Page 1

_СУБОТА,

3

ЛИСТОПАДА

24

РОКУ

1990

___

єднамт.еСIІІ

всІх

.NV 1'82 (8091)

Цl.на З коп

Opra" 5po.apCbHoro 8ІО.. н"..... НомпаРТIJ Унраіни. МІСЬНОЇ І районної Рад народни. деп~аТ1В НИІВСЬНО' обпасТ1

ПЕІ-'ЕХОДЯЧИ )lід слів до діла У зміні форм власності на засоби сус­ пільного виробництва (фабрющ ааводи . землю) . ми наблиаилися до тієї lІебезпечної межі . пере-

ступивши

яку

ОПИНИТИСЯ

на

мадянськof зі ті

можна

поро :ч

віЙНІ! .

Адже

;Jміною форм : ! МіНЮ С; ТhСЯ і

ІІИЙ

лад .

історія .

А

му

власнос­ суспіль­

ЯК

такі

НilЮТЬ

свідчить

зміни

бе:!кровно.

не

1\1И­

На

чо ­

ба:JУf.ТЬСН таке /10ліТИl\а

припу прива-

II(L' IIIIH'! 'Г11 : !аllїі

гро­

утвердженн}!

форм

pi :!lIo:VlalliTIIlIX

влас

11( )(.: Ті .

;(уже

І\а

\O !I I: KTHHllo-іllдивіду ­

rювілыla

поя ­

іІ.їl , IІИХ

фор м : !амість дер­ н, авни х. фактична :!агро ­ : !а ВТР<!ТІІ влади робіТни ­ наМl1 і (' t' лянаМI1 . адже R пар л а\1еllтах

вс е

Jlри з в еС Тl1

ДО

і

свого

знищив

природне

але

до

межі

гроші

працею

всього

також

з емля

нечесним

шля­

хом

у

ре зультаті

махіна­

цій

на

« чорному

рюшу» ,

у

ході

діяльностІ

рІзних

ІІ с(' ндо- кооперативів . pa \ ~' HOK корупції при

ре буваНllі

на

держаВJ:ИХ питься

з начній

і

Тра­

доведеться

частині

РО З П!10щатися

трудящих

з

роботою.

втратити

покрівлю

головою.

стати

.Іа

над

в

чергу

б_лагодійним обіДОМ_

ті. хто й з аводах будуть

гнути

себе

за

і

тих

на

ВСС

змушені спину

Інших.

(, обранЦі ~олі»

кішні

за

ту

заробіТну

це .д ля оселі

того.

щоб

мали

роз­

та

лімузини .

краще

чекає -на

тому

ні

трудящих

вип а дку,

і

коли

в

акції

не

чле­

колеl{ТИВУ підприємст­ організаЦії. а сторон­

люди.

ток.

Чистий

створений

денною ків

спосіб

становище

СКУПОВУRатимуть

ни ва,

ж

плату .

в е ли безтурботний життя. Не

за

ВИКИНУ­

вулицю.

\1і зерпу

А

залишиться на фабриках . у

землевласників.

І

за пе­

партійно­

постах?

так.

і

прИбуповсяк-

працею

рОбіТНИ-

службовців,

ділятиметься НИМИ ,

а

розпо­

не

між

належатиме

тому

колу людей, хто. не вда­ ривши палець об палець , одержуватиме цей при-

буток . про

Тобто

виробленого і

селянами

за

тю

працею . ВJI .

робітниками а

за

Тож

'lленн

рабство Тому

не

наявніс­

колективін.

себе R товї '

йде

частини

продукту

капіталу.

жаєте

вих

мова

ПРИСВОЄННЯ

членам

напіталlстичних

дивідуальна

така

країн оп­

країн

Азії ,

Африки: Ла­

ство до

країн звідки

капіталу.

_.

які раб­

Підтвердження готовність ка-

піталістичних

сил

'Іати

l{увейтl _

віЙНу

в

рад ­ іН­

при

-

якій

-

розширення

виробництва (частина при ­ бутку підприємства за вирахуванням виробничих витрат. заробітної плати. платежів і податкіВ). та­

висмоктується

нафта. цьому

-

власність

власність :

мадження

а також

Близького Сходу. :іараа майже за

кОПійки

заво­

оплата робітникІв прово­ диться по праЦі (у залеж­ ності від П кількості і якості). а t;истий прибу­ ТОк, який іде на нагро­

лачене кров ' ю і потом на­ селення більше сотні тинської Америки. по суТі · потрапили у

колективів

дів і фабрик , майна госпів. l{олективно

самознищення _

кож ділиться ми колективу

розпо­

між по

члена­ праці

реалізуf.ТЬСЯ

виробни ­ випадку

принцип

со­

ціалі з му : « Від кожного :за здібностями . кожному по праці» .

І

це

нового

логічно

для

соціалістичного

чи

ба­

трудо­

вІддати

капіталіс­ ;шЖCJ.ков.і,

мом,> .

договору

Перші

і

нов ні

справжні

ваших,

товариші.

ша-

батьків

і

і

з

підприємством

розраховується

ти.

а

також

з

робо ­

спадкоємцям

дідів у Жовтні 1917 були узурповані номеннла-

померлого працівника ви ­ плачується вартість його

турною

внеску в засоби в~обни­

частиною

сталін-

СЬКОГ9 партійно - держав-

цтва (вартість акціЙ). При

ного

колективно

апарату.

Наляианий

- Індивідуаль­

кризою НЕПу 1927 1929 років , він повернув країну в часи «військового комунізму» ПОлітики років громадянської війни, виилиианої майже

ній формі власн6сті протиріччя в оплаті праці поширюються не тільки на заробітну плату (необ­ хідний продукт) , ЯК при колективних формах влас­

повним знищенням у ході першої світової війни промисловості й сільсьного господарства . Повернення до монопольно! державної власності на фабрики і заводи при вlдсут-

ності, але і засоби вироб ­ ництва прибуток у ви­ гляді нагромадження (до­ датковий продукт), а та ­ кож на СТОСУНКИ між під­ приємствами. Це підтвер­ див досвід США та Анг­

ності

лії,

ринкових

призвело

до

вІдносин

того,

менклатурний

ЩО

но-

партlйно-

державний апарат став фактичним власником загальнонародних

виробни цтва,

засобів

перетворив-

шись у протилежність робітничому

J<ласу

і

селян-

де

десять

налічується тисяч

понад

иолективно­

індивідуальних

підпри ­

ємств. щО ВИНИКЛИ остан­ нім часом і за своєю сно-

номіЧною

значно

ефеКТИВНіСТЮ

перевищують

піталістичні.

Робітники

ству, відчужених вІд цих

селяни

можуть

засобів_

це вже

зараз шляхом

купу

підприємств

Зрівнялівка

при

розподілі суспІльного про-

дукту

між

а також ствами

трудівнинами,

між

підприєм-

зняла

ПРОТИРіЧЧЯ

рахунок І

на­

і

зробити ви­

за

амортизаційних

відрахувань дів

від

частини

дохо­ чистого

мІж ними , знищивши ТИМ

прибутку. як і передбаче­

самим

но

джерело.

самороз-

Заноном

СРСР

про

витну суспільного виробництва. В таких умовах

оренду від 23 листопада 1\)89 року і Закону про

економіна мала розвиватися тільни за допомогою адміністративних примусо-

власність СРСР від 6 бе­ резня 1990 POhY . За ра­ хунок частини чистого

вих заходів. Зокрема , при СталінІ це були здебільшого нримінальні за-

прибутку підприємств по­ винна формуватися ко­ лентивно - індивідуал~н~

найменшій підозрі садили

виг ляді акцій пропорційно

у в'язницю чи розстрілю-

їхньому річному зароБІт­ .

ходи , НОЛИ

людину при

вали .

власність ку.

праЦівникІв

У

При колективно - Ін-

Зараз, у ході перебу дови. ми повертаємося до

дивідуальній форМі влас­ ності найманий робітник

реаЛІзації

перетворюється

завдань

на

практиці

революції

1917

ка

витку

і,

зрештою ,

рядкування людині .

цих

-

у

при ­

лізму

кзпіталіЗМО!lll

Ilри

йшов найманий робіТНИК . І . зрештою . замість РОбіТ ­ ник<\

після

І

Лl :!му

ни!\!

каПІта -

.

ІСТОРИЧ -

способом

цтва

виробни ­

СОЦіаЛі:!МОМ - при­

Х(ЩНТІ>

бів

ЗМІНИ

н ;н: тупним

СllіНВЛ<JClIИIі

: !ilс()­

-

вироБНИЦТEjа

віль ­

ний

асоційований

!lироб ­

ник .

l{олентивні

форми

власності.

ПРИ

яких

:Іні-

рень_

маються рівні

ствами ,

тим

неПОВНОЛІтніх

рів.

хто

мують

на а

частині

самим

по­

джерело

са ­

суспіЛhНОГО

прийдуть

ідеалі

-

на

інди­

державна

форма в л асності повинна бути перетворена в колек­ тивно' індивідуальну шляхом безплатної пере­ да чі її трудовим вам. l{ожному

колекти­ членові

суспільства передаєть с я у вигляді акцій певна. не ­ частина

держав­

ної власності на з асuби виробництва. Із акцій пра­ цівників к()лективів і формуються

І підприємства

колективно

-

з

індивідуаль­

ною формою власностІ . До великих підприємств (подібних нуються

ВАЗові) тисячі

дочірніх разом з

які

інфрастру}{Турою лами,

лікарнями

складають

створенні в

країни

десятии.

т.

д.

вільну

умов

для

промисло­

треба

сотні

'асоціацій ДЛЯ

і

виробнииів .

конкуренції

вості

шко­

-

єдину

асоціацію

При

приєд ­ монопо ­

-

стачальників підприємств,

мати

крупних

ВИРОбн и к і в

випуску

окремих

ви­

дів товарів (машин. літаків. морських суден. одя­ гу, взуття, побутової елен­ тротехніки та іН.). а та­ кож

сотні,

a~\ї,

:іі:І

проценти .

таким

прин­

вільні aC(iцiaцlї ви­

артеріями

і

могли

лі квідувати

та

еко-,

політичну

тисячі

ос­

власни­

цІй У землероБСТRі .

пІдприємства,

вlльно-

перспективІ

дасть

брала б

Це у

можли-

Загально­

власlllcтю.

використання

плату .

За

і

фінанси.

ною

завдання.

сус­

вже і зазнали

велиних

разок

перебудови .

І

чІ товари' згІдно ' з на­ веденим

(див.

жах

загальної

JПI встановлеиl вlдпуску)_

Відповідно ться нормн

комунlстич­ за­

«комуніз­

встаньте

на

повен

зріст . щоб розігнати на­ хабних пацюків старого світу і перебудувати дер­ монопольну

влас­

ність на засоби суспільно­ го виробництва в колек­ індивідуальну

власність

вільних

асОЦіа­

цій виробників. ОрганІзовуйтесь і прий­ майте рішення на з.агаль ­ них зборах своїх колекти­ про

ємств

передачу

в

орендУ

JfРОДУК­

безаЛКОГОЛJ>Иі на­ маргарин, . снрн

плавлені, печиво фасо­ ване_ Наприклад, за­ мість двох паЧQК мар­ гарнну без купонів Можна буде придбатн лише

одну_

грудня

ц_

р.

без

.

продава­

купонІв (на

копійок): «Уманське», не.

на

до

печнво «ВІвся-

пря ники,

Сокн

такІ

суму

50

а

також

розлив

підпри­ з

на

снюється,

на

без

вам

вагу як

суму

цях

вар­

здій­

правило,

в

карбован­

копійок.

ВІД РЕДАКЦІІ: ЯК бачимо, розбурхана стихією ринкових

ша

народження вlдносин на­

багатостраждальна

економіка щодня під­ носить сюрпризи. Щоб

бути У курсІ всІх змін. доповнень

і

пов'язаиих

уточнень

із

запро:

вадженням у рах і районі спожнвача

та

та

Іншимн

ми ,

Брова-

KapToJ( ,купонlв

проблема

передплачуйте

на­

шу газету. Передпл:ат­ на ціна' «Нового жнт­ тя. на рІк 5 крб .

76

коп.

вику­

пом _ Домагайтеся від за­ KOHOД~BдiB безкоштовної передаЧі

ЗlІІlнlОЮ­

відп)'ску на

кисломолочну

цlю, пої,

норми

товарів

радикального

тивно

вартостІ

покупки. (до цього бу ­

То­

право

-

ЖІІТТЯ,.

вІд 20 JПlсто­ пада Ц. р.). якІ мают.ь прейскураитну цtlry до 50 копійок, але в ме­

.N2 179

попереду .

ге­

войоване вашими батька­ ми і Дідами ' в Жовтні 1917 року . Звільняйтесь від пут утоп і чного ліВо­

у

переmком

((Нове

че­

програли

битви ,

першородства ,

жавно

реа ­

про.цоволь.

яка

не

своє

ного

купонЦІ

лІзуються

тістю понад 50 копі­ йок за склянку. ПРИМІТКА: вІдпуск

ході

нас

по­

му заклинаю вас: усвідом­

вів

живача

продукти

Отже , товариші, хоч ми

МУ'>,

Тепер без карток спо­

поряд­

на

ви­

•.

купонах

громадського

ще

пuрядок

лила мІському управ­ лІнню торгівлІ до 1

пІльно

те

«lІРО

Держава

інші

кає

Цll

тн

неральної

вне­

дачі; зберігання та об­ ліку карток сПОЖивача І реалІзації товарІв по

охоро­

у

р,

сено змІни до llllСТРУК­

Комісія також дозво­

ку і виконувати

але

листопадац_

відати

значимі

ЗМіни

ЗгІдно з рІшенням постІйно дІючої коор­ динаційної ICOMlclї міськвиконкому вІд 19

ді!ржава

їх

також могла б утримува­ ти армію, вести кредити

(без

купонів).

пІдприємств

колективно-індивідуаль­

ну власність. Скажемо : «Ні!» приватним формам власності на засоби сус­ пІльного виробництва з найманою працею!

Вище голову і сміливі­ ше утверджуйте в життя революційний заклик : «Вільні асоційованІ ви­ робники соціалістичних нраїн і пролетарі при­ гноблених капіталом на­ родів. єднайтеся!».

асоціа­

у

випадку

народною

Внесено

своїх

часом

б пЬкрити всю територію нашої багатонацІональної

Таним чином, ко л еhТИВНО­ індивідуальна форма влас­ ності (соціалізм) є міст­ ком між приватною фор ­ мою власності (капіталіз­ мом)і колективною (ко ­ муніз!\!ом) .

однакова

НИХ

робників

праці .

колективно

В

пенсіоне­

одержав

орrанізмlв і з

відуа л ьним формам при найвищому р;вні розвитку науки . техніки і техноло­ гії. Тобто при І{омуні з мі .

..

і

але не може бути' чле­ нами вільних асоціацІй вир()бникlв , свої аkЦIї збе­ рігають у банках і отри­

циrюм

підпри ,:; м­

морозвитку

виробництва .

віЙсь·кових.

конфліктів . Земля, надра , ліси , води залишаються в

між

зміну

під­

можна

нову для міжнаціональних

:!НачніЙ і

д.

комунальній

службовцІв.

НОМ і ч ну

стосунків

слаблюється

т.

власності міст і районів. Ці заклади будуть утри­ муватися за рахунок по­ датків з вільних аСОЦіаціЙ вирОбникіВ . Ті ж громадяни із числа державних

Створені

протиріччя

у

лікCJ.­

комунальних

нраїНи

розподілу

ТClКОЖ

інфра­

шкіл,

залишити

феодаЛіЗМОМ

підпо­

закоНІВ

-

Частину

структури

раб с тва

йшов кріпак. ЗамІсть крі11ана після змІни феода ·

ВИкО­

ристання суспільством за1(00і\в економічного роз­

такому

(пропорціЙно річному :ш­ робітку) у вигляді акЦlИ підприємства . Працівни ­ кові, який припиняє дію

свідомого

і

1 7· Зроаумілий і близький серцю біль наших спіВRітчизників. викликаний «реальним соціаліз- '

завоювання

для

приємств

І СЕЛЯНИНУ •

вість

способу виробництва. За ­ мість раба після :Імінн

І РОБІТНИКОВІ,

р еС Т<Jнраl\ії

перейшли в особисту власніСТЬ КУПl\И ділків із натоптаними грішми га­ манцями . Тих. ХТО нажив ці

передачі в колективно індивідуальну власніС';:ь

го асоційованого ка. У такому

може

реНі працею їхні х Дідів і а

наго­

Рекламоване багатство десятка найрозвинутіших

Та . ЧІІ ХОЧУТЬ робіТНИ­ ки і сеЛІІНИ. щоб держав­ ІІі заl,!ОДН і фабрНl\И . ство­

народу.

не

чиннОСТі , наркоманії. іН­ ших БІд і підвів людство

ЮllrіТсt:lі : Н,1У .

батьків.

року : фабрики і заводи робітникам, землю се­ лянам. Яким же шляхом належить іти? Шляхом

іСну­

дував людство, не цозба­ вив його від хвороб. зло­

у с іЙ

11

І\Є

час

середовище,

комуністів-

нк

паРтії

вання

. розгуб -

с е ред

деп у татів.

за

()j(иниці.

їх

де:юргаlrі:l;щіll

:JCllicTI,

ІЮТЩІЙ

М.

РОМАНЦОВ,

кандидат

юридичних

наук .

Лист тя,.

J

~HOBe

жит-

...

ФоТQ С.

МаАстера.


стор . • 24 листопада

2

СН О

р.

1990

к оли одержала листа Галини Володимирівни Нижник. в ЯІ\ОМУ вона і;каРЖИJli:lСЯ но. не:іаконне з роботи. правду кажучи.

:щlльнення

сійну

її не

обурилася

кІв тому (висунуло

!\Іенше авторки. Дуже вже багато було випадкuвих чи навмисних поворотів в історії виховательки. які не кращим чи­

ків

сію

на

праці.

хоча за труд свІй.

помітили

виховательку

і

в

відуюча

звільнення

виховательки,

бездоганної

ратися ми

по

не

роботи?

справедливості.

почнемо

вістю.

стільки

:~.'Ii:I \IН но

Просила

жити

ходу

мало.

Адже

не

життІв

дони і

на

"існ .... «ЧеРВОНОАзьобil

пен­

Н.ОО ШnlХОМ оновnеllн •..

на пенсіЮ.

не

стало.

на

І

цімннй в,,"уск.

' 18.30 Моноопер...Чеканн •• , 19.00 Акту.n"н. IС8мера. 19.М Чемпіонм СРСР 3 10KelO. .. Сокіп» - "СПІРТІК •. 1 І 3 "е·

l\Олегам, що залиши­

заслужений

відпочинок' зовсім

ЧИ ж буде справедливо позбави-

со­

буде

НЕ'С'праRР.1ЛНRіСТh.

lІр<>фкому

всі

присутні на

ньому члени

Чому ТlКI ВІЖКІ повІст ...

розмова ВИЙШJIа далеко за меЖі обгово­ рюваного питання. Згадала уже колиш­ ня вихователька про 'всі «гріхю~, які мала і не мала завідуюча і п'ять, 1 де­ . сять років тому. Та все зводилося до одного: Алла СеРГіївна Севрук. мовляв, усіх

вательки

з

вчинки

років

ставилася

упередженням,

розцінювалися

як

до

ВИХО­

навіть

- добрІ

такі,

за

мирівни. Бо Ж навіть 1 вибачення заві­ свідчень

ветеранів

не

приймається,

11.0 Пре.м'сре теneфUи.му

1

ХУАОЖІІМІС, ДУ

відпустки

Н(:е ніби так. І в той же час щось не та.К.Зустрітися і:! завідуючою вдалося майже через місяць після одержання листа була у відпустці. Виконуюча 'її обов'язки В. Н. Сатані на і не хотіла, і не

:VlOгла розставити всі крапки над «і».

ВреШТі-решт за добір і розстановку кад­ рів у закладі відповідає завідуюча, а її обов'язки :!аступника дещо СИМВОJIічНі. Однак в цей час відбувається чергове :lасідання профкому, де приймається рі­ шення відновити' Г. В. Нижник на ро­ боті. Чому? Тому, ПОЯСНIІ.1;\ В. К СатаНі­ на. що на уюзглядало

попереДНЬ(:"'JУ

засіданні, яке заяву завідуючnї дати згоду

з'ясувалося,

завідуюча

що

до

своєї

обговорювала

ті

своє

слова?

рішення,

і

Тим більше,

до

чого

18.35 Прем'ср.

не можуть

(їм' не

дозволить

дає

навіть

освІта,

-

то

стан

Але знаю й те, що вже сама причет­ ність до справи, яка займається душею,

нена

значно суворіша штука, тим більше сьогоднішнє. Коли йде мо­ ва про виживання, то до чого інтелі­ гентність? Але чим, глибше вникала в

Водночас

Галина

Володи­

мирівна звертається із заявою і до мІсь­ кого народного суду. Нерувала діями не тІльки впевненість у власній правоті, а

не

давала

суть справи, ТИ)'t1

МИСJIЯТЬСЯ

стільки

добра зробила, а тут така неВДЯЧНіСТЬ. І сьогодні для праці ще є сили й ЗДО­ ров'я, бажання, досвід, авторитет у 1(0леl\ТИВУ і батьків. Чому ж не пот руди­ тися? І держава пенсіонерів заохочує.

Та й пе'нсія не така вже й висока. Хо­

ча, як говорила сама Галина Володи­ мирівна, матеріальні інтереси ДJIЯ неї в І даНій ситуації не головне .. Це й справді так: одержувала в половинному розмірі.

ІІі

пенсію

тільки

Але працювати, яl( з'ясувалося, Гали· ВОJIодимирівНі ніде. Вакансія, що­

правда.

у

дитсадку

є

-

Підмінної

ВИ­

хuвательки. Та це аж ніяк lіе збігаєть­ ся з бажанням НИЖНИI(. Вона, за 'ії переконаннями, має бути Відновлена на РОБОТі в ясельній групі. 'у групі, якої В дитсадну немає. Вла.сне, саме тому, що таних груп не

Н.ість

звільнити

Причин

в

стало,

виховательку.

«зникнення» ясеJIЬНИХ

дитсадку

шиноремонтного

(,Ромашка» кілька.

:vIами

і виникла необхід­

одержали

По-пеpurе,

можливість

груп заводу

молоді

перебувати

зі своїми малятами вдома до виповнен­ ня трьох років. По-друге, основна маса працюючих на ШРЗ далеко не мо­ лодог? віку. Садок відомчий, йадміні­ страЦІЯ заводу, взлвшись му рахувати свої кошти,

по-серйозно­ заборонила

приймати дітей праJtlВНИКів з Інших тру­ ;tових

I<Олективів.

аде

не

тей такого ж

Звичайно,

віку в дитсадок

створювати ДJIЯ

кІЛька

них

дІ­

прийшли,

окрему

групу. Отже, дитсадок «РО\'<fашка. сьо­ ГОДНі

починається

з

МОJIОДШОЇ

саднової

групи.

А працювати з дітьми такого Віку Галина ВOJIОДИМИРівна не має права за прОфесІйною неррндатніСТЮ, вона­

'l'І.'1ЬНН м:едсеСТl)а.

Правда,

таку ПРОфе-

над

сн'н,

чи

рухові

до

не ігри,

«Один

31

всіх».

Філ"м-кон­

церт.

матеріал з кілька. за­

2

правомірними.

вечора:

як

захворіли. про

там

Не

освІту,

донька

думали

яку

давав

про чи

вихователям.

Але ж ... Але ж ЖИТТя є життя. Приходить і осІнь.' І кожна пора прекрасна своєю неповторнІстю. А тим біJIьше для .rrю­ дини, яка зберегла до цього віку здо­ ров'я і сили. Чому ж не ощасдивити своїх онунів, Дітей? Віддати те, що не встигли у свої ваЖJ\Ї МОЛОДі РОНИ. Бо якими б вони ДОРОСJIИМИ не БУJІИ. ЇМ тан неоБХідна .1юбов, ласка, увага, тур­ ботливість мами, бабусІ. То чому ж? МеНі важнCJ зрозуміти тамих людей. Звичайно, за це гроші не платять.

Принцип пожити для себе бере гору. А Хіба щастя внуКів не щастя ДJIЯ дідусів, бабусь? Хіба це не для себе? Врешті, обкрадають себе ...

А. КВІТНЕВА.

НаУК0-

ЛітераТУРІ.

кп ... Л .. хо

9

-~3 РО3УМУIІ. ПеР8NlЧil і. 9.05 Іт ... ійс ..k. мо. •.

.

"Мlneн~кнй Р"ІКОКІІ. MYn~Tфіnьм. 1 сері •. 18.15 КОn.Ж. 11.39 ЧІС [3 сур...оперекnаяом). 19.00 Те"евізійннй муз""ний Ібо-

18.05

немент. Cnor.... про конкурс. 10.00 Вечір". К.ЗКІ.

і7.30 НІ К"Їlс"кiIJt х... ційинй 'ВИПУСК..,

np".tJlКN

YKp.ЇHOKorO

екOtIOмічноrо TOB.PJlCT••• М. Різоn.. Концерт Аn. «5а._

3

орК1!СТРОМ.

18.00 НА ДРУflИ СЕСІІ

ВЕРХОВ­

НОІ 'РАДИ УРСР.

19.00 АК,туа .... на камера. 19.30 Н., друrlИ СЕСІІ

ВЕРХОВ­

.11.00 НА

ДРУfll1 СЕС" ВЕРХОВ­ НОІРАДИ УРСР.

AOICYMeHTan"Horo .. Епіт.фі.». 10.35 1). Чічібабін... Нікоп .. не від­ ЧУВilВ себе поетом •. 11.40 НІ сесіі BeplOBHoI 'ВА" СРСР. . Фіn.му

11.~0 Щоденннк

сесії

Bepl.HOЇ

РаАИ РРФСР. 13.10 пЛис,,". ПреМ'СР. IYAOIК.O_

ro

теneфlnьму (Юroс .... і.).

nporpaMall

теnебаченН~.

100'"11"81

змінн.

денними

ПОВідомnеннями .МНТО·

&!-

сТ .... Те

Т... е6;Іченн" І

J!a"io.

за

И

18.00 НА друrlЯ СіС НОІ РАДИ Yfcp. 19.00 Акту.n"НіІ к.меl 19.50 НА друrlИ СЕ НО, РАДИ урср. ' 10.0 НіІ АО'РilНіЧ. 21.05 НА дрУrIЯ·.,..: СЕ . НОІРАДИ rJt,P.

Ait

T.nloН"" теneфиu.м. С"МфОI

9.00 Концерт 6.30 ЦІ хв"",,".

'.38 •.neonOA,lll .Помст.

кестру Москоас.lСОі

і зоnот. рм«5к••.

мота

Леоno..........

,.

ДамІно••

-Н•• ково світу.. Днт.... 'ОІІнН8 фреИЦУ3ItкоІ м... 11.15 Конж.

'10.15 11.15 11.30 13.00

1-

рії

А_мlН.Х. уроком

Час. н. 'IeMnlOll81l (8lту а ш

• 15.30 15.0

(3

*

.....

*

ТСН. .М" МАемо IItJIC.ТИ ••

.. ІІІ м" .Iдnoч ...асмо..

с.­

.

Прем' ср_ ",ОКУ М_НТМ.,НМІ фіn"мів npo се..о нС.ос, niAco«5_ нell, -3Jlетіт" 6 ••

16.15

"Невnовнмнй Фунтнк». Муn.тфіn.м. 1, 2, 3. ~ серії. 17.35 ЮrОСПlві.: момент істинн. 19.35 ПilРЛilментськин вісник Ро­

10.00 ·.С"О8О.. ЛІтеРІ ІКН. nporp.MI. 11." Це 'УІІО ... «5yllO_ 11.30 Чк.

19.~0 ... Житт. Кпима CilMriHII». Ху­ АОlКній теnефі".м. 11 сер; •.

11.00 Час.

1'.~0 Концерт хору студентів МОе­ ко.с"коі

консеРВilТОРії.

11.00 .. Спово.). ЛітеРilТУРНО-ХУДОЖН. nporp.MI. 0.00 ТСН.

і5.30 ТСН. 15.~5 МУ3ltЧИ8 ск.р'н,

ховен. Ко_церт ре . CKPIlnlCH 3 оркктро, 16.38 Днт.ЧА· ro","H. .нrпіЙс.коі мовнІ17.30 К. С_ОНОВ••10 .і ........ Урн.к" 3 110І

18.05 ПOlllт .... ні ",ia..or" 19.00 Фут601l. Kyhк УІ напу. ..Topn.",o. [І .Монако. (Фр.нці.1 Акту_п)н. і

- 19.50 .11.00 ч.с.

'

11.~' Копаж. . 11.~5 -teчір n.M .ТІ Л. • КОnОННОМУ 31ni Е пок.

13.00 0.38 О •.,

ЮНОПilнораМI. ТСН. НІ чемпіОНlті С8

t·ЇЇ.

0.30 а. ШуКW"Н. ..ЕиерrіЙ'lі Д"», Теnевнстввв. 1 сері •. 1.~5 СПОРТИ.НІ nporp.MI. 2.15 Пісн.-fO. 3.35 "Тlпlliннс.к"Й З00п.рКlІ.

ntO-

*

*

1.05 .. І)nar_стив. Мі фіn.м. 1 сері •. 1.1' .. Ле6еА"НіІ піси Фіn.м-вистw·

3.40 Концерт""іа учасt

8.00 rімиастнк •. 8.15 ".Секрети приро~ .0-ПОПУn.РНН" .n~M

До­

кумеНТ.n"Н"іі теЛефіП.М.

8.35: 9.35 фjз"КI. 9 міCl" \ переВIІПlже 9.0$ Німец.. к_ МОВІ. 1

Щ"­

.

~

10.&5 Німец"к. М1n•. 1 Н ••

б кп. ronOllнi нanр.м~ 1~.05 Пе",ilrorіlCil АП.

1'.35, H.3S 3Iran....

8.00 riMHICTHK•. '.15,9.35 .Секретн "Р"РО"''' •. Н.­ уково-попуnltpннй ",,,м.нах. _ 8.35 rеоrРilфі.. 8 кп. Лісо.і ре­ сурсн СРСР.

9.85

Француз.к. моВІ.

.чанн

1

р\к на­

•.

ВіАКРН"_ пои...,.. ••• ,. З'їзду Hlpo.qHHI A8IIym18 РРФСР.

9.55

11.00 Сеанс nOВTopнoro ' ••••1. МУ. _Дім дп_ иХ AMi-. 1 і 1 серії. 11.~5Р"тмічн. riMНlCTНКII•.

i~.15 НІ ПОЗlчерrо.ому З"3N на­ ро"имх дenут,ті. РРФСР.

18.15 НІ

П03lчеPf'080му

'. КJlIC. . 11.15 Ма .. е".кlНі ~ 12. t5 НІ поичерrо.ом РОАННХ AenYTilTi. рр. 11.15 СеilНС nOBTopHorl му. ..Дім дп. на 3·сері.. . 13.15 Чемпіонат світу

. нoro .есnуннн" t .. t5 на П03і1черr.ом

.

РО"ННІ АenутатіІ' РР

.,.

t8.15

". На пои-rерrовом

18.15 18.30 19.00

Ко,,_не. час [~ сурдоnep «ЖіАit5н,," ,.,••

РОАнні AenYTilTi. РРІ

фіllloМ.

• • З'їзді

Н.РОАННІ AenYTlТi. РРФСР. 18.25 Копаж. 18.30 Час (3 СУРАоперек".дом). 19.0:1 Прем'сра AOKYMeH,an'HOI"O тenеф1n"му .. Що наше .ЖНТТІІ». 1UO вечlри_ Kuкa. .

l'

оу

,рltC.

6.30 120 IВ"n"Н. 8.30 .М" не Р.,и....

.....

Прем'сра

20.1 S

І

«Що може іНВIІ

н..

$І"та-91. ДержтеnераАіо NtIIкирс..коі АРСР. Проrрам. iilшкирс.кої студії теnеб.че"н •.

17.00 17.10

ЛJUlItКОU

17.08 З

10.05 Наш с.", 10.35,11.35 'сторі •. 6 Кn'-КУ""'УР. СТilРОАilвн ..оі Індії. 1 1.05 Вів"IОфік •• 11.0S ".КабnУЧКіІ cTaporo шейп)). ХУ"ОlКній теnефіn~м.

чи

голубить. Як ще .часто не вистачає цьо­ дипломованим

курча)).

'" '" '"

8O-r.ОПУnlрitШі a"~M.H.X.

1.35.9.35

1

17.00

-,

ит.

8.06 riMH8CTMK•. 8.15 .Секрети ПрИРОА".'·

Га л иJJ<1.

Дальна, уважна, повзунни на сухі вчас­ но замінить, і нагодує як слід, і при­ деяким

Ян­

3.55

не давав заклад. Аби здоровими були. Це насамперед. І молилися на таких .виховательок, як Галина Володимирів­ .на Нижник, котра замінювала турбот­ ливу матір. Вона, терпляча, вІдпові­

го

ДИ". ТепеВИСТ"I. 1 сері •. М.Йстр·н мистецтв. О.

ним.

визнав

серце

nю­

КОICloК"".

Володимирівна пообіЦяла не зупин~ти­ ся на цьому і да.']і добиватися правди. Це її право. А мені подумалось ще ось про що. ВсІ ми, мами, в усякому разі БІль­ шість з нас, знаємо (пережили!), який складний період перебування дитини в дитсадну. І сніJIЬКИ разів перетремті­ до

*

~rf:ерrійні

1.35

А для тих, кому це не треба, пові­ домлю. Суд віДХИJIИВ позов Г. В. Ниж­ ник, а дії завідуючої дитсадком А. С.

Севрук

*

*

Шукшин.

. більше ці дУмки не

стільки

роботі,

В.

1.10

'

давали спокою. І написала надією, що читачі, хоч би

віддала

пере­

16.~0 РОМІНС" УКР.ЇНС.КНІ компо­ Інторі•.

16.55

Н. ".мпісжlті (8іт\/ .. ша. ito.

1;110

антипод ін­

телігентності. Так, життя

й образа на керівника. Та й, мабуть, багато хто з нас мислив би саме так: років

t ...ефіn~м. 11 сері •. Чк. 1'.~0 КОnIЖ. 11.0 Авторс.,ке те:rебаченн •. 0 .• 5 ТСН. дожнііі

11.08

душі.

за якою вже

давчих. норм.

"An6aнi .. Липен~-90 •. Cin~C~KмМ портрет 3 ""ПOlO. ,,>Км". КnнміІ CIMriHa». Ху.

19.15 19.0

ні

людину,

законо­

"OКYMeHTa".HoFO пу'nіцнстнчноrо теnеф;n"Му

честь, ні звання) піти на неінтелігент­ ний вчинок Знаю, що інтелігентності не

Но.мин; Да. дітеіі. Весеnка.

конус

а й «вивести на чисту воду. завІдую­ чу (?!). За своєю наївністю, довгі роки про­ працювавши в газеті, була впевнена, що педагоги (працівники дитсадків чи

nітер.тур,

.Жмтт. Кllкм8 C_Mriнaa:.- Х( ""01КНііі тeМ4tiIlloM. 11 сері •• 10.05 Тмерсиі наро,,"1 nlcкlM­

.. ц.м •. 16.15 .ФОn~КJlорнl Іж.мбnі Мо ..ronii». AOKyMeHT.n'HHW фїJI~М. 16.35 ПеАВrоrік. дп_ Bcil. , 17.05 Дмт.ч. rOA"'" (3 уроком

боти з nітерннмн, Музичний Фіn.,м на Андріївс.,кому 1 Н.40 Шкіn.ннЙ еКРё!И.

11.05

16.00 ноВинн. 16.10 Дп. дітей ... І -

'.55

• • •

нов.. \НфОРМіІ'ИК" ВіІЛ .. "ої технікн. А/1

«З вершнн \ НН3МН 11.10 Лірнчні меnодії.

*

Му ....fфіnьм...

фр.нцуз.коі мовн). 18.05 Мн і екоиомlка. нА може».

ступити межу,

порушенням

. . "cnpi«5КNii н.р.­

ТСн. 15.А5 MOHron~c~Ke СВІТ0

тепер

возвеличувала

З

rр ..цКЖ-.

15.30

що мета постав­

на звільнення Г. В. Нижник, фактично заяви не БУJIО представлено. ВИСJIовлена вона буда в усній фоРМі. Отже, зВіJIЬ­ працівниця

"oкWO\eNf.".Horo

.ММКoll8

лена значно вища: не тіJIЬКИ добитися своєї правди відновлення на роботі.

ш!{\л)

.ізеруНки».

1O.~5 Н. доБРilніч, дітнl

Коnаж.. Чес.

пи·

тання звІльнення із вихователькою. І було досягнуто згоди. Але знову ж та­ ки вирішено все було в усній формі. Бо ж справді, жили роками по-доброму. Та слів до діла не пришиєш. Людина змінила

* 16.00 16. 10

Новинн. й. rаЙдн. Сим~, ДокумеНТIR~Н"И «1Іilбірннт». 10.35 Шкin.,ниЙ екран.

9.00 9.10 18.85

pliHC.Ka

11.10 .. Зilкарп.тс.кl

НОІ РАДИ УРСР.

... ІІ.

11.10 11.31

наголос.

реЧі,

Хв"n"о­

кестру Софііс~коі фlмрмо"іі:

при по­

можна бу ло б про те не говорити З0В­ сІм, якби так настІйно на це не робився

До

СЕРЕ,-.

вні. нМати».

на

.

N!! 182 (8()!) 1)

27

iliC~Kїi пітеРІТУРІ. М.

фіn"му .Помеlllкам. у 3іІІІУ.­ КУ. (сту ... і. "УкртеRефin~м»). 13.15 Вечірніі вісннк.

ит

9.00 НовннИ. 9.20 ТеnефіП"М "PO~AYMH. до­ . розі •. 9.40 CnillC д, Х.оросто.окиЙ. 10.35 Wкіn.,ииЙ еКРilН. 8 кп. Фізи­ КІ. Теn"се\ д_нrуни і eкonori •. 10.55 Доброrо lІам здоро.'.; Від­ повіді НІ nисти тепеrn.Аачі •. Н.1$ Муз .. чи ..й фіn"м .. CnoraA». H.~O Шкіn.ний екран. 11 кп. Укра­

17.30

6.31 110 п ....Іін. 8.30 .НЇІі ·нероl\жем... Му"т_ .i"~M• . 8.~5 аЖ,,". К .. нМ8 C.Mriнa.. Ху­ "ожніі , ... ефіllloм. t 1 сері •. 18.80 Пор.. року .. Л"ClOIUIA11.80 Концерт. с"~фонічноrо ор­

яки­

помилку вручення

АіЙ •. "ром"с_

nerK.

Ж И ТТ Я»

ВІВТОРОК,

11.~5 ПреМ'СР. Іу",ожньоrо віАео­

. 1

ми завідуюча вбачала власні вигоди. Правильно хтось зазначив: хай все те залишиться на совісті Галини Володи·

дуючої за допущену ОфОРМJIеННі списку для

.

ріод". . М.О Н. д06".ніЧ. "ітм! 11.00 "ЧІС рішен~ ... с

дають згоду на звільнення Г. В. Ниж­ НИК. Звичайно ж, було надано слово і Галині Володимирівні. І, звичайно ж.

протягом

A.rPIP-

нlІііІ цех IIpKilc.icoro нводу .Сер" І МОІІОТ •• Н.30 МУЗИЧНИЙ фіn.м .. Міі· ОР­ кестр .'.КС-ІОРУС»: 18.00 НіІ к"івС.кііі хвиnі. IНфОР~іІ-

І доки таНі грУ.пИ були, nра­

навіть після виходу

КёlЗIР­

КІІІ.

,ТН їХ можливості допрацювати? 1 ось на третьому підряд засlданмі

розіб­

законом

людських чере:і

"3IVIP

за

виходу

лисяв молодшій садковій групі, до ви­

відбулося. До того ж на роботу прийня­ то ще двох виховательок. І Галина Во­ лодимирівна резонно запитувала: чи за~ СЛУЖllла вона таке ставлення за 24 ро­

ни

тих,

медсестрами-вихова­

Іншим її' двом

свят:

нинішньому

році. І. нрім усього цього. З числа пра­ ЦіВНИКіВ пенсійного віну звільнили тіль­ ни ЇЇ. інші за.1НШИЛИСЯ на своїх мІсцях. Снорочення груп. чим мотивувала за­

НОІ"НН. Дп. Аі,еіі. Сон_чне коnо. 16.~0 а о,·скт ... 1 ТНРИНИ. ДокумеНТln.нl фіn.,мн «ЛебеАІІНI

16.00 16.10

Галину Володимирівну звільнИЛИ. Як людину, яка має засоби для проживан, ня пенсію"

ветера­

час

з

26 ':.

'У...;.Т

вимоги життя)

частина

Тепер такої можливості

починаючи

під

нуваНI!Я ювілею дитсадка

до

допрацювати

цюваJIИ,

Ш66-го року. маJlа тільки ПОДЯКИ. Не

:3

освіти,

вирішили

тельками.

без ПО­

і\IИЛКОНО чи знову-таки навмисне не одер­

з уСіма посвідчення

ПОНЕДІЛОК,

неліДГОТОВ­

коли були поставлені їх насамперед саме

педагогічної

відуючої.

дуюча з невідомих причин. без поперед­

разом

точніше

хто не мав такої, здобула її. Інші, се­ ред них і Г. В. Нижник, за згодою за­

ком «Ромашка» А. С. Севрук. Насамперед те. що. як написала Га­ лина Володимирівна. звільнила її заві­

жала

а

і ПРИЙНЯТі відповіДні рішення щодо обов'язковОСТі для працІвників дитсад­

ном характеризували 'завіДУЮЧу дитсад­

ження. не ознайомивши з наказом. засідання проФспі.1КОВОГО кОМітету.

підготовку,

ку. має не лише вона. ІЦе декІлька ра­

Е

8

10. 137~-KiIlOMeTpC)81 д"ст.ицj •. 11.40 На сесії ВеРхО• •і ,ріДн СРСР. . 11.~0 Н. ПОЗlчерrОIlОм" З'їзд\ н.­ poNt"l А_ут.тl. ....сР.

19.05 .. Я не утрет"" с.ет ... О. І)nок..... Д. н..й теnефіllЬМ. 10.00 Вечірн. каЗКI. 10.15 .. С.іЙДі~ буду. *"тno ДО 1:;,-ro р 11.01 5іккет60 ... Ві"бiF чемпіонату євро ..... З'іpN СРСР - :s6ip ваччикМ. 1 ТilММ.' 1 t .~O~. сесІї Верх'04 CItCP. . .' 11.10 НІ поз.чер"~Вом ,.,...... х ....nутеті.

РІ


«Н О В Е

ЧЕТВЕР,

9.00 9.20 ,10.10

П'ЯТНИЦЯ, зо

29

ТанцlOЄ "Віночок ... Документап.,ниН ф;m.м

9.00 НоеІСнм. 9.20 Свято баlМoноrо танцю. 10.20 Дт дітей. К8Нап «Д». 11.50 З концертів І 'РеспуБЛікзн­

.. Ме·

телиК».

Шкільник екран. Матеріал дпя твору письмової роботи про екскурсію до літераТУРІЮГ0

10.fJ

ськorо КОНКУРСУ реЖИС1!рів ест·

=-

(Музен

Т.

Г.

радм

Шевченка

16.00 16.1 О 16.40

• * *

ЛОЖНМІ<и».

17.15

Для Діте". Веселка. Республіканська фізмко.

MaтeMaт)f\fHa

11Ікола.

к".

18.00

Геометрі!!

нерівностІ. 17.10 Маленькмм коицерт. і7.30 Прем'сра документального теneфiпЬм.У .. Той, хто пізнав їс· тину" (сту",і_ «Укртелефільм.).

18.00 Н'" ДРУГІЙ СЕСІ'

18.30

._..

СамПна1і. Ху·

УЕФА. 1/8 фІна",. аТорпе,llOВ IМосква) УРОКОМ

8HmtМCЬKoI мам'.

*

15.ЗО·ТСН.

15.45

ан.

телефільму' IIЖурил_та». Ст:орінки IсторП. 1,lіхм».

М. Карамзі". 17.1' Ф:,."м - дітям... Ведмежат·

ко, МаJlЮК т. Інші». Фіпьм"

"ес».

18.08 Конт,кт - форум. ,18.3' Час. 19.00 ... До wlстнадцятм І старшІ. 19.45 "ЖНТТ1l Кп"ма Самгінан. Ху. ,\Ожнlй теJlефіпьм. 1] серія.

" • *

11.00 Час. 21.40 З. з~денн.ми МВС. 21.55 Мр"ка І ефірі. В перерві 21.55 Фотоконкурс .. Земл.­

1.35 .. ПІАпасоlС а oriPKOM». Із ци. кпу .. Слідство ведуть ЗНА ТО· КН». Художній теяефільм. 1 се· рlя.

наш спільний Аім».

..

Докумен.

21.00 Час. 11 .•0 КОJIIIЖ. 21.45 І ур.дl СРСР. 11.55 Це 6уно ... буllO ... 22.1S аВіД.. преАставляе: «Пог· П.Д», .. 8еді., «Сінематограф», МТВ. у пере,.1 2].55 ТСН.

1 І

1.

1(6лагочестива

](вмпя».

16.]S "ТепеЕков. Журнал. 17.10 «РОК'УРОК». МУЗИЧНІ про· rpaMa ДА. IliAniткiB. ' 17.SS ПолітичнІ, Діапоги. Галер~я. 18.55 ІІЖm8 Камма CaMгiHa~ Ху. дожнНі тene.ім.м. 14 серіЯ. 20.00 IIВіД. предстаВЛJlС: .. Програ. М8 5f1O», Капітап·шоу .. Попе чу·

16.25

0.30

I<Мертва

*

16.15 "ШЛЯІ ДО Іраму». Концерт.

самблю пісні І тhцю I<lво Лопа Рlt6ар". 1••IS Прем'єра. ~умент.п"ноrо

ТСН.

*

*"

нарис.

knrp'AcbKOTO

0.00

тапьний тепефіm.м.

W.liL

*

*

ТСН. кон_еру

питан·

6.30 і20 ІВМПИН. 8.30 I(НеаДП8». Мynьтфіпьм. 8.40 ..житт. Кпима CaMriHa». ху. дожНій тепефіm.м. 14 С,ерія. 9.45 ... До lІІ:стнаДЦJlТИ і старші. 10.30 Музика в ефірі. '12.30 Час.

,ДОЖніN теlteфіntoм, 13 сері ••

•1

.Природке'

.....

9.45 Футбол. Кубок

15.30 15.45

Відверта розм.ова. Чому де.

телефільму

НОІ РАДИ УРСР. По закінчен· нІ МoftoА1жЖJ студія ,"арт».

,Колаж. Час. На чемпіонатІ свІту а

На к"ївській хвилі. Інформа·

ия» (студїя IIУкртег.ефільм»). 2.0.50 На добраніч, діти!, 21.05 Театр і час. Тр «l5ути чи не бути!». 22.05 Художній фїm.м«Початок». 23.35 Вечірній вісн"к. '

19.00 AKTyanьнa І<амера. 19.30 ДЕПУТ"'ТСЬКИJil К"'Н"'Л. 10.45 На добраніч, ",іТи! 21.08 НА ДРУГОJl СКІ' ВЕРХОВ·

11.15 12.3' 1].00

музи·

г.оniтизація!

ВЕРХОВ·

«Монаков IФранцl.). Днт ... а година (з

симфонічної

19.00 "'КТУВІМона камера. 19.30 Темп. Хто 3УПNНИТЬ СНІД! 20.30 Прем'ера ДOllумеитапьного

НО, РАДИ УРСР.

11.15

Концерт

цііінюї випуск.

І

6.30 120 хв"""н. 8.]8 "ЖИТТЯ Кпим.

видовищ.

• • •

16.50 ДОllумеитапьниіі фільм "За·

Концерт камерноІ музики. Новини.

МВСОIlIU

і6.00 Новини. 16.10 ДnJl дітен.. ЧИClа криниця.

в Києві).

11.05

Ті

І. і6 .пен.... а "ММ». lечlр • CnOPTI8OМIUI8IICI ~ОПімпііісь.

......

., * Марта ...

Теле­

фіЛЬМ. 2 серія. Виставка шедеарів світового мистецтва. Скарби Тутаlllвмона В Музеї Ім. О. Пушкіна. 2.05 ТелевізіНн. знаномство.

1.35

а.оо rIMN8CTNКL '.15 .. Секрет .. ПPWРОАИ.. НаУК0. ВО·ROnУЩlІмN а"ьманаl.

С. Федоров.

8.]5,'9.35 Історія. 5 кп. В. І. ЛенІн 38С11О1111.. партІі.

Комуністичної

9.05 ANr"iIicua мова.' рік , .... на. , ,

на:

Чl'~~;!:;:~Р:~::::~I' НаУК0. ~ :::;;~~i~:I::b:::::~'6 2к:і;о;а: 8.]5,9.]5

Природознавство.

5

кл.

S

8.И,9.55 .. Манстер, Маргарита... , Віnьнин перекпад з іспанської».

Науково,попул.рниН фільм.

9.05 Іспанська МО8а. 1 рік нав·' чання.

10.05 Іспанська

мова.

2 рІк

вчанн!!.

10.35, 11.35 Фізика. 8 кп.

електричнин струм.

11.05 Педагогіка

для

Науково.

ПОПУП.рНИіі фіпьм.

11.05 ... СУ8РІІі ІСО рау _В. Му. . . . . . .

прода.

О.Н На ВОЗ8Cfеprмoму З'їздІ на.

м.у. -АIм те .... S сері""

~ 13.15 Прем'qм

Кіно·

,12.05 О. Глазунов. Концертнин вапьс. 11.15 На позачерговому З'їзді на·

.CnOOl8nly

~ 11.15 Cuнc noRoptIOro телефlпь.

ПРВЦIOС

всіl.

Н."

,POДJUfК А.nynn18 РРФСР.

на·

кпас.

"80.....

рі_нн..,.

Погода та її прогнозуванн..

.

S 11

'теneфillloму

0.55

"".

,

наШИI

.

дІ·

,ItOXyментальногО

«'""'"

аркуш».

-вaw ВИlід, артисте»; Любо.

І ВІктор "'нlсімови. 14,В На позачергоаому З'їзді на., РОДНИХ депутат1в РРФСР

РОДНИІ депутатів РРФСР. ~ * * * . ·11.25 Сеанс повторного телефіль. 11 18.15 На позачерговому З'їздІ на. му... ДіМ

ДЛЯ

наших дітеН».

4 серія. 13.2S Ритмічна гіМНіСТИка.

РОДНИІ депутатів РРФСР.

1~

18.25 Колаж. 18.30 Час (з сурдоперекладом). 13.Н Співм В. Готовцева. 19.00 Про вічне І МlСнуще. 6ілору. 14.15 На позачерговому З'їзді "а· ~ сі!! І Україна: міжнаціональне РОДНИІ депутатів РРФСР.

спІлкування.

* * *

18.15 На позачерговому З'їздl на. РОДНИІ депутатіl РРФСР.

18.15 Комж.

,18.30

ч.с (з сурдоперекладом).

'9.00 Вертикаль. Прем'єра ментаЯЬНОГО

ceЦl»>,

19.30 Хоке",

фільму

доку.

I,Літопи·

Чемпіонат СРСР. '<Динамо» (Москва) ЦСКА. '! перераї - Вечірня казка. 21.40 ~ сесії lleрховної РаДН, 'СРСР. . '21.10 На позаqергОіому з'їзді на· РО"НЮ[ АНтт аті• РРФСР.

19.]0 "Ключ ДО світового ринку», «l)ізнес,конгрес.90 ... 20.00 Вечірня казка. 20.15 КінофеСТИlапь .ІІПРИЗ ГЛlI. дацЬККI

симnатін»,

тальн"й телефirn.м стм».

Доку мен·

«Танцюри.

20.45 Спорт ДJ1Jl асіх. 21.00 Фігурке lІат8ННЯ. МІжнарод. мі змarанн.. Парне каТаННЯ. ДоВільн, npprpaM'a., 21.45 На сесП ВерхФвноJ Радн СРСР.

22.15 На позачерговоJ,\У З'їздl на. РОАНNX ,.епут.т" РРФСР.

..,.;'

СУБОТА, І

НЕДІЛЯ,

..

ж:

-~

Новини.

музею

3

Ж И Т Т Я» 824 листопада 1990 р. -···n •

9.00 9.20 9.50

Новини. РНТh.ічна

гімнастика.

«На пісеН!іОМУ прОсторі». Жіночин вокальний ёUlсамбг.ь с. Одразокам'"нки Херсонсь, кої області. 10.15 Мультфіпьм "ЧеРООllеНЬК8 КІІіточка».

іО.55 Художнім

теАефіnьм

.Не·

безпечна людина».

12.05 І. Кальман. СТillа

"Баядера».

КNївськоrо

ти. У перерві

-

14.30 CboroAHi -

Ви·

театру 'опере.

13.10 Новини. Всесвітній день

БоротьБN зі СНІДом.. Доброrо вам здоров' •• 15.00 «Хто ММ!». Зустріч у Маріу· полі. 15.45 Музмчний

фільм

.ЖИТТІІ

,танці ... Абсопютні чемпіони.

в

Відео.

16.50

репортаж.

17 .50 19.00 19.]0

Все про кіно.

"'KTYВnЬHi камера. Телетурнір «СонячнІ кnaрне­ ТК». Самодіяльні Іудожні колен. тиви РОlенської області. 20.45 На добраніч, діти! 21.00 Музичні зустрічі. 11.55 Художнім фіllЬМ «Екіпаж)). 1

'

серія.

23.15

Вечірній вісник.

6.30 120 IIКn",.. 8.30 Haw сад. 9.00 Партнер. 9.30 ЛtoДИИ8. З.МАЯ. Всесв!т. 10.30 'ВіА маиежу до м.анежу. 10.40 КОlЩерт фOJlЬКВОРНМI

кО­

11.00 До BcecвiTHboro ДИJI борот .... би зі СНІДом.. Тепе.шст. 11.30 Сlодинка до Парнасу.

12.50 У світІ тварин. 13.50 КіНОnPОС(ИМа. .ХХ столітт •• Хроніка тpwвожного часу •• Прем'єра lудожньо.пуБПіцис. TМ't1tOrO фimoму .0, С1llo03" на очаl».

15.20 ФiJlьмм режікера І. С",ез· ньо.Рі. «Усім cnaсlt6і_». панорама.

17.АО Вяерwе на емраиі ЦТ. Худо· жній фіlИtМ .3 життя ФеАОра Куз..кіна». 1 серія.

19.05 19.20 «3 21.00 11.40 23.05

2

17.00 Л0вIДКОВн. СJJУЖШ:l. КінокомеДін .Світла

парл.ментсысйй вісник Росіі. 2 сері. ІУАОЖКЬОГО фіаьму жмтт. ФеАора Ку~ldиа», Час.

SOPMC Pycs.wKiH У МосквІ. Програма «А". Телеміст Мо.

скв" Б~дгріІД. 0.]5 ТСН.

rїМIQCTlfКa.

"У неділю

вранці».

Документальний щ~сnмва,

телефільм

IJIO8.15 9.30

вила д.DРОЖНЬЩ'О

22,30 Б.

COIIIJ3НIII

Ф1Пl>МУ «наш Луr.аwко" (студія "УкрКіНОIРОЖКіІ»118.00 В "раїні МУQf>ТЛЯКДії.

"'нтоно88.­

И"'5 КОНТlПІТофОрум.

11.15 На ПО38"'рrОВОМ1 ЗЇ3ді на­

Французька

...

14.15 Копаж. 14..30 ВіАеОК8Иаll "Рад_мька росі ..... 17.00 TenenpoтpaMa .Сім' ••, 18.80 Мут.тфіm.м. 18.15 На n03ltttepro80MY З'їзді народних дenyпrlв РРФСР. 18.25 ТеnестудП міст РРФСР. 18.55 ПіCftі О. 6врИRiиа.

19.18 МУПI>Тфі""м" дт ДОРОСПИІ. 19.38 Мр""нl :sy стр itJI; Роберт Ка· бара. . 20." 8e'f1pН1l казка. 20.15 Фігурне катан"". Міжнарод. ЖїНКN.

Довільна

прот рам •• 21.00 Час (3 сурдonереКЛIДОМ).

11.4і1 На n03lttteproвoMY З'їздl на· роднкх депутатІ. РРФСР.

рі..:

Про

сТіною

ДОН(.;ЬИОГО8r

(·таР(JВИННИЙ

мо}(а{·"мр

'-~bj-:HH комплекс" МО('tiЮ с.РІДа

17,00 ДовІДКОВІ!- 'служба, 17,15 КlиомозаїI<а. 18.30 Чемпіоиат СРСР ~ .f:Сокlл. .Торпедо.

2S.J:iУ~~ецька мова,

ХОl<ею,:

(ННЖНІИ

рІк НВ'"

:l

22:~НК;уб маидрlВНИl<lв,

23,00

ВсІ

граиl

• Рuсійське

прещ""'нОГО,

намисто!)..

18,~ГтелеФIЛЬМ .':каЗI1ННН Щ)О Станда.ртград.,

Дитяча годииа

19.00

(з "роком

англійсько! мОви)

ПедагогІка для '1(·lх. 1спаиська мова 1

20,00 21.00

рІК

навчання.

:l1.ЗО Іспаиська мова,

:.! рІк нав·

чання,

:12.00 23.00

у свІтІ тварин.

ВсІ граиl l1рекраси о !'О. Ч.lІковськиl!, ТрІо. Пам н,

N.

"

.,. tl8ЛИКОГО х\'дожника-.,

танцю лаосу.

'4.00 Кінопрorрама

"ХХ століТТА.

17,00 Тмефlльм .тР","ндИ ЛІлІ!> ,

Хроніка тр_жноrо часу •• Пре. м' 'ра художньо,пуБЛіцистич. ного ф;пьму "Століття моє, 31ІЕр

17,10

мін».

ва чеСті

.Спр8.­

•.

На І<кfВСЬ";lИ хвилІ, Інфор,

мацlйний ВИН\о'С}і

Англl!!СЬ"І! мова

20 :15

1

рІк

2

рІк

И8St.f8ИНJi

17.55 НеДiJlьинм "ромен'іД-концерт ЦТ-1. . 19.45 На проханн. rл!!",ачів. Ху. тепефільм

Ви·

ТелефІльми

сСонячннй бранець..

«OMeraH. 1 21.00 Час.

ДЛR

.ОЛlМПI!!Ки •.

Гал!Н,

Н!копрограма.

:АО оо

«Метепиц.",

АОЖНІИ

О,

става.

1920

15.45 Сі...ська ГОАина. Панорама. 16.45 У саітl казок І приго,," "Пані

мова,

.05 AHI';lIIiCbt<8 навчання.

21 ,35

.Бур~а

модеи>

nропо,

22,~5Єнёj>ИI<Обритаиlя

"ВаріilНТ

ДОК

сері,,_

фільм

CbOl·O~HI.

ННI·лJЙськоfO

~()

BOКl.

22.:і5 Ht:i {"ранІ Мн.Астри сцt>ttи

JlP~K~.Hit:HU!·Ij. О Г(Н o:rf;Hft

n~Pt'."\I:t·H:t :І.

( 1 .. <-IА

8.00 "р-озмиика ДЛЯ' 'ерудитІв, 8.50 Іспанська мов •. 1 рІк нав· чанНІ!, ' 9.25 ПDOФесlя І комерсант. 11.55 НіВJI!офlка, . Всі

10.25 Б.

грані

КустодІєв

IІрекрасного

листами

і

спогадами.

11.00

'.n'.·...

1.0

МІ!

самміі

Німецька мовв.

;

рік наН­

чання.

Мі.;)Н)lГlузен».

11.35 12.35

M t І 1 Сері1• .uм Пуrм... та іІ "рузі ...

КJ1уб мандрlвиикlв,

ДНТllча година

УРОI<ОМ

нlмецы<уf м<fви).

13,35

Всі

грані

nрекрасиого,

.Поw\'ки себе.. К. Ваншен­ кІн. ' Франц~'зька мова. 1 рік

POIlfY1O'J.....

14.25

навчання.

Пе~агогlка для всІх, ,СвІ,. грош,,!! Адама СмІ. Рев.чі КО·тl. нервОВІ

15.00 16,00

-ОО·тl>,

16.35 Росl!!ськв мова . 17.05 'Бур~а моден. пропоиує .. 17.35 Ангпlllська мова, І рІк нав.,

1.00 На З8рЯA!r1; стаlайІ 8:J5 Мупьтфіm.МN. 8:45 На екрані служСіа 01. Фіпь·

на.. Момемт Істмни». Із цикпу . I<ЗеМll8 трN8оrи нашої •• .1.18 KonitJК. 11.15 Відеоканал "Радянська Ро­ сія».

0.45 Фігурме катанн;'. Міжиерод· нt

з",агвttН1l. ДовіlllolЖЙ :r~ць. «6і""й опень тундри.. Ху. дOЖtriil теneфim.м. , t5.5S ЯМЩО вам 'пісlНl ...

t •. "S

16.40 Вмступ 10РУ .MnВAa8. 11.110 flliaмeTa. Міжнародна про· rpaMa. і8.08 У мас І студії .... ГРИАЧУК'І, Л. 6eplliHCl:tКi1. Р. ШУМін, «Каз· но.і карІ_ІС».

18.15

С.іт, в

JlКOMY

мм

ЖМlемо.

фіпьм" нiHo",paMaтypra 6. Доб. PO~'H. «д,,'ять ",+ЙІІ І ,ее ЖИТТІ",

«Спога,l!

про

Пав·

ЛОВСl>К»,

19.15

Фігуptte катанн •• Міжнарод· змаганн.. ПОК8З08і ВNСТУПИ.

Аожнlм фlяьм.

ДОК.

18.10

те.,ефlльм

<Пмна.

-

зисти_

.в копІ друзІв •.

1:1,05 20.'10 21,0:;

Концерт,

Київська паиорама. Іспансьиа мова. І рік на"·

чаИh.h.

.Година долІ •. Док. фІльм,

21.35 22.05

ЧитаhНJI

М.

продовженням.

3

Башкирцева.

,22,20 • НайбіJlьШI

~YMCIolCМ І<а.

23.40 6аскет60n' Blд61pKOBНf4 МІТЧ ні , чемпіоwату Європм. ЧоnoвікN., , .У. псререі - 2'.011 в.,.lрна, І<аз~, '. Збірна IЗРІЇnlO - збlри. СРЄР.' І .кв. - 2 твмм. 21.110 Час (з сурдоперекла:дом). 11.20' НІчни" сеlН(', .Свlд"ення 11.40 InІыін.,' «Машиніст"." Ху. noтepnlnorolI.

pil~

')

Людииа, Земля, В('гсвlт,

2::1.00 .. За

8.00 Спорт АІІ. всіl. 8.1S РнтмїЧtIiI гімпамк•• 8.4S Тмраж аСпортJIOТО». 9.00 3 patnCy раненько. tO.D8 На сnyж6і ВiТ'lмзиі. • 1.00 РанноН ро38aжUa.Н8 nPQ· rpaMa• 11.30 Клу6 мандрівникі•• 11.38 МУЗNЧиим міоск. 13.00 $l80С: Ш".І у ljIa"6YТHc. 1].38 Концерт ансамбnю піснІ

теАефіА"МУ

ТІ) про ТУ.

ні ЗМ8f1l1fll1l.

1

МОІііі.

30.45 На киІвськІй ХВИJ)І. І нфOl" мацlйииll випуск, . 21.15 Фlльм·иоицерт .Гра" В, Ко·

CТ8pOA88"ro

po,qi8Ix ,.ettyTan. "ФCJI.

мова.

навчання.

вісниlt.

доперекnaдoм .. ".tJ ПреМ'I;р8 AOКJMetlТ8IIIoнoro

14.1І на lI03Мltp ....OМY З11А1

зустрічІ,

Новгород),

IjIИ про пожежну безпеку. 9.15 Клуб мандрівникі. (3 сур·

ayA-.а».

1].15

хо·

•.

Французька

22,00

.. Eainаж».

пю·

8IIТOM0,,6iIIjcтL Ul!lМ1I

І

Педагогll<а для всІх,

21.30

ІСум.».

. tJ......

!lи("тами

навчання.

19.00 "'ктуат;на "аме ра. 19.30 Прем'єр. Фільму.балету .. Тіні :ибv,1І1 преАКів» (студіА "YKPTeAtlfPinbMB ). 10.50 На А06раНіч. Діти' 21.05 Рекл.ма. ~.10 МупьтфіАьм ДА. AOPOCJIICI

\0.40 "рем'сра ДокумеиТ8m.иого . ,тепефїnьму «Протопоп "'ІВ'·

6i;n.

зн

19.fЮ Мvзи'!нl

20,00 21.00

тв.

рсАМI ,qetIумтfl РРФО. Обличч.м до оБЛИЧЧIІ:

пра,

РУХ.".

преl<расноги,

ІіУСТ0дієв

ває золото

npограма.

12.25

грані

ДJ)Я дІтей, Каиал .Д., lВ.:Ю Те.:1еФ1льм .. Де ЛОЖКін

ні змагаННІ, Чо~аікlС. ДcWпьна

Ю.

Ено-

17,00

17.00 Тепесl!ортарена. 17."5 Прем't:ра AOWfMeftTallloнorO

0.]5 .. Той

peCJiySIIUc. Прем' ера AOK~"'· TIJUoIIOI'O tеаефіпьму "ВНlCIIJIIC». 9.55 Фігурне КlІТвння. МІжнаРОА.

Н.О5 mCHI

ВсІ

СПОГМ8МК.

МУЗМ'ІКіІ про· граМі за nиетами Гnllдачів. 16.00 СЛужба cOnДёrТCЬK••

'

rWHIКTICKL .ср.й, r8JIMOНU. КіІІопуС5J1iцIССТМК.

І нфЩ,>,

Філософ~ьКі l\есіли НОМІка f свідомість ДІтям І баты<мM щ:ю

ЩО ДЖUоаі JIOРІреІ'"

«Нalиc9ltO сміху».

UT

'2

і

22,00

* * *

2

1

" 1;):\0

21.15

14.30 Ceno іntOдн. 15.15 Ви нам п"сали.

....

.. Спартак..

20.:40

f 3.40 цмркова nporpaM8.

1 сері •• 22.35 Вечірні"

X()K~:-(J.

маціАниt\: ВИП\"СК. 1е:lеф1.Т)ьм .. Нt:хаи (1'}Оть мене сильнІше ~\д.y •.

ЯІСЩО ... ».

фіJlЬм

з

Ct-JCP

перІоди, (2 І а пері()ди ПО np'Jrp8MI УТ,. 20.00 На u:нrв(~ьи;іt XfJHJ1i.

З концертів І Міжнарод~ого феетИЕаmo української музи кн. В перерві 12.55 Н08ИНИ.

ХудожнІм

-

.Сокіл.

Інфор·

11.50

"Меч".

Чемпіонат

18.30

:11.40 Про ,просте І .i'llle. 8.50 На чемпіонатІ сlliт, а I118X~. '21.55 Копаж. 11.01 Прем'сра JI!!JlbMoвorO теле· *i"'My·КON~epтy ,.. MatlReT. 1.1t .mдnaCOK 3 oripкoМJI. h ІІІО'І •• 17 і "'серИ (Be~M' цикny «СпіДCТ1l0 nдyть .зН .... танія). " . ТСЖИ... ХудожиiJi тепефl"ьм. 22.51 ФуJ6ollьми" ornllA. :1 cej)il.

2...1

П~}("·

тать_

Ритмічна

11.40

Ц"

17.10

Новини.

«6уду

ПРОГРАМА ПfРt:ДА'Ч:

OI:8:THI

ПОНfДIЛОН

маційно-музична прorрама.

10.50

.. КА

КН:8С І

17~pa('.

дективіа. ~

16.И МI_аРОАна

9.00 9.20 9.50

N!! 182 (8091)

стор . •

Лувр.,

,

КОЮ

Що;хенники.

l>\}'зеJ

сВІту,

Док. фІльм французь.

МОВОЮ.

ІНД,П\!

8.00 Рооминна для еРУА,",I •. 8.50 1сп.ис.,ка мова. :l рІк .... ....иН

•.

11,25 М ..... nтo І я. 11 55 До Всесвlтиьоl'G АКJI бо­ ротьб.. зІ СНІДо ... 11,25 ВсІ г~1 прекрасиоrо. М, Врубель,

12.25

Нlмец.,ка

..ова. 2

рІк к•••

чаННІ!.

13.00

ДНТJlЧ8

14,00 15.00

у свІтІ тваркн.

годнна

,Са

\'potCО"

аНГJlllІСl>иоJ мо.нl. ВсІ

гранІ

про!нрасного.

Роапов1АІ про театр,

Т\111'lн Л. Толстого,

111,35 Фр.нцузьк.

Ара-·

мон". 2

рІк

lIU_чlWИll_

17.10 18.:0

ЛJOjUI1I8. зеМЛІ!. ВсесвІт.

..ова.

AJlrnіаС.,И8

.".IIIUIII. 18.45 alanOr 18

рІк

2

КОМП'JOТeро",

111.30 ВсІ rpaи1 преlФ8сиoro. Ро­ lС8ІІС1І

П.

Г.

ЧаАковсьКOl'O У

ВilШRе8Са.коf

М. Рoc<rpoпоllМЧL.

І

30.30 Телепрогр.ма .Сlм'я •. 21.20 Італійська МОвв. '21.50 Іспанська мрва, 2 рІк иав. чання.'

22.20 .НаЙбlльшl

музе!

СВІТу,

ЛУ8Р'. Док, фІльм французь­ КUfO мовою,


4 стор. •

«Н О В Е

24 ЛИСТО8ада 1990 р.

Ж И Т Т Я»

.N2 182 (8091)

г

профСПіЛКИ до В. В. Ко­ билка за допомогою. Бу­

Гострий

ЛО швидко зроблено все для організації похорон. Того ж дня доставили до­

-IНf.

мовину.

n 10 Моя

Д И

мама

О.

Ф.

ської

Три­

пропрацювала

ли

била. добрі в

вІдвідували . при­ подарунки. премії .

нещодавно

сталося

моя

у

велике

мама

горе­

Так

ск.'Іалr>ся. що я залиши­ лася сама з двома дітка­ ми . Та ще й сама захво­

рІла. Одним словом. вати було нІкому . Зверну лася

у

якби не люди. Я

своєму

Цінний

що б я і ро­

від

допомогли зустрічала

жиТті

не знає,

у

заводу

скирти»,

«Торгмаш» .

.Новому жнтті~ було надруковано «Дещо про зупнн­

136

JПlСТ

ки.

інваліда

М.

Р.

Ба:

бнча, який просить пере­ нестн зупннку автобуса

маршруту ,Nq 330 по ву­ JПlці Черняховського . В М 164 газетн дано від­ повідь керівника АТП13209, що порушене пн­ тання буде розглянуто.

говорили

Хочу зупинка

яку

зауважнтн, що «ХJJiбозавоД~,

намагається наБJПIЗН­

JПlста?

В.

чя

50-

0'1,

а

"

з

о

р

у

У ЛИСТОПАДІ темою .NQ 1 для розмов є. безпереч·но. купони. Про ку­ пони говорять всі . навіть діти . Розмови. а

нерідко

чаться

й

дебати .

скрІзь і

суперечки

всюди .

Та

й

то­

не дивно.

адже тут зачіпаються наші життєві ін­ тереси. Пройшов майже місяць відтоді. як були введеНі купони та картки спо­ живача. Тож на власній шкурі відчув­

ши. що це воно таке і з їдять . ми можемо зробити

чим його деякІ ви­

сновки .

Найперше

це те . що багато людей.

-

України зустріли нововведення «в штики» . Навіть не знаючи. що це дасть. Згоден. з купонами стало більше мо­

І

листова;ца.

залежно

віД

зарплату.

Усі...

того .

без

коли

ВИJ:lЯТКУ. КОМУ

стип~ндію. Проте вийшло зовсім не JjiI:(. обіЦяли . ОДНИМ видаJIИ «УЛОНИ інШИМ

11 середині

днів .

окремих

пенсіонерів.

радгоспів.

не

зазнм'янське

розповідає Дмнт­

,Гаврнловнч,

навіть яка б

рулони

;-

машинн

у

такої

збнрала

... ».

сіно

.

Адже ' заготіВ.1JJI кормів­ це і їхня справа . Чн не так?. Тнм часом сІно

пере­

пропадає. Невже воно ні­

без

варто

неї

тим

купити

часом

обійтися?

півкілограма

масла

чи вистачить 400 грамів (1 крб . 36 ІЮП.). а значить витратити всього один !іУПОН . І подібних прнклаДів можна на­ вести багато .

Є.

на

жаль .

немало

прикладів

й

ін·

шого характеру. Маю на увазі спеку­ ляцію купонами. Один дядько з Білої Церкви зізнався у розм,ові. що продав сто купонів за 250 карбованЦів. бо вони йому. бачите . .не потрібні. Інший. з Бро­ варів. розповідав. що його співробітни­ ця просто вирвала з рук сто купонів І дала за них сто карбованців. Бо їй потрібно було купити телевізор для дочки . Приклади різні. але вони не­

чесні .

'"' нам вчасJЮ ,

І

ликої

У

-

саме

шкоди

нечесність

справі .

принципі

системІ

має

R

за

яку

завдає

задумав

кулони .

ПРОSiВИТИСЬ

ве­

уряд.

Але

в

висока

цій

свідо­

мість і терпіниSi людей. Без них спо­ ЖИВЧИЙ ринок не виживе. І н.арешті ще одна умова . яка тут вкрай потріб­

робітнИ­ служ­

боВціВ .. . Така чехарда ще більше підли­

на:

вала

кати більше продукції. причому якіс­ ної. Яищо вони цього не зроблять -

масла

дящих

у

проти

вогонь .

настроювала

тру­

уряду .

корита

день

aBapIТ

-

24

серпв.

ц.

р.

вІн

випус­

невдачі. І розбитого

...

був у нетверезому ставІ. Та порушеННА правил усе ж допустив ТхаВ' На мотоциклІ без номер­

26 Ж08ТН8 Ц. р. 8 кореспонденцlТ сДороrа 8Иllаrае ДНС-ЦІlп .. lнн, Іш .. а М08а вро факти aopyJII_b ........11 Ш.ll8Х08el'О руху _НТЄJl8МИ району. Серед Іншнх Н&3I1&а.1lОС8 . " прІзвище А. Царн.а Із КВ8_. ВЧ. 3а 'У1"ОЧа~_и да­ у

повинні

І. МИКОЛАЄНКО~

УТОЧНЕНН"

ВИІІИ,

Підприємства

задум дуже швидко зазнає ми знову залишимось біля

НинІ КУflоннl пристрасті дещо при­ тихли. Люди почали помаленьку зви ­ JO.at'и до купонної системи. Хоча. зро­ зуМІЛО . проблема споживчого ринку не

111.

нашІ

них

знак l R.

спортом.

не

не

Jllною

мвв

ПублІкуlOЧИ

сподlваЄТЬС8: уроком

І

АЛА

На

першість

прнrода Іншнх

правна

це

Із

управлІННІ!

уточнеННІ!.

А.

ВОА/іВ .

М. хто

тран­

реАакцlя

спеЦіальної

серед

кої

обла с ті .

Київсь­

підготовки

ників

нового

Спортивний

як і МИНУЛО'

року .

«Металург»

святкували

спортивної

ванці

школи.

тренерів

Ф.

спартакіади

Волкова та Е. д. Шарапова Роман Михайлов . Валентина Шевченко. Ірина Рогач. Наталка Скиба . СергіЙ Марчук зайняли з добули

серед

сп()ртсмени

пі о нське

у

загаЛЬНО!іомандне

місце.

А в індивідуально ­

му

з аліку

перше

місце

звання

у

Чем ­

в а жкій

гр у пі

спортсм е Н і В

дО

ВО кг заііняв Ол е КС <l НДР Те рещенко . З м агання пройшли на , ВИ С ОI\ОМУ спортивному Рі В"

зайняли

перше

став

Левченко .

вазі виборов Вячеслав _Ч а ­ ГJ ЮК. Третє при :юве M i cц ~

«По-

Вони

при з ером

Вячеслав

колек­

СК

ЛУМ·Я>}.

призові місця і для команди п()­

ка'&егорії

други м

нещо­

тивів Фі з культури. Успішно виступили

чесне перше місце . За підсумками з магань роботу старшого трен е ра

І

!іомплекс став

ГО спорту . Змагання Вві­ йш л и до заліку міської

вихо­

Є.

пере~ожець

-

давно місцем проведення першості міста з гирьово ­

спортсмени Броварської районної дитячо-юнацької

Ні.

У

цьому

с л уг а

:J<l .

велика

с у ддівської

КО.1сгії

іа з аводу <,Стріла » П . Ла · вера і М. Доценка. В . 18К08 . дире к тор СК <'П().1V ~1 ·Н'>

у

ваговій ка тегорії до 90 !ії заЙНЯR В а .1еріЙ Уд()д . . а

відділення

ЛІІЖНИХ гонок Євгена ФІ' доровича

но

Во .1кова

ВИ:JН(\

кращою в області.

лика

зас л уга

в

ВІ'

переМО:l !

вчителів ФіЗКУЛЬТУРІ! М. М. Те плюка. В. .\ Вітка Jюва (Великодим ер ська середня школа) . І. М. Ляха (Літківська). Л. М. Ксьонз (l{алитян ська) . які надали велИl,~ допомогу

ні

в

комплектува н

команди.

С. ФЕДОРЕНКО,

диреКТО[J

районної

ДЮСШ .

Сильніші красилівці с.

Ве л икої

Футбол

в

уЧНіВ

великою

кори­ попу­

лярністю. тому його тра­ диційно включають у програму районної спарта­ кіади школярів. Після зо нальних

зма­

гань продовжили бороть­ бу команди Великодимер ­ ської. ' ТарасіВської. ПО · гребівської . Калитян ' ської . Красилівської і Ру ­

санівської

середніх' шкі ,1 .

У Півфінальних поєдин­

ках «схрестили зброю» rhvтБОЛіСТИ Великодимер­ ' І<ОЇ і Калитянської шкіл (перемог ли господарі-

3 :

О).

налі

а

-

в

іНшому

красилівці). ,ни

у

-

і

(.lеремог л и

До

речі.

попередньому

впевнено

НіВЦів

Півфі ­

Красилівської

Погребівської

переграли

во·

матчі руса­

6:0.

І в фінальному матчі з господарями лівці

-

краси­

продемонстрували

впевнену і наційну гру. ті

юні

гострокомбі ­ В результа ­

переконлива

З

вихованці

в

ці

виграли

уже

ської

j3

середньої

Горбачевського.

наш о му м і сті 3 а втом о ­ дельного спорту <,Золота осінь-90 » . Починаючи з 1983 року . щорічно ці з м агання традиційно прово­ проходитиме

2

грудня

у

В с есою з ний

турнір

ди л и в м . Києві. а л е чере з Фінансові тру д нощі у нинішньому році вони могли б зірватися . якби " е ... OPfl(OMiTeT з магань неодноразово з вертався іЗ рі зн і організаЦії з прохан н ям подати Фінансову допомогу. але відгукнувся ТіЛЬІ<И !іомерційний

центр « МагіСТР». ВІн функції організатора

узяв на с ебе всі витрати, а м ісы\йй відділ народ н ої

-

оСВіти .

До речі. вперше

міста . члени

КО\1ерЦійний

подає

центр

фінансову

<, МаГіСТР»

допомогу

участь

не

в

змаганнях

в

рі:JНИХ

містах

Радянського

Союзу і за кордоном.

У ТУРНірі участь лік -

з

автомодельного

спорту

вІ з ьмуть

найсильніші автомоделісти сою з них ре с пуб­ майстри спорту і кандидати в майстри спор­

ту . Чимало з них зараховаНі до с к л ад у збіРНИХ команд СРСР з різни х ві!іОВИ Х груп. А всього в змаганнях ВИ С ТУПЛЯТЬ 70 чолові к . ДОРОСЛ И Х j Юllа­ ків.

Прох одитимуть змагання з двох видів на швид к ість і фігурне водіння автомодеЛі. Подивив­ шись на них. багато юнаt;ів і д івчат. ПОПОВ Н ЯТЬ р я ­ ДИ

юних

технікІв.

пере­

цьому

вже

спортсменам

Так. за його рахунок легкоат ле ти . шахісти. КЛБ «Еллада,) і велоклубу «Атлас» брали

Б.

K<>JIeKTIt"

праЦ;"tlИК;,"

слеЦС i..nь го( ;пмонтаж.

ро­

raJl"l'epy

третій

Бров аРС I, КОЇ

НН СJ10НЛ Ю\:'

ШЕЛЕСТ · В але нтин. ;

ПМК- 5

" П :Н Ч УТ ТИ

ВаСИЛI; И";

"

ЛИСИй .

т р есг у

< Ки ї "­

І' о ло~ tfо м у

"ринод у

б ух ­

" ""Р 'г;

m' a'T-е рі

турнір. На третє місце вийшли

футБОЛіСТИ

Б.

автомоделістів

листопада по

29

вперше

мога 6 : О. Тренує коман­ ду вчитель Фізичної ку ль ­ тури Віталій Миколайо­ вич ФедЯНіН. До речІ. йо­ гО

пuльоті ...

Турнір

Ди

мерки.

стується

В

Фото

Фінальні з магання :J футболу серед ШКОЛЯРіВ 7 -8 класів відбулися Ні1 ,

стадіоні

птахи

Ht' M()B

Ганни

ГерисиМfини.

Погребів­ школи.

стане

І . СУШКО, голова районного спорт­ комітету.

дорозІ.

"Полум'я"

лиж­

з имового

сезону.

Перемогу .

ЗЯТІ.

Змагання .

заменом

го

ДОЧКИ.

щастя

ВНУКИ .

що проходили в смт . Ро­ китне . стали останнім ек ­ до

о(' о(іІН' ТОГО

ЧОЛОВІК .

ПіДГОТОВКИ

лижників

Ансцип­

Цариком нехту,

душі .

Закінчилася першіСТh загальної фізичної та

із

кому не потрібне? І. БАБЕНКО.

(1 крб. 70 коп . ) і віддати два купони.

цають

колгоспів.

це

так і не вдалося знайтн. lVJоже, спецlалістн згро­ комбінату допоможуть?

50-РіЧ­

Чи

не­

третім

господар­

Здогадкн , одні здогад­ кн. А от господаря сіна

що

чи можна

місяця .. . І це не могло не незадоволення. обурення у

викликати людей. особливо кІв

кіЛЬі<а

у

ці

зникла . Товарів явно не вистачає . на­ віть звичайних. посередніх. не кажучи вже про добротні . Іх взагалі обмаль. Тому й черги побільшали. , й просува­ ються вони повільно . А це вс.' нерви . нерви . І в покупців. і в продавців. Втім . у купонної системи продажу товарів та продуктів є свої переваги. По-перше. крім жителів республіки їх ніхто не може купити . По-друге. люди стали економніше. бережливІше витрачати к.уп()ни. Перш ніж щось при­ дбати. покупці тепер задумуються. зва­ жують. чи дуже їм необхідна ця річ.

пенсію.

через

-

до аг­

крім них ще й «Пухівсь!QIЙ».

-

нема,

21).

роки. незручностей. Але давайте не будемо гарячкувати. а спокійно у всьо­ му розберемося . Нрок цей. на мою думку. виправда­ ниВ. хоча й не до кінця продуманий . КfіЮНИ ПОВИННі були видатИ, J:le пізнl­ ще

ро

них

того,

по

(вул.

ВЛКСМ.

вупонв т

«Але

сіно,

ВИШНЕВСЬКИП,

будинків

звернувся головного

назвав

ства, а радгоСп

павільйонІв?

пенсіонер

ВУJПIЦях

Крім

кошти

ти до свого буднику тов. Бабнч, обслуговує групу

по

теж

виконання кожної такої прнмхн обійдеться у несенню

во­

ронома радroспу імені Кірова д. Г. Сахна. Він

заМІІСJПOЄТЬСЯ,

додаткові

я

колишнього

канців (школярі, пенсіо­ нерн, інвалідн). Тількн в одному під'їзді, де я жн­ ву, вісім інвалідів. То чим вонн гірші за тнх, від імені яких пише ав­ хт.о

Кірова секрета­ К. Бой­

НН.

річчя ВЛКСМ ( M.N2 21, 21-а , 19-а) та Черняхов­ ського. Це тнсячі меш­

тор

днректора

пнтання: «МОЖJПIВО, рад­ госпу імені 6О-річчя СРСР чн, можливо, рад­ госпу «КрасилівськИЙ •.Наше сіно складене у

Необгрунтована претензія у

Я

ВОНН конкретно не змог­ JПI відповісти на моє за­

Тоді

)w

rOBO-

ченка про це сіно. Однак

ШАПОВАЛ .

завком

як

за

точно ніхто

радгоспу імені В. М. Хоменка, ря парткому Л.

лін.

Л.

ні

чиє то сіно.

запнтував

Всіх їх не назвати. Люди доБРі . прийміть щиру вдячність і низький ук ­

_працівниця

А ОТ

В'ибороли

почорнtв

пропадає душу,

риться.

бездушних . І хотілося б побажати' усім. щоб се­ ред нас якнайбільше бу­ ло таких . як Кобилки.

хо­

корм

часу,

цапову

чимало

Садові. Шаміни . Воло­ шин!.!. Жеребці. Глушки.

мене

померла .

Ор"ганізува­

поминки .

Не знаю.

на

ли. Працівники ДОКу по­

А

їдальні

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ

сіно?

Ось уже більше чотн ­ рьох . місяців на прндес­ нянських луках (кіломет­ рів три ' від села 3азнм'я) лежнть у рулонах сіно. Рулонів багато кілька десятків (в одному руло­ ні десь 350 кілограмів) .

Садовий виділив людей. Потурбувалися і про ав­ тобус. гроші. вінки. кві­ ти. В приміщенні завод­

деревообробному комбіна­ ті 25 років. Десять ро­ ків перебувала на пенсії. але її ніколи не забува­ стІйно возили

-

наступного

виготовили обеліск. На­ чальник лісоцеху О. Б.

допомогnи козенко

а

сигнал

е:= .

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

а сНовая ж.иан..... орта.н ороаарскоro rop0,llCKoro "ЩoWI;re:r~ ~Y...a"a'ieCКoi! ШljI._ УкраинЬІ. roрод­ ~" .v jI~ ~ ~blIC депутатов І(нев ­ ~ ~.v. іЩ Yql4~" -wae.) . д»и

:w;e: .

f>e~"PA. ВОJЮШИНЕНІ(О . ГаЗUIІ 6IoI~1R' .с: н' авре.пя 1937 rода . 8.WJ<.O,ІІЗ : ~. Ц)е1l..8! Шtтннцз. суббота.

БроваРСЬКІ

АДРЕСА

РЕДАКЦIJ:

255020,

Київська область, м . Бровари, вул.

Київська,

154.

те.llефОВН : редактора - 4.03-76 : заступника реАактора, вlАДlлу napTIAHoro ЖНУТА - 4-04_61; BlAnoBIAa.<tbHoro секретаРА, 81ддlлу сІльського rосподаJКтва 4-23-26; 8IАА/JlУ промисловостІ І С:ОО·іаJlЬННХ пнтань 4-02-92: 81ддlлу листІ8 І масовоТ роботн - 4-04-81 ; вlАА l лу раАlо­ іНфl>рмацlТ 5-13-91. АРуиРВJI

КВЇВСЬКОГО оБJlасного управліния у справах вида вництв. ПОJl;rраф ; ї o\JI..peca вук.рвї: квїкыuI 06ласть, 11. Брuварв, ВУJl. КВївська, 154

ї

книжкової

ТОРГ;ВJlі.

Індекс Дру к К О В З НИЙ

6128~ .

офс е тни й.

Об с я г

ар к у ш .

Тир а >h:

Прlt м ірни.кіВ .

З а м о нлеН 'Н >І

Х9

S:l Y Ї

І

др У . j .:).~~ф

#182 1990  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you