі-

дів-

праЦі»,

молоді,

«50

днів

коннурси

прu­

одночасно

слід виа­

чат у Всесоюзному Ленінському заліку «Рішення ХХІУ З'їзДу НПJ:>С в життя!». Понад 1 О тисяч молодих живуть і трудяться за особистими номпленсними планами «Вчитися номунізму». За принладом номуністів нра-

зати на ряд недоліків, икі ма­ ють місце в окремих номсо­ мольських нолеКТlІвах. На жаль, номсомольсьні антивіс­ ти заводів pemohtho-мехаНіЧНО­ го та елентротехнічних виробіВ, раДГОСПіВ «нрасилівсый>>,' «Заворицький» та деяних ін-

Щі номсомольсько-молодіжні колективи, онремі виробнични-

ших недостатньо винористову­ вали різноманітність форм і

ни несуть трудову вахту «Вирі-

методів

шальному

пи». жені

рону

-

ударні

тем-

Слова цього девізу народу

коннретних

трудових

справах бригади ШЛіфувальників Василя Буглана із заводу порошнової металургії та до ярок радгоспу «РусанівсьниЙ». В авангаРДі патріотичного руху . ідуть комсомольсько-молоДіжні бригади Михайла Царюна (завод порошнової металургії) , Івана l'атушного (за-

вод «Торгмаш» ), (Гоголівська

Марії Мухи

стрічнотнацька

ня,

за

свідомості

місце

молоді

займає

важ­

ну льтурно-

зору:

норм

питання

ДИСЦИПЛіни, підвищення квалі­ фінаЦії, пропаганди передового досвіду. Не з адовіЛьно стоять справи з направленням юнаків і дівчат для роботи у тварин­ ництві на Богданівсьнїй птахо­ фабриці, в радгоспі «3авориць­ НИЙ». А діяльність по підготов­ ці надрів для сільсьного гос­

масова та спортивна робота. НлуБНі установи і номсомоль-

метом

ські організації «Плоснівський»,

подарства повинна стати пред­ особливого

піклування

Голосують делегати

ХХІІ

значно

поліпшили

роботу

серед

на

допомогу

молоді,

про­

буджують У юнаків і дівчат ін­ терес до творчої самостійної праці,

допомагають

оволодіти

сеИ.ретами спеЦіальності.

школярів.

Чималий

вклад у

виионання

завдань п'ятирічки внесли бу­ дівельниии, віДзначив у своєму виступі сенретар комітету ном­ сомолу тресту «БроваРИСіЛЬ­

буд» О. Жураківський. При безпосередній участі комсо­

Про велику роботу по пат рlО­ тичному

та

трудовому

вихован­

ню школярів говорила на конфе­ ренЦії

секретар ИОМСОМОЛЬСЬКОї

організації

школи

міСЬИОї

N2 5

середньої

І. Дихав. Особливо

мольців і молоді тресту спору­

хочеться відзначити, сказала вона, наші дружні стосунии з

джено і здано в радгосп-комбінат

талургії. Робітниии допомагають

експлуатаЦію імені 50-РіЧ­

молоддю заводу порошкової ме­

чя утворення СРСР, Бортничів­ сьний тепличний комбінат, шко­ лу на 960 місць , дитячий садок на 290 місць, 6 житлових бу­ динків і багато інших важливих об ' єктів. 18 номсомольсьно-мо­ лодіжних бригад постійно ве­ дуть дійову трудову суперечку, в якій народжуються нові по­ чинання, нові форми соціаліс­ тичного змагання. Серед пере­

нам в організаЦії

дових

госп-иомбінат і,мені 50-РіЧЧЯ ут­ ворення СРСР), сенретар цехо­ вої номсомольсько! оргаН1з·ації заводу «Торгмаш» В. Полуян,

називаються

номсомоль­

нолективи

Ва­

сили Марченка, Мш<Оли Риба­ на, Олеисандра Чуланова , Ва­ лентини Нухарєвої.

Визнаючи

роботу

комсомолу

міськкому

задовільною',

ІНураКіВСький

рошкової

тов.

висловив

НРИТИЧRИХ зауважень.

нілька

Вони, зо­

ирема, стосуються навчання сек­

ретарів первинних сьиих організацій, ня досвіду иращих

комсомоль­ узагальнен­ иолектив-ів,

роботи «НО:\'lCомольського жектора» та Оперативного со~ольсь.кого

про­ ком­

загону.

HO~iTeT комсомолу заводу по­ секретар

металургії,

говорила

иомсомольсьиої

відають

про

вечорів, розпо­

свою роботу,

п.ро

життя заводу і тим самим СПрlJ.: мовують

.інтереси

школярів,

учать їх любити і поважати пра­ цю.

Про трудову діяльність своїх колективів говорили на конфе­ ренЦії секретарі номітет·ів ком­

сомолу М. Розгонюк (Ниївська птахофабрика), І. Жмаєва(рад­

иомсорг,

продавець

уНівермагу

райспоживспілки В. Щетнніна. Питанням роботи ном СО моль­ ських організацій шкіл присвя­ тили свої виступи старша пl0-

нервожата БогдаНіВСької серед­ ньої школи Н . Хнлько, бригадир учнівсьиої виробничої бригади Великодимерсьиої середньої школи Н. Селюк. Про успіхи і завдання,

які

стоять

перед

FПОРТИВНИМИ організаціями ворив директор ДЮСШ І. ріп.

Перед

орга-

делегатами

радгоспів «Велиноди-

ного 50-річчю утворення Союзу

45

відповідальне завдання. У боротьбі за дострокове ви-

тисяч нарбованців. . З високими показниками в соціалістичному змаганні завершують рін молоді трудівники радгоспів і птахофабрик району. На фермах і в цехах іде боротьба за збільшення виробництва продуктів тваринництва , механізатори завершують піДготовку до нового сільськогосподарського року.

конання завдань п'ятиріЧКИ активну участь беруть штаби і за­ гони «Номсомольського про­ жектора». Протягом 19721973 ронів районним штабом «НП» було проведено 107 рей­ дів по перевірці стану готовнос­ ті тракторних парків ;:\0 лесня­ но-польових та 3UИР '=ШЬіШХ ро­ біт, підготовленості госпо­ дарств до роботи в зимових

Пленуму ЦН НПРС. У прантиці

Q

воду «Торгмаш» антивно про­ пагують рішення партійних з'їздів,

матеріали

засідання РСР

та

у

матеріали

діяльності

ганізацій з

Москві,

урочистого

присвяче­ нвітневого

номсомольсьних

утвердилися

ветеранами

партії

молу ,МОЛОДИМИ

та

ор­

зустрічі номсо­

передовиками

виробництва, урочисті відзна­ чення знаменних дат та інше. Спільна робота комсомольсь­

ких, профспілкових та Фізкуль­

го­ Ха-

никова, приділяє багато ідейно-виховній роботі молоді, що проживає

під

його

Постійно

постійним

працює

муністичного,

тичного,

контролем.

лекторій ко­ морально-есте­

атеїстичного

вихован­

ючого

П.

Голо.ан".

відділом

КОМСОМОЛЬСЬИИХ

організаЦій ЦН ЛКСМУ П. П. Якубеихо та перший секретар Броварського міСI>fШОМУ КП УК­ раїни Ю. м. Соколов. У розгорнутому рішенні, прийнятому конфереНЦіЄЮ, ро­ боту Броварського місьиого иомітету

номсомолу

задовільною.

тема­

но

ті

комсомольців

ну

по

ня

молоді ,

проводяться

основні

визнано

У ньому визначе­

тичні вечори і вечори віДПОЧИН­ ку, читаються лекЦії на різно­

напрямки

діяльнос­

міста

иомуністичному

і

райо­

вихован­

манітні теми.

ню юнаиів і дівчат, їх ідейному

Свідомістю відповідальності за свою роботу, віДчуттям

загартуванню.

справжньої краси праці був про­ низаний виступ доярки

.радгос­

пу «Плосківсьний» О. Какун. Вона розповіла про роботу мо­ ДИНКИ,

Q

ГУРТО­

тожитку ПОГОДЖУЮТЬСЯ · з комі­ тетом номсомолу і перебувають

женню нового ЖИТТЯ

в

житку. Плани роБОТи ради гур­

лодих доярок, про

номплексу ГПО

уваги серед

які довелося

П'ятниця,

23

ХХІІ місьна нонфереНЦія ЛКСМ УкраїНИ обрала новий склад міського НОМ і тет у ЛКСМУ, кандидатів у члени міськкому, ревІзійну комісію та

делегатів на ХХІ Київсьну об­ ласну конфеРЮЩіЮ ЛНСМУ.

нелегкі схо­ подолати,

листопада

1973

р.

.

нонферен-'"

нізації підприємства О. Подоль­ ції виступили заступник завіду­

турних організацій по впровад­

НОВЕ

Фото

мІської комсомольської конференції.

ців, а стрічковики бригади ри Зінченко з Гоголева -

Q

шкіл

організаційно

з

мерсьний» , «Літківсьний», «1'0голівський», імені Нірова, за­

2 СТОР.

зміцніли ,

і

трудової

комсомольських організаЦій. Протягом двох наступних років ми повинні направити для ово­ лодіння професіями сільських механізаторів не менше 350 юнаків і дівчат. Це складне і

Q

М. Жебель, складає МОЛQДЬ КО:\l­

поназнинами

випускали

фабрика), колентиви доярок радгоспів «Русанівський», «Плосківський» та інші. 30крема, молоді порошковини внесли у фонд економії третього року п'ятирічки 35 тисяч карбован-

Ві-

сь.ної політосвіти, директор ре­ монтно-механічного за в о Д у

соЦіалістичного змаган­ загальними

винонання поля

ливе

численно,

CbKO-МОЛОДіЖНі

роботу

номсо­

організації

ідейно-виховну

ПОJlітосвіти

поліпшення

організаЦіями

сомольсьної

фесійної майстеРНОСТі тощо. '1'а, від з начаючи успіхи в ро­ боті місьної комсомольської ор­ ганізації по трудовому вихован­

підвищення

«Про

шкільними

зросли

шень ХХІУ з'їзду ЮІРС, ХХІУ з'їзду НП УкраіНИ, величних завдань , поставлених п' ятирі '1кою. Переконливим свідченням

за

в,ідзначив

комсомоль­

дять

НОj)Ю

лі:зму. Листування, обмін моло­ ДіЖНИМИ делегаціями, суботни­ ки і недільники у фонд солі­ дарності 3 народом В'єтнаму, походи по місцях революційної, бойової і трудової слави та­ ний далеко не повний перелік форм цІєї роботи. Серед засобів активного впливу на формування комуні­

боротьбі

гуртка

сомольсьні

пропаганда

ВЛНСМ

Цінностей наll.Ю,О с)'t:пі.'lhС :l?a» . У цьому році в CHc"e~i І(ОJVI­

Значну

участі номсомольЦіВ і молоді в Іза право називатися иолективом

біографіЯ більшості дівчат. Виконуючи шостого Пленуму

пропагандист

на

знань .

них-боротьба

Саме в школі починається ном­

працівників

Підвищення ЇХ ролі в комуніс­ тичному вихованні учнів», ком­

люють роботу гуртків, не ма­ ють ніякого впливу на якість

Серед

ської комсомольської організа­ ції становить шиільна молодь.

частину

нашого підприємства,

мольськими

тети

активної · завдань .

мі­

культур.

Більшу

вання молоді в дусі ідейної від­ даності нашій БаТЬісіI3ЩИН;, в дусі iHTepHaцioH:=J.,l:JMY, аvпш­

птахофабриці і на меблевій фабриці, у СПМН- 503. Номі­

забезпечення

снладу

ланои,

ЦН

і

ганізацію НОМСОМОЛЬСЬКОї по­ літосвіти в радгоспі «Плосків­ ський», на Семиполківській

на

вих

комплексу.

половину

сомольська юнанів і Постанову

МОЛЬСЬИО-МОЛОДіЖНИХ

зайнятих на вирощуванн-і иормо­

керівництва

жаль,

ту

Майже

мітетам комсомолу радгоспів і птахофабрик у створенні номсо­

залишається вихо­

Ниївсьиої

Голованя.

нормативи

тресту

ХХІУ з'їзду НПРС Л. І. Бреж­

трикотажу,

".

КОМёомолу

П'ЯТИТИСl'Ічних на­

нєв,-було

фабрини

Фото

здоров'я.

щ'?б сягнути

ДОlВ молока . Разом з тим О. Наиун звернулася до міСЬКНО­ му комсомолу З проханням біль­ ше уваги звернути на роботу кормодобувників, допомогти но­

СОМОЛЬСЬНОГО віку . Саме тому турбота про її вихованНя, під­ вищення ідейно-політичного і кваліфікаЦійного ріВНЯ одна з найважливіших завдань кож­ ного керівника. Майстри, дос­ відчені робіТНИКИ завжди прихо­

ції

із

прикладом спортив­ роботи є діяльність

всі

спеціалістів

лургії,

Мнроненко

Яскравим но-масової

ся

мають

перерви зустрІлися ,о.елегати конференцІї (злІва направо) шахла І(иївської птахофабрики , 8асиль Мельник з радгоспу «РусаНіВ·

мужності і

«БроварИСільбуд». Тільки під час осінньої спартакіади 193 молодих будівельнини виконали

проходили

рівня молоді .

Із

значкістів

номплексу

«Номсомольського ПРОН'kJ<ТО­ ра», до рейдів мало З'і~!У'Іа!Ю­

тетів комсомолу постійно нонт­ ролюють роботу гуртків, періо­ дично обговорюють питання під­ вищення ідейно-теоретичного

час

підготувати

тисячі

регу лярно

7036

Пl,о.

дівчат,

комітетів

семінарів,

Куламова

і три

навчання «прожеКТОРИСl'ів», не­

I\ЮЄ

ський., ВІра (;УСЛОН08а з Київської птаХОфа()рики, Ьіктор СПМК-50В, 80ЛО,о.имир Пильтяй з радгоспу «Русанівський •.

юнаків понад

транспорту.

Проте слід відзначити, що в цілому по місьиій організації

була

дозволила залучити до здачі йо­ го нормативів бли зько 12 тисяч


НАШІ

.в.К ВИКОХУЄТЕ зовов~.в.ЗАХИН~?~~~~!!!!!!~~=

ПО

ЦЕНТНЕРИ Є, ПО

222

рішень ХХІУ з'їзду ІШРС і ХХІУ з'їзду Ком­ партії України. Особливо величезний вклад механізатори

пудів хліба.

в

український

мільярд

тисяч

13

очолюю

в

радгоспі

ловий-19

.. Требу­

ганні

і нинішнього року, беручи активну у Всесоюзному соціалістичному зма­

рослинників,

ми

дали

. слово

но ж на кожному з

88

гаючи

тонн при плані 3500, закласти на зимо­ зберігання необхідну кільКіСть насіння.

врожай одержано

агротехніки,

картами, впровадженню

технологічними

ці ни

п'ятирічки

хлібороби

засипали у

державні

Украї­ засіки

понад мільярд пудів зерна. Але це

не

межа.

'дають

Трудівники

максимальних

докла зусиль,

Закладається

міцна

Працівники нашого

основа

'щоб цей мільярд став мінімаль­ ною нормою. Отож у наступно­ му році намічено виробити не менше як 45 МільйоНів тонн

Повним ходом іде підготовка насіння. КондиЦійного засипано майже 16 мільйонів центнерів,

зерна.

12,8

Для забезпечення високого врожаю в 1974 роЦі вчасно, в найкращі агротехнічні строки проведено сівбу озимих, площа

яких

595

зайняла тисяч

мільйонів

-

гектарів

значно

більше, ніж торік. Озиме поле засіяно кращими районованими сортами ,

сильні

широко

впроваджено

перспективні

сорти

ози-

мої пшениЦі Аврора, Кав­ І\аз, Одеська-50, Поліська, При­ бій, Іллічівка та інші. Важли­ во й те, що на переважній біЛЬ­ шості площ ПіД час сівби в

рядки

внесено

мінеральні

доб­

рива.

Осінні дощі напоїли землю, і озимина добре розвивається. Зараз провадиться піДживлен­ ня посівів. Цю _роботу проведе­ но на півтора мільйонах гекта­

тому

-

числі першокласного

«Зоря» ський»

Всесоюзне соціалістичне змагання за збільшення ви­

робництва і заготівель продуктів тваринництва в зимовий період 1972-1973 років. На цей раз трудівниця добилася відрадних успі­ хів, за які Указом Президії Верховної Ради СРСР її нагороджено орденом «Знак пошани».

На фото: . П. І. ПОЛЯХ.

«Гоголів­ Підсумки

імена ·рільників

і

тваринників,

які успішно виконують взяті зо­

більше,

тракторному парку відділка спо­

чать про певні голівчани

успіхи. Так. го­

виростили

ніж

свід­

у

на

кожно­

минулому

роЦі.

Дещо зріс врожай і інших куль­ тур, збільшилося виробництво

рудж~но добротне

Великі почесні завдання сто­ ять перед кукурудзоводами. По­

тваринницької продукЦії. У внутрірадгоспному і між­ радгоспному змаганні непогано

ня. Під час польових робіт гаря­ ча їжа вивозиться на місця. На феРМі створені І\імнати відпо­

показав себе і колектив другого

чинку,

сіви

відділка,

діоприймач

мільйона центнерів. Це майже на 8 процентів більше, ніж на той час торік.

цієї

важливої

намічено

культури

розширити

в

наступ­

ному роЦі до трьох мільйонів гектарів. У господарства заво­ зиться насіння високоврожай­ них сортів і ГіБРИДіВ, вивчаєть­ ся й узагальнюється досвід но­ ваторів, розробляються ІЮН­ кретні

агротехнічні

Колгоспи ліки,

і

підбиваючи

нішнього

заходи.

радгоспи

респуб­

підсумки

трудового

ни­

року,

роз­

робляють плани на майбутній рік, беруть підвищені соціаліс­ тичні зобов'язання по виробни­ цтву

і

продажу

них

державі

основ,

сільськогосподарських

я

працюю

де

можна

чи

їдаль­

послухати

подивитися

ра­

те­

лепередачу,

вались. Овочів одержали по 245 центнерів, картоплі по 141, зеленої маси кукурудзи по 250, кормових коренеплодів по 515 центнерів. Це дало можливість

Однак, аналіЗуючи результа­ ти роботи, переконуєшся, що ще далеl\О не все зроблено для мобілізації наявних резервів, того, щоб по .всіх показниках вийти на рівень нашого сусіди радгоспу «Плосківський»,

заготовити достатню кількі·сть соломи та сінажу, закласти чо­ тири тисячі тонн силосу, 2450 тонн кормових буряків. Подво­ їлась кількість концентрованих корМіВ власного виробництва, що гарантує збільшення виходу тваринницької продукції.

У Всесоюзному

(РАТАУ).

керую­

приміщення,

де є кімната відпочинку,

чим. Ми виростили на кожному гектарі 29,7 центнера зернових, а вал становив 1318 тонн на 277 тонн більше, ніж зоБОВ'ЯЗу­

культур.

рів .

де

ному

змаганні

соціалістич­

з'явилися

нові

почитати

газету.

Підводяться підсумки змагання, запроваджено

моральне

і

мате­

землі якого

межуються

ми. Ми розу,міємо, результаті

землеробства, розтягування строків садіння і сівби, а також збирання багатьох сільськогос­ подарських культур. Неправиль­ не поєднання органічних і міне­ ральних добрив, несвоєчасне сортопоновлення зернових і про­ {;алних культур та інше. Саме про це · і йшла мова, ко­

ли ми обговорювали попередні результати своєї роботи, наміча­

ли рубеЖі на четвертий РіК п'я­ тиріЧКИ.

ЩО

з наши­

В кінце­

люди виРішу­

А вони в нас такі: ви­

ростити на кожному гектарі

33

центнери зернових, 250:центне­ рів овочів, 700 центнерів кормо­ вих коренеплодів, 300 центнерів нукурудзи на силос, надоІти на корову 3100 кіло:грамів молока. Для

забезпечення таких

казників проведена бота:

ріальне заохочення.

вому

3250 кіло­

ЗМАГ АННІ

у

му гектарі 29,2 центнера зерно­ вих, у тому числі пшениці по 30,8. Наш радгосп відповідно по 29 і 28 центнерів. Це набагато

десять місяЦів

запалила на ще

Фото А. І(озака.

бов'язання. Серед них П. М. Ря­ бий, М. К Кукса, А. А. Корсун, А. І. Чемерис і багато інших. На нашому відділку та й на інших рад!1ОСПУ «Зоря» дирек­ ція і партійна організація ство­ рюють усі необхідні умови для високопродуктивної праці. В

роботи за

HaropoAa

молока.

rpaMiB

радгоспу

і радгоспу змагаються.

Висока урядова

кращі досягнення. З початку року надоїла на корову по

ПЕРШІСТЬ

ЗА

для доброго врожаю і ярових культур. Завершено оранку на зяб. Ії, як правило, проводили ;1 одночасним внесенням міне­ ральних та органічних добрив.

в

включилася у

добрив, заготовляємо і вивозимо органічні, ремонтуємо землеобробні і посівні машини. П. МЕЛЬНИЧЕНКО, ланковнй механізованої ланки.

120

ЗА ВИСОКИЙ УРОЖАЙ 1914 ро­

сміливо переборювала їх, переймала досвід у передовиків. З небу­ валим ентузіазмом молода комуністка радгоспу «Жердівський ...

уже почали закладати. Усю площу виорали на зяб, внісши необхідну кількість мінеральних

Сільськогосподарський orляд

в нинішньому

центнерів.

ти техніку. МіЦНу основу під .високий урожай

кілограмів фосфорних і 250 кілограмів ка­ лійних у діючій речовині. Взимку готували техніку, вивчали передовий досвід, підвищу-

відомо,

У Парасковії Іванівни Полях народилося бажання працювати дояркою ще в молоді _роки. Спочатку були і труднощі, але вона

центнерів клубніВ.

250

Ми, механізатори, розуміємо, що для цього

т'!. інших заходів. Ще восени минулого року ми виорали всю площу, закріплену за нами,

Як

за

потрібно більш напружено працювати, закрі­ пити і примножити досвід, сумлінно піДготува­

нових сортів бульб

на зяб і внесли мінеральні добрива: по

220

Наша ланка бореться за

завдяки дотриман­

передбаченої

СТО­

-

догляду

втрат.

ти на кожному з них

вироб­

ництва.

Такий

час

В четвертому році п'ятирічки перед колек­ ТИВОМ радгоспу поставлено відповідальне зав­ дання розширити площу під картоплею до 850 гектарів, а зобов'язання вирости­

топлі. Це дало можливість продати її державі

ню

Шд

ків і хвороб. Урожай Зібрали швидко, запобі­

4438

Нартопля стала прибутковою галуззю

ГатчинськиЙ.

ту. Обробляли також картоплю проти шкідни­

гектарів накопали по

лок, де я працюю, на 330 гектарах одержав по 198 центнерів. В цілому ж по радгоспу на 650 гектарах зібрано по 174,2 центнера кар­

ве

і

го за вегетаційний період зробили чотири, а на окремих площах і п'ять спушувань грун­

Фактич­

центнери доріДних бульб, а перший відді­

222

гектарі.

корки. Те ж саме робили і після дощів. Усьо­

виростити

двохсотцентнерний урожай картоплі.

на

посівами особливу увагу зосереджували на тому, щоб після поливу своєчасно провести спушування міжрядь, не допустити утворення

хівський» механізовану ланку по вирощуван­ ню картоплі. Щоразу маємо високі результа­

ти. От участь

куЩів

Вирощували ми два сорти картоплі

Н працюю механізатором уже тридцять ро­

ків. Останні

БУДЕ

250

вали свою кваліФікацію. Рано весною внесли на кожний гектар 172 кілограми в діючій речовині азотних добрив. В міру підготовки площ садили бульби шес­ тирядною саджалкою. Цю роботу виконали за десять днів. Густота насаджень 70-80

Приємно відчувати, що плоди праЦі кожного з нас, механізатора, це частинка у досягненні нашої країни, посильний вклад у здійснення

внесли

ОРДЕНОНОСЦІ

по­

чимала ро­

під усі ярі культури заго·

товлено зяб і внесено на кожний гектар 12 центнерів мінеральних добрив. В кращі строки- посіяні

озимі насінням високоврожайних пшениць. Заготовлено

повністю

посівний матеріал ярих культур,

іІкі перечищаємо. - Почали ре­ монт сільгоспмашин 1 тракторів. Організовуємо навчання кадрів. Більше

десяти

чоловік

вчаться

ють і долю врожаю, і підвищен­ ня продуктивності тваринництва.

в інст;IТУТ.ах, технікумах і учи­ лищах. Після закінчення Іх во­

А з людьми, ЯК видно, ми ще недостатньо працюємо. Звідси і

ни повернуться в радгосп на ро-

ще

порівняно

низька

боту.

керуючий

культура

М. ГРОМ,

віддІлком.

ПливутЬ Десною kораблі «Далека вий н,

красо

моя!

Щасли­

що народився на твоєму

березі, що пив у незабутні ро­ ни ТВОЮ lМ'я~у, ·веселу, сиву во­ дУ, ходив босий по т,воїх казко­ ЩІХ висипах, слуха:в рибаль­ ських Р03мо.в на твоїх човнах і казання старих про давнину,

лічив у тобі тому небі» ...

зорі

що

на перекину­

й за працьовитість, ЛЮДЯІМ. з

Більш як

мільйон

центнерів

насіння ярих культур перевіри­

ли в колгоспах і радгоспах об­ ласті співробітники обласної наСіннєвої

92,4

процента

Вінницької інспекції.

посівного

мате­

ріалу вже доведено до першого класу посівного стандарту.

На фото: теХНіии-лаборанти Н. Я. Прокопова (праворуч) і

Г. Є. Синчук проводять аналізи. Фото Ю. Копнта. (Фотохроніка

о

РАТАУ).

яку

най6лижчі

десять-двана,дцять

рОКіВ

водоспоживання

т,реб

народного

для

по­

господарства

тут подвоїться.

Отже, вся

економіка

цього

великого району безпосередньо пов'я>;)ана з Десною. До того ж, не можна забува'І'И, що Дес­ одна з на'Йбільших при­ на -

ток Дніпра, іІка живить голов­

Тан поетично ос;піва'в Десну Олек,са,Н(Др Довженко. Зачарована Десна одна з наймальовничіШих річок нашого краю. Але люблять і шанують її в народі не лише за красу, а 'КQРИСТЬ,

в

за велину

IЦриносить

вона

Пливуть Десною судна

народногосподарськими

ван­

тажами, її води зрошують зем­ лі иол.гоопів і радгоспів, поста­

ну водну

артерію

публі'ки.

У водозаборі

нашої

рес­

Києва

теж значна частина деснянської

!ВОДИ, а в майбутньому вона буце

основною.

Маленьким

СТ,РУІМОЧКОМ

Дес­

на витікає з лісів Смоленщини.

Поті'М несе свої води Брянщи­

ною, ною,

ЧерніГівщиною, Сумщи­ Київщиною. У басейні її

частково

розташовані

та,кож

ра­

йону.

землі Курської, Калузької, БєлJ'ОРОДСЬКОї областей. . Щоб Зберerти силу і :ирасу Десни,

Досить сиазати, що в басейні Десни розкинулось близЬ'Ко ста

державні, господарські і гро­ ,ма'ДСЬКі організації цих обла­

чають

прОМИСловість

цього

тисячі

стей об'єднали зусилля. У Брян­

сіл, де живе понад чотири міль­ йони чоЛОВіК 'Гут розвиваються машинобудівна, енергетична, гіРНИЧО-РУlДна, металургійна,

великих

1

малих

міст,

сивне сільськогосподарсьие

ви­

ську C'l'BOpeHO постійний комі­ тет по раціональному вико,ри­ станню і відтворенню природних ресурсів басейну Десни, в ЯКО­ м'у ПІЩЦставлено ,РЯідреспуБЛі­ >Канських мінІстерств і відомств,

робництво.

що

товарист,ва

паливна

П'ятниця,

промисловості,

інтен­

Передбачається,

23

листопада

1973

р.

охорони

о

природи

НОВЕ

Російської

Федерації

й

Укра­

їни.

Комітет,

на'самперед,

узяt!Cя

розробити генеральний план каМlПлексного використання і відновлення ресурсів басейну.

Црацювала велика група про­ екту,вальникІв з Росії і У'кра­ їни. Головну ж .роботу провів. за дорученням Міністерства ме­ ліорації

і

водного

господарства

СРСР, київ'ський інститут «Укр· Ді'проводгосП» .

ПеРе\Дусім, розроблено захо­ ди до забезпечення водою про­ мисловості

і

сіль·сьиого

госпо­

дарства .раЙону. Ві.ДОМО, що стік Десни дуже коливається: ска­ ЖіМО, на березень-травень інно­ ли п:риnа'дає до двох третин йо­ го. Отож слLд затримати ці во­ ди. Схемою передбачено спо­ рywкення п'яти великих схо­ вищ майже на мільярд ку'бомет­ рів, а також значної ·кільності менших водойм.

Кажуть, турбота про річку починаєть'ся з турботи про зем­ лю ,і ліс. Тому особлива увага звертається на боротьбу з еро­ зі,єю

І1рунтів,

на,садження

лісо­

ротьби

з

еразією

грунтозахисну

техніку

площі

на

ку

планується

12

тис·яч

о

агро­

близько

мільйона гектарів. До

1975

пі·в­

ро­

~ПОРjfдкувати

кілометрів

малих

до

рі­

чок .

Значне

них

мІсце

заходів

серед

охорон­

належить

турБОТі

про чистоту деснянсь:кої води. За'проекто,вано БУДіВНИЦТВО но­ вих і реконструкцію. діючих

ОЧИСНИХ апору;д. У 1985 роЦі всі забрущненІ промислові й гос­ лодарсь'ко-tПоБУТОВі стоки про­ ходитимуть повну біологічну очистку.

Нині в басейн! Десни вилов­ люють до 20 тисяч центнерів риби. Після здійснення рибо­ господарських заходів mере,цбачається [довести мілЬ!Й:она центнерів.

вилов до пів­

Не забули проектувальники і про тих, хто відпочиватиме на деснянських беа>е:гах. Тут СТВО­ рЯ'ть спеціальні зони площею 87 тисяч гeН'i'ap~B; Яl-ШМи зможе скористатися понад мільйон чоловік, зокрема на У,країні -

близь·ко

400

тисяч.

А. АНДРІЄНКО.

вих масивів у верхів'ях Десни та її приток. Зокрема, для бо-

ЖИТТЯ

пере,дбачено

ВПРОваІДИТИ

(РАТАУ).

Q

з стор.

9


БЕСІДА

ИА

_ІасИАРОДИІ ТЕМИ

ВНУТРІПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА У США ПреЗllдент Р. що

вІн

не

має

НІксон заявив. найменшого

на­

мІру йти у вІдставку. Глава американської держави зробив цю заяву днями у відповідь на галасливу

пропагандистську

кампанІю своїх політичних про­

тивникІв, які добиваються. щоб він

випустив

мо

із

своїх

рук

кер­

управління' країною.

Полеміка досягла надзвичай­ ної рІзкостІ. За висловлюван­ нями

американських

газет.

ні­

коли ще за всю історію Сполу­ чених ШтатІв президент не за­ знавав

жорстоких

нападок

Проти НІксона виступили ве­ ликі газети. раДіо- і телевІзійні номпан!ї. в тому числі й тІ. що раніше підтримували його більш чи менш надІйно. ДекІль­

ка членів конгресу США і се­ ред

них

один

представник

публіканської належить

і

партії.

глава

. пропонували

рес­

до

якої

держави.

застосувати

за-

проти

НІксона так званий «іМПіЧ­ мент», тобто усунути його від влади рішенням конгресу. У

. свою

чергу

президент

звинува­

тив організаторів цІєї кампанії в навмисному наклепі на його адресу.

Приводом нішньої

для

спалаху

внутріполітичної

ни­

диться

справа».

до

танньої

того.

Суть

що

її

під

передвиборної

Сполучених нен

зво­

час

лів.

для

так

на­

сканда­

багата

історія.

практично

нього

не

амери­

привернув

ніякої

уваги

у

впливу

на

результати

ви­

борів. Але у цій справі до цього часу залишається багато неяс­ них моментів. і не ВіДОМО. чи будуть коли-небудь розкриті. чи

так

цею .

і

як

залишаться

залишилися

таємни­

таємницею

вбивство Кеннеді і багато-бага­ то інших загадок Америки.

Спостерігачі

у

США.

напри­

Противники президента дов­ гий час спеку лювали на ЙОГО відмовІ

ви

доЦільне

таку

нальоту.

сумнІвну

авантюру.

якщо

і

яка

ризиковану могла

лише

скомпрометувати цього діяча у момент, коли його успіх на ви­ борах здавався забезпеченим. Зате абсолютно ясно. хто розраховує ристь

із

на

політичну

сьогоднішніх

ко­

трудно­

щів глави держави. Серед його найбільш запеклих критиків ж самі діячі. які не прихо­

ті

ос­

проникли

підслухову­

вують

свого

незадоволення

но­

вими тенденціями зовнІшньої політики Білого дому. насам­

-

перед

нормалізацію

радян­

сько-американських вІдносин. Від Ніксона вимагають дока­

.

зів того. що він не має ніякого відношення до оргаНізації на­

паду

на

поки

зів

«УотергеЙт».

що

і

не

Однак

представлено

протилежного.

звинувачення

наголосив.

на

дока­

Словесні

адресу

прези­

ми

ЛІКАР

буде

(правець)

захворювання.

роко з

тяж­

-

раніше

розповсюджене

недостатньою

у

ши­

зв' язку

організацією

попередження. Сучасна наука має на озброєннІ багато засо­ БІв профІлактики стовбняка.

Однак ються

ще й сьогодні зустріча­ поодинокі випадки захво­

го

важливо знати.

чим

чі

ся хвороба, її профІлактики.

ознаки

інкубаційний

звані

стовбнячНі

Стовбнячна

палички.

паличка

зустрічатися частІше грунті. Тому пека

викликають може

qкрізь. але най ­ у забрудненому найбільша небез­

захворювання виникає при

пораненнях

на

городах.

пасови­

щах. конюшнях. на полях. Спо­ ри.

попадаючи

тають

у

у рани.

паЩіЧКИ

і

пророс­

починають

швидко розмножуватися. Па­ лички виділяють дуже сильну отруту токсин. який діє на

протІкає

хворому

період.

важко

всього

тим

вІдкрити

і

виникають

кор­

Спочатку

вони

тіла.

недовгочасні.

пізніше

можуть

посилю­

призвести

до

розриву м·язів. перелому кіс­ ток та інших тяжких наслІдків.

Та захворювання легко по­ передити в будь-якому випадку. варто

лише

своєчасно

вжити

необхідних заходів. Щоб не за­ хворіти на стовбняк. необхідно дотримуватись

таких

правил.

При найменших пошкодженнях шкіри піддати її обробці. Зро­ бити це найкраще за допомо­ гою медичних працівників. НІ в якому разі не приклада ти до ран

землю,

павутиння.

листя

пораненнях шкІри. Захворюван­

подорожника та інше. Всіляко охороняти ВіД забруднення. Необхідно суворо додержува­ тись гігієнічних правил, особ­ ливо на будівництві та під час сільськогосподарських робіт.

ня

Для

нервову

систему.

чі. що і є

викликає

основною

кор­

ознакою

захворювання.

Зараження стовбняком відбу­ вається

тільки

може

при

проявитися

паданні спор в незначних

верхні

відкритих і

при

організм.

і при

пошкодженнях

шкІри.

таких

як

по­ по­

потер­

тІсть нІг. невеличкі подряпин­ ки, колотІ рани. порІзи.

ТОМУ.

якщо

ви

необережно

поранили ШКІру. треба зверну­ тися до медпрацІвника. і обо­

в' язково

продеЗИНфікувати ра­

ну.

Хвороба звичайно проявля­ ється через 6 -14 днів пІсля зараження. Іноді цей перІод скорочується

А іноді

до

кількох

годин.

затягується на декІль­

ка мІсяцІв. Цей період зале­ жить від того. як вІдбулося за­ раження:

нений

чим

грунт.

сильнІше забруд­

тим

більше

спор

ПРОфілактики

захворюван­

ня на стовбняк кожному меш­ канцю нашого району необхІд­ но

провести

лення

спеціальне

проти

стовбняка.

щеп­

Зроби­

ти це треба в тій медичній ус­ танові. яка вас обслуговує.

Після щеплення

навіть значні

поранення незагрозливІ. Бажа­ но. щоб кожен. хто одержав профІлактичнІ щеплення. мали про це довІдку. У разі загрози захворювання. вирішить.

як

лікар допомогти

Він

передати

легко потер­

пілому.

Тільки виконуючи всі ці пра­ вила. можна запобігти захворю­ вання на стовбияк.

Озеро Байкал

в розпорядження суду всі запи­

си

своїх

розмов

цей

Майбутнє рою

це

аспект раз

покаже.

рішення

якою

( Фотохроніка

на сил

Нагадуємо Вам, ЩО строк передплати НА

американському

8акіВЧУ6Т~СJl

суспіль­

стві .

. «БІльшість керівників лових кіл. писала днями зета «Вашінгтон ПОСТ». -

ді­ га­

Передплату

бу­ де підтримувати Ніксона, по­ боюючись. що різка зміна в Бі­

-

додає

-

газета.

вважають.

що президент став жертвою безвідповідальної інформації». А. КРАСИКОВ, (ТАРС).

приймають

~

тики. ма

привертаючи

увагу віДlВідувачів

майстернІстю

з

~o

якого

.ШJіТКою.

графин

фруюами.

і

ваза

блюдо

(РАТАУ).

РОБІТНИК Чимало

вхощить

з

* * *

призів

за винона.в­

СЬКУ майстерність одержали співаки-аматори з приміського чернівецького села ЛенкІвці. А HeLЦoдaBHO до почесних нагород 'ДQдалася

медаль

за

ще

одна

участь

-

у

велика

РеспуБЛі­

~.&,e6aqeHHlI TeR 11 Програма ЦТ (2-11 канал)

9.30

п'ятн иця. 23 ЛИСТОПАДА _ Програма передач. 9.35 -Но·

ВИНІ!. 9.45 _ Для шко",ярів. .сильні. спритні. сміливі •. 1O.15-ХудожніЙ теле· фільм .0.1ег і АНна •. 11.30 - «Шахова шко",а.. 12.00 _ .Наука - сільському господарству». 12.30 _ Кольорове теле· бачення. Естрадний концерт. 15.30 Програма передач. 15.35 _ .Одержання і використання електроенергії» . Навчальна передача з фізики. 16.00 _ .МузичниЙ календар.. 16.45 «Пое· зія •. (А. Вознесенський). 17.15 КОН·

церт колективів художньої самодіяльно·

18.00 -

юнкорів

мистеЦТlва.

Федолюка.

який

ських засадах

очолив

хор. Працюючи комбінаті.

вІн

IfУЛЬТОС1вІТІІЄ

на

.

сІльський

на меблевому

заочно

училище.

закінчив У

вІль­

ний час збирав по селах мало­ Iві,Домі буковинські наJЮДНі пІс­ Ні. оброблл,в їх і ,включав до репертуару

свого

Палкими радянської

гуртка.

і

народної пісні є й

цях Інапе;ктором лу

міського відді­

культури.

В.ОЛІЯНИК,

Ф. ДРАЧЕНКО,

лікаР-'епідеміолог.

кор. РАТАУ.

Концерт. 19.30 -

Інформаційна програма «Любнтелям оперети».

..........

~,,~

з

Героєм

Гризодубо·

Кольоро-

новини. Програ­

(4-1

канал)

Міжна·

акроба-

.....................

Р.':.клама. Оголошенн~. 19.00_IнформаЦlИна програм~ «ВІСТІ'. 19.4;,П. І. Чаl1~ОВСЬКИЙ . • П,кова дама •. Ви­

18.30 -

става. ЛЬВІВСЬКОГО театру. опери та ба­ лету ІМ. І. Фран~а. (Л.ЬВІВ). в перерві

.На добраНІЧ,. ДІтиІ., програма .Час». (,'.І.). ВеЧІРНІ новини. Проrpама І(Т (9-1 канал)

-

18.00-Наша афіша . 18.05-Екран сту, дента·заочника. Другий курс. Теоретич­ на механіка. «Способи визначення зу­

снль У ..стержнях ферми: зведення про­

СТОРОВО'

системи сил

г.,ядр.

19.30 -

до простішого ви­

Кольорове

ня .• Земля людей •.

телебачен­

«Вітаємо •.

20.30 -

~дo 75·річчя Київського політехнічного

IHCТlITYTY). 22.00 Інформаційний пуск .День за днем •.

ви.

головннй

бухгалтер

електрик,

тесляр,

швейного

Приймаються

ого­

навчання ські.

матеріалами

роботу фабрики,

обладнання,

швеї, вишивальницІ:

ремонт дахів іпокрівель. забезпечує

фабриці виробів

постійну

механік

зовнішніх

штакетних

Редактор є. ФЕДЯR

І

рож,

Будівельними

паРТія ін·

ПОТ Р І Б Н І:

гаражів,

робочою силою ганізація.

«КПРС -

тернаціоналістів·ленінців" (Передача перша). 18.00 - «Ви про ваших друзіВ •.

на

Індивідуальних

встановлення

народного ансамблю бандуристів Красноградського Будинку культури.

імені Т. Г. UUевченка

на спорудження будинків господарських приміщень,

облицьовування стін цеглою,

ного

І (Харків). 17.40 -

художніх

ЗАМОВЛЕННЯ

будівництво

«Народні таланти». Концерт самодіяль­

Літківській

будівельна дільниця І(иївського облпобутрембудтресту

ПРИйМАЄ

петровськ). 16.40 «Розповіді про до· нецьких металургів •. (Донецьк). 17.15

22.00 -

.Час.).

22.30 -

Броварська ремонтно­

пропагандистами

МОЛOlДШі брати І'ва'на Федолю­ .на: Дмит,ро. вчитель із села Чагор глибоцыогоo району. та Василь. ~кий працює в Чернів­

С.

родні змагання зі СПОРТИВНОЇ

Івана

громад­

«Орля.

ЗУСТРІЧ

ве телебачення . Чемпіонат СРСР з хо· кея: .Спартак, «Крила Рад • . (21 .00

dIРИС1вяченому

робітника

телестудії

вою. 19.10 -

50-РіЧЧЮ ут·ворення СРСР. НеаБИlЯка заслуга в цьому черніlвеЦIШОГО

18.10 -

Новини.

Радянського Союзу В.

канському фестиваЛІ самодіяль­ ного

-

Програма передач. 11.35 Кольорове телебачення. «Шкільний ек'­ ран.. Росіііська література для учнів 10 класу. «Образ В. І . Леніна втвор, чості В. Маяковського •. 12.10 Телеві. зійні вісті . 16.00 Наша афіша. 16.05 Всесоюзне змагання тваринників . • у тих, хто йде попереду». (Дніпро­

СТІ.

ХОРМЕИСТЕР

-

закінченні

11.30 -

сво­

їх творінь. Тепер умІлець з Вінничини закінчив роботу над новими мікромІніатюрами. зробленими з кінчика золотого Іпера. М'я­ ким гумором ПlРО"ЙНlЯта скульп­ турна КОМ'ПОЗИціЯ. що .зображає трактор. який тягне на «приче­ пі» ма'кове зернят,ко . Оригі­ нальнийсу,венір «3 днем народ­

По

передач .

Програма УТ

ЖмеРИіНСЬКИЙ «лl'вша» заслу­ же.ниЙ майстер народної твор­ чості УРСР Михайло Маслюк відомий далеко за .межами рес­ публLки і краї.ни . Більш я·к 25 років вІін бере уча.сть у виста.в­ ках образот,ворчого мистецтва.

філігранною

відділення

1~}~~;;;1;J~I~;~i~~"

ТРОХИ БІЛЬШЕ ВІД МАКОВОІ ЗЕРНИНИ

ження».

лвстопа.ца.

25

«Союздруку», всі поштові відділення міста і району, громадські розповсюд­ жувачі преси на підприємствах, в установах і школах.

лому домі ·похитне силу і авто­

ритет Сполучених Штатів». «Багато представників цих кіл.

ГАЗЕТУ

" н О В ЕЖ И _Т .Т Я "

під­ серед

представників того класу. який робить погоду У сьогоднішньо­ му

ТАРС).

Шановні передплатники!

всякому разі факти говорять про те. що Ніксон як і раніше впливових

красою.

мі­

президента.

розраховувати

дикою

На фото: далечінь неозора .

і

тися при владІ. розрядить ство­ рену напружену обстановку. У

тримку

яКі ото­

Край звіриних сте­

жок і славнозвісного баргузинського соболя багатьох приваблює своєю

яке супроводилося пІдтверд­ женням його рІшучості залиши­

може

найглибше в СВ І ТІ. Гори і тайга,

-

чують його. зберегли свою первісну І\расу.

відноено

«уотергейтської справи» і ви­ словив надію. що такІ кроки.

коротшим

захворювання.

одночасно

ються

Захворювання так

засоби

чим

рот. Потім з'являється безсон­ ня. болі в рані. головний біль. підвищення температури та значна дражливІсть. Як прави­ ло,

і

рану.

про­

Це цікаво

Стовбняк найчастІше вини­ кає раптово. Першою ознакою хвороби є порушення у роботі жувальних м'язів. внаслідок чо­

рювання. Для. попередження їх викликаєть­

в

вІд

згоден

доказами.

попадає

ЗВІІ­

суперечки.

що

дента не пїдкріплюються ніяки­

тяжче

Стовбняк

цієї

назавжди».

учасникам

орга­

рІшенням

відмовитись

довження

ПРОФІЛАКТИКА СТОВБ"ЯКА

ке

Підкорятися

чого

ВОНИ дійсно хотіли допомогти Ніксону. знадобилося затівати

судовим

чайних судІв. Однак. кінець кінцем . президент знайшов за

«прояснять

вання. Учасники цього нальоту були покарані судом.

РАДИТЬ

надати

нам магнітофонні записи · своїх розмов з ріЗНИМИ офІЦійними особами з приводу «уотергейт­ ської справи». Ніксон мотиву­ вав свою відмову небажанням створювати прецедент. який міг би бути витлумачений як ви­ знання обов'язків глави держа­

клад. не можуть зрозуміти. для

у Вашінгтонський готель «УотергеЙт». де перебувала тоді штаб-квартира демократич­ ної партії. Мета нальоту поля­ гала у тому. щоб встановити апаратуру

пови­ з

країні і не справив безпосеред­

ка чоловік. зв' язаних з респуб­

там

я

політичних

яними

тоді

і

скандал

на «УотергеЙт». один з

канська

кампанії

партІєю,

що

численних

у США минулого року декіль­ ліканською

Штатах

сказати.

льотом

кризи

в США стала так звана «уотер­ гейтська

Мені довелося бути пІд час цІєї передвиборної кампанІї у

учні.

Під час

виплачуються

/

учнів-

Зв~ртатись на адресу: с. ЛІТки. Броварського району.

і

ор­

Адміиістрація.

Звертатись на адресу: м. Бровари. вул. Челюскін а, 2. телефон: 19-5-83. 18-4-84.

~

............................ ........... . Адміністрація.

У СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3-18.

'- -·c;O::-;И:~:~:::::::г~:::. .,-.. I.,.qqН::::;;С:~·~-.. qт::;:::~ ::K~o:a-': 79.:;~:~П::::::::~::7~ -1..,.q;::т::::;ь~''1 1К оммунистичесКО Совет.

• • •

І

партии

У

11 краииЬ/. ГОРОДСКОГО и ра ОННОI'O

депутатов TprAfl~IIXCII

КllеВСХОI области.

11.

вул,

25&020. БРОВАРИ. КlІіВСЬКВ, 154.

~

відповідального секретаря, вІдділу сільського господарства. кореспондента

місцевого

раJl,іомовлення

..асової роботи. фото"ореСПОН.ІІ.ента

- . . . . ·#:L"'.,..g::O'O"""''''oO'l~wO'''''' - " 0 1 -:It • • • ""~чС""I'''Ь#W::--'''''''':О'4''".>tJ7...... #

ІНДЕКС

61964.

-

_

і9-З-18. відділів _ 19-4-67.

• •~~ - . ,

':6'~ -

t'II~:~OPOK'1 ~e::,

проми~ловостl.

••• _

• • ":6'~# •

Броварська друкарня Київського облуправління в справах видавництв. поліграфії і книжкової торгів.1і, вул. Київська. 154.

Обся~~.5 Фо~мату' газети .Правда •

-

. . . ";~I'''' -.,.---.

Зам. 5691-9890.

#183 1973  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you