Page 1

НАГОРОДИ БАТЬКІВЩИНИ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНAJlТЕСЯІ

ом

За ЗДІИснення орбіталь­ ного польоту на космічно­ му кораблі «Союз-25» і ви­ явлену при цьому мужність Президія Верховної Ради СРСР нагородила льотчи­ ків-космонавтів Ковальон­

ВручеН~ff

182 (4496)

товаришевІ л. І. БРЕЖНЄВУ Золото, медалі імені Карла Маркса

П'ЯТНИЦЯ

18 ЛИСТОПАДА

1977 Ціна

2

р.

коп.

За видатний

ка ВОЛОДИМ1Іра Васильови­ ча і Рюміна Валерія Вік­ торовича орденом Леніна.

в

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

Президія Верховної Ради СРСР присвоїла В. В. Ко­ вальонку і В. В. Рюміну звання «Льотчик-космонавт СРСР». (ТАРС).

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

МІСЬКОІ І Р АИОННОІ РАД НАРОДНИХ

"* "*

тажних робіт в обсязі O:lHoro ~Іільйона 600 ти~яч карбованців. Це дозволи.тІО достроком ввести в дію РЯ:l народногосподарських об'єктів у Броварах і за їх ме3.1 підсу~кюlИ юві.'JеЙного со­ жами. В порядку шефСЬКОї допоціалістично,го ЮІагання кo.rІектив моги у ШІемптахооаводі «Рудня» побудували два склади.

арсепальців

пот(жу ;м

Броварського заво­

5

д.О'будівного

КО~lбінату

вийШов

Дi.1IO~

секретареві

ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ПреЗИ;J,ії

ну.'!ися на патріотичний почин трудівників заводу «Арсенал» імені В. І. Леніна. Щоб гідно зустріти 60-річчя Ра:lЯНСЬКОЇ України, вирішили до 25 грудня 1977 року вwконати надп.'!ан{)вих будівельно-монтажних робіт не менш як на 250 тисяч кар-

Тепер,

водУ за.1ізобетонн.их конструкцій та інших пускових об'єктах. Прагнучи завершити ПО-У:lар­ НЮlУ юві,~еЙНИll рік, праВОф.lан­ гові соціа.~істичного З~Іагання },о­ :Іективи бригц ~Іонтажників В. Ф. Воскового, П. І. Штика та І. Ф. Афанасьєва виконують

ГО.1JОВНЮІ чи- Юlінні

завдання

на 120-130

перoorожцем. Напередодні 60-lріч­

нення ЦК КПРС, Верхов.ної Ра"и ном, прискорили темпи будіве.1ІЬ- процентів при високій якості ро-

чл Великого Жовтня ми рапорту-

СРСР

]!а.'JИ

«До

про

дострокове

річного

ШІану

виконання

будівельно-мон-

"

!lІіністрів

радянського

СРСР

народу», наші

заводобудівники

розробку

них робіт

на реконструкції ре-

MOHho-механічного

дружно відг)'К- дівництві

заводу,

бу­

ap~aTYPHOГO цеху за-

боти.

В. начальннк

КОРНІйЧУК,

.N2 5

потоку

заводобудІвного

комбінату.

ЦК

ки також тракторист М. Бур­ .:І а, який завантажує розкида­

внесенням

3

чі

добривами.

Механізований

міндобрив

загін уже вніс мінеральні доб­ рива на площі понад 300 гек, тарів.

Опустіли осінні поля. Все частіше негода нагадує хлібо­

у господа рстві ведуться інші робоТІ! по Пl!lГОТОВuj

робам про наближення зими. Та трудівники пле~lПтах03аво­ ду «Рудня» і зараз не втрача­

ють погожих днів, щоб про­ вести найнеобхідніші роботи. Завод

давно

виконав

план

підняття зябу, але механізато­ ри

продовжують

вивільнених

оранку

площ,

пізніх

куль­

з-під

тур, зокрема КОРМОВИХ буря­ ків. Перед ЦИМ вони вдобрю­ ють землі мінеральними доб­ ривами. Старанно працюють на розкиданні поживи трак­

тористи М. Міночкін і М. Єр­ ко,

які

вих

навіть

умов

В.

несприятли­

перевиконують

ми вирс>бітку. Т-75 і Т-150 Містюк

удобрені

за

нор­

Водіі тракторів В. Дикий та

слідом ділянки,

переорюють одночасно

вирощування

всіх

іНова

лінія

стала до ладу

електропер€дачі

!Напругою в сто десять кіло­

:вольт. Цей eHe~ГOM іст довжиною понад сто п'ятде-

СЯТ кілометрів 3' єднав У хту

врожаю

сільськогосподарських

КУЛЬТУР у третьому роиі п'яти­ річки. Механізатори вивозять на поля органічні добрива, Ч.lени рі.1ЬНИЧОї бригади закін­ чують очищати насіння ЯРИХ. Закінчено постановку техніки на

зберігання,

розгортається

масовий ремонт

машин та ін­

вентаря. Ремонтники доклада­ ють сил, щоб до кінця року поставити на лінійку готов·

ності сівальні та грунтооброб­ ні

знаряддя,

ШИЙ

період

робіт.

потрібні весняних

О.

на

пер­

польових

СТУПАКОВ,

голова робіткому

проф-

спілки.

НОВА ЛЕП СТАЛА ДO~TPOKOBO

високого

й до

110

ЛА 1ІУ

.р,.р,

(ИоМі АРСР)

з

нагоро;J,()Ю АН СРСР, яка ПРИСУ;J;· жується за видатні досягнення в гащ'зі суспі.1ІЬНИХ науК.

16 .1ІИСТ(іпада в .l\pe~I:Ii ві;J,бу· JОСЯ вручення товаришеві д. І. Брежнєву 30.1ІОТОЇ ~Іедалі імені Карпа Маркса.

Меда.чь

президент

СРСР

АН

респуБЛl'КИ

і

.раЙоном

ПОВНlстю

за-

електроенергією бе ~печив а будівництво і реконструкцію

Д~ревообробних підприємсТв. (ТАРС)

зБИР/lННЯ

Щоденні

норми

виробітку

А. П. Аneксан;J,fЮВ. На )'рочистій цepe~10Hiї чення

нагороди

Поті~1 виступив товариш .1. І. Брежнєв.

Виступи товаришів Л. І. Бреж­ нева і А. П. A.1IeKcaH;J,pOBa БУJИ

вислухані

ТРИj3а.'!ими ПОЗДОРОВИ.1ІИ

Брежнєва з

товариша

ВИСОКОЮ

наго·

во·

у

величезній

ПJО;J,ОТВОР·

ній дія.1ьності в ім' я торжества комуністичних і;з;еа.1Іів, на благо

миру на шші.

(ТАРС).

'lінійку готовності до 1 січня, трактори до 15 лютого, зер·

ВИКОНУЮТЬ завдання. Механізатори вже постаВІІЛИ на лі-

нові комбайни, І{осарки і жни-

нійку

ми

варки

КУ.1ьтиватори,

до

-

травня

1

1978

готовності

7

плугів,

10

сівалок,

2

бо-

рони,

Для успішного проведенн~ иієї роботи в господаРСТВІ

байни та один лущильник. КОмісія ПРlІйняла їх з віД'>lінною

СТВОРIІ.1И три спеuіа,lьні ланки реМОНТНlІків. Іх очолюю,.ь до-

свідчені організатори. Заходами, розробленим!! на період проведення цієї важливої ро-

2

зернозбиральні

2

POK~

ком-

оuінкою.

Ве,шку допо~!Огу в pe~!OHTi

технію! подають нам праuівни-

ки райоб'єднання «Сільгоспте)(ніка». Вони лагодять складні

КОРИСНИЙ СЕМІНАР листопада семінар

15

бувся

секретарів

року Bi~ НОВООбраН.t~Х

1977

первинних

партІН~

працівниками

апарату

м:ськкому партії, роботу пер­ винних парторганізацій по при­ йому

в

партію

учасникам

се-

мінару розповів завідуючий відділом організаційно-партійної роботи міськкому ИО;\lпар­ тії України В. В. Ковбасинсь­ ннЙ.

Темою

виступу

інструкто­

ра оргвідділу міськкому партії

гласність соuіалістичного змагання між ланками та ремонт-

вузли та агрегаТІІ. воі~ш си.1ами наші механізатори орга-

В. П. Лохова було планування роботи первинної парторганіза­ цП, поря;\ок прийому і звіТ­

никами зокрема.

окремих

ності

боти,

передбачено

широку

високопродуктивної

.

.

пращ на ремонТІ

культивато-

рів, борін, зчепак, щлейфів по-

казують

І . О ВДІЄНКО, І

сл ю сар'1- наладчики М

,

Д

.

ем яненко, І . . н ванчук, ЯКІ до ЦЬОГО Вl!lЗ а-

.

ЧИ.1ИСЯ на хліба

та

збиранні

С

нізували завдяки

реставрації

чому

деталей,

господарство

зе-

Ремонтники

роб~ять усе

мож-

.1иве Д.1Я високоякісноі підготовки техніки до весни.

врожаю

кормових

пункти

дефіцитних

КОНОМИТЬ значну суму коштів.

П.

культур.

ГЛОБА,

головний

інженер.

Вісті з союзних республік CTAt:;

ЩО бу;J.УЮТЬСЯ Ленінгрца.

зе

спустив

на

воду

назвою

передні

повторює

судна

цІєї

верф'ях

по·

серії.

Дев'ятсот зе:llель

гектарів

РО;J.Ю-

переДRЛИ

пле-

дев'ять

тисячі кінських равляють ними

ня по БУ;J.іВНИЦТВУ меліора тивної систеl\Ш. На всій пло щі відвоііованих у боліт зе ~ель закладено гончарний дренаж, пере;J.бачено регу лювання вологи у грунті. В

но з ходового містка, що да·

ло змогу відмінити постійну вахту у машинному відді­ ленні. Всі житлові примі­ щення обладнано кондиціо­ нерами, до послуг моряків - кінозал, бібліотека, ба­ сейн.

Державного У;J.ОСТОЄНі

три

ЗнаКR

якості

серії

суден,

l\Іісяців

в!шередили

ПЛRНОВОГО

ювілеЙНО~IУ ства області

завда~

році господа р­ одержали ві;!.

~lеліораторів тресту «Брест· водобvд» 28 тисяч гектарів ві;J.РОДif'еIlИХ

підготовки

парт3борів,

внесках.

бюро,

і

ПРОlJ(;;:'~::j.Я

засідань

партШнuго

а також з ПОРЯ;J.КОl\1 роз­

гляду персональних справ. Я~ оформляти ! вести всю партій­ ну документацію, оБЛіК KO~IY­ ністів і партстатистику розпо· в:ли завідуюча загальнию від­

ділом міськкому партії Р. М. flанівко, заві;J.уюча ceнтopO~l обліку міського коМітету партії

О.

Бортяна.

України

Стельмахов

Потужність її голо в них дизелів під,вищено на ДВі

сил. Уп­ дистанцій·

кою

Иомпартії

мінноюу радгоспу «Бела· pycь.'~ меліоратори БрестСЬКОl об.1асті. Вони на виконання

членських

Завідуючий відділа:\! пропа· ганди й агітації MiCЬKKO~IY

;3К\l.П чих

по

Голова партійної комісії при міськкомі Иомпартіі ;.';.;p"j и А. С. Сердечний ПО-;';:1;'~" '! новообраних ватажків з практи­

Л.

ВІJ:РОДЖЕНІ

рудовсз

типу «Балтика». Серію цих суден знову удостоєно Знака якості. Нинішня «Балтика» лише

на

*

Балтійський суднобудіВний завод імені ОрджонІкід­

Рекунова.

оплескюlИ.

Присутні при врученні медалі

них організацій нашого ~I~CTa .~ району. Про структуру lI11CbK?1 партійної органїзації, РОЗПО;J.1Л обов' язків між відпові;J.альни­

ПОТУЖНІШОЮ

М.

ве.'JИКОЮ увагою і

3

зустрінуті

ни виконують на 150-1 ЇО проиентів. Майстрами на всі руhИ зарекомеН.'lува,ll! себе KO~Iбаинери В. Цибенко та М. Ме.1ьниченко, котрі шодня ВИкону ють майже по дві І10Р~Ш при відмінній якості. Високої продуктивності праці добиваються також зварники В. Чуксін та В. Харченко, токар М, Бомічов. Вони значно пере-

«БАоІIТИКА})

Фото

вру·

акаде·

J!ЇK А. П. Александров.

успіхів

_________________.__ !!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~

8їдАІінни.4іИ успіхами в бойовій і політичній підготовці зустрі· чають воїни Н-ської чаСТllН/l День ракетних військ та артилерії. На фото: від,иїнник нав'€ання єфрейтор Борuс КЕУЛОВ.

виступив

РО;J,ОЮ і побажа.'!и йому да;ІЬШИХ

~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!-------------------

ДО ДНЯ РАКЕТНИХ ВІИСЬК І АРТИЛЕРІІ

вручив

акце,!Їк

врожаю всіх -сільськогосподарСЬКИХ культур хлібороби радгоспу «Требухівський». Проте турбот у IfНХ не зменшилося. Відразу ж почали дбати про майбутній урожай. Одним 3 найневідкладніших завдань механізаторів нині є підготовка техніки до весни. Вони виріши.1И весь грунтообробний та посівний інвентар поставити на

Зразки

головним

исловим Лl'СОПРО". -

Успішно закінчили

Толові

Ради СРСР

д. І. Б,режневу рішенню! Прези­ дії Академії наук СРСР присц· жено Зо.'JОТУ меда.1ІЬ i'~leHi .l\ар;ш Маркса. Ця медаль є найвищою

Л. І.

На nінійку готовності

Сумлінно ВИКОНУЄ свої обов'яз­

КПРС,

Верховної

сердечно вносячи в грунт аміачну воду.

Тільки

теорії,

актуаllЬНИХ

мир в УСЬЮІУ світі Тенера.'JЬНЮIУ

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ,

"* "*

відповідаючи на зв ер- бованців. Ради

науковУ

пробле~ розвинутого соціа:ІіЗ)IУ і всесвітньо-історичної боротьби за комуністичні ідеа.1ІИ, за ~riцний

ІОВілейному рону-ударний Фініш! 3а ПОЧИПО~f

у роз.виток.

Bli.'Ia;J,

маРКСИСТСЬКО-.'Jенінської

зе}!єль

(ТАРС-РАТАУ).

партійних

А.

зuсередив

актиністів

Ф. увагу

на

ОСНОВ­

них напрямах ідейно-політичної роботи в тру дов!!х колективах, навчанні комуністів і безпар­ тійних, дав практичні рекоЛJСН­ даЦії

по

вивченню

матеріалів

жовтневого (1977 р.) ПлеНУ~IУ ЦИ ИПРС, позачерговоі CЬO~10Ї сесії Верховної Ради СРСР, урочистих

них вої

засідань,

вО-рі ччю

присвяче­

Великоі

соціалістичної

Жовн;е­

революції.

«Виконання виробничих пла­ нів найважливіша турбота партlИНИХ організацій!> з цією темою виступив заві;J.УЮ­ чий промислово~ранспортн!!м RіД.lі 1"\1 ~1'СhККЩl.v партії

А.

П.

ГладишевськиЙ.


л

и

с

о

т

народноrо

к

Д АРНИЦЬКЕ

ремонтно·бу­

ту ку

дівельне управління трес­ «Укррадгоспрембуд» З ро­ в рік успішно справляєть­

ся

з

виконанням

державних

планів і соціалістичних зобо­ в'язань. Протягом останніх трьох років колектив управ­ ління завойовує перехідний

контролю

Червоний прапор міськкому Компа'ртії України, виконкому районної Ради народних депу­

Відповідальний

пер 1 о Д

лодняна,

"plfВaє ,в 'роБОТі твариннинів - зимї·вля худоби. УспІшне

плановому

ГО RОНТРОЛЮ радгоспів «Бе­ линодимерсьний», імені Мі­

понов­

ленню стада. Лише протя­ гом поточно·го рону 16 чоло­

проведення lЦіЄ! важливо! тоспо.ца'РСМЮ! нампанП на­

чуріна

не

тІ при 'РООГЛЯ'ді результаТів перевірон, які обговорюють­

ЛОГО d раціонального ви.нори­ стаиня кормІв, створення працїJВнинам ферм сприятли­

Приємно констатувати той фант, що в достроково­

зборах

!Вих

<району народногосподарсьно­ го плану по виробництву 1

залежить

умов

для

від

умІ­

му

високопро­

дJ'IКтивно! праіЦІ. Белину ро­ бо'1'У в цІй справІ належить

1

ІІІРовести

групам

!Народното

нонтролю

народні

постам радгос­

нів

нонтралери

створення

нормової

виявленню

гативно

бази.

оу ГОСlIIодарствах району було 'створено 29 тимчасо­ вих постів народного нонт­

IІІліни, стання

трудової

диоци­

ефективного

винори­

кормів

l'осподарству

ві все

молоко

ЛИ'lllе

в

трудо­

завершили

прикладом

БИСОКОПРО­

!'ету

69

знизились

2

стор.

більш

мою

роботи

бюро

вважає

ведення

Лише

рейдів

за

головної

регулярне

і

про·

перевірок.

пе.рше

півріччя

по

управлінню зекономлено 15 тонн цементу, 8,2 кубічного метра лісоматеріалу, 1,4 тон· металевих

виробів

тощо.

П!д сув?рим контролем гру­ І

ПОСТІВ

перебуває

використання

тут

паливно-мас-

матеріалів.

було

Зокрема,

виявлен()

приписок

у

робота

транспорту,

випадки

нарядах

і

товар­

накладних. За

матеріалами цих перевірок винні товариші понесли мате­ ріальну відповідальність, під. далися різкому громадському

чених постановою

дозор~і

паРТlине

ЦК КПРС керівництво

народного

контро­

А.

Омельчук.

Члени

осуду.

В

боротьбі

проти недоліків

вмі-,:о.

використову­

ють. РІзномаНІТНІ

НОС;І.

форми

Результати

реВlрОК на

завжди обговорюють­ оперативних зборах,

ся

«дня"

глас.

рейдів, пе.

якосТІ»,

люються

на

широко

висвіт­

спеціальних

стен,

дах групи і постів, У стінній пресі, випусках «КП».

Підвищенню

дієвості І ма­

цього сектору постійно трима­ ють в центрі уваги якість бу.

с?вості контролю добре оприяє

дівельних

них

ни

робіт.

ПОРУШИ-'lи

Зокрема,

питан'ня

во­

про

не­

доброякісну цеглу, яка надхо­ дила на будови. Після роз­ гляду матеріалів на засіданні

ЧІТка

система

навчання

контролерів.

виступають

бюро,

народ­

Перед

ними

члени

партійного

спеціалісти,

передовики

виробництва.

На одному 8 останніх засі­ ного

кон'І'РОЛЮ

заслухано

пи­

та'ння про роботу групи Дар­ ницького РБУ по здійсненню контролю за підвищенням ефективності і якості будівни­ цтва, на якому відзначено по­ зитивну p<Jботу групи і ре­ комендовано контролерам бу­ дівельних організацій вико· ристати цеl!: досвід у своїй практичній діяльності. С. ФЕДОСЄЄВ.

постІв.

Активно працюють н.ародн.і до­ зорці заводу торгового машино­ будуванн.я. На цьому знімку ви бачите голову групи народного

контролю підприємства А. А. КJlШНІРА з контролерами Н. О. ПРЯДJlН та П. О. КОРн/РІКаМ

радгоспу «Літнівсьний» пла­ нують багато перевіро:к, що знижує їх дієвіСТЬ, призво­ ди'ГЬ до Фінсації і.снуючих

за перевіркою якості готовлен.их виробів

щойно ви­ широкого

вжитку.

Фото

упущень. Б групах народно-

Б. Удовиченка.

СЛІД НАДОЛУЖИТИ ПРОГ АЯНЕ за

пер одержують за день трохи бі.1Ьше 5 кілограмів, а по першій бригаді на кілограм мен·

ше. Наша рейдова бригада побува· ла на молочнотоварних фермах у

селах Мокреці

та

Бервиці

і

пе·

:Ifla

як

заГОТОВ.1ено в 10, аль

-

Коровам

ми

даємо

раціоном

20 кілограмів

кор-

мових буряків, 15 кілограмів силосу, 4 січки, З сіна, один кілограм дерті на голову і 400

помоги господарству Дарницький трест радгоспів. Ще в першому півріччі планувалося передати

йому 150 нетелей, які могли б дати приплід у цьому році, але тільки недавно з радгоспу «Тре­

добу до вчорашнього дня двічі на день пасли на природних луках, ганяючи її на великі відстані. При цьому, безперечно, втрачалося багато молока. А кормоцех на фермі не працює, корми перед згодовуванням не перероб· ляються, навіть не запарюються. У другій бригаді, яку очолює В. К. Худолій, надої вищі, хоч тут майже половину стада ста· новлять корови симента.1ЬСЬКОЇ породи. Нині на бервицькій фер· мі одержують по 5.6 кілограма молока від корови за день. Без· перечно. це теж надто низький показник. При такому достатку , кормів він міг би бути в півтора· два рази вищим.

тільних телиць. Останніми днями пройшли до­ щі. Після них стало добре видно, як ферми піДГОТОв.~ені до зими. У багатьох корівниках ми побачи· ли антисанітарний стан, у загонах повно грязюки й води, вони не очищені від гною, туди не можна вигнати худобу. Мабуть, саме через це бервицькі тварин­ ники змушені і досі пасти корів на полі. Біля корізників, як і багато років підряд, немає кор­ мових майданчиків; січка соло­ ми, сіно та буряки звалюються прямо в багнюку. Не впорядкова· ні под'їзні шляхи до приміщень. € чимало й інших недоліків на фермах радгоспу. Погано дбають

,ІЮЛОЧНОГО

лочного

Але тут же вона додає, що ху-

ВеmIКИ~1

НОВЕ

бухівський»

доставили

сюди

100

гальмом у розвитку І тут, наприклад, про чистоту мо·

скотарства

в

радгоспі

щодня І Е яловість корів. У цьому питан,

о

ні чомусь не надає належноі до·

грамів на кілограм надоєного молока, каже бригадир пер· шої бригади Т. П. Довгопол.

стійлове утримання на.10Ї молока А КОР\lів на ЗИ"У у ГОСГТ(1 lar CТRJ І вони

му його учасникові. Найбільш

ханізмів, матеріалів, робочо­ го часу. Кожний контролер має постійне конкретне дору­ чення. В цілому всю свою ді­ яльність група і 12 постів про­ водять У світлі вимог, визна­

рує А,

контро­

ви­

поширеною і ефективною фор.

но·транспортних

всіх дозорців при групі ство­ рено 6 секторів. Заслуговує похвали діяльність сектору по якості буді,вництва, яким ке­

зо­

також

значено певні завдання кожно­

економним

ме­

конкрет­

а

дань міського комітету народ­

лока від корови на 240 кіло- ревірила, як там організовано доrpaMiB більше, ніж за цей час гляд і годівлю корів, з якими торік. Виробництво його на сто труднощамп зіткнулися тварин· гектарів земельних угідь переви- ники у перший період стійлово· шує минулорічний показник на го утримання худоби. 102 центнери. - Основна причина низької Досягненню таких показників продуктивності дійного стада сприяли зміцне"ая кормової бази, велика кількість браку в ньому, поліпшення роботи з людьми, що пояснив директор радгоспу дозволило позитивно розв'язати П. Я. Процик. Кілька десятків питання надрів тваринників. Ад- корів У нас зовсім не дояться, міністрація, партійна та профспіл- а корми вони з·їдають. Ми ж не кова організації вжили ряд захо- можемо їх вибракувати, бо пого· дів по підвищенню трудової дис- лів'я потрібне. дипліни на фермах. Проте нам здається, що в не· Дуже шкода, що колектив пра· доборі продукції криються інші цівників ферм не зміг утримати І причини. Брак бvв і влітку. а завойовані позиції. З переведен- надоі молока тоді зростали. Зна· ням худоби на осінньо-зимове 'lИть, годівля ТВ:1рИН погірша.1а

місяці

огляду,

умови

тильних

лю в Латвійській РСР». ДЛЯ повсякденної роботи

аю.

тваринники на два кілограми, від корови те-

останні

НІ

автомобільного

тоспу-номбінату «Налитян­ сьний» імені 50-рІччя СРСР.

одержано по 2305 кілогrамів мо-

За

народного

розроблено

пи

використанням

оглядову

К?МІСІЮ,

нопір, дозорці здійснюють ді­ йовий контроль за виконан­ ням виробничих планів, підви­ щенням ефективності і якості будівельно. монтажних робіт,

ор·ганами

бов'яз'а,ння ювілейного року. взяли добрий старт у тре­ і'ьому році п'ятирІчни. І. ДВОРНИК, romиш мІського комІ­

пока­

по економії і береЖJIИ­

Boc~i .. Тут створено

ролю, яку очолює В. І. Крас­

Водночас хоч'Ється сказа­ ти про най6ільш xapa~Tepн.i недоліки в роботі ряду груп і постів, щоб не повторюва­ ти їх. ЗО'Нрема, дозорці рад­

тивності худоби було досягнуто влітку, під час табірного утримання ЇЇ. За десять місяців тут

па.1ати

соЦіал,l,сmoчні

огляді

ни

«Про

колектива­

Н арОід ні контролери рад­ госп~в ;J, пт.ахофабрин повин­ н! докласти всіх зусиль, щоб тваРИН'Н:ИRИ район,у успішно

пред­

'!lО!Нли~анl

зро:зни

створено

радгоспу «Заплавний» добилися певних успіхів у роботі. Особливо помітного підвишення продук-

почали

не

ми з повідомленнями про за­ ХОд'И, які вжиті по усунен­ ню виявлених недолtнlв.

нолентивах.

дозорці

трудовими

Народні дозорці управління беруть активну участь в рес­ публіканському громадському

ДО30РЦІВ

силення контролю за вироб­

ста;:\а.

рік

на

конт-

ництвом т,варинющької про­ дукції на КОМilIлексах 1 мо­ лочнотоварних фермах, пта­ хофабриках і відгодівельних господарствах в осінньо-зи­ мовий період додатково

об'єктивнІстю і принципо­ lВіСТЮ пер'Євіряють роБОту зооветеринарних спецІалі­ стів, твариннин,lв по дбайли­ вому догляду за худобою, !Збереженню поголів'я мо-

останній

стали

об['оворення

зувати

Дозорці радгоспів «Авангард", імені Юрова, імені Щорса, Ниївсьного об'єднання птахофабрик з усією

За

справ

ДУ.НТИВНОї .праЦі, бережли­ вого і раціонального вико­ <ристання :ко pмLB , виступати: застрільниками й організа. торами всІх добрих справ, а танож гостро 1 принциno­ ІВо боротися з проявами без­ господарності. З метою по­

плану.

РЕйДОВА

стан

перевірон

особистим

першим

ПОВІДОМЛЯЄ

і

доби,

держа­

в.і:дтворення

Ря.:\

контролю

перед

ви.вчили

Нині, коли тварИ!RНИ!КИ тримають ензамен на yonішне проведення зимівЛі ху-

У центрі повсякденно! ро­ боти груп і постів народного 'Нонтролю перебу,вають питання

доручень.

народного

їх

ри

вих

сортом, зменши,вши його со­ БLвартість на 25 :копійок ІІІРОТИ

допомоги

IвиконанНj

в повкій мірі винористовує своє право зобов'язу.вати винних осіб ВИСТУ'Пати

метом

,дOGволило

здавати

труп

у

ший розвитон тварИ!нництва. дало чітний орієнтир на пер­ спентиву. Народні контроле­

дів

молО'Чнотовар­

послабили

належно!

постійних

не­

даль­

ці тваринників. Треба під1\реслити, що матеріали рей­

ноУ ферми раДГОС1ПУ «Плос­ ІО.всьнИЙ... Бони встановили суворий нонтроль за якІстю !Молока. Дотримання :високої саН'іта'р1У,

ЯКІ

на

дають

ції по поліпшенню умов пра­

резерви по збільшенню іВи­ робництва кормів. Тан, до­ зорці рад,госпу «Літнів­ СЬКИ:й" вистУ'ПИЛИ з пропо­ зицJєю СНОСИ'l'и травостій на За!плаві, що дало можливість .дод,ат:ково заготовити 100 тони ВИСОКОІІІоживного сіна. Заслугоsує похвали ,діяль­ !НlCTЬ членІв пості.в народно­ контролю

причин,

впливають

.В06риць~ий»,

;нонтролера:м

фермах, внесли евої пропози­

ролю, Я!\і ДОПО;vIагали тру­ Дівникам ВИJlliукувати наявні

ГО

проведено

народного

ro-

ВКЛАД

чи

Дозорці

полнівсьної сільсьних Рад народних депутатів, не по­

більше 200 рейдів і иереві­ рон. Насамперед це сприяло

зобов'язань по виробництву і Dродажу державІ ПРО;1'у'!Щії тваринництва. Значний дос­ :від роботи набуто ІВ перІод стІйлового утримання худоби

групи

ДЯ<ТЬ бюро груп радгоспів «ГОГолі,всьний», «Красилів­ ський», Ж-еРД,іВСЬНОї, Семи­

на,родного

рону

кол€'нтиву.

гр}'пи

бюро

оцінкою «в,ідмінно» і «добре», переконливо засвідчує високу ефективність роботи контроле­ рів.

ГРУПІ!

Недостатню роботу прово­

НОНТРОЛЮ, груп і постів гос­ подарств за деся,ть місяців нинішнього

засіданнях

ловної

но'Нтроль за ходом будівни­ !Цтва і ренонстру:к!ЦіЄЮ тва­ ринницьних приміщень.

відділів

НОмітету

на

контролерів.

Під керівництвом

нолентивнос­

.ЗаллавниЙ»

Силами чле­

позаштатних

IIlicь~oгo

принцип

радтоспів

твариннинами

них дозорців.

!Надають відчутну допомогу ЄlЮ!М трудовим 1\олентивам у виконанні соцlалі,стичних

t

ся

продажу державJ. молона, яєць є значний внлад народ­

лLр і лтахофабрин нашо,го району. СЛід ві;:\значити, що СІльсьні

винонанні

ється

родних

завжди дотриму­

вік понесло матеріальну від­ повідальність за допуще.Н:і н'Єдоліни.

саіМІПеред

татів за підсумками соцзма­ гання серед сільських буді­ вельних організацій. У досяг­ ненні високих трудових здо­ бутків є вагомий вклад 53 на­

бюро групи було вжито відпо­ відних заходів по поліпшению якості цегли. Той факт, що всі будівельні об'єкти нинішнього року здано в експлуатацію з

ЖИТТЯ

о

на

посуду.

вікнах

у

він

зберігається

корівниках, П'ятниця,

а

18

виді·

лені для цього приміщення вико. РИСТОВУЮТЬСЯ

не

за

призначен­

ням. Новонароджені телята утри­ муються не

в

корівниках,

встановлено

ду.

Щоправда,

за

належного

цей

ними догля­

недолік

буде

виправлено після здачі в експлуа­ тацію родильного відділення, яке

найближчим часом завершать устаткову~ати. Підсобні примі­ щення,

КІмнати

відпочинку

тваринників взагалі підготовлені.

до

Д,lЯ

зими

не

Керівникам радгоспу потрібно взяти під неослабний контроль хід зимівлі худоби, як того ви­ магає постанова ЦК КПРС і Ра. ди Міністрів СРСР, якнайшвид­ ше виправити недоліки. Важко надолужити

втрачене,

але

необ.

хідно.

Рейдова

бригада:

ветлікар

І.

ОЛЕКСІЄНКО

рист-фуражир ди,

член

КОНТРОЛЮ,

П.

СІРИН тракто­

-

першої

групи

кореспондент

В.

райветлікарні, брига­

народного

ТЕПЛЮК газети

життя»,

листопада

1977

року

-

«Нове

Q


!

~##_---~~~q

..

D~

Серед перших

Дослідно­

на

ЦЯ М. О. ЦИ БА, бригадир­ гальванік М. Г. ШИШКОВ­ СЬКИй, слюсар-наладчик М. М. ПРОЦАК, слюсар В. С. ОСНАЧ, пилорамник В. С. ПРАВИК, яких ви бачите на знімку зліва направо. На їх очах зростало підприємство, їх добросовісною працею nри­ множувались трудові досяг­

заводу

рОКів

",...","""',..."....,.....,....::r""".:1"~~~ . . 'О-.,.,...

ПРИ:vIlщення,

.

сопиЛlЧ" І

споруджувати

у яких

м.аЙстерні

по

ник, удостоєний ордена Трудового Червоного Прапора, рамник Володимир Нинифоровнч Новбасинсьний, на,городже-

удостоєний медаЛі

Григорій

сар

буді-

ну», нава.їер ордена

ремонту

лі-

веЛЬНОІ техНLКИ. В міру потреб відбудовного пер:оду підприємство стало розростатися. Згодом організували виробництво МЕтадо-

обладнання

ренно,

іншІ.

цюва1'И у досить складних умовах. Прапл()щаДil(ах

під

в

відкритим

основнаму

Процю"

був

низьний рівень механізацІї трудоміст-

Трудового

Черво-

Петро

Оксентійович

Різник

З часом вирабництво стало твидно вдосконалюватися. у 1956-1960 роках проведено велину реканструкцію. Зокрема, споруджена типові приміщен-

Натхненний

історичнюm

но. по

Зокрема,

десятимІсячне

реалізації

105,1 процента,

прадYRЦії

рішення-ми

вІсти про становnення під.­ приємства.

завда-ння

винонано

вич

ЗайцеD,

трудову

удостоєний

відзнаку»,

«Знак

пошани'>

медаЛі

иавалер

- у відбудовчий період для країни життєво необхід .. ними були елє-ватори. Сучас .. ній молоді не зайве знати, ян: після війни бережно ота .. вилися до кожної зернини. Сушити зібраний хліб було

на

за'мовнинам відванта-

жено додаТJЮВО будІвельних виробів на

Паряд з Підвищенням ефеКТИВНОСТі іВир06ництва адміністрація заводу, партійна, профспілкова і l\омсомальсьНа організації приділяють чимало ува.ги

Василь

«За

турного ро,з витку

Степанович

сар-наладчин ВІктор Григорович Балілий, удостоєний медалі «3а трудову відзнаil\У'>, слюсар ГРИГОРіЙ Олександ-

бирати все вищих темпів. Збільшпвши обсяг і аСОРТИ;'.lент продукЦії. почали

дальшаму поліпшенню

ордена

приклад, іВИЛИ

працьовитий колентив робітнИ'!\lв, Інженерно-технічних працівників І служ-

вете-

останН!

в

чудових

три

ніде, тому його висипали тон.. КИ'М

роки

новасілля

сучасних

вич Шишковський, -електрозварник Павло Степанавич Білаус, слюсар Іван Іванович Пінчук та верстатниця Марія

льовничих иуточнів над Деснаю обладнано базу відпочинку. ВіДЗІ;іачаючи 3D-Річчя заводу, наш колектив сміливо і впевнена дивиться у майбутнє. Попереду нові обрії, дальша реконструкЦія підприємства, натхненна праця над технічним переозброєнням, освоєнням нових видів

О~:е.'Іянівна Циба. Разам з ветеранами самовІддано пра-

продунції, поліпшенням бутових умов робітників.

иультурна-по-

днректор заводу.

ДРУЖБА ВЕТЕРАНІВ І lVlОАОДІ до

30-річного

ювілею

свого

виконання

державних

планів

трудяться

зокрем"

розпочали масовий випус~ ви­ робів для елеваторобудівни­ ків. Водночас у Києві, на По­ долі, відбудовували млин і спо .. руджували новий елеватор.

і підвищених соціалістичних зобов'!{зань 1977 року. Особливо з великим енту­ зіазмом

шосе,

чали бадьорості ДУХУ, не о'Пу .. скали рук. Пилора~Іа все ж таки стала до ладУ. Пїзніше 3 дерева збудували при~іщен" ня одного цеху і 1948 року

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • ш ••• а •••••••••••••••••••

підприємства КО,1ектив цеху металоконструкцій підійшов з вагомими досягненнями. У пе­ реджовтневому соціалістично­ му змаганні вибороли пер­ шість серед підрозділів заво­ ду' завоюва.ll1 перехіДIlИЙ Чер­ воний прапор і першу грошо­ ву пре~lію. За третііі квартал при П,lані 35ї.5 тисячі карбо­ ванців випустили ПРО.'lукції на 3їО.5 тисячі карбованців. Однак, на досягнутому не зупинилися . У відповідь на Звернення ик КПРС, Вер­ ховної Ради СРСР і Ради Мі­ ністрів СРСР до радянського народу усі стали праuюваТIІ ще з більшим натхнеrіНЯ~l. Те­ пер кожний робітник прагне зробити якнайбільший осо­ бистий внесок у дострокове

на

мети, один токарний верстат, який крутили вручну. Незабаром збудува.1И ПИ:JО" раму. На жаль, перший пуск був невдалим. Та ми не юра ..

п. ХАЛЕЦЬКИИ,

бригадир слюсарів Іван Федатович Се-

ша-ром

на ділянці траси Київ Су.. ми від центру Броварів і до місця, д:е нині 'f}озташований С'Гадіон «Спар-так». Ми усвідомлювали, яке це п'очесне і відповідальне зав .. дання ввести в дію буд.. комбінат М 2 тресту «Укр .. заготбуд». На початку БУдів.. ництва у нас було лише 3 на ..

nеч'Єно гарячим харчуванням. Для аздоравлення працЮIqЧИХ в одному з ма-

цюють робітники молодшаго покаління:

рани, які своїми руками паклали перші

за

нвартирах. Діти робітників виховуються у заводсьному дитячому садку-яслах. Усіх бажаючих на виробництві забез-

Параскавія Степанівна Хоменко, старший економіст Ніна ТИМОфіївна Нойдан, нранівник Леонід Миха-йлович Ma,T13-єєв, бригцир Михайла Георгійо-

1

соціально-куль-

;колективу. Так, на-

більше сорока сІмей поліIlШИЛИ свої житлові УМО13-и, більшІсть із них спра-

равич ГОРОXiLвський, сталяр Марія Мусіївна ЖмІНf)КО, удостаєна ордена Трудавої Слави ІІІ ступеня, техробітниця

:поставляти будівельні конструкЦії для більшасті новобудов Радянської України і навіть Цілинних земель. А янщо це було в Інтересах будівництва, . то наші працІвники виїжджали БЕЗПОСЄредньо на монтаж елеваторів у різні областІ республіки. За цей період згуртувався дружний

лише

ІНТЕРВ'Ю

Сnюсар-наnадчин Михайnо Михайnович Процак ветеран виробництва 3 тридцятирічним стажем. Наш кореспондент попросив його розпо­

пішно справляється з виконанням державних ЗaJВдань і підвищених СОЦlалістичних зобов'язань. Державний план ПЕРШОГО року десятої п ' ятирічки і де-

бригадир слюса' рIВ, кавал-ер ордена Трудової Слави ІІІ ступеня Анаталій Гаврилавич Петренка, Оле,ксандр Павло-

обладнання,

є

і

сяти місяців другого завершено успіш-

амонтовано баштавий і козловий крани. Мужньо розправивши дужІ плечі, :наш комбінат став з кажним ранам на-

колективу

Семииога.

ЧАС ЗМУЖНІННЯ

водІї

Тимошенко

XXV з'їзду НПРС, наш колектив ус-

И

Оснач, ударнИ'!\ комунІстичної пращ ВалOtДимир Андрійович Олексен.на, слю-

ГордІстю

пошани»,

трозва'РНИК Зінаїда Павлівна Нононенно, маляр Тамара ГРИГОР1вна НОСll'юнова, брига,дир Василь Іванович Наl1лунський та багато інших.

та

лlзацlю і б.'Іа,гоустроєно теритарію. В усіх цехах встановлено наве високопро-

бовц:в.

«3нак

М!1хайлович

.71 тисячу нарбоваНЦіВ.

ня цехів металаконструнцій, зб:рнога залізоБЕТОRУ, сталярних вироБІв та кательню. ПQРЯД з цим обладнано систему енергопостачання, водапраВід, канатехнологічне

орденом

НАШІ

Адольф Вікторович Соноловський, ел ек-

ЗРОСТА Н НЯ

f'ИХ робіт.

дуктивне

ний

«За трудову нідзна-

РОН

на

небам,

Михайлович

Більше п'ятнадцяти рокІв трудяться Олександр НирилQIВИЧ Бульба депутат міської Ради народних депутатів,

Ці !ВЖе освоїли випуск збірного залізобетону та чавунного литва. у ті раки робітникам доводилося пра-

вироблялася

Михайло

ного Прапора Михайло Михайлович НО.СІЯНИЙ, майстер Валентин Григорович Лукашов, робітники Володимир Савич Правик, ВО.'Іодимир Семеиович Пет-

1 столярних виробів, ЯКі йшли на спорудження зерносховищ. А в 1953 ро-

дукцlя

Фото М.

наменl в фунда:\lент пІдприємства. Серед них тохар, Н<lвалер ордена Леніна Володимир ІллІч Федосенко, слю-

дере-

відкрили

конструкцій нестандартного

нення колективів.

~~;;;;'"';;O;:;;~8;I~IOi;;o;:;;~;;o;:;;;;o;:;;;;o;:;;~ __ ;;o;:;;_;;o;:;;_;;o;:;; __ ~;;o;:;;""';;;r;;_;;О;:;;_;;О;:;;~ __ ......... :.... ;-;ж;;,,;;;~ ......... ~~_8;l_ 8;І~ .._ _ ...... _ .... _ _ ...._ .."'~ .."'........_____ ;;;"'__~;;;a.;~;;;"'~;;; .._.."'----------~---~ ..

ПІДПРИЄМСТВО народилося в перту п:слявоєнну п'ятирічку. У 1947 роЦІ на місці пристанційної буртв яю

дослідно-експерименталь­

ПРИГАРА, бригадир слюсарів А. Г. ПЕТРЕНКО, верстатни­

тальному

п~о~адки почали

одним s трудитися

ний завод, гальваностег М. Т.

експеримен-

30

тих, хто прийшов

ветерани

Михайло Милайлович Проц ак, Анатолій ГаВРІІЛОВИЧ Петрен­ ко, Віктор Григорович Болі­

Узимку 1949 року звели приміщення цеху металокон­ струкцій. Це був експеРIJ" мент, бо до нас ніхто не бу..

лий. ие люди з ве.1ИКИМ ви­ робничим і життєвим досві­ дом. Вони показують зразки високопродуктивноі праці, ве­

дуть за собою МОЛО.'lУ робіт­

Дував

ничу

руди з шлакоблоку.

Вийшло

добре.

надійно

зміну.

приклад,

ють

Наслідуючи

по-ударному

КО~lсомольці

іх

працю­

Петро Олек­

зимових

умовах

Приміщення

спо­

служить виробництву.

сенко, АнаТО.lіЙ Москаленко, МІІкола Нестеренко та багато інших. У тісній дружбі вете­ ранів і молоді вбачаємо ве­ ЛИКУ запоруку наших успіхів. А. КОЗЛЕНКО, начальник

у

Ми

випускали

продукцію.

30Kpe~a,

важливу для

І\а­

хавської ГЕС зроби,qи РУХО')ІУ опалубку, яку доставили в

KaJOBKY на спеціально виго­

цеху.

товлених баржах. НАШІ

ІНТЕРВ'Ю

тру ДИЛИGR З ОПТИМІЗМОМ була

не

заасфальтована.

Про

механізацію трудомістких

про­

Олександр Кирилович Буль­ ба прийшов на завод у 1949 році після СJlужби в Радян­ ській Армії, у лавах якої пе­ ребував з 1943 року. Зараз

і950 році, після спорудження залізничної вітки, ліс надхо­

працює

див

начальником

тран­

спортного цеху. його розпо­ відь про роботу підприєм­ ства наприкінці 40-х

чатку

-

-

на по­

50-х років. Чмном колективу тодіш­

цесів

могли

пря:vrо

.1ише

на

мріяти.

завод.

У

ВИТІІГУ­

вали

коло;: и З вагонів троса­ МОЯ <<полуторка» не зав­

ми. ЖДfl

могла

справитися

з

цим.

Ми ТРУДИЛIlСЯ, оптимістично дивлячись у майбутнє. І ста­

нього будкомбіН 8 ТУ став у 25 років. Стільки часу СIlЩІВ.10

ли

віДТО_1і, а І1роте пригадую літа молоді так. ніби все вілбува­ лося H~дaBHO В армії був шофер(]).I, на 1300.'1і став пра­ uювзти теж !\()1іОI. Умови праці бvли налаIlЧilЙЧО важ­

воду, зріс наш добробут. як­ шо 28 років TO~1Y одержував 380 карбованців тодішніми

КI!'v!И

ТеР!l10рія

підприємства

мрії

реальністю .

збільшилися

Незмірно

потужності

за­

гріш..,и, то працюючи водієм у 70-х роках, став отримува­ ти заробіток у п'ять разів вищий.

П'ятницg,

18 листопада 1977 року

Сьогодні дещо здається не-

Б агато. ветеранів nра/!і допмюгmоть ftю 10ді оволодівати потрИною сnец I.а.l.ы/lтю•. На !{Ь О 'І!! зні,I(КУ _ СТО.1Я[іIl'/JерстаТНil/Ш flете-

звичайним,

ран nрац/ / nередОВIlК вuроБНIІЦТIЮ на с тавник І. Ф СЕНИК із моло дШIll [іобіТНIІка.ltu ОлексаNдРОАt ХОДЖАНІЯ3ПВИ/I;J та Гри-

горіЄА! ВЕЛИЧКОМ.

а дещо -

див-

НИІ~, але роки З)lужніння нашого КО,1ективу то пре~

Фото М. Се",ннога.

красний, неповторний час.

~ •••••••• a.a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••

Ц И

Ф Р 11І • т 1I І Ф а 1)., 18

ЯИЩО вертої

за

роки

чет­

П'ятнрічкн

на

підприємстві виробле­ но продукції на 1 Г,Ііпь­

йон 20 тисяч, то у дев'ятій п'ятнрlчці на 7 мільйонів 990 тн­ сяч карбованців. У

Н176-1930 роках де

ВИГ·QтовлеllО

о

бу­

ВlIрО-

НОВЕ

бів на

загальну суму

8 м!льйон!в 415 тисяч KapooBaHЦlB.

0

За 30 pORiB випуще-

но Іюпшлекти

виробів

для

144 елеваторів, 19 млинІв, 25 копtбі-

корм~вих

заВОДіВ по кукурудзи складів,

,

заводів.

9~

перероБЦІ 260 з

13

ер но-

силосного Ті/ПУ.

o

Робітню-;и

складів

досл!дно-

експериn!ентального за-

ЖИТТЯ

о

воду ударною працею

ду І радгоспу «Пух/в­

будівельних

дружбн. Робітники по-

вчасними

поставкам~ ський» зв'язані узаn!И матерlа-

лів і конструкцій спрн- будували на замовленR.1Ш достроковому вве-

денню в дію Калитян-

ня сільсыхx трудіВIІИ-

ків каРТОШІесортуваль­

ськО':о комбlкормового заводу. Зараз вони в~готовляють продук-

ний луш;т, кілька кlпометрів 'Jбгороджу-

струкцію

струнцію

ЦlЮ, яка йде на реканпрнємства .

цього

під-

досЛідно-екс-

периментального

зараз

к::пструкцій,

ведуть

заво-

о

лому

нали

рекои-

тваринниць-

ких пршніщень.

0

Поиад lО рокІв КО-

пективи

вальних

заводчани

У ці­

вико-

шефських робіт

на суму близько 400

Тисяч карбопаllЦіВ.

3

стор.

о


Наzп .омеН2"ар

ПАР: РЕПРЕСІї ТРИВАЮТЬ На сторінках світової пре­ си

знову

з ' ЯВІІЛОСЯ

водячи це розслІдування, власті ПАР нама'гаються відвернути уна'гу світової громад'ської думки від стра­ хітливих фаЮІВ репр'Єсій і

ім'я

с.. Біко, визначного активіс­ та

~1О.'Іод;жного

руху

ПАР,

засновника Спілки чорних студентів і руху «СЮlосві­ ДO~IiCTЬ чорних». У вересні нинішньnго року він, ЯІК ві­ ДO~10,

загинув

у

полЩейського

управління

що

01ерть

С.

Бlко

настала

в результаті тортур.

Відчуваючи могутній тиск ЯК

усередИНі

країни ,

так

за її межами, уряд Форсте­ ра був змушений почати офі­ Ційне розслідування обста­ вин загибелі молодіжного активіста. Формально про-

тюремної

гатьох

ричну

ючої

расистського

нині ють

дискриміна­

дедалі

режиму,

що

ОЗНАЧАЄ

ТЕР-

ку зБУ;1УlВав

вимагають

Після Жовтня ~Іалопотужних

вари).

виросла

Термін «мораторій» латинського походження. YTB~-

но-трикотажна 1964 року це

рений

від

«MopaTopl-

слова

УС», що означає чий:.:.,

в'Єрхнього

«затримую-

« уповільнюючий».

Він

вживається для вве;1ення ві;1строчки

з

платежів

у

надзвичайни~1И

ми.

Як правило,

оголошуються

нраїн

в

умо-

людства»

в

ТЕХНІКИ? питанням до

газетн

що готові

такому

домовитися

випробувань було

строк

ремонт»

лиЦі

усіх

мораторІй

Цю

ЯКЕ

НАйСТАРІШЕ

МОВНИКАМ?

ємств найдовшу

адміністрації

має фабрика :верхнього диТЯЧОГО трикотажу. Иолектив трикотаЖНИJ\ів незабаром відзначатиме 100-річчя з ча-

су її засну,вання.

1879

року

нупець

рубрику

рез

5

років

РАДЯТЬ

фон

урожаю

шкідли-

значні

тою

РБУ-4, ОIlуб­

У

Ми даватимемо

вересня

цих

помічались

то

наприкінці

масивах

то

вже

мишовидні

завдати

попередження

затруєні

отру-

Пам'ятаючи, що фосфід цинку

щ, НІ в якому раЗІ не можна ко­ I1

ристува:ись цими препар.а:.ами в домаШНІХ у.мовах. ~ля Цi~1 мет.и,

велиюи необхІДНОСТІ, СЛІД 1 внкористовувати зоокумарин, що

ПООДИ- ' при

жовтня

утворилися І продається

у

ветеринаРНl.IХ

гризуни

значної

мо-І НО1

принади:

Я1\.У

кладуть

H~ДOCTY~НI

д~~

У переважній

ми,

хімічну

водити

віддати

але об~в'язковою

необхідно

провести

Перевагу

аміачній

воді,

яку

заливають

гра-

ефективний

цей

шлангами, по

мів.

Особливо

угіддях,

шкідників.

сіна

в

200-300

нори

і

слід

де з'явилися У

скирти

аміачну

воду

со-

вво-

району

до

ТИВНОС~.1 сення

ци.х

ІХ

ди с к у вання

радянського

виробництва. Тепер на підприємстві встановлено 90 таких високо­ продуктивних верстатів . Тільки за перші п'ять Jtісяців /977 року працівники фабрики З.могли випустити понад план більш як 82 тисячі квадратних метрів тканин. (Фотохроніка ТАРС).

МІЖРЯДЬ

ще не

СКРІЗЬ

захисту

~

ПОТРІБНІ:

і

медичиі сестри,

І

кухарІ, кухонні робітиики, слюсар-сантехнік, прибиральниці. Звертатися

~шжторій !телеФон

Діброва:.:.,! 19-4-63, до голов-

• ного лікаря.

і

Адміністрація.

:

і

~"""""""""""H~"" В СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО по

перекопу­

приступили до

партии

Советов народныx

r азета

УкраинЬІ,

депутатов

выодиl1

на

городекого

и

раilОННОГО

КиевскоА 06.,асти .

vкраинском,

ЯЗЬІке .

м. вул

255020. БРОВАРИ . .. 154 К Иlвська,.

61964.

Броварська llрукарня

т.

К.

-

маСОВОI

місцевого ро

Київського облуправління в справах видавництв, поліграфJl

6оти.

Ф

«Крила

Прем'Ера

Волгою.~

документального

теле"

фільму 1& циклу «Міста і люди~, Новини. К. т, «У світі тварин К.

т.

-

••

-Концерт

_

вокально

струментального керуванням Р.

Ін.

ансамблю пlЦ Бардзімашвlлі.,

К. т. О. Грибоєдов. «Лихо з Р04 зуму'. прем'єра фільму-внстаВИі

(21.00 Програма .Час»,). К. т.• Мелодії і ритми

ної

естради..

ПО

зарубіж­

закіиченні

ПРОГРАМА УТ змагання з

Всесоюзні

художиьoJ на приз «Дружба». Відеозапис. .Школа передового досвІду., Новини. Концерт Заслуженого Закарпа~

гімнастики

кому

трудящі Черкаської об. передачі бере участь

секретар

Черкаського об­

Компартії Україии

-

По закінченні

І. К. Лу­

к. т. Нови'

ни.

ПРОГРАМА

9.25

НА ОБЛАСТЬ

- заочникам. К. '11: .• Основні закони і ка. тегорП матеріалістичної діаJlек. тики., 10.20 Вища математика. 1 курс.• Площина і пряма у про. сторі., 11.35 К. т. Історія КПРС, Студентам Філософія

«Партія більшовиків у перІод но. вого революційного піднесення. Дальший розвиток В. І. Леніним теорії і програми з національного пнтання рр

(1910-1914

Політична

.• ), 12.30 каПіталізму. 13.20

економія

«Економічні кризи», Науко­ вий комунізм. «Національно-виз_

вольниll

рух.,

..

марксистсько

15.00 15.30 16,15 17.55

«Суспільниil

К. т. Для

зів.

14.10

К.

т.

вмій

•.

.

прогрес

мова.

Основи етики.

мораль

••

«Правопис

(М . ).

«Знай

І

(М.).

фільм

«Справа

цева».

Екраи

і

телеальманах

Художній

курс.

т.

тих, хто вступає до ву­

Російська

дієспів.

К.

ленінської

студента

Англіilська

перекладу

иа

Німецька

Румин­

заочника.

мова.

українську

мова.

2

Способн

MOBY~.

«Вказівні

зай­

менники як заміна іменників». К. т. Народні мелодії.. Кон.

19.00 • церт. (М . ). 19,15 К. т. Змагання настики

20,30 21,30

ня>.

К,

т.

(М.). К. т. і

«Клуб

кіноподорожеА.,

Художнlі!

Штефан.

рослин.

з "удожньоУ гім­ Кубок «Інтербачен.

на

(Угорщина),

фільм

(НДР).

«Він,

вона

(М.).

Редактор Є. ФЕДЯЙ •

• • Колектив

міського

спожИвчого

товариства висловлює глибоке спів­ чуття завідуючій пр ом товарним магазином с, Зазим'я Т. д. Са­ пон

З

приводу

передчасної

смерті

її чоловіка ІВАНА ІЛЛІЧА.

Колектив

віддіnу

радіОМов.lення

сіnьського

_

отокореспnндента

19-3-18' • - 19·4-67

тя з

директору прнводу

висловлює М.

В.

смерті

кни>Кковоі

ruргівлі, вул.

Київська.

співчут­

Якубовському його

дочки

НАТАШІ, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~4

господаQСТВS.

віддіЛів

племптахорадгоспу

«Броварський.

кореСП01'

щ,t)мисловостl

.

Газета виходить

У, вівторок.

154.

середу,

і

ОП ятницю І суботу. 6сяг

газети

"...,...,""'"',..."....,,..,..-I"...,.....,.,..,.,,.,..-""'...,,.......,.~,...,....,..,,.~~...,,.....,....,,.

і

.Малахlтовl

над

Союздрук.

вІдПОВідального секренря,

дента

Мультфільм

т.

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 19·3·82; заступника редактора - 19+47; І

__ ~..... _ . .-44" ...._,-.... _ . .J'4-~~."....."......,-#'"";;O-..:""~.....i?..,.....,.~ ... ..c-I"~.,.~.".. ~,....,..~-

Індекс

К.

шкатулка».

так.

В. ХАРЧЕНКО, районної станції

~~~~~~~~~~~~~~'#~4~~~~~~~#~~~~~~~~#~'~4~~~~~~~~~~~~~~~4~'~~~~-

І

про­

роботи.

абонемент~. Тележурнал .СпIВДРУЖо

ЧУЄТЬСЯ 30 ЛИСТОПАДА 1978 РОКУ. Не забудьте, будь ласка, передплатити необхідні періодичні видання на наступний рік.

ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ТЕЛЕФОНУ 19-3-18.

НАША АДРЕСА:

Але

т.

ність».

НАЛІВ НА 1978 РІК, У ТОМУ ЧИСЛІ І МІСЬК­ РАйОННОJ ГАЗЕТИ «НОВЕ ЖИТТЯ», ЗАКІН­

адресу::

«Біла

чи

К.

•.

«Музичний

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ! HaгaДY€Mo, ЩО ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТ І ЖУР­

: : : :

на

вне ­

т.

ДО УВАГИ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ. :

• •

1

ведення цієї важливої начальник

«Біла діброва»

є

перео~ювання

вання ПРИ~ТОВбурних кругів,

кубічний

СанаторІю - профілакторіЮ

препараТІВ

ПlСЛ~

.•

К.

Звітують ласті. В

грунту,

умо~ою ефек ­

2

ратіно». серія. К. т Книгарня

перший

ПjJОТЯГОМ

замерзання

дять спеціальними пристроями, з розрахунку 10-12 літрів на один метр .

щор і чно

до

церт.

госпо­

вегетаційного періоду сади пере­ бувають в забур'яненому стані . З тієї чи іншої причини не про­ водиться і хімічна боротьба. Ре­ комендаціями передбачається вне­ сення восени гербіцидів, зокрема по 4-5 кілограмів симазину і атраз~ну на гектар у діючій ре­ ЧОВИНl. Цю роботу можна про­

програма

•.

10.30 11.00 11,15 ського народного хору. 12.00 Для дітей. «Сонечко'. 12.35 «Суботній репортаж •. 13.05 Для дітеll. Програма reлефільо мів . 14.05 Сьогодні - День ракетних віАсь. і артилерії. «Слава солдатська •• 15,05 Документальниll фільм «З віком нарівні» • 15.55 Екран молодих. «Господарі зем. лі •. 16.40 Циркова програма. 17.20 Виступають солісти ДонеЦЬКОГQ театру опери та балету. 18.05 К. т. «Сатиричний об'ЕКТИВ~. 18.30 «Мелодії кохання». Фільм-коао 19.00 К. т. Інформаційна програм. «Вісті». 19.30 Художній фільм «Не вІр, що мене більше немає». 20.45 • На добраніч, діти! •. 21.00 Програма «Час •. (М.). 21.30 К. т. «Лід прапором Жовтн" ••

д?маш­

дарств

боротьбу.

На цьому фото цех філіалу текстильного підприємства «ФЕБ Лаутекс» у Вальдорфі (НДР). Рік тому тут з успіхом по­

Коммунисти.ескоА

10.00

протя­

більшості

Музична

Дня ракетних військ І артнлерll. Тираж .Спортлото К. т. «в гостях у казкн~. Ху. дожніll телефільм «Пригоди Буо

НОВННИ.

шкоди. ,гом .3-4 ДНІВ Пlдр~д У нори або

м. Брова'ри, санаторій-профі-:

І

23.10

апте·

переорати всі площі на зяб, про-

і

.НОВАЯ ЖИЗНЬ~ - орган Броварекого горкома

ДИ­

при­

і Г,1іфтор Є високотоксичними от­ рута~1И для людей! тварин і пти­

.................................. f f•

!

отруєння

птиці

вести дискування та перекопування пристовбурних кругів У садах, знищити заЛ\lШКИ соломи на полях, не засмічувати території, де зберіг_аються запаси картоплі, буряків, моркви тощо. у місцях резервації мишовидних гризунів, де неможливо знищити їх агротехнічними метода-

колоніі

авТОАютів

фосфідом

ділякках, що обробляються

розмноження

вивезекня коренеплодів з полів і

1-94-67).

ткацьких

з

нади слід закладати в нори.

пошкоджен-

масового

норн,

ломи

сучасних

моркви

КИХ тварин і

ця літа і осені цього року, великі запаси кормів на полях стали

метод на

використання

принад вико· пшениці або

19,40

вести з ними нещадну боротьбу. і НІХ твар.ин 1 ПТ!1Ц1. Нез ІдеНІ при­ Насамперед потрібно закінчити нади СЛІД обов язково спалити.

~.... OC'".....cc~..,...,.-="- _..,....:"'.Q~_..,.~..:"'c"'"c~....,...

чали

18.00 18.15 19,25

холодна

Щоб не допустити цього, слід по- І В. МІСЦЯ,

водповіді як на пнсьмові, так і усні запитання (теле­

та,ку ж фабри-

ФОМИЧОВ. (ТАРС).

Для отруєних ристовують зе-рно

насадженням.

жуть

цікавнть,

«ЗАПИТАйТЕ

ГАЗЕТИ~.

роков оргаНізував у Брова,рах канатну фабрику, а че-

Б.

Сприятли;ві погодні умови кін-

ми,

лікованому в «Новому жит­ ті » за Ів жовтня Ц. р. Від редакції: «Нове жит, тя» надалі постійно вестиме

Сума-

расо­

ка в буртах. І ра!.у, обов язково без. доба.вки Якщо не буде jlел\l')(ОГО про- І 0,111). Гризуни. гинуть ПІсля юль­ мерзання грунту на початку зи-І каразового по Ідання НИМИ затрує­

Так, надає . ДетальнІше про це читайте в оголошеннІ

біографіЮ

реЖНIМУ

мишей з'явилась у садах, де дов- ;) пр?ценТlВ зоокумарин~ (на 100 гий час зберігались зібрані яблу-! граМІВ ПРИ~jади 5 граМІВ препа·

одержали

ри).

чаннн С. О. Тищенко. З нині діючих п!дпри-

ШІІМ

на

ся Г. О. Гутннк (м. Брова­

запитує бровар-

-

-

15.25 16.10 16.40 17.10 17.30

колонії із значним пошкоджен- ках . . Принади готують ІЗ зерна ням рослинності. Велика кількість ~БО 1Н1l1И~ ПРОДУКТІВ З добавкою

89,

ЧИ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ .N2 4 НАДАЄ ПОСЛУГИ ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗА-

ПІДПРИЄМ,СТВО НАШОГО МІСТА?

1I1И

сва­

багаторічних трав, тохімікатамн, слід виставляти по­ озимих культур, садовим та ін- переджувальні знаки.

кінці

розташована по ВУ­

довідку

і

шкідники проДовжу- правил техніКIІ безпеки. На всіх

наносити

нокі

«Металопобут­

в ,номбінаті побутового обслуго:вування Іт'Єл . 1-93-97).

ДетальнІші пояснення можете прочитати в «БСЗ», «УРЕ» і «Словнику ІншоІ\ІОВНИХ C.тriB» (К, 1974 р.) .

ти іІІідвалини

МИШОВИДНИХ гризунів . Коли на посівах багаторічних трав на при-

села

Шолом-Алейхема,

запасів

причиною

А.

1-81-99. Іхати автобуса1llИ Ng 41, NQ 120, NQ 3.

на Я;1ерні вибухи в мирних цjлях» .

-

Г.

телефон

ядеJ: ної зброї,

оголошено

житель

Майстерня

про те, щоб, по,ряд з заборо-

ною на певний

звернулася

репресІї

14.05 14,15

туранні своїх Друзів на За­ хощі, має наМір і далі роби­ ти все МОЖЛИіве, щоб зберег­

, ня посівам

з таким закореспондента

Якубовська, Красилівкн.

нонтексті: «Тому ми заявляє~1O,

адміністраЦії

- ДЕ ЗАРАЗ ЗНАХОДИТЬСЯ МАйСТЕРНЯ ПО РЕМОНТУ ПОБУТОЬuІ'

вжито в доповіді Л. І. Брежнєва «Великий Жовтень 1 прогрес

ЮТЬ

підприємства.

строчка, віднладання певних дій. Термін «мораторій»

і

теllлокровні

Ииївська область~ та

інформації

лення. .

гетто»

ся . Якщо холоднокровні комахи При проведеині хімічних робіт перебувають у стадії діапаузи, то потрібно суворо дотримуватись

1 мільйОна вироБІв.

ли з «·Історії міст і сіл Ук­

вах економічних криз . У. сучасній дипломатичній іПолітичній мові від-

Жорсток.!

ВИ ми організмами не зменшуєть-

виготовлятиме

обставинака-

«чорних

воля свідчать про те, що Преторія при мовчазному по­

У гідь

раїни.

інших

коренеплоди

трикота­

Ці ві;10:'lОсті ми почерпну­

ОіІІИНИ­

міст ПАР.

на

б і льше

мораторії

та

жу. У десятій п'ятирічці во­ щороку

г,ратами

пора цинку ЧІ! гліфтору (на один кі. лограм принади 20-30 грамів року, припиняється вегетащя олії і 40 грамів фосфіду цинку всіх рослин. Проте загроза по5 7 шкоджеиня сі.%ськогосподарських або грамів г.~іфтору). З ме-

фабрика. З фабрика

дитячого

за

вої диснрИмінщlї.

Наближається

текстиль-

зв' язку

урядами

піталіетичних

потужна

психіат­

перевє,д'Єно

лись навіть 8-10-РічнІ ді­ ти, учасники ,JШСТУ'Пів афри­ канських школярів у Соуето

арешту.

СП ЕЦІАЛ ІСТИ

на баЗі цих підприємств

в

ЦТ

9.00 9.10 9.30 К. т.• Дітям - про звірят~. (Ленінград). 10.00 К . т. «Для вас, батьки~ . 10.30 К. т. .Ленінським шляхом~ . 11.00 К. т. Музична програма «Ранкова пошта». 11,30 К. т. «Природа і людина~. 12.00 К. т.• Це ви можете •. 13.00 К. т. Сьогодні - День ракетнИ'.'І військ І артилерії. 13.15 К. т . • ПриЙМіть наші поздоров­

НЕ ПРИПИНЯТИ БОРОТЬБУ З ШКІДНИКАМИ

купець Шилін.

МІН «МОРАТОРІй»? запитує Б. Трубеико (м. Бро-

тенбаха,

У НЄЛЮДСЬКИ'Х умовах на острові-тюрмі Роббен від-

частіше луна­

голоси,

після

намери

лі'карню

ЛИСТОПАДА

ПРОГРАМА Новнни. К. т. Гімнастика.

видатного поета, який пише мовою афрLнаанс, Б. Брей­

належ­

продуктив­

ж

противниками

Запитайте у rазети! ЩО

заважає

розвиткові

рою

над

расової

",,4IIt -цD't"'~~.00' .. • vrtfA""~"~"'.,:f1*'чr4'4D'..:-~.:r--с...,.,.о4"""~

-

раси~,

ному

«пану­

19

СУБОТА,

народу Сісулу,

Г. Мбекі та багато інших. З

понlнчити з расовою диснри­ мінацією, ЯlКа, на думну ба­ представників

IiJtїla~Z1tm

ув'язнення

представники пІвден-

ноафриканського Н. Мандела, У.

ції. Тепер расистський режим пережив.ає найглибшу нризу за в.сі роки свого існування, З ножним дне:\! посилюється боротьба 22 міЛЬЙОНів небі­ лих громаднн країни за свої політичні, еконо:\!ічНі і соці­ альні права. Навіть серед чотирьох мільйон і в білих, які вважались надійною опо­

режиму

Прето,рії. Попередній медич­ ний висновок свідчив про те,

краЩі

них сил ПАР, ізолює П на міжна.родніЙ арені. ВіДПОівідь на всі цІ вимо­ ги У ,властей ОДНaJ репре­ сІї, ре,преСії І ще раз ре­ пресії. У тюрмах 1 ;концтабо­ рах форстерlВСЬКОro режи­ му знемагають більш як 100 тисяч в ' язнів. Щодо бага­ тьох сотень в'язнав расист­ сьних катІвень взаталі не­ має ніяної Інформацlї­ їх сліди губляться вІДразу

знущань

катівнях

бувають довІчне

Зам.

0,5.Правд формату ••

... .-..........,.-...,,.....,... 6030-1l~J40.

#182 1977  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you