Page 1

П~НТИР:І.Ч'ВИ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАНТЕСЯІ

PИTltr ТРУДОВИЙ

(4:.ШіІ)

182

СЕРЕДА

* *

1.7

tiA КА.ТJЕНДАРЕМ-1977 РОК~

ЛИСТОПАДА

1976 р. 2 коп.

Ціва

...

;;;;;;;;;

MoJІo;ti

....

тячого

8

з

яка

ла

Президента СФРЮ, СКЮ товариша

И . Броз Тіто.

3 аеродрому товариш Л. І. Врежuєв і особи, які nрибули з ним, у суnроводі nочесного

праnорами

... ,.

державними

СРСР

і

Бі.1я Білого палацу відnо­ відно до прийнятого у СФРЮ

нав 21 залп почесного tалю­ ту. Товариші д. І. Брежнєв і й. Броз Тіто обійшли стрій почесної 11арти. Піонери під­ несли товаришам Л. І. Бреж­ нєву И. Броз Тіто букети

протоколу

квітів.

ло віта ли Брежнєва.

ескорту nоїхали в місто. На вулицях і nлощах Бєлграда, щ1и.краmених

СФРЮ,

товариша

відбулась

Л.

І.

офіційна

РадJ1нсько-юrославські 15

листопада

в

вітав Президент СФРЮ, fоло­ ва СКЮ й. Броз Тіто . . Було виконано Державні гімни СРСР і СФРЮ, пролу­

те~і югос~авської столиці теп­

Бєлграді

орден Свободи.

Товариші

й.

Броз

Тіто

і

урочистій обетановці вруqили пам'ятну zолоту медаль міста Бєлграда.

$

:~~исокоrо

цієї нагоди в ре­

:КПРС Л. І. Брежнєвим і Пре­

Л. І. Брежнєв обмінялися про­

зиденцію

зидентом

мовюш,

го гостя nрибула делегація югославської столиці, Яка

СФРЮ,

Головою

СКЮ И. БроЗ Тіто. Під

час

nроходятЬ

у теплій,

дружній

зустрінуті

тійні і державні діячі, які були присутні ПРJі :ррученні ор.:~ена Свободи товаришеві .1. {. Брежнєву, сердечно по­

обстановці, обговорЮються пи­ тання всебічного дальшого ІJ)озвитІt"У поглиблення ра-

здорови~и .JІеоніда : Ілліча Брежнєва з найвищоЮ війсь­

відносин, а також міжнародні про­ бле~ш, які становлять взаєм­ ний інтерес. Того ж дня Президент СФРЮ, Голова СКЮ Маршал

дянсько-югославських

ковою нагородою СФРЮ і по­ бажали ЙЮІУ дальшої пло.:~о­ тв о рної дія,1ьності в ім' я

Югославії й. Броз Тіто вручив секретареві

були

оплесками.

Югославські, радянсЬкі пар­

перегов(}рів, які

., Генеральному

які

тривалюш

ЦК

"КПРС Маршалові Радянського Союзу д. І. Брежнєву найви-

сердечно

..

радянсько­

привітала товариша

д. І. Брежнєва від імені жи­

СФРЮ, між Москвою і Бєлгра­ дом Генеральний секретар ЦК КПРС пере.:~ав у дар столиці із

по;~;ару­

нок

зображенню!

ті, в і~І · я світлого майбутньо­

;:J:ержавного герба Радянського

го .lЮ;\СТВа КО~ІУНЇЗ~ІУ. Генерааьно~у секретареві

Союзу, виконану костро:~~ськи:.ІИ У~Іі;1ЬЦЮІИ.

д. І. Брежнєву в

(ТАРС).

Добре

nотруди.жися

нішньому

роЦі

Рапортували

про виконання

своєї річної виробничої про­ гра~ІИ гірники Донецької шахти !мені Абакумова. Додатково до зав;:tання вони ви;:tобули тисяч тонн ·вугілля . Це найва­ гоміший внесок у ці ОО ти ­ сяч тонн палива, що їх у ві;:tпо­ Ві;:tь на привітання Генерально­ го секретаря ЦН НПРС .П. І. Брежнєва зобов'язалися дати nонад план гірники об'є;:tнання 4Донецьквугілля » .

200

1.1

БУЛЬДОЗЕРИ НЕЧОРНОЗЕМ'Ю Прапорець з цифрою

«500 >>

стояв на буль;:tозері, який зі­ йшов з канвейєра Харківського заво;:tу дорожних машин. Са· ме стільки агрегатів понад nлан

уже

виготовив

колектив

з

nочатку року. Тим самим вихо­ нано головний пункт соЦіаJІі­ стичних зобов'язань. БуJІьдозери з маркою Харко­ ва показаJІи себе надійними по-

бу;:tіаеJІЬНЮtів.

щог о дини

Вони

перем і щува­

ти до ЗО к у бо~Іетрів грунту, працювати в найважчих умовах на

прокла;:tанні

шляхів,

при

створенні іригаЦійних систем. Уся надпланова техніка від­ правлена в області Нечорно­ зе:н'я.

ДВОВРОЖАННА КАРТОПЛЯ

два її nокоління. У перше. вес· няне садіння . торішн і, а в

використовують ;:tруге. літнє,

-

свіжозібрані бульби . За роки виnробування се~ед­ ;;ій збір бульб двоврожайної культури на Ізмаїльській зро­ шувальній державній дільниЦі в О;:tеській об:Jасті становив 309 центнерів з гектара .

ЖИТЕЛЯМ ПІВНОЧІ

Ті.1ьки сортовим насінням проведуть садіння картоп.'lі наступн о го р о ку землероби України . В он и за клали у сховища

Останнє за~ювлення трудів· ників Нрайньої Півночі на електрокостю:vти в рахунок ТJіЧ­ ного завдання виконав колек­

ПО НR .:! 26 \ І ільйонів центнерів д о б і рних б у льб, на 2,5 мільйона

тив Чоповицької швейної фаб· рики на Жито~шрщин! . Утепле­

більше. ніж т о рік. Приблизно половина

ні ко:vшлекти одягу типу гаін» завоювали велику

го :11атер1алу

-

посівна-

це сорти «сто-

лярність у гірників .

ловий-1.9 >>, << гат·J~нський» , <<вог-~ дівельників. НИК >>,

« те:~ш», яю

зарекоменду-

в али себе в и с о кими смак о вюш якост я.\ ш . Дв о врожайною виявилася карт о пля <<одеська-55 >>., створена вчени;,ш Всесоюзного селекційно-генетичного інституту: за один сезон вирощують

цюють при

водіїв.

геологів.

дуже

«ПіНпопу­

які

низьких

б'J'

Перед оранкою у

сились

органічні

сприятливу затори

грунт

ВЕЛЕТЕНСЬКА ЕЛЕКТРОПІЧ .

Видала

більша

в

nерш!

nлавки

країн!

руднотермічна

достроково

введена

року колектив фабри­ ки на зючовлення ж·ителів Пів­ ночі виготовив 15З тисячі утеп· лених комплектів одягу . (РАТАУ).

Дострокове

в д і ю на Н і копольсько'\1У феро­ сплавно:ІІу заводі. Це третій

дасть

агрегат

кінця

тужного

най- \ху по ганцю.

споруджуваного

тут

по-

можливість

лургам

додатково

року

тисячі

електроплавилт,ного це-

Ції,

виробництву

'!ИСОКОЯКіСНОЇ

фе ромар-

вве.:~ення

яка потрібна

печі

електрометаодержати

тонн

для

процентів. Механізатори ведуть

полі.

до

продук·

виплавки

дять

відділків

щодня

ри,

водії

20

яких

гектарів.

заводу.

дарські

(РАТАУ).

40

машини та знар~tддя

ставляться на ·:sимо:ве зберt· гання. Все ширше розгорта· ється· їх ремонт.

працю­

Г. СЕНЧУК,

тракто­

старший диспетчер рад­

по­

госпу.

НОВОГО ЗРАЗКА вантажена на адресу буд!· вельних організаЦій до кін­ ця nepшoro року п'ятирічки якості та ефективносrі пращ.

Цей пристрій

використовуватися

бу­

Всього

при

у

листопаді

та

груд­

rірове;:tенні бу.:tіве.'Іьних ро­ бі т . Цікаво, що застосуван­

ні буде виготовлено ЗО лю­ льок нового зразка. Завдан·

ня

ня виконають робітники д!ль·

люльки

;:tасть

з~1ог у

100

операЦії на

метрів.

оз­

провадити

ниці

висоті

Перебуваючи

в ній пі;:t час вш;онання склцних робіт, будівельники почуватюІуть себе в поюій безпеці. п о питу

б у;:tе

ек­

дільниці

за

участю еJІектриків. Колективний кореспоидент 4Нового життя• - стіигазета ремонтио-

Перша nарт і я виробів підвищеного

металоконструкцій,

спериментальної

механічного заводу ~Стрі·

від-

па>>.

• ,..................................•••... БУДИНКИ НА КОНВЕНЄРІ Удв о є зросте о бсяг велико ­ ШІНеJІьного до ~ І о будування у Терноп о лі зав.:~яки п у ску на КО\Ібінаті <<Буд і н.:t у стрія» по­ тужного цеху, який щороку ВИГОТОВ.'JЯТЮ!е 85 ТИСЯЧ КВ Б ;!·

ратних метрів збірного

бетону.

Шість

конвейєрних ставляти

квартир

залізо­

автоматичних

ліній

почали

будівельникам

поліпшеного

nо­

деталі

nлануван­

ня.

(РАТАУ) .

Повідомлення Окружної виборчої комісії про вибори депутата до Київської обласної Ради депутатів трудящих

по Гогол вському виборчому округу .N! 71 ·

14

листопца

1976

року відбу.1ись вибори депутата до Київ­

ської обласної Рци ;~;епутатів трудящих по Гого.'ІівсьІШ1У вибор­ чому округу ;л-;

71 .

Окружна виборча кошс1я на пі;~;ставі

' r. 31

«Положення про

вибори до обласних, районних, міських, сільсьh"ИХ і селищних Ріід

депутатів трудящих ~' країн с ької РСР » , розглянувши подані мare­ Dia:lPI, при :зн:1 .1а обраню1 д е путата:>~ до Київської обласної Ради

депутатів трудящих

по Гоrо:lівсько!ІУ

СЕРГІЄННА Миколу Олексійовича

-

виборчо~ІУ округу .М 71 1928 року народження, ук.,

раїнця, •1.1ена ІіПРС , оrвіта нища, голову виКОНІ\О'-ІУ Бров~рськоі районної Рци д~!ІJТат і в rрудящих.

СТад! .

nон~д

гектарів, або більше полО$!1ни всієї nлощі. . Вивільнені сільсьноrосttQ­

Перший зразок люльки ЛЕ-100-300 виг о т о вили пра­ Цівники ре~1онтно-~1ехані чно­ де

Там

:КТН-1,2.

Вже перекопано

Найвищим

ВИРІБ го

прово­

nерекопуван­

карто.дJІекопачами

орати

виорюють

вони

зайнято три тракторні агре­ гати з переустаткованими

nрагнуть підготувати зяб nід увесь ярий клин. На по­ ють 3~4 гусеничні

Зокрема, повторне

ня на площах . моркви .

вно­

механі­

продовжують

нині

й іНШі невідкладні роботи в

добрива.

погоду,

виконує на

110-115

грунт на площах, що звіль­ нилися з-під пізніх куJІьтур,

темпе­

,............................................................•.. електроп і ч .

він систематично

Не припиннється ця робо­ та і нині. Використовуючи

пра­

ратурах. Цього

nрик,,а.

рист Володимир Іванович Трохименко. Змінні цорми

загін виконав ще місяць то­ му. Особливо високопродук­ тивною працею відзначились

до

зд а тні

особистим

виробітком від~начається на першо~ІУ відділку тракто­

ни­

радгосrІу «Літківський» на оранці зябу. Доведений план сnеЦіальний механізований

виробничі

мічникюти

в

механізатори

доблювальника~

ШАХТАРІ ДОДЕРЖУЮТЬ СЛОВА

Пленуму UK молода комуні­

Орачі не залишають поле

над

вазу

вико­

Фото А. Козака.

ніючої дружби між КПРС і СФРЮ, )!ЇЖ народами СРСР і

з:чіцнення миру в усьому сві­

Ц:К :КПРС

стка

J!ЯХ

-

раnортува­

дострокове

дом заnалює на труJ.ові ПОДВИГИ СВОЇХ ПОдруГ.

те~ів Бєлграда. Як сю1вол розвитку і міц­

Югославії па:~~'ятний

nершою

про

невого КПРС,

трактористи Олексій Степа­ нович ДобрОВОJІЬСЬКИЙ Та Дмитро Федорович Луцький .

переrовори

щу вшськову нагороду СФРЮ

nочалися переговори між Ге­ неральним секретарем ЦК

Серед

плану . Палко відгукнув· шись на рішення жовт­

церемонія зустрічі товариша .1. І. Брежнєва. Генерального секретаря ЦК КПРС сердечно

і

мовами:

«Ласкаво просимо, дорогий товаришу Леонід І.'tліч Бреж­ нєв! » , « Хай живуть дружба і співробітництво між СФРЮ і СРСР!», « даскаво просимо, дорогі радянські друзі!», жи­

rрад з дружнім візитом на за­

nрошення Голови

російською

тижд.ень .

нання осоfuістого річного

Лрибутти товариша Л. І. Брежнєва в Бєпград сербо-хорватською

результатами

постійних призерів найкраща швачка nід· приємства Ольга Дещко,

З ДРУЖНІМ В ІЗИТОМ транспарантами

ве­

щопонеді.1Ка заносяться імена переможців за ми­

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

нулий

tекретар ЦК КПРС товариш Л. І. Брежнєв прибув у Бєл­

з

змагання тут обладнано художній стенд, на який

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КUМІТЕП КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

' 15 листопада Генеральний

ди­

трикотажу

лення

РОКУ

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

верхнього

личезним ентузіазмом несуть трудо11у вахту. під девізом «60-р і чч ю Жовтня бО у;tарних тижнів!». Для ознайом·

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА КВІТНЯ

1937

виробничники

фабрики


ВЕЛИЧНІ НАКРЕСЛЕННЯ ПАРТІЇ-В ЖИТТЯ!

· В суботу,

13 листопада,

відбулися меблів, в 4,4 раза -

трикотажних ви-

!Збори активу мtсьиоУ партійноУ органі- робів, на 42 проценти -

зації, на яких обговорено питання «Про

завдаіІня

міськоУ· партійноУ

зв'язку

з

органІзаціІ

рішеннями

них виробів та багато

нітної

продукціІ.

Обсяг

В цьому році

іншої різнома- сячу тонн. Добрий виробництва

радгоспи

Генерального секретаря

одержали

сТребухів{:ь­

'ку.

nерсnективний плав на деся"Fу п' ятиnіч·

Передбачено,

зокрема,

редньоtі!чний збіР

Невиправдано «Великодимерський»,

кому Номnарт!І України Л. І. Пав.пенко відзначив, що в nромові тов. Л. І.

ла зв'язку, nогано ведеться сnорудження очисних каналізаційних сnоруд, не

перший секретар м!ськ- затягується будівництво районного вуз- яні теnер

с:Жердівськнй•.

відстають

державі. Зриває тоnлі і радгосn

довести

ее·

зерна до ЗО центне·

сЗавориЦЬ;КИЙ">. Не­ рів з гектара, картоnлі

Багато nретензій слід пред'явити бу- госnи Імені Докучаєва, Імені МічурІна,

дІвельним організаціям.

-

урожай

ника. рмроблено розвитку радгосnу

виnравдано затягнули збирання її рад- дій модока на корову -

ЦН НПРС тов. Л. І. Брежнева». ДоnовІдач

непоганий

«Пухівський»;

жовтневого валової продукцІї за n'ятиріччя зросте кий», ім. Щорса,

(1976 р.) Пленуму ЦН НПРС і nромо- майже наnоловину.

:вою на ІjЬОму

одержано

св!тлотехн!ч- врожай картоплі, якої зібрано 51 ти­

-

до

до

200, на­ 4000 кіло·

грамів.

Натхнені рІшеннями жовтневого :1.'!е·

nродажем п нуму ЦН НПРС, трудівники нашого 3 строки nродажу кар­ господарства роблять все, щоб викона­ «Гоголівський». До :rи соцІалістичні зобов'язання про­

Брежнєва на Пленумі, в матеріалах здано в ексnлуатацію 171-квартирний цього часу радгосnи «Зоря», сБобриць­ дати держав! 2510 тонн молока, 90 п'ятоУ сесії Верховної Ради СРСР де- житловий будинок заводу nорошкової кий», «:Жердівський» не сnравилясь з тонн м'яса відмінної якості. в'ятого скликання зроблено глибокий металургії (строк здачі третій квар- nланом nродажу державі овочів. Пар­ Про те, як втілює у життя рішення

аналі'а багатогранної роботи nарт!У по тал), не освоюються кошти на ряді за- 1 тійні організації, керівники госnодар­ XXV з'Узду НПРС і жовтневого . Пле­ здійсненню рішень XXV з'їзду НПРС, гальновуз.1ових об'єктів nромвузла, на 1ства, сnеціалісти зобов'язані вжити нуму ЦН НПРС колектив заводу порош· розробf[ено найбільш ефективну такти- сnорудженні школи по вулиці Марії всіх заходів, щоб в найближчі днІ nов­ кової металургії, розnовів на зборах ак­ ку виконання народногосnодарських nланів, визначено конкретні рубеж! на-

Лагунової, райлікарні, дитячого садка заводабудівного комбінату. Всі ці об'єк-

ністю розрахуватися з державою продажу картоnлі і овочів.

ступного f977 року і n'ятирічки в ціла- ти иа.1ежать ПМН-15 будтресту М 3.

му.

Ці

до·кументи

зустрінуті

одностай-

ним схваленням всіх радянських людей, ЯК! прагнуть з честю виконати величні накреслення царт!ї.

·Говорячи про конкретний вклад тру-

дівників міста і району у виконання завдань першого року n'ятирічки, тов. Паменко сказав, що колективи nромислових nідприємств за десять місяЦ!в. нинішнього року збільшили виnуск nродукцІї на 7,8 nроцента проти

Незадовільно

nрацюють

сільські

Уже зараз nовністю слід розгортати

бу- роботи по

дівельники, які не сnравилясь з десятимісячним nланом введення об'єкт:в в ексnлуатацію. До цього часу не здані

підотовЦІ

до

вирощення

врожаю в дpyro~ry роЦІ десятої n'яти­ річки. Перш за все, вивезти на nоля якомога більше органічних добрив, вс!

в ексnлуатацІю будинок культури nлем·

nтахарадгоспу «Рудня» (генnід·рядник ПМН-8), два корівники в радгосnі сБобрицький» (генпідрядник ПМН-9), об'єкти Семиnолківської, Богдан!вськоУ nтахофабрик, nогано будується школа колективом ПМН-8 в nівденному м!крора-

по

nлощі виорати на зяб з nоnереднім вне­ сенням аміачної ·води. Механізаторам широко розгорнути ремонт техніки, ор· ганізувати навчання кадрів, зокрема nідготовку механізаторів. Великі ! складні завдання належить розв'язати в nоточній n'ятирічЦІ в cnpa-

тиву печовий Ю. М. Марків. Він, зокре­ ма,

сказав:

-

У нашому цеху залізних порош· ків широко розгорнуто змагання під де­

візом: «П'ятирічці якості робітничу гарантІю!». План десяти місяців вико·

наний на

101,6

nроцента, виnущено де­

сятки тонн nонадnланового залізного порошка, продуктивність праці стано­

·

вить 10З,9 процента. Попереду в зма­ ганні nід девізом «60-річчю Великого :Жовтня 60 ударних тижнів!» йдуть КОМСОМО.'!Ьц! ТТ. 1\расний, Рубанов, Гу­ СЄВ, Матвєєв. 4,8 nроцента nередбачених річними nла- йоні міста, затягується здача в ексnлу- ві дальшого розвитку тваринництва. За - Втілюючи в життя рішення XXV нами на цей nеріод. Виконаний також атац;ю кінотеатру в м. Бро.варах. Як і десять місяців цього року понад народ­ з'Ізду НПРС, наголосив, вистуnаючи nлан по темnах зростання nродуктивнос-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ на зборах активу, секретар nартійно! Ті nраці, nрибутках. зниженню собівар­ організації радгосnу імені Щорса І. І. тості. Майже на десять процентів зрос­ П.пюта, колектив нашогсr госnодар· ло виробництво товарів культурно-nобу­ ства виконав народногосnодарські nла·

Із аборі:а авrи:ву м:lо:ьво!і :aaprlitвoi opraиlaaц:li

тового призначення. Лише понад план за десять місяців вироблено nродукціІ

на суму 4,6 мільйона карбованців. Багато роботи виконано в капіталь-

но:о.rу будівництві. забезnечили виконан- раніше, незадовільно nрацює СПМН-50З ня nланів колективи nідприємств транс- тресту «Ниївсільсnецбуд». Роботи цим слуговування.

дажу

порту, зв'язку, торгівлі і побутового об- колективом ведуться неякісно, часто з відстуnом від

проекту і

ці

строків

Поряд 3 цими позитивними фактами еJІе:-.іентарних

·

nорушення

nорушенням:и

будівельних норм. вводу

в

Вс!

тонни

роботою низьким

чини, що nороджують Ух, здійснити рівнем організаторської та Інженерної конкретні заходи по безумовному вико- роботи. незадовідьним добором 1 розста­

Відомо, що одним іЗ найважливіших всякденної цілесnрямованої роботи по шляхів nідвищення ефективнесті nраЦі концентрації трудових і матеріальних

.

ресурсів. Тільки цим можна що трест «Броварисільбуд»

виробництва. В цьому наnрямку велика генnідряду за десять

по цих видах

nоказників

до­

про­

продукціІ.

домоглися

радгосnи

ня», !мені Мічуріна, які nершими ви­ конали річні плани по nродажу державі

мол01:а і М'яса. В районі заготовлено

достатню

к!дь­

к!сть грубих і соковитих кормів, значно

більше ражу.

nояснити, план по

місяців

м'яса,

nлан

сПлосківський», сЛітківський», «Аван­ гард», !Ме!!! Шорса, племзавод «Руд­

новкою керівних кадрів, відсутністю по-

є прискорення технічного nрогресу, номплексна механізаЦія і авто:v~атизація

здачі

427З nонад

nродано

1 З308 тонн виконаний річний

державі

Добрих

ексnлуа-

ІНЯ. Тому слід nо-nартійному, критично, nояснюються незадовільною глибоко 1 всебічно nроана.'Іізувати nри- самих бу.;!lвельникі·В, а саме

nлан

моJюка

строково

мають МІсце великі недоліки і упущен- таЦію названих об'єктів в значній мірі

наняю народногосподарських nланів.

по

проти

минулого

Це дозволяє році виробити

1977

не менше

у

!

року

зернофу­

-

настуnному nродати держаіІІ

тисяч тонн м'яса,

22

72

держав!

овочів,

м'яса. План продажу виконано

погосnодарськи~

.

ни

ти­

і

до

каРтоnлі,

державі молока

кінця

року

ще

надійде

тонн молока. Рішення жовтнеаого НПРС зобов'язують нас,

Пленуму ЦН сільських ко­

муністів,

nрацювати

nерсnективою.

Необхідно

передбачити 1 ввести

вс!

300

наявні

шого.

До

довести

резерви,

кінця

з щоб

n'ятирічки

урожайність

ми

зернових

центнерів з гектара.

35

в дію

досягти

біль­

nовинні до

З2-

Ефективне ви­

користання добрив 1 техніки, мел!ора· ц!я хімІзація земель, закріnлення ме· ханізаторських кадрів на сел! ст ворен·

!

ня

належних

умов

..

-

nраці

ці

та .Інші

nитання стоять в центр! уваГи· nартІй­ ноУ організацІІ і дирекЦії госnодарства. Партком розглянув на своєму засіданнt

мільйонів штук госnодарств, nартій­

nитання організацІйноУ і масово-nрлітич­

керівників nідnриємств, організацій, pa']rocn:в І птахофабрик. Потjм nочалося обговорення доnовіді. - Матеріали і рішення жовтневого Пленуму ЦН Н.ПРС зустрінуті з па.'І­

сnеціалізації і концентраЦії сільсько­ господарського виробництва, у нас за· кінчується будівництво комnлексу на

виконав сяч тонн молока,

200

ної роботи серед тваринників в ·зимо­ всього на 86,9 процента, в тому числі яєць. Керівникам вий nеріод 1976-1977 рокі!3. власнюш силами на 84 проценти. ним організацІям належить виконати Тим часом nрограма у будівельників комnлекс заходів з - Матеріали )f{овтневого Пленуму тим. :щоб в завер­ обговорюються в усіх щі десяту n'ятирічку дуже велика. Ім иtальному. 1980 році, довес.ти поголів'я ЦН НПРС нині колективах госnо­ налеЖить освоїти 120 мільйоніВ карбо- корів до 3З тисяч голів, ~rати надій на nартійних групах і сказав бригадир nтахофер­ ванцІв ка.nіталовкладень, збудуватИ 185 корову 3550 кілограмів, валове вироб­ дарства, «Рудня:~> В. О. Ко­ тисяч квадратних метрів житла, 6 се­ ництво молока довести .до '·і 17.1 тисячІ ми М З радгосnу Накреслюються конкретні ві;:щовідальності за підвищення техніч- редніх шкіл, nрофтехучилище, завод ТОНН, м'яса . ДО 22 ТИСЯЧ· ТОНН, ЯЄЦЬ ва.пьчук. ного рівня виробництва, проявляє в алюмінієвих будівельних конструкцій, 272,1 мільйона штук. "1Іа ·виконання заходи. Наше госnодарство в основному цій важливій справі консерватизм. Це завод по виробництву теплиць, Нали· цих завдань повинна бути спрямована сnеціалі::.. ється на виробництві nлем!н· Виконуючи рішення XXV стосується заводів залізобетонних вира- нівський теnличний комбінат nлощею вся nартійно-організаційна ! масово-по­ них яєць. дальший розвиток бів тресту «Броварис!льбуд:о>, дослідно- ЗО гектарів, другу чергу Требухівського літична робота nартійних організацій, з'їзду НПРС про робота ведеться на заводах ексnериментального торгового машинобудування, електротехнічних виробів. у виробничому деревообробному об'єднанні та інших. Однак, частина керівників до цього часу не nрониклась nочуттям високої

ексnериментального, будівельних вирабів, молокозаводу, хлібозаводу, друкарні, фабрик Гого.1івської стрічкоткацьf(OЇ л:тківСЬК(,Ї художніх виробів. Зас,lутовують серйозної критики в цих nитаннях наш! будівельні органі;:~ації, де ще надто багато тяжкої ручної пра-

!

Ці. Деяк!

nартійні

організації

підпри-

Є:\іСТВ недостатньо вю~агають з господарських керівників налагодження виІПуску товар:в широкого вжитку для на-

селення.

До

цього часу не

виробляють

їх завадобудівний комбінат, дізобетонних конструкцій,

заводи задослідно-

комnлексу по вирощуванню нетелів, спорудити ряд nташинків на n!дприєм­ ствах Ниївського об'єднання nтaxonpo­ му. Нрім цього, розширюватимуться ! реконструюватимуться nотун•.юсті на заводах nорошкової металургії, nласт­ мас, електротехнічних виробів та ін­ ших. Багато належить зробити по благоустрою міста ! району. Дальше розвиватимуться nідприємст­ ва трансnорту, зв'язку, торгівлі, nобуто­ вого

обслуговування.

чування.

Партійним

n;

ми, більше і роботи. У nромов!

товарів народного споживання.

справ

десять

Особливу

місяцІв

увагу

слід

по

виробництву

nриділити

якос-

т! продукції. Зарнз в районі зі Знаком ;;;.rості виробляється в 1.2 раза більше виробів, ніж в 1975 році, І скдадає 4,4 nроцента до загального виробництва.

По

6,6,

республіЦІ по

краще

заводі

країні

справи

цей

-

в

показник

7,4

становить

процента.

цьому

електротехнічних

Най-

відношенні

виробів,

на

хар­

орГанізаціям

nід­

:~1rтв сфери обслуговування не слід зам .вильнятися загальними показника­

експериментальний, нестандартного ко· мунального обладнання. Окремі nідприЄ:\rства не сnрави.'!ись із завданнями за

<минулі

громадського

ким схва.1енням, з великим політичним і трудовим піднесенням усім колекти­ вом заводу електротехнічних виробів, сказав. вистуnаючи в обговореннІ доnовіді, секретар партійної організаціІ

Плену.\r! дана в

ництві,

краще

дбати

тов. .'І.

І.

всебічний

про

Брежнєва

визначені

на

вироб.-

завдання

на

nерспективу. Приємно відзначити, що сільські трудівники району в цьому ро­ ці зібрали по 28,1 центнера зернових з кожного гектара. Валовий збір зерна

ск.1адає

56428

показників

де· «Плосківський»,

досягли

Особливо радгосnи

«Русннівський».

Іме-

60 процентів nродукціІ виnускається зі І ні Нірова, «Гоголівський•, як! зібрали Знаком якості, на Фабриці верхнього дитячого трикотажу 18 nроцентів,

відповідно

Гоrолівській

на.

стрічкаткацькій

фабриці

-

41,3 Проте

з

кожного гектара по 44,З З4,5 З3,6 центнера зер­ в

однакових

кліматичних

процентИ. Прикро, що багато nідприємств виnускають не атестовану

умовах радгосnи !М. Докучаєва, .Ім. М!­ чуріна, «Пухівський», «Заnлавний•

nродукцІю. Партійним бюро слід вести цілеспрямовану роботу в цьому напрям·

одержали урожайність зернових значно нижчу середньорайонного показника, а

-

2

ку з господарськими керівниками, суворо nитати за вnровадження комn-

лексної системи управління якістю. Складні

і

відnовідальні

завдання

стоять перед колективами nромислових nідnриємств міста ! району в дt. ятій n'ятирічці. В 1.8 раза збільшиться випуск металокерамічних виробів, на З6,5 nроцента

-

конструкцій і ;rеталей збіР·

ного залізобетону, на 58,8 процента - виробів із nластмас, в 1,5 раза -

о

2 crop.

о

воді

широко

Л.

Хлипа.

розгорнуто

змагання за виробництва

-

На

за­

соціалістичне

nідвищення ефективності ! якості nродукції, що

виnускається,

за

дострокове

виконання

соціалістичних зобов'язань 1976 року. Працюючи nід девізом «П'ятир!чц! якос­ Ті робітничу гарантіюІ:о>, колектив ців

ц.

р.

дукції

на

Понад

184

авангарді

nлан деспти г.лан реалізовано

тисячі

карбованців.

соЦіалістичного

річні

nлани

1977

і

працюють

про­

В

змагання

рахунок

лю­

року шліфувальники склови­

робів тт. Сніжнова, Єгорченков, Менжега,

металу тт.

в

Бабич, Пінчук, nолірувальники

Бердяєв, Солоді::Jвников,

Ан­

тонюк.

-

НОВЕ ЖИТТЯ

Колектив бригади, наполегливо

який

працює

над

я

очолюю,

вт:ленням

у

життя рішень XXV з'Узду НПРС. За де· СЯТЬ МіСЯЦіВ одержано ПО 201 ЯЙЦЮ ВіД курки-несучки

штук.

240

nри

річному зобов'язанні

Зразки

самовІдданої nрацІ

nоказують nташинЦІ тт. Майборода, По­

номаренко, Макаренко та інші. У від­ nовідь на рішення жовтневого Пленуму

y-nix.

курки-несучки.

Про те, які конкретні заходи по ви­ конанню рішень

жовтневого

ЦН НПРС накреслили

в

Пленуму

колективах,

розповіли на зборах директор ремонтно­ механічного заводу М. П. Жебель, брига~ дир овочівницької бригади радгосnу

«Л!тківський» Л. С. Луцька, начальник Дарницького ремонтно-будівельноrо уn-

.

равління В. І. Бє.пік.

В обговореннІ доnовіді також·· в:іяли

Щоб закріпити досягнутий необхі.:~но закінчити рік nо-ударному, nідкреслив у своєму виСТ:'\Пі на жовт­

участь

невому Пленумі ЦН НПРС тов. Л. І. Брежнєв. Трудівники нашого госnодар­ ства nрагнуть зробити все, щоб усnіш· но завершити nерший рік десятоr n'я­

О. Г. БеJІИс, керуюча відділенням Держ­

сказав директор радгосnу радгосnи «Великодимерський», сl\раси­ тирічки. Ми лівський», імені Щорса одержали на­ «Заворицький» В. О. Осадчий. віть нижчий врожай проти рівня мину- зібрали по 27,2 центнера зернови·х з гектара, по 1З2 центнери картоnлі, t:ю лаго року. В десятій n'ятирічці наш! господар­ 450 центнерів кормових буряків. Надій становить 2500 кІ­ ства nовинні вийти по валовому збору молока від корови на рубіж 60-62 тисячі тонн зерна. лограмів. одержано 500-грамовий при­ Для цього слід nоліnшити структуру ріст кожної голови великої рогатоІ ху­ nосівних nлощ, систему насінництва, доби. РозумJІСчи, що успіх десятоУ п'я­ використовуючи найбільш врожайні тирічки це щоденна коnітка nраця кожного робітника, сnецІаліста, кер!в· сорти зернових культур.

о

гу різко збільшити виробництво nле­ мінних яєць для забезnечення госnо­ дарств району й області.

ЦН НПРС 1· n'ятоІ сесії Верховної Ра­ ди СРСР зобОв'язалися у другому ро­ міся­ ЦІ n'ятирічки одержати по 250 яєць від

йдуть комуністи тт. Сн!жкова, Нир!й, Р ·маненко та інш!. Виконали особисті

тонн, що на 9З46 тонн того

більше nроти минулого року. добрих

nідприємства М.

аналіз стану достроково виконав

сільськогосподарському

чітко

якість

-

тисяч курей-несучок. Це дасть змо­

55

о

Середа,

17

завідуючий

народної тор

освіти

заводу

міським

П.

П.

торгового

вІдділом

Білокінь, ·агіта­ машинобудуаання

банку М. І. Гоrун, директор змішторгу М. Ф. Ніко.паєв.

В роботі зборів взяв участь завідую­

чий відділом

будівництва обкому Ном­

nартії УкраІни П. О. Хорошун.

В обговореному питанні збори активу

міської nартійної організації nрийняли резолюцію. У ній цілком 1 nовністю схвадюються

нуму

рішення

ЦН НПРС,

жовтневого

політичні

nрактичні завдання.

Пле­

висновки 1

nоставлені

у про­

мові тов. Л. І. Брежнєва, і накреслені

практичні заходи по Іх виконанню.

.ІІВСТОПІДІ

187«J

року


Троєщинські ПРАПОРИ За

ПЕРЕМОЖЦЯМ

-

підсуякюш

ного

З)Іаrання

кварrа.1і

сі.'Іьському зом

соціалістич­ у

серед

господІtрств

району по виробництву м'яса і продажу його державі. :Ко­ лективу відгодівельників при­ суджено перехідний Червоний прап(}р ~ІіськRюІУ Компартії Украіни і виконкому райрци депутатів труднщих. Він та­ кож вдруге підрнд завоював nерехідний Червоний пр;шор nершу

Добре

гатої хУдоби, капітально від­ ремонто·вано. Старанно пола­ годжено й інші тваринницькі

Вдосталь заготовлено кор­ мів д.~я rодів.1і худоби. СІмо­

су заRладено

ніх ветеранів nраці, вчите.1ів . партії

ЗІ. І. Шелест в урочистій об­ керівника~!

району

госnодарства і привітала при­

2230 тє;нн, сі­

рік тракторно­

рільнича бригада з Троєщини, очолює

комуніст М. І.

ДО)Іагається

промисловоеті підтвердила за­

значних успіхів, виборює пер­ шість

який

змаганні

серед

усіх

І в нинішньо:.~у році її колектив урожай тур.

колективу Троєщи·нсь­

:вІддІлка,

у

бригад господарства.

Червоний

3

но по

вийшов

пе·реможЦем у третьому квар­ та.1і по всіх виробничих по­

виростив найвищий озимих і ярих ку .1Ь­ Rожного гепара зібра­

36,5

центнера зерна.

Заслуга в цьому всього ко­ лек т иву механізаторів . ОсобЛИВО С.1ід ВіДЗНаЧИТИ Са)ІОВі;J;­ дану . працю комбайнерів кому­ іІістів · М . Ф'~ ~ :;· Тvохимчука, П. П. Труби, а :rакож тракто­

мзниках.

Наприкінці збо·рів були вру­ чені медалі ветеранам праці, якими іх нагородида Президія

складних

робітниці

nогод·них

рільниЦтва

Г. Т. Найда, М. П . Сом, А. М. Найда, О . В. Сидоренко, їздо­ вий А. М. Сидоренко. Не стоя .1и осторонь бороть­ би за хліб і працівниК'И гро­ )Іадського харчування. Кухарі відділкавої їдальні В. А. Ав­ раменко та О. П. Пилипенко

Верховноі Ради СРСР за без­

ристів

жоганну багатІ)річну роботу в

Бруєнка, В. Ф. ; Неr~ди, А. Т.

Висока ефективність виробництва і відмінна якість продук!{іl,

дострокове викона~-tня планових завдань і зобов'язань -:-. так~ .цtл ~­ спрямованість соціалістичного ~маган~я ~а Житомирсьюи пан ни~юй фабриці «Комсомолка». За дев ять мtcяtttв тут вигото~лено 40 МІЛь­ йонів 348 тисяч пар панчішно-шкарпетк~вих виробсв . при план{

постійно готували для трудів­

ниRів полів смачні й високо­ Rа .'Іорійні страви.

39 23

ЛИШЕ ПЕРШИМ СОРТОМ Працівники

ферм

значно

робництво

відмінній якості продукції.

відділка

Фото П. Бойка.

збільшивши

процентів. Набагато біль­

причо)ІУ

прав;1ене

все

.1ише

воно

від­

першим

сор-

мм.

ЗРОБІТЬ ТАК У СЕБЕ

Тваринники

радгоспу

та

Перш ніж підк.1ючити апарат,

імені І підмивають вим'я теплою водою,

Щорса взя.1и nідвищені соціаліс- протирають його рушником, зво­

тичні зобов 'язання на перший ложеним у 0,5-процентно~ІУ роз­ рік десятої п'ятирічки по вироб- чині спеціальної дезинфікуючої

десять місяців одержали по 608 грамів середньодобового приростУ живої ваги тварин при плані 530. А в середньо­

му по фер~Іі приріст стано­ вить 605 гра:.~ів на голову.

речовини. Перші крап;lі молоRа здоюють в окреме відро. У кожному корівнику є спеціальні два бід()ни: один червоний з написом

ку

«маститне

року

господарство

продало

70782 карбованці.

Питання якості мо.'!ока давно

Шевченко, Г. В. Пилипенко та інші .

хвилювало

В. ПЕРЛОВСЬКИП,

наших

Воно неодноразово

кореспон-

' ді.вці,

торnе-

утворена

СПОРТУ

то

попу л яр ний

які через одинадцять ро- клуб «Сnартак•

ків знову виграли золоті меда- ніколи, лі . Автозаводцl столиці з самого початку турніру захоnили

' лідерство

І не випускали його

до кінця,

забезпечивши

собі

nерше місце за тур до закінчення першостІ.

На др:,те місце вийшли ди-

погано.

:~єсняному

спеціальна

чи на те, що на старті чемnІо· иату вони втратили чимало

, очок .

На третьому місці

намівці Десятки замовлень на ремонт ек.ладнопо6утової техніки виконує щомісяця майстер побуткомбінату Віктор Мехед. Віктор успішно еіtравляється з усіма видами ро­ біт, виконує їх якісно і в строк.

тб

ди·

Кубок

СРСР .І бронзові медалІ у вес-

няному чемnіонаті .

.

.

:

В кінцІ турюрної таблицІ

-

на п'ятнадцятому і шістнадця-, «Спартак•

місцях і

-

московський

мінське

«Дина-

лено на промислову основу. Найвищих результатів доби·

250 тонн яловичини, реалі3Овано1 понад річний план, за· писали на свій трудовий рахунок тваринники радгоспу «Бе·

місце,

а

в

осін­

торnедівц! візь­ ють тільки першосортне молоко.

динамівці Києва І ТбілісІ

-

у

футболісти

Середа,

17

ся до nлюс п'яти градусів, пере-

віряється на механічну заорудне-

ність, визначається процент його жирності та кислотності.

ріально. А також називають прі­ звища

тих,

хто

порушує

вимоги

по одержанню високоякісної про­

тарну культуру на фермі. проводяться

заняття

з

Часта

тваринни-

ками, де висвітлюються питання

гігієни, утримання і годівлі тва­ рин; боротьби з маститами, доїн­ ня корів і зберігання молока, са­ нітарний стан кормів. Велика заслуга у цьому ветлікарів А. Е.

Ткаленка та М . Х . Шарапова, бригадирів В . М. Куценка та Г. І.

nродовжать

Г. АЛЕКСАНДРОВ.

.

(ТАРС).

rанні досягли також колективи радгоспІв імені Комінтерну,

кваліфікованого дотримання всього санітарно-гігієнічного комп­

дять підбілку стійл, годівниць і стін. Ветеринарні працівники в цей день оглядають тварин, пе­

лексу. І в цьому головна роль

ревіряють іх вим'я та соски.

належить

!

їм,

невтомним трудів­

раз у місяць оглядають корів на никам. Спільна праця всіх сприя­ тиме дальшому і успішному вті­ <<Бойков­ прихІ>вані форми маститів . ваються робітники Л. Т. Цнрю- .. варишівський~, Велика увага на фермі приді­ ленню в життя величних накрес­ лик, Е. П. Герман, В. І. Буга­ ський~. Трудівники ферм райо· єнко і багато Інших. Щодобовий ну з початку року вже продали ляється дотриманню доярками лень XXV з'їзду КПРС. приріст живої ваги кожної державі бІльш як 126 тисяч особистої гігієни. Перед JІОЇJІІНям С. ПЕРЕХРЕСТ,

.

перевищивши резаиськнй~, що в Б~ришІв- тварини ~хнІх гр~п становить центнерІв м'яса, торішній показник майже на с:ькому районі на КиівщннІ. близько tOO граМІВ . Виробництво м'яса тут постав-, ВідмІнних результатів у ама- десять тисяч центнерІв ..

о

Із ферм TPJI11i на день молоко надходить на радгоспний молоко­ завод, де старшим лаборантом працює о. 1. Гончаренко. Тут воно фільтрується, охолоджуєть­

донецького дукції. Про них розповідав на Маляренка, лаборантів Т. М. Ма­ бо­ своїх сторінках «Комсомольський зій та З. С. Купрієнко, обліковця ротьбу в розиграшІ кубка прожектор». Л. І. Хохи та інших. УЕФА. В одній восьмій фІнаКожен nрацівник ферми знає, Кожної п 'ятниці на фермах лу вони зустрінуться з відомим молока може Італійським клубом «Ювен- нашого радгоспу санітарний що висока якість тус• (Турін) . день. ДоярК'И та скотарі прово­ бути забезпечена при умовах «Шахтаря»

тому

виступив , як перевірок оформляються відповід­

Іх заохочують морально та мате­

nада)

і

гарячою во­

протягом 15 хвилин

У радгоспі шириться змагання СпартаківцІ у ним актом, в якому зазначають­ ся П(}рушення тваринниками ви­ між бригадами за високу сані­

. · ро з играшу кубка УЕФА. До ре· ілісІ . тб ІЛІСЦ 1 ста- чІ, ще в цьому році (24 листо-

вони виграли

бруднення по групах . Резv. ль тати

муть участь у розиграшу куб­ ка європейських чемnіонів, а

зоні:

Фото М . Семиноrа .

московський

тваринники, тобто ті, котрі зда­

більно виступають У цьому ее-

На фото: В. МЕХЕД.

МЕТОДОМ ІНТЕНСИВНОІ ВІДГОДІВЛІ

-

весь молочний

санітарна кімнатах.

у наступному сезонІ чемпІо-

-

Після доїння

розглядалось дою. Тоді

мог санітарного стану одержання ньому nередостаннє, що, якісного молока. При місячному ЗВІТІ санітар­ nриродно, прикро для Ух при· хильникІв. ної комісії відзначаються Іtращі

намівці Києва І це незважаю- ни країни

п'ячують і згодовують телятам.

трудівників. посуд промивають

чемnіонаті зайняли

чотирнадцяте

зе­

і вивча.'!ось на засіданнях парт- дезинфікують його. Доїльні апа­ кому, техраді і виробничих на- рати і ммочний nосуд зберігаю­ радах тваринників. У радгоспі ться в спеціальних санітарних

дент.

Звання че•1піона СРСР щій лізі , не вистачає до. свіду,

"

другий

тоді в радгоспну касу надійшов якісна продукція. Молоко від додатковий прибуто& на суму хворих на мастит корів переки-

ФУТБОЛЬНИЙ СЕЗОН ЗАВЕРШИВСЯ московські

молоко»,

державі 41609 центнерів моло- лений - «молозиво» . Все роби­ Rа . 3 них 39325 центнерів ться для того, щоб у доїльні ша­ відправлено першим сортом. Від- рати надходила тільки високо­

Значно вищих показників, ніж зобов ' яз увались, досягли доярки Г. К. Устименко, А. В. Ревенко, скотарі М. І.

громадський

ництву і продажу державі молока. При виконанні їх велика увага приділяється якості одержуваноі продукції. Так, з почат-

комісія. До її складу входять обліковець, лаборант, бригадир, ветлікар, а та&оіІt з кожної бригади по одній доярці. Члени Двом·а заключними матчами мо•. Якщо мІнчанам, які в ко~Іісіі стежать за чистотою доосіннього чемпіонату СРСР У цьому сезоні nісля довгої пе- їльних апаратів, молочного nocy. ТбІ' лісі І Єревані фінішував дУ Кожно"! декади вони пере· вІ· ' й рерви вnерше виступали У ви· · ф б ут пльни й сезон У нашІ ряють молоко на механічне закра ·1·н1·

Працюють у білих халатах

косинках.

Перед у з~Іаганні на сви·но­ фер)ІЇ ведуть робітниці У. П. Кроха та М. Г. Пиж, які за

'

·завоювали ·

РАТАУ)'

(Фотохроюка

том .

О. Я. : ві>ндаря, Г. О.

НОВИНИ

процентІв при

ЯК МИ ДБАЄМО .ПРО ЯКІСТЬ МОЛОКА

продуктів тварин­

робництва м'яса виконано на

лока,

Л. В. Іf.ЕЧИ­

t

120-125 . .

.........................................

ви­

ництва і продаж

110

304 тисячі пар. Державнии Знак якосп присвоєн() 8 артикулам. На фото: бригадир Б. /. БІЛЕЦЬКИй . роз.мов-~яє з передови­

паРУК , які виконують змінні завдання на

Добидися нового трудового ус­ піху,

мільйонів

моделям і

,чи в'язальницями Н. П. СМаГаЛЮК (лсворуч)

но на приймадьні пункти мо­

лишення республіRанського праnора в радгоспі.

прапор

у

умовах

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ЗМАГАННА

Литвиненко,

коrо

лясь

ше завдання одержано й зда­

МІністерства

перехідний

r.

жили і ланкові-сівачі т. Rондратовець, Г. Д . Єреденко, .'!аНRові У. М . Дроботун, Т. Т. Найда . Са~ювЩдано потруди­

БРИГАДА КОМУНІСТА­

яку

Потім директор господарст­ ва О. М. Чижик вручив рад­

Кондра­

с.1ова заслу­

їх державі. Так, десятимісячний план ви­

Не перший

м'ясо-молочної

М. П.

Доброго

нажу 890 тонн, кормових бу,ряків 540 тонн, є також неоохrдна кі.1ЬRість грубих кормів. Отже, взимку вся ху­ доба буде ситою.

суТніх з високою нагородою. Т..ут же було зро6дено пові­ домлення про те, що колегія

госпний

Пономаренка, товця.

прю1іщення.

ставники ферм і полів з у с іх віділків . Тут багато присут­

nрапор

підго­

Троєшинському

~rуєть с я ~Іолодняк великої ро­

для глядачів заnовнили nред­

перехідний

зазда.'!егідь на

від~і :шу радгоспу до зимівлі худ(}ОИ. Приміщення, де утри­

Нещодавно в будинку куль­ тури села Троєщини відбули­ ся урочисті збори робітників радгосnу, присвячені вручен­ ню нагород . Просторий зал

становці вруqила

і

тува.шся

грошову

міськ.кому

подарунки.

ДО ЗИМИ

nремію.

Секрета·р

цінні

ФЕРМИ ГОТОВІ

Рци Міністрів УРСР та Укр-

. профради

Ра-

ветерани

Серед нагороджених .'Іабо­ рантка ТроєщинсьRого від:~іл­ ка р;цго с пу М. А. Дроботун, У . М. Дрnботун, Г. П. Єре:~ен­ Rо, ~1. М. Ігнатенщ П. В. Стре.1Ьченко та інші.

року

радгосп імені •Кірова вийшов nереможцем

господарстві.

медаляuи

од t>ржади

третьо~ІУ

нинішнього

з

новини

JІИстопада

1976

року

О

НОВЕ

ЖИТТЯ

кор.ів вони миють руки з милом витирають іх окремим рушни-

8

головний ветлікар рад­ rоспу.

ф

3

стор.

О

~~--~~~==~~~------~--------------~----------~--~-


Свободу Південній Африці!

ф

ВО.'ІІОДJІJІИр ДЕМ'ЯНЕНRQ

ОРЛЯТ НО (Закlвчеввв. Початок в

.NiM

180, 181 ).

І бою того спливло обмаль... -

.

ОЧІ кудись вбік, тодІ на Нолю: снаряди,

Політична

мати.

Спочатк_у хлопч~к носив снаряди, а коли заболІли ру­

ки, качав їх по сюгу, змішаному із землею. Біля гармати проткрав шматком плащнамету.

Запа~юв~1_!ЬНі. запалювальнІ треба! вимагав Грибанов ВІд бшця, що замінив подаючого, І від НолІ. П~редихнути б хвилину-другу. Бо й ноги заплітають-

ся ВІД УТОМИ.

-

,

Вого-онь! Вого-он~!

-:-

ву точку: двічі підряд неподалік щастя

..нІкого

міни. На

Н€ зачепило.

ПІ_іt«Очуючи до гармати черговий снаряд. Ноля помітив танюста, що розмовляв

з

Грибановим.

ся? Невже підмога? . - ~рислали оце пІдсобнути вам,

-

вщпоюдати хлопчинові,

би~о гусеницю

.-

ЗвІдки

він

взяв­

можна

з місця !fe зрушимо. Ви вже протри­

карти·,

Шрапельні, шрапельнІ

окопи першого ешелону оборони.

Коля забув про втому, виповз угору по схилу. Так

за. к~жним та~ком, ян за квочкою

курчата.

1 є.

біжать

~ІтлерJ_вщ. А танюв пІдбитих скІльки! У кількох місцях Іх нав:ть тросами розтягують, бо іншим не проштовхати­ ся.

.А де ж наш танк? Ноля лозирив

у тому

Клубком скотився вниз, схопив автомат. Кількома СТРJ:ІбКа:\'Іи досяг каменя, що пірамідою стирчав непо­ дашк. Визирнув з-за нього. Скільки ж їх? Поки що ба­ чить п'ятьох. Перебігають від куща до куща. Гукнути бійця або Гр~банова? Небезпечно. Вискочи вони сюди ІХ

вогонь ворожих солдатів.

Зараз

вІн

хто

полоні

становлять

автомат

це Грибанов. Усе в порядку.

-

лого

в

расизму

в

повному

обсязі

ні _перебувають

піді­

твердила,

точки.

на

·

Падав на землю снІг.

Обережно-обережно

туючи її, пошарnану І зранену.

'

Дніпропетровсr.кого ордена лені· на

б тру опрокатного

заводу

І. Леніна. Передача 18.ОО В. Реко~~ама. Огоо~~ошения.

з.

І мен І

18.10 к. т. сГрае

€. Москвітінаа. 18.ЗО «Сnеціалізація 1 концентрацін

JІИСТО АД П А

СЕРЕДА. 17 ПРОГРАМА цт 9.ЗО дом к. т.сонця•. r. Гауnтман. сПеред аахоФільм-вистава. 14.00 К. т. Науково-поnу .. ярні фільми. 14.25 сІ(омпо•итор Л. Бетховена: Передача 2. 14.55 •Uсноdи радянського законодавства•. 15.25 к. т. •Наука сьогоди·і». 15.55 ХудожніІІ фіпьм дпя дітеІІ сТакий великий хо~~опчик•. 17.15 к. т. сВІдгукнітьса, сурмачіІs.

- магістрао~~ьни 11 наnрям•. ТварииницькиІІ комnлекс колгосnу Ім. Кірова Ізюмського району

ХарківськоТ області. 19.00 К. т. ІнформаціІІна ·nрограма еВІ· сті•. 19.ЗО •Актори І ролі». 20.ЗО Говорять деnутати Ве"хоаноr Ра

. ди УРСР. "' • б , 20.45 •На до ран1ч, д1ти.». 21.00 Програм1 а •Часф»і. (М.)Н. 2І.ЗО Художн 11 теле льм • вроджена 22 .50 ':::~::'и~іею». 3 серія. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ Рік 9.30 тура. і 10.40•Казки Учням Андерсена». 4 класів. Літера(М.). 1 1 10.00 Сnецао~~стам народного госnо•

J~:?~ ~-о•;.ни~ВеселІ нотки•. !8.30 к. т. «Наша біографія. 19.45 1919-11•. к. т. Тираж «Сnортлото». 19.55 к. т. ХудожніІІ фіо~~ьм сТут ваш дім». 2 tерія.

дарства. Осиовні nитанни nравового

регулювання

госnодарчоі

ся

Кінонарис сЗака"nатсьхІ

,.

'

сА. ГаІІдар. сКазка про вtІІськову

rоича-

таємницю, про Хлоnчиwа-КібаоІІь-

колективу

18.ЗО Для школярів. сВітрвло». (ЛевІвград). ·.

чиша та ІІого тверде слово». (М.).

14.20 Учням s-10 ко~~асів. Вивчеинв ІІ .оо рніаоа· ини. творів в. 1. леніна в середиіІІ 11 .15 Тео~~ефільм. школі. сРозnовідr. про IJ з'Узд 11 .40 Шкільний екран. Історія д..• уч· иів 10 класів. сПовна І остаточна nартії•. (М.). р nеремога соціалізму в СРСР•. 14.50 Тим, хто встуnае до вуз 1в: о12.ІО ХудожніІІ телефіо~~ьм сНароджена сіАсr.ка мова. «Фонетика і ор,~ю і ю серія графів. Основні nринциnи рос ревооІІ цЕ ». 2 . ськоі орфографіУ•.· (М.). ІЗ.ЗО Концерт. 1 • кJ_л r.· 16.30 сНа доnомогу nроnагандистама. 15.25 Учням 5 класів. Істор~· 16.45 І Всесоюзни/І фестиваль художтура стародавньої ІндІ ». 2 1 .1 . ньоі самодіяльноУ творчості тру- 17.25 Екран студента-заочника. курс. Вистуnають коЛективи теоретична механіо. · сПлоска д ящих. система сил .. Розв'язуванна за· д е чини 17.15 сСЇлr:'ськогосnодарсьхнІІ тнжденr.». дача. . Телеогляд.

1'1.30 СоціальннІІ

!

nортрет

що

на

участі

готовий допуск

в

ЖИЗНЬ:. - .орган· Броварского rоркома . А

Коммунистической партин Украиньr, городскоrо н ра овноrо Советов депутатов трудящихсн КиевекоА области.

Газета вьrходит .на украинском язьrке.

І

~·ос~-~~~··~~~~~·иq~,,~~:ссІ

Ішtекс

61964.

.

назад,

були

яід·

віднянуті

з

Події

останніх

днів

гово­

рять про те, ще~ колоніалізм

живучий і для його остаточ­ ної лінвідації необхідні єд· ність

і

згуртованість

ному дорогі ідеали 1 демократії.

усіх,

свободи

А. КРАСИКОВ, оглидач ТАРС.

справ

4ь"'сері~. :з:оо "н~:~е.~~ЮЦ~:~е..•л ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

викликала

ганьбою.

погодити­

обговоренні

агресія

агресори

кинуті

чорних до

9

t5.З5. Учнвм ко~~асІ8. Географія. сНа• родна Респубо11іка Болгарія». (М.).

17.25

Екран студента-заочника. І курс. Хімія. «Кінематика хімічних реак­

цій.

18.30 19.00

Хімічна

рівновага».

(

К. т. с Виставка Бураті но•. М.). К. т. Концерт о~~ауреатів фестива­

JІЮ

радяІ'ськоУ

Гура.

пісні

у

м.

Зелена

(М.).

19.45 К. т. Розповіді про художників. (М.). 20.15 К. т. Вечірня rtазка. (М.), 20.ЗО сХJІібороб КиУвщини». Естрадний концерт.

21.00

·

2І.ЗО К. т.

22.50

Художні/І

стане

всім•.

І

·

телефільм

серія.

ІнформаціІІниІІ випуск

сТоІІ

(М.).

•день

за

днем а.

Редактор

8.

ФЕДЯЯ.

.. _____ ..................... . МОСТОПОІЗДУ о.о2 814 ! "'" •

!•

і ~~ім~::л~г~~;~~бнн~я к~:~е~:

: :ВІ, ца працює на твердому : 9.35 І 10.40 Учням 1s1 класів. АнатомГІя1 . z • Фізіологія і г г єна людини.· с - t пaJJRвi. •: • ктуальн завдання ороть и гієна серцево-судинноУ системна. противниками розрядки міжнарод- 10.00 СnеціаоІІістам народного госnо- • Звертатиси на адресу: • ноі наnруJІІенос:тіа. дарства. Основні nитання ynpaa- І Б Щ • 19 ·00 к. т. Грае Е. ·грач. ління якістю продукціі. сГwузе· : М. рова ри, вул. олков- : 19.15 ~~л~Р'Ф~~~~атам Верховкот Рава система атестацІі якості». ська, 2. Телефон N2 19·7-23. • 19.30 к. т. м. БаІІджіев. еМи _ муж· 11.05 Екран - учитеф"j· сНавчаль~і ; Іхати автобусами MN2 41, і чи.ниа. Прем'ера телевиставн. nередачі з геогра і' в листоnад120 ДО зупинки «РМЗ• : 21.00 Програма сЧаса. грудні». (М.). І ІІ.З5 Кл1 асномМу) керівнику. сПора юно- І Адмікістраців. : 21 .30 К. т. сАну, дівчата!». . 1в держав- 12.05 стісnанська •. ( . . мова. (М.). 22.ЗО К . т. К онцерт солtст f.. .............................. • ; ного академічного театру сЕсто12·35 Е кра'! - учител~. н авчал;н 1 neніяа. (Таллін). По ;Jакtнченні " СПРАВАХ ОБ'ЯВ новини. редачt. з основ адя~сьІ~о05 3ер· " ПРОГРАМА УТ жави t nрава в груднІ. . аачальні nередачі з загао~~ьноі біоДЗВОНІТЬ 10.00 д .. я школярів. сЗнаІІ і вмІІІ». логіУ та анатоміі У 2 чверті. (М.). 10.30 Фіп~м-концерт сРитмв снігових 13.35 Бесіди про кіномистецтво. (М.). ДО Г ДЗЕТИ ІІ.оо.г~~~ни. 14.35 Тим. хто вступа~ до вузів: МатеПО ТЕЛЕФОНУ 19 _318. матика, 15.05 Фtзика. (М.). .

·~--~·~·•~DC:#&C:CІ·~~~~~·~q~qqq:co~-~OC~~Cd##І#•І•~~~~&I•I•

47 -.гсНОВАЯ

решт

цоз1щії учасників

19.00 Реклама. Огоо~~оwення. 11.15 ХудожнІй тео~~ефільм сНароджео 19.15 ·К. т. сТеоІІетеатр мініатюр 13_ на революціеюа, З серія. стільців». (М.). !6.00 «Золоті Зірки України•. Кіно20.15 к. т. Вечірня казка. (М.). нарис про бригадира колгосnу 20.ЗО «ОлімпІада-80•. (М.). ім. Леніна Дрогобицького раІІону 21.15 ФІльм-концерт сДует майстрів•. Львівської області, Героя Соціалі22.00 к. т. А. М'ясткіаськиІІ. сПри стичної Праці Б. Ф. Гарбигу. світлі сонІІшниківа. Літературни/І 16.15 Концерт оркестру народних Іи· 22 50 ~ефр. ІІІ 11 д с;рум~н":ів. ф'tзик о•мате ма• . . н ормац ни виnуск с енr. за 16.15 тиечс~% ~=~;~~ка днем». 17.15 Фіо~~ьм-концерт сРомаисн Глінки». ЧЕТВЕР, 18 ЛИСТОПАдА 17 зо с 0 1 11 ртрет колективу ПРОГРАМА ЦТ · д НІnроnетровського ~ альни no рд Леніна о ева . . 9.00 Новини. трубопрокатного заводу tиенt 9.10 К. т. Гімнастика. В. І. Леніна. Передача 4. 9.30 к. т. Художній фільм сТут наш. 18.00 Реклама. Оголоwенни. дім». І, 2 серіУ. t8.ЗО К. т. «Сонячне коло». 11.40 еЛюдина і заІJ,она. 19.00 ІнформаціАна nporpaмa сВістіа. 14.00 К." т. Документао~~ьннІІ фільм І9.ЗО МузичниІі антракт. 15.00 :~і~~~ьа"т'уриі зустрічІ». М. Тихо- 19.45 ~· т. •діІІоаі особи та виконав· ». нов, 2U.З5 Говорять депутати В ерхоаноr р а15.40 доюа. к. т. еМи знайомимося з nриро· ди УРСР. 20.45·«На·добраніч, дІти!». . 16.00 К. т. сСо~~ово - ученому». 21.00 Програма •Час». (М.). 16·.(5 К. т. «Шахова wкопаа. І ЗО Х їі ф' Народже

м •·ПРОГРАМА УТ на. еЛюдина nізнаs світа. (М.). 18 :зо Л~н1нськ~: у;;їве~:::Єт мільІІонів. '!·итання. А б б 3 1 І О.ОО •десята висота•. ХерсонськІ С"д- 14.00 Учням ·З ко~~ асів. нобудівиики.

коло­

Родезії,

протилежними. Прем'єр-мі­ ністр Родезії Ян Сміт за­ явив,

провалом.

осуд не тільки країн вільноІ Африки, а й усього прогре­ сивного людства. Врешті·

а

зустрічі а СіМОГО ж почат­ ку виявилис.11 діаметрально

ПІдтримку

~и~ ~~е:.r~~\::Jл:r~~о:.ч:~.артет Мі· шg ~r~Etltc.~~:м~;~~-~~t.). !Ні ~: ~: :~~::::к::АііІ». інор (Ленінград) 13.30 Учням 5-7 класів .. ко~~асна годи- 18.15 К овиниВІ і І І мо

колишня

володарка

Однак

ООН визнала законність бо-

мовби бин-

як

колонізаторів. не ·могла не

Ян Сміт демон­ покинув Женеву,

вокована

секрета­

Юссінджером,

видно,

Одночасно расисти вчини• ли явно . провокаційну ак· Цlю збройний напад на сусідній Мозамбік, де зна­ йшли притулок біженці з тих районів Родезії, які особливо сильно терплять від репресій білих карате· лів. Вся ця нічим не спро­

яка

держави:

державним

як

і перспективи досягнення політичної домовленості шляхом переговорів опини­ лися під знаком питання.

взяла на себ~ роль «посе­ редника•; Mllft двома сторо­ нами. якІ бер~ть участь у спорі.

справжніми

і

.

США

ніальна

імперіалістичних держав, а національно-визвольні рухи.

не nерев'язузав її. Чи, може, не відчував,' що nоранений,

чи вибився Із сил.

допомогу

Справді. стративно

шля­

меншістю,

расистів,

ня привілеїв Тому зустріч закінчитися

конфлікту

імперіалістичні

Англія,

у

представниками народу цієі країни є не його нинішні правителі, які сп~раються

Грибанов сидів на лафеті. Без шапки І каски. З їжаку­ ватого чуба здіймалась пара. Шия закривавлена. Номбат

білою

рем

Асам б л е я оголосила ре­

що

врегулювання

переговорів

лений

жим ПАР незаконним і nід­

•'~!fНа, дзі, три. Гармата мовчала. Хлопчик, не ризикуЮчи

Але

цікавила не рівноправність усіх громадян, а збережен­

Сполучені Штати і Англія, причому відповідний «nлан врегулювання~ був розроб­

рабів.

Генеральна ООН щойно

з-nід шапки. А ти сьогодні молодець у нас ... Бій з танками трива·в. Знову била по ворожих танках гармата і знову просив снарядів Грибанов. А потім усе стихло. Наче після страшного грому. ХвІІ­

було

ші

користую­

фактично

нації, що грунтуються на кольорі шкіри, так само як і економічній експлуатації, а також nривілеям у су­ сnільстві~.

захопила в РодезІї владу, і безправною чорною більшіс­ тю. До організації зустрІчІ приклали руку дві найбіль­

цьому райо­

становніці

пцвестись на ноги. nоnовз до вогневої

чі

хом

бі­

роздивляючись, чи всі фашисти

Потім

ко­

Метою женевської зустрі­

між

форпостом

ться лише білі, тоді як чор­

nеребиті.

темним

Шкіри.

керівники родезійського уряду і представники націо­ нально-визвольних рухІв Зімбабве (так називають Родезію її корінні жителІ­ африканці).

своїх

- До хитрощів, гади. вдалися. У спину вирІшили ... Знайомі nрийоми, комбат підвівся на коліна, уважно йшов до Нолl. ПотрІпав його русявого чуба. що стирчав

з

ут­

мільйо­

6

ру­

тичної організації ЗАПУ Джошуа Нкомо зробив у Женеві таку заяву: «Наша визвольна боротьба має на меті покласти край усіи формам расизму і дискримі­

місті, яке даsно вже стало улюбJІеним місцем для про­

величезну

населення

Головним

застрочив

громадян

льором

расис­

чому· громадсьКими правами

.

неволі

ведення різних міжнарод­ них конференцій, зустрілися

статей.

як nоруч

нів

намагаються

в

Однак і понині Африка не позбулася Ці.'Іком тяжкої

nрисІли, ніби намацуючи піД собою землю. Троє вnер­ то nовзли вперед. Позаду них з'явилося ще кілька по-

.

римати

представники

переговори ні про що інше, крім встановлення рівно­ правності всіх громадян не­ залежно від нольору їх шкі­ ри. Визначний діяч патріо­

тисяч європейських

колоністів

влади

хів не могли прийняти та­ ний «nлан~. Вони підкресли­ ли, що не будуть провадити

друкує

270

систему

Зрозуміло,

ТЕМИ

зіі

у

національно-визвольних

НА МІЖНАРОДНІ

користу­

змін

внесено не буде. В обмін на ці споступки в майбутньо­ му~ чорній більшості запро­ понували негайно роззброї­ тись і припинити боротьбу за свободу.

БЕСІДА

У ці дні особлива у·вага світової преси була прикута до Родезії. РІч у тому, що в Женеві, швейцарському

в

яких

колонія Англії, яка ·Вважає­ ться ось уже 11 років «не­ залежною державою~. У На­ мібії 100 тисяч білих дик­ тують свою волю 752 тися-. чам африканців, .а в Роде-

на

ні земної кущ є Південно­ Африканська Ресnубліка, Там проживають 4 мільйо­ ни вихідців з Європи і 18 мільйонів африканців, при-

Тільки хлопчик змінив позиціЮ.

.

країн.

зуПИНИТЬ.

та

шовані ще дві вотчини ра­ систів: Намібія, окупована південно-африканською ар­ мією, і Родезія, колишня

з Лишком неза­

більшість

Перша черга вийшла довгою. Фашисти не злякалися. Навпа~и. ПІдхопилися на повний зріст й кинулися впе­ ред. Ноля ще натне на спусковий гачок. Двоє передніх

· Ізраілю

.'Іежних держав. ~· результа­ ті тривалої національно-<виз­ во.'ІЬної боротьби вчорашні колонії здобули свободу, а імперіалІстам довелося за­ биратися геть.

яю

сам

критикою

Анrліі,

ють південно-африканських гнобителів. · На північний захід 1 пів­ нічний схід від ПАР розта­

тів, які вважають, що бІлий колір шкіри дає їм право нещадно пригноблювати чорношкірих африканців,

щезало.

!:отраплять шд

тим,

JІишається

стріпнув головою хлопець. Та видиво не

-

перелічити

з

держави, але ніколи не вІд· дасть їм ключові пости в уряді. При цьому, дотри­ муючись «плану Кіссіндже­ ра• •. він запропонував зразу ж домовитися, що в най­ ближчі два роки взагалі ні­

інших держав. які підтриму­

спадщини старих часів. ПІв­ _денний край континенту за­

напрямку,

звІ~ки приповз танкіст, 1 раптом помітив постатІ, що пе­ ребJжками рухались у напрямку гармати.

«НімЦі?~

США,

Бельг!У

-

доводиться

.ІJося сорок

М~буть, по піхотІ б'ють артилеристи. Відсікають від танюв. Щоб вона під їх прикриттям не прорвалася в

f!a.

яких­

ватись значно багатшою па­ .'Іітрою барв: адже на Афри­ канському континенті з' яви­

ПоМІчники! Самих спідницею прикривай, - зло проказав комбат, коли тан·кіст відповз. А вже за мить

-

давайте!

було

Тепер

маитеся, поки ми відремонтуємося. І додав, мовби вИ­ пра.вдовую_чись: Ми там пострілюємо трохи ...

-

ще

nальцях однієї руки.

та й самІ з проханням. Пере­

його голос чувся біля гармати:

котра

НезалежнІ держави Африки

ніби взявся той

-

ступивши

ту,

ФранціІ, жовтим

засІнли їхню вогне­

розрива.1ися

нагадує

і · сіруватим ПортугалІї. Uод~нуди зустрічався та­ кож оранжевий нолір. Там укоренилась Іспанія. І лише нілька порівняно невещ:fких ділянок територіІ виділя­ лись іншим забарвленням.

протяжна виводив комбат. підтягували йому артилеристи.

Фашистсью МІНометники, видно,

ротьби пригнобленого насе­ лення ПАР за свободу, ви­

зі сторінок підручників гео­ графії. Пам'ятаю, в мої шкільні роки майже вся те­ риторІя цього величезного контИненту була пофарбова­ на в чотири кольори. Зеле­ ним були позначені володін­ ня Англії, фіолетовим -

сам за командиром обслуги поспішив до гар­

-

Африки

небудь два-три десятки ро­ ків тому дивилась на нас

комбат спрямував

Допоможи підносити

-

карта

сьогодні навіть віддалено не

НАША АДРЕСА: 255020.

І

м. БРОВАРИ.

вул. КиУвська. !34.

відповідапьного секре1 ~Ря. аіддІлv сtльського госпола рства. корt!сnон-. дента місцевого рад!омов.1ення - 19·3· 18; аіддІпІв промислnяостІ

масовоі роботи. фотокоресtіомдента - 19·4·67.

,,,~~-~--~~•сІ~~·

Броварська друкарня КИівськоrо об.1упрааліиия в справах видавниuтв,

••~#~'·'~~~~~~~~

ТЕЛЕФОНИ: р ..дактора - 19·3-82; . заступника редактора - 19·4·47•• \

аоліrрафіі

!

•ихnдить у Га~е,·о вннорnк. C'fi"J)f"дy,

· n·я 1 ниІІtn ; cvlioтv Об 05 Ф ;;~:ти ' сІ~~~~::::'

1 '

\

~-

-~~~~-~~~~,~~-~~~~~~~~,~~~~~~,,~

книжкової торгівлі.

вуд. Київська.

154.

Зам.

Зам.

6725-10.9~~7.

#182 1976  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you