Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАЯТЕСЯ!

ОРГАН

6РОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ Газета виходить з

На

позачерговій

І

слухано

року,

визначення

внборчих

за­

кІль­

округів

першого

канИЯ

про

та

скли­

доцільність

окружних виборчих комі­ сій по виборах до Міської Радн;

Внступаючи

по

питанню,

не

200

внборців.

У

при

існуючій

то

201

- про роботу місько­ го народного суду. му

присутнІ

нас

же

багатьох

першо-

200

СесІя мІської кож

лн­

року

на

день

умові,

якщо

суд не

мав

ків

м'якістю

за

покаран­

по-

рядку

ви­

відмінено

відношенні

народних

вІдмінено

роки,

один

них;

депутатів.

в

цих

двох два

шести

у

тому

-

у

пІдсуд­ нагляду

вироки.

ВИРОf(ів

Із

п' ять

зв'язку

правильним

в

три

частково

порядку

відмінено

з

не­

по~аранням,

чнслі

чотири

-

за м'якістю. Частково це зумовлено і збільшенням навантаження на суддів,

сьогодніШlIій

суддямн

виро­

лася: в касацІйному

вати окружні виборчІ ко­ місії по внборах до Бро­ варської міської Ради

по

роки

відміни

ня. У 1989 році якість розгляду справ погірши­

утворю­

депутатн

справ, судом,

1987 - 1988

Ради та­

вирішила не

кількість

розглядаються

зростає.

300

до

В інформації про ро­ боту міського народиого суду його голова С. В. Репа сказала, що за пе­ рІод з 21 червня . 1987

прн

часом що

Бровари подІлено на округ 3 кількістю ви­

МіСЬКвиконкому В. Я. Багнюк звернула увагу депутатів иа статтю 33 Закону про внборн депу­ татів місцевнх Рад народ­ иих депутатів Українсь­ коІ РСР, де говориться, що збори громадян по місцю прожнвання по ви­ CYHeH~ кандидатів у ше

розглянуто

ПРО УТВОРЕННІ ВИБОРЧИХ На підставі ст_ ст.

та

18

21

них депутатів від

03.11. 1989

в

двохсот

Закону Української Радянської Соціалі­

кількості

року про встановлення кількості виборчих

одного,

Броварська

міська

виборча

комісія

ВИРІЩИЛА

утворитн

такі

lІиборЧі

округи

по виборах

депутатів

до

Броварської

1'1іськоі Ради народних депутатів: ВИБОРЧИИ ОКРУГ

(250 ~борців)

Вул. Київська, буд. М (кв. від Ng 1 до .N'9 42).

312. N2310

ВИБОРЧИИ ОКРУГ (227 внборців) Вул. hиївська. буд. N~ від М 221 до X~ 319). ВИБОРЧИИ

2

Вул.

Вул. Київська, буд. М 310 (кв. від до .N'9 64), м 308.

ВИБОРЧИП ОКРУГ (247 виборців)

ВИБОРЧИИ

(230

.N9 3

Вул. (кв. від

Вул. Кнївсцка, буд. М ЗІ0 а.

ВИБОРЧ ИП ОКРУГ

(278

виборців) Київська; буд. Ng

302.

до М

Вул.

l'

до М

25).

Вул_ КИївсь.ка, буд. М зао в вІд М 35 до N9 160). ВИБОРЧИИ ОКРУГ М

(220 внборців) Ки.ївська, буд. М 1 до М 110).

вІД М

Київська, буд_

111

до М

220).

М

(кв.

10

298

ВИБОРЧИИ ОКРУГ М (220 виборців) Вул.

296 а. Ng 14

типність

одно­

допущених

су­

робота,

новному

через

кликаннх

те, що суддями була правильно оцінена

сідання

становка,

місті із

в

що

не­ об­

склалася

питанн'

злочинністю.

в

боротьби Внсновки

з цього вже зроблені. Су­ ворірь судовнх репресІй після прийняття Верхов­ ною Радою СРСР поста­ НОВН; від 4 серпня 1989 року «Про поснлення бо­ ротьбн

із

злочннністю,)

різко поснлилася: позба­ влення волі злочинців зросло з 18,5 процента у

61

першому

півріччі

процента

у

до

третьому

кварталі.

На сьогодні ще недо­ статиьо ведеться профі-

не

дотрнмуються

дом помилок свідчить про

на

подання

за­

шенням кількості г ляду цивільиих

за­

кладами і організаціями необхідних матеріалів.

мінальних

лась

До складу суду обра­ но 180 народних, засіда­ телів. У більшості вони спр~ляються зі СВОЇМІі обов'язкамн. Але керівнн­ ки

деяких

вжди

закон,

не

відпускають судові

справ

Вул. М. Лагунової. буд. від N2 1 до N9 95).

рнським

Послаби­

судам. ще

впливають

засіда­

рядку

в

СудовІ

недостатньо

на

соцзаконностІ

за­

і

зміцнення правопо­

місті.

Прнйнявшн

засідан­

інформа-

цію голови суду до відо­ ма, міська Рада визнала за необхідне поліпшити координаційно - методнч­ ну роботу суду по право­

ня.

Заслухавши і обгово­ ривши інформацію голови міського суду С. В. Ре­ пн, міська Рада народннх депутатів відмітила, що

.N'2 296.

!'~"

2~J4

до .N'~ :З:3).

вій пропаганді І по робо­ ті

товариських

судІв.

Вул.

М.

Лагунової.

КИЇВСhка.

ОКРУГ

М16

буд.

N2

2~Ю.

17

Вул.

виборців) Київська. бу.:\. N" 2Н2.

ОКРУГ М 18 виборців) Вул. Київська. буд. N9 288 (кв. від N9 1 ДО М 95).

(237

ВИБОРЧИИ ОКРУГ М

19

а

(кв.

від

до М 40). ВИБОРЧИЙ ОКРУГ Н9 20

N9 1

внборців) Вул. Київська, буд. N9 288 а (кв. від N9 41 до N9 108). пров. Корольо­

(227

ва.

ВИБОРЧИИ ОКРУГ NQ 21 (217 виборців) Вул. О. Блока. Лhвівська, Карби­ шева, Рокосовського, Чернігівська. ВИБОРЧИИ ОКРУГ Н9 22 (210 виборців)

11

298

виборців) Вул. Київська. буд. М 288 (кв. М 96 до N2 144), буд. N9 288а (кв.

Вул .. М. Лагунової, буд.

а

(кв.

ВИБОРЧИИ

(237

N9 19. 23

ОКРУГ NQ внборців)

буд .

ВИБОРЧИИ ОКРУГ М 34

(кв.

Вул. М. Лагунової . буд . .1'-<" 2 (кв. віД'М 1 до N2 80). 4а (кв. від М 91

24

.N'o 18

(кв.

до

М

від N2 96 до N2 143). індивідуаЛhНИЙ будинок N2 20. вул. БеліНСhКОГО від

N2 l дО .N'Q 17 -- лівий бік. Королен­ на . індивідуальні будинки від .\1'2 29 ДО .1'4'2 47 ~ лівий бік. ОКРУГ М

Вул. від М від .N'2

М.

61 1

М

(249

ВИБОРЧИИ ОКРУГ М (259 виборців)

28

ОКРУГ Н9

29

(260

виборців) Вул. М. Лагунової, буд . .N'g 11 (кв. від N2 97 до Ng 143) . .N'g 9а та інди­ відуаЛhНИЙ будинок NQ 10.

ВИБОРЧИИ ОКРУГ М

30

внборців)

Вул. М. Лагунової. буд. Ng 9 (кв. від Ng 1 до Ng 64). 7а та індивідуаЛh­ ний будинок NQ 8.

ВИБОРЧИИ ОКРУГ М

31

(214 виборців) Вул. М. Лагунової, буд. N9 9 (кв. від NQ 65 до М 132), 7 та індиві­ дуальний будинок N9 6. ВИБОРЧИИ ОКРУГ М

32

(200

виборців) Лагунової, буд .

(220 Вул.

М.

Вул. М. .N'g 4 (кв. від М 1 дО .N'Q 100). ВИБОРЧИИ ОКРУГ М 33 (200 виборців) Вул. М. Лагунової. буд. М 4 (кв. від N2 101 до М 107), 4а (кв. від М 1 дО .N'Q 90).

ОКРУГ

_,"о

5. NQ 3

М

36

виборців)

Лагунової. буд. N" :3 (кв. (кв. від N981

ВИБОРЧИИ ОКРУГ М (273 виборці)

No 15

дО

ВИБОРЧИИ

буд . .l'-<9N9 07. 05 N9 43). ОКРУГ М 38 внборці)

(262 Вул.

Короленка.

N2 45

до М

буд.

М

(243

ВИБОРЧИИ

(243

Ng 39

виборці)

Вул. Короленка, буд. (кв. від N2 1 ДО М 35).

NgN9 61,

ОКРУГ виборці)

М

ВИБОРЧИй Вул_ від N9

N2 36

41

ВИБОРЧИИ ОКРУГ М (270 внборців)

N2.'\J;' 56.

Вул. Короленка. буд. (кв. від N2 1 до .!\J9 63).

61а

40

Короленка, 61а (кв. від

Ng 70). 59.

(240

(кім.

65

84). 63.

ВИБОРЧИИ ОКРУГ

Вул.

37

hороленна.

(Ki~. від

ДО

35

N2 41 до N9 60) ..1\192 Nq 100). NQ 1.

від ДО

від

Вул. М. Лагунової. буд. Ng 13б (кв. від .N'2 101 до N2 189). М 11 (кв. від N2 1 до N2 96) та індивідуаЛhНИЙ будинок N<> 12.

(236

ВИБОРЧИИ

NQ 27

Вул. М. Лагунової. буд . .І'-<" 13а (кв. від .1'4'0 76 до N2 189) . .N'2 13б (кв. від N" 1 дО N2 100)

ВИБОРЧИИ

Вул. М. Лагунової. буд(кв. від .1'4'2 1 дО N2 4()).

Вул.

виборців)

ОКРУГ М внборців)

(216

26

Лагунової. буд . .1'-<" 17 (кв. ДО .N'9 120) та .1'4'0 13а (н!! до N2 75) ОКРУГ

12()).

ВИБОРЧИИ

25

(248 виборців) Вул. М. ЛаГУН()f!ОЇ. N2 17 (кв. Від N\, 1 до М 60). буд. .N'9 15 (корп. 1-- 7) та індивідуаЛhні будинки NQN, 14, 16. 16а. 17б. ОКРУГ виборці)

виборців)

(220

ВИБОРЧИИ ОКРУГ М (214 виборців)

ВИБОРЧИИ

виборців)

N2 18

роз­ кри­

погІрши­

якість.

процеси

телів на внклик суду, чим

зривають

їх

1

лась профілактична ро­ бота, мало надається ме­ тоднчної допомоги това­

підприємств,

порушуючи

напрямках

Д і я л ь н ост і

є суттєві недоліки. Пе­ ребу дова стилю і мето­ дів роботи суду здійсню­ ється повільно. Із збіль­

несвоєчасне

державннми

цим

роботи суду

основннх

судової

вн­

судове

осіб,

по

строки

неявку

ПОРЯД з

в організації

зав­

певна

відправленню

ПО ВИБОРАХ АЕПУТ.ТІВ

(253

(220

26 до N9 80). 300 в (кв. від 1 до М 34). ВИБОРЧИИ ОКРУГ М 9 (212 внборців)

Вул. вІд М

13

ВИБОРЧИИ

від М М

(кв.

( 240

а

ВИБОРЧИИ ОКРУГ Н9 8 (232 виборці) Вул. Київська, буд. М зао б (кв.

.

розгляду цнвільних справ. Вонн порушуються в ос­

ВИБОРЧИИ

ВИБОРЧИИ ОКРУГ М

6

ВИБОРЧИИ ОКРУГМ7 (237 виборцІв) Вул. Київська, буд. М 300а (кв. від М 31 до М 80), м 300б (кв. від

М

No 1

(267

300, 300

30).

ОКРУГ виборців)

КИЇВСhка. буд .

ВИБОРЧИИ

(245 1

М

а

ОКРУГ .М 15 (256 виборцІв) Вул. КИЇВСhка. буд. N~ 294 (кв. від М 34 до N2 66): Гагаріна. буд. N~ 1.

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N9 5 (259 виборцІв) Вул. Київська, буд. М' З02 а.

ВИБОРЧИП ОКРУГ- М

298

ВИБОРЧИИ

.N9 4

виборцІв) Вул. Київська, буд. М 304, М

ОКРУГ виборці) Київська. буд. N;'

NQ 12

(252

N9 43

від М

трьох.

ВИБОРЧИИ

.N9 1

ВИБОРЧИИ ОКРУГ Н9 (269 виборцІв)

(кв.

двома

замість

складамн

по

правосуддя.

цював

Але

проводиться

робота

лактнчна жди

Ціна З КОil.

СУДОМ

більше семи мі­ дев'ятн суд пра­

оскільки сяців з

OKPYflB

стично! Республіки .. Про вибори депутатів місцевих Рад народних депу­ татІв УкраінськоІ РСР» та відповідно рішенню сесії міської Ради народ­

Вул.

*

БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РААІ НАРОАНИХ АЕПУТАПВ

10 oKpyriB

КОМ У НІС ТИЧ Н О І ПАР Т І УКР А , Н Н, Д'ЕП)'ТАТІВ КИ,ВСЬКО, ОБЛАСТІ

Середа, 15 листопада 1989 року

крнмінальних справ у вІдношенні 315 осіб, а також 1625 цивільннх, 576 адміиістративних, 67 іиших справ. Остаинім

кількостІ

в

(240)

борців вІд чоловІк.

секретар

правомочні

*

Не lВ2 (71·Ш:J)

230

менше

округах є по 124-140 виборців. Для того, щоб можна було висувати кан­ дидатів у депутати по місцю проживання, мІс­

депутатів

два?АЯТЬ

инх

округів

по виборах до місько\. Ра­ ди .гнародних

J

КОМІТЕТУ НАРОДНИХ

СЕСІІ 'ІСЬКОї РІІІІ НІРОДНІІ ДЕОУТІТІВ

сесії

інформації:

-про

кості

цього

РАД

*

17 кuітня 1937 року

міськоі Радн народннх де­ путатів, яка відбулася 3 лнстопада

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

ОКРУГ М

56а

42

виборців)

Короленка, буд. до N9 213).

Ng

56а

(кв.

64

ВИБОРЧИИ ОКРУГ Н2 (240 виборців) Вул. Короленка, буд.

43

N9N2 55. 53. 44

ВИБОРЧИИ ОКРУГ М (272 виборцІ) Вул. Короленка, буд. M.N'2 (кв. від М 1 до N2 53).

54.

54а

ВИБОРЧИИ

ОКРУГ Ng 45 (263 внборці) .

Вул. Короленка, буд. М 54а від .N'9 54 до кінця). 54б (кв. вІд до .N'9 110).

(кв.

.N'9

(Продовження на 2-й, З-й СТОр.).


,+ Z

нове

сторінка.

Про

46

Вр 50 РОКів ВЛНСМ, буд. N;' 6в (!-іВ. від НО 55 .10 NQ 99), оа. ВИБОРЧИй ОКРУГ NQ 74 (256 виборців) Вул. 50 років ВЛНСМ, б~'д. М 6б. ВИБОРЧИй ОКРУГ М 75 . (293 виборці) Ву:!. 50 рОКів ВЛНСМ, буд. J\Ї<>Ng 5, :3 (!\В, від НО 1 до N;' 98).

Вул. J{оролсю.. а, буд. Ng 54б (КВ від H~ 111 доНо 179), 52. ВИБОРЧИй ОКРУГ М 47 (241 виборець) Вул. Короленка, буд. J'{o 5За (І{Н.

[<ін Nч 1 до Nч 60), 49. ВИБОРЧИй ОКРУГ ,~ (232 виборці) t\o]Jo,leНl.. a, буд ..М .1'$, 61 до Ng 120). 47.

Вул.

він

48

ВИБОРЧИй 5:)а

(І;В.

(293

ВИБОРЧИй

.

ОКРУГ М 49 виборців) Короленка, буд. H~ 51, Бєлін' І{амо, Курчатова. О. Кошово-

(230

Вул. (ы/го •. го.

ВИБОРЧИй

(230

ОКРУГ виборців)

NQ 50

(248

(кв.

NQ 52

NQ 53

виборців)

50 РОl{ія I3ЛНСМ. буд. НО 21а (кв· від .No З7 до НО 14:1). 1% (IiВ. ні" .Nu 1 до NQ 56). B\'JI

ВИБОРЧИй ОКРУГ

(217

М

54

виборців)

Вул. 50 роКів В'тЩСМ, буд. Ng I!-Ja (І{Я яід N;' 57 до НО 192). 14. ВИБОРЧИй ОКРУГ М 55 (267 виборців) Вул 50 років ВЛНСМ. буд. H~ Ніб (кімн. від М 101 до NQ 906). ВИБОРЧИй ОКРУГ NQ 56 (267 виборців) Вул. 50 РОl{ів ВЛНСМ. буд. НО 16б (І{ім від Ng 107 до Ну 912). ВИБОРЧИй ОКРУГ М 57

(267

виборців)

Вул. 50 років ВЛНСМ. буд. НО 16в (І;іМ·. від НО 101 до Ну 9(6). ВИБОРЧИй ОКРУГ М 58

(267

виборців)

50 ро"ів вЛкс..:м. буд N9 1Нв (І{ім' від НО 107 до.Nч 912). HVJJ.

ВИБОРЧИй

ОКРУГ NQ 59 виборців) ВЛІ-{с..:l\1. (jYil. N"

(256

Вул 50 років (І{В від N" 1 до NQ 161) ВИБОРЧИй ОКРУГ Ну (256 виборців)

І.'>

15

років

влнс..:М,

буд.

(235

12

,~;,

12

63

виборців)

6~'H.

(218 Вул.

50

N, 1()

ві;) j\l" 137 до Nu 272). ВИБОРЧИй ОКРУГ NQ (250 виборців) Вул. 50 РОІ.. ів ВЛНСМ. б~")1 ("в. від Ng 1 .10 Ng 156).

N" 10

(J;Я.

ВИБОРЧИй

ОКРУГ М

N, 11

11

(247 виборців) Вул. 50 РОІ;ів ВЛНСМ, буд, ]\і" (від Ng 1 до ]\і" 134), ВИБОРЧИй ОКРУГ М 71 (247 виборців) Вул. 50 pOkiB ВЛНСМ, буд. НО (І;в. від Ну 135 до М 160), 6. (230 виборців) РОКів ВЛ І{СМ, буд. від Ну 1 до J\J~ 54),

5()

ВИБОРЧИй ОКРУГ М

(230

виборців)

R

73

Ну

Гагаріна,

10.

буд.

І

41 до НО 70), 7, дО NQ 62).

8б,

(КВ,

89 ІОа

Ну

ВИБОРЧИй ОКРУГ Ю,

ВУ:І.

10.

10.

(І-'В,

ві;\

NQ 93

(222 виборці) Гагаріна, буд,

NyNy 10, 94

Н.

ОКРУГ М

(270 виборців) Гагаріна, буд, NgN" 75), 5,

56

ВИБОРЧИй ОКРУГ (230 виборців) Вул, ВО:,:J'єднання, буд, НО 15. ВИБОРЧИй ОКРУГ Nq 97 (256 виборців) ВУ:І. Возз'єднання, буд, НО 15б (кв. від М 1 до N9 55), 60 років СРСР, буд. No З (КВ. від Ng 1 до

Ny 123), ВИБОРЧИй Вул. яід Ну

ОКРУГ М виборців)

Возз'єднання,

1

ДО

98

127), Ng 107),

Ну 11 (кв, 15б (кв, від

ВИБОРЧИй ОКРУГ М (286 виборців) Вул. ВО:Jз'єднання, буд. від J'\J9 128 до М 216), СРСР, буд. No :~ (КВ від

60 pOkiB "", 124 ;.10

2 1

105 . Ну 41 НО 60

Київська,

буд, від до .'lівиЙ бік та від до правий бік;; Таращанська, Андрєєва, буд. від N9 З до NQ ЗІ -

89: Hg 78 -

.1івиЙ бік. ВИБОРЧИй ОКРУГ М 106 (248 виборців) Вул. Київська, буд. від Ну 91 до "'\j;' 151 лівий бі к та ВІД NQ 80 до НО 164правий бік: запоріЗhl{а.

~еонтович~,

Сєрова.

ВИБОРЧИй ОКРУГ Но

(248

бік.

ВИБОРЧИй ОКРУГ М 110 (221 виборець) Вул. Шевченка, крім, буд. Но 12а, ВИБОРЧИй ОКРУГ Nq 111 (252 виборці) Вул. Шевченка, буд. NQ 12а, ВИБОРЧИй ОКРУГ Nq 112 (245 виборців) Вул, 8-1'0 З'їзду' Рад; ХХІІ з'ЇЗДУ ЮІРС; Гальбича, буд, від N9 21 до NQ З3 -- лівий бік та від Ну 14 до

правий бік. ПРОВУЛОj{

ХХ!!

:з"і:зду КПРС,

ВИБОРЧИй ОКРУГ

.N9 113

виборець) Вул, Героїв Революції, 8-го Берез· ня. Лисенка, Гальбича, буд. від М 1 ;)0 ,'\і;' 19 -- лівий бік та від НО 2 до ,~12 правий біК; провулок Перо­

(241

ва.

ВИБОРЧИй ОКРУГ М

114

виборців) Ву.1. Га 1,r';lІча, буд, від НО 22 до Но 48 !НI1Й бік та від Nu З5 до NQ 41 ,111111 біК; Щорса, буд, від N" 20 до .\;, 64 - правий 6і" та яід НО 27 до N;' 107а лівий біh:

(225

Оболонська, правий

буд,

від

No 60

до

7()

НО

бік,

ВИБОРЧИй ОКРУГ М

2 Ng 11

Щорса, буд, від Ну

NQ 1

до НО

11 -

до

2

бік.

Провулок

(252 виборці)

N9 18

бік.

ВИБОРЧИй ОКРУГ Н2 121 (255 виборців) Вул, Петровського, буд. від .1'<;' до Но 64 -- правий бік та від Но ний бік та від Но

1 до N;' ІН - - лівий бік: Чехова, буд, від Но 2 до NQ 18 _. правий бік та від Ng 1 AQ Н9 13 лівий бік; Челюскіна, буд, від 40 до Но 70 _. правий бік; Нрас­

на, буд. від H~ бік.

ВИБОРЧИй ОКРУГ М (247 виборців)

Вул,

.,\[0

lЗ7

Щорса,

ВИБОРЧИй ОКРУГ Н2 122

(257

буд.

хий,

Деl:НЯНl:ЬКИЙ,

від Но

2

до Ну

Піонерський,

10-

буд,

ПpiJвий бік,

ВИБОРЧИй ОКРУГ .М 123 '(257 виборців) Вул, ЧеЛЮl:кіна, буд. від Но 15 до N<i 47 - ліВI1Й бік: Полярників, буд, від М 2 до Но 22 . правий б*' та від Ng 1 до Но З9а лівий бік; Ле' ніна, буд. від NU 9З дО Ну 121 _.- лі­ вий бік ta від NQ 100 до NQ 110 правий бік; 1 Травня, буд, від NQ 29 до НО 33а лівий бік та від NQ 26 до Но 64 -правий бік, Провуло!{ Піонерський, буд. від N~ 1 до Но 5 лівий бік, ВИБОРЧИй ОКРУГ NQ 124 (254 виборці)

ВУ:І. Пушкіна, буд. від NQ 2 до Ну 16 правий біk та від Ну 1 до Но 2З -- лівий біk; Фрунзе, буд, від

до Ну

No 1

25 -- :Іjвий бік та від NQ 2

Д:J Но 16 праний біl{; Франка, буд, від N;' 75 до Но 85 -- лівий бік та від NQ 56 до ,N;' 80 правий бік: Леніна, буд. від Но 82 до Ng 98 правий бік: Коцюбинського, Провул­ ки: Філатова, Дем'яна Бєдного.

ВИБОРЧИй ОКРУГ М

125

виборці)

(224 Вул.

Пушкіна, буд, від N9 18 .10 28' -- І!равий бік та від NQ 25 до Nv 55 лівий 6і!і: Леніна, буд. від ,'\і" 55 до Ng 91-- ЛівИй бі": 1 Трав' ня, буд. від N, 2 до NQ 20 правий бік та від Но 1 до НО 27 :lівий бік.

]\і;'

ВУ:І

.N9 126

виборців)

(215

f)і:lOдубравна, бу;.1.

.'\j;'N;'

14,

2а.

4,

ВИБОРЧИй ОКРУГ

(263 Вул.

Вул.

N2 127

виборці)

Білодубравна, буд. НО

2: Лесі

МНо

2 1

4.'), до до

Вул, динків

N9 109

до

буд,

.N9 129 (244 виборці) Hel;paCOBa, Геологів, крім буNu.'{., 8, 10, 12 ПРОВУ.1КИ:

Партизанський,

Ульянових.

ВИБОРЧИй ОКРУГ Nq 130 (256 виборців) Вул. Чаl!аєва, буд. від Но 51 до 63 -- лівl-'Й біk та від NQ З8 до 46 - правий бік: Геологів, буд.

NU NQ MNQ

12, 10, Н: Леніна, буд. ВіД 11 до НО 5З - лівий бік та від ,N'o 26 до N9 78 .- правий біК: Фран­ ка, буд, від Но 19 до .i\Ji' 71 лівий М

NQ 118

Коккінакі,

виборців)

Горь;,ого,

ВИБОРЧИй ОКРУГ

117

від Nч від Ну

від

виборців)

Вул, Чслюскіна, буд, від Ну 15 до Ng 38 правий бік та від N9 1 до Но 13 лівИй бік; Леніна, буд, від Но 125 до NQ 155 '- лівий бік та від N9 114 до М lЗ6 _. правий бік; Красна. буд, від Н9 1 до НО 27 ._. лівий бік; Ремонтників, буд. від Но 4 до НО 8 - правий бік, Провулки: Ти­

(275

виборців)

JJівий біК:

2 дО N) 18- правий

ВИБОРЧИй ОКРУГ М 128

О:Jерний,

NQ 100

:32 15

до NQ 5З лівий бік: Дмитра Чепур­ ного, буд. від Но 2 дО Н9 10 пра'

116

Оболонський.

ВИБОРЧИй ОКРУГ

.J;!l

Уkраїнки,

виборець) Вул, Оболонська, індивідуальні бу­ динки від Ng 2 дО NQ 58 правий бік та від NQ 1 до Но 43 -- лівий біJ;,

буд,

NQ 120

NQ .106 правий бік та від Но 55 до НО 89·- лівий бі"; Челюскіна. буд, від NQ 72 до НО 1 ОО правий бік та від Ng 49а до НО 89 лівий

(231

·17, 72, Молодіжна, буд, Н9 46правий бі к та ,'\іо 15 .. лівий біК.

Рад'

Вул, Молодіжна, буд. Бід ]\i;'. до Ну 25 _. лівий бік; Радгоспна, буд. від Ng 68а до Но 102 - правий бік; Петровського, буд. від NQ 66 до

Тупий.

ВИБОРЧИй ОКРУГ М

ПРОВУЛhИ:,

бік;

Но 58а

лівий бік,

,

18

правий бік та від М І ДО НО 21 лівий

до

ВИБОРЧИй ОКРУГ

лівий біf;: Тургенєва,

Воровського, буд: від НО

правий бі" та лівий

ВИБОРЧИй ОКРУГ

до ,'\і;'

правий бік та від до .1\,0 25 лівий біК: ПеТРОВСЬJ"ОГО, буд. від Но 4 до НО ЗО правий бік та від

--

до

до J'{o З7

Провулок Парковий,

115

(252 виборці)

N9 39 _.

Но

166. 168: . ВИБОРЧИй ОКРУГ N2 108 (239 виборців) Вул, Київська, буд, Bi~ NQ 16З до N9 217 - лівий бік та від NQ 174 до N9 226а - правий біК; Ш, Алейхема, буд. від NQ 1 дО NQ 41 лівий бік та від Ну 2а до NQ 38 ... правий бі". ВИБОРЧИй ОКРУГ NQ 109 (211 виборців) Вул. Київська, буд, NQ 225 (fюрп. від Ng 1 до NQ 14) та буд, від НО 228 до М 284 правий біj{; Ш. АлеЙхе· ма, буд, від NQ 4З до Но 87 ЛівИй БІК та від НО 40 до NQ 64 _. правий

NQ 20 -

РОКУ

правий І до No 37 :Іівий бік. ВИБОРЧИй ОКРУГ Nq 119 (213 виборців) ВУ:І. Кок"інакі, буд, від N;' 26 до Ng 46 -- правий бік та від Ng 39 до НО 59 лівий бік: Радгоспна, буд, від НО 60 до Nu 68 -- правий бік та від НО З9 до Ну 67 .1івиЙ бік; Ге­ роїв с..:талінграда, буд. нід Ng 2 до НО 44 правий бік та від No 1 до

--

107

виборців)

Вул. Київська, буд, NoNq пл. Ukвченка, буд, Ну ,1,

(259 (285 виборців)

до

4

лівий бік.

Вул. Оболонська, (ЮЗ.

від М

,\І\>

.'\J;' 215). ВИБОРЧИй ОКРУГ

та

Чапаєва (до вул.

(223 виборці)

99 11

бік бік;

ВИБОРЧИй ОКРУГ М

Ковпака.

6уд,

до Ну

103

Свердлова, буд, від Ну правий бік та від NQ

Ng 27,

Вул.

NyN" 4, 2, М 96

Гагаріна, 6уд,

(285

Ниївської); ДО Ng 22

("в,

NQ 95

7 (j{B.

виборціВ) Вул. Возз'єднання, бу.1. N' 7 (j{B, від N9 162 до НО 216), 5а. ВИБОРЧИй ОКР}'!' М 104 (216 виборців) вул, Київська, буд. від Ng 1 дО

З,

ВИБОРЧИй ОКРУГ (236 виборців) Вр,

9

(КВ.

госпна,

.N\! 161),

NQ 39 -- лівий NQ 58 - правий

ІIJІШ

NQ 24 буд. від ,)\fg 2 бік та від No

2 1

від НО

102

НО

N"

від

(юз.

9

(258

16, 14. 88

12.

до

NQ 1

87

12а.

виборців) Возз'єднання, буд.

Вул,

108), 19.

N'q

НО

(258

Вул,

ВИБОРЧИй ОКРУГ М 90 (246 виборців) Вул. Ю. ГагаРіна, буд, НУ l()а (f;iM, від H~ 37 до N9 120), 8. ВИБОРЧИй OKVyr м 91 (270 виборців) Вул. Ю. Гагаріна, буд, N9J\lu 11, Н (!-іВ. від NQ 1 до N> 40), ВИБОРЧИй ОКРУГ Nq 92 (270 виборцjв)

,N" 56 до Ну

8

72 NoNo

буд.

Гагаріна, буд,

від ,'\І" (-jЗ до М

67

ВУ:! 50 рОКів ВЛКСМ. буд. Но ~)a. 7 (КВ. від НУ 1 до НО 42). ВИБОРЧИй ОКРУГ NQ 69 (256 виборців) Вул. 50 рОКів ВЛКСМ, б~',l. :\і" 7 ! І"В від NQ 4З ДО Nч 192). ВИБОРЧИй ОКРУГ NQ 70

Вул. Нв (kB,

до Ну

47

ВИБОРЧИй

виборців) Вул. 50 років ВЛНСМ, буд. ,\І" (kB від М 157 до H~ 192). ІІа. ВИБОРЧИй ОКРУГ NQ 68 (256 виборців)

ВИБОРЧИй ОКРУГ Ng

ГагаРіна,

буд.

ВИБОРЧИй ОКРУГ М

(кв,

NQ 80

Вул. Ю, Гагаріна, буд. НоНу ("іМ. від Но 1 до NQ 36),

Вул.

66

(250

.

ВИБОРЧИй ОКРУГ NQ (250 виборців) Вул. Ю. Гагаріна, буд. MNo ВИБОРЧИй ОКРУГ М (244 виборці)

ЛІ,)

буд.

від

(225 виборців) Вул, 50 POj{iB ВЛНСМ, буд. !\І;' 2а ("Я. від NQ 76 ДО М 171), 2 (КВ. від НО 1 до N;' 45). ВИБОРЧИй ОКРУГ NQ 81 (225 виборцІв) Вул. 50 РО"ів ВЛНСМ, буд . .~ 2 (І{в від М 46 до N<i 186). ВИБОРЧИй ОКРУГ М 82 (225 виборців) Вул. 50 рОКів ВЛНСМ, буд . .i\Ji' 2 (І{в від N9 187 до Ну 328). . ВИБОРЧИй ОКРУГ NQ 83 (253 виборці) Вул. Ю. Гагаріиа, буд. Но 29 (кв, від Ng 1 до М 159). ВИБОРЧИй ОКРУГ Nq 84 (255 виборців,) Вул, Ю. Гагаріна, буд. N9 29 (кв. від H~ 160 до Ng 215), 27 (кв. від J'\j" І до М 103). ВИБОРЧИй ОКРУГ NQ 85 (255 виборців) Вул. Ю, Гагаріна, буд, N;' 27 (кв, від НО 104 до N" 216), 2З (кв, від ,'{., І до Ng 46). ВИБОРЧИй ОКРУГ Nq 86 (252 виборці)

від Но

65

виборців)

років ВnНСМ.

ВИБОРЧИй ОКРУГ

Вул.

ВИБОРЧИй ОКРУГ М

2(7),

Ну

ВИБОРЧИй ОКРУГ М (245 виборців)

Вул. 50 РО"ів ВЛНСМ. буд. НО l()а. ВИБОРЧИй ОКРУГ NQ 64

(218 виборців) Вул. 50 pOj{iB В,'ШСМ. (І{в.'від ,,",,,, 1 AoNQ lЗ6).

(!-іВ.

ДО Nч

Вул. Ю,

(235 виборців)

50

142 до 75)

Ну

1

ні;1 Ng

Вул. 50 рОКів влнс..:М. буд . .NU ІІ;В. від НО 162 до Ну 179). 15а. ВИБОРЧИй ОКРУГ Ng 61 (235 виборців) Вул. 50 РОl{ів ВЛНСМ, буд. N;' (КВ. від Ну 1 до М 120). ВИБОРЧИй ОКРУГ Ng 62 Вул.

від

В~·:І.Ю.

60

(І{в. від NQ 121 до .l\J" 2З6). ВИБОРЧИй ОКРУГ NQ

Возз'єднання,

ВИБОРЧИй ОКРУГ М

N"

років ВЛhСМ,

50

від М

l3ул. 50 років ВЛІ{СМ .. буд . .1\1" 21 (І-'А. від .1'$, 91 ДО N(, 179), 21а (І{в. яі.'"! .1\I<! 1 ДО НО З6).

(259

виборців)

Вул,

JlИСТОПАДА

виборах депутаТіВ

по

від Ну 1 до N9 161). ВИБОРЧИй ОКРУГ М 101 (286 виборців) Вул. ВОЗ:J'єднання, буд, N" 9 (І{в. від Ну 162 до NQ 216), 7а,

від

76

дО НУ 141). ВИБОРЧИй ОКРУГ NQ 79 (225 виборців) Вул. 50 років ВЛ нс..:М , буд. Nч 4а

виборців)

ВИБОРЧИй ОКРУГ

М

N;' 1

Вул. ,50 років ВЛНСМ. буд. H~ 21 (І{в'нід N~ 1 ДО NQ 90). ВИБОРЧИй ОКРУГ (236 виборціВ)

ОКРУГ

Вул. 50 років ВЛКСМ, буд. З (КВ. від Ну 99 до НО 192), 3а. ВИБОРЧИй ОКРУГ М 77 (250 виборців) Вул. 50 роКів ВЛНСМ, БУ,I. Nч Зб, ВИБОРЧИй ОКРУГ М 78 (225 виборціВ) Вул.

Вул. Коро.lенка, буд. Ng 50. 'ВИБОРЧИй ОКРУГ М 51

1,'1

виборчих округів

утворення

ВИБОРЧИй ОКРУГ М (296 виборців)

життя

бік,


15 JI истоплдл

.....

ВИБОРЧИй округ (246 виборців)

Nq 131

Вул.

Франка. буд. від N~ І О ;!О правий бік: Божею{а. буд. дО N~ 45 ЛівИй бік та від Н9 ЗО до Nq40 --правий біК: ЧаП3f~ва. буд. від Nq З9 дО N9 47 __ о Лівий бі" та від N9 ЗО дО Nq З6 .. правий бік:

Nq 54 від Nq 9

Свердлова. буд. від N9 29 до Nq 4~! лівий бік та від Nu 24 до .~ 46 правий бік.

Провулки:

Сергія

Ла·

:Ю. ·ПіщаниЙ. ВИБОРЧИИ

(243

округ анборцІ)

ВИБОРЧИИ

(213 Nq 34 Nq З5

ОКРУГ .N9 виборців)

Матросова. буд. від -- правий бік та від

до до

лівий бік: Ломоносова. буд.

від N9 2 до Nq З4- правий бік та від Nq 7 до N;' ЗЗ лівий бік: Єсе ніна. буд. від Nq 2 до Nq 20 пра­ вий бік та від N> 1 дО NQ 1:3 лі' вий бік: Боженка. буд. від No 2 ;{О

Nq 6 _.-

правий

лівий

N9 55

буд.

бjli:

бік та від

пр~ви~

.1\19. 4~) ЛІВИИ бік; Єсеніна. буд. від NQ 22 до N> 28 - правий бік та від NQ 15 дО NQ 2Н лівий бік: Франка. буд. ві;! No 2 до Nq 8 правий бік та від NQ 1 до Nq.17 -- лівий бік: Леніна, буд. від .'\'1 2 до N9 24 - правий бік та від NQ 1 до NQ 9а лівий. б]к;. Боженка. буд. N9Nq 1. З лівИи БІК. ПроBV.10K С. Єсрніна. . ВИБОРЧИй округ Nq 135 (256 виборців) Вул.

Nq

З5 дО

Пластунська.

Леванс~ського.

Богунського. Андрєєва. буд. ВІД .1\1<> 4 да NQ 48 _.. правий бік та від Nq з:з до

лівий бік: Ma~KO~Cb~OГO.

.N9 49 -

буд. від N9 3 до

N> 17~ ЛlВИИ БІК.

ВИБОРЧИЙ округ NQ 136

(241

виборець)

Вvл. Андрєєва. буд. Bi;:l. N9 51 ;!О N9 97 лівий бік та від N9 50 до Nq 116а - нравий бік: ~аяков.с.ько: го. буд. від NQ 19 до Nq 65 JllВИ~ бік та від NQ 2 до Nq. 22

-

правии

правий бік: Чt'РНИlIlf'ВСЬ~ОГО~. б~·д. ві;! Но 2 до .No 22 правии ОIК. Папа­ ніна. бу;:l.. від No 2 ;!О NQ 42 , пра­

ДО

Ву.1. Степана Разіна. ву1Д. ,!!!Д Nq

,Nq 24 --

(212 8\'.1. Кірова

виборців) (;!о вул. Гоголя.

Ву :1. Но fЮ

N9Nq 8. 6. 4. .N9 139

округ

NQ 46 ;:!() .N!, 70 CVBopOBa.

ВЙБОРЧИИ

ОКРУГ

Ву.l.

NQ 41 М 40 ва.

ДО N9 47 до Nq 56

Nq

І~

.1івиЙ біК' та ві;:! No :38

ПРОВУЛI{И:

правий бі!\. Дарвіна. Поштовий.

ВИБОРЧИй ,округ .N9 141 (234 виборці) Вул. Рози Люксембург. буд. ві;:! Nq 2 до І{інця-- правий бі!\ та ві;:! NQ 1 до NQ 7 - .1івиЙ 6іl{; Степана

Ра'3іна. буд.

N9 11 до N9 2З лівий бік та від М 26 до Nq 28 -правий біК; Маяковського. буд. Bi;:l. NQ 95 ДО Ng 127 - .1івиЙ бік та від NQ 30б ДО NQ 56 правий біl{. ВИБОРЧИй округ .N1! 142 (244 виборцІ) Ву.1.

NQ 1 ДО

148

будинки

;:!О NQ 43 та буд. NQ Провулан Семашка.

ВИБОРЧИй

(240 Ву.1.

.1івиЙ бік:

51

149

Nq

виборців)

бу;:!.

від

NQ 4:З ;:!О

Герцена. б?;! ві;! правий бік: BaT~'ПОСТИllJt ва. іН;:І.ивід\

правий бік. ВИБОРЧИй OKP~Г но (201 виборець) Ву.l. Осипова. буд. від NQ NQ' 106 - правий бік та Bi;:l.

ЛюксеМбу.рг. буд. від М 9 до М 59 ~ лівий БНі; Лід!Це; заводсы{ •. буд. від Ng1 до NQ 15 лівий бік та ВіД М 2 до М 16 правий 6іl{; 40

ОКРУГ но 161 виборців) 8у.1. f\ирпоноса. буд. від Nq о2 до No 80 правий бік: Московська. буд. від Nq 6.1 ;!о 1'.''' 77 .1івиЙ бік та Bi;:l. No 62 до No 76 правий бік: 40 років Жовтня. б:v·д. від N9 47 ДО No 67 .1івиЙ бік Т<1 від NQ 48

(211

--

лівий бік':

ОКРУГ .N9 виборців) Постишева. буд. NQ І.

ВИБОРЧИИ

округ

но

но

•Vo

Е.'Іекг­

151

ОКРУГ Nq 165 виборців) НУ:l. Г:lінки. буд. від Nq 47 до Ng 79 лівий бік та від Nq З4 до Н9.'54 правий біН: ПаРХ::Jменка. буд від Nq З7 до NQ 5.'5 .1івнЙ бік 26 до Nq 32 ~. прави~ та від No

дО

NQ 24 --

ВИБОРЧИИ

ВИБОРЧИИ

(262

ОКРУГ

ОКРУГ виБОРЦІ)

Кирпоноса. буд. до М 92). 5.

ВИБОРЧИй

(216'

.1івиЙ

NQ 25 N9 19.

(265 виборців) Ву.1. Нирпоноса. буд. (кв. від М 1 ;:1.0 Nq 46).

No 47

пра­

N> 18

правий бік: 'Львівська.

б.\·д. від NQ 2З до бік: О. Блока. буд.

Ву.l.

від

но

1.

З

Nq 158

No

округ виборців)

157

NQNq

NQ 40

округ .N9 166 (271 ,виборець) Ну.l Декабристів: Воїнів-інтерна ціона.lістів. буд. від NQ ЗІ ДО Nq 63 .1івиЙ бік: ДзеРЖИНСhКОГО: Димит, рова. буд. від No .'51 дО NQ 67 .1івиЙ біh та ві.l N" 4а дО NQ 16 правий

бік.

ВИБОРЧИИ

ОКРУГ

Н?

:з (!\в. від

.N9 159

Ву.l. 40 рОНі в Жовтня.' буд. від No 1 до Nq 45 .1іВИЙ біК та від NQ 2 до NQ 48 правий бі.Н: Глінни. буд. від М І до N9 45- лівий біh та від Nq 2 дО NQ 32 правий бік. ВИБОРЧИй округ .N9 160 (242 виборцІ) Ву:!. Пархоменка. буд. від Н9 І до

І ')а

~ ВИБОРЧИИ

( 250

ВИБОРЧИИ

:v1еханізаторів.

но

168

( 258

округ

но

169

виборці) Черняховського.

буд.

Вулиця Черняховського. буд. 19а (кв. від NQ 67 до NQ 119): l.'5а (КВ. від NQ І до No 93). ВИБОРЧИй округ но 171 (233 виборці) By.l. Черняховського. б~·д. NqNQ 17 (.нв. від NQ І до Nq 96). 15а (кв. ві;! No 94 до NQ 14:3). ВИБОРЧИй округ но 172 (233 виборці) Ву.1. Черняховського. б~·д. NQNQ 17 (І\В. від N9 97 до N9 І4З). 15 (кв. Bi;:l. І до Nq 99). ВИБОРЧИИ

No

(241

округ но виборець)

Черняховського. буд. NQNo. від NQ 100 до No 179). І3а.

1.'5

округ но 174 виборців) 8у.1. Черняховського. буд. N9 1:3. ВИБОРЧИИ округ No 175 (251 виборець) By.l f\УТУ'зова. буд. від N9 І до Nq 55 лівий бік: Щербакова; Нок­ зальна. Провулки: ВокзальниЙ. РаВИБОРЧИИ

N9

дистів.

ВИБОРЧИИ

ОКРУГ Nq 176 виборців) ВУЛ. Нутузова. бу;:l.. Nq 6 (НОРІ!. Hi;:l. Nq І до No .'5). бу;:l.. No 10.

(214

округ .N9 виборець) ВУ:І. Кутузова. бу;:l.. NQN9 14. Прову.10h ХО;lОдильниЙ.

177

ВИБОРЧИй

12.

округ .N9 178 (212 виборців) Нул. Нутузава. буд. NQN9 16. 18. марша.1а f{pacoBcbKOfO, 20. 20/2: буд

NQ 4.

округ

Nq 183

.виборці)

Провулок

ВИБОРЧИИ

(221

Вавілова.

округ

No

184

виборець)

f{утузова.

М 76 ·буд. від

буд

правий

від NQ 50 ;:1.0

бік; до Ng

Лермонтова.

Nq 29 47 -- .1іВИ~ бік та від NQ :З2 дО NQ 54 правии бік: Чка.10ва. буд. Nq 4; Островськот. 5 ВИБОРЧИИ округ ,N'q 18 (218 виборціВ) ВУ:І. Павлова: Карла Маркса. nИБОРЧИИ округ .N9 186

(227 Ву.l. Но

виборцІв)

Нутузова, буд. правий

108

від

Nq 80 до Pyr:aHiBcbKa .

бік:

Фабрична; Гасте.1ЛО; буд. від NQ І до No 27 та від N> 2 до NQ 12 Б. Хмельницького. буд.

Натовського. ліви~й ~iK правии БІК; від NQ 2 до

-

правий бік.

.Vo 12

ВИБОРЧИй

ОКРУГ

,N'g

187

(212 в,иборців) Ву.l .. Дружби;

Вишнева:

Зе.1ена:

М. Раснової: Б. Хмельницького. буд. нід N9 14 до No 26 - правий бін: Натовського. бу;:l.. віД NQ 29 до Nq 6З _. :lіВИЙ бік: Чкалова. буд. NQN9 7 .

9

ВИБОРЧИИ

ОКРУГ но 188 виборців) Космонавтів; Авіаційна: Ми­

(215

BV:I.

Ю'; ·Б._ Хмельницьного.

від Nq 28 до

правий бік: HOTOBCbK::JfO. буд. від NQ 65 до N9 79 лівий бік; Чка.10ва. буд. NQ 11, будинки. які знаходяться у закритому окрузі. ВИБОРЧИй округ .N9 189 (205 виборціВ) Ну.1. Маршала HpacoBcbК::JГO. бу;:l.. від NQ 5 до NQ 19 лівий бін.

ВИБОРЧИй

округ

.N9 190

виборців) Вул. Поповича. буд від Nq 4 до N9 12 .. J1равий бін; Марша.13 Нра­ соВ'ського. буд. Nq 25; Енгельса. буд. NQ 2 (кв. від No 1 до М 60). ВИБОРЧИй округ .N1! 1І:Н (258 виборціВ) ВУ:І. Енгельса. буд. NQ 2 (кв. від NQ 61 до NQ 94). N9 4; О.lімпіЙська. буд. No 1б.

(248

ВИБОРЧИй

ОКРУГ Но 192 виборці) Ну.1. ОЛі,м:пIЙська. буд. NQNq (кв. від М 1 до N9 25). lа. ВИБОРЧИй округ .N9 193 (212 виборці) Вул. ОлІмпІйська. бу;:l.. NqNQ 1 (кв. від .N9 26 до No 89). 3. ВИБОРЧИИ ОКРУГ но 194 (233 виборці)

(232

Вул.

ОЛіМПійська,

буд.

Но 2.

ОКРУГ .N9 195 (207 виборців) Вул. Ен·гельса, ·буд. Bi;:l. NQ 3 до NQ З5 - лівий бік. NoNq 8. 10 (кв. від

,NQ 1

до

No 24).

ВИБОРЧИй

округ

(224 виборці)

Nq 196 .

Вул. Енгельса. буд НоНо 10 (КВ. від М 25 до NQ 58). 10а; Чналова. буд. М 16 (кв. від NQ 1 до NQ З5). ВИБОРЧИй округ .N9 197 (243 виборці) Вул. Енгельса. буд. N9 10б.

ВИБОРЧИй

округ

.N9

1~8

(208 виборців) Вул. Чналова. буд. NQ 16 (1\13. від NQ 36 до Nq 90): Олімпійська. буд.

N\i

( 231

8.

182

НУ:І. Кутузова. буд. Від Nq 79 ;!О І 23 лівий бік; Будьонного:

Те.1ьмана.

(228

ВИБОРЧИй

Но

ВИБОРЧИй

173

H.\·.l. (кв.

ОКРУГ виборців)

:N'q 42

.N;' І до Nq 29

ОКРУГ

_ ()~';{.

до Jф 48 - правий бік: Лер~он!ов~. буд. від NQ І до Н9 27 ~ .1JВИ.И ~IK та від NQ 2 до NQ 30- правии БІК .

(243

Bv.l.

180

Bv.1 Кутузова. бу;:l.. NqNQ 69. 69а. 69б." 71. 71<1. 7З. 75. та від Nq 22

167

виборцІ) Старченка: Ноїнів-інт<,рнаціо­

но

No.NQ 6. 8. 10 (кв. від N9 1 до Nq З4). ВИБОРЧИй округ ,N'q 181 ( 252 виборцІ) BV:I. ·Марша.1а Нрасовського. буд. NQ.NQ·10 (кв. від NqЗ5 ;!О кінця). 12.

ВИБОРЧИй

NoNq

Ро.косовсь-

24 -

до

Nq 41

до ~,,;, 48 правий бік: Димитрова. буд. Bi;:l. N> :З:{ до No 49 лівий бік; Но­ роленна. буд. від Nq 2 до Nq 16 .1іправий бік та від NQ І до NQ 7 вий бік: Нооперативна.

Ву.1Иця

від

правий бік:

1.'5. 17.

NQN9 19б. 19а (кв. від Nq 1 до Nq 66). ВИБОРЧИй округ но 170 (234 виборці)

154

Вvл.

ВУ.1.

.N9 164

бік: П:lеханова. буд. від •1\,'0 57 .1івиЙ бік та від

округ

виборців) Марша.1а Нрасовського.

(248

1:1а.

(233

No І .1івиЙ бік та ві:! No 2

NQ 61 N9 60

ОКРУГ

Вул. 17а. 17б. 17в. ВИБОРЧИИ

ВИБОРЧИй

Ву.1. Кирпоноса. індивідуа.1ьні бу­ ДИННИ від NQ 2 до Nq 60 правий бін та MNQ 1. :3. ІІа. ІЗ. 15 -- .1і­ буд.

11. І :{. 163

N9No

виборець) Кирпоноса. буд. NoNo

26.

2а.

ВИБОРЧИЙ

(232

(251

Ta:lvpriB.

15:&

(218 виборців) 60 років СРСР. б.\·д. NQ (Німн. від Nq 10~ до кінця). ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N9 156 (247 виборців)

MOCKOBCbI<-<l.

б\'д.

Ву:!.

..N'qNo 2.

округ ,N'q 179 виборціВ) МаРlllа.1а Красовськаго. l)~'Д.

ВИБОРЧИЙ

16:.!

виборціВ) Ну.1. Фурманова: Черняховського. 6:v·д. від N2 І до Nu 11 - - лівий бі!, та від NQ 2 дО NQ 10 -- правий бік: Чайковського: Димитрова. буд. від NQ 69 до N9 117 .1івиЙ бік: Ме­

r1t~­

виборців) Ву.l. 60 років СРСР. б~';:І.. N;' (Hi~H. від NQ 1 до NQ 108). ВИБОРЧИИ ,округ .N9 155

бік:

19 до

виборці)

Ву.1. Кирпоноса. l.'5а. І5б. І5г.

ВИБОРЧИИ

правий лівий

20 до

(215

вий

-

БЄ.lінського. буд. від No :З7 :Іівий бік. ВИБОРЧИй ОКРУГ NQ ( 226 виборців) Н:-:.1 Кирпоноса. буд NQNQ ВИБОРЧИй округ но

правий бік та від

виборців) Ву.1. Постишева. буд. Nq 1/:3. ВИБОРЧИй округ .N9 153 (248 виборців) Ву.1. Постишева. бу.;:І.. Nq 5.

округ

-

бік:

(225

ВИБОРЧИй

Короленка.

.1івиЙ бік. Провулки Тракторний.

Лугова:

ВИБОРЧИй

правий іНк:

буд. від No 18 до Nq 48 бік та від No 7 до N> 2:3

(,2 до "",;' 45

рИНів.

ві'Д

Чернишевського. буд. ві;:! М 15 лівий біК; Рози

ВИБОРЧИИ

на.1іСТіВ. буд. від ХО 2 :10 No 26

150

ронна. Герцена. буд. Bi;:l. NQ NQ 28-·-правиЙ бік. Провулок

Вул.

(238

від

NQ 86

дО NQ 75

ВИБОРЧИИ

.1івиЙ біh та від NQ 2 ;:1.0 правий бік; П.lеханова. буд. від NQ І до No З9 .1івиЙ бік та від Nq 2 до Ng З8 правий бік: Димитрова. буд. ві;! No І до No :31 . - .1івиЙ бік: ДніПРОВСhК<1: Фрдорова. Пр()ну~ок П<1рхоменка.

NQ 2 ;!О NQ 26 Юрава. бу;:l.. в.і;! Nq :!Н

правий 'бік:

;!о

NQ 2~

біh.

Чубаря:

альні бvдинки

від

округ

Гого.1Я.

Nq 87 .1івиЙ NQ 2 до Nq І 8 тіна:

NQ І ;:!О NQ 2 до

правий бік; Налініна: Кіро-

індивідуальні

ного. бу;:!. від Nq 22 до .N2 вий бін: НарБИlllева. буд.

ПОllудренка: ві;:!

но

виборціВ) Гоголя. буд. від лівий бік та від

ТО:ІСТОГО:

бv;:І..

Гоголя. правий

( 256

ДО до

бі!\:

No 2 ;:1.0 Nq 1 ;:!О

Ві;:!

(214 виборців) BV.1. Сєдова. бу;:l.. NQNq 2. І: П,ша­ ніна'. буд. NQ 4. ВИБОРЧИИ округ но 140 (250 виборцІв) Bv.1. Степана Ра:зіна. буд. від .N;' Лівий

147

.1івиЙ бік: Мічуріна:

No :35

( 215

виборці)

Осипова. буд. від правий бік та ві;:!

N(> 41 бу;:!. бік:

:3Оа.

ВУ:І

виборціВ)

Жовтнева.

КРіМ

депутаТіВ

,N'q 24

до N9 72

СТ.рl .. Ка .......

S

народних

(242

145

NQ

( 208 ~иборців ) Ву.1. І-{ірова. буд. NqM :З6, ВИБОРЧИИ округ .N9

?

ВИБОРЧИй округ .N1! 138

дО M~ ~

;:!О

бvдинків NqNo 4. 6. 8. :З6. З6а). ПРО­ вУ.10К Ра;:jЯНСЬКИЙ. . ВИБОРЧИй ОКРУГ но 146

.

бін.

Юрова. буд.

ві;:! No 71

(225

до NQ 17 -- лівий бік та ВІ;:І. NQ 2 до NQ 36 - правий бік; l\~am{OBc.bKO.­ го, буд. від М 69 до N; 9.3 ЛІВИ~ біК та від N9 24 до NQ 3() -- нравии

ВИБОРЧИй

виборціВ)

і"овтнева. 6V1Д.

Прову.10К Номунарів. в'ИБОРЧИй ОКРУГ

Андрєєва. буд. від N9 99 дО .NQ ІЗІ -лівий бік та від N9 118 до ~q lЗ2правий біК: Жовтнева. буд. В.І;:І. Nq .1

ВУ_l.

No 1 ;:1.0 NQ 21

N9 і 05 _lівий бік' та ві;! Nq 70 до No 144 правий біН: Папаніна. бу;!. від No 2:3;:!0 Nq 67 .1івиЙ бік: Заводська. бу;:l. від НО 17 ;:!О Nq 2~ .1івиЙ бік та від Но 18 до Nq 28 правий бік: 40 років KOMCOMO.1~·. бv;!. від М 19 до Nq :11 .1івиЙ бік.

пра!rИЙ бік; Нуибl-!.ше~а.

(213

від

(256 В\:1

БІк.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ Nq 137 (248 в~борцl!) .

143

.1івиЙ бік та від No ,'58 до Nq 6Н

(222

.10мщюсова.

від Nq З6 до .Ni! .52

бу;!.

В\";І. Сє;:!ова. кріМ буд . .N2NQ 1. 2: rnoBTHeBa. буд. Bi;:l. }\ГО 51 ;:1.0 No 6~-­

N9 134

виборців)

Вул. Матросова. б~·д. ві" .'\і(> :ЗО дО NQ 50 ~ правий біl1 та від No ТІ до

ОКРУГ но виборців)

(235

бік.

ВИБОРЧИй округ

(220

Н2Н2 44. 46. ВИБОРЧИИ

1 ;!О 2 ;:1.0

.1івиЙ бік. Пров~·.10h ОнезькиЙ. ВИБОРЧИИ ОКРУГ но 144

133 N" 2 .\''' 1

комсомолу. буд. ві;:! NQ .1івиЙ бік та ві;! NQ правий бік: Пашшіна.

POhi!! NQ 17 No 4

вий бік та

.N9 132

Вул. Макаренка. Гвардійська. Ча­ паєва. буд. від Nu 15 до N9 З7 лівий бік та від No 18 ДО Nq 2Н правий бік: Боженка. буд. від N;' ~ до N> 28- правий бік. Провуло" 1\0стянтина Заслонова.

Вул.

життя

Броварської Міської Ради

до

-

нове

1989РОl(У

9а.

ВИБОРЧИй

округ М 199 виборці) Олімпійська. буд. NQNq 7а.

(224

Вул.

(кв.' вІд No 1 до No 20). ВИБОРЧИй округ М 200

(208

7

виборців)

ВУЛ. ОліМlпlЙська. буд. ,,(кв. від No 21 до Н9 70), 9.

NQN9

7


м~~~~~~м~~~~~~~~~w.~~~~~~~~~м,,~~.м~~.м.м~.м~"~"'~~~~м.!>~~м.м~,o,~"",oe"",oo",~o,oo,o,oo"o"ooo"o.e"ooe""""""""" ..........

сторінка.

4

-+-

НО В е

ж и тт Я

І.') Л ист~~лд'А ;98~=';~~;"~

~ ,~~ ~~~~~~, ~,.." ,e"'~M~ ~.~,"'e" ,~""e""~,o,ooo,,,~ "~OOOO О О., 0.0 0*0000 О е о 0000000 ооо ооо О, о o,ooooo~ О, 00000 о оооооеtоо ~

ІІ11111Е6С611 ХРОНІКА

нетвере:юму

Плаксю.

жовтня особа, яка не була встаНОІшена , у од­ ному 3 кабінетів центра­ льної райлікарні украла 150 карбованців, що на­ лежалн громадянці Б. Порушено І(римінальну

ніч

на

віДО І\Ш~1

жовтня

4

ЗДlНснена

кра­

вона

~

«В АЗ.)

,

з

автомашннн

яка

знаходнлась

затриманнй за кермом машннн напідпитку , прн­

БІля будинку МІО-а, що

чому

по

вдруге

протягом

ку.

Порушено

ну

справу.

ро­

вулиці

жовтия

24

чнсла

7 рік

Гагарlиа.

вдруге

затрнмано

за

за

цей

управ­

невідомий

з

автомашнии

«ВАЗ» (ВУJІНЦЯ запчастннн иа боваиців.

Боженка) 213 кар­

робітникн

торговельиого

автотранспортом

у

с м д к

Б У А ь-я к и и

н А

н liе

свято

внї:mа

зинн, і

без подаруиКів? ТрадиційИі ярмар·

торгівля,

в

якнх

оптово-роздрібний

комбіиат

взялн

участь

мага­

IІлодоовочевий комбіиат

громадського

харчувания,

а

також

радгоєпн і птахофабрикн району. Всі учасннкн намагалнся задовольнити . попит броварчаи иапе­ редодні 72-ї річннці Велнкого ЖОf}ТНЯ у промнс­ ловнх та продовольчих товарах. Наскількн це вдалося,

су днтн

подаркам, ДЛЯ

своєї

() т ж р . ЩJ!" \'

КО :lt: КТИ в

управлялн

спортом

у

автотран­

нетверезому

станІ. На зауваження пра цlвника ДАІ вонн не ре­ агувалн, вlдмовнлнся

слідуватн на огляд. Біль­ ше

ТОГО,

вонн

вчинн­

лн йому опір, розірвали уніформу, загрожувалн розправою. З метою по­ переджень

СОННЧНІ ВІТАННН

протиправних

гаєцького ДАІ було

Від щирого серця вітаємо ша­ иовану нами людииу СТРИГУНА Миколу Іваиовича з 60-річчям

працівником внкористано зброю.

вогнепальну

МІСЬКВІДДІЛ

від

ВНУТ­

ниробін .

трикота·

Ilарфюж'рії

н"

Г <1 :'\ннів .lіння

д е сять

~liCbK()ГO

торгівлі

IIОН:Ц48

ців.

ж

тів

T~-T

обс.чго­

;j il вцЮI В.

h:Р<1сулі,

іШ[IИ ;\І .

У

ТИ:l1 Е' нт і

Н.

іі \".Ї И

Т<1 і

населен ­

гр()~lаДСhКОГО

ЗОКРl'Щ,

N,

І,

,~.

С()­

N~ 2, NQ

Широкий

с мачної

:3

її

шви;ню

реа·

.'Ііз\'вати

буфетниці

А.

Головач .

H i ~H

в

ПРИ : lаВl(іВ

ТРУДИ :ІНСЯ

Н.

БрилІ"

Н.

виносних та-

та

СПРАВ.

З

18 листопада 1989-го по 7 січня 1990 року

на тернторії угідь Кнївського мислнвсько-рн­ бальського ВО «!\иївліс.) вІдкривається полю­ вання на зайця-русака; иа лнснцю і єнота ;j

18 лнстопада ЦЦОГО року по 28 січня 1990 РОКУ.

3а день мислнвець має право вполюватн 1 зай­

ця.

за

сезон

не

--

бі.rIьше

С по І )ти ВНО- ,lюбнт е JJ ЬС ь ке JlО ,їЮВ;ШШI \-lа(-; :1;!iikHIOBa-

lJO ("~'6()Tax і HC;.ti."JJ!x. l!hOJ'O ~II1CIIIВCЦb 110-

1"11 (" Ь ; ; .".Н

: Іаlн'сс тр у ватнсь

/;: :;-1<' 11

IJ:J}!TII fj

в і;! с тр і . ї О Ч IІ \"

раflОННіЙ

Іют і \!

:

haJ)TKY

УТ\1Р.

!;iJC)f!' Н :ІК ("; В()

l'тр\"вати

' ІИ Н "

рад і

і

сі

:lарl'Є ­

Rn ~ .1h()RaH\"

організ~'валн

ди­

вання

[і РОМИС JІОНН jj

відстріЛ

з

IІЄ:1ареє с тровани­

\1И.

то{)т()

ми »

собаІ(амн.

,'ЛіткіВ(hКИЙ» та інші. Свіжі овочі. м'ясо птиІ!і.

яловичини

Т<і

свини-

НИ. нйця ПР:оІ;:Ібали напередодні свята ·бага· то броварчан . А всього до

державної

лучено

тисячі

67.7

КОПИ.жи

додаtКОво'

за­

понад

карбованців.

Н. ЛУЗНИСЬКА, !нспсктор

Ylіськвиконио­

Т. еКОНО\Ііст

Для друзів з Бучі У школярІв нашого міс­ та кІлька років тому з'я­

міСhКВИКОНКО-

вилися

му;

О.

ХАНІН,

ГІЮ\1,ЦСЬИИЙ кореспон­ ;:{ С ІН « Нового життя » .

друзІ,

чекають

з

юних броварчан.

ill-;иіі

ВО

(·:IИ8Ц5[:І1И .

lІ о в і дн і

що

У~ ,lа.1И

на

кож ЛІОне :1 відома єгерів. Кожний

мислив е ць .

; ' \~ I\,H! І.;(: \І ! fTl' T<J і.:і, ( ';'()

( " ( І іі

:'

зобов ' я ­

мислИв-

ську

каЛібру

7 .62

зброю

YlМ

Д .1Я

ПО.lюнання

. ЖJlJНЬ » орган БРОВ<JРСКОГО горо.1 С К О Го КОМ MYIlItCT1f C!".'C'KO(( па рТВН УКР<1 ННІ,І, г o p();~раііОН!І()Г О

о (і .l<1СТIІ.

~·tHI !

дичину.

(На

СОІН'Т()Н

впо­

ст о вувати нарізн у

Ta~e

П Г;.lЮВ ;lННЯ .

та­

ві;:!­

(, ННЇВ.lіс",

;jОГОВ О РИ

можна

Юі­

.l і согосп()­

ВI1даваНI:VIl' ТЬСЯ

ліс о вих 1\lаси­

же, на місці. зробити відповідну Bi;jMiT~y увідстрілочній liартці. Забороняється викори ­

індиві;jуаЛh­

там

бокового

вогню

є ться

ВИl{ори ~ товувати

ниці

дозволя­

добуванн}!

lVi ислІІІЩНМ

лали на цс> JJаЙОh.

Увага:

відстрілу

,

Яhі

УК­

ДОГО БОРИ і

ма-

всіх

собак '

внпадках

зайців

рекомендується

иа

ку­

_ у

нарОДfil,IХ

;~PIJ\' TaTOH

у r:Р<lI!ИСКОМ Я 31.I К(')". Р";{;] КТ О Р _\. ВО.l0ШIIНЕНКО .

КІІІ'В -

1 · ' ! : ~ PTa БІ.ІХО Л,ІІТ с l ї ;IIIРt..~."И 19:~ї год;! . ВI,Іхода: RTOP " ltK . Cpt':UI. ПЯТНJfI( r1 , су(іСіОТ;І .

БРОВОРСІ>КП

ДPYK~!PHH

з

м'ясо

їх

досліднти

радіоактивиу

не­

забруд­

Жовтия

Полюваиня приєм­

дітей:

книжкн,

канцвиробн,

товити

саморобкн .

няття

ім

жню

радІсть .

це

для

обділеиl

У.

дитячих

Під

час

сердець,

про

учні

ак­ се­

7 та .Ni! 8.

JCанlкул

бу ли

будкоиструкцій

ГригорІй

пізніше

інжеиером,

иачальником

відділу кадрів,

заступииком директора заводу залізОбетонинх коиструкцій заводобудmнorо комБІиату. Брав акт,ЯВНУ участь в роБОті міськоІ парторгаиізац1l. У 1979 році Г. К. Афанасеико очолив вІддІл кадрів. заводу алюмінієвих будконструкц1Й, а з 1987 року до oCTaннlx днів працював помІчни­ ком директора по кадрах і побуту.

Світла пам'ять про скромну і ділову людину, чуйиого, доброго товариша назавжди збережеть­ ся в

Особлнво

милосердя

партор­

иаших

серцях

ГРУПА ТОВАРИШІВ.

не-

підхопилн

редніх шкіл М

алюмінієвих

рідннми

турбота

друзів.

рунки

дітей,

кожному

щира

своїх

з

секретаря

госпу імеиі Ілліча Канівського району . З 1957 року віи члеи КПРС, закінчив у 1961 роцІ Канівський культурио-освітній техні­ кум, а в 1977 році Вищу партійну шкОЛУ при ЦК КомпартіІ УкраІни. З 1973 РОКУ Г. К. Афаиасенко проживає в Броварах. Працював спочатку постачальником,

подаруику

теплота

їхня

все

радІстю

спілкуватнся

людьми.

за­

справ­

Адже

готували

якІ

виго­

Це

принесло

цІю

стару

іграшки,

олівцІ,

то буде законннм . Про дотримаиия правил бе:\пекн я вже й не гово­

Нагадаю ЛНШе

виріши­

лн Зібратн подарунки для

ознрань по сторонах, тоб·

иародну мудрІсть: «Бере­ женого й сам бог бере-

пе­

IВеликого

школярі

хнтрому

стане

А

заСТУПНИrI

норобочим, рахІвником-касиром, секретарем сіЛЬСЬКОі Ради, завідуючим твариниицтвом КОЛ,

перераховува ­

святом

помер

Кузьмич АФАНАСЕНКО . Г. К. Афаиасенко народився в 1934 році в сім'! колгоспників на ЧеркаЩИdі, працював різ­

внхо­

оргаиізацlя

захоплено

рю.

Це

концертами.

ред

анірів. Карабін 5.6 мм lІід патрон

;jЛН

заводу

завжди

' нете..РПіit:иям

ла грошІ на рахуиок школн-іитернату, учні шкіл наШого міста виступали

ПОЛЮВАННЯ

тільки

які

Раптово

гашзаціІ, помlчинк директора по кадРах і побуту

ванці Бучаиської школн­ Інтернату. МІська комсо­ мольська

пушннх ~алібру

Пам'ятІ товариwа

УДОВЕНКО.

му;

ннм відпочинком, якщо воно буде без злодійських

F3

КОЛЕКТИВ РАДГОСПУ ІМЕНІ ЩОРСА.

!{ий " ра;lгосп-комбі на [ « КаЛИТЯНСhКИЙ » , «Зоря.), « R{'.!IИI(ОДИМ ·~ р С Ь КИЙ",

с лужбою.

полювати

щасливих

ви­

неність. І останиє. тількн тодІ

з аний тут

;!аР С I,lіОГО

чорними

І

тор­

: здійснювати ли­ поп е р е дній до­ мов.'rеІюсті :! єг~рсь~ою

ГІI~Н:' Тh С Я

:Іа

з

собаками ше при

л юваВllIИ

.1П:1ВО.l0\1

« і1t' lflаСП()РТНIІ­

Пол юванн }!

11 .\"1111111:\ ilвірі!\ ( лисиці. С НОТ<І . куниці ) : IДіЙС!-lюва­ НЮІ

ПОЛЮ-

довгих

життя .

гівлю ПТ<Jхофабрнка «Нн· ївсы(> >. . Р,JДГОСПИ «Заво­ РИЦhЮIЙ ». " Жердівсь­

10ТІ> дипломов а llИХ

3аtJОР:.JIІЩ: ТЬ С Н

вах

.

10.

радостІ,

років

буфетах карбован­

Хай випаде вам гарна ПОРОШ8 ••• ПОРЯДОК ЗИМОВОГО

тя,

під

одиоразово

ПРО СТРОКИ І

иароджения.

буфет -

п~реДСВЯТI(ОВУ

асор ­

ПРОДУИ­

ДОПОМОГ.1И

Ма'льцева.

асор­

т с вари

У

ції запроrюнува :IИ Ylайст ­ ри із "афе " Ровесник", а

19

Дігтяр

шнрокmІУ

ПОП\' .lярніСТf(I

hО;'lбінат~'

ТИ:\l е нт

і про­

гaCTp()HO~IY ]\1-;'

орпк.

харчування. та

випа ."JО

в п е редсвяткові дні

С\'м\"

і' Фі)у~­

кондитерські і кулі­ вироби підприємств

єдн а нь N~

віДЗН<1 ЧИclися

ро б оти

к<-tрбо ­

так\"

\1агазина х

Великою

та

HdPHi

прод а вці О. Бондарч у к, 1! . Си з онеНI(О, Т . Гf'дич. Б<-tгато

у

ня

уГ!рав­

к а рбован­

К~· .lЬТУРОЮ

ВУВ<1ННіI

н<!

користуваЛИСJl

ма·

вт()рг~'- ва.1И

тисяч

Тlн; нчі

:3

IІродано овочів

.s

8,hOrO

Ї :!H~'

;!. ~

його

JJіДПРИЄМСТВ

го виторг по склан 11 тнснч

стіл

В<-tнців

:П.:J

інших

святковнй

,N;'

П о н<-tД

ниці

РІШНІХ

дня

Бажаємо міцного здоров'я, щас-

О. Пінчук, Н . U.l,ербачен­ ко, В. Навру з ова. Всьо­

ців . Добре

'\1 <-t І ' а:зи нах .'\1'0 27.

у н іВРР­ рі З НЩI<-t ­

деYlонстрації

гос­

родиии.

ТІlснчі k<-tрбоВ<-tнцін, <1 < tИТ і-І ЧОГО (BiTV " 51 :]hИI НІ-; н а тии]ч К<1рбован­ ці в.

про

наllt:редодні

ЧаС

зокрема

покупцям,

турбувалися

р са .lіЗ~-В<-tВ

HiTHH~

т~ · .

які

СаІ\'ІНМ

І(ОЖ

Якнмовича

«Подруги» . Фото С. Ніколаєва .

ЯК гас обслугt)ВУЮnf.~? 1\8,

МихаЙ.'1а

иа-

дІдуся

' ного неба. ЯОЮІ'СІ СCJНІ\Я . Наш 3t~MHHii 'уклін тобі. рідний! СИН, ШШІСТКА. ОНУК.

ма­

.......................................... ,.................................. лІння

вІтаємо

бап>ка.

60-ріЧЧЯ~1 lІі;\ дня народжеИИJl. Зичимо ~lil\IIOI'O :ІДОРОВ'Я, щастя, радості на ; \СШI'ііі ниві життя, мир­

дій з боку Малюка і Під -

криміналь­ вкрав

Гаl' аріна. У ніч на 6 жовтня ие­ відома особа украла два

померла.

сеРI\Я

дорогого

ЛИТВИНА

шинобудування С. В. Ма­ л,юк та І. С. Підгаєць­ кий

ЩИРОІ'О

:1

заводу

го­

У ніч на 14 жовтня не· відомнй вкрав лобове скло

кримінальну

жовтня

28

15-ій

. .

якнх

У цей же день, о 21,00, водій Б. А. Каримов був

діжка мотоцнкла біля бу­ динку .М 16 по вулиці

о

дучн напідпитку, здійс­ нив наїзд на громадянку Юрченко, завдавшн ЇЙ ті­ леснІ пошкодження, від

чан .

ие­

«Гродно.).

жовтня,

Від ~-lІІnГ,n

справу.

днні, водій Д. Дарда, бу­

ри NQ 100 по вулиці Київ­ ській, 300. Ним виявив­ ся броварчанин В. Мов ­

Бикрадені особисті речі робітників. За скоєиня цього з.'ючнну затрнманнй броварчаннн, робітник РБУ - 4 В . Мовчан.

рушено

..

крадіжку майиа на карбованців з квартн­

500

з роз­

жовтня не ­

8

маГНіТОфОН

чнсла иевідомий ЗДlИ­

6

А 23 - - 24-го з .кварти­ ри М 52 буднику .N9 18 по вулиці 50-річчя ВЛКСМ було украдеио відеомаГНіТофон «Панасо­ ник» . За цим фактом по­

будинку М 3 по вулиці ЛьвІвській, .'10бове скло і

12

дягальні хлібозаводу були

у

автомашиин

ня.

снив жовтня, вночі,

від

М.

Брова­

відомим викрадено :3 ав­ ТОІ"обіJIЯ «ВАЗ.) , що «ночував» у дворі біля

«ВАЗ» , яка знаходнлась біля бу дннку М 17 по вулнці Черняховського. Проводиться розслідуван­

справу .

4

ніч На

}'

колеса

М.

рів.

ЖОВТЕНЬ 4

стані

жнтеля

пода­

передані

бу·

КолеН І!Н

Брояарського

конструКНін глибоко директора по кадрах

заводу

СУМУ€, з і побуту

АФАНАСЕНКА і

8ИСЛОВЛlOf

спінчуття

алюм іНі. них прнноду

ГригорІ.

сім'ї.

будівельннх

смерТі

помічника

Куз .... иЧ.

близьким

та

рідНим

по-

кіАного.

АДМіНістраціЯ. партіАна. профспілкова та комсомольська організації Броварського виробничо-торговельного тр"котажного об'€днання глибоко співчувають працівниці фабрик~... МИЛЬНИКОВІА Тетяні Миколаїяиі з ПРИВОА)' смерт! 11 батька ДОВГАnЕНКА МИКОЛИ ФеАОРО8ИЧ •.

чанцям.

же·).

С.

І. ДВОРНИК , ГОЛОlJа

АДРЕСА Телефони:

райрцн

УТМР .

РЕДАКЦН: редактора

І\ОМСОРГ

по

ВДОВЕНКО, групі

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

ШИ! .1.

255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. 4_03-76;

заступиика

редактора,

вІддІлу

партllІного

ЖИТТА

- 4-04.61; яIДIl""іда .,ьного секретаря, Відділу сІльського господарства 4-23-26; 81ААlлу ·ПРО .. ИСЛО8остl і СО11;" .1ЬНИХ питань 4-02·92; вІддІлу листІв І ",аС080Ї роботи 4·04-81; _lмl .. у раАlо­ інформацІї 5-13·91. -

КИЇВСЬКОГО 06.'l8L'HOI"O управління у спраяах видавництв, поліграфії і ,\дреё" ;!.І'ук"рні: I\Jtївсы\a об"'"сть, м. Бровари, вул. I\ИЇВСЬК8,

книжкової

154.

торгіllЛі.

lидекс

61285.

Друк офсетниll. кований аркуш. ' · РЮ1;рників. ЗаМОRJIеиия

ОБСАГ Тираж

N.

6227

1 АРУ­

16.317

#182 1989